91188

Αριθμός τεύχους

267

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

5/5/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μ*
  χωμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά τχβϊ €στω
  καΐ μια συλλαβή δική τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞβ ΟΙ 5ΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΤ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΜΤΗ
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διο·σ8σν«ήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΊΟΥ1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 9 - Τηλ. 210.291
  Χρόνος 5ος—'Αρ. Φύλ· 367—-Δρχ. 10
  Τεράστιο ιϊδΊκό, οίκονομικό καί ποΑιτικό θέμα
  ΣΚΑΝΑΑΛΩΔΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
  ΠΑΤΗΜ ΥΔΡΕΥΣΗΤΗΣΒΙΟΜΗΧΑΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύπογράφτηκε άπο^τόν Δήμαρχο μέ αλλους δρους άπ' αύτούς τού Δημ. Συμβουλίου!
  ΘΥΕΛΛΑ διαμαρτυρίαν καί άναοτάιτωσηι προ- τηση τής Βιομηχανακής Περιοχης Ηρακλείου, ΕΤΕΙ ΑΡΧΙΖΕΙ άπό τό Δ.Σ- 2νας αγώνας γιά ουνεδρίαοη- Πρρκειται ασφαλώς γιά μιά
  κάλεσε ή άπακάλυιψη ιμΐας άιπαράδεχτης — δπως καί χορήιγη,σε νερό στήν ΕΤΒΑ σέ πολύ χαμη- νά καταργηθεϊ αύχή .ή άπαραδεχτη σύμβαση δ δοκιμαστέα πολιτική πράξη, άττ' απού λεΐ
  ------------<------- 3 , *----------.ν_ ν..-.«Λ.'.Λ^.^ λ λ, ..α----- ...----^-"~~ ^ *—»--------> — πως σχετικά χαρακτηρίστηκε· πολιτική εύθυνη, ό σεβασμός των Δηυ.ο^_
  ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ αύτές τίς λίγες γραρμες όφεί- κων θεαμών καί περιφρονεϊται τό ϊδΐο τό Δηΐιο-
  λουρε άκορη» νά καυτηρΐάσουμε την καθ" δλα τικό Συμβούλιο. Έξάλλου, οί ανθρωποι πού κα-
  άπαράδεχτη στάοη τοϋ Δηράρχου στή σωνεδρί- τέχουν τίτλους καί ήξιώματα, όφείλουν νά πει-
  χαραχτηρκττηκε άιπό Δηροτικούς Συμβούλους λό κόοτος, ύπερδΐιπλάσιο άπό έκεϊνο πού προ-
  —Σύρ6ασης πού ύπόγραψε ό Δήραριχος Ήρα- φανώς έννοεϊ ή άιπώφαση τοΰ Δ.Σ.
  κλείου μ,έ την ΕΤΒΑ καί ή όϋτοκάλυψη της ό- "~Ν ΤΕΛΙΚΑ/ ^χύ<3ε1 αύτή ή Σύ,μβαση οί ποίας οΛοκΛηιρώθηικε οτην αατνεδριαθϊΐ τού Δή- , _ . , , . , μοτικοϋ Συρβουλου της 29-4-^0. ε<^ του Δ1»10" ^ ειναι ανυπολογΜπες ΜΕ ΤΗσύμβαση αυτή ό Δήμαρχος παραβίασε κά μέ τούς δρους πού ενέκρινε τό Δηιμοτικό την σχετική άπόφασηι τοΰ Δ·Σ· γιά την ύδροδό- Συμβουλασ- απο- λείπει ή Δημοκραπ- α01) φορία ή ρ ς καί άζιώματα, όφείλουν νά πει ς ^Ρ00^"^ Τρίτης. "Εθεσε σέ ψηφο- θαρχοθν καί οέ άΐπιοφάοεις παρ,μένες Δηωοκρα- θέρα άναθολής τής συζήτηιστΐί:, κι δταν τικά, εοτω κι άν διατρέχουν κίνδυινο νά άπο- ή όή ώ 6οϋν είς βάρος τους· Έπίκαιρα Άρδρα Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΑΚΙΠΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ Τπϋ Δικηγόρον ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΟΙ ρέρίες πού περινοΰμε είναι κράσα'μες! Ή περίοδος της ΰφ-εσης καϊ τής εΐρηνικης συνύιπαρξης» φαίνεται νά τερρατίζεται. 'Η διεθνής ειρήνη Λζά δολοφονεΐται· Ό ψυχρός πόλεμος νά φέρνει ρανίτάτα βερροπυρηινι- κοϋ ολέθρου· ΟΛΟΙ,ρέ κομμένη την άνάοα, π;αρακολουΘοΰρε τούς ϊυχοδιωκτιοιμούς των ίμπερ^αλιστων. Μέσα σέ μιά νύ¬ κτα, μέοα οέ λίγα δευτερόλειρτα/ ένας- ·. ανβρωτΓος/ ό άρχηγός των διεθνών άρ5τακ.τικών, άποφαισίζει νά κι- νήοει τα νήρατα της ληοτρακίϊς έιπίθεσηςί ΐχού θά «£- σωζε»< δίίθεν, τή ζωή των «δρήιθων της Τρχεράνης». ΚΑΙ μιετά τό φιάοκο τής «έπιχείρηίπις δαάσωσης», οί κυνικές δηλώσεις τοΰ διεθνοΰς γκαγικιστερισμοΰ: Λυ- πούμαοτε γιά την άποτυκία τής «άνθρωβτκπ:ιΚΓίς> μας
  έπέμβασης, άλλά δέν παραιηούμαοτε άιπΐο τίς προοϊπά-
  θειές μας· θά έπαναλάβωμε την έΐπαδρομτί· θά συνεχί-
  οωμε νά συοφίγγαίιμε τόν κλοιό, γύρω άπό τόν Περσι-
  κό κόλπο. Άδιαφορρϋμε γιά τίς διεθνεϊς άνταδράσεις·
  Άδιαφοροϋρε γιά την έθνΐκίι άκεραϋότητα καί άνε-
  ξαρτησία τοΰ ίρανικοΰ έδάφους. Εμείς στηιρίξαμε, 8-
  οο μπορούσαμε, τόν ίερουργό τής διεβνοΰς ληστείας
  των περσικφν πειρελαίων καί μ«τά Γήνέκτκιραθύρω-
  σή τού, άιπό τό λαϊκό ξεσήκιωμα, δέν παεΐ νά πεϊ, δτι
  πρέπει νά τόν άφήοωρε στά κρύα τοΰ λουτροΰ. "Οχΐ
  μόνο θά τόν καλύτττωρε άλλά καί θά ιπρρσπαθησωρε νά
  τόν έπαναφέρωρε «θριαμβευτή»!
  ΚΑΙ άφοΰ εϊσαστε τέτοιοι, ένχομε καΐ πράκτορες όπό
  τα δικά σας άνδράποδα. Μας διευκολύινει ό έκλεχτός
  «μαΰρος», στήν έπιδερρίδα καί σττ,ν ψι>χιή, χωροφύλα^
  κάς μας στή Μέση Ανατολή! Φιλοξένηισε «τόν ύψηλό
  οκπτωτό μας», άλλά μάς παρεχώρησε καί τα άεροδρό-
  μια τής χώρας τού, γιά νά χτυΐϊήσωμε, πισότιλατα, έσάς
  τούς «άδελφούς τού» Άραβακούς Ααούς· Στρατολογί-
  σαμε, τό κάβε μορφης ατϊό6ραομα <τών είς την ξένην Περσών» καϊ καταλάβαρε, γιά έκβαιασπκό άντιπερι- σπασρό, την Ίρανΐική Πρεοβεία οτό Λονδίνο. Καΐ ή Σκιόνλαντ Γυάρινιτ, ιιέ τή «σταδιαχίι φθορά», καμαρώ- νει γιά τή δύναμη τοΰ έκβιαοροΰ· Η ΔΙΕΘΝΗΙΣ κοινή γνώμη φως γνωρίζει καΐ δέν ξε- γελιέται! Οί λύκοι καί νά σρορέσουνε τή προβιά τοΰ άρνιοΰ, δέν μποροΰν νά κρύψουν τα άριπιαχτικιά τους νυχια! Καί τα γαμψά νύχια τοΰ ίμΐτεριαλισροΰ έχουν άπλωθεϊ πάνω άπό τόν περισικό κόλπο καΐ τή Μέση Ανατολή, γιά τα ιπετρέλαια τής περιοχης! Γιά τη οτρατηγακή οηρασία τής Άνατολικης λεκάνης της Με οογείου, τοϋ Σουέζ καί τοΰ Περσικοΰ κολπουΐ ΤΛα τόν όκ(ρο6ισμό των άφυατνιζόιμενων λαών της 'Αφρικτίς καί τής 'Αοίας! Γιά τή διατηρήση της καπιταλιστικίίς έκρετάλλευισης, ί, την έαταναφορά της, στΐς πλουτοπα- ραγωγικές πηγές δλων των λαών της περαοχίίς! ΑΛΛΑ ή ίστορία προχώρει! Ό καιρός των ίρπεριαλι- στικών πολέ,μων διά τό ξαναμοίρασμα της γης πέρασε άνεοπστρεπτί! Ή συιντρι6ί| της Μαύρης διεβνοΰς τού μεοοπολέμου είναι τετελεορένηι! Οί άΐπόπειρες της καθιέρωσης τής ΒΑΧ ΑΜΕΚΙΟΑΝΑ έχουν καταδακατ στεϊ ΟΛΐετάκλητα, άεΐό την περιπέτεια τοΰ «βρωμΐκου πολέμου» στό ήρωικό Βιετνάμ! Η ΕΙΡΗΝΗ λοιπόν πρέΐπει νά ζησει καΐ θά ζηρει! Εί¬ τε τό θέλουν εϊτε δχι, οί διεθνεϊς δολοφόνοι της, ή, οί κρυφοί καΐφανεροΐ 6ιαστέςτης!Ι____________________ Η υπόθεοη αυτή μέ τι< τί- ράστιες ηθικές, οικονομικϊς καί πολιτικές ττροεχτάσεκ· συζητή- θηκε την περοσμένη Τρίτη τό βράδυ σέ μιά επεισοδνακή — κατά κάττοιο τρόττο — συνί- δρίαση, από την οποϊα τελικά απεχώρησε ο Δήμαρχος. Αλλά άς δοϋμε τα γεγονότα μέ τή σειοά τους: Στή συνεδρίαση τής 7—2— 78 τό Δημοτικό Σιιμβούλιο Η¬ ρακλείου αποφάσκκ νά χορηγή- σι> νερό στήν ΕΤΒΑ, γιά τή
  Βιαμηχανικη περιοχή καί εξου-
  σιοδότησε τόν Δήμαρχο νά δια
  πραγματευθίί (μέσα στά πλαί-
  σια των οποφόσεων τού Δημ.
  Συμβουλίου) τίς λεπτομέρεΐίς
  τής σύμβασης πού θά υπογρα¬
  φή μεταζύ Δήμου καί ΕΤΒΑ.
  'Ετσι, υττογράφτηκε η Συμ-
  Ρεηοξϊτάζ
  ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  βαση αλλά οί όροι τούς οποίους
  ~τοφάσ«σε νά βεσιι τό Δημοτι
  κό Συμβούλιο οτήν ΕΤΒΑ, όλ-
  λοξαν σέ ζημιά τού Δήιΐου, ό¬
  πως καταγγέλθι>Ηε στήν προχβε-
  σινή συνεδρϊαοη. ,
  Η απόφσση 36)7-2-78 στήν
  παράγραφο 3 αναφέρεΐ:
  «Νά χορηγιιθεί πρός την ΕΤ
  ΒΑ έκτττωση πέντε δραχυών
  γιά κάθε κυβ. μέτρο καταναλι
  σκομένου νερού, από τό εκά¬
  στοτε ισχυαν δημοτικό τιμο-
  λόγιο καί γιά χρονικό διά—τη
  μα 20 ετών από τής ενάρξ«ως
  τής παροχής...».
  μειοψήφισε ή πρότασή τού, άΐποχώρησε άπό τή
  Η πρόταση αυτή παραττοιήθη
  κε στήν Σύμβσση πού ύπογρά¬
  φτηκε αναφεροντα* ότι χαρη-
  γείτοι στήν ΕΤΒΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
  25ο)ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΠΟΥ
  ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟ-
  ΤΕΣΙ
  Ασφαλώς, στήν παράγρα¬
  φο 3 τής αηόφασιικ 36)7-2-78
  δέν δίδονται περκχσότερες διευ
  κρινίσ&ις ψά την φράση «ισχύ-
  ον δημοτικό τιμολόγκ»» αλλά
  ευκολονόητο είναι — συμφωνα
  καί μέ την προχθεσινή εισήγηση
  τού Προέδρου τού Δ.Σ. __ ότι
  εννοείται τό Βιομηχανικό Τιμο-
  λόγιο ύδρευιοτκ.
  Τό τιμολόγιο όμως των Δη·
  μοτών, ανίρχεται σέ 22 δρχ.
  κατά κυβ. μέτρο, ενώ τό Βιομη
  χανικό τιμολόγιο, σέ 40 δρχ.
  κατά κυβικο μέτρο Ι Η διαφσρά
  τώρα τής έκπτωσης στϊ< δυό αυτές περιπτώσει ε'ιναι η εξής: Στήν περίπτωση τής απόφα- σης τού Δ.Σ. η τιμή τού νερού γιό την ΕΤΒΑ, »ά ήταν 40 δρχ. μείον την έκπτωση των 5 δρχ. - 35 δρχ. Στήν περίπτωση τής σϋμβα- σης πού υπεγραιμε ο κ. Καρέλ- λης η τιμη τού νερού είναι 22 δρχ. μεϊον έκπτωση 25ο)ο = 16, 5 δρχ. κατά κυβικό. Η δισφορά δηλαδή εκ βά¬ ρος τού Δήμου, ανέρχεται σέ 18 δρχ. κατά κυβικό νεροϋ. 'Ε¬ τσι, ο Δήμος πού χορηγεί, μέ την απόφασή τού, 3.000 κυβικά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4 Δέν έξυπηρετοϋν τόν κόσμο - «Μπαίνουν μέσα» ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΜΩΜΙΕΣ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΟΡΙΣ ΛΥΣΗ ΤόΙ1979Ι30ο)ο λιγωτεροι έπιβότες άπό τό 1970 Τό 1970, πού τό Ηράκλειο ήταν αναμφισβήτητα πολύ πιό μικρό από σήμερα, δεακινήθη- καν (όλο τόν χρόνο) μέ τα αστι ΜΑΗΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΗΚΑΜΕ ήδη στόν Μάη τόν μήνα πού όλοι τό ξέρουν ότι, είναι: ο μήνας τής Κρήτης!.. ΣΕ ΛΙΓΕΣ μίρεί, η επέτίΐος τής Μεγάλης Μάχης έρχίταΐ πάλι καϊ μαζί μ' αυτήν ζανόρχεται καί τό μεγάλο ερώτημα: Πότε, £πί τέλους, αι τοπικοί μα< αρ- μόδιοι χαϊ κυρίιος ο Δήμαρχός μας, θά οργανώσουν ένα εορτα σμό, αντάξκ> τού μεγάλου γε¬
  γονότι;
  Πρόκλπση και κίνδυνοι γιά τή χώρα μας
  Έκθέσεις σκοττιμότητας
  Ίσραηλινών στήν Κρήτη
  ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙΟΙΣΤΟΧΟΙ. ΤΙΓΡΑΦΕΙΟ Γ. ΖΥΓΑΚΗΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Συμφωνα ικ τίς οδηγίις των
  ιεδικών γιατρών, ο διευθυντηί
  τής «Αληθείας» Μάνο< Χάρη< συινχχϊζει τή σχετική θεραπίϊο τού οττ|» Αθήνο. Έτο», καί το φύλλο ουτό βγατνπι πολι μ£ τη φροντϊβα των Συτνφγατων της εφημ*ριδαί μοί κοι μι μερικα ενυπογροχρα κορι¬ να τού δ»ε»ιθυντή της, αφου ·ϊ θϊραπευτική αγωγή «»ϋ κάνβι γιά την αρρώσττια τού (γράΐ|Μ- με στό ιτεχΗινοΟμενο) δί» τόν Ο Σωνισμόί, γιά μιά οκόμη φορά, απλώνίΐ τα Βρωμερά πλο κάμια τού στήγ Κρήτη Ι Αυτή τη φορά, εμφονίζεται σάν ο ΑΠΟ ΙΑΗΧΑΝΗΣ ΟΕΟΣ πού μέ τα μηχονήμοτα εαΙ τα Γεωργι- κά εφόδιο, θά σώσει τόν κό- σμο! Άλλος είναι όμως ο σκο- πό< «οί ο οτοχος αυτών των εκ θέσεων. Μίτά τή δκθνή κατα- κραυγή των Ισραηλινών εγκλη- μάτων, προσποθουν νά φορί- οχΜΐν τη μοσκα και να ερφον>
  στούν σαν πρωτοποροι της τεχ
  νολογιετκ αναπτυξπς ο ολο τόν
  κόβνο!
  Μεβαϋρ», θ' αρχίσβι στό Η-
  ρόκλοο η εκθέση των γεωργι-
  «ών μηχανημάτων «αί εφοδίων.
  ώβΐ ένημοϋ ΕΑΑΧ.νΐΛ εί¬
  ναι νά περιφρονησει αυτες τις
  εκδηλώσεκ σκοπιμάτητας, για-
  τί δέν είναι δυνατόν τό Ιμπερια
  Μστιεΐό Ισραήλ, χ>ι δολοφόνοι
  τού Αραβικού λαού να εμφανί-
  ζονται σάν χώρα... πολιτκτμένη
  καί νά κερδίσει (όσο κι άν προ-
  σπαθεί) την δνεθνή κοινή γνώ¬
  μη.
  Σχετικά μέ τίς εχθέσεκ των
  Ισραηλινών στήν Κρήτη, ο Οι-
  κονομολογος κ. Γεώργιος Ζυγά
  κης γράφ»:
  Στίς 17 'Αττριλίου 1980 όϊ Ά
  ραβικές χώρες στήν Τρίττολη ά>
  ττοφάσισαν νά διακόψουν κάθε
  οίκονομική σχέση καί π
  τηετρελαίου στήν Άμερική καί αί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σίλΐοσ 4
  κά λεωφορεία τού ΚΤΕΛ 23.
  500.000 επιβάτες. Τό 1979, εν-
  νιά χρόνια μετά, πού τό Ηρά¬
  κλειο εξελίχτηκε σέ μεγάλο α-
  στικό κέντρο, τα αστικά τού
  ΚΤΕΛ μετάφίραν 15.75Ο.ΟΟΟ ε-
  πιβάτες! Παρουσιάστηκε δηλα¬
  δή μιά τττώση 33ο)ο, πού άν
  λάβουμε υπόψη την αυξήση
  τού πληθυσμού η πτώση είναι
  πολύ μεγαλύτερη.
  Πού οφείλεται λοιπόν αυτή
  η μειωση τού αριθμού των δια-
  κινουμένων πολιτών;
  Μιά άποφη είναι η καλυτέ-
  ρευση των συνθηκών ζωής, ο
  πολλαπλασιασμός των αρι¬
  θμών των Ι.Χ. πού διακινούν·
  ται μέσα στήν πόλη. Άλλη όπο
  φη είναι η ταλαητωρία τού επι-
  βατικού κο·νού, η καθυστέρη¬
  σις η κακή εν γένει εξυπηρετή¬
  ση.
  Γεγονός είναι πώς στίς στά-
  σεις των αστικών λεωφορείων
  τίς ώρες τής κυκλοφοριακής αιχ
  μήί, τα πράγματα είναι πολύ
  δϋσκολα. Σπρωξίμοτα, αναμο-
  νή, εκνευρισμός, κοθυστϊρηση.
  'Ετσι, τό λεωφορεϊο κατάντη-
  σε νά είναι τό μεταφορικό μέ¬
  σον των κατωτέρων οικονομι-
  κά οτρωμάτων, πού κι εκείνα
  πσλλές φορές χρησιμοποεούν
  γιά τή διακίνησή τους τσξίΙ 'Αλ
  λο ένα κοκό αποτέλεσμα αυτής
  τής κατάοτασης, είναι η κακή
  επίκτητη συνήθεια νά χρησιμο-
  ποίείται γιά 100 μέτρων δια-
  δρομή τό Ι.Χ. μέ αποτέλεσμα
  τό εντός των τειχών Ηράκλειο
  νά μετατραπεί σέ ένα απέραν-
  το πάρκινγκ) Καί η κατόοταση
  κάθε μερά χειροτερεύει. Τα λεω
  φορεία εξακολουθούν νά παρέ-
  χουν πλημμελή εξυπηρετήση
  στό κοινό, μέ ακόμη ένα δυσά-
  Ο ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΕ ΔΕΞΙΟΣ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΏΣ
  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ.
  Ο ΠΟΥΛΙΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ
  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
  Ο ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΩΟΣ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ
  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ.
  Ο ΠΟΥΛΙΗΜΕΝΟΣ
  ΠΑΧΟΚΑΤΖΗΣ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ
  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ.
  ΟΙ ΠΟΥΑΗΜΕΝΟΙ,
  ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ,
  ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ,
  ΟΙ «ΣΑΠΙΕΣ ΡΟΓΕΣ>
  ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ
  ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ,
  ΕΙΝΑΙ ΣΑΠΙΕΣ!
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑ5ΕΙΣ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ
  ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΠΙΟΥΧ.
  ρεστο αποτέλεσμα: Οί λεωφο-
  ρειούχοι πού οτό Ηράκλειο δέν
  είνα* επιχειρηματίες — νά δια-
  μαρτύρονταιΙ
  Άς δοϋμε όμως τί μάς είπε
  σχετικά μέ την μή σωστή εξυ¬
  πηρετήση πού παρέχουν οί αστι
  κές υσγκοινωνίες ο κ. Ζαχαρίας
  Μπαντουβάκης, πρόεδρος τού
  ΚΤΕΛ.
  — Φταϊει τό οδηΐό δίχτυο καί
  η ιοναρχία» πού εττικρατιΐ οτό
  Ηράκλειο. Δέν έχουν τοποθετή
  θεϊ φανορια στά ακραία σημεία
  τταρά μόνο στό κέντρο τής πό-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΚΟΛΙΟΣ
  ΚΑΙ
  ΚΟΛΙΟΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ
  ΒΑΡΕΛΙ...
  ΑΔΟΛΦΟΣ
  ... ΚΑΡΤΕΡ
  Ό Συγγραφεύς
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΠΟΛΥ ΨΑΧΝΟ!
  Εγράφησαν καί γράφονται στίς έφηρερίδες τρομε¬
  ρά τπερΐ τής έκκληοπαστικΓίς περιΐουσίας καί των έκα-
  τοντάδων διοεκατορμιυρίων τοϋ ΰψους αύιτής καί τής
  μάχης γιγάντιον ,μεταξύ πατέρων αυτής καί δηιμοσίων
  άνδριών γιά τό τιοσοστό πού θά περιέλθει στό Κράτος
  καί τα τεχνάθιματα των ταγών αυτής ώστε νά παραιμεί-
  νει (κατά την έκφραοηι αθήναις έφ-ηρερίδοςι) τό.·
  «φιλέτο» στήν κωριότητα της έκκλτΐισίας· Δέν ανεγρά¬
  φη αμως ουτε λέξη γιά τό πώς καί πότε οί τεράστιες
  έκτάσεις τής έλληνικης γης, μέρος κι αύτές τής έκ-
  κληισιαστικίϊς περιουοίας κιαΐ των μοναστηρίακών κη-
  φηνοτροφείων θά περιέλθουν στήν κυριότητα τοϋ
  μ ό ν ο υ; <ρυσικοϋ δικαιούχου, τοθ έλληνικοΰ λαοΰ, των άκτηρόνων Έλλήνων άγροτων! Πολύς καυγας λοιΐϊόν γιά τό ποίος θ" άρΐπάξει τα πάηλωιυχι άιπό τό • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΜΕΣΟ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ... ΠΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΖ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΙΟ ΑΙΚΑΙΟΜΛ ΤΑ ΕΞΙΣΟΗΕΙ ΜΕ ΑΗ8Ρ0Π0ΥΣ ΟΠΩΣ γράφομε καί σέ άλλη θέ¬ ση, σήμερα 5 τού Μάη, η Χω- ροφυλσκή γιορτάζ» την μνήμη τής προοτάτιδαί τού ιστορικού αυτού Σώματος πού ξεκίνησε α¬ πό την Κρήτη, τής Αγίας Ειρή- νης. ΣΤΕΛΝΟΜΕ τ'ες ίυχές μας στό Σώμα τής Χωροφυλακής γιά τή1 σημερινή γιορτή τού, αλλά δέν μπορούμε καί νά μην οτκυθύνο- με πρός τόν άνθρωπο πού προ- Ί'στοται γενικά των Σωμάτων Ασφαλείας κ. Μπάλκο τό ιξή< «ρώτημα: Μ Ε ΠΟΙΟ δικαίωμα κύρίί Μπάλ¬ κο, επιμένετί νά κάνετε επίση- μα «συναδέλφουο» των έητημων ανδρών τής Χωροφυλακής καί των Σωμάτων Ασφαλείας, τούς σκύλους;;; ΓΙΑΤΙ, τί άλλο σημοίνει η δημι- ουργίο ειδικού τμήματος «Αοτυ νομνκών Κυνών», Αστυνομικών δηλαδή σκύλων. στούς οποί- ους δίνετί καϊ ορκτμένο «δικαίω ματο» ϊδιο μέ τούς ανθρώπους, αφού καί ένα εούστ» πού θά π« ένας πολίτης οτού< οκύλους σας θά θεωρείταΐ ...περιύ&ριση Αρχής;;; ΜΗΠΩΣ τό εούστ» τότε θά πρέ πει νά τό απευθύνομε κάπου αλ λού κι άχι οτούς... σκϋλους σας; Μήπως λέω... Μ. Χ. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ • Τί συμβαΐνΐΐ στήν οδο Δοιδαλου με τα Αραβεκά' Τίίχπ; Είναι ή όχι πράγμα απόϊ συναλλαγής; • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΖΒΟΛΗ ΣΤΑ ΗΟΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΓ... Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΠΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΑ ΟΛΟΜΑΥΡΑ -ΣΚΟΤΑΔΙΑ !!! ■■■■■■■■■■■■■■ι Η ΤΖΙΜ ... ΧΙΤΛΕΡ __ Α __ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ» ΒΙΑΣ, ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ «ΚΑΡΤΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ, ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΙΣΩΣΗ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ, ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΟΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ... Μ. Χ. ■■■■■■■■■■■■■■■| «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΑΡΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ άπό τό όποιοδήρποτε «θετιχό» ά ποτέλεσμα ,γιά τόν κ. Κωνσταντΐνο Καραμιανλίϊ καί την παρ'έα τού, πού θά πριοκύψει άιπό τή σχ" μερινή (5-5-80) φη,φοφορία στή Βουλή (τό κεί- μενο αύτό γράφεται δυό μέρες ιπρίν)/ £να είναι τό βασικό, γιά την Ίστοράα τοΰ Έλληνικοΰ "Ε- θνους, σηρεϊο, τό εξής: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚωνοτοΛ'τϊνος τοΰ Γεωργίου^ άν έκλεγεϊ τελικά Πρόεδρος τής Ελληνικάς Δημοκρατίας, ούσιαστικά θά πριέιπει νά προσαγο- ρευεται σάν: «Ό Πρόεδρος τοΰ Καρδάρα», τοθ βουλευτή δηλαδή έκείνου, πού άινοιχτά καΐ άδι- άντροπα &πασε τό συνειδησιακό φράιγιμα τής πρώτης έλκλογής, άνεξάρτητα γιά ποίον λόγο ή μέ ποία $ σχι «έριεθίσματα» αλλαξε γΐνώμη. ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ στή σηρερινή ψηφοφορία της Βου» λής δέν ύπάρξουν «έσωτερικές διαρροές», πού 9ά δείξουν (πράγιμα άνέλπιστο) ότι »α1 στήν Δεξια ύατιάριχΌυν έντΐμες έξαιρέσεις έθνΐκτίς εύαισθησί- ας, τότε ό Κωνσταντίνος Καραμανλής θα λέγεται άιπό αΰριο «Πρόεδρος τής Ελληνικάς Δηιμοκροτ τίας», άλλά στήν ούσία καί στήν ■Ικπορία τοΰ "Ε θνους μας, θά είναι «Πρόεδ-ρος τοΰ Καρδάρα» τοΰ άνθρώπου πού μαζί μέ μερικούς ίίλλους κέρδΐσε γιά την «ΐτροΌϊρορά» τού την Λαΐκή κατάραΐ·.· Μ. Χ. Αύτοι πού ξεκινησαν όπό την Κρήτη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ Γράφει ό κ. Γ. Α. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Δικηγόρος __2ο — (τελευταία) τόν Δεύτερο ποτγκόσμιο —όλεμο, έ§ αΐτΓος τής γενικής ά- νάιπυξτνς τού Έθνικοα~ελευθε- ρωτικοθ κινήματος σέ συνθηκες όξυνσΓΐς τής κρίσης τοΰ άττοι- κιοκρατικοϋ συστήμοτος τοΰ ίμ- ττεριαλισμού καί έντασης τής 'Αγγλο - άμερικανικής δισμάχης για την κι/ριαρ^ίο στήν Παλαι- στίνη ή Αγγλία άναγκάστηκί νο φέρει τό Παλαιστινιακό ζήτη- μα γιά έττίλυση στόν Ο.Η.Ε. Στή τπερίοδο αυτή ή Παλαιστίνη εΐχε 1.846.000 κατοίκους άττώ τούς όττΓ»ίιχ«; 1.203.000 Άραοδες καΐ 4Ο8-Ο00 'Εβραίους. Ζτίς 29 Νο¬ εμβριού 1947 ή Γενική Συνέλευ- οιη τού Ο^.Έ. άττοφάσισε τόν τ^μαχισμό τής Παλαιστίνης, την κατάργηρη τής Βρβττανικής 'ν- ταλί}ς τήΜ ώαένωση τίΐς Παλαι¬ στίνης α—6 τα αγγλικώ στρα- τεύματα καί στήν Ιδρύση στή χώρα ενός 'ΑραοΊκοΰ «αί ενός έ. βραϊκοΰ κράτους. Άποφασίστητ κε έ~ίσης ιοοΐ ό δισχωρισμος της Μερουσαλήιμ σάν άνίξάρτΐτΤης Διοικητικής μοναδας μέ εΐδικό διεθνές κ,αθεστώς, Στά 194·8 ή ττιροσωρινή κυβέριηισηι ιτου σΐ~- μάτισαν οί σιωνιστές άναχή|αυξε την Ιδρύση: τοΰ κράτους τού Μ ο*· ραή|λ. ΟΙ Η.Π.Α. δχι βεβαία χ(^ ρις την συγκατάνευστ> τής "Αγ-
  Υλίας, έιομετοΓλλεύτηκαν την &
  θνική. έχθρότητα μεταξύ 'Αράβων
  καί Εβραίων καί ττροσττχϊθ^ρςτν
  στά 1948 νά πετύχουν την ιμ>'
  φιση- ά—ό τόν Ο.Η.Ε. «ιάς
  φασης γιά την ί-ιβολη
  λοιστίνη κη&μονίας τοθ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή ο*1Β
  ίΕΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Μ ΑΙ ΟΥ 1980
  ΑΦΙΕΡΩΜΛ ΙίΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΠΑΚΗ
  Τού Νίκου Λαδά
  Τόμεσονύ-χτι φθάνουν ο' πρωιτοι μέ φωνές καϊγέλια
  Μεγάλες μορφές πολέμαρχων καΐ παλληκαράδων
  ό χοντροκοαακαλος Ζορρττάς.
  ό Καπετάν Μιχάλης τό θεριό, ό Νουρήρΐχεης-
  6 Όδυοσέας, ό Παλαιολόγος, ό Φωκας
  κι αλλοι πολλοί ξωπίσω τους.
  Μαζώχνονται γύρω οτόν τάφο σου,
  φιήνουν άρνιά
  ή λύρα ρέ τα γερακοκούόουνα τραγουδάει
  κι άκοΰς τα «σκουτελοβαρίσκω σου» «ικα έγώ
  άνπστέικομαί οου»
  κι άντρακαλιοΰνται καί παλεύουνε.
  "Υστερα κι αλλοι ϊσκιοι — ό Μανολιός,
  όάδελφούλης τοΰ θεοΰ, όσκεφτικός Ίούδας
  κάθονται στό χορτάρι συζητώντας
  «πώς ή λάσττη γίνεται πνέρα»
  Καϊ τελευταίες φτάνουνε σκιές γυιναίκειες—
  ή χήρα ή Κατερίνα, ή χήρα ή Σου<ρρελίνα, ή Μαγδαληνή ιμ' δνα ττικροχαμιόγελο οτήν οψη κι δλοι σκύψτουν καί τούς φαλοΰν τα πόδια αγιοι καί δράκιοι. Κα.· μέ τό γλυκοχάραρα οί ϊοκιΐοι φεύγουν γλυκά μιλώντας «γειά σου, άδέρφι μας» ΐκαθώς ή γίϊ τής Κρτμτης μ' ένα βαθύ άνασασμό τοθ λέει «άδέρφα καληιμέρα»- Κι 6 η"λιος στερινος τοΰ στέλνει τόν χαιρετισμό «καλώς σέ βρήκα, άδέρφι» τυλίγοντας τόν ξύλινο οταιυρό μέ φώς· Δέ'ν εΤσαι μόνος. Νίβοο Καζαντζάκη 21 Αύγούστου 1973 «» «►♦♦■♦«»«>'»
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έππυχειβ μιά Λραγματικίι βύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Θά δχετε σύντομα ΐΐ|ν
  ταό συμφέρουσα περίητωοτι·
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεοιτική έξυΐπιρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πβλατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Παρΐΐδίδονται μαθήματα, Χαλκογραφίας-
  Ζωγραφάκης, Πυρογριαφίας, Χειροιτεχνίας. Δέρ-
  ματος, δωρεάν γιά τίς γυναϊκες.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΒΣ
  κ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τ.ΣΙΑΜΠΑ
  Τηλ. 288.678
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μμ. κσΐ430—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαθιρινοΟ — Γα6αλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.3ΘΘ
  ΤΗΛ·: Οίκίας 224 608
  .«»♦♦♦«»♦♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΪΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΡΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ; 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. Β80-τ389
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. £84-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράχλειο
  Τηλ. 28&-16·
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Στουντιο Υγειασ
  ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 221119
  Μάρκου Μουσούρου β —- 1ος Βροφος
  (έναντι Κλινικης *ΜεγαΑόχαρ"η>)
  Πρόληψη» λειτουργιχή άιποκατάσταση καΐ Φυ-
  σϊκοθεραπεία παθήσεων σκελβτοΰ — άρθρώσεων
  —μυών — νεύρων (όσφυοΐσχιαλγίες, αύχεναλ-
  γίες — ατόνοι μέσης, σκελών, αύχένος, κεςκιλίίς,
  —περιαθρίτιδες ώμων, παραλύσεις νεύρων, ά-
  τροφίες μυών, δυσκαμφίες άρθρώσεων κλπ·)·
  Λειτουργεϊ τμημα παιδιών γιά θεραπείο, κθφω
  "•σης—σκολίωσης — λόρδωσης — έγκεφαλικϊίς
  καί μαιευτικης παράλυσης κλπ·
  •ΤΜΗΜΑ ΠΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ-δΑϋΝΑ-ΜΑΣΣΑΖ
  ε·
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΒΕΙΣΑΚΗΣ
  •. Καθηγη τής Πτΐοαοϋχος
  Φυσικης Άγωγΐίς φυσΐκοθεραπευτής
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 8—1μ.μ. χαϊ 4—8 μμ.
  Τίνονται δεκτοΐ άσφαλισμένοι δλων των Ταμεί-
  ων (ΓΚΑ—ΤΕΒΕ-ΤΑΞΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλ.π·)
  ι
  Η ΧΟΡΩΔΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
  Η Δημοτικη χορωδία Ηρακλεί
  ου άφηοΐ άριστ** εντυπώοεκ
  στήν χθεσινή καί ττροχβεσινή έμ
  φανιση της οτήν Κηφισιό.
  Η Δημοτικη μας χορωδια συ-
  μετείχε με τίς δυό συτές εμ<ρανϊ σεις στό χσρωδιακό φεστιβαλ Κηφισιάς. ΔΥΟ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΜΑΡΚΟ Χβές τό βράδυ εμφανκπη- καν στην Βασιλική τού Αγίου Μάρκου δυό Ρουμάνσι καλλιτϊ- χνις ο βαρϋτονος Ντον Ιορντα- νέσκου καί ο Ελληνικήν κατο- γωγής μαίστρος Νίκος Αστρινί- δης. Ερμήνϊΐ/σον ίργα των Μό- τζαρτ, Σούμαν, Βέρντι, ΤοαγΜ κόφσκι κ.λ.π. Ο ΠΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΤΕΙ Συνί,χιζεται μέ μιγαλπ επιτυ- χία η εκθέση τοΰ Ηρακλβιώτη κορυφοίου ζωγράφου, στΐ} Γκο λερϊ Σταυρακάκη. Ο Γιώργος Μανουσάκης βεωρείται ενός ο- πο τούς πιό οξτόλογους 'Ελλη- νες ζωγράφους καί δηκρΐνιτοΐ γιά την σαφήνεια καί την λιτττό τητα της έκφρασης καιθύς κοϊ γιά τίς εναλλαγές των χρωμά- των, πού δενονται σ' ένα ιντυ- ττωσκικό ΐιΐκαστκό σϋνολο. ΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΓΚΟΣ Ο ορχαιολόγος κ. Μανόλης Χατζηδάκης, εκλέχτηκε προ- σφατα μίΚσς τής Ακαδΐϊμ1α< Α- βηνύν. Για να τιμήσει τόν νέ© ΑκαδημαΤκο, πού ώς γνωστόν είναι Ηρακλειωτης, ο Δήμος Η ρακλειου αποφάσισε στήν συ- νεδρϊαση τής 29 Απριλίου 1980, νά οργανώσει μιά σειρά εικδηλώ σεων, για τόν καταρτισυό τού προγρσμματος των οποίων, συγ κροτήθηκε επιτροπή μέ πρόί- δρο τόν κ. Δήμαρχο καί μέ μέ· λη τούς κ.κ. Νικ. Παναγιωτάκη καθηγητή Πανεπιστημίου, Στυ- λιανό Αλεξίου καθηγητή Αρχα<- ολσγίας στό Πανεπιοτημιο Κρή¬ της, Ανδρέα Καλοκαιρινό πρύ- ην Δήμαρχο, Μενέλαο Παρλαμό εκπαιδευτΓκό, πρόεδρο τής Ε- ταιρεισ·ς Κριγπκών Ιστορχκών Μελετών καί την Δημοτικη Συμ βουλο Αγγελική Σμορνακη. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»»φ»ι «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ! ΙΔΌΚΤΗΤΉΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΒΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτύιης (ΙΙάνος ΧύρίΗ) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦»· ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τιιμή ευκοιρΐαις π>ήρες συγκροτηιμο «αινουιργές
  πλυντΓΐιρίων καταλληλο καί διό
  ξενοδοχειοκή μονάδα.
  Πληροφο·ρΙες τηλ. 231-546.
  ΘΕΡΜΗ
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:
  — * —
  ΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ
  ΔΡΑΧΜΕΣ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
  Η ΕΤΗΣΙΑ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
  ΠΑ ΜΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
  ΣΤΕΙΛΕΤΕ
  ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΑΥΤΗΝ
  ΟΣΟΙ ΔΕΝ
  ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
  ΣΤΕΙΛΕΙ.
  Ένα όργανο ηού πάει νό ξεχαστεϊ στήν Κρήτη
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ 'ΑΙΚΟΜΑΗΤΟΥΡΑΣ.,
  Συζητήση τού Νίκου Ψιλόκη μέ ένα λα'ι'κό καλλιτέχνη
  Το χωρ», σκαρΒαλωμένο πά- λεις. Νά ταιριόζουν τα χαμπιο-
  νω στά χαροκκΐ τού Ψηλορειτη. λια. Ερχονται ξενοι από δώ
  Τό ο—ττη €διμένα» μέ την αγριο κι από τό εζωτερικό, βλέπουν,
  τητα τού τοπίου, ταφιασμένα τούς αρΐσα καί ποραγγέλνουν.
  σ' ένα σΰνολο εντυπωσιακό. Με βλέπουν καί οί νέον, τούς α-
  Βορρίζα. Σπίτια μικρά, μέ καμα- ρεσει, καθίζουν πεντε - δίκα με-
  ρε<, μέ τούς φούρνους οτήν αυ- ρι< καί ύστερα τίποτα... Δίν ϊ- λή, κι ονβρώπους, Κρητικού^ χούν την υπομονή νά μάβουν... μουοτακαλήδες, λεβεντοκορ- μους. Κι ό κοολλιτέχνης άρχίζει... Βρι Σ' ένα τέτοιο ταττο, δεν μπο· σκόμαστε στή ριζοβοανιά, σ' £- ροθσε νά μή ζεϊ ή τΓοράβοση. Δέν να χαράκι... 'Απιηΐχά άπαλά ό μττοροθσε νά ξεχαοτεΐ ό τρόπος ψηλορείτης λές καί γνωρίζει τοΰ- ζωής, ή θιασκέΒαση, ή ίδιαιτερό- το τό σφύριγμσ... "Ενα κομμάτι τητα της Κιρη/πκής ψυχης. τής ΚρηΓτης των ποπτούδων μας Μιλτϊμε μέ τόν Μανόλη Φαραγ- ςωντσνει>ει. Ό πεντοζόλης, ό ττη-
  γρυλιτάκη. "Ενα λαΐκό κσλλιτέ- δηχτός, οί χοροί μας... Ό νοΰς
  χνηι? ττού δό&ηκε μ' δλη, τού την -άει πιό μακρυά. Ιτίς ρίζες τής
  ψυχή στήν ΐμουσικιη μας παρά- μουσικής μας. Ό Βασίλης Δρό-
  δοσή.. Στά χέρια τού κρατά ένα σος ό φωτορεττιόρτερ δέ σταμα-
  ύφοοντό «βθΜργιάλΐϊ· μέ την ά- τα νά «κλείνει» μέσα στή μηχα-
  σχομαντοθιρα... νή τού αύτές τίς στιγιμές.
  Παρακαιλοΰιμε τόν καλλιτέχνην
  - Από μιιφος Θυμούμαι καί πά ι νά μ άς τταίξει ριζίτικους σκο-
  ζονί οί μιγαλύιτροι στά πανη- ττούς ..
  γϋρια καί στούς χορούς ετούτο
  τό όργανο, την ασκομαντουρα. - η ασκομαντούρα, δέν παί-
  Δεκοπίντε χρονώ τό πρωτοπκα- ζει ρ»ζϊτι«α. Τούτο τό όργανο,
  οό κι <γύ στό χέρια μου, κι από το σφυροχάμπιολο, μάλιοτα... τότε, δίν τ' άφησα ποτέ... "Ενα καίλάμι μοναχά, Κι άκοΰς Άτπό τα άρχαϊα χρόνια ήταν τόν ^Άντ,ρειωμέόνο μην τόν κλαΐς» γνωστή στόν τάττο μας ή άσκο- τάν «Έρωτόκρκτο», «Μάνα κι 6ν ιμαντούρα. ΜΙα τα χρόνια τπέρα- ιέΐρθουν οί ψίλοι μου». σαν, Μιά - ιμιά οί ξέχωρες στι- Ό Μανόλης Φαραγγοοννιτάκης, γμές της ζωής, άρχισαν νά ττερ- δεν ξέφυγε άττο την τταραδοσηι νοΰν στήν Ιστορία. Προλάβαμε τοΰ τταρατσουκλιοΰ, «Μπαξέ» τόν κο.1 σώσαμε τή λύρα καί το λα- βαφτίσανε οί Βορριζανοί. Κι Εχει οΰτο. Κ,ι αύτο χάρις στοΰς μέγα- κάττοια σηιμασία αύτό τα παρα- λους καλΛιτέχνες ττού τΓέρασαν. νόιμι... Τον Ροδινό, τόν ΨΟλλο, τόν Κα- — Πότε ττχχίζεις ασκομαντού¬ ρα, τόν ρωτάμε: - Στούς γόμουί καί τό πανη· γύρια στό χωριό μου η καί στίς παιρέες ακόμη, μέ ένα νεαρό παι δι πού μέ συνοδεύει μέ τό λαού το τού, τό Δημήτρη Καργάκη. 'Αμα βρούμε καλή παρέα, μπο- ρεϊ καί νά κάμομε δυό μερόνυ- χτα ξυπνητοί. Τσί προάλλες ε- γυρίσαμε τό χωριό πορτο μί πόρτα... — Παί'ζει κανεΐς αλλος ασκο¬ μαντούρα στήν περιοχήν - Ξέρουνί μερικοί, μά δέν παϊ ζουνε. Στή μπάντα μας δέν ξέ- ρω κανενα νά παϊζο... ***** Φεύγο'ίμε. Άφήνουιμε π!σω τό κθκοτράχοβλο βουνό, τούς άνθι- σμέΛΌυς άσττο«λάβοι/ς τα γραφι- κιά Βορρ!ζα5 τόν» «Μτταξε» νά τταιζει την άσκοιμαντούρα τού και νά σαλεύουν οί π£τρες. Ναί Μανόλιη, ΦαιραγγουΙλιτάκτι Κάνεις έσύ την άρχιη, την ττρο- σττάθεια. Μά δέν £~ρεττε νά εΤσαι μοναχός. Ή ττ(α|ρά6οση άνήκει σ' δλους μας. Καί ττρβΐτβι πρώ- τος άττ' δλοας τό κράτος νά με ιριμνήσει Γιατί έμεΤς οί Κρηίτικοί, δέν μεγαλοχταιμε μέ τούς ρυ- θμούς τής «τπόπτ» καί των ντισκο- τέκ... Μέ τή λύρα, τόν ττεντοζά- λη) τή δικιά μας τταράδοσ τ ■μεγαιλώσαμε. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ .ρεκλά, τόν Μττ«ξε6σΛ»η, τόν Μοι>ν
  τάκΓ), τόν Χαρίλαο... Ή άσκο-
  μαντοθρα διμως) ξεχάστηκε σιγά
  - σιγά. Τα ξενόφερτα μουσικά
  στοιχεΐα μάς ξέκοψαν. Κι ό Μα¬
  νόλης Φαραγγουλιτάκης άττό τα
  Βορρίζα είναι ό ανθρωττος ττού
  δέν ύπέκυψε, δττως δλλωστε} καί
  ολόκλ^ρο τό χΜριό τού. Μάς
  λέει:
  - Φτώχνω καί ο ϊδιο< ασκο- μαντούρες. Μά τό πρόβλημα εί¬ ναι νά πετύχεκ τόν ήχο πού θε- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΤΟΥ! ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ + ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή αελίδο 1 ττράγιμα ττού θά άτροτελοΰσε ένί- σχυσΐ> των θέσεων τού 'Αμερικσ-
  νικοΰ ίμττεριαλισμοΰ στή χώρα.
  Εναντίον τοθ σχεδίου αώτοΰ άν-
  τιτάχθηικ,ε ά~οψασιστικά ή ΕΣΣΔ
  καί ττολλές αλλες χώρες καί τό
  άμερικοΛΚ*αγγλικό σχέδιο δέν έ
  γινε δεκτό. Ή ύ-οδαυλιζομένη
  άττό τούς ίμττεριαλιστές έθνική
  έχθρότητα όδήγησε σέ έχθρο-ρσ-
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΓ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΕ
  Δέχεταΐ καθηρερινά 9π.μ. 8ως 1 μ.μ· καί 5
  8.30 ρμ· έκτός Σαββάτοο είς τό Ίατρ€ϊο τού,
  Γιαννιτσών 3 (Αοςδροφος)
  Βαλιδε Τζαμί
  Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο -
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 28»-021
  "Ολα ηροοεγμένα — "Ολα φρέσχα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡ1Α
  ΚΕΝΤΡΟ
  α ΤΟΜΠΡΟΥΚ »

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  «ΚΡΟΝΟΣ»
  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
  ΦΩΤΕΙΝΕΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΏΙ
  ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ—
  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
  ΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
  ΤΗΛ- 223-342 καϊ 223.510
  Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ· ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ
  Έπιπλα
  ξίες μεταξύ τού Ίσραήΐλ κιαί των
  γειτονικών χωρών ττού έΤίηξαν μέ
  την ύττογραφή άνοοκωχή·ς άνάμε-
  σα στίς έμττόλειμες χώρες. Στή
  διάρκεια των μαιχών τό Ίσραήλ
  κατέληιξε έττΐ πιλέον άττό τα έδά-
  φη· ττου τού τΓαραχώρησε 6 Ο.Η.
  Ε. (14,1 χιλ. χιλ.) καί αλλες 6,7
  χιλ. χλιμ. μαζί μέ τό δυτικό τμή-
  μα της *ΙερουσαλΙήΙμ. Τό ύττό-
  λοιττο τμημα της Παλαιστίνης
  τπέρασε στήν , Ιορδανία καιι ίνα
  μέρος τού στήν Αίγνπτο. Στή
  διάρκεια των όχθροπραξιών οί ε-
  νοτηλες δυνάμεις τού 'Ισραήλ ε-
  διωξαν ττάν» α~ό 900.000 Ά-
  ροοδες άτπό τα έδάφη πού ήταν
  έγκατεστηιμί»»! κοτΐ τούς έκτό—ι-
  σαν ε|ω όπτό τό Ίσραήλ δημεύ-
  οντας καί την τΐΐριοι/σία τους».
  Αύτά περΐίιπο1» γράφει ή παγκό-
  σΐμια Σοβιετική 'Εγκυκλοτταίδεια
  γιά τό ζήτπηΐμα της Παλαιστίνης.
  Καί απτ|ό αύτά έστω τα Μγα προ-
  κάτττει ΟΓνομφισδήτητα τό δίκιο
  τού Παλαιστινιακοΰ λαοΰ. Τοθ
  λαοΰ εκείνον ττού τα συμφέρον-
  τα των μεγάλων ίμ-εριαλιστών
  τόν καταδικάζουν νά μένει χωρΐς
  ττατιρΓδα, νά άγωνίζεται νά θυ-
  σιάζεται νά ολοκαυτώνεται π·ρο>
  νματικά γιά νά αναγνωρισθή τό
  άναφέ,ρετο δικΐακ'ωμά τού αύτό.
  Τό δικαί»μα τού νά έχει μιά ττα·
  τρίδα και νά ζεΐ κάτω άττό τή
  σκΙέτπΓΤ της. Νά άνσ~τύξει μέσβ
  στά δριά της τόν έθνικό τού πό
  λιαισμό.
  "Εμείς οί "Ελληνες> ττού περά-
  ^α^με άττό τα Γδια μονοττάίτια: γιά
  νά βροΰμε κα}: νά άποκτήσουιμε
  την λευτεριά μας καί νά άττοκσ>
  τασταθοΰμε έθνι»«ά) Ιδιαιτέρα δέ
  εμείς οί Κρήτες, —ού στούς άγώ-
  νες ρα^ γιά την ένωστί μας υέ
  τήιν μτ-έ,ρα ιΕλλάδα άντιιμετω-
  ττΐΐσαμε τα Τδια τα αΐώνια συιμ-
  φέροντα άττο τούς Τδιους ττάντο
  άνθρώπους καθίϊκιον καί ύποχρέ-
  ωση έχοιιμε νά συιμπαρασταθοθ-
  με στούς φίλους καί γείτονές μας
  ΠοΛαιστι,νίους στόν δίκαιο άγώ-
  να τοας γιά την εθνική τους σ>
  ττοκιατα—·αση. Καί μττοροΰιμε νά
  τούς συμτταρασταθοθιμε τονίζον-
  τας στούς ίσχυρούς δτι ττρέτ~ι
  νά άνανήψοΐΛ» έττΐ τέλοιις, ττρέ,ττει
  νά άναγνωρίσουν τό δικαίωμα
  των Παλαιστινίων γιά μιά πά.
  τρίδα κι άκό,μτι δτι αύτους τ«λι-
  κά δαρύνει ή εύθύνη έγκλημάτων
  ττού κ,ατά καιρούς σΛ»σγκάζονται
  'νά δια—(ράξουν εναντίον άθώων
  Υώ νά άκουστεϊ ή ψωνή τους ττου
  ττνίγεται ά—ό τους διεθνεΤς τύ-
  ττους και νά θΜϊγνω,ρισθη τό δίκιο
  τους. Μόνο μέ την αναγνωρίση
  τοΰ δικαίου των Παλαιστινίων
  καί τού ττεριορισμοϋ των Ιμττε-
  ριαλιο-τικών σχεοίων των Ισχυράν
  οτάν χώρο της έγγύς καϊ Μέσης
  Άν—ολης θά έττόλθει ήρεμίαι
  στό νενραλγικό αύτό τμτ>μσ τής
  Οδρογείου,
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  "Έβανς 69
  ΠΏΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητον 8ΙΜ0Α
  1100 Οίδ ΜΟΡ 1973 καλώς
  συν-ηρη,μϊνο λϊγα χιλώμετρα
  σέ τιμή λογική.
  Πληροφορίες τηλ. 221.455,
  κ. Εμμ. Κοσαπάκην.
  ♦♦♦«>♦♦♦♦♦
  ■♦♦♦
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 281-396
  κι'τΐϊν
  ΚΟΥΧ ΚΟΥ» - ΚΟΥ* «ΟΥ* . ΚΟΥ* ΚΟΥΪ «ΟΥ« «ΟΥΪ
  • Μοϋ βάλανε στόχο τα χέρια, χτυι—ίθηκε τ' ά
  ριστερό, ίίμεινε τό δεξΐ κι ΐ-τσι καί χτυΐιημένος
  συνέχισα (πρός μεγάλη τοιχ; λύΐΐτη) νά γροφω
  Μέ βρίίκε ή άρρώστεια τώρα, άλλά μοΰ χΓυ-
  πηοε στό πόδι κι έ'τσι κα' πάλι, (πρός μεγάλη
  τους πάντα λύΐπηι), γρά<ρω Τώρα, θά μοΰ ττητ/ε, τί θά γίνει αν μέ βίαιο γ) έίλλο τρόπο, ό'κινητοποιηθεϊ καί τό δεξι χέρΐ; "Ε, τότί;, τί νά πω, ύπάρχιουν καί μαγνητό- φωνα. θά τα λέω και θά τα άποιιαγνητοφωνοΰν αλλοα- "Αρα ιι μένεΐ; Άιπλούσιατα: αϋτό πού λέ¬ ει ό Καζαντζάκης καί πού είναι τό σύνθημα αυ¬ τής τής εφημερίδας: νά μοΰ φράξουν μέ χωμα τόσ'τόρα. Νά σάς πω αμως καιτι έρπιοτευτικά; Οΰτε καί τότε δέν θά.. · γλυτώσουν οί γνωστοΐ καί ρ.ή έξαιρετέοι, πρώτον γιατϊ ήδη εΐπα άρκετές άπό •τίς «συλλαβές» ττού άναφέρει ό Καζαντζάκης καί δεύτερ,ο γιατί τούς Ϊ5χω άφήο»ι καί ·.. διαθήκη, πού κάποιος θά βρεθεϊ νά τή... δημοσιεύσει· Κι άιπό τόν τάφο λοιπόν; —'Ναί, κι άπό τόν τάφο, θά ουνεχίσω νά τούς τα γράφω! - - • Οΰτε μάντυς νάΊμουνα Καί μώλιστα μάντυς κα- κών· Δέν ήταν νά πώ δυό φωνήεντα . ·. έιμιπι- στευτικά γιά τή Βιΐημηίχανική Περΐοχή καί 6γή- κανε άιμέσακ; κάιι..· ούμφωνα σιί) δηιμοουότητα πού . · . άστακαί.·. 6ράοτα. Ό δνας ράλιστα, «ό πρώτος τη τάξει» δχει— λένε — η>5η καεϊ δχι μέ·. . βραστό απλώς νερό,
  άλλά μέ. · . ζερατιστό·
  Λέΐτε νά-.. ξεφλουΐδίσει άπό τα ένκιαυ.ματα;
  Δέν πειράιζεα δμως γιατί κι αύτό νά συμβεϊ (ύ-
  πάρχεΐι και γο . ·. τάλκ, ή · . πούδρα κα' τα όλ-
  λα γνωοτά σ' αυτόν (λόγω Φαρρακείου) ..· ψΐ-
  μύθια!. ·
  • Γιά «τό έΎγραφο των δυό δικηιγόρων» καί γιά
  «τα λύτρα της προδοσίας» (τοΰ έ.νάμισυ έκατομ-
  μυιρίου δραιχμών), δταν θά ερθει ή σιιγρή τοΰ
  «όταν», θά άκουστοΰν νά τραγουδοϋν <τρίο» σέ πιό θλιρένο άιπό την Αλεξίου" σκοπό, τα παιδία τής «πολιτικίίς στιάτσας» τουτο τό τραγούδΐ: Τέλη, Τέλη, Τέλη, ήκκΐρδε, θροσύ μιας ί?6γαλες έν τέλει στό κοντάρι έού! Καϊ τό κακό, γι αύτους φυσικά, είναι δτι «ό άλλος» δέν δέρνεται ιιέ τίποτε· Άντίθετα μάλι- ατα ΐίχει, λέλ'ε, τηλεφωνήσει τοΰ «ιπρώτοιυ» δτι θά τοΰ ρίξει κι £να ρπάτσο (δχι άιπό αύτους μέ ι ούς όπσίους σχετίζεται ό «πρώτος») στή μέση —μέση τής πλατείας των ΛιθΛταριώιν· Παναγιά μου τί ΰχεα νά γινει.. . 'ΕκεΙνη τή μερά τύ ,μιόνο καλό θάν-αι δτι θά γλυτώσει τουλά¬ χιστον ό Δη'μος τύ νερό, γιατί θά άντικατασταθεΐ άπό... δάκριυα, μιά πού δέν θά κλάψουνε άπλάίς μανοΰλες, άλλά-. · λισντάρια!.. Ναί, θά κλάψουν τα λιοντάραα, δχι ομως γιά παλληκάρια, άλλά γιά κότι ι.ιικρομέιγαλα σκαθά- ρια· 'Εγώ (πάνΐακ; τούς συρβουλευω γιά τή μερά έκείνη, αύτοΐ πού διαθέτουν ·. - Φαρμακεΐα, νά έναπυθιμνχύουν, άιΐτό τώρα, ποσότητες... άοταρίνη! • Μέ τΓηρε; 2νας, ύπεραοτικό τηλέφωνο έδώ στήν Άθήινα πού 6ρίσκομαα τώρα καί μοΰπε τό εξής ακριβώς, γιά τίς ... φοϋστες: —Τουλάχιστον ό μΐκρος θά σοΰ κοσιίοει πολύ φτηνά, γιατί αυτόν θά τόν βολέψεΐς μέ. ·. παΐδι- κή φουστίτσα! . Πραγιματικά, αύτός 6ολεύεται εΰκολαΐ. - Μέ τούς άΆλους, ομως τί θά γίνει καΐ κυρίοις μέ τόν «πρώτο» ΐτού έτσι καθώς είναι όρθοκάπου- λος καί στραβοκάνης θά θέλει ... διπλόφαρδη·· κλός καί μακρυώ φιούοτα· Τούς τις ύποσχέθηκα δρως κα' θά τούς τίς πάρω, δσο καΐ νά μιοΰ κοστΐσουν. ■. • Τής Άγίας Είρήνϊις σήρερα Χρόνια πολλα σ' ρΌες γιορτάζο>ν καί πρώτα άατ' δλες οτή Χωρο-
  φυλακή.
  Μιά ερωτήση μόνο θέλω νά κάνακ — Γιορ-
  τάζουν καί τα ΜΑΤ οήμερα Γ] ρήτΐιως αύτά, άντ!
  τής Άγίας Είρήινη,ς, ίίχουν προστάτη καΐ δγιό
  τού ς τό ν Μπάλκο;
  Γιά τά·.. άσΐυ<νομ"ΐκά σκΐυλιά, δέν ρωτώ σή- μερα, θά ρωτήοω άριγότερα ποαόν. ·. ΐφοοτάτη 2- χούν· 'Υιπάρχουν πάντυχ; καϊ..· σκυλόμορσροι δ- γιοι!.. • Κι 2νας διάλογος τώρα, γιά τόν ·.. λεβέντη τοϋΚΟΔΗΣΟ:! —Ώραϊος τύιπος ό Καρδάρας... Ναί, πρ,έιπει νά τοΰ γράψει κα1 τραγούδι ό Καλδάρας... —Τραγούδι ήν θρΐηνο;;; —Δέν ξέρω, μά τόν... "Αγαο ... Πρόεδρό μας Κωνσταντϊνο! ·. • Καί δυό στιχάκια άιφιερωρένα σΐόν «έκλεγη- σόρενο» — γιά κακή μοίρα μας — σήιμερα Πρόε¬ δρο : Ό Κωστάΐκηις άΐπ' την Πρώΐη δήλωσε σέ δλους δτι: —θδραι ύπερκομματικίός!.. —"Ετσι έ^; — νΕτσι, άΐμ' πώς; Καί τό δήλωσε σ* ά·νθρώπουις έζυπνους καί δχι βλάκες άλλά, κατ' αυτόν. ·. μαλάχες!.. • Κα 8νας ά*λλρς, σχετικός διάλογος: Άφυύ ή ψηιφοφοράα είναι μυστική, πώς θά ξέρορε, τελακά, ίιν χον ψήφισε ό έκ Λασιθιού Βουλευτάς; —Άπλούσιαια, θά περιμένυμε νά δοϋμε αν όντως γίνει ύπουργός- . Έμίττρός στό δρόιμα πού χάραξε ό. - Καοδά- ρας! ·. • Καί τελειώνω ιίέ λϊγα στιχάίκαα γύρω απο· την Καραρανλαΐκί) Προεδρολογία: Πρΐν νά ^απεϊ — πού λές — ό Μάης ήνοιξε... βήίμα ταχύ κα' ξείκνησε νά πά,ρει τήιν Άνώτατη Άρ,χή. Νίίχει πιό μεγάλα πόστα κι ένα πιό ιμεγάλο «κάρ» νάκει τοϋ Ντέ Γκώλ τό ϋφος Γ1 τοΰ σύίγ-χρονου Ζαοκάρ. Δέν τόν νοιάζουνε τα πλούττ) τα παλάτιακα ό παρας· αύτά άς τα πάρει ίίλλος θχι δρως... Καρδάρας!.. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ •■«---■■■■■■■■■■■■Η1--------ΒΒβ3-
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Μ Α ΤΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  •ΙΙΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■Ι
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ*
  Β
  ! ΓΡΑΜΜΑΤΑ [ ΠΡΟΣ ιΉΜ! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  Ι —_ —- βΙ
  ■■■■■■-■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ- πΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐϊ
  Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ' Αναπλ. Γεν. Δ)ντής ΤΕΒΕ
  Η ΠΕΡΙΙΜΜ ΠΟ ΒΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ κ. ΜΙΧ. ΠΑΑΤΤΑΚΗ
  Κυριε Δαυθυντά,
  Απαντώντος στό δημοσίευ-
  μα οχκ τής 23)3)80 μέ τόν εν-
  τυπωσιακό τίτλο «θαυμάσετΐ
  τα χαλια τής Κοινωνικης μας ττε
  ριθαλψης από πλευρόν ΤΕΒΕ»
  σχΓτικου μέ έξοδα νοσηλεϊας
  στό ιξωτερικό {Ελβετία) τού
  οσοφλισμένου μας Μιχαήλ Πλα-
  ϊτάκη καί προκειμένον νά σχη
  μστίσετε Γτληρέστερη ΐικόνα γιά
  την περίθαλψη πού παρέχετοι
  από το Ταμεκ> στϊς γκ,ρηττώ-
  σεις πού οσφαλισμένοι τού νο-
  σηλιύονται στό εζωτερΐκό, σάς
  πληροφορούμε τα εξής:
  Η νοσηλεϊα στό ιξωτερικό ε-
  πιτρέπετσι σέ εξαιρετικές περι-
  τττώσεις σοβαρωτάτων νοσημά-
  των η διογνωση ή η θεραπεία
  των οποίων δεν μττοριει νά γίνει
  στ ην Ελλσδα.
  Η εγκριθή γιά νοσηλείο
  στό εξωτφΗίό παρεχεται εκ των
  προτέρων, ύστερα οτκ> γνωμά-
  τευση ΚαθΓΐγητού Παντιτιοτημϊ-
  ου η Δν)τού Κλινικής Κρατικού
  Νοσοκομείου, πού υποβάλλουν
  ο ασφαλισμένοι μας.
  Ελπίζουμε ότι οί λόγοι γιά
  τούί οποϊους τεθηκε ο περιορι
  σμό< τής προεγκρϊσεως, προ- κειμένου γιά νοσηλεία στό εξω- τερικό, ττράγμα πού ισχύει γΓ όΛους τούς οσφαλκπηκούς ορ- γανισμούί, «ίνα ι τόσο φανεροί πού νά μην χρειόζεται περαιτέ¬ ρω ονάλυση. Αρκούμεθα μόνο νά σημειώσουμε ότι, εκτός από την προστασία τού κύρους τής Εθνικήν μας αξιοπρεπείας σάν Κράτους, ο περιορισμός αυτάς αποβλέπει στήν προστασία των ίδιων των ασφαλκτμένων από μία ανεξελεγκτη εκμεταλλευθή την οποία ενδεχαμενως θά υπο οτουν αύτοι μεταβαίνοντες σέ θεραπευτήρια τού εξωτιρικού γιά νοσήματο πού ευχερϊοτατα θά μττορούσαν νά αντιμετωπι¬ σθούν στήν Ελλάδα. Ο ασφαλισμένος μας Μιχαήλ Πλα Υτάκης δεν προσεκόμισε ιατρική βεβαιωθή ότι, η νόσος από την οποία έττασχε δεν μττο- ρούαε νά θεροπευθεί ή νά δ»α- γνωσθιί στήν Ελλάδα καί οϋτι εζήτησε την εγκριαη τού Ταμεί- ου γιά την αναχωρήση τού νκι θεροπεΐα στό εξωτειρικό. Στό σημείο αυτό θέλουμε νά σάς γνωρϊσουμε ότι, εάν ο ασφαλι- σμένος μας ΐΐχε πάρει ένκριση τού Ταμείου ώς ανωτέρω, τό Ταμείο θά κατέβαλε τό μεγαλύ- τερο μίροί τής δαπάνης αυτού στό εξωτερ,ικό καί επισης τα οεροπορικό εκπτήριο μεταβάσε- ως καί επιστροφήν τού ιδίου καί τού συνοδού τού, εάν ίίχε ανά- γκη από συνοδο. Ακόμη σάς γνωρίζουμε ότ» μέ χρι τής δημοσιευσεως τού 856) 79 Π. Δ)τος (31-10-1979) καί «τί σειρσ δεκαετίαν, ουδέν ποσό κα τεβόλλίτο στίς ττερπττώσεΐί, πού ασφαλκτμένοι μας νοσηλιύονταν στό εξωτιρικό χωρίς προέγκρι- ση. Πρός καλλιτέρα ενημέρωσή σας σάς γνωρεζουμε ότι τό Τα» με'κ> καταβάΛλιι σήμερα γιά κά-
  θε τψίρα νοσηλεκκ στό εξωτε¬
  ρικώ, εφ* όσον υπάρχει ανάγκη
  νοσηλείαν δραχμϊς 7.150 καί
  σέ πΐρίτττωση νοσηλε'κκ τού α*
  ΕΦΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
  ΕΚΚΑΗΣΗ ΟΡΟΣ ΤΟΥ! ΦΙΑΑΝΘΡΠΠΟΥΣ
  Αξιότιμε κ. Δκυβυντά,
  Είμαι η συνγαφεύς Έφη Κοκ
  ΚΓνη, πού πρό ημερών σάς έ-
  στειλα το τελευταιο μου βπ
  βλϊο «Ο γολγοθάς μιάς μάννας»,
  μέ την παράκληση νά δημοσιευ
  σετε την έκκλησή μου πρός
  τους φιλανθρώπους συμπολίτας
  οας, μέ την ελπιδα πως θά κα·
  τόφερνα, μέ τή συμπαράστασή
  του< νά συγκεντρώση "ό απόϊ τούμενο γιά την θεραπτία μου ποσόν. Δυστυχώς, τό σύνολο τού μεχρι στιγμήί συγκεντρω- θίντοζ ποσού, μόλις ξεττερασε τίς 8 χιλήδες δραχμές. Π αυτό θΓΐοφάσισα νά σάς ενοχλήσω καί νά σάς παρακαλέσω, νά ατα ναλαβετε τή δημοσιευθή της εκ κλήοεώς μου, που νά ερεθισουν όσο γίνεται περεσσότερο τα αισθήματα των αναγνωστών σος, προσθετοντος ότι καί η προμήθεια τού ΒιΒλίου μου «Ο Γολγοθάς μιας μάννος» (τιμή 150 δρχ.), είναι καί αυτό μιά συμβολη στην προσπαθεία μου νά συγκεντρώσω το απαΐΓουμι- νο γιά τή θεραπεϊο μου ποσόν. Σάς ευχοριστώ θερμά καί σάς εύχομαι ολόφυχα ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ μέ υγεία καί χαρά. ΕΦΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Λκκτίων 49 Τ.Τ. 109 ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ Τ0 ΠΡΟΕΔΡΙΛΙΚΙ Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Πότε θά γίνουν έκλογές! Πρόεδρο να μέ κάνουν δέν είναι οί άλλοι τπ5 καλοι καί δλα τα ττροφτάνουν Νά μέ φωνάξουν Πρόεδρο κι ύστε.ρα νά ττεθανω μά νά άφήσω «Προεδρος> τόν· κοσμο τόν ό—ανω.
  Πρόεδρο εχοαν σήμερα δλα τάΣωματεία
  Πρόεδρο κσΐ τα κ£»μματα κου ή Δηιμοκρατία.
  Πρόεδρο καί οί μαθη/τές έχοον σέ κάθε τάξη
  κι έίμαθα —ώς τόν έχουνε μή βρέξει κοί ιμή «π-άξει.
  Προέβρους γέμισε ό ντουνιάς και δλοι ϊχουνθέση
  καί —εριιμένω τώρα γώ ποίος πιροεδρος θά ττέσει-
  Νά πάρω τή σψραγίδα τού ν' άρχίσω νά σψιραγίζω
  στάν Οϋρανό να δρίσκομαι οτή γή νά. μην αγγιίή»
  και θά τα 6λέπηω άφ' ύψηΐλοΰ καί θαιμαι ττάνω—κιάτω
  ό κα—τάν Ινας δηλαδή, Πιροεδΐρος καί... Ρηγώτο
  Καί ττερΐιμένω τώρα γώ σαράντα τΡέντϊ χρόνους
  μετά άττό τόσα 6άσαν«α μετά 'ττό τόσους ττονους
  κά—ου νά γίνω Πρόεδρος, κάττοι; νά ττροεδρεύστι)
  καί τό προεδριλίκι μου καλά νά μεθοδεύσω.
  Έμαθα τώρα ή Βουίλή γιά Πρόεδρο ψηφίζει
  κα! θτϊμαΐ ΐπτοψιάφιος καχ ττιάνω με,τερίζι.
  Την ψήφο θίλω τό λοιττόν έκ των τριοκοσίων
  των δυο τρίτον, δηλαδή έστω των διοκοσίΐων
  κι άν θά τούς τΓό-ρω δηΛαδή θο είμαι διακοσίας
  Χ«ρ1ς άττό τα κιόμιματα νά εΤμαι ξε·τΛσιάρης.
  Θ' άφήσω την ούρίιτσα μου μέ τα ιτολιλά ττ»ς μέτρο1
  νά κάνει τη δουλίτσα μόν», νά'ναι σκανδάλου ττέτρα.
  Θά γαργαλάει τοΰς κοναοινς καί τούςψηλούς θάδέρνει
  καί θά τούς 6άζω στή γραιμμή κανέ,νας νο μην γβρ»α
  Κιδταν 0-· τό γαργ^ισματοιτπάνοΐΛ« τάγΐλια
  θά 6άζω την ούρίτσα μου κιατω β—ό τα σν4έλΊα.
  Κι δταν τΓονάι* οί ψηΛοϊ κι άρχ|ί<οννε τό κλώμα τό ττοιραιμύθι &α κ»νώ μί το μεγάΛο θαιμο:. Τό δχι θά τό κάνω ναί, τό ναί θά κάνω άχι κι ετσι τό ψάρι θά 6ουτώ τΓΟντα μέ την άτηόχη- θά προεδρεύω στό εξής μέ δλη, μου ιή φορσ κιαϋ θά στρογγυλοκάθοιμαι θέλει δέ βέλει ή χώρβ· Αύτά'χω μεσα στό μυαλό καί δλο λογ«ρια4ω καί 6ά&ύ συν καί 6άζω ττλην μά δέν τα σνν—ΐιριαζω. Πάντα μου στούς λογαριασμούς ολίγον τί ιςοντσένω γ ι αυτό μέ αλλους έιμαθα αύτά νά ΚΛτασταίνω. Βάζω τόν άλψα «α μετρά τόν 6ήτα νσ -ροσβέτει ψήφους κ,αί ιμηψοδΤβλτια, τάζοΐΛ» ττού καί ρουσφέτι Αύτά τραδάω ό φτωιχός γιά τα -ροεδριλ*! «αί αν θά τύχει νά μην 6γώ σκέιψου μασναραΡί3κι. βά τγϊΤ ό £νας τό κοντό, ό άλλος .-ό μα«ιρύ τού θά μέ πονεΐ, θά μέ γελά καθώς ή δΡ«&ή τον· αρωραϊος)) ΦΛΤΕΙΝΕΣ ΕΠ1ΙΤΑΦΕΣ Διαφβημίσεις &ά ΑύτοιανήίΠΐτν Τηλ. 235 734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ ■*-*-*** ίΤΐ σθενούς σέ βάλαμο εντατικής παροκολουθήσεως δραχμές 11. ΟΟΟ την ημέρα, διά δέ τίς μιτα- μοσχιύοεις νεφρών ολόκληρον την αναγκαίαν δαπάνην, προ- σφότως θά κατέβαλε διά την αι¬ τίαν αυτήν εις τό Νοσοκομείον 3Τ. ίυΚΕ8 ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ διά λογαριασμόν τού ασφαλισμε- νου μας (Χ.Δ.) δραχμές 1.839. 334 ή δολλάρια 44.158. Αδίκως λοιπόν ο ασφαλισμέ νος μας τταρσποΐίϊτοι καί σείς κ. Δ)ντά χαρακτι>ρίζετε την ττερϊ-
  πτωσή τού σάν χόλκ» τή< Κοι- νωνική< περιθάλψεως αφού, α- πο τα ανωτέρω είναι φσνερό ό¬ τι, το Ταμείο μα< κολύτττει τό μεγολύτιρο μέρος τής δαπάνην της ανανκαίας νοσηλείαν των ασφαλισμένων τού στό εξωτερι κο καί σέ πολλές περπττώσεις τό σύνολο αυτής. Ο Αναπλ. Γεν. Δ)ντής Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ακριβέ< Αντίγραφο Ο Τμημ. ΔκΜκητικού Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΑΔΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Μάνο Χαρή, Σάς ευχαρκττούμε θερμά γιά την ωραία παρουσιάση πού κά- νατί στό φύλλο τής εφημερίδας σα< τής 1η< Μσρτίου τής ποιη- τικής Συλλογήν «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» τού γκ>ύ μας ΝΙ ΚΟΥ Β. ΛΑΔΑ
  μέ τόν τίτλο: Ένας ποιητής
  πού αγόπησε την Κρήτη».
  Επισης ευχαριστούμε θερμά
  τόν κ. Νίκο Ψιλάκη πού μά< συγκίνη— πολύ μέ την τόση ευ α:σθησία τής γραφήν τού. 18)4)80 Μέ ικτίμηση Βασίλειος καί Ευγενία Λαδά Γκέλα26 Αχαρνών Αττικήί (Σ.Σ. Πρόκειται γιά τόν 26χρονο ποιητή Νίκο Λαδά πού τόσο πρόωρα χόθηκε). ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μιά ενδιαφερουσα καί τεκμη· ριωμενΐ) ιαλίτη εξέδωσε τό Τε- χν*ό Επιμελητινρκ» (Τμήμα Α- νατολικής Κρήτης) γιά την αξιο- ποίηση τού Υδάτινου δυναμΐΗού τή< περιοχής. Τα αποθέματα νερού τής Κρήτης, όπως ποοκυπτνι από την μελέτη των μηχανικών, είναι αξιόλογα. Ο ετήσιος όγκος τού ν«ρού όλων των πηγών τού νη- σκ>ύ είνα* τής τάζης τού ενός
  δκτεκατομμυρέου εκατό ικατομ-
  μυρίων κυβικών μέτρων.
  15 συγκροτήματα μέ 24 μεγά-
  λες πηγες ϋπάρχουν στό Νομό
  Ηρακλείου καί 12 συγκροτήμα-
  το μέ 21 μεγάλες πηγες στό Λα·
  σίθι.
  Οί μηχαναί αναλύουν τό
  κττορικό τής αξιαποίησης' των
  συγκροτημάτων καί των πηγύν
  πού αναφέραμε καί διατυπω-
  νούν προτάσεις γ;ά την παραπε
  ρα σωατή και οποτελισματΐκή
  αξκΜτοίησπ τού νερού.
  ΝομΚουμε πως πρετκι οί αρ-
  μόδιοι φορείς νά λάβουν υπό-
  ψη τί< προτόσεκ των μηχανι¬ κών, γκυτί οί ανάγκες τού νη· σιού σέ νερό άρδευσης καί ύ- δρευσης είναι μεγάλας καί αυξά- νούν μερά μέ τή μερά, μέ την αυξήση τού πληθυσμιακοϋ δ«ί- χτη των πόλεων καί την ανα¬ πτύξη των πρώνμων καλλιεργΐε- ών καί κηπευτικών. ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΝΑ ΚΑΜΜΙΑ - ΠΡΚΦΟΡΑ ΣΙΙΣ ίΜΗΣΗΣ ΠΣ ΐνηθΔΙΙΣ ΕΦΗΒΚΗΣ ΗΙΙΙΙΛΣ Καινοτομία γιά τό Ήρά- χοντας σάν 6άστι αύτη την νομε στό καλοκαίρι, τό κα- κλεαο ά&τοτελεϊ ή δημΐουρ- καινοτομία. Δηριούργησαν τάστηρα Έφηβικών είδών γία τοϋ νέου έφηβΐκοϋ στήν άρχή τό κατάστημα τοΰ ΚΑΡΥΔΗ έχει φροντί- τρήματος των καταστημά^ κουστουμιών στήν όδό Ά- σει μέ έ/τπμέλεια τό σωστό των «ΚΑΡΥΔΗΣ»- βέριωφ, καί στήν συνέχεια καί ανετο σπάρ ντύσιμο μέ Πρόκειται γιά ένα είδι- έξειδικεύτηκαν στό μοντέρ- εϊδη άπό τούς καλύτερους κό κατάστημα όπου οί τηΓ νο απ^Ρ ντύσιμο προσφέ- οϊκους τοΰ κασσίου- νέηίτζερς θά μποροΰν νά ροντας τή μόδα τής έποχής ντύνονται σύρφωνα μέ τίς σε σ.νδρες καί γυναϊκες· άιπαιτήισεις τής μόδας, χω- Τώρα, ό ΚΑΡΥΔΗΣ μέ ριίς νά χρειάζεται νά τρέ- το καινούργιο κατάστημα, χούν άιπό δώ κχ άΐπό κεϊ γιά έκάλυψε £να «κενό» στήν ά υρο νά βροΰν τα ροϋχα πού ταΐ ριάζουν στήν ήλικία τους. Στό έξωτερικό, άπό πολ- λά χρόνια έχουν άρχίσει νά έμφανίζονται τα έξειδι- κευμένα καταστήματα, πού άντεκατέστησαν τα μαγα- ζιά τοΰ «γεναχοϋ» έρπορίο"υ κιαΐ σΐγά — σιγά ή καινοτο¬ μία αυτή έπιβλήθηκε στί|ν άιγορά των προηγμένων κρατών. Στό Ή,ράκλειο, τα κατα στήιματα «ΚΑΡΥΔΗΣ» δρ- χισαν νά λειτουο<γοΰν ϊ. -■ΜΒΒΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Σκ α πετόφρεζας ΤΟΚΤΕίίΑ ΔΥΝΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ: 1) ΤΗΝ ΦΡΕΖΑ 2) ΤΟ ΑΛΕΤΡΙ 3) ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΣΚΑΒΕΙ ΣΕ ΕΔΑΦΗ: 1) ΜΑΛΑΚΑ 2) ΞΕΡΑ 3) ΧΟΡΤΑΡΙΑΓΜΕΝΑ 4) ΠΕΤΡΩΔΗ 5) ΥΓΡΑ Γιά Τρακτέρ από 15 ίως 150 ϊπ πους Τι ιιάς εΤπε ό π,ρωτο.τΓΟρος γιά την 'Ελλάδα άγοραστής ΣΚΑΠΒΓΟΦΡΕΖΑΣ. ΤΟ(ιΤΕ^ι.Α. κ. ΣΙΦΗΣ ΜΠΟ- ΛΑΝΑΚΗΣ, άττό τόν Βαφέ 'Αποκορώνου: «ίΣαν έτΓΓαγγελματίας μηχανοκαλλιεργηΐτής, εχω άγοράσει, τώρα καΤ 32 μίγνες, ενα τρ~π£ρ 40 Ττπτων και σημ&ρα μόνο τό άξιοποίησα καί άνάσανα μέ την άγορά τής ΣΚΑΠΕΤΟΦΡΕΞΖΑΣ ΤΟΚΤΕΙ_Ι_Α βαρέως τύ—όν ττλά- τους 1.70 μ. .^Η Μέ τό νέο αύτό μηχάνημα σήιμερα δουλινω άσταμάτητα καί τα εάχάριστο είναι δτι δέν εχω ζηιμιές ©Οτε, στό τρακτέρ οΰτε στήν ΤΟΚΤΕΙ_1-Α. ΣΊιίς 1.000 μέ 1,200 στροφές ττοΰ δουλεύει ή ΤΟΛΤΕίί-Α, τό τρακτέρ μου δέν κουράζεται, έχω λίγα καύσιμα καί μέ ίνα τηέρασ'μα κάνω στό χωραφι καί δργχαμα και φρεζάιρισμα συγχρόνως, ττρός οφελος τοΰ τταραγωγοί). Ή άμοιβή μου εΤναι 800 μέ 1.000 δραχιμές την (ϊρα. Στήν περιοχή τής Κρας μου. δηλαδή τόν Βαφέ, τίς Βρύσσες, τό Νΐί—τος κ.λ.ττ. ψθιάζω δχι μόνο τα εθκολα χω- ραφια άλλά καί τα δόοκολα δηλαδή αύτά πού τα 4λλα τρθΜτέρ πηγαίνουν και φεύγουν έττει&ή δεν μττοροΰν νά τα όργώσοίΐν ούτε μέ άλώτρι, οθτε μέ φρέζσ. Συγκι&χρκμένια όίναφέρω 4 έν8εικτι«οές -ερΐτττωσεις: α) Μέσα στόν Βαφέ, στό οίκάττεδο τού κ. ΠΕΝΕΣΑΧΗ ΜΙΧΑΗΛ, κτΓστηκε Ενα σττίτι κοϊ δταν τελείωσε χρει- άστηκε νά άργωβή τό άχαλυτΓττο χωράψι τού, δηλσδη ό χώρος ποΰ *οατά ττινι διάΊρκεια τής οΐκοδομης έτοιτοθε- τοϋντο τα ύλικά καί τό -ατουσαν οί φορτωτές καί τα ψορ—ιγά. Καλεσαν κατ' αρχήν £να τρακ.τέρ 55 Ττ—ών μέ μονόϋνο γιά νά τό όργώση, άλλά άδυνατοϋσε νά έργαστη καί βφυγε. Έν σννβχεία δοκιίιμασαν νά τό ώργώσουν μέ τρίυνο άλέτρι, άλλά δέν κώρφωνε καί έφυγε, διότι τό έδαψος ήταν τόσο σκληιρό ττού κα! ή ασφαλτος δέν ήταν ετσι. Μετά ά~ό ις δύο ώς ανω άττοτνχίες, μέ κάλεσαν καί μτΐήκα μέ τίιν ΤΟΛΤΕ^^Α καί στό ττρωτο μου όργωμα πετοΰσε τόΛΐες μισό μετρο, στό δεύτε,ρο το εκανε «κουκούλι». 6) Στίς Βρύσσες Άποκορώνου ΰττάρχει τό χωράφι τοθ κ ΚΛΣΑΠΑΚΗ ΑΝΤΏΝΙ0Υ ττοΰ εχει έστιατοριο στά ττλα- τάνια, πάνω άττό τόν ττοταίμό, τηλέφ. 0825)51.216. Τό χωράφι τού τό εΤχί όργώσει μί ίνα τροχτέρ 75 Ιττττωνι μέ τετραθνο άλέτρι. Θέλησε μετά μέ φρέζα νά τό στρώση, άλλά έτπϊΐδή εΤχε ττΐέτρες, οί ψρέζες έττάθαιναν ζτι- μιά κιαΐ εφευγαν. Στΐς σχετικές συζητήσ·εις ττου εκανε μαθαίνει γιά την ΤΌΚ.ΤΕΙ.Ι.Α καί μέ καλβΐ και τό (κανα «ττλάκα». 'Ετταραδέχθφαε μετά δτι άδικα ττηγαν τα χρήματα τρού «ΐχε δώσει γιά τό όΜτρι, διότι ή ΤΟΚΤΕΙ.- ίΑ τοϋ έπιραγματοτΓθίπσε άττ' εύθείας δργωμα καί φρεζάρισμσ καί έκτός αυτού θέ/θαφτε καί ττέτρες βάρους 1 00 μέ 150 κιλών. γ) Στό Νίιττ—ος 'Αττοκορώνου εφτιαξα στοΰ κ. 3 1)2 μόνο ωρες. ΤΖΑΓΚΑΡΑΧΗ ΙΩΑΝΝΗ ίνα άνοι*Λβ χωράφι 15 στρε,μιιατων σέ δ) Στήν περιοχή Βρυσσών Άποκορώνου εΤχα ττάει ττέρισυ μέ τό τρακτέρ μοι> μέ τρ>ίύνο, στό λιόφυτο τοθ κ. ΒΟΥ-
  ΡΑΚΗ (ξεχνώ τό μικρό τού δναμα), άλλά έφυγα διότι τό λιόψυτο εΤχε ύπτόγειο δραχιοιμο και τό άλέτρι {ττιανε
  βράχια. Φέτος μτρηκα μέ την ΣΚΑΠΕΤΟΦΡΕΖΑ ΤΟ^^ΤΕ^^Α καί ό ανβρωπτος εΤττε δτι «τΠρώτη ψορά εΤδα τό
  λιιόφυτό μου, καλλιεργημένο>'
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
  Λέγοντάς μας τ' ανωτέρω, αύθόρμητα, στό Γραφεΐο μας ό κ ΜΠΟΛΑΜΑΚΚΣ, τόν έρωτηο-αμε εάν μδς έτπ-
  τρέττει νά τα δημοσιεύσωμε ώστε νά πληροφθιρηθοΰν τα γεγονάτα καί άλλοι ποθ δέν γνωρΐζουν τίς δυνατότητες 1*100
  προσφέρει στίς καλλιβργε,ιες τό νέο Ίταλικΐό μηχονηιμα 1 ΟΚΤΕίίΑ. Μάς ότττάντησε. δτι δέν £χει λόγους άντιρρή-
  σεως, διότι τα ανωτέρω άττοτεΑοϋν άληθινά γεγονότα καί τα γνωρίζει δλ«ΐ ή ττεριοχή τού.
  Γιά την ανωτέρω ένηιμέρωση ευχαριστοϋμ* τόν κ. ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ.
  ΊΕτγΪ τη εύκαΐιρία άναφέΐρομε, κατά σειράν προτεραιότΐτττος, τούς μετά τόν κ. ΜιΠΟΛΑΝΑΚΗΝ ετέρους ΠΡΌ-
  ΤΟΠΟΡΟΥΣ αγοραστάς ΤΟΚΤΕίίΑ τού ΝομοΟ Χανίων, ήτοι:
  2ος) ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚ.ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωργιούττολις Ά-οκορώνο'», έτταγνελ,ματίας μτααν«καλλιεργητής
  3ος) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Έμττρόσνερο Άτίοι«>ρώνου, ε~οτ/"νίελματίας μηιχανοκαλΑιε,ργητη'ις
  4ος) ΤΖΟΥΓΧΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Χανιά, έτπχειρηιματίας καλλ^ργητής,Τεωττόνβς
  5ος) ΛΙΓΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καστέλλι Κισάμου, Κτηματίας
  6ος) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μόδι Κυδωνίας, Κτημ—ίας
  7ος) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κουρνάς 'Αΐττοκοί>ώνθ'', έ^αγγελιματίας μηχανοκαλλιεργτιτής'
  ΑΑε την τταροΰσα μας έτηθΜμοΰμε έ-ίσης νά εύχαιοιστησω.με δημοσία την ΕΠΙΘΕΩ"ΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑ¬
  ΠΕΖΗΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΚΡΗΤΗΣ, πού διά τοΰ 'ΕττιθεωρητοΟ της κ. ΦΡΑΠΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ένετόττισε τις δυΜατότη-
  τες τής Σ'ΚΑΠΕΤΟΦΡΕΖΑΣ ΤΟΚΤΕίίΑ, κατόπιν έτπδείξεως ττού μάς έζήτηαε καί έ-ραγιματοττοιήσαμε, καί βά¬
  σει των θετικών ά-οτελεσμάτων των έττιδείξεωΐ' ενδιαφερθή διά την χρηιματοδότηοτι τοΰ μηχαντίιματος -ρός τούς
  καλλιεργητάς ό—ο δλα τα 'Υποκαταστήματα Α.Τ.Ε. της Ελλάδος.
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΤΟΒΤΕίίΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  «ΚΡΗΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ»
  Ε. ΚΑΑΟΥΡΑΚΗΣ Ε. Ε.
  ΕΔΡΑ: ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΟΛΟΣ ΚΟΡΑΚΑ 4 -10 ΤΗΛ. Ο821)22.853'·'20.863- 50.205
  ΑΝΤ)ΠΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ε. ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΛ, ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΛ. 282.705
  τού Ηρακλείου·
  Γιά την καινοτομία αυτή,
  έλαβε ύττ' σψτ) τού τούς έ-
  ζης λόγους:
  1) Την άνάιγΐκη τώιν έφή-
  6ΐϋν νά ντυθοϋν κομψά
  καί ά"νετα, σύμφωνα μέ
  τίς άπαιτησεις της έπο-
  χίίς μας.
  2) Την δυακολία πού ύπάρ
  χει στό ντύσιμο των έ-
  Φήΐ6ίι<ν- 3) Την ταλαιπωρία πού ύ- φίστανται οί γονεϊς νά ψάχνουν στό 2να καΐ στό ΰλλο κατάστημα γιά νά χάνου^ τό κέφι των ιπααδαών τους. "Ετσι, άπό τίς πρώτες μέ ρες τής λειτουργίας τού τό κακνούργιο κατάστημα γοΟ ^ΚΑΡΥΔΗ» ΰρχασε νά συγ- κεντρώνει δλα τα εϊδη ποι ότητας πού ύιπώιρχουν στήν Έλληνική άγορά· Τώρα μάλιστα πού μιπαί· '»Φ»»»»»Ο»»ΟΦ»<< • ^Α^Ο5ΤΕ • ΤΕΧννθΟϋ • ΓΚΕϋ ΡΕΚΚΥ ^ ΑϋΙϋΑδ κλπ. Γϊά Γϋρ,ώτη φχ>ρά στό Ή-
  ράκλειο ύπάρχουν τόσα εϊ·
  δή εφηβιικά συγκεντρωμέ-
  να σέ £να κατάστημα, μέ
  τέτυιο τρόπο, πού νά ίκανο-
  ποΜϋν δλα τα γοϋστα·
  ΈκαταλείπΌντας λοωτόν
  τα κουυτούρα ό «ΚΑΡΥ¬
  ΔΗΣ» όσχολεϊται άιποκλει-
  στικά μέ χό μοντέρνο νεα-
  νικό ντύσιμο σύμφωνα ιιέ
  τίς αιπαατήσεις τής μόδας-
  την όποία -ροσφέρει άΐτό
  την ήλικία των όχτώ χρο-
  νών!
  ♦♦♦♦♦
  ΕΠΙΠΠη ΚΟΥΖΙΝΑΙ
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙ ΠΟΪΝϊίΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ί
  ΣΥΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6
  ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΑΜΠΑΚΗΣ
  Πεδιάδοί (έναντι χΐΊμιρηού Κιν)νροφου εΗΛΗΚΤΡΑι)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦»♦>»♦
  ΗΛΙΑΚΟΙ
  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
  α ΗΛΙΟΚ ΑΛ »
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Τσακίρη 18 — Καμαραχΐ
  Τηλ. 282658
  ΙΜΥΦΙΚΑ
  καί Φωτογραφίες
  ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ιΣΕΛίΑΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι Μ- Ν* υ*
  —!
  Ι
  ι
  5 ΜΑΙ1ΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛ1ΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  χείρας
  ςρροξου ν οί α λ'λα. εοα__
  προλα(5η να πει εοοω κ □
  συλλαΡπ άκη'οου
  Ι «' Ι_Ι_ΐ;_Ι«12Α_·ΙΙΙ
  Τίποτε δέν άλλαΕε
  στήν Κρήνη Μοροζίνη
  Η*^ «εΐ·~ν *9«·ε*~εΜ*ε—τ-' —Κ^επ—*· -«ι;—η—νος- ν «κ "—■«■«—«——■————«. 11 Μ> ■ —ε—π—π» ιιριιι—"
  ΤΟ γινωστό λα'κό ρητό «Τί εΐχες Γαάννη, τί εϊχα πάν-
  τα»/ ίσχύει άπόλυτα στήν περίπτωση τής καταστροφής
  τοΰ μοναδικσΰ μας μνημείου, τής Κρήνης Μοροζίνη·
  ΟΙ ντόπιοι καί ξένοι τουρίστες ουνεχΐζουν νά κάθον-
  ται στό ρνημεΐο καί νά κλωΐΐσοΰν ρυβΐμικά τίς άνεπα-
  νάληιπτες άνάγλυφες παραστάσεις·
  Ο,ΤΙ γινόταν καί πρίν, γίνεται καί τώρα· Φωτογρα-
  φίες καί ιπρίν καί μετά τήν «άινακαίνιση» τοθ μνημεί¬
  ου, ύπάριχουίν, δυθτυχώςΐ
  ΚΑΙ δμως: ό κ. Δΐτραρχος Ήρακλεου μέ τούς τεχνι-
  κούς τού Συμβούλους, πολλά εϊχε πεϊ γιά τόν θόρυβο
  πού δικαιολογημένα ξεσηκώθηκε άπό τήν γνωστή έ-
  πίμονη αρνηθή τού νά δεχτεϊ μαα λογιχή λύση γιά τή
  σωτηρία τίϊς Κρήτης Μοροζίνη. Και πολλές ύποοχέ-
  σεις εϊχε δώσει γιά τό ότι θά βρεϊ ,μιά λύση καί πρα-
  κΓΠΚΐή καί αίσθητικιή.
  ΟΛΑ αυτά δμως έμειναν καί πάλι λόγια, δπως δείχνει
  ή σημερινή πραγρατικότηίτα, πού ύΐΓτογραμμίζει την
  κατασφοφή ενός ίστορικοΰ μνημείου καί τήν έγκλη-
  ματική αδιαφορία των άνευθυνοϋπ&υβύνων·
  Στίς 29 τού Μάη
  ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
  ΕΝΝΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
  Σχετικά μέ τό συλλαλητήριο τής 8)11)79
  Εννέα αγγουροπαραγωγοϊ δι-
  κάζονται την 29η τού Μάη οτό
  Τριμελές Πλημμελείοδικεϊο Η¬
  ρακλείου, γ*ά γεγονότα πού σχι
  τ'ιζονται μέ τό συλλαλητήριο
  τής 8)11)1979.
  Συγκεκριμένα οί εννέα δ<οδη λωτές αγγουροπαραγωγοί, κατη γορούνται γιά παρεμποδίση τής κυκλοφορίαν τή μερά τού συλ- λαλητηρίου. Οί εννέα κατηγορούμενοι στήν δίκη τής 29)5)80, είναι: 1) Φίλιππος Φιλίππου Ταβερ- ναράκης κάτοικον Τυμπακίου 2) Νίκας Ζαχαριά Φραγκιαδά¬ κης, κάτοικος Μαγαρικαρΐου 3) θεόδωρος Αγησιλάου Τσα κΐρης κάτοικος Πόμπιας 4) Αδαμ. Στυλιανοΰ Νεονά- κης κάτοικος Βαγιωνιάς 5) Νϊκος Γεωργϊσυ Ρουμανίάς 6) Ν κος Κων)νού Χατζηδά¬ κης 7) Βασίλης Γεωργϊου Τζωρ- τζακάκης κάτσικοι Τυμπακίου 8) Νικηφόρος Κων)νου Χα-' τζάκης κάτοικος Μοιρών 9) Βαγγελης Γεωργίου Λον- τζουράκης κάτοικος Κλήματος Πυργιωτίσσης. Με ανακοινώση τού τό ΚΚΕ διαμαρτϋρεται γιά την καινούρ για δίκη των ογροτών — δΜβη λωτών τής 8ης τού Νοεμβρη. Η Ανακοινώση — Καταγγελία τού ΚΚΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΤΕΛΙΑ Η Επιτραπή Υπαϊβρου Ηρο κλείου τού ΚΚΕ, καταγγέλλα στούς αγρότες κι αγρότισσίς, σ' όλο τα δημοκρατΜίό Ηρακλει ώτικο λαό την εκστρατάα τρο- μσκράτησης πού εκδηλώνη»! οτό Νομό μας. Μετά τίς μαζικές δίκες τύν ο¬ γροτών οτό Ηράκλειο, Ιεραπέ¬ τρα, τίς δίκες στά Χανιά, τίς έ- ριυνες σέ ο—γπο στό Τυμπάκι, παραπέμπονται σέ δίκη στϊς 29 Μαΐσυ 9 αγγουροπαραγωγοί γιατί «ταριμπόδΓζαν την κυ¬ κλοφορή οτό συλλαλητήριο τής 8ης Νοεμβριού, παρά την υ πσσχεση τού τότε Νομάρχη οτήν επιτραπή ανώνα καί στήν βουλευτίνο τού ΚΚΕ Μαρία Δα μανόκη, ότι δέν θά μηνυθουν οί αγρότις. Η Κυβέρνηση προσπαθώντας νά εφαρμόσει τα αντιλαΤκά σχέδιά της μπροοτά στήν καθη ιμερτνή αυξανομένη αντιδράση όλου τού λαού, εντείνει τόν αυταρχισμά της. Ηράκλειο 30)4)80 (Επττροπή Υπαίθρου Ηρακλείου τού ΚΚ1) Στή γενέτεφα τού Μεγάλου καλλιτέχνη τής Κρητικής Μουσικής ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΓΕΙΑ Μ0ΥΙΙΚ0-ΚΑΛΑ1ΤΕΧΝΙΚ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΤΟΙΜΛΖΟΥΗ ΟΙ ΣΥΓΧΟΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ μέ αποκλεκτπκές πληροφορϊες μας, ο Δήμος Ανω γεϊων πρόκχιται νά δώσει τό ά- νομα τού Νίκου Ξυλοϋρη οτό θέατρο πού άρχισε νά δημι- ουργεϊται στήν ηρωική κωμό- Δυστυχώς - πολύ δυστυχώς ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ. ■ ι Η ΣΥΗΒαΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 νερό τή μερά, ζημιώνεται κάθε μερά 54.000 δρχ. ποσό τρομα- χτικό άν λάβουμε υπ' όιικν ότι η έκπτωση αυτή ισχϋει γιά 20 χρόνιαΙ Δηλαδή ο Δήμος ΖΗ¬ ΜΙΩΝΕΤΑΙ μέ τό συνολικό πο¬ σό των 54.000X385 μέρες τό χρόνο - 19.710.000X20 χρόνκι - 394.200.000 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΕΚΑ- ΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙ¬ ΛΙΑΔΩΝ). Η διύτερη διαφορά μεταζϋ απόφαση< τού Δημοτικού Συμ- βοιιλϊου καί Σύμβασης πού υπό γραιμε ο Δήμαρχος αφορα τόν αγωγό τού νερού αττό θραψανό γιά Ηράκλΐΐο, καϊ είναι η παρα- κάτυ: Η απόφααη τού Δ.Σ. δέν α- νατρέρεται καθόλου στή μεταφο ρό νερού από την ΕΤΒΑ μέ τόν αγωγό τού υ- δραγωγεϊου τού Δήμου από τό θραιμανό, <ενώ η σύμβοση λέει ότι θά μεταφέρονται δωρεάν α- πό τό δίχτυο τού Δήμου 2.000 κυβικά νερό, τό οποίο θά προέρ χεται από γεωτρήσεις πού θά κάν£ΐ η ιδία η ΕΤΒΑ. Πέρα από αυτά τα δυό βα- σ»κά καί μέ σοβαρές οικονομικές επιπτώσίΐς γιά τό Δήμο Ηρα¬ κλείου, υπάρχουν καϊ τϊσσερα ακόμη σημεία μικρότερης σιμασΐας στά οποϊα ι^παρ- χει διαφορά μεταξύ τής απόφα- σης τού Δημοτικού Συμβουλί- ου καί τής Συμβασης πού υ- πόγραιμε ο Δήμαρχος! Αλλά καί κάτι άλλο, πιό ση- μαντΗνό ϊσως, από τα παραπά- νω. Όλα αυτά έγιναν ...όταν η πόλη τού Ηρακλείου αντιμετω- πίζε» ιδίως τούς θερινσύς μήνες προβλήμοτα επόρκειας νεροϋ. Ο Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Ματθαι ά κης ετόνισε στήν προχθεσινή συνεδριαση ότι κάτω από τίς πιέσΐΐς καί την ταχτική τής ΕΤ ΒΑ γιά νά βρεί νερό, τό προη- γούμενο Δημοτικό Συμβούλιο καί ο Δήμαρχος υποχύρησαν. Καί φυσικά η ΕΤΒΑ, οτό συ- γκεκριμένο σημεϊο εξέφραζε κυ βερνητική πολιτική. Κι ακόμη, ενώ εϊχε βρεί νερό, γιά νά μή διαθέσει παραπάνω χρήματα προτίμησε νά πιέσει τό Δήμο γιά νά τής χορηγήσει νερό. Η α πόφαση ομως τού Δημοτικού Συμβουλίου — εκείνη τελοσπάν των ποϋ πόρθηκε — δέν τηρή- θηκε κατά την υπογραφή τής συμβασης, γιατί υπάρχουν οι¬ κονομικές διαφορές, οί οποίες άν αναλυθούν οικονομικά δημι- ουργούν οτό Δήμο τίς παραπά- νω ζημιές. Αναλύοντας στή συνέχεια ο κ. Ματθαιάκης τίς διαφορές με ταξύ τής απόφασης 38)7-2-78 καί τής συμβασης ετόνισε ότι όσον αφορά την έκπτωση πού γϊνεται στήν ΕΤΒΑ, η απόφοοη εντνοεί προφανώς τό τιμολογ«ο γιά ομοειδείς χρήσεις, πού α- νερχεται σέ 40 δρχ. καί όχι ι- κείνο των δημοτών πού είναι 22 δρχ. Τέλος ο κ. Ματθαιοκηί επρότεινε νά παραπέμψουν τό θέμα γιά γνωμοδότηση οτού< Νομικούς Συμβούλους καί ανά- λογα μέ την γνωμοδότηση να αντιμετωπισβεί μέ βασν- κή κατεύ&υνση την ιαιταγγι· λϊα καϊ την ανάκληση τής Συμ βασης. Η συνεδρίαση τής περασμέ- νης Τριτης, α φού κράτησε μί· χρι τίς πρώτες πρωινές ώρε< διακόπηκε γιά αϋριο οτϊς οχτώ καί τέταρτο τό βράδυ. Στήν αυριανή συνεδρίαση αναμένε· ται νά παρθεί απόφοση τού Δή μοτικού Συμβουλίου πού νά αν¬ τιμετωπίζη τό σοβαρό ουτό θέ¬ μα ποϋ προξένηοιε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ούτως ώστε νά μπο ρεί νά αντιμετωπκτθεϊ καί η οα· κονομική ζημιά τής υπό&εσης. ΝΙ ΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΓίΑΤΡΟΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Απεργούν την 8-9-10 καί 18-17-19-20-21 ΜαΤου οί για τροί τού ΙΚΑ Ηρακλείου εττειδή δέν ετηλύβηκαν τα δίκαια αιτή- ματά τους καί γιά την εττίμονη άρνηση των υπευθύνων νά συ· ζηττήβουν μέ τούς αστροσώπους των τα χρόνια προβλήματα των γκιτρών τού ΙΚΑ καί τύν αβφαλΜΐκνων τού Ιδρύματτος. ΕΝΑΣ από τούς πιό καθαρούς, αξιόλογους καί έντιμους πόλιτι- κούς εκπροσώπους τής Κρήτης, ο Βουλευτής Λασιθιού Γιάννης Σεργάκης, μετά την ανεζαρτητο ποίησή τού από την ΕΔΗΚ, οτράφηκε — δυστυχώς — κι αυτάς πρός τή λύση Καραμαν- λήΙ.. ΕΙΠΩΘΗΚΕ — καί δέν διαψεύ- στηκε — ότι ο Σεργάνης φήφι σε καί θά φηφίσει καί σήμΐρα, γιά Πρόεδρα Δημοκρατίας τόν Καραμανλή, τόν Αρχηγό τής Δεξιάς, την οποία σ' όλη την εν τιμη καί αγωνιστική τού ζωή χτυπούσε ο διαΑεχτός αυτάς πολιτικός καί άνθωττοςΙ.. ΚΑΠΟΙΟΣ μού ελεγε προχθές γιά την περίπτωση Σφγάκη: — Τό νά κάνεις νέος λάβη καί όσο περνά η ζωή νά τα διορ θώνεις, είναι πολύ φυσικό καϊ ανθρώπινο. Τό νά Είσαι ομως μιά ζωή σωστός κι όταν έχουν πιά καταλευκανθεί τα μαλλιά σου νά παίρνεις λάθος δρόμο, αυτό είναι καί οφύσικο καί λυ- πηρό. ΚΑΙ τό πιό λυπηρό είναι όταν λέγεσαι Γιάννης Σεργάκης, άν- θρωπος μέ μυαλό, μέ γνώσεκ, μέ πείρα, μέ αγώνες δημοκρατι- κούς, μέ εθνική ευσυνηδεισια, μέ εντιμότητα καί μέ τόσα άλλα θετικά στοιχεία καί προσόντα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ φυσιεκά καθενός νά παίρνει έστω καί «στάς δυσμάς τού βίου τού» (όπως συνηθίζε» νά λέει στίς θαυμάση αγορεύ- σεις τού ο Σίργάκης) οποίον δρό μο θέλει. Μήπως τό ίδιο δέν έ- καναν τόσο ι καί τόσο* πολιτικοί καί μεταξύ αυτών οί συμπατριώ τίς μας κ.κ. Κωνιωτάκης, Μπί- ρης, Μητσοτάκης, Βολουδάκης, Βαρδινογιάννης, Στεφανάκης, Τσουδερός, Στεφανάκης μικράς, Ηγουμενάκης, Δεληγιαννάκης, Πεντάρης καί παλιότερα τό μέ¬ χρι τότε πολιτικό διομάντι τής Κρήτης Λουλακάκη^; ΒΕΒΑΙΩΣ τό ίδιο έκαναν όλοι οί παραπάνω, πλήν τού τελευ- ταίσυ πού δέν υπάρχει στή ζωή, ο οποίος έκανε λόγω τής έντο- νης προσωπικότητάς τού κάτι χειρότερο, αλλά όλαι αύτοι έ¬ χουν τό μεγάλο ελαφρυντικό ό τι δέν λέγονται ΣεργάκηδεςΙ.. ΔΕΝ πκττΐύω φυοιικά ότι ο δρό μος πρός Καραμανλή, στήν ι ρίπτωση τού Σεργάκη, σχετϊζε- ται μέ οποιαδήττοτε ανταλλάγμα τα. ΟΤΑΝ όμως αύριο, μεθαύριο, αγαπητέ καί σεβαστέ κύριε Γιάν νη Σεργάκη σού δοθεί φιρ' *>
  πβϊν ένα υπουργείο, πού τό αξί
  ζεις αναμφϊβολσ, τότε... «όντε
  νά αποδείξεις πώς δέν είσαι ελέ-
  φαντας»1..
  Μ. Χ.
  πολη τού Μυλοποτάμου.
  ΩΣΤΟΣΟ οί συγχωριανοί τού
  Νίκου Ξυλούρη, σέ συνεργασία
  μέ Ανωγειανούς τής Αθηνά ι κης
  Παροικϊα< καί φυσικά μέ τόν Δήμο τους, πρόκειται νά διορ- γανώσουν τό φετεινύ καλοκαί- ρ' μεγάλο Μουσικό — Καλλιτε- χνιικό μνημόσυνο, στή διάρκεια τού οποίου θά τιμήσουν τή μνή μη τού μεγάλου καλλιτέχνη τής Κρητικής Μουσικής. ΜΕ ΤΗΝ ευκαιρια αυτή νομε ότι ο τελευτοιος ___ «ΣάΑπισμα» τού Ξυλουρη, ότι. μειώνει μεγάλη κυκλοφοοια— επιτυχία. Αυτο είναι ευχορκη0 γιά τόν πρόσθετο λόγο ότι, «α. θώς ανακοινώβηκε, οί εκητρο. ξεις τού θά πάνε στήν πικραμί. νη οικογένεια τού αδικοχαμί. νού τόσο πρόωρα καλλιτέχνη. Εύοίωνες προοπτικές Κάμψη στις διβννχτερεύσεις7) Λιμάνι Σιηττε!σς (ότγονη γραμ. των ξενοδοχείων καί στις άφίξεις τουριστών τταιραιτηιρεΤται αύτη τήν έττοχή, δττως κάθε χρόνο, στήν ΚρήτΓτ». Βασική σΐτία είναι ή άνοδος τοΰ τουριστικοθ ρεύμα¬ τος ττού σηιμειώνεται κάθε χρόνο στήν ττερίοοο τοθ Πα>—(α.
  Ή πληιρότη,τα των ξενοδοχεί¬
  ον τού Ήρακλείοι;, Ρεθήμνου καί
  Λασιθιού1 αυτή τήν έττοχή άνέρ-
  χεται σέ 7Οο)ο καί των Χανίων
  σέ 50ο) ο, άριθμοΐ άρκετά ένθα-
  ρυντικοί για τήν τταραπτέρα ανο-
  δο τού τουριστικοΰ ρεύματος μέ-
  σα στό «αλοκαί,ρι.
  Φυσικά, ό άριθμος των άφι-
  κνονμένων τουιριστών^ δεν είναι
  δυνατόν να έλεγχθεΤ έκτός έκεί-
  νων πού έρχονται μέ τπτίσεις
  τσάρτερς. "Εξ αλΐλου, ή Κρήτη
  αυτή τή στιγιμή £χει 7 «ττύλες»
  είσοδον τουιριστών κ.αί οί όττοΐες
  δέν εΤναι δονατόν νά έλεγχθούν.
  Αύ,τές είναι: 1) Άεροδΐρόιμιο Η¬
  ρακλείου, 2) Αΐμάνι Ηρακλείου,
  3) Άεροδρόμιο Χαν!ωνι 4) Αι
  ιάνι Χανίων, 5) Αΐιμάνι Κισσά-
  μο^ 6) Λιμάνι Άγίου Νικολάοι»
  Γεγονός άναμφτσβήτητο είναι
  τό δτι ή διεθνής τουριστική κινή¬
  ση διέιρχεται μιά ττερίοδο κάμ.
  ψης, λόγω τής διεθνοϋς κατα.
  στάσεως, τής αΰξησης των νού·
  ίλων καί των — ληθωριστικών τα-
  σεων τής εττοχής. Αυτή ή τομρ,.
  στική κάμψη, ττλήττει βασικά τ«ι
  «χαμηλό» τουρισμό. Έτσι, ο
  τουρισμός τής Κρήτης^ δέν £χ£ι
  φό6ο γιατί βασικά, τό μεγαλύ-
  τερο ποσοστό των έττισκεπτών,
  διαιμένει σέ ξενοδοχεία Α' κατη.
  γορίας καί ταξιδεύει μέ γκρούπ
  Σύμφωνα μέ άπόψεις τουριστι.
  κων τταραγόντων) ή τοοριστική
  κίνηση. στήν Κιρή—;, άναμένεται
  νά φτάσει τα ττερισυνά ύψηλά έ
  ππτεδα ή καί νά τα ξεττεράσει
  ιοατά 1Οο)ο, -ράγμα πού δέν
  σνμδαίνει μέ τίς δλλες τουριστι
  κές περιαχές τής •ΕΞλλάδοχ; την
  Κερκύρα τή ΧαλκιδΐΜη ή τή Ρο.
  δο. Ή ττλιηιρότητα των ξενοδο-
  χείων τής Ρόδου αύτη τή —τιγμή
  άνερχεται σέ 5Οο) ο έν£> οί τον
  ρίστες της Ρόδου είναι στήν
  πΐλειοψηφία τους τουρίστες χά.
  ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΙΜΩΙΜΙΕΣ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  λης, μέ αποτέλεσμα να έχουμε
  {Λιύβερη εκτροή οχημάτων από
  τα άκρα καί συσσώρευση στό
  κέντρο τής πόλης.
  —Σ' αυτό ή καί σέ κάποιαν
  άλλον παράγοντα αποδίδετε τίς
  καθυστερήσεις των λεωφορεΐ-
  ων;
  — Τα δρομολόγια πού πρίν δε-
  κα χρόνια ήθελον 30 λεπτό,
  τώρο θέλουν μιά καϊ πλέον ώ¬
  ρα. 0 αριθμός καί ο όγκος των
  αυτοκινήτων αυξήθηκαν, όμως
  τό Ηράκλειο, παραμένει Τουρκό
  πολη. Ύστερα καί ο σταθμάρ-
  χης, ανθρωπος είναι, μπορεί νά
  δώονι — άς πούμε — δυό λε-
  ΐΓτα αργότερα τήν εκκίνηση. Έ
  τσι φτάνομε στό δυσάρεστο
  βημείο νά μεταφέρουμε τό
  1970 23.500.000 επιβάτες καί
  τό 1979 μόνο 15.75Ο.ΟΟΟ.
  — Μήπως δέν γΐνεται καί σω
  στή εξυπηρέτησπ από τήν πλευ
  — Όχι, η εξυπηρετήση γινόταν
  τό 70 μέ τόν ίδιο τρόπο πού γϊ
  νετα* καί σήμερο. Έχουμε οή-
  μερα 43 καλά συντηρημένα λεω
  φοαΐία, πού μπορούν νά μετα-
  φφονν σ' ένα δρομολόγιο 2.
  510 ατιβοτιςΙ
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ή Τσιμεντοβιομηιχανία Κρήτης Α.Ε. ανακοινοί πρός έ-
  νηιμέΐρωστι των κ.κ. ΛΛετόχων της τα παρακάτω:
  1) Ή καταθολή τής Βας δόσεως των 250 δρχ. άνα με-
  τοχή, δύναται νά γίνεται σέ όποιαδήιπΊοτε Τραπέζα, άσχε-
  τα ά~ό την Τραπέζα άττό την όποΐσ άγόρασε τίς μετο-
  χές τού ό Μέτοχος.
  Διά τού τράπου αυτού διευκολώνονται οί κ.κ. Μέτοχοι
  καί άττοφεύγονται άσκοπες ταλαιπωρίες. Ή Έτοαρεία
  βρίσκεται σέ έττικοινωνία μεθ' δλων των Τραπεζών καί έ-
  νήμερώνει άνάλογα τίς καρτέλες των μετόχων.
  21) Πιρός διευκόλονση δσων εκ των κ.κ. Μετόχων πού
  δέν κατέστη δυνατόν νά έξοφλιήσοι^ν άκάμη την Βα δόση
  τταρατείνεται ή προθεσιμία κοταδολής της μέχρις τέλους
  Μαΐου. Παρακαλοΰνται δσοι δέν κατέβαλον άκόμη ττι Βα
  δόση όπως φροντίσουιν να την καταβάλουν διά νά διευκο-
  λυν&ή ή συνέχισις τού ίργου.
  3) Προσεχός ή Έται,ρεία θά όργανώση ένημερωτκές
  συ.νελεύσεις είς δλους τους Νομούς της Κρήτης, ώστε νά
  ένηιμερωθοΰν οί κ.κ. Μέτοχοι γιά την πρόοδο καί την προ-
  οπτική τής Βιθιμηχανίας κα'ι νά τηλη.ροφορηθοϋν τίς διαδι-
  κασίες καχ τις ίέξελίξεις τού εργου.
  Παρακαλοΰνται οί κ.κ. Μέίτοχοι γιά κάθε πιληροφορία
  ττοϋ θά ήθελον νά άπευθύνονται στό τηλέφωνο 081)225.
  942, Ήράκλειο.

  ΕΚ ΤΗΣ ~ΙΜΕΝΤΟΒΙ0ΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  ■ ■■■■■■■•«■■-Μ
  ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙ! ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή οελίδα 1
  σττοιο κράτος τοΰ κάσμου βοηβα-
  εί ή άναπτύσει τίς σχβσεις τού
  μέ τό Ίσραή^.
  Την παραπάνω άττόφαση τους
  την κοινοττοίιησαν καί στήν *Ελ
  λάδα σάν ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΝ
  αλλά καί σάν -ρόσκληση νώ
  συνεργασία δλΐων των λαών τού
  κόσμου ένάντια στον σιοϊνισμό.
  Τόν τελευιταΐο καιρό τό Ίσραν
  ηλ άνατΓτύσσει λυσσώδη προ¬
  σπαθεία γιά την πιροώθηστι των
  πΐροϊόντων τού στην "Ελλάδα.
  'Επισηιμαίνω δτι αποτελεί
  πρόκληαη καί κιίινδυνο γιά την
  χώρα, μέ τίς παραητάνω ττεριστά
  σεις, ή όργάνωση εκθέσεως γε-
  ωργικών έφοδίων και έξοττλισμού
  τοΰ *Ισροήλ (ΉράΦειο 8-12
  ΜαΤον καί στά Χανιά: 18-21
  Μαΐου.
  'ΑΛες^ττγτα ώπο την άξιολό-
  γφη κοβΐ τον ίλεγχο σκοττιμό-
  τητος είσαγωγής των προϊόντων
  ταθ Ίσραήλ γιά την εΒλληνικ
  Γεώΐργία (τίστοτε τό καινούργιο
  ή εντελώς άτταραίιτητο) καί έπει
  δή ή μάχΠ' καττά τού σιονισμοό
  καί ή ετΟινΐΐδηΤΓθτίΐοίηοιη; τού κίν¬
  δυνον πού άττειλεΐ τόν κόσμο
  αΐτίας τού είναι ζήτημα ζωης
  ΕΥΧΑΡΙΓΤΗΡΙΟ
  θεωρώ υποχρεωθή μου νά
  εκφράσω καί διά τού Τύπου τίς
  ευχαριστίες μου στούς Βάκι-
  μους τής Σχολής Εμποροπλοιάρ
  χων γιά τό αϊμα πού προαεφερ
  θησαν νά δωσουν γιά νά χα-
  ρουργηθώ καί ιδιαιτέρως τόν
  Διοικητη καϊ Υποδιοικητή τής
  Σχολής που τούς επετρειιιαν, κο
  θώς καί τούς Ιατρούς καί τό
  προσωπικό τού Βεννζελειου «αί
  την ΥΕΝΕΔ δή τίς
  σεις της.
  Ο ευχαριστών
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΥΤΑΡΆΖ
  νά τανίσω σέ δσους
  συμμετ%ο»;ν στήν τταραττάνω προ
  σιτάβΐεια των Σιωνιστών Ίσραη-
  λιτΰι* τόν ςμμεσο κίνδυνο νά άνα-
  α^ιχθούν άθ&λά τους πράκτορες
  τώ οΐ(θΤ{,ινων σιωνιστικόν συιμ-
  Φβράντων στήν *£λλάδα.
  Τα ιτολιτιΐ(ά κόμματα καί κυ-
  ρίως δσα δέν. παραλεί'πχχιν νά
  διακτιΙρύσΌυν τα φιλοαραδικά
  ταυς αΙ«π3»ίματα, μαζΐ μέ δλους
  τούς ίκχζυίοΰς φοΐρεΤς, νά καθο-
  τή στάση τους μέ έ>γα.
  Πιοτεύω ότι 6 άγροτικόι» κό
  *άΒ(. συΜειδηΤος ττα-
  — Πρέττε» νά αυξηβεί ο αρι-
  θμός των λεωφορεϊων γιά νά υ
  πάρξο καί λιγότερη καθυστέ-
  ρηση;
  — Όχι, κάτι άλλο πρέπει νά
  γίνει. Ειδική λωρίδα από την
  οποία θά διέρχονται μόνο τα
  αυτοκίνητα πού εξυπηρετούν
  μαζικές μεταφορές. Νά απαγο-
  ρευθούν οί παράνομες στα-
  θμεϋσεις πού εμποδίζουν την
  κυκλοφορια, γιατί οί δρόμοι έ¬
  γιναν μέ χρήματα τού Ελληνι¬
  κόν Λαού καί σέ κεϊνον ανή-
  κουν. Όχι νά πηγαίνει τό πρωί
  ο καταστηματάρχης καί νά α-
  φήνει απ' έξω τό αυτοκίνητό
  τού, μέχρι τό μεσημέρι πού θα
  φύγει, καί τό λεωφορείο ν* α-
  ναγκάζεται να καθυστερεί ή νά
  κάνει στάσεις στή μέοη τού
  δρόμου, όπως γϊνεται πολλές
  φορές στή λεωφόρο 62 Μαρτύ-
  ων.
  —Τί κέρδη αφήνουν τα λεωφο
  ρεία κάθε χρόνο;
  — Δέν είμαστε εφοπλιστές τής
  ασφάλτου. Τα 43 λεωφσρεϊα
  τού Ηρακλείου τό έχουν 119 άν
  θρωποι, εγώ προσωπικά έχω 25
  εκατοστά. Υπάρχει λεωφορίϊο
  πού τό έχουν έξ» άτσμα. Πβρυσι
  ο λογαριασμόν έκλεκτε μέ 16.
  ΟΟΟ.ΟΟΟ παθητικό. Φέτος μέ
  12.ΟΟΟ.ΟΟΟ παθητικό. Τό 90—
  95ο)ο των οδηγών είναι μέτο¬
  χοι. Καί οί άνθρωποι αύτοι βά-
  ζουν από τό μισθό τους γιά νά
  συντηρήσουν τα λεωφορεϊα.
  Νομϊζω πύς μοναδητή λύση εί¬
  ναι νά πριμοδοτούνται τα λεω-
  φορεϊα από τό κράτος, αφοϋ
  αποδεδειγμένα πιά είναι παθητι-
  κό. Νά μάς χορηγούν βενζίνη
  φθηνότερη καϊ νά μάς επιτρέ¬
  ψας νά αγοράσουμε από τό
  εξωτερικό λεωφορεϊα μεταχειρι
  σμένα αλλά σέ αρίστη κατά-
  σταση. Όμως, άς μή γελιόμα-
  στε, αν δέν μπεί τάξη στό κυ-
  κλοφορ»ακό τού Ηρακλείου, άς
  μην περιμένουμε συγκοινωνίος
  στό Ηράκλειο.
  -•-
  Καί το πράβλημα πηγαίνει α¬
  πό τό κακο στό χειρότερο. Η
  ωριαία ταχυτητα μέσα στήν πό
  λη έπεσε πολυ χαμηλά. Συνα-
  γωνίζεται την αγχώδικη Αθηνά,
  όπου η μέση ωριαία ταχυτητα
  είναι 7 χιλιόμετρα. Εδώ είναι
  ακόμη 11 χιλιόμετρα, αλλά ό¬
  πως μάς λέει ο κ. Μπαντουβά-
  κης, θά μειωθεϊ ακόμη περισσό
  τερο. Σήμερα από τούς στρα-
  τώνες μέχρι τόν Γιόφυρο πού
  είναι 11 χιλιόμετρα, τό λεωφο¬
  ρείο χρειάζεται χρόνο μιάς ώ-
  αςΐ Μέ τα ιδία λεωφορεϊα τό
  ΚΤΕΛ έκανε πρίν από λϊγα χρό¬
  νια 8.500 πΐρίπου χιλιόμετρα
  την ώρα. Σήμερα μόλις καί με¬
  τά βίας, φτάνουμε τα 6.5ΟΟ —
  7.ΟΟΟ χιλιόμετρα.
  Καί τό πρόβλημα παραμέ¬
  νει. Ο κόσμος εξοκολουθεί νά
  ταλαιπωρείται καί νά αποφεύ-
  γει τα λεωφορεϊα, τό Ηράκλειο
  πάει νά γίνει ένα μεγάλο πάρ-
  κ>γκ καί τό κυκλοφοριακό χάος
  νά υπάρχει... Γιατϊ τό Ηράκλειο
  είναι μιά πόλη πού αναπτύσσε-
  ται χωρίς ηρόγραμμα, χωρϊς
  ορθολογισμό, χωρίς μέρψνα.
  Καί τό κακό επεχττ,ϊνεται. Δέν
  επεχτείνεται τό σχέδιο πόλης,
  μέ αποτέλεσμα νά προδικάζε-
  τογ τό μέλλον τή< αυριανής πό λης, χε»ρότερο από τής σημερι- νής. Όπως σ* όλους τούς το- μεϊς έτσι καί στό κυκλοφορίση καί συγκοινωνιακό πρόβλημα χρειάζονται βαθειες τομές, αλ- λαγές ριζικές καί αναπτύξη προ γραμματισμενη καί σρθολογική. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ή μεσαίος είσοδηματικης στάθμης. Ό λόγος ττού ή Κρητη δέν «φο6άται> την —τωση τοΰ τουρι-
  στικοΰ ρεύματος είναι βασικά,
  τό δτι αυτή τή στιγμή ορίσκε-
  ται τουριστικά στήν άκμή της,
  Συγκεντρώνεΐ πολλά προσόντα
  καί ένδιαφέ.ρεται σέ ττερίτΓΓωση
  ττού άρχίσει κάττοια μεγαλη
  «καμπή» στόν ^Ελληνικιό τουρι.
  σμό, ή Κρήτη, θά άρχίσει νά δέ-
  χεται αύτες τίς έπιδράσεις τον
  λαχιστον μετά άττο 3 χρονισ.
  ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 80
  Προχθές Σάββατο απόγευμα
  στήν εορτή «Παναγουλεια 80»
  πού οργάνωσε ο Δημος Αγιαι
  Δημητρίου Αττικής η μάννο
  τού Παναγούλη έκαμε τα απόϊ»
  λυπτήρια σχετικης στήλης οτό
  χώρο ακριβώς πού δολοφο-
  νήθηκε ο Παναγούλης.
  ΠαραβρεΘηκε πολύς κοβμος
  καί πολλοί βουλευτές.
  τριώ—τ^ βα ιώ-αλά6η την άνάγ-
  κη κ.αι θά Βγνοήση την τΓαρα—ά-
  Υ·ά τό σνμφέρον τοΰ
  Ι. Ζυγάωις
  Ο ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ
  κρε66άτΐ τοϋ λαοΰ, πολλοΐ «βαρ - όνοα» μάχονται οέ
  ξένον άχερώνα.
  ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΓ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ!
  Δεκαεΐττά χιλιάβες πεντακΐόσια στρέρματα παζαρεύ-
  ουν νά πουλήσουν σέ έβραιοαμερικάνΐκιηι έταιρεία οί
  &ρραγες, σφετεριστές καί τουρκοκληρονιόροι καλόγε-
  ροι τοθ Άγίου' δρους οτήν περιοχή τής Χαλκιδικής.
  Δεκατρεΐς χιλιάδες πεντακόσια στρέρματα παζαρεύ-
  ουν νά πουλΐήοο'υν σέ έβραιοελβετική έταιρεία αόλλοι
  καλόγεροι τοΰ Άγίου δρους σ' άλλη περαοχή της Χαλ-
  καιδίκης. Δεκατρεΐς χαλιάδες οτρέιμματα τοϋ νοιμοΰ Ή-
  λείας αταραχωρρΰνται γιά··. καταοταινώσεις Έλληινο-
  παίδων στόν Ίάικωβο 'Λμερικής ένώ' γιαυτή τήν ύπό-
  Βεση έκατό οτρέιιιιιιατα άρκοΰν καΐ ύΐτερυψοΰνται· Έν-
  τεκάμισυ χιλιάδες στρέμματα έτοιράζεται νά έαδποιή-
  οει «όαάδα» γαιοκτηρσνων (6λέπε καταπατηΐών) σέ
  ξένη. έταιρεία άιγνώσΐων γιά τήν ώρα στοιχείων πλη¬
  σίον τοϋ Πύργου Ήλείας. Χίλια δϋακόσια ατρέρματα
  έΐτωλήθτισαν προοφάτως οτό Κατάκολο σέ δύο Κύπρι-
  ους έμφανισθέντες σάν άνήψια τοΰ μεγαλοετπχειρη-
  ματα Αναστασίου Λεβέντη πιού πέθανε πρό έτους οτό
  Παρίσι· Τεσσερισή/μισυ χιλιάδες στρέρματα παζάρευαν
  νά ιτουλήσουιν σέ έβραϊκή έταιρεία μέ έλληνικό προ-
  σωΓακό καλόγηροι τής Μονής Πανωσήιφη, οτήν Καρκα-
  διώτισσα Ηρακλείου Κρήτης, παίζάρι πού ματαιώθηκε
  προσωρινά γιατϊ οί Καρκαδιώτες σύρανε τό λεπίδι άπ'
  τό ζωνάρι! Καϊ τό ξεΐτουλημα συνε.χίζεται. Κατά τα ίίλ
  λα σήμερα θά έκλέξου(με νέο Πρόεδρο Δηρ)τίας. θά
  μΐποΰμε στήν Ε.Ο.Κ· καί θά βγοΰμε άίπό τήν Έλλάδα-
  θά ίσχυιροποιιήσουοιε άκ«5(μη ηΐερισσάτερο τίς έ'νοτιλες
  δυνάμεις μας γιά νά προστατέφουμε τό πάτριο έΐδαφος!
  Ποιό έΐδ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρΐζουμε οτό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω εκτελί-
  σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
  θεΐ διακοΓτή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι:
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7.5.80
  1 . Άτρο 08.ΟΟ μέχρι Π .00 οδοί: Γιαμαλάκη — Δελη-
  μάρκοι» — Μαλεβυζίου — Σκρά__ Δίκιτης — Σητείας
  —Σκορδυλων — Άττοκορώνου — 1678 — 1770 ~
  Βιστάκη, — Χάνδακος — Άμαρίου — ττλατεία Γαλό- '
  τιας Καζαντζάκη, κλινική Ί π—οκιράτειο, 'Βργοστάσιο
  Κονιόρδοι; καί Λιμενικο ττερί~τερο.
  2. Άττό 14.30 μέχρι 16.30 οδοί Κορωναίου — "Λλμυ-
  ρού — *Ερωτοκρίτοι; — Θεοτοκοττοθλοι; — Λογίου
  —Κ. Παλαιολόγου — Κυβωνίας — Μινωταύρου —
  Καντανολέοντος καί Χάνδακος όπτό πλατείσ 'Βνευθ.
  Βενιζέλου μέχρι Εύγενικοΰ. 'Εττίσης ξενοδοχεία ΠΛΡΚ
  —ΚΑΣΤΡΟ — ΜΕΡΑΜΒΕΑΟ Τραπέζα ΠΙΣΤΕΩΣ-
  ΚΡΗΤΗΣ -— ΕΜΠΟΡΙΚΗ καί' κτίρ.α ΟΤΕ
  ΠΕΜΠΤΗ 8..5.8Ο
  Ά—ό 12.00 ,μέχρι 16.00 γενικώ στΐς ττΕριοχές ΜΠΡΟΥ
  ΜΗ — ΘΕΡΙΣΣΟΥ — καί ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ καβώς
  στή^ λεωφ. 62· Μαρτύρων άπό Εϋαγγελιστ,ρίας μέχρ>
  Έλύροι/ μετά τταίρόδων
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.5.80
  1 . Άπό 08.00 μέχρι 11.00 οδοί: Βύρωνος — θαλήτ*-
  Λαχανά — Μονης Άγκαιράθου — Λοχαγοΰ Μαρινέλ-
  λη — πλατείες Πειραιώς — «Αγιαι» Δημητρίου, 66ος
  Θεοτοκοττούιλου ο—ο Βύρωνας μεχ,ρι Γοφ. Βενιζέλον
  καί ξενοδοχεϊο ΔΟΜΕ5ΝΙΚΟ.
  2. "Αττό 14.30 .μέκρι 16.30 όδαί: Άγιοα Μΐηνά — Ραδα
  μάνθους — Πανχϊρους _ Στ,ραΐτηγού Πεζανού - *»
  ρίλλου Λο^άρεως — Μη,τροπολίτου Κνρίλλου
  κιανάκη — Καζάνη _ Άρχοντοττοάλών -
  Δ«κα — Καγιαμ-η — Ζαμττελίουι — Κονδυλακη —
  Μιχελιδάκτι — στή λεωφ. ΚαλοκαιρινοΟ άπό Ιδής Φ
  ΧΡ· "ΑγίοΐΛ /ννά, ττλατεία Άγίας Αίκ-ε,ρίνης —- Μο
  νης ·ΟδηΓγ—-ρίας — Κατεχάκη — Βέργα — 'Αμισού.
  Ή ίπανατροφοδοτηση θα γΐνε. χωρίς προοδβοθΐπ-
  ση πιθανόν καί πρίν άπό την όναγραφόμενη ώρα εαί ώί
  εκ τούτου οί ιγκαταστασιις «αί τό δΐκτυσ πρθηι νο β»·
  ωρουνται ότ ιβρΙ<»οντα, συνεχώς υπό τάοη. Γιά λόνους ασφαλείας άπαγοριύετα. ή προοέγγιση στοώί όγωγούς ή τα άλλα στοιχεία τού δικτύου έστω «αί άν βρΐσκονται επί τοϋ έοόφους. ΔΙΗ-ΠΙΡΙΟΧΗ ΜΡΑΚΛΙΙΟΥ