91208

Αριθμός τεύχους

271

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■. ■_«—ΙΗΤΖΑΚΙΒ
  Χαρβς σ' αυτόν, «ού «ρΐν μ«
  χωμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλ<χ·η νά: π«ΐ (στ» καΐ μιά συλλα·ή δική τού. £311 ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1950 ΗΡΑΚΛΕ1Ο - ΚΡΗΤΗΪ Μαρογιώργη 5 - Τηλ, 210.291 Χροος 5ος—Άρ. Φύλ· 271—Λρχ. 10 Λιοο^ονίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΔΗ ΤΙΜΗ ΠΑ ΤΗΝ ΙνΙΙΚΡΗ ΑΥΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΓΤΕΙΡΟΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥ8ΥΝΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ο Μ. ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΔΙΜΕΧΡΙΑΠΟΚΔΤΔΣΤΔΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΒΣΙΕΣ ΠΙΠΙΟΝ ΚΠΙ ΝΕΟΝ ΣΥΝΕΡΓΒΤΩΝ - ΙΙΡΧΙΣΥΝΤΒΧΤΗΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΒΚΗΣ Αττό το επόμενο φύλλο ή εφημερίδα στόν 6 χρόνο τής έκδοσής της Ο Δ1ΕΥΘΥΗΤΉΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΟ: ΤΕΤΟΙΙΕΣ στιγρές δέν χρειάζονται πρόλογοι, «σάλτοες» — πιού λέιμε — καί πολλά λογια. ΤιΕΤΟΙΕΣ σπγμές τα μηνύματα πρόπει — καλά η κΐακά — νάναι σέ τηλεγραφακό στυλ. Κι αύ¬ τό ακριβώς κάνω, άπευθυνόρενος πρός τούς οε- 6αστούς άναγνώοτες καϊ φάλους, άπω τόν Ευιρω- πα'ίκό χώρο τοΰ έξωτερικοΰ απού 6ρίσκομαι, ώς γνωστόν, γιά λόγους ύγείας· ΑΓΑΠΗΤΟΙ, σεβαστοί καΐ αξιότιροι Άναγνώ- ϋτες, Συΐνδρορηιτές καϊ Φίλοι της «Αληθείας»: οί τιεριπέτειες καϊ οί ουνθί}κες κάτω άπδ τίς οποίες 6ούλεψα — καλά η κακά — οον ό π,ρώτος γρα- φιας αυτής τής εφημερίδας/ είναι γνωστές· καϊ ο άς περιΐττώσεις των φυλακίσεών μου τόάπέδειί,ε —- δχει τό μεγάλο πριονσμιο νά βγαίνει καϊ χωρϊς τήιν παιρουοία τοΰ διευθυντή - ίδρυτή της, μιά καϊ ό κόσμος τήΐν ζηττα. ΑΠΟ τ.ό έιπόρενο λοϊπον φύλλο 272 τής 9 ,Ιουνίιου 1980, πού ουρπίπΐτει νά είναι καϊ «ση,μαδιακό» μιά πού μυταίνει ή «ΓΑλήθεια» στ όν έ"χτο (6ο) -ί&ρόνο τής έΊκδοσής της, παραδίδω τή διεύθυνση οίον Κυριάκο Διακογιάννη, "Ανθιρωπο πού εΐχε την καλοούνηι (άς το πώ μόνον &τσι) νά άνα- λά6ει αυτή την εΰθύνη· ΠΑ μενά αύτό είναι μιά ξεχωριστή τιρη γιά τούς άναγνώοτες τής «Αληθείας» μιά σπάνια εύκαΐ- οία νιατί ό Κυριάκος Διακογιάννης. δέν είναι μόνο μιά άπό τις δυνατότερες συγγραφΐκές π>έν-
  1 ' · ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή σιλϊδα 4
  ΑΠΟΚΟΡΥΦίΙΜΑ δλων αυτών των ταλαιπωριών είναι τό ότι 2να μήνα καϊ πλέον τώρα, ή ύγεία
  μου εχει κλονιοτεΐ σοβαρά καϊ γι' αυτόν ακριβώς τό λόγο βράακομαι στό έξωτερκκόό δίνοντας ενός
  ?ίλλου εϊδους «ΐμάχιη>.
  ΤΙΣ μέρες αύτές τής άιπουσίας μου, οί έκλεκτοι ουνοργάτες μου, μαζΐ μέ την απαια μιττοροΰσα,
  άιπό μακρυά πλέον, διχη μου μακρή δηιμοοΊογραφι κή συτνεργασία, κατάφεραν νά έχδίδουν την «Ά-
  λήθεια»/ πρός τιμήν δική. τους καΐ (πρός μεγάλη γιά μενά ίκανοποίηΐση, που διοπίστωθα, άκόμη
  μιά α>ορά ότι ΰπάρχουν καλαί Σιυνεργάτες, "Ανβρωποι καϊ α>ίλοΐ. Τούς εύχαριστώ. όλόψυχα -καϊ—|
  6πώνυμα: Γιώργης Στρατάκΐις, Νίκος Ψιλάκη,ς, Σΐιέλΐος Σπυριδάκης, Κώστας Κα66αδίας, Κώοτας
  Λαΐδης, Μανόλης Άποοτολάκιης, Μάνος Πάρης κ ά. (Ή Κατίνα κι ή Μαρία δέν θέλουν «εύχΰ-
  ρκΐτώ») .
  ΜΙΑ εφημερίδα ομως δσο μακ,ρή κι άν είναι* έχει τίς άιπαιτήσεις δουλειας καϊ ύπευθυ νικητάς γιά
  την εκδοθή της Κι έπσι, ό λόγος αύτός άιπό τή μιά καϊ ή παράτασηι τής δικης μου άΐπουσίας άθτό
  την αλλη, λόγω τοθ συνεχιζίάιμενου κλονισμοΰ τής ύγείας μου, μοϋ ύπέβαλλαιν νά καταλήζω
  στήν άντικατάστασή μου, ούοταοτικά άλλά καϊ τυπικά, άκρου ή μικρή αύτη έφηρερίδα — όπως
  τι πΝΕΤΑΐ στογμ οφη: ΙΙΗΜΕΡΑ ΜΙΑΑ Ο Ν. ΔΟΥΑΟΥΦΑΚΗΙ
  «Πούλησαν έναν ποδοσφαιριστή
  γιά νά μ£ έξαναγκάσουν νά παραιτηθώ»
  σέ
  Ν
  «Πούλησαν τόν Ταιρώκη γιά νά μέ έςαναγκάοουν
  παραίτηοτ|· .». "Ετσι άρχισε ή κουβέντα μέ τόν κ
  Δουλουφάκη, τόν παραιτηθέντα Πρόεδρο τοΰ ΟΦΗ
  "Ορως, τί γίνεται στήν Ήρακλειώτικΐι όμάδα; Ά
  Ή σαιζον ττού ττέρασε, ήταν κάττως θυελώδης γισ: τόν ΟΦΗ.
  Κυκλοφορούν κάΘε μεσημέρι, ονενόχλητοι
  Άμερικανοί στρατιώτες
  οτό 'Αεροδρόμιο Ηρακλείου
  ΜΕ ΠΟΛΕΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΑΝ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΧϋΡΑ
  Άμερίκάνοι ντυμένοι μέ στρατιωτικά
  —ώπίσημα ίι στολή εκστρατείας — κυ
  κλοφοροϋν ελευθέρα σά στ,ρατός κα-τ0"
  χής, σχεδόν κάθε μερά, στό Άεροδρομιο
  Ηρακλείου!
  Κοιτάζουν βλοσυρά τόν κόσμο ή γε-
  λοθν άδιαφορώντας γιά κάθε τι. Κι οί
  ΐουρίστες πού φτάνουν στήν Κρητη. θαρ
  ρσϋν πώς βρισκονται σέ μιά Άμεριχανι-
  κη οτρατοκρατούιιενη πολιτεία, σ' Αρε-
  μικάνικο εδαφοςΐ
  Καΐ τό κάνουν οί στιρατιωτικοΐ τής Βά
  οης Γουρνών, ϊοως γιά νά μ&ς κάνουν
  νά συνηΐθίσουμε στήν ίδέα τής έΐπαιευζε-
  ως των μελλοντικήν τοτχ; στόχων.
  Μιά κατάσταση άπαράδεχτη, άστακρου
  έθνικά προσβληθή- τή στιγΐμή
  οτική,
  ύ
  ή
  οί δικοί
  ή γμ
  άπαγορβυ-
  ρικάνος στρατιώτης μέ την στολή εκστρατείας·
  Μια φοβιρή κοτσστοση αη·
  κρστν στό αφοδρόμιο τού Η¬
  ρακλείου, μέ τους Αμερικάνους
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΝΙΚΟΣ ΨΊΛΑΚΗΣ
  τιωττικούς καί ξεκινούν γιά άγ-
  νωστο προορισμό (πιθανόν, γιά
  Δυτική Γιρμαν'κι).
  Εκτόί όμως απ' αυιτβς τίς
  τρείς πτήσίΐς μετά τό μεσημίρι,
  γίνονται καί άλλες, ιχάνις που
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  ΕΠΙΚΑΙΡΑ
  «συμμάχου<» μας. Έρχονται σ- πο τη Βάση καί πΐρψένουν τίς ειδικές πτησίςι των αιροπλάνων τους, νττυμένοι με τα στρατιω¬ τικά ρούχα του< τα ιπίσημα (τής εξοδου) ή τίς φόρυκ πού φοιραύν μέσο στή Βάση. Με λίγο λόγια θυμιζουν στρα1 το κατοχης, θυμιζουν τούς Γερ μονούς τού Χιτλε,ρ, πού κυκλο¬ φορούσα ν ανεξέλεγτοι, όπως τούς άρισι. Τρείς φορΐ< τή βδομάδα, έρ¬ χονται τα ΐιδικά αεροπλάνα τους από τα Άδαν.α τής Τουρ κίος, προσγϋώνονται οτό Ηρά κλειο, παϊρνβυν μχρΐΗθύς στρα- «Σύλληψιν έπ' αύτοφώρω» όπαιτεϊ ό σχετικός Νόμος ΜΙΑ ΜΟΙΧΕΙΑ. ΕΗΑ ΔΡΑΜΑ. Ρ-11Α ΣΥΛΛΗΦΗ ΚΑΙ Η ΥΠ0ΒΑ8ΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΗΘΡΟΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ — Έλα γριΐγορο μέσα ρω—Κ. Ελα να την τγι» ατιμη φωτογραφ- στα χά λια που βριον**»·· Παρασιαυη πρωϊ σ' ένα «ν- τρ«ο ζινοδοχιιο Δ' ι«ηΐ|γορ«κ τού ΗρακλιΚΗΐ. Ανιββινω πά νυ. Πεντ· — έξη άν*ρε< αλο- φιασικνοι φυλβ« τή» πορτβ ί- νος δωμοτϊου· ΙΙίσο σ" έ*β «ρε ΐΛτ. χωρκ σβν-ον» μιη γυναι καϊ μή κα τσίτοΛη «ι ενκκ άνδρας το — Νόττ,ν την ξ«..... της μιά φωτογραφϊα νά τή θυ- μόμαι... Η μοιχαλιδα εχει ξιοοποσιει σι λυγμουί. Προαπαβιί να κου ψιι μονο τα ματια της. Κατω π—αγμενο «σώοουιχα. σιντό- νια, ηαποϋτσβ, σπασμίνα κ>μ·
  ματκι ττκ κλειδαρκις
  — Πάρε. τηλεφωνο τον πατερα
  της. Πορε τον ναρθει νά δεί τα
  χαλια τής κόρης τού. Τό νούμε-
  ρο τού τηλεφώνου είναι 28....
  Ακουιι η μοιχαλίδα τόν αρι-
  θμο τηλ&φώνου καϊ κοντεύΐιι να
  λιποβυμτνοχι
  — "Οχι... όχι... Ηοταφβρνει μοί
  ιμλίζει μΐσα στους λυγμοϋς της.
  Έχω σταματήσει σέ μιά 6-
  • ΣΥΝ€ΧΕΙΑ στπ σελιδο 4
  ΕΙΙΣΩΣΕΙΣ
  1 σφαίρα ίσον 3 μπουκαλια
  γολα.
  1 τάνκ ίσον 3 διαμερίσματα
  1 πύραυλος ίσον 5 πλήρη
  νοσοκομεϊα.
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΦΩΝΗ ΒΟίϊΝΤΟΣ
  Μήπωί μπορεί κάποκκ υπιύ
  θυνος νά μάς πληροφορήσκ ποι
  ος Μ» πότι θά καθαρ'κϊχι τίς
  Ρρωμιίς των Εβραίων από την
  εκθί,ση, στο χώρο τού τενις;
  ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
  ΤΩΝ ΓΤΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  Πέντι χιλιόβΐί — λάι —«ά
  πληρύνει κάβε πι,ριπτιράς γιά
  νοίκ( τού χώρου πού υπάρχουν
  τα ιμυγιια των παγωτϋνΐ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ιΜΑΣ
  ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΔΗχΜΟΣΙΕΥΕΙ
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  Ένα άποκαλυιπτπκό κείμενο των ϊδιων των Μα-
  σώνων- Ό βαοικός Άνώτατος Νάμος τους, βάσει
  τοϋ όποιου1 δροΰν καΐ κάνουν ται.
  Παντοΰ ψυθιριζσταν (δχι δμως
  έπτώναμα) ττώς άγοράζοτον καί
  τΓοαλιόντουσαν ποδοσφαιρικά
  μάτς' "Αλλοι μιλοΰσαν γιά σκάν
  δαλα... Όμως, τί πραγματικά
  συνέβη; "ΕΞκεΐνο —ού παραδέ-
  χτηκε ό κ. Δουλουφάκηςΐ είναι
  τό δτι ύττάρχουν φοττρίες. Καί οί
  φατρίες ούτές κάνουν κακό στόν
  ΟΦΗ, γιά τό δικό τους συμφέ¬
  ρον.
  Κλϊ τα ττνεύμοττα ττ·αραμέ-
  νουν όξυιμένα. Άττό τούς Συμ-
  βούλους ττού τπ>ραν την άττόφο:
  ση τταραχώρησης τοθ ττοδοσφαι
  ριστή (8 συνολικα) συναντήρα-
  με τόν κ. Κ. Κβζανάκη. 'Αρνή-
  θηκε νά μιλΙήΊσει. Τή Τρίτη (αύ-
  ριο) λέει θα δώσουν έξηγινσεις
  στόν Τύττο.
  Ό κ. ΚαζανάΜης εΤττε μον«ά:-
  χα: «Εΐχα έντολή άητο τή Διοί
  κ,ηση νά διαττραγματευτώ τή με
  ταγραφή τού Τζιράοκ—< ,κι αύτό έκανα, γιά τό συμφέιρον τού ΟΦΗ». Ό κ. Δουλουφάκης —άλι; ττα- ραβέιχεται ττώς ιεκανε ένα λαθος: Δΐν διάλεξε σωστούς συνειργά- τες, δέν διάλεξε σωστοθς συμ- δούλους, έΐττειδή μάζενε ψήψους γιά τίς έκλογές τού ττερασμένου Γενάρη! Γεγονός άναμς>ισ6ήιτητο εΤναι
  ττώς "κάτι δέ.ν τταει καλά στόν
  ΟΦΗ. Πώς έτπιψατεΐ ενα ττνεΰ-
  μα διχόνοιας ττοΰ δέν ξϋρει κ.α-
  νεϊς σέ τί καινούργιες έξελίξίΐς
  θα όδηγήσει μετά την τταρβίτη
  ση τού Προίδρου τής ΠΑΕ.
  Ή ερευνα τής «Άλιή)θειας> θά
  συνεχιστεΐ δμως. Γιά νά άκου-
  στοθν δλες οί άτττόψεις. Οί 'Ηρα-
  ρακλειώτες φίλαθλοι 6.ρίσκονται
  σέ άναοτάτωστ) ένώ κυκλοφο-
  ροθν πολλές κατηγορίες ττοΰ δι-
  οχετεύονται Τσως σκότπμα, άνώ
  νυμες γιά πουληιμένα μάτς? γιά
  λασττολογίες... Μιά άπτ' αύτές £-
  χει ήδη φτάσει στά χέρια της
  Δικαιοσύνης, οστερα ό~ο τπρό-
  μύνηση.
  ναοτατώθηκαν οί φίλαθλοι τοΰ Ηρακλείου μετά την
  άιπόφαση τοϋ Δ.Σ. νά δώσει 2ναν ποδοσφαιριστή μέ
  .. . δόσεις στήν ΑΕΚ Καί ό ϊδιος ποδοσσ,κιιριστΓΐς, νΰ-
  χει εΐσΐχράζει δυό έκατομρύρια δραχρές γιά την μ«-
  ταγραφή τού, άιπό τόν ιηερασμένο Δεκέρβρη·-.
  — Γιά ποιό λόγο;
  — Δέν ζέρω ϊσως να είχανχ έρ-
  θει σέ αντϊθΈση.
  — Σέ τίαντιθιση;
  — Μβτά πού μπήκανε οί τού ε-
  ραοιτεχνικου, δημΓουργηΙθηκε η
  κατάσταση αυτή. Πιό μπροστό
  συνιργαζόμασταν ομαλά.
  — Καλά, οί Συμ(1ουλοι αύτοι
  ενδιαφφθήκονΐ ττερισσότιρο
  νά σά; <φίξουντ> καί λιγότιρο
  νά κάνουν κάτι καλό γιά τόν
  ΟΦΗ.
  — Ο ΟΦΗ δυοτυχώς είναι ίνα
  Σωματείο πού πράτει να ορ-
  γανω&ίϊ σέ λα'ι'κή βόοη πρϊπει
  νά ανήκει στή λα'ι'κή βάση. Τε
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Οίλΐδο 4
  Ό Συγγραφέας
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Η ΕΛΛΑΔΑ είναι υπέρ τής έλεύβερης οίκονορίας δι-
  ακηιρύθΌει ή Κυβερνήτη- Είναι δμωςκαΐ οί "Ελληνες;
  'Αφσϋ γιά νά ταχθεΐς ύιπιέιρ, αύιτης της οΐχονοιμίας &
  τταραίτηαη προϋπόθεση εναι νά ταχεις οίκονο,μήΐσει;
  Μιλάμε μέ τόν κ. Νίκο Δου¬
  λουφάκη.
  Κύρΐΐ Δουλουφοκη, ποία ιί·
  νοι τα σ'ΓΓβ τής σημφΐνης κα-
  τάσιτασης τού ΟΦΗ; Είναι τό
  θίμα Τζΐιράκη, ή μήττως κάποιο
  βαθυσερο αϊτιο;
  — Υττάρχιι (να βοβυτιρο. Εκη-
  νο που διαπίοτυοα ίΐνοι ότι ψά
  χνανε νά βρούνς τόν τροπο να
  μέ «ζανανκάσουνε αί παραιτή¬
  ση.
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΈΣ είναι δλοι ϊσοι ενώπιον των ι
  Είναι αμως καΐ οί νόροι ϊσοι άιπέναντι των Έλλήνων;
  Ό κ α λ ό ς δικηγόρος τριάντα χΐλιάδες την ιποράστα-
  οη! (Ό Γαλάκος 100.000 τό μάτς)...
  Η ΚΟΙΝΏιΝΙΚΗ δικαιοσύνη πρώτκπο μέληρα κώθε
  έλληνικης κυ6έιρνησης· ΤΗ σύνταξηΐ τοΰ στιρατϊιΐγοθ'
  χιλιάδες δραχρές έξηντα, τοΰ Γ· Διευθυντοΰ χιλώ&ες
  κενήντα, τοϋ άγρόττη. .. χιλιάδες υΐαΐ Ποιό νανοι τό
  ΰσχατο μέλημα;
  ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ λεπουργία τοΰ Κρατικόν μηχαΜθΐμιοΟ
  στρέφεται ή προσοχη δλων των κυ6ερνώντΐι)ν· Όγϋάν
  τα συνολακά ύΐπίαλλήλους χιρησιμοποιεϊ τό ύιπουριγΐεϊο
  Παιδείας τής Σουηδίας, έννιακόσους τό άΐντίσϊοχχο
  της Ελλάδος. Δηλαδή αν ή προσοχή δέν έστρέϊφβτο;
  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στήν έναλλαγή κομράτων στήν
  σία ε&τε ό Πρωθυπουιργός κ· Γ. Ράλλης· Σΐτήν
  λαγή των Κομμάτων μάλιστα, κύριε Πρόεδρε· Στί|ν
  έναλλαγή τάνν μηιχανισμών; Πάντα μέ μηχανές ια*
  πό μηχανές δέν σόρνεται τοΰτος ό τόπος; Τώρα
  λιστα πού κούρνιασε κι ό ό άιπό μηχανής θεός..·
  ΑΠιΑΞΑΠΑΝΤΑ τα μέσα ένη(μέρ(ϋΌης καΐ σύμίπας ό
  Τύιπος όγδόντα φορές την ήιμέρα μας ρλοϋν γώ τίς
  άλληνοτουρκικές «δια(ρορές»! Πιριόκειται γιά δααφορές
  έΐπΐ των τουρκικών εδαφών; "Ας είναι! Άφοΰ ή Τθυφ
  κια δέν εχει Μοναθτήρια κάτι θ' Ιάΐπχϊμένει πρός... 6ΐι·
  !
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ δήλωσε δτι οί
  κος βάσεις ύΐπάρχουν γιά νά τιροστατεύουιν τα
  ιοΰ έλεύθερου κόσμου τα όοτοΐα ή χώ,ρα τού σέΐβεταΐ
  άνέκαθεν- Μό. τΐως μπορεΐς νά σέβεσαι «άχι πού δέν,
  γνώριθες; Έκτός κι αν ΐδανικο θεωρεϊ ά κ· Πριε£<ρ(ν: τό... φυστίκι. άπατε ούντομα πιριθβ'λέπω καΐνο«>ργΐί·ς
  βάσεις στήν- Αϊγινα!
  41.
  Ο
  £5
  ΣΕΛΙΔΑ 1
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝιΌΥ 1980
  Άπό την παληό πολιτιστική μας κινήση
  ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΙΤΟ ΗΡΛΚΑΒΟ
  Ο Κωστα« Δάυοας (δεξια με τα
  νυαλ:α) και ο Κωστας Παχιαδα
  κης, Οί ίνα στ'ΐγμιοτυΐτο από
  τό ονίβασμα τού βκιιτρικού ερ-
  γου τού Ο Ν ηλ «Μέρει δίχως
  τίλοι;», που ονεβαοε το 1960
  (ττερίπου) η Εροσιτίχνικη Ομα
  δα Νϊων, τού ευλλόγου «Λό-
  γος «αί Τέχνη», τής οποίας διορ
  γανωτής ηταν ο Μάνος Χαρής.
  Τό έργο ειχ* σκη,νοθετήσιι
  ο ετελιος Μαρκατάτης, πού εί-
  χε κάνΐί κοΐ τα σκη,νικά, τή μου
  σΐΝή είχε νράψ&ι ο Νίκος Φρου-
  δορόχης κοί τούς ρόλοικ ενσάρ
  κωσαν — εκτός τούς παραπά-
  νω —-, νέοι τότε, Ηρακλειώ-
  τε<. Πολιόΐτίρο ακόμη, αμέσως την Καιτοχη, υπήρχΐ αξιο- Αονοτερη πολιτιστική κινηιση στο ΗράκλίΌ, ποϋ είχε αρχίση από την ΕΠΟΝ, μέ επι κεφαλής Στό Φεστιβάλ των Χανίων ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ένα άΐπο τα πιό άξιόλο- γα φολκλορικα συγκροτή- ματα πού ττήιραν μέρος στό Φεσπβάλ 'πού διοργάνωσε ό Δήμος Χανίων γαά τόν έοριτασμο τής έφετεινής έ- πετείου τής Μάχης τής Κρήτης, είναι τό Βουλγα¬ ρική συγκρότημα. Τό ουγκρότηιμα αύτό πού είκονίζεται στή φακογρα- φία> μας) £χει πάρει μέρος
  σέ πολλά διεθνή φεσπβάλ
  καΐ έ-χει διακριθεΐ.
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ
  Δέχεται καθημερινά 9π.μ. έΌ)ς 1 μ.μ- καΐ 5 έως
  830 μ·μ· έκτός Σα66άτου είς τό Ίατρεΐο τού,
  Γιαννιτσών 3 (Αοςδροφος)
  Βαλιδέ Τζαμί·
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καΐ 4·30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοϋ — Γαβαλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ.· Ίατρείου: 287.366
  ΤΗΛ·: Οίκίας 224-608
  ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ & ΣΙΑΟΕ
  ΜΕΑΕΓΕΣ - ΚΑΙΛΣΚΕΥΕΣ
  ΥΔΡΑΥΑΙΚΟΝ ΪΥΝΗΜΑΪΩΝ
  ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 200 ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 6
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 5127-852 ΚΑΙ 5227-279
  Απ€υ0υνΘήτε σέ μας
  μέ έμπιστοσύνη
  τον δημοσιογραφο Γιωργο Πι-
  ταιοιανό, ττέραοιε οτπόν σΰλλο»
  γο «ΕρωτόκρΐΓΓΟί» «ιί κατέλη¬
  ξε στήν Ομάδα Φιλοπροόδων
  Νέων Ηρακλείου (195β—βθ)
  καΐ στή συνέχεια στήν Ομάοα
  Νέων τού «Λόγος καΐ Τέχνη».
  Σήμερα, αναρωΓτιέτσι κάνης,
  γιαιτϊ όραγε νά μην υπάρχυ υιά
  συνέχετα στό χώρο τού Εροοι-
  τεχνικού θεατρον, μιό πού η
  πόλη τού Ηρακλείου έχει μιά
  τόσο αξιάλογη ποράοοση στόν
  τομέα αυτόν;
  ΘΕΡΜΗ
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:
  — Μ. —
  ΟΙ ΓΓΕΝΤΑΚΟΣΕΣ
  ΔΡΑΧΜΕΣ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
  Η ΕΤΗΣΙΑ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
  ΠΑ ΜΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.
  ΓΤΕΙΛΕΤΕ
  ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΑΥΤΗΝ
  ΟΣΟΙ ΔΕΝ
  ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
  ΣΤΕΙΛΕΙ.
  ■■
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  Αίέ όφορμή την εκθέση στήν γκαλερί Σταυρακάκη
  Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Αναζητήσης
  στόν χώρο της Κεραμικής
  ...Κάντα στίς ηηγές της λαίκής μας παρόδοσης
  Μιά άνα&ρομή στσν ίστορικό
  χώρο τής Κεραΐμικής, ά-οτελεϊ
  ή εκθέση τοΰ Γιώργη Πα-σθά-
  κη; ττού γίνεται αύτές τίς μέρες
  στήν γκαλερι Σ,ταυρακάκη, στό
  Ήράκίλειο, μέ φαρμες Βυζαντι-
  νές, λαϊκές και μοντέρνες.
  Ή κεραμική στούς Βυζαντι-
  νούς χρόνοι/ς^ ήταν μιά τέχνη
  ττιροορισμείνη νά καΛύψει τις κα-
  θηΐμεριές άνάγκες, να βελτιώσει
  τίς συνθτΐκες ζωί>ς,
  Πέρα δμως άπ" αύτό, οί Βυ¬
  ζαντινοί κεραμίστες χρησιιααποί-
  ησαν τό Χιρώμα, δττως στοϋς ττα
  λιότερους κσιρούς, γιά νά δό-
  σουν στά άτ/γεΐα χρήσης, την
  δικιά τους αισθητικαί άντίληψη
  Ό Γιώργης Πατταδάκης, μέ
  τα Βυζαντινα κεραμικά τού,
  μάς θΜμίζει την Τόχνιηι τής έττο-
  Χήζ, Χ»ρίς δμως νά καθηλΐώνε-
  ται σέ α—λές άντιγραψές ή νά
  ττιροσθετει σ' αύτές δικα τοι>
  στοιχεΐα. Χρησιιμοττοιεΐ την είκα
  στική μέθοδο των Βυζαντινών,
  τα στοιχεΐα ττού χρησιμοποίη-
  σαν έκεΐνοι, ένώ ή δουλειά στά
  σύνολο της τοττοθετεΤται σέ εύ-
  ρύτερα ττλαίσιβ! ΊΕκεΤνα τού
  ΤΓροβληιματισιμοΟ κα'ι τής άναζη
  τηαης των βαθύτερων πηγών
  τής ττοιλιτιστικής μας κλιηιρονο-
  μιάς
  Χτά «λαϊκά» κ,αμμάτια τοΰ
  Γιώργη Ποτιτται&άκα, διαπιστάτνε-
  ται μιά τάση άνίχνεασης τοΰ λα
  ΐ'κοθ πολιτισμοΰ μιά δοΐίλειά
  ττροσεγιμένη πού σέ γενικές
  γροομμές μττορεί νά χαραχτηρι-
  στεΐ σάν συνεχίση έκείνοι/ τού
  λαϊκοΰ πολιτισμόν.
  Συνδι/άζεται θαι/μάσια ή πλια
  στικιή κα! τό χρώμα, πού δηιμι
  ουργεΐ όιμαλά αϊσβητικά σύνονα
  μέ ά—οχΐρώσεις γαιώ&εις καΐ ά-
  κ.άμη, χωρίς αίσθητές χρωστι-
  κές άντιθέσεις.
  Ή προσταπικότητα δ,μως τού
  Γιώργη Πα~αδάι«ι·) σάν κεραιμί-
  στα; τταροΐΛτιάζεται πιό πολύ,
  στΐς μοντέρνες κατασκευές τού
  Οί ττρωτοποριακές αθτές συν-
  θέσεις χαραχτηιρίζονται ά~ό
  μιά άσιτνήθιστηΐ τολμηιρότητα, ή
  όττοία καΐ καταμαρτυρεΤ και-
  νούργιους όρίζοντες στήν έκφρο
  στικοτητα τοθ καλλιτέιχνη. ΔεΙ-
  χνει μέ λϋγα λόγια την έητοχή
  μας την έ~οχή πού οί αίσθητι-
  κοί και είκσστικοί κανόνες, 6ρί
  σκονται κάτω άττο ιμιά δισρκή
  άμφισδήιτηση, χωρίς δμως νά
  δίδεται μιά ίδιαίτερη εμφαση
  στά άρνητικα σημεία αυτής της
  αμφισβητήση; Στά σίγουρα δ¬
  μως, αποτελεί την έξελιχτική τα
  ση των γνωστών αΐσθητικών κα-
  νάνων^ την έξελιχτική τασηι τής
  σύγτορονης κεραμικής
  '(Η άνετττο:ίσ9ητΐηι άφαιρεττκόΐ.
  τητα ττού π.αρατηρεΤται, ττρο-
  σδίδει στήν δουλειά αύτη το&
  Γιώργοα Παπαδάκη μιά έΐμφαση
  ^ιμίζει είκόνες τής σύγχρονης
  ζίωής^ δίδει τταραστατιιοά μιά
  πραγιματικότητα, χωρίς δμως νά
  ύττοτάσσεται σ' αύτην.
  Ή Ιδιαιτεροτητα τοΰ Παττα-
  δάκη έγκειται στό δτι διαιμο,ρ-
  φώνει μιά δική τού ταυτοτηΓτα,
  ψάχνει γιά μιά αύτοτέλεια στόν
  χώρο των σύγχρονον άναζη,τη,-
  σεων, χωρίς δμως νά άπτοκστττΕ
  ται άττό τις ρίζες, ό—ο την
  τταράδοση τής κε,ραιμικής.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΚΛΡΥΔΗ5
  ΜΑΝΑΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
  ΝΟΙΩΘΕΤΕ
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ
  ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
  ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
  ΤΗΝ (ΙΚΑΤΑΡΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
  ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ
  ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΜΔΥΜΑΤΑ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■!
  ·♦♦
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οοος Μαρογιώαγη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΓ
  ΒΚΔΟΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκη< (Μάνος Χάρτκ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδάαι; Έβον< 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 5 /μέρει; οτήν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ μ6νον 6050 δρχ. Εΐδικές έκδρομές «αί δι' ίατρΐΜές έξετάσεις ■ 11 ρέρες οτήν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ μόνον άϊτό ΙίΙ-000 διρχ 8 μέρει; στήν ΚΥιΠΡΟ κατ' ευθείαν άπο Ηράκλειον 12 600 δρχ. 5 μέρες οτ,ήν ΤΉΝΟ μονον άιπό· 1Θ50 διρχ· 10 μέρες στά ΙΕΡΟΣΟΛΥιΜΑ 19800 δρχ. 7 μέρες οτήν ΑΙΓΥΠΤΟ μόνον μέ 12700 δρχ. ΑΠΟΤΑΝΘΕΙΤΑΙ Πριακΐορεΐον «^ΕΚυ5Α^ΕΜ» (Κ· Πατεράκη) Άΐμιοοΰ 4 (πάροδος όδοΰ Καρτεροΰ) Ήιράκλειον ΤΗΛ. 283-652, 285.453 Έπιπλα ΛΥΓΕΡΟΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» 2ΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ- 28ΟΗΒ1 "Ολα ηροσεγμένα — Όλα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ >>
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Παραδίδονται μαθήματα, Χαλκογραφίας/
  Ζωγραφικης, Πυρογραφίας. Χειροτεχνίας, Δέρ-
  ματος/ δωρεάν γιά τίς γυναίκες.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ
  Τηλ. 288678
  «■«■■■■■■■«■Μ■■■■■■■■■α-ΚΒ«αι
  Κ
  "6ΕΧΑ00ΕΧΡ0Β
  70
  ϋΕΝΤΒΙΕ
  ν.α ι
  1ΈΕ. 287—7044)5
  ΑΥΤΗ Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ
  ΠΛΗΡΕΣΤΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  ΔιευΘυντής: ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΑΓΟΡΑΡΗΣ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητον 3ΙΜ0Α
  1100 Οί$ ΜΟΟ 1973 καλώς
  θΛΐντηρημένο λίγα χιλιόμετρα
  αί τιμή λογική.
  ΠΑαροφορϊες τηλ. 221.455,
  ε. Εμμ. Κοσαπάκην.
  !«%«■■■■■■
  ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ··>
  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΙΆ-ΩΝ
  ΑΙΟΛΟΥ 104 — ΧΑΥΤΕΙΑ — ΑΘΒΝΑ
  ΤΑΧ- ΘΥΡ. 1517 - ΤΗΛ- 3244633—8
  ΤΕΠΕΧ 21—6273
  ΔιευΘυντής
  ΜΑΝΟΑΗΣ ΚΟΥΡΙΝΟΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΌΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΓΤΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΑΕΦΩΝΟ: 280-283 '
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  «ΚΡΟΝΟΣ»
  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
  ΦΙ2ΤΕ1ΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
  ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ — ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ-
  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
  ΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
  ΤΗΛ. 223342 καΐ 223.510
  Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ· ΜΙΧΑΤΖΑΚΑΚΗΣ
  "Ανθη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΚΪ·ΗΪΐ
  ΚΟΥ* «ΟΥ. - «ΟΥ* ΚΟΥ* - ΚΟΥ* ΚΟΥ* ΚΟΥ* *ΟΥΙ
  Την χιουμορισιικίι αύτίι ατήλη δπως είναι ,
  γνακ7ΓΟ, £γρα.φ« τώρα κ*αί ττέντε χρονια ό Μάνος |
  Χαρής Τώρα αμως πού έκ (ών πραγμάτων είναι Ι
  ά&ύναιη ή συίνέχιση τής οτήλης, μετά την πρό-
  οφατη ,περυτέτεια της ύγείας τού, άναδηροσΐεύ-
  με παλιά έιπιτυχΐι,μένχι κούς—ικούι;, Θέλονιας νά
  ιιμήθουιμε κατ' αρχήν τόν άρρωσιο διευθυντή
  τής Άλή|τ>ειας καΐ άικομην νά μή σιερ.ήσουμ€ άϊτό
  τούς άναγνώοτες τήιν σάτιρα τοΰ Κούς —κους>.
  Ι

  * Πολυταυζηατήβηικε τό θέμα> των 'Αμερικαινών,
  ιπού κατεβάσανε τίς έλληνικές σηιμαΐες στή Χερ
  οόνησο, τό βράδυ τής 25ης Μοραίου· Σχετικός
  είναι ό παρακάτω διάλογος, πού έγινε στήν Α¬
  θηνά;
  —ΤΙ λές νά κάνουν οί Κρητικοΐ, σταν άιποφαοί-
  οουν ν' άρχίοουν άντίποινα στούς Άμερικάνους
  πού τούς καηεβάσανε τίς σημαΐες;
  —θά τούς .. κατεβάσουΐν κάτι &λλο·.
  Γΐ' αύιό ϊσως καΐ οί Άμερικάινοι ποραδώσανε
  μύνο τίς σημαϊες καΐ κρατήσανε τα... κοντάρια!
  *■ Πολλοΐ ρωτοθν γ.0 διευθυντή τής ^Αληθείας»
  τί ποσόν θά Γηκήΐση άπό τούς 'Αμερικάνους σάν
  πολιτικώς ένάγων στή μιήνυση ιπού τούς έκανε
  γιά τίς σημαίες τής Χερσονήσου
  Κι έκεΐνος άπαντα: "Ενα έκαιορμύριΐο δολλά-
  ρια!. . .
  Κι' δταν δεί δτι φαίνεταΐ ιιεγάλο τό ποσόν
  διορθώνεΐ: έΊνα δΐΌεκατομμύριο δολλάρια.
  Καΐ φυσικά, τα ποσά αύτά βεβαία άνήκουν —ε
  μισοότερο στόν χώρο τής φαντασίας, είναι δμως
  λαραιχτηριστικά, γιατΐ άιπό τό μέγεθος τοΰ ποοοϋ
  φαίνεται πόοο άξί&ι γιά τούς "Ελληνες ή Ση-
  μαία, κι άπό την είδικοστοίη'ση τοΰ ϊδιου ποσοΰ σέ
  δολλάρια, δεΐχνει δτι οί Άμερικανοι τα πάντα—
  Μαί [ήν πμή τής οημαΐας άκόιμτι — τήιν μετροΰν
  μέ τα «νΐόλλαρς»·
  "Οοο γιά τίς πέντε χιλιάδες δραχμές — ποϋ
  μέ τίς προσαυξήΐσεις κλπ. γίνανε δέκα — οί όποί
  ες εϊχανε όπιδικαστεΐ στό διευβυντή τής «ΆλιήΊθΐει
  άς» άΐπό την πΐροηγούμενΓΐ δίκη των Άμεριΐκα-
  νών ύβριστών, σημειώνω ότι δέν τίς πή,ρε άκόμη.
  Φαίνεται δτι οί Ά,μερικανοί θά τα δώσουν
  ΐώρα. . . μαζε,μένα-
  (4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977)
  * Σάν κυνηγηρέινα . . . ψαρόνια βτρεχαν οί Μα
  σόνοι σιούς διαδρόμους τώίν Δκκαστηρίων Ηρα¬
  κλείου, τή μερά τής γνωοτής δίικης ίχταν άναβό-
  σβυναν τα φλάς τής φωτογραφικής μηχανής της
  «Αλ,ήιθειας».
  Καΐ κάποΐος άκούοτηκε νά λέει:
  -^Καλά τί θά πάθουν αν τούς βγάλουν καΐ μαά
  φωτσγραφία μέ... πολιτική περιβολή-
  Φυσικά ό ώνθρωπος έννοοϋαε ίκι μέ τη μασο-
  νική ά/μφίεθΓ, τ ούς έχομε ήδη ... δημοσιεύ^ει
  καΐ κατ ά,λλους... διαΐπομπεύοει.
  "Ηΐμαρτον ... «άδελφοί» άπό δνα «βέβηλο>
  κου τολμηοε νά ρίξει λίγο φώς στά μπουντρού-
  μια ιών οκοτεινών στοών σας, διπου κυκλοφο-
  ρεϊται οάν τυφλοηάντικες, ύη,ό τό άμυδρόν φώς
  Των «έννέα κηρίων»
  (19 ΙΟΥΝΙΟΥ1978)
  * "Ας άλλάξουμε δμως μοτίβο καί δς πάμε τώ¬
  ρα άη» τα άκρα δεξιά πρός τό... κέντρο γ).· ά-
  ποκεντρο, δττως τδχουνε καταντήοει.
  'Αντιγράφω άπό τάν «Μικροπολιτΐκό» των «Νέ
  ών» τό ΐπαρακάτω, δτκϋς ακριβώς δημοσιεύτηκε
  ,σω φυλλο τής Τετάρτης 31 Μαίου 1978:
  «Ή ΣΚΗΝΗ οτό διάδρομο τής Βουλήν Οί ά-
  νεζαρτητοποιηβέντες κ·κ· Σεργάκης καΐ Παττα-
  χριήΙσΓου 8χουν βάλει στϋ μέση τόν μή άνεξαρ-
  τοποιηβέντα άκόμη, κ. Ξυλούρη καΐ τοθ μΐλάν?
  Περασΐικός δημοσιογράφος ρωτά συνάδελφο
  τού.
  • —Τι νά τοϋ λένε;
  Καΐ ή άΐπιάντηση:
  —Μά τΐόλλο; Πώς νάσυντάξει την.· δήλωοηι!»
  "Οπιως θά καταλάβατε, τό στιγμιότυτκ) άναφέ-
  ρεται στόν γνωστό Μενέλαο πού, τόν φέρουνε
  έτοιμο νά άντατζοδώσει στήν ΕΔΗΚ σάν αόλλη
  « Ελένη», αύτό πού έκανε στόν συνονόματό τού
  ή άλλη τής Τροίας-
  Ώριαϊο θέ,μα γιά . έΐϊερώτηση μέ τιτλο: «Οί τι-
  μες των κρητικόν προϊόντων, έν οΐς καΐ των.··
  ςυλοκεράτωλ'»
  (ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978)
  * Ή έπιοτολή των Σφακιανών Παπάδων κατά 5
  των ξ6νων Βάσεων, (τωύ δημοσιεύτηκε στό
  , δημοσιεύτηκε στό ηερα
  σμένο μας ψύλλο, δηιμιουργηοε πολλά εύΛΐενίί,
  φίυσικα σχολια.
  "Ενα χαραχτηριοακό ήταν καΐ τουτο, σέ
  φαΐ διαλθγου:
  Δυσΐυχώς είναι όϊ μόνοι άπό τούς κληρικούς Ι
  που... ^τα ψάλλουν» στούς Άμερικάνους. ■
  οτα ϊσα μάλιοπα, δχι σέ... ήχο πλάγιο!·. {
  (21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977) ■
  Καΐ κάτι γιά μας ·
  ρΕ,ς βν καΐ,μ,ά φορί,
  νά τόν
  Ι


  Ι

  Κι δμως, είναι τόσο εΰκολο: ό Ξένος! ■
  Τέτοιος χοντρός πού είναι ό τυυιογράφος μας, !
  ιέπυια... χοντρά άΚπεΐα κάνει. ■
  • -ε ρακάδικο τοϋ Ηρακλείου ειχε καβήσει μαά ■
  παρεα καΐ τα έΐπινε κανονικά. ϊ
  —Μίτράβο παιδία, καλοπερνδτε βλέπω. Κι' ΰ-
  ■ΐεραι τιαραΐιονιόσαοτε γιά οΐκονομική κρίοτΐΓ
  Κι δνας ε_π6 την παρεα τοΰ έδωσε τΐιν πρέηου-
  σα αιπάίντηΐση: ' ν
  ώ ρέ φίλε, ρακή πίνομε, δέν πίνομε δα καΐ
  ο φΐλος Γμτιε Κι αύτός μιά τσι-
  βγάλει. τσιμουδιάΐ
  (4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 197β)
  Ο ΕΧΕΙνΓΥΘΟΣ
  ΪΒΙΙΒΒΙΙ-—-|ι-■■■■■■«--—-  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕ|ν» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  ΝΑΥΤΙΚΕΣ
  ΙΣΤΟΡΙΕΣ
  Τού ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
  μπαρκαρισμένου στό Πικαντίλλυ
  — ΑΙ.ΐ-0, ΑΙ.Ι.Ο,
  — 51 ίΟΝΟΗΑ
  τι απόντησε καί συγχρόνως
  πρόσθεσί μονολογώντα<: — Ο καπετάν Μάρκος είναι απ' τό Πίρού. Καί πρίν τιλειωσ» τό λογο τού απ την άλλη άκρη τής γήί ακούσττνα η φιονή τού Νθηοτσνιου νά λέει: — Έλα καττετάν Κώστσ, Καλη- μφα. — Καλησπίρα θέλεις νά πή;, για τί εδώ έχουμε νύχτα... — Ναί, καλά λές. Εδώ ομνκ έ- χουμε μερά. Μόλις σττατσαραιμε μέ τό βαπόρι καί πιριμένοντας πιλοτο εϊπα νά τηλεωωνήσω για νά σά< πώ τα νεα μας. — Κολά έκανΐς. Ζ ακούω. —Τα βαττόρι φόρτωσε κ> είναι
  έτοιμο γι αναχωρήση. Εν τώ με
  τοξύ γίναν οί δουλειες πού ττρο-
  γραμματισαμε καί σιγυρίστη-
  κε.Μάλρστα έτσι πού βάφτηκΐ
  καί καθαρίστηκΐ τόδαν οί Πε-
  ρουβιάνοι καί πρότειναν νά τ'
  αγοράσαυν...
  — Ναί αλλά δεν είναι γιά πού-
  λη)μα ακόμα, απάντησε ο άλλας
  μέ φανερή ικανοποίηση.
  — Τ ό ζερω, αλλά εγώ σού τό
  λέω γιά νά τό ξίρ*ις. Επχτης
  μοϋπε ο άνθρωπον των νουλω-
  τών ότ» θά κρατήσουν τό βαηό
  ρι γιά έναν χρόνο ακοιμα.
  — Καλά, θά τό δούμί.
  — Τό πλήρωμα είναι κολό καί
  πρασέχει τή δουλεκι τού. Κά>
  τι Χιλιάνοι ναυτί< πού μπάρκα- ραν εδώ, κάνουν λίναι νούμφα, αλλά θά στρώσουν. Τό Μαστρο Γιώργη, τόν δεύτερο, τόν πήγα- με στό νοσοχομειο. — Τί έχίΐ; — Τό μάτπ τού πρή,στηκί; ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝιΊΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΕΝΑΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΙΛΤ. ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ / στήν Ελλάδσ... — 'Εχει καλώς. Παρακολούθα σέ παρακαλώ καί θά ενημερώ- σω τόν Πειραια. — Τό νερό αι Πιρουβιάνοι τό χρβώνουν 9 δολλάρια τόν τό- νο άμα πέσ*ι τό ντπεπόζιτο δίπλα στό βαπόρι.. ΕκεΊνη τή στιγμή κσποκκ άλ λας αικιντΓηον στό μέσα τηλίφω νο πού κελάΥδανε α—αμάίτητα. Η φωνή μέσ απ' τ' ακουστικό ήλθε βραχνή. Η γραμμή ηταν γι μά—| ατμοσφαιρικά. Ακρίς μέ σες συμ-ίρονε κι απάντι>σε στόν
  άλλο πού τόν ρώταγε μέ τό βλέμ
  μα...
  — Είν* ο καττετάν Νικολής απ'
  τή Βαλτίκή. Κοττφαίνϋ μέ 10
  μίλλια κι έχει χοντρή Θάλασσα
  λέει...
  Τό τέλεξ «ν τώ μετοξύ δεν εί
  χε σταμοτήσιη τό «οακάρισμα.
  Οί Παπωνέζοι έστελναν ολόκλη
  ρο κατεβατό μέ παραγγελϊες.
  Ηταν αττά η ώρα τό βράδυ.
  Τα φώτο είχον ανάψιι καί οί
  μιτρίνες των μαγαζιών έ&εΓχναν
  τό ΠΊκαντίλλυ — δηλ. τή καρ-
  διά τού κνηρικού Λονδίνου —
  πή λαμηρό καί πιό ιλκυστικό
  απ' ότι είναι την ημχρα.
  Τα γραφεκι ένα — ένα εικλωκ
  ναν κι οί υπόλληλοι βγαίναν
  —τού<; δρόμους γιά ν' αναπνεύ σουν φρέοκο αέρα καί νά πά νέ οτά σττπ-ια τους. Ζέρος τί <ε»νχη νά βρίσκεσα στό Πικαντίλλυ στή κορδ;ά τού Λονδίνου, νά ποτά<; στήν ά- ϊ,, σφαλτο καί ουνόμα νάσαι μπαρ παλι.1 καριβμένος; Καί τί μπάρκοΙ Την Λίγ€ς ιμέρες ττρϊν τή Γερμα- νικ,ή εΐσδολή στήν Κρήτη. Μιά: όμαδα πατριωτών ττού ζοθσαν σαν πολιτικαί έξόριστοι στή ΦθιλεγιαΜδΙριοι, <κιαπχ3ΐφΐ£)ρινο|υν ρέ χί λια δάσανα να φτάσουν ώς τό νησΐ μας. Ξέρονν τόν κίνδονο. Άττοφοτσίζουν νά πολεμήσουν. Παρουσιάζοντοι λοιπόν στήν Άσφάλεια, ζη/τοθν δπλα. Κι έ- τούς συλλαμβάνει. .. Εύ δμως κιατάφε,ραν να λευ- ,τερωθοΰν καί να προσφέρουν κι έκεΐνοι τίς τηολύτιμες ΰπη'ρεσίες τους. "Ενα θααμάσιο κείμενο ενός άττ' αΰτούς τοθ άγονιστη Μιλτι άδη ΠορφΐΛρογένη πού δηιμοσι- εύτηκε στά «Κρητικά Μέο» την 16—5—1941, άναδημοσιεύσι;- με σήμ&ρα, σάν £να Ιστορικ» ντοκ,οΐΛμέντο, γυρω ά~ο τό κλί- μβ ττου εττπκρατοΰσε στήν Κρή τη πριν την εΐσίολή... ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ θά ιπικοινωνηοω μέ τους για- τροίκ κιάν δέν καλυτειρέψει θά τού βγάλω εκΐτττιρρο νά γυρίσει Ι μκ* στή Βολτ«ή μέ τρικυμϊα καί την άλλη στό Πιρού... ΙΑΚ. Γ. αρωμαιος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαατημίσεις έΐύ Αύτοιανήτυτν Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ Ο ΧιτλερκτμΙός γεαμαγικός Μαί Ιταλικάς, άκρου στή χώραι τού οτραγνάλκτε τίς ελευθερίε< καί τα δικαιώματα τού λαού καί τόν έρριξί σέ οφόνΓτσστη δυ- στυχία Μαί πετνα, ανάλαβε μιά πρωτοφανή σέ ενταση καί έ κταση ίκοτροετια γιά νά υπο- δοΐίλώοει ολοκληρο τόν κόσμο στό ζυγό τής φασιοτ«κή<; κτη- νωδκκ; καί βαρβαρότητος. Η μιικρή μας σέ εκταση, μά μιγάλη σέ ζωή καί σέ αγώνες γιά τή λευτεριά χώρα, παραδόθιγκί, η- θικά νικήτρια καί άχι νικημίνη, στά χέρια τού κατακτητή. ΣΙτήν Ακρόπολη τού Περνκλή καί τής ΔημοκρατΓκής Αθήνας, εκϊί όπου ακουστηκαν οί συντα ρακτΐΗές καί γιά σημερον, εκκλή σεις, τοϋ Δημοσθένη υπέρ τή< Ελευθερκις, σηχωθηκε συμβοΑο τής βαρβαρότητος καί τή< δου λε'κχ, ο α,γκυλωτός σ~αυοός. Καί μίνει η Κρήτη... Τό νη- σί όπου καί η κάθε πέτρο έχει κάτι νά δεηγηθεί, για κάττοιο οί- μα πού χύθηκε σέ αγώνα γιά την λευτεριά, γιά κάποιαν ηρω- Ί'σμό, πού τού στάθηκε μάρ- τυρα<. Στήν καινούργια αυτή φάση τού τιτανΐίου αγωνα τής Ελλάδος μας, όπου η Κρήτη γί- νεται ο προμαχώνας τής ελευβί- ρϊας κα&ηκον τού κάβ£ Ελληνα ΐ'ινοι νά σταθεί αξκχ; στροτιώ- της τού μεγόλου καιί κττοριιοοθ αυτού αγών» πού οί συνέπαΐς τού γιά τό μέλλον τοϋ Ελληνι κου λαού θάνοι τεράοτιιες. Τό Ίδιο καθήκον ττέφτίΐ καί ττάνω στούς κομμουνιστί<;. Εί¬ ναι τιμή μας πού ο φασισμός μάς έχε» ανακηρύξει υπ' αριθ. 1 εχθρά τού καί πού έχχχιρε ανοι χτέ< ακόμα τί< πληγές ποϋ μάς έδωσί. Κι άν μιοήσαμε τό φασι σμό γκττί οδηγεί την ανθρωπό τητα σέ βαρβαρότητα χορότι-, ρη από μεσαιιωνική, τόν μισού- με πιό πολύ τώρα, πού η βρνψΐ ρή μπότα τού πατάει σκληρά. πανυ οτό ματωμένο, τό ρη- μογμένο σώμα της παΐτρίδος μας. Στόν αγώνα γιά την άμυ- να τής Κρήττχ, πού είνοι αγώ¬ νας Υ·ά την απίλευθερωση της Ελλάδος, οί κομμουνιστε< πρε- πεΐι νάναι στίς ιτρώττες γραμμί<. Δέν υπάρχουν διοφωνίαι ή επι- φυλόξειΐς, πού νά μπορούν νά τεθούν πάνω από τό πρότο, τό κυριο, τό μοναδικο γιά σήμερα, αυτό, καθήκον. Ο καθενχκ μας ττριττει νάναι ανεπκρύλακτα, οτό πλτιυρό τής Κυβέρνηση^, στόν αγώνα γιά τσάκίσμα τού Χιτλερεσμού καί την άμυνα τής Κρήτης γιά τό των πρακτόρων τού σάν ένα τι ράστιο βήμα πρός την κοινωνί¬ κη χειραφέτιση των εργαζομέ¬ νων πρός την κοινωνική πρόο- δο. Καί όταν ο Ελληνικόν λαός νικήσεν, καί θά νκκήσει, τότε στούς ηρωες τού σημιρινού α¬ γώνα θά υψώσει ένα μνημίίο α- θάνατο μέσα στού< αιώνχς: θά- να* τό ζωντανό μνημείο μιάς Ελ Λάοος ΜϋΤΑρης, πραγματικά λευτέρης, ανιεξάρτιγτης, ττραγμα τικά ανεξάρτητη<, ευτυχκτμένης πραγματτικά ευττυχισμένηί. Άς φιλοδοξήση κάθε Έλληνας νά βάν«ι όπου ταχθεί, από ένα1 λι- θαράκι στό μεγάλο αυτό ζωντα- νό μνημίίο. Άς δόσει τό πάν γιά νά γίν« η Κρήτη, η ανίκητη Κρήτη, τό γρανιτένιο θιμέλιο, όπου θά οττάσει η Χιτλιρικη θυ ελλα καί οπαυ θά οιχοδομηθεί αύριο τό μεγάλο οικοδόυημα τής λευτέρης καί ευτυχισμίνης Ελλάδος. Απαραίτιντη πρου'πό- θεση γιά τή παγρματοποίηση αυτού τού ιερού καθήκοντος εί ναι νά δημιουργηθιί μιά πραγ ματτΐΜή εθνική ενοτη,τα από ό- λους τούς 'Ελληνες, πού τίμια «αί ειλικρινά ήλθον νά συμμετά σχουν στόν αγώνα ανιξάρα-ητα από καταγωγή ή ττολιτικά φρο- νήματα. Υποχρεωθή όλων μας, ντόπιων καί ξένων, είναι νά συμ βάλουμε γι αυτό τταραμερϊζον- τας διαφορές, πτκρίες ή μνησικα- / κίες. Ενωμένοι όλο* οχ μιά τέ- τοια ιερή ένωση καί μέ τή βοη¬ θεία των μενάλων Δημοκρατιών τής γής θά δνχτηρήσουιμε ακλό- νητα την πίστη μας στόν τιλί- κό θρίαμβο τού δικαίου κοί ω- ραίου αγώνα μας. Άς μην ξεχνούμε ττώς όλαι οί υπόδουλοι Ελληνίς μέ κρυφά σφιγμένες τίς γροθίές καί μέ υ- γρά από τόν πόνο μάτκι, απνϊ- ζουν αί μάς μέ ΐλπϊδες καί μέ «μ Γπστοσύνη. Άς γίνου,με αξιοί τής εμπβστοσυνης τους κοί άς δε- καιώσονμε τίς ελπίδες τους. ΜΙΛΤ. ΠΟΡΦΥΡΟΓΈΝΗΕ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΜΝΗΣΘΗΤΙΜΟΥ... Γρόφει ό ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ * «ΜνήσΘή,τί μου Κύρκ...». Εί πτει, εκεή ι π φρόστι τού ληστή πρός ιί: Μην πού την λβει εννο- μπαϊΜ&ις στό οου- ταν Χρκττό όταν κι οί δυό βρί- σιιον—αν στόν σταυρό καί δίΐ- χνει τόν ι—ολονισμό τού ληστή ττού περιμένη τό αντάλλαγμο τής αναγνώρκτης από μέρους τού, τού Χρκττού, σάν γιού τού θεού. Ο Λαός όμως τής έχα δώσει κ' άλλες ερμηνενες. Μιά ερμη- ντεία δαχνκ την εκπληζη εκεί¬ νον, πού λβει τή φραοη, γιά κά τι πού «δέ καί δβν τό πιρϊμτνε καί αφού τό βλέντχι νά γίνεται, τό θβωρεί σάν νά ϊττέρχεται η συντέλεκι τού κόσμου. Άλλη μιά ερμηνείο είναι μέ την τταράφραοη τής φράσης. Γ αυτήν η φράση λέγεται: «Μή στή μϋτη μου κύριΐ». Ε¬ δώ στήν νέα φράση ποϋ ττροκύ- «Μεγάλη τιμή κα'ι εύθύνη νό εισαι Κρητικός» Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ι εε Τού κ. Γ. ΖΥΓΑΚΗ, οίκονομολόγου Τούτες τίς μέρες τοΰ Μα ΐου πού γαορτάζθιμε τή Μά- χη τής Κρήηης τοΰ 1941 κατά τοϋ Φασιομοϋ, ωέρνω οτό νοΰ μου τίς ΐπό μαϋρ£ς έ ΘΑΛΑΣΣΑ 1 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗ Α- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ή Βουλγαρία, ήγειτονική μαςχώρα,προσ- στό έξωτερικό,κάνει τίς διακοπές πού τόσο φέρεται γιά μάς τούς "Ελληνες όσο καμιά έπιθυμεί,καί ζεΐτίςχαρέςτούκαλοκαιριοϋ. άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι. Ταξιδέψτε,λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει- Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλ- τονική μας χώρα, καί μ1 ένα σύντομο καί ά- ληνας έπισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά- νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: καί καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι, θάλασσα καί διακοπές, καί έξωτερικό. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ περισσότερες πληροφορίας άπευθυνθεΐτεο-όνταξιδιωτικόσαςπράκτοραή ~ό γραφείο τού 'Ε|νικου ^ΤηΓΤτηπο,ααοΰ τήο Βουλγορίος στήνΈλλάδα, ΒβΙΚαηιουπδΐ,Άκαδημίας 12, Αθήνα134, τηλ. 3634675. Τό όνορφό μας νησί, εί¬ ναι φορτωιμένο μέ πυιρηνι- κά ατιλα καϊ βάσεις οτρατι- ωτικές ξιένων ΐηρος τα έθνι- κα μας ουμιφέροντα δυνά- μεων. Καταντήσαμε πυρη1· νκή ΐτυριτιδαιΤοθΐήκη. Μέ την τΐαραμικρί) καί καθό- λου άΐύβανη διεθνήι ΐτερι- πλοκή, θά μας τινάξουν οτόν ά,έρα· Χιλιάδες στρέ,μματα γης- τά όποϊα οί μαχητές τής Κρήιτης ύπεράοτασαν στούς αίώνες «αί έχυσαν τό αϊρα τους, &ουν περάσει στά χέρια μοναστηριών καί με γαλοτσκρλΐκάδων πού τα Κρατοΰιν σκότπμα άνεκμετά λευτα καί τα στεροΰν άατό τούς φυσικούς των ίδιο- κτίιτες Κθιτά πιριοκλητικατα το μάλιστα τροπο, τα δια- πραγιματεύονται μέ ξένους ή (μαοο) δικούς μας κεφα λαιοκρατικούς όμίλους, σκοΐεανών καί άχβρικών γιά τόν Κρηοϋκό λιαό συιμ- ςρερόντων- Ή ΚΡΗΤΗ τό ΚΑΣΤΡΟ τής δηροκρατίας τής ελευ¬ θερίας καΐ τής λεβεντιάς ρ,ολιορκεϊται οτενά άιπό τούς έχθρούς της. "Ε,χουν 6άλει σέ ενερ¬ γεια ΐτολλιές μηιχαντές- ΝΑΡΚΩ.ΤΙΚΑ· Γιά νά δή λΐ)ιτηριάσουν τήτν ψυχή καί τό σώμα τής ελπίδας τής Κρήτης της νεολαίας· ΤΟΥΡΙ-ΜΟΣ: άνεξ^ρ- τητα μέ τόν τ,ρόπο π»ύ μάς έρχεται (μέ τα πόδαα ή μέ θεορατα άεροοτλάνα) 6ρί- σκοντας την πολιτιστική μας κληρονομΐά £νοχα 4- τχροστάτευοτ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΑ- ΝΑΙΠΤΥΞΗ. Γιά νά μην ματορέσει ποτέ ό ταπος νά σηκώσει κεσράλι· Νά σύρ- Πλαΐ Δίκικαλόγιάννπ 2Ο-Ηρίίκλ» ι.» τηλ .ΌΜ84/ ταξιέ5«Εΰετ·Ε καΑα κ φθηνα Λσν&ινο Παρϊαι Μοναχα Φρακΐβοϋρτη "Αμοτεφνταμ Ββρολΐνα Βρυξ·ΪΑλε&ς Κηπ—γχα'γη ΖτοχόΛμη Βιέννη ΑΕ ΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Απλο ΕπΙφής Μαβρϊτη Μιλανσ 8900 12000 8500 12500 7500 10000 8200 10500 8700 13000 8800 12000 8500 12500 9900 15500 10000 18500 6600 9700 7500 10500 Ρωμη ·*πλρ Έη/φής 8900 13500 7400 10500 6500 10800 Μέ Πούλμαν ΕΧΡΚΕ85 Λονβΐνο 2500 4500 Μιλανο-Μπο-___ ___ λώνια*Ββνετϊα 1900 3700 ΙΜάπαλη- Ρωμη;__ ___ Φλωρεντία 2500 4500 Βρυξελλβς 2200 4000 νεται έίξω άηΐο τα γραφεϊα τί&ν παραΐπώνω πολιτικών γιά κάτιοιο ρουοφέτι- Νά διπλώνει τή μέαη ό περΐ|- φκινος κρηιτικός, ό γιυός τού Καπετάν Μιχάλη στόν ξέινο τουρίστα πού μ~ορεϊ νά εί¬ ναι καΐ ό δολοφόνος τής γε νιάς τού, γΐά δυό δεκάρες· ΜΕΤΑΝΙΑΣΤΕΥΣΗ: Σέ δ- λα> τα μτραι καΐ τα πλατή
  τής γης τή στιγμή πού ή
  ΚίρήΓτη αν άναπτυχθεϊ συμ
  φωνα μέ τίς δυνατότηιτες
  της, μστορεϊ νά γίνη τταρά-
  δεισος γιά τούς κατοίκους
  της καϊ πΐηιγή πλούτου γιά
  άλόκληιρο τό νΕθνος.
  Ή μόνη, λύ,οη είναι νά
  διώξομε τίς ξένες βάσεις
  τοΰ θανάτου·
  Νά οπάσωιμε τα νύααα
  τού ΣΙΛΝΙΣιΜΟΥ πού προ
  σπαθεΐ νά μδς άρττάξη·
  Νά άναΐππυιχθοΰρε οίκονο
  μιχά, σέ σωστή 6άση·
  Νά σώσωιμε τόν πολΐτι-
  ορός μος·
  Νά δηιμΐουργήσομε συ>
  σιούς πολιτικούς.
  ΤΟΤΈ ΜΟΝΟ εμείς οί Κρη
  τ—οί θα πατοΰμε σίγουιρα
  καΐ πβρήφανα τα δ,γΐα χώ
  ματα τοΰ νησιοΰ μας·
  ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ θά έχομε
  τό δικαίυ>μ<ι νά προσκυνοΰ- με ήξιοι άΐπιογονοι οτην Κνωοσό, τό Άρκάδα, τή Μί λατο, τό θέρισσο, τό Άκρω τήρι τή Βιάννο, την Κάντα νο, τόν τάφο τοΰ Καζαντζά Κη. Μεγάλη τιμή καΐ εύθύνη νά εΐοαι ΚΡΗΤΙΚΟΣ- θούνι κύριι. 'Εχιι έτσι μιά ατταγόριιυοη, μά ταυτόχρονο Ναί μκι οόρι- στη ατκιλή οτήν περίητωση, ποϋ ικείνος στόν οτκμο απνυ- θύνετοι η φρόοη, δέν φρονψο τΐζ«ται. Υπάρχει λο—όν μή εφημερίδα, «ΣυνταξιοδοτΐΗός Τϋπος» λϊγν ται, καί στό φϋλλο ττκ 323 τής 17 τού Μάη, δηιμοσκιύιει τή φω¬ τογραφ μ τού Πρωθυ-οοργού κ. Ρσλλη κι αττό κάτω γραφο τα εξή<: «Ο ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ. Ι. ΡΑΛΛΗΣ Κατά τήινι τήρη—) σιγής ενός λεπτού γιά τους νεκρούς αναπή ρους πολέμου ομάχου πληβυ- σμού έγκν{ μν«α τού ογοματος τού αειμνήστου ΠρωβοπουρνοΟ Ιωάννου Ράλλη, πατϊρα τού οη μιρινού πρ)ργού, ο οποίος έκαμΕ τό Νομο 812)43 πού εξομοϊωνβ τούς αναπήρους πολέμου ά- μαχου πληθυσμού μέ τοϋ< ανο ττήρους ττολϊμου οττλ'—ες. Ο Πρόεδρον κ. Χαρ. Νικηΐτόΐτου- λος τόνιθΐ ότι ο κ. Γεώργιος Ράλλης δέν έπαψί ηοτί νά εο- δηλώνΐΐ τό αμφίθ—> βνδιαφέ-
  ρον τού, όπως καί ο οεϊμγη-
  στο< πατέρα< τού, γιά την τα>
  ξη των αναττηρων πολέμου αώ'
  χου πληθυσμού καί νά συιμπαρί
  οτατοι ποχΐΑοτρόπως προ< τούτους, (θυολλώδη χειροκρο- τήματα κάλυφαν τίς λίξΐΐ( αυ- τές τού κ. Ηικητοττούλου)». Σηυίΐώνω, πώς ο ποττφας τού σημί,ρινου Πρωθυτιουργού ήταν Πρνιθυπουργος στιγν γιρ μανική κατοχή, διωρεσμένος απο τούς γΕ-ρμονοϋς ψί- σικά, καί ετκιρίμΐΜε ο κ. Νικητόηουλος καϊ η εφημερί¬ δα, που δημοσϊευθΐ: τό παραπα νω κείμενο, νά πρωθυττουργέ- ψπ ο γιός γιά ν' ήρχισε· τόν πο- τέρα, μέ τα α£.ιμνηστιΑ1κ4α καί τα λιβανωτά. Εμείς τί νά ποϋμε; Νά πούμί πώς όσο* αυνβργά τττηκαν μί τούς ΐΜττακΓπντϊί τής Πατρίδος (μί τή μαλακότιιρη έκ φ,ραση) δέν είναι· οώμνηοτοι, ο^όμα κι όταν πρόκχιται, γιά τόν ιτατέρα τού πρωθυπουργού μας; Νά ττούμΐ «.μνήσβητί μου Κύ- ριι» μέ έκπληξη; ή νά πούμί «Μή στή μίπη μου κύοΐΒ»; Οχι. Όχι. Άς μην πούμΒ τί- ποτε. Είναι τό λιγότΐερο επ****- δυνο. Ας αφήθΌμε καλλϊτΐρα τόν Βάρναλη νά κογχόζίΐ στό τελαι ταίο τετραστΓχο τού παιήμα- τός τού «Η μαμακαο: «Καλός πολύ ο κολός μου, απ' (τούς ΝαΑούς παλΙτνχΙ Σ^τήν Κατοχή πορόδινιν αράβ' (αλήΐτ«! Κ' η δόξ' όν τού οτχφανυβν (την άξια δράοτ), πιό χαϊρΐται, ττού ο γιός τού θά τόν ξατφΔ—.11*, «>♦♦♦
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπατόχετε μιά πραγματιχή
  άγοράς πωλήσειΐκ; ή ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά βχετε σύντομα την
  Γαό συμφέρουσα περίπτιυση·
  Στόχος μας: "Οχι ή απλί| μεσιτιχη έξυΐτηρέτη-
  οη, αλλά τό συμφέρον τΐ|ς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-841
  ΗΑΙΑΚΟΙ
  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
  α ΗΛΙΟΚ ΑΛ »
  ΑΙ1ΟΚΑΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Τσαχίοη 18 — Καμαραχΐ
  Τηλ. 282658
  '»♦♦
  ΟΒΝΟΙΒ ΕΧΚΕδδ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ]ρ ρρ
  Αναχωρήσεις κάθε Σάββατο
  Στίς 4 Ιουλίου είδικά γκρούπ Ηρακλειωτών σέ 13ήμερπ έκδρομή
  ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΗΕδδ
  25 Αύγούστου 52 - 2ος όροφος
  ΤΗΛ. 285.576 - 235.766
  ΕΠΙΠΑΑ ΚΟΥΖΙΗηΣ
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΚΤΙΟ ΕΝΤ01ΧΙΣΜΕΗ0Η
  ΣΥΣΚΕΥΙΚΝ ΑΕ6
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠαΚΗΣ
  ΠεΜΒος 1 («ναντι χ·ιμερττ*ιι Κη)τρ6φου εΗΛΙΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΑΟΣΗ
  ΣΕΛΪΔΑ 4,
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οϋυτχ^ν |γ
  πουπριν με^χωμο ι,ου
  τρροξουν οιαλ'λο. τ,ο οοομα
  προλαΡη να πέι εαοώκαΐΜ'
  ουλλαΡπ δικπ'οσυ
  Ι ν/'Κιί;ιι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 Β
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Συνεχίζεται ή προαυάκρΐϋη
  γιά τα ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΕΙΧΗ
  Τί γίνεται στή Λεωφ. Δικαιοσύνην
  ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΟΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
  Άνυπολόγιστες οί καταστροφές
  άπό την προχθεσινή πυρκαγιά.
  ...Ξέσπασε ή φωτία και τό χωριό
  δέν εϊχε τηλέφωνο νά είδοποιήσει!
  Συνχχίζεται η προανάκριση γιά
  την υπόβεη των Ενέτικών τει-
  χών, τής οδού Δαιδάλου, πού
  γράψαμε σχίτικά στο προηγσύ-
  μενο φϋλλο.
  Εν τώ μεταξύ, οί εργασϊες
  στό οικόπεδο έχουν σταματήση
  χωρίς νά φαίνοντο! ήμως καϊ νά¬
  χουν τελειώσΐει.
  Εκεϊνο όμως πσύ δέν είακρι-
  βώσαμε τελικά, είναι τό άν ι-
  σχύβι ακόμη η υπ' αριθμ. 1189)
  79 οικοδθιμική άδιεα πού εξέδω-
  θί τό Πσλεσδομικό Πραφείο Η¬
  ρακλείου, καί η οποία επέτρεπε
  την ανέγερση τκνταόροφης οικο
  δαμής πάνω στό οικόπιδο, πού
  —σύμφωνα καί μέ τήν Εφορία
  Βυζαντινών Αρχαιοτήτων —
  βρίσκεται πάνω —Γά Αραβικά τεί
  χη. Όπως είναι γνωστό η ~φο-
  ρεία Βυζαντινών, εϊχε αττεϊλιει στό
  ΠοΑεοδομικό τηλεγράφημα μέ τό
  οπαίο ζητούσε τήν ανάκληση
  τής άδει,ας ενώ λίγΐς μερίς αρ-
  γότερα μέ άλλο τηλεγράφημα,
  διευκρίινιιζΕ ότι δέν εννοεί... ανά
  κληση.
  Επονερχόμενοί όμως, θά θέ¬
  λομε νό θϊξουμε καί έντα άλλο θε
  μα σχετικο μέ τήν δραστηριότη
  τα τής Εφορείας Βυζαντινών αρ¬
  χαιοτάτων. Συγκεκριμένα, πρίν
  από μερικούς μήνες ττερόσαμε α-
  πό τήν οικοδομή πού κατεδαφί-
  στηκ,ε απένανττι, από τήν Λέ-
  σχη Αξιωματικών (ττρώην κατά-
  στημα Τσιγάλογλου). Ξαναττερά-
  σαμε πρίν λίγες μερίς καί διαπι
  στώσαμε σκαψϊματα μέ κομπρε-
  σέρ, έναν θόλο πού κρατιέται
  κυριολεκτικό μέ τα καλαμάκια,
  μιά κατάσταση ηερίιργη. Δέν
  είμαατε σέ θέση νά γνωρΐζουμε
  τί ακριβώς συνέβη, ούτε άν εί¬
  ναι αρχαία χτισματα εκείνα πού
  «γδαρθήκανε» μέ τό κσμπρεσέρ.
  Όμως τί κάνουν ε οί αρμοδι-
  οΐ; Κάνανε καμμιά «βολτούλα»
  μέχρις ε.κΐ.ί; Ενός ε ιδικάς πού
  ηήγαμε μαζί μάς είπε πώς ο ©ό¬
  λος πού στέκει ακόμη χάρις στά
  ...καδρόνια υηοστηλώσεως, κιν-
  διινεύει από στιγμή σέ στπγμή..
  ΑΛΛά, νομίζουμε πώς πρέπει
  νά επιληφθεί ττάλι ο κ. Εισαγγε
  Λέας, γιοτΐ τα Αραβικό τείχη,
  κινδυνεύουν νά μείνουν μόνο α-
  νάμνηση
  Προανάκριση διέταξε ο Ει-
  σαγγελέας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορ-
  μπάς γιιά τήν τεραστία πυρκα-
  γιά πού ξέςτπασε προχθίς στά
  χωρία Μαραθος καί Φοδελε,
  καί προξεινησΐ ανυπολ)ίιγιιστες
  ζημκς στήν γεωργία καί τή,ν κτη
  νοτροφία.
  ΑπεΌταλμένος, συν,ερνάτης
  τής «Αληθείας» επισκεφθήτε τό
  βράδυ τής Παρασκευής (ξημε-
  ρώματα Σαββάτου) τό χωρ»
  Φόδελε. Η κατάσταση πού επι-
  κρατούσε ήταν φοβερή.
  θύμιζε καιρό επιστρατευ-
  σης. Μόνο γυναικόπαιδα υπήρ-
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ... ΔΟΣΕΙΣ
  Ο ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΕΙΧΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2.000.000 ΑΡΧ.
  ΝΑΑΝΑΚΑΗΘΕΙΤΟΠ.Δ.ΠΑΤΟιΊΑΝ)ΜΙΟ
  ΙΤ—Ο-..----ί-
  ·. ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα ί
  λευταία, έχουν δημιουργηθή έ¬
  να σωρό φατρϊες. Πολλές φορές
  σκεφτόμαστε τα προσωπικά
  μας καί όχι άν συμφέρει κάτι
  τόν ΟΦΗ. Π' αυτό δέν υπάρχει
  ομοιογένεια στό Συμβούλιο. Ανα
  λαμβάνει ένας κ» οί όλλοι πού
  είναι απ' έξω αρχίζαυν νά τόν
  μάχονται. Παιράδειγμα: Φέτο ό-
  που παϊζαμε άν κερδίζαμε λέγα-
  νε ότι αγοράσαμε τό μάΓτς άν τό
  χάναμε, ότι τό πουλήσαμεΙ
  ΕΚΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑ
  —Η βάση τού προβλήματος εί¬
  ναι οί προσωπικές φιλοδοξίες;
  — Βεβαία. Καί τό λέω υπεύθυ-
  να. Μιλάνε μόνο γιά σφάλματα.
  Ένα μόνο σφάλμα έκανα. θέλη
  σα νά διοικηθΐ,ί δημοκρατικά ο
  ΟΦΗ, μι όταν γινότανε τό κατα
  οτατικο τής ΠΑΕ, προτίμησα
  Τό 15μΐλές Συμβούλιο. Σφάλμα
  μου... 'Επρεπί νά γίνει βμελες.
  Μον,ιασγίένοι 15 άνθρωποι δέ
  βρίσκοντα*.
  — Γιατί αντιδράσατε σχετικά
  μί τόν Τζιράκη;
  — Ο ΟΦΗ έχει ένα πρόβλημα
  .Εχιιι πολλούς ξένους ποδοσφαιρι
  στές. Όταν δίδεται ένας ντόπι-
  ος αμαιχητί, δημιουργούσι οί
  άλλοι προβληματα.
  Τώρα δίδουν ένα παίχτη, μέ
  ευκολϊες πληρωμής.
  — Τίς προτάσεις τής ΑΕΚ, ποί¬
  ας τίς δΜΓΓύπωσε;
  — Μέλη τού Δ.Σ. τού ΟΦΗ.
  — Συγκεκριμένα, Ποιοϊ;
  — Δέν θέλω νά πώ, γιατί δέν θε
  λω νά δημιουργούνται καταιστά
  σβις.
  — Δέν έπρεπε ο Πρόεδρος τής
  ΑΕΚ νά τίς διοτυπώσει στόν
  Πρόεδρο τού ΟΦΗ;
  —Εμείς δέν μιλάμε, από τή με¬
  ρά πού κάνανε τίς βρωμιές μέ
  τον Τσιράκη καί τίς κατάγγειλα
  Πανίλληνίως. Είπαν στόν Τζιρά
  κη τότε: Πάρε λεφτά, καί υπό-
  γροψε από τό Νοέμβριο. Αν δέν
  τόκανΐ αυτό η ΑΕΚ, δέ θάχαμε
  πρόβλημα εμείς. Ίσως νά τού
  δίνσμε χρήματα αφού εληξε η
  8ετϊα. Ο Τζιράκης όμως είχε προ
  εισττράζίΐ 2.000.000 από τήν
  6η—12—79. Η ΑΕΚ είχε πάρει
  σχετική απόφαση καί εξουσιοδο
  τούσε τόν Μπάρλο γιά νά δια-
  προγματευτεί τή μεταγραφή.
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ
  — Τί έγιιπε τή σαιζόν πού πέρα-
  δουλέψω πιό σωστά. Άλλας λό-
  γος οποτυχίας, πηγά κ» εγώ νά
  φιιάξω μιά δουλειά προσωπικά.
  Μού έκαναν έξωση. Δεν μπορού
  σα νά ασχολούμαι όπως παλιά
  μέ την ομάδα... Παλιότερα —άς
  ττούμε — πήγαινα κάθε μερά
  στίς προπονήσεις.
  — Επιτρέπεται όμως ένας άν-
  θρωπος πού έχει κάνει δυό χρό
  νια πρόεδρος στόν ΟΦΗ, νά κά-
  νει τέτοια λάθη — εννοώ τήν ε
  ~λογή των συνεργατών — λά¬
  θη πού σχετίζονται μέ προσω-
  πικές φιλοδοζίες, όπως ή Προε-
  δρία;
  — Μπορεί νάκανα λάθος. Αλλά,
  δέν ήθελα νά χάσω καί τίς εκλο-
  έ
  Υί
  Τό ρισκάρισα λοιπάν κι όταν ρι-
  σκάρεις κάτι ή κερδίζεις ή χά-
  — Αυ.τή η προσωπική σας επιτυ
  χία μπορεί νά συνδεθεί κατά κά
  ποιο τρόπο μέ τα σημερινά γεγο
  νότα, πού ο ιδίας τα χαραχτηρί
  ζετε σάν αποτυχία;
  — Όχι, δέν βρίσκεται σέ στά-
  διο διάλυσης ο ΟΦΗ. Έχω συ·
  νεργασία μέ τόν Νομικό Συμ-
  βουλο γιά νά δώ τί μπορεϊ νά
  γϊνει, τί προβλέπεται σχετικά.
  —Παιό &κναι τό ™ό άμεσο πρό-
  βλημα τής επομένης Διοϊκησης;
  —Τό πρόβλήμα μας είναι τό γή
  ττεδο. Αυτό καθορίζίΐ τα οικονο
  μικά τού ΟΦΗ. Πάνω σ' αυτό
  προσπαθή σα, καί έχουν φτια-
  χτεί αρκετά πράγματα. Πήραμε
  ένταν χώρο τού Δημοσίου στό
  ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  τ οχων της·
  ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΧΑΝΙΑΣ
  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗ-
  ;
  — Γιά μίνα τό μεγάλο κέρδος εί
  ι*α« ότι καθιερώθηκαν στήν α'
  θμάδα νέοι παϊχτες (Πασσάς 22
  (ρονών, Φραγκιαδά«η< 18, Χρι- φής 20, Γυντιχάκής 22, Α- ΐιημαμίτης 22 χρονών). Ανανώ ιαμε μια γερασμενη ομάδα κι η χμάδα αμς δέν κινδύνεψε ποτέ. — Διατυπώβηκαν εις βάρος σας Ιθλλές κατηγορίες. Αυτές δέν α ιαντηθηκανε ποτέ... —Δεν ήθιλα νά έΑθω σέ διαμά- <τή διάρκεια τού πρωταθλή ας. Πρότ&ινα νά τα πούμε ό- α στούς δη,μοσιογράφους μετά ή σαιζόν, πού πετϋχαμε καί πού ποτυχαμε... — Πού νομίζεις ότι αποτύχατε; Στό φετεινό πρωτάθλημα, οί ποπ-υχίες μας ήταν οί 5 βαιθμοί ί»ν ιοπσαλιών στήν ίδρα μας. ταΐ&ι όμως τό γήπεδο πού εί- II χάλια. Κ) αυτό ευνοεϊ τούς ιυνόμενους. ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΞΑ ΚΑΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Προοωπικσ, μεσα στά πλαί- 9 ττΚ αυτοκριτικής, πού απο- θάπρόίε^νΌχιΤ επιλέξει μέ πΐ ΐσοτερή σύνεση τούς συνερ- ης μου τψη τίς εκλογές τής 11)80. Βκαστήκατε; Όχι, ρισχάρισα νά μή χασω εχλογές, μέ αποτέλεσμα, νά στό Δ.Σ. άνθρωποι οί ο- οι απλώς θά μού έφερναν ψή ιις. "Επρεπε τότε νά τούς επι- ω μέ πώ πολλή προσοχή, νά Μετά άπό πολύρηνες έρευνες σ' δλη τήν Κρήιτη άπο είδικούς τεχνικούς της έταιρείας,, καί άφοϋ έγιναν δλες οί χηρικές άναλύσεις πετρωμά- των καί λήιψθηκαν ύιπόψη δλες οί άπαραίτητες προϋποθέοεις πού πρέιπει νά ΐτλη,ροί ό τόπος μαάς τέτοιας έγκατάστασης, απεδείχθη δτι ή καταλλη- λότερη άη' δλες τίς αΐλες θέσεις στήν Κρήτη είναι τό βορεινό άόχρο τής βραχώδους καί αγονης πε ριοχης τοϋ κάλπου Φανερωμένης στήν έπαρχία Σητείας Ό κόλπος αύτάς βρίσκεται έξη χΐλιόρετρα σέ εύθεία γραμμή βορειοδυΓτικά της· Σητείας καί άνήικει οτήν περ,ιφέρεια τής Κοινότητος Σκοπΐής· Ή άπόσταση αύτη είναι τόσο μεγάλη ώστε νά μή βλάψει κανένα τό έργοστάθΊΟ μας καϊ τόσο μικρή ώστε νά συρβάλλει άυτοφασιστικά στήν οί- κοναμΐκή αναπτύξη τής περιοχης Σητείας· 2)ΑΔΕΙΑ ΣίΚΟΠΙΜΟΤΗΤΌΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Άφοΰ διαπιστώθηκε ή καταλληλότητα τοΰ χώρου πού προαναφέρουμε/ ύπο6σ.λλαμε στό Ύ- πουργείο Συντονισιμοϋ- πιρό 3 μηνών, αϊτηση μέ τεχνοοικονομική μελέτη γιά τήν χορηγήση τής αδείας σκοπαμόιτητος. Τό Ύπουργεΐο Συντονισροϋ πρόκειμένου νά έκδόσει τήν ΰδεια, εζήτησε καί έλαβε ί|δη τήν γνώμη δλων των κατά νάμο αρμοδίων Υ¬ πουργείων καί τού ΕΟΤ, πού ένέκριναν κατηγο- ρηρατικώς τήν έγκατάσταση τοϋ έργοστασίου μας στόν δρμο Φανερωμένης- Παράλληλα προχωρήσαμε στήν συστηματι¬ καί άγορά των άπαραιτήτων έκτάσεων στήν Φα- νερωρένη γιά τή.ν έγκατάσταση τοΰ έργοστα- σίου· Στό σημεϊο αύτύ θεωροΰμε έτπβεβληιμένο νά διαβεβαιώσουμε τούς πάντες δτι ή έταιρεία μας (δπως ΰλλωστε δχει υποχρεωθή) θά λά6ει δλα 'κεϊνα τα μέτρα προστασίας καί θά χρησιμοποιή- σει δτι τελειότερο προσφέρει ή σύγχρονη τεχνο- λογία, σέ φΐλτρα καϊ αόλλα μέσα- ώστε τό έργο- οτάσιό μας νά είναι τό πιό σύγκιρονο, νά μην έ- νοχλεί κανένα καί έΊσι νά ώφελησει μόνο καί νά προσδώσει άΐποφασιστικιη ώθηση στήν οίκονο- μία τής επαρχίας Σητείας. 3) ΜΗΧΑΝΌΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή έπόμενη φάση τοΰ £ργου μας είναι ή έχπ- λογή τοΰ καταλληλότερου μηιχανολογικοΰ έξο- πλισμοΰ καί τής τεχνοογίας γενικότερα, πού θά γίνει άπό είδικούς τεχνικούς συμβούλους μας- ά φοΰ μελετηθοΰν οί σχετικαί φάκελλοι προσφο- ρών των κατασκευασθέν οϊκων των μηχανημά- των. Πά τή χρηματοδότησιι τοΰ £ργου έρευναται ό καλύτερος καί συμφερότερος τρόπος χρηματο δότησης άΐπσ Τράπεζες τοΰ εξωτερικόν μέσω των ενδιαφερομένων διά τήν κατασκευάς τοΰ έργου οήκων καί τοΰ Έλληνικοΰ Δημοσίου. Τό Διοΐκητικό Συμβούλίω -τής Έταιρεΐας προ ωθεί δλα τα θέιμαχα πού σχετίζονται μέ τό £ρ- γο μας- μέ σο6αρότητα καί προσοχή, καί προετοι μόζει^τήν οργανωθή ένημ;εοωτικών συνελεύσε- ων σέ κάθε νομό τής Κρήτης γιά την πλήρη ένη ]ΐέρωση των μετόχων έοτί δλων τίϋν θεμάτων της Έταιρείας..... Μέ τήν εύκαιρία αυτή, παρακαλοΰνται οί κ· κ· Μέτοχοι νά οπεύσουν νά καταβάλουν τήν 6' δόσιν των μετοχών ιο'υς μέχρι τέλος ΜαΓου γιά νά διευκολυνθοΰν οί παραπέρα έργασίες τής επ ταιρείας. Έκ τοΰ Δαοικητικοΰ Συμβουλίου τής Α.Ε- ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Λίντο. Κάττι γίνεται τώρα... θά αξιοποιηθεί ο χώρας. Ύστερα, τα αποδυτήρια, Ήρθε ο Φιλλιπ- ποβίτς τού Ερυθρού Αστέρα κά ποτε καί ήθελε τουαλετα. Τού άνοΐιξαν τότε τήν καρσνττίνα καί σύρησε. Τού είπαν ιμέματα πώς τα κλειδιά τής τουαλέτας τα είχε ο φροντιστής. Τώρα έχουμε άρι στα αποδυτήρια. Προωθήσιαμε καί τήν Ανατολική κερκίδα. — 'Εχετε προσωπικές φιλοδοξί¬ ες νά ξαναγίνετε Πρόεδρος; — Πρός τό παρόν, θέλω νά βοη θήσω τό Σύλλσγο μου, μέ τόν τρόπο μου. Άς μείνω στήν αφά νεια. Δέ θέλω νά κάνω αυτό τό πράγμρ πού κάνουν όλλοι, δέ 6* αρχίσω νά σχολιάζω τ] κά¬ νουν οί διάδοχοί μου. Δέ θά τό κάνω ποτέ. Άν κάποτιε μέ χρεια οτεί ο ΟΦΗ, ίσως. Κι από τή σκο πιά ακόμη τού απλού σύμβου- λου. Προσωπικά, πιοτεύω ότι ο- ποιοσδήποτε παράγων μπήκε στόν ΟΦΗ, δέν έφαγε ούτε μιά δραιχμη. Γιατί ο ΟΦΗ ύνα* τό¬ σο φτωχός, πού πρέπί.ι νά τού δίνεις καί όχι νά ποίρνος. Αυτή είναι τροφή πού δίνουν στόν κό σμο γιά νά τόν έχουν μαζί τους. Έτσι κάνουν ζημιά. Νά, τώρα ήρθε κάποιυς απάνω, νά μέ εκλι παρήσει. Αυτάς ο κύριος είπε σέ δημοσιογράφο, ότι έχει στοι- χεία πού αποδεικνύουν ότι τό μάτς μέ τόν Παναθηνα'ί κό, είχε πουληθεί, καί τα στοιχίϊα θά τ κατέθετε στή Γενική Συνέλειυση Τού έκανα μύνηση. Καί τώρα αφού πέταξε τή λάσπη τού, θ αρχίσει νά εκληταρεί. Πφίμενα μέχρι τή λήξη τής σαιζόν. Δέν κατέθεσε τϊποτα... — θέλω νά μού επαναλάβετε αυτά που μού ιείπατε στήν αρ- χή, ότι δηλαδή πούλησαν _. Τζιράκη μόνο καί μόνο γιά νά σάς εζαναγκάσουν σέ παραιτή¬ ση. — Ναί, αυτό είναι τό πρόβλημα. Τώρα πρέπει όμως μέ σύνεση νά βοηθήσουμε τή διοΐκηση νά ξΐπεράσει τήν κρίση χωρίς αντε- κλήσεις. 9 κ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Λίγες λέξεις μόνο μάς είπε ο κ Γιάννης Κουκουριτάκης γιά τή σημερινή κατάσταση στόν ΟΦΗ... «Σάν α' μέτοχος τού ΟΦΗ, θε λω νά πώ τα εξής: θλϊβομαι πε- ρισσότερο από κάθε άλλο, γιά τό κατάντημα αυτό τής αγαπη- μένης ομάδος γιατί ο ΟΦΗ είναι ενα κομμάτι από, τή ζωή μου. Άς δώσουν αι διοικούντες στή δημοσιότητα μέ ειλικρίνεια αυτά πού συμβα^νουν στό σωματιϊο γιά νά ενΓ|μερωθεί ο κόσμος». ΣΥΝΕΧΕΙΑ (Στό επόμενο) Καβηγητές, φοιτητές, τοπε- κοί παράγανττες, οί πάντες εκ¬ φράσας τήν αντίθεσή τους μέ τό πιερΐβόητο Προεδρικό Διά- ταγμα γιά τό Πανεπιστήμιο Κρή της... Τα όνειρά μας γιά ένα Δημο- κρατικό Πανεπκστήμιο, διαψευ¬ δονται. Τό Παινεπκπήμιο Κρή¬ της τίίνί,ι νά γίνει ένα κακιέ- κτυπο των άλλων Πανεπιστημί- ων. Καιρός είναιΐ νά αναλογισεί η κυβέρνηση τίς ευθϋνες της, καί νά ανακαλέσιει τό Π.Δ. πού ανατΓαραχή καί διαμαρτυρίες μό νο, επέφερε... Κι ακόμη, νά α¬ κολουθήση μιά πιό Δημοκρατ. κή δια&ικασία στήν έκδοση απο φάσεων πού αφσρούν τό Πανι πιστήμιο... ΜΗ ΜΙΜΧΕΗ. ΒΙ1 1ΡΜ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιελίδο 1 κρη τού διαδρομου σάν απο σβολωμένος. Μά εδώ, δέν μπο- ρώ νά κρατηθώ, όσο κι άν βρ< θηκα τυχαία σ' ένα τέτοιο στατηκό... — Όχ» παιδία, —τούς λέω—, τί φταίει ο κακομοίρης ο πατέ- ρας της; Σέ πέντε λεπτά έρχεται ο αν θυπομοίραρχος κ. Μηλάκης καί σέ άλλα πέντε, οί αστυνομικαί βγάζουν έξω τόν μοιχό, ντυμέ- νο, ενώ στήν πόρτα τού ξενο- δοχείου έχουν μαζευτεί 50 — 100 άτομα. Ακολουθεί κι η μοί χαλίδα. Πάντα τα χέρια στά μά- τια... Πετπιέτα* κάποιος καί λέει: — Κοιτάξτε την... Δυό παιδία έχει, τό μικρο 40 μόνο μΐρών κι ο γκόμενος είναι οδηγός τού λεωφορείου τού άνδρα της Ι Έχω συνκλονιστεί από τα γε γσνότα... Η αμαοτία κι η διαπό μπευση... ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Πέμπτη πρωί. Κάπου στήν οδό Χάνδακος. Ένας σύζυγος τρέχο στήν Αστυνομία. — Τρέξτε, η γυναίκοι μου είναι μέ κάποιαν εραστή... Αν,οίγουν τήν πόρτα *ί ο σύ¬ ζυγος βλέπει τή γυναίκα τού στήν αγκαλιά τού αδελφού τού Ι • Μιά μερά πρίν. Τό παράνο- ιιο ζευγάρι, έρχετα^από την Πό- ■ίτ; 300.000.000 παιδία κάτω των 6 έτών, ζοΰν σέ περιοχές δ- ττοι/ τό νερό εΤναι μολυσμένο. ·£ 400.000.000 παιδία^ κάτω των 6 έτών, στεροΰνται Ογιειο- νομικής περιθάλψεως. ^- 100.000ΛΟΟ ττοιιδιά^ κάτω των 6 έτών, ύποφέρουν ά~ό τίς σι»νέττειες άθλιας διατροφής. * 175.000.000 παιδία, ,μεγα- λώνουν δίχως σχολειό. ■Α' 15.000.000 παιδία, πεθαί- νουν κάθε χρονο στΐς υπο άνά ■""τ^ξΐ χώρες «σί ■£ 5.ΟΟ0.000 τταιδιά5 πεθαίνουν κάθε χρονο στίς άΛΐπ—υγιμένες χώρες. (α-οτίιν υΝΙΟΕΞΡ) ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ • Συνέχεια οιτό τή σελίδα 1 «κομίζουν» οτην Κρήτη εκείνα τό τεραστία κιβώτπα μέ τό άγ- νωστο υλικό όπως έχβι γράφει παλιότερα ρ, «Αλήθΐια». Τό Ηράκλιειο θεωρ*ίται του- ριοτική περιοχή. 'Ερχονταΐι οί ξενοι, βλέπουν στο αεροδρόμκ» μας βλοσυρούς Αμερικάνους στρατιωτικιούς καϊ αμέσως ποιεί τό μυαλό τους σέ μιά περϊοδο κατοχής. Αυτό Ισως επιδιώκουν καϊ οί· Αμερ/ικάνοί. Νά κάνουν ντό πιους ΐίαί ξένους, νά συνηθίζουν σέ μιά κατάσταση πού επιδιώ¬ κουν νά δημιουρνήσουν. Γιαιτί ο στόχος τους, είναι η Κρήτη, η Ελλάδα, καί η διατηρήση των Βάσεων τού θανάτου. Όμως, άς τό μάθουν καλά, εκείνοΐι πού· επιβουλαιονται τό νησϊ μας. Τα σατανικά του< σχέδια δέ θά περάσοαν. μπια. Η γυναίκα είχε δώσε* στόν ερασττή ραντερού οτήν τουα- λέτα τού σπιτιού της! Την ϊδκι μερά. Άλλη μιά υπό- ©εση μοιχεϊας στά δΐΗαοτπήρια τού Ηρακλείου. • Από τή μιά, τό ξεχαρβάλωμα των ηβών. Κί από τήν άλλη, η διαπόμπευση. Από τή μιά, η παρανομία, πράξη σπ' όλους κατακριτέα. Κι από τήν άλλη, τό δρόμαΙ Κι ογράφων, ποϋ βρέθηκε τυ χα'ια μπροστά σ' ένα τέτοιο δράμα. Τό δράμα δυό γονέων πού η κακθΜεφαλιά τής συζύ- γου οδήγησε μιά σχέση σέ ναυά γιο. Τό δράμα νών δυό ανήλι- κων παιδιών μά καί τό δράμα τού πατερα πού τοϋ τηλεφωνή θηικί «νά πάει ο~ό τσδ<; ξενοδο- χείο νό δα τήν κόρη τού τσί τσιδηι». Τί είναι αυτό λσιιτιτν πού έ- φερε αυτό τό ξεχίΐρβάλωμα στό νησί των εθίμων; ....Συλ- λογνέμαι βαδίζοννας δ.ίπλα στά λιοντάρια... Έξω από τόν Άγκ> Μάρκο
  φεύγοντας από τό ζΐΛΰδοχείο
  τού παράνομου ζευγαριού" βλέ-
  πω ένα ζευγάρΐι τουριοτώνι. Χά-
  δια καί φιλώ, κυλίσματα στό
  δάπεδο. Ένας γέρος τούς κο«ιτά
  ζεί καί σταυΓίθκοπιέται...
  Δέν χρειάζεται απαντήση.
  χαν στό χωριό. Γυναίκες κλαμ
  μένες φώναζαν:
  — Εννιακόσια δένττρα μάς έκα-
  φε. Η πυροσβευστική όργησε
  νάρθει. Άν ερχότιαν νωρίτε-
  ρα.../'.
  — Καταστραφηκαμε. Τετοια
  ζημιά δέν έπαθε ποτέ τό χωριό
  μα<· ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Τα τηλέφωνα έχουν μπεί στή ζωή μας πρό παλλού. Περισ σοτερο όμως είναι απαραίτητα, σέ ώρο ανάγκης. Στό Φόδελε τό βράδυ τής Παρασκευής. θέλομε νά τηλεφωνήσουμΐ στίς εφημε- ρϊδες. — Πού υπάρχει τηλέφωνο; —ΓΤουθενά. Τώρα καί δυό με- ρ&ς είναι καμμένα. — Πού μποροιίμε νά βρουμχ τη¬ λέφωνο; —Στά χωρή μας δέν υπάρχει. Νά πάτε πρός τό Ηράκλειο(Ι) Έτσι, φόνηκε μιά ΘΜβίρη πτυχή τής ενκατάλειψης τής ιλ- ληνικής επαρχίας. Νά πιάνει φω τιά στό σπϊτι σου, νό βλέπχις τήν περτουσία σου νά καίγεται, Ναί νά μην έχεις ένο τηλέφωνο νό τηλεφωνήσεις... Σά δέν ντρεπόμαοτε... Κ) ύ¬ στερα μιλάμε γιά... παραμονή τού αγροτικού πληθυσμού στόν τόπο τού... Σά δέν ντρεπόμαστε... Ψ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΩΝΟΣ! Γιά νά γίνει κανεις πρόεδρος πρέπει νάναι Μασώνος. Κανο- νας απαράβατος καί ολοφόνε- ρος στή Λιβερία, τού Ου ι λιαμ Τόλμπερτ, πού δολοφονήβηκε από ένα ...λοχια ο οποίος καί α¬ νέλαβε την εξουσίαι Δημοσιεύουμε λοιπον (Φρί- ξον ηλ»ε) τα προσόν—α που έ¬ πρεπε νά εχει μέχρι προ τινος κά&ε υποωηφιος πρόεδρος τής Λιβεριας, όπως τα δημοσίιυστ Αθηνα'Γκο περιοδικο. 1) Έπρεπε νά είναι απογονος μιάς από τίς 300 οικογενειες των αττελΐύθερων Αμερικανων μαυ- ρων. 2) Νά είναι μελος τού Αληθι νού Φιλελευθερου Κομματος, πού κυβερνά τή χώρα πάνω πό ένα α ιωνά. 3) Νά ανήκει σε κάποια Μα- σονηή Στοά(ΙΙΙΙ). Ολοι ανιξαί- ρετα οί ηγέτες τής Λιβεριας εί¬ ναι Μασώνοι. Καί λέγεται ότι γιά κάθε μυη ση στσύς 33 μασονικους βα- θμούς, στά μέλη τής στοάς πρέ ττει νά καταβάλουν ποσό 2.000 δολλαρίων! Γιά τό Μουσεϊο Μάχης τής Κρήτης ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑ. ΠΟ. Κ. Σάββατο μεσηιμερι στά Δικα¬ στήριον Κ'όσμος ττολΰς οϋπτό τα χωρία των δΐίό έραστών. Συνο- δεία άστυνομικών άργάνων τό τταράνομο ζευγάρι στόν Είσαγ- γελέα. Ντυμένοι. Θυμάμαι πώς ετρεμαν την π,ροηγούενΐι όλογυμ νοι μπ,ροστά στά μάτια δλων —'ν-νωστών αστυνομικών κλττΓ. Άκόμη, θυμήμαι τόν Νόμο περι Μοιχείας, δττ άκούστηκοϊν στή Βοι/λή, ότι διαδάστηκαν στΐς έφημερίδες. Και άντιλαμβάνομί τό σι//κλο νιστικό γ£γονος τοΰ έξευτελι- . σμοΰ τής ανθρωπίνης άξιοττρέττει ας; τοΰ κομ'ματιασμού τής προ- σ&χπ-ικότηίτας όπως τόν εΤδα — καϊ τόν έίζησα — τίς δυο αύτές μέρες... Τή σύλΐλιηψη πάνω στήν πράξη — «διπως πιροβλέττει ό Νομος» τόν κιόσμο πού μαζεύτη- κε έξω άπο τό ξενοδοχΕΪο^ τον κώσμο πού ήρθε άττό τα χωρία των παράνομων έραστών γιά να τταρακολουθήσει τή Δίκη... ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Μιά πρόταση πρός τό Ιστο- Μουσείο, απευθύνει μέσω των στηλών τής εφημερίδας μας γ ΠαγκρήΓηα Πολπ·ιστική Κίνη- ση, σχετικά μέ τό Μσυσείο Μά¬ χης τής Κρήτης. Συγκεκριμένα, όπως μάς τον ι σε ο πρόεδρος της κ. Κώστας Σταυρακάκης, η ΠΑΠΟΚ αποφά σισε νά προτεινει τήν ιδρύση τού παραπάνω Μουσείσυ, σέ μιά από τίς αίθουσες τού Ιστο- ρικού Μουσΐίου. Αυτό γίνεται, πρώτον γιατί έτσι θά υπάρχβι ένας ουνκεκριμέ νος χώρος ήδη διαμορφούμενη σέ Μουσείο, μέ θέματα πού συμ πί—τουν — περίπου —χρονολο- γικά μέ τή Μάχη τής Κρήτης, καϊ δεύτερο, γιά νά μπορεί νά βλέπει κανείς τα εκθεματα όπο· τε θέλει αφού ούτως ή άλλως υπάρχουν άνθρωττοι πού ανοί¬ γουν καί φροντίζουν το Ιστορι κο Μουσείο. Όπως είναι γνωστό, η παρο πάνω πρόταση διατυπώθηκί αρ χικά από τόν εμπορο κ. Μανόλη Μακράκη (ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ) κτη υιοθετηθηκε σπό την Παγ- κρήτια Πσλιτιστική Κινήση. Επα ναλαμβάνουμε πώς πρόχειτσ» γιά ένα σημαντικό γεγονός πού θά δίδει κάποια εμφαση στούς ε τήσιους εορτασμούς τής Μάχης τής Κρήτης, καί ακόμη, θά μπο- ρέσει νά συγκιεντρώσει χρησιμο υλικό γιά τόν αυριΐανό Ιστορι- κό. Ό κ. Σολιδάκης προτείνει Νο μειωθεϊ τό νοίκι της πιτσαρίας Εξώδικο έο-ειιλε ο κ. Μανό- λης Σολιδάκης στά Ιδρύματα Καλοκαιρινιού, ζητώντας τήν μείωση τού ενοΜαου τού γνω- οτού καταστήματος των Τριών Καμάρων, από 98.000 σέ 60. 0Ο0. Όπως είναι γνωστό από παλιότερα δημοσιΐ,ύματα, τό Ιδρύματα ζητησαν μέ δικό τους εξώδτκο νά αυξηθίί τό ντοικι τού καταστήμαΐτος από 98.000 δρχ. σέ 130.000 δρχ. Ι ΟπωσδήΊποτε, δημ»υργώ ταιι μιά κατάσταση πού δέν εξυ πηοετεί κανέναν καί τα ποσά ΐτού ζητούν τό Ιδρύματα, υπάρ χ£ΐ κίνδυνος νά «τινόξουν στόν αέρα» την αγορά τού Ηρακλεϊ ου. Πρέπει νό βρίθει κάποια λύ¬ ση κ» από μέρους τού κράτους πού λέει πώς κόνει αντιπληθωρι στνκη πολ-ική, κι από μέρους εκεϊνων πού «φώναζαν» οτσν άκουσαν πώς τό μαψαζϊ νοικιά- στηκε 100.000 δρχ. μεταξύ των οποίων, καί ο Δήμαρχος καιί η Ομοσττονδία Επαγγελμα τοβιοτεχνών. Περιμίνουμί... ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 Ρώτησαν όμως οί Δημοττκοί εγκέφαΑοι, άν καθ* φτωχός πιρι πτεράς, κερδίζει όλο τό χρονο αυτό τό ποσό από τα παγωτά; ΤΟ... ΝΕΡΟ Μήπως γνωρίζο;.ν οί κάτοικο» των Καμινϊων — πού δέν έχουν νεό ού~ε γιά νά πιοθν μιά ασπι ρινη — τή Δημαρχιακη Συμβαση γιά τό ντερό τής Βιομηχανικής Περιοχής; Ο ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ σύγχρονης Έλλάδας καί ό -ΐό πολυδιαβασμένος "ΕλλΓΐνας πνευυοτ,νΑ « " ς δημοσιογ,ράφος μέ Εύρωπ,αϊκή έμττειρία πολύ μεγάλη,! ^"Ι1^·^ δη,μιουργος χάρχς ο αυτόν, τόν Νίκο Ψιλάκη, πού ΐχαί,ρνει την 'Αοχιη,,ντπΡίΛ _, ^.ν. ^, πΐν πριατΐισέ «κλοφορία τιμ^ί, θέση ώώ βλες τίς έφημε^οΐ Τκ,^ΓτΓ" "^ ^ δώ°ε1 μαδϊαιες, δείχνε: μέ την προτίμη^ί τού αυτήν δτι καίΤνεξάρτΓ,τα £?' ^Ρ1*""· καϊ ^ο- οΐ) παρουσια μου ή «'ΑλίθΕΐο» -ί^~~ ,,α λ»^......ν .... . .Τ^ ητα..α1πώ ^ προσωτακή καί άμε- άπο την αλλη, γ,ατί ^"^τή" ,1^" &ΤΓ? ^"^ Κα1 ΧΑΙΡθ1νΙΕ των παληών καί νέων συνε,ργατών της ΠΑλή^αΓΪ2^τόΓ^Υ ^η Καϊ τή δΡ^ηΡΐοποίηση μενο δηλαδή φύλλο, θα εϊναί όττωσδήποτε καλύτεΤηί ^ *° ^°ν° ^ ^^ ^^' τό &ί2 «Λ^ν ΟΑΟ,Σ τους της .Αληθείας, πού για μαά ρρ,6<τθετη φορά μοϋ έτδειξατν ΧΧ^ τΤ ς ?? ΣυνδΡ°«^ς οιαβεβαιΐϋσω ότι αν οί συνθί,κες της υγείαν μου τό έ™ΡέΧΗ£ ν ' ™ΚιλότΡ°™< θα τούς συνεονατικ-, Κι «την ι^ τλ ..-«λλ /1-_^ , ; ο'"ΐιμ^ψυυιν, »Λι γ,ραωω Ο.τι ικπ,ηη,τ, ^λ.. · >< μου - ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