91198

Αριθμός τεύχους

269

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς ο" αυτόν, πού «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάλη νά πβϊ Εστω ■
  καΐ μιά συλλαλή δική τού.
  π. «ΛΖΑΗΤΖΑΚΝΧ
  ι
  ι
  £^Ο.£1.ΞΕΝΕΣ^ΑΣΕ1^ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-θ-νίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΤΟΥ 1980 Ρ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Μ Α ΤΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 3 — Τηλ. 210.291
  Χρόνος 5ος—Άρ.,Φύλ· 269 —ιΔρχ. 10
  ■ ι
  Ι
  ι
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΤΗΣ ΕΧΘΡΟΝ: ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΝ/ΙΕΡΙΚΑΝΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ
  ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΣΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΑΧΑΛΟΒΕΡΓΕΣ ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ — ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ —
  ΠΑ Τ
  ΝΕΑ ΜΔΧΗ
  *
  ~
  3
  ΙΝ/Ιετά 39 χρόνια άπο την ίστορική ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, οί Κρητικοι δα ποΰν πάλι «παρών» στό νέο έδνικό προσκλητήριο!
  Αποράδεχτη καί προκλητική αύτη π κάρτα τοϋ «καινουργιου Κράιπε»
  Διοικητή τής Άμερικανικής Βάσης Γουρνών στό Ήροκλειο Κρήτης
  Ό Διευδυντής τής «Αληθείας» ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ άποκαλύπτει καί γράφει άπό τό Λονδΐνο
  ΙΚΑΚΙΙΟΝ ΑΙ* 5ΤΑΤΙΟΝ
  ΡΒΟΜ ΤΗΕ 727βΐΗ ΑΙΒ ΒΑ5Ε ΟΗΟΙΙΡ ΟΟΜΜΑΝΟΕΗ
  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ο
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ¬
  ΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΕΟΥΔΟ
  Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ καί φίλος πού μέ βοήθησε γιά τις
  ϊοπρικές μυυ έξετάοεΐς έδώ στό Λονδίνο, μοϋ μίληοε
  άρκετά γιά τή δοαση τοϋ Διεθνοΰς Σΐωνιοροΰ, τής
  φοβερής αυτής γιά την άνθρωττότητα μάστιγας, ύ
  μεταξύ των αλλων χωρών, καταδυναστεύει, καί την
  Αγγλία, στό Κοινοβούλιο τής οποίος ύπάρχουιν σήμε-
  ρα 150 Εβραϊοι Σιωνιστές ΒουλευίτέςΠΙ
  ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, κου αποτελεί £να άπό τα σπουδαΐα
  κέντρα τοΰ Σιωνισμοΰ καί πού Έ6ραιοκ.ρατεΐται σήμε-
  ρα κυριολεκτικά, έ,μαθα άικόιμη ιά άπώτερα οχέδια των
  Σιωνκπών η οοοστότερα όπιβεβαίωοα πιαληές γνοχΐτές
  πληροφορίες, γιά τό «ενδιαφέρον» αυτών των σκοτει-
  νών άνθρώπων πρός την Έλλάδα γενκώτερα καί την
  Κμήιτη ιτιό εϊδικά·
  ΜΕ ΔΥΟ λόγια, ό Σιωνισιμός, πού αποτελεί την αίχμη
  τοϋ δόρατιος τοΐί Άμερϊκανικοϋ ΊμττερΐαλιομοΟ στο-
  χεύει οτήν Κρήτη, γιατΐ χωρίς αύτην, τα Δωδεκάνη-
  σα, τα νηοιά τοϋ Αίγαάου καί την Κύτιρο, δέν μΐπορεϊ
  νά σταθεϊ οταθερά το κράτος τοΰ Ίσραήλ.
  ΠΡΕΠΕΙ νά ύιπενθυμαοτεΐ στό οηρεϊο αύτό/ ή γενικώ-
  ρ,η προσπαθεία των Σιωινιστών καί των άνθρώΐχων τής
  οποίες ήταν ή «έΊκθεση» γεωργικών ΐσραηλινών προϊ-
  • ΖΎΝΕΧΕΙΑ σττί σιλΐδα 4
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΩΡΓΗΣ
  ΒΑΧΙ-ΛΗΣ ΚΩΝΙΟΣ
  Ή Δημοτική Ομόδα τοϋ ΚΚΕ γιά την Σύμβαση μέ την ΕΤΒΑ:
  «ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ»!
  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΟΣΟΙΖΟΥΝ
  Μέ ανακοινώση, πού δημο-
  σιεϋτηικΐ ήδη στόν ημερήοιο
  Τύπο, η Δημοτική Ομόδα τού
  ΚΚΕ, παίρνει καί τυπικά θέση
  πάνω στό θέμα της παράτυπης
  Γυμβασης, πού υπόγραΐ|ΐε ο Δή¬
  μαρχον μέ την ΕΤΒΑ γιά την υ-
  Δικαιώνεται τό ενδιαφέρον
  τής βιομηχανικήν
  τού Τύπου γιά την ύπόθεση
  ΑΝΕΛΑΒΕ
  ΟΝΕΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
  ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ
  ,/^ϊν Λ
  Σΰμφωνα μέ
  πού μετέδωσΐ αί» τό Παρίσι ο
  γνωστάς δημΐοσιιογρόφος "Οϊ
  συγγραφεας οπαγορευμένων βι
  Βλ'ων κ. Ηλίας Πετρόπουλος, α¬
  νέλαβε τα καθηκοντά τού ο νέ-
  ος Πρόβδρος τής Δημοκρατίαν
  τής Αντίγκουα κ. ΚΑΒΑΜ ΑΙ.Ι5
  (Καράμ Αλκ).
  Στη φωτογραφή ο ν«χ Πρό-
  ιδρος μέ χαραχτηρ»στιιαί ιβνική
  στολή τού τόπου τού καΐ τή
  συμ^ολικη «Αΰρα» υπο τούς ή-
  χακ της οποίαν «θα χοοει|ιε^
  στό τανί» τούς υπηκόους τού
  ΑντίγκουΊ'ανοίκ.
  Ευτυχώς που η Αντιγκιουα
  είναι ...μακρυσ απο μας καί πιό
  ευτυχώς που ιμεκ εδω χορευου
  μκ μόνο μ« «ρητ«εή λϋρε» που,
  ευτυχθς δίν ξερει νά «φουιει»
  ουτε ο Προίδρος ττκ Αντϊγκουα
  Κάραν ΑλΗ, ούη ο δκ«κ μα< Πρόεδρον ΚαραμανλϊκΙ · Μ Χ δροδότηση πφΐοχής. Η Δημοτική Ομάοσ τού ΚΚΕ θίγΐ.ι την ουσ*α τού ©ΐμοτος, ποϋ δέν ιϊνοι αλλιι οττό την υ¬ πογραφή τής Σύμβασης, πράγ- μα πού δέν έκανε ο Δήμαρχος μ* τίς οηλώσος τού, στις οποί¬ ες μός μιλοτι γιά την ανάγκη λωτουργϊοΛ τής Βιομηχονικής Πιριοχής χωρϊ< νά λϊει τϊποτα γιά ττιν τροπολογϊα των όρων τού Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανοκοηωση αυτή τού ΚΚΕ, αττοτιλί.ί ουοΊαατική απα¬ ντήση οτϊί δηλωσισ τού Δη- μό,ρχου, τόσο σ' αυττές πού έκα νέ στήν αιβουσα τού Δημοτι- κου Συμβουλίου, όσο καί σ' αυ· τες πού δημοσΐίύτηιαιν οτίς «- — Τονίζετα* ότι η πόλη δέν ε- χει αρκετό νιρό γιά νά μπαρέ- σει νά υδροδοτήσει την μιομη- χανική περιοχη, ότι η ΕΤΒΑ εί χε βριεί νερό, αλλό χρ£ΐαζόταν| χρή,ματα γιά την εκμεταλλευθή' τού, πού δέν ήταν δκ~εθ<ειιιενη| * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σχλΛα 41 α - Κατ" αρχήν, η Δημοτική ομά δα τού ΚΚΕ, δίκαιώνιι τό ινδια φέρον τού Τύπου — καί μάλι- στα τής «Αλήθειος», πού έκανε γνωστό στό ι>ρύ κοινό τό θέ¬
  μα τής Συμπάσης — τονϊζοντα< ότι επικροτίί το ενδιαφέρον τού Τύπου καί των Δημοτών γιά τίς Δη,μοτπώς υπόθεσις, τή στιγμή μάλιοτα πού ο Δήμαρ- χος μίλησιε (σ* κάποια συνεδρί- αοτι τού Δ.Σ.) γιά «κιτρινισμό»! Στή,ν ανακοινώση των Δημο τικών Συμβοϋλων τού ΚΚΕ: ■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ένα ενδιαφέρον σχόλιο γιά τό Σιωνισμό Μοί την Κρήτη ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ'ΑΚΟΠΑΝΝΗ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ... ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΑΤΤΕΤΑΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ πρωτϊστως) ότι ιίχαν 6μιση| σϋν&εση μέ τή Μασωνκι. ή σπλί< μοσωνι-Ι κέ< ...συμπτώσεκ· ϊοιο αιψ»βΙ μϊ εχείνη, σύμφωνα μϊ την ο-Ι ποία κανείς Υπουργός Εζωτερε-Ι κύν τής Αμιρικής, δέν έχο αναΙ λάβει μέχρι σήμίρα καί νά μήν| ιινσι ΕβραίαςΙ (Όμορφος κρ-| σμος, ηθικός, μά - προπαντό<| — ωροίος). ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥ! ΣΥΗΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΑ ΞΑΝΑΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΟΤΙ: Η ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΣΚΛΑΒΠΝΕΤΑΙ!!! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο τταληός Πρωθυπουργόν, ο Αντιπρόίδρος τήί Κυ§έρνη- σης (προηνούμενος Μοί τωρΜός ο ίδιος), ο σημερινάς Πρωθυ¬ πουργόν καθώ< επίσην το τρίο τής Χούντας, έχ« Ηαταγνιελθιϊ (καί από την εφημερίδα αυτή ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 • Μιά «ξώδικος τού Μ. Ζου- ράαη γιά τα Αραβκά τεϊχη • Η Αγ»α ...Πορτα οτήν Αλι- καρνασσο ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒεΙεΙεΙΙΒ-εΙΙΒαΐ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ ΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- Ό Είσαγγελέας πραγματοποίησε την 13)5)80 έπιτόπια έρευνα! ΣΤ ΑΜ ΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΑΙΔΑΛΟΥ Τ ό πρωί τής περασμένης Τρί- της στίς 8.30' ώρα, ο Εισαγγε- λέας Υπηρίβκχ κ. Ποντελής, πή Υε οτήν οδό Δαιοάλου προκαψέ- νου νά ιξετάβκ επί τόπου τό θε μα των Αραβικών ταχών Ηρα¬ κλείου. Εν τώ μυταξύ, αστερα από, μυνητή,ριο αναφορό ιίωτών δι οταχτηκί αΐτό την ΕιααγγελΝθ) Αρχη προανακρ:ση, σχεττική μέ τίς αρχακχΓητες της οδοΰ Λαν¬ δόλου. Ο κ. Ζοιιράρηί, ο οποίος ώς γνωστόν νατ&δαφιοϊ τα νεωπε- ριιιά κτίσματα ποϋ υπήρχον — συμφωνα με την Εφορωα Βυ- ζαντινών Αρχαιοτήτων — ττα- νω στά ΑραΡ匿ζαντινά τείχη, μά< εκοινοττοίηοιε διά τού δικη- γόρου κ. Σηανουδάνη εξύΰικο απαντήση γιά τα δημοσιεύματα τής πιρασμενης β&ομάδας. Την εξώδικο αυτή εδημοσίαισαν — όλως παραδόξως καί χωρίς νά Αχουν αρμοδιότητα νά τό κά¬ νουν — δυό καθημχρινίί κρη- μερίδες τού Ηρακλείου. Άν καί θά έπρτττε δεοντολογικά νά μην τή δημοσαύσουμε, τ*ήν δημοσι- εύουμι στήν 4η σΐλ'ιδα, γιά νά πληροφορηβοϋν οί αναγνώοτε< μοί σχετικά μέ τκ απόψικ τού Μ. Ζουράρη. Εν ποσιι τκριιττώσει όμως τίς δυό αατές εφημφΐδες δίν θάπριπΐ νά τίς ενδ>ιαφφουν μό¬
  νο οί απόψίκ Ζουράρη τις απόϊ
  ε< έσπευσαν νά δημοσΐΐύοουν, αλλά καί τό τί γίνεται στά Αρα- βικά τεϊχη. Συμπληρωμοτικα αναφέρου- με πώ; ύοτερα, από τό προχβί ΠΑ ΧΑΝΙλ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΗ! «Γής - μαδιόμ» όφησαν τό χώρο στό τένις Ι ο Θησαυρόν Αυ· το Θά πρέπει νά διοπίστωσον ό- σαι έσπευσαν νά «Θαυμάσουν» τα Ισραηλινα ...μ^γαλουργήμα- το οτον τομεα τη< γίωργοσκ έ- ραυνας, στήν βκθοση ποϋ εγινχ στό Ηράκλειο Και έξηγούμα- οτβ: Αί πόνχ όσοι τκίσθιικαν α¬ πό τοϋ< Εβραίουί, νά δούνκ τη δουλεκι ιαοί τα επιτΐυγματα των Ελλήνων γαΛτόνων οτο Ινοτι- τούτο Λαχανοκομίας Ηρακλεί¬ ου! Καί τό τονίζουμε γιατι οί Σιωνιστί< πού κάνουν πή φβνε ρή προπαγςνδα στό νησί μας, αχπις τίς μερ*ς βρίσκρνται στά Χανιά διοργανώνοντας κι εκ» φιάσκο! Άς δούμε ομως πού φτάνιι ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 σινό μας δημοσίευμα, οί ιργα- σί*ς ατό ακίνητο τής οδού Δαι- δάλου 30—32, σταμάτησαν — άγνωοτο γιά ποιό λόγο — καί η περιοχή περιφρόχτηκϊ μέ σανϊ· δια. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΈΙ ΤΟΣΑΒΒΑΤΟ 24)5)80 Λόγω τής οργια< τού Αγϊου Πνε«μαπΓθί, τής προσιχούς Δευ- τϊρας, το ί.πόμινο φϋλλο μα< θά Ηυκλοφορήοιει από τό ΣΑΒ- ΒΑΤΟ 24)5)80, αλλά θά έχ*ι τι πικά ημερομηνία τής Δαυτε>' -
  26)5)80
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΙ ΟΥ 1980
  ΠΟΙΗΣΗ
  ΙΣΩΣ
  "Ισως κάηου ΰρίσκκσαΐ
  άιπείραχτη
  άϊτό ιπόνο, θροχή καΐ τύψη
  όπως ίνα κόομηιμα 6ΐιτρί-νας
  2να λουλούδι στό Βερμοκήπιο —
  "Ισως παΐζης θέατρο
  μιπροοτά σέ'να χαιρέτηηι
  ή δνα θεατή
  ϊσως άλλάζεις φιλιά
  όπως οί εμιποροι προϊόντα
  "Ισως ξεψυλίζε,ις έΎα ΐτιαλιό ήιμερολόγιο
  οτήν άξιολάγηΐση των όνομάτων
  ϊσως κ,ρα,τώ δυό γραρμές
  ή δυό σελίδες
  ή ϊσως νά άιποξεχάσιηικα
  στό στριφογύρισΐμα τοϋ χρόνου
  "Ισως σκαλίζεις Γις άναιμνήοεις
  όπως κάττοιος πού κρυώνειΐ τή φωτία
  ϊσως . . ■ ϊσως ■·■ βυμβ,οαι..·
  τό δαοος·.· τή ιΐτλαγιά μέ τίςάνερώνες..
