91193

Αριθμός τεύχους

268

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς ο" αυτόν, «ού «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό |
  στόμα, ηρολά·η νά πβϊ Ιστ« ■
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού. !
  Ι
  «■■■■■■■■■■Ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ λ,-,,λ-. «·*,-. ΜΑΝΟΐ νΑρΗ- _. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ#ΙΚΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ * ΛΐβθθονΐΑβ. ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΗΙΙθΕΩΡΗΣΗ
  0
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥ|ΓΕΡΑ 12 ΜΑ;Ι ΟΥ 1980
  ΗΡ|ΛΚΛΕΙΟ -
  Μαρονιώργη 5 - Τηλ. 210291
  Χρόνος 5ος Αρ· Φύλ. 2Θ8—ιΔ,ρ. 10
  ν
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟ ΊΈΙΧΟΣ
  < •02. β <ω ■χ "Αδεία γιά^5όροφη οίκοδομή πάνω στό τεΐχος έξέδωσε τό Πολεοδομικό Ηρακλείου!! «ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ, είναι ιη&ριουοία δΛων των Έλλήνων». "Ετσι λένε οί Ν6- μοι τοΰ Κράτους/ οί άποφάσεις τώιν Άνωτάτων Διχαατηρ,ίων··· ΚΙ ΟΜΩιΣ, στό Ηράκλειον τα πράγματα άΛλάζουν. Πάνω σία άρχαϊα μας< χτίζονται οίκοδορές. κορπ,ρεσέ.ρ κΐ αλλα βαριά μηχανήμιατα χαλοΰν νε- ώΐερα χΐτίσρατα γώ νά οίκοπιεδοιποι- ήσουν έχ,τάσεις- γιά νά άναγερθοϋν ΐτενταοροιρες οΐκοοορές. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛιΕΙΟ, οί θόλοι των Άραιβο βυζαντινών τειχών, πού σάν άρχαιο Λογικοϊ χώροα. άνή^ουν σ' δΛους τούς "Ελληνες ΝΌΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ά π£> ί&ώτη σέ ίδιωτες ττού πληρώ-
  νουν μέχρι κιαΐ 7000 τό ίμίίνα' γιά
  κάβε Βυζαντινό θόλοΙ (ιπερίπτωση έ
  νοακιαστών των Μ. Γαράκη καϊ Ι·
  Ζουράρη, στήν όδό ΔαΐδάΛου)·
  ΣΤΟ ΗΡΑιΚΛΕΙΟ τό Πολεοδομικό έκδί
  δεί ά!6ειες (αδεία 1189)79) γιά νά
  οίκοδομήσει ϊδιώτης πάνω στά ΑΡΑ
  ΒΓΚΑ ΤΕΙΧΗ!
  ΤΑ ΊΤΕΙΧΙί αύτά/ κοντεύουν νά έξαφα
  νιοτοϋν· ΓΓίσω άΐπό κάθε κατεδάφιοη
  έρφανίζεται κι ένα νέο σΐοιχείο!
  Ή (πειρίτϊτωοτι των οακοπέδο>ν Τοι-
  γάλογΛου' (Ενετικά οίκόσηρο καϊ
  θόλος στήν Λ. Δικααοσύνης) καΐ τής
  κατε&άφιοης Ζουράρη, είναι ένδει-
  κττΐκές .·
  Άς δούμε δμ»ς τα πράγιμα-
  τα μέ τή σειρά τους
  Μέ προεδρικώ Διάταγιμα τοθ
  193(1 τα 'ΑραδοοΑ/ζαντινά τεί
  χη τού Ηρακλείου χαρσχτηιρί-
  ζονται σάν διατηρηΓτέα μνηιμεΐα
  καί ώς έκ τούτου, κΓτή,ματα ττού
  δέν μτπορούν νά ττουίληβοΰν ή να
  παραχωρηθούν. Σάν Ίστορικά
  κτίσματσ: τα Άραβοβυζαντινο:
  τείχιη; τού Ηρακλείου, δέν μττο-
  ροΰν οΰτε νά κατοπτατηθοΰν ου
  τε νά μετστΓΟΐηΐθοΟν. 'Ανήκουν
  σ' όλους τοΰς Έλλΐηινες, Κι έρ¬
  χεται ό Χρ. Ζουράρης κα χτί-
  ζει τπάνω στά άρχαΐα αύτά χτ!
  σματα, οττίτια,μετασκευάζειτοθς
  θόλους σέ καταστήιμ—α τα όττοΐ
  α νοικΐάζουν σήμερα οί κΐληρο-
  νόμοι τού στόν Κ. Γαϊτάνη, Ά
  λίκηι Κουπτάντου καΐ Δήμηιτρα
  Γαϊτάνηί,
  Άτηοφασίζει δμως ό «Ιδιοχτη-
  της» αυτής της εχτασηις Μιχ.
  ΠΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  Απο τις αρχές της περασμέ-
  νης βδομαδα< ο διευβυντής της «Αληθείας» Μάνος Χαρής, έφυ- γε οπό την Αθηνά κοί βρισκε- τοι, γιά τούς γνωστούς λόγους υνΐια< τού στό Λονδίνο, όπου υα εζεταστει οπό ειδικους διαμη τολονους καί άλλους Αγγλους γητρούς. Ο χρόνος εηκττροφης τού Μανου Χαρή στήν Ελλαδα είναι πρός το παρόν ακαθόρ»οτος, δεοομενου ότι θά εξαρτηθεί οπό την ίξιλιξη τγκ αρρώστιιας ■ου καί τή σίΐρά των σχετικών (ξπάσβων. Μϊχρι νά επιστρεφει ο δι*υ- θυντης τής εφημερίδας μα<, την «Αλήθεκι» θά εκδίδουν οί γνω¬ στόν Συνεργάτες της. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Ζου·ράρης> να άναγβίΐρει τπενταό
  ροφη: οίκοδθιμή!
  Χορίς καμμιά άντίρρηρη, τό
  Πολεοδομικό τού ΤΜραχΜρεΐ
  την ύττ· άρ. 1189)79 Οίκιοδομι-
  κή άδεισ (ή ότΓθία π,ροβλέπτει
  ι«αι κ,ατασιοευή ύττογε'ιιου) χωρίς
  κάν να έρωττηθίι ή αρχαίολογική'
  ι>π~ρεσί<ΐ. Όπως 'μάς εΐτταν στό Πολβοδομικό δέν ΤτξερσΛ» δ- τι έκεΐ ήταν τό τεΐχος καί δεν ρώτηισαν την 'Εψορβία Βυζανιτι- νών 'ΑρχαιοτήτοΛ', έττειδίι λέει ή τελεαταϊα δέν εχει ξεκαβαιρί- σει ποία είναι τα ίστορικά καί διατη'ρηΓτέα κτίσματα! Τό θέιμα δμως δέν σταμστά έδω. Ή αδεία οΐκοδο,μής δόθη.- κε ττρίν κατεδαφιστοΰν· τα πα- λιά χτίσματα! εθπώτε ό {διοκτή τη,ς ττρόττεί να έιμφάνισε «ά—οιο σχέδιο τοΰ οΐκοττέδουι καί στό 6τΓθΐο ττρέ-ει νά ό—εικονίζοντα» τα Άραβικά τείχη,! Έττεμ€·αίνουν οί ένοικιαστές των τταλιών καταστηιμάτων Ζου ράρη. ΚατανγιέΊλουν την ΰ—αρ- ξηι των τεικών. *Η Έίφορεία Βυ ζαντινών Άρχαιοτήτοϊν άμέ- σως καΐ μέ τηλεγ'ράφηιμά της (ώττ" άριθμ. 1927)12)10)79) ζητά την άμεστ) άνάκληση της αδείας οίκοδομής! Στό Τδιο τη- λετγράφτΐιμα (ιπληροφ. Λιανάς Χά νιωτάκη — Σταρίδα) άναφέρον- ται χα.ρα*ϊτηιριστικιά: «Τό τταρατΓάνω ακιίνηΐτο 6ρί- σκιετται πώνω στό 'Αραβικο τεΐ- χος στήν όβό Δαιδάλου πού τΓιροστατεύεται άττό τόι» Κ.Ν. 535(1) 1932, ττερί Άρχαιοτή- των>.
  Λϊγες μέρες άργότειρα ή Έ
  φορεία Βυζαντινών Άρχαιοτή-
  των> στέλνει στό Πολεοδομικό
  καινομργιο τηιλεγράφηιμα ποϋ ά
  ναφέρει:
  «Διευκ.ρινίζοιομε δτι ζητήσαμε
  την άνάκληστν τής ύττ* 1189)79
  ιο/ιΐκβιοορκιής άκΜας γίάι νά μελε-
  * ΙΥΝΕΧΕΙΑ στή σϋΜα 4
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  Γκι την πκρΐτττωοη τού Αρα-
  βικού τίϊχους, ρωτήσομε τόν
  δισιακριμενο δικηγόρο τού Ηρα
  κλεεου κ. Γιώργη Στρατάκη, ο
  οποίος εχει ασχοληθϋ μέ την υ-
  πόθεση. Ο κ. Στραττοκης μάς εί-
  πε τα ιξήί:
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
  Τα Αραβικά Τείχη τής ο-
  δού Δοεδαλου, όπως τουλοχι
  οτον αναφέρουν τα ίστορικά
  κείμενα κτιστήκονε αρχικά γύρω
  στσ 824—850 μ.Χ. από τούς
  Άραβες Σαρακηνοϋς καί είχον
  την ιιδικώτερη ονομαση ιΧ<ν· τέκ», οπό τα οποία καί η ιντί- πειτα ονομασϊα τής πόλη< τού σημερκνού Ηρακλείου «Χάνδαξ». Αργότερα καί μετά την κατά την ανοίξη τού 961 μ.Χ. ατκ- λευθέρωση τής ττολης από τό Βυζαντινό στροτηγό Νικηφόρο Φωκά, κτιστήκονχ από τού< βυ· ζαντινους προγόνους μος στην θέση των κατεστραμένων από την ποΛκ>ρκεα τού Νικ. Φωκά
  ΑραΒΐΗών τειχων, νέα τείχη,
  δηλ. τό τβϊχη πού κατολοιπά
  τους υπάχρουν ακόμη στήν οδό
  Δαιδόλου καϊ πού τελευταία α-
  ποκαλυφθήκανε πιό ιμφανή μέ
  τίς Νατ«δαφ'ισεκ στά οικότκδα
  Νικηφορίδη καί Ζοαρόρη.
  Ειδικώτερα η ποληά οκοδο-
  μή τού Ζουράρη ήταν «ατοσκιυ
  ασμενη πάνω στό Αραβικό τεί-
  χος σέ ολόκληρο τό μήκος καί
  τό πλατος ττκ.
  Αυτο προκυπτει οχ· μονο α¬
  πο τα τελευταία κατάλοιπα αλ-
  λά καΐ οπό τό υπ' αριθμ. 24-1-
  80 έγγραφο τής Εφορείας Βυ¬
  ζαντινών Αρχαιοτήτων. Εφ'
  όσον λοιπόν τα ποραττάνω τεί¬
  χη χρονολογοϋντοι από τόν
  όγδοο μ. Χ. α ιωνά κατά τίς δια-
  τόζεκ 1 καϊ 2 τού νόμου 5351)
  32 χαρακτηρίζονται σάν αρ-
  χαία καί ανήκουν στήν ιδιοκτη-
  σϊα τού κράτους.
  Ν0Μ09ΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  Στή συγκεκρ»μίνη πιρίπτω-
  ση τό Αραβικό τιίχος πρϊν από
  τόν προαναφερόμενο νόμο ο ο¬
  ποίος έχει νομοβετηθεί ειδικό
  γιά την προστοσϊα των αρχαί-
  * ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή σελΤδα 4
  ώ κατεδάφιζε τα κκχμ
  μπρ,εσερ —2>—Τό βέλος δείχνει τό πρανές τοΰ
  Άραβο6υζανπνοΰ τείχους.
  ΟΤΑΝ Οί
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ
  ΜΟΝΑΔΙΚΟ
  ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ,
  ΤΟΤΕ ΦΕΡΝΟΥΝ
  ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ
  ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
  Ένώ κατηγορεΐ τούς «φωνασκοΰντες»
  ΜΟΚΟ ΠΑ ΤΗΝ -ΥΜΒΑ-Η
  ΔΕ ΜΙΛΗ-Ε Ο ΔΗΜ ΑΡΧ0-
  ίό Δ.Σ. παρέηεμψε τή Σύμβαση γιά τό νερό τής Βιομηχανικής οτούς Νομικούς Συμβούλους
  ΝΕΕΣ ΔΙΑΧΤΑΧΕΙΣ προσλαμβά
  νει τό θέμα τής Σύμβαοτκ πού
  υπΐγρανί ο Δήμαρχος Ηρακλεί¬
  ου γκ3 την υδροδότηση τής Βιο
  μηχανκής περιοχής, μιτό την
  συνεδρίαση τού Δημοτικόν Συμ
  βουλϊου τής ικοοσμένης Τρϊ-
  Ό Σιωνισμός άρχισε να χτυπά φανερά!
  ΙΣΡ ΑΗΛΙΝΕΣ ΣΗΜ ΑΙΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΗΡ ΑΚΛΕΙΟ
  Ποίος έδωσε αδεία γιά την «εκθέση» στό τένις;
  ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ ϋόντετμε νά Τβ-
  ράσει ενα γεγονος τίραστί-
  ων διαστασεων που συνεβη
  την περαμένη βδομάδα στό
  Ηράκλιιο. Ισραηλινί< ση- μοίις στην «καρδια» τής πό- ληςΐ Ισραηλινοί πού κυκλο¬ φορούν ανά,μεσα στόν κό- σμο καί προπαγονδίζουν μέ οφίσκ «αί σημοίις ώχ, μόνο τα προ'ι'όντα του<, μα καΙ τή χώρβ τονς κοϊ την πολι- ΤΜβή τοικ »»τ· «ηέχτβσηΙ Συγκοςριιμέν», <ΓΓον *&Ρ° τροΟ βρίσκεται κώτω όητβ τα •«ΕνετΐΜά τείιχη, δί-πΛα στό τέν νις, είχον «κ<ϊτσλάι6£ΐ> μιά με-
  &σταστ) και την εΤχαν με-
  Η "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,, ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ
  •Λ φωτογραφία πού δημοσι-
  ιοουμε είναι τού 1976. 'Ετσι «ε-
  χασκαν καί τοτε τα χαλάσματα
  στό κέντρο τού Ηροκλιιου, έτσι
  χάσκουν κοί σήνιρα· Κ<»Ρια »ροντ»δα γκι την πολη. "Εστι, κυρηρχει η «ακτθητικη» ΤΓΚ Φθοράς κμ τής £γεσταλω|ΐη<. Σε α—λπκττΜθ σημυο ιχκ Φ™ ομ τό σ«ν«φΛ—ιμα ,κτιριυν οτή* νωνκι ΑΜθκκτυνπς «αι λίυθερίου Βενιζέλου τα ιδία... Όχι, 6» υΐΓθθτηρϊζονμί ν." αλλαξιι ΐικόνο η πολη, πρϊπιι ό εάποιοι αρμόβκΜ νά ενδιο- για την κιατόστοαη αυτή... Νο ονντηρίνββυν τ* δ» τηρητ«ο «τίρ». νά ληφθή «ν πόχκι πϋρετηίκχι. εαποκι μερι- μνα. Υ·ά νά μην θυμίζουν αυτά τα ρημοδιά ■π'κ ογοράς βομβαρ- διομένη ηολπτία.. τατρέψει σέ... έκβεστι κών εψοβίων! Λνττιροστά — μττρο στά κυιμιμάτιζε ή σηιμαία τοΰ Ί σραήλ, μέ τό αστέρι τού Σωνι σμοΰ ζωγραφΐσμένο στή μέση. Καΐ τπί&ω, μιά τελεία όργάνωση μέ σημαιακια, χιλιαδες σημαιά- κια, στό μέντεθος έκείνων ττού χρησΐμοποιοδμε εμείς στΐς έβνι κ£ς μος γιορτές! ΠαντοΟ το ά- στέρι τοΰ ΣιωνισμοΟ! Νά λοιπόν πού αρχισε πιά ή κατευθεΐαν -ροτταγόΛοα, ή φα των σβΓτανυαΰν καΐ 0- σχε&ίων τοΰ Σιωνισ,μοΟ πού μαζί μέ την "€βραιοαμίιρι- κάνικο Ιμπεριαλισμό έπτιβου- λεύονται τήί άκεραιόττιτα δλων των χωρών, μέ —ρώτηι — ττιρώ- τη, την 'Ελλάδα (την Κ,ρηΓΓηι συ γΜΕΜριμένα) δττως έχει κατ' έ- ττανιάλιηψη; κατανγείλει ή μικρή άτπό τό συνάλλαγμά μας οί Μ- σραητλινοί^ 'Είαΐνοι ελέγχο»*» την Διεβνη ΟΙκβνομία, έκεΐνοι είναι τό ϊδιο τό «φάλαιο! Οντε έν&»α φέ,ρεται τα Ίσραήλ νά μάς τρρο σψέρει τα <φώτσ> τού ή νά μάς
  «6οηθή|σει> στήν βελτίοσηι τής ά
  γροτικής παραγογίής, "Αν συ.
  νέΰαινε κάτι τέτοιο, δέν θά ηο>
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οτλ*ο 4
  της.
  Η σύμβαση αυτή πού υπέγρα
  ψζ ο Δήμαρχος παραβιάζοντας
  την 36)78 οπόφοση τού Δημο-
  τικού ΣνμΒονλίου, Ματά /ενική
  παραδοχή, επιφφει ζημιά στόν
  Δήμο.
  Οί ΔημοτΗΐοί Σύμροολο» την
  περασμινη Τρίτη, ίξέφροσον
  την οντίβίεσή τονς γιά την *α-
  ποράδ(χτη> — όπως χσρσχτη-
  ρίστηικ Σύμβοση, καί τίς ηρύ-
  Υνες ύρβς, κατέληγον στήν πα-
  ροκάτω οπόφοση:
  ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
  ΥΠΟΣΧΕΣΗ
  Το δάκρνα πού στά ματια μας
  θά οεττε ν' ανοβλύζουν
  ποτί μην τα ηιστΰνεη
  ατκλπιαε^ς σημάδία.
  Υπόσχβση ΐΐνβι μονσχά
  γΓ ογννο υποσχεθή.
  ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΗΑΓΟΥΛΗΣ
  ΣΗΜ. «Α»; Αντό τό ηοϋημα
  τού ήρωα είναι χαραγμίνο
  ο—ήν πλάκα τού μνημείου
  πού αποκαλυφε την πφασμϊ-
  νη βοομοδα η Μαννα τού,
  στόν τόΐτο που δολοφθνήθη-
  « ο Αλεκος Πανογούλης,
  στόν 'Αγιο Δημήτρ«ο Αττ>
  «Τα Δημοτικό Συμβούλιο Η¬
  ρακλείου,
  'Υστερα από μακράν συζη¬
  τήση κ,λ.π. αποφοσίζο:
  1) Νά ποροττίμψει στούς Νο
  μΜοοϊΚ Συμβούλους τή σϋμβα-
  ση πού υπογράφτη»χ μεταζύ
  τού Δημόρχου κοί τής ΕΤΒΑ
  γιά την γνωμάτεαση τής Νομι-
  ΚΓγς ισχύος αυτής, κατόπιν των
  διαφόρων πού δηπιστώθηκαν
  μεταξύ σύμ0οση< «οί σχετικών αποφάοιεων τού Δημοτικού Συμ βουλίου. ' 2) Επκρυλάσοττσι νά εαθορΐ- σει τή θέση τού πάνω στό θέμα μετά την υποβολή τής γνωμοδό τησης μέ βοση τό πνεύμα των προηγούμενον αποφάσ«ων καί την εξασφαλίση των σνμφίρ&ν των τού Δήμου». Χοοαχτηριοτιΐίό τή< •/ηφοφα ρίας γιά την παραπάνω απόφα- ση, σταθηκε τό γβγονόί ότι ό- λοι οί Δημοτικαί Συμβουλαί τού ΓΤΑΣΟΚ, αμήφισαν υπέρ τής οπό φασηςΙ Υττίρ ομήφισαν συνολι- κά 15 Σύμβουλοι, δυά εέρι- ίαν» λιυκή ψήφο, <νώ τρεκ, οί κ.κ. Παπα'Γωάννου, Βρέντζο< καί Ξυλούρης την καταφήφισαν διιυκρινΐζονταί, ότι τό εόχι» τους δέν σημαίνει αποδοχή τής Σύμβαστκ ττού απόγροψϊ ο Δή- Δυό μέρες αργότερα, ο Δή¬ μαρχος Ηρακλείου έκανε δηλώ- σεις γιά τό θέμα τής Συμβασης, τονΐζοντας, ότι «ρμήνιυσιε σω· στά τό πνεύμα τού Δημοτικόν Συμβοαλιου καΐ ότι: «Υπάρχουν παρασυρμενο ή πίριβωριακά άτομα πού γιά λόνους διαφόρους τό καθένα φώνασκούν». Όσον αφορά τό πρώτο, η α¬ παντήση δόθηκε από τό Δημοτι ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τριάντα ίννιά χρόνία από τό- μ πού η Κρήτη γονάτισϊ τό τέ- ρα< τού φοσΐσμού. Νίκησί η Κρη τική ψυχή, η αγάπη τού Λαού μα< γιά τή Λεατφΐά... "Ετσι δρα 6 Σιωνισμός. Μέ «φιλικες> κ ι «&π·ιστηιμονΐΗές> σχέ
  σεις στήν ώρχή, μέ φιλοψρονή-
  σεις καί άλλες...
  ήρθαν ο Πσραηλινοϊ στήν
  'Έλλάδα γιά νά πουλήσουν βερ
  ^ιοκή—ια κα} φυτοφάριμακα, Δέν
  ξχουν ά#χγχΐΓ) άττ>ό τα λεφτά μας
  ■■■■ΚΒεΙΙΙΒ—■■■■
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΑΑΟΙβΝΕΙ ΤΗΝ
  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΜΑΣ;
  Μια αιίκαιρη φουνα εν όψει
  τής τουρκπ-κφΛ σονζόν
  Ρεπορτάζ σέ μιτάτο τού Ψηλόρείτη
  Κοντεύουν νά ρημάξουν
  *·* . .·
  καί τα βουνά τής Κρήτης
  Δύσκολες μέρες τηρνά η κτη-
  νοτροφ» στήν Κρήτη. Μ*ρο
  μέ τή μερά, τα βουνό μο< *ρη- μοζουν», τα αϋγοπροβατα λιγο- στεύουν, κοϊ οχ βοσκοί εγιοτα· λεϊπουν τα μιτάτα, φώγονν γβ τίς πόλικ Π ατιδίδοντα* σέ άλ· λα λιγότερο δύσκολα αιογγέλ- ματα. Στο βαΐενο μος, μυνανί μο¬ νο οί γέροι, αι προηγρύνινΐς γίνά<. Οί «οί, όσοι οεν μπόρι- σαν νά βρουν κάποκι άλλη δου λειά οτϊς πόλεις, φαοντισον «ά εξασφαλΐσουν κάποκι αλλη δοι» Βοσκοί: Πορεία πρός τόν άφανισμό λοβ... , , Λνάς ιμιλίΐ ό Βα»ίλης Καλο- _ φ_ Βρισκϊόχιορστε στόν £το μιτάτο τωνι Καλομοίρη6«ν· ήλκίας, ττροστταβοθν "ά τό γάλα άττο τό --Δέν,ύ-αρχουννΐρ.στό6ο>&
  μοίρης. Ένας μεσόκοττος Άνω-
  γειανός βοσκος ττού ώφήνει σιγά
  - σιγά τα ττρσδατα γιά νά κατε-
  6ιΐ στό χ<ώριό, ν' 4σχολη|3εΤ μέ άλλ«ς δουλειές. Δίιττλα τοθ ό ά- του ό Λιόντας, ττού τώρα χρόνια κατέβηκε στό ΉραχΑκιο, ανοιξε στήν άρχϊ κα- τώρα δουλςύει μέ τόν θά βρ^Τ- νιέονς, μά « έ«Τνόι 5ά φύτβυνς σιγά - σιγ<4· "Ο- λοι δα τα έτγκ<£ταλί.ίψο>Μ(. &
  ά ττού πάιι... '"'■'
  , μάς
  65» δλςρ τ" βδβλ-
  ΣΥΜ8ΧΕΙΔ στή αελΐοα 4
  Τριαντα«ννιά χρόνια μετά. Η
  υποδουλωθή, ο φοσ*σμός εμφο-
  ν'ιζεται μέ αλλαγμενο τό πρόσω-
  πο. Κρητικοί καί Κρητικόπουλα,
  τό ξέρουν κολά: Ο αγώνας δέν
  τελιωσε. Ο αγώνας γιά προγμα-
  τική λευτφΐά.
  Καΐ τέτοιο λορτΐιριά, δέν
  μπορεί νά υπάρξει όσο υπάρ¬
  χουν οκορπισμένις στήν Κρήτη
  μας οί ξενχς βάσ£ΐ<, ετοιμίς νά σκορπισουν τό Οάνατο... ■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ «ΑΛΛΟΙ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ...» Τώρα τό πήρομε χαμπάρι: αλλοί κρατόνε τα κλβιοιά, τόν κόσμο κονουνε κουβάρι καί βάζουνε τρικλοποδιά. κό Συμβούλιο πού πορετκμφκ τή Σύμβαση στούς Νομ»κού< Συμ- βούλοΐΗ τού Δήμου, προκινέ- νου νά οττοφανθούν πιρί τής «α μικήί ισχύο< αυτής, «κσταπΐΜ των διαφόρων πού δισπιστώΙ- καν μεταξύ τή< Ιϋμβσστκ καί των αποφάσεων τού ΔημθΤΗβθύ Συμβοι,»νΙου». Όσον αφορά τό δβυτίρο, ·>
  χουμε νά τονίσουμε ότι μ' ανιττι
  τή φράοτ) πίρκρρονιΐτα» τό 4*>
  μοτικό Συμβούλιο, «κΐνο 5ηλα·
  δή που «φώνοξι» καί πού δίν
  μπορεί οί Δημοτικοί Σύ,ιΒουλβι
  νά είναι οϋτϊ
  ούτί «τφΐβωριοκοΐ». Εκτόχ #ν
  τούς θιωρεί τέτοκ>υς ο κ. Δημαα
  χος ατΗδή βξέφοασαν
  την όποψή τους καί
  κον ότι η ενμβσση οατή η«Μ{ι
  νεΐ ζημιίς οτον Δήμο...
  Εν πάσει άμως ΐκριπτύαε»,
  δέν έχει σημασίο τό ποιοτ «υνβτ
  ζουν αλλά τό ΤΙ ΛΕΜΕ... Κι ο
  κ. Δήμαρχος νομίζονμν ότι πολιί
  λίγο έλαβε ιιηόιμη τού ΤΟ ΤΙ ΛΙ>
  ΝΕ. Λένε λοιπόν πώ< ο Δημαόχθ* παραβϊα— μιά απόφοση τοιΐ Δή μοτικού Συμβουλΐοο χι αβανο·; αντί νά απαντήσο ο* ουτό, υάχ εάκ ότι πρϊπιι νά δώσονμΐ νιιρβ στήν ΕΤΒΑΙ Άν καί υπάρχουν καΐ Πθνω α' αυτό τό θέμο σοβαρίς ονηΜή σεκ, νομΐζουμε πώ< γιά την υ>
  δροδότηση τής ΕΤΒΑ ίχει βΠΒ
  φανθα τό Δημοπκό είΤΓ^Μ'^»*
  ι^ Φεβρουάριο τού 1978 μϊ
  την 38 απόφασή τού, αλλά ε*Ι
  παλαιόηρσ.
  Μέ ύβρε(< λοιπόν (γιβττί υ>
  βριΐί είναι οί λίζιι< να» καί βπεριστασιακά») • ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή οΟΙ|«ι $ Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΩ Τό Συμβούλιο Πόλης συ τής ΚΝΕ &ιοργανώ.νιι λωση μέ βέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΙίΟ ΚΙΝΗΜΑ καί ΝΕΟΛΑΙΑ». τής ο συνθέτη< ΜΙΚΗΣ ΡΑΚΗΣ. Μετά την. ομιλία ο ΗΚ3ήΖ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ θά παίξιι ο4μβ συνοδΐυόμενος στά μπου£ρχιυ οπό ότν ΛΑΚΗ ΚΑΡΝΕΖΗ. κβΙ θά τραγοοδήσουν ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΔΗΣ καί η ΜΑΡΙΤΑΡΙΤΔ 2ΟΡΜΠΑΛΑ. Δευτέρα 12 Μόη 8.30 υ.ι*. στή θεοΓνή ΗΛΕΚΤΡΑ. ΕΙΙΟΔΟΣ ΕΑΕΥΘΕΡΗ ■ * ~* ♦·♦·*«»
  _ΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 "Α Ι ΟΥ 1980
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΑΞΙΔΙΣΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
  Γρόφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ Ν. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  Ένας γΐαλός μέ πά- Ανάρια ανάρια ακούς καί τό
  μονοξιά καί μέ οηάνκ> μπαλτά μέ τή μανάρα νά πελε-
  άρυμα ομορφιάς. Μ ίνα πελώ-
  ρη Καστροχάροκο, ποΰ η σιυ-
  ηή τού σφράγισΐ τα χείλια.
  Βουβα οτέκι ομπρός σου, τό
  γιρεμισμέγο παρελθόν τού. Μιά
  πθβΑ κντημένη αττό ξεροτρό-
  χαλχ πεζούλες καί παντού σχή
  μοτο «αί εικόνος θερμοκηπίου.
  Όλο τό χρόνο έχει πανηγύ-
  ρια τσ' σγροτιάς καί τού ιδρώ-
  τβ. Όλο έχουνε χρώμα λο'Γκό,
  μο « ίνα ήχο, σάν τόν ασκορ-
  δαλλών καί των περδίκων.
  Πότΐ μέ τέμπλες μακρυές καί
  τυ—>τίς «αττσούνες πού ιδούμε
  νβς κλαηδούν στ' αυτιά τσή
  ΐαρουτηάς καΐ τού μουρέλου.
  Κι άλλοτε πάλι, ήχο, τού στΐ-
  λιαργιού, τού σκαηεθιού, ποϋ
  δΒα όε/η Μοί ζωή οτό πρόσω-
  ιτο τού τοπου.
  0
  κούν, νά κόβγουν, νά κλαδευ-
  γουν.
  Δυό παναγύρια σκολινά εί¬
  ναι τα σύνορα καί η ιμυχή τση
  πίστης καί τού χρόνου: Τόνα τ'
  Αγιού Δημητριού τσ' Οχτωβριά
  δες μέρες, πού παίρνουν καί δα
  κρύζουν οί ελιές τό αμα τους
  τό λάδι. Τ* άλλο, τ' Ά Υ—Βο-
  σκού, πού γίνεται στσ' 23 τ' Α-
  πρίλη πού τό στολίζει τσή μερ-
  θιάς κοί στ* αβρωνιάς η χαρή.
  Τό Καστρί στόν μερωμένο,
  όμορφο καί μυρωμένο τόπο,
  πρίν από μερικές δεκαετίες, τόν
  κατοικούσανε αλλοιώτικοι αν-
  θρώπσι, πούχαν περίσσα αν-
  θρωπνά, κι ήξεραν μόνο
  V
  αγα-
  πούν καί τσοί καρδιές ν* αγγϊ-
  ζοι*ν. Ανθρώποι μετοχάρηδες,
  ζευγάδες καί φαράδες απλο'Γ-
  ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΠΑ ΣΕΝΑ
  Γιά σένα πού άνάτειλες ώπό την δύση,
  έχω δΌό λόγια νά σοϋ ΐτώ·
  Στό φως σουι θά γελάσουνε μανάδες
  καί στό σκοτάδι σου (θέλεις δέν θήλεις)
  Θά κλάψουν όνθρωηοα, ζώα καί φυκά'
  "Οταν δέν θά λυατασαι οΰτε τόν έαυπό σου,
  θά συμμεμίζεσαι στήν πιό μΐκρή μορφή της
  τη <ωή. Καί τώρα.·· τράβα τύν δρόμο σου. Μά δταν θάδύσεις στήν Ανατολή, νά ξέρεις: Ό κόσμος θαχει ,μεγαλώσει στό φάριδος καΐ στό μάκρος άατ' την &ϋκή σου τή δουίλειά· ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΟΟΣΤΟΛΑΚΗΣ «ρωμαϊος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαφημίσεις έΐύ Αύτοκινήτων Τηλ. 235.734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καΐ 4·30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοϋ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·:. Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ·: Οίκίας 224608 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ «ΚΡΟΝΟΣ» ; .' ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕίΣ ΕΉΙΓΡΑΦΕΣ — ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ — ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ . . ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ- ΕΛΑΙΟΧΡίΐΜΑΤΙ_ΜΟΙ *'*· ΟΔΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 *ν. · ΤΗΛ- 223-342 καΐ 223.510 ,^.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ. ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ Α·1 ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ί(ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 προσεγμένα — "Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 'Επιηλα ποιότητος • ΤΡΑΓίΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ ,<· ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ ; ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ .·...-· · ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π '-ΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών. -- ' - Τηλ. Ε80—689 •-1- ΕΚΘΕΣΗ Α':Τέρμα1821 Ήράκλειο 'Γ^ ... .. Τηλ. 284-75· . - ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο ψ ·ν· · Τηλ. 28»-16· - ΕΠΙΠΑΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ »♦♦ κοί ρομαντικοί καί χωροοτελιυ τάδες. Όσο τούς ξέχνα ο Χά- ροντας καί σ' άλλο μέρη σ' άλ- λη γή ξόδευε τόν κα·ρό τού, ε- κείνοι, ώ< κοί μέ την νιότη μα^ δημένη, ζοώσανε ρόοΊνες στιγ- μές καί τσοί χαρές ετρύγουν. Ο Αντωλιώτης ήπαι<ε τή λύ- ρα στό πΐιρρόλι καί τσ' Ουράνι¬ ος φώναζΐ νά σηκωθοΰνε όλοι. Ο Μαντσγ^ώργης ήπαιζε οτό δώμα τή μαντούρα, τού Χαρα- λάμπη φώναζε, δέσε καλά τή κούνια. Γοργόνες πού χτενίζον· ταν καί τραγουδοθσον μεσοπέ- λαγα, οταν του< άκουγαν, ξε- χνούσον τα τραγούδια τους, στήναν χορό κι είχανε γιά μαν- τήλι, μιά χούφτα φύκια καφε- διό. Γελοϋσαν τα δελφίνια καϊ χαμογέλα ο γιαλός κι ανθούσαν άσπρα κρίνα. Ο ΖαΊ μάκη< ήραφτε στό δώμα τα στιβάνια κοί τ' Αριστεί δή φώνια^ε νά πιάσει τα μουν- τάνια. Ο Παπαδομάρκος ζύμω- νίκα,ϊ φούρνιζε νέ κιόλας. Τού Γιάννη καί τσή Δοξανιάς, ούς διπλοπαραγγελνει: — Κοπέ- λια αμέτε στά συρτά κι ήρθενε μεσημέρι. Ο Γιαμαλογιώργης λύχνονι στήν Κυλιστρά, στ' αλϋνι καί φύνιαζε τού Παρασκιού, έλα καί μή μαλώνεΐί. Ο καπΐτάνκχ τού Καστριού, Αντρέας θεοδό- σης εφώνιαζε τσή Μαριγύς, δέ¬ σε μωρή τή κόψα καί κάμε κά- τω τό νερό νά πιούνε τα μουρέ- λα. Ήτανΐ κείνος ο κοιρός, τ' α- λοτινά σεφέρισ, πού οί ξωμάχοι τούτοι, ζούσανε ξέγνοηοτοι ε- λεφτεροι, δίχιος καμμιά έγνοια. Σάν αετοί φυλιάζανε μεσα στά μετόχια, κάναν την πίκρα τους χαρά καί λέγαν, έξω φτώχοα. Δέν ειχαν φύς, πληθωρισμό, πολιτισμό καί άγχος. Μίαν αΐ«- θαλή ανοίξη ήτανε η ζωή τού·;, κι ένα ζεστό καλοκαίρι η καρ- δκι τους. Αγοπημένο μου Καστρί... Τώρα πού ττέρασε η ζωή σου στήν αχτή τού πολιτεσμού, συ- ναρμολόγησα τίς ιγλικιωμένες θύμησές σου καί ' έφτιαζα ένα ιτεριδέραιο από κείνο πού τό λένε ποίημα. Κάθε φορά πού ανοθφάνω τ' όνομά σου, ένα< επιτάφΚΗ στήνιεται στό ναό τής καρδιιάς μου. Ώς πότε θά λοιώνω στό κο-ι- μητήρι τής μοναξώς, καί ού θά μ* αναζητάς;... ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΪΤΕΛΙΟ ΚΠΙΓΗ ΣΠΥΡΙΛΑΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ Ο Νϊεχκ Νιουράκης Είναι έ- νας πολυταίιδεμένος άνθρωπος, λές καΐ αναζωογονείται απο τα ταξΐδια τού. Δάσκαλος το ε- πόγγιλμα, απορώ πνκ δέν έγινε ναυτΜος. ΣΤό βιβλίο τού «Τα- ξιδεύοντας στή χώρα των Ίν- καςτ». μάς Πΐριγράφει τή Νότια ή Λατινική Αμερική όπως λέγε- ται. Οφείλω νά δηλώσω πώς έ- χω αιισκεφτεΐ αυτές τίς μαγεμέ νες χώρίς επανειλημένα καί μέ μακρά παραμσνή. Διαμάζοντος τό βιβλίο τού Ν. Νιου,ράκη τίς επισκέφτηκα αλλη μιά φορά καί γνώρισα ιτράγματα πού δέν «χά δεί, εί¬ τε αττό αδυναμία μου, είτε απο διαφορά ενδναφφοντων. Διαβά ζοντας τό βιβλίο τού Ν.Ν. γνω ρίζος ακόμα τόν συγγραφέα κα 9ώς καί τούς συντρόφους τού στό ταξίδι. Εκτός από τίς όμορ φε< εικόνες πού δίνει μέ τίς πε- ριγραφές τού, δίνο καί τα πλού σία συνακτθήματσ πού τού γενεόντουσαν καθώς τίς αντί- ■ρυζί ο ϊδιος. Η περιγροφή τού οιεισδύει εκτός από τόν τρόπο ζωής τού κάθε Λαού καΐ στόν ττλούτο τού συναισθηματικού τού κόσμου. Οί περιγραφές τού διανθίζον ται μέ πολλή ποίηση μεγάλιον ποίητώ,ν γεγονό< πού δείχνει την αγάπη τού σ' αυτήν. Τό Ρψλίο τού Ν.Ν. είναι μιά πολύ θετική συμβολή στήν Ελ- ληνική ταξιδιωτική βιβλιογρα- φΐα, ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Δημήτρης Λακερδάς είναι ένα< πολύ σπουδαίος ζωγράφος κοί οδοιπόρος. Αντί νά γρόφε» οδοιπορικό στίς περιηγήσειις τού, γιά τίς ο«ό»/ες πού -φν ουγκίνησανν βγάζα την φωτογραφ ική τού μηχανή καί φωτογραφιζειι. Τίς φωτογραφή α υ τίς τίς έκαν« βι- ρλι'ο, τό οποίο ιπιμελήθηκε ο εκ¬ λεκτόν* δη(|.^οσιογράφο)ς Δημή¬ τρης Γκιουζέπης. Ο Δημήτρης Λακερδάς έχει πίριηγηβΐί όλη την Ελλάδα.καί από κάθε μέρος έχει φωτογραφ! σει τα σημείο. αντιπροσωπευτικότερα ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ Το βιβλίο τού Δημήτρη Κα- τσαρού «Δρομος χωρίς τέλος» ήρθε από πολύ μακρυά, από την Γερμανία. Όπως όλα δείχνουν τυπώβηκε εκεί μέ αρκετές δυσκο- λίες, αλλό είναι ένας πολύ καλαί σθητος τόμος. Είναι μιά ποιητική συλλογή πού περιλαμβάνει 95 ποιήματα τού ζωγράφου καί ποιητή Δη¬ μήτρη Κατσαρού. Ο Δημήτρης Κατσαρός είναι ακόμα καΐ ένας Έλληνας μετα- νάστης πού γεύτηκε τό πικρό ιμωμί τής ζενητιάς μά καί τή νο σταλγϊα τού ξενητιιμένου γιά την Πατρίδα. Από κει παίρνει καί τα θέματά τού μαζί μέ τίς θυμησες τού τόπου τού. Η ποίηση τού Δ. Κ. είναι ξέ χειλη από την αγάπη στήν Πα- τρίδα μά καί τό πικρό παράπο νο τού μετανάοτη, πού γνωρί- ζει τα αίτια, πού τόν έδιωξαν μακρυά καί πού συνχχίζουν νά τόν κρατούν μακρυά από την αγαπημένη Πατρίδα. Κάτω οπό αρκετά ποιήμα¬ τα έχιι τοποθετήσιι όμορφα σχεδια από τα οποία παΐρνομε μιά πρώτη γεύση γιά τόν Δ. Κ. σάν ζωγράφο. Τα ποιήματα τού Δ. Κ. παρά τίς ορισμένας ελλε,Ίψίΐς τού, στόν στίχο διαβάζονται μέ ευ¬ χαριστήση καί τέρψη. ΑΓΡΟΤΙΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΑΥΤΟΥ; ΟΧΙ Α, ΦΤΟΥ! Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΪΔΗΣ Πόσο πρέπει καί πόσο πολύ ή λίγο εττιβόλεται νά αγαττσ κα- νείς τόν τόπο πού τόν γέννη- σε, τόν μεγάλωσε καί τόν ανά- θρεψε, είναι ένας από τούς απα- ράκαμπτους όρους τής ζήσης τού καθονός μας. Κι οσο ο τέτοιος όρος δένει γερά, δυνατά τή ζωή μας τόσο —τόσο κι άλλο τόσο ο τόπος πού γέννησε τόν καθένα μας προοδεύει, ευημερεί, κρατιέται καί σάν κοινωνία καί σάν κρά- τος καί σάν οΐκογένεκι. Καί τότε είναι κύριοι πού ο Ήλιος τής ιμυχής, τής δοκαιοσύ- νης, τής γαλήνης καί τής ευτυχί άς φωνάζει σάν αλλη καλή μη- τέρα νά μεγαλώσει τό παιδί τού αύριο μέσα σέ τιμή καί δόξα. Καί τάτε πάλι είναι πού έχο¬ με μερά λαμπερή καί γιά μάς, τό έθνος, την γενιά καί τό περιβάλ- λον, καί ποτέ, μά ποτέ, νύχτα. Η νύχτα ιμυχής, σώματος καΐ κοιΐνωνικιής κακομαθησιάς δίνει στ* στ* άτομα πόρωση συνείδη- σης, κατρακύλα καί στό φινάλε ττνευματικό καΐ συνειδησιακό θάνατο. Ένας πρωτοπόρος άγωνιστής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ένας άδικημένος φιλόσοφος Γράφει ό ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΑΣ Τη σκέψη τού ανθρώττου δέν μπορούμε νά την κάνουμί κτή- μα μας, καί κυρίως ότσν ογωνϊ ζεται γιά ένα καλύτερο αύριο τής εποχής τού. Ο Απόστολος Μακράκης ΐζησί. σέ μιά ετιοχή πσύ τό Ελληνικόπνεύμα δέν εί- χε νά παρουοιεάσει καΐ πολύ σπουδαία πράγματα, όσο αφο- ρά στήν κοινωνική ΐκκλησίο καί φιλοσοφία. Η Ορθοδοξία, τότε ήταν καταπΐιασμένη μέ τίς βιο- γραφϊες καί τή συνεχή αντιγρα- φή των εκκλησιαστικήν κψέ- νων. Ο Α. Μακράκης θέληοΐ νά δώσίΐ όσο πιό πολύ μπορούσε απλοποιημένη τή ΧριστΜνική Φιλοσοφία, ώστι νά γίνετοι μ τανοητή καί από τούς απλούς ανθρώπους τής ΐποχής. Τότε ό- λες οί μεγάλες πόλεις, όπως λ.χ. η Αθηνά, η θεσσαλογίκη, η Πό τρα κ.ά. μιμούνταν ευρωπο'ι'κά πρότυπα. Βλέποντας αυτή την κατάσταση ο Μακράκης, θέλη- σε νά φτιάξει' μιά θρησκευτική κοινωνίο, πού πρότυπό της θά ήταν ο Χριοτιονισμός, αλλά έ¬ ξω από κάθε εκκλησιαστικό &ε- σμό. Η διατιαιδαγώγιση θά γινό- ταν έξω από τα εκκλησκΜΤΐκά δόγματα «των παίδων διαπαιοΌ γωγός θά ήτο ματαιοττονία, εφ* όσον οί εν τή εκκλησίο άρχον- τες, κακοί όντες καί διΐφβαρμέ- νιθΐ,αντιτάσσονται κατά τού καλού, νομϊζοντες, διότι οφόρε σαν τόν μανδύον καί την μή- τραν, ότι δικακ>ύνται νά τρέ-
  φονται ώς κηφήνες υπό τού
  λαού κοί νά δεοττόζωσιν αγερώ-
  χως καΐ σατροπικως, επί τής κ-
  κλησίας, μηδέν έχοντίς όσιον
  καί ιερόν.
  Τό 1858 έγραψε την «ΑΠΟ-
  ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
  ΤΟΥ ΚΕΚΡΥΜΕΝΟΥ», όπου α-
  νέλυε την πλήρη άγνοια τού
  θείου Λόγου καί θεωρούσι ότι
  αυτό μέχρι τόπ ήταν ««οφυμέ-
  νος θησαυρός». Μετά δυο χρο-
  νια εφυγε από την Κων)πΛΐΓ)
  καί ήρθε στήν Αθηνά, γά νά
  κάνει ,δημόσκι κηρυγμοτα, αέ-
  λά θι τότε Μητροπολίτης Νχόφυ
  τος τού τό απαγόρΐυσε καίέτα
  νύρισε πίσω στήν Κωνστο»—ί-
  νούττολη, γιά νά κσντ· τό δό-
  σκαλό. ' ■ -—■
  Την Πφίοδα ε,κεϊνη έγραφε
  την «Πόλη Σιών», όπου η λεξη
  Ιών ΐχμ συμβολικό χαρακτήρα
  στό ρψλίο καϊ όχι ουσιαστικο.
  Στό πρώτο μέρος περιΐγραφε
  την αποφύγη τού κακού γιά την
  κατάκτηιση τής αιωνίας βασίλει¬
  ος. Στό δεύτερο μέρος ανέπτυ
  σε τούς τρόπους μέ τούς οποί-
  ολκ «ατακτήται. Πιρ απλά, μέ
  την εργασϊα εκείνη ήθελε νά κα
  ταδιΐάσει την κοκοδαιμονΐα
  καί απαστήριζε ότι ο άν&ρωπος
  θά σωθε! από αυτή μόνο όταν
  ακολουθήοει τό δρόμο τού Ιη-
  σού Χριστού πκττά.
  Άν καί τα δύο παραπάνω
  βιβλία τού δέν είχον μεγάλη α-
  πήχηοη, δέν απίλπϊστηκε καί
  συνίχισιε νά γράφει, παρουσιά-
  ζοντος την τρίτη μελέτη τού,
  μέ τΐτλο: «ΛΥΣΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙ-
  ΚΗ /βΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΟΡΙ-
  ΣΜΟΥ». Η μελέτη αυτή, είχε εκ
  φωνηθεί στό Ελληνκκό Λύκειο
  Σπ. Πατμϊου, στίς 17 Ιούλη
  1860, όπου ο συγγραφέας ζη-
  τοόσε τή φιλοσοφική καϊ θρη-
  αεευτική ανόλυση τού ανθρω¬
  πίνου προο,ρισμού.
  Τό 1862 μέ *64 βρισκόταν
  ο~ό Παρίσι, όπου έγραφε τέσ-
  αφι< μιλ/πνς στά Γαλλικά, στίς οποίες πραγματεϋονταν τή ψευ δαφΐλοοοφκΐ τού Καρτέσιου. Γαρϊζοντας από την Αθηνά, ό- παυ μίλ(νσ£ μέ θέμα τα πολιτικά τού Πλάτωνα. Όταν εγκατα- στάθηκ στήν Κων).πολη, έγρα ιμε τό βιβλίο «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕ- •ΡΙΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙ¬ ΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», στό οποίο ανέλΐΜ ότι τό μέγιστο εργο τού θΐθύ ίϊναι α θεμΐλιώδης νόμος τής θ&ότητος τού Χριστού. Το 1866, νομίζοντας ότ<, με την αναχωρήση τού .Όθωνα, η Α- θήνο απόχτησε την . ελευθερία τού λογου.. ο Μακρακρς εγκα- τελειιμε την Κωνΐττολη και ήρθΐ στήν Αθηνά για να κάνει πατρι' ωτΐεΚ»,—^ θρησιΐΕΐίΤκές ομιλΐες στήν πλατεία Ομονοίας Αυτο,ΐ οί λόγοι δημ'οσιεύθη- ~ αργότερα στήν εφημερίδα διβυβυντές τούς Ν". Διανέζη «Οί Α. ΐίϋχρρκη, νΐέ τττλο «Δ!- ΚΔΙΟΓΥΝΗέ, σε δύο φορές τή βδομάδα από τίς 34 Σεπτέμβρη τού 1866. Τόν προηγούμενο μηνα ο Μακράκης πηρε μια απειλητική ΐπιστολή από ένα άγνωοτο Μα· σώνο. Τότΐ άρχισε ισχυρό α- γώνα τα κατά τού σκοταδιστι- κού Μασωνισμού, καί έγραιμε δύο βιβλία, «Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕ- ΚΤΟΝΙΚΗ» καί «Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗ καί ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΩΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ» (1867), θέλοντας μέ αυτά τό βιβλία νά διαφωτίσει τό λαό γιά τίς πράξεις των Μασώνων. Δέν επιτίθετο μόνο κατά τής Μασωνίας, αλλά κατά κάθε ψευ τιάς τής εποχής, πού σκοπώ εΐ- χε νά ξεγελάσει τό λαό. Στά λό- γο τού πού εβγαλε τοίς 13 Φλε βάρη τού 1867, συνελήφθη καί καταδικάσθηκε 16 μερίς, γιά ε- ξυβριση τής βασίλειος καί τής Κυβερνήσεως Κουμουνδούρου. Τό 1868 εξέδωσε νέα εφημερί δα, τό «ΛΟΓΟ», πού περιείχε θέματα ιπολκτιιαά, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, κ.ά. Την έβγαζε μιά φορά τή βδομά¬ δα. Τό 1871 άρχισε νά ερμηνεύ εί τή βϊβλο καί ανέπτυξε τή θε- ωρϊα τού τρίσυνθέτου τού ον- θρωπου, αντί τού δισυνθέτου πού £π*κρατούσε στούς εκκλη- σιαστικούς κύκλους μέχρι τότε. Κατά την αναπτύξη αυτής τής θεωρίας τού ΜΑΚΡΑΚΗ, άρχισε ταυτόχρονα ένας αγώνας κατά τού έργου τού από την τότε εκ κησιαστική διοίκηση. Τό 1872 έφυγε από την Αθη¬ νά γιά νά πάει στή Σίφνο, όπου θά έκανε θεραπεία στό πόδι τού, αλλά δυστυχώς δέν επήλ¬ θε καμμιά βελτιώση, καί τό 1872 λόγω γάγγραινας, έκο- ψαν τό αρκπερό τού πόδι. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ (τό τέλος) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙαΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΖ ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΣ ,ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτακη* (Μάνος Ένα θάνατο βρωμερό, άχρη- οτο καί καθ* όλα άνονδρο. Κι είναι γνωστό πώς τό νά πεθά- νεις είναι φυσικό, μά νά πεθά- νεις όμως μόνο γιά τό ότι εχεις μεσάνυχτα, γιά τό πώς ο άλλος γϋρω σ' εφερε ώς τό φέρΐτρο με τα εξυπνακικά τού, τίς μττα- μπεσιες καί τα κόλπο τού πά« πολύ, πάρα πολύ φίλε μου. Καί λίγο πολύ φίλε αγροτάκι σύ εϊσαι ο πρώτος θανατοχτυπη μενος όταν έτσι λαλιέσαι καί συ νεχίζεις νά προσκυνάς μέ τό νού καί τό σώμα, εϊδωλα, σκιάχ τρα καί γουρουνόφερτα όντα πού ούτε την φυχή ούτε τό σώ μα σου πού τδρωκοπά σκέπτον- ται ποτέ. Ο νσύς τους ακάθαρτος, η ζωή τους αμφΐβολη, ο καψο- σκοπισμός τους γνωστάς, σάν αγιογδάρτες απλώνουν τή νύ¬ χτα γύρω μας πότε μέ τό τάξε —ξέταξε καϊ πότε μέ δόλο, βρω μιά κοπραχιρένικη καί πότε μέ οηδονολάλημα τύπου μπλά — μπλά. Στήν ουσ'ία μεσονυχτιμενοι αύτοι σάν πονηρσί διοόλοι τού αιώνα τούτου τού απατεώνα ψήνουν στό τηγάνι μας δηλητη- ριασμένα φίδια νά μάς τα τα'ί- σουν αντί γιά ψάρκι. Άνανδροι, άκαρδοι, σκλήροί καί παληανθρωπσι κλωτσούν σκόπιμα την Δικαιοσύνη καί την αλήθεια τού θεού καί των νό- μων, τού τόπου τους ώς τό ά¬ γνωοτο, στό έτσι κι αλλιώς, στό νάτο—νάτο (καϊ ΝΑΤΟ), πούντο, πιάστο, πάρτο, όμε, έλα. Εμείς πάλι καθισμένοι απ' την απέναντι οχθη τού άχ — βάχ και θρονιασμένοι στή βρω- μιά τού «φαγιαδίσμού» ποίζου- με καί παλαμάκια αντϊ νά πούμε τι γίνεταιι φιλαράκκι ΑΥΤΟΥ. Αύτοι είμαοτε κι εμείς τα αν θρωπάκια. Φοβισμένοι απ' την πνευμα- τική ανυδρ'κι τής τραγικής μας άγνοιας γιά τή ζωή καί τό περι- βάλλον μας, τα δικαιώμαται καί την ζήση μας «πετάμε πέτρες τού Ηλίου», πσύ ίσως μάς λυπή θηκε κάποτε καΐ θέλησε νά μάς φωτϊσΐΐ. Κι επΐίδή ο Ήλιος είναι φηλά πάντα ότι είδους ήλιος ε-Ινα^ αυ τος, ή δηλαδή πνευματικήν μας ανύφωσης ή κοινωνική< καί τα- ξικής μας ανόοθωσης καί δέν τόν πιάνουν οί πετριίς μας πέ- φτοντας χτυπούν τό «ξερό» μας κεφάλι μέ τή δκιφορά όμως ότι δέν τό οττούν νά γλυτωσου- με μιά κι όξω σάν τάξη αλλά τό αποβλακώνουν πιό πολύ. Όμως προσωπικά κείνο πού δέν ξέρω είναι τούτο: Τί άραγε ταιριάζιι νά πώ στόν ταξικό μου συνάδελφο αγρότη. Τό εδώ μεσάνυχτα, εδώ μεσάνυχτα·, άΙΙ φτού, αφαιρώντας από τό «όχι ά!! φτού» τα «όχι» κι ϊσως κά- ποιος, κάπου, κάποτε στείλει τό ξημέρωμα κι όχι τα ΜΕΣΑ¬ ΝΥΧΤΑ; κΓτΐΪΥ ΚΟΥ* ΚΟΥ* ■ ΚΟΥΧ "ΟΥ* ■ "Υ* «ΟΥ* "ΟΥ* ΚΟΥ* * "Ε ρέ (6χι Έρέ) π έχει νά γίνει τώρα πκ>ύ
  θά άναλάβει Πμόεδρος δλων των Έλλήνων (δ-
  πως κα ό ϊδιος τόδήλωσε) ό Καμαμανλης!.. ■ Πώ
  -αιώ τί θόχει 6 μκταξές. ■ - "Ολα τα έλέη τοΰ
  θεοϋ (τοΰ άλλαυ, 5χι άτούτου) θά μοιμάίονται
  δωρεάν στό Λαό.
  θά φτηνίσοΐΜ· χά τρόφιμα, θά φτηνίσουν ιά
  μοΰχα καΐ τα παπούτσια, θά καταρ,γηθοΰν οί φό-
  ροι, θά πέσουν άΐπύ τα ΰψη τους τα νοΐκια, θά
  γίνει ύ τύπος γής τής 'Επαγγελίας, γης τής Φτή
  νειας καΐ τής Καλοπόρασης·
  Άρκεί νά τό πκπέψει ό Λαύς κι ΰστερα..
  Τί δη,λαδΐ), μιά ίδέα είναι νά πείσεις τόν έαυτύ
  σου δτι ή φίιβα είναι χαβιάρι» ή ριέγγα είναι σο-
  λω,μός, τύ έκατοστάμκκο χιλιάρικο κΐ ό Καραμαν
  λής Πρύεδρος. ■. Δικμοκματίας!
  * Δέν Γ]ταν £νας, δέν ήταν δύο, δέν ίρ:αν τμεΐς,
  άλλά εκατόν όγδόνΐτα τριεΐς·
  Άατ.' δλους δμως, τό βραβεΐο τής παπάμας,
  πμέΐπει νά ιύ πάμει ό Καμδάμας
  "Αν καί λέγεται δτι ίϊδη τύ πάϊμε. (Προσε¬
  ξετε : τ ύ πηρε, οχι τ ά πηρε) ·
  ■Α- "Ενα ώραΐο πού άρχισε νά κΛΛκλοφορεϊ, γύρω
  άπό την ψηφοφορία γιά την έκλογή τοΰ Καρα-
  μανλή, είναι καί τουτο:
  —ΕΙδες ό Μενέλαος, πιού τόσα λέγανε γιά
  •τή στάση τού; Δέν χτυιπΐήΐθηικε οΰτε στήν·. Άχί-
  λειο πτέρνα τού, ένώ, άντίθετα κάποιος άόλλος
  υπαιζε άνέλπιστα τύν ρόλο τοΰ..· Πάρη!"·
  ·<»; Τό ξετίναγμα πού έκανε στό περασμένο φύλ- λο μας ό Νίκος τρϊλάκης τοΰ Δηράρχου Καρέλ- λη, έ^^δωσε τή ν άφορμή τοΰ παρακάτω λογοτιαί- γνιου, σέ μθιρφή διαλόγου: —Τί λές τώρα, μετά τή σκανδαλώδη σύμβα- ση γιά τάν Δήμαριχο Καρέλλη; —Τί νά πώ; Οΰτε... Ψιλάικης στόν κόρφυ ΐου!·.. * Κι ^ναάλλο, έπα'σης σχετΐικά: —Μεγάλη φωτία τοΰ άναψε ό Ψιλάκης τοΰ Καρέλλη··. —'ΚαΙ τό κακό είναι 'ίτι ό Δήιμαρ.χος δέν έχει νερό νά τή σβύσει! ·. Βεβαία, πού, νά τύ 6ρεί, άφοΰ τδδωσε δλο στήν ΕΤΒΑ καί μάλιστα σέ·.. τιρή εύκαιρίας!. * Ό Μάνος τοΰ Τρίτου ·.. Προγράμιματος, συγ- χίστηκε — λέεΐ — μέ τα τελευταία «γιούνια» πού τοΰ κανανε καί θέλωντας νά ξεδώσει καί νά άπαλλαχτεϊ — όπως δήλωσε — άπό τα «ήθικά καυααέρια τής Αθήνας», πηρε τό άε,ροπΑάνο και κατέβηκε στό Ήράκλειο, γιά νά κάνει τα παράπονά τού στόν έδώ «Μανόλη τού». Βλέπετε δτι κάθε τόπος έ'χει τόν.. - Φλωρι- νιώτη' τού; (ήν τουλάχιστον, τόν·.. φλώρο τού;) "Αν έχετε·.. άμφί—βολίες ,ρωτήστε την··· «Μπέτυ» γιά δλες τίς.·· Μανωλίες!.. Πώ — πώ κάτι . . κραξί,ματα καΐ δέν βγίίκε άκύμη και τό «"Οίαν» "Οταν δμως..· δταν, πολλοί τοΰ Τρίτου.·. Προγράμματος, την ώρα καί τή στιγμη θά κατα- ριόταν! ·. * Κάποιος παληός καλύς φίλος, ήρχισε νά μοΰ ,ρίχνει πρόσφατα λοξές μαπές καί κοφτερές σάν φαλτσέτα. Άφορμή: ή έξ άιγχιστείας τωρινή σχιέση τού μέ ιά παληά·.. σπαρματσέΐα! ^Κι όμως, δέν ξέρω, τ' όμολογώ — γιά δλα αύτά τίφταίωέγώ; "Αν έπΐ,μένει όμως θά 6γάλωμε... λαγό!·. Καί τότε, δέν πειράζει, ά*ς φΐαίω πάλι έγώ. ·. ** Τό πρ,όσφατο δημοσίευμα των «Νέων», γιά τα χάλια τοΰ Ηρακλείου καί είδικά τοΰ δτι δέν έ¬ χει παραλίες γιά νά κάνει ό κοσμάτκης μπάνιο, σχολίαζε προχθές,μιά παρέα. Γιά κύττα 6ρέ παιδί μου, νερό δέν έχομε νά πιοϋ,με, νερό δέν έχομε νά πλυθοϋρε, νερό δέν έχομε νά κολυμπήσωμε· Μά τί διάολο,... ό>
  νυδ,ροι εΐμαστε;
  —^Και ποΰοαι άκόρΐΊ··.
  —Γιατί, θά ύτιάρξοιη' καί χειράτερα;
  —Βεβαία, σέ λίγο δέν θήχαμε νερό οό"τε γιά
  νά ξυριστοΰμε-
  —*Πιύ καλά, έτσι θά άποχτήσωρε δλοι μού-
  σια, γιά νά νίνομε καί.. «άισορ,τί» μέ τό σχετικό
  περί υδρεύσεως.·· μοΰσι πού μας ΐτουλανε — χρό
  νΐα τώρα·..
  Ο ΕΧΕ'ΜΥΘΟΣ
  ■----■■■■-■■■■■■-■
  ΕΦΗΒΟΙ,
  ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
  ΠΑ ΣΑΣ
  ΥΠΑΡΧΕΙ Ο
  ΚΑΡΥΔΗ5
  ■■■■■■■■■ι1
  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙίνΙΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ
  οφτο κρεας
  .-.·, - - · .· /
  χωριάτικο
  ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ!
  * ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΗΛ. 224.325
  ΔΕΥΤΕΡΑ ι.ΜΑ.ΌΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΛΗΑΛΗΘΕΙΜ) ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  'Δλλοιώνεται ή ταυτοτητά μας;
  Μ ΑΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΙ Τ0ΥΡ1ΣΠΚΗΣ ΣΑΙΖΟΝ
  ΧΩΡΙΑ πού άλλάζουιν όνόρατα. Χωρία τιού όσο
  κι αν ψάξεις δέ Ο άβρεϊς στά μαγαζιά τους έλλη
  νίκη επιγραφαί. Τσάντες μέ... ζωγ,ραφιές πεντο
  ζάλη. Κρητικοΐ ζωομένοι μαχαίρια, πού χορεύ-
  ουν πενΐοζάλη κάτω άτπο ίνα ·.· μπουζούκι, γε-
  ρόντοι πού ποζάραυν γιά &να. .. είκοσαρίκο· Χά
  λιά -ού ΐχραίνονται στόν Βόλο καΐ πουλιοΰνται
  γιά Κρη,τικά, καί δέν συ,μμαζεύεται·.. Μιά σύντο-
  μη είκόνα τής Κρήτης μας έν όψει τής νέας
  Τουιριστικίίς περιόδου- Τής Κρήιτης έκείνης πού
  άλλάζει ταυτότητα, πού χάνει τα ί)θη της πού
  βλέλπει το φιλότιμο καί τή λεδεντιά νά ρισκάρον-
  Μιά άλληι φορά; τπέρυσι τό
  φθινάτηωρο, ενα ζευγόΐρι άλλοδα
  τπων^ τραιδοϋσε ταινίσ έναν άρ-
  κετά δμορφο τατπο, Κάττοιος ντό
  πιος ττοϋ όργωνε τούς ττήρε χα-
  μπάρι καί άρχισε νά τρέχει ά-
  λαφιασμένος κάντα τους. Σάν ε
  φτασε κοντά, άρπάζ/ζι μιά ξε-
  ται-
  Στήν 'Εθνική όδό Ηρακλείου
  —Λασιθιού, μιά έτπγραφή άρ-
  κετά έμφανής^ δείχνει τον δρόμο
  πρός τό χωριό Καρουζανώ ττού
  χάριν τής τουριστικής μας .. συ
  νείδησης έγινε «ΚΑΚΖΑΝΟ5» (δι
  άδαζε: Καρζάνος) νΐΙ_Ι_Α6Ε
  ΡΙΕ5ΤΑ ΑΝ ΕνΕΝΙΝ6 Υθυ
  νΥΙ1_[_ ΝΕνΕΚ ΡΟΚ6ΕΤ) μέ
  δυο τρείς — Κρηττικοϋς νά χο-
  ρεύουν τηεντοζάληι κι έΊνσ. . .
  μττοι/ζουκιι!
  Στά Μάλλια^ στή Χερσόνησ-
  σο στόν "Αη Νικόλσ, στό Ρε-
  θεμνος, στά Μάταλλα ό κόσμος
  φαίνεται νά ξέχασε πώςί—άρχει
  κι ή έλληνιχΐή γλώσσα. 'Επιγρα
  φή ελληνικήν δέν ΰττάρχει ή την
  συναντάς τόσο σπάόνισ.
  άφτιοκτίδωτη, παράδοση τής Κρή
  της...
  Ό Βασίληις Δράσος, γφνά σ'
  ολΐη την Κρήτης Χωριό μέ χω-
  ριό, δρόμο μέ δρόμο κι αύτη τή
  στιγιμή διαθέτει την ττλουσιώτε-
  ρη Τσως σιΑλογή ντοκουμέντων
  γύρω άττό τή ζωή και την τταΐρά
  δοσηι πού σιγά — σιγά χόνεται
  άπό τό νησί μας.
  Νά τ! μάς λ&ι ό κ. Δρόσος:
  «—Σε κιάποιο χωριό τής Κρή
  της, εΤδα έναν άργαλειό μέσα
  σ' ίνα σττίττι καί μιά γριοΰλα νά
  ύΦαίνει. Πληισίασα, γοητγευιμέ-
  νος ά~ά τό θέαμα^ καΐ βλέττω
  δυό τουρίστες νά λογομαχοΰν
  μέσα στό σπιτάκι μ'έ τόν σπι-
  τονοικοκώρη. ΟΙ ξένοι δέν κατα-
  λάδαιναν. "Ομως ό δικιός μας
  τούς ελεγε ότι χιρυστοΰσαν σα-
  ράντα δραχμές. Τούς ρώτηρα τί
  άγόρασαν. Καί ό δικός μας μοΰ
  εΤπε νά τούς ττώ νά ττλιηιρώσουιν
  44 δρχ, μεΐον 4 δρχ. ή. . . εκ-
  πτωση, μόνο 40 γιατΐ έτράβη-
  ξαν δυό φωτογραφίες τής γυναί¬
  κας τού πού ύφαίνει και ή κάθε
  μιά; τιμάται ττρός... 22 δρχ.
  Μττιήκα στήν ιμέση κ ι εδιωξα
  τούς ξένους μά κ ι όταν έίφυγα,
  τα ίδια ι—οψιάζομαι πώς θα γι-
  νόταν.
  Γοναΐκες πού «κλώθουν» πού
  ύψοίνουν ττού ζυ,μώνουν, μόνο
  καϊ μόνο γιά νά προσελκύουν
  τα ενδιαφέρον των ξένον έπισκε
  —ών μας.
  'Ωστε, ταχουιμε δλα αϋτά
  γιά ξεττοΰλημα; Γιά ξεττούληιμα
  η χιλιόχρονη παράδοση μας;
  — · —
  "Ομως; πιό τρομαχτικ.0", πιό
  συνταραχτικά γιά την ταυτότη¬
  τα τοΰ νηριοΰ μας, είναι αύτά
  τηού μάς διηΐγεΐται παρακάιτω ό
  Φωτορεπόρτερ Βασίλης Δρόσος
  ό άνβρωττος πού φρόντισε νά
  κλείσει μέσα στό <ρακό τού την ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ε)Γ — Ο)Γ • ΜΙΝΩΣ • ΑΡΙΑΔΝΗ • ΚΝΩΣΟΣ Κάθε μερά κρήτη — Πειραια — Κρήτη Τηλ. Πρακτορεϊου 224-304 και 224-305 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΟΤΑΝ...» ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ «ΟΤΑΝ...» ΕΚΔΟΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΙΠΠΟ ΚΟΥΖΙΝΑΙ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΠΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ6 Μιά εικόνα τής Κρήτης μας, από κείνΐς πού χάνονται στό χρονο, πού αύριο θά βλέπομε μονο στίς φιοτογραφίες. ρή άγκινάρο: καΐ άρχισε νά. . . ττοζάρει πιέζοντος τους νά τόν φωτογραφίσουν. Τόν φωτογραφ· σαν λοιττόν — τί αλλο νά έκα- ναν — κ,αϊ δταν τέλειωσαν α- πλωσε τό χέρι τού καί ζητοΰσε ε*α κοσάρικο γιά την. . . φωτο- γραφία. Σ' ένα διπ'λανό χωριό ενας χοντρούλης έμποράκος, εΤχε επι στρατεύσει τή μάννα τού στό μαγαζί τού. 'ΕΞιρχόντουσαν οί τουρίστες κι έκεΐνος τούς παί- νευε τό έμτηόρευιμά τού, «Γκούτ —γκούτ ^κ,αλό, καλό». 'Ετπειδή όμως οί ξένοι ηθβλαν νά φύγουν ό ήμποράκος φώναξε: Μάνα φράξε την ττόρτα^ ττές «καλό» μην τούς άφήνεις νά φύγουν 'Εύττυχώς δμως αύτοι οί άν- θρωττοι δέν άποτελοθν τόν κανό- να άλλά την έξαίρεση... -•- Άρχίζει λοιπόν νά άλλοτριώ- νεται ή Κρήτη; Νά χάνει τό πρό σωττό της τα ήθη της κι ό τουιρι σμός νά δίδει τή «χαριιστική 6ο- λή»; 'Εκεΐνο πού μπορεΐ κα- νείς νά πεΐ μέ σιγουριά είναι πώς τό θέιμα τής διατήρηση'ς μας σάν Κοινωνικό σύνολο μέ δικές τού άρχβς; ήθικές άξίες, δικιά τού παράδοση άρχισε νά ταρακουνιέται, Άρχισε νά κιν- δυκεύει ή ταατότητά μας... ,^ι ό τοι/ρισμός — δυστυχώς — δι- αδραματίζει κι έδώ ενα ττρωτεύ- οντα ρόλο .. Οί Κρητικοί μέ τούς ήθικούς νόμους καΐ την αύ στηρότητα των ήθών, κυριεύτη- καν άττό εκττλη,ξη; στή θέα των των πρώτων γυιμνιστών. Τό πρά- γιμα δμως; δέΐν έμεινε μέχρις έ- κεΤ, Και μερά μέ τή μερά, ό Κρητικός άρχισε νά συνηθίζει. 'Από 6ω ξεκινά τό κακό., -•- —τΛΑά πώς διάολο μποροΰνε καί φΐλιοΰνται στή μβση —μέση τού δρρμου, πώς μττοροθνε κι έ'ρχονται μισόγδυμνες οί ξένες θυληικές στ' Άνώγεια;» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 Εΰλογο τό έρώτη,μα τού Καλο- μοιροδασίλη ενός ΆνωγειανοΟ 6οσκοΟ, πού έμαθε άλλοιώς} ττού άνατράψηκε κάτω ά—ό άλ- λες συνθήκιες. Κ,αί τό χωριό τού, τ' 'Ανώγεια έγιΐνε ενα άτπέραντο έκθετήριο ύ- ψαντών, τηού πειριμένει τόν ξένο ττού θά δωσει λίγες δραίχμές γιά νά τ' άγοράσει... ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ "Οχι, δ«λ* τάχουμε μέ τόν Τουρισμό. 'Εκεΐνος εχει και τα καλ« τού, και τα κακά τού. Τα κοιλάς ττού κανεΐς δέν μπορεΐ ν' α>μφισ6η.τήσει. Όμως καΐ τό ξε
  ΤΓοώληιμα, είναι τόσο λυατηρό, τό¬
  σο άσχηιμο. Τό ξεπούληιμα τής
  παράδοσης! τής ψυχοσύνθεσης,
  τής Κρηιτικής ψυχής.
  "Ας δοθμε δμως πώς δλέπει
  τα πιράγιματα ό Δήμαρχος ενός
  γνήισιου Κρητικού χωρίου, μέ
  τα ίδιαίτε^ρα γνωρίσματα καί
  την δικιά τού παράδοσηι. Μάς
  μιλάει ό Δή,μαρχος Ανωγείων
  κ. Γεώργιος Κλάδος.
  —«Κ,ύριε Δήιμαρχε ιμτνττως ό
  τουρισμός συνέβαλλε σ'
  αύτό πού λέμε «άλλοτρίω-
  ση» η άλιλοίωση τής ταυτό
  τητάς μας σόΐν Λαός;
  —Ό τουρισμός είναι ?να φαινό-
  μενο ττού εχει μπεϊ στή ζωή των
  ματική δουλειά τώρα καί τρία
  χ,ρόνια μέ συγκεντρώσεις κ!λπ.
  Χρηρΐιμοποιοθμε την πειθώ άλ-
  λΐά καΐ λβμε πώς θά φτάσουιμε
  μέχρι τα Δικαστή,ρια) χωρΐς νά
  τό κάνοιψε άσκώντας έτσι μιά
  πίεση. Τό ττραγιμσ: δεν είναι ά-
  Ερεννα
  ΤΟΥ
  ΜΊΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  ο, γιαιτι ό χθεσινός άγρό
  της, η χθεσινη άγρότισσα ττού
  δέν έίχει καιμμιά σχέση μέ τό
  έμπόριο, εγινε έίμπορος κι έμττό
  ρισσα. Ό βοσκός όόφησε τα
  ττρόβατα κα'ι κάνει τόν τηωλητή
  τουιριστικών είδών.
  —Κύριε Δήμαρχε} λένε πώς
  τ' 'Ανώγεια διατηροΰνε
  την τπαράιδοση πιό πίολύ
  ώττ' δλα τα χωρία τής
  Κιρή/της. Σι>μ6αίνει τέτοιο
  πράγιμα και αν ναί γιατί;
  —ΔιατηροίΛμε ττολλά στοιχεΐα
  αττό την παράδοση, ή όποία δ¬
  μως δέν είναι Ενα ττΐράγμα στα-
  τικό. Κάθε έπτοχιη εχει την παρά
  δοσή της. Στά χωρία αύτά ή δο
  μή τής οϊκονομίας ήτανε τέ-
  τόν τουρισμό;
  — Άλλοτριώνονται γιατϊ άλλες
  συνήθειες παίρνο'με καί άλλες ά-
  ττοβάλλομε, Ή συναναστροφή
  συνεττάγεται έπιπτώσεις και θε
  τικές καί άρνητπκές. Σ' αύτό βε¬
  βαία παίιζουν ρόλο καί τα ιδιαι¬
  τέρα χαρακτηριστικά τοθ κάθε
  άνθρώττΌΐΛ Δέν μποροΰμε νά 0-
  ττοστηρίζουιμε πώς ό τουρισμός
  είναι μόνο ζημιά...
  — Κύριε Κοαντουράκιη μιά και
  εΐστε ττΌλιτευτής τής Κυβερ-
  νώσας παράταξης, δν μττορεΤ-
  τε νά έκφρασθεΤτε ελευθέρα,
  ιμττοριεΤτε νά μού —εΤτε άν φταί
  εί ή Κυβέρνηση γιά τα άρνη-
  τικά σημεΐα πού σάς άνέφε,ρα
  στήν άρχή) γιά τόν έξευτελι-
  σμό μας μέ τα εύτράπελα
  Στά Μάταλα, στήν Αγιά Γαλήνη, στά Μάλλια, στή Χερσόνησ
  σο, στόν Άη Νικόλα... Ηλιοθεραπεία μέ τή στολή τής Εΰας
  (Η φωτογραφία είναι από την Κσκκινη Αμμο Ματάλων)
  άνθρώπων καΐ δέ βγαίινει, £να.
  οίκονομικό — κοινωνικό φαινό-
  μενο μέ ιηαγκόσμιες διαστάσεις.
  Τό νά λέμε ο-ημερα δτι ό τού
  ρισμός εχει φέιρει προβλήιματα
  άλλαγής νοοτροττοιών, έητηρεβ-
  σμοΰ τής ζωής καί θετικά καΐ
  άρνητικά εΤναι ένα γεγονός ά-
  ναμφισβήτητο.
  Τό πρσβληιμα εΤναι σέ ττοιό
  βαθμό μποροθμε ένσεινήδητα ή
  ύποδομή πού δημιουργοϋιμε δχι
  μόνο ή οικονομ ική άλλά καί ή
  κοινωνικήν οί τηροσπάθειες πού
  κάνει ή αύτοδιο!ικιησΓΐ) ή πολι-
  τεία, τό κράτος, οί τταράγοντες
  οί σώλλογοι τα Πολιτιστικά Σω
  ματεΐα κλπ. ούτως ώστε νά
  I-
  χουμε τό μάξιμομμ τοθ δυνα-
  τοΰ ώφελους καΐ τό μινιμούμ
  των ζηΐμιών.
  —Αύτη τή στιγιμή οί δρό,μοι
  των Άνωγείων) εχουν γε
  μίσει χαλια. Πολλά άττ'
  αύτά είναι ξένα, τα φέρ-
  νουν έδω και τα τηουλάνε
  γιά ντόίΓΓΐα...
  —'Οχι δέν είναι ξένα. Τα 90
  ο)ο είναι ντόπττα. Αύτά ττού ε-
  έχουνε οί γυναΤκες εξω άττιό τα
  στπίτια είναι δικά τους.
  Πιό σύνθετο δμως είναι τό
  ττρόβλημα. Κάθε χωριό} ιοάθε
  πε.ριοχή εχ«ι τα δικά τού —ρο-
  δλήιμοπα^ τή δικιά τού νοοτρο-
  πία, 'ΕμεΤς στ' 'Ανώγεια κάνα-
  με μιά έκστρατεία νά οταματη-
  σομε τίς τπροσττάθειες τΗού κά-
  νουνε μερικες γιηιαΤκες νά τρα-
  δήιξουμε τόν ττελατη. Μιά σνστη
  τοια ττού δέν έττέτρεττε άλλαγές,
  ή κοινωνία ήτανε κλειστή μέ με-
  γαλο βαθμό αιντοκατανάίΛιωσης,
  ή ο'ίκ,ογενεια εΤχε πολλά σηιμεϊα
  ττατριαίρχΐΐΜά. Μιέχρι ττρίν τόν πό
  Αεμο ήτανε ζή/τηιμα νά ύιτήρχαν
  ττένττε ζευγάρια στ' 'Ανώγεια
  ττού οί γυναΐκες τους νά ήτανε
  αττό αλλο χωριό, "Ητανε ένα χω
  ριά εντονα ένδογαιμ ικό.
  Ζήττηιμα νά ύτπηιρχανε δυό 'Ανω
  γειανές παντρεμένες στά Ζωνι
  ανά καί Λειβαδια.
  Ο κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
  Άς δοΰιμε άκαμηι τι λεει ό κ.
  Μαναλης Κουντουιράκης, εΐδικός
  ενμβουλος τοΰ ΕΟΤ εΗρακλείου:
  —^Γιά την άντ,μιετώ— ισηι τοθ
  προβΛήματος, χρειάζεται ή δια
  φώτιση τοθ κόσμον, σχετικές ό-
  μιλίες ούτως ώστε νά βελτιωβε"
  κάττως ή ·«—-άσταση. Δέν νομί-
  ζω Οτι ύττάρχει σκοττιμότητα,
  ούτε άδιαφορεΤ ό χωρικός μας
  γιά τα ηθη, τή λεβεντιά μας, τό
  φιλότιμο.
  —Αύτά τα χαραχτηριστιιοά πού
  ιμοθ εΐττατε, άλλοτριώνονται,
  ιμττορούν νά άλίλοτριωθοΰν μέ
  Ήρβε νά χαρεί τόν ήλκο τής
  Κρήτης...
  αύτά γεγονότα;
  — Κατ' αρχήν ό άνθρωττος πρέ-
  πει νά είναι έλεύθερος νά έξωτε-
  ρικεύει τίς γνώμες τού. "Ή κάθε
  κυβέρνηση, εχει την εύθύνη γιά δ¬
  λα τα καλά καΐ τα κακά πού γί-
  νονται, Δεν μπορεί νά ένεργή|σει
  δμως σάν άτηό μηχανής θεός. Τό
  πρόβλΓ|μα μττορεΤ νά άντιμετωττι-
  σθεΐ μέ συσκέψεις, μέ όμιλίες,
  μέ ύττομιήματα στούς άρμοδίους
  φορεϊς...
  -•-
  "Ενα άκιό,μη καλοκαίρι έρχεται
  καΐ μαζ! τού ή κάθο^δος των «μυ-
  ρίων». Εένοι πάλι θά νοιώθουιμε
  στόν τόττο μας, Όχι, δέν πιρεττει
  νά γκρεμίσουιμε δ,τ' ΧΤΓίσανε οί
  γεννιές των Κρηΐτικών, δένπρέττει
  νά βγάλουμε στό «σφυρΐ»τήν ψυ
  χή μας νά ξεττουλήσουιμε γιά λί¬
  γες δραχΐμές δ,τι μπορεΐ νά ξε-
  ττουλΐηθεΐ...
  Όλοι μας φταΐμε... Μά ττιό
  ττολύ ή ΚυβέρνΓΐσηι πού δεν εκα-
  νε τίττοτα άλλο> άτΓΟ τό να έν-
  θαρύνει την άλόγιστη τουριστική
  μας άνάτττνξη, χωρις δλεγχο,
  χωρις την δημιουργία των κ,ατάλ-
  ληλων συνθηκών πού θά προστα-
  τεύουν καΐ τούς ξένους> κι έιμάς...
  ~~~~ — — — — — —'—'—» — ε— ε— —, —. —, —. —. —ρ—^ρ—εε——|π—-ε-—ρ π— π|
  "Ανθη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΜΑΝΑΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
  ΝΟΙΩΘΕΤΕ
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ
  ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
  ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
  ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
  ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΚΗΣ
  ΠεΛώδθί 1 (*»α»τι χλΐμφινου Κι»)γράε»«ι «ΗΛΕΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Παραδίδονται μαθχιμΐΐτα, Χαλκογιραφίας-
  Ζωγραφΐκης, Πυρογριαφίας/ Χειροτεχνίας, Δέρ-
  ματος, δωρεάν γιά τίς γυναϊκες.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  κ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ
  Τηλ. 28β·678
  Έπιπλα
  »>><»♦ ΣΤΟ Π θέλετε νά έχοτύχετε μαά πραγματική εύκαιρία, άγοράς ηωλήσεακ; ^.ενοικιάσεως; ΈπισκεφθΓίτβ μας. θά^χβτε σύντομα την πιό συμφέρουσα περίπτωση- Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεοιτική έξυττ-ρέτη- ση, άλλά τό συμφέρον τής πβλατείας μας. ΜΕ2ΙΤΙ-0 ΙΤΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφαρος Καλ^ΚαίρινοΟ 188 ΤΗΑΕΦίΐΝΟ 280-841; ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΟΙΕΙΑ . Γράφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Έγιναν λοιπόν οί εκλογί< τούΠροεδρου τής Δημοκρατίας στή Βουλή. Εκλίχτηκε ο Αρ- χηγός καί Πράεδρος τής Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, χωρίς οί πολίτίς νά αγωνιούν γιά τό ποίος καί άν θά βγεί. Μιά απορϊα μόνο μού διατύπωσε νης φϊλος. Γιατί δπ λαδή ο κ. Καραμανλής νά εγκα- ταλείιμει έτσι άκαροα τό ιτρσε- δριλϊκι τής Νέας Δημοκρατίας γιά τό ιτροεδριλίκι, τής οκγττκ Δημοκρατίας. Λές, μού εϊττε, νά είναι καλλίτερη η Δημοκρατία σκέτη; Συμφώνησα μαζϊ τού κάνον- τας τή σκέφη, τιύις οτγ καί να βάλομί στή Δημοκρατία, θά της είναι βάρος. "Αν τής το βα- λομε μπροστά θά την εμποδιζει νά ττροχωρήσει. Άν τής τό βά- λομε πϊσω, θά την κρατά από το... φουρώ καί θά την πηγά ι- νει πρός τα τιίσω. Άν της τό βα λομε από πάνω, θά την βαραί- νει καί θά ΐίναι στάσιμη. Ξέρον- τας ακόμα πώς η Δημοκρατία το μόνο πού μπορεί νά σηκώ- σει, χωρίς νά αλλοιώνεται, είναι η οξεία, έβγαλο τό συμπέρασμα πώς ο κ. Καραμανλής θά βαρέ θηκε, φαίνεται, τή Νέα Δημο- κρατία. "Ως εδώ όλα καλα κι αγια. Πάμε τώρα στή στάση τού ΠΑΣΟΚ. Τί τους επιοσι δηλαδή νι αρνηθήκανε νά ψηφίσουν; Αυτό δέν μπόρεσο νά τό κατα- λάβω, γιατί ξέρω κάποιον, πού όταν ψηφίζομε κι εμείς, γυρνά α πό πολιτικό σέ πολιτικό καί λϊ- ει: — Έχω δώδεκα ψήφους καί... κορδώνεταιΙ Νά σάς πώ όμως, σρχισα νά τα καταλσβαίνω μέ τη βοηθεία τής Τηλεόρασης καί μςρικύν ε¬ φημερίδων. Τό είττανε κοθσρά — καθαρά, πώς τό ΠΑΣΟΚ δέν ψήφισε, γιά νά απασταθεροποιή οΐΛ τούς θεσμούς κοί μάλλον πώς έχουνε δίκκ>, γκιτί αν θνμά
  ότε καλά, ούτε ο κ. Καραμαν¬
  λής εψήφισε στίς δυό πρωτες ψη
  φοφορίίς.
  Μέ την ευκαιρίο θυμήθηκα τό
  ανέκδοτο τού πατέρο μέ τόν
  γιά.
  Έτρωγαν, λέει, πατέρας καϊ
  γιός σε μιά εξοχή. Αφού <φα» γαν καί ηπιαν καλά, λέυ ο γνός τσόν πατέρα: — Φάγομε κι ηπκιμε πστϊοα καλαί Νάχαμε καί μιά νά... Ο ττατέρας όμως οργισμένος είπε στόν γιό: — Σάν δέν ντρέπεσαι! Ανήθικε. Ο γιός όμως, πού ηταν ετοι- μόλογος, αποντησε: — Γιά σενα πατέρα το λέω. Κατευχαριστημένος ο πατέ- ρας είπε: — Την ευκή μου νάχ«ι< παιιδί μου. Μέ αυτή τώρα τή λογικη, λί ω κι εγώ, λέτε ο κ. Καραμανλής νά δώσει την ευχή τού στο ΠΑ ΣΟΚ; ή πρίν προίδριύσει όρχε- σε, νά μετρά μέ δυό μέτρα καί δυό σταθμά; ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ « ΗΛΙΟΚΑΛ » ΑΠΟΚΆΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμαράκΐ Τηλ. 282658 ΙΜΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ Δέχεται καθημερινά 9π.μ. δως 1 μ.μ· καΐ 5 έ*ως 8.30 μ μ. έκτός Σα66άτου είςτό Ίατρβίο τού, Γιαννιτσών 3 (Αοςΰροφος) Βαλιδέ Τζαΐμΐ- ΤΑ "ΖΥΛΟΥΡΕΤΚΑ,, "Ενας εΐδικός στά θέματα μουσικίίς, ό δνθρωπος πού άΐτό τα έφτά τού χρόνια παίζει λαοθτο καΐ λύρα, ό Γιάννης Ευλούρης, σδς ξεναγεΐ στόν κο- σμο τής μουσιχης· Τα καλυτέρα κομμάτια πού κυκλοφοροϋν στήν Έλληνική καΐ ζένη άγορά- ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Ε Τ Κ Α» "Ενας μουσικός, σας προσφέρει τή Μουσική πού άγατι&τε, πού άκοΰτε. -ού θέλετε νά σδς κρατ<1 συντροφιά τίς ξέχωρες ώρες .· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ «ΣΤΑ ΞΥΛΟΥΡΕΤΚΑ» ΔΙΣΚΟΙ — ΚΑΣΣΕΤΕΣ Λεανφ· ΚαλοκαιρινοΟ 127 — Ήράκλβιο
  ΣΕΛίΔΑ Α
  ■Μ Νβ ·>
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  αρας
  τιΕ^ν
  πουπρηνμε/χωμα ι,ου
  ξιαλνν
  ι____
  προλαΡπ νρ π^ι
  ουλλαΡπ
  1£ ΜΑΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙ
  Νά ληφθούν μέτρα πρίν είναι πολύ άργά
  ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥΣ
  ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕ;Σ
  Στή Βουλή έφερε τό Θέμα ό Βουλευτής κ. Κώστας Ασλάνης
  Κινδυνεύον^ οί Βυζαν
  τινές άιρχαιάτηίτες της Κρή
  ιης! Οί έκκλησίες, οί εικό¬
  νος··., τα πάντα!
  Σέ συνέχεια τού θέρατος
  των Άραβοβυζαντινών τει
  νες έξαφανίστηκε άΐπο την
  Άγία Αίκατερίνη μια εΐ-
  Μόνα ρεγάλης άξιαξ τοΰ
  1600! Καΐ ό χώρος αύτάς,
  2φησιροττ.οιεϊται σαν ρου-
  οεΐο, οάν χώριος φύλαξης
  χών πού γράφουιμε σέ αλ- των Βυζαντινήν εϊκόνων!
  λη θέση της έφηιμΐερίδας £ρ Τό Δεκέμβριο πού
  " ' ~ ' " 20
  χειται μιά ερωτήση των βου
  λευιτων τοΰ ΠΑΣΟΚ πρός
  τ6 Ύπουιριγείο Πολιτισμοΰ,
  Έγκαταλελεΐμένες χω-
  μΐς φρονιτίδα, εΐκθετες στά
  χέρια των άρχαιοκαιπήλων,
  σε, στό Τυρτϊάκι ε"ας
  χρονος όιπό την Άλεξαν-
  δρούποληι 8κλεψε μιά έττί-
  σης σπάνια είκόνα, την £-
  κοψε ριέ πριόνι στά δυό καϊ
  την «φύλαξε» κάχω άπό τό
  Ό κ. Άσλάνης άναα»έ-
  αταραμένουν σηραντικές εί πάτωρα τοΰ «στπτιοϋ» τοθ ρει χαραχτηιριστΐκά:
  κόνες τής Κρηχικής Σχο σκιύλου τού Ι Αύτάς ό δεύ- «ΟΓιά τίς άγαογρασρίες αύ
  λής ήλιχίας 300, 400, 500 τερος άνακαλύψτηκε άπό τές ουδέποτε άσχολήιθίηικε
  παρ·απάνω χρόνων! την Άοτυνοιμία καΐ ή εί- σοβαρά τό Ύΐπουργεϊο Πό
  Πρίν άπό δυό μόλΐς μη κόνα δέν πρόλαβε νά κά- λιτΐομοΰ- Ή ϊδια αδιας>ορία
  νει «φτερά» γιά τό έξωτερι καΐ περιφρόνηοη άΐκολου-
  ικό· θεϋται καΐ στό μεγάλο θέ-
  Ό βουλευτής Ήρακλεί- ,μα τής κλοηίίς φορηΐτών εί-
  οι> τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Κώ- κόνων μεγάλης άξίας, ηραν
  στας Άσλάνης, άναφέρει άπό δυό χρόνια άπό την
  ίνα άΐλλο σχετικιό περι- Μονή. Ή Μονή Ί&ρουσα-
  στατικό· Μέσα στό χιωριό Λήρ μέ την κατάλληλη μέ
  «Λουτράκι» Μαλεβυζίου, ρΐμνα, μΐηαρεϊ νά άατοδειχ-
  ύιπάρχει ή μονή Ίερρυοα- θεϊ σέ πρώτης κατηγορίας
  λή,μ μέ άξιάλογΐες άγιο- πνευ,ματιικό καΐ Πολιτιστι-
  γΐραφίες έγκαταλελειμενες κόΚέντρο».
  στή φθορ^ι τοΰ χρόνου* καϊ Στό ϊδιο χωρία, όπως ά
  τής διάβρωσης! νακρέριει ό κ. Άσλάνης, ύ
  Χωρίς ρεύμα, χωρΐς δρόμους, χωρίς προγράμματα
  ΛΕΝΤΑ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
  ΤΗΣ ΥΠ ΑΝ ΑΠΤ Υ
  των νοτίων παραΛίων της Κρήτης
  Λεντα. Μια από τις νοτιοτε-
  μκ, Ελληνικές ηεριοχε*, πού δκα
  τηρεί όλη τού την γραφΐΜότητα
  καί την ομορφιά, είναι καταδι-
  κασμενη νά παραμένει πάντα κο
  θηλωμένη χωρίς προοτττικες
  παραπέρα ανάτττυξης
  Πρόκειται γιά μιά περιοχή μέ
  βασικές ελλειιμεις, τίς οποίες θά
  δουμε παρακάτω, καί μιά απαγο-
  ρευτική διατάξη της Αρχαιολο¬
  γικήν Υπηρεσίας, η οποία αρνει-
  τα* στό Λέη—α την αναπτύξη.
  Απαγοεύρει τίς οικοδομές.
  Απο μιά συζητήση στή Βου¬
  λή τόν Νοεμβριο τού 1979, προ-
  έκυψε ότι υττάρχουν μελέτας γιά
  την κατασκευή πρότυπον τουρι
  στικών οικισμών, δυτικά καϊ α-
  νατολικά τής περιοχήν, χωρίς νά
  διαταρόσσετοι η οΐκοΑογιιαί κτ-
  σοροπια ιτοϊ χωρκ νά βϊγονταιΐ
  οί ορχαιολοιγιιιιοΐ χώροι τού χω¬
  ρίου. Αυτό όμως, πορομένβι μα-
  κρυνο ον«ρο, γιατί η Αρχοιολο
  γική Υπηριβία, δέν φοΐνεται δια
  τιβϊΐμϊνη συμφωνα μι δ^ιμοο^ο-
  γαψικές πληροφορίας νό αρχίσω
  τ'κ ονασκιοφές «.αί στή συνέχεια
  νά εκλείψουν οί λόγοι πού απα-
  ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
  γνώμη τοθ κ. Γ. Στρατάκη
  • Σ.ΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1
  ών, έχει χαρακτηρισθή ώς »στο
  ρικό διατηρητέο μνημεϊο μέ τό
  Π.Δ. 8—6)193) ΦΕΚ 159)13-6-
  1931.
  Σύμωωνα τώρα μέ τό όρβρο
  5 τού Ν. 5351)32 οποίος γϊνει
  κάτοχος κατά τόν οποκϊδήποτε
  τροπο αρχαίου αντικεψένου ο-
  ψείλει νά τό δηλώση μέσα σέ
  15 ημέρες στήν πλησιέστερη ορ
  χαιολογική η αστυνομική υπη-
  ρεσια. Εάν ο κάτοχος δέν τό δή
  λώσει μέσα στήν παιρατιάνω
  προβεσμία καί συνεχίση νά τό
  κατέχει πϊρα από τοϋς δυό μή¬
  νις καί βρεβεί άλλας νά καταγ-
  γείλει την κατοχή τού αρχαίου,
  ο κάτοχος τιμωρεΐται μέ τίς ικν
  νές των άρθρων 5 καί 6 τού Νό»
  μου τούτου καϊ επί πλέον ΔΗ-
  μευονται υπερ των μου-
  σ:ειων τού κρατουσ τα αρ-
  ΧΑΙΑ.
  ΟΙ οΤΙΤΛΟΙ» ΖΟΥΡΑΡΗ
  Το τμημα των Αραβικων τει-
  χών πού αντιοπΌΐιχεί στήν κα-
  τεδαφιζομένη οικοδομή τού Μ.
  Ζουράρη περιήλθε σ' αυτόν σύ-
  μφωνα μέ τα συμβόλαια τού α¬
  πό κληρονομιά αυτού καϊ τής μη
  τέρας τού απά τόν πατερσ τού
  Γιάννη Ζουράρη, ο οποίος πέθα
  νέ τό 1962. Ο Γιάννης Ζουρά-
  ρης τώρα σύμφωνα μέ τα συμ¬
  βόλαια πού έχουν μεταγραφεί
  στό Υποθηκ)«εϊο Ηρακλείου,
  φαίνεται ότι πήρε τό Αραβικτ
  τείχος από κληρονομιά τού α
  δελφού τού Χριστοδούλου Ζου
  ράρη πού πέθανε τό 1945.
  Ο Χριστόδουλος Ζαυράρης
  έχει μεταγράψει στά Υποθ)κείο
  Ηρακλείου ένα χαρτϊ, πού χαρα
  κτηρ'ιζεται σάν πωλητήριο ϊγ-
  γραφο καί φέρνε» τόν οριθμ.
  31.301)1932. Τό χαρτί όμως αυ
  τό τό οποϊο έχει ημερομηνία
  15-10-1932 δέν αποτελεί τΐτλο
  κυριότητος.
  Καί δέν αποτελεί τίτλο κυ·
  ριότητος γιατί:
  1) Δέν φ'έρει ούτε υπογραφέ< ούτε σφραγί6ε< τού Ελληνικοϋ Δημόσου, ούτε «ίνοι υπογραμέ- νο σύμφωνα μέ τό νόμο περί εκ δόσεως παραχΐυρητηρίων. >
  2) Δέν έχει συνταχβεϊ μέ τόν
  τύττο τού συμβολαιογραφικού
  «γγράφοϋ.
  3) Έχει συνταχθεί μετά τάν
  Αύγουοτο τού 1932, την χρονο
  λογία δηλ. πού δημοσιιύτηκί ο
  νόμος 5351 «περί προστασΐας
  των αρχαιοτητων» ο οποίος στό
  άρβρο τού 13 κυρήσσει άκυρη
  κάθε πράξη μεταβιβάσεως των
  αρχαίων χωρίς την προηγούμε-
  νη δήλωση των στόν αρμόδιο
  αρχαιολογικό Έφορο.
  4) Γκπϊ τα Αραβικά τείχη α¬
  πό τού χορακτηρισμοϋ των σάν
  ιστορίκού διατηρητέου μνημεϊ-
  ου μί τό παραπάνω προεδρικό
  διάταγμα τού 1931 έγιναν κτή-
  μα εκτός συναλλαγάς πού κατά
  τόν Ι^ρητικό Αστικό Κώδικα,
  πού ίσχυε τότε στήν Κρήτη, ή¬
  σαν ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ. Τό
  άρβρο 199 τού Κρητικού Αστι-
  κού Κώδικα εχαρακτηριζε τα
  τεϊχη σάν δημοσία κτήματα τής
  ΐπικράτειας. Τό άρθρο δέ 202
  τού ίδιου κώδικα όριζε ότι τα
  δημοσία κτήματα ήσαν αναπαλ
  λοτρΐωτα.
  ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
  ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΑ
  Εφ' όσον λοιπόν κατά το
  1932 πού φαίνεται ότι συντά-
  χτη.»ε τό παραπάνω έγγραφο
  τα αραβικά τείχη δέν μπορού-
  σον νά απαλλοτριωθούν ή νά
  μεταβιβασθούν, τό χαρτΐ αυτό
  καί άν υποθέσουμε ότι τυπικά
  είναι εντάξει, πού δέν είναι σύμ¬
  φωνα μέ τα παραπάνω, δέν δή
  μιούργησχ καμμιά μεταβίβαση
  κυριότητας οπΐ των τειχών από
  τό Ελληνικό Δημοσία πρός τό
  Χριστόδουλο Ζουράρη. Βεβαία
  υπάρχει ίνα συμβιβαστικ συμ-
  βόλαιο μεταξύ τού Ελληνικοϋ
  Δημοσίου καί των κληρονόμων
  τοϋ Χιρστολουλου Ζουράρη δή
  λαδή τό υπ' αριθμ. 15.995)1946
  συμβόλακ) τού συμβολαιογρά-
  φου Αθηνών Βασίλη Οικονομό-
  πουλου, αλλά αυτό τό μόνο
  πού κάνει είναι ότι αναφέρεται
  στό υπ' αριβμ. 31.301)1932 έγ¬
  γραφο τό οττοίο προσπαθΐί νά
  εγκυροποιήσει. Διευκρινιζω ό¬
  τι τό τελευταιο συμβόλαιο συν-
  τάχτηκε γιά νά παραιτηθεί τό
  Ελληνικό Δημόσιο από την υπό
  χρονολογια 16-12-1939 αγωγη
  τού κατά τού Χριστοδούλου
  Ζουράρη μέ την οπο'κι διεκδι-
  κοϋσε τό Αραβικό τείχος από
  γ όν τελευταιο, γιατί τό κατεπά-
  τησε μέ δόλο καί απάτη, όπως
  χαρακτήριστικα άναφέρει τό
  ϊδιο τό συμβιβαοτιι<ό συμβό¬ λαιο. Εφ' όσον λοιπόν δέν υπάρ¬ χει νόμιμος τίτλος πού νά με- ταβιβάζει τό εκτός συναλλαγής πράγμα στό Χριστόδουλο Ζου¬ ράρη, ούτε αυτάς ούτε οί μετέπειτα κληρονόμοι τού, απέκτησαν ποτέ κυριότ^,τα επί τού Αραβικού τεϊχους, [.ζ ύλλο τόρπο. Όπως είναι γνωατό σέ βάρος τού ελληνικοϋ Δημοσίου καί πολύ περισσότερο γιά τα κτήματα εκτός συναλλαγής, ού τε κ ατά τόν Κρητικό Αστικό Κώδικα ούτε κατά τόν Ελληνι- κόΑστικό Κώδικα πού ισχϋει ση μερά καϊ στήν Κρητη, χωρεί χρησικτησία. ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ Όσα χρόνια δηλαδή καί νά περάσουνε ο ιδιώτης πού κατε χ» ίνα Δημόσιο κτήμα δέν μπο ρεί νά γίνει κύριός τού καί παρα μένο πάντοτΐ παράνομος κάτο¬ χος τού πού τεμωρείται από τό νόμο. Άν μπορούσί. νά ισχυσει τό αντΐθετο τότε θά μπορούσε νά μεταβιβασθεί τν ΑΙκρόπολη των Αθηνών, οί αρχαιότητες τής Κνωσού, τής Φαιστού, ή οποι- οδήποτε άλλο πράγμα εκτός συναλλαγής. Ακόμη άν έτσΐ εί¬ χον τα πράγματα, θά μπορούσε κάποιος ιδιώτης η οποιοσδήπο- τε άλλος φορέας κρατικάς ή κοι νωνίκός νά πουλήσει την πλα- τεία Συντάγματος των Αθη¬ νών ή την πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου. Καί ο πιο απλάς καί ο πιό α- γράμματος όμως από τούς "Ελ- ληνεςυ γνωρίζει ότι συμβόλαια δέν μπορούν νά γίνουν σ' αυτες τίς περιπτώσει^. ΚΑΜΜΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Επειδή όμως μπορεί να νομι σθε'ι ότι τό Δημόσιο ΐίχε κό>
  ποία ωφελεία από την ούντοξη
  των παραπάνω εγγράφων γιά
  την άκυρη μεταβϊβαοη τής κο-
  τοχής των στό Χριστόδουλο
  Ζουράρη καί τούς κληρονόμον^
  τού διευκρινίζω χαΐ τα εττόμε-
  να: Μέ τό αρχικό έγ¬
  γραφο φατνεται ότι πα-
  ραχωρείται στό ΧρβτόδουΧο
  Ζουράρη μιά έκταση τού Αραβι
  κου τεϊχους 624 τ.μ. ανΤί τού τι
  μήματος των 600 δρχ. κατά τε-
  τραγωνκιό μέτρο δηλ. των 0,60
  νέων δραχμών. Μέ τό συμβιβα-
  στικό δέ συμβόλαιο γίνετοι συμ
  βιβασμός νά πληρώσουν οί κλη
  ρονόμοι τού Ζουράρη τα παρα
  πάνω 624 τμ. αντϊ τού τιμήματος
  των 25.000.000 δρχ. δηλ., των
  25.000 σημερινών δραχμών.
  Καί όλα αυτά γίνονται ο-
  ταν επί μιά συνεχή ολόκληρη
  βδομάδα 4Ο.ΟΟΟ καί πάνω λα-
  ού, κάθε στιγμή τής μέραις πε-
  ριφρουρούσε τα αρχοίο τού
  μουσείου Ηρακλείου νά μην τα-
  ξιδέψουν στό εξωτερικό.
  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
  Κατά την γνώμη μου πρ*>
  πει τό Ελληνικό Δημόσιο νά ε-
  πέμβει γιά την προστασία των
  συμφερόντων τού καί νά αποδο
  θεί τό τείχος τής οδού Δαιδά-
  λου στήν κοινή χρήση μετατρί-
  πόμενο σέ αρχαιολογικό χώρο
  πού είναι από τη φϋση τού.
  Σήμερα η παραπάνω έκτβ-
  ση των 624 τ.μ. μετατρπτόμενη
  σέ πενταόροφη οικοδομή όπω< θέλει νά την κάμει ο κάτοχόί τους, αξίζει δισεκατομμύρκ» δρα χμές όταν σκεφθεΐ κανείς ότι στή διπλανή πολυκατοικία ένα εσόγειο κατάοτημα πουλήθηκε τό 1978 15Ο.ΟΟΟ τό τ.μ. Τέλος δέν πρέττει νά ξ«χνοϋμε ότι ο 'Αρειος Πάγος μέ την υπ' αριθμ. 112)1882 σπόφοοή τού έχει χαρακτηρΐσει από τή σύ· σταση τού νεοελληνικού κρό- τους τα αρχαϊα ώς ΕβΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ τα οττοϊα ονήκουν ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΑΗΝΗ. πάρχει 2να αλλο τεράστιο κΐίριο, τό Σανατόρΐο Ίε- ρουσαΛήιμ τό όποΐο θά μιπο- ροΰσε νά άζιοτΐοιη^εϊ υέ λίγα σχετικά χρήιματα· χ Τό πρόβλημα είναι τε- ράσπο· Κι 6:ν άναλογΐστεϊ κανείς τίς διαστάσεις τού, τρομαχτικό! Σέ καρμΐά χώ ρα της γη^ 6έν είναι έΊκτε θειρόνΐΐι στά χέρια των άρ χαισκ<ΐΓ[ήλων ή πολιτισπ- Νή κλΐιρονοριά'· "Ο|μως, τί νά πεϊ κανείς, δταν άδΐα- φορεϊ τό ϊδιο τό κράτσς — δτκϋς άναφέρει καϊ ό κ- Ά σλάνης — καΐ ή έκκλησία πού (στόιπρόσωπο τής Άρ χιεσπσκοίπΐης) προτιμα νά κρατα κλειστό τώρα καί δυό μηνες τό έκθετήραο τής Άγίας Αικατερίνης, γι ά νά μην πληιρώσει ένα ύ- πάλλιιλο πού θά άναλάβει τή ςρροντίδα τίδν είκόνων καΐ δυό — τρείς φύλακες (δατως γίνεααι σ' δλα τα μου σεϊα τοΰ κόσμου. Κι άκόμη κανείς &έν απήντησε στή ψοβερίι αιτΐιοΐκάλυψη, δτι μέ¬ σα στό έκΐθετήριο, δέν ύ- πίίρχιε ούτε σύστηΐμα συ- ναγερμοΰ! Ύιπίίρχε μονά- χα 2να μη,χάνημα πού έ- κανε θόρυβο μόνο μέσα στό... έκθετήριο, χωρίς νά είναι συνδεδερένο ο6τε μέ την "Αμιεοτΐ] -ράθη! νΑς λάβουν τα μέτρα τους οί άρμόδΐοι σροριεϊς πρϊν είναι πολύ άρ- γά/ πρϊν άναγκα- στοΰμε δηίλαδιή νά πηγαί- νουρε στό εξωτερικό γιά νά βλέοτουμε τούς Βυζαν ττνούς Άριχαιολογικούς θη σουρούς ρας. • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 λούσοονε οί άνθρωτπτοι τού ττάνω στά Κρητικβ πεττόνια αύτοκόλ- ληττες ταμτπέιλες πού τα έμφάνι ζοη« Ίσρσηλινά! Γιά άλλο λογο ήρθαν στήν Κρήΐτη, Σκοτεινό και ΟττθυΙλο. Ή Κρήπη ϊσως νά είναι 6 έΐπιόιμενος στάχος τους. Πρέτ— ι νά δημι ουργήρ-ουιν δηιμόσιες σχέσεις^ νά γνωρίσουν κοΐλά ένα ύποψήφιο θύμα, την γή μας! Πώς άλλοι- ώς έξηίγεΐται τό γεγονος δτι μέ σα στίς ΊσιραηΛινές «ττσιρά- γκες» θερμοκηΓττίων περιφερόταν ΙΕδραΐοι πού μιλοΰσαν απτται- στα τα 'ΕΞλληνικά; Πώς άλλοι- ώς μτπορεΐ νά έξηγηβεΐ τό γεγο¬ νος δτι την ώρα πού ό γράφων έτπσκεφτόταν την εκθέση, ήρθοτν ξένοι «τουρΐστες» κοΐ γύρευαν κάποιον κύριο Ρολεντάουν καί τόν ϊδιο κύριο ζήτηρε ττροη[/ου- μέυως κάτπ-οιος «άγιρότηκ πού μι λοΰσε σποχττά ^Ελληνικά; 'Πώς άλλο ι ώς μττορεΐ νά έξη- γηι&εΐ τό γεγονος δτι γιά τίς έκ θέσεις αύτές} διότλεξαν την Κρήτ τη; Καϊ μέ ττοιό δικ,αίωμα κρειμά- νε όλόκιληρα ποτνώ στίς κοττα1- σκευές; ττού γράφουν: ΕΑΛ.ΗΝΙ ΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Αύτό είναι λοιπόν τό Ίσραη λινό «ενδιαφέρον» γιά την πρό- οδο κβΐ τόν ττιολιτισμό! Όμως άς δοθμε τί μετέδιδε το Άθηινα ΐκό Πρακτορεΐο Είδήσεων τις μέιρες πού εΤχαν έδώ οί Ίσιραη λινοι εκθέσει τα έτητεύγματά τους: ΒΗΡΥΤΟΣ, 9. ΑΠΕ___ Ισραηλινές ναυτικές δυνά¬ μεις, υποστηριζόμενες από ττολε μικά ελικόπτερα, προσεγγίσαν, νωρϊς χθές τό πρωϊ, οτκ; ακτές τής Βηρυτού, αναγκάζοντας τό Παλαιστινιοκό πυροβολικό νά ράλλει εναντίον τους καί τή Λιβανική κυβέρνηση νσ ζητήσει τή βοηθεία τού συμβουλϊου α¬ σφαλείας τού ΟΗΕ. Ο υπουιργός ϊξωτερικών τοϋ Λιβάνου κ. Φουάντ Μπύτρος, έδωσε εντολή στό Λιβανέζο πρε σβευτή στόν ΟΗΕ νά διαμαρτυ ρηθεΐ στό συμβούλιο ασφαλείας γιά την ισροηλινή ενεργεια. ...Τό παλαιστινιακό πρακτο- ρείο ειδήσεων «ΟΥΑΦΑ» ανακοί νωσε ότι δυνάμεις παλαιστινί- ων ανταρτών καί τοϋ Λιβανικού στρατού αηέκρουσαν τίς προ¬ σπάθειας των ιστραηλινών νά αποβιβάσουν στρατεύματα στίς ακτές τής Βηρυτού. Ο Λιβανέζος πρωθυπουργόν κ. Σελέμ 'Αλ Χός σχολεάζοντας τό θέμα είπε ότι «δέν υπάρχουν όρια στήν ιστραηλινή επιθετικό τητα»... 'Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, ιμιά χώρα που δρίσκεται σέ Ε- ΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΧΗ νά άρ γανώνει έκθέσεις έτηστηιμονικοϋ έξοττλισιμοΰ στό εξωτερικώ; Τό θέμα είναι άττιλό. Οί ττόλε μοί δέ γίνονται μόνο στά ττεδία τής μαχτις. ΟΙ ττόλεμοι εχουν πολλές όψεις, καί γιά τό Ί- σραήλ, τα «μέτωπον είναι ττολύ- τίλευρο... Δέν ρώτησε δμως κα¬ νείς τούς «φωτισμένους έγκέλα- λους» τί γίνεται μέ τούς ξεσττι τωιμένους Παιλαιστίνιοι/ς τα ττρω τα τραγικά θύματα τοθ Σιωνι- σμοθ! , Και τελειώνουμε μέ μιά έρώ τηιση, π,ρός δλους τούς άρμοδί- ους φορεΐς κ«ΐ είδικά σέ κεΐνον τόν φορέα την άνήκει έκείι«ηι ή εκτταση στό τένις: Πώς «νοίκιασαν» στό 'Ισραηλ αύτό τόν χώρο; μέ τινος είσή- γησηι, τινος — ρόταση, καϊ τηόσα χΐρήματα είσόττραξαν γιά τό νοί κι; "Η μτ)ΤΓως δέν τόν νοίκιασε κιανενας κι ήρθαν οί Εβραϊοι ντέ φάκτο κι έτγκαταστάθηκαν; Κι άκόμη, ποίος έτπτρεττεί νά κΜματίζει ή σημαία μέ τό άστέρΐ τοΰ Σιωνισμού στό Ήρά κλειο? αφοΰ τό έίλληνικό κιράϊ- τος δέν εχει άναγνωρίσει δι- ττνλομαΐτικιά τό Ίσραήΐλ; γορευουν την δομηση. Η αναπτύξη τού οικισμου Λεντα, θά ήταν ένα ξεκίνημα ν«α την αναπτύξη ολόκληρης τής Νό τιο< Κρήτης που παραμένϊΐ μια προιβληματ«ή περιοχη. Ας δούμε όμως τα ε*δ»κα προ βληματα τού Λέντα. Ο δρόμος που συνδέει τόν οικισμό μέ τα χωρία Πλαταά Περάματο — Αντισκάρί — 'Α- γιος Κύριλλος — παρά την ομ κονομική σημαοτα τού (όπως τονίζει σχετικά καί ο βουλευτάς κ. Κώστας Ασλάνης) είνα» σέ ό- σχημη κατάοταση με κομμάτια χωματόδρομων, που παρεμβάλ λονται καί δυσκολεύει την δκικί νηση των προΊ'όντων. Εκείνο πού έχει ακόμη μεγα- λύτερη σημασία είναι το ότι έ- νας τετοιος οικισμος πού προ- σφέρεται γιά αναπτύξη οσο λί- γες περιοχές στήν Ελλάδα, παρα μν/α χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δύοντος τού εικοστού α ιωνά Ι 'Ετσι ο« 70 κατο«ι»ε< τού συνοι κισμού ιξακολουθούν νά βρί· σκονται μέσα στό σκοτάδι, μα· κρυά από τόν ΠολιτισμόΙ Τελειώνονταί αυτό τό σύντο μο ρεττορτάζ, θά θέλομε νά ανα φέρουμε ότι η περιοχη Λεντα, είναι μιά κραυγή διαμαρτυρίας ενάντκΐ σ' εκείνους πού ξεχνούν την υπαιθρο κοί «εξαγγέλουν» μέτρα γιά την αποσυμφορηση τής ζωής των μεγαλουπόλεων. 0/ Βοσκοι τής Κρήτης • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 α. ΕΞΤχαμε τα ττραβατα μας, κιήττο έξω άτπό τό μιτάτο, μά δέν έδγαίναιμε. Μόλις ήθελα 'ξεπληρώσομε ,τά χρέη, έιχρω- στούσαμε ττάλι. Τώ,ρα έγώ τα έγ κατέλειψα. Ό αδελφάς μου ό Βα- σ!λης> ττάει κι αύτός να τα έγ-
  καταλΕίψει καί 6 ώλλος μου ά-
  ΝΕΚΡΟΣ
  Ο ΜΑΝ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  Χωρις τϋμιτιανοιςρουσίες, χω¬
  ρΐς τελετές, χωίρίς τίΐτοτα, εγι
  νέ την τπερασμένη δδομάδα ή κη
  οεία ενός άνθρώπτου άττίλοϋ (καί
  άτγνωστου στά «ύψηΐλά» στρώ-
  ματα της κοινωνίας) τοΰ Μανό
  ληι Κρασάιΐίη...
  Βεβαία οί άναγνώστες τής
  εφημερίδας μας θά θυμοΰνται
  καλά ποίος είναι ό Κιρασάκης
  ό ψτωχός βιοπαΐλαιστής ττού τα
  λΛΐττωρήθηίΜ:, πιού δέν άντεξε
  την ταλαιττωρίο: και 6ατοπειραθη
  Κ£ τφΐν τέα—ειρα χιρόι/ια νά αύ
  το»ΓΓονη0ει, Οστερα άττό μιά έ'-
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  τα ο Δήμαρχον σέ μά κατηγο-
  ρία;
  Τό θέμα είναι σο|>αρό. Οί
  δηλώσεις τού Δημάιρχου ΠΡΟ-
  ΣΒΑΛΛΟΥΝ τούς Δημοτικούς
  Συμβούλους καί — τό λιγώτε-
  ρο — υποτιμούν την νοημοσύ-
  νη μας, λέγοντας μας περί
  Βιομηχανιών ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ «οί
  ΑΘΗΝΑΣ. Δέν είναι αυτό τό θέ¬
  μα κϋριε Δήμαρχε. Τό Θ4μα εί¬
  ναι η ΣΥΜΒΑΣΗ πού υπογραφο
  τε καί η ζημιά πού προκαλεί
  στό Δήμο. Καί δέν εμπο-
  δίζει ο Τύπος — όπως λέτε —
  τα συμφέροντα τού τόπου, ό¬
  ταν ενημερώνει τόν κοομο γιά
  τα όσα λέχτηκαν σέ μώ συνκ-
  δρίαση τού Δημοτικού Συμβου
  λϊου, από την οποία αποχωοή-
  σατε όταν οί Σύμβουλοι ητΓαΐ|·ή
  Φΐσαν την πρότασή σας περί α-
  αναβολής τής συζήτησης!
  "Οσο γιά τα εξηνταπέντε εχα
  τομ. πού μάς λετε πώς πήρε ο Δή
  μος, αυτό κϋρν Δήμαρχε τό είχε
  οποφοσίθϊΐ τό Δημοτικό Συμ-
  βούλιο, όχι εσιε'κΐ Εσεΐς αποφα-
  σίσατε νά δώσετε στήν ΕΤΒΑ
  25ο)ο έκπτωση γιά κάθε κυβικό
  νερού επί τού τιμολογέου των
  Δημοτών. Δηλαδή 22 δρχ. μείον
  25θ)θ - 16,5 τό κυβικό.
  Καί οί Σύμρσυλοι λένε πώς τό
  νερό βάσει τής απόφασης τού
  Δ.Σ. έπρεπε νό πουλιέτάΓ 40
  δρχ. ανά κυβικό μείον 5 δρχ. έκ
  πτωση, 35 δρχ. Ι Πάση είναι λοι
  πάν η ζημιά τού Δήμου; Μέ την
  φμχρή λογκή των αριθμών ανέρ
  χεται σέ 55.000 περϊπου τή μέ-
  ροΐ
  V.
  ξωση πού τοϋ εκανε ή Άρχιεπι
  σκοττή (!) »Η(ταν Νοέμδρης τού
  76 καΐ 6 Κρασάκης δέν πιλΐηρω
  σε αΰξηοη γιά τό μικιρό μαγα
  ζακιι δττου πουλοϋσε σκοινιά !
  (άττέναντι άΐπΐό τόν "Αγιο Μάρ
  κο). Αύτοττνρπολήθηκε, ταλαιττω
  ρτΘΙηικε} ττήΊρε τή νάυλον σακοΰ-
  λα καί γυρνοθσε δρόμο μέ δρό
  μο χωριό μέ χωριό, πουλώντας
  κονσέροες καϊ δσττρια γιά νά
  ζήσει, γιά νά μή 6γεΐ στή ζητια
  νιά.
  ΕΤχε πιάντα μαζ'ι τού τα φύλ
  λα τής «Αληθείας» ττού γρά-
  φανε γι αυτόν καί τό άττίστευ-
  το δράμα πού ΟτΓέσττι έξαιτίας
  των ένεργειών των «οικονομικών
  έγκεφάλων» τής έκκλησίας!
  Προχθές τόν 6ρήκ.αν νεχιρο στό
  κρεββάτι τον, άφοΰ εΤχε έξα-
  φανιστεΐ ττρϊν άττό ενα μήνα!
  Στούς άΛ^ρώττους αύτούς πού
  τόν «—έταξαν» εξω άητό τό μα
  γαζάκι τού (Ιδιοκτηρ-ίας Άγιίο1»
  Μηνά) γιά νά τό νοικιάσουν ά
  κ,ριδώτερα, θυμίζοι/ιμε πώς ό
  Κρασάκης ήταν Ινας ήρωας τής
  κατοχής κ«1 πολλά ξένα ττεριο
  δικα εΐχαν ασχοληθεΐ μ έ τα 6 α-
  σανιστήιρια ττού ύιι|ύοτΐ|. σάν κρα
  τούμενος στά Ναζιστικά στρα-
  τόττεδα τού Ντταχάοι; καί τοΰ
  'Αουσβίτς.
  Κηδεύτηκε λοιττόν ό Μανόλης
  Κρασάκης, χωρΐς νά μάθη κα¬
  νείς τίττοτα, τηέρα άττιο την ττε-
  νιχιρη ανακοινώση τής ώστυνσ
  μίας.
  "Ας είναι έλαφρό τό χώμα
  ττού τόν σκέπασε...
  ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΕΙΧΗ
  δελφός είναι άργάττ—ς στόν Κα-
  ναδά. Κ ι αύτό γιατϊ δέν ύπώρ-
  χει μερο<κάιματο. Θωρείς τσοί έ- τούτοος έ—αέ; Ζή,τηιμά 'ναι νά |ε- καθαρίζουνε έξήιντα δραχμές με- ροκάματο. — Μέ τή ζωοκιλοτττί τί γίνε¬ ται έδώ τηέρα; 'Υττάρχει ττρό- βληιμα; — Ή μεγαλώτερη, μάοτιγα μας είναι^ ή μεγαλύτερη κατσ>
  στροφή. Νά λάδει ιμέτρα ή Κυ¬
  βερνήτη. 'Εκείντι εύθύνεται,
  ΛΛά πώς εΤναι δΐΛ»ατό νά άδιαφο-
  ρεΐ ή Κυβέρνηισηι; "Εΐμεΐς οί γε-
  ωργοΐ κ,αΐ οί κτηνοτ,ρόφοι δέ λένε
  ■"ώς στηρίζομε την οίκονομία;
  "Ε, ποθ διάολο είναι ή φροντίδα
  γιά μοχς; Γιά νά βγάλουιμΕ £να
  κομματάκι ψωμί, τό βγάνομε μέ
  αΐμα...
  — Δάνεια, ζωοτροφές, δέν
  σάς δίνουνε;
  — Καλαμτηόκι σέ μειω,μένη
  ποσότη/τα. Ποΰ δα φτάξει; Χρε-
  «νούμαστε μέχρι κόκκαλο καί
  γιά νά ξεχρώσομε τρώμε τό μα-
  ξούλι τής έπτόιμεντις χρονίας. Κι
  άκάμη, ττοθναι ή φροντίοα τοϋ
  Κράτους, νά στείλει έναν τμροκό-
  μο νά μάς ττεΐ πέντε πιράιμιματα,
  μόνο δουλΐεύομε 2τσα ποϊ» δου-
  λεύανε οί -ατΓθϋδες μας. Πρέττει
  νά τα ρυβμίσουινε τα —ράμιματα
  γιατϊ ή δα φύγει 6 κοσμος ή δα
  σηικωθεΐ νά τσοί ττνίξει. Άλλσ;
  άμα θές, έΤλα σέ 10 χρόνια νά
  δεΐς ττόσοι δα ναχρυνε 'ττο,μείνει
  νά 6όσκοι/νε -ρόβατα έττΌέ...
  Ο Βασϊλης Καλομοϊρης, ο
  Λιόντας, ο Βαγγέλης, ο Σέργκκ
  ο Βαρδής, ο Κώστας Σπσχής
  καϊ ο Πολύδωρος Ξυλούρικ, *·
  χουνε πιά ετοιμάσει τα τουπιό.
  Τοϋς κοιτάμε πού μέ τόση μα-
  στοριά ετοιμάζουν αυτό τό γνή
  οιιο προι'όν τού Ψηλορείτη, καί
  σκεφτόμαστε τίς τελευταίες τού
  βέντες τού Βασΐλη Καλομοίρη:
  «'Ελα σε δέκα χρόνια νά δεϊς
  πόσοι θάχουν 'πομείνει».
  Όχι, δέν ττρέπα νά ρημάξει ο
  Ψηλορεϊτης καί τ' άλλα Κρητικά
  βουνά...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τηθεΐ τυχόν τροποποιήση, των
  άρχΐΓτεκτονιικών σχεδίων αυτής
  ώστε νά μην 6λάιι ΐίΐ τό τμήμ<χ τού Άραβικοϋ τείχους ττού 6ρί σκεται στό οίκόττεδο τοι/...» Κι εδώ ακριβώς δρίσκεται ή άντίφαση τής 'Εφορείας Βυζαν- τινών Αρχαιοτάτων! Στό £να τηλεγράφιιγμα &ηλώ- νει ττώς τό άκίνηττο τοΰ Ζουρά¬ ρι δρίσκεται ττάνω στό Άρα6ι κ,ό τεΐχος καΐ στό άιΜλο, λέει ττώς τμήιμα τοΰ 'ΑραοΊκοΟ τεί- χους δρίσκεται στό οίκάττεδο Ζουράρη! Πάτε λοιττόν έχει δίκη© ή κ. Χανιωτάκη — Σταρίδα; Μά α¬ σφαλώς την ττρώτηι φορά, άφοϋ τό οΐκόττεδο ήταν δλο χτισμένο! Αύτό άλΐλωστε μάς εδήλωσε καϊ ό Διευθυντής τής Υπηρεσίας αυτής δηλαδή ό "Εφορος Βυ- ζαντινών Άρχσιοτήτων Κρήΐτης σέ έττιτόπια ερ&υνά μας. Γιατί λοιττόν ή κ. Σταρίδα (ί- κείνη ποορακολουθεΐ την ύττόθε- ση) άπο την μιά μερά στήν αλ- λη, άΛλάζει γνώμη·; Κι άκόμη, σ' Ενο άλλο έγγρα φο (ύττ' αριθ. 91)24—ιΐ—-80) ά ναφέρεται: «Ή οΐκοδομή είναι χτισμένη έττΐ τοϋ λιθίνου (σο~έ δου τοΰ Άραοικοϋ τείχους τό οποΤο είναι χαραχτηΐρισμένο Ί στορικό δια—|ρπτεο μνηιμεΐο...>
  'Η κατεδάφιση τής ταράτσας
  τού ύττογεΓου, άιφτισε νά φανοϋν
  τοετρινοι σγκοι πού έξέέχουν καί
  όπως μάς εΐττε άρχαιολόγος ττού
  ρωτήραμε, ττιρόκειται γιά άττομει
  νάρια Βυζαντινών θόλων, ττοΰ
  εχουν καταστραφεΐ στά τηαρελ-
  θόν.
  Καί κάτι άΤλλο: 'Εττειδή κα¬
  τά την διάρκεια αυτής τής ε¬
  ρεύνας Δη,μοσιες 'ΥτΓη,ρεσίες
  μάς έλεγον δτι δέν γνωρίζουν
  την σχετική νομοθεσία γιά τα
  τείχη., ρωτοΰμε εύθεως ΑΝ ΕΠΙ
  ΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ,
  άν λειτοοργούν σωστά %Υΐ—τρε-
  σί&ς δήως ή Πολεοδομική 'Υ—ι
  ρεσίαι Ηρακλείου χωρΐς να:
  μποροΰν νά λάβουν μέτρα έττεί
  δή δέν γνωρίζουν τίς σχετινχς
  διατάξεις τοΰ Νόμου;
  Καί τελο?: Στο βιβλϊο
  καταγραφών Δημοσίων Κτημά
  των τής Εφοριας αναφέρεται
  κάτι γιά παραχωρήση από τό
  Δημόσιο ενός κτήματος 73 τ.μ.
  πού έχει ΚΑΤΑΠΑΤΗΘΕΙ από
  τόν Χρ. Ζουράρη.
  Καί συμπληρώνοντας: Εβε-
  βαιώθη αποζημίωσις, από 14-6-
  37 ίως 31-3-40... Κατά τό άλ¬
  λα, ο δικηγόρος κ. Στρατάκης
  λέει πώς τα Αραβικά τειχη είναι
  κτήματο εκτός συναλλαγής.
  Τό θέμ-α τού Άραβικοϋ τεί¬
  χους καί τής κατεδάφισης ττού
  γίίνεται είναι σοβαρά, νομίζου-
  με δττι τπρέ-ει νά έτττέμβει ό κ.
  ΕΙσαγγελέας γιά νά σωθοΰν έττι
  τέΤλους αύτοι οί άρχαιολογκοί
  θηισαυροί...
  Ένσ έρώτημα
  γιά τό Πολεοδομικό
  Σύμφωνα μέ τό άρθρο 80
  παρ. 2 τού Γ.Ο.Κ. σέ οικισμούς
  ή πβριοχές αυτών αξίους ιδιαί-
  τερης προσοχής λόγω τού φυ-
  σικού ή αρχιτεκτονικού περ»-
  βάλλοντός των, τής ιστορικής,
  τής αρχαιολογικής ή τουιριοτμ
  κης σημασϊας των η πολεοδομι
  κή Αρχή πέραν τού Αρχιτεκτονι
  κου ελένχου παρ. 1 τού Ίδιου
  άρθρου μπορεϊ νά επιβάλλει κα
  τα την κρίσιν τής πειρωρισμούς
  υποχρεώσεις κ.λ.π.
  Ερωτάται η Πολεοδομική Υ-
  πηρεσϊα, σύμφωνα μέ την πα¬
  ραπάνω διατάξη, μέ τό Π.Δ.
  8-6-31 ΦΕΚ 159)13__6—31
  καί μέ την Υ.Α. 6525)7—5__65
  ΦΕΚ 360)12—6—65 εϊχε ή δέν
  εϊχε την υηοχρέωση νά ζητήσει
  νά περάσει, πρϊν από την έκδο-
  σή της η υπ' αριθ. 1189)79 οι-
  κοδομική αδεία από αρχαιολο¬
  γικό έλεγχο;
  Εμε'κ γνωρϊζομε πάντως ότι
  ο Δήμος Ηρακλείου έχει χαρα-
  κτηριστεΐ μέ την παραπάνω Υ-
  πουογ. απόφαση σαν Αρχαιολο
  γικός τόπος καί ότι αφού χαρα
  κτηρϊζεται έτσι πρέπα νά ζη-
  ταται προηγουμενα η έγκριση
  της αρμοδίας Αρχαιολογικήν Υ¬
  πηρεσίας πρίν από την έυοοση
  τή<| οποιασδήποτε οΐκοδομική< αδείας. ΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Ελληνοσοβκτπκός Σύνδί- σμος, συμμετέχοντας στό γιορ- τασμό τής επετείου των 110 χρόνων οπό τή γέννηση τού Β. Ι. Λενιν, ηγετη της ΟχτωΒρη- νής Επανάστασης καί Λρυτή τού Σοβιετικού κρατους, οργα- νώνει εκδηλώση την Κυριακή 18 Μάη, ώρα 10.30 π.μ. στον κινη ματογράφο ΗΛΕΚΤΡΑ, οφιερω- μένη στήν επετειο αυτή. θά μιλήσει ο Προίδρος τού Παραρτήματος Ηρακλείου τού Συνδεσμου μας κ. Μιχάλης Τζομπανάκη*; καί θά προβληθεί η ταινία «Οκτώβρης» τού ΑΊ'- ζενστά'Γν. Η είσοδος θά είναι ελεύθερη (Γιά τα Παραρτημα) Ο Πρόεδρον ΜΙΧ. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ «ΟίΐνΕΤΤΙ» ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ» ο. ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΓ «Ι. Β. Μ.» ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΤΗΛ. 235-610 Β*·*