91213

Αριθμός τεύχους

272

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς ο' αυτόν, «ού «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό |
  στόμα, προλάίη νά τμϊ βστ« ■
  καΐ μιά συλλαθή δική τού.
  ■. ε—ΧΜΤΖΜΜ
  Ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λΐβοθ-νίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣιΌΓΡΑΦΙΚΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 2Μ.291
  Χρόνος 6ος?—Αρ· Φύλ. 272—-Δρρς· 10
  / ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ Λ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΙ. τού μ αν ο υ χαρή ; - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΓ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨίΛΑΚΗΙ
  ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΧΤΟ ΧΡΟΝΟ
  ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ
  ω
  Αί
  0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, πού άναλαμβάνει άπό τό φύλλο αύτό τή διεύΘυνση τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» γρόφει:
  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑ!
  ΤΩΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  Ν Α ΠΑ ΤΙ (
  Η γλώΌοα τ' άνέμου οβύνει τό κερί άλλά θεριεύει
  τή θράκα. Τοϋτος ό φυσικάς νόρος έχει καί την έπι-
  στη,μονκή τού έρ,μηνεια καί την μεταφορική τού έπαλή
  θευση, ύττέροχα &έ προσιδιάζει στόν δεοντολογικό όρι
  ομό τοϋ έντυπον. Ή γλώσσα λχ. πολλών εφημερίδων
  Ό Νικος Ψιλάκης, Άρχισυντάκτπς άπόοήμερα, γράφει:
  Πώς ε ζησα την" Αλήθεια»
  ) ΑΝΕΑΑΒΑ ΤΉΐΊΙΕΥΘ ΥΝΗ
  στρέφει τα φύλλα τους κατά πού φυσά ό άνεμος γιατί
  οσα παίιρνει ό άνεμος τα φέρνει στά ταρεϊα τους. Άνε
  μομαζέματα δηλαδή, διαολοσκομπίσματα.
  Προχουντικά, οί εντυποι άιέρηδες φθύσκωναν τα πά
  νιά τής δικτατορικής φρεγάδας. Στήν έιπταετία, οί ά
  Γιά τρϊτη φορά οπιό τότε
  πού άρχισα νά συνεργάζομαι μέ
  την «Αλήθεια» αναλαμβάνη μιά
  πρόσθετη αιθυνη: Νά βοηθή-
  σω παραπόνω αυτή την μικρή
  εφημερίδα, λόγω ειδικών συνβη
  κων, πού δημιουργηθηκον μί-
  σα στά χρονικό διόστημα που
  εκδίδβται.
  Την πρώτη φορά, τόν Ιοϋνιο
  τού 1976, πρϊν αιτό τέσσερα α-
  κρφώς χρόνια, ο Μάνος Χαρής,
  κλείστηκε στήν φυλσκή γιά ένα
  δημοσίευμα πού σχετιζόταν μέ
  την υπόβεσπ των ξεναδοχείων
  της Αγιάς Πελαγίας. Μοζί μέ
  τόν εζαίρετο συνάδελφο καί φί-
  λο Πέτρο Βάβαλη, συνεχίσαμε
  τάτε την έκδοση της ΑΛήθΐΐας,
  μέχρι την αποφυλόκιση τού Μά
  νού Χαρή.
  Τή δεύτερη φορά, μιά σοβα-
  ρη οΐΜογενθιακη ττεριπετεια, α-
  ναγκάζεν τό δαυθυντή τής «Α-
  λήβνας» — τόν Αύγουστο τού
  1976 — νά παραμείνει στό εξω
  τερικό νιά μερικές βδαμόδες.
  Τό γραφεϊο τής δ*εύθυνση< τής εφημερίδας «μετταφίρθηκε» τότε οτό γραφ&ίο τού αξέχα- στου φϊλου, τού μακαρίτη Νί- κου Περάκη, ενός από τα πιό φωτισμένα μυαλά τού μετακη- τοχικού Ηροκλείου. Παλαίψαμε καί τότε, καί η εφημερίδα δέν σταμάτησε νά εκδίδεται. Η τρίτη φορά, είναι η τωρι- νή. Ένα τηλεφώνημα από κά- ποια Ευρωττσ Γκη χώρα, μέ πλη ροφόρησε πρίν από κάμποσες μέρες γιά την απόλυτη ανάγκη συνέχισης τής θεραπείαν τού Μάνου Χαρή οτό εζωτειρικό, με τα από τόν πρόσφατο σοβαρά κλονισμό τής υγείας τού. Έ- τσι, αναλαμβάνω — καϊ ίίνοι γιά μενά τιμή — ιπισημα την Αρχισυντοζία τής «Αλήθαας», καί λέω «επίσημα» γιατί ανίπϊση μα εϊχα εττιφορτισιΚί μ* αυτο ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙΕθΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΨΥΧΡΟΣΠΟΑΕΜΟΣ Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγορου Ή δεκαετία πού μας περασε ρπορεΐ νά χαρακτη- ριοτεΐ δεκαετία τής ειρηνικήν συνύΐπαρξης. Κάτω ά¬ πό την πίεση των φαλειρίΐνικών δυνάρεων — κρατών καί λαών — εΐχε έιπιβληΐθεϊ ή υφεοη στήιν ένταση τής διαμάχης άνάμεσα στόν ίμιπεριαλισμό καϊ τό σοσιαλι ομό, άνάμεσα στίς δυνάμεις τής συντήρηΐσης καϊ τής προόδου. ΕΙχαν γίνει άλεπάλληλα βήιματα πάνω στήν κατωχύρωση τής ασφαλείας καί τής συνεργασίας ά- νάιμεσα σέ κράτη καί λαούς τίϊς γης μέ διαφορετικά κοινωνικά συστήρατα· Μιά σειρά άιπό πρακτικά μέτρα έιπισσρράγιζαν την κατοχύρωση τής διεθνοθς εΐρήινης καί ανοιγαν μιά εύ μύτερη προοατπκή, γιά τή μείωοη τής &ντ:ασΐ(; των έ- ζοτχλιομών, γαά την έτπτευξη ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΘΡΩΉΙΝΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ- Τα μέτρα αύτά ή¬ σαν: Ή ύιπογραφή των συμφωνιών Σάλτ 1 καί 2, γιά τόν περιορισμό των έξοΐπλιΐσμων. Οί συμφωνίες γιά τόν ττεριορισμό των πυρηνικών δοκιρων καί τή μή δι άθεση των πυρηνικών δπλων. Ή ύιπογραφιήι της τελι- κης ΐΐράξης τοϋ Έλοίνκι γιά την εύρωτϋαϊκή ασφάλεια καί συνεργασία· Ή 33η σύνοδος τής Γ·Σ. τοϋ ΟΗΕ, * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σεΑίδα 4 Τό περίφημο άγαλμα ) Ελευθερίας ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΟΝΑΧΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ Μ. Χ. τό καθήκον από τα τέλη τού Α- πρίλη. Ξέρω καλά, πώς η εφημερίδα αυτή κάνει ένα αγώνο. Τόξερα καλά, από τοτε πού άρχισα τή συνεργοσία μου μ' αυττό τό φϋλ λο, όταν η νεορή «Αλήθεια» δέν είχε κλείσει ακόμη μΐσό χρόνο ζωής. Κι αυτάς ουσιαστικά, ή- ταν ο λόγος πού άρχισε αυτή η συνιργασίο. Τα ττέντε χρόνια πού πέρα¬ σαν, τα γεγονότα έχουν κατά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 οκοι των έικδιοτικών Αΐόλων έκαναν άέρα στό εύαϊισθτι το οημεϊο τομής των στρατιωτικών περισκιελίδων- Συήν μεταχχ>υντικη Έλλάδα οί εντυποι άνεμιστήρες
  μέ τα «δηιμοικραπκά» τϊτερύγια τους, δροσίζουν τίς άμα
  σχάλες καΐ τίς παλάμες μΐας κάθιδρης «άντίοτασηις»
  πού άιπέκιαΐμε οέ χειροκροτικές άνατάοεις ύ(Π!έ.ρ των ά
  πριλιανών, πτερύγια άνενδοίαστα άνε,μίζοντα τό λάβα
  ρο τήςΔΐΐιμοκραάας! Κι ομως/, κι εύτυχώς ύπάρχουν τα
  εντυπα πού καί στίς τρείς αύτές περιόδους έΐτίμηισαν
  καί την δηιαοοιογραφική άΐποστολή καί τό όνομα καϊ τό
  νόηιμα τίίς Δημοκρατίας. Αύίτά τα εντυιπα κυρΐως έ-
  παρχιακά, εναι ή θράκα πού ζεοταίνει την ψυχιή κι' ά
  ναιπτερώνει τό φρόνημα τοΰ λαοϋ, ή θράκα πού δέν
  την σβύνει μά την θερΐεύει ή γλώσοα τ' άνέμου. Είναι
  ό σωστός καϊ εντιμος ελληνικάς ΤύτΓος, έκεΐνος πού
  θά συνθλίψει μιά μερά την κίβδηλη «άλλαγή» γιά νά
  χαρίσει στό λαό την πραγματική, την άλλαγή πού θά
  άιποπλύνει τή φασιστική καί τή σιωνιστική μόλυνση
  τής «ιμεσογείου»!.·
  'Ένα τϊτοιο έ λ λ η ν ι κ ό, δημοκριατικό καί πατριωτι
  κό εντυπο εναι ή «Άλήθεια» τής Κρήτης, τόδα δέ άΐπδ"
  την πριώτη φορά πού την πηραν στά χέρια μου. Πώς
  λοιπόν νά μην τής αυμιη5αρασταθώ μέ την δποαα
  δύναμη; Αύτη ή έφη,μερίδα καί δυό ^τρΰϊς δλες κι 8-
  λες σ' όλόκληιρη την Έλλάδα, όπως τό «Κρητικό Φώς»
  είναι οί μόνες πού άφοβα έΐπιοημαινουν τίς σιωναστι-
  κές πλεκτάνες κατά τού "ίΕθνους χωρίς νά λογαριάζουν
  συνέπΕΐες, χωρίς νά νοιάζουται γιά την άνθεκτικότη-
  τα των όστών τους,δταν οί πάντες λυγίζουν μπροστά
  στή λάμψη των σιωνιστικών άργυρίων εϊτε σπαράζουν
  εκπό την τρομάρα τους καί στέκουνται σούζα κάτω άιπιο
  τίς σημαϊες τοτό Ίσραήλ πού κυμαύζουν οτό κατώφλι
  τους ένώ ή ναλανόλευκη> κρεμεται ταπεινωρένη σ' £
  να.·· παλούκι! θά ξημερώσει δμως ή ρέρα που τουτο τό
  παλούκι θά τό γευτοΰν οί Γενΐτοαροι καί τ' άφεντικά
  τους· Καί τό σημείωμά μου θά τό κλείσω μέ μιά ένηρέ;
  ρωτΐική δΐ>λΐϋΐση πρός πάντα ένδιαφερό,μενο: θά πρέ
  πει νά σιτέψουν πολλά κουφάραα τιροτοΰ ή ΑΛΗΘΕΙΑ
  πεϊ την τελευταία της λέξηι: Εϊμαστε άτελεύτητη σπο
  ρά οί "Ε λ λ η ν ε ς! Εϊμαοτε θρακ·α! Τα κεριά νά προ
  σέξουν τα χλωμόψυχα, τ' άνέμου τα γυρΐσματα ■.
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Δικαιώνονται παλαιότερα δημοσιεύματα τής «Αληθείας»
  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ, ΝΑΡΚΟΤΙΚΑ
  ΣΕ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ!...
  Τριανταδύο μυνήσεις ύστερα άπό Άστυνομική έξόρμηση
  ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΙ ΤΟΚΛΕΙΣΙΜΟΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΟΦΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  Τριανταδύο ουνολικά μηνύσεις ύιποβλήθηκαν Οοτε-
  ρα άπό μιά έζόρμηο'η, των άιρμοδίων Άοτυνομικών όρ
  γάνων στίς Ήρακλειώτικες ντισκοτέκ· Οί μηνύθεις
  αύτές, καλύπτουν ένα εύρύ φάομα τής κατάστασης
  πού έαχικρατεϊ στά στέκια αύτά μέ τα μισόψωτα, πού
  δλο καί πληθαίνουν στό Ήράκλειο, άπό άγορανομικές
  παραβάσεις μέχρι παράβαση τοϋ νόμου πιερί ναρκω-
  τικών!
  Συγκεκριμενα, εφτά αστυ-
  νομικα οργανσ τού Τμήμοτος
  Ασφαλείας, τής Αοτυνομϊας Τού
  ρισμού «αθώς καί τού ττρώτου
  Αοτυνομικού Τμήματος, ττραγ-
  ματοπαίησαν τα βρόδυ τού
  Σαββάτου 31 Μα'ί'ου πρός 1η
  Ιουνίου «εζόρμηση» οτίς ντι¬
  σκοτέκ, από την οποία προέκυ-
  ιμαν:
  20 μηνύσεις γιά παραβασεις
  τού Υγιιονομικου Κανονισμου,
  3 γιό: ποραβάσεις τού αγορανο-
  μικού κώδικα 4 γιά χρησιμοποί
  ηση απο τίς ντισκοτέκ ανηλι-
  κων αγοριών καί κοριτσιών, 4
  γιά είσοδο μέσα στϊί ντισκοτέκ
  ανηΑίκων καί 1 γιά παράβοση
  τού Νόμου περί Ναρκωτικών.
  ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
  Πένττε συνολικά ανήλκκα αγό
  ρια καί κορίτσια διασκέδαζαν
  ιμέσα στίς ντκτκοτέχ τού Ηρα¬
  κλείου β|0, ΕΙ-ΕνΕΝ, ΕΣΠΕΡΙ¬
  ΔΕΣ κοί ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ.
  Ενα άτομο ο Γεώργιθί Γιαν
  νακουδάκης τού Νικολάου 22
  χρονών, ΜωσαΥκός, κάτοικον
  Μπεντεβή Ηρακλείου, ειιχ* στίς
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ άΐποκλεισπκές πιληροφορίες μας
  μελεταται άπό τίς άρυόδιες Άρχές, τό κλείσιμο
  δλων των κακόφη/μω ντισκοτέκ καΐ κέντρον!
  Ή άρραι έ'γινε ηδη, μέ ντιισκοτιέκ τής όδοΰ Χάν¬
  δακος πού «εκλεισε» την περασμένη βδομάδα!