  "Αν είναι ετσι τα πράγρατα
  έστω κάθε πρώτη τοΰ έ'τους —
  τότε όκεΐνος πού έκτελέσθηκε
  κάποιο πιρωινό Κυριακάς
  νά θυμάται την εκτελέση
  μέ κά'ποια συγκατάβαση ■
  ΝΙιΚΟΣ ΝΟΟΥ
  "Εμεινε παράλυτος
  γιά νά σώσει άλλον
  ...ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΟΑΟΥΣ!
  Ένας 25χρονος νέος, ενΐΜτε-
  λιιμϊνος οπ' όλους, παράλυτος,
  ζητά την βοηθεία των αναγνω¬
  στών τής εφημερίδας μας... Εί¬
  ναι ο 25χρονος Π. Κωνσταντ™
  δη,ς. (Πρϊν αττό δυό χρόνια ο
  Κωνσταντινιδησ, μέ μιά πρόξη
  αυταθυσϊας, κατάφερε νά σώσει
  έναν άνθρωττο πού κινδύνω* νά
  πνιγεί, μέ αποτέλεσμα νά τραυ-
  ματκΓΓΐί ο ϊδιος σοβαραί Αττό
  τόπ τό κράτος, πού έπρεττε νά
  ανολάβει εξ ολοκλήρου τόν 25
  χρονο ήρωο τού αλτρουΥσμού
  καϊ τής αυτοθυσίαν τόν ξέχασε
  εντελώς! Τόν άφησε στό έλεος
  τοϋ θεού, χωρίς καμμιά βοη¬
  θεία. Μόλις 4 μήνις παντρεμε-
  νος, έμεινε καιτάκοιτος στό κρεβ
  βότι, μέ σττασμένο τόν 6ο σπον
  δυλο. Κανένας γηατρός εκτός α-
  ττά τόν Μσνόλη Μπαντουβά —
  αδελφό τού βουλευτή — δέν
  πήγιε νά τόν δεί χωρίς νά ζητή-
  σει μέχριΐ κ»ί...30.000 δρχ.
  Αυτά έχειι τό σάτκιο μας σύ-
  στημαΙ Η σάπια κοινωνία, η σα
  ττίλα καΐ βρωμιά πού υπάρχει δί-
  πλα μας1
  Ο Παναγιώτης πρέττεΐ νά ζή-
  σει. Καί νά συνεχίση κάττοια θε-
  ραττείο γιά νά μπορέσει νά ξανα
  γινιει καλά. Πώς όμως; Εκιϊνος
  δέν έχει οϋτε την σικονομιχή δύ
  ναμη νά ζήσει... Τό κράτος —
  πού ζήτιγσε τή βοηθεία τού —
  τού έδωσε ...7.000 δρχ.Ι διά
  τού Υπουργείου Κ. Υττηρεσιών.
  Στά φιλάνθρωπα αισθήματα
  των Κρητικών απευθϋνεται ο
  25χρονος νϊος, γιά νά ξεττεράσει
  αυτή τή δύοχολη στιγμή.
  Μ έ νέ ι στήν Αθηνά στή Διιύ-
  θυνση Βουλΐαγμένης 263 — Δά-
  φνη, τηλ. 9709165.
  Ο αριθμόν τού λογ)σμοϋ τής
  Εθνικής Τράπεζας είναι 115)
  616248—7.
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  «ΚΡΟΝΟΣ»
  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
  ΦΩΤΕΙΝΕΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
  ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ -
  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
  ΟΔΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
  ΤΗΛ· 223-342 καί 223.510
  Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ· ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΎΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-169
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
  ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο Δή μοί Ηρακλείου θά πραγ
  ματοττοιήσει τίς παρακάτω εκ
  δηλώσιι γιά τόν εορτασμό τής
  ίΐτετείου τής Μάχη< τής Κρήτης. ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΊΌΥ: Ομιλΐα τού καθηγητή κ. Εργαζάκη γιά τό νόημα τής Μάχης τής Κρή¬ της στόν Άγιο Μάρκο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΊΌΥ: Συ- ναυλϊα τής Δημοτικήν Χορωδί- ας Ηρακλείου στόν Άγιο Μάρ¬ κο. ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΊΌΥ: Εκθέση φωτογρσφικών ντοκουμέντων τή< κατοχης στή Λογγιο καί ο- μιλϊα τού δημοσιογράφου κ. Β. Μαθιόπουλου. ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΊΌΥ: Καταθέ¬ ση στεφανιών στό Μακάσι Αγί- ου Ανδρέα καί δεξίωση στή Λόγγια. ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΑ ΒΙΒΛΙΑ Η Κοινότητα Σακτοϋρια Ρί- θύμνου κάνει έκκληση γιά δω- ρεά αποστόλη βιβλίων γιά τή νεοσύστατη βιβλιοθήκη της. ♦♦♦< ((Η ΑΛΗΘΕΪΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΆΣ ΕΚΔΟΊΉΣ ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ ΥΠΒΥΘΥΝΟΓ Εμμ. Ηρ. Χαριτάιης ♦♦♦♦♦♦♦ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ αΟΤΑΝ...» ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ «ΟΤΑΝ...» ΕΚΔΟΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΓΠΌ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΡΜΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ οφτο κρεας χωριάτικο ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ! ΣΠΕΣΙΑΛίΤΕ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΗΛ. 224.325 ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ Νίκου Πασχαλίδπ ΝΟΜΟΨΥΧΩΣΗ Μέ τό καινούργιο τού 6ι6λίο τή «ΝΟΜΟΨΥΧΩΣΗ» ό Νίκος Πασχαλΐίβης καταλαμδάνει δικαι «ματικά τή θέση ττού τού άνή- κει στήν Έλλιηνική Πεζογραφίο. Την τέχνη έκείνοι» τού λόγου, τπού ΰτττάκειται στίς έξελίξεις των έποχών, διπως άλλοοστε κάθε μορφήν τέχνης, πού δέΐχεται τα δρια να ττλαταίνουν, νά γίνονται πιό εύρνχωρσ) ττιό έλσστικά ά- ττό τή έποχή των κλασσικών πε- ζογραφημάτων. Σ-τήν δουιλεισ τού Νίκου Πα- σχσλίδη,, φαίνεται —άμυδρά Τ- σ«ς — μιά χάση σουρεαλισμοΰ ποθ δέν έκδηλώνεται καϊ άφήνει τό θέ'μα νά έκττέμψει μυνήψιατα νά δώσει λύσεις5 ή νά άφήσεΐ τόν άναγνώστη νά ψάξει γιά λύ- σεις. Ένας — άκόμη, — άνετταί- σθητος σουρεαλιστικός συιμδο- λισμάς ξεχωρίζει έχοντας μετα τοτπίσει τίς ό,ριοθετήσεις καί ((χέρνοντας κοντά στόν άναγνώ¬ στη την καινοτομία τής τεχνι- κής τού συγγραφέα, Πιό κοντά στήν έτποχή μας εΤ- ναι ή ΝΟΜΟΨΥΧΩΣΗ τού Νί¬ κου Πασχαλίδη. Ξεχωρίζει την έπτοχή μας, θέτει μικιρά και με- γάλα τηροβλήΐματα^ τοποθετεΤ τόν άνθρωτΓτο μέσα στό «σήμε- ρα». Θεματικα λοιττόν ό Νιίκος Πά σχαλίδης τοποθετεΐται στόν χώ ρο των συγχρόνων ψιλοσοφι- κών ττροβληιματισμών, φανερώ- νει την αγιχώδικη έποχή μας κι ϊσως φορες — φορές νά διαμαρ τύ,ρεται νά ψάχνει γιά λύσεις ό ϊθιος. . . -•- «—ΈΤσαι τταρανοϊκιός γιατί εΤσαι ττολύ ήρεμος γ ι αύτην τή τ,ρελλή καί βιαστική έποχή. Ό ταν δλοι τρέχουν, έσύ δέν μττο- ρεΐς νά σταματάρ>. Μιά φράστ)
  ττού άπτευθννει ό γιατρός σ' £ναν
  ήρωα τοϋ συγγραφέα. Μιά φ.ρά-
  ση κάττως άντιφατική, μά τόσο
  γνώριμη. στόν αΐώνα μας, Δ»κ-
  βάζοντας την) κάττως ττερίεργα
  θυμήβηκα τάν διογράφο τού με¬
  γάλον» ζωγράφου τού Βιτσέντο
  Βάν Γκόγγκ, ΙΚνΊ.Νΰ 5ΤΟΝΕ.
  Σέ κάττοια στιγμή άναφέιρεται
  στόν γιατρο τού τρΘλοκομείρυ
  τού "Αρλ; ό οποίος λέει στόν
  νοσηλει/όμενο ζωγράφο:
  σπουδιαΐος νευρικος
  Βιτσέντζο. ΕΤσαι }διό
  ρυθμος τύττος, παράξενος^ γ ι ού
  τό εΤσαι καλλιτέχνης. Οί ψυσιο-
  λογικοί ανθρω—οί ζοΰν τίσνχα,
  τπερνοθν έττσι, καΐ πεθαίνουν...»
  Κι εχει δίκηο ό ψυχίατρος τού
  Άρλ_ ΟΙ άνθρωποι πού κάνουν
  τέχνηι, εχουν μέσα τους την (δι-
  αιτε,ρότητα, πού οί άλλοι καμ
  μιά φορά την λένε καί τρέλλα.
  Και ό Νίκος Πασχαλίδης ε¬
  χει δίκηο. Την έξαί,ρεση μέσα
  στήν νευρώδικη έποχή μας, πώς
  άλλοιώς θά την ττούμε) έμεΐς, ή
  Κοινωνία πού κάθε τι τό όττοΐο
  ξεψεύγει άπτό τα μέτρα της γί
  νεται στόχος; Ναι, οί έτττοχές άλ
  λάξανε. Κι ό συγγραφέας μάς
  θυ'μίζει ττώς ττέρα άττό τα τπρο-
  βλήίματα τής σίτισης ή τοΰ ε-
  ρωτα; ΰττάρχουν τα ττρο&λήιμα-
  τα των κ,αι,ρών... "Ομως τελνκά
  —~έρ' άττολα — ύπάρχει κσ'1
  έττικ,ρατεΐ ό άνθρωττος. Κ ι είναι
  τούτη ή κυριαρχία ϊσως στιμάδι
  έλτηίδας.
  Ή τεχνικιη τού Πασχσλίδηι ό-
  ττλουστεύει τα νοήματα. Μκιορές
  ττροτάσεις, κοφτές, κείμενο κα-
  θαρό λέξεις πού άκούει κα-
  νείς τόσο σκχνά, κατανοητές.
  Ασφαλώς ό Κρητικιης καταγω
  γης συγγραφέας (κατάγεται ά
  τηό τό χωριό Άβδοΰ Πεδιάδας)
  έ'χει άκόμηι ττολλά νά τπροσφέιρει
  στήν ^Ελληινική ττεζογραφία.
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΔΕΣ ΡΑΛΛΗΔΕΣ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Κάλιο νά σού βγΐιϊ, λέει, τό
  μάΤΓ ιταρά τό όνομα. Έτσι ο
  καημένος ο κ. Ευάγγελος βαφτί-
  ατίΐΗε μιά κι έξω γεφυροποιός
  «αί τού κόλησε σάν χαλκομα-
  νϊα. Γέφυρα εγινε πόλι καί περα
  σε ο κ. Γιώργος. Τώρα πόσες
  γέφυρες θά κάνει ώς τό τέλος
  τής πορείος τού, δέν τό ξέρει
  ούτε ο ϊδκκ. «Τό μάλλον γάρ
  αόρατον». Τό βέβοιο είναι, πώς
  πήρε στόν λαιμό τού τόν κ.
  Ντάβο, πού γιά τό Υπουργιλϊκι
  τάχα μου υπόΒαλε την παραίτη
  σή τού από τόν στρατό.
  Τό βυχόρΜΓΓο γιά τόν κύρ—
  Ευάγγελο καϊ δυσάρίστο γιά
  μάς είναι, πώς δέν την πάτησε
  ν" αφήσειι τό Υπουργεϊο των ό-
  πλων.
  Βεβαία ο κ. Ευάγγελος είναι
  αποστάτης τής Βενιζελικής πα-
  ρόταξηί — αυτό μι άν τό ξεχνά
  ο ϊ&ιος, οί άλλοι δέν τό ξιχνούν
  — καϊ δέν μττοροθσε νά συναγω
  νιστεί τόν κ. Ράλλη, πού είναι
  κοθαρόαιμος δεξιός.
  Η οικογένεια των Ρσλληδων
  ΐμφανίοτηκε στήν Ελλάδα τό χί
  λια οχτακόσα εζήντα, μοζί μέ
  άλλους ομογινίίί, όπως ο Συγ-
  γρό(, οί Ζάττττοι, ο Βαλλιάνο<, ο Ροδοκονάκ»ις, ιοι Κονττίόπουλοι, οί Ζαρίφηδες καϊ οί Εμπειρίκοι. Ο λαόί τού< ονόμσσε «χρυσο- κάνθαρους» γιατί ήτον όλοι τους τραπεζίτες, βιομήχανοι, μεγαλέμττοροι καί γενικά λεφτά- δες. Τό παληό ίλληνκό κατεοτη- μένο από φόβο νά μή διαλυθεϊ, συγγενίϋει μέ επιγαμίες μέ τό καινούργιο κατεοτπιμένο. Βτσι, «άν δεν εταιρισζσνε δέ θά συμ- πεθεριάζανε» μέ τό συμπεβεριό έγινον τα δυό καΓτεστημένα ένα καί δυνατό. Παίρνομε τώρο τού< παραλή- δες Ράλληδ&ί μοναχούς, (λόγω βπικαιρότητα<) νά τοϋς δούμε σέ γενικές γραμμές. Ον παραληδες Ράλληδες ανα μείχθηικαν στήν πολπ·ι<κή ζωή τού τόπου κα· είναι πολύ λ'ιγες οί Ελληνικές Κυβερνήσει^, πού δέν έχουν στή σύνθισή τους Ράλλη. Τούς Ράλληδες τού( βρϊ σκομε, νά κυβερνοϋν στήν Γιρ μανική Κατοχή, στή βασιλεΐα, στή χ ού ντα καί σττή Δημοκρα¬ τίαν Φυικά όχι τό »διο πρόσω- πό. Απ όλα έχει ο μπαζές. Μέ την πολυκολλιφγεΜ τού μπαξέ των Ράλληδων συμβσίνει αυττό πού συνηθίζει νά λέει ο λσός: «Δέν λείπει ο Μάρτης από τή Σαρακοστή». θά μού ττήτε βεβαία μήπως λείπω ο κ. Μάρτης από τό Υ¬ πουρ γείο Βορείου Ελλάδος; Α¬ σφαλώς καί δέν λείττει. Άν έλει- πε, τότε δέν ξέρω κι εγώ τί θά χρειαζότανε τό Υπουργείο αυ- τό. Πολύ μακρυά την πηγά την βαλίτσσ. Πηγά στή βόρειο Ελλά δα καί άφινσα τόν δικό μα< τόν κ. Κεφαλογιάννη. Άκουσα μεά συζητήση μεταξύ δυό Ανωγεισ- νών. Ο ενα<; υπέρ καί ο άλλος κατά. Λέει λοιττόν ο υπέρ: — Αυτάς βρέ παιδί μου δέν ε¬ πήρε Υπουργείο, γιατί ήθελε, νό τού μείνει καιρός, νά σκεφτεϊ ίντα τού λείττει. Τώρα ίντα "θϊΑε νά πεϊ ο Α- νωγειανόί, δέν κατέχω. Όοοι όμως Ανωγΐΐιανοί τό δκαβάσου- νέ, λέω, πώς θά καταλάβουνι. Υ.Γ. Ο γυιός μου διάβαοχ τό χειρόγραφό μου καί μού ε'πτε, γ«ατί δεν γρόφω καί γιά τό Μη- τσοτάκη καί τ* άκουοιε η κόρη μου καί εητε: — Ποιό Μητσοΐτάκη; "Ενας πρωτοπόρος άγωνιστής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ένσς άδικημένος φιλόσοφος Γράφει ό ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΑΣ — 2ο — (τελευταϊο) Βλέττοντκκ; ο Α. Μακράκης ότι ττολλοϊ θΓταδοί τού θεώρη- σαν άστοχη την ανάλυση τού τρκτυνθέτου, αναγκάστηκε νό νράψει την «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» τού όττου υπσστήριζε ότι τό τρι- σύνθετο δέν είναι ζήτημα πΐοτε ως, αλλσ φιλοσοφική< γνώοης. Στΐ< αρχέί τού 1874 εξέδωσε νέ α ίφημε,ρίδα την «ΕΙΡΗΝΗ» πού κυκλοφοροϋοχ κάθε Σάβ- βατο μέ συντάκτη τόν Σπ. Κρο κιδά. Τό 1876 ϊδρυσε νέο θρη- σκευτΊκό σύλλογο, τόν «ΙΩΑΝ- ΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ», μέ σκοπό τή γνώση καί τή σωτηρ,α τής επϊ- γ*ια< ζωής. Στϊς 4 Φλεβάρη τού 1876 ηικλοφόρησε τό τελευ- ταϊο φθλλο τής «ΕΙΡΗΝΗΣ» καί άρχισί την επανεκδοθή τού «ΛΟΓΟΥ». Ο Μακράκη^, βλέττοντας τό σκοταδισμό πού επικρατΐ,ϊ σττήν παιδΕία μέ την εφαρμογή τής μεθόοου τού Κοραή, μ«ταξύ άλ λίαν, ίίιτε γιά τόν Κοραή: «Επρυ τάνευαε τού σκοταδισμου και τής αττοττλανησεως τού Έθνους από την οδό τή< αληθείας, ήτις δ»έφβ£ΐρε τό ήθος τής φιλομα- θούς νΕθλαϊας». Την 1η Σ3επτέμβρη τού 1876 ίδρυχ- τπ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗ- ΝΟΠΑΙΔΏΝ. Μιτά δύο χρόνια, μέ όιαταγη τού Υπουργου Δημο σια< Εΐιαιαιοίύσίως, εκλεισε η ίχολή Μακράκη, οί δασκάλοι δι—χθηκαν από την αστυνομ'ια καϊ οί μαβητές εφυγαν στο ίξω- τιρκκό. ετκ 8 Γίναρη τού 1879 κο τααι«ιοπΊΐ·κί φήμην εκοτό (100) μέρίί φυλακή, γκατΐ η σχο λή λειτουργοϋσε τταράνομα. Τό Μάη τής ιδίας χρονίας δικάστη- κε από τό Πλημμελειοδικείο Α¬ θήνας μέ τέσαερις κατηγορΐες: α) Γιά τό Τρισύνθετο. β) Γιά τή δεδασκαλία τού ότι η ανθρωπί¬ νη φϋση τού Χριστού τελείωσε τό ττρώτο κατά τό Βάτττισμο. γ) Δημόσιο εξαμολόγους. δ) Γιά τή μή μνΓ·μόνευσ| τού Μπτρο- πολίτη ατή λειττουργία κατοδικά στηΐίε σϊ δύο χρόνκι φυλακή καί 100 δρχ. πρόατψο. Στΐς 23)9)1879 προκηρύχθη καν εκλογίχ. Ο Μακράκης κατέ- βηκε στίς ικλογές, βάζοντα< υ- ποψηφιότητα από τίς φυλακές Γκαρποζά, οπου ήταν φυλακι- σμενος. Δυστυχώς, ο αρχηγός τής ΑντιπολΓΓώσεωί αττέτυχε γιά 408 ψήφου<. Την ιδία χρο- νιά δημιουργήση τόν ΠΑΝΕΛΛΗ ΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΎΛΛΟΓΟ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τό καλοκαί- ρι τού 1884 πραγματτοποίησε περιοδεία σέ πολλές επαρχϊες της ΕΑλάδας υπέρ τού Χριαττιαν· σμού κοί τόν επάμενο χρόνο (1885) κυκλοφόρησε την Ιερή καί θεία ΚΑΤΗΧΗΣΗ. Ο Μακράκης στά χρόνια πού πέρασαν δεν σταμάτησε νά σκέ φτεται γ,ιό την καλυτέρευση τής ΠαΐιδεΜΚ καί έγραφε τρείς μχλέ- τ« τή «Γραμματσμόθεια», που κυκλοφόρησε τό 1886 τή «ΛΕ- ΞΙΚΟΜΑ0ΕΙΑ» (1888) καί τί- λος τή «ΛΟΓΟΜΑβΕΙΑ», Τό 1901 δημιούργησ* ίνα νέο πολιτικό σύλλογο τόν «ΠΛΑΤΩΝ ΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΨΗΑΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ», μέ σκοπό νά διδάζει την σωστή πό λιτική μορφώση τής νεολαίαν μας. Ο Μακράκης, θελοντας νά δώσει λύση στά τότε φιλοσοφι- κά ρεϋμαιτα, έγραιμε ένα τετρά- τομο έργο, όττου κσνχΓ μή εκτα- γωγή στή φιλοσοφία υποοτηρί ζοντα< ότι θά λυθούν όλα τα φιλοαοψικά ρϋϊματα. Στού< άλ¬ λους τόμους αναλύει την ψυχο- λογίο, ηθική, θεολογία καΐ λογι κή. Στίς 24 Δ&κέμβρη 1905 ο Μα κράκης, ταπεινός μαχητής ιερο- κήρυκας, δέχθηκε τό ττρώτο μή- νυμα τής εζασθενήσΐως τού ορ- γσνισμού τού, γράφοντας την τελευταία αγυνιστική τού λϋξη γιά την εφημιρϊδα, θίλονταις νά ολοκληρώσα τό εττϊγειο έργο τού, πού όσο δυναττά καϊ σρη- νικά δεχόταν κάθε κατάσταση. έτσι ταπί,ινά, ιιρηνικά καί όλο απλότητα εψελνε τό «επί σοΐ, Κύριε, ήλπκχι μή καταισχυνθεϊ- ην εις τόν αιώνα...», μέχρι τίς 6 τό απόγευμα τής 24 Δεκςμβρη τού 1905. Αίγ€·ς ώρε< μετά θά ξαναγεννιώταν ο Μεγάλας Δά- σΐκαλος τής Κοινωνίαν τού Ιη- σού Χριστού, ενώ αυτάς έφευγε γιό νίους κόσμου<, αφήνοντας ένα έργο πού οί δήμιοί τού θά προσπαθουν καθί. λίγο καί λιγα νι νά τό αφανίσουν, ξΐχνώντας την ιταλία λα'Γκή τταροψϊα πού λέει ότι τίποτα δέν μέγει κρυφο κοί ότι ο χρόνοί θά δικαιώση τούς πάντας. ΧΡΗΣΤ. Η. ΧΑΛΑΖΙΑΣ κου·: κου* • Τά οημιρινά «Κούς — Κ""ς» είναι γραρμένα στύ Λονδϊνο καΐ σιαλμένα άπό εχεϊ Έλληνο—- Άγγλικό λοιπόν — κάπκκ — 'ο σηιι*ερΐνό ... χ,ιοϋμορ, πού ση(μαίνει δτι δικαιολογεϊται καΐ καμμιά.. · κριυάδα, δεδομένυ &τι είναι γνωοτος ό συσχετισμός τη«- άχι μόνο μέ χά Όλλανδικα ά- σιεϊα, ώλλά καί μ*: τα Άγγλυκά. . . τοΐοϋτα. "Οσοι ιυιχόν βιαοτοΰν νά μέ διορθώσουν συν ΐαχτικά γιά τά «τοιοΰτα», πού θδττρεπε κανονι- κά νά είναι τοιαΰτα», τούς ιπρυλαβαίνω, Λέγον- ; δΐι μέ ιό χώρο πού γράφονται τά κεί- ύά ά ϋ ταιριάζει περιοσό 7ά τουί; δΐι μέ ιό ρ π γρφ κεί μενά αύτά τά «τοιοϋτα» ταιριάζει περιοσότερο, λόγω των πολλών..- «τιοιούτων» πού.-. άφθο- νούν γενιικα στήν Άγιγλία ϊι άλλως έταλεγομένη «Γημαιά Άλβιόνα»· • Ή Γιατρίνα 6οηΐθύς τοΰ Ντάκτορα Σάνγκ στή Χάρ,λεϋ Στρήτ, πού βμοιαζε τΐερισοότερο·. . ξαν θύς πειρασμίκ; παρά Πατρός- δίδαντάς μου την άιπάντηοη ιή<; έί,έταοής μου γιά ιύ ζάχαρο, μ0ο είπε έστί λέζει δτΐ: «εΐστε τώρα πολύ γλυκός». Χί έ-γώ. μέσα στή ζαλάδα ττού εΐχα κι άπό τό πολύ ζάχαρο κι άιπό ιήν λάμψη τού.·, ξανθοΰ πειραομοΰ, τύ πίί.ρα ~ πρός στιγμήν εύτυχώς —. γιά κοπλιμάν, ένώ ή σκληιρή πραγματκκότητα ή¬ ταν δτι ή νυναίκα χρηοιμοποίησε |<να αγγλΐκύ ΐδΐωματιομο γαά νά μοΰ κάνει την εϊοαγωγή στό ασΐοτέλεορα της έζέτασης< πού ή"ΐαν 4 καΐ 20, δυ ! στυιχώς!. · Άξίζει μάλιστα νά ούς πώ ότι έδώ στήν Άν γλία, τό ζάχαρο τό λένε «Μιπλάκ Σούκαρ», «μαυ ρη ζάχαρΐ))» δηΑαδή· Μέ τό 4 καί 20 λοιπόν, ή". μουνα όντως ττολύ. ·. γλυκός γιά την Άγγλίδα. Μαΰρες γλΰκες όρως καί κατά συνέιπεια μαϋρο ή οωστότερα, «ρπλάκ χΐοΰιμορ» κι αύτό πού κάνω τώρα. * Στά Αγγλικώ Ίατρεΐα, Νοσοκομεία, Κλΐνι- κές καί σ' όλα γενικά τά Νοσηλευτικά Ίδρύμα- τα/ κυριαρχοΰν, άπό πλειχρας προσωπικού οί γυ- ναΐκες. Συζητοΰσα λοιπύν σέ £να ά'πό αύτά μέ ε*ναν "Ελληνα πού κι αύτάς ή"ρθε στήν Αγγλία γιά ίατρικές έξετάσεις κι άΚοΰστε τί μοΰ εΐπε σέ μιί, οπγρή ό. ·. άιιριλύαιμος —Ρέ πατριωτάκι, παραττ>ράς τί πράμμα κυ-
  κλοψορεϊ έδώ πέρα παντοϋ;
  Τί «πράμμα» έννοεΐς δηλαδή; τόν ρώτησα
  —Φοΰστα ρέ πατριώτη, αύτό έννοώ· Γυναϊ-
  κ£ς στά Ίατριεϊα, γΐυναϊκες στά Νοσοκομεΐα, γυ-
  ναΐκες στίς Τράπεζες, γυναϊκες στά λεαχρορεϊα,
  γυναΐκες στά τ,ράμ, γυιναίικα Βασίλισσα. γυναίκα
  Πρωιθυιπουργός!. · . Μά χαθήκανε μωρέ άδερ-
  φάκι έδώ οί άντριες;
  —"Ε όχι, δέν ΐ-χεις δκηο — τοΰ είπα—ύ-
  πάρχουν καί άντρες.
  —Ναί, ύπάρχουν καΐ αντρες, άλλά οί περισ-
  οότεροι είναι. ·. γαλιάντρες- Μόνο πού έδώ
  τουλάχιστον έ'χουν τόν..· άνδιρισμό καΐ τό λένε,
  δέν είναι δηλαδί) σάν τίς δκκές μας στήν Έλλά¬
  δα πού είναι οί περΐσσότερες. ·. κρυφές πληγές
  Συ>μ.φωνεΐτε; Νόου ήγές;
  * Άκρίβεια, πολύ άκρίβεια στό Λονδϊνο· Άκό-
  μη καί τά «ε!δη ένδύσειυς» πού ίίταν παλιότερα
  φτηνά, εχουν πάρει πολύ επάνω.
  "Ετσι, δυστυχώς, έκεϊνες τίς... φουστίτσες ηού
  ρίχα ύποσχεθεϊ οέ κάιποιους (ή... κάποιες;) στό
  Ηράκλειο, δέν μπορώ νά τούς τίς φέρω άπό την
  χ!"Λλάόα.
  "Ιτς όκέυ . . · νπάρλινγικς;
  Δάτς όλ, έΎ.τ... μανόλ···
  * Δυό άΐπό τούς ΐατρικούς ίταράγοντες πού ά
  6τ° ^ανΕ^ μαζί μ°υ' άντ>ουχτ>σανε εντονα,
  ν Ό «νας ,μάλΐστα, πού μιλοϋσε καΐ έλληνικά,
  οταν τυν ρωτησα γιά την άνηρυ-χία τους, μόϋ εί-
  —Μά δέν ξέρεας άίγαπητέ ότι μέ τό 4 καΐ 20
  που εχεΐς, έΐτρειπε νά βρίσκεσαι χώρα σέ κώιιιια·
  Κ.ι εγω τοΰ άπάντησα: '
  6 εθω"Σέ ΚΟμμα ε'ναΐ Καλά' σέ' ' τελεί<1 να ^ Τώρα βά μοΰ ττήτε, πού τό βρίγκα τό κέφΐ; Μα μου λένε οί γιατροΐ ότι ή άριρώ-εκϊ μου δέν θέλει οτεναχώρια. Γί αύτό ακριβώς σέ τέτοιες δυοκολες στιγ,μές, έγώ τούς έπανναλαμβάνω τό σχί,τικο . .. «ολόγκαν» μου: "Ο,τι είναι θά φανεϊ στή... νεχροψία! Ιοτε νά δήτε πόσο θά . . . στεναχωρηβοΰν, «μ*.ρ*κοι —- μερικοΐ». Νά προσέξουν μόνο μή- ΕΤΧ Πθλύ —-Ρ^ -υς, πάθουν οί μέρες ς Κατά έγώ, τόν * Στύ «άίπάρτμεν» πού έ-μεινα τίς ικατέστησε ένας... Έβραϊος. ^0 6έ^ να κα- ,ις ούσΐες!. ^ ζά*αΡ°' δχι άπό... δή τσε θάνατο! να τουλάχιστον είναι ν,ωνι<πές Κι έγω, ν,α ^ 1ιήν το ΟΙ__; · · κομπλεξαρίστη«α, τοΰ εϊπα · ^σεις μπορεϊ νά ΐίχετε 153, άλλά εμείς τώ- ΡΟ έχομε 3, άλλά τί τρεϊςμέ κάττ... ποδΖκς ναΙΙ Μασων,κ,ές «ποδίτσες» έννοώ, όχι τής κουζί Γ ^Ρ°°^ν να εϊναΐ καί τέτοκς. ολ, "Ταΐα στίΐν Έλλάδα ^1ν°ν τόσο πο* πολιιικα. . μαγειρέματα!. . Ο ΕΧΕΜΥΘΟ- ΚΟΡΝΑΡΟΥ ^^Ι^ΣΕΠΐΦΑ^ΐΙν^τΈΤΡ Μ ΛΠθΤ,ΕΛαΥΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΙΣ^γΪΤοΝ »5 ΕΠΤ,κ-ατ^ λΛ' ΟΡΌ*ΟΝ 210 Τ-Μ- ΕΠΙΚθΙΝίλΝΐΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΓΚΗ ΣΚΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΗΛ 282471 ΘΗΝΑΙ ΤΗΛ (0 μερινΑ- ϊίμ11· ΠΛΜΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙιΚΕΛΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Μ ΑΙ ΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙ » ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  ΑΛΟΚΑΙ
  198Ο
  ...καίπώςθά τό περάσετε όσοπιόόμορφα γίνεται
  Καλοκοοίρι. Ή έτττοχή πού
  ξεθχωρίζει, λουσμένη στΐς άχτί-
  νες τού ήλιον, ή έττοχή πού προ-
  σφέρει στόν κόσμο τή δυνατότη-
  τα, την εώκαιρίσ. υά ξεδώσει ά-
  ττο την καθη|μερινότη.τα.
  Πά μάς τοΰς "Ελληνες καΐ
  γιά τούς Κρητικοΰς περισσότε-
  ρο, τό καλοκαίρι ταυτίζεται μέ
  τόν ήλιο, μέ την όμορφιά της
  ζωής. Οί μέρες κυλοΰν άτταλά,
  οί έργαζόμενοι ττοίρνουν τίς ο-
  δειες τους ιμέσα στό καλοκαιριά
  τικο τρίμηνο, οί πλάζ γεμίζοι/ν
  κάσιμο.. .
  Τό καλοκαίρι είναι όμορφο
  καΐ φαίνεται εντονα σέ κάθε έκ
  δήλωση τής ζωης μας.
  Γιά σάς πού θά ταςΊδέψετε,
  τό καλοκαίρι τού '8Ο θάναι μιά
  έμττειρία ιοαΐ μαζί μιά άπόλαυ-
  στ», μά και γιά δσους αττοφοοοτί- ερωμένη στό φετεινο καλοκαίρι, Στίς πόλεις τοΰ 1 9βΟ τό &γ "Η στό κάτω — κάτω άς φτιά-
  σουν νά μην έγκαταλείψουν την
  Κ,ρήτηι, τό καλοκαίρι μττορεΤ νά
  χαρίσει δληι τή μεγαλοττρέττεκχ
  τού Μεσογειακοΰ μας κλίμστος
  μέ άνεση καΐ κέφι...
  Ή σελίδα αύτη, πού είναι οτφι
  δέν φιλοδοξεΐ νά γίνει ό θερινός
  όδηγός σσς. Σάς προσφέρει μό-
  νο λίγες ίδέες προσιτές στό
  πλατύ κοινό, λίγες Ιδβες, γιά νά
  ζήσετε τό καλοκαίρι όπως ττιρέ-
  πει νά τό ζήσετε φέτος.
  »♦♦♦♦♦ ♦♦♦«»«»>«».
  χος μεγαλώνει. Ή μόλυνση, οί
  θόρυβοι, τά τσιμέντα, κάνουν τη
  ζωή μας τπ<6 δύσχολη. Γι αύτό Έ πιρέττει οί λίγες μέρες ττού θά ά- ποφασίσουμε νά χορτάσοκμε το καλοκαίρι νάναι πιό όμορφες. ·>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ξουμε τό ττ&ριδάλλον μσς σπιτιοΰ μας ττιό ανετο... λοιττόν καΐ... ...ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ -»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Καλοκαφιάτικη άπόλαυση σημαινει «Περβολαράκης» ΣΤΗΝ ΕΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΕΙΟΠΛΙΣΜΟ... Καλοκαίρι σηιμαίνει θάλασσα! Κι ή Κρήτη μας, είναι τόσο δ- μορφη^ ά/τπλωμένη καταμεσίς τής Μεσόγειον άνάιμεσα Κρητικού καί Λιβυκοΰ, μέ άκτές φαντοοστι- κές, καταγάλιανες καΐ πολλές φορές παρθένες καΐ άνεξερεύνη- τες! Καλοκαίρι! Ή Κρήτη^ ό ήλιος ή θάλασσα είναι δικά σας: Κι έχετε καθε δικαίωμα νά τά άττο- λαύσετε δσο γίνεται καλυτέρα. Γ ι αύτό τά μεγάλα καταστήματα ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ τού "Ηρακλεί¬ ου φρόντισαν νά δώσουν ενα ξέ- χωρο χρώ,μα μιά ξέχωρη, όμορ¬ φιά στό φετεινό καλοκαίρι. Ή έχδρομή σας οί διακοτηές σας, τό μπάνιο^ τό ψάρεμα, ή έξοχή, δέν είναι μόνο δικιά σας ύττόθε- ση,. Ύττάρχουν χίλια δυό πιράγ- μστα ποϋ μποροΰν νά κάνουν τή ζωή τού κχχλΐοκαιριού πιό όμορφΓ} καΐ πιό άνεττι. Άς δούμε λοιπόν τί μάζεψε στή μεγάλη τού έ'κθεσηι ό ΠΕΡ¬ ΒΟΛΑΡΑΚΗΣ, στή Λεωφόρο Δη¬ μοκρατίας 33. 1 ) 'Εξωλέμβιοι κινητή,ρες Ε- νΐΝ ΚΙΙβΕ (άποκλειστικότητα γ»ά δλη την Κρήιτη). 2) 'Εξωλβμβιοι κινητη,ρες 5ΕΑ <3υΊ_Ι_ (αποκλειστικότη,τα γιά δ- ληι την Κρήτη). 3) Τά σκαφτ) άναψΜχήζ ΖΟ ΟΙΑΚ καΐ 1_ΑΒΚ.Ο; τής έταιρίας πού προμηθεύει τό 'Ελληινικιό ττο- λεμικό ναυτικό! Καί γι' αύτην, τά καταστηματα ΠΕΡΒΟΛΑΡΑ¬ ΚΗΣ, εχουν την άτττοκλειστικότηΗ τα γιά δλη την Κρήτη! Κ1ΝΗΤΟ ΣΕΡΒΙΣ VI 5 μέ άτπόλυτα είδικ,ευιμενο προ σωιπικό, πού μττορεΐ νά μετακι- νηθεϊ σ' όποιοδτνττοτε σηιμεΤο τής Κρή,της, ττροκειμένου· νά παρά- σχει την σωστή φροντίδα καί έ- ξιχττηρέτηιση στόν πελάτη: Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ Τά κιαλοκαίρι, λοιτπόν, είναι ή έ~οχή πού μάς τραβάει στή φύ- ση. Ή έποχτ) πού ό άνθιρωιττος νοιώθει την άνάγκ,η νά γυρίσει στΐς ρίζες του5 νά χαρεΐ τόν ή¬ λιο καΐ τά χρώματα, τή θάλαο-- σα πού σφίζει άττό ζωή. Ό ΠιΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ, μττορεΐ νά κάνει κι αθτές τίς στιγιμές, πιό άνετες. "Βπιττλα έξοχής, σκηνές 2-10 άτόμων(!) άνταλ- λακττικά σκηνών, όρθοστάτες, λά- στιχα σκηνών, σλίτπγκ μττάγκς, 0ΑΜΡΙΝ6 6ΑΖ... δλα τά ειδή έκεΐνα ττού μττοροθν νά σάς χα- ρίσουν ένα εύχάριστο, ήλιόλου- στο κιαλοκαίρι. "Ολα αύτά τά ειδή, ϋττάρχουν στήν καινοώργια εκθέση των κα- ταστημάτων ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ, στήν Λεωφόρο Δηιμοκρατίας 33, τηλεφωνα 222.343. ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Τα πιό ττολλά καϊ τά πιό εύ- χαριστα χόμττν τού καλοκαιριοΰ, συνδιάζονται μέ τή θάλασσα. Και εΐδαμε προηιγούμενα πώς μπορεϊ κανείς νά την άττολαυσει μέ τά ττερίψημα σκάφηι άναψυ- χ.ής ΖΟΟΙΑΟ καΐ ίΑΒΚΟ, η τις άλλες άττοκλειστικότητες τοΰ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ Πέ,ρα άπ' αύτά όμως, ΰπάρχει μιά πΐλουσιωτάτη συλιλογή άττο ειδή τής θαλάσσας, όπως όμ- τηρέλες, καταδυτικό ύλικό, κομ- τηρεσερ γιά την πληρώση των φι- αλών κατάδυσης; ψαροντούφεκα, ρακέτες θαλάσσης, μπάλλες θα- λάσσηις καΐ χίλια βυο ττράγμα- τα πού σήμερα έχουν γίνει ά- τταραίτητα γιά τούς λάτρες τής κιαλοκαιριάτικης άττόλαυσης καΐ τΠζ ξεγνοιασιάς! • Τό καλοκαίρι £ρχετοι. Σέ λίγο ή ζωή μας θά γεμίσει φώς, χρώ- μα, ηλιο, ή θάλασσα, ή καλο- καιριάτικη φύατ μάς καλεΐ άπο τώρα γιά τίς όμορφες συγκινη- σεις. Π,οιν ξεκινήσετε, δττοιο κι άν είναι τό πρόγραμιμά σας, πε- ράστε άττό τά καταστήιματα «ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ» τοΰ Ήρο κλείου. Σάς τπεριμένουν χΐίλιες - δυό έκττιλήιξεις. Σάς τηεριμένει ό κατάλληΛος έξοπλισμός ττού θά κάνει τό καλοκαίρι σας πιό εύ- χάριστο... ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Δίκει στή ζωή σας κιίνηση Καταστήιματα στό Μεϊντάνι, Στή Λ. Δηιμοκρατίας 5(1 και 33 (εκθέση είδών έξοχής). Τηλεφωνα 282.527, 222.343. Απολαικττϊ τή θάλασσα, τίς χάρις τού καλοκαιριοΰ τή φύση, τον ήλιο, μέ τόν σωστό ιξοπλκτμό που θά δώσει ιδιοιτερότητα σ' αυτίς τίς στιγμίς ■■■■■■-■■■-■--■■■-■-- , δλα αύτά τα ειδή εί¬ ναι έγγυημένα 100ο)ο. Γιά κά¬ θε ένδεχόμενο δμως, γιά καθε 6λά6.η τα καταστή μ ατα ΠΕΡΒΟ ΛΑΡΑΚΗΣ, εχουν λάβει εΐδική μέριμνα. Διαθέτουν κινηπό 5ΕΚ- Η ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΧΟΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΛ Η Κρήτη ττού αύριο δέν θά υ- πάαχει τόσο γνήσια καί ανόθευ- τη. Ένα — ένα τά έθιμα σρύ- νουν. Η Κρητική στολή χάνε- ται. Οί τταραδοσιακοί Κρητϋκοΐ τύποι ολλοιώνονται στό πέρα- σμα τού χρόνου. Όλαι αυττά, ι—ορείτε νά τάχί- τε πάντα κοντά οια<, σέ φωτο- γροφιες ή σλά'Γς. Ο φωτορί- πόρττερ Βασΐλης Δρόσος έχει «καταγράψει» μέ τό φακό τού, ο,ιι καλυτερο, ό,τι γνησιότερο, ό,τι ονόθευτο υπάρχει στόν τό- πομοχ. Διοκοσμητικές γιγοντοφιοτο- γραφϊες, σλά'ι'τς, ήθη καϊ έθιμα, παραδοσιοκοί Κρητ»κοί τρόττοι δουλειάς... ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Λασιθιού 12 Τηλ. 231-830 — Ηρόκλειο ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΤΟ. ΚΛλΟΚΑΙΡΗΝ ΣΑΣ ΑΠΟΚΙΗΗΪΟ Δέν είναι μόνο ενο μίσο α- παοαίττητο γιά τις καθημερινώς δουλειές, τό αυτοκϊνητο. Είναι τό μέσον πού μπορεί νά διαδρα- ματίσει τόν πιό όμορφο ρόλο στήν ιμυχαγωγία, οττήν διασκέ- δαση, στϊς διοκοπές. Τώρα το καλοκαίρι, άς πού- με, μττορεί νά γίνει ο αχώριστο< σύντροφον σας, αρχχϊ νά τό φροντίσετε, αρκεΐ νά τό εφο- διάσεττε μέ τόν κατάλληλο εξο- ττλισμό, πού θά κάνο πή «δρο σερές» τίς πυρωμένες μερίς τού καλοκαιριού. Μέ τό αυτοκϊντ>το, άς πού-
  με, μττορεί κανιϊς νά μετοφίρει
  τίς καΑοκαιρινές αττοσκευές τού,
  μέ άνεση καί σιγουριά. Ο αντι-
  πρόσωπος Κρήτης τήί ΡΕΤΒΟ-
  ίΑ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ,
  έχει νά σάς πρατχίνει χίλιες δυό
  ίδέες, όπως π.χ. τίς σχαρχς, τίς
  τόσο οπαραϊτητες γΓ αυτές τίς
  μεταφορίς.
  Κι ακόμη:
  Δάττεδο αυτοκινήτων
  Ψάθες
  Αντιηλιακες βοντάλκς, κατα-
  σκευασμένες μέ τά πιό σΰγχρο-
  να επιτεύγματα τής τεχνικής.
  Ο Γιάννης Τσακαλάκης κοϊ η
  ΡΕΤΒΟίΑ, φροντίζουν γιά τ*
  αυτοκίνιγτό σας μέ χνλια — δυό
  αξεσουάρ, πού φιλοδοξούν νά
  σά( ατταλλάξουν από πρόσθετες
  φροντίδεςΙ
  ■ ■■■■■!■■■■■■■■■■!
  Μην ξεχνάτί λοιπόν, «τρτν
  ξεκινησίτε γιά κάττοια εκδρομή,
  πρίν ακόμη αρχίση καλά—«τολά
  τό καλοκαίρι νά «ττισκεφτιπτ τό
  μεγαλύττϊρο κοτάστημο αξΐ-
  σουάρ καί ειδών αντοκηήτων
  τής Κρήτης
  ΡΕΤΗΟίΑ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
  62 Μαρτύρων
  Τηλέφωνο 222-281
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΜΕ ΤΟ ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΡΚΕ88
  ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΣΑΜΑΡΙΑ
  _4—1_5 ΜΑΙΌΥ
  ΑιΝΑΧΏΡΗΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 1600
  άπό "Αγιο Τίτο,
  όπιστροφή Κυιριακή 1600 στόν 'Άγιο Ύηο-
  Πληρ. — έγγραφές: Τηλ· 285376—-235.766
  ΕΦΗΒΟΙ,
  ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
  ΠΑ ΣΑΣ
  ΥΠΑΡΧΕΙ Ο
  ΚΑΡΥΔΗ3
  ■■■■■■■■■■«■■■■■■■ι
  ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Ρου6τίκ
  ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΙΜΕΝΩΝ
  ΙΥΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6
  ΑΕ ΡΟΠΟΡΙ ΚΩΣ
  Απλο
  ΙΒΒΒΒΜΒΒ1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΕΧΡΚΙΙ
  ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ
  ΠΙΟ ΑΠΙΘΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΑΣ
  25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 52 - ΤΗΛ. 285-376
  ,ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Λονδϊνο
  Παρίσι
  Μόναχο
  Φρακφοορτη
  ' 'Αμοτεφντρμ
  Βερολΐνο
  Βρυξελλες
  ΚοπΕγχαγπ
  ΓτοχόΑμπ
  Βιέννη
  8900 12000
  8500 12500
  7500 10000
  8200 10500
  8700 13000
  8ΒΟ0 12000
  8500 12500
  9900 15500
  10000 18500
  6600 9700
  7500 10500
  Μαβρίτπ
  Μιλανό
  Ρωμη
  ■Ατιλό Έπ/φης
  8900 13500
  7400 10500
  6500 10800
  Μέ Πούλμσν ΕΧΡΗΕ55
  Λονβΐνο 2500 4500
  ΜιΑανο-Μπο-__ .
  Αώνια·Βενετία 1900 3700
  Ναπολπ- Ρωμη-___ .
  Φλωρεντία 2500 4500
  Βρυξελλες 2200 4000
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚαΜΠΟΚΗΣ
  Πιδιάδος 1 (έναντι χιιικρητβύ Κιν)γρα·«υ εΉΛΙΚΤΡΑι)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦«»♦«»♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Ταξιδέι)τε στή Μ06χα
  μέ...ε/χρωμη δ ΑΒΑ
  ίΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟΥΣ
  ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ 1980...)
  ΕΞΟΥΣΓΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ
  1^' 5ΑΒΑ
  ΚΟΠ ΑΙΜ ΑΚΗΣ - Σ ΑΡΧΙΑΙΜ ΑΚΗΣ
  ΤΗΛ. 289.501-287.002
  ΠΒΝΟΐη ΕΧΡΚΕ55
  Ποδοσφαιρικοι α^ώυες
  τού ΚυπέΛΛου Έ8υώυ
  Εύρώπης
  ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟ 11)6 - 19)6
  ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ 9)6 - 19)6
  —*· "ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΙΒΒΙΙΒΙΙ
  (■■■■■■V
  4 Κ» «--ΛΙΔΛ 4— Μ ΜΜ Η
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ■ '
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ηουπριν με^χωμυ υου
  ορραξουν οιαλ'λο
  ηρολαβη να ηει εοεω κ αι
  αυλλαβπ
  19 ΜΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κορύφωμα τής Θρησκευτικής Φαντασιοπληξίας
  ΚΑΙ ΑΓΙΑ... ΠΟΡΤΑ
  Χιλιάδες λαού έτρεξε στήν Αλικαρνοσσό νό δεί τό... Θαύμα!
  Ή Παναγία ήρθε προχθές
  στήν. . 'Αλικαρνασσό! Περττώ-
  τησε μέσαστό... σπίτι τής κυρά
  Μαρίας καΐ άττ έ'ξω μαζεθτηκαν
  έκατοντάδες θρησκόλητττοι νά
  ττ,ροσευκηθούνε!
  Βέιδαια ή ψαντασία τής κΜρά
  Μαριώς μπορεΤ νό: καλπσζει. Ό
  μως τό παράξενο είναι ό κόσμος
  Τί γύρευε τόσος κόσμος στήν
  Άλικαρνασσό; Μέ τί θάρρος
  πηραν τό δρόμο νά πάνε να δοΰ-
  νε μιά φωτοσκίαση πού
  ό κόσμος την βλέπει σάν... αττο-
  τώττωμα τής Παναγίας; Ό Άρ-
  χιε~ίσκοττος άς μάς έξηΐγήσει...

  Στά στενώ τής Άλικαρνασσοΰ
  πίσω από τόν Άη Νικάλα. Κό¬
  σμος πολύς μαζεμένος .Άλλοι
  ττάνε κρατώντας στά χέρια κε-
  ριά κουδεντιάζουν, σταυιροκοπι-
  αΰνται...
  — Σσγνώμη - τούς ρ«τάμε
  θά ). άς ττεΤτε ττού είναι τό σττίτι
  πού γίνονται τα μάγια;
  Γουρλύνουν, μάς κοιτάζουν
  τηερίεργα:
  — Ποία μάγια; 'ΕΞδώ ήρθε ή
  Παναγία χθές, κ ι έσεΐς μοί) λέτε
  γιά μάγια;
  — Πού είναι τώρα ή Πανοτγία
  — Την ττήρε ή 'Αστυνομία
  χθες τή νύχτα, ττή,ρε δηλαδή την
  ττάρτα πού ζωγραφίστηκε μονα-
  χή της.
  Μάς δείχινουν 6να σττίτι. 'Απτ'
  εξ», κόσμος πολύς. Κου6εντιά-
  ζουν σταυροκοπιοΰνται, άνάβουν
  κεριά
  Πληισιάζοι/με.
  — Τί εγινε έδώ χθές τό 6ρά-
  δυ;
  — Ήρθε ή άστυνομία χθές
  και πήρε την τηόρτα τής Πανα-
  γίας) γιατί εΤχαν μαζευτεϊ ά—'
  εξω τρεΤς χιλιάδες άτομα,
  — Καΐ γιατΐ πηραν την πόρ-
  τα;
  — Νά, θά γινόταν έττεισόδιο
  μέ τόσο κόσμο έδώ τπέρα.
  —-Ποίος εΤδε την Παναγία!
  — Έδώ ή γυναίικα πού μένει
  σ' αΰτό τό στπίτι.
  — Ποΰ είναι τώρα;
  — Στό χωριό της. Μά ποίος
  εΐστε έσεΐς;
  — Δηιμοσιογράφος.
  — Εμείς δέν ξέρου-με τί/ττοτα,
  ή γυναίκα πού είδε την Παναγίβ
  δεν είναι έδώ.
  — Καΐ στήν πόρτα τί ύπάρ-
  χει ζωγραφισμένο;
  — Ή Παναγία ήρθε χθές τό
  βράδυ και φοροΰσε κόκκινο χι-
  τώνα. Την εΐδαν λίγο καϊ έξα-
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  φανίστηικε. "Υστερα όταν έφυγε
  δηιλαδή, εΐδαν πάνω στήν πόρ¬
  τα την ζωγραφιά της.
  — Ύητήρχε άττό παληό τέ-
  τοια ζωγραφιά;
  — Ναΐ ύττήρχε, χωρίς νά την
  έχει ζωγραφίίτει κανείς. Μά χθές
  τό βράδυ φαινότανε καλά ή μύ-
  τη, της τα φρύδια της...
  — Γιατι έφυγε ή γυναίκα ττού
  την είδε;
  — Ήταν αρρωστη καΐ δέν
  μπο,ροΰσε νά δέχεται τόσο κό¬
  σμο.
  — 'Εσεΐς τα πιστεύεται σύ-
  τά;
  (Σταυροκοπιέται):
  — Παναγία μ ου, ντά άττιστη
  δα ν&μαι...

  Πάμε ττιό πέρα. Άλλη πα-
  ,ρέα. Κουοεντιάζουν. "Ενας αν-
  τρας λέει:
  — "Ετσά νά δοΰνε καί μερι-
  κοΐ μερικοΐ μαλλιάδες ττοΰ δέν
  πϊστεύουν.
  Και σι/μπληρώνουν οί αλιλοι:
  — "Ε, Παναγία μου καΐ ττώς
  μάς έκαταδέχτηκες.
  — Μεγάλο θαΰμα άλήθεια.
  — 'Εστάθηκε λέει ή Παναγία
  στή μόσηι - μέση τοΰ σπιτιοΰ.
  — Χαράς την ψυχή τής γει-
  τόνισσας!

  Ό Νίκος ό Μαλτεζάκης ό ψω-
  τογράφος προσπαθεΐ νά β,ρεϊ τή
  πόρτα νά τή φωτογραφήσει. Τί-
  ποτα. Μόνο οί γυναικεΐες φονές
  άκούγονται:
  — ΊΕμένα σήμερα μού τηλε-
  φώνησαν άττό τα χωρία. 'Ατηό
  τή Σηττεία, α~ό τή Γεράτπετρο
  και μέ ρωτοΰσαν.
  Τό σττίτι τταραμενει κλειστό.
  'ΕΞκατό - έικατοττενήντα ανθρω-
  ττοι περιμένουν όττέξω καΐ σταυ-
  ροκοπιοθνται Κάθε λεφτό μα-
  ζεύονται κι άλιλοι...
  — Πώς λένε τή γυναίκα πού
  εΤδε την... Παναγία;
  — Μαρία Καραυικολή.
  — Πασών χρονών είναι;
  ■— Μεγάλη^ πολύ μεγάλη, μά
  είναι τΓθλύ θρήσκα...
  Φεύγοομε. Πηγαίνουμε στό
  Άστυνομικό Τμήΐμα καΐ γυ.ρεύ-
  ουε την... Άγί,α Πόρτα. Πουθε-
  νά. Οί Άστυνσμικοι μάς δια-
  ψεύδουν. Όχι, δέν ύπτάρχει τέ-
  τοιο πράμα στό τμή,μα.
  Ρωτάμε στήν Άρχιεπισκοττή.
  Ούτε κι έδώ ξέρουν τίττοτα.
  'Έν τώ μεταξύ τό μαντάτο μα-
  θεύεται. Ρωτούν δλοι, άττό δώ
  κι ό^ττό κεΤ. "Ισαιμε χίλια - χίλια
  διακόσα άτομα τΐήγαν την ττε-
  ρασμένη Πέμτττη στό σπίτι τής
  κυ,ρά Μαρίας. Μέιχρι κι ό Είσαγ
  γελέας'ένημε,ρώθηκε σχετικά.
  Νιά τί ^ίνεται στόν κόσμο.
  "Αλλοι ταξιδεύουν στό Φεγ-
  γάρι μέ τα διαστηιμότττλοια κι άλ
  λοι μέ τα φτερά τής φαντασίας
  τους στήν... Παράδεισο. Τί θέση,
  άλήθεια ττήρε ό Άρχιεττίσκο-
  ττος; Δέν νομίζει ττώς αν θέλει
  νά σωθεί τό ΐδιο τό κθρος τής
  έχκ'ληισίας ττρέτπει νά άττοτρέτττει
  τόν κόσιμο άττό αύτη την φαντα-
  σιοπληξία καί τη θρησκολιηψία;
  Ή σύμβαση μέ την ΕΤΒΑ
  καΐ ή Θέση τού ΚΚΕ
  ί{ ΣΥΝΕΧΕΙΑ αηό τή σ^λίδα 1
  νά προσφέρει, ότι προσπάθησε
  η ΕΤΒΑ νά μεταθέσο τό ττρό-
  Ρλΐϊμα τής ύδρευσης τής βιομη¬
  χανικήν περιοχής (πρόβλημα α-
  ποκλειστικά δικό της) στόν Δή
  μο, καί εν πολλαίς τα κατάφι-
  ρι...
  Πάνω στό θέμα τής Σϋμβα-
  σης:
  — Τονίζετοι ότι ο Δημαρχος,
  (εκείνος πού πρέπει νά σέβεται
  τίς αττοφασεις τού Δ.Σ., τού αρ
  μοδίου καί κυρίαρχου οργάνου)
  αφαϊρεσε όρους τής απόφασης
  τού Δημοτικού Συμβουλΐου καί
  προσέθεσε άλλους.
  Εξη/είται ότι οί Δημοτικοί
  Συμβουλοι τού ΚΚΕ, έφερον γώ
  συζήτΓ|ση τό ©έμα της Σύμβα-
  σηί στό Δ.Σ., ενδ»αφερόμινοι
  ν/ιά τό συμφέρον τού Δήμου καί
  ασΜθύντες κρητική μέοα στά
  πλαίσια τής Δημοκρατικής Συ-
  Γιά λόγους δεοντολογικούς
  καί μόνον δέν μττορούμί νά δη-
  μοσιεύθΌυμε την ανακοινώση
  τής Δημοτικήν Ομάδος τού
  ΚΚΕ, αφού έχει ττιό μπροστά
  δημοσιευτεί στόν καθιτμερινό
  Τύττο. Εν πάσιει όμως περιτττώ-
  σει, αποτελεί ένα σωοττό βήμα
  γιά την βνημέρωση των Δημο-
  τών αυττήί τής πόλης, πού πρέ-
  πίΐ νά μαθαίνουν τί αττοφασί-
  ζουν ο ιεκπρόσωποιί τους στόν
  Δήμο καί ποίος σέβεται τίς αττο
  φάσεις αυτές. Στό συγκεκρψέ
  νο θέμα τής υδ.ροδότησης τής
  βιομηχανικήν περιοχής σι πα-
  ραπάνω Δημοτικαί Σύμβαυλοι,
  ποίρνουν μιά πολυ σωστή θέ¬
  ση κι ακόμη, δικαιιώνουν την
  ιδία την αποστόλη τους.
  Ψ.
  Η Κρήτη ετοίμη γιά νωυς άγώνες
  ΜΟΣΑΝΤ (τής ΣΙΑ τοϋ Ίϋραήλ), μέαω τοϋ Έ6ραίου
  καθηγητή Το6ή Άνκόρι καΐ αλΛων Βεωρητικών τοί3
  Σιωνιομοΰ, νά παρουσιάσουν την Κρήτη σάν Έβρα'ίκή
  (!!!) μέ τίι ννωοτή 8κδοσή τους «ίΚρέτα Γιουιτάικα»
  (Έβραϊκη Κρή,τη).
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, ό Άμερικανο - ΊΕβραϊκός άπεχτατισμος
  προχώρει σταθερά, ]αέ τίς Βάσεις καΐ τίς άλλες γνιυ-
  στές καΐ ίίγνωστες, έ,μφανεϊς καΐ άψανεϊς, διεισδύσεις
  τοΰ Σιωνιομοΰ στήν Κρ,ήίτη, ή πιώ πρόσφατη άιπό τίς
  οποίες ήταν ή «εκθέση* Ίοραηιλινών ττιροϊ-
  όντων, πού — Οπως ^γραψε ή έφηρε,ράδα αύτη στά δυό
  προηίγούρενα φύλλα της — άιποτέλεσε τό ΐχρώτο άνοι-
  χτό καί ιρανε.ρό χτύυιηιμα τοϋ Σιωνισροϋ στό Νησί μας< στό μοναδικό κιομιμάτι τοϋ Έλλαδικοϋ χώρου, στό ό~ ποϊο γιά πρώτη φορά κυράτισε ή Έβραϊκή σηραία, μέ ιή σΐωνιστική ατεντάλφα!!! ΠΡΟιΣΕΞΕΤΕ όμως, δσοι διαΰάζετε τίς γραμμές αύ- τές< και την κάρτα τοϋ Άμερικανοϋ Διοικητή τής Βά- σης Γουιρνών ΐτού άνακάλυψα εντελώς τυχαΐα έδώ στό Αονοίνο, τοϋ Σρήναρχου ΟΗΑΚΙ1_δ Ο. ίΙΙδΕ, κλισέ τής οποίας δηιμοσιευεται νιά πρώτπ ωορά σήμερα· Κά- τω άπύ τό σήρα τής υ. δ. ΑΙΚ ΡΟΚ0Ε5 ΙΝ ΕυΚΟΡΕ, ό «καινούργιοι; αύτάς Κράιτΐε» (είτσι λεγόταν ώς γνω¬ στόν ό Γεριμανός Διοικητής τής Κατοχής), εχει τοπο- θετήοει τό σχηρα - χάρτη της Κρήτης και στή θέση τοϋ Ηρακλείου εχει 6άλει μιά γεωγραφακή κουκίδα μέ την έ'νδειξη ΙΚΑιΚΧΙΟΝ ΑΙΚ δΤΑΤΙΟΝ (Άερο- πορική Βάση - Σααθ|μός Ηρακλείου)! Πά νά συρπλΓ)- ρώσει άιπό κάτω μέ τή φράση ΡΚΟΜ ΤΗΕ 7276 ΑΓΚ ΒΑ8Ε ΟΚΟυΡ ΰΟΜΜΑ'ΝΌΕΚ! ΔιΗΑΑΔΉ: ά|πΐαράδεχτ:α, άδιάντροπα καΐ προκλη[τικ«ϊ< οί νέοι ρας καταχτητές προβαίνουν τώρα καΐ σέ παρα- στατικές άΐπεικονίσεις τής χιαριουσίας τους στό χωρο τής Κρήτης^ πού άιτχο Έλληνικό χώρο τόν μιετατρέ- πουν σέ Άμεριϊκανικό!!! ΥΠΑΡΧιΕΙ 6μα>ς όκόρη κι βχει καταγγελθδϊ παλιιότε-
  ρα καί στή Βουΐλή μας- ή υπάρξη Ίσραηλινοΰ χάρτη
  πού περιλαρβάνει τό τρίγωνο Ίσραήλ- - Κρήτη - Κύ-
  προς, δπως άκόιρη είναι ευρύτατα γνωστό τό γεγονός
  τής παρομοίας των Εβραίων άζιωρατικών ότου έκαναν
  έ'λεγχο διαβατηρίων στόν Πειραια, τής έντολής πού
  εδωσαν οί Εβραϊοι νά κατεβοϋν οί χρισπανικές είκΐο-
  νες άϊιό τα λεωφορεϊα (έρ,ωτήσεις βουλευτών Σκου¬
  λα, Μπαντουβά και άλλων), τής παρουοίας στό Ήρα-
  κλειο τοϋ ταγματάρχη τοϋ 'Ισραηλινοϋ στρατοΰ Έλον
  Ράμελ, μέ την κάρτα τού σάν αύτονομιοτή Κρήίτης κάι
  πολλές αλλες σημαδιακές ένέργβΐες των Άμερικανο -
  Εβραίων πρακτόρων τοΰ Σιωνισμοΰ στήν Κρήτη· ;
  ΑΥΤΕΣ τις μέρες, ή Κρίη/τη, έορτάζει την 39η, έιπέτειο
  τής ίστορικότερης μάχης στόν κόσρο, τής ΜΑΧΗΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ττού &γιε, πρΐν 39 χρόνΐα, άντικείμε-
  νο διεθνοϋς θαΧ;ρασμοϋ.
  ΜΕ ΤΗΝ εύκαιρία αυτής τής έπετείου πού δέν σεβά-
  στηικαν οί σύιγχρονσι Σΐωνιστές, μέ τό νά ερθουν μέσα
  στό Μάη, τό μήνα τής Κρήτης και νά ύφώνουν τα λά-
  6αρα και τις σημαϊες τους στό ήρωικο αύτό νησί, μιά
  προειδαποίηση έχομε νά τούς κάνομε:
  ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ καλά, δσοι έιτπ6οι>λεύεστε την Κρήιτη,
  σ' οποίες σκοτεινές δυνάμεις κι αν άνήικετε: οί Γερ-
  μανικοι τάφ^οι σας περΐιμένουν!!!
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ Λαύς, σ' δποια ίδεολογια<αϊ - πολιτική - κομματική παράταξη κι δν άνήκει, δέν είναι διατεθει- μένος νά δεχτεϊ νέους καταχτητές· Δέν είναι διατε- θειμένος νά δεχτεϊ ΰπουλες διεισδύσεις στά ηρωΐκά τού χώρατα· Δέν ρπορ«ϊ νά συγχωρ,έσει καρριά έπε- χτατική πολπικΐη καΐ δέν είναι δυνατόν ν' άιφήσει οπι- μώρητους δσους έπαβουλεύονται την ελευθερία καΐ την έθνΐκή τού άκεραιότητα, κυρίως δέ, την όρόοΐπα- σή τού άιπό τόν έθνικό κορμό τής Ελλάδος. ΣΙΏ.ΝΙΕΤΕΣ, Αύτονομιστές, 'Ιμαιεριαλιστές Εβραϊοι Μασώνοι, Άμερικάνοι καΐ δσοι βλλοι έχθροΐ τής Έλ- λάδας και τής Κρήτης είδικώτερα, άΐπευθυνόμαστε σή- μερα πριός δλους έσάς και σάς θυρίίομε την ήρωακή καΐ ίστορική ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ λέγοντάς σας ά- περίφραστα δτι ή Κρήτη είναι και πάλι πανέτοΐμηι γιά νά δώοει τή νέα της Μάχη, τή Μάχη εναντίον δλων δσων άϊτό έσας συνεχίσετε νά άνατυτύ'σσετε τα σκοτει- νά εναντίον τής Κρήτης σχέδια σας! ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ καλά, γιατί 6 Κρη,τικός Λαός — τδδειξε πρόοφατα μέ τα γεγονότα τοΰ Μουισείου Ηρακλείου δέν άοτειεύεται και δέν οπατρέιηει σέ ΚΑΝΕΝΑΝ νά τοϋ θΐξει τα δσια καί τα ίερά τού! Ο ΧΩΡΟΣ της Κρήτης είναι ατοτισμιένος μέ αΐμα χι)- μένο γιά τή Λεφτεριά κι ό Λαός τής Κρήτης, δέν φ'ο- βαται νά παίξει, δταν χρειαστεΐ, μέ τόν θάνατο! ΠΑΡΤΕ τίς Βάσεις σας, ιπδρίιε τίς «Έκθέσεις» σας, παρτε τα «ρπαοΰλα» σας καΐ τα σκοτεινά σας σχέδια/ ΟΛΟΙ έσεΐς πού άιποτελεϊται τό νέο Έχθρό καΐ τόν καΐνούργιο Καταχτητή τής Κρήτης, πρΐν είναι γιά σας πολύ άργά! Πριν τό ρετανοιώσετε οίκτρά! Πρΐν ό «Κρητικός Μινώταυρος» χάνοντας την ύπομονή τού ξεοηικωθεϊ έιπαιθετικός εναντίον σας και σάς κατασττα- ράζει δικαιολογηρένα!!! ΤΟ ΚΡΙΜΑ άπό τό αϊμα — τό δικώ μας καΐ δικό σας — απάνω σας ολοκλήρου! Μ. Χ Λονδίνο — Μάης 1980 Γιά την οίκοόΌμή οτό Αραβικό Τεϊχος Μιό έξώδικος τού κ. Μιχάλη Ζουράρη ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Μιχαήλ Ζουράρη ίατροϋ κατοί- κου "Αθηνών Πρός Την έβδομαδιαία εφημερίδα Η¬ ρακλειον «ΑΛΗΘΕΙΑ» Στό φύλλο σου της 12.5.1980 καΐ κάτω άτττό ενα π,ρωτοσέλιδο γιαννάκη, άτΓοφάνθηκε ττώς ή άττοψασεων άττό μέρους τον νο- χορηΐγηθεϊσα αδεία τοΰ πολεοδο- μ ι κου σου σύμβουλον, δεν ενη- μικοΰ γ,ραφείου είναι νόμιμηι, πα- ρεμτΓΐτΓτόντως δέ Κια! πρός άττόρ- ριψηι σχετικοΰ άντίθετου ΐσχυρι- άτΓοφάνθηκε ττώς τα οίκό- ττεδο α^ε. κατά κυριότητα σέ μενά. Παοάμο.α άμέσως η έμ- δέ μοΰ έπιβολ- ή εττιστημονική καί έθνική μου έν γένει συνείδη. μερώθηκες σχ^κα. α ^ "Αττό τό ένδεχομενο ομως να σιν εΤχες ένημερωθη σοΰ τίθετα. τό ρσκολουβεΐ αδ.άλει—α την ττρα άκώλουθο έρώτημσ: γματοττοιον,μένη κατεδάφιση. Γ, ό καί έτπστηιμ0*" αύτό την άδικεϊς άδικία μεγάλη άνάστημα να ϋττερδεΐς και γράφοντας δσα καΐ περί αυτής καί κάτ« όό ίνα π,οοτοσέλιδο μενά. Παοάμο.α άμέσως η έμ- *° ημ ^ ττηοοαΐο τίτλο «κατο-αττήθηκε μέσως εΐτταν καί τα Δ.καστήρ.α τούς δ.καστές ττού εκδοσαντ,ςόν διέλια&ς. τό άραδικιό τεΤχος» έπσνέρχεσαι τού Ηρακλείου καί συγκεκ,ριμέ- νωτέρω όπτοφάσεις; Άν νσι, ε στό θέμα ποΰ άττό π,ρωτοφανή κακοδουιλία μού έδημιοώργηΐσαν και κα! Αρμόδιος δικαστικός έπψε- νά καταργτ»θοΰν τα Δ.καστόρια λητής _ ^,δόσε. την παρούνα νά δικάζουν οί έψηιμε,ρίδες στόν, ^κδότη καΐ διευθυντή τής έ- οί διοοκεκριμένοι δικηινοροι. ψημερί6ας «Άλήβεια» ύττοχρεού- μενο σέ δημοσίευση τής παρού- Καΐ δλά αύτά σού τα λέω αν σας &πον κα δττως ό νόμος ττερΐ αριθ 293)80 άποφασε.ς και δττως ττρέττει νά ξέρης έγ« ΎύπΌυ όρίζει. έκαναν δεκτές τίς άγωγές έδήλωσα στήν αρμοδία 6πηρεσ«« -Ηράκλε.ο 14·.5.19βΟ ττώς θά σεβασθώ άτπάλοτα δτι ^ ΠλτΐΡεξο6σ.ος' Δ.κη,γόρος διήπτοτε Οατάρχει έτπ, να τό ΕϊρηινοδικεΤο μέ τίς ύττ' α¬ ριθμ. 941)79? 939)79, τό Μο- οί μισθωτές των καταστηιμάτων νομελες ΠρωτοδικεΤο μέ τις ΐπτ' ι ο*/τής όδοθ Δαιδάλου 30 - 32 αριθ, 532)79, 531)79 καΐ τό και ενας δψιμος άρχαιόφιλος Ή- Πολνμελές Πρωτοδικεΐο μέ την ρακλειώτης. Την υττοχρέωση, 6έ- Οττ' 6αια ποϋ έχεις, γιά τπερίσωση ποΰ άνθρωττίνων ϋττολήψεων, νά ττρω- μου τοάττοδάλεις σέ έλεγχο αύτά πού _______,-._, _.-- ■- ·.-,, ..—_ -, σοΰ μεταφέρουν τρίτοι. ί—ολαμ- την άμεση γνώση των παραπτάνω υπό τό οίκάπεδο> μέ άρχαιο^ο-
  κατά των μισθωτών. Είναι
  δέ άτΓθρίας άξιο τό ττώς τταρά
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  δότνω ττώς την τνορίζεις άφοϋ
  σοθ την έττιβάλλΕΐ καί ή Ήθική
  καί ό Νόμος. Έτσι αν οί συνε,ρ-
  γάτες σου εΤχαν άδολο δηιμοσιο-
  γιραφικό ενδιαφέρον θά μττοροΰ-
  σαν, σεδόμενοι κα! τόν απτοιχπ-
  άζοντα στήν άλλοδαπή διευθυν¬
  τή σου, νά ζη,τήσουν καί άττ'ό
  την ττλευρά μου σχετικές ττληρο-
  φορ!ες; ό~ότε καί θά επληροφό¬
  ρουν™ καί έκεΤνοι κιαί οί τυχόν
  τταρατΓλανηθέντες άναγνώστες
  σου τα άκόλουθα:
  1) Προκειμένον νά κριθή άητό
  την πολεοδομικη ΎΐΓη,ρεσία "Η¬
  ρακλείου αν τό οίκόττεδό μου
  πληιροΐ τοΰς δροος δομήσεως κ.
  λ.ττ. υτπέβαλα, δττως 6ττοβάλει
  κάθε οΐκοπεδοΰχος, τα σχετικά
  δικ-αιολογητικά. Ακολούθως μοΰ
  έχο,ρηιγήθη ή ΰττ' αριθ. 1ι1βΟ()79
  ρδπα ανοικοδομήσεως
  2) Τό Τοττικό Συμδούλιο Μνη-
  μείων Κρή,της ττοΰ έδρεύει στό
  Ήράκ,λειο, ττροεδρεύεται άττιό
  Πρωτοδίκη καί συγκροτεΐται καΐ
  ό—ό τόν "Εφορον άρχαιοτήττων,
  διά τού ύττ' αριθ. 449)211.12.79
  έγγ,ράφου τού έγνωμοδότησε ύ-
  τπερ τής κατεδαφίσεως των κτι-
  σμάτων ύτπό την έττίολεψιν τής
  ύτπηιρεσίας άρχαιοτήτων. Ακο¬
  λούθως έχορηγήθη καί ή όλως
  ττεριττή κατ' εμέ αδεία τοθ 'Υ-
  πουργοϋ ΠολιτισμοΟ.
  3) Τό Πολεοδομικό ΓραφεΤο
  Ηρακλείου λαμβάνοντας £—* ό-
  ψη και τό τραοαττάνω έγγραψο
  τοϋ ΤΧΜΚ έχορήιγησε την υπ' α¬
  ριθ. 3)1980 αδεία κατεδαφί¬
  σεως.
  4) Τό 'Υατου,ργεΐο Παιδείας,
  ώς ή αρμοδία τότε κρατική 'Αρ-
  χή; διά τοΰ ύττ' άριθμ. 38514)
  144)1)14.4.52 έγγράφου τού
  παρέσχε στόν δικαιοτταροχο πα-
  τέρα μοο την έγκρισιν «διά την
  κ,ατεδάφισιν τής ήμικοττεστραμ-
  μένης θολωτής άποθήκης παλαι-
  οϋ δυζαντινοενετικοΰ τείχους
  ττου ευρίσκεται έττί οίκοττέδου ί-
  διοκτησίας μου παρά τό ξενοδο¬
  χείον Πολλάς».
  5) Ό έ—ΐιμελητής δυζαντινών
  άρχαιοτήτων Κρή,της κ·. Κοτλομοί-
  ρης μέ τό Ο—' αριθ. 3421)4.5.52
  έγγραφο τού εγνώρισε στόν πα-
  τέρα μου «ότι δύνασθε πάραυτα
  νά προδήτε είς κατεδάφισιν των
  θολωτών άττοθηκών των ευρισκο¬
  μένων έττΐ τού δυζαντινοενετικοΰ
  τείχους».
  6) Τό 'Εφετεΐο Κρήηη,ς μέ τίς
  ΰττ' αριθ. 20)80 καί 21 )8Ο ά-
  ττοφάσεις τού, μέ τίς ότποΤες ά-
  ττόρριψε τίς έφέσεις των μισθω¬
  τών μου Πατεράκη καί Παχυ-
  Καΐ μιά έξώδικος τοϋ κ. Στρατάκη
  ■ ε* ε— , ■ .« ι ι ι___· «
  ΣτάλΘηκε στήν «Πατρίδα» και την «Αλλαγή»
  πηρεσιας και ότι οί ίδιοι οί κλη-
  ρονόμοι τού Χ. Ζουράρη απο-
  δίχοντχ*ι οτό υπ αριθμ. 15695)
  1946 συμβόλαιο τού συμβ)φου
  Αθηνών Β. θικονομοπουλου ό¬
  τι τό ποραπάνω υπ αρ<θμ. 31 (Η παρακάπω ίξώδικος αντα¬ παντήση στάλβηκε αττό τόν δι- κηγόρο κ. Γιώργη Στρατάκη στίς εφημερίδες «Πατρίς» καί «Αλλαγή» καί οί οποίες δέν την δημοσίίυσαν...): ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ Γεωργΐου Στρατάκη, Δικηγόρου κατοίΗου Ηρακλείου ΠΡΟΣ: Τίς καθημερινϊς εφημεριδες Ηρακλείου Κρήτης: 1) «Αλλα¬ γή» καί 2) «Πατρ'εδα». Στά φύλλα σα< 1654 καί 10. 133 τής 14-5-1980 εδημοσιεύσα τε την από 14-5-1980 εξώδικη απαντήση τού Μιχαήλ Ζουρά¬ ρη πρός την εδώ ίκδιδόμεην £- βδομαδιαία εφημερίδα «Αλή¬ θεια», πού υττογράφΐι ο πληρί- ξούσιός τού Βασίλης Σπανουδά 'ΚΓΚ- Επίεδή σττήν «οττάντηοΐι» αυ τή θίγεται σαφέστατο καί τό ό- νομά μου σάν δικηγόρου πού έ δωσα μιά γνωμη στήν παραπά- νω ΐ,βδσμαδιαία ίφημερίδα, γιά ένα θέμα μέ καβολικό ενδιαφέ¬ ρον, αλλά καί η τιμπ καί η υπό ληψη μου σάν ανθρώπου, πορα καλώ νά δημοσΐιεύοιετι την πα- ρούσια μου, σύμφωνα μέ τό νο- μο ιτερί Τύπου, στήν ιδία θέση κάθί μιά σας καί μέ τα ιδία τυ πογραφικά στοιχείον γιά την ε- νημέρωση τού ανιαγνωστ ικού σας κοίνον). Κατά πρώτο λόγο δέν θά α σχοληθώ μέ την ευπρέπεα των φρόσεων τού κειμένου τής α- πάντησης. Είναι μιά αρετή πού δέν διδάσκεταιΙ Η άλήθεια όμως καί ιατρ.κό καί δικηγορικό καϊ δημοσιογρα- φΐκά καθήκον είναι Ι Ο νούν ... νοεΐτω! Η άλήθεια είναι πάνω απ' όλα λογική καί διαλεκπκή νομοτέλεια πού ή τεκμηριώνε- ται καί αποδεικνύεται, ή δια- στιυλώνεταί καί παραττοκίταιι, ή συγκαλύπτεται γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους. Εγώ μ έ τή γνώμη μου ετε- κμηρίωσα καί απέδεεξα: 1) Ότι τό αραβικό τείχος είναι αρχαίο ακ'ινητο. αφοϋ χρονολογείται από τό 850 μ.Χ. 2) Ότι σαν αρ χαιίο τ»ρ3στατεύιετα.ι από τό Π. Δ. 8)6)1931 ΦΕΚ 156)13-6- 1931, πού τό χαρακττηρϊζιειι «I- στοριικό διατηρητέο μνημείο» α πό τόν Κ.Ν. 5351)1932, από τίς διατάξεως των άρθρων 199 καί 202 Κρητικού Αστικού Κώ¬ δικα καί τίς ανττίστοιχες διατά¬ ξεως τού Ελληνικού Ασιτικού Κώ διικα «περί κτημάτων εκτός συ- ναλλαγής». 3) Ότι η οικοδομή Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΠΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ο Ιστροηλινός πολιτιθΊμός: Η εκθέση στό τένις τέλ£ΐω~, καί ενώ έπρεττε — όπως απαιτεί ο ηθικάς τουλάχκπΌ νόμος, νά α- φήσουν την περιοχή όπως την βρήικαν, ττίταξαν τα νά'υ'λον α¬ πό δώ κι αττό κεί, έδωσαν την εντύπωση ότι πέρασε από κεϊ μιά φυλή ημιαγρίων! Μολϋνουν τό περιβάλλον μέ τ* απορρίμμα τα πού δέν νοίάστηκαν νά μα- ζεψουν, όπως μολϋνουν μέ την παρουσία τους την Κρήτη μας, τό νησί τής λευτέρης. Πρέπει νά φύγουν από την Κρή,τη. Όσο τταραμΐνουν εδώ, τόσο πιό σοβαρο προβόλει τό φάσμα τού Σιωνισμού, πού α- πειλω όλους τούς λαούς τής ΥήςΙ Μέ τίς εκθέσεις» τους στήν Κρΐϊτη, έδωσαν την αφορμή σέ πράχτορες τού Σιωνισιμού νά δράσουν φανερά — δέν υπάρ χει καμμιά αμφιβολϊα γι' αυτό... Όμως, οί μέρες πού διάλε- ξαν γιά νά φέρουν τό αστέρι τού Σιωνισμού, νά υψώσουν τή σημαία τους στήν Κρήτη, είναι σημαδιακές. Είναι η ατέτιιος τής Μάχης τής Κρήτης σέ λϊγες μέρες. Τότε ποϋ ξεσηκώθηκαν ο< Κρητικοί μέ τίς «κατσούνΐς» καί τάβαλαν μέ τό τέρας τού φασισμού. Τού φασισμού πού είναι αδελφή ιοέαι τοϋ Σιωνι¬ σμού καί τού Ιμπεριαλισιμού. Ας μαζέψουν λοιπόν τίς σημειί- ες τους, καί νά... τού δίνουν α- πό την Κρήτη μας. γή< τού Μ. Ζουράρη μέ την οικοδο- μική αδεία 1169)79 πάει νά χτι- οτεί ολόκληρη πάνω στόν Αρα- βοβυζαντινό τείχος. Τό λένε κα θαρά: α) τό υπ' αριβμ. 91)24-1- 1980 έγγραφο τού Εφόρου Βυ- ζαντινών Αρχαιοτήτων καΐ β) τό υπ' αριθμ. 1927)12-10-1979 τηλεγράφημα τού ίδιου Εφορα πρός τό πολεοδομικό γραφεΐο μέ τό οποϊο ζίΤΓά παράλληλα ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ τής παραττανω αδείας, γ) Τό «π' αρι θμό 449)21-12-79 ίγγραφο τού τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ρήιτη< καί η διοδικαισϊα τής έκ- δοσης τής αδείας κατιδάφισης τής παλιάς οικοδομής Ζουράρη. 4) Ότι ο Ζουρόρης δέν έχει καί ούτε μττορεί νά αποκτήσει νόμι- μους τίιτλους, Υ>ά τό αντίστοι-
  χο τμήμα των Αραρικών τειχών,
  Τό υπ' αριθμ. 31301)1932 «πω
  λητήριο» στό απόϊ© στηρίζΐται
  γ, κοτοχήτου εκτός από τα όλ-
  λα ελατΓτώματά τού, ΕΙΝΑΙ Α-
  ΚΥΡΟ: α) Γΐιατϊ συντάχτηκε καί
  μκταγράφηκε στο Υποθηκοφυ-
  λακείο μετά τό χαρακτηρισμό
  τού Αραβΐ'κού τείχοιις, σάν ι-
  στορικού διατηρητέου μνημεί-
  ου, από τό τταραπόνω Προεορι-
  κό δήταγμο τού έτους 1931.
  Το «ττιολητήριο» φέρει ημιρο-
  μηινία 15-10-1932 καί μεταγρά-
  φηκε στό Υποθηκοφυλακείο τό
  έτος 1936. β) Γιατί σύμφωνα μέ
  τή διατάξη τού άρθρου 13 τού
  Ν. 5351)1932, πού δημοσκύτη-
  κε πρίν από τή χρονολογία τού
  «πωλητηρϊου», ΚΗΡΥΣΧΕΤΑΙ
  ΑΚΥΡΗ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
  ΑΡΧΑΙΏΝ. γ) Γιατϊ τα τείχη σύ
  μφωνα μέ τίς διατάξεις τού Κρη¬
  τικού Αστικού Κώδικα είναι Α-
  ΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ. δ) Γιατί
  στά δημοσία κτήματα καί πολύ
  περισσότί,ρο στά «ΕΚΤΟΣ ΣΥΝ
  ΑΛΛΑΓΗΣ» δέν χωρεί χρησιικτη
  σία, όσα χρόνια καί νά περά-
  σουνε.
  Η απαντήση τώρα πού δηρο
  σιεύσατε απέφυγε: 1) Νά απαν¬
  τήσει ΠΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
  των τίτλων τού Ζουρόρη. 2)
  Δέν απέδοσε τήιν πραγματικοτη
  τα όταν ισχυρίστηκε: «πώς τό
  οίκόττίδο ανήκει σέ μενά». Η α-
  λήθεια είναι: α) Πώς τό Εφετιίο
  έκανί μιά σκέψη καί είπ* «ΕΚ
  ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΩΝ ΔΕΝ
  ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΑΡ¬
  ΧΑΙΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ Ή ΒΥΖΑΝ-
  ΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ¬
  ΦΑΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ». Αυ¬
  τό έλλεπτε τώρα, νά αναφερει ο
  Χριστόδουλος Ζουρόρης ΟΤΙ
  ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ-
  ΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ. Πέρα
  από τό γεγανός βεβαία ότι τό
  υπ' αριθμ. 12078)1948 διανεμη
  τήριο συμβόλαιο τού συμβ)
  φού Ηρακλείου Ι. Ζαχαριάδη α-
  ναφέρει ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ό¬
  τι οί κληρονόμοι τού Χρ. Ζου¬
  ράρη μο,ράζουν μετοζύ του< καί ΠΕΝΤΕ ΘΟΛΟΥΣ, πού δίν εί ναι άλλο» από τούς θόλους των Αροβικοβυζαντινών τειχών. Μή ξεχνάμε ακόμη τα παραπάνω εγγραφαί τή* Αρχαιολογικής Υ- 301)1932 «πωλητήρ»» συντό- χθηκε «μέ ΔΟΛΟ καί ΑΠΑΤΗ» σέ βάρος τού Ελληνικού Δημο¬ σίου καί β) πώ< τα δικοστηρκι πού αιιληφθή/κανε μιχρ» σήμε- ρα των υποθεσεων των ενοΜπα- στών, με τίς αγωγίς ιξώσιων σέ βάρτχ των τού Μ. Ζουραρη __ αυττά πρέπει νά τό γνωρί- ζουν καϊ οί φοιτητές ακόμη τής Νομικής —δέν εξετάσανι σέ ποιό ανήκει η κυριότητα τού χώρου πού ήταν χτισμενα τα μαγαζιά τους, αλλά τίς προ υ - ποθεσεις τής έξωσης. Καΐ είπαν τα δικοστήρια πώς την έξωση μπορεί νά τή ζητήσει ο «εκμι- σθωτης» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΙ¬ ΝΑΙ ή ΟΧΙ καί ΚΥΡΙΟΣ των μα- γαζιών. Παραλείπε.1 όμως ή αηαφεύ- γ£ΐ σκόπιμα ο συντάκτην τήνς «εξωδϊκου απαντήσεως» νά με- λήσει γιά την εκκρεμότητα τής από 11-12-1979 οττησης ακύ- ρωσης τής υπ' αριθμ. 1169)79 οικοδομικής αδείας τού πελάτη τού πού εκκρεμεί στό Συμβοϋ- λιο τής Επικρατείας καί τους λόγους στούς οποίους στηρέζΐ ται αυτή. Όπως αποφεϋγει επί- σης νά ενημερώσΐΐ τό κοινό ό¬ τι εκκρεμεΐ στήν Ειααγνελΐα Η¬ ρακλείου μήνυση κατά τού πε¬ λάτη τού, γιά σωρό από πορα βάσεις τού Ν. 5351)32 «όϊ τού ΠοΐΥνκαύ Κώδικα. Αυτά τα Δικαστήρκ» όμως πρόκειται νά αποφανθούνε άν εκδοθή κΐ νόμιμα ή οχι π υπ' αριθμ. 1189)1979 οικοδομκή ά- δειά τού. Άν καταπατήθηηαν ή όχι τα αρχαία. Άν η κατοχή των αρχαίων είναι νόμιμη ή πο- ράνομη. Εμείς περιμενομι αυτις τκ αποφάαεις! Σεβαστήχαμε απολυ τα όσ«ς αποφόσχες βγήκαντ αί βάρος των ενοικκιστών γιά τίς ιξώσετς. Άλλοι... δέ σίβαστήκο- νι τίς υπ' αριθμ. 78)1980 καί 79)1980 αποφόσεις τού Μονομε λοϋς Πρωτοδικείου Ηρακλείου καί τίς προσωρινάς διαταγίς, πού, πρίν απ" αυτϊς, είχον εκοο- θεί. Αύτοι... λοιπόν σταθηκαν, ίσως από «κεκτημένη ταχύτητος πάνω από τα δικαστήριο καϊ όχι Η «ίξώδικος σττάντη<ης »όμυ< δέν απάνττησε επίσης: 1) Στό ποίος ανάνγειλε πρώτος τίς ορ- χαιότητες στίς Αρχές; 2) Στο γιατί ο Μ. Ζουράρης δέν ϊκδο- σε πρώτα την αδεία κατιδάφι- σης καί μετά την οικοδομΜή ό- δειά τού; β) Στό γιατί στά δι- καιολογητικά τήςυπ' οριθμ. 1189 )79 οικοδομικής άδαιος δεν απο τυπωθήκανε, ούτ« τα πολιά ιτΤτ- σματά τού, ούτε οί αρχαίοι θό- λοι των ΑραΒοβυζαντινών τ«- Χών; Αυτά τα ερωτήματα κρύ- βουν πραγματικά αο«ετά καί ο- ξεόλογα στοιχεία «εθνικής συνιι δήσεως». Ας δόσει την απαντή¬ ση πού ζητούν, για-ΐ αξίζει τό* κόποΙ Δέν Ανταλλακτικά τηλεοράσεων Μέ τιμή Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ··♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦>♦♦«>♦
  καί έγχρωμες τηλεοράσεις σέ τιμές άσυναγώνιστες
  Πλατεϊα Κορνάρου (Παραπλεύρως ΈΘνικής Τραπέζης) Ηράκλειον
  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  «ΟΚνΕΤΤΙ»
  ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΓΤΑΤΙΚΑ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
  «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ» ο. ε.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΓ
  «Ι. Β.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΤΗΛ. 235-610