9119

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο ΕΠΙΣ1Τ1ΣΓΠ0Σ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατά έπισήμους πληροφορίας έξ Αθηνών, ή Έλληνΐκή Κυβέρ¬
  νησις μελετά έπειγόντως τό ζήτημα τοθ έπισιτισμοΰ τής Κρήτης.
  Τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον παραλλήλως μελετθ καΐ'αύτό ταχείαν
  επέμβασιν πρός λθσιν τής έν Κρήτη έκκρεμότητος.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β-' ΑΡΙΘ. 31
  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗ1
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  Ολόκληρος ό λόγος τού κ. Παπανδρέου
  Άσπσζόμεθα την Ιεράν γήν τής Ελευθέρας Πατρίδος.—Αί κατευθύνσεις τού
  μέλλοντος,—Ό λαός άνακτά την ελευθερίαν τού.—Ή Έθνική ένωσις.
  Ενώπιον τού λαοΰ τής έλληνι-
  κης πρωτευούσης, ό ττρωθυπουργός
  κ. Παπανδρέου, διακοτττόμενος συ-
  χνότστα άττό τάς ένθουσιώδεις επι-,
  δοκιμασίας τοθ πλήθους, συγκεντρω-
  μένοο έν τη Πλατείσ τοΰ Συντάγμα-
  τος είπε την Ι8ην Όκ)βρίου τα εξής:
  «Άσπαζόμεθα την ιεράν γήν τής
  Ελευθέρας Πατρίδος.»
  Οί βάρβαρθι άφοϋ έβεβήλωσαν,
  έπυρπόλησαν καί έδήωσαν επί τρία
  καί ήμισυ ετη, πιεζόμενοι πλέον άπό
  την γενικήν Συμμαχικήν νίκην καί
  την Εθνικήν μας αντίστασιν, τρέπον
  ται είς φυγήν. Καί ή κυανόλευκος
  κυματίζει μόνη είς την Άκρόπο-
  λιν......... Άπό τα βάθη τής Ιστο¬
  ρίαν οί Έλληνικοί αιώνες πανηγυ
  ρίζουν την επάνοδον τής ελευθερίας
  είς την αρχαίαν Πατρίδα της.
  Καί στεφανώνουν την Γενεάν μας
  Διότι ολόκληρος ό Λαός μας ύπήρ
  ξεν άγοΐνιστής τής ελευθερίας. Δέν
  ευρίσκεται ασφαλώς είς την κατεχο-
  μένην Ευρώπην άλλο παράδειγμα
  τόσον καθολικής άντιστάσεως καί
  τόσον άκλονήτου αίσιοδοξίας διά την
  τελικήν νίκην.
  Άλλά πρός Σέ, περισσότερον λαέ
  των Αθηνών, λαέ τής περιφερείας
  υπό Τ» τής Πρωτευούσης, άνήκει ό Έθνικός
  έ'παινος. Έδώ, έπάλλετο ή άδάμα-
  στος καρδιά τής Ελλάδος. Έδώ, ή·
  σαν εύτυχεΐς δσοι έπροκινδύνευον,
  κατεθλίβοντο, δσοι δέν είχον την ευ¬
  καιρίαν νά κινδυνεύσουν
  Πρός Σάς Νέοι καί Νέαι, έκψρά-
  ζομεν τόν θαυμασμόν μας. Εΐχατε
  μεταβάλλει είς καθημερινήν συνήθει¬
  αν την πρόκλησιν τοθ έχθροΰκαί
  την περιφρόνησιν τοΰ θανάτου. Έμ-
  πρός είς τό στόμα τΰν πολυβόλων
  τού, έζητωκραυγάζετε την Έλλά
  δα....
  Όλόκληρος ό Ελληνικάς λαός
  £χει καταστή άξιος τής Πατρίδος
  Μέ τό πέρασμα των καιρών είς τό
  περίλαμπρον Έπος τής Άλβανίας
  θά προστεθή καί ό θρθλος τής καθο
  λικής άντιστάσεως.
  Άπειρα δμως υπήρξαν τα θύματα
  των βαρβάρων... Ύποκλινόμεθα εύ
  λαβώς ενώπιον των όνομαστών κα
  άνωνύμων Μαρτύρων τής Έλευθε
  ρίας...Βς την ευγνωμοσύνην τοΰ "Ε
  θνους, αίωνία θά είνε ή μνήμη των
  Καί έκτός τής δούλης Πατρίδος
  είς τό κοινόν Συμμαχικόν μέτωπον
  της Ελευθερίας, τα τέκνα τής Έλ
  λάδος έξηκολούθησαν των άγώνα.
  Καί τό Πολεμικόν καί τό Έμπορι
  κόν Ναυτικόν μας, επί τέσσερα έ'τη
  μάχονται, προσφέρουν σκληροτάτας
  θυσίας καί έπιτελοΰν ήρωϊκά κατορ
  θώματα.
  Καί ή άπαράμιλλος Άεροπορία
  μας ευρίσκεται είς την πρώτην γραμ
  μην καί θεωρεΐται άπό την Συμμα
  χικήν ήγεσίαν ύπόδειγμα.
  Καί ό στρατός μας τής Μέσης Ά
  νατολής μας έ"δωσε τό Έλ-Άλαμέϊν
  τόν Ιερόν Λόχον καί προχθές την Δό
  ξαν τοΰ Ρίμινι...
  Ή Ελευθέρα Πατρίς άναμένει μέ
  βαθείαν συγκίνησιν τα ξενητεμένα
  παιδία της, τα όποΐα σήμερον μέ τό
  σην άκαταμάχητον νοσταλγίαν στμέ-
  φουν πρός τάς ακτάς μας άνυπόμο·
  να τα ύγρά βλέμματά των.
  % Άλλά κατά την ημέραν τής μέγα-
  ]Γ λης αυτής Έθνικής χαράς έπιθυμοϋ-
  μεν νά άπευθύνωμεν εύγνώμονα χαι-
  ■φ ρετισμόν καί πρός τούς Μεγάλους
  ,Λ Συμμάχους μας. Υπήρξαν σταθεροί
  "/' καί θερμοί προστάται μας καθ δλην
  ί
  V
  την διάρκειαν τοϋ κοινοϋ αγώνος.
  ψ Καί είς ημέρας δοκιμσσίας καί είς ή-
  , ψ μέρας χαράς ευρίσκοντο είς τό πλευ
  ω ρό μας. Όταν ό κατακλυσμός των
  ι/ βαρβάρων εκάλυπτε την Πατρίδα
  μας καί οί στρατιώται τής Μεγάλης
  ΐΐ βρεττανίας έγκατέλιπον την Έλλάδα
  β μδς ύπεσχέθησαν δτι θά έπανέλθουν
  Λ άπελευθερωτβΐ. Καί σήμερον τηροΰν
  τόν λόγον των. Τούς έκφράζομεν την
  βαθυτάτην ευγνωμοσύνην τοΰ "Ε-
  θνους.