  Ό ύπέρτατος νόμος βάσει τού όποίου ένεργοΰν
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΔΣΩΝΩΝ
  Μιά άκόμη άποκάλυψπ τής «Αληθείας»
  ΟΠΩΣ πραοναγγείλαμβ οτό
  προηγούμενο φύλλο, δημο-
  σιεύαυμε από σήμχρα σέ συ-
  νέχειες <ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ» Τόν υπφ- τατο νόμο, βασ» τού οποϊ- ο) δρούν καί ενεργούν οί άν βρωποι των Μασωνικύν Ιτοών! Άραθ· Διατάγματος 5 ΗΜΕΙΣ ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "Εχοντες ύιπ' Οψει τό αρθρον 44 τού Συντάγιματος καί τα ιπρακτικά των άστό 14 Ίουνίου, 25 ,Οκτωβρϊου 1 Νοεμβριού καϊ 3 Νοεμβρΐου 1919 Συνεδριών τής Γε- νικής Συνελεύσεως τής Μεγάλης ΣΙτοάς τής Ελλάδος, Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν ΑΡΘΡΟΝ 1 λά6ος καί τούς 'Αξιωμοτπκούς Τό ύτπό της Γενικής Συνελευ των ύττό την αίγίδα τής Μέγα σεως ψηφισθέν Σύνταγμ^ υπο- λης Στοάχ; Στοών, τώ δέ Μέγα γραφέν τπο,ρ' Ημών, κυιροΰται, κηρύσσεται έκτελεστάν καί δη- ιμοσι-εύεται Ινα διέτπη, τού λοιττοΰ ττάσ-ας έργσίας τττς Μεγάλης Στοάς τής 'ΕΞλλάδος κσΐ τιίον ύ ττό την Αίγίδα Αύτί>ς Στοόν.
  ΑΡΘΡΟΝ 2
  Κατοργοΰνται ά~ο σήρφον
  τα ττροηγούμενα Συνταγματο
  Ψηφισμάτω,ν η 'ΑποφάσεοΛ» τής
  Μεγάλης Στοάς τής Ελλάδος
  κοί πάσα διάταξις Κανονισμου
  ώς καί παντός ΕΙδικοΟ Κανονι-
  σιμοΰ Στοάς, έφ* δσον άντιβαΐ-
  νουν πρός τα διοττάξεις τού
  παρόντος Συντάιμθϊτος.
  ΑΡΘΡΟΝ 3
  Ή άκριβή,ς τήρησις τού Συν
  τάγματος άνστίθΐεται είς τα Μέ
  λη τής Μεγάλης Στοάς τής 4Ελ
  λω Γενικώ Γραμμοττεΐ ή εκτέ¬
  λεσις τού ττοράντος Διατάγμα
  τος.
  Εγίνετο έν τώ Μεγώρω της
  Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
  έν Ανατολή 'Αβηνών τή 20ή
  Δεκεμβριού 1949.
  Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
  Κ. ΠΕΡΑΚΗΣ
  Ο ΜΕΓ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  ΑΝΤ. ΡΑΜΜΟΣ
  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
  ΣΤΟΑΣ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
  'Ενδοξότ.: Μεγ:. Διδ:. ΚΩΝ.
  ΠΕΡΑΚΗΣ.
  'Ενδ.: Π,ροσθ.: Μεγ.: Διδ.:
  ΘΡΑΣ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ
  'Ενβ.: Α' Μεγ.: 'ΕτΓθτττης
  ΔΗΜ. ΜΗΓΑΚιΗΕ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ενω ενα χωρ» διο/άει
  Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΓΑ2ΕΙ
  ...ΑΕΡΑ (ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ)
  Σκόνδαλο οτήν ύ&ραιση
  τού χωρίου Κασταμονίτσα
  Μέ την εΰκαιρΐα
  τού 5ου
  τής συμπλήρωσπς
  χρόνου
  ΕΝΟΣ ΑΠΟΠΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Σιόν 6ο χρόνο τής κυκλοφορίας της μιπαίνει άΐπθ
  σήμερα ή «Άλήθεια». Πέντε χρόνια ζωης, ά,γωνιστι-
  κοϋ παλιαοϋ καί άιποικαλύψεων!
  Ό άπολογαΐσιμος πού άκολουθεΐ άναφερει σέ συν
  τομία τα «ιπειπραγιμένα» τής μικρής αυτής έκρηρεριδας
  σΐό χρόνο πού πέρασε, άρχίζοντας άατό τό φύλλο τίίς
  11)6)79 (ύιπ' αιρ· 227 καί καταλήγοντας στό φύλλο
  τής τκρασμένης 6δομάδας- ___
  • Πρωττοφανθΰς εκτάσεως ή γεγονότα τού Μουσείον καί τό
  κομίττινα τοΰ Πολεοδομικοΰ Γρα τρίτο γιά τή, διαμάχη Ξι/λούρη
  <ρείου Ηρακλείου. Φ 13 Ίουνίου ό Μάνος Χά ρης κβτηγορονμενος στό Τριμε- λές 'Εφετεΐο γιά τρΐα κατηγο ρητήρια, τα δυό ττρώτα γιά τα — ΚαρέλΛη. • Γύρω άττό τή μεγαλη κομ ττινα τού Πολεοδομικοΰ Ήρακλεί ου: • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 τσέπες τού τέσσερα γραμμάρια χασίς (φούντα). Ο Γ. Γιαννακου δάκης συνελλήφθη στήν ντισκο τέκ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, εντελώς τυ- χοα, πράγιμα πού φανερώνει τί< πραγματικάς διάστασις τού ιπ)ροβλήΐΜατος. Απσλο^ήθηκε στόν Ανακριτή Ηρακλείου καί προφυλακίστηκε. Πληροφορκς μας αναφέρουν ότι ο Γιαννακου δάκης ισχυρίστηκε πώς ττρομη- θεύτηκε τό χσσίς από μιά κοπελ λαΙ 'Ετσι «εκλεισε» κατα κάποι ο τρόπο η Αστυνομική ιξόρμη- ση τού περασμένου Σαββάτου. Τό πρόβλημα τής διαταρα- χή< των ηθών, τό πρόβλημα τής αλλοίωσης τής ταοτότητάς μας σαν λαός, χρειάζιται επιτακτικα άμεσες λυσεις. Πέρα όμως απ' αυτό, υπάρχει καί τό πρόβλημα τής κατάστασης πού δημιουρ- γεϊται στήν ντόπια νεολαία, εξ αιτίας όλων αυτών των Πίριστα τικών, τα οποίο δέν είναι τίποτ' άλλο, από μιά προγραμματισμέ νη από τούς δολοφόνους των Λαών, εκστρατε'ια. Ναρκωτικά, φθορα, υποβά- θμιση, αλητεία, ήθη που καλλι- εργούνται αποβλέποντας σέ κά· ποία ϋπουλη σκοπΐμότητα, την διαφβορά καί τή νοβεία τού ντό πιου στοιχίίου. Γ ιοτί, άς μή γΐλιόμαστε, σκο πάς όλων αυτών των ενεργειών, είναι καλλκργεκι ενός λαού πα- θητικου καί κακομοίρη, οντιθί- του μέ τίς πσραδόσιις τού τό- που, ενός λαού μέ μειωμίνη αντ ι σταση, πού οϋρκ> θά υποκύφειι,
  σέ κεάνους πού θά τού προμη-
  θεύουν ολ' αυτά πού «έμττοσον»
  στή ζωή τού καί τα έκαναν α-
  παραίτητα...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Άν καί εύρέως γνωστάς
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Έπει&ή, σχεδόν καθΐημερΐνά άναγνωστες μας
  άπό την Κρήτη, την ύΐτόλοιπΐη Έλλάδα, άλλά
  καί τό εξωτερικώ άκόμηι μας ρωτοΰν: «ποίος εί
  ναι ό Κυριακάς Διακογιάννης» άνπγιράφουμε ά
  πόσπασμα άπό φύλλο τοϋ 196Θ της έλληινικης
  έφηιμερίδος «Κήρυζ τής Αύοτραλίας»· στό όποϊο
  άναφέρονται στοιχεΐα οιογ,ραφικά έμπλουτισμέ-
  να μέ νεώτερα πού συγκεντρώσαρε μιά ια ό ϊδι
  ος ό συγγραφεύς άρ,νήθίηκε νά μας βοηθήσεΐ λέ
  γοντας: «γεννήβηκα πάνω σέ μαά κόλλα χαρτί
  ιή μερά πού έγραψα τό πρώτο μαυ ποίημα καί
  θά πεθάνω, δπως δλοα οί συγγραφεχς^ τή μερά
  πού οί άνθρωποι θά τιάψουιν νά κοιτάζουν τ, ά-
  στέρια» .. Πά τόν συγγραφβα λοιπόν πού μέ τό
  πρώτο τού βιβλίο συνετέλεσε δοχ> κανείς στήν
  έδραίωοη τής άδασίλευτης Δημοκρατίας στήν
  Έλλαδα καί κώθε έηόμενο έργο τού διαβάτηκΕ
  άιπό δεκαπλασίους, τουλάχιστο άναγνώϋτες δ"-
  λων των ΒΕ5Τ δΕ^^ΕΚ5 -ού κυκλοφορήσαν
  στήν Έλλάδα χκυρίς π ο τ έ νά γραφεϊ μαά έστω
  λέξη σέ έλληνικό έντυιπο, παραθέ,τουμε τα παρα
  κάτω καΓατοπιστικά·
  Κυριΐόνχκ Ι- Διαικογισννης. Ο
  ποτέρας τού σποϋδασε ναμικά,
  η μητερα τού φιλολογια. Ολοι
  οι Διοκογιάννινδις καιταγονται
  από τα θρυλΐκά Ψορα όπου πή
  ραν μέρος στού< αΐτιΑίυβερωτι- κούς αγώνες μέ δικά τους καρά- βιο αλλο μετα την καταοτροφΐ) της ηρωικης νήσου κατέφυγον στήν Ίο, Κώ, Σύμη καί υπόλοι- πα Δωδεκανησα. Ο πατέρα< τού συγγραφέα γεννήθηκε στήν • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η ΒΡΑΔΥΑ ΞΥΛΟΥΡΗ Ρίγη συγκϊνησης ττροχθές στό Κηιπ-οθέατρο, "Ολοι οί Κρητικοί λυιράρηδες παρόντες! Κι ό κό- σμος πού ενοΐωσε το ττρόωρα χαμένο τταλληκάρι νά ζεΤ7 νά: τρογουδα δ&ττλα τού... Ναϊ} ζεΐ ό... Νίκος Ξυλού¬ ρης Καί δυο άσχίτες μέ τό ττα ρα~ανω θέμο γραμμές. Μιό μαυροφορεμένη — άγνωστη — κρατά τή φωτογιραφία τού Νί- κου, γυρνά στούς δρόους καί., ζητιανεώεΐ. Πόσο αλήθεια, χρειάζεται καί λίγη «τσίΐττσ». Τουλάχι¬ στον δέ οπεοομαστε τή μνήμη έ νος άνθρώ—ου; Ξέρει άραγε τίττοτο ή 'Αστν νομίσ; Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ Μέ μεγάλη επιτυχϊα καί συρ- ροή πολύ κόσμου ττραγματοποιή θηκε χθέ< τό βρόδυ στόν Πύρ- γο Ηλίία{ η διάλιζη τού «οο Δίευθυντή τής «Αληθείας» κ. Κυ¬ ριακού Διακογιάννη, μέ Θφα «Σύγχρονα Προβλήματα τού Ελ ληνισμού». Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Μϋΐά τό Λονδίνο, ό Μάνος Χαρής ορίσχεται τυ>
  ρα ο-τή Σουηδία γιά. λόγους υγείας.
  Σπήν ΣκανδυναυϋΚη αυτή χώρα ό έκδοτης τίίς
  «ΆλήΘεαας» μέ τή συνδρομή Έλληνο—σουη'
  δών φίλων τού ύπύκεχται σέ ίατρικες έζετάσεΐς·
  Ό χρόνος έπκστροφίης τού στήν Έλλάδα παρα-
  μένει πρός τό παρόν αγνωστος·
  ΣΕΛΙΔΑ .
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ198Ο
  Έ Βυζαυτιυή καί υεώτερη κΑηρουομιά
  στήυ περιοχη τής Μεσσαράς
  Μιό εΐσήγηση τοϋ ΕΘνολόγου κ. Χριστοφ, Βαλλιόνου
  Αντιπροέδρου τής ΠΑΠΟΚ
  Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
  ' ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ
  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
  "Οταν ό ΝΊκηψορος Φωκάς έ-
  λευθέ,ρωσε την Κρήτη άττό τούς
  "Αρα&ες, εδωσε στόν λαό τής
  Μεγαλοιήσου τα κίνητρα γιά
  μιά άναγέννηση άντάξια αυτής
  τής μινωϊ'κής έττοχής. Και πρά
  γματι ή Κρήτη θά γινοταν ττσ-
  λι τό έττίκεντρο τού πολιτισμέ¬
  νον κσσμου αν 9έν σκλαβωνοταν
  γρή,γορα άττό τούς Βενετσιόονους.
  Μέσα άμως στά 700 χρονια
  σκ/λαδιάς καϊ άττομόνωσης, ή
  Κρή,τη. άντιστάθηκε καϊ εμεινε
  Βυζαντινή καί Έλληνική.
  Μέ βρυλικούς άρχηγούς £πέ-
  6αλε μάλιτσα στόν κατακτητή
  μι·α κάττοια ήπιότητα της κατο
  χιής, κα! έττέτρεψε την ανθίση
  των γραμμάτων και των Τεχνών>
  ττρώτη ν'εοελλη.νικίή' πνευματικήν
  δημιουργϊα ύψηλού έττιττέδου. Πό
  λύ γρήιγορα δμως ή είσδολή
  των Τούρκων διακόπτει την ση-
  μαντική αυτή άναγένηση
  Μέ δλες δμως τίς μορφές τού
  Λσϊκοΰ Ποιλιτισμοΰ ή Κρήτη ττα
  ραιμένει έλληνική μέ κυρίως 6υ-
  ζϊχντινά ττρότυττα. Ή Άρχιτε-·
  κτονική, τα έτπττλα, ό διάκο.
  σμος στά ΰφαντά καϊ τα ξυλό
  γλυτττα, οί τέχνες, τό τραγούδι,
  ό χορός, ή μουσική, δλη αύτη ή
  δημιοιιργΐα επί 700 χρόνια
  σκλαβιάς κράτησε τόν ξεκάθαρο
  Κ,ρητικό χαρακτήρα της. Πολ
  λές τεχνικές της Γεωργίας καΐ
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  τής Κτηινοτροφίας καθώς και ή
  θη καί εθιμα άνάγονται στήν
  'Αρχαιότητα, ττού σημαϊνει ότι
  ή Άραδική εϊσδολή δέν άψάνη
  σε καΐ τόσο, δσο τό λένε οί ί-
  στορικοϊ, τόν Κρητικό λαό.
  "Η Μεσσαρά ύπηρξ£ ασφαλώς
  ε»ας πλούσιος ττνευμαιτκός χώ-
  ρος άλλιά δυστυχώς λ'ιγα τεκμή
  ρια σώθηκαν μετά άττό τις κα-
  ταστροφικές έττιδιρομές των
  Τούρκων και πρόσφατα των Γερ
  μανών πού ίσοττέδωσαν δλα τα
  χωρία τής Ρίζας. Θά άναφέρου-
  με τα κυριώτερα μνημεΐα ότπως
  τα Μοναστή>ρια τού Βαλσαμόνε
  ρου (δττου γεννήΒηκε ή Κρητική
  Σχολή Άγιογιραφίας) τής Όδη
  γήιτριας, τής Καρδιώτισσας, ττολ
  λά άγιογιραφημένα ξωκλήσια, οί
  μοναδικοί στήν Μεγαλόνησο Κρη
  τικοί Πόργοι τού Ξωττατέρα,
  των Κοαρμούληδων καϊ τοϋ Ά
  γριολίδη,, ό Γεροντόμυλος τής
  Φαιστού, ή Φοντάνα τοΰ Σί6α
  καΐ έλάχιστοι οίκισμοΐ δπου σώ
  ζεται άκόμα άκαίρεα ή πάτρα
  παράδοτη άρχιτεκτονική.
  Σ,χεδόν όλα αύτά τα μνημεΐα
  τταραμένουν άγνωστα άττό τό
  εΰρύ κοινό και είναι παραμελη
  μενά έτοιμόροττα ή προσβλη
  μενά «πό διάφορες όχττοχες έ-
  πιεμβάσεις. Ζητούμε άττό τίς
  Άρμόδιες 'Υττηρεσίες τής Πολι
  τείας νά άναλαβουν έξ όλοκλή
  ρου την άνακ,αίνησή τους γιά
  νά προδληθούν σαν μνημεΤα τοΰ
  άγώνα τής Νεώτερης Κρήτης
  ττού μέσα σέ 700 χρόνια σκλα
  6ιάς τταράμεινε έλληνική καί 6η
  μιούργησε έναν άττό τούς ττιό ά
  ξιόλογους λαϊκούς πολιτισμούς
  τής Εύρώπης
  'Τό πλούσιο ίστορικό περιεχό
  μενο τής Μεσσαράς δικαιολογεΐ
  2να Βυζαντινό ΜουσεΤο και ίνα
  Λαογραφικό. Στό Βυζαντινό Μου
  σεΐο 9ά προβληθοθν τα όφθονα
  καί σημαντικά παλαιοχριστιανι-
  κά εύρήματα τής περιοχής κα
  θώς αύτά τής δεύτερης Βυζαντι
  νής περιόδου καΐ τα μετέπειτα
  διττου άριθμοΰν μεταξύ άλλων, ά
  ριστουργήματα τής άγιογιραφΐ-
  ας.
  Μέ πρωτοδουλία τοΰ Πολιτι
  στικοϋ Συλλόγου Μεσσαράς, τό
  'ΥττουργεΤο Πολιτισμοΰ καΐ Έτπ
  στημών έτπχορηγεϊ άπό τό
  19*76. την άνιήγεραη ΑΛουσειου
  Κ,ρητικής Έθνολογίας καί Φυσι
  κης Ίστορίας. Πού στεγάζει
  και £να Κέντρο 'Ειρεσνών τού
  Κίρητικοΰ Οίκ,οσυστήματος μέ
  ττρόγραμμα την καταγραφή τού
  παραδοσιοοκοΰ πολιτισμοΰ τής
  Κρήτης άπό τόν Μεσαίωνα έως
  σήμερα. Πιρέπτει έπίσης νά ένι-
  σχυβοΰν οί τοπικές λαογραψικές
  συλλογές πού δημιουιργοΰν οί
  Σύλλογοι τής Μεσσαράς διότι
  αύτό τό έΐογο διάσωσης είναι
  ττολύτιμο γιά την γνώση τής Ί
  στορίας τής Μεσσαράς.
  Εύλογο θά ήταν δλοι οί Μεσ
  σαρίτες, νά βοηθήσουν μέ ττρο
  σωΐτπκές ττροσφορές άντικειμέ-
  νων καί άρχεϊων, τό 'Εβνολογι
  κό Μουσεΐο και τίς τοπικές λαο
  γραφΐκές συλλογές.
  Οί τορωτοδουλΐες αΰτές των
  Μεσσαριτικων Συλλσγων πίρεπει
  νά θεωρηθοΰν σάν πρωτοττόρες
  στό έίργο άνάπτυξης τής περιο
  χής.
  ΧΡ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
  ΕΝΑΣ ΛΑΐΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ
  ΓΕΦΥΡΑ ΔΥΟ ΕΠΟΧΩΝ
  Ή συγγένεια τής Κρητικής καί
  Αιγαιοπελαγίτικης άγγειοπλαστικής
  Σήμφα όλοι μιλάμε γιά την
  τταράδοση. Γιά τίς ρ:ζες τού λα
  Υκοϋ μας πολιτισμοΰ. Γιά την
  λαΥκη Τέχνη... Πρόκιιται τκ-
  ρισσόιτιρο γ,ά μιά «ΐποχιακη μό-
  δα» πού εκφράζει ένα σϋγχρονο
  ποΑιτ,στικό ρεύμα; Δυσκολη η
  απαντήση...
  Αφσύ λοιττόν σιγά — σιγά έ-
  φυγαιν οί «λα'Γκοϊ» καλλιτέχνχς
  άρχ'ααν οί απομιμήσεις. Ο λα-
  'Γκισμός πού τόσο κακό μπο-
  ρι'ι νά κάνίΐ στήν Τέχνη...
  Γτό σηιμιερινό δηιμοσϊευμη,
  θ' κσχοίηβαθμΐ μ' έναν γνησ:ο
  ΑιαΊκό καλλιτέχνη, όσο κι άν
  αυτάς ζ£"ι καϊ δουλίϋει μακρυά
  από την Κρήτη, σ' ένα ντγσϊ
  πού οί ρϊζες τής κ:ραμική; τού
  ουμπ'πτουν μέ τού δικοϊι μας
  τή Γάμο. Ο μαστρο ΒασΐΛης
  ποτέ δέν προσττάθησε νά κάνχ.ι
  «λο'Γκή» τεχνη, απλοΰστατα,
  γιατί ποιτέ δέν έκανΐ τϊποτ' άλ-
  λο... οπ' αυτήν...
  Ο Βαοίλης Κοντορούδας εί-
  να: ένπς κΕραμίστας που κάθΐσε
  στόν τροχό αΐτό τα παιδικά τού
  χρόνια, στήν αοχή σάν παραγι-
  ός κάΐτοιου Σαμΐώτικου κεοα-
  μουργιου που «κοπάνιζΐ» το
  χώμα γιά νά μποροθν νά δουλέ
  φσυν οί μάατοροι.
  Τα χρόνια -ΐ,ρνούσαιν. Η
  σκληρή δουλί'.ά τού κιραμίοτα
  όμως, δεν είχ,ε πίραιση. Τα πή-
  λινα ξέπεσαν. Σάν ειδή χρήσηί
  αιντικοταστάθηκαν από τα με-
  τολλο καί πλιοστΐχο. Ο μαστρο
  ΒασΙλης όμω<, δέν ήξβρι τί- πατ' σλλο νιά κάνει. Έτσι, έμει ν{ κερομίστας. Ποιιληισε τό σταιμνϊ μ^ά καί δυό δραχμές γιά νά μην πεινάσει, μέχρι ποϋ έφτασε η δεκαιεττία τού 70. Γι- άρχισε ο κόσμος νά ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παραδίδονται μαθήματα, Χαλκογραφίας- Ζωγραφΐκής, Πυρογραφίας- Χειροτεχνίας, Δέρ- ματος, δωρεάν γιά τίς γυναΐκες. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ Τηλ. 288-678 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ Δέχεται καθημερινά 9π.μ. έ^ως 1 μ.μ· καΐ 5 6ως 8-30 μ·μ· έκτος Σαββάτου είς τό Ίατρ€ϊο τού, Γιαννΐτσών 3 (Αοςδροφος) Βαλιδέ Τζαμί· ΈπιπΚα ΛΥΓΕΡΟΣ1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μμ· καΐ 4-30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοϋ — Γαβαλάδατν 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.3ββ ΤΗΛ·: Οίκίας 224608 ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΙΛ_ί!Ν ΑΙ ΟΛΟΥ 104 — ΧΑΥΤΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ ΤΑΧ- ΘΥΡ. 1517 — ΤΗΛ- 3244633—8 ΤΕΙ,ΕΧ 21-6273 ΔιευΘυντής ΜΑΝΟΑΗΣ ΚΟΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ &ΣΙΑΟΕ ΜΕΛΕΤΕΣ · ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΣΥ.ΤΗΜΑΤΟΝ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 200 ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 6 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 5127-852 ΚΑΙ 5227-279 Άπευ0υνΘήτε σέ μος μέ έμπιστοσυνη "Αν9η Νάρκιοός Ήράκλειο - Ρόδος ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ «ΚΡΟΝΟΣ» ΕΙΙΙΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ — ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΩ- ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 ΤΗΛ. 223342 καΐ 223.510 Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - Κ· ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ Στ ο κεραμουργειό τού μαστροβασίλη: τής κανάΐτας... Η καιτασκευή «■■ΗΙ !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ύύ 6ΕΧΑ00 70 ΟΕΝΤΚΕ ^ΟΝ^Ο'Ν νν.α. ι 287—7044)5 ΑΥΤΗ Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΠΛΗΡΕΣΤΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔιευΘυντής: ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΑΓΟΡΑΡΗΣ ΐνδιαφίρΐται γιά την δουλειά τού... Βλέποντα< τή δουλειά τού, θυμάτα; κανος τι>ν πολύ πα-
  λιπ ε-οχή τή< κερομικής. Ή ακό μη δΓατποτώνε; τόν ομοιόμορ- φη πολιτ^στιι^ή εξέλ'ξη τού λα- ού μα<. Τα Σεψ ώτ κα κε,οαμικά τού Βασ.ίη Κοντορούδα, διετταντα( από τούς ίδιους α σθητικούς κα νόνες μέ αιυτούς των πολύ πα- λιών Κρητικών Κί,ρανστών. Λουλοιιδια, παντού λουλού- δια, δοσμένα μέ αυθορμητισμό καί μέ κέφι. Αγγώα εύχρηστα, που πληρούν κάπο α λειτουργι- κή σκθιΐϊ ιμότη,τα ή υπηρετούν κάποιο σηοπό ττραχτιχό. Αυτό έμαθε νά κάνίΐ ο μα¬ στρο—Βιισΐληί. Νά πΑάθει τόν Γτηλό. νά βγάλει αγν/ιεϊα καΐ σχή μαιτα. Αυτό, πού λέμε λαΥκή Τίχνιι. Καί σ' αυτή την Τέχνη, δία π,στώνει κανώς ολη την ευαι- σθηιθία, όλον τόν αυθορμητι- σμο τού Λαού μας. Παραοτά· σει< Γταρμένες από τό ττερΐβάλ- λον. ΛουΑουδια δοσμένα μέ μιά Γκπληκτική τεχνική, άλλοτε α- συμετρα, άλλοτε φωσικά, χωρίς ομως νά μπορεί νά χαραχτηρι- στίϊ αυτή η ασυμιτρΐα οίαν αδε ξιότητα Π Τεχντη χωρίς αυξημέ- νες αΐςΐθηιτικές απαι.τηισεΐί. Ο- χι. Γιατ'ί αυτό είναι τό βασκιό προσόν τής ΛαΥκής Τέχνης. Ότι δηλαδή εκπληρώνει τόν λειτουργκό καΐ τόν οιοθηιτικό της σκο,ΐό συνδυΐζοντας τους εκπληκτ'ΐνά καΐ Βάνοντας τόν ένα αναττάστταστα συνδεδεμένο μ>έ τόν άλλον. Κι η αΓθθπτΐκή
  δέν οΊΐπετα απά συγκΐκριμέ-
  νουξ κανόνεζ. Έχ.ι μιά ποιλύ-
  πλευρη ΐκφραιστ.κή σινουριά.
  Ο μαστρο—Βασίλης δου-
  λεύει αιχόμη στό ΚαρΑόβοσι. Εί
  ναι ο όνθρωπος ττού έδίσε την
  κεραμκή παράδοση ενός νη-
  σιου μέ την ιποχή μας. Κγ αυτό
  γιοτί απόμε.ν: μόνος. Ένας —
  ένας οί τταλιαί Σομιώτες κεραμί
  στες χα,θήκανί. Πορατήσανε
  τη δουλεά ή προσπάθησαν
  τώρα νά την ξαναρχίσουν. Τα
  δυσκολο χρόνΜ όμ,ως τής ισω
  πέδυσης τής λα'Γκής μας κλτιρο
  νομΐ>άί ο Κοντορούδας κράτη-
  σε ένα «ομμάτι από την ψυχή
  τής παράδοισης.
  Καί τό σήμερβ δέν τόν πρό-
  δωσε.
  Καιρόν €ΪνοΗ νά |Ιι*μηβοιίμε,
  —^σιάμερο πού τόσος λόγος ,γΐντε
  ται γ:ά την παράδοση — αυ-
  τούς τούς γνήσιους εκφροστές
  τής λα'Γκής ψυχής, καιρός εί
  νά υτιίρξει κάποια μέριμνα γιά
  ττγν εξελιχτική πορεΐα τή,ς λα'ι
  κης Τέχνης, στό αώριο.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώστας Κα66αδίας
  Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ΠΑατ. Δασκαλογιάννη 2θ-Ηρα'κλειο τΗλ·.ί0θ847
  ταξιθεώετε καϋακφθηνα
  βΑΝΑΛΑ,ΜΒΑΝΩ παντός είδους
  ανθοκηπουρικές εργασίΐς. Ειδι-
  κότητα στό Γγαζόν.
  Τηλΐφωνήσετε στό 280-501
  κ. θυσταγΐαννάκη Γεώργιο.
  Λον6ϊνο 8900
  Παρϊαι 8500
  Μαναχα 75ΟΟ
  φρακφσώρτη 82ΟΟ
  Αματερνταμ
  Βερολΐνο
  Βρυξελλες
  Κοπεγχαγη
  Στοχόλμη
  Βιέννη
  Α Ε ΡΟ ΠΟΡΙ ΚΩΣ
  Επ/ΐρής
  Μ—Βρϊτη
  Μιλανο
  Ρωμη
  8700
  8800
  8500
  9900
  1ΟΟΟΟ
  6600
  7500
  12000
  12500
  10000
  1Ο5ΟΟ
  13000
  12000
  125ΟΟ
  15500
  18500
  97ΟΟ
  1Ο5ΟΟ
  Άπλρ
  8900
  7400
  6500
  Έπ/φής
  13500
  1Ο5ΟΟ
  1Ο8ΟΟ
  Μέ Ποϋλμαν ΕΧΡΚΕδδ
  ΛονΒΐνο 25ΟΟ 4500
  Μιλανο-Μπο- ___ ___
  λώνια-Βενε—ία 19ΟΟ 3700
  ΙΜάηολη - Ρωμη ■_______
  Φλωρεντία 2500 4500
  Βραξέλλκς 2200 4ΟΟΟ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ,
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  (■■■■■■■■ε·
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ 289—021
  "Ολα προσεγμένη — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  «♦♦4
  Άναδηιμοοίευση άιπύ παλιύτερα . _
  Αληθείας λόγω ιρ.γ. άρροκπιας τού Μάνου
  Χαρή πού ώπ γνωστόν ί-γραφε αυτή τα) ■
  στήλη- ■
  Πολλές καλλιτεχνικές έκδηλώΌεις εχουν ά- ■
  ναγγϊ-λβεϊ ήδη στύ Ήράκλειο: συναυλίες. ανα- -
  ψυκτήρια, παραοτάσεις κλπ. κλπ· ■
  Καί κάποιος άκούστηκε νά λέη: -
  — Άφοϋ δέν έχομε.·· άρτον, νά £χωμε τού- ■
  λάχιστσν·. θεαματα ■
  Φΐάνει μόνο — και τό έλπίίομε — τα θεάιμα- ■
  τα νά μην είναι γιά κλά,μμιατα -
  • Είναι γναΛχτή ή άικρβεια τής άγοράς καί εί -
  δικώτερα της φροιπαγοράς. ■
  Κυττζοντας λοιπον προχθές 2νας Ηρακλειω -
  της τα κεράσια καί την τιμή τους, (πρός 50 δρχ' ■
  τύ κιλύ) εΐιπε οτύν δωτλανύ τού- -
  Τώρα δέν ουιμφέρει νά τρώς κεράσια, έκτύς ■
  αν άποφασίσεις νά τρώς καί τα .••κουκούτσια -
  Λογική παρατήιριηση, γιατί ετσι έρχεται τό ■
  κιλό ..·μ>ισοτΐρης άλλά μέ τα κουκούτσια τί γί- -
  νεταΐ; ■
  Τύ θέμα είναι ·· προσωπικόν! -
  23 ΜΑΙΟΥ 1977 ■
  * Την παρακάτω «Ικαρφωπή» γιά τούς Δηιμο ^
  τικούς "ΑρχοντεΓ ηζύ θέλουν νά δώσουν νερύ ■
  στήν Βιαιιηχανιικιήι Περιοχή» #κανε προ ήμε- ■
  ριών £νας Ήρακλειώτης άρχιτέικτονας: —
  — Την Κρήνη τοϋ Μοροζίνη, πρέηει νά την -
  μεταφέρουν στή Βιομηχανική Περιοχή, γιατί έ ■
  κεΐ μύνο ύπάριχει πεοίπτοοΐση νά··δοϋν νερό τα !
  λιοντάρια· Έδώ, μέσα σ'τήν πολη καΐ μετά τή δι ■
  αμόρφαΐΐση τής πλατείας θά τα··· τοάει ή ξεραΤλα. ■
  Περπτό νά οημειώθω δτι ό. · καρφώσας είναι ■
  άιπύ τούς πολέμιους τής ΐδέας νά δοθεϊ άιπύ τόν ·
  Δή,μο νερό οτήν ΒιθΗηχανική Περΐοχα'ι καί άμα -
  ή ΰπερβολή περι λιονταριών είναι κάπακ; . δι- ■
  καιολογηρένη. *
  Έγώ πιυτεύιω πώς θά ξεδιψάοουν τελικά τα ■
  λιοντάρια μόνο πού θά πίνουν·· ά|πο τα ϊδΐα δέ 5
  δομιένου ότι τό νερύ δέν θά είναι συνεχοΰς ροής ■
  άλλά έιπαναλαιαβανοιυένηΓ,·, άτροΰ μέ £να μοτερά —
  κι τό νερύ θά χιύνεται καϊ θά άναρροφάται πάλι, -
  γιά νά ξαναχιύνεται τό ϊδιο. ■
  Σΐιύ σηιμεΐο δηλαδή αύιό, θά γΐνεται κάτι ι
  (πού δέν σκέφτηκε νά τό . .καρφώσει ό Άρχιτέ ■
  κτονας) άνάλογο μέ δ,τι γίνεται στή Βιομηιχανι !
  κή Περιοχΐί ίΐδη/: πουλάει οίκόπεδα ή ΕΤΒΑ ■
  καί δίνει ή ϊδΐα δάνεια στούο ενδιαφερομένους ■
  νά τα άγοράσουν, οί τελευταίοι παίρνουν τα δα 2
  νεια, παίρνουν τα οΐκαπεδα και μέ τα ϊδια λεφτά ■
  πού ξαναγυρίζουν πάλι στήν ΕΤΒΑ, βολεύονται ■
  πολλοι· ■
  Βεβαία γΓ αύτην έδώ ι ήν,,, άπαναλαμβανόμε ■
  νη ροή οχι νεροΰ άλλά χρηράτων δέν χρησΐμο £
  ποιείται μοτεοάκι, άλλά μεγάλης ίσχύος·.· μη- ■
  χανάκι, πού δουλεύει μάλιοτα ιιέ .. 6ιομηχανικό !
  [)εΰιμα· !
  * Άφοϋ.-. ΰαφιτίσιηκε καί.· μυρώθιικιε τελικά ■
  έπΐικυρώθηκε, προχθές άπό τή Βουλή καί μάλι- ■
  ο τα μέ πλειοψηκρία πολύ *
  "Οπως θά καταλάοατε, έννοώ τή ούρβαση ■
  γιά την ϊ-νταξή μας οτήν ΕΟΚ γιά την όποΐα ά !
  ποχώρησαν ΚΚΕ καί ΠΑΣΟΚ- 1
  "Ετοι λοΐιπόν, δέν μένει τίποτε δλλο παρά νά ■
  ιμάς άνακοινώοει ή Κυβέρνηκΐη ,πότε ακριβώς {
  αιρκιζει ή διανομιή των .-.χρυσων κουτταλιών δέ ■
  δΐμένου δτι πέ την «νταζή μας στήν ΕΟΚ στα ■
  ματουνε τα·.· μαΰιρα ιιας χάλΐα κι άρχίζομε νά ■
  ιρώμε μέ·.· χρυσά κουτάλια ■
  "Αν τυχόν μκρικοί ζητήσουν καί χρυϋά- πή !
  ρουνια, τούς λέω άιπύ τώρα πώς αυτά είναι ά- ■
  χρειαοτα, δεδομέΜου δτι θά τρώμε μόνο .. αοΰ- ■
  Τό ϊδιο ακριβώς, ίϋχύει και γιά δσους ζητή- ■
  σουν χουΐοά ·· μαχαίρια, διότι αν τυχύν, δρα καΐ Ε
  ποϋ, 6ρεθεϊ καμμιά. . σκληρή τροφή, θά την κό ■
  6ομε μέ τα χέρια ■
  "Ισως με,ρΐικοί νά παρατηρήισΌυν δτι μέ τύν ϊ
  τραπο. αυτόν θά λερωβοϋμε. Δέ νομίζω δμως ■
  κως πρίιπει νά μάς άπασχολεϊ κάτι τέτοΐο γιατί ■
  ηδη μέ τύ θώμα τής ΕΟΚ γεν,κά,.. λερωβήκαμε ■
  και μάλιστα··. πατύκορφα ■
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 'ΟΥΛΙΟΥ 1979 ζ
  • Τό Γρασ>εϊο Τύπου τοϋ Ύιπουργεΐου Έμ- ι
  πορικης Ναυτιλίας, είναι άμολογουμένως μιά ■
  ^ραστηρΐα ύιπηρεσία, πού κάθε αλλοπαρά παρά .
  δειγμα λιτστητας δίνει ΰσον άκΓχ,ρδ την κατανά Ι
  λωυη ωωτοαντιγραφικων καί χαρτιών πολυγρά ■
  Τό τί χαρίΓϊ πεταμένο πού λέμε, κυκλοφορεϊ ■
  αυτή ή ύιπηρεσΐα δ6ν λέγεταΐ- ■
  Λόγω μάλιστα τής έντοποιότητας τοϋ προ'στα Ι
  μενου υπουρ,γοϋ, τό Γραφεϊο Τύοτου (πού πολ- ■
  λές φορές εκτελεί καί χρέη ίδιαιτέρου γραφεί !
  ου τοϋ κ· Κεφαλογιάννη) δείχνει ΐδιαιτερη δρα Ι
  οτηριοτηίτα στήν Κρήτη. Δέν έχει άωήσει έφημε ■
  « « χΟΙΧ°10νδή'ποΤε έ'ντυττο ™ύ ' νά μή τί
  βσμοαρδίζει μέ τύν πολυδάπανο χαρτοπύλεμο-
  Μέχρι και στήν ίσΓορ1κολαογραφΐκή έκδοση τοϋ
  Αγιου Νικολάου «,Αράλθεια» στέλνε! «ντυπα
  προοοΛης τοϋ ύ'ηουργικοϋ Ι,ργου.
  Τύ ώραϊο μάλιοτα είναι δτι την συμπαθη «Ά
  μαΑθεια» ό άρμύδιος τοϋ Γραφειου αύτοϋ την
  εχει κάνει... «,Αμάθεια» κι ΐ^τσι την γράφει στά
  φάκελλα· "
  Δέ νομίζω πώς συιγχωρεϊται τοτοια··. άράθεια,
  γιατί η «Αμάλθεια» ήταιν · κατσίκα κι ό κ- Κε
  φαλογιάννης ξέρει άίπύ .· γιδες και πρόβατα
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  * Μιά όμάδά -Ηρακλειωτών ανέλαβε την <ρΐ- Λάνβρωπη. πρωτοβοΐΛλία συγκεντρώσεως χρπιαα τικου ποσοϋ τό όποϊο θά δοθεϊ σέ δσους άϊτό τους πολιτΐκούς μας , πένονται σύρφωνα μέ τίς οημοσιευθεΐσες δηλώσεις τους. Άρχισε μάλιοτα μάζεμα των είσψορών το όποϊο οχει καθορι οραχμές 3έρ^ ίν ίνα1 ^6°Λΐκό τό μάζ οί φταΐχοί ΐ.«.. δεκά ■ τό ! ■ ■ πει Ι συγκινητική ρ οΙ- «««««Λ τβϊ πνευμά ηερν,αϋν τύ λαύ οί πολ,τικοί ,μας) έν ■■■■■■■■■......-— φς : V, νά - Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ Ι ι Ι ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ198Ο
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙ ν» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  Η ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ 10... ΦΩΣ
  Γράψει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  Στήν πάνω Μεσσαρά στό χω
  ριό μου Προτόρια υπάρχουν μτ
  ρ;κές νεωτρήσκς στην διοχείρη
  ση τής ΥΕΕΒ.
  Μιά απ' αυτές έχει την ονο-
  μοσία ΡΑΟ Νο 31 Τό νσύμερό
  της 31, δίν είναι μάλλον ...τυ-
  χαίο. Εΐιεΐιδή τό γράψε — ξεγρα
  ψι των ΥπηρισΓών έχει σχέση
  μέ χρονια, πολλ,ά χρόνια, έδιο-
  σαν τό νούμερο 31, γιατϊ μόν ο
  στ ά ...31 χρόνα φαίνεται πώς
  προβλϊπεται νά την αξιοποιή-
  οιι η ΥΕΕΒ.
  Τώρα το κάτι τϊτοιο δέν τό
  ιίχε π"άοει τό μυαλό μου εμένα
  τού ΒουΊ'δόγενναυ σγρότη καί
  κάπατΐ εϊπα μέσα μου: Μωρε δέ
  ζητύ από την Υπηρ,ΐαΐα την γί-
  ώτρηση νά βου Γδομπόζω με-
  ριν.3 πϊρβολιχά... αστυν ένχκεν;
  Μιά μερά των ημερών, τα
  άλλα πλόσματα γύρω μου, πλή
  θιιναν κι έγιναν μέχρι 15 καί ττή-
  ραμε λέη τή γεώτρηση. Έλα
  σου όμως πού ο Αρχηγός ομά¬
  δος, απεχώρησε καί ετρεξα ε-
  γώ τό ...μέό νά πάρω την αρχη
  γ κ» απ' την ΥΕΕΒ, αλλά φοίνε-
  ται πώς δέν πέρασαν ακόμη τα
  31 χρόνα νά μού την δωσουν.
  Ώσπου νάσου τους μιά στιγ
  μη στό χωριό τούς Υπ — αλλή¬
  λους καί δώαανι την λύση νά
  γϊνιεΊ λέει η γεώτρηση από την
  ΥΕΕΒ μέ σωλήνες, ττομώνα καί
  ρεύμα νά την δουλεύουν οί α-
  γρότες νά βγάζουν προΥόντα
  νάχουν: νά τρώνε τα αστάκια.
  Τώρα γ.ατϊ δέν εγινε ακόμη τίπο
  τα άν καί χρονια δέν ξέρω.
  (Ίοως δέν πρθαν ακόμη τα ...
  31).
  Καϊ ξανάπα τό βοΟΊ' εγώ ο
  αγρότης μίσα μου: Τί διάβολο
  μωρέ πσιδί μου ολοκληροι επ;-
  οτήμονες μαβη.μιατ':κοϊ(;) δέν
  μπορούσαν νά κάμουν τό 31....
  3+1 νά γίνουν ...4 τα χρόνια.
  Σοφοί αύτοι δέν μττορούσα
  νά καταλάβω εγώ ο βλάκας πώς
  οί άνθρωποι μας περϊμεναν νά
  ιισχωρησει ο ΉΑιος στήν τρυ-
  —α τής γεώτρησης κι ύστερα α-
  οό χρόνία καί χρόνα θά πηγαι
  νόν νάδ.ναν ίνα ικατο.μμϋρκ>
  να καθαρϊσουν λίει τίς γεωτρή
  σεις καί νά δούν τό φώς μέσα.
  Κι όχι άΑλο μόνο πορ' όλο
  τιού ήρθαν καί στόν φιλοσοφο
  χώρα μου, οΐτου εγώ ο αγρότης
  τα ξέρω όλα νά τούς πω νά
  μην ξο&άσουν τό ενα εκατομ.,
  κι άν θέλευνε νά δή φώς ο κ.
  Δι:υθυντής νά τού μιλήοω γιά
  αΐτινες Λέ'Γζτρ, Χ, υπτριώδεις
  κ.λ.π. πού ήταν κι ανϊξοδο σχε
  δόν: ΝΑ ΔΟΥΝΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ
  ΤΡΥΠΑΓ.
  Καί πιό προκτικά ακόμη θά
  τούς τό έδειχνα μ' ένα καθρε-
  φτάκΐ δηλαδίϋςΙΜ
  Κοθυστερηιμένος οιμως πάλι
  εγώ (βοΟΓ γάρ) δέν μπορούσα
  νά καπτιλάβω καί τα άλλο. Πρέ¬
  πη πώς οί άνθρυττοι μος καί επι
  στήμονες όντες ήθελον νά
  δοϋν άν τό νερό τής τρυττιάς,
  των γιωτρησεων είχι μυκηταλο
  γικές ιδιο,τητες, καί μπορεί νά
  μΐίτατραιπιϊ στ κρασί νά μάς
  πλαυιτίσει αμέσως τώρα μέ την
  ΕΟΚ.
  Τί δτ'ιοιδϋίςΜΙ Μόνο ο Χρι-
  στος θί κάνε; κρασί στήν Κανά;
  Νά κάνωμε κι εμείς στήν
  Μεσσαρά καί νά την ονοιμάσω-
  με Κάνες (άχι Γαλλίας), δηλαιδή
  πλουσιότοπο. Τουτέστιν ΛΕ-
  ΦΤΑ.
  Φωατΐν ζί ωίλε; Κατάλαβες;
  ΏΙΙ Γ ά, γιά, γιά.
  Καί μιά καί κοτάλαβες ανήγ¬
  γειλε στή φιλή μας Σπάρίτη μας
  (Ευρώττα) ότι «πιστοί στούς
  αγώνες μας κοίμιθα ενταύ¬
  θα...».
  Μά νά ττάς όμιος. Γιατί έτσι
  καί δέν πάς θά σέ αναφίρω
  στόν αγροτόφιλο μου κ. Τάδε
  καί θά σέ κάνει νταντά;
  Πάλι καί δέν πάς εσύ οπού-
  σε καί νρώτίρος θό πάω εγώ ο
  ιιαι>αροτιόδαρος γίΐραγιρόίτης
  καί δεϊχνοντάς τού την διαλυ-
  μένη μου θέση νά τού πώ: «Ι¬
  δού ο άνθρωπος»!! (όχι Θά κά-
  τσω νά σκάσω).
  Άνθρωπον είμαι κι υττομονη
  έχω καί μου δίνουνε για «Μάη
  τρ-φώΑι», τί άλλο θέ>ω;
  Τώρα τό άν δέν εχει η κούνια
  πού μάς κουνά σκοιν'ι ηιριααιο
  νά πνιγώ καί νά πνιγήί, νά πνι-
  γιής, νά ττνιγοϋνε καί νά πνιγού-
  μιε αυτό δέν τό ξέρω. Ίσως καί
  σ' αυτό νά μάς φέρουν φώς απ'
  την τρυηιά;
  ΏΙ1Ι Χαρά μουουου.
  Άνάστατοι οί καλλιεργητές τού δίκταμου
  «ΜΑΣ ΤΡΟΝΕ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
  ΚΙ ΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
  Ρεπορτάϊ γιά τό πιό γνήοιο 6οτάνι τής Κρήτης
  Ή Κρήτη θεωρεϊται 'έ-
  νας άιπό τούς πιό πλούσι
  ούς τόποΌς σέ άρωματικά
  φυτά καί βότανα. Παντοϋ,
  οέ 6ουνά καί πεδιάδες ύ
  πηρχαν σπάνια φυτά, μέ
  παράξενες ίδιότητες, πού
  χρησίμεψαν κατά καιρούς,
  μέ αρίστα άμολογουιμένως
  άιποτελέσματα, στή Λαϊκή
  Ίατρ,ική·
  Ό Δίκταμος είναι ε*να ά
  πό τά πιό σπάνια καί πιό
  χρήσιμα άρωραπκά φυτά
  τής Κρήτης. Χρωστα τ' δνο
  μια τού στό 6ουνό Δίκτυ,
  δπου καί ύπάρχει αικόμη
  καί σήμερα ιδίως στήν πε
  ριοχή των χωρίων "Εμπα-
  ρος Ξενιάκο καί Κατωφύ-
  Υΐ·
  Σήνιερα οί κάτοικοι των
  τριών αυτών χωρίων, ε-
  χουν καταφέρει νά μιετα-
  φέρουν την καλλιέργεια
  τοϋ δίκταμου, στά χωρά-
  φια τους· Ή άρχή αυτής
  τής ίδέας, είναι κάπως πά
  ράζενη: "Ενας αγρότης ά-
  πό τό Ξενώκο, έίκανε κά-
  ποιο «τάζιμο» παράξενο
  καίι (πρωτόττυιπο: μιά γλά-
  στρα μέ δίκταμο... Κατάφε
  ρε λοιπόν νά ξεριζώσει £-
  να κλωνάρι δίκταμο άπό
  τό 6ουνό καί νά τό φυτέ
  ψει στή γλάστρα· Κι' ή
  γλάοτρα πηγε στήν έκκλη
  σία, βγήκε στό «λώτο» που
  λήΐθηκε... Ό άγοραστής
  λοιπόν άνακάλυψε τυχαϊα
  ιά μικρά απόρια τού φυ
  τοϋ, τά μάζεψε καί σέ λίγο
  καιρό είδε μικρά φυτά δί¬
  κταμου·. ΤΗταν νύρω στό
  1925 -1030.
  Σήμερα, μιά άΐτό τίς ά-
  γροτικές άΌχολίες των κα
  τοίκων τοϋ χωοιοΰ είναι ή
  καλλιέργεια τοΰ Δίκταμου.
  — Τόν δίκταμοι τόν λέ-
  νε καί «ερωντα». Γιατί; ρω
  τάμε τόν πρό'εδρο τς Έ,μ-
  πάρου κ· Γ. Κονταξάκη.
  στα μέρη· Κι δταν κάποιος
  ηθελε νά δείξει την άγό-
  πιηι τού, νά δείξει πώς ά-
  ψηψοϋσε τούς κινδύνους,
  εικοβε έ*να κοιιράΊΐ δίκτα¬
  μο καί τό πρόσφερε στήν
  έκλεχτή τού· "Ετοι εμεινε
  τό δνομα «'Έρ,ωντας». Τόν
  λέμε βεβαία καί δίαααμο
  η άΐπίταμο, άπ' δπου καί ή
  σχετική μαντινάδα:
  Έθύ 'σαι μίαν άτιιταμιά
  στό δέτη. φυτε,μένη
  κι είναι γιά τό χατήρι σου
  άνθρώιποι σκοτωιμένοι.
  — Άπό πότε άρχιοε ή
  καλλιέργεια τοΰ Δίκτα¬
  μου;
  — Τά πολύ παλΐά χρό¬
  νια ειχε μεγάλη ζήτηΐση·
  Μέιχρι 1200 δρχ· πήγε τό
  κιλό ιπροπσλεμικά. 'Όμως
  ή συγικομιδή, ηταν δύσκο-
  λη. "Επρεπε νά δεθεΐ κα
  νείς μέ σκοινιά γιά νά κό
  ψει ερωντα. Γι αύτό καί
  την έποχή αυτή, σκοτώθη
  καν άρκετοί στό 6ουνό·
  Σιγά σΐγά ή καλλιέ.ρ-
  γεΐα άρχισε νά γίνεται πιό
  ουστημαιτκή.·.
  Βρισκόμαστε στήν καλλι
  έργεια τοϋ Βασίλη Καστρ,ι
  νάκη, στήν 'Έμιπαρο· Ό ϊ
  διός μέ τή γυναίκα τού, ϊ,
  χούν άρχίσει την συγκομι
  δή..
  - ΠοΌα κιλά Ιίρωντα
  βγάζετε; τόν ρωταμε·
  — "Όσα καί νά βγάζω,
  δέν εϊραι εύχαριστηιμένος.
  Οί τιμές ,δέν είναι σταθε
  ρές. Τή μιά άνεβαίνουν
  την άλλη κατεβαίνουν. Πέ
  ρισυ πούλησα 700 κιλά
  πρός 34 δοχ· Φέ(τος πουλι
  έτται 340 δρχ. τό κιλό.
  — Ποίος φταίει γι αυτή
  την κατάσταση;
  — Έ]ΐδς μάς τρώνε οί έ
  ξαγωγείς Οί μεσάζοντες·
  Ρίχνουν τίς τΐμές καί τίς ά
  νεβάζουν δποτε θέλουν.
  Τό «ξεδιάλιγμα» τού Έρων τα, λ γο έξω από την Έμτταρα.
  Όφείλεΐ την όνομα- "Υστερα λένε πώς ό ερων
  σία τού αυτή, οτά χρόνια τας δέν δχει ζητήση.·. Μά
  Έδώ
  πρρίπου τοϋ Έρωτόκριτου.
  Ό δίκταμος έφύτρωνε στά
  ά/ΓΕΟΐκρυμνα, τά άττλησία-
  πώς είναι δυνατόν;
  έρχόταν παλιά οί ]
  καί περιμένανε στό δρόμο
  τύ δράδυ γιά νά παζαρέ-
  ψουν τόν ερωντα πού φέρ
  νούν άπίΐ τό βουνό»
  — Γιατί δέν κάνετε ου
  νεταιριο^ιό;
  — Τόν κάναμε, άλλά ά
  ποτύχαμε δυό φορές· Ε¬
  μείς ιποΰ ν ά τόν προωθή-
  σομε τόν έ*ρωντα; Ξέρου-
  με;
  "Ετσι, τό σπάνιο αΰτό
  φυτό τής Κρητΐικής γής,
  βρηκε άνθρώιπους νά τό
  κρατήσουν στή ζωή·.. Τούς
  άγρότες ά>πο τά τρια αύτά
  χωρία τής Πεδιάδος Μό¬
  νο πού "ί άγρότες, δπ έ'κα
  ναν, τσκαναν μοναχοί
  τους. Κανείς δέν τούς ύπιέ
  δειξε τίποτα. Οί γεωστόνοι
  τίιποτα . Άναγκάστηικαν
  νά 6άλευν στίς καλλιέργει
  ες τους λιπάοιματα, πού
  δέν τούς σύοτησε κανείς·
  Άναγκάζονται νά πουλά-
  νε τούς κόπους τους, δσο
  ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΔΙΑΚΟΠΕΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  ΜΕ ΕΝΑΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Λ , , θέλουν οί ερποροι-· «ΐΜας
  ερχοτταν παλια οί μεσιτες - , ,Γ - «
  κ η^- ^ τρωνε οί εξαγωγεις, οί με
  σάζοντες»· Λέξεις γνώρι-
  μες γιά τούς άνθρώιπους
  αύτούς· Γιατί ό Δίκταιμος
  δέν είναι μΐά είίκολη κα,λ-
  λιέιργεια· "Εχει κόπους
  πολλούς. "Εξοδα. Νερά
  πού πρέηει νά πληρώνουν-
  Καί τό έπίσηιμο κράτος-
  Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα, προσ-
  φέρεται γιά μάς τούς Έλληνες δσο καμίά
  άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι.
  Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλ¬
  ληνας έπισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά-
  καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι,
  στό έξωτερικό, κάνει τίς διακοπές πού τόσο
  έπιθυμεΐ, καί ζεΐ τίς χαρές τοϋ καλοκαιριου.
  Ταξιδέψτε, λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει¬
  τονική μας χώρα, κα'ι μ'ένα σύντομο καί ά-
  νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: καί
  θάλασσα καί διακοπές, καί έξωτερικό.
  ΥΛΓΑΡΙΑ
  ποτέ δέ νοιάστηκε σοβα¬
  ρά· Πριμοδοτεΐ τ' άρΐωμα
  τικά φ'υτά, μά τόν «έρων-
  τα» οραίνεται πώς τόν ξέ~
  χαοε. Μιά μακρή πριμοδό
  τηοη δίνουν, άσήμαντη,
  πού οί ϊδιοι οί άγρότες,
  δέν θέλουν νά την παίρ-
  νουν καθόλου.
  "Ετσι, ή θετική προαπά
  θεια των άγροτών συνθλί
  6ει καί άνάμεσα στήν κρα
  τική όδια<ρορία καί την κερδιεδιψία των μεοαζόν- των· "ίΕνα (ρυτό πού ειχε υποχρεωθή τό ϊδιο τό κρά τος νά τό προστατέψει, βρέθηκε κάτω άπό την προ στασία των κατοίκων τής περιοχής Έκείνων πού τό χρησιμοποίησαν στή Λα ϊκή Ίατρική, μέ πΐολύ κα λά άποτελεθιματα η τό χρη σιμοοιοΰν σάν τό πιό ομορ φο ρόφημα. "Ας δείξει λοιπόν λίγο ενδιαφέρον τό κράτος μά καί οί άρίμόδιοι φορεϊς, ιπού ιίχουν υποχρεωθή νά δια τηροΰνε τό οίκοσύστηρα τοϋ νησιοΰ γ| καί νά ένι- σχύουν την άγροτική καί την έβνική οίκονεμία, μέ τό ουνάλλαγμα τοϋ δίκτα¬ μου. Ν. ψ αρωμαιος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαφημίσεις έτα Αύτοκινήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ ■■■■■■■■ι !■■■■■■■■■ ΣΤΟΠ θέλετε νά έππύχετε μιά πραγματική εύκαιρία, άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως; Επκτκεφθητε μας. θά ϋχετε σύντομο την πιό συμφέρουσα περίπτωση· Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέιη- ση, άλλά τό συμφέρον τής ΐΐελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωσρόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 ίρίες άπευθυνθεΐτε στόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα η. στό γραφείο τού 'Εθνικοϋ Βουλγαρίας στήν'Ελλάδα, ΒβΙΚΒΠΐουπδί, Ακαδημίας 12, Άθήνα134, τηλ. 3634675. ΟΗΝΟΙΙΙ ΕΧΗΕ55 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άναχωρήοεις κάδε Σάββατο Στίς 4 Ιουλίου είδικά γκρούη Ηρακλειωτών σέ 13ήμερη έκδρομή 25 Αύγούστου 52 - 2ος όροφος ΤΗΛ. 285.576 - 235.766 Ο Μέ άθρόα συιμρετοχή ύπ;ψηφίων άπ' δλα τά διαμερίσματα τής Κρήτης συνεχίζεται ή ύποβολή δηλώσεων συμμεταχης είς τόν Παγκρητικό φωνηίτι κό διαγωνισμό ιπού θά γίνη στήν ποληι μας την 29η τοΰ μη¬ νός "Ηδη πολλοίνέοι πού νοιμίζουν ότι τά φω- νητικά τους προσόν- τα τούο έπατριέιπθ'υν νά συμμετάσχουν στόν δια- γωνιομό, άριχαοαν την προετοιμασία γιά νά λά- 6ουν μέρος στήν πρώτη (ράοη πού θά γίνη στίς 22 τοϋ ιιηνός καί άπό την όποαα θά ζεχωρίσουν εί 10 ώοαιότερες ατωνές πού θά λάβουν μέρος στόν τελικό· 'Υπενθυιμίζεταΐ ότι έκτός άΐπο τά πίλούσια δώ- ρα πού θά προσωέρουν διάφορες έ'πιχειρήσεις στούς νικητές, τά χοηματικά 6ραβεϊα καί την πρ,οβολή, τόν πράχτο νΐικητή περΐμένει ίίνα μα- κροχρόνιο συρ&όλαιο ρέ έπαγγελματικούς δ- ρους γιά έργαοία Δηλώσεις συμμετοχϋς θά κατατίθενται μέχρι την 15η τρέχοντος όπότε λήίγΈΐ καί ή προθε- ομία, ένώ αύτοι πού έχουν δηΐλώσει ίδτ, άρχί- ζουν [ην πρεετοηιαοία τους μέ όρχήστρα με- θαύριο Σάββατο Σΐΐήν έιπιτοοπη τοϋ τελικοΰ δπως είναι γνω- οτό, θά συμμετέ.χπι γνωστός συνθέΐτης των Αθη¬ νών, ένώ ή παρουσιάση τους θά γίνη άπό γνω- στό παρουσιαστή τής τηλεοράσεως. Γενικά κα¬ ταβάλλεται προοπάθεια ωστε ή τελική 6ραδυά ταϋ δΐαγωνιουιοϋ ν' αποτελέση κάτι τό ξεχωρι- ογο ώστε νά δηριουργηθοϋν οί προϋποθέοεις γτά νά γίνη, θεαμός ή εκδήλωσις αυτή. Οί ένδιαφερόμενοι μιποροϋν καθημερινά ζητοϋν πληροφορίες οτό τηλ- 220-257· νά Ν ΒΟΜΒΕΙ ΠΕΙΝΑ ΣΤΕΡΗΣΗ... Τό νά σκοτωθοΰν 100.000 ά'τομα άιπό μιά άίτομιΚΓ) 6θ]ΐ6α στή Χιροσίμα η όπο'υδή)ποτε άλλοΰ. άιποτελεϊ εί δηιοη πού θά περάσει πέ πηχιαΐους τίτλοιυς στίς ττρώ- τες σελίδες των έίρηηερΐδων δλου τοΰ κόΰμου. Τό νά πεθάνει ρμως ό άντίστοιχος άριθΐμός παιδιών άπό την πείνα, τήι στέρηοη, τίς κακές συνθη«ες διαβιώσεως καί την ελλειψη ΐατρικης περιθαλψης δέν είναι άιπό τίς εί δήσεις πού θά κινιησουν τό ενδιαφέρον των έφη(μερί- δων· 'Καί είναι γεγονός ότι δ:σεκατομρύρια δολλάρια δα- πανώνται άιπό τούς ποοϋιπολογισμούς τάίν κρατών γιά τ ούς έξοπλισιιοιύς, δταν ή π.οαγματική άισφάλεΐα δημι ουργεϊται άπό έναν κοοίιο ιπού φροντιζει γιά την προώ Οηοη, των καλών συνθπικών ύγείας καί έκπ,αίδευσης των παιδιών ΝΤ. ΑΛΑΕΝ Δ)ντής Τυήματος Πληροφοριών Γραφείου Εύρώ- πης τής ϋΝΙδΕΓ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ α ΗΛΙΟΚ ΑΛ » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤσακίρΓ, 18 — Καμαράκι Τηλ. 282658 ι ι ■♦♦♦♦.♦♦<><*■< ·♦♦♦-·- II ( ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΐτΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΙΜΕΝΠΝ ΣΥΙΚΕΥΩΝ ΑΕ6 ΟΗΜΗΤΡΗΣΚαΜΠΟΗΗΣ Πεδιάδος; 1 (έναντι χιιμφΐνοϋ Κ~)νρά·>&υ «ΗΛΕΚΤΡΑ») < ΤΗΛ. 235.493-230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙσΤπΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας άσυλον |
  ηουπρν με^χωμο οου
  φραξουν οιαλ'λο. νο ατ;ομα
  ηρολαρη να πει ε_αβω κ αι μιι,
  ουλλαρπ όΊκΓΐ'εου
  Ι ν^ί> κ «»;ιι,ι;ι»Η!
  9 ΙΟΥΝ'ΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  * ί·
  21, 22, καί 23 Ίουνίου στό Ήράκλειο
  ΠΑΜΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΔΣΚΕΨΗ
  ΓΙΔ ΤΙΣ ΒΔΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Συνέλευοη τής Έπιτροπής σήμερα στόν Άγιο Μάρκο
  ΆντΐΓφόϋωποι άττό 23 χώ λευση τή Δευτέιρα 9)6)80 ΌπωΌδήιτΐατε ΐηριο)κειται
  ρες θά πάρουν μέρος στήν ώρα 8.30 στή Βασιλική τοΰ γιά £να θετικό βημα στήν
  Πα.μμεοΰγειακήι Συνδιά- Άγίου Μάρκου μέ θέρα: δληι ύιπόθεοη των Ξένων
  σκεψη γιά τίς Ξένες Βά- «ιΠροετοιμασία τής Παμμε Βάσεων, πού ή παρα,μονή
  σεις, πού θά γίνει στίς 21, /σογειακής συνδιάσκεφης1»· τους σ' έλληνικό έ'δαφος
  θά 6γοΰν ύΐποεπιτροίπές έγκυρονεΐ
  δουλειας καί θά γίνει κα-
  ταμερισμός καθηκοντων.
  Ίουνίου, οτό Ή
  22 κα 23
  ράκλειο-
  Σκοιπός τής συνδιάσκε-
  ψης είναι νά δεχτοΰν οί
  κίνδυνοι γιά την ειρήνη,
  την έθνική άνεξαρτησΐα,
  την άοοράλεια καί την άκε
  ραιοτητα μΐδς χώρας άττό
  την ΰιπαρξη Ξένων Βάσε¬
  ων στό έδό
  κινδύνους θχι
  μόνο κατά τής έθνικής
  μας άκεραιότητας, άλλά
  καί κατά τής ϊδιας τής ϋ-
  τιαρξης μας σάν λαός.
  "Ολοι οί μαζΐκοί φορεΐς
  ιοϋ Νομοΰ πράττει νά πα-
  ρα6ρεθοΰν καί νά συρβά-
  λουν σ' αύτη την έιποικο-
  δομητική προσπαθεία.
  Άνάστατοι οί καλλιτέχνες Κρπτικής Μουσικής
  ΟΡΠΑΖΕΙΗ ΚΑΣΣΕΤΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Έρευνα άπό λυράρπδες στήν άγορά τής πόλπς μας
  Οργιάζει η κασσετοπβφα- ιδιοκτήτης τής δισκσγραφικης
  τεία στό Ηράκλειο! Καροτσά- εταιρείαι ΚΑΣΤΡΟ ξεκίνησε πρό
  κια, παράγκες κοΐ καταστήμα-
  τα, οντιγράφουν έργα των
  πνευματικήν δημιουργίαν καί
  τα προσφερουν σέ τιμές ευκαι-
  ρϊαςΙ
  Σύμφωνα μέ πληροφορίαι
  μα<, στό Ηράκλειο έχουν εγκα- τασταθεί πρό εξαμήνου περί- που υπερσυγχρονα μηχανήμα- τα πού καταφερνουν καΐ αντι- γράφοιυν την κάβε κασσέτα σέ 2,5 έως 3 λεπτά! Οί καλλιτέχνες της Κρητική; μουσικήν είναι άνάστατοι. Στά δικά τους έργα, παρατηρήται μιά κατακόρυφη «κάμιμη», ενώ οί κασσετοπειρατές, δρούν ανε- νόχλητοι σ όλο τό μήκος καί τό ττλοτος τού Νομού. Ο Δημήτρης Τσαγκαράκης, Μιά καί ή συνδιάοκεψη θά γίνει στο Ήράκλειο ή Ε Α. κατά των Ξένων Βάσε ών άΐποφάσιοε νά ζητήσει τή βοηθεία δλων των μαζι κων φορέων τοΰ Νομοΰ- Συγκαλεί Γενική Συνέ- ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η έρευνα γιά τόν ΟΦΗ, ανα- βάλλεται γιά τό επόμενο φύλλο τής «Αλήθείας» λόγω πληθώρας επίκαιιρης ύλης. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» • Συνέχεια από τή σελίδα 1 Άνασταλήκανε 100 άοειες μέ έτττεΐγον τέλεξ πού στάλθηκε άττό τό ΎττουργειΌ. 9 20 Ιουλίου κοπηγοροάμε- νος ό Μάνος Χαρής μέ τόν Ν! κο Ψιλάκηι καΐ τόν Τέίλη Γιαννα κουδάκη γιά τήιν διάρρηξη τής Μασονικής στοάς Ηρακλείου #) Σο6αρό έ—εισόδιο μεταξύ Βουλευτή Μ. Ξύλούρη κσί Δή¬ μαρχον Μ. Καρέλλη, # Άπό όργανα Ασφαλείας Ηρακλείου, κοντά στά. Μάταλα σέ δυό κινητούς τεκέδες (Βοίλξ- βάγκεν καί Μερσεντές) χσχτισέ- ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 γιά τόν άψοπλισμο στήν όποία συρμετεϊχιε καί ή χώ ρα μας μέ τόν τότε πρωθυιπουργο κ· Κ. Καραμανλίϊ κλπ. κλπ- Ένώ δμως εϊχιε άρχίσει νά διαλύεται οιγά σιγά ή ίοοβια ενός τριΐτου παγικόθμιου πολέρου καί ό τρό- μος ενός πυρηνικοΰ όλοκαυτώματος τής άνθρωηύιτη- τας, οί δυνάμεις τής άντίδρσης, οί πιό οκθίτεινσί κύ- κλοι των πολεμοκάιπηλων καί των οτρατιοιπικο6αομΐΐΓ χανικών συμιπλεγμάτων, ξιφούλκηισαν καί πάλι· Άνέ συραν άιπο τα άραχνιασμ^να χρονοντσύλαΐτα τηςπειριο δοο τοΰ Ντάλες καΐ τοϋ Μακάρθυ τα συστήρατα καϊ τας μεθόδους τοϋ ψυχρού πολέμου· Έξαγγέλουν καί προπαγανδιζουν την παραγωγή καί διάδοοτ) τής 6ομ- 6ας Νετρονίου. 'Υττονομεύουν καί ματαιώνουν την έ- πΐκύρωιση άιπό τό Άμερικανικό Κονγκρέσοσ των συμ φωνιών Σάλτ 1 καί 2· Συνιστοϋιν έκχττρατευτικο σω- μα γιά την αμεση, έιπέμβασήι τσυς, οπου θίγονται τα ζωτικά ουμφέροντα των ΗΙΠΑ· Πιέζουν τούς λαούς τής Δυιτΐικής Εύρώιπης νά δεχθοΰν στό £δαφός τους τούς πυρηνικούς πυραύλους «Πέρσιγκ 2» καί «Κρούζ»· Χτυποΰν έ'μμεσα καί ΰμεσα την Ίρανικ"ή έίπανάστα- οη. Έκ,μεταλλεύονται τα γεγονότα τοϋ ΆφγαΛΊστάν γιά νά ουνεχίσουν νά κτυπούν πισώπλατα την Άφγα νίκη Έπανάσαση τοΰ 'ΑπρΙληι τοΰ 78, μέ τίς δυνάμεις των άιντεηανασταχών πού έζοπλίζουν καί έκπαιδευ- ουν στό έ^αφος τοΰ Πακιστάν. ΎιποσΜαιπΓΓουν μέ κάθε τρόιποι καΐ μέσο καί αύτη άκόμα την πανάρχαια ΐδέα τής φιλειρηνικής αμιλλας μεταξύ των λαών τής γης, στούς διεθνεϊς άιθλη/τΐκούς άγώνες, μέ τό σαρποτάρι- σμα των Όυμπιακών Άγώνων τής Μοσχας κλπ· κλΐπν Ό ψυχρός πόλεμος — είναι βέβαιο — πώς μό- νσ δεινά φορτώνει την άνθρωπότη(τα. Είναι έζασφαλι- σμιένο μέ μαθηιματική άκρίβεια δτι σπρώχνει την άν- θρωπότητα στήιν πυρηνική καταστροφή. Μιά άνεύθυ- νηι άιπόφαση τύττου έΐτιδρομίίς στήν έρημο Τοιμιπας τοΰ Ίράν, 2να άτιλό λάθος στούς χειρισμούς των «κομ πιούτερς» των πυρηνικών όπλοστασίω'ν, μστορεϊ νά φέ ρουν τόν δλεθρο! Την όλοκΛΐ)ρωτική, καταστροφή· Οί οίμογές δ,μιως των θυμάτων τοΰ Ναγκασάκι καί τής Χιροσίμα είναι άκόμη νωπές στή μνήμη τής άν- θρωιπιότητας. Οί δεκάδες των έκατορμυρίων θυμάτιον τοΰ Β' παγκοσμίου πολέ,μου καί οί τεράστιες οίκονο- μακές καταστροφές που ούτος εφερε, δέν πρέττει νά ξεχνιοΰνται τόσο εΰκολα. Ή Ειρήνη είναι άνεκτίμητο άγαθό. Είναι τό κα- θημερινό νερό καί τό ψωμϊ μας! Είναι τό παιδΐ μας την ώρα πού μοχθεϊ γιά νά μάθει, ίί άιμέραμνο παίζει στήν αύλή τοΰ σχολείου τού! Είναι ή γαλήνη των πάιρκων καΐ των τοπιων άναφυχης! Είναι τό χαρόγελο τής άιπέραντης καλοκαιριά/τικης θαλάσσας καΐ τής ζε- στής άρμουδιας! Είναι τό γλυκό κολατσιό τοΰ έργάτη ιήν ώρα τής διακοιπής τής δουλειας τού! Είναι ό άγώ νας τοΰ γιατροϋ κατά τοΰ καρικίνου καΐ των αΐλλων ά σθενειών! Είναι ή ϊδια ή ΖΩΆ ΜΑΣ! "Εχομε λοισιόν χρέος νά την διαφυλάξομε! "Υφι- στο καθ!ηκον νά την ύπερασπιστοΰιμε! Ό ψυχρός πόλεμος πρ&πει άμέσως νά τερρατι- στεΐ! Ό θερωοπυρηινικός πόλεμος νά καταδικαστεΐ καί νά άιποκλειστεϊ! "Αν θέλομε εμείς νά ζήσομε καΐ τα παιδία μας νά μεγαλώσουν· Γ. Σ· ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Είδϋιποιοϋνται οί ολίγοι κ. Μέ'τοχοί μας, πού καθυοτέρησαν νά καταβάλουν την Βαν δόχχη τής άξίας των μετοχών των, νά φροντίσουν νά τα- κτοιποιήοουν την υποχρεωθή τους αύτη, έναντι τιης Έταιριείας, καταβάλοντας την Βαν δόση μέ- χρι 30 Ίουνίου 1980. Ή παραταθή αυτή είναι ή τελευταία πού μπορεΐ καΐ δίδει ή Έταιρεία συμ φωνα ιαιέ τα σχετικά περιθώρια τοΰ νόμου καΐ τοϋ κα'ταστατικοϋ τηις καΐ ούδεμΐα αλλη παράίΐα ση είναι δυνατόν νά δοθή πλέον· ΕΚ ΤΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. λαιο -χασίσι καί λουλάς. Τα εί χαν στα αύτοκινητά τους έΐν·ας άμερικσνός κι £νας γερμανος. Φ Ένοχος φόνοι/ ό 'Αρχιεπί σκοττος • Άμερικανοΐ ττϊς Βάσης Γουρνιών δ'ρισανε Έλλαδα και 'Ελληνες στή Χερσάνησο στίς 4)7)79. Τούς άναισθητο—οίη σαν στό ξύλο οί Χερσονιώτες. ταπόκριση. 9 Οί άγγουροτταραγωγοΐ ΛΛεσσΐαράς (8-1 1-79) σποθν τα ΘΕΙΑ». • Τό Τριμ!ελές Πλημμελειο- δικεΐο Ή,ρακλείο·; άττοφάσισε άστυνομικά φράγματα στοθ Γί6 ττροχθές δτι: Δέν ήσαν άληθεΐς 6α καΐ στήιΓιόψυρο κατορθώνουν οί κατηγορΐες ΛΛεϊμσρακη γιά νά μττο&ν στό Ήράκλειο καί πό λιορκούν τή Νομαρχΐα Ήρακλεί ου. "Εϋπιτροπή τους ύΐποβάλει τίς «ΜΙΝΩΙΚΕΞΣ». Εϊκοσι μήνες φυλακή στάν καταγγείλοντα. Δέ κα μήνες στάν Διευθυντή μας τα αίτήιματά τους στήν Νομαρ γιά τή δημοσίευση τής είδησης. χΐοτ. Έννέα άπ' αΰτούς θά μηνυ • Μετατέθηκαν δυσμενώς οί θοΰν γιά παράνομη στάβμευση καί παρακώληση τής συγκοινχο- νίας. • κάστηκαν άττά 4 μηνες φυλακή άττό τό Τριμελές Πλημμελειοδι κεΐο). # Άποφασισμένοι οί κάτοι- κοι ματαιώσουν την κλησι'αστικών κτημάτων, μετά τό ττροηγούμενο δημοσίευμά «ττρώτοι» τού Πολεοδομικοϋ. *Υ ψηλά πρόσω~α τοΰ Ηρακλείου εΐχαν πάρει τταράνομες όοδειες. φ Συλληαττικό μηχάνη,μα τού ΟΤΕ «έπιασε» άπειλητικά καί ύ βριστικά τηλεφωνήματα κατά Μάνου Χαρή. • Έπιθεωρητής τής Άγρο- τικής Τράττεζας Ηρακλείου συ¬ νέστησε μέ την γυναίκα τού Ά νώνυμη 'Εταιρία. Μέ ένα οίκόπε δο 3 στρεμμάτων ττήιρε 39 έκα τομμύρια άττό την ΕΤΒΑ. • "Οπως δήιλωσε σέ συνέν- #) Πετάχτηκαν στό δρόμο τευξή τού -ρος τόν Μάνο Χαρή χειμωνιατΐκα άντρόγυνο, πού κα στή Μόσχα, ό Ρώσος Στρατη- τοικοΰσε σέ £να σπηλαιο στόν γός Κοζλώφ, σέ περίτΓτωση, πό Πόρα. λέμου Άμερικής κα! Ρωσίας ή φ Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» άττοκαθι Κρήπ-η θά καταστραφεΐ λόγω στα τίς δ,αστρεβλώσε.ς των «έ των Αμερικανικόν ττυρηνικών κεφαλών της. • Γιά «γυναικοδουλιειά» πού ύττοκίνησε άλιλος Παπάς, ϋπο. μοίραρχος ξυλοφόρτωσε Παπά • Όχτασέλιδη- Χριστουγεννι- άτικη ή «ΑΛΗΘΕΙΑ», εύχεται γιορτές στούς άναγνώ- στες της χωρίς νά ξεχνά τούς (Προχθές 26-5-80 καταδι Άμερΐκανούς. Τούς εΰχεται νά «φύγουν μέ τό καλόϊ» άπό την Κρήτη. μέ μιά φωτογαφία ενός Κρητίκορ- ροο άττσ ένα λεβεντοχώρι τοθ Ηρακλείου, Φ Ό Διευθυντής τής «'Αλή θείας» μεταδίδει άττο την ττρω τεύουσα τής Βουλγαρίας. Ή Κρή ση παγκοσμίου πολέμου1 λόγω των Βάσεων. • Σιτά Τυμπάκι «Ένοικιάζε ται Πατρίς» (600 στρέιμματα). Στή' Νίβρυτο «Πωλείται Πα¬ τρίς» (μιά ττηγή νεροϋ). • 'Ενοικίαση Μοναστηρια- θνικοφρόνων ιστορικών». Ό τρρώ κι^ς έχ-τοοσης γιά λατομεΐο ξεση τος "Ελληνας Άξιωματικός πού μπηκε στήν Καρυτσά τό 1940. Φ Ό Νίκος Ψιλάκης ξανά στήν «ΑΛΗ0ΕΙΑ». μέσα στό Άστυνσμικο Καταστή φ Τό ποινικό παρελθόν τοΰ μα. «Άρχηγοϋ» τού ΦΙ.ΔΗ.Κ. Γ. • Πώς βλέητουν οί Σοβιετι- κο! τό ταξίδι Καραμανλή στή Ρωσία. Άττοκλειστική συνέντευ- γραφηρ-εις — ψευδορκίες καί άλ ξη τοΰ Ρώσου 'Υττευθύνου Βλαν λα ποινικά άδικήματα. τιμϊ,ρ Άνάνιεφ στόν Μάνο Χαρή. φ Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» μέ όχτώ • Σέ εκτακτο Πα,ράρτημα σελίδες κ,αί πληθώρα έκλεκτής κυκλοφόρήσε «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ■) κώνει τούς κατοίκους των Γουρ νών, κατά τίΐς 'Εκκλησίας καί τού Άρχιεπισκόττου. • Πιάστηκαν άττ'ό την Ά σφάλεια Ηρακλείου, τή βδομά δα ττού ττέρασε στά «Μοντέρνα ΚθΜμαντάκη βεβαρυμένο μέ κα- Διαψθορεΐα» 40 άνήλικα κορί- ταδίκες γιά άττάτες _ πλαστο τσ1α σε ντ,σκοτέκς. 9 ΣκάνδαλΙα πολλών έκατομ μυρίων στίς Τράττεζες Άγροτι- κή καί 'Εθνική. • Ήρθε Έπιθεωρητής λες τις Έλληνικές έφη.μερίδες ή στες της. μερήσιες κβί έδδομαδιαΐες την μεγάλη καταστροφή στήν Σούδα άπό την εκρηξη τοΰ Μότορσιπ «ΠΑΝΟΡΜ,ΙΤΗΣ» • 'Ενδιαφέρουσα συνέντευξη· τοΰ Γραμματέα πε,ριοχής Μό- σχας κ. Νικολάου (Νώντας) στόν Μ.Χ. γιά τούς Πολιτι- κούς Πρόσιρυγες της Ρωσίας. • Χαρτοτταίκ,της Χωροψύλα- κας πού τραυματίστηκε πηδών- τας άττό λέσχη, κρίθηκε «παθών έν ύττηρεσία». • Δημοσϊευση στήν «Α» τής <ρω«τογραφίας τοΰ 'Εβιραϊου αύτο νομιστή και τοθ Κλητήρα Γιώρ γη Μαρκομιχελάκη. Μερικούς μήνες άργοτερα ό Διευθυντής τής «Α» Μ. Χ. θά καταδικαστεΤ άττό τα Τριμελές Πλημμελιεοδι κείο σέ 121 μήνες φυλάκισηι γιά τή δηιμοσίευση τής φωτογραφί- ας αυτής «ώς έργω έξύβριση»"! • Ό έκδότης τής «Αληθεί¬ ας» Μ. Χ. —αίρνει συνέντευξη ά ττό τόν έκδοτη της «Πράβδα». • Ό 'Αρχηγός τού ΦΙ.ΔΗ.Κ' κ. Γ. Κουμαντάκης άτταντά στά 31 έρωτήματα τοΰ Μ.Χ., σττου ττολλες φορες άπαντα μέ τή φρά ση: 0έμα προσωιπ-ικόν. • Ό Κυριάκος Διακογιάννης γράφει άττό την ττρώτη γραμμή τής Παλαιστίνης μία πολύ ζων τανη καί ίδιότΐλττηι πολεμική άν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΥΠ - ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Απεργοϋν πάλι από 9—21)6) 80 οί γ-ιατροϊ τοϋ ΙΚΑ σέ Πανελ λήνια κλϊμακα γιατϊ κανένα από τα αιτήματά τους δέν ικανοποιή θηκε από τό Υπουργεϊο Κοινωνι- κών Υπηρεσιών καί από την Δ) ση τοϋ ΙΚΑ. Αξΐζει νά σημειωθεί ότι απερ γούν καί οί μέ σΰμβαση έργου γιοτροί τοϋ ΙΚΑ οί οποίοι καλύ- πτονται από τόν Π.Ι.Σ. Κατά την οιάρκΐΐα τής απερ- γίας θά αντιμετυπίζονται μόνο επείγοντα περιστατικα στό ΙΚΑ αττό γιατρούς πού ώθιΐσε τό Δ. Σ. τοϋ ΙΚΑ. (Εκ τού Δ.Σ. τού ΣΕΥΠ — ΙΚΑ Ηρακλείου) Πάλι όχτασέλιδη ή «ΑΑΗ γιά νά έλέγξει την έτοιμάτητα τους με τα την κρίση στή Ν.Δ. Άσία. • (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) πολλού μιά προσπαθεία πάτα- ξης τοϋ κοκού. Σήμερα αυτή η προσπαθεία εχει κατά κάποιο τ,ροπο, καρποφορήσει. Ο Τσα¬ γκαράκης προχθές, έσπευσε νά υποβάλλει σχετική μύνηση κατά των υπευθύνων, πράγμα πού δέν έκανε τελικά, περιμένονταίς συντονισμίνες ενέργειες όλων των λυράρηδων. Τό μΐσημίρι τή< ΠορασκΕ,υης μιά ομάδα αποτελούμίνη από τούς καλλΐίτέχνιες θ. Σκορδαλό, Χ. Γαργανουρακη, Γ. Κουφαλ* τόκη, Ζαχαριουδάκη καθύς καί τόν δημοοεογράφο Νίκο Ψιλά- κη, επκτκέφθηκε μερικά καταστή ματται παρανόμων κασσετών τού Ηρακλείου. Η κατάσταση πού δκητιστώ θηκε, ήττον φοβερή. Χιλιάδες κασ σέτες στοιβασμένίς στή σειρά, μεγάφωνα πού «διατυμπάνι- ζαν» τό ί,μπόρευμα, κακόγουστη (κακογραμμενη) μουσική, και χί λια δυο πράγματα πού συνθέ- τουν τό μέγκθος τή< τταρανομϊ- α<· ΧαροκτηιρκΓΠκή ήταν η φά ση. πού ο Γαργανουράκης «αγό- ρασε» 4 κοσσέτίς τού από ένα κοτάστημα. Ο Τσαγκοράκη< αγό ρασε την κασσέτα τού «Οί κλη- ρονόμοι», την πλήρωσε καί με- τά την πάΐτησε κάτιο καί την έ- σπασε. Οί καλλιτέχνες επισκέφτηκαν στή συνέχεια τόν Διοικητή τού Α' Α.Τ. Ηρακλείου κ. Πατ'.ρά- κη καί τοϋ εζέθίσαν τό πρό- βλημα. Τούς είττε ότι ο Νόμος προβλέπει δίωξη υστφα απο σχΐ,τική μήνυση. Γιά τόν λόγο αυτό, οί καλλιτέχνίς τής Κρητι- κής ΜουσικπΛ. θά ττραγματοποι ήσουν μεθαύριο συνάντηση, προκειμένου νά εξευρεθουν τρο πό» δράσεώς. Η συνάντηση θά γίνιι εξω από τό κηποθέατρο Οί νομιμες κασσιτες φορολο- γούνται κανονικά. Οί κλεΐενιτυπις διακρινονται απο τίς νομιμες, α πό την σχετικη «κορδίλα» μέ την σφραγιδα τού Δημοσίου. Τελειωνοντας, θα θελαυς νά τονισουμε ότι πρεπιι να ακου- στούν τα αιτηματα των καλλι- Καζαντζάκη, στίς 7 τό οπόγϊυ- τεχνών καί νά αλλάξει ο σχετι- μα. κος Ν ομάς αφού δεν παρεχο ουσιαστική προστασια Εκείνο πού θά θελαμι νά το νέσουμε, στήν προκειμένη περί τττωση, είναι η φοροδιαφυγη. ουτε γι αυτους, αλλά ούτε καί στό Δη- μόσιο. ΠΩΣΕΖΗΣΛΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. • Συνέχεια από τή σελίδα 1 κάποιο τρόπο επαλήθευσε ι τίς προσδοκκς μου. Η «Αλήβειο» εί¬ ναι η μοναδ*κή εφημερίδα στήν Ελλάδα που πάνω από τόν τί- τλο της γράφει τό σύνθημα πού εκφράζει όλους τούς Κρητικού^ όλους τούς Έλληνες: «ΓΕξω ο» Ξένχς Βάσεΐί». Τα δημοσιεύμα- τά της πάντα, εναντιώνοντται στό ντόπιο Κοινωνικό καί Πολι- τικό κατεστημένο. Λάβη μπορεί νά έγιναν. Μά ξέρω ακόμη πώς αυτά τα λάβη δέν είχαν ποτέ άλλον σκοπό, από τόν έλεγχο, από την πίστη στόν αγώνα γιά Λεφτεριά, γιά Κοινωνική καί Πό λιτική Δικαιοσύνη, γιά μιά Ελλά δα, γιά μιά Κρήτη χωρίς τα κορκινώματα των Ξένων Βά¬ σεων. Κι αυτάς ο αγώνας, θά συνε- χιστεί. Το επιβσλλουν οί συνθη κες. Αυτος ο τοπος εχει γίνει ο ά¬ μεσος στόχος τού Ιμπεριολι- σμού. Οί Αμερικάνοι τίς θέλουν τίς Βάσεις τους γιά νά εκπληρω σουν τους υπουλους καί εγκλη- μοτικούς σκοπούς τους στούς γειτονικούς λσούς, τούς λαούς της Μεσης Αναταλης καί της Α- φρικης. Την θέλουν την Κρήτη γιά νά σχηματίσουν μιά προστα τευτική ζώνη γιά τό Ισραήλ. Κι ακόμη, χρειάζεται γιά νά ελέγ- χουν την κινήση στήν Ανατολή κή Μεσόγειο, θέτοντάς την σ' έ να τόσο άμεσο κίνδυνο. Αυτό πρεπει νά συνοδητοποι ήσουμε ολοι. Καί γΓ αυτό νά αγωνιστουμε... Γι αυτο, γιά την λευτεριά τοϋ τόττου, νά αγωνι- στεί κι αυτή η μικρή εφημερίδα. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝ/ΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ Γεν. Γραιμμ.: Θησαυροφ.: Ί=,ΤΓαπ-της Τ. ΜΕΛΕΤΟιΠΟΥΛΟΣ 'Ενδ.: Μεγ.: Ρήτωρ ΙΩ. ΒΑ ΣΙΛΗΣ 'Ενδ.: Μεγ.: ΑΝΤ. ΡΑΜΜΟΣ 'Ενδ.: Μεγ.: ΠΕΤΡΟΣ ΓΛΕ20Σ 'Ενδ.: Μεγ.: 'Ελεονομος Α- ΝΑΣΤ. ΠΑΝιΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 'Ενδ.: Μεγ.: 'Τελετάρχης ΚΩΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΟΥ *Ένδ. Μεγ.: Δοκιμαστής Τ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ "Ενδ.: Μεγ.: Άρχ-: Φρουρών ΘΕΟΔ. ΒΑΡΟΥΝΗΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Άρθρον 1 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΙ Ι Ά τής Αλληλεγγύης καί της έφαρμογής των άρχών τής Τεκτ.: Ήθ'ικής. 'Εργάζεται δέ ά διαλείτττοος ύ—έρ τής προόδου καί τής ήθ'ικής καί ττνευιματι- κής άνοιρθώσεως τής άνθρωπ-ά. τηιτος διά τής είρηνικής και 6αθ μιαίας άνυψώσεως τοΰ Άτόμου. IV Ώς ΰτταταν αγαθών ό έλεύθε ,ρος Τέκτων θεωρεΤ τήιν έλευθερί αν σκέψεως καί συνειδήσεως. Άποδοκιμάζει πάν μέσον άττει λοΰν ττίν ελευθερίαν ταύτηιν καί καταδικάζει την βίΐαν. V Ό 'Ελευθεροτεκτονισμός δέν είναι θρησκεία ούτε πολιτικάς όργανισμΐός, διό κ,αί αυστηρώς άττοκλείει ττάσαν έν ταίς ΣτοαΤς συζήτησιν επι θρησκευτικών ή ττολιτικών ζητημάτων καί δέν με τέχει των έη' αυτών άγώνων. Οί 'Ελευθεροτέκτονες πιρεσδεύ ουν, δτι οί άνθρωΐτοι, οίαδΐϊττο- τε καί άν χωρίζη αύτούς διαψο Τή,ν θεμελιώ&η βάσιν της έν οά πνευιματικών η υλικόν ττρο- Έλλάδι ΣυμΙβολικής Μεγάλης Στοάς τής "Ελλάδος (τέως Γαλ.: Μεγάλης Άνατολής τής 'ΕλλΙά- . . δος) άποτελοΰν αί Γενικαί Άρ γεννώνται ελεύθεροι έχοντες τα χαί τοΰ 'Αρχαίου καί 'ΑτΓοδεδε αύτά δικαιώματα. σάντων, καταγωγής κοινωνικής θέσεως, εθνικότητος, φυλής χρώ ματος, γλώσσης ή θρησκείας, γμένου Σκωτικοΰ Τάπου, ώς σϋ ται καθιερωθησαν διά των Με γάλων Συνταγμάτω.ν τοϋ Τ 762 καί 1736. II Ό 'Ελευθεροτεκτονισμός πι στεύει είς την ύπαρξιν τοΰ ©εοΰ υπό την ττροσωνυμίαν «Μέγας Οί "Ελευθεροτέκτονες, ίσχυρο τηοιοΰντες μεταξύ των αΐσθήμα τα ειλικρινώς άδελφικά, άττοβλέ ττουν τηρός αλλήλους ώς πρός άδελφούς καί έργάζονται έν τώ Τεκτονισμώ ώς "Ενωσις άβελ- φών, θεωρούντων καθήκον αυ¬ τών όπως έκαστος κατάδύνα Άριτέκτων τοΰ Σύμτταντος» καί ·μιν'συντελέσουν είς τό νά έΐττε- είς τή> αθανασίαν της
  σε κταθοΰν οί άδελφικοί θεσμοί, οί
  δομενος δέ την είς ήν έκαστος συινδεοντες αλλήλους, έφ^ δλων
  Τέκτων άνήκει θρησκείαν, τη,ρεΐ των μελών τής ανθρωπότητος,
  απόλυτον άνοχήιν τφος -όσον
  θρησκευτικήν δοξασίαν.
  III
  Ώς φιλοσοφ.ικός, τπροοοευτι-
  κός καί φιλανθρωτπκός ό 'Ελει/
  θεροτεκτονισμός ά-οσκοττεΐ την
  ηθικήν καί ττνει/ματικήιν βελτίω¬
  σιν των μελών τού διά τής ού-
  Θεωροΰν, σι/νεπώς ώς καθήκον
  αυτών τό άμύνεσθαι υπέρ παν
  τος άδικουμιενου καί εχουν ώς
  αρχήν τόν σεβασμόν τής έλευθε
  ρίας την αναγνώρισιν της ίσό
  τηιτος καί ττίν καλλιέργειαν τής
  ιμεταξύ των άνθρώπων άδελφω-
  σύνης. (Συνεχίζεται)
  • Συνέχεια από τή σελίδα 1
  Κώ, μεγάλωσε στήν Πάτμο, ε-
  κεί πσύ στέριωσε η φαμήλια καί
  συνάντησε τή μητέρα τού οτό
  Γυμνόσιο Καλύμνου όπου η οι-
  κογένειά της μιτανάστευσε από
  τόνι Πύργο τού Δυροϋ γιά λό-
  γους «βεντεττας».
  Ο Κυριάκος Ι. Διακογκΐννης
  γεννήβηκε στήν Αθηνά στίς
  28)6)1927 πήγε οτρατιώτης
  δυό φορές καί τέλειωσε τό Γυ¬
  μνόσιο τό 1948. Από τό 1946
  — 1951 τακτικό μέλος τής εθνι
  κης ομάδος στϊβου. Πρωταθλη
  τής Ελλάδος εφήβων μέ νέο Πά
  νελλήνιο ρεκόρ τό 1947, πρωτα
  θλητής Ελλάδος Δεκάθλου τό
  1948 καί ττολλές φορές ΠηνχΑλη
  νιονίκης εφήβων στούς δρό-
  μους ταχύτητος. Τό 1949 ν<ικη- τής των 100 μέτρων στά Βενιζέ λεια πού έγιναν στά Χανιά, πά- τρϊδα τού νονού τού Λαιτέρη Βενιζέλου. Μετανάστευσε στό Λσνδίνο τό 1954. Δ ι έτελεσε επί σειρά ετών συντόκτης στό πε- ριοδικό «Κρίκος» τού Λονδίνου τό οποΐο εδημοσίευον πάνω α¬ πό σσράντα άρθρα — μελέτες τού γιά τόν Απόδημο Ελληνι- σμό των πίντε ηπείρων τόν ο- ποίο Ελληνΐσμό ο συγγραφέας γνωρίζει όσο ελάχιστοι 'Ελλη- νες. Τό 1955 παντρώτηικε στό Παρίσι μέ Γαλλίδα φαρμακολό- γο κι απέκτησε μιά κορη σήμερα 25 χρονών. Τό 1972 στό Λονδί νο ήρθε σέ δεϋτερο γάμο μέ τι>ν Όλγα Τερμεντζή από την
  Καβάλα κι απέκτησε ένα γυιό
  καί τρείς κόρες. Τό 1957 εξέδω
  σε οτό Παρίσι την «Πατρίδα»,
  εφημερίδα πού διατηρήβηκε
  στή ζωή μέχρι τό 1967 και τής
  οττο'κκ τα άρθρα καί σχολια α¬
  πετέλεσαν υψηλά δίϊγματα δή
  μοσιογραφ'κις. Τό 1969 εκδίδει
  στό Παρίσι τό καυστικότερο αν
  τιιδικταΐτορΗΐό ϊνττυπο πού εκυ-
  κλοφόρησε κατά την επταετία,
  την εφημίρ'Λα «ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗ
  ΜΟΚΡΑΤΙΑχ πού απαγόρευοιε
  μέ διάταγμο δημοσιευθέν στήν
  εφημερίδα τής κυβερνήσεως η
  τότε γαλλική κυβερνηση καί ε-
  σχολ'κισε η γνωοτή ίφημιρϊδα
  «Κανόρ ανσενί». Πρόκκιται γιά
  τό ΜΟΝΑΔΙΚΟ έντυπο πού φι-
  μώθηκε καθ* όλη την ε—ταιτία
  οτό εξωτερΜΐό. Ο Κυριάκος Δια
  κογιάννης στά 21 χρόνια ζωής
  τού στή Γαλλία εδημοσίευον πά
  νω από 400 άρθρα καί στίς
  δυό γλώσσης, γαλλικά καί ελλη-
  νικά σέ δικά τού καί άλλα έν-
  τυπα, άρθρα τα οποία κατά
  καιρούς εσχολΐοσε ο καθημερι
  νός καϊ περΐιοδικός γαλλικός τύ
  πος «γκωμιαοτικά. Η ανοικτή
  {πιοτολή τού τό 1964 πρός τόν
  τότε υπουργό καί γνωστό δια-
  νοούμενο Αντρέ Μαλρώ έκανε
  πάταγο σ* ολόκΛηρη τή Γαλλία
  καί ποοκάλεοε συζητήση στή
  γαλλική Βουλή.
  Ο Κυριακού Διακογιάννης
  φοίτησε στήν νομική σχολή
  τού Πανεπιστημίου τή< Σορβό- νης καί παρηκολούθησΐ μαθή- ματα ιστορίαν καί φιλοσοφϊας καθώς καί ιστορία τής τεχνης στήν περνφημη σχολή τού Λού βρου. Εμελέτησε συστηματικά ίπί τριάντα χρόνια την ελληνι- κή ιοτορκι. Τό 1961 τψήθηκε μέ τό αργυρό μιτάλλιο Τεχνών — Γραμμάτων κσί Επιστήμων τό οποϊο η Γαλλία απονέμει σέ διακεκριμένους Γάλλους καί ξέ- νους διανοουμένους καί πού τό ιπόμενο έτος απενεμήθη στόν τότε πρωθυπουργό τής Ελλά¬ δος. Το 1963 τιμήθηκε μέ μιά αλλη σημαντική διάκριση, τόν οταυρό τού ιππότου «ποληι- κή< παδζιας» σέ αναγνωρίση των υηηρεσιών τού στήν ανα¬ πτύξη των σχέσεων Ελλάδος — Γαλλίας. Εγραιμε τα βιβλία: «Στήν Κόλαση τής ΚΥΠ», ένα εργο συγγαρφικό ορόσημο στήν σύγ χρονη εποχή γιά τα έλληνικά δέ δομενα, «Σκυλανθρωποι», οί πιό συνταρακτικές σελίδες πού γράφτηκαν στ ην Ελλάδα γιά την γερμανική κατοχή καί την Μακρόνησο, «Πωλειται Πατρίς» η πρώτη εμπεριστατωμένη μελί τη γιά τίς επιπτώσεις της σκα- νιστικης δραστηριότητος σέ βά ρος τής πατρίδος μας, τίς επε- κταιτικές διαθεσεκ τής Τουρκί¬ αν, τούς κρυφούς της συμμα- χους, τα αιτια που μός οδη- γούν τήσν ΕΟΚ καί τέλος, ·Ο* Σαρκοφάγοι τού Ελληνισμού» πού προβληματιζει σί\ΐίρα κά¬ θε σκετττομενο 'Ελληνα γιά τίς τρομεράς τού αποκαλυΐ|ΚΚ· «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓνωρΙζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω ατίλί- σεως όπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιη- θεί διακοπή ήλεκτρικού ρεύμοτος ώς κάτωθι: ΤΡΙΤΗ 10.6.80 1. Άπό 08.00 μέχρι 14.00 Περιοχη ΣΩΠΑΤΑ (Δυτικά τής λεωφ. Άλ. Πατταναστασίου) 2. Άπό 09.00 μέχρι 11.30 οδοί: Σκορδυλών — Χαρ ικούτση — Άντ. Συμιακοΰ Βαλέσχρα — Σαδβαθιανών — •Άρετής Νιώτη — ΠαλΙμέτηι — Σαμουήλ Χάους — Κούρ *ικα — Ντεντηδάκηδων — Βουρδοαμττάδων — Δαμιανοΰ καί Λαχαναγορά. 3. Άπό 14.30 μέχρι 17.00 οδοί: Γκάλη — Μονής 'Αρετίου — Σολωΐμοΰ — Καλαμά — Ψαρών — Φιλοθέη — Ίχάνου — Λεωνίδο1» — Μονής Πρεδέλης καί λεωφ· Δημοκρατίας — Έθνικής Άντιστάσεως άττό λεωφ, Γ. Παπανδρέου μέχρι Ναξίμου Μαργονίου. ΤΕΤΑΡΤΗ 11.6.80 1. Άπό 07.30 μέχρι 11.00 Περιοχή νοτιοδντικά Έρ γοστασίου Βαθι/πέτρου. 2 'Αττό 09.00 μέχρι 12.00 προάστειο ΑΜΠΕΛΟΚΗ ΠΟ Ι 3. Άπό 11.00 μέχρι 14.00 οδοί: Ροδοττάς — Σικε λίας — Μιίλου — Κατρέ καί οδοί Κορυτσάς — 'Αργυρο κάστρου άπό Κράπτης μέχρι Λαγκαδά ΠΕΜΠ'ΤΉ 12.6.80 'Αττό 08.30 μέχρι 12.30 περιοχές Μέσα Κατσαμττά — Παττεράκη — Άγροκηττίου — Άλάβαστρα Κρήτης — Καμπεροσαλή Μετόχι — Οίκοτροφεΐο Μητροττόλεως — Γερμανικά — Μτπεντεβή — Άγιος Ιωάννης — Μεσαμττε ίλιές ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.6..80 1. 'ΑτΓά 08.00 μέχρι 10.30 οδοί: Ζερδουδάκη — Δέ κελείας — 'Εμιμ Καστρινάκη — Αθαν. Διάκου — Νίτολ ντάνη — ΔρακοντοτΓθύλου — Χαριλάου Τρικούττη — πλα τεΐα Κύπρου κα! λεωφ. Χρυσοστόμου — Κνωσσού — Ί ωνίας άττό πλατεία Κυττρου μέχρι Λουκά Πετράκη καθώς κλινική ΓΑΛΗιΝΟΣ. 2. Άτπό 11.00 μέχρι 13.30 οδοί: Σγουραμαλίνης — Ρολέν — Καλογνώμωνος — Κάσσου — Ν. Σταυράκη __ Τίτου Γεωργιάδου καί λεωφ. Άκαδημίας άπό πλατεΐα Κΐύττροι/ μέχρι Λουκά Πετράκη. 3. Άπό 14.30 μέχρι 17.00 οδοί Ρόδων — Σουργιαδσ κη — 'Εθνικής Άντιστάσεως — Άντων. Μηλιαράκη, .λεωφ. Δημοκρατίας άττό Καραγιάνντ, μέχρι Γκάλι καί λε ωφόρου Γ. Παπανδρέου άπό Δρακοντοπούλου μέχρι Έ¬ θνικής Άντιστάσεως. ΣΑΒΒΑΤΟ 14.6.80 05.00 ,2.00 ΛΟΙ— Π1ΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΙΙΟΥ