91218

Αριθμός τεύχους

273

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

16/6/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έετ ™*" Πεβ ■■ εΜ ε^π| ε^ε| **£ εε^π| ε£| £ε||
  Χαράς α* αυτόν, «ού *ρι> μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, ηρολάλη νά π«ϊ βστω
  καΐ μιΛ συλλαβή δική τού.
  π. «ΑΖΜΤΖΛΚΜ
  I
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ΒΑΓΕ1Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΜ
  ΒΑΛΗΘΕΙΑ
  * -»βοβον*Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 1ΟΥΝΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 210.291
  Χρόνος 6ος—Άρ· φύλ· 278 — Δρχ· 10
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ,3 ν Τί* .·
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΪΛΑΚΗΣ
  / ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ «
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ τουμανουχαρη ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Γιά νά πετύχει τό στόχο τού ό Αμερικανο-σιωνιστικός Ίμπεριαλισμός
  ΟΡΝΑΖΟΥΙΜ ΣΤΗΙΜ ΚΡΗΤΗ
  ΕΝΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΝ ΕΡΓΕΪΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ·ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Ο Δ)ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ! ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΧΕΙ ΑΠΕΛΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΞΕΝΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΦΑΚΕΛΑΩΜΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΑΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!
  Άνενοχλητα κι' άδίσταχτα τα έγκληρατικά. δργα-
  να τοΰ Ίιμπερ'αλιοιμοΰ άλωνίζουν την (Κρή{τη<» κατα- σκοπεύουν και καταγράκρουν τα πάντα! Κομπιούχερς οτηρενα στήν μακρυνή Όλλανδία «καρτελώνουν» δ- λ!ους τούς Κρη'τι,κούς, οσους άνακατεύονται μέ τα κοινά η άναπτύσσουν κάποια δραατηιριότηπα· Άμερικάνικα συνεργεϊα κ'νηρατογραφοΰν στά ϊΐσια τίς Έλληνικές παρελάοεας οτό Ήρακλειθ/ καταγρά- φουν τα πάντα/ «εΐδικοί» μελετοΰν την ψυχοσύνθεσϊΊ μας, γιά νά στεριώσουν, νά πατήισουν τελε'ωτικά πό δάρι σέ τούτηι τή γή! Κι' άιπομένει μόνο ή αντιδράση] τοΰ περήφανου λ,αοϋ μας> πού πραπει νά σταβεΐ άντρικειος κι' άνυιιο
  χώρητος μπροστά στούς κα'νούργιους κινδύνους·
  Ό κομττος έφτασε στό χτένι· Νά άντιδράσουιμε
  πρίν είναι άργά* Νά διώξουμε τίς ξένες βασεις πού
  οτεγάζουν δτι έλεεινό καί αθλαο έδηΐμοιύρν—σε ό άν
  θρωίττος πάνω στή γη.
  Μιά βρωμε,ρή καί απαράδε-
  χτη εθνΜά υπόθεση, βγήκε στό
  φώς, από τόν ημερήσιο Αθηνα-
  Ί'κό Τύπο. Αφορά τή δράση
  των ξένων μυστικών υπηρεσι-
  ών, των πολύπλοκων μηχανι-
  σμών τους, πού καταργούν τό
  Σύ ντα γμα, παραβιάζουν τούς
  Ελληνικούς Νόμους καί «φακε-
  λώνουν» όλους τούς Έλληνες
  πρακυμένσυ νά φτάσουν πιο
  κοντά στούς βρώμικους σκο-
  πούς τους.
  Γκι την Κρήτη, τό επόμενο
  θύμα τού Ιμπεραιλισμού, τα
  πράγματα είναι κατά ττολύ χει-
  ρότερα. Γιά μας τούς Κρητι-
  κού(, έχΐ.ι πάφει πρό πολλού
  νά υπάρχει ιδιωτική ζωή, έ-
  χουν πάψει νά ισχύουν οί βασι
  κοί ηθιχοί κανόνες.
  Αλωνίζουν στήν Κρηττη κάθί
  λογής μυοτικές υιτηρεσιες. Η-
  λεκτρονικοϊ υπολσγιστές, κρα
  τονε μαϋρα κιτάπια γιά όλους
  οσους αναμιγνθονται μέ τα κοι
  νά, ή αναπτύσουν μιά κάποια
  δραστηριότητα.
  Ο Βουλευτάς Ηρακλείου κ.
  Κώστας Ασλάνης κατήγγειλε
  την ττερασμένη βδομάδα οτή
  βουλή, ότι ύμφωνα με τίς πλη-
  ροφορίες τού, ο Διευθυντήν τής
  Αγγλικής Αρχαιολογικής αττοστο
  λής τού Ηρακλείου ονόματι
  ΟΑΤϋΝα, έχει απελαθεί επι Μα
  καρίου από την Κύπρο σάν μέ
  λος ξένων μυστικών Υπηρεσί¬
  αν!
  Ο κ. Ασλάνης βεβαία ζήτησε
  στοιχεία από την Κυβέρνηση ό
  μως εδύ προκύπτ» ίνα πολύ
  σοβαρά θέμα: Οί ξένες σχολές
  δρούν ελευθέρα στήν Ελλάδα
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  περνούν από ειδικούς μελετητές
  καί μπαίνουν στά «μαύρα κιτά
  ττια» των κομπιούτερς. Κι ακό-
  μη: Τό συνίργείο των Αμερικά
  νυν δούλευε μπροστά στά μά
  τιο όλων των Ελληνίκων Υπηρε
  σιών.
  Μέσα στήνΑμερικάνικΐ} βαση
  των Γουρνών, υπόρχει (σύμφω-
  να μέ πληροφορίες πού προέρ
  χονται μέσα από τή βάση) πλή-
  ρως εξοπλισμίνο μέ όλα τα σύγ
  χρονα ηλικτρονικά μέσα, κλιμά
  κιο τής περιβόητης Ο.Ι.Α., τής
  υπηρεσίτκ πού καταγ-γέλθηκε α
  πό τόν ΑθηνάΥκό Τύπο, ότι φα
  καί τό προσωπικό τους τυγχά¬
  νει προνομιούχου αντιμετώπι
  κελώνει τα Κόμματα καί τα μέ-
  λη τον?.
  ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ
  Περα απ' όλα αυτά, σύμφω-
  να μέ στοιχεία πού μάς έθεσε
  υπ' όφιν ο βουλευτής Λασιθιού
  τού ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλης Χατζη
  υπάρχει στήν Ολλανδία
  μιά πολυιθνική εταιρεία πού α-
  σχολείται μέ παροχις υπηρ<ο>
  ών πάνω σέ θέματα πληροφορι
  ών κ.λ.π. καί η οποία έχει καρτε
  λώσει όλους τού< Κρητικού^ πού έχουν αναπτύζει μιά κά¬ ποια δραστηριότητα! Καί τό • ΣΥΝΡΧΕΙΑ οτή <η)Μα 4 ΤΙ ΠΕΝΕ ΟΙ ΒΟΥΑΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ Ή Κρήτη λόγω τής στρατη Ή Κρήτη ύπονομεύεται κωριο γικής της σημασϊας, συγκεντρώ λεχτικά μέ μιά συστηματική δι νε· τό ένδιαφέρο των ξένων γιά άβρωση τής οικονομ ικής καί ττο λιτιστικής της ζωής κι' από κεί καί ττέρα έπιχαρεΐται ή κατα¬ γραφή τού ϋλικοΰ της. Τό νησί μας άιτοτελεΤ τό έ επι τάττοι/ πραχτάρευση ξέ νων σι/μψερόντων. Αύτό μέ τΠν υπάρξη των ξένων δάσεων, δή μιουργεϊ την τΓεττοίθησΓΐ δτι ύ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Ή Κρήτη ςΐναι ένας ίδιαίτε ρα σημαντικάς στραιτηγικός χώ ρος γιά τόν Άμερικανο-Σιωνι- στικό Ίμπεριαλισμό όπως μαρ ιυρεΐ και ή έγκατάστασηι κα! συνεχιης έττέιχταση των 'Αμερι- Καί δέν είναι μάνο ο 0ΑΤ- ίΙΝΟ. Ο κ. Ασλάνης, κατάγγει- λε τόν Δ)ντή καιί Υποδ)ντή τή« Αγγλικής Αρχαιολογικής ΣχοΛής τής Αθήνας, ΜΕΟΑνν καί ΡΟΡ- ΗΑΝ σάν επϊσης απελαθέντες α¬ πό την ΚίιπροΙ Σηραντικό επϊσης ρόλο οτή δράση των «γκεσταμΐΐιτύν» πού φακελϋνουν τούς Κρήτες, &ιαβραμυτίζουν οί ξένες στρα τιωσικές εγκοταστάσεις πού υ- πόρχουν στόν τόπο μας. Υπάρχει στά χερια μας φωτο γραφία αμερικάνικου κινηματο- γραφικού συνεργίίου, πού κιν^ν ματογραφεί την παρελάση τής 25ικ Μαρτίου στό Ηράκλειο. Η Φωτογραφία δέν δημοσιεύιται σ* ιαυτά τό φύλο γιά τεχνικούς λό γους). 'Ετσι αποκαλύπτεται άλ- λη μιά πτυχή των δραστηριοτή των των Εγκληματικών ξένων μυστικών υπηρεσιών. Τα στοι- χεία πού κινηματογραφούνται «Νυν υπέρ πάντων αγών» ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Έντατικές προετοιμασιες γιά/τήν^διεδνή συνδιάσκεψη 23 συνολικά χώρες καθώς καί Γιά την καλθτερη, ττροε,τοιμα θερωτι^ά κινήματα καί δημοκρα Δευτέρα: Άλικαρνασσός ΜοΤ έκπρόσωπτοι διαφόρων άπελευθε σία τής Διεθνοΰς Διάσκεψης τικοί τταραγοντες άπό δλες τίς ρες, Τυιμ—άχι ρωτικών όργανώσεων, θά έλθουν ττραγματοποιήθηκαν ή ττραγμα- χώρες της Μεσογείου. Πιροβλέττε Τρίτη: Μασταμ—άς, Καμίνια, στο Ηράκλειο προκειμένον νά πάροαν μ&ρος στήν Διεθνη Συΐ'- διασκεψη γιά τήιν καταργήση των ξένων δάσεων. Προκεΐται γιά μιά πολύ ση- μαντική εκδηλώση, ττου ττρέπει τοττοιοϋνται τίς έπόμενες μέιρες ται κ4 ττραγματοποιηθοΰν μέιχρι Καλέσσα, Προφήττης Ηλίας μαζικές συσκέψεις στίς οποίες την έτρβμενη Παρασκευή σέ πά Τετάρτη: ■Αγια Τριάδα, Πά ε'κτός άττό τούς έκπροσώπους ρακβτω συγκεντρώαεις · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίαα 4 λόγων παίρνει μέρος καί ό λαός . τώι/ φορέων, σωματείων καί σι/λ τοθ νησιοΰ. νά στεφθεΤ μέ έπΐτυχία καί νά Στίς συσκέψεις γίνεται άνά- γ'νει ή άφετηρϊα τής συνειδητο λύση τής σημασίας της Διάσκε ποιήσεως άπό τάν λαό, των κιν Ψης, σχηματίζονται πολι/μελεΐς πού διατρεχει ή χώρα έπιτροττές δουλειάς, διεθνών μας έξ αίτίας των ξένων 6άσε σχέσεων, ΤΓροπαγάκδισης ών τ.-ομενο έιτίκεντρο τοϋ σμιου [μπεριαλισμοθ. παγκό ττάρχουν σέ έξέλιξη τέτοιες προ κανιΚών βάσεων ττάνω στό εΐδα σπάθειες. ... ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ «Περνώντας άϊτο την «Άλήθεια» νά δώ τ6ν ιρΐλο μου τό Μάνο, έραθα τα δυσάρεστα μαντάτα τού- Τοΰ εΰχαμαι, άιπό τα 6άθτι τής καρδίας μου νά γίνει σύντομα καλά καί νά γυρίοει ξανά στήν εφημερίδα τού· ΧΑΡΑΛΑχΜΠΟΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ» φός της. Καί ό λαός της δέν εί ναι συνηθισμένος νά σχύβει τό κεφσλι σέ ξένους άφέντες γεγο νός ττού άπειλεΐ την ξένη κυιρι «ρχία. Αέπε νά την έξαίρεσαν ■τής δράσης τους οί μυστικές καί άμερικάνικες καί Σιωνιστι- κές ύπηρεσίες; Έγώ λέω ττώς πρέττει ν' άγρυητνΌθμε γιατΐ ό κίνδυνος ύττάριχει. ΟΙΑ, ΣΙΑ ύ ττερδραστηριότητσ Ίσραηλινών δέν ττρέτΓει νά μάς άψή.νουν νά καθεύδοι/με. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥιΜΒΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΕΤΒΑ; Ουτε φωνή οΰτε άκρόαση, γιά την αύρβασΐ] ηού ύ ττογραψε ό Δήμαρχος .γιά την ΰδρευση τής βιομηχα¬ νικώς ΐχεριοχίίς Τό Δηιμοτικο Συμβούλιο την παρεατ&μψε οτούς Νομικούς Συιμβουλους τοϋ Δήμου νά άιποφανθοΰν έ ■κείνοι γιά την έγκυ.ρατη(τά της· Ό Πρά(εορος τοΰ Δ.Σ. ξέρομε πώς Ι5δωθΓε προθεσμια στούς Νομικούς Συμβούλους, νά γνωιμοδοτήοουν μέχρι τό τέλος τοΰ Μάη.·. Ό Ίούΐνΐις εχει όόμως 16. Κι οΰτε φωνή οίίτε ά- κρόαση γιά τή σύμβαοη... Τί συμβαίνει λοΐπόν; 23 άνήλικα κορίτσια «άπέδωσε» ή έφοδος ΝΕΕΣ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ|ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ Και δύο μηνύοεις γιά σερβιτόρες χωρίς αδεία 23 αντιλικο κορίτσια από 13 τού Ηρακλείου, ύστερα απά τόν —ιμελήτρισς αν-λίκων. χρονών μίχρι 15 καί 7 ανήλικα προ.χθ«σ.νό έλεγχο αστυνομικών Υποβλήθί»καν συνολιΐίά αγβρια, βρέθηκαν στίς ντκτκοτέκ οργάνων, μέ την συνοδϋα τής ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τού δικηγόρου Γιώργη Σταυρουλάκη ΧΑΝΙΑ (τού άνταττοΐφΐτή ττοινές. 'ΓΞξ !σου κοινό μυστι- μας κό αποτελεί καί τό γεγονός δ Συν-εχίζοντας οί δϊκες άγιρο τι οί διώξεις αύτές γΐνονται των γιά τ,ροχαΐες πα.ρα6άσεις γιά νά ττλήξουν τό έργατικό ττού είχον κάνει στό άγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα καϊ νά ά συλλαλητήριο ττού έγινε τόν ~ε ίΐτοτρή|ί<χ/ν τούς έργαζόμενους ρασμένο χρόνο. Χθές καταδικά άπό τταρατπέρα διεκδικητικους στηκ£ σέ 20ή.μερΓ> φυλακίση ό άγώνες
  Δη,μ. Δημητριαδης ό οττοϊος σέ ΟΊ άγ,ρστες, παραγωγική τά
  εν&.ξη διαμαρτυ,ρίας άρνηθηκε ξτ μέ άνύτταρκτο σχεδόν συνβι
  νά έξαγοιρόΊσει την ποιντί τού καλκτμό, χωρίς ούσιαστική όιρ-
  καί κλείστηκί στίς φυλακές. γάΐνωστϊ καϊ μέΊ έκττροσωπους
  (ΟΙ ε>τμβρίβες) ύπηιρέτες των εκάστοτε κυΐίερ-
  Άττοτελεϊ κοινό μαστικό, καί νησεων, ιιαρέμειναν, ολ' αύτά
  νιά τόν «ώ α-λη,ροφόοητο 'Ελ τά χρον,α, άδρανεΐς δέκτες μιάς
  λ.ηνα τό γεγονός δτι χιλιάδες άλλοττροσαλης άγροτικής τολι
  ίργόπες -,Λγιωνιστές τά τελευ- τίκής, πού θά μ-αροθσε, χωρίς
  ταία τριάντβ χρόν.α σύρθηκαν νά κ.ν6ννεύε. νά χαρακτ-ρ.στεί
  στά δικασττ>ρ.α μέ δ.άΦορες έξωπραγματ^, νά την όνομά
  κατιγνορίες, δπου δικάστηκαν σει κανείς -ροκλητ.κή καί
  » _____Γ._νι ι ι ι»*υ~τυ ι?ν _νώΐ!θ: ΟΤίθΜΌθλ]&&η>ϊ
  (^«21 Κ0[ΤΟ3Ο4Ι<ϊμΚ' * Γρε**ν ε>ΐτ %+ψ^*ρ·**·
  τ. ττς «5οψβΑε·«ς καϊ τής τά Τά τελετοαία χρόνια κ. άφοθ
  ξεβς» αί δοριές ττολλές «ορές
  12
  μηνϋσεις στίς παρακάτω ντισκο
  τέκ Βίθνν υΡ — ΕΜΡΑ5Υ —
  ΡΑΡΕΒ — βυΡΕΗδΟΝΙΟ — α¬
  πό τίς οποίες:
  4 γιά ΐίσοδο ανηλίκων
  2 γιά κοπέλλίς
  εργαζόμενες χωρίς αδεία,
  5 γιά αγορανομικές παροβά-
  σιις,
  1 γιά παράβαοη υγειονομι-
  κού κανονισμού.
  Μέ τόν «ρχομά τού καλοκαι
  ριού καί τό κλεκημο των σχο¬
  λείων, τό πρόβλημα των ντι-
  σκοτέκ, μεγολώνει. Δέν αρκούν
  μόνο ο» αοτυνομικοί ελεγχοι.
  Χρειόζεται καί η προσοχή των
  γονεων. Στό Ηρόχλΐΐο, όλο καί
  καινοϋργιΐς ντισκοτέκ ανοίνον-
  τα, ίτοιμχς νά προσφέρουν τόν
  απαπροσανοτοΑισμό κοί την
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4
  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ
  ΛΕΠΡΑ
  Η πείνο βρϊσκει τρόπο νά κο-
  ρεσθιί χωρίς τή βοηθεία τής
  σκέιμης. Τό έν στ ι κτ ο συχνά αρ-
  κεί. Η σιχαμάρα απομακρύνχι
  πρόσωρινά τό Θάνατο τής μό-
  λυνσης, η τύφλωση κρϋβει τόν
  πυρηνικά όλεθρο. Όλα .αυτά τα
  απόβλητα τής ανθρωπίνης ηθί-
  κης θανατώνουν τόν άνθρωπο
  καϊ λιπαϊνουν τα κυπορίσσια.
  Όλα αυτά δέν χρειάζονται σκϊ-
  «|ΙΓ|. Η ελπίδα όμως; «Εφόσον
  ανοττνέω ελπίζω»! Τί αναηνίω
  καί πού ελπίζω;
  Κ. Δ.
  λώσεων, οικονομ ικών τεχνικών
  ζητημάτω κλττ.
  Τέτοιες συσκέψεις μέχρι στι-
  γμής έγιναν στά Χανιά, τό 'Η-
  ράκλειο κοβί στό Ρέθυμνο.
  Τή Διάσκεψη όργανωνουν ή
  ΕΕΞΔΥΕ; ή Πανελλήνια Έπιτρο
  πή Άγών.α γιά την Καταργήση
  των Ξένων Βάσεων, ή Παγκρή
  τια ΙΕ—ιτροττή κατά των ξένων
  βάσεων σέ σννεργασια μέ τό
  Παγκόσμιο Σν»μ6ούλιο Είρήνης.
  'Εχουν κληθεΐ νά ττάρουν μφος
  κινήματα είρήνης, ττροοδευτικά
  ττολιτικά καμματα έθνικοαητελευ
  ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ
  ΑΡΓΑ...
  Πρίν σναγκαστεϊ ό Παλαι-
  στίνιος νά πάρει τό δττλο στόν
  ώμο, εΤχαν προηγηβεΤ οί άγο-
  οές γαιών, τα β)>κελώματα> Α
  Σιωνιστική εΤσδολή. Κρητικού
  μην ττουλάτε τή γή σας, μην ά
  ψήνΐετε τούς ξένους νά ττατάνε
  τό πόδι στόν τόττο μας.
  Ψ.
  Ένώ τό χωριό «Κασταμονίτσα» διψόει
  ΜΙΑ ίΕΟΤΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ „ ΑΕΡΑ (Κ0ΠΑΝΙΣ70)
  Στέρεψε πρίν καλά - καλά παραδοβεϊ τό έργο
  Μιά γεώτρη~| ποϋ ργάξει...
  25 κυΒ'κσ ..αφα κοπανιστό
  Ενα χωρ ι ο που διψαει στην αρ
  χή κιόλας τού φίτεινοϋ καλο-
  καιριούΙ Προβληματική η ϋδρευ
  ση τού χωρίου Καοταμονϊτσα
  τη< πεδιάδας... Στήν αρχϊ, υπήρχί ένο —- 0 ΣΥΝΕΧΕ1Α στή θΜλΙδο 4 γάδί μέ άψ<ώνο νίρό οττ. ύκη τοϋ χωρίου Ύστερο, μϊ τα «συστήματταΛ τής αποχβτευσης, το νιρο μολυνθηκε.... "Ενός ...ραβδοσκοπος, υπέ¬ δειξε τόν τόπο μιάς γυωτρησηί- Η Κοινοτίϊτα τά δέχτηκε. Η Νομαρχία ίνέκρινε. Η γεωτρη- σ:] δημοπρατήβηΜίί κι ενός Υί'* λόγ&< ανΌλαβΐ τή δΐονοΐξη. Σίτό σχετικο σχέδιο πού υϊτέβα λε, καθορίζΐί χαροχτηριστ(κά τήιν πα,ροχή τής γΐωτρησης σέ 25 κυβικά ανά ώρα. Η Νομαρχία ρύθμισε τά αντλητικά μηχρνή- ματσ γιά παροχή 20 κυβικών. Αυτό όμως κροτησε πολύ λί γο. Τό νερό λΓγόστειΐκ. Κσνανί στόν ίργσλόβο γίωλό γο νά ξοναπόίΐ. Ξαναπήγε και καθόρισε την παροχή νερού σέ ...16 κυβικά ανά ώρα. Αυτό έ- γινε τό Γτερυσινό φθινόπωρο... Καί στήν αρχή τού Καλοκαι ριού η γεώτρηση ...οτέρεφε, πρίν γίνιει η ούσιαστική παρολο βή τοϋ έργου! ΑηΛαδή πρίν κα¬ θ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή αεϋδα 4 ΑΠΟ έτώνι οί ΗΠΑ τροφοδοτοΰν την Έλλάδα μέ πολύιμορφηι στραηωτικήι 6οή!&εια ώΐστε ν' άντιρετΧιϋπί ζει τάχατες έβρικές έταθέσεις· ΑΠΟ έτων οί ΗΠΑ ένισχύουν ΐποίΛλαπλάσια τούς έχ θρούς της Ελλάδος καί ποικιλοτράπως καλλιεργβθν καί ύποδαυλίζουν την έιταθετικοτητά τους· ΤΟ 1970 ή χώρα μας θά δατιανήΐσει τά 50ο) ο τοϋ προ ϋοτολογισμοϋ της προκειμένου ν' άνταΐτοκριθεΐ στίς έ ζοΓτΑιοτικές της δαπάνες καί νά άναχαιτίσεχ αυτή την έταθεηκιοτη,τα τά 25ο) ο σέ καύοΜμα ντά νά χινηΓ σει τό μοτέρ τής οίχονομίας της. Μέ τά ύττολοιι-α 25 ο)ο πρέιπει νά λειτουργήΐσει ό κρατωαός μηχανισμλς/ νά καλυφθοϋν οί δηιμόχπες άπενδύσεις καί νά έκχελε σθοΰν τά άναπτυζιακά της προγράρμαχα. ΤΟ σύνολο των ποσϋν πού διαθέτει ή Έλλάδα γΐΑ την άιγορά σπλωΛ' καί καυισίμων καταλήγει αύτού&ιο στό άιμερικανικό θησαυ,ροφυλάκειο άκρου δλες οί ιηθλε- μικές βΐομηιχανίες τής Δύσης καΐ δλες οί έταιρείες πε* τρελαίων έιλεγχονταα άΐπιό τά άμερικανικά τράιστ· ΕΤΣΙ- μέ τό σατανικό αύτό «σύστηιμα» ή δηθεν κανική «6οή|θεια» λειτουργεϊ σάν τελεία μ σύριγγα της έθνικίϊς μας οϊκονορίας- ΚΑΘΕ μέ,ρα ό ΐταγιδευιμένος "Ελληνας έργάζετα' πε- ρισσότερο ώστε νά καλύτττει τίς συνεχεϊς ο.ναττ4~τχ κές κλίμακες τοϋ «ουστήραιτος» άσροϋ τό στόμιο της σύ ριγγος διαρκώς εύρύνετα' άφοΰ τά κήίτη τής Φλάρα δας, οί καρχαρΐες τής Καλιφόρναας οί δεινόθαυροι τής Άλαιμπάμας καί οί κροκόδειλοι της «Γουώλ Στρήτ> ά
  πα'τοΰν κάθε μέ,ρα περΐΌοοτερο αΐμα·
  ΤΟ «σύστηρα» βρίσκει ΐδαντκά την έφαρμογή χου κοΐ
  στίς άπεναντι ακτές τοϋ Αίιγ-αΐου· Ή τουρκιχή ξ
  οχτη είναι τό άίπαυγασμά τού.
  Βεβαίως άνήκουμε στή Δύση! Οί ΗΠΑ ίίμως ρ
  νται πάρα πολύ δυτικά! Άγγΐζουν σχεδόν την ..·*Ανα
  τολή. 'Εξ ου καί ή «είρηνική συνύιηαρζη» βαδΐζοντας
  πάνω στό τεντιυρένο σκο'νί τής ίοορροΐτίας τοΰ τρόμου
  έτατρέιπει τήνι άατρόΐσκοΐττηι λεΐτουργία τοΰ σαταν'Λ)0
  «συοτήματος»! "Ενας Βεριγγιος πορθ|μος πού τίς χΐιΐρί
  ζει ύ νόηιμα έίχει...
  ΤΟΥΣ πολιτικούς μας ήγέτες ή ττανάθλια αυτή πιραγ-
  ματωοότητα τούς ύποτασσει σέ μιά συλλογιοτική ςραθλο
  κυκλΐίκοϋ ΐτροβληιματισμοΰ πού τούς κρατά δέσμΐους
  τοϋ «συκπΐιματος» δίχως νά τούς έιπιτρέΐπει άί_λυτρω
  τικούς κραδασμούς. Μίποροϋν νά ύπακούουν, βχι ν* ά
  ποφασΐζουν- νΑν άΐποπειραθοϋν άνυ~ακοήν κάβτοΐος. Ά
  ΐτρ'λιανός ναυΐΓΕηΐγεΐται. "Αν τολρήισουν ν' ^
  σουν κάποιος 'Αττίλας έξαΐτολύεται·
  ΟΣΟΝ αμως περιορίζεται ή όρατότηίτα της ή
  σκέψιις τόϋον εύρύνονται ΐτεδια καΐ όρίζοντες τη»^
  'κής δυστυχίας καΐ της έβνΐκής δεινοπαθεϊας··.
  Η ΣΙΩΠΗ έΆεγε ό Βάκων, είναι ή άρετή τόίν
  ων· "Οταν στούς πνευμαιτκούς άνθρώιπους, στούς <ρο ρεΐς ένημέρωσης καί διαφώτισης ενός ταπου κυρχαρχεΐ αυτή ή «άρετή» είτε αύτούοια είτε μεταττοιητικά σαν1 & πσσ'ώταση, τότε οί πρώτοι γΐνονται 'Ακαδηιμαϊκοί οί δεύτεροι διαπρέηουν κυκλοφοριαχά χαϊ παντοιοτρόΐΓΗϋς. ( ΑΝ κάιποιος θελήσει νά άγναήοει αυτή την άρβτή, έν υκρω δολοφονεΐται ή όδηγχϊτα' ο*τό έξοτερ_ό —^( ], γ| έζουδετερώνεται- Καί ή άμερικανικϊί «6οήΊ(ΪΕ»'β» εί^ετ:! ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓϋιΝΚ«2
  "ΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝ1ΟΥ 1980
  ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Η γκαλφΐ «Σ/ταυρακακη»
  στο Ηρακλιιο, μιτήια στον τε-
  ταρτο Χι,οόνο τής λΐιτουργιας
  της. Γτο χρονικό διάστημα ποϋ
  πίρασε, η πνιυματικη προσιρο-
  ρά της, στ ό ΗρακΑειώτικο κοι
  Ο ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ
  Νά ττάς τταιδί μου στό καλο
  ιμά να κοιτάζης τή δοι/λειά σου
  καί νά φυλάσεις τα λιεφτά...
  Έτσι θά κάνης καταδιά
  ν' αφήσης καί γ ι ά τα παιδία
  σου
  Τοΰτα τα λόγια μοϋλεγε ή
  Μάνα μου
  σαν ιεφευγο στή ξενιθιά
  γιά να δουλέψω καί νά ζήσ»
  'Ήθελε φαΐνεται νά κάτμ»
  καταδιό
  ζήσω μά κ αι νσ
  ΐτλουτίσω
  οχι να
  Φουγκράστηκα τή συμβουλή
  γιατΐ τή νάμισα καλή
  και δούλευα σό> τό σκυλι
  κι' εχανα κόμπο τα λεψτά μου
  κι άς ήτανε άο&εια: ή κοιλιά μου
  Τό καψενεΐο, οί έκδραμές
  τό θέατρο καί ή ταθέρνα
  Οσον τελείως πειριττά
  κ ι ολάτελα αγινωσ-τα σέ μενά
  Έζήλευα τίς λιχουδιές
  ετρωγσ ψωμΐ κ ι εληές
  φτηΐνά τό ντύσιμο μου, τό φαι
  μου
  γιά νά γεμΐζω τό πουγκΐ ου .
  Κι άττό ένα φίλο σάν κ ι εμέ
  τόν τηρακτικό τρόπο ααθαίνω
  ττώς τούς φτωχούς νά βοηθώ
  καϊ τα λεφτά μου νά ττληθαίνω
  "Εδινα ενα παί.ριω δυό
  κ ι αύτό μέσα σέ λίγο χρόνο
  Καί εκανα πάντα καϊ χαρτί
  κι ήμουνα έντάξει μέ τό νόμο
  Στό γεϊτονα τα πρώτα δανεικά
  γιά νά γιατρέψει τό κσττέλι
  μά δέν έστάθη συνεπής
  καΐ τού έπούλησα τ' άμττέιλι
  Καί αλλοι ττοΰ δέν ήσαν
  συνετηεΐς
  γιά νά μή χάσω τα λεφτά μου
  ότι είχανε τάδγανα στό σφυρί
  κι δλα γινότανε δικά μου
  Μά ενας πού μέ νό,μο δέν
  (πιανστανε
  (σύτό δβν τό νομίζω κρίμα)
  εΰρηικα τρόπο χώρις νά φανώ
  τόν έστειλα στό μνημα
  Μά ήμουν καλάς χριστιανός
  δέν έλειπτα άπτό την Έκκλησια
  καΐ μέ μετάνοΐ£ς καϊ σταυροθς
  αναβα στό Χριστό κερακι
  Μα καί στό δίσκο των φτωχών
  — άς τόχω άττ' τό Θεό μιστό —
  έβανα τό δικό μου δεκαράχι
  "Ετσι περνοθσα τή ζωή
  μέ την καλή μου τή συμ6ία
  μά δέιν έκαμιε παιδία
  γιατί την ττηιρα λίγο γριά
  ε'ιχενε δμως καταδιά
  κ ι έτσι τα δυό γΐνανε τρ!α
  Κα! γέρασα σαράβαλο σωματικό
  άρχισα καΐ φοβόμουνσ τό Χάρο
  παιράτττονο εΐχα στό Καλό Θεό
  πού τάκανε ετσι νά μή μπορώ
  τή, δούλεψη ααζί νά ττάρω
  Κοϊ στούς ανβρώπους εΤχα
  τταράιττονο
  είχα κι ΐγώ την Τδια μούρη
  κ ι αύτοι δττου θελα 6.ρεθώ
  χωρίς κανένα σεβασμό μέ
  λέγανε γαϊδούρι
  (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑ,ΫΤΤΑΚΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Γΐαραδίδονται μαθήματα, Χαλκογραφίας,
  Ζώγραφικής, Πυρογριαφίας, Χειροτεχνίας. Δέρ-
  ματος, δωρεάν γιά τίς γυναΐκες.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  κ· ΑθΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑ
  Τηλ. 288-678
  νό, ήταν θιαματική. Μιά πνευμα
  τική φωλιά, μ α φωλιά τής τέ
  χνης, που κατάφτρε νά παρου-
  σιάσει στόΗρόκλΐιο, το έργο μι
  γάλων δημιουργίαν, όπως ο Μυ
  ταράς, ο ΓαΥτης, ο Ρίτσος...
  Κι ακόμη κστάφΐρΐ νά γινιι
  ενας πνευματικάς πνεϋμονας
  στά σχιδόν «φαλακρο» Ηρά-
  κλειο. Η πολιτιστική προσφορά
  της στά Ηράκλεκο, είναι αξιο-
  θαύμαστη. Κατάφχρί νά συ-
  σπτιρώσει πολλο-ίκ νίους γύρω
  από την τεχνη, υποδίχτηκΕ πολ
  λές φορές μαθητες μέ τούς κα-
  θηγητές τους στϊς αίθουσες, δι
  οργόνωσε εκθεσεις βιβλίυν, α-
  νάπτυξε μιά δραστηριότητος
  πού δύσκολα αναπτύσσει «ο¬
  ποίος ιδτωτικός φορέας.
  Μτταίνοντας στόν 4ο χρονο
  τής λειτουργίας της, ε'μαστε
  σίγουροι πώς η γκαλερί Σταυρα
  κάκη, θά συνεχίσει την πνευμα-
  τική της προσφορά, θά συνεχί
  σει νά ενβαρρύνει τούς νέους
  καλλπέχνΐς καί νά συμβάλλΐΐ
  στήν προσπαθεία τής καλλιτε-
  χνικής αποκέντρωσης...
  ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
  Συνθέσεις μέ φύλλα καί άι/θη [
  Η ΔΟΥΑΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΆΣ ΠΟΠΗΣ ΚΑΤΙΙΡΝΤΑΚΗ [
  Το κολάζ είναι μιά τέχνη νεώ
  τερη χωρίς ουσιαστική τεχνική
  αυτονομία καί μέ έκδηλους εκ-
  φραστικούς ή εικαστικούς πε
  ριορισμοθς, αφού ο καλλιτέχνης
  βρ'.σκυται μπροστά σ* ένα συγκε
  κριμίνο υλικά, σέ συγακριμένα
  χρώματα καΐ —ποΑλϊς φορές—
  σχή,ματα.
  Στή δουλειά τής Πόπης Κα-
  τσιρντάκη — ποϋ εκθέτει αυτές
  τις μέρ<ες στον "Αγιο Μάρκο — όλα τα παραπάνω στοιχιία υ- πάρχοον πιό έντονα. Τό υλικο τού κολάζ είναι τό φΰλλο, το ανθος, δημιοιυργήματα τής φύ- σης μονάχα. Έτσι τό έργο τής καλλιτβχνι δας γίνεται πιό δυσκολο. Πρέ- πει νά τοποθετηθούν μέσα σ' έ να χώρο συγκεκρΗυένο, συνκε- κριμίνσ σχήμοτα καί χρώματα, κι απο κεί καϊ πέρα νά αναζητη θούν τρόποι έκφρασις... Ίσως αυτό νά έκανε την Κα τσιρντακη νά προχωρήσει σί σχήμοτα εντυπωσιακά, χωρίς ουσιαστική θεμοτίκή οντότητα σχή,ματα από τα οττοία πολλίς φορές λείπίΐ ο προβΛημαιτι- σμος καί κυριαρχεί η χρωματι- κη αρμονία... Οπωσδήποτε, πιρισσότερη σατοτέλεια, ΐτ:ρισσότφη αρμο- νόα, παρατηρετται στά λα'Γκά σχήματα, όπου σαν πηνες έμ- π/ιυσης στάθηκαν οί θυμισες, τα Κρητικά ιαντΐδια. Τό ιυχάρι στο στήν περΐτττωση αυτή εί¬ ναι τό ότι ή Πόπη Κατσιρντα- κή δέν σταμάτησε. στό ανασκό. λιμα τής μνιήμης, αλλά προχώ- ρησε στήν αναζήίτηση μιάς ιδιαι τιρης αισβητηακ, τής δικής της εττίδρασης ττάνω σ" αυτά τα σχήματα. Κι ακόμη πιό ευχόριστο εί¬ ναι το γεγονός ότι η νΐαρή κα- θηγήτρια τοϋ «Παγκρήτιου)» κο τάφερε νά εντυττωσιάσει μέ μιά εκθέση εντελώς πρωτότυπη, ματ από την οττοία φαίνιται η προσπαθεία φαγης τού ανθρω που από την καθημιρινότητα, Π επιστροφή σέ απλά εντελώς φυσικά τεχνκκά μέσα. Μέσα από τα έργο τής Κατσιρντάχη, ξεττηδόιι μιά ρομαντική καλλι- τέχνις, πολλίς εχφραστικές δυτνατοτηιτίς, καϊ μιά ακτβητι- κή κοσμοθεωρία οπλοττοιημίνη, αλλό τόσο ξεχν»ρη καΐ εντυπω- σιακή. Εκείνο πού θέλομε νά τονί- σουμι σέ τούτο τό μικρά σημεί ωμα, εινοι η επιστροφή στί< εκφραστικέ< ρκ>ς, στήν εκφρα-
  στική παράδοση τού τόττου.
  Η λεπΌυργικότητα πΑάί —
  πλάι υέ την καλαισθησιία. Κι ύ
  ναι σϊγουρο πώς η ζωγραφική
  στήν νεώτιρη τουΑάχιοττον πα¬
  ράδοση, διαδραμάττισι ρόλο
  συμττλήρωσης κοί ολοκλήρω-
  σης ενός έρνου μέ λιιτουργικές
  καό πραχτηχές προεχτάσεις.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  .....»·♦
  διακοπες
  αυτοκίνητο
  ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
  Δέν ε,ίναι μόνο ένα μεσο αττα
  ιραιτη,το γιά τίς καθημερινες
  δουλειές, τό αυτοκίνητο. Είναι
  τό μέσον πού μπορεί νά διαδρα
  ματίσει τόν πιό όμορφο ρόλο
  στήν ψυχαγωγία, στην διασκε-
  δαση, οτίς διακοπες.
  Τώρα τό καλκοοίρι, άς πού-
  με, μπομύ νά γίνϋ ο αχώριστος
  συντροφός σας, αρκεϊ νά τό ε-
  >♦♦♦'
  Έπιπλο
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  κυριακοσ διακοπαννησ:
  υπευθυνοσ
  τυπογραφειου
  Κώστας Καθβαδίας
  Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ωφου τό λω
  ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΣΤΕΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
  Σ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ωφου τό λω
  Λ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  φοδιάσείτε μέ τόν καταΑλτιλο ε-
  ξοπλισμό, πού θά κάνει πιό
  «δροσερες» τίς πυρυμένΐς μίρκ
  τού καλοκαιριοϋ.
  Μέ τα αυτοιανητα, ά< πούμε, μπορεί κανείς νά μί.ταφέρει τίς καλοκαιρινίς αποσκευές τού, μέ άνεση καί σιγουριά. Ο αντιπρό¬ σωπον Κρήτης τής ΡΕΤΗΟίΑ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ, εχει νά σάς προτείνει χϊλιΐς δυό ιδάς όπως π.χ. τίς σχάρες, τίς τόσο απαραίτητες γΓ αυτές τίς μετα- φορές. Κι ακόμα: Δάπεδο αυτοκτνήτων Ψάθες. Αντηλιακές μεντάλιες, κατα- σκευιασμένες μέ τα πνό σύγχρονα επιτεύγμοτα τής τεχνικής. Ο Γιάννης Τσοκαλόκης καί η ΡΕΤΒΟίΑ, φροντίζουν γιά τ' αυ τοκίνητό σα< μέ χίλιο — δυό α- ξίσουάρ, πού φιλοδοξούν νά σάς απαλλάξουν από πρόσθετες φροντίδας! Μην ξεχνάτε λοιπόν, πρΐν ξε- κινήσετε γιά κάποια εκ&ρομή, πρίνακόμη αρχίσει καλά — καλά τα καλοκαφΐ νά επισκεφθιίτε τό μεγαλύτερο κατάστημα αξεσου- άρ καϊ ειδών συτοκινήτων τής Κρήτης. ΡΕΤΡΟΙ-Α £2 Μαρτύρων Τηλίφωνο 222-281 θ ■ ΣΤΟΠ θέλετ ε νά έππύχετ,ε μιά πραγματιχή βύκαιρία, άγοράς πωλήσεως Ι) ενοικιάσεως; ΈπισκεσρθΓΐτε μας. θά δχετβ σύντομα την πιό συμφέρουσα περΐπτΐϋση· Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτικί| εξυπηρετή¬ ση, άλλά τό συμφέρον τής πβλατβΐας ι«^ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφορος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο♦♦♦♦φ»·»··< αρωμαιος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Δΐαφημίσεις επί Αύτοκινήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΧ1 βΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ παντός είδους ανθοκηπουρικές εργασίις. Ειδι- κότητα στό Γγαζόν. Τηλεφωνήσΐτε στά 280-501 κ. θυσταγιαννάκη Γεώργιο. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ «ΗΛΙΟΚΑΛ» ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Τσακίρη 18 — Καμαράκΐ Τηλ. 282658 "Ανθη Νάρκισος Ήράκλειο - Ρόδος '♦♦< ►♦4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 ■ ■*■■■■■! (■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΙΒΒΙεΙΒΙΙΒεΙΙ ■■■■■■■ Ταξιδέι)τε βτή Μόσχα μέ...ε»χρωμη$ΑΒΑ ... ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΕΤΕΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- ΣΗΣ 8ΑΒΑ « Μ..".* ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΙνΙΗΘΕΥΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΠ ΑΙ! ΑΚΗΣ · Σ ΑΡΧΙΑΙΜ ΑΚΗΣ ΤΗΛ. 289.501 - 287.002 ΕΠΙΠΠΩ ΚΟΥΖΙΝΟΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΟΙΧΙΣΝΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6 άφου δέν είχον υ- ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚαΜΠΑΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έταντι χημεριτ·*) Κιν/γράφου ·ΗΑΙΚΤΡΑ»1 ΤΗΛ. 235.493-230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Καμακιές • "Εμειναν στήν ίστορΐα οί ανθρωποι γιατ. «τ,ιασαν κι' &Πΐοαν στήν κορφή ^νος λύφου -ή- πάλης τους τεραστία ύδραγωγεϊο μ τύ'ίίργο τελ·εί«ίσε σκέίρτΐγκαν πως . δέν νερό! Ό συρπατριώτης τους, ό Δηιμάιφπος οτερ' άτπό τέτοΐο κάΓο γελοϋοε ϊοαμε την ακρη Ι ιής ίωης τού- ΑνΛά βεβαία συνέβησαν πρός , βοράν καΐ ποό χρόνων πολλών. Σηο νότο^ συγ | κε,κριμένα στίς δυτικές νεΐτον'ές τού Κάστρου, ■ ύ κώσμοΓ άφρίΓει «λειψυδοΐας ένεκεν» γΐαιΐ οί , Δημογέροντες καταοκεύαοαν άιγ^νΥύ αρδευτικό Ι κουβάλησαν άιπο τ ούς λόφους τό νερό κι' ά- ! φού τό ερνο όλοκληοώθηκ,ε ιιέχρι των . τε·- | χών, θυυϋήθ^ικαν πώς τό δίκτυο τρ<: πύλης δέν ήταν κα,τάλληλο νά ωέρει τό εύλογηιυένο^ νέ- Ι ράικι στίς βρύόες τού κοσιαάκη! Φαίνεται πως ό | άβδυρητισμός δέν περνάει σέ χρονιχές ή γεα>- (
  γραφικές δΐακρίοετ. Έν -δηρεϊ στην άνβρώ- Ι
  ττινηι ωύοη δταν η λογική άιπουσΐάζει καΐ ή κρί- (
  ση άλεκτορίζει! (Δέν ξέρω ΐιόοοι Δηιμόικρπο' |
  γελάνκ στούς δυτικούς μαχαλάδες, άλλά θά ]
  μάθαΐ' καΐ θά σάς πώ) |
  • Άίτό ντουβάρια δόζα τόν "Υψιστο πάμε κα ι
  λά- Ποτέ δέν ελειψαν άατό τούτον τόν ντουβα ]
  ρόπληκτο τόπο. Είναι βιμως κι ένας ντούβαρος |
  κοτσονατος καί μεραικλής πού δέν λέε' νά σα Ι
  λέψει άστό την όδό "Εβανς· Στέκεται ό άφιλό-
  τιμος μπάιστακας σωοτός, καταιμεσης στό πεζο-
  δρόμιθ/ δίιττλα στό χασαπικσ τοΰ Βα/σίλη τού
  Κωνιοΰ καί μέ την μπτάικα τού βουλώνει τό πέ-
  ρασμα σέ τέτοιο σηρεΐο, πού γ'ά νά περάσει δια
  βατης, πρέιπει νά κατεβεϊ καί νά περίτατήοει
  στή λεττΐδα τής άσφαλτικής λαΐρητόμσυ. Καΐ
  καλά μέχρι σήκιερα πού κάττοΐος "Αγιος φαΐνε-
  ταα πώς ΐίχε' άπλωμένο τό χέρι τού καΐ δέν
  κλαιψαμε θύματα! "Αν όροκ: ΐίρθει μερά ό 'Άγι
  ος νά ξεχαστεϊ' νά τραβήιξει τή χέρα τού καί
  πάρει ό τοοχοίρόοος χάρος κανένα κοπέλι, ίντα
  χαμΐτάιρια; θά φτταίει ό γονιός 3ρα κάμει τό,ν
  ντούβαρο κοτρώνι κι' άινοίξει τίς κεφαλές έκεΐ
  νων πού κοατανε δρθΐα την θανατερή παγιδα;
  θά (ρααιεΐ;
  • 'Έζι έκατομ/μύρια κολοβακτηιρίδ'α κατά κυ-
  6ικ6 έΐκατοστό ΰδατος στΐο παραλίες τοΰ Ηρα¬
  κλείου, δατου καταφεύγει νά δροσιστεϊ ό λαύς
  τής ,πολης "Αν θυμηθοΰμε την άρχή τοϋ 'Αρχι-
  μήδη καί πιάσουμε χαρτι καΐ πολύβι, θά 6ροϋ
  με ότι κάβε ψορά πού 2νας Ήρα.κλειώτης βυϋί
  ζει το σώμα τ^υ στήν χαβούΓα των Ηρακλειω
  τικων «αΐγιαλών», άπορροφο διά στόματος, ώ-
  των, ριοθώνων καΐ πάσης άπης καί πόρου οω-
  ΐωτικοϋ, μερικά δισεκατομμύρια μήκυτες, σα·
  πρόφυτα, βακτηρίδια, ίούς, μακρόβΐα καΐ παντοία
  θανατΓνφόρα άναθά τοί5 μικροκόσιιαυ· Προχιές
  κολυιμιποΰϋε σ' αύτούο τούς όχετούς ό Μίμης
  Φωτόϊπουλος ό οποίος καί ανεφώνησε έξερχόμε
  νος τοϋ μέλανος ζιαμοΰ: «αύτη είναι χολέρα»!
  • Πετάγεται άπό την εϊσοδο τοΰ μαγαζιοΰ
  τού στή Δαιδάλου, μοΰ κόβει τό δρόμο καΐ μέ
  ρωτα άιπορηρένος:
  — «Γιατΐ δέν γράψετε δυιό λόγια νιά τουτο
  τό καλντερί,μι πού τό εϊπανε πεζόδρομο κι' ά-
  πύ τή μερά τί)ς βά<ριτισής τού σέ.·. «Καρναρπυ·» τοϋ Ηρακλείου τό £να κάρ -νά μπεϊ δέν προλα Ηαινει καΐ τ' άλλσ νά βγεί; Δέν εχει ό Δήμος δυο στυλιάοια νά στΐισει στίς δυό εΐσόδους;» ΤΙ νά τοϋ άιπαντήσω; "Οτι ό Δηρος μέν στυ λιάρΐα ίίχει άλλά ότι ένώ ψηκρΐζω στήν Ίεράπε τρα καΐ συνετκΰς δέν εύθχΐνομαι γιά τό ποϋ στήνονταΐ; • Είναι άιτώβανος ό άιριθμός έπτιστολών πού καιταφτάνουν στά Γραα>εϊα μας, ειΐναι άμέτρη-
  1α ιά τηλεφωνήματα πού οεχόμοχττε καθημερΐ
  νά άιπό απλούς άνθρώπους τοϋ λαοΰ καΐ γνω-
  στούς συμπατριακες μας πού ζηίτοϋν Υά μάθουν
  τα τής ύγείας τοΰ Μάνου Χαρή καΐ νά έκφρά
  σουν την συ,μπαράστασή τους στήν έφημιερΐδα
  μας, έργο ζωίΐς καΐ βωιμό θυκηας τοϋ ίδρυτοΰ
  της. Έπειδή εναι άδύνατο νά άπαντήσουίμε
  στόν καθένα χωριστά, όπειδή ό χώρος των σελί
  δών είναι πολύτιμος καΐ ό σεβασμός στούς άνα
  γνώστες άϊιέραντος ώστε νά μην μας έπιτρέπει
  νά τύν χρηο',μοποιοΰιμε αύτό τό χώρο σέ δηιμο
  σιειύσεις άπιστολών, θά καταχωροϋιμε άατο μιά
  σέ κάθε είκδοση· Μέ την εύκωρΐα, θέλουμε νά
  εΰχαριστήσου,με θερρά, μέ τίς λιτές τούτες
  γραμμές δλους έκείνους πού γράφουν καί τηλε
  φωνοϋν καί νά τούς διαβεβαιώσουιμε πώς £-
  στω κι' άιπό την ξεντντειά, ίΐ προσωπικοτητα τοΰ
  Μάνου κατευθύνει τίς πιροσπάβειές μας, ή άγά
  πή τού στό λαό τοΰ Ηρακλείου μάς έιμψυχώ-
  νει και τύ παράδειγρα τού αχυιτιζει τό δρόιμο
  μας, τό δρόμο τής τιμίίς καΐ τής αξιοπρεπείας
  πού ακολουθήσαν πάντοτε τα βιηματα των παι-
  διών τής άδαραστης Κρήτης κάθε φορά πού τα
  μελανά στίφηι των βαρβάρων πάΐησαν τό ίερό
  της χώμα·
  • Ή εΐκρηξη· τής εϊδησης Ηρακάλεσε πο'κί-
  λες άίντιδράσεις! Άλλοΰ τα τηλέψωνα έΒγαλαν
  σπίθες, ή άνησυχΐα άΐκούμπηοε τόν πανΐκό, άλ
  λοΰ περιοριΐστηκΕ σέ άιπλή δυσφορια, άίλλοΰ
  γέννησε έρωτηματικά άστοριας, στό μεγάλο 5-
  μως λα'κό φάσμα. άντήχησε εύιπρύσδεκτα, μέ
  συμπάθεια, κάπιου -κάστου καί μέ άνεπιφύλαιχτο
  ένθουΙσιαισμί)' «"Ωστ© ό Μάνος έσ<εφ«ύλαζε τέ- τοιαν έκτϋληξη, νά παραδώσε' την εφημερίδα τού στόν συγγραφέα πού μέ £να τού βιβλΐο τί ναξε στόν άιέρα £να θρόνο;» Ό ν&ος Διευθυν τής τής «Αληθείας» άρνήθηκε κάβε σχόλιο δ¬ ταν τοΰ αναφέ,ραμε ττίν αϊσθηΐση πού προκαλε σετό γεγονός. νΑφησε :ιόνο ττάνω στό Γραφείο τοΰ Μάνου Χαρή 2να καταΐοπιστικύ σΓ.μειωμα για τούς συνεργάτες τής έφη,μεριδας μέ" τοΰαα τα λογια: Μ 5 ■■ ■ ■ «ν/; ■ ■ ■ παρακαλώ νά έξηγεϊτε στούς άνα- γνώστες τής έχρηρερίδας πού έροποΰ!ν καΐ αποροϋν 6τι ή διασημ6τΐ~α ενός συγνρα- ψεα οέν είναι πάνιοιε συνάρτηση ποιοττ ^ ΤτΙΟΛυ "ΙσωΓ- ε^01 ° Υνωστότερος στή <,α}η έλληνας συνγραφέας, άλλ' αύτό δέ' σηιμαινει (εύτυχώς Υ,α τύν ΐάπο) πώς εί- κι· ο καλύτερος. "Οταν σέ κάποιον ή φυλάει γ'ά ίίπλο το κοντύλι, δέν έιπι λέγει μάιχες καΐ ηέιωΐΓΓα, άγιυΜζεταα δηου τ όν καλεϊ τό καθήκον Καί πήπως τάχατες ύπάρχει μεγαλύτερη τιμιίι γΐα γραφειο νά οιαοαζουν Κρήτες τα κειιμενά τού, τό κομ ματι μ' αΛλα λόγΐα τοΰ λαοΰ μέ την π>ό ά
  νεΜτυγμένη πνευματικόπη,ια; Τούτη την
  τΐμή μοΰ την πρόσφερε ή «'ΑΑήθεια» καΐ
  δέν ύπάρχουν περιθώρια οθτε γιά άιπορΐες
  οοτε γιά παρανοήοειςϊ»
  . ΤΌ ΚΑ//ΑΚΙ

  5
  ► ♦ ♦♦♦♦♦♦
  Β9 ΐΐΐε·----
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«Η ΑΛΗΘΕΙ ν» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΑΑ 3
  «ΜΟΤΟΡ Οϊ Α (ΕΛΛΑΣ) ΑΪΥΛΪΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΫ» Α-Ε.
  ΓΕΝΙΙΟΙΙΙΟΜΠΙΜΦΙ
  III
  31" ΙΕΚΜΒΝΦΥ1979 ΕΤΦΣ ϊ'
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΑΠΌΙΙΑΣ "10 ΑΝΑίΝΟΙΜΙ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΓΙΟΝ - —.
  Γήηεοα
  Κτίρια και έργα ικποδομής 141.459.305
  Μείον οποο'Βέσεις 34.667.164
  Βιοιμηιχανοστ άσια " 19.094.768
  Μείον αηοσβέσει» 10.427.848
  Μιχανήιματα καί εγκατοστάσεις * ' 2.390.585.008
  Μείον αποσβέσεις 1.329.610.014
  Μεταλλικαί δεξαμεναί ~ * 922.795.666
  Μείον αποσβέσεις 247.629.186
  < < _»_»' ..... Σωληνώσεις 471.038.220 Μείον αποσβέσεις 260.628.908 ΈΓΤκπλα και σκεύη — μηχαναί (γραφείων 33.616.224 Μείον αποσβέσεις 18.975.916 Μεταφορικά Μέσα — Πλωτά μέσα 38.228.704 Μείον αποσβέσεις 11.571.801 Λ«μεν:καί εγκ)σεις επί Χώρων Τρίτων 46.724.996 Μείον σασταθέν αιποθειματικον αποκαταστασεως 12.906.363 31)12)79 238.330.382 106.572.151 8.666.920 31)12)78 274.299.28)2 116.853.313 11.340.187 1.060.974.994 1.882.016.664 675.166.480 210.409.312 14.640.308 26.656.903 33.818.633 756.767.858 261.343.532 11.117.667 5.553.391 35.095.68© Σύνολον αρχικής αξως παγίυν οτοιχείων 4.301.673.273 Μίίον διενεργηθείσαι αιποσβέσε'ί μ&ρΐ' 31)12)79 1.926.637.190 2.375.236.083 3.154.387.783 ΊΕργα υ/ττό κατασκευήν - ημιτελείς εγκαταστάσίΐς ΠροκαταιΒολαί εις Κατασκευασ άς επεκτάσεως Δι'ι/λ)ρίου δι" αττοδοχής Γροιμματίων των Σ.υναλλαγματικαί διαφοραί εξ υποχρεώσεων πρός κατασκευαστάς Συμιμεταχαί εις άλλας εταιρείιας Εγιγμήσεις παροχών καί μι,σΘυΜά-των Σύνολον Παγϊου Ενεργητικόν ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Πρώται ύλαι — Βοηθητικαί ύλαι Ειδή συσκευασίας - Ανταλλακτικά Ημικατεργασυ,ένα Προιόντα ΊΕτοιμα ΠροΥόντα Εμπορεύιματα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πελάται Χρίώσται Διόφοροι Επισφαλείς Απαιτήσεις Προκατ,αΒολαί ειςΠρομηθει>τάς
  Ενΐγγ,υοι Πιστώσεις καί Προ-ειμβασματα
  Γραμμάτια Εισηρακτέα παρά
  Τραοεζας πρός είσπραξιν
  Έκτακτος Εισφορά Ν.257)76
  Έξοδα Επομένης Χρήσεως
  ΙΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
  Ταμείον
  Τράπεζαι - Λογ)>σμοι Κ,αταθέσεων
  Χρεώγραφα
  Σύνολον κυκΛοφορούντος Ενεργητικόν Δρχ.
  Σύνολον Ενεργητικού Δρχ.
  ΛΟΓΑΡΙΑΧΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
  ΛΓ^τρθεϊοαι εγγυτιτ. επιστολαί, συν.αλ)·}αί καί επιτα-
  γαί ειοττρακτέαι εις εγγύησιν
  Δοθείσαι εγγυητ. επιστολαί Τραοεφών
  Δοβείααι αποθήκαι κοί προσηιμειώσει< ιιηοθηκων επί κινητών τής εταιρείας Ι ύ ν ο λ ο ν Αρχ. 1.067.714.990 1.277.185.081 233.449.869 150.000 4.772.338 22.357.026 71.112.465 53.357.462 150.000 4.580.599 4.948.508.411 3.305.945.335 2.903.677.401 716.558.811 180.088.4415 141.624.277 125.762.152 133.665.639 516.458.019 650.246.100 4.133.600.190 7.879.586.207 392.762.542 2.008.697.085 2.392.449.589 273.646.928 142.489.429 6.784.848 6.784.848 44.101.266 56.885.885 27.310.918 Η.967.144 30.379.231 25.125.862 64.496.791 91.527.231 14.347.165 2.469.764.232 86.191.490 6.597.561 11.083.51ι2 305.636 307.529 ____ 6.903.197 69.006.929 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μεταχικόν Κεφάλαιον (Καταβιεβληιμένον - Μετοχαί 8.340 πρός δρχ. 46.141 εκάστη) Τακτικόν ΑιποΘεμστι>κόν
  Αποθεματικόν Παραγωγικών Ενκ)σεων Α.Ν. 147)67
  Απσθβματικόν Παραγωγέων Εγ>κ)σεων Ν.Δ. 1076)71
  Αποθί,ματικόν Κεφολαίου Κινήσεως Ν.Δ. 1078)71
  Αποθεματικόν Εκπτώσεων Φόρων
  ΊΕκτακτον Αποθιψατικον
  31)12)79
  401.495.940
  38.906.500
  303.436.658
  149.776.755
  16.641.862
  1.179.134
  68.987.021
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  31)12)78
  401.495.940
  29.517.063
  303.436.658
  67.491.184
  7.499.021
  1.179.134
  36.704.585
  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  Λογαριασιμο'ί Συγγενών Εταιρει-
  ών (ιΝ.Δ. 2687)53)
  Τράπεζαι
  ιΓραμράτεα Πληρωτεα
  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΧΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  Τράπεζαι
  Γ'ρομμόττια Πληρωτεα
  Προιμηθευ,τ,αί — Πιβτωταί
  Προκατσ&ολαί Πελαιτών
  Λΐογ)σ]μός «Δαπάναι· ιεξαγωγών
  άρθρ. 3 Ν.Δ. 4231)62»
  'Εξσδα Πληρωτεα
  Φόροι καί Εισφοραί Πληρωτέαι
  Μικτά Μερίσματο 1979 Πληρωτεα
  980.423.870
  1.699.017.214
  619.298.334
  2.948.1282.261 5.26* 597.809
  2.775.318.276
  312.132.948
  5.694.401.354
  3.382.602
  97.750.410
  81.217.315
  69.447.707
  24.089.756 9.0." 740.368
  847.323.685
  1.358.379.322
  785.555.546
  1.045.664.040
  2.610.795.349
  163.089.156
  1.311.150.174
  2.334.529
  77.259.161
  11.001.534
  24.089.756
  10.356.253.636 4.930.696.617
  15.304.762.047 8.236.642.152
  34.657.231 22.913.541
  21.509.802 20.418.906
  θ.448.310.420 4.329.907.352
  8.504.477.453 4.373.239.799
  Σύνολον Παθητικόν Δρχ.
  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
  Δ:κ)ιχοι ληφθεΐισών εγγυιητ. ειπιστολών, σι/ναλ)κών καί
  ιεπιταγών ει,σπ,ρακπέων
  Δκ)ιχοι δοθεισών εγγ,υιητ. ίιπιστολών
  Δκ)χοι υιποθηκών καί προοηιμειώσεων υποθηκών επί
  ακινήτων τής εταιρειας
  Σύνολον Δρχ.
  15.304.762.047 8.236.642.152
  34.657.'231
  21.509.802
  22.913.541
  20.418.906
  8.448.310.420 4.329.907.352
  8.504.477.453 4.373.239.799
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: στάοεων 'υφίσταντοι αι κάτω- 500.000 εις ασφάλειαν Τραπε- θήεοης ποσού 45.000.000 δολλ. 37.956.755.511 «αί Φρόγκων Ισολογισμόν τής προηγουιμέ-
  θι υιποθήρκιαι καί προσηιμειώ- ζικων δανί.ίων, τό υπόλοιπον εις ασφάλειαν Τραιπεζικών δα- Γαλλίας 45.126.840,29 υττέρ νης χρήσεως έτυχον αναμορ-
  1) Επί των γηπβδων, κτιρί- σεις: α) κποθήκοι ποσού Δρχ. των οποίων, κατά την 31-12- νείων κλπ τής σαγγενούς εται>- των κατασκευαστών επεκτάσε- φύσεως διά νά καταστούν συγ
  ών, βιαμηχανοστασίιων, μηχα- 1.500.000 κοί προσηιμειώσεις 79, ανήρχετο εις δρχ. 3.394. ρείας ΙΟΡΑ5ΟΟ καί γ) υποθή- ών τού Δι'υ'λι—ηρϊου. κρίσ'μα μέ τα αντίστοιχα κον-
  ντιμάτων καί εν γένει εγκατα- 'υιποθήίών ποσού δρχ. 4.448. 616.610 β) Προσημείιωσιν ι*πο- κα> ποσού Λιρεττών Ιταλίας 2) Ορ.σμένα κονιδύλια τού δυλι>α τής 31-12.79.
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΐτΙΟΥ « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ»
  Μικτά αποτελέσματα εξ επαγγελματικής δραστηριθΦΓϊτος ^
  Πλέον: Συναλ)καί διαφοραί πιοτωτ. εκ λογ)σμών πελατων
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
  ΧΡΗΣΕΩΣ 197 9
  Μιίον: Κο^Γτολογη^ε^σαι
  Απσίοχαί «αί εργοδ. εισφοραΙ προσωπ.
  Μικτόν Κέρδος ίί>·/.Λ .
  Μείον: Έξοδα Διοικήσεως
  'Εξοδα Χρηιματοδοτήισεως
  Μείον επιστροφαί τόκων επί εξαγωγών
  'Εξοδα Πωλήσεων
  Αιποσβέσεις επϊπλων — στευών καί οντοεΐινί,των
  Πλέον: -Εσσδα « χρεωγρόφων καί «ιμμετοχών
  Τ-οκοι Πιστωπ-ικοί
  Έσοδα εξ επιστροφής ώα.πανώΜ προΐτΥ
  /: Προσθετοΐι οποσβιέσεις παγίων οτοιχεϊων
  ιΔαπάναι εξαιγωγών άρθρ. 3 Ν.Δ. 4231)1062
  Διαφοραί εξ αποτΐιμήχτεως υποχρεώσεων καί απαΊΤήσε-
  υν εκ ναυσίμων τκιρελθούσ^ς χρή<τεως Σιυναλλαγματικαι διαφοραί εκ καταβληθεισών ύόσεων ■μακρσπροθέσμων υιποχρεώσεων Κερδη Χρήσεως Μείον: Φορος εισοδήματος καί ΟΧ.Α. κ,αθαρα κερδη χρήσ«ως όρος διάβασιν 31.12.79 1.840.582.297 562.914.767 31.12.78 1.083.793.362 60.603.319 Εις Τακτικόν Αποθεμστικόν Εις Αποθειματικον Ν.Δ.1078)71 Εις Αποθεμ. Κεφ-αλ. κινήσ. 1979 9.389.437 82.285.571 1978 6.012.190 67.491.184 459.847.651 237.225.742 2.4Ο3.497.064 697.073.393 310.806.931 147.263.120 1.144.596.681 458.070.051 Ν.Δ. 1078)71 Εις Έκτακτον Αποββματικόν Δανομή Μ·:κτού Μερίισματος 9.142.841 32.282.436 24.089.756 7.499.021 2.464.012 24.089.756 1.706.423.671. 686.526.630 157.190.041 107.556.163 158.028.282 102.441.734 557.550.461 (111.650.468) 101.132.011 4.651.161 709.711.447 417.464.839 ( 78.166.138) 67.427.039 2.811.109 511.976.583 1.099.812 2.962.089 129.363.663 996.712.224 133.425.564 7.423.537 1.496.286 174.550.047 8.919.823 340.954.942 577.254.358 8.866.704 15.273.036 1.130137.788 942.349.040 88.698.304 (31.346.622) 5.874.569 163.469.870 63.226.051 187.768.748 30.598.707 120.243.819 12.687.656 Δρχ. 157.190.041 107.556.163 Εν Αθήναις τή 31η Μαρτίου 1980 Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΊΔΗΣ Ο Προεδρεχ τού Διο«ντι·Βύ Συμβουλίου «αί Δβυβύνων Σύμβουλον Β4ΡΔΗΣ Ι ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο Ε>·»ύς Εξουσιοοοτηθίίί .
  Σύμβουλον
  ΓΕδΡΠΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
  Δια την Οικονομικήν
  Διεύθυνσιν
  ΑΝΤ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ —
  ΓΕΏΡΓ Π ΚΕΡΑΣβΤΉΓ
  Ο Διΐυθυντής τού ΛογιστηρΊου
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΑνΊΜΑΛΟΠΟΥ-
  ΛΟΣ
  Στό χώρο τή< τάξη<, τής λο , τής σύνοοης καί τής αν- θρωττιοί ποντο υηάρχα ίνα πβ ριβώριο στό οποίο η υπομονή πσίρνιι θέση οί κάβχ άτομο ποϋ θέλει να (έρ«ι ότι στόν σνθρω- πο, στί< τάξιι< καί στά συλλογι κά γενικά διοχιιριστικά πράγμσ τα υττόρχουν καί τα καλά καί τα κακά. βστόσο όμω< αυτό δίν ση· ιιαΐτνει ττώς τα κακά θά στανα- λαμβάνονται. Καί μολιστα στά συλλογικά διαχειριστικά πρά- γματα όταν τα κακά εττα/αλαμ- βάνονται ισκεμμένα ή υή, τότε οί πραξί.ΐί αυτές ΐίναι εγκλημαΐτι «ίς, νομώ κολάσιμε< και θιία καταδικαστάς. Επτ>μενο είναι όυυς πνις τίς
  πράξεις αυτές τίς κάνουν ανβρω
  ποι κι άρα οί καπα&ικασθέντες,
  πρέπει νά είναι οί χιιριστές κάθε
  λογή{ ΓΓΐριπτώσΐως, καί πού δίν
  πρέπει εττ' ουδέν ι νά έχουν σχί¬
  ση καμμιά μέ τό «Πάτερ αφ' αυ
  τοίς...» εφόσον τό σπ' αυτοϋς
  ποιοϋμενο κακό νπαναλαμβάνε-
  ται ίσκεμμίνα ή μή.
  «Ο έχων ώτα ακούίΐν, α-
  κουέτω» λοιπόν κι άς μή βιαστεί
  κανείς κύριος ή κυρία σερνάμε-
  νος καί λεγσμενος, κουνιστός κι
  ακούνοοτος, δούλος ή ελεϋβΐ-
  ρο(, προσωπολάτρη< ή πιιαφεν· τιστής, νά βγόλει συμπίρ<Λμα γιά όσα ακούΐΐ γιά όλα καί γιά όλους ταϋι; μέ τα αγροτικά α- οχολούμενος στόν κατεστημένο ή μή χώρο. Η αγροτιά κΟρίοι είναι τό θείο δώρο τής ζωής μας καί ο σε ραισμός σ' αυτήν ενέχει θέση τι μής καί προστασίαν, αξίας καί δικαιοσύνην μέ πραξικ κι όχι μέ φούσκίζ καί μττλά — μπλά μά οιττε καί μέ τάζε — ξέταίί. Καί σκεφτειτΐ μόνο τούτο: ότι μέ πέντε—-δέκα μέρες έλλειψη τρο- φύν πεθαίνουμε όλοι. Δέν μπορεί, λοιπον, καμμιά κυρία νά παίζιι μέ καμμιά αττολύ τως λ«ξη περί τόν αγράτη. Ο α γρ.ότης φύσει καί θέσει πολυά- σχολος καχ αφωσιωμένος οτήν αγνότητα τής εργασίας τού ξί- χνά καί τόν Ίοό τόν εαυτό τού σκυφτός πάνω στή μητϊρα Γή. Αυτό όμως &έν σημαΐνιι πώς μπορούν καί τα καθάρματα τής ζωής νά βρϊσκουν την ειικαιρία νά τόν τρών καί νά τόν ρημά- ζουν ή καί νά τόν κορο'ι'δεΰουν ακόμη. Μ' άν μάλιστα η ανιαίδΐΐα σας κύριοι οΓΓΟΐιοισδήποτί, έχει τό θιριάσος νϊ ττεΐ γΐατί, σό< λέω τούτο: Ότι ή διανοητικά ανάττη ροι είστε ή «τέτοιοι» καί τέτοια ηόρωοη συνχϊοησης έχετε. Κι αυτό ηάλι γιατϊ δέν είδα άνθρωπο ή ζώο πού νάχιι τό Φα γητό μττρσστά τού καϊ νά μην τό προστατιΰσιι γιά νά τό φάΐΓ. Νοιϊτοι λοιπόν πώ< Μι ού ηλίθιο ανθρωποειϋς δέν μηορικ, μά κι οΰτί τό κανβκ νά κλωτσάς τό φα'Γ σου. Μάλιστα όχι μόνο δέν τό κλω τσάς αλλά μέ την σημιρινή ολό τελα σαρκολατρΉτή σου θέση κοίτάς νά φός τόν κόσμο ξ<- χνύντας καί καλά — καλά πώ< ίσως κι απόψε «άγγχλος Κυ- ρίου» απελτυσει σέ τόπο χλοε- Ρό(;). Φυσικόν, ωστόσο είναι ότι κανείς δέν μποριϊ νά στσματή- σει τόν ισωτιρικό διανοΐσμό, σκιτττικισμό καί φυχοσωματικό διιναμισμό τού καθινός μα<. Αυτό όμω<, δέν λίει ότι η ο καθένας μόγγας ή μπαμπϊση<, α πατεώνας ή κλεφτης, φωνσ< ή μαλάκαν μπορεί καί νά τσολα- πατεί καί νά αρπάζει, νά τρνχι καί νά καταοτρέφίΐ, νά χαλά καί νά γκρεμίζει. Γιατί κι άν α¬ κόμη μττορεί καί τό κάνα ετκιδή δέν τόν βλέττουν ή γιατί Βοηθΐί- ται αττό ιμηλά αυτό σημαίνιι ό¬ τι είναι πίρα γιά ηέρα νουρούνι καί σάν τέτοιο νά σφαχτχί αηό τούς θείους κι ανθρώιτινους νό· μους. Νά μού πήΓτΐ πνκ η προστα σία τής ζωής επιβάλλΐ.1 νά έχιι αξία ο άνθρωπος, ονττότητα καί σξιοπρΐπεια. Ναί κύριοι. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ. Ο άνθρωτκχ « νοι καί μένει η πρώτη καί μονα- δική αξ·α μέ αττ' ευθίίας θεϊα κα ταγωγή. Αλλά είναι καί ττλάσυα μέ ελευθερία σκέψην καί κινήοΐ ών στά όρ*α καί στά πλαίοισ ^είνα πού νά μην βλόπτει τούς άλλους στήν ηθικολογι.«ή, κοη· νωνική, πολιτιοτική καί πατριω τική τους ζωή, τυραννώντας τον μέ στερήση. Απ' τή στιγμή όμως πού ή ατομικά ή συλλογικά ερνάζιται σάν ΒΡΩΜΟΣ και ποτέ εποικο δαμητικά, σέ κάθε είδουΓ προα ναφιρομενο τομέο τής ζωής καί ζήσης τότί ισχύει τό «Πάν δέν δρον μή ποιουν καρπόν καλόν ϊκάπτεται καί εις πύρ βάλεται». Κι έχουν κι όλο τό δικαίωμα όλοι καί ο ένας, νά κόφει αυτό τό άκαρπο κάθαρμα νά τού ανθ. ιμουν θεία καί νόμιμη φωτία στό μττατζάκια τού αφοΰ καί ιφ' όσον η εκπολιτισμΐνη τού ατομική ή συλλογίκή τακτική δήθεν χαλά καί γκρεμίζΐΐ αζκς, καΐ αντατητες, ή καί τσσΑαηπ- τεί όπως κάνουν πολλοί καί πολ λοί σέ μά< τα αγα&ούλια αγρό- τια. Τώρα τό κάνουν, έκαναν, «αλμυρό κι ανάλατο, ροβίθι κ» άν τό νοιώσεις». ΠΙΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΑΕΓΧΟΥ ΟΡΚΟΤΟΝ ΑΟΓΙΠΟΝ Πρός τούς κ.κ. Μΐτόχους τής Ανώνυμης Εταιρείαι ΜΟ- ΤΟΡ Ο ΤΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙ- ΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ελε,γξα;με τον ανωτέρω Ιοο- λογισμό τής Ανώνυμπς Εται- ρείας ΙνΤΟΤΟΡ ΟΊ'Λ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤιΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝιθΟΥ τής 31 η,ς Δεκομβρίου 1979 καί τα απατελέσιματα, τα οηοία προέ- κυιμαν από τίς εργασίίς τής, χατά την εταιρική χρήση, πσύ έλη£ε την 31η Δεκεμβριού 1979. Κατά τόν ίλεγιχό μας ε- φαρμώσαιμε τίς διατάζεις τού άρθρου 37 τού κωοΊκοττοιημέ- νου Ν. 2190 «περί Ανωνιύιμων Εταιρειών» καί τίς ελεγκτικίς διαδΐπνασίες, τίς οποίες κρϊναμε κατό'λλήλες, στά πλαΐισιια των ΐλεγικτικών αρχών πού ακολου- θεί τό Σωμο Ελλήνων Ορ*ω- τών Λογιστών. Η Ετοιρεία τή- Ρήσε τα βιβλία καί στοιχεία τα οποία πρσβλέιπει η ισχύου1- σα νομοθεσί'α καί τα έθεσε στή διαθέση μας γιά τή δΐΐνέργεΐια τού ελβγΐχου. ΠαρασχίΙΘηκαν οί πλήροφορίες καί επεξηνήσεις τίς οποίες ίΓ/τήσαμε. Λάιρονε γνϋση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκατο- στηιμάτων τής εταιρειας. Σίτΰ βιιβΛΐα τής ετοιρείας ^χειι τή.ρη.- θεί ικανονικά λογιαριασιμός κό- στους παραγωγ,ής.— Διέν τρο- ποποιήθηκε η μέθοδος απογρα- φής, σέ σχέσή μέ την προη- γούιμενη χρφή, εκτός οιπό την περϊτπνσή των προσθετων α- πασβιέσ'εων δρχ. 340.955.000 περίιπου πού βάρυναν τή χρή- σή 1979, ενώ δέν είιχαν λογι- σθεί πρόσθεΐτες αποσβέσεις κα¬ τά την προηγούμενη χρήση. Σήΐμειώνεται ότι: 1) Τα αποτε- λέσματα τής χρήσεως 1979 ε- πΐιβαρύνθακαν επί πλέον μέ δρχ. 1.300.000 οπό έξοδα καί πραμήθειες πού καταβλήθήκαν τό έτος 1979 κατο τό διακα- νονισμό αργού πετρίλαίου τό σποιο είιχε δι'υ'λιστεΙ την προ- ηιγού·μενη χρήση. 2) Από τή ^$τας>ορά στά οττοτελέαματσ
  χρήσεως 1979 προβλέψεων,
  πού έγιναν κατά την προηιγού-
  μενη χρήση, προέκυψε επι§ά-
  ρυνση των αιποτελεαμάτων μέ
  πο-σό δρχ. 8.860.000 περ.»που.
  3) Από λανθασιιένη κατανομή,
  ασφόλιστρα ποσού δρχ. 2.
  670.000 των μηχανηιμάτων καί
  εγκατ'αστάσεων εττΐ'Ράριυνιαν ε¬
  πί πλέον τα αποΓΓελέαματα τής
  χρήσεως 1979. 4) Στόν Ισολο-
  γισμό τής 31—12—79 δβν α-
  ναγράιφεται· πραβλεψη γιά εν-
  δειχόμενες υιποχριεώσεις τής ε-
  ταιρείας πρός τό Ελληνικό Δη-
  μόσιο αιπο δι'ϋ'λιση, κατά τίς
  ττροηγοιύιμενες χρήσεις, γιά λο-
  γαριασιμό τού αργού πετρελοί-
  ου, επειδή η σχετική ογΜνή
  τού Ελληνΐ'κού Δημοσίου απορ
  ρΐφθηκε πρωτοδίκως. 5) Ο
  I-
  σολογισμΰς τής προηγσύιμενης
  χρήρεως 1978 δέν ελέγχθηκε
  αττό τό Σώμα Ελλήνων Ορκω-
  τών Λογιστών. Ο ανωτέρω
  I-
  σολογισμός και οί αναλύσεις
  Αποτελεσμάτων Χρήισεως καί
  Διαβάσεως Κερδών, προκύ-
  πτσυν αιΓΓό τα βιιβλία καί οτοι-
  χιία τής ετοιρεΐας καί οίτεικο-
  νΐϊίουν, αφού ληφθούν υ«όψη
  οί παραπάνω σηιμειώσεις, βά¬
  σει των δΐιατάξεων πού ισχύ-
  ουν καί λογιστικών αρχών, οί
  οποίες έχουν γίνει, γιενιικα, πα-
  ρα'δεκτές καί είναι ομοιόιμσρ-
  φες πρός εκείν>ες τής προηγου¬
  μένης χρήσεως, εκτός των πε-
  ριΐΓτώσεων ποθ αναφέροιμε
  στίς ανωτέρω σημίΐώσεις 'μας,
  την ο,κονιομική κατάσταση τής
  εταιρειας κατά την 31η Διεκεμ-
  βρΐου 1979, καθώς καί τα α-
  ποτελέσματα τής χρήσεως, πού
  εληξε αυτήν την ημερομηνία.
  Οί βασικές λογιστιικές αρχές,
  πού ακολουθηοε η εταιρεία,
  περιλαμβάνονται στήν Εκθέ¬
  ση τού Διθικητικού Σίυιμβοιυλ!·
  ου ηρός την Τοκτική Γενική
  Σννέλευση των Μετόχων της.
  Αθήναι 21 Μο'Γου 1980
  ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΠΣΤΕΣ
  ΙΟΑΝ. Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ
  ΓΕΩΡΓ, ί ΜΟΣΚΟΦΙΔΗί
  ,ΣΕΛΪΔΑ 4
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ό ύπέρτατος νόμος βάσει τού όποΐου ένεργοϋν
  ΤΟ ΙΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  Μιά άκόμη άποκάλυψη τής «Αληθείας»
  Ι____
  χαρας οϋυυαν
  πουπρν με^χ^μα
  ςρραξουν σι αλ'λοι
  προλαΠη να πει εοεωκαι
  ουλλαβπ οικπ'εου
  Ι ν^ ], ιι;ι»ϋΙ«»Ι
  2ον
  Βοηθοϋν, διαψωτίζουν καί προ
  στ— εύουν αλλήλους. 'Ατενίζουν
  μέ έττιείκειαν τάς αν&ρωητίνας
  ■πλάνας καί ττ,ρολήψεις καί κα
  ταττολεμοϋν αύτάς διά τής πει
  θοΰς, παρέχοντες εαυτούς ώς ύ
  τΡοδειγμα ττεφωτισμενων, εΐλι-
  κρινών, χιρηστοηθων καί έντΐ-
  μων άνθρώττων καλής θελήσε¬
  ως.
  VII
  Ό Τεκτονισμός τιμά δλως ϊδι
  αιτέρως την εργασίαν ώς Ιεράν
  καθήκον τού έλευθέρου άνθρώ-
  που καί άττοκλειει, ώς έκ τού¬
  του, άττό τούς κόλπους αύτοΰ
  τούς άέργους,
  VII
  Ή άφοσίωσις είς την οίκογέ
  νέ ι αν, ό σεδασμός πρός τούς
  κοινωνικούς θεσμούς, ή άγάπτη
  •πρός την Πατριδα καί ή τή,ρη
  σις των καθηκοντων τού ττολι-
  του είναι διά τόν Τέκτονα Ιερά
  χωρίς νά άντιτίβενται ττρός την
  άγοΛτην, ήν όφειλει πρός δλους
  τούς άνθρώπους, έν τώ πνεύ
  ματι τής παγκοσμίου άδελφοτη
  τος καί δικαιοσύνης.
  IX
  Ό ΊΕλευθεροτεκτονισιμος προ
  σδέχεται άνδρας ελευθέρους καί
  χρηστοήθεις, άνευ διακρίσεως
  φυλής, θρησκείας, εθνικότητος 1
  κοινωνικής τάξεως άττΌδαίνων
  οίίτ» πυρήν ενώσεως άγαθώι
  καί έναρέτων άδρών, έργαζαμέ
  νων ύπτερ τής ευδαιμονίαν τή
  άνθρωττότητος.
  Άποκρούει, ώς άντιτεκτονί
  κσν, πάντα ττροσηλυτισμόν.
  Χ
  ΟΙ 'ΕΞλευθεροτέκτονες συνέρ-
  χονται έν Στοαΐς, αΐτινες τουτο
  μέν εΤν«αι έ—Γ μάρους συγκεκρο
  τηΐμέναι Έίνωσεις άδελφών, υπό
  κοινών^τύττων καί κανονισμών δι
  επάμεναι, δσον άφορά την συγ-
  κρότησιν, σύστασιν καί λειτουρ
  γ ι αν αυτών, τούτο δέ Τέκτ.:
  Έργαστήρια) ήτοι ό τόπος, έν
  θα οθτοι συνερχόμενον έργάζον
  ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
  ΕΛΕΥΘιΕΡΟΤΒΚΤΟΝ ΙΣΜΟΥ
  Άρθρον 2
  Ό έν Ελλάδι Συ-μβολικάς Έ
  λευθεροτεκτονισμός άκολουθεΐ
  τάν Αρχαίον καί Άττοδεδεγμέ
  ται τπρός βελτίωσιν αύττών δια; νόν Σκωτικόν Τύττον καί —ερι-
  τής κατανοήσεως κα! έφαρμο-
  γής των Τεκτ.: 'Αρχών, ών ή
  έσωτερική καί δαθυτέρα έννοια,
  διά συμβολων εΐκονιζομένη καί
  δι' άλληγοριών έκτιθεμέν^ ά-
  ττοκαλύπτεται αυτοίς βαθμηδόν,
  διά προοδευτικής είς ωρισμέ¬
  νους ίεραρχικούς Τεκτ.: 6αθ-
  μούς μυήσεως.
  XI
  Ό Έλεΰθερος Τέκτων έχει την
  υποχρέωσιν νά τηρή πιστώς
  τούς δοθέντος δρκους τού, νά
  διαψυλάσση τα έιμπεπιστευμέινα
  αυτώ Τεκαονικά μυστικά, νά τη
  ρή έχεμύθειαν έτπ των συζητή
  σεων καί εργασιών τώ> Στοών,
  νά ύπτερασπίζηται μέ δλας τάς
  δυνάμεις τού τήν τιμήν καί τα
  συιμφέροντα τής Αδελφότητος,
  δικαιοϋται δέ νά ά—οσυρθη τής
  ένεργοϋ έν αύτη δράσες μονον
  κατά τάς ςδιατυπωσεις των Κα
  νονισμών
  Όφείλει νά τηρή αύστηιρώς
  τό Σύνταγμα καΐ τούς Γεν, Κα
  νονισμούς και νά πειθαρχή είς
  λαμβάνει τοΰς τρείς Συμβολι-
  κούς Βαθμούς, ΜαθηΓτοΰ, Έταί-
  ρου καί Διδασκάλου.
  Άρθρον 3
  Ό Συμβολικάς 'Ελευθεροτε-
  κτονισμός άττοτελεΐται έξ άν
  δρών κτησαμένων κανονικώς την
  ίδιότητα τού Τέκτονος ήνωμέ
  νων είς Στοάς, αΐτινες έν τώ συ
  νόλω των άποτελοΰν τήν Μέγα
  ληιν Στοάν τής Ελλάδος, ήτις εΐ
  ναι ή μόνη έν "Ελλάδι κανονι¬
  κώς καί διεθνώς άνεγνωρισμένη
  Συμβολική Τεκτονική Άρχή Ιδρύ
  θη τώ 186(8 υπό τόν τίτλον
  Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή
  τής Ελλάδος εχει τή,ν 6δραν Αύ
  της ίν Αθήναις, διοικεΐται ύπτό
  τής Γεν. Συνελεύσεως καΐ τοΰ
  παρ' αυτής έκλεγομένθυ Συμδου
  λίου, έκττροσωπεΐται δέ υπό τοΰ
  τταρ' Αύτοΰ έκλεγομένου Μέγα
  λου Διδασκάλου ή των νομίμων
  Αυτού Άνα~ληρωτών.
  "Αρθρον 4
  Ή Μεγ. Στοό τής Ελλάδος
  άναγνωρίζει ΰ—ό τόν όρον τής
  16 ΙΟΥΝ1ΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΕΚΡΑ
  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
  Κατάσταση· άπελτπσίας στήν
  άγορά τοΰ "Ηρακλείου. Δραχμή
  δέν κινεΐται. ΟΙ έπαγγελματοβ ι
  οτέχνες βρίσκοντύοι μπροστά
  στά πρόθυρα τής τττώχευσης
  καί τής οίκονομικής πανωλεθρί-
  ας.
  Στίς τράττεζες τοΰ Ηρακλείου
  •.εγαλώνει κάθε μερά ό άριθμός
  των διαμαρηνρημένων γρα·μματί
  ών. Ο! έττοροι «σκοτώνουν μΰ-
  >ες» στά μαγαζιά.
  Ή κατάσταση. στήν άγορά,
  είναι τργική. Μόνο τα καταστή
  ματα ποώ διαθέττουν ειδή άπαραί
  τητα (τρόφιμα) κάνουν κάποιο
  τζίρο Τα καταστήματα ήλεκτρι
  κων ή καί άλλων εΐδών ττολυτε
  λείας βρΐσκονται σί μιά εντε¬
  λώς νεκρή περίοδο.
  Μιά προχθεσινή βόλτα σέ
  καταστή,ματα τοΰ Ηρακλείου, ά
  πέδειξε πώς οί ΊΕτταγγελμτοβιο
  τέχνες βρίσκονται στά —ροθυρα
  τοΰ λουκέτου.
  ΚΓ δλα αύτά έν όψει τής Ε.
  Ο.Κ. Πού — κατά πώς δείχνουν
  τα πράγμοΐτα, θά όξύνει τίς άν
  τιθέσεις και θα κορυφώσει την
  οίκονομτκή κρίση καί τα άδιέξο
  δα.
  Πρώτα θύματα: Οί μικρομε-
  σαΐοι. ΟΙ έτταγγελματίες καί οί
  βιοτέχνες.
  Μέ την εύκαιρΐα τής συμπλήρωοης
  τοΰ 5ου χρόνου
  ΕΝΑΣ ΒΠΟΠΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  τούς, δυνάμει τούτων κατέχον άμοιβαιότητος^ πάσας τάς Με-
  τας τεκτονικά άξιώματα.
  '^χει πλήρη ελευθερίαν, τη
  ρών απαρεγκλίτως τό Σύνταγ¬
  μα καί τούς Κανονισμούς, νά έκ
  ψράζη τάς γνώμας τού κατά
  τάς συζητήσεις υποτασσόμενος
  είς τήιν απόφασιν της ττλειοψη
  φίας καί θεωρών καθήκον τού ί
  ερόν νά συιμβάλλη είς τήιν άττο
  Τιροττήιν ύττεισελεύσεως των άν-
  θροίτπνων παθών έν τώ Τεκτονι-
  σ,μώ.
  2ον (τελευταίον)
  • Νέα δίκη κατά Μάνου
  Χαρή μέ μηνυτές τούς Μασώ-
  νους. Συγκατηγορομενος ό Πάν
  νης Φου,ράκης. Είναι ή τρίτη μέ
  σα στ όν Φε&ρουάριο.
  • Ό Νίκος Ξυλούρης, τό ά
  ΐδόνι, σωττασε γιά ττάντα.
  φ Ό «έκατομμυριοΰχος τής
  ττεντάρας» καί τό δράμα τού, ό
  Γρηγσρης Μιπικουβαράκης πα-
  ρουσιάζεται άπό τίς στηλιες τής
  «Αληθείας».
  • Ό Μάνος Χαρής είναι &ρ
  ρωστος νοσηλευόμενος σέ Νοσο
  κομεΐο τής Αθήνας. Ή «,Αλή-
  θεια» κυκιλοφορεΤ χαρή στη φρον
  τίδα των συνεργατών της.
  Φ Τεράστιο κοινωνικό σκιάν
  δαλο σχετικό μέ χατρτβιτσιζΐβ
  κα! έξωσυζυγικές σχέσεις. Πρω
  ταγωνίστριες ώραΐες Κυρίες της
  'Υψηλής — λΐεγάμενης — Κοινω
  νίας.
  Φ Κυριακάς Διακογιάννης
  ττρος Μάνο Χαρή: «Μή μέ ρω-
  τάς φίλε Μάνο Χαρή, γιατΐ καί
  ττώς, άλλά νά ξέρεις δτι σοΰ έ
  τοιμάζουν μιά δίκη γιά νά σέ
  στείλουν δεκα χρονια φυλακή».
  • Λευκή ή πρώτη σελίδα τής
  «Αληθείας» γράφει: ΛΕΥΚΗ Α
  ΠΕΡιΓΙΑ ΛΟΓΟΥ. Γιά μιά φω
  τογραφία... καί ένα άθώο άστεΐο
  «κούς -«ούς» —ού άφοροΰσαν
  τάν 'Εβραΐο Αύτονομιστή Κρή^
  της (άξιωματικό τοΰ Ίσραηλι-
  νοΰ Στρατοΰ) ΐΕλάΐν Ράιμελ και
  τόν "Ελληνα Κλητήρα κ. Γεώρ
  γιο Μαρκομιχελάκη ό δημοσιο
  γράφος Μάνος Χαρής καταδικά
  σθηκε... ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑ-
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΦΗ:
  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ... ΓΙΟΚ!
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΡ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ι ΧΑ. (ΣΕΥΠΙΚΑ)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΦΊΛΕ ΑΣΦΑΙΣΜΕΝΕ,
  Πρώτος άπ' δλους Πά πρέιπει νώ μάθ«ις έού
  γιατΐ άπεργοΰν οί γιατροϊ σου και τί ζητανε-
  Έττειδή καί έσύ — όπως καί ό υπόλοιπος Έλ-
  ληνικός Λαός — άικοΰς άιπο τ5 Ραδιόφωνο και
  την Τηλεόραση και διαβάζεις στίς έφημεριδες-
  άνακοινώσεις τοϋ Ύιπουργείου ΚοινωνικώΓν Ύπη
  ρεοιών καί τής Διοίκησης τοΰ Ι-Κ.Α. πού άνα-
  ίρβρουν:
  "Αλλοτε δτι οί γιατροΐ τοΰ Ι.Κ.Α- δέν £χουν
  προβλή,ματα καί είναι προνομιοΰχοι!!
  τα 28 λύθηκαν·.. τα 23!!
  "Αλλοτε δτι εχουν προβλήρατα καί δτι άττό
  "Αλλοτε δτι λύθηικαν... τα 4!! Καί χίλιες δυό
  άλλες άνακρίβειες- μέ σκουτο νά σέ παραττλα-
  νήσουν
  ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  "Οτι άιπεργοΰρε έδώ κα 80 μέρες γιά:
  α· - Βελτίοχΐηι της Περίθαλψης πού σοΰ δϊνεΐ
  τό Ι.Κ.Α.
  6. - Βελτιώση των συνθηικών δουλειας και άροι-
  6ής μας.
  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕ
  Α) Νά φτιάζει τό Ι Κ.Α. νέα τιολυιατρεάα-
  Νά φαιάξει δικά τού σύγχρονα Νοσοκομεϊα·
  Νά άγοράσει καινού,ργια ρηιχανήιματα.
  Νά οπροσλάβει 1500 νέους γιατ,ρούς πού
  λεωτουν.
  Νά προσλάβει νοσοκομόρες καί αλλο προ-
  σωτακό-
  "Ετσι θά εχεις κ<4 έσύ ά<νθρώπιν(η Περί θαλψη χωρίς ούρές καϊ ταλαιπωρϊες· Καί δλα αύτά θά γίνουν αν το υΚ.Α· σταρατή- σει νά χαρίζει καί νά σπαταλά σέ άίπαλλαγες, δι αφυγές καϊ δάνεια στούς 6ιρμΐ|χάνους καί έπΐ- χειρηματίες δεκάδες δισεκατομμύρια τό χρόνο τιού είναι δικά σου λεφτά άιπό τόν δικό σου ί- δρώτα (10 δισεκαχορμύρια γιά όιπαλλαγές καϊ δανειοδοτήισεις/ 15 δισεκατθιμιμύ|ρια κΐρατικές υπο χρεώσεις, 5-10 διοεκατορμύρια μέ 6εβαιούμε- νες είΐσφορές κλπ) Β) Νά δώσει στό γιατρό άιξιοπρεπη μισθό. (άν ρίξεις μιά ιματιά στίς μΐσβολογικές μας καταστάσεις θά δεΐς δτι οί περισσότερον γΐατροϊ παίρνου,ν άπό 7-10 χιλιάδες κάθε δεκαιπεν- θήμερο). Νά δώσει στό γιατρό τήν αύκαιρϊα νά κάνει κα λά τή δουλειά τού Άριβμό άρρώστων τόσο, ηού νά μπσρεϊ νά τούς έξετάζει πραγίματικά· Χώρους καί μέσα κα τάλληλα γιά σωστή έζέταση- (Ξέρεις δτι έξετά- ζσυιμε 40 -50 άρρώκπους, πολλές φορές 2 γιατροί στόν ϊδΐο χώρο 2 άοθεΐνεϊς κι' δτι τό Ι.Κ.Α· δέν μδς διαθέτει σΰτε καν άκουστΐικό)· Νά μονιμοποιήσει τούς γιατρούς μέ σύμβα ση έργσυ (οί γιατροϊ αύτοι δέν παΐρνουν αδεία, οίίτε δώρα, οΰτε περϊθαλψιη, οΰτε παϊρνουν σύνταξη)· "Ολα αύτά θά γίνουν: "Αν τό Ι.Κ.Α. δώσει λίγες σταγόνες άιπο τα δισεκατομρύρια ΐτσυ εί¬ ναι δικός μας ίδρώιΐας καί χορίζει στούς βιομη χάνους μέ Νόμους αΐού εφτιαξε ή Κυβέρνησιν "Αν ή Κυβέρλίησΐ)! άιποσυρει αμεϋα τό άντι λα'κό σχ Νόμου γΐία τήν ύγεϊα καί οημιουργήσει νεο, μέ συμμετοχίϋ δλων των ενδιαφερομένων φο,ρέων, πού θά 'έξασφαλϊζει ϊση και ύψηιλής πσιότητας περίθα^|φτι γιά δλο τόν Έλληνικό Λαό. Σοΰ ζητάρε νά ένώσεις τή σρωνη σου μέ τήν φωνή μας, γΐατϊ ό αγώνας μας είναι καϊ άίγώνας σου- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙίΚΑ ΒΙΙΜΙΙΙΙεΙΙΐΜΙΙΙπΙΙΙΙΜΒΒΜί) γάλας Τεκτονικάς Δυνάμεις, τάς κανονικώς έγικατεστη.μένας καϊ ά νεγνωρισμένας άνά σύμτταντα κόσμον, ώς καί τάς ύττ' αύτάς Στοάς καί τα μέλη αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤ1ΕΚΤΟΝΙ ΚΑ Ι ΣΤΟΑ Ι "Αρθρον 5 Την Μεγ. Στοάν τής Ελλά¬ δος ατπαρτίζουν αί υπό την Αίγϊ δα Αυτής κανονικώς λειτουργοΰ σαι Στοαί, εκάστη ύττό διακ,ρι τικόν δνομα και ωρισμένον αΰ ξοντα άριθμάνΐ ώς καΐ αί νομί μως Ίδρυθησόμεναι καί αί μέλλο ντικώς ΰπαχβησόμεναι. "Αρθρον 6 Ή Γεν. Συνέλευσις, αποτε¬ λούμενη έκ των δυνάμει τοΰ πά ρόντος αυτοδικαίως μετεχόντων αυτής και έξ Άντιπροσώ—ών των έν ενεργεια Συμβολικών Στοών, είναι τό Τεκτονικό σώ μα, τό έκπροσωποΰν την κυριαρ χϊαν τής όλότηΓτος των έν ένερ γεία ύττό την Αίγίδα τής Μεγ. Στοάς τής Ελλάδος "Ελευθερο- τεκτόνων καί έμπιστευόμενον διά τής ψήφον τού τήν Άνωτά την Διοίκησιν τού ΣυμβολικοΟ 'Ελευε,ροτεκτονισμοΰ είς Συμβού λιον κατά τάς διατάξεις τού πά ρόντος "Αρθρον 7 Αί Στοαΐ διοικοΰνται υπό Τε κτόνων δι' ωρισμένον χρόνον ττρός τουτο έκλεγομέων, κατεχό ντων τόν βαθμόν τοΰ Διδασκά λου, τουλάχιστον άπό τριετίας διά τό άξϊωμα τοΰ Σεβασμίου καί άπό ετους διά τα λοιπά ά ξιώματα κατά τα υπό τού Γεν. Κανονισμοΰ όριζόμενα. "Αρθρον 8 Ή ίδρυσις, οργάνωσις, τα δι κσιώματα καί καθήκοντα των Στοών, ή λειτουργία καΐ διάλυ σις αυτών διέπονται ύττό τού Γεν. Κανονισμοΰ. (Συνεχίζεται) ΟΙΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΕΕΣ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 «ντόλτσε βίτα» σέ ανήλικα πά ι διά, σέ παιδία τής πιό τρυφε- ρής ηλικίας. Όλίς αυτές οί ξΐνόφερτε συνήθεις, τό μόνο ποϋ κάνουν, είναι νά διαβρώνουν τήν πολι- τιστική μας ταυτότητα, νά αλ λοτριώνουν ένα κομμάτι τή< κοινωνίας μας... • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σ«λΚα 1 ό ττοτήιρι άρχισε νά ξεχειλϊζει οί άγιρότες χωρίς κιαθοδήγηση, μέ αύθαίρετες μαζιικές συγκεν τιρώσεις διαμαρτυρίας, άγανα- κτισμένοι άπτό τήιν περιθωρια- κή πολιτική πού άκολουθεΐ ή κυβειρνησηι σέ δτι άφορά τα προδλήματά τους, άρχισαν ά ττεργιακές κΐινηίτοποιήσεις καί πορεΐες διαμαρτυρίας, κάνον- τας χρήσΓ)· συνταγματικών τους δικαιωμάτων Χιλιάδες τόν νοι άγιροτκών προϊόντων κατα στράψηκαν ά—ό τούς τταιραγω γούς τα τελευταία χρόνια σέ μιά άπογοήτευμένη κινήση δια μαρτυρίας άπτεναντι στήν άδια φορία τής κυ6έρνησης νά έτηλύ σει έστω τα πιό άμεσα καί ττι εστικά άπό τα τφοδλή'ματά τους. Καί πώς άλλως θά .μττο ροΰσε νά έρμηνευσει κανείς ού τό τό γεγονός τής καταστρο- φ|ης της σοδειάς τους, κόατων *ινός ολοκλήρου1 χρόνου, άττό τούς άγιρότες. Παιρά δτι είναι μιά πράξη άπελπισίας κα! άττο γοήτευσης πού έκφράζει την άν τικειμενική άδυναμϊα τους νά άντιδράσουν οτό φγνωμενο κ,ράτος πού μόνιμα τούς εχει θϊ' σει &ξω άπό τα ένδιαφέροντά τού. Ή Νεοδημοκρατική μας ΚϋδιερΜηΙσηι Ι|κπληκτηι μτηροστά σ' αύτές τίς άγωνιστικές κινη- τοττοιήσεις άντιβρδ μέ τόν μό νο τρόττο πού της είναι γνω¬ στάς καί κατά πού φαίνεται προσφΐλής. Δηλαδή στέλνοντας τα ΜΑΤ στην Καρδίτσα, στήν Κόρινθο, στό Ήράκλειο ή σέρ νοντας στίς αΐθουσες των δικα στηρίιων ^κατοντάδες άγροτες νά δυκιθοστοθν άκόμη καί γιά τηαιράταση τοΰ ί>Ι6μου 4000
  «[π.ερί τεντυμπουσμοϋ». Κα! τί
  πιό θλιβερό φαινάμενο άττό τό
  νά δλέπει κανείς («περήλικες ά
  γρότες άπόμαχους τής ζωής
  καί της δουλειας νά δικάζον-
  ται γιά «.τετυμποϊσμό». Πέ,ρα
  άττιό την δττοια σκοατιμότητα
  ττού έξυττηρετοΰν οί διώξεις αύ
  τές πολιτων έκ μερους τοΰ κρά
  τους, άναλογίζεται κανείς τί σε
  βασ μ ό είναι δυνατόν νά άτται-
  τεΐ τό κράτος αύτό άττό τόν ά
  πλό πολίτη δταν τό ΐδιο φαινε
  αι νά ττεριφρονεΐ και νά κ.ατα-
  παιτεΐ τό πρωταρχικά καΐ ττιό
  ούσιαστικά δικαιώματα τού, "Ο
  μως ό Λαός εχει ττάψει πιά νά
  «ΙχειροκροτεΤ ττάνω στά μάγου
  λα τού» σττως €λεγε ό Ζάν Κο
  κτώ. Είναι μιά διαπίστωση
  πού δέν θά τφέ,ττει νά άφήνει
  άδιάφορους τούς ττερισπούδα-
  στους «ώρχοντες μας»
  ΟΙ δίκες των άγροτών δχι μό
  νο δέν πρόκειται νά κάμψουν
  τό άγωνιοτικί ιφρόνηιμά τους,
  άλλά ιάντίθετα νά βάλλουν αύ
  τούς πού τίς δημιουργοΰν, πό
  λύ σύντομα, στό ττεριθώριο τής
  Ίστοιρίας.
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  ΚΗ!
  • Οί δημοσιογράφοι Ηρα¬
  κλείου διαμαρτύρονται, γιά τή
  βαρεία καταδ·ίκη τοΰ συνα&έλ.
  φού τους.
  Φ Διαφωνία Είσαγγελέα καί
  'Ανακριτή γιά την προφυ'λάκιση
  τοΰ Μιχελιδάκη, γύρω άηύ ττ>
  σκάνδαλο των 100 έκατομμυρί
  ών ττού άποκαλύψαμε.
  • Διεθνής ό άντίχτυττος τής
  πρόσφατης καταδίκης τοΰ Μάνου
  Χαρή.
  • Ή «'Αλιήθεια» δημοσιεύει
  την πρώτη σελίδα τοΰ μασωνι-
  κοΰ περιοδικοΰ «ΠυθαγΙόρας»
  στήιν όποία εΐκονίζεται ό Πΐατρι
  άρχης Κων)—άλεως κ. Δημήΐτρι
  ος.
  • Πέντε μήνες φυλακή στόν
  έκδοτη τής «Αληθείας» στήν τε
  λευταία δίκη, γιά περιΐίβριση
  Εΐσαγγελικής Άρχής.
  • Φυλακίσθηκε ό Διευθυντής
  τοΰ ΜηχανολογικοΟ Ρεθθμνου με
  τα άττό 15μηνη ποινή, ττού τού
  έττιβλήθηκε, γιά τήιν κομΐττίνα
  των γνωστών «διττλωμάτων Ρε-
  θύμνου» πού έφερε στό φώς τής
  δημοσιότητας ή «Άλήθεια».
  • Κ,ομπΐνα καί στίς μυ^ΐ-
  θρες. Έρχονται ά—ό τήν δλλη
  'Ελλάβα κα! πουλιοθνται γιά
  «Κρητικιές» στό Ήΐράκλειο.
  • Τρείς δίκες μέσα τόν *Α-
  ττρίληι κατά τοΰ ΔιευθυντοΟ της
  «Αληθείας».
  • Ή «Άλήθεια σέ 2η "Εκτα
  κτη "Εκδοση.
  • Χθές Μεγάλη Δευτέρα στη
  Λεωψόρο Καλοκαιρινοΰ (Καμα-
  ράκι) τού ^Ηρακλείου, ό Μιχελι
  δακης, (γιά τόν ό—οΐο πρωτό-
  γραψε ή «'Αλήθεια»" στι ττή,ρε
  τα 100 έκΐατ. τής Άγροτικής
  Τράτττεζας) τραυιμάτισε τόν Μά
  νο Χαρή (ττού διερχοταν ϋξω ά
  ττό τό κρεοπωλεΐο τοΰ δράοτη
  πηγαίνοντας στή ΧανιώπορΦα).
  'ΤΙόν χτύτηησε στό κεφάλι μέ σι-
  δερένια καρέκλαϋ!
  Ό Μιχελιδάκης __ δείχνον-
  τας τόν άνδρισμό τον — τρα—η
  κε σέ φυγιή μετά τό έγκλημά
  τού.
  Παρατυχών Χωροφύλακας
  (Λεφτέρης) «επιασε» τόν δρά-
  στη κι έξαφανίστηκε μαζί τού!!!
  • Σήμερα 6 τραμποΰκος
  στό σκαμνί.
  • Σκανδαλώδης σύμδασηι γιά
  την Οδρευση τής Βιομηχανικης
  ττεριοχής Ηρακλείου, ύτιΌγρά-
  ψτηκε άττο τόν Δήμαρχο μ£ 6Ίλ
  λους δρους άττ* αύτούς τοϋ Δή
  μοτικοΰ Συμβουλίου.
  • Κατο—ατή&ηκε τό Άραβι-
  κό τεΐχος.
  • ιΟ Σιωνισμος ήρχισε νά
  χτυττα φανερά. Ίσραηλινές ση-
  μαΐες μέσα στά Ήράκλειο.
  • Στά Χανιά ή εκθέση των
  Εβραίων.
  •Οί Ίσραηλίτες στήν «εκθέ¬
  ση» τους κρέμασαν ττί ση,μαία
  μας σέ ενα κοινό καδρονι. Νέα
  βαρεία προσβολή κατά τοΰ *Ε-
  θνικοΰ μας Συμδόλου.
  • Ό έμπειρότατος δημοσιο-
  γράφος καί διάσηιμος
  Νέα κατάστση δημιουργεϊτσι
  στόν ΟΦΗ, μετά την τταραμονη
  στήν Ποοεδρία τού Δουλόυψά-
  κγ, ό οποίος ώς γνωστόν εΤχε
  τταραιτηθεϊ καί εΐχε καταγγεί-
  λει μέσω των στηλών τής έφη-
  μϊρίδας μ<χς τούς συνεργάτες τού δτι πούλησαν τόν Τζιράκη γιά νά τάν έξανοτγκάσουν σέ τταραίτηση. Ό Τδιος σέ νεώτερη συνομι- λία μς, χαραχτήρισε την τταρσ μονή τού στήν ττροεδρία τού ΟΤΗ σάν μιά πράξη καλόπιστη πού £γινε μέ μοναδικό γνώμονα το συμφέρον τού Σωματείον. Όμως οί φτιμες όργιάζουν· Και ττρέ—εί νά τίς εχει ι—* δψη τού ό κ. Δουλοι/φάκης. Πολλοί __έν ττολλοΤς άνεύθυνοι — μ ι λοΰν γιά «τταιγνΐδι» πού παίχτη κε γιά νά άνεβάσει ήθικά τόν κ. ΔουλουΦάκη. "Αλλοι μιλοΰν (ίο ήθοποιια μιλούν γιά τα οι¬ κονομ, ικα τού Σωματείου. Τι συμβαίνει λοιπόν; Στον τύ πό διαβόχττηκαν άντεγκλήθίΐς 4 -π ι άντεγκλήσεων, άτταντήσιις ί πί άττανττ)σεων. Κι' οί φίλαβλοι βρίσκονται σέ κάποια ανάστα- τωση άνευ προηγούμενον. Νομίζουμε πώς πρεττει νά 6. ττςφξουν οί άνάλογες σπταντή- σεις. Κι από την πλευρά τής Δι ο!.<ησης άλλά κι άπό την ττλευ ρά των παραγοντων. Μάς εΤτταν ττώς θά κάνανε μιά συνότντηση μέ τούς έκπροσώττους τοΰ τύ- ΊΓθυ γιά νά συζητηθοΰν δλβ... Γίποτα δέν έίγινε... Άς δώσουν λοιπάν έξηγήσεις. Κι' άς μιλήσουν κι άλλοι μετα ξύ των οποίων κα! ό κ. Μύρος Μαθιουδάκης, πού σάν έττίτιμος ττρόεδρος καί μέτοχος, έχει υπο χρέωση νά μιλήσει. Συνκρίσεΐδ ...ΑΙΟΡΙΖΟΥΜΕ Φ ΥΑΑΚΕΣ (ΜΟΥΣΕΙΩΝ) τΗταν (καά "Ιναι) — Αέει — μερικές δεκαετίες κομματάρχης κάιττοισυ ■ .τέως ύπσυργοΰ. Καί ήρθε ή άροιβή γιά αύτούς τού τούς άγώνες: Ό διοριθμός τού σάν φυλακάς στα Μουσείο· Ή ήλικία τού (Θ9 ίορονών) δέν έσταιξε κανένα ρόλο· Οΰτε καί τό δτι εΐσττράττει £να κάρσ λεφτά άπό νοίκια · Άλήθεια ύιπάρχει μεγαλύτερο προσόν άπο τό νώ εΐσαι.· κομματάρχτιο τέως·· ύπουργοΰ; Κατά τα αλλα, άς περιμένουν χιλαάδες νέοι κάστοιο διοριομό, κάποια δουλίτσα γιά νά τή βγάλουν! ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ Τού Μ.Ε. Ρουκουνάκπ Πράγματι εχθροί καΐ φ>ίλοι
  μΐίνομε ολοχάσκωτοι έιτίΐτα α¬
  πό την δραματική ανακοινώση
  τοϋ Μάνου Χαρή ότι αποσϋρε-
  ται από τήιν διιεύθυνση τής Αλή
  θΐΐας καί ότι παραδίδει στόν Κυ
  ριάκο Διακογιάννη την διεύθυν
  Ο υπερβολικόν ζήλος στήν
  δουλειά η ανένδοτη αγωνιστικό
  τητα τού, ποϋ τα είχε βάλει με
  Θεούς καΐ δαίμονες καϊ η συνε-
  χής παρακολουθήση νά γυρεύει
  τό άδ·κο καί να το ξεσκε,πάζ£ΐ ό-
  ίτουδτγΓτοτε