  Ό αγών συνεχίζεται
  Άλλά ό αγών συνεχίζεται. Οί βάρ-
  Βαροι ύπάρχου^' άκόμη είς την Έλ¬
  λάδα. Καί τό μέτωπον τής Ελευθε¬
  ρίας δίδει την τελευταίαν τού μά¬
  χην εναντίον τού ΝαζισμοΟ. Είς την
  τελικήν αυτήν φάσιν τοΰ αγώνος τής
  Ελευθερίας εναντίον τής βαρβαρό¬
  τητος, κατά την οποίαν άκόμη καί οί
  χθεοινοί ήττημένοι προσπαθοθν νά
  παρεμβληθοΰν, παριστάνοντες τούς
  «συνεμπολέμους», ή Ελλάς, ό ένδο-
  ξος πρωταγωνισΐής, δέν δύναται νά
  άπουσιάστ). Μέχρι τής τελικής νίκης
  θά είμεθα συμπαρασταται των Με-
  γάλων Συμμάχων μας.
  Η λογοδοσία τοΰ παρελθόντος
  Ή Κυβέρνησις έπανερχομένη είς
  την Ελευθέραν Πατρίδα όφείλει νά
  λογοδοτήστ) διά τό παρελθόν καί νά
  χαράξΓ] τάς κατευθύνσεις τοθ Μέλ¬
  λοντος. Άχάριστος είναι σήμερον
  ή άναορομή είς τό παρελθόν. "Αρ¬
  κούμεθα είς την διαπίστωσιν δτι έ-
  κληρονομήσαμεν έρείπια είς την Μέ¬
  σην Ανατολήν καί ενοπλον διαίρε-
  σιν είς την δούλην Πατρίδα. Σύμ-
  φωνα μέ τόν πικρόν λόγον τοθ Η¬
  γέτου τής Μεγάλης Βρεττανίας, ή
  «αί'γλη τής Ελλάδος είχεν άμαυρω·
  θή».
  Καϊ σήμερον ή Κυβέρνησις εύρισκο
  μένη ενώπιον τοθ ΈλληνικοΟ ΛαοΟ,
  έχει τό δικαίωμα νά διακηρύξη, ότι
  ή Συμμαχική θέσις τής Ελλάδος έχ%ι
  έπανεύρει την παλαιάν της αίγλην
  Καί αί ένοπλοι δυνάμεις μας παλλό-
  μεναι άπό πίστιν πρός την Πατρίδα,
  καθημέραν δοξάζονται. Καΐ ή σημε-
  ρινή πάνδημος συγκέντρωσις άπο
  δεικνύει δτι εχομεν ΰπερνικήσει τόν
  εμφύλιον πόλεμον καί δτι έχει ε¬
  πιβληθή ή Ίδέα τής Έθνικής Ενώ¬
  σεως. Περισσότερον δμως ένδιαφέ-
  ρει τό μέλλον ..
  Αί κατευθύνσεις τοϋ μέλλοντος
  Έ8νική αποκατάστασις
  Άπό την εποχήν τοϋ Λιβάνου διε-
  κηρύξαμεν, δτι κύριος σκοπός τής
  Κυβερνήσεως είναι ή Έθνική Άπε-
  λευθέρωσις καί αποκατάστασις.
  Ή Έθνική Άπελευθέρωσις εύτυ
  χώς συντελεΐται. Ύπολείπονται ά¬
  κόμη είς την Χώραν μας βάρβαροι,
  άλλά δέν είναι μακράν ή ήμέρα τής
  πλήρους άπολυτρώσεως. Οί Βούλ-
  γαροι εΐχαν έλπίσει, δτι μέ τα τε-
  χνάσματσ τής τελευταίας στιγμής,
  θά ήτο δυνατόν νά έξαπατήσουν τούς
  Συμμάχους καί νά παραμείνουν είς
  τα ίερά μας έδάφη. Μέ τό διάγελ-
  μα τής 28ης Σεπτεμβρίου έξ Ιταλί¬
  ας είχαμεν ήδη έξαγγείλει, δτι «άπε-
  τέλει απόφασιν δλων των Μέγα-
  λων Συμμάχων μας, καί τής Μεγά¬
  λης Βρεττανίας καί των Ήνωμένων
  Πολιτειών καί τής Σοβιετικής Ρωσ-
  σίας, δπως οί Βούλγαροι άμέσως
  καί άνευ δρων καί άνευ συζητήσεων,
  έγκαταλείψουν τα Έλληνικά έδάφη».
  Καί ή διαβεβαίωσίς αας έν τώ μετα
  ξύ έ"χει έπαληθεύσει. Οί Βούλγαροι
  διετάχθησαν καί ηναγκάσθησαν ν'
  άποδεχθοθν δπως, έντός δέκα πέντε
  ημερών, έγκαταλείψουν την Μακε-
  δονίαν καί την Θράκην, είς τάς ο¬
  ποίας απεστάλησαν ήδη Ύπουργοί
  άντιπρόσωποι τής Κυβερνήσεως, διά
  την εγκατάστασιν Έλληνικών Άρ-
  χών.
  Πρός τα θύματα των Βαρβάρων
  τής Βαλκανικής, τοΰς άδελφούς μας
  τής Μακεδονίας καί Θράκης, είτε
  ευρίσκονται είς τό εσωτερικόν τής
  Βουλγαρίας, είτε είς την ελευθέραν
  Έλλάδα, είτε παρέμειναν επί τόπου
  καί έδοκιμάοθησαν περισσότερον, ή
  Κυβέρνησις, συμμεριζομένη την βα¬
  θυτάτην εθνικήν των συγκίνησιν, τούς
  παρέχει την διαβεβαίωσιν, δτι θά εί¬
  ναι στοργικός συμπαραστάτης των
  διά την επάνοδον είς τάς έρημωθεί-
  σας έστίας των καί την αποκατάστα¬
  σιν τής οίκονομικής των ζωης.
  Άλλά σκοπός μας δέν είναι μό¬
  νον ή Έθνική Άπελευθέρωσις. Είναι
  έπίσης καί ή Έθνική μας όλοκλήρω
  σις. Τό συμ[3όλαιον τοϋ Λιβάνου, τό
  οποίον £χουν ύπογράψει δλα τα κόμ
  ματα, δσα μετέχουν είς την Κυβέρ¬
  νησιν όρίζει ώς περιεχόμενον τοΰ
  ΈθνΐκοΟ μσς προγράμματος την
  πλήρη ασφάλειαν των νέων μας συ
  νόρων...
  Ή Βόρειος "Ηπειρος αποτελεί ά
  ναπόσπαστον τμήμα τής Ελλάδος.
  Καί προσφάτως έχει καθαγιασθή καϊ
  άπό τούς τάφους των ήρώων μας
  Τα Δωδεκάνησα θά έπανέλθουν
  είς την Έλλάδα. Άλλά ύπάρχει επί
  πλέον; καί τό δικαίωμα τής ασφα¬
  λείας. Γνωρίζομεν δτι χωρίς καθο-
  λικόν σύστημα Ασφαλείας, ή τοπική
  άσφάλεια των συνόρων δέν ημπορεί
  νά αποτελέση έπαρκή εγγύησιν
  Έφ' δσονδμως καί μετά την κα·
  θιέρωσιν τοθ συστήματος τής γενι
  κης ασφαλείας, πρόκειται νά διατη-
  ρηθοΰν τα σύνορα των Κρατών, καί
  ή Ελλάς θά διατηρήση τα σύνορά
  της καί θά διεκδικήση την πλήρη α¬
  σφάλειαν των. Διότι υπέστη έντός
  μιας Γενεάς, τρείς είσβολάς άπό
  τούς Βουλγάρους καί μίαν άπό τόν
  Ιταλικόν φασισμόν. Καί ίίχει τό δι¬
  καίωμα έπειτα άπό τούς αγώνας καί
  τάς θυσίας της, νά αποκτήση επί
  τέλους τό α'ίσθτμα τής πλήρους το
  πικής ασφαλείας διά τό μέλλον...
  "Ομιλών διά τα Έλληνικά σύνορσ
  τής Μακεδονίας καί Θράκης ό Ελευ¬
  θέριος Βενιζέλος είχεν εϊπει:
  «Ή Ελλάς στερεΐται σπονδυλικής
  στήλης. Ήλθεν ή ώρα νά την απο¬
  Ή άρσις τοθ άποκλεισμοθ κσί ή
  αποστόλη τροφίμων καί φαρμάκων
  απετέλεσε πράγματι μοναδικόν προ¬
  νόμιον τής Ελλάδος. Καί οφείλομεν
  είς την προνομιακήν αυτήν μέριμναν
  των Μεγάλων Συμμάχων, καθώς καί
  τοθ Διεθνοΰς ΈρυθροΟ Σταυρού,
  διά την όποιαν είμεθα βαθύτατα εύ-
  γνώμονες, την έπιβίωσιν τής φυλής
  κτήση ..».
  Παραλλήλως πρός
  μας Αποκατάστασιν,
  την Εθνικήν
  ή Κυβέρνησις
  τάσσει είς τούς πρώτους σκοπούς
  της την μέριμναν διά την οίκονο
  μικήν αποκατάστασιν τής χώρας.
  Κατά την διάρκειαν τής δουλείας
  καθολική υπήρξεν ή κατάρρευσις τής
  Έθνικής Οίκονομίας καί άπάνθρω
  ποι αί στερήσεις τοθ Λαοΰ μας.
  Ή Κυβέρνησις καθ" δλην την δι¬
  άρκειαν τής παραμονής μας είς τό
  εξωτερικόν, κατέβαλεν άδιαλείπτους
  προσπαθείας διά την εξασφάλισιν έ-
  παρκοϋς βοηθείας πρός την Έλλάδα.
  Ύπεστηρίξαμεν πάντοτε, καί όφεί
  λομεν νά ομολογήσωμεν εύγνωμό·
  νως δτι εύρομεν πρόθυμον συναντί-
  λήψιν έκ μέρους των Μεγάλων Συμ¬
  μάχων μας, δτι ή Ελλάς δέν απο¬
  τελεί μίαν άπό τάς πολλάς περιπτώ·
  σεις των κατεχομένων χωρών τής
  Εύρώπης. Αποτελεί μοναδικήν πε
  ρίπτωσιν καί ώς τοιαύτη ν' άντιμε
  τωπισθή. Ή Ελλάς Ιχει την προτε-
  ραιότητα των ύπηρεσιών πρ*ς την
  κοινήν Συμμαχικήν υπόθεσιν. Πρώτη
  άντεστάθη είς τόν 'Άξονα ένώ τό
  μέλλον εφαίνετο σκοτεινόν, καί έ
  νίκησε τόν φασισμόν καί καθυστέρη-
  σε την επίθεσιν τοθ ναζισμοΰ έναν
  τίον τής Μέσης Άνατολής καί τής
  Σοβιετικής Ρωσσίας. Καί τοιουτοτρό¬
  πως ή εσωσε τόν πόλεμον ή έσυντό-
  μευσετήν νίκην
  Ή Ελλάς έ'χει έπίσης την θλιβε
  ράν πρωτεραιότητα των θυσιών. Κα-
  τάκειται είς έρείπια. Μόνον ή ψυχή
  τού λαοΰ μας μένει όρθία. Άντέχει
  καί μάχεται.
  Δικαιοθται έπομένως νά διεκδική
  ση καί την προτεραιότητα τής ανοι¬
  κοδομήσεως. Ή πρωτεραιότης μας
  αυτή άνεγνωρίσθη κατά την διάρκει¬
  αν τοθ πολέμου.
  Την ιδίαν προτεραιότητα ζητοΰ
  μέν καί διά τό μέλλον.
  Γνωρίζομεν βεβαίως δτι ό πόλε-
  μος συνεχίζεται καί αί μεταφοραΐ
  είναι βεβαρυμένοι. Άλλ' είμεθα βέ
  3αιοι δτι ή έκκλησις τής Ελλάδος
  5ιά την παροχήν έπισιτιστικής βοη
  θείας καί περιθάλψεως, καθώς καί
  5ιά την ταχείαν καί πλήρη οίκονομι
  κήν της άνασυγκρότησιν ευρίσκει
  καί πάλιν θερμήν απήχησιν.
  Δέν πρόκειται βεβαίως ν' αποτε¬
  λέση τό ίδιώδες μας ή επάνοδος
  είς την προπολεμικήν καί τότε ή πτω·
  χοτέρα Χώρα μας οίκονομίαν. Ή
  Ελλάς ήτο τής Εύρώπης, μέ τό μι-
  κρότερον Εθνικόν είσόδημα. Όφεί-
  λομεν νά άποβλέψωμεν διά τό μέλ¬
  λον είς την σοβαράν αύξησιν τοΰ έ-
  θικοΰ μας είσοδήματος καί ταυτο¬
  χρόνως είς την δικαίαν κατανομήν
  τού. Τό ίδεώδες μαςεΐνε νά πραγμα-
  τοποιήσωμεν καίτήν οίκον ομικήν ευη¬
  μερίαν καί την κοινωνικήν δικαιοσύ¬
  νην. Πιστεύομεν είς την Λαοκρατίαν.
  Καί Λαοκρατία δέν σημαίνει μόνον
  δικαίωμα ψήφου. Σημαίνει έπίσης δι¬
  καίωμα ζωής, δικαίωμα εύημερίβς,
  δικαίωμα πολιτισμοθ καί ό λαός μας
  μέ τούς απαραμίλλους αγώνας καί
  τάς σκληροτάτας θυσίας τού, κατέ-
  κτησε τό δικαίωμα νά τού ανήκη τό
  μέλλον.
  Νέος κόσμος θά ύψηθή άπό τα έ
  ρείπια.
  Θά υπάρξη Κράτος
  Άλλά διά την επιδίωξιν καί τής
  Έθνικής καίτης οίκονομικήςάποκατα-
  στάσεως θά χρειασθη τό απαραίτη¬
  τον όργανον: Τό Κράτος.
  Άνήκει διά τουτο είς τοϋς άμέ-
  σους καί θεμελιώδεις σκοπούς μας
  ή αποκατάστασις τής λειτουργίας
  τού Έλευθέρου Έλληνικοΰ Κράτους.
  Επί μίαν όκταετίαν τό ελεύθερον
  Ελληνικόν Κράτος έχει καταλυθή ά¬
  πό την δικτατορίαν καί την κατοχήν.
  Ήλθεν ό καιρός νά υπάρξη.
  Είς τα καθεστώτα τοΰ Φασισμοΰ
  τό Κράτος ύποτάσσεται είς τό Κόμ-
  μα. Είς τα ελευθέρα Λαοκρατικά
  Πολιτεύματα, τό Κόμμα, ή "Οργά¬
  νωσις ύποτάσσονται είς τό Κράτος.
  Είς ελευθέρα Πολιτεύματα ή Πλειο-
  ψηφία κυβερνα, ή μειοψηφία έλέγχ.:ι
  Άλλά τό Κράτος, αί Δημόσιαι λει-
  τουργίαι, δέν άνήκουν οΰτε είς την
  πλειοψηφίαν ουτε είς την μειοψηφίαν.
  Άνήκουν είς την Ιδέαν τής Πατρί¬
  δος καί ύπηρετοΰν τό σύνολον τού
  Λαοΰ.
  Είς τό Κράτος δικαίου κύριος εΤνε
  5 Νόμος.
  Τό Ελληνικόν Κράτος είς τό πα¬
  ρελθόν δέν ϋπενομεύθη μόνον άπό
  τόν Φασισμόν. Ύπενομεύθη καί άπό
  τή συναλλαγήν.
  "Υπήρξαν είς τό παρελθόν περί-
  οδοιάκμής καί περίοδοι πτώσεως τοθ
  Έλληνικοΰ Κράτους. Ή Κυβέρνησις
  τής Έθνικής Ενώσεως εχει απόφα¬
  σιν νά έπαναφέρη τάς λαμπροτέ·
  ημέρας τού. Η τάξις, ή προσω-
  πική άσφάλεια καί ή πολιτική ελευ¬
  θερία τοθ Λαοΰ θά κατοχυρω-
  θοϋν. Τό σύνθημα θά είναι: Ε¬
  λευθερία καί Νόμος. Διότι τα αίώνια
  άκετακίνητα συστατικά τής άλη-
  θοϋς Πολιτείας είναι ή Ελευθερία
  καί ή Δικαιοσύνη.
  1.— Έν τρ μερίμνη πρός αποκατά¬
  στασιν τοϋ έλευθέρου Έλληνικοΰ
  Κράτους ή Κυβέρνησις θά επιδιώξη
  την άνασύνταξιν των ένόηλων δυνά-
  μεων τού Έθνους μέ κριτήρια απο¬
  κλειστικώς Έθνικά καί Στρστιωτι-
  κά δπως προσδιορίζει τό Εθνικόν
  Συμβόλαιον τοθ Λιβάνου.
  Θά άποδοθοΰν αί δίχαιαι τιμαί είς
  τοϋς γενναίους άγωνιστάς των Άν-
  ταρτικών μας Δυνάμεων, καί τα στε·
  λέχη των θά εύρουν την πρέπουσαν
  θέσιν είς τόν άνασυντασσόμενον τα¬
  κτικόν μας στρατόν.
  Βάσις τοΰ Έθνικοΰ μας στρατοΰ
  διά τό μέλλον, δπως συνέβαινεν ά-
  νέκαθεν είς την Έλλάδα καί δπως
  συμβαίνει είς δ/" ούς τούς ελευθέρους
  λαούς, θά είναι ή τακτική στατολο·
  γία. Όλόκληρος ό Ελληνικάς λοός
  διεκδικεΐ την τιμήν νά είνε ύπερα-
  σπιστής τής Πατρίδος.
  Τό γνώριμον κινηματικόν πνεθμα
  των ένόττλων μας δυνάμεων θά κατσ
  λυθή, θά γίνη συνείδησις —καΐ πρδ-
  ξις— 8 π ό στρατός δέν βουλεύεται.
  Βουλεύεται μόνον ό κυρίαρχος λσός
  τοΰ όποίου την θέλησιν έκφράζει ή
  Κυβέρνησις. Καί τάς διαταγάς τής
  Κυβερνήσεως εκτελεί ό Στρατός.
  Θά γείνη συνείδησις —καί πρδ
  ξις— ότι ό στρατός δέν μπορεΐ νά
  ανήκη ουτε είς πρόσωπαοϋτε είς κόμ
  ματα.
  Άνήκει μόνον είς την Πατρίδα
  και ύπακούει μόνον είς τάς διαταγάς
  τής Κυβερνήσεως.
  2.—Θά επιδιωχθή έπίσης ή άνα-
  σύνταξις των Σωματων τής Δημοσίας
  Ασφαλείας.
  Καί κατά τάς δύο περιόδους τής
  δουλείας τοΰ "Εθνους, τής Έσωτβρι-
  κης καί Έξωτερικής. είς τα Σώματα
  τής Δημοσίας ασφαλείας καί ιδίως
  είς την Χωροφυλακήν παρουσιάσθη¬
  σαν συμπτώματα ήθικής κρίσεως.
  Δέν έ'χομεν τό δικαίωμα νά τα κα¬
  ταδικάσωμεν έν τώ συνόλω των, διό
  τι υπήρξαν πολλοί καί άξιωμαχικοί
  καί όνδρες, οί όποΐοι έν μέσω δυ·
  σχερεστάτωνκαταστάσεων, έπετέλε-
  σαν μ' δλα ταυτα τό "Εθνικόν των
  καθήκον.
  Θά είνε δμως αύστηροτάτη ή έκ-
  καθάρισις καί ή άνασύνταξις ώστε
  νά έμπνεύσουν διά τό μέλλον πλή¬
  ρη εμπιστοσύνην,δτι δέν εΤναιδργαρα
  τυράννων πρός δίωξιν τών'Ελλήνων,
  άλλά φρουροί τής τάξεως καί τής α¬
  σφαλείας των πολιτ,ών.
  3.—Θά γείνη έπίσης γενική άνα-
  σύνταξις των Δημοσίων Ύπηρεσιών
  μας καί τής Δικαιοσύνης καί τής Δι¬
  οικήσεως καί των πνευματικόν Ίδρυ
  μάτων μας, καθώς καί των άλλων
  Όργανισμών Δημοσίου Δικαίου.
  Κατά την σκοτεινήν περίοδον τής
  δουλείας τοΰ Έθνους, ό Λαός μας
  υπήρξεν άξιοθαύμαστος. "Εδωκεν
  άπαράμιλλα δείγματα (δεαλι-
  σμοθ καί αύτοθυσίας. Άλλά υπήρξε
  κρίσις τής Ήγεσίσς.
  Ή Ήγέτις Τάξις καιά μέγα μέρος
  δέν απεδείχθη άξία τού λαοϋ. Είς
  τόν καιρόν τής δικτατορίας καί τό
  Πανεπιστήμιον, καί ό 'Άρειος Πάγος
  καί τό Συμβούλιον Έπικρατείας, κα¬
  θώς καί τα άλλα Άνώτατα Ίδρύμα-
  τα μας έκτός ολίγων λαμπρών έξαι-
  ρέσεων, περίπου εχρεωκόπησαν.
  Επροτίμησαν νά γίνουν Έπαγγελ
  ματικα Σωματεΐα, μεριμνώντα διά
  τα βιωτικά συμφέροντα των μελών
  των. Καί έλησλόνησαν δτι ή πρώτη
  αποστόλη των Άνωτάτων Ίδρυμά-
  ταν, τα Οποΐα είς τάς δημοκρατίας
  άποτελοΰν την ήγέτιδα τάξιν, εΤναι
  νά γίνωνται θεματοφύλακες των δ¬
  ρων τής υπάρξεως των ήθικών α¬
  ξιών τοθ Έθνους.
  Καί άνήκει είς τοΰς δρους τής ύ
  πάρξεως, είς τάς πρώτας ηθικάς ά-
  ξίας, καί ή Έθνική καί ή Πσλπική
  μας Ελευθερία.
  Διά τουτο θά προνοηθη ώστε ή ή·
  ■ι
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τετάρτη 22 Ν)βρ(όυ 1944
  «Ν Ι Κ Η>
  ΕθΝίΤΚΗ ΛΜΜΟΚΡΑΤ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΗΙΑ ΟΛΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΑΡιΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4-55
  γέτΐς τάςις νά μή έχη μόνον έπαγ-
  γε>ματικήν έπάρκειαν. Νά έχη κατ'
  εξοχήν χσρακτήρα, νά 1'χη υψηλόν
  ψρόνημα, ν' άποτελήται άπό έθνικάς
  καιρικάς προσωπικότητας, «ί οποί¬
  αι θά γνωρίζουν νά προμαχοΰν είς
  τάς έπάλξεις των ίδεών, καί νά τιί-
  πτβυν,-δταν χρειασθη, καί νά γίνων¬
  ται τό παράδειγμα.
  Οί ενοχοι θά τιμωρηθοΰν
  Άλλά τό κράτος τού Δικαίου δέν
  ημπορεί νά ΘεμελιωΘή διά τό μέλλον
  ε*άν δέν έ'χπ συντελεσθή ή ήθικήκά-
  θσρσις τού παρελθόντος Καί διά τοθ
  το, έκτός των έκκαθαρίσεων των δη-
  μοσίων ϋπηρεσιων, έκτός των πειθαρ-
  χικών ττοινών, θά χρειασθή έπίσης
  καί ή ίκανοποίησις τοθ έθνικοΰ αίτή-
  μαΤος πρός επιβολήν των δικαίων
  ποινικων κυρώσεων.
  νΤό. Εθνικον Συμβόλαιον τού Λιβά-
  νομέπα,γγέλλεται την επιβολήν σκλη
  ρ£>ν κυρώσεων κατα των προδοτών
  τής Πατρίδος καί των έκμεταλλευ-
  τών τής δυστυχίας τοθ λαοϋ μας. Μέ
  τό διάνγελμα τής 4ης Σεπτεμβρίου
  ή Κυβέρνησις έπανέλαβε την υπόσχε¬
  σιν δτι «ή Έθνική Νέμεσις θά εί¬
  ναι άδυσώτΕηΐος».
  Καί τώρα θά τηρήση την υπόσχεσιν
  της. Ό νόμος τής έπφολής των δι¬
  καίων κυρώσεων έχει δημοσιευθή καί
  θά τεθρ άμέσως είς εφαρμογήν. Έ-
  χομν προνοηθή όλαι αί έγγυήσεις ω-
  αε νά μή μεταβληθή είς όργανον εκ¬
  δικήσεως καί ικανοποιήσεως παθών.
  Έμπνεύστής των ποι,νων θά είναι ή
  συνείδησις τού 'Έθνους.
  Δεν προκειται βεβαίως είς την Έλ·
  λάδ,α, δπω,ς .συνέβη είς άλλας χώ¬
  ρας, περί μεγάλου ά^ιθμοΰ ένόχων,
  περΐ ^ερί&ων λαοϋ αί οποίαι ήπίστη-
  σαν· πρός τό "Εθνος καί προσεχώ-
  ρησαν είς τόν κατακτητήν. Είς την
  Έλλάδα υπήρξε καθολική ή πίστις
  πρός την συμμαχικήν υπόθεσιν καί
  έλ,άχιστα τα περιστατικά τής προδο
  τ*κής συνεργασίας μέ τάν εχθρόν.
  Άλλά ακριβώς δι* αύτό, διότι ευ¬
  ρίσκοντο είς πλήρη άντίθεσιν πρός
  τό ^αθολικόν αϊσθημο; τού λαοΟ, θά
  πρέπει* νά ύποστοθν αυστηράν κα-
  ταδίκην.
  -Ή έκκαθάρισις των εΰθυνών τοθ
  παρελθόντσς θά ίκανοποιήστ) τό κα·
  θολικόν εθνικόν καί ηθικόν αϊτημα,
  θά έξυγιάντ] την ατμόσφαιραν, Θά έ-
  ξατμίστ] την δικαίαν αγανάκτησιν
  τοΰ λαοϋ καΐ Θά Θεμελιώση άσφαλέ-
  στερον τό μέλλον τής έθνικής μας ά-
  ναγεννήσεως.
  Ό λαός άνακτά την ελευθερίαν
  Ή αποκατάστασις τής λαίκής κυ-
  ριαρχίας άνήκει κατ'εξοχήν είς τούς
  πρ&τους καί θεμελειώδε,ς σκοπούς
  μας. - '
  Ό Λαός άνακτδ τάς ελευθερίας
  τού καί γίνεται κυρΐαρχος τής χώ¬
  ρας τού.|
  - Ή-Κυβέρνησις τής Έθνικής Ένώ
  σεοος έ'χει απόφασιν νά χωρήστ) είς
  την ταχυτέραν δυνατήν ενέργειαν
  καί δημοψηφί'σματος καί έκλογών.
  Καί αποτελεί ζήτημα τιμής διά την
  Κυβέρνησιν δπως ή λαίκή έτυμηγο-
  ρία εκδηλωθή κατά τρόπον άπολύ
  τως γνήσιον. Είναι πλέον καιράς
  έ'πειτα άπό τήν^μακράν περίοδον τής
  δουλείας, δπως ό Ελληνικάς Λαός,
  άπηλλαγμένος πάσης καί ϋλικής καί
  ψυχολογικής βίας, αποφασίση, κυρί
  αρχος καί διά τό πολίτευμα καί διά
  τό κοινωνικόν καθεστώς, καί διά την
  κυβέρνησιν τής άρεσκείας τού, κα
  θώς έπίσης καί διά τοϋς δημοτικοΰς
  καί κοινοτικούς άρχοντάς τού.
  Δέν ήμποροϋμεν νά προχωροϋμεν
  μέ τα τεκμήρ'ια τοϋ παλαιοϋ παρελ¬
  θόντος τα όποϊα εΰλόγως τίθενται υ¬
  πό αμφισβήτησιν.
  Ύπάρχΐΐ έπείγουσα άνάγκη νομι-
  μότητος.
  Τό ,'Έθνος χρειάζεται οριστικόν
  πολίτευμα καί λαοπρόβλητον κυβέρ¬
  νησιν, οστε νά άναληφθί) μετά στα
  θερότητος ή προσπαθεία τής μεγά-
  λης δημιουργΐας τοϋ μέλλοντος.
  Ή Έθνική ένωσις
  Έως τότε, μόνον ή Έθνική Ένω¬
  σις σώζει. Απέδωκεν ή'δη υπέρ τοθ
  τόπου μέγα άγαθόν. Ηυξήθη τό διε-
  θνές κΰρος τής Ελλάδος καΐ συνε¬
  τελέσθη ή όμαλή μετάβασις άπό τής
  δουλείας είς την έλευθέρωσιν ή ό-
  ποία άπό δλους σχεδόν εθεωρείτο
  άπίστευτος, ώστε σήμερον νά προσ-
  λαμβάνη περίπου, τάς διαστάσεις
  Η ΤΑΞΙΝΟΓΑΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής ύπαΐδρου
  κ "εμμ. Μπαντουβάς διά διαταγής τού
  παρέτεΐνε την χρονολογίαν τής ταξι-
  νομήσεως των κτηνθν (Ίππων, ήμιό
  νυν, όνων, βοών προβάτων κλπ ) άτινα
  περιήλδον είς χείρας των πολιτών έκ
  των γερμανοιταλικών στρατευμάτων
  μέχρι τής 28 καΐ 29 τρέχοντος μηνός
  Είς τούς μή συμμορφωοησομένους
  θέλουσι επιβληθή βαρύταται κυρώσεις.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ
  Προερχόμενον έκ Πειραιώς κατέ-
  πλευσε είς τόν λιμένα μας τό ιστιο¬
  φόρον «"Αγιος Σώζων».
  ΤΕΛΕΣΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
  ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΤΑ
  Χσές Τρίτη είς τό χωρίον Δαμάστα
  έτελέσδη, μνημόσυνον υπέρ των 34
  τυψεκισσέντων υπό των Γερμανών κα¬
  τά τόν παρελδόντα Αυγουστον.
  Είς τό μνημόσυνον παρέστησαν όλαι
  αί στρατιωτικαί καί πολιτικαί αρχαί τής
  πόλεώς μας
  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
  Ό Φοιτητικός Σύλλογος Ηρακλείου
  δίδει την έρχομένη Πέμπτη 23.1144
  την πρώτη τού διάλεξη στήν Στρατιω-
  τική Λέσχη Ηρακλείου στίς 4 μ. μ α¬
  κριβώς Όμιλητής δα είναι ό κ. Θω-
  μ3ςΦανουοά<ης μέ δέμα «οί νεώτερες σχολές στή ζωγραφική.»Ή εϊσοδος δα είναι έλεύδερη. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΙΘΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ Κατά την παρελθούσαν έβδομάδα τό Ταμείον 'Εφέδρων Παλαιών Πολε- μιστών Νομοϋ Ηρακλείου διένειμε έκ των άποδηκών τού ποσότητα κριδής είς τούς άπορωτέρους των 'Εφέδρων. θαύματο. Πρός δλους τούς συνιελεστάς ά- πευθύνομεν δημόσιον έπαινον καί τούς έκψράζομεν τάς θερμάς ευχαρι¬ στίας τής κυβερνήσεως διότι έπειθάρ χησαν είς τάς εντολάς της καί έδι- καίωσαν την εμπιστοσύνην της Παρόμοια θαύματα ή Έθνική μας Ένωσις θά δυνηθή νά έπιτελέση εάν συνεχισθή μέ την ίδιαν ειλικρίνειάν καί χήν ίδιαν πίστιν καί είς τό μέλ¬ λον. Όλοι οί μεγάλοι σκοποί πού άνε- πτύξαμεν, χωρίς την εθνικήν έ'νωσιν δέν ήμποροϋν νά πραγματοποιηθοΰν, ένώ μέ την ένωσιν θά εύοδωθοϋν α¬ σφαλώς είς τρόπον ώστε άπό τό ση¬ μερινόν χάος νά προέλθη έ'νας νέος ρυθμός, άπό τα έρείπΐα τής δουλείας ένας νέος κόσμος άξιος φορεύς τής έθνικής μας άναγεννήσεως. Ή έποχή μας άνήκει βεβαίως είς άλλον αίώνα, έχει δμως καί πολλάς όμοιότητας μέ την εποχήν τού 21. Καί σήμερον δπως καί τότε έξερ- χόμεθα άηό τόν άγώνα, πλήρεις άπό δόξαν, έρείπια καί διχόνοιαν. Γνωρί¬ ζομεν πού ωδήγησε τότε ή διαίρεσις, οφείλομεν νά έμπτευσθώμεν άπό τό παράδειγμα διά νά τό αποφύγωμεν. Όταν πρό εξαμήνου έφθασα είς Κάϊρον, διεκήρυξα δτι μετέβαινα ώς σταυροφόρος τής έθνικής ενώσεως. Σήμερον έπιστρέφων είς την ελευ¬ θέραν πατρίδα επί κεφαλής τής έθνι¬ κής Κυβερνήσεως, διακηρύττω καί πά λιν δτι έπανέρχομαι σταυροφόρος τής έθνικής ενώσεως. Καί εΤααι εύτυ- χής δτι εχει πραγματοποιηθή. Άλλά πρέπει νά διαρκέση μέχρι τής λα'ίκής έτυμηγορίας, ή όποία θά καθιερώσΓ) τό οριστικόν πολίτευμα καί την κυ¬ βέρνησιν τοϋ μέλλοντος. Μέ την ευθύνην τοθ κυβερνήτου διακηρύττω, καί έπιθομω νά γίνη ή έθνική συνείδησις. δτι χωρίς την εθνι¬ κήν μας έ'νωσιν τα ύπέρτατα συμφέ- ροντα τοϋ έ'θνους καί τού λαοϋ μας διατρέχουν τόν έσχατον κίνδυνον Μόνον ή έθνική ένωσις σώζει! Άλλά δένύπάρχει κανείς λόγος α¬ νησυχίας. Όλαι αί δυνάμεις αί ό ποΐαι συνεργάζονται είς την κυβέρ¬ νησιν έ'χουν αποδείξει δτι κατέχονται άπό την πίστιν τής έθνικής ενώσεως. Καί διά τουτο θά διαρκέση. Καί δ¬ πως έθαυματούργησε θά θαυμ,ατουργήση καί είς τό μέλλον. Λαέ των Αθηνών! Έορτάζομεν σήμερον την άνάστασιν. Μέ βαθυτά¬ την συγκίνησιν σοΰ άπευθύνω τόν εγκάρδιον χαιρετισμόν της Πατρίδος. Καί χαιρετίζω έπίσης τό ήρωϊκόν, μαχόμενον, έλευθεροόμενον Έθνος. Ζήτω ή «ίωνία Ελλάς,Ζήτωσαν οί Μεγάλοι μας Σύμμαχοι. Ζήτω ή ε¬ λευθερία. ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ολόκληρον τό Συμμαχ. ανακοινωθέν. Γαλλικά στρατεύματα εφ8ασαν είς τόν Ρήνον. Οί Άμερικανοΐ περιεκύκλωσαν τό Ές-Βάντερ. Γαλλλικά Στρατεύματα έφδασαν είς τόν Ρήνον κατόπιν δεαματικής προε- λάσεως κα! συνεχθν έπιτυχιών κατέ¬ λαβον τό Μπελφόρ καΐ έφδασαν την Μυλούζην προελάσαντα 30 χιλιόμετρα έντός τριών ημερών. Τό Γαλλικόν πυ ροβολικόν βάλλει τώρα είς την άντιπέ- ραν όχδην τοθ Ρήνου βορείως των 'Ελβετικών συνόρων. Βορειότερον οί Άμερικανοΐ κατέλα¬ βον τό Μέτς την κυριώτερον είσοδον τού Στρσσβούργου κατόπιν προελά- σεως 20 χιλιομέτρων. "Αλλα άμερικανικά στρατεύματα ου- νεχίζουν την προέλασΐν των είς την κοιλάδα τοθ Σάαρ καΐ άπέχουν περί τα 3 μόλις χιλιόμετρα άπό τόν όμώνυμον ποταμόν. Αί αύται Δυνάμεις άπηλευδέ- ρωσαν τό Ντιές. "Ετι βορειότερον ή 1η 'Αμερικανική Στρατιά ύπερεφαλάγγισε τό "Ες-Βάϊλερ καί έψδασε είς σημείον άπό τοθ όποίου δύναται νά διακρίνη την πεδιάδα τής Κολωνίας Τό "Ες-Βάιλερ είναι περικυ- .κλωμένονέκ τριών πλευρών. Οί Γερ 'μανοΙάποσύρουν άπό την πόλιν τόν , κύριον όγκον των δυνάμεών των. Έξ ' άλλης κατευδύνσεως δυνάμεις τής 1 ής , 'Αμερικανικής Στρατιάς προήλασαν 6 άκόμη χιλιόμετρα είς την περιοχήν τού Γκάϊλεν-Κίρχεν. Βρεττανικά καί άμερι¬ κανικά στρατεύματα άπέκρουσαν είς τόν τομέα αυτόν δύο ισχυράς Γερμα- νικάς άντεπιδέσεις, κα'ι άπέχουν περί τα 10 χιλιόμετρα άπό τό Γιάελιχ. Είς την "Ολλανδίαν ή 2α Βρεττανική στρατιά άπέχει, 5 μόλις χιλιόμετρα άπό τό Βέν Λό Είς τόν τομέα αυτόν κα- τελήφδη τό Κέσελ επί των δυτικών όχ- δών τοϋ Μάς. 'Αεροπορικός πόλεμος: Βαρέα άμε- ρικανικά βομβαρδιστικά έβομβάρδισαν έχδρικούς στόχους είς τό ΓκαΤζεν Κϊρχεν, Μοϋνστερ, Κομυλέντς, ΜπΙς- Μπάντεν, Μπόμ καδώς καί βοιομηχα- νίκας έγκαταστάσεις είς τό Ρούρ. Γιουγκοσλαυία: Ρωσικα! δυνάμεις κα¬ τέλαβον την ΠριστΙνα βορείως των Σκοπίων. Δυνάμεις τού Τίτο δροΰν ε¬ πιτυχώς είς Σαντζάκι καΐ Μαυροβούνιον. Είς την Ούγγαρίαν : Ρωσσικαί φάλαγ- γες προελαύνουν πρός την Βουδαπέ- στην έκ βορειοδυτικής κατευδύνσεως. Είς την Ιταλίαν-: Δυνάμεις τής 8ης Βρεττανικής στρατιάς σημειώνουν καΐ νέας προόδους είς τόν τομέα τής 'Α- δριατικής Είς την Λεττονίαν άγγέλ- λονται μικράς κλίμακος έπιδέσεις. Είς την Βοϋρμαν ή άμερικανική άεροπορία άβομβάρδισε έχδρικάς δέσεις. Κινεζικά στρατεύματα έκυρίευσαν τό μεγαλύ¬ τερον μέρος τής περιοχής Βάμο. "Απω Ανατολή: Ή άμερικανική άε¬ ροπορία έβομβάρδισε έχδρικούς στό¬ χους είς Μανίλαν. Κατεστραφησαν 110 Ίαπωνικά άεροπλάνα καΐ 3 μεγάλα έμπορικά σκάφη. Βοηθεία οτήγ Ρωσια , Κατά τόέτος 1944 ή Άμερι- κή άπέοτειλε είς την Ρωσσίαν 40 έκατομμύρια τόννους πολε- μικοΰ ύλικοΰ με~αξΰ δέ τού αποσταλέντος ύλικοθ συαπερι- λαμδάνονται 115 χιλιάδες φορ- τηγά αθτοκίνητα, όκτώ χιΑιά- δεςτεσωρακιαμένα αύτοκίνητα καΐ δύο χιλιάδες τάνκς. 5.00000(5;Αμερ ι κανοι Ό Στραιηγός Σόμερβελ απεκάλυ¬ ψε ότι πέντε έκατομμύρια Άμερικα- νών ευρίσκονται έν έπιστρατεύσει ό· πλισμένοι μέ οπλισμόν καί μέσα τε· τευταίσυ συστήματος. Τα 70 ο)ο των άμερικανών ευρίσκονται είς την Ευ¬ ρώπην. Νέον κθμα τρομοκρα- τίαςείς Γερμανίαν Έπειδή αί Γερμανικαί έπι- χειρήσεις πηγαίνουν.... θαυμα¬ σία είς δλα τα μέτωπα «αί έπει δή άλίόμη ό άριθμός των είρηνο φίλον αΰξάνει καθημερινώς ό Χίμλερ έξαπέλυσε νέον κϋμα τρομοκρατίας εναντίον τοΰ γερ μανικοΰ λαοΰ. Μακρά ουνομιΑία Παπανδρέου —Σκόμπυ. Τί έ§ήλωοεν μετά την ουνάνΐηοιν. Αγγέλεται έκ Λονδίνου δτι ό Πρωσυπουργός κ. Παπανδρέ ου έσχε μακράν συνομιλίαν με-[ τα τοϋ ΆρχηγοΟ των Βρεττα- νικών Δυνάμεών στρατηγοΰ; Σκόμπυ. Είς την συνομιλίαν πά' ρίστατο καί ό ύφυπουργός των Στρατιωτικών κ. Λαμπρινίδης. Μετά τό πέρας τής συνομι- λίας ό κ. Παπανδρέου εδήλω¬ σεν τα εξής: «Έδιάβασα είς τάς εφημε¬ ρίδας ότι εάν μέχρι τής ΐόης Δεκεμβριού δέν έχει συντελε- σδή ό άφοπλισμός των άνταρ- τικών όμάδων τού ΕΛΑΣ καί Εί^ΕΣ οί είς την Κυβέρνησιν μετέχοντες ύπουργοί όλων των κομμάτων έκτός τοΰ Κομμου- νιστικοϋ 8ά παραιτηθοϋν. Δηλώ ότι ή ενεργεια αύτη των συνα- δέλφων μου παραβιάζει άνοι- κτάς θύρας όπως έπίσης τονί- ζω ότι ή εκτέλεσις τής Δΐατα- γής περί άφοπλισμοθ των άν- ταρτικών όμάδων έχει άνατεδή έξ ολοκλήρου είς τόν Στρατη¬ γόν Σκόμπυ. Ό άφοπλισμός των άνταρτών 8ά εχει συντε¬ λεσθή μέχρι τής ΙΟης Δεκεμ¬ βριού εδήλωσεν ό κ. Πρωδυ- πουργός. 2000 κατά λεπτόν Αγγέλεται έκ τού μετώπου δτι 2.000 οκάδες πυρομαχικών έξαποστέλονται παρά των συμ- μαχικών δπλων εναντίον των Γερμανικών θέσεων είς την πρώτην γραμμήν κατά λεπτόν τής ώρας. ; ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΙΣ ΆνακοινοΟται δτι ή Στρατιωτική Διοίκησις ΝομοΟ Ήρακλί.ίου έξέδωσε τάς ιόπ'αριθ. 2639 καί 2640 Διατα γάς της διά των οποίων άφ' ενός μέν άπαγορεύεται εφεξής οιαδήποτε σόλ ληψις άτόμων άνευ προηγουμένης έ- Ι νόρκου προανακρίσεως καί άνευ προ- μέχρι .τούδε, ,ηγουμένης έγκρίαεως αυτής, άφ' ετέ¬ ρου δέ άπαγορεύεται αυστηρώς πάσα κακοποίησις προσώπων κρατουμένων ή σολλαμβανομένων έστω καί υπό βαρυτάτας κατηγορίας τελούντων. Οί παραβάται "των Διαταγών τού¬ των θά συλλαμβάνωνται καΐ θά πα- ραπέμπωνται είς τό Στρατοδικείον. (Έκ τοθ Γραφ. Δικαστικοΰ τής Σ. Δ Ν· Η.) Τ"ό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοϊα·- 1 τρεΐον τού κ. ΕΜΜ. ΑΛΕΞΑΚΗ νήρχισε τα εργασίας τού. ΤΤολυκλινική Ηρακλείου. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 'ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ μαιευτήρ γυναικολόγος. Ειδικώς έκπαι&ευθείς ένΠαρισίοις. 'Εηι- σκέψεις έν τή κλινικ{). Πρός τήνΦαέντα Παρά τάς απεγνωσμένας προ¬ σπαθείας των οί Γερμανοί δέν κατόρθωσαν νά άναχαιτίσουν την προέλασιν των Σύμμαχον πρός την Φατίτσα άπό τής ο¬ ποίας άπέχουν μόλις 5 χιλιόμ. καί ή Συμμαχική άπειλή κατά τής πόλεως διαγράφεται σαφώς πλέον. ΒαΘεία διεισδυαις Ή 2α Βρεττανική στρατιά καΰώς καί ή 1η καί 9η άμερι- κανικαί στρατιαί διεισδίουν βα¬ θύτερον έντος τοΰ Γερμανικόν έδάφους. Είς τα Βόσγια Τό Γερμανικόν άμυντιχόν σύ στημα άπειλεΐται νά ύπερφα- λαγγισθΓ) κατόπιν τής ραγδαί- ας συμμαχικής προελάσεως. »■»>».« .______
  Τό Ίνβέϊντερ
  Νέος τύπος Αμερικανικόν
  καταδιωκτικοϋ Ίνβέϊτερ (είσβο-
  λεύς) λαμβάνει μέρος είς τάς
  έπιχειρήσεις τοΰ δυτικοΰ με-
  τωπου. Αί Γερμανικαί έφημε-
  ρίδες πού δέν άποκρύπτουν πο-
  τέτήν... πραγματικότητα γρά-
  φουν δτι ή ταχύτης των νέων
  άεροπλάνων κατά τούς μετριω-
  τέρους ύπολογισμούς ύπερβαί-
  νει τα 1000 χιλιόμετρα.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΙΙΓΜΗ
  Τό Μέτς έπεσε
  Τό σημερινόν Συμμαχικόν α¬
  νακοινωθέν άναφέρει ότι Δυ¬
  νάμεις τής 3ης 'Αμερικανικής
  Στρατιάς κατέλαβον την όχυ-
  ράν πόλιν τοϋ Μέτς.
  Συμπληρωματικαί πληροφο¬
  ρίαι άναφέρουν ότι αί Συμμα-
  χικαί Δυνάμεις κατέλαβον τό
  κυριώτερον οχυρόν τής πόλε¬
  ως καί κατόπιν σκληρών όδο-
  μαχιών, έγιναν κύριοι τού πλεί-
  στου μέρους αυτής.
  Κατελήφθη τό Κέσσελ
  Ανηγγέλθη σήμερον δτι Συμ
  μαχιχαι δυνάμεις κατέλαβον τό
  Κέσσελ επί τής δυτικής δχθης
  τοϋ Μάς.
  "Εφθασεν τόν Ρήνον
  Ή 1η Γαλλική Στρατιά έφθα¬
  σε τόν Ρήνον άφοϋ διήλθε τα
  στενά τοΰ Μπελφόρ βορείως
  τής πόλεως Βασιλεία.
  —Βρεττανικαι Δυνάμεις έκκα-
  θαρίζουν την περιοχήν τού Κέ¬
  σελ καΐ Σίντερνιχ έντείνουσαι
  τάς προσπαθείας των. Οί Γερ¬
  μανοί μεταφέρουν έν σπουδή
  ένισχύσεις.