91183

Αριθμός τεύχους

266

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

28/4/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς α* αυτόν, «ού «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλά·η νά π«ϊ £στω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Χλιβυθσνΐη*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 210.291
  Χρόνος 5ος—·'Αρι. φύλ· 26$-ιΔρχ. 10
  ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
  ΑΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑκαί
  ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΣ
  Τού Γιώργη Στρατάκη, Δικηγόρου
  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΰλέιπει £να αυνάνθρωτϊό τού νά κιν-
  δυνεύει ή ζωή τού καΐ δέν τόν 6αη|θήσει, ιπαρά τό δτι
  ματορεϊ, θά κατηγορηιθεΐ καΐ σίγουιρα θά καταδικαοτεί,
  γιά παρίάλειψηι λύτρωσης άπό κιίνδυινο ζωης·
  ΑΝ ΕΝΑΣ συνάνθριανπός μας3 φωνάξει ξαφνικά, 6ο-
  ήί>εια(!), μέοα στό στκπ τού» η στό διρόμα, θά προστρέ-
  ξομε άμέαως όΛοι — έχθροϊ καί φίλοι· τού — νά τόν
  6οη|θήσομε!
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ήθικές νομοΓέλειες, πού £χουν βαβει-
  ές ψυχοΛογικές καί άνθραΜτιστικές ρίζες στά κοινω-
  νικά στρώ,ματα τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ καί άκόμη 6α-
  θύτερες στά στρώματα τοΰ Κρητικού Ααοϋ.
  ΔΥΣΤΥΧΧ1Σ οτύ προχθεσινό, θλιβερό, βάναυοο καί
  άποκρουστικό, έιπειοόδιο τής τραρΐτούκικης έατίιθεσης
  ιοΰ Μιχελιδάκη κατά τοΰ δημοσιογ,ράκρου Μάνου Χα¬
  ρή, οί ηαραιπώνιω ήθΐκοικοινωνικές άρχές, ΐιαριαβιαοτή-
  κανε κατάφωρα. η παρειρρηνευθή(κανε σκιόπΐμα, άιΐτο
  απλούς νε,ροκουβολητές, ή καί συνειδηιτούς έκφρα-
  οτές, μΐσάνβρωττων καΐ άντιλαϊκων λύοεων καί σχε-
  δίων.
  ΕΠΕΙΔΗ, λέει, οί βουλευιτές τοϋ τάπου Άσλάνης καί
  Σκουλάς, συνοδέψανε τόν τραυρατιαμένο δηιμοσιογρά-
  φο στόν Είσαγγελέα, γιά νά έκφράσουν μαζί τού την
  άγανάκτηοη καί διαμαρτυ,ρία τους, γιά τή θρασύτατηι
  καί ττρ,ωτογονη παοάβασηι των νόμων στό κέντιρο τής
  πόλης μας καϊ νά τοϋ ζητήσουν την προοτασία τοΰ
  δημοσιογράφου, κατηγορΐηιΕΙήικανε γιά άΌχηση πιέσεων
  Έπειδή οί ϊδιοι βου'λευτές ένδιαφερθήΐκανε γιά την
  ίατρική ατερίθαλψη καί βεβαίιωση των τραυμάτων τοϋ
  παθόντα, όπη,ρεάοανε, τάιχα ιμου·, τούς γιατρούς καί έκ-
  δόοανε ψεύτικα ίατρ,ικά ιπιοτοη»ιητικιά- Έπιειδή ό Εί-
  οαγγελέας μετά την «ήνδροπρεχΐΐη» εξαφανίση τοΰ
  δράστη, γιά νά άτκκρύγει τό αύτόψωρο, πΐροσδιόρισε τή
  δίκη σέ σύντομο χιρρνικό διάστηρα, Οπως εΐχε ύποχρέ-
  ωση ά/» τό νάμο, τόλκαρε, τάιχα μου/ γιατΐ φοβήθηικε τό
  ΠΑΣΟΚ, «πού οέ λίγο καιρό έρχεται στήν έξουοία>!
  Έπειδίι οτό δικηιγόρο τοϋ παθόντα Βτνχε, τό άναιπάν-
  τεχο καα θλιβερό ιριεριατατικιό τοϋ θανάιτου ενός άδελ-
  φικοΰ τού φίλου καί γιαιυιτό διέκοψε την υπερασπίση
  τής πολιτικής άγωγής, φοβήθηικε, οηθεν, τα φοβερά
  άποκαλυτττικά·.. «ντσκουιμεντα» των ύπερασπιστών τοϋ
  κατηγορουιμένου καί γιαυιτό &ρυγε· Καί αλλα πολλά··.
  ανοστα κ.αί άηδιαστικά!
  ΜΑ ΠΟΥ παρε έπιτέλους; Σέ ποιό κατήφορο βαδίζου-
  με; Δέν άναγνιοράζουρε τουιλάχιστο άρισμένο"υς φρα-
  γμούς στίς πιοόπλατες έπιθέσεις ρας κατά τής ανθρω¬
  πίνης αξιοπρεπείας;
  ΠΟΥ ξανακούστηκε, οί λα'"κο1 έΜπρόσωπ,οι, νά έκβιά-
  ζονται, μέ τέτοιου εϊδους μισάνθρωπες λιβελολογίες
  κα λΐβελογραςΛες; ■ ""' -"►-♦'· — -
  ΣΕ ΠΟΙΟ νομικό καΐ ήθικό κώδιικα, οί φανειροΐ καί
  κρυφοί διαβουλευτές (ικαϊ ύΐτηρξαν ατήρα πθλλοΐ άπό
  ιούς τελευίταίους σέ ϊδιωτικές καϊ δηρόσιες συναθροί-
  σεις), τό>ν στρατηιγηματων τοϋ πα/ρΌΚ,ρόΐτους, στήριξαν
  τό κατηγορηίτήιριΐό τους κατά τοΰ έπισήιμουι κρατικοΰ
  έκιφραστί] καί έφαρμοστή των νόρων της πολιτείας
  στό Νορό μας; Καί ποίος προσττάθησε νά έπηρεάσει
  καα νά έκφοβίσει τόν Είσαγγελέα; Έικεΐνοι πού ζηΓ
  τοϋσαν την προσταοία του< ή δσοι» κατά τόν &να ή άλ- λο τρόπο (ύπίϊρξαν καί σ' αυτή την περίππωοτι πολ- λοΐ καΐ διάφοροι), έτιιτεθΐή|κανε ένάντιά τού, έπειδή έ- φάριμοσε τόν νόμο; ' ΠΟΙΟΣ κύριοι πρέπει νά βάλει τή ρούιρη τού στά σκέλια τού; Τα θύματα ή οί τραμιπούκοΐ; Καί ποΰ τό πάτε τέλος πάντων «ύιποστηιριχτές των νόρων καί τής ήσυοάας»; Τί θέλετε; Νά μας φέρ,ετε χάαΐω στή «δικαι- οσύνη» τοΰ ΕΑΤ - ΕΣιΑ; Ποίος είναι έκεΐνος πού ά-; πείλησε, άνανδρα, τό Δικαστή πού δίκαζε την ύπόθε- οη; Τό Θΰμα ίι οί παραγοντίσκοι τοΰ θΰτη; "Αν έχετε ψυχή, δώστε μαά άνοικτή καΐ εύβεία άπάΐντηιση! ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ: Μέ ποιό ήθωαό καί φιλάλλΐΐλο κριτήριο οί έπικριτές τοΰ γράφοντα, άιναμιείξανε τόν ανθρώτανο πόνο, μέ τό τί έκανε (γιά κάιποΐο πρόσωπο καιποτε)< Ιίνας άλλος συνάδελφός τού; Μέ ιπθΐά ψυοακά συναι- σθήιμα'τα καΐ μέ τί κατασκευάς.·· τσαρουχια, κλωτοτισα- τε, τόσο βά/ναυσα, τό φέρετρο ενός νεκροΰ; Τουλά- χιστο δέν σεθαστήκατε, δτι κάατοτε.·. αύτάς πού έφυγε, κάποιο καλό- εΐχε κάινει σε σας τούς ύβριστές τού; ΛΥΠΟ'ΥΜΑΙ κύριοι! ΛυΐποΰμαιΠ ΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΗΞΕΡΕ ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΑΟΓΗΣ ΘΑ ΞΕΣΗΚΠΗΟΤΑΝΕ ΟΧΙ-χίλιες φορές-ΟΧΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ!. ΣΤΟ προηγουμενο φύλλο μας, άιπό την ϊδια αυτήν έδώ θέση, γράψαμε μέ λίγα λόγια, κοφτά καί σταράτα, γιά την άναξιότη,τα τοΰ Κωνσταντίνου Κα- ραμανλή νά άιποχτήθ'ει τόν τίτλο τοΰ Προέδρουι τής Έλληνικης Δημοκρα¬ τίας· ΣΗΜΕΡΑ έττανειρχιόραΌτε, έν όψιει της αύρίανής ίστοριααίς ψηφοφορίας στή Βουλή καί τής γνωστής προσπάθειας νά βρεθοΰν — ρέ όποιονδή- ποτ ε τρόπο — δυό τρείς ψηφοι, γιά νά έπιτευιχθεϊ ό στόχος των Έβραιο— "Άμερικανών καί ΝΑΤΟοίών π'αραγόντων, νά τοπτιοβετηθεΐ ό («(έκλεκτός» τους οτήν άνώτεριη θέση — κλειδι τοΰ Προέδρουι τής Δημοκρατίας κ.α! νά παραδώσει την πρωθυτΐουιργική καρέκλα στόν Άβέριωφ, σ' εκείνον δηλαδή πού τοΰ την εδωσε τό 1974, παίζοντας θαυιμάσια τύ ρόλο τοΰ γεφυιροποιοΰ μεταςύ τοΰ Καραμανλή καί τής ούράς τής Χούντας Γκιζίκη καί ΰλλων, πού καί έκεϊνοΐ εΐχαν την «έξουισία» άιπό τούς Άρερικιανούς. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ, πού άοπό καιρό ε"χοχν έκΐπονήσΐ-ΐ οί Άμερικανοι έμπειρογνώ- μονες μέ τα κομοιιοΰτερς τιϋν ΐΐολυεθνικών ίίταιριών ττού δουλεύουν γιά λογαριααμό τού Ίματεριΐαλισμοΰ καί τοΰ Σιωνισμοΰ, έ*χει 6γεϊ καί τό τελικό έπιθυρητό άποτέλεσρα γι αύτούς έ'χει γραφτεϊ μέ τα ψαπεινά γράρματα στίς όθόνες των ήλεκτρονικών έγκεφάλων: Πρόεδρος Δτκμοκρατίας ό Καρα- μανλής, Πρόεδρος Κυβερνήσεως ό Αβέρωφ, Ύπουργός Έθνΐκης Αμύνης ό Ντάβος. ·. ΤΑ ΠΑΝΤΑ είναι ρυθισμένα καΐ προαποφασισμένα ικι έρεΐς — δυστυχώς— ό Λαός, απλώς περιΐμένομε νά δοΰμε τό κάθε καινούιργιο «έιπιεισόδιο» τοΰ σήριαλ πού εχει οκηνοθετήοει ή ΆμερΐΝη, ΐΐάνω σέ σενάιριο Ίμπεριαλιστικο —Σιωνιστικά, μέ πρωταγωνιστές τούς άνθρώττους τής ήρέρας- πού τούς δόθηκε ό «ρεγάϊλος ρόλος» σάν άντάλλαγμα τής πίστης ιπρός την «φωνή τοΰ κυρίου τους» μέ τό ουνιεχώς έπαναλαμβανάμενο σύνθημα ύποτέλεΐας «άνή- κομεν είς την Δύσιν — «άνήκομεν είς την Δύσιν» — «άνήκομεν είς την Δύσιν». .. ΤΑ συρφέροντα είναι μεγάλα. Ό Ελληνικάς χωρος δέν πρέηει νά χαθεΐ- Ή Έλλάδα πρέατει νά κρατηθεϊ, «πάση βυσία» κοντά οτήν Άμερ,ική· Αυτή είναι ή έντολή τής ύπερατλαντικής μας οίυιμμάχου· Οί δικοί της ά.νθρωποι πρέΐπει νά έπιικρατήσουν. Πρό παντός τώρα, την κρίοιμη αυτή έποχή, άρχτι- γός τού Κράτους πρέπει νά μπεΐ «δΐικός τους» άνθρωπος· Δέν πιρέίπει γιά κανένα λόγο καϊ μέ όποιοδτιιποτε άντάλλαγρα νά γίνουν έκλογές. Ύ- πάρχει «ρέγας κίνουΛΌς» νά 6γεί ό Παπανδριέου καϊ τότε; Τότε σέ δνα μη- να τό πολύ οί Άμερικανοι θά εχουιν ίπάοει «πόδι» άιπό την Έλλάδα, μαζί μέ τίς Θεοκατάρατες καί Λαοκατάρατες Βάσεις τουςΠ! ΝΑ ΓΙΑΤΙ, κυρίες καΐ κύριοι, γίνονται τα ΐπάντα, παίζονται τα πάντα, δί¬ δονται τα πάν™, γιά νά βγεϊ Πρόεδρος ό Καραμανλής καί νά συνεχίσει ή Έλλάδα γιά ριά πενταετία( τουλάχιστον, άκόμιη νά «άνήκει είς την Δύσιν»· Μετά βλέπομε· Στά ΐτέντε αΰτά χρόνια θά δοθεΐ ή εύκαιρία νά «φτιαχτεί» ό καινούργιος «δικός τους» άνθρωπος, καί νά «βγεϊάπό τήμέση» μέ κάθε Τρΐό- πο, συκοφαντικό, λαστιολογικό ή καΐ ΰίαιο, ό Παΐπ,ανδριέου. ΑΥΤΗ είναι ή Άλήθεια, ή ττραγιματΐκή Άλήιθεΐα, γιά τό έπίκαιρο σήριαλ τής Προεδρολογίαςπού παρακολουθεϊ ό Έλληΐνικός Λαός σάν κουτός τηλεθεα- τής τίς μέρες αύτές· Κι αύτό είναι τό γενικόν περιληιπτκκά, νόηρά τού. ΑΝ ΑΥΤΟ τό βαθύτερο νόηρα τής Προεδρολογίας Καραμανλή, άφήνανε.·· νά τό άντιληψθεϊ καί νά τό συλλάβει ό Λαός μας- σίγουοα θά άντιδροΰσε μέ αλλο · ·. τρόπο, πού θά άποτίναζε μιά γιά πάντα άιπό τό σβέρκο τού τούς 'Ε- 6ραιο—Αμερικάΐνους Ίρπΐεριαλιστές καί Σΐωνιστές, οί όποΐοι τόσο άδιάιν- τροπα, άηαράδεχτα καί ΔΥΣΤΥΧΩ,Σ άνενόχλητα, συνεχίζουν νά παίζουν μπιλιάρδο στίς πλάτες τού. ----------------------------------"- ■■'-■' ———··—-—»■—^—^—μ——·——^—εν—«—β·*»—·*— Μός δίνουν τό «ψίχουλα» κι άπό τούς πόρους τοϋ ΠΡΟΠΟ ΦΤΟΧΟΣ ΣΥΪΓΕΝΗΣ.. ΤΟ ΗΡαΚΑΕΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΑΗ Τί λέει σχετικά ό κ. Κώοτας Άολάνης ΤΟ «ΚΑΤΕΣΤΗιΜΕΝΟ» (οπουδηποτε κι αν υπαρχει) περνα τωρα τις: τελευταιεσ ΩΡΕΣ ΤΟΥ!.. ΚΙ ΟΠΩΣ ΟΤΑΝ ΨΟΦΑ Ο ΓΑΊΔΑΡΟΣ ΚΛΩΤΣΑ ΜΑΤΑΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ «ΤΣΙΝΙΕΣ» ΤΟΥ !.. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Έπίκαιρη Πολιτική άνάλυση Πρωτομαγιά, ή μερά τοϋ άγώνα ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ Πρωτομαγνά. Μι οημαίες καί λά- βαρα. Μέ πουκαμισα κοκκινισμέ να από τό αϊμα των ιργατών. ΒΛί φ ... Πρωτομαγιά τού 44 με τα θυματα των Ναζί, ΐκσιμϊνα Υ» τή λιφτίριά κα τό δκηο. Πρωτοιμαγιά τοϋ 1980: Ο κόσμος δονειται. Μαιντάτα κα- ταφτάνουν γιά ξίσηκωμίνους λα ούς. Ο ατίχτατισμος των κατα πι*οτν»ν τής ανθρωπίνης αξιο¬ πρεπείας, μουγγρϊζει. Νά προ- λαβιι... νά προλάριι να πιτϋχει τούς ϋποολους σχοποώς τού! Πρωτομαγιά 1980. Ο ΙνδΐΜΚ ωκΕ.ανό<, ο ΠιρσΐΗΟς κόλπος, η γειτονικη μας ανατολή γίμάτη πολεμικά. Ο Κάρτερ διατάοΌίΐ μιά κοινούργια επϊθεση ξεχνών- τας «άβε κονόνα ανθρωπιάς. Κι ο ιΛαός τού Ιράν,' τκώ βνμάται καλά την μακροχρονη δουλβία τού, σηκώνιι κεφάλι, φωνάζιι όχι. Ένα ΟΧΙ δυνατό ως τα σύννιφα. Καί στον ορΐζοντα διαγράφ*- τοι τό φοσμα τήί ατκιλής. Αυ¬ τή τή φορά δϊν ιίναι στημένοι σι Έλληνες ανωνκττές τού 40 Έπΐκαιροι Στΐχοι ΠΙΚΡΗ 'ΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ____.§ 'ναι ή 'Αλήθεχα κι άς λέν πώς είναι άπ7τά ούράνια κατεβασμένη· γι' αύτό την τρώμουν δσοχ δέν είναι παστρικοι, όκιείνοι πούχουν τή φωλιύ τους λ&ρωμενη· Είναα τό φώς όπου τρΐαπωνει στα σκοτάδΐα καί ξεσκεπάζει τ' απλυτα πού κρύβουν οί τρ<ινο1 κι άς την σταυρώνουν, 6χ«ως τό Χριστό οί ψευτες κι άς την καθίζουν πότε-'πότεστό ακαρνί. Μά δσο κι βν είναι πΐκρή η ΑΛήϋεια, κά-οιος θά 6ρίσκεται πού δέν τραμάζει κι άκουραστα των ίσχυρών τό ψέρμα είναι θά τό ξεσκεπαίει- Μ· ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΧΗΕ στό σκοπιυτήριο τής Καισαρια- νής. Οί καντκ των οπλων τού Ιμπεριαλισμού οημαδβϋουν τό κορμΐ τής Εφήνης. Ο« γκάγκοτίρς λοξοκοιτοϋν τοίες Λαούς πού τολμουν καί σηκώνουν κεφάλι. Πρωτομαγιά στήν Ελλάδα τού 1980. Ο Ρόιζ£ρ< π«τγα«ο- ιρχίται κρατώντας στά χίρια τού τα μυστικά τή< υποτίλιιθί. Ο πληθωρισμός καλπάζίΐ. Απχρ γίις, διαδήλωσις. Η κακή οικο νομική πολιτική τής Κυβέρνη- σης. Κι η δεξιά αγωνϊζιτοι νά κρατηθεί. Μέ τα δόντια. Μέ την ψυχή στό στόμα, μπροοτά στό τέλος πού έρχεται. Τό δικό της το τέλος. Κι οί ΒάσίΚ, καρκι νώματα στό σώμα τής Κρήτης υπάρχουν ακόμη... Πρώτη τού Μάη 1980. Ο αα μβολΐ4|μος μΐγάλωσΐ, πλάτυνχ. Δέν ΐκφρόζΐι μόνο την ιργοτιά Τα δίκηα τ' ανοβρώπου ικφρά- ζΐι. Τή ιλεφτεριό, την Ειρήνη, την πληρωμή τού μοχθου, τόν σκοπο της ανθρωπίνης υπαο- ξη«· Πρωτομαγιό 1980. Μια δυνο- τή γραβιά α* εκονους που σε» τωνουν λαου<, μιο γροβιά σ* ό- σοικ δέν εμαβαν ' ν' σγοποΰν κοί νο βββονται τόν όνθρωπο ΝΙΚΟΓ ΔΕΝ ίΐναι ττολύς καιρός ρου τό φερίφωνα τού «ελευθίρου κόσμον» οριότανΐ γιά την «χ- ττέμβαση» στό Αφγανιστάν των Σοβιιτίκών. ΗΡΘΕ όμως τα κύκλωμα τού χρόνον γιά νά πέσει η μό- σκα. Ο ΠΡΟ ΙΙΤΑΜΕΝΟΙ των δκβ- νών «αρχιγκάκστερ» ξεδιάν- τροπο καϊ αδίσταχτα μέ διάγ γελμά τού πρός τόν Αμιρικά- νικο Λαό, προ—ταβούσί νά δικαιολογήαει τό έγκλημά τού. ΠΑ τή διασώση των «ομηρων» κάνομε — ΐίπε— οεροπορική επιδρομή στό Ιρανικό έδο- φος καί δυστυχώς σπόσομί ...τα μσύτρα μας, μέ τό νά σΜοτώσουμΐ τα εκτελεστικά μας όργανα. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ίπΑρομή ό- μωί δέν ίγινϊ γιά τούς εόμη- ρους», αλλά γιά τοϋ< αποδεπ γμένους πράκτορες τής «ΟΑ» Δέν έγινε γιά τή σωτηρία τού γοήτρου τής ΑμερΓκής, αλλά γιά την κσινούργια αρττανή των ττετρελαίων τού Περσικού Νόλττου. Λέν ΐγινε γιά τούς κρατούμενοι, αλλά γιά τή δολοφονίΓ τής διεθνούς Ειρή- νη«. ΑΝΤΙΘΕΤΑ οί ίοβιετικοϊ κληθή- κονχ από μιά αναγνωρισμένη κυβέρνηση καί σέ εκτελέση μι άς συμμαχ>κή< στρατιωτικής συμφωνίας (πτικυρωμένης α¬ πό τόν ΟΗΕ), γιά νά προατο- τεύσουνε τα κεκτημένα δίκαια τής Λα'»*κή< Επανάστασηνς τού Απρίλη τού 78. Ο* Σοβιετικοϊ δέν πήναν γιά νά αρπάξουν πετρελοια, αλλά για νά οτη- ριξουν την ατανάσταση πού θ' αντικατοστήσει την εκμι- τάλλευση, μέ την προστασίο τού ανθρώπου. Μην ξιχνούμε τό 90ο)ο των αναλφαβήτων τού ΑφγανιστάνΙ Γιά νά α- ποκρούσουν την αντατανάστα ση των ονδρικέλων τού ιμπερ» αλισμού πού εισβάλανε καί «σ βάλουν από τό έδαφος τού Πακιστάν. ΑΣ ΜΗ συγκρίνομε λοιπόν τα ονόμοιοΙΙΙ Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Από την περασμενη ;Πέμπτη ΐφυγί «κτακτο στήν Αθηνά ο Δ)ντής τής Αλήθ«α< ύστιρα ο- πό όξυνση τής αρρώοτηας πού πάσχει «αί μιάς ΐτππλοκής πού παουσίασε στό «ουκλοφοριοκο τού αριστερού τού ποδιού. Ο Μάνος Χαρής θά πορομιϊ ν«ι γ» ακετές μέρες κλινήρης ϋ- σχβρα από σΰοταση (ιδικών γιο τρών πού τόν είδον στήν Α· θήνα μετοξύ των οποίων καί ο καθηγητήν τήί οιματολογΐας κ. Μπάλα<. Τό σημερινό φύλλο τής «Α¬ ληθείας» εκδΐδεται απόντος τού Μάνου Χαρή μέ την ππμϊλίΐα των συνεργατών τής Εφημερί- δα<. «Φτωχός συγγενη<» παραμένη γεά την Κυβίρνηση ο Νομός Η¬ ρακλείου, όσον αφορά τίς επιχο ρηγήσεις για α&λητικους σκο- πούς, πού προέρχοντοι από τα έσοδα τού ΠΡΟ—ΠΟ. Αυτό προκΰπτΐΐ από την 566)17—4— 80 απαντήση τοϋ Υφυπουργού Προεδρϊας κ. Αχ. Καραμανλή, σέ ερωτήση των βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ. Σύμφνινα μέ πληροφορίες α¬ πό οθλητΗΐοικ κύκλους τού Η- ρακλίεου, ο Νομός έρχεται οπο τοϋς πρύτους αί κατανάλωση Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ...ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ... ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ λαχείων και ΠΡΟ—ΠΟ. Τό ετος 1979 συμπληρώθηκαν 16.000. ΟΟΟ στηλες ΠΡΟ—^ΠΟ στό Ηρά- κλειο, πού μετοψράζοντα» σέ 100 τκρίπου ικατομμύριο δραχ- Άς δοθμε δμως τα ττοσά πού δίδονται άπτό αύττχ τα εσοδα τοΰ Κιράτοι/ς, γιά εργα σέ Γυιμνα- στήρια σύμφωνα μέ την 566)17. 4,80 άη<άντησ.ΐ) τοΰ κ. Καραμαν¬ λή στόν βοιΛευτή κ. Κώστα Α- ■ ■■■■■■■■■■■■■]-Η| πού έχει άσχοληθεΐ μέ τό θέιμα. Νομός Ηρακλείου 18,682.000 Ιωαννίνων 30.760.000 (Σ.Σ. ΕΞΤναι ή ττατρίδα τού Αβέρωφ). Αίτωλοακαρνανίας 30.276.. ΟΟΟ (ή έκλογική ττεριφεΐρεια· τοΰ Χρ. Στ,ράτου'). Χανίων 2ι6.4βΟ.ΟΟΟ (•πατρίδα τοΰ Μΐητσοτακη,). Σερρών 2β.301.000 (ττατρίδα τού κ. 'Αχ. Καραμανλή). Άττικιης 44ι1.54Ο.30Ο Άχαΐας 75.8113.000 Θεσσαλονίκης 51.668.000 θ ΣΎΝΕΧΚΙΑ στή σελΐδα 4 ■■■■«■■■■■■■■■■■β Πολύ ντόρο »αν« τόν τελευ- ταϊον καφό η Κυφέρνηοη, διά τού Υπουργού Κοινωνίκών Υ- πηρεσών κ. Δοξιοδη, γύοω από τούς κηιδύνους πού δητρέχο η υγΐιία τού Λαού από τό κάπνι- σμα. Νά πκττέφωμί ότι πρόβαται γιά πραγματικό κυβίρνητίκό εν¬ διαφέρον πρός την λα'ι'κή υ- γεία ή — τό πιθανότορο — γιά προετοιμοσϊα καταλλήλοο κλϊματος, γιά την επιβολή κονι- νός κοινούργιου φόοου στά τσιγάρο; Μάλλον τό δαιτερο... 'Οσο γιά τόν «* Δοζώδη,ί δέν ξέρομε όν ο ί&ιοΐ καπνίζίΐι, πάντως γνωρϊζομί τί καπνό... φουμάρει. Δόξα... τώ Δοξιοδι Αοιπόν, πού τόσο πολύ Εν&αφφετα* γή την υγεία μας. Ή «Άλήθεια» στίς πηγάς των διεθνών γεγονοτων ΤΟ ΙΡΑΚ ΣΗΜΕΡΑ Έντυπώσεις τοϋ κ. ΜΑΝΩΛΗ ΣΩΜΑΡΑΚΗ 3ο <ΤελευτΓο'»ο) Τό ΙΡΑΚ τοτποθετεΐται άμε- τάκ&ητα στό χώρο των άδε- σμεύτων χωρών καί ιοάΐνει ένερ- γό την τοορουσία τού στίς πρω τοβουλίίς τοΰ ΟΗΕ, ένώνοντος τίς προσπάθειας τού μέ τίς χώ- ρες τού λεγόμενον Τρίτου Κο- οιμου, ένισχύοντας τα ττροοδο/τι- κά καί ά-ελευβερωτιιώ κινήμα- τα στόν άραβικβ κοί στόν Αοιττο κ,όσμο. Τασστεται κληίτα £—ερ τής διεθνοΰς ύφε- σης και της είρήινης, κττυ—ώντας τίς δυνάμεις —ής νεοαποικιοιςρα τίας «αι τοΰ ρατσισμοΰ καί άγω υίζόμενο άπτοφασιστιιοά; κατά τοθ Σιωνκτμοΰ καί τοΰ Ίμιτερια λισμού. Ή έττανάσταση τού 19'68 ά- π,οτέλεσε τα ξεκίνημα μιάς άνο- διιαής πορείας άχι μόνο διεθνώς άλλά καί στό έσωτερικό, μέ έβ- νΐ)«η άνασυγκρο—ιρη (Αύτο«- μία των κούρδων), μέ κρατικο- σεων) ένίσχμση τής βιοτεχνίας, τΓθίηοη των μεγάλων εττιχειρήτ τής έγχώριας Βιομηκανίας καί την άνάτττνξη της .γαίργιαΐς ττα ραγωγης Είδικά ραιστηττα στήν τά>> ά~£.ριορί<7των τού ύδάτινοο ΤΓλούτοα των ουο μεγάλων ττοταιμΔΜ (ΤΙγ,ρης <αι Έφράτης) ττού διασχιίζουν την χύχρα, για την καλλι4ργε,ια των ά~έραντων έκτάσεων τής λΑεσο- ττοταιμίας τηού ςΤχαν έρηιμωθή ό>
  ττο την· μακράν,ρον*) εγκατάλει¬
  Ώς τώρα βχουν γίνει μεγώλα
  βήιματα στα ζηΓπίματα· τής Παι-
  δ&ίας και τής ΒιομιηκαΜίας·
  Σ,τον τομέα τής Παιδςΐας
  ο βραχίονος
  Ιρακινήί προόδουΙ..
  ΠΑ ΤΟΥΣ Ι1Δ1ΣΤΛΚΤ0ΥΣ ΑΑ-ΠΟΑΟΓΟΥΣΜΑΖ
  «Λεφτά, λεφτά
  πολλά λεφτά»
  ΜΕΤΑΞΥ των αλλων
  ράδεχτων ρέσων, ρέ
  άδιάντροπιων καί άΐπα-
  τά άποϊα οί άδίσταχτοι
  τής
  χεται δίΛρΐθ» σ' ολε,ς τις 6α-
  θμίδες και τίς ήλικίίς γι4 την
  <ίντΐιμετύτησηι τού φ·αλφα6>|ΐπ-
  σμοΰ ένώ —αροϊλληίλα καταργνν
  ■*- ΙΥΝΕΧΕΙ4 ατή
  λα.οτκ>λαγοι μας έίχουν κορυ«ρώσει« τόν τελευ¬
  ταίον καιρό, την σέ βάριος μας ήγρΐαι πολεμΐκίΐ
  τους, £χουιν έταλέζει — ώς γνωστόν — καΐ την
  διά τώνάΐνάίνδρων ψΐθύρων διαοττορά διαφόρων
  φηρών·
  ΜΙΑ άπό αύτές είναι καΐ ή φήμαι δτι οηθεν έ¬
  χομε λεφτά» πολλά λεφαά. τα όάχοία λένε ίίτι
  παίρνορε αίτκ> διάφορες ι—,γές, τοΰ έοωτ&ρϋίθΰ
  καί τοΰ εξωτερικόν;, μέ άνορβόδοξους τρόχίους!··
  ΣΕ δλους αύτούς τούς άναιδρους ψΐθυριστές
  :('Νεοδη|μοιςριόπες> Κεφαλογιαννικούψ Μη*τσοτα-
  κικ,ούς, Χοι>ντικους, Άκροδεξιούς, Παρακρατι-
  κούς, έκδΐωβέντες Κεντρώους καΐ λοιπούς δίί*
  θε ν Σοσιαλιστές), μαά καΐ ρόνη άΐπάντηση δίνο-
  με: — νΑν τολμοϋν, νά προβούν σέ ύπκύΊΘ'υνες
  συίγΜεκριυμένες καταγγελίες Μαϊ αν θέλουν δς
  έ'ρθουν νά οιυιγικρίνοιμε δηρόσια τα ύΐπώρχοντά
  μας! ·.
  ΤΑ έΌοδάι μας άπό την «Άλΐήθεια» — την ΐχρώτη
  σέ κυκλοφορα άποο δλες τίς εφη(με.ρίδ€ς ττϊς Κρή
  'τη,ς, γεγονος πού «ιπονα» ττολύ δλους κσΐ είδκκώ'
  τερ,α οριστμένους άπό αΰτούς — δβν φτάνουν δυ^
  οτυιχώς νά καλύψουν καλά — καλά τα δικαστικάι
  μας καί αλλα έξοδα, ώστε νά μιποροί5ρε νά τούς
  .. -δανείσορε, γιά ν' άτΐοχπήσουν χ* αλλα ξεν<ν δοχεϊα, κι αλλα 6ου0τάσια/ κι αλλες έχτασεας, χ$ ,άΛλες έταχειρήσεις/ κι άλλαι διαρερίσματα/ « αλλα. · · κι άόλλα τιεριουσιακά οποιχεΐα^ εύριότα- (τα γνωστά στό Κοινό. ΠΑ.ΡΑ την έΎδοιά μας δμως, έχομε την οικονομ! κη δύναμη νά τούς δώσωμε κάπι άπό τό φ/τω_1» ,μας βαλάντιο, γιά ν1 άγοράσουν άπό μΐά.. · ς>ού-
  στα νά τή φορέοουν καΐ νά κυκλοφορούν τοί>
  λοΐιποΰ παό συνεΐτ,εΐς πρός τόν ψυχιοΐμό τουςΙ!
  Μ. Χ·
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■πΐ|
  Αύτοι πού ξεκΐνηοαν άπό την Κρήτη
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
  Γρόφει ό κ. Γ. Α. ΑΛΕΞΑΚΗΣ. Δικηγόρος
  ΕΞΝΑΣ λαος Άραβικός, ό λαός
  τώυ ΠαίλαιστιΜίων, αγωνί^ται
  σβληιρά, χρόνια τώρα, γιά την ά-
  Μαγνώριση τοΰ δικαιώματός τού
  Α ζεΐ έλεύθερος, γιά την άνα-
  γνιώ,ριση τού δικακάματός ι ου
  ναχει πατρίδα. Καί αύτά τό ά-
  ναφβίρετο δικαίωιμά του} τού τό
  άρνοΰνται, αύτο! -ού θέλουν νά
  λέγονται μεγιάιλοι, αύτοΐ ττού ύ-
  τταΐφΐτιιςά Βότττονται ταχα γιά
  τα άνβρώ— ινα δικαιώματα καΐ
  άργανκϋοιις στρατιές κι είναι Ι
  τοκμοι νά αΙματοΜυλίσουν την
  για την ~χιήρ— ι-
  σή των.
  ΑΛΛΑ άς ρίξοι/με κια ιμβτιο; σέ
  μιά οποια&ντοτε έγνΐλώο—α;ί-
  δεια, την τταγχόσμια £στν Τλ-
  διετική 'ΕγιαΑΛοτΓαίδεια, γι4 νβ
  γνωρίσοαμε «αλύτερα τοϋαρίλαυς
  μας τους ΠοΛαισινίους «αί τή
  χώρα τους. Γράφιι λοιιτ»ν« ή «ο/
  ραττάνω έγκυκΛο—αίδεια «ώς τα
  πρώτα στοεχεΤα γιά την Πα«αι-
  στίντι άνάγονται ο—Ίμ 4ν» χιλι—-η
  ρίδα ττ.Χ. ιποΰ —ό τέλος τεκ κα¬
  θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή ο«λΙ6σ ι
  —■Ι

  (Τ.
  α
  »^
  β
  ω
  ΓΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΛ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΤΟΥ ΧΑΜΟΥ
  (Άφιερωμένο στόν Αλέκο Παναγούλη)
  ■•Ητπαν ΌΝ&ος πού εψήλωνε,
  'Πΐήιγε ιν& φτόΐσβΐ στ' άιοτρια,
  {ΐα πτον τρυγήΊσαιν τον α·νθο
  κ σ τιϋιροι ικΐλιαίΐει η γΐλαρτρα:
  ΓιΐΙθΜαι 'μΐου τ6, χειριάικι.ισι
  τα ΓκοΙλυβΙοιυΛιειμένιαι
  ιηαϋ ττώς ΐτϊ ιαιπΌίδει Μαιστπηκοεις
  ΡιόΒο ιπριωΓτιοιμιαιγιΙάΐτ Κθ'
  Π,ΡΜηαμαιγ»ιά χομιμενα
  Υ',άιτιήΐν πια[τρ'ιδαι ιμοιϋ γιινιες
  αιδικοσικιοιτυιΐϊνο.
  Εκιάιτιειχρι ιτιο, τιο ικοηαθι.
  πιθΐύ μου 'μιίλλιε Μα πάθω,
  Π8',σμαιτιΐκο το βάλλαΜε,
  ή ισττιο ικιαλλι, ή ιοπιον πιάφιο.
  'Αχ, πώς βιαΐστώ καιι πώς θωρριώ
  Ότΐήν Μάισα· ξαιπΐλωμιέ,νθ',
  Τισι' Όΐυιλής τιοιν τρ ο Κιαΐλο μου
  οινθο,
  ικαμμενοι, μια,ριαιμι&νθι.
  Τύΐρο ττοιό δ|ρΙθ)μθ ινο διιαβώ
  κου ιποιιό ιοτηριαιτΐι νΐάΐΓπάιρω
  οτιου κ ι αν οτ,ριεψω τιή
  π,αιντπο,ύ θωιριρώ το χρρο·.
  Σύ χαιρ,ο δέν φοβήθηικιες,
  ,μήίΓ,ε ικΐ ασσροηιΛιέκιι
  ισυ ιβάισΓπαΐγιε'ς γιαιρΙϋΐφιαΛ©,
  ουτποις βΙάισπκΜ ντοιυιφέΐκ),
  Ντουΐφΐοκιι «Λι ηι αν
  αυτπο καιλΐο κη αινηρ,ίικιο.
  γ ι αι νιαι ικώΐ/Κιΐώσιεις ιαΐδΐφΐφ ο,,
  γιά ιμσις κια ι γιά τίό δί
  Σαιν ΓΗοίν ανθόι σΐε
  κι' ήΐσιουν ανθ&ς ποΐυλϊ μοιυ
  παινέμοριφος κ Π3υωδ·ιαΐστιοις
  κιι ευώδαζε ηι αυΛή μοιυ.
  Μά οτπέικιει ο χάροις μέ χυ(σ)ά
  ΜαΙ'ι μέ ΐΓτοραροινΐεύιεΛΐ
  καιι' Μό' σέ πά]ρβΐ μσ&ιαι μρθ'.
  μαικρΐάι από 'ΙμΙε γιυριεύΒΐι.
  Τό ιαιίραι σου, ποκ 'νηι» κ
  μου,
  σαι/ το κρ/αΐσί πό χυθΐαν,
  τή $όλϊα τήιν καρΒΐοιύΛιαι μρυ
  π-ήνιε χιιλίιοριαΐ'ί'σαν.
  Σε Ίΐριύγηισαιν συν τιον ανθ©
  κιι ωο'άν.τκκΐμΓΐϊ ο~αφύΙλι»
  «α» ιμενα τ' «όιχ» ρρύ βιάιλαινιε
  παι^ποΓΠδΐν-άι σπή χέιΙλ«>
  Ο χα,ρος ιείν' ο -τρυιγτντιήις
  κι οί ιν&Ίΰι νοι αΐό ιοτπαιφιύλιιαι
  μαι χιΐλια «ι ΌΜέ τΐρΐυιγιηιθίαύιν
  «αιμώνιαντΓθ* άλλαι χιίλικαι.
  Αγιοριι ιμΐουι, ξιαποοτηαοε.
  «ιοΐίμήροιυι, πιαλιλιηικαΐρ*.
  διον ιεχΐϋι α χροινκχς μηοιρΐΐση,
  τή ιμνήιμη νιάι ιοταυι πάρθ'ΐ.
  Μιχάλης Αυγέρη< ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΕΝΑ ΆΟΥΛΟΥΔΙ 'Ένα λουλούδι ντύθηικε ικαΐ βγιηικε οτο οεργιάνι την βόλτα τού νά κάνει· "Ως φαίνεται άνύπαντρο, ήτανε· Ποίος νά ξέρεΐ; Ιθ&ψαχνε νάβριει ταίρι- "Αικουσε πρώτα αγνωρο, βούισμα ά/πό μελίσι, τιου,ρθε νά τό φιλίσει· "Υστερα άΐγέρι άνάλαψρο τοΰ χάϊδεψε το θώρι —τούς ποθους δέν έμιπόρει— -«"Αχ νόταν, γαμπρό ναβρισκα», ητήΎε νά ψιθυρίσει, τ' άριμήνευε ή Φύση. Δέν πρόλαβε ζαλίστηικε τοϋ έ'ρωτα ή ζάλη τό πήρε άγάλι - άγάλι Νειρεύτηικε πώς έσφιγγε, γαμπρό στήν άγικαλιά τού — στήν βράση τοΰ αίμάττου·— Τί κρίρα οτό λουλούδι μας: Πολέιμαγαν ιπαό πέρα .· "Λνθρωττοι, καί μΐά σφαίρα ■· Σκότωσε μέ μιας τ' δνειρο, καί τό λουλούδι άκόμα, θαιμένο είναι στό χώιμα. ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καί 4-30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ : Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ-: Οικίας 224-608 Έπιπλα ΛΥΓΕΡΟΣ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦τ ΣΤΟΥΜΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2211.19 Μάρκου Μουσούρου 6 — 1ος δροφος (έναντι Κλινικής €Μεγαλόχαραι») Πρόληψη, λειτουργική όιποκατάσταση καΐ Φυ- σικοθεραπεία παθήσεων σκελετοΰ — άρθρώσεων —μυών — νεύρων (όσφυοΐσχιαΛγίες, αύχεναλ- γίες — Γπόνοι μέσης, οκελών, αύχένος, κεφαλής, —περιαθρίτιδες ώμων, παραλύσεις νεύρων, ά- τροφίες μυών, δυσκαμψίες άρθρώσεων κλπ·)· Λειτουργεϊ τμήμα παιδιών γιά θεραπείο, κΐκρω οης — σκολίωσης — λόρδιοσης — έγκεφαλικης καί μαιευτικής παράλυσης κλπ· ΤΜΗΜΑ ΠΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-δΑυΝΑ-ΜΑΣΣΑΖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΒΕΙΣΑΚΗΣ Καθηγητής Πτυχιοθχος Φυσικής Άγωγής Φυσικοθεραπευχής ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 8—Ιμ.μ. καί 4—8 μ μ. Γίνονται δεκτοΐ άσφαλισμένοΐ δλων των Ταμβί- ων (ΙΚΑ—ΤΕΒΕ-ΤΑΞΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ κΧπ·) Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Αποψ£ Δευτέρα βράδυ στι< 8, στόν Άγιο Μάρκο τό Κέντρο Μαρξιστίκών Ερΐυνών (Παράρ- τημο Ηρακλείου) οργανωνιι διά λεξη με ομιΑητή τόν υφηγητή —κοινωνιολόγο κ. Σταύρο Ζορ μπαλά καί θέμα ο Λένιν γιά τόν πατριωτισμό καί τό διεθνι- σμό». Η διάλεξη οργανώνεται στά πλαϊσια τής επΐτΐϊου των 110 χρόνων από τη γέννηση τού Λένιν. ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ο Δήμος Ηρακλείου κυκλοφό ρησε σέ μιά επιμελημένη μικρή έκδοση τίς «Τρείς διαλέξεκ γιά τόν Καζαντζάκη» (Πρεβιλάχη— Κακριδή — Στεριόπουλου). Η εκδοση έγινε από την «Τ£ χνοεκδοτική», μέ επιμέλεια τού Μανόλη Δουλγεράκη. Η ΕΚΘΕΣΗ Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Στή γκαλερί Σταυρακακη συνε χίζεται η εκθέση σχεδίων τού ζωγράφου Γιώργη Μανουσάκη, πού άρχιοε την περασμένη Δευ τέρα 21)4 καί θά συνεχιοτεί μέ- χρ» τίς 10)5)80. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Στϊ< 24)4)80 εγκαινιάστηκε στήν αίθουσα βιβλιοθήκην τού Βενιζελειου Νοσοκομείου Ηρα κλείου η ομαδιιοή εκθέση φωτο γραφίας, ζωγραφικης, γλυπτικής πού οργάνωσε η Παγκρητια Ε- νιοση Γιατρών Νοσηλευτικών I- δρυμάτων Κρήτηκ, μέ ϊιργα μεΐ λών της. Η εκθέση είναι όνοιχτή κάθε μερά 6—9μ.μ. καιί θά μείνει μέ- χρι μεθαύριο 30)4)80. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΥΠΗΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτσηκ (Μάνος Χαρής) Μέ άφορμή την πρόσφατη κατάληψη των Σχολών ΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΔΣΤΕΣ ΤΩΝ «ΚΑΤΕΕ» Επιτόπια έρευνα τού συνεργάτη μας ΜΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ Τα ΚΑΤΕΕ "Ηρακλείου 6ρί- σκονται στήν τοτποθεσία τού Σταορομένου, λίγο πιό ττάνω ά- ττό την έκκιληισία τοΰ Χριστοΰ. 'Εκεΐ σ' αύτό τό ΰψωμα μορφώ- νονται οί σττουδαστές καϊ κα- ταρτίζοντσι γιά την έτταγγϊλ- ματικιη τους διασψάιλιση. "Ομως αϋτά τα δυό παραπάνω στοι- χεΤα δίνονται έλλειττως στοΰς σττουδαστές. Νά τί μάς λιέει ό Πιρόεδρος τοΰ Σύλλογον Ζπουδαστών Α ΣΤΈΝ Ντάνης Δημήτριος, σέ ττιρόσφατη έττίσκεψή μας στά κτΐ ριακά συγκροτήματα τής Σχο- λης: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡ.: Ποίος είναι ό τρόπος δι δασκαλίας των μαβημάτων σας καί ποίος ό τρόπος διαδίωσής σας, μέσσ στόν χώρο της σχο- λής; ΑΠ,: Τό διδακτικό τπροσωπικό δέν καλύτττει τίς άνάγκες τής σχολής. 'Απο τούς 1 20 καθηγη- τές, μόνο οί 25 είναι μόνΐιμοι. Τα τΐκρισσότερα 6ι6λία εί¬ ναι άν«αχιρονιστικά εξω άτπο τίς σττίχ/δαστικές άνάγκες. Πολλά 6ι6λία δέν ϋττάρχουν καί τό μά ©η|μα γίνεται ύττό μορφή σηιμειώ σεων των καθη,γητά>ν. Τό κράτος
  δέν πλη,ρώνει εγκαιρα τούς κβ-
  θηγητές γιά τίς ύττερωρίες μέ
  ά—οτέλεσμα την μείωση της ά-
  ποδοτικότητάς των.
  ΕΡ.: Θά ήθελα νά μού ττήτε
  δαά λόγια γιά τόν τρόπο διαβί-
  οχτής σας μέχτα στό κρατικό αύ
  τό συγκ,ρότημα σπουδής.
  Α Π.: Ή ζωή μας έδώ είναι
  προβληιματική, γιατι τα ττροβλή
  ματά >μος παραμένουν άλυτα.
  ΕΡ.: Πόσοι σπουδσστές σπου-
  δάζεται έδώ;
  ΑΓ).: Χίλιοι πεντακόσοι περί-
  ποι».
  ΕΡ.: Σάς χαρΓ,γεΐ ή σχολή δισ-
  τροψή «αί άν ττόση;
  ΑΠ.: Παίρνει 70 δραχ. την μέ
  ρα κάθε σπουδαστής γιά γεΰμα
  καί δεΐττνο. Δέν παίρνουιμε οΰτε
  ίνα σουδλάκι μ' αύτά.
  "Ομως θέλω νά σάς γνωρίσω
  ότι ύπάρχουν μέσο στήν σχολή
  έστιατάρια άρτια έξρττλισμένα
  καθώς και μαγειρεία, χωρΐς νά
  λειτουργοΰν. 'Υττάρχουν κσί κοι
  τώνες γιά 500 σπουδαστές (θέ-
  λουν άκομη, μόνο τα σεντόνια),
  χωρΐς νά κοιμάται κανένας σ'
  ΙΜΥΦΙΚΑ
  καί Φωτογραφίες
  ____ΛΕΩΦΟΡΟΓ Δ]ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ_- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Παραδίδονται μαθηματα, Χαλκογραφίας< Ζωγραφάκης, Πυρογριαφίας, Χειροτεχνίας, Δέρ- ματος, δωρεάν γιά τίς γυναίκες. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΒΣ κ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ Τηλ. 288678 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ "Επιπλα ποιότητος . · ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 280-689 ΕΚΘΕΣΗ. Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-75§ ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. "Αρκαδίου ΉρσχλΒΐο Τηλ. 289-1Θ· ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ αύτούς. Τα έστιατόρια έχουν μεταβλΐηθεΐ σέ αίθουσα άναμο- νης τοΰ λεωφορείον. ΕΡ.: Μέ τι μέσα ψυιχαγωγεΐστε; ΑΠ : Διχττνιχώς δέν ψυχαγογού- μαστε. 'Υττάρχοαν χώροι ψυχα- γωγίας άλλά είναι άνσξιοποιητ τοι. ΕΡ.: 'Εκ,τός άττό την θεωρητική διδασχαλία, κάνετε κιαί πραγμα τική άσκιηκτη; ΑΠ.: Ναί άλλά είναι τελείως ά- νούσια καϊ έξω άττό την είδικό- τητα των σπουδαστών γίνεται τό κιαλοκαίρι μόνο. Τα ττερισσό τερα έργσστήριά μας είναι έλλει ττή και ττολλά δέν λειτουργοΰν καθόλου. Π.χ. ήλεκτρονικών υ- ττολογιστών καί άντοχής υλικών. Δέν υπάρχη ι συντηιρηση των έρ- γαστηρίων, μέ άττοτέλεσμα την τπρόωρη καταστροψή τους. ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τά βασικώτερα έτοίματα πού ζηίτοϋν οί σπουδαστές των ΚΑ ΤΕΕ Ηρακλείου είναι συνοτττι- κά τά εξής: 1 ) ΟΟσιαστική ττρακτική α¬ σκήση,, πού νά τούς άνοίγει τόν δρόιμο γιά την έπαγγελματική τους διασφάλιση. 2) Ζχετική εκ—ττοση) στά δη¬ μοσία θεαματα. 3) Αειτουργία των θαλάμων τοΰ ΐΛΤτνου καί 4) Σίτιση των σπουδαστών μέσκ στήν σχολή, έφ' όσον ύ- τηάρχουν τά μέσα. Νομίζσμε δτι τό Κράτος θά τΓρέτττ€ΐ νά άντιιμετω—ίσει τά 6α σικά αύτά ζητήματα, πού συν- δέονται τόσο άμεσα μέ ίνα ζων τανό καμμάτι τής σπουδάζου- σας Νεολαίας μας. Εύρώπη-Μ. Ανατολή μέσω Αθηνών ΝΕΑΓΡΑΜΜΗΤΗΣ ΣΟΥΙΣΕΡ. Μέ 6ασικΐό ένδιάμεσο σταθμό την Άθήινα, ή $ννΊ55ΑΙΚ έγκαι νίασε άτπό 1 ιτ>ς "Απριλίου 1980
  μιά υέα γραμμή πού συνδέει
  την καοδιά τής Εύρώπης μέ την
  "Απω ΆνατολΙή.
  Σνγκεκιρΐιμένα, τό δρομολόγιο
  τής γιραμμής αυτής είναι άττό
  "Ελβετία τπρός: "Αθηνά, Κολό-
  ιμττο, Σιγκαττούρη, Τζακάρτα
  κ αί άντίστροφα στήν έπηστρο-
  φή. Ή αναχωρήση γίνεται μιά
  φορά την έβδομάδα (κάθε Δευ¬
  τέρα) άττό Αθηνά και ή έττι-
  στροφή (κάθε Τρίτη) άττό Τζα
  κάρτα.
  Ή τττήσηι αύτη^ πού φέρει
  τόν άριθΐμό 5ΕΙ—1 62 γίνεται $»έ
  άειροσκάφηι ΓΧ—^1 Ο1—30, των ό
  ττοίων ή χωρηΓΠΜΟτητα εΤναι 30
  καθίσματα Α' θέσεως καϊ 207
  οίκονομικής θέσεως. Οί δυνατό-
  τητες έμττορευιματικίις μεταφο-
  ράς είναι μεγάλες άκιόμη. και
  γιά όγκώδη ή βαρεία έμτρορεύ-
  ματα, ή δέ Ιξυπτηιρέτηση των τα
  χυδρομικών άττοστολών είναι ά-
  ιμεση.
  "Αμεσες άνταποκρΤσεις ττρο-
  σφέρονται μέ τή νέα γραμμή
  τπρός 6λλα σηιμαντικά κέντρα
  τής περιοχής αυτής, καθώς και
  πρός Αυστρία καί Νέα Ζηλαν-
  δία.
  ΗΛΙΑΚΟΙ
  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
  « ΗΛΙΟΚΑΛ »
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Τσακίρη 18 — ΚαμαρΔχΐ
  Τηλ. 282658
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματικη εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  ΈπισκεορθΓΐτε μας. θά έχετε ούντομα την
  πιό συμψέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεοπική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τίΐς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕ1Ο
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  «ΚΡΟΝΟΣ»
  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣι
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
  ΦΩΤΕΙΝΕίΣ ΕΉΙ ΓΡ ΑΦΕΣ — ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
  ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ-
  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
  ΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
  ΤΗΛ. 223342 καί 223.510
  Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ· ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ
  "Αν9η Νάρκιοος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ♦♦♦♦■♦♦♦ »·♦♦«»».
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289—021
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσχα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΚΟΥ! ΚΟΥ·* - «ΟΥΐ: «ΟΥ. - ΚΟΥ» ΚΟΥΧ - «ΟΥ« ΚΟΥ»
  * "Ενα ώραϊο διάλογο ακουσα ττριοχβές, γιά τό
  θέμα τής ημέρας — καί τής ■ . νύχτας — τής ε-
  κΐλογής δηλαδή τοΰ Προέδρου τής Δηροκρατίας:
  —Τό πολύ — πολύ, άν δέν 6γεΐ τελικά ο Καρα-
  μανλής, νά ιοϋ προοφέρει ό Αβέρωφ £να καφέ
  τής παρηιγοριδς «Μπράβο»·
  —Μωρέ καιλά νά τοΰ π,ροσφόρει καφέ «Μπρά-
  6ο», τό θέμα είναι νά μην τοΰ προσφέρ,ει... Ντά-
  6ο!··
  * Κι £νας άΑλος, σχετικός μέ τό ϊδιο θόμα διάλο-
  γος ,μέ νόη,μα:
  —"Αν 6γεϊ τελικά ό Καρομανλής, θάχομε πα·
  λι Πρόεδρο μέ τό ϊδιο δνομα-
  —Έδώ είναι τό θέιμα νά μην έ'χομε καί μέ τό
  ϊδιο· ·. έπίθετο-
  Τσάτσοι, Μήτσοι, Κώτσοΐ- δπΐως λένε...
  * Κι άκόιμα Ενα σχετικό μέ την Προεδρολογία:
  —Μέχρι τώρα ό Καρααιανλής Γ)τανε Πρωθυ-
  πουιργός μέ χρέη, Προέδρου, τώρα, αν άκλεγεί,
  θά είναι Πρόεδρος μέ χρέη Πρα>θυ'Πΐου.ργοΰ!· .
  Αύτό είναι πού λένε καμμιά φορά «διπλό
  παιχνίδι» ήν «ντουμπλάρΐσμα ρόλων»! .
  Δέ νομίζω νά χρειάζεται διευκρίνιση επί
  έννοιών εύκόλων. ■ ·
  * Μερικά οτιχάικια φΐλοξενώ παραίκτάτω, πού
  μοΰ έ'στειλε φιλος τής στήλης ολίγον.. · άνάπο-
  δος: Φΐρί — φΐρί γιατί ιπού λές
  τύ ιπάει πάλι ό «ντουιμτΐλές»
  νά τοΰ τριφτοΰν στή μούρη
  τά ίίγγραφα ΞυΑούρηι.
  Καί θαναιτούτη τή φορά
  γΓ αυτόν καινούργια συρφορά
  κι όλόστιριαβο.. · άγγούρι
  πού δέν θά φέρει γού,ρι.
  Γιοΰ άρ ντ' έστέν/ πουΑί μου, γιές;
  "Εριχονται γάρ καί έκλογές·
  * ΤΟ ΚΟΔΗΣΑΚΙ θεάθηκε προχθές μέ άδελφό
  ύπουργοϋ νά συνομιλεϊ άσταμάτη,τα-
  Καί κάίποιος παιρατή[)ηοε:
  —^Κ όντος.· ψαλμός άλληλούια!. .
  * "Ενα -νευματώδικο τηλεφώνημα πηρα πρό
  οφατα άιπό καλα^ωτουριτζή φίλο:
  —θέλω τόν Μάνο Χαρή·
  —Ό ϊδιος, λέγεται-
  —"Οχι πολλά — πολλά μαζί μας. γιά νά μην
  £χομ€ καί συνέχεια.
  —Ποίος είστε κύριε;
  —Εϊμαι ό · . . τραιαιποΰκος ύΐτηρεσίας τής πε-
  ριοχης σας!·.
  Κι οιιως τό καλαμττούρ,ι αύτύ θά μιποροΰσε ~
  αΓΓΐος καταντήοαμε — νδταν καϊ πραγματικο. . ·
  Τί 'χες Γιάννη, τί 'χα πάντα. ■ ·
  * 'Ένα γέρο — Κρητικό ρώτησε κάίποιος:
  —Τί λές έσύ μπάρμπα, θά γίνουν έχλογές κι
  άν γίνουν, θά άλλάιξει ή κατάσταση;
  - ' —Νάλσοΰ πω θέλω τή γνώ|ΐη μου, μέ μίαν πα-
  ,ρα,μΰΐά: Άχΐιρ,ίλης, Γρίλης, κοντά 'ναι τό θέρος.·.
  Κι δταν στή συνέχεΐα ό έρωτών ζήτησε έξη-
  γήσεις γιά τό «θέρος» ΐτήρε την απαντήση δτι τό
  Καλοκαίρι συνδυάζεται παντα μέ τόν "Ηλιο κι
  ότι ύ "Ηλιος αύτός δέν είναι &λλος άπό τόν «"Η
  λιο τοΰ ΠΑΣΟΚ».
  Γιά νά δοΰμε ομως άν άφήσουν μ&ρικοΐ — με-
  ρικοί νάρθει τό θέρος^ μιά καί φοβοΰνται δτι θά
  τούς. ■ . θερίοει!
  * Εκατόν πενήντα δραχμές εΐχαν την περασιιέ
  νη 6δομάδα οί άιγγινάρες, στήν άγορά τοΰ Ηρα¬
  κλείου.
  Καί κάίποιος άικούστηκε νά λέει:
  —Τώρα είναι πού μάς κάνανε την καρδιά σω-
  οτή. . . άγγινάιρια!··
  Κι 2νας ά,λλος ηροστεσε, τραγουδιοτά:
  Κανελλόπουλε θανάΌη»
  Μητσοτάικη μας Κωστή,
  ό Λαός μας θά. . · χορ1:άσει
  μόνιμη.·. Σαιρακοστ,ή!· ..
  * Ένας διάβαζε την εϊδηση πού δηιμοσιεύτηκε
  πρόσφατα στίς έ<ριηιμ&ρίδες. δτι δηλαδή οί μπρι- τζόλες στά κάρβουνα, προκαλοΰνε καρκίνο. Κι 2νας ά.λλος πού ακουγε, άποφάνθηκε: — Εμείς δηλαδή οί ανθρωΐποι τοΰ Λαοΰ, άπο- κλείεται νά ππμε άιπό τόν καταρ,αμένο ■.. Φυσικά θά τή γλυτώοοΛμε, μιά και ή τιμή τής ρηριτζόλας είναι... άιντικαρκινΐκή! ·. ■ "Υστερα οοϋ λένε δτι ή Κυβέρνηοη δέν ένδια- φέρεται γιάν την . · · ύγεία μας· * "Ενα διάλογο μεταφέρω δπως τόν αόκουσα: —'Μά γίνεται καμμιά εκθέση στό Βενιζέλειο; —Ναί, κάτι άΊκουοα· —Καί νομίζω δτι εναι ή πρώτη, έτσΐ; —"Οχι δα, έικεΐ γίνονται ταχτικά κι άπό παλιά- πολλές.. · έΜθέσεις· Περιττό νά σάς πώ δτι... δέν κατάλαβα τί έν- νοοΰσε ό άνθρωπος πού μίλησε τελευταϊος. Έσεΐς καταλάβατε; ^ Ή όδός Δαιδάλου τοΰ Ηρακλείου, κοντεύει νά γίνει ή τουριστική «Κάρναμ/πυ Στρήτ» τοϋ Λονδίνου. Μαγαζιά καί μαγαζάκΐα, μπάρ καί μπαράκια- δίσκοι καί δισκάκια, πλάκες καί πλακάκΐα κιαΐ άνα ρίθμητα· .. καμάκια. Μόνο τά σκουπίδΐα — λόγω Δήμου —τ5έν έχουν ύποκοριστικό, δηλαδή ... σκουπιδάκια· Αύτά εί¬ ναι σκέτα σκουπίδια, δηλαδή δπως καί ατούς ά"λ- λους δρόμους μας κι έδώ τά ϊδΐα·.. * Κάτι όκουοα γιά μιά Βιομιηχανική περιοχή, γιά «οποίον πού έκ-ροο-ω-εί Άρχή, γιά μιά άιπόφαση πού πηρε ίίλλη μορφήκαίγιά μιά σχετική... μομφή Λέτε; "Αν μάβετε λεπτομέρειες θά κλαϊτε. ·. * "Ενα καινουργιο φύλλο πού κυκλοφορεί προ¬ σεχώς, έμαθα... έρπιστευτικά, δτι έπεξεργάζεταΐ ενα εγγραφο (δχι χαλκευμένο φωτοαντίγραφο) δυό δικη,γάρων κι 2να θέμα (ή μάλλον,, άνάθε- μα) μέ τίτλο «Ένάίμισυ έκατορμύρΐο: τά λύτρα τής προδοσίας» πού συνοδεύεται άπό... διαφήμι- στ) της ... «Αϊρ Κανάντιαν». Καί τό κακό είναι δτι... ό άλλλος δέν δέρνε- ται μέ τίποτα!. · Χριοτούλη μου τί έχει νά γίνει... Φαρμακεϊα νά ψαχνουν άπό τώρα, δσοι ίίχουν καί δέν έχουν για ποσοτητες άσπιρίνηΙ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ■■■■■■■■■■■■—-,
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ ΝΤΑΜΠΛ ΦΑΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΛ>> ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  Η φτώχειη θέλι» καλοπέρα-
  ση. Μιά ζωή χωρίς παλτό, εϊπο
  ν ογοράσω έστω μιά καπαρτί-
  να. Πηγά στό ράφτη καί ρώτη-
  σα γιά σχέδια, υφάσματα καί τι
  Ο ράφτης (μου) αφού μού ε-
  διιξε σχϊδια καί σχεδιάκια, τι-
  μές Ηθί τψάρις μέ κατάληξε
  στήν καπαρτίνα ντάμπλ φός. Ε-
  πτιδή ξένες γλώσσες δέν γνωρϊ-
  ζω καί στά ελληνικά ζοριζομαι
  κιόλος δέν μποροϋσα νά τόν κα-
  ταλάβω μέ την κατταρτίνα
  ντάμπλ φός. Αρχικά νόμισα πώς
  ήταν κάτι πού τρώγεται μ' εκιί-
  νο τό «φός». Ο ράφτης (μου)
  ομω< μού επέμενε πώ< η καπαρ¬ τίνα δέν τρώγεται, αλλά φοριέ- ται. Εγώ επέμεινα νά μού εξηγή- σει εκίίνο τα ρημάδι «φός», γι- οτί πρό παντός όταν εϊμαι πκ νασμένος, πολύ μ' αρέσιι. Αρχιγσε λο*ττόν ο ραφτης (μου) νά μου λέε,ι: Την καπαρτίνα αυτή τή φοράς από την μιά μερια κι απο την άλλη. Εχει η μια όψη χρώμα άσπρο καί η άλλη μαύρο. Βαριέ σαι τό άσπρο χρώμα; Τή γυρνάς από την ανάποδη κοί βγαίνει τό μαύρο. Είναι πολύ βολική γιατί άν τα χει καί πεθάνει καί η πεθερά σα< ζωή νάχει — δέν θά μπήτε στόν χόπο νά αγοράζετε μαύρα γιά νά τα φορέσετε. Έλα όμως πού δέν μπορού¬ σα νά τόν καταλόβω καί τόν ΐβαλα σέ μπελά&ες, νά μου εξηγε'ι αττό την αρχή. Βλέττοντας ό¬ μως την αμηχανία μου ανέβασε τή συζητήση σέ ανώτερο εττίπε- δο καί μού εϊπΐ: —Αυτό κϊιριος είναι όπως τόν Καραμανλη, την Πρωθυποοργία καί την Προεδρία. —Δηλαδή; —Π άχι νά ττεί δηλαδή, πώς ο Καραμαινλής βαρέθηκε νά προε δρεύει πριοθυττουργεύαντας καί θέλει καί νά πρωΘυπουργεύσιει πραεδρεύοντας. Κάτι τέτοιο ου μβαΐνει καί μέ την κατταρτίνα ντ' άμπλ φάς. Έτριψα τα χέρα μου από χά- ρά καί τού είπα: —Καί δέν μού λέτε θά πρωθυ- πουργεϋιο κι εγώ προεδρεύοντας καί θά προεδρεύω πρωθυπουρ- γώντας μέ την καπαρτίνα; Φυσικά ο άνθρωπος δέν όντε ξε καί μού είπε πώς χρειάζομαι ζουρλομανδύα, αλλά ούτος, λέ- ει, δέν έχει. Τούς πούλησε ό- λους, λέει, γιατί πολύ τραβιούν- ται τελευταία. Τώρα ψάχνω γιά ζουρλομαν- δύαι Λέτε νά βρώ στά μήτρα μου, ύστερα μάλιστα από την έλλειψη πού έπεσε; ϊ ΑΛΗΘΕΙΑ ί ■ ----------------------ι" "Ενωσις Κιτροπαραγωγών Κρήτης ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΙΑΙΊΙΓΗΙ20 ΤΟΝΝΟΝ ΠΟΡΤΟΚαΑΟΦΑΟΙΟΥ Πρός Την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κύριε Διευθυντά, 'Επιστρέφοντας άτπό τό έξω- τερικό έ'λαδα γνώση τού δημοσ·- εώμοττος τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» μέ τόν έντνττωσιακό τίτλο «ΕΙΚΟΣ1 ΤΟΝΝΟΊ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΦΛΟΙΟΙ ΣΑΠΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝ Ι ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στό σχετικό π,ρόλογο τοΰ δη- μοσιεύ,ματος αυτού μιλάττε γιά τόν ρόλο τής εφημερίδας σας το- ινίζοντας πώς παρσ τόν άνηλεή ττόλεμο ττού υφίσταται συνεχίζει κια! θά συνεχίζει δσο ι—άρχει νά άττιοκαλύττττει σκάνδαλα, κομττί- ττίνες κ.λ.ττ. καί καταλήγετε μέ τόν έττίλογο: οίιμοιροι τταραγω- γοί ττότε θά ξυΓΓΓνήσετε; Δέν έχω καμμιά διαθέση, Κύ¬ ριε Διευθυντάς νά άσχοληθώ μέ τόν ρόλο καΐ την γραμμή της έ φημειρίδας σας. Αϋτό δς τό κρί- νει ί· Κοΐινή Γνώμη καί τό άνα- γνωστικά σσς κοινό. Θεωρή δμως καθήκον καί ΰ ττοχρέωσή μου, 'άττό σεδασμό ■πρός τούς άναγνώστες σας νά ιμην άψησω τό δημοσίευιμα αύτό άναττάντηίτο μιά καί άναφέΊρεται στήν 'Ενωση Κιτροτταραγωγών Κρήτης, της όίττοίας έχω την τι- ιμή νά εΐμαι Πρόεδρος) άλ'λσ καί σέ μενά προσωτπκά. Δηλώνω ύττεύθΐίνα καί κατηγο ρη|ματιι«ά μέ την ττιό πάνω Ιδιό- τητά μου ότι τό δηιμοσίευιμα τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ εΤναι ΨΕΥΔΕΣΤΑ- ΤΟ καΐ σΐΛκοφαντικό στό σύνολό τού. Ψεύδεται άσύστολα ή ΑΛΗ- ΘΕΙΑ καΐ διαπτράττει τό άδίκη- μα τής συκοφαντικιής δυσφήιμι- σης) δταν γρά<|>ει ττώς 20 τόν-
  νοι πορτοκαλοφλοιοΰ σαττίζουιν
  στό Λι,μάνι τοΰ "Ηρακλείου καΐ
  αχόμη πώς ό Πρόεδρος καί ό Δι.
  ευθυΜΐής τής Κιτρενωσης 6ρί-
  σκονται στήν Γερμανία γιά τοι>
  ριστικό ταξίδι.
  'Η "Ενωσή μας π,ρο·μηθεύτηκε
  άτπιο την Ιταλία 120 τόννους
  (καΐ οχι 20) πορτοκαλοφλοΜΟ σέ
  τιμή πού δβν καίλύτΓτει οθτε τό
  τρίτο τού κόστους τού, στήν πε-
  ρίτττωση τοΰ προσπορισμοΰ τού
  ΙΙΒΙΗ
  ■ ■■εΙΒΒΒεΙεΙΒεΙΒΒΒΙεΙεΙΒΗΒΒεΙεΙεΙ--
  Δ Υ ΙΛΙ Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ
  Σκαπετόφρεζας
  ΤΟΚΤΕίίΑ
  ΔΥΝΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
  ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ:
  1)ΤΗΝΦΡΕΖΑ
  2) ΤΟ ΑΛΕΤΡΙ
  3) ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ
  ΣΚΑΒΕΙ ΣΕ ΕΔΑΦΗ:
  1) ΜΑΛΑΚΑ
  2) ΞΕΡΑ
  3) ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ
  4) ΠΕΤΡΩΔΗ
  5) ΥΓΡΑ
  Γιά Τρακτέρ οπό 15 έως 150 ίππους
  Τί ,άς εΤπε ό π,ρωτοπόρος γ.ά την "Ελλάδα άγοραστής ΣΚΑΠΕΤΟΦΡΕΖΑΣ ΤΟΚΤΕίίΑ. κ. ΣΙΦΗΣ ΜΠΟ-
  ΛΑΝΑΚΗΣ, άττό τον Βαφέ 'Αποκορώνου:
  τους 1,70 μ.
  ΑΛί· τό νέο αύτό
  Με το νεο αυτο
  δουλεύω άσταμάτητα καΐ τό εΰχάρ.στο εΤναι δτι δέν εχ» ζημιές ούτε στό
  ^ ^ 000 , , 200 στρ0<Ι)ές ττοϋ δουλεύει ή ΤΟΚΤΕ1_υΑ, το τρακτέρ μου δεν ταΤέχΓλγα ^^ κανΛ^χωρά.,, καί δργ^μα κ,αί φρεζάρ,σμα συγχρόνως, πρός ς τοθτταραγωγοΰ. Ή άμο.δή μου είναι 800 μέ 1.000 δραχμες την ωρα. Στήν πεοιοκη τής έδρας μου δηλαδή τόν Βαφέ, τίς Βρύσσες, τό Νίϊττπος κ.λ ττ. φθ.άζω δχ. μόνο τα εύκολο χω- ράψια αΜόΓ ΓάΓτά δύακολα δηλαδή α£ά πού τα αλλα τρακτέρ πηγαίνουν .αί ^ύγουν ε-ε,δη δεν μττοροΐΛ, νά τα όργώσουν ο&τε μέ άλιέτρι, ούτε μέ φρέζα. Συΐγκεκριιμένα ανακρΐέρω 4 ένθεικτιιιβές περιτττώσεις: α) στόν ακρέρ ς στό οίκόπεδο τού κ. ΠΕΝΕΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, κτίστηκ* ίνα σττίτι καί δτσν £*[<*>*: ™£
  άλά δλδή ό χώρος πού κατά την διοορκεια της οΐκοδομης έτοττοθε-
  $
  δργωμα πετούσε τάπες μισό μέτρο, στό δεύτερο τό έ'κανε «κουκουλι».
  φ^
  61
  ^3!
  1 00 μέ 150 κιλών
  γ) Στό Νί-τος 'Αττοκορώνου εψτ,αξα στοθ κ. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝ,ΝΗ δνα άνο.κτό χωράφ. 15 στρεμμάτων σέ
  3 1 )2 μόνο ώρες.
  δ) Στην περιοχή Βρυσσών 'Αποκορώνου εΐχα τταει ιτέρ.συ μέ τό τρακτέρ μου μέ τρίί>νο, στό λ(όφ«το τοΰ ικ. ΒΟΥ-
  ΡΑΚΗ ?ξεχνώ τό μικρό τού δνομα), άλλά €ψυγα διότ, τό λ.όφυτο εΤχε ύττογε.ο δραχ.σμο και το άλέτρι επιανε
  οραχια. ΦέτΤς ΐΐτ*α μέ την ΣΚΑΠΕΤΟΦΡΕΖΑ ΤΟΚΤΕίίΑ καί ό άνβρ«πος εΤπε δτι <τφωτη ψορα εΤδα το λιόφυτό μου, κ«λλιεργημένο>'
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
  Λέγοντάς μας τ' ανωτέρω, αύθόρμητα, στό Γραφεΐο μας ό κ. ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ, τόν έροηήσαμε έάνμσς έτη,
  ,Γνά ται δπιιοσιεύσωιμε ώστε νά πληροφορηθοΰν τα γεγονότα καί δλΛοι που δεν γνωρι<ουν τις δυνατοτητες ττου ;ροσφέΡΤ. σΤ1ςΤαΤλ%γ1"ες τό νεο ' Ι ταΈό μηχάνημα 1 ΟΚΤΕίΙ>. Μας; άπάντησε δτ, 9έν εχε, λογους άντ.ρρη-
  σεως δ^ότ, τα ανωτέρω άποτελοΰν άληθ,νά γεγονότα καί τα γνωρ,ζει ολη ή περ,οχη τού.
  τόν κ.
  ΜΠΟΛΛΝΑΚΗΝ
  ΠΡΩ-
  %Λ £Λ %£%£. %ΤΖΆ Ζ^Ζ
  ΤΟΠΟΡΟΥΣ αγοραστάς ΤΟΚΤΕ^^Α τοΰ Νομοΰ Χανίων, ήτοι:
  Ίο^ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωργιούπολις Ά-οκαρώνου, έπαγγελμστίας μηχανοκολλιεργητης
  3ορ( ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 'Εμτηρόσνερο Άττοκιορώνου, έπαγγελματίας μηχανοκαλλιεργτττής
  4ος) ΤΖΟΥΓΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Χανιά, επιχειρηματίας κ.αλλιεργητής, Γεοϊΐτόνος
  5ος) ΛΙΠΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καστέλλι Κισάμου, Κτηματίας
  6οί) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μόδι Κυδωνίας, Κττ«ματιας
  7ος) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κοι/ρνάς "Αττοκοοώνου, έπαγγελιματίας μηχανοκοΛλιεργητης
  ΐΛ* »Α,. -η-πηηΓππ ϋίϊ^ έπιθυιιιούμε έ-ίστκ νά εϋχαοιστήσωμε δημοσία την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑ-
  ΠΕΖΗΣ ΔΥΤΓΚΗΣ ΚΡΗΤΗ^: τΓού δία %<χη*2£Ζο0 της κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ένετόπ,αε τίς δυνατότπ- τες τήε ΣΚΑΠΕΤΟΦΡΕΖΑΣ ΤΟΚΤΕίίΑ, κατότην επιδείξεως πού μάς εζήτησε καί έπραγματο-οιησαμε, και βά¬ σει των θετ.κών άποτελεσμάτων των έιτιδείξεων ενδιαφερθή διά την χρη'ματοδότηση τού μηχαντγματος πρός τους καλλιεργητάς απο δλα τα 'Υποκαταστήματα Α.Τ.Ε. τής Ελλάδος. ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΒΤΕίίΑ ΕΛΛΑΔΟΣ « ΚΡΗΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ » Ε. ΚΠΑΟΥΡΑΚΗΣ Ε. Ε. ΕΔΡΑ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΚΑ 4 -10 ΤΗΛ. 0821)22.853 - 20.863 - 50.205 ΑΝΤ)ΠΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ε. ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΛ. 282.705 άττό την έσωτερικη άγορά. Ή ττοιόττττά τού είναι έξαιιρετική, διατττρεΐται δέ σέ αρίστη κατά- σταση καί άψογη έμφάνιση, χω- ρΐς νά έχη επέλθη ουδέ ή τταρα- μικ,ρή άλλοίωση. ΟΊ έγιςριτκές άττοφάσεις είσαγωγής τό>ν άρυο-
  δίων Άρχών έκ>διόθηκαν) ή δέ ση
  μειωθεΐσα καθυστέΊρηση. έκτελω-
  νισιμοΰ όφείλεται στήν καθυστέ-
  ρηση άφιξης των φορτωτικών έγ
  γράφων άπό τόν τπωλητή.
  Οί πορτοκαλοφλοιοί αύτοι προ
  ορίζονται γιά τίς άνάγκες τής
  νέας μεγάλης καί σύγχρονης μο.
  νάδας τού έ)ργοστασ!ου μας,
  ττού μτταίνει σέ λειτονργίο: στΐς
  άρχές τού ερχόμενοι; μήνα Ά-
  τπρίλη.
  Αύτό έν ττάση περιτττώσει πού
  μέ αΏΐάλυττηι 6ε€αιότητα π,ρέπει
  νά λεχθη είναι δτι ό φλοιός αύ-
  τός εχει έξασφαλισμένη; μακ,ρά
  σαντηρησΐιμότητα χωρίς κανενα
  άττολύτως κίνδυνο άλλοίωσης,
  τηράγιμα πού έτπτεύχθηκε μέ την
  άΐνάλογιη ττυκνόττϊτα άλμης κσί
  ττοσοστό θειώδους.
  Άναφορικά τώ(ρα μέ τα έπαγ
  γελματικό - τουριστικό ταξίδι:
  Σύμφωνα μέ άτπόφαση τού Διοι-
  κητικοΰ Σμμβουλίου τής Ενώσε¬
  ως έξουσι^κ^τηθήιι^α^με μέ τόν
  Διευθυντή νά μεταβοΰμε στίς δυό
  Γερμανίες (Άνατολικιή κ,αί Δυ
  τικιή) καθώς καΐ στήν ΌλΙλανδία
  νά έρει/νήισωμε την άγορά των έν
  άλμη καί ζαχαροτπήικτων κίτρων,
  νά πιροδοΰμε σέ διαπραγ,ματεύ-
  σεις καΐ έμπορικές τηράξεις συιιι-
  φεΤρουσες γιά την οργανωθή καί
  γενικΐά σέ κάθε ενεργεια ττού ά-
  ποσκοπεϊ σέ δφελος Όργάνωσης
  καί τταραγωγών.
  Τα ΰτΓηρεσιακό μας αύτό τα-
  ξίδι (καί δχι τό του>ριστικό) ή¬
  ταν άρκετά κουιραστικό, μά καΐ
  τταραγωγικιό.
  — 'Ερευνήσαιμε τίς ξένες ά-
  γορές σέ βάθος καί πλάτος μέ
  τή,ν πραγματοτηοίηση σωρείας έ
  τταφών καί διασυνδέσεων μέ τούς
  συναφεΤς έμπορικούς οίκους.
  — Διατφαγιματευτήκαιμε τό
  θέιμα των τΐιμών καί ποιοτικών
  τηροδ,ιαγραφώιν γιά τό ζαχαρόπη-
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  « ΗΑΚΕΣ Ιβϊ ϋΟΙΑΔΜ»
  Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΔΑ ΙΔΗΣ
  κτο προϊόν.
  — Έμελετησαμε τό θέμα συ-
  σκευασίας στό ζαχαρόττηκτο
  πιροϊόν,
  — Διττραγματευττικαμε την
  προμήθεια ττλαστικών δαιρελιών
  πρύ νά ττΐληροΰν τούς δρους καΐ
  ττροδιαγραφές μας καΐ έττιτύχα-
  με τιμές έξαιρετικές.
  —'Εκλείσαμε μιά σηιμαντική
  ποσότητα κίτρων σέ άλιμη καί
  ύπογράψαμε τό σχετικό ονμβό-
  λαιο. 'Η τιμή κλεισίματος ά~ο-
  τελεΐ τιμή ρεκάρ στήν μεταττολε-
  μική Ίστορία τού ιοίτρου.
  Πρέπει νά σημειωθεΤ δτι ή
  "Ενωση Κιτροπαραγωγών, παρά
  την σοβαρή κρίση πού την επλη-
  ξε ή πιενταετία 1973 - 1978, σή
  μερά έττιτυγχάνει τιιμές ττού εί¬
  ναι διπλάσιες ή και μεγσΛύτερες
  κάθε προηγουμένης ττού έττετεύ-
  χθη στήν τριακονταετία 1948 -
  1977 καί γενικά σηιμειώνει ά-
  ξιόλογα αλματα προόδου σέ δ-
  λους τούς τομεΐς τής δραστηρι-
  ότητάς της. Καΐ αΰτά δλα χάριν
  μας, καΐ μέ την ά,ρραγή ένότη-
  τα? συνεργασία καί κατανοήση
  στίς άοκνες προσπάθειες δλων
  άνάμεσα στήν Διοίκιηση, τίς Ύ-
  ττηρεσίες καΐ τούς Παραγωγούς.
  Αυτήν την ένότητα πού ή Α-
  ΛΗΘΕΙΑ μέ την συικοφαντία και
  τό ψεύδος έττιχΕΐ,ρεΤ νά διαταρά¬
  ξη, ένώ θά ιμποροΰσε αρίστα,
  ττρΐν ή πληροφορία τοΰ κακόβου-
  λου πληιροφοριοδότη της δή τό
  φώς της δηΐμοσιότητας, νά την
  διασταυρώση και νά την έλέγξη.
  Αϋτό κατά την γνώμη μου έ-
  πιδάλει τό καθήκον κάθε ύττεύ-
  θυνου δηΐμοσιογράφου καί μάλι¬
  στα μέ αύξηιμένη την εύθύνη στίς
  περιπτώσεις πού τό δημοσίεαμα
  άναφέρεται στόν σι/νεταιριστικό
  χώρο.
  ΛΛέ την δεβαιότη,τα πώς ή πα-
  ροΰσα μου θά καταχωρηθή στήν
  αυτή θέση τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ συμ
  φωνα μέ ότι ό Νόμος όρίζει
  Ήιράκλειο 17.4.80
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
  ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
  Πόσο καλός πρέπει νά είναι ε-
  να< άνθρωπος καϊ πόσο μεγάΛη αξη αποκτα «όταν ανθρωποι είει», μάς τα είπαν περίπου ετσι οα ορχαϊθι» μας ττρόγονοι. Άν- θρωποι αγνοί καί μάλαμα. Ξύπ- νοι έφτιαξαν καί τό παραπανω ρητο, γιά νά δουμε κι οί μετα νενέστφοι εμείς τί οξίζει η ζωή. Κι «τειδή στό φώς τής μέρας δέν μπορε.ί νά κρυφτή τπτοτα α¬ πολύτως κοί διότι κι ο καλός κι ίντιμος πολίτης δέν έχει νά φοβηθεί τίποτο από τα τοιαύτα τής κλεψιάς καί της απάτης ενώ ο απατεώνος κρύβει τα πάντα, νιαυτό καί καθε μόγγα< απατε¬ ώνος τόν έξυπνο καί τόν πονη¬ ρά τόν —ΐνει μόνο ικεί πού εί¬ ναι απλωμένο το σκοτάδι. Στό σκοτάδι ζίί καί κινείται ο πάσα ένας μαγαρκτμένος στήν φυχή καί τό σώμα, τό νού καί τή σκέψη. Εκεί μιλά γιά τό πήδη- μα τής Ρόδου πού λέε* καί το ρητό των αρχαίον. Εκεί ο ηλί- θιος ορχικατιργάρης α, β, γ, δ, ξυφουλκιστής, τακαδώρος, κα- τοχραστής, μαΤμουνόφΐρτος κάνει τό μάγγα. Γιατί; Απλά. Τό σκοτάδι κρύβει τό μαύρο κι ά- ραχνο φυχικό τού πρόσωπο. Τό σκοτάδι καλύπτει την άναν- δρη μαγγειά τού, τό σιχαμένο εαυτό τού, τό άχρηστο κοινω- νικό, πολιτκττικά, θρησκευτικά «είναι» τού. Βρώμος απο φασκιά ο πάσα ένα<ς τέτοιος (άχι τοιούτος;) χτυ πά τό πέταλο τής κοκομοθημέ¬ νη ς καί γα'Γδουρόφερτης α- ναθροφής τού στό ένα κάποιο ήσυχο πέτσωμα ενός ηθικόφίρ- του θεριού πού φράσει τό δρό μο τού. Ένα δρόμο τόπ ου «φτεί ξε νά φύγουμε αδελφάκιΙ!» «νά πούμε δηλαδή ς 11». «ΜπήκιςΙΙ». Καί μέ τέτοια καί κάτι τέ- τοια καί μέ τέτοιους ούτους καϊ τυχόν «τοιούτους» περιμένει λέει η κοινωνϊα μας, η τάξη μας γ αγροτική, την οποία — όποια της ανόρθωση. «Άν είναι δυ¬ νατόν 11» Άν μπορούθΐ νά ειπω- θεϊ. Άν μπορούσε ακόμη «νά πάριι άλλος» ο σιχαμίνος αυτάς συρφερτός σκέψης καί κρίσης δράσης κι ενίργ£ΐα<. Καί σάν νά μην έφτανε η όλη κι όλη αυτή κι αυτή κοντοφθαλ- μία των τέτοιων ηλίθια ενεργούν των, έρχεται καί η άγνοια κι η Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων λεβερκοϋζεν Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Απόφασις τής Συνελεύσεως γονέων ιοαί κηδεμόνων, πού πρα γματοτποΐιήϊθΐηκε στίς 8.3.1980. Άξιότιμε κύριε Οπουργέ Άξιότιμοι κύριοι ύπουργοί ΆγανάκΓτησηι ττροκαλεΐ στούς "Ελληνες γονείς καί κηδβμόνες τό γεγονός δτι άν καί βιρισκό- μαστε στόν δγδοο μήνα τής σχο λικής χρονίας, λείπουν πολλά δι δακτικά βιβλία καί ή 7—, τάξη δέν εχει ο&τε ένα, 'Ετπσης δέν ΰττάρχου,ν έποτΓΤΐκά μέσα στά 'Ελληνικά Σχολεία. Άγανάκτηση ττ'ροκαλεΐ άκό- μα στούς 'Ελληνες γονείς ή κα τάσταση ττού έιτικράτει στίς 'Ελ ληνικές 'Ετπθεωρήσεις των Προ ξενείων καί Ιδιαιτέρα τής περι οχής μας στό 0υ55ΕΙ-ΙΧ)ΚΡ γιά την μη, σωστή καί δίκαιη κατανομή των βιδλίων, μέ άττο- τέλεσμα τό £να σχολειό νά εχει ττλεόνασμα καί τό αλλο νά μην εχει βι&λίο νά διδάξει. Κταγγέλουιμε δηιμόσια την άηταράδεκιτη αυτή κατάσταση, την άγανάκίτηση, κ» άπτογνωση πού έπικρατεΐ στούς "Ελληινες γονείς τής ττεριοχής μας, πού βλέττουν τα παιδία τους νά γί νονται θύματα της έκ~αιδευτι- κιής πολιτικής τής "Ελληνικής Κυβερνησης, πού δέν ττραγιιατο ποίιησε μέχρι σήμερα τόν ττόθο χιλιάδων 'Ελλήνων γονέων καΐ κηίδεμόνων^ γιά Ενα σωστό 'Ελ ληνικό Σχολειό στή Γερμανία. Την Ίτολιτική αυτή έκιμεταλ- λεΰονται οί Γερμανοί κ,αί ττροω- θούν την άναγκκκττικη ένσωμά- τωση των τταιδιό>ν των ξένων έρ
  ΣΤΕΑΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
  ΟΙ ΒΑΣΕΙ! "ΜΙΪΣΙίΚΑΝ..
  γατών, στό γερμανικιό έκπαι-
  δευτικό σύστη,μα, μέ δλα τα
  γνωστά έπακόλουθα.
  ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ τή 9.3.1980
  Ό Πρόεδρος
  Γ. ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ
  Ό Άντιπρόεδρος
  Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  Ό Γ. Προομιματεύς
  Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
  Ό Ταμίας
  Ε. ΚΟΥΤΧΟΚΕΛΑΚΗΣ
  Τα Μέλη
  Λ. ΠΑΝΤΕΡΗΣ
  Β. ΓΚΑΡΓΚΑΒΟΥΖΗΣ
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΤΕΒΕ
  'Αττό τόν Άναϋτληρωτή Γεν.
  Δ)ντή τοΰ ΤΕΒΕ, πήρα,με μιά
  άττάντηση γιά τό θέιμα τοΰ ά-
  σφαλισ,μένου κ. Πλαϊτάκη Μιχ.,
  την όποία θά δημοσιεύσωμε στό
  έτπάμενο.
  αμορφοσιά μας εμάς των αγροτά
  κηδων νά βάλει κι άλλο φύλο
  οτη φωτία.
  Κακόμοιρε αφεντη σύντα-
  νεΙΙ Μπασμινος στήν μάντρα
  τού «φαλαιοκρατικού «καπστη
  μένου» χτυπάς νροθκς στό
  κορφί καί τό πεταλο τού σκοτα
  διού πού σούσπκτί παγίδσ στό
  μυαλό σου.
  Αγαθάς καί παράουρος, βλά-
  «|ας καί τρισαθλιομενος από
  πνευματική κυρίως πκϊνα, τρί-
  χεις, νά πιόοεις ψάριο στό βου·
  νο καί λαγούς στη θάλασσσ. Γι
  ατί; Γιατί άνθρωπέ μου; Ποίος
  κακάς δαίμονας, δαιμονοποίησί
  τό μυαλό σου, ποίος απατεώνος
  έδεσε μέ σκοινιά Σίρβία< τόν αγαθό εαυτο σου. Το σκοτάδι της καταχνιασμίνης καί σκοτι*- νής ταχτικής των κάποιων, ού¬ τω ν καί τοιούτων πού ψυχιχά καταστρεφουν, ρημάζουν καί πό διγετούν τόν όμορφο κόσμο σου κάθε μερά κι όμως ισύ «πέ- ρα βρέχει». Πατί; Άχρηστος δεν είσαι. Σκοτιι- νός δέν είσακ Πρωτάρης στίς πά γίδες δέν είσαι. Στουρνάρι δέν φαίνεσαι. Κι όμως σάν άλλος Γα λιλαίος επιμένεις στό «καί όμως κινε»ται», δηλαδή υπάρχει γιατί τό υποστηρίζει τό «κατεοτημί- νο». Καί ζεί αυτό καλά γιατί βϊναΐ μάγγας τού σκοταοΊού, εις βά- ρος σου καΐ ζείς εσύ χΐιρότερα γιατί φύρανε(;) τό μυαΑό σου. Γιατί; Σκεύτηκες; Είοες; Γνώοτ- σες; Μίλα... ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ: — ♦ — ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑ ΜΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ. ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΥΤΗΝ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΣΤΕΙΛΕΙ. ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τιμή ευκοιρίας π>ήρες συγκρότημα καινουργίς
  πλυντηιρίων κστάλληλο κιί δια
  ξίνοδοχειακή μονάδσ.
  Πλη,ροφορΐες τηλ. 231-646.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητον 9ΙΜ0Α
  1100 Οί5 ΜΟΟ 1973 καλώς
  συντηρημένο λίγα χιλνόμιτρα
  σέ τψή λογική.
  Πληροφορΐες τηλ. 221.455,
  κ. Εμμ. Κασαπάκην.
  »♦♦♦♦♦♦ »»«>♦«>«>♦♦
  ΆγατΓητή «Άλήθεια»
  Π'ρίν άτηό δυό μήνες καί σν-
  γκεκρι,μένα στίς 27)1)1980 εί-
  χά την ΑΤΥΧΙΑ νά συμμετάσχω
  στίς «'Εξετάσεις» τοΰ Πανεττι-
  στημίου τοΰ «ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ»
  (ττού έγιναν στήν «'ελληνοαμε-
  ρικανικΐή 'Ενωση») γιά δίττλωμα
  καθτηγηιτή Άγγλιικΐής, Δυστυχώς
  δμως τό πιστοττοιηγτΜοά μου δέν
  εγραφε ττλΐγρην ήιμερομηνία γεν¬
  νήσεως καί κατά τόν ελεγχο ένα
  'Αμερικ,ανάκι ττού δέν θάταν π?
  νω άττο 22 καί εκανε τόν «έττιτη
  ρτντή> χωρίς δεύτερη κουβέντα
  μέ ά~είλη)σε καΐ μέ έκβίασε
  ττώς αν σέ μία έβδομάδα δέν
  βστελνα αλλ© χαρτί δέν θά λάμ
  6ανα τα αττοτελέσ·ματα.
  Λόγω δμως ττροσωτηκής μοί;
  ϊ~οθέσεως καί μέ καθυστέρηστι
  μιάς εβδομάδος εστειλα τό «χαρ
  τ'>.
  Μετά άττό μέρες ήρθαν τα ά
  ποτελέσιματα καΐ των έτπτυχόν-
  των καΐ των άττοτιιχόντων χο»ρίς
  έγώ νά λάβω τίττοτε.
  Άκαμη και μετά άττό ττροσω-
  ττικές παρειμδάσεις των διακεκρι
  μένων καθίγγητών μου Σταύρου
  Ξανθάκη (ΙΝαΧ>ΡΕΚΑΤΕΟ ίΙ-
  Νΰυΐ$Τ) και καθηγητή στή Με
  ση 'Εκτταίδευση καΐ Γεωργ ίου
  η γλωσσολόγου καΐ Ξενα
  γοΰ, οί «μουλάδες> τής 'Αμερι-
  κανικής "Ενώσεως μάς εγρβψαν
  έκεί πού δεν πιάνει μελάνι. Γ ι
  αύτό λοιττόν κατιιγορώ τό *Ι-
  δρυμα καΐ τό ττροσωτπκό τού
  μέσω τής εφημερίδας σας.
  α) γιά παράναμη κρατήση αττο-
  τελεσμάτων διαγωνισμοΰ καΐ
  ττννήρη άδιαψορία.
  6) γιά αιμφισδητηση των εγ¬
  γράφων τοΰ Ληξιαρχείου
  τού ^Ελληνικοϋ κ.ράτους.
  Τα μόνο παρήγορο &ναι δτι
  ό Σύνδεσμος ΊδιοκτηΓτών Φρον
  τιστηρίων Ξένων Γλωσσών άττο-
  φάσισε νά μην σι>μμετάσχει ττλέ
  όν σέ έξιετάσεις τίτλων γλωσσο
  μάθειας άλλοδαττών Πνευιματι-
  κών Μδρυιμάτων τταρά μόνο 'Ελ
  λη,νιιών (και αύτό γιατί ττολλά
  κις» και «τπλειστακις> γινόταν
  ρουσφέτια είς βάρος των 'Ελλή
  νων Μαθητών).
  Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
  ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  Μαβητής Α' Λυκζ'ιου
  Άλκαίο·» 14
  •Ηράκλειον Κρήτης
  ΥΓ. Σάς παρακαλώ αν είναι δυ
  νατόν νά δημοσιευθεΤ ή έπιστο-
  λή ,μου τό ταχύτερο δυνατόν.
  ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΝΟΣ
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΘ ΕΝΤΘΙΧΙΣΜΕΝΟΝ
  ΣΥΣΚΕΥΗΝ
  αρωμαιος»
  ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  Διαφημίσεις έα& Αύτοκινήτων
  Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠαΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 {έναντι ιΐιιηρτού Κιν)γράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ»
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  >■»♦♦♦♦♦«>♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦«. -»
  4 Μ ε* --ΛίΔΑ 4__________
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χορας οϋυοην
  ηουπρινμε/χωμα
  ηρολαΡπ να πάι εοοωκοι μ'
  Λ______,
  28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Παρόμοια μ' αύτην πού στείλαμε στήν «ΑΛΛΑΓΗ»
  Η ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ αΜΕΣΟΓΕΙΟ»
  Την τταρακάτω έξώδικο τχρόοΐκλησιι διαμαρτυρία έοτει
  λε μέ δικαστικό έτιιμελη[τή ό διευθυΐντης τής «Αλη¬
  θείας» πρός την «(Μεσόγειο» καθώς καΐ σχετικό τηλε-
  γράκρημά τού, όμοιο μ' αύτό πού &ττειλε καΐ στήν «'Αλ
  λαγή» καΐ τό όποίο δηροσιεύσαμιε οτό προηγούμενο
  φύλλο μας· Περιττό νά έΐταναλλάιβαμε &η τόοον ή
  μία δσο καΐ ή αΛληι έΦημειριίδες, τηού ουνταυπιστήίκανε
  τόσο έναριμονιοιμένα στήν σέ βάρος μας λαοΐπολογική
  έκιστρατείαί δέν δηροσίευσαν — ώς εΐχαν ΐχπούρέωοη
  τΐιποτε!!! Αύτό θά ;πεί δημόσιον ραφικιή δεοντολογία τοΰ
  «Χουντοσοοιαλιστικοΰ Τιύίΐτου» · ·.
  ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αφορά καί εσός έχει ώς ιξής:
  ΑΠ3 ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΔΗΜΗ- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έδώ παρεμ
  ΤΡ Ο ΞΥΡΙΤΑΚΗ», Βδημοο-κύ- βαλλεται ή έξώδικός μας
  σοτε — αναδημοσιευοντας (χρη -ρός την «ΆΑΛΑΓΉ», την
  σιμοποιώντας μάλνστα, τή» ου- οποία βχομε διημοσιεύσεΐ σκ1
  τή φόρμα πού δανειοτΓήκατε α- ~ροη|γούρενο καί άρα εϊ-
  Γτό *ήν προηγηθείσα συνάδελφό να1 ,περπ-6 γιά τόν άνα-
  ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  Εμμανουήλ Ηρ. Χαριτακη (Μό¬
  νον Χαρή), δημοσιογράφου,
  Εκδότη Εφημερίδας «Η ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΙ» κατοίκου Ηρακλείου Κρή
  π*.
  ΚΑΤΑ
  1) Ιδκ>κτήτη — Εκδότη Εφημε
  ρίδίΚ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», Κων)νου
  Α. Γραμματικάκη, κατοίκου Η¬
  ρακλείου, Χάνδακος 20.
  2) ΑρκπΌτέλη Κ. Γραμματικά-
  ΚΠ, Νατοϊκου Ηρακλείου, Χόνδο
  κος 20.
  3) Παντός ετέρου συνυπευθύ-
  νου τους.
  Εις τό υπ' αριθ. 5772(3180)
  τής Πέμπτην 17 Απριλίου, 1980,
  φύλλον τής εφημερίδας οίας
  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» την οποίσ, |ώς
  όνιαι ευρέως γνωστόν εχδίδει ο
  πρώτος εξ υμ'ών κοί συντάσσϋ
  ο δεύτερον «δημοσιεύσατε άς
  μέν την πρωτη σελίδα κσί κάτω
  από τή οτήλη «ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ»
  μέ τούς τίτλους «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
  ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΣ — ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ — Η ΣΥΜΠΑ
  ΡΑΣΤΑΧΗ ΤΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ
  ΦΩΝ) — Η ΔΗΟΕΝ ΒΟΗΘΕΙΑ
  ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ — ΕΠΑΙ-
  ΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ» ψευδη,
  συκοφαντίκά, υβριατικά καί
  μειωτικό γισ τό πράσωπό μου
  σχόλκΐ, πού δείχνσυν πέραν ό-
  Αων των άλλων καί τόν σκοττό,
  τόν δόλον κοϊ τή δώθεσή εξυ-
  βρίσεως μου, ως δέ την τρίτη
  σελίδα τής «δκ»ς εφημερίδος καΐ
  υπό τόν τΐτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗ-
  ΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ — ΤΟ
  ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Γ.
  ΓΕΛΡΓΑΛΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
  τ
  σας) τό γνωστό κείμενο τή{ «ΑΛ
  ΛΑΓΗΣ» τής προηγουμένης η¬
  μέρας 16 Απριλίου 1980, τό ο-
  ποίο είναι εξ ϊσου συκοφαντικό,
  ΐξυβριστιφ, δυσφημκστιιΐΜό καί
  δόλιο, δεδομέναυ ότ* από τόν
  τρόπο, τού* τίτλους, τού< προ λόγους καί τα σχόλια μέ τό ο- ττοίο τό συνοδεύσατε, αττοδει- κνύει «ατακράνερα τόν δόλο κοί τό σκοπό εξυβρίσε^ μου. γνάκττη νά έπαναληφθεϊ- Εξ άλλου στό υπό σημερινή ημερομηνια (18 Απριλίου 1980) υπ'αριθ. 5773(3181) φύλλο τής «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» επονέρχεοτε μέ τό πρωτοσιέλιδο άρθρο αας «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) — ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡ- ΡΩΣΤΗΣ Μ'ΥΧΟΛΟΠΑΣ Τί2Ν ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ» ττου δημοσιεύ ετε στην κορυφη της εφημιρίδα< Συνέντευξπ μέ τόν Δήμαρχο Καστελλίου Τίΐσυμβαΐνίΐ στόν κόλπο Κισσάμου: ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΕΠΑΙΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Μ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΟΣ Τί γΐνιτα» αλτ,βίΐα οτό Κα- ε. ή νυκτ,κή τους κύσττ, καί δέν ΕΡ.: 'Αττο ποϋ μάθατε ότ, θα 6η κ«θένας ττροφορ.κώ Λθελϊ «ά στέλλι Κισσάμου; Γμτϊ τα «ό- μ-οροΰνε νά ξαναετπστρέψουν άρχίσει έντός τής εβδομάδος; ττε. την ιτ.ο μεγάλη €^ι—νβδα στό 6υθό. ΣΧΕΤΑΚιΗΣ: Τό ξέρομε διότι γιά νά κερ&ίσει τό βιραβεϊο τοθ Οί έ-.στήνιονες είτταν δτ. ίκ έτττρεττε σύμφωνα μέ την ύττόσχε- δσι &οηκ£ ττο.ά είναι ή αίτίβ. ττήρτχε μιά κάττοια βόστι ,μεγαλύ- στ, ττού μάς εΤχανε δώοτ. οί έτο Αύτά τα ττράγ,ματα δέν είναι τό- ρια βγαίνουν στήν ποραλΐα; Γιατί απαγορεΰτηκε τό μα στόν κόλπο Κισσάμου; Αυτό είναι τα ερωτήματο πού —ρη «3-0 τί) κανονικιό σέ όρισμέ στήιμονες, εΐχε έρθει *αϊ 6 Γενι- σο άστεία. Σαμποτάζ νά τό —Ι δίνουν καί παφνουν τελευταία ^ —οιχεϊα: ,5-0 .,ή βαναττηφάρσ: κός Διευθυντάς Άλιείας τού 'Υ κανεΐς -ρόττει νά 6—αρ. οτό Ηράκλαο καί οτκ; άλλις πό λεις τής Κρήτης. Τα ΐρωτήματα αυτά ικανόν ούσία ή ό~οί,α ίίτανε έ—ιβλσβπ ττουργείου καΐ 6 Πνει*ματικάχος χουνε λόγο. πού μάς κα¬ γιά τα ψάρια 6 καθηγιηΓτής, νά άναμένομε έν- νουνε καί μττορούμε νά τό ύ- Τώρα δμως μάς τίρθανε κάτι τος 10 ημερών, ποψιαστοΰέαε. Τνχαϊο γεγονός; καΐ πσλλοϊ άναγνώστίς μας τη- ελέτ «^ τ0 Δη,μόκριτο άπό Ήτανε Ενα τσουβάλι γα Μπορεΐ. Πολύ π.θανό νά είναι λιφωνικά στήν εΑΛΗΘΕΙΑ» γΛ '^ - - ' * " ενα έ-ιστήμονα ττού είχαμε *έ- λαζάττετρα; Ήτανε ίνα τνχαΐο γεγονός. Άττροσεξία &λ ρει εμείς κατω, καί ό ό-οΐος ναι άντικείιμενο ττού ττόντισαν οί Μ- λου τύττου; Γυμνάσια, πύραυννθΐ . .μέν διαττιστώνει δτι τα ψάρια ταλοί ξιφιάδες ή σφουγγαρά- καί... ξέρω γώ; στη Σπυριδάκης, ερΐυνησι τηλ* ^ ^^ ηύ§αμένο ιησ6 χολ ^, Μν το ξέρει κονΕ!ς σύτ6. "Εχω νά -ώ πώς τα στο.»Τα κου άλλά δχι πανω άττό τα επι ΕΡ.: Στά λιμάνι ττού τηίλεφώνη- άρσενικ.0 καί ύ&ράργυρος, είναι . . . , . τρεπτά δρια ττού Εχουν τα ψά- σα μοϋ είττχχν δτι, ά—ό σαμπο- στά ψάρια τής περιοχής μας τικη τηλεφων'κη συνεντευξο τοι» ε*·"1" "*"" "υυ **°νν «ΐ" ι· / ΛηηΑ_ „ 1 ριαι ττού κυκλοφορούν σέ κονσέρ τάζ -ροέρχεται ή άνωμαλια, τι α~ο 10 εως 100 ψορές κάτο» 6ες ϋ τα ψάρια των "Αθηνών γι λέτε έσεϊς γι αύτό; άπό δλων των άλλων περιοχών ατί έχομε ονγχ,ριτικά στοιχεΐα, ΣΧΕΤΑΚΗίΣ: Έδώ πέρα είναι της ·£λΜδας κα? τοΰ Ίσραήλ, την πληροφορήση των οποίων, ο συνφργάτης μας Στέλιος Κω- φωνικά τόθέμαι. Παρακάτω παραθετομί σχε- Σχεηκά μέ τα ανωτέρω σάς ο*1» ΙΚΜ ν* το οπαϊο — πού υπο- γνωστοποιώ ότι επέδωκα πρό< την συνόδελφό σας «ΑΛΛΑΓΗ» την τταρακάτω σχετικη μέ τα κα- κόβουΛα αυτά δημοσιΐύματα ε- ζώδικο Πράσικληση κοί Δκιμαρ- τυ,ρϊα μου, την οποία, βάσει τού Νάμου ιτερί Τύπου, ΣΑΣ ΚΑ ΛΏ καί εσάς νά δημοσιεύσετί μέ τα αυτά στοιχεία κοί στήν ιδία θέση, στό αμέσως επόμενο, αιτό την ετπδοση τής παρούσης, φύλ λο τής εφημερίδας σα< «ΜΕΣΟ¬ ΓΕΙΟΣ». Η επΐδοθιεισα πρός την «ΑΛΛΑΓΗ» εξώδικός μου, πού ΤΟ ΙΡΑΚ ΣΗΜΕΡΑ ■^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1 θηικών πού είναι καταστρετττικές χρησιιμοττοίησηι δλων των μέσον θηκε ή ίδιωτική έκτΓΓαίδευση. γ'σ. τα άρχαιαλογικά εύρήιματα. μέ ΤΓρώτο και κύριο τό —ετρέ-« Στόν τομέα της Βιαμηιχαν,ίας ά· "Αν καί τό Ίσλάμ έδώ δέν Ι- λαιο καϊ βεβαία τόν ασίγαστο σκεΤται τπλή,ρης ελεγχος τού ό- χει την έτπρροη τγούέχει στίς όίλ ενοττλο άττώνα. ,ρυκτοΰ ττλούτου καί τοΰ ττετρε- λες άραδικες χώρες έ-ι6λτ),τικά Μετά άττ' δλα αύτά ιμπορώ νά λοίίου (42 έκατ. τόννοι τό 1975 είναι τα τζαιμιά μέ τούς έ-ίχρη- διατυττώσω μιά -ρόβλεψη, ττού άπτιό μιά μόνο πετρελαιο—ηγή)· σους θόλους τους. στηιρίζεται στίς έμττειρίες μου ά- Άνα—τύχθΐηΐκε δαριά διομηχανία Στοΰς δράμους κιαί τα τηανετπ- —^ τή^ αλλοτινη «Γή τής Έτταγ καί σύγιχρονη τεχνολογία σέ στή|μια ή Νεολαία είναι ντυμέντι γ^^ς» κα; ά^ τ{ς έκ.—ρήσεις γράφει ο δεύτερος εξ υμών — συνεχιζετε τήν καιτασπϊλωση καί κατασυκοφαντηθή μου, μέ τό γνωστό υβριστικό τιρόπο των προηγουιμένων, συνεχϊζοντα< καί στή δεύτερη σελίδα κάτω από τόν τιίτλο «ΧΡΟΝΟΛΟΠ- ΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ — Ο κ. ΥΠΟ ΨΗΦΙΟΣ» δημοσιεύετε έτερο κείμενο, επίσης ιμευδέστατο, υ- βριστΐκότατο καί σιυκοφοντικό- τατο. Άν καΐ γκι τό κύριο περιεχό- μενο των τελευταίων αυτ|ύν δή μοσιευμάτων σας, έχετε λάβει ιατιοο-οιμωτΐΜή απαντήση, μέ δικοστική μόλιστα απόφαση, «ν τούτοις είμοι υποχρεωμένος νά σάς τονίσω ότι απαξ<ώ νά σάς προσθϊσω τίποτε άλλο, κα¬ θότι γνωρίζω όπως καί ολόκλη- ρη η κοινωνία μας τό παρελθόν σας, επΓφυλλασσόμενος μόνο νά σάς τονίσω ότι τα υπόλοιπαι θά ακουσθούν στίς αιθούσας των Δικαστηρϊων όπου ειμαι υποχρε ωμένος νά αας ποραττέμψω γιά τα πιραιτέρω. σννεργασία μέ άλλες άραδικές εύρωτπ-αϊκά στή συιντρι—ική ττλει ^ μέ ^ο,, τ^φάγα^ες τού Χώρες. οψηφί,α, ένώ ίνα μικρά ττοσοστό ^ΠΑΑ© καί τόν Π,ρόεδρο Σαν •Η έξωτερ,κή ττολ,τ,κή τοϋ "^ ^ν ^Βασ^ *νδυ- τό,μ Χουαεΐν: ΙΡΑΚ παίζε. σή,μερα ενα πολύ μασ^ ,^' το ^τ* ™ύ τ«1 1) Τό ΙΡΑΚ V άναδε,χθη αέ ούσιαστικό ράλο σάν σταθερο- Ρ'αζεΐ ««""Ρ01 στο ιμελαχρο.νά ,^ρίαρχο σταθεροποιητικό ττα- -οιητ«ός παράγοντος γ.ά την καρΓτσ'α μέ ^ μεγώλσ κατ^αυ Ράγοντα πρός όψελος τής -αγ- διεθνή εΐιρήνη,, ττροσηλωιμένο ^ μ0ΓΤΙΟΓ· κόσμιας είρήκηις, ,μέ δ~λα τόσο στίς άρχές τού ΟΗΕ γ.ά την Σχετική μέ 'ιΊ?1ν πιΡ^ηλωση τήν δυναμη έπι,ρροής στούς δ.ε- ύητεράοιαιστι τής άνεξαρτησίας σΤηιί ^Ρ00001» εΤν«' κ«ί ή «" θνεΐς όργαν.σ-μούς δσο καΐ την των. λαών α-* τίς Ύττερδυνά- κολοφ] είκονα των Βεδου'ίνων άδέσμε«ττ) πολιτική τον. μεΐς καΐ τήν ,μέ καθε τ,ρόττο ένί- (<Ρυλή της έρήμου) "^ ^οΰν *" 2) Τό ΙΡΑΚ θά τταίξε. πρω- σχυστ» των ύττό άνώτΓτυξη, λαών. ^^ °* ΥΡαΦ'<« λασπόστπτα ταρχικο ρ^ για την πραγιμά- Σκαττι,μο είναι έδώ νά άναφέρου- στ'ς ^^ραΛΐτες έκτάσεις ττλάι τοττοίιηρη, τής ένοτη,τας τοΰ Ά- με τήν διστακτικότητα τοθ στά δ0^ με ^ Φοιν'κόδενδρα, ραβ,κοΰ "Εθνους ,μέ την ττροώ- ΙΡΑΚ στήν αΰςιηστ) τής τιμής ^ δΐΓΟυ ™Φ*Υ°παι τα 4Οο)ο θηο-η ,ής συν£ργς[σίας σ» ολους τοΰ Πετρελαίοι/, δτπως ιμάς έξητ ^ τταγκόσ'μιας τηαραγωγής τούς το,μεΐς μέ τ' αΊλλα 'Αραβι- γήθηκε άττό τόν Πρόεδρο τής Χ^Ρμάδων. ΣΤ άΛηόθεια οί Βε- κά Κράτη. Χώρας Σαντάιμ Χουσεΐν στή δο*-"νοι ζΐχωρίζουν γιά την προ- Μ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ σννέντευξ"η, πού μάς βδωσε τήν σήλωσή τους στά τΓαραδοσιαχά τταραιμονή της άναχωιρήσεώς μας πρότυ~ο άπΐό τό χορό καί τήν ά-ό τή Βαγδάτη. Μάς δήλωσε ένδαμασία ώς τή φλογερη καΐ δτι ή ιτολιτικιη αυτή ύτταγορεύ- Φ'λόξενη; συμ—εριφορά. εται άτπό τήν ττε-οίθΐηση δτι ή ιΗ άγορά τής Βαγδάτης είναι αθξ,ηση των τιιμών τοΰ —ετρε- ένα Αθηναικώ μοναστηιράκι καί λαίου ιτλήττει κυρίαι τίς £—6 ά- λείτήρυν σχεδον οί ττολυτελεΐς νοΒπυξη χώρες καί κατά συνέ- φανταχτερές εύρωτραϊκές 6ιτρί- ιπεια πρέ—εί νά κ,ρατηιθοϋν σέ νες »αί οί «μπουτίκ». "Αλλωστε χαμηλά έττί—εδά. Αύτά δέν αη· ή ,μάδα έΊδώ, αττ' δτι καταλάδα- ΐκτΐνει δτι τό πετρέλαιο δέν θά με φτάνει ά—ό την Εύρώπη' μέ >(ΐριασιιμοτΓοιηθεΐ μέ τρσττο πού μιά σχετική καβυστϋρησηι. Ή ά-
  βά ές>—ηρετεΐ την έτηίτευξη. των γορά σέ καταναλωτικά άγαθα
  Δημάρχου Καστελλϊου Κισσά¬
  μου κ Αντώνη Σχίτάκτι.
  ΔΗΜΑΡ1ΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
  ΣΧΕΤΑΚΗΙΣ ΑΝΤΩΝΗΕ
  ΕΡ.: Ποΐοι οί λάγοι ττού είναι
  Μλειστός 6 κόλπος;
  άλλά έν πάση τηερ,πτώσει Φαί συναγωνιοιμός έρμηνειών. Δηλα- ττού έχομε συγκριτικά στοιχεΐα.
  νεται ττώς ΰτπήιρξε ιμιά όξυνση
  τοΰ φαινομένου σττιν τπεριοχή
  καιΐ γιάντα τότε βγήκαν εξω. Τώ
  ΣΧΕΤΑΚΗΣ: Ά—ό τα τέλη Ίου ρα τα ψάρια δέν δγαίνουνε έ-
  λίου ττέ,ρισυ σ,ρχισαν κι 66γαι-
  ναν τα ψάρια μισοζαλισιμένα
  δώ καί 4ιμήνες.
  Άλλά τα άποτελέσματα
  στήν τπαρσΐλία. *Ηιρβαν έτπσττν λων των έξετάσεων νεροΰ καί ψα
  μονες >μέ ένέργειες τοΰ Δημου ριών ήρθανε ιμάλις άττο δυό βδο
  καΐ τής Νομαρχίας ττήΐρανε δεί μάδες. Κατέοηκαν κάτω ύπηιρε-
  γματα νεροΰ καΐ ψαριών. Κατέλη σιακοΐ -αράγοντες ό~ό τα *Υ
  ξαν στό σΜμττέρασιμα δτικάττοιες ττουιργεΐο Γεωργίας καϋ είτταν
  ούσίες πού ύτΓάρχοννε — αγνω δτι δέν ύτπάρχει φόβος γιά τούς
  στες γιά ττοιό λόγο άκόμη — άνφω-ούς οίίτε γιά τό μ-άνιο.
  στό δυθό έτ—,ρεάζουνε τα ψάρια "||σα — ϊσα διεπιστώθη πώς
  καΐ τα έμπο&ίζουνε νά ττάρουνε τό νερό είναι καβαρώτερο ό—ό
  τροφηι. Τα ουθόψαρα ρο- ττολΐλές δλ'λες -εριοχές της'Ελ
  φοί κιαί σφφίιδες. Όταν λάδος. ΊΕ-ίσ,ης δέν ύττάρχει κίν
  δγοθνε κάπως ψηλότερα άττό ιό δυνος ά~ό τα ψάρια καί θά έττι
  σΐΛηθισμένο ,μέρος ττού ζούνε τρέψουν αυτή τή βδομάδα ττού
  τΓαίιρνουνε φούσκα — δττως λέ- μπαίνομε νά άρχίσει τα ψάρεμα
  νέ οί ψαράβες — οηλαδή σττά- ττάλι.
  ::Ι
  αποψεις
  ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΟ
  ::::
  :
  !!
  Ι
  φαδικών στόχων (Παλαιστινια. σέ ήλεκτρικά καϊ ήλε*-ρονικά
  «ό, 'Αραδική ένο-οίηση) καί ειδή, αύτοκίντιτα, είναι ττολύ
  τήν φτλειρηνικη έξωτερική ττολι -ροσιτή.
  Οί έκδηίλωσεις στό Πανεττιστη-
  τική τοθ ΙΡΑΚ.
  Έντύ—ωση, -ροκαλεΐ στόν επι ιμιο τής Μανσούρ ,μας ένθουσία-
  σκίιιΐ'ΐΐΓι ή οίκοδομική δραστηιριό- σαν μέ την ζωντάνια τους, ΟΙ
  τηΓτα γιά μιά καινούργια ττρω- φοιτη,τές γήμιζαν τό άμφιβέατρο
  τεύουσα σύ,μφωνα μέ σογχρονα ιμέ συνθήιματα άγωνιστικά μέ
  χωροταξικά τπρογράιμματα. Ζττά κεντρικά αίτήιματα τήν ά—ελευ-
  νια θά δή κανείς κτίρια - κουτιά θέρωση τής Παλαιστίνης και
  καττά τα εύρω—αϊκά ττρότι—-α την Παναραβική ένόττιτα. Μέ δ-
  στά νέα τετράγωνα —ού χτίζον- λα αύτά διακήρυτταν τα άσβε-
  ται άφοΰ κατεδαφιστοΰν όλοκλη- στο μίσος γιά τούς Σιωνιστές
  ,ρωτικά. Τα έργοτάξια δθυλεύουν και τούς Ιμπεριαλιστες. Πραγ-
  ιμέ,ρα - νύκτα άσταμάτητα καί ματικά τα Κεντρικό τΓροδλη,μα
  δττος ~ρογραμματ!<ίεται σύντο- είναι ή ο>ελευθΐΕΐρωστι τής Πα-
  ιμα ή Βαγδάτηι θά εχει ένα νέο λαιοτίνης καϊ ή μονη, ά—άντηση
  τΓρόσω—ο.
  1 Ή Βαγδάττι ϋχει τα τίλεονέ-
  «τηΐμα πού έχοαν λίγες τρρωτεύ-
  ουσες νά διασχίζεται ά—ό μεγά-
  λα ττοτάμια όπως ό Τίγρης. 'Ε-
  δώ ύ-ογρα^μμίζεται ή ττροσ-ά-
  θεια νά άξιοπο'ιηΐθΐεΐ δσο γίνεται
  καλυτέρα αυτή ή εύτυχής σύμ-
  τ—ωση τής φυσης.
  ΧιιλιιΙάδες έργάτες έργάζονται
  γιά την άνακαίνιση τταραδοσια-
  κών ιμνηιμείων καϊ τή^ άναστήλω-
  σηι των άρχαΓων μνηιμείων.
  Τό Μουισεΐο της Βαγδάττ·ς εί¬
  ναι έκττλΐΓϊκτικά ττλούσιο. Σ' αύτό
  εχουν μεταφειρθεΐ δλα σχεδον τα
  άζιόλογα ,μνηΐμεϊκ της 'Επικρά-
  τειας λόγω των δυσμενών συν-
  σ' αύτό είναι ή ένότη/τα καΐ ή
  Ο ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΕΘΑΝΕ
  ΑΛΛΑ Ο
  ΓΓΡΑΟΥΣ ΖΕΙ...
  ΣΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
  ΔΕΞΙΑΔΕΝ
  ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΑ ΟΝαΜΑΤΑ...
  ΔΙΚαΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
  ■£ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 στήν έ6·ραϊκή άστική τάξιη^ πα-
  τοιικήθηιοε άττό σημιτικές φυλές. ραχωρώντας της οικονομικά ττρο-
  ΣΤΗΝ 3η, χιίλιετηιρίοα π.Χ. έγ- νόμια στή χώρα. Ή έβραϊκή ά-
  κιαταστάθτικαν στήν Παλαιστίνη στική τάξηι, ύττοστη,ριζομένη άττο
  οί Χαναναϊοι οί 'Αμμορίτες καί τίς άγγλικές άρχές, ά^τέκτηο-ε
  άλλες φυλές. Στή 2η Χιλιετηρί- τα καλυτέρα άγιροτεμάχια στήν
  δα π.Χ. την Παλαιστίνη) τήν κα- Παλαιστίινιηι διώχνοντας άττ' αύτά
  Επιφυλλοσσόμενος ρητ)ώς παν-1 τέκττηΐσαν οί Χεταίοι «αί άΐργότε- ιμέ τή 6ία τούς Άραβες φελά-
  τός νομϊμου δικαιώματός μου, Ι ρα οί ΦιΙλισταΤοι ά—ό τούς όατοί- Χ^ζ.
  Ηρακλίΐο 18 Απριλίου 1980 Ι ούς ή χώρα όνρμάστηικε Πάλαι- ΧΑΡΙΣ στήν ένίσχυσηι της Άγ-
  0 Προσκαλών καί Διαμαρτυ-' στίνηι καί τέλος οί ·Ε6ραϊκές φυ- γλίας (καΐ άττπό τοΰ 1934 καί
  λές πού Ταρυσαν έκεΐ δουίλοκτηΓ της Γερμανίας) οί Σιωνιστές κα-
  τικό κράτος. Στό 10ο αίώνα ττ. τόρθωσαν νά άργανώσουν
  Χ. τό κράτος αύτό διασπάσθηκε μαιζική μετανάστευση, των 'Ε-
  σέ δυό Βασίλεια τοί) 'ισραήιλ 6ραίων στήν Παλαιστίνη,. (Άττό
  καΐ τού Ίούδα. Στά 722 ττ.Χ. τό τί> 192° μέχρι το 1946 ι»ετανα-
  βασίλειο τοθ ΊσραίίΚ κατακτή- σταχίαν α*0 δλο τόν κοσμο
  θηκε ά-ο την 'Ασσυρία καΐ τα στΐ|ν ΠαλαιστίΛηι 376.ΟΟΟ έ-
  Βασίλειο τοΰ Ίούδα άτηό τή Βα- 6|Ρα'01)· Τα ο—οικιστικο καθε-
  βολώνα στά 58® π.Χ. ΛΛετά τήν στώ? 7Γού && έγκαθιδρυθεΐ στήν
  κοττάκτηισηι τής Βαβυλωνος ά—ο Παλα|στίνιΠ ττροκάλεσε μεγάλη
  τούς Πέρσες τό δδαφος της Πά- δ^αρέσκεια στΐς έργαζόμενες
  λαιστΐνηις ά—ετέλεσε τμήμα τού ιμ^&$ ^ Χ"Ρθζ (τόσο στούς
  Περσικοΰ Βασιίλείου των Άχαι- "^^^ δο° καί «""ού1. 'Εδ,ραί-
  με,νικών. Στά 332 ή Παλαιστίντ) ους)·
  κατακ-ϋθΐηκε άττό τόν ΆλέξανδΙρο ΓΙΑ ^ άποτρέψοαν τήιν προσοχή
  τόν Μακεδόνα τόν Μέγα 'Αλέ- τ0^ ^αου °~ό τόν άγώνα ■
  ξανδρο καί στό 63 π.Χ. ά?ΐΓΟ ττ, Ί^ν όνε^Ρ'ΓΤσ'<» καί γιά νά δια- Ρώ,μτι. τηιρηοΌυν τήν καριαρχία τους ττ/-»κι ι ι' . <ΓΓΤ'ν' Παλαιστίνη οί "Αγγλοι ά ΣΤΟΝ 7ον αΐωνα Α χώρα κατα- - . V. ι Α«ί« κατα τηο^,οκρο—ς ύτΓθδαύΑισαν τεχνη ρόμενος ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) Εκδότης Εφημερίδας «Η ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» Ηρακλείου Κρήτης Αρμόδκκ Δυβαστικός Επ>μ<λη τής εντέλλεται νά επιδόσο νομί μως την παρούσαν, πρός τούς καθ' ών απευθύνεται, πρός γν)ώ- σιν καί συμμόρφωσιν, αλλά καϊ διά τάς νομίμους συνεπείας. ΕττιφυλΑασσόμενος καί πά¬ λιν αττό τούδε ρητώς παντός νο μίμου δικαιώματός μου, Ο Παραγγελλων ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδο 1 Ήμαθίας 28.834.000 Καβάλας 35.465.000 Κασταριάς 27.410.ΟΟΟ Κέρκυρας 33.216.000 Κοζάνης 29.480.000 Κορίνθου 34.990.000 κ.λ.ττ. Ο "ΦΤίΙΧΟΣ ΙϊίίΕΝΗΙ. τάστασηι ό κ·. Άσλάνης: «Είναι άτΓαράδέχΓτηι ή εγκα¬ τάλειψη; τής Κρήττης καΐ έκφρά- ζεται καϊ ά—ό τίς τταιροχές τού -ροϋτττολογισμοΰ των Δηιμοσίων 'ΕτΓενδύσεων δτηως κι άτηά τηό μιικρές τταροχές σάν αύτές ττού Ό Νο,μίάς ΉιρακΙλείον, εΤκαι άναζητΓίσαμε άττό τα εσοδα τού ένας ά-ό τούς ™ό μεγάλους καΐ ΠΙΡΟ - ΠΟ καϊ των Κρατΐκών ττιό πνλοθσιους Νομούς τής Λαχείων. Μιά συστηιματική λάδας. Καί τηέρ' ώττ' αύτό, είναι ρα,να ^χει άρχίσει μόλις? άττό μιά ττεριοχή ιμέ μεγάλες άνάγ- μ£να καί χ^ συναδέλφούς δού¬ κες σ' δλους τούς τομεΓς. Τα ττο- λευτές τού ΠΑΣΟΚ καί ττιστευ- σά πού τηροσψέρει στήν 'Εβνική ο^με μ£ χήν όλοκλήρωσή της θά Οικονομ ία, είναι τεραστία. καταφανεΐ δτι ή Κρή—; γενικώ- Μαϊνο άττ& ττ) σταφίοα -ού τερα κα 0 Νο,μός Ήρακλεί π'ουιλιήθηκε στό έξωτερικά κατά τηό είδικά 2χει τό θλιβερο ττρο- τό 1978, «ήλθε» σανάλλαγ,μα νόμιο νά είναι άττά τίς τελευταΤ- τεσσάρων δισεκατομμυρίων δρα- ες ττεριοχές στήν κρατική φρον- χιμών (Σ,Σ. Γιά τήν ίστορία τίδα. ιμειώνουμε δτι άτΓ* αύτό τό ττοσό τα 2,2 δια. -ηγαν στά χέρ.α ^"^ ^ *"&«** ^ δέν καί τα 1 8 δισ ό στατιστΐΜη «λλά ττρά παραγωγών "σχεδόν τα μισά" στά χέρια πολιτική ή οποίαι θά έχει σάν των ε-μττόρων). Αύτό τΓροκύτττε. Ο^χ£ΐα ^ ^°^ δ.ο,μαρτυ- άττό μιά πρόσφατη *(*νν* -ού ^ μ«? ^? την Κυβέρνηση της όκανε ό κ:. Άσλάνης. Φανερό είναι λοιττόν ττώς τό «Ν.Δ.». Οί διαστάσεις τού -ροδλήμα- πιό πολύ Ήράκλειο γιά μιά άκόμη Φορά, τος -λη,ρώνει τό τίμηιμα των Δηιμο- δν ύτΓθ!λοΥίσθΜμε τή μεγάλη συ- ^^ τ°ΰ Νομοΰ Ηρακλείου ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ κρατΐΜών φρονημάτων τοΰ Λαοΰ τού, τταίρνοντας λίγα ψίχουλα ττρός τήν 'Εθνική ΟΙκονομία». ά—ς> τίς κρατικΕς τταροχές!
  Καί τα ττρόβλη,μα δέν είναι
  ιμόνο στό *Ηιράκλειο. "Ολη' ή
  Κρήτη είναι ξεχασμένηι: Ό Νο-
  I
  ός — Λασιθιού άς ττοΰμε —
  ττήρε άτπό τούς —όρους ττού ά-
  ναψέρα,με 180.000! (εκατόν ό-
  γδόντα χιλιάδες) καί ό Νομός
  Ρεθύ,μνου 2'.Τ4β.ΟΟΟ!
  Τελειώνοντας, άς δοΰ,με τί λέ-
  ει γι* αύτη την ά—αράδεχτη κα-
  ΔΩΡΕΑ
  Ο Γιάννης Ματθοιάκης, κατέ
  θισε δραχμάς δύο χιλιάδες (2.
  000) στή Ι. Μονή Αγίας Ειρήνης
  Κραασώνα «ις μνήμην της Μα
  ρκκ Γ. Μαθιουδάκη.
  <<^ή|βτ|ΐκε άττό τούς "Αραβες. Στά τα •πίΐλ^^^ ι—λ·1"1» 1 !_.___»Λ____ * ς τέΤλος τοΰ 1 Ιον αίώνος κατακτή- θ την έ^βροτη,τα άνάρεσα στούς "Αραβες καΐ στούς Έ6ραί- τής Αίγύτ—ου καΐ στό 13ο ήταν ^Α - ά ^ κάτω ά— ό την έξουσία των· Μα- ΎΎ^ν "* ή ψΛοσι" κε α—ο τΑυ Την*,:~ „_! ^__ι _^ κ » «%«■/*■(»«? κε ό— ά την Τουρκία καΐ α—ο τό¬ τε ιμέχρι τό τέλος τοΰ ΤΓρώτου των Άράβων άγροτών στήν Πάλαι στίνη (οί μεγαλύτερες έγιναν ■^κοο,μίου ττολέμου τό ,9,18, στά 92Ο /2 ΤΐΓ- 33 ά-ατελουσε τμ^μα της Όθωμα- 19α6 39) «ικής Αύτοτορατο,ρίας. Στά μέσα ττν-νΜ ^ τοΰ 19ου αιώνος κ^ί ίδ,αΖα ϊ ^«^Ρ.αλ,στ,κό αγώνο ^ετά τή δ,άνο,^ τίκ ΖΖΖ 5*^ ***-<»* * .«*·* κα να τοΰ Σουέζ στά 1869 τέχοΐΛν καϊ οί εβραϊοι. Στά 1919 ΣΤΑ Νεώρια πού βρίσκονται ακριβώς άιπέναντι οτό Λΐ μενικό Ταίμεΐο, γιά την αναστηλώση των οποίων τό ΚρόΛος μας ξόδεψε άρκετά έκατομμύρ,ια, έχει δημΐουρ γηθεΐ ριά όπικίνδυνη κ ι άπαράδεχιτη έστία μόλυνσης, γιά την όποϊα καΐ παλιότερα εϊχαρε ά)σχοληθεϊ· ΤΑ νερά πού ύιπάρχουν ιμέσα στά νεώριο αύτά έίχουν βουρκιάσει, ένώ μέσα σ' αύτά είναι πεταγμένα τα τπό άστίθανα αχιρηοτα άντικείμενα καΐ οκουιπΐδια, μέ άπο- τέλεσμα τα κουνούττια νά είναι σύννεφσ καΐ τα όΐλλα έιπικίνδυνα έ'ντοιμα· ΠΕΡΑΝ θμ'ως άιπο τον κίνδυνο τής δηρόσΐας ύγείας, τό θέαιια είναι άατοκρουστικύ και τό χειρότερο είναι Β· τι τ6 βλέιπουν, αε άιποτροηιασρό φυσικά, πολλοί "Ελλη νιες καΐ ξέναι τουιρίοτες- ΟΙ ΑΡιΜΟΔΙΕΣ Άρχές πού μέ εισηγηθή τους ξοδευ- τηικαν τόσο χρήματα γιά την αναστηλώση των Νεωρί- ων καΐ κυρίως ή Ύγειονομχκιή Ύπη·ρεσία» τό Λιμενικό Τθιμεΐο καΐ ή Έφορϊα Άρ.χαιοτήτϋϊν πρέπει νά δραστη μιοποΐη,θθΰν όμεσα. ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ άς καί Γε-βμανίαις γιά την φ της ΠαΛαιστίνιης. με- ΠαΛαιστίνηνς -ού στά ]92Ι1 τονομάστηκε €ΚομμουνιστικόΚόμ ιμα ΠαΑαιστίνη,ς καί ά—ο ΟΙ ίμττεριαλιστες στη διαιμάχίί 1°4β Κομμουνιστ.Μό" Κόμμα 'Ί- τους αύτά, χρησιμο-οίηισαν τα σραηλ. Στά χρόνια τοθ 2θι/ Παγ έθνικιστικο άντιδραστικό ρεθμα κόσ,μιου Πολίΐμου έντάβηκε ή δι- τόν Σιωνισ,μό, ντού έμφατνίο-η»χ είσιδυση των Μ.Π.Α στήν Πα- στό τέΐλος τοΰ 19ου αίώνος. ΟΙ λαιστ[νη. ίμτπεριαλιστές θεωροΰσαν Παλαιστίντι σ-μανπκο στρλ γικό κέντ,ρο (τφ έγγύς Ανατο¬ λή. Στό τέλος τού 19ι1(7 ή Πα¬ λαιστίνη βρέθηκε στήν κατοχή των άγγλιιβών στρατει/μάτον. Γιά την έδραίωση τής θέσεώς της στήν Παλαιστίνη, ή 'Αγγλι- «ή Κυβέρνησ») δηΐμοσίευσϊ; —·;ς 2 Νοέμβριον 19ιΙ7 τή πού ρ τή 6οήθε.α τής "Αγγλίας γ«α τή δη- μιουργία στή Παλαιοτίνη <*Ε- δραϊκης 'ΕΞβνιβης ·£στίας>.
  ΣΤΗ συνδιάσκεψΐ) τοΰ Σβιν. Ρέ·μο
  τόν 'Αττρίλη, τοϋ 1920 ή Αγ¬
  γλία έξαο-φαλισε έντολή γιά την
  Παλαιστίνη -ού την έ—ικυρβλ
  στά 19_>ι ή Κοινωνία των •Ε¬
  θνών. Στήν άττοικιοκρατΐκΐήι της
  τπολιτική ή "Αγγλία στη/ρίχτηκε
  ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ
  ΤΕΤΟίΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ...
  Πήναν μαζϊ στά μπουζοϋκια
  τό Ρράδυ τού ΣαβΒάτου, καί
  τα «σπάσανε». Ύοτίραι πήγαν
  οτήν πανσιόν (έμεναν οτό ϊοιο
  δωμάπο) καί το πρωϊ ο ενός
  την βίχε... κοπα,νίσϋ, παίρνον-
  τα< μαζί καϊ τα χρήματσ ποώ βρήκε στή τσεΐτη τοϋ φίλου ταυ! Το θώμα Κων)νος Τσοκιρϊ δης 30 χρονών από την Κατερί νη, κατάγγειλιε χθές τό πρωϊ τό ττεριοτατικό στήν Ασφαλε,ια καί ο δράοτης — σγνώστων μέχρι οτιγμής το»χ«»ων— συνελήφθη στό Ρεθυμνο. ΛΙΤΟΤΗΤΑΚΑΙΣΤΗΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: ΟΠίΙΣ είναι γνωσι6. χρόνια τώρα, ή όπίσηρη ύποστο λή ιής Σηραίας, στό Νομαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου γίνεται ρέ τήν παρουοία οτρατιωτιικοΰ τρίιματος καΐ τής Δημοτικάς Φιλαρρονικης. ΤΩΡΑ και δυό — τρείς Κυριακές άπόγευμα, ή τελετή γίνεται ,μέ την πα,ριθυσία ενός σαλτογχτή, μέλους της Δηροτικης Φιλαρμονικης, τιού μοΐάζει «οάν τή μύγα μές στό γάλα» καί θυ,μίζοντας τόν χοντρό άνάΐμεσα στούς · .. λιγνούς, πιροκαλεϊ βυιμιδΐα. ΑΝ λοιτΐον ό κ· Δήμαρχος πού ^κανε τήν περικοπη, νομίζει 6τι άιπό τό κονδύλι αύτό πού έτκιιρναν τα μέ- λη, τής Φιλαρμονιιαϊς θά σωθεϊ ό Δημοτικάς Προϋαΐολί: γιομός/ κ.αλά θά κάνει νά άπτοσύρει καΐ τόν μοναδικό σαλτπγχτή. "Ετσι και μιά άιποζημάωση άκόμη, θά γλυ- τώοει, άλλά καί τό κΰρος τής τελετής θά ττεριοσώοει. Οί Ξένες Ξεναγοί τρώνε τό ψωμί μας "Ηδη βρισκρμαστε στό κατώ και κυρίως αυτού πού άναψέρα- ψλι τής τουριστικής ττεριόδου με παραπάνω, των νέων δηλα- καΐ τα Γραφεϊα πού άσχολοΰν- δή. τα. μέ τόν Τουρισμό, φυσ.κό εί- Νθιμιζομε -^ς η ·Εη&ώ^ να. να έχουν άρχίσε. τήν στελέ- _, .-ργασίας/ ,^^ „, ή ·Α χωση τους μέ τό κοττάλληλο στυνομία ·Αλλοδ<-τών τηρέττει ττροσω-ικο. ^ £ρενΛήσοι;ν ^ν —^;—«ση Τα ττροσω-ικό των Γραφεί- τών ί°ιότ«ττ»ν αυτών ξένων «ξε- ων αυτών άποτελεΐται άττό ττρό- ^^Υ"^ κ°" νά μην ε^ιτρέτκιυν σωπα τα όττοΐα γνωρίζουν ξένες ^^ παραπτέρα έργασα και ττο- γλώσσες, είναι νέα καΐ έμφανί- ί^Μονή των ποοσώτηων αυτών σι,μα, ώς οτγϊ τό τΠΛεΤστον δέ, ^ χώρα 'μα<^' ιτού καί τ1? "* γυναικείιου ψύλου. Ή έργασία τικές ο^ε'εζ τ'ζ -ερισσότερες τους είναι έττοχιακή καί άττοτα- *1>ρρές στεΡ°ύνται/ άλλά καΐ «τό
  μιεύουν ή συμπληιρώνουν μέ τόν Ψ6^11* των 'Ελλη,νοιπαίδων τκπ'ρ-
  τροπτο αυτόν τα έσοδά τους, γιά '^ουν ^Ρ'θλεχτικά άττό τα στό-
  τ'ίς σπουδες τους, στήν ττερί-
  —:ωση —ού συμβαίνει (καϊ συμ
  δαίνει τίς περισσότερες φορές)
  νά είναι φοιτήτριες κυρίως καί
  σποι/δαστές.
  ΣΧ.Σ.
  Πολλά ά—ό τα Γραφεία διμως
  αύτά, δέν προσλαιμβάνουν έλλη
  νικό τγροσω-ικό, άλιλα άλλοδα-
  ττό. Τό ττροσω—ικο αύτό άττοτε-
  λεΐται άττό Τουρίστριες διαφό¬
  ρων έθνικοττίτων, ττού έτπσκέ-
  τττονται τή χώρα μας καί ττού
  ττροσφέρουν τίς ι>—ρεσίες τους
  άντί «τπνακίοιΐ φαχής», ττροκει-
  μένου νά παρατείνουν την ττα-
  ρα,μονπ τους στη χώρα μας ή
  γιά νά κάνουν την «ζωή» τους
  Ή ενεργεια δ,μως αυτήν των
  Τουριστικών Γραφείων είναι ά-
  -αράδεχτη, γιατί θίγει τα συιμ-
  φέροντα μιάς μερίδας τού Έλλη
  νικοΰ έργαζαμενου δυναμικοθ
  ΑΛΕΚΟΣ
  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
  Τέσσερα χρόνια συμπληρώ-
  νοντα» τή φετινή πρωτομαγΜ,
  τή μερά που χάθηκε ο άν
  βρωπος πού έγινε σύμβολο ττΚ
  αντ}στασης τού Ελληνικοΰ Λο·
  ού, κατά τή< τυρρανϊας τής Χούντας, ο Αλέκος Πονανοϋλικ Η «Αλήθεια» συμμετέχοντος σ' αυτή την επετειο, «νώνιι τή φωνή της μέ τή φωνή τού Βλ- ληνικοϋ Λαού πού υπόσχεται νά μην (πιτρέψει σέ κανένα πιά νο καταλϋσει τό Συντογμα κ» τούς Δημοκρατικούς θεσμούς. (Στη 2η σελέδα δημοσιευουμι ενα ποίημα τού Μιχάλη Αυ- γερη αφιερωμενο στόν Αλαο Παναγούλη). ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ «ΟίΐνΕΤΤΙ» ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΓ «Ι. Β. Μ.» ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.ΝΩΤΑΥΡΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ» Ο. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΤΗΛ. 235-610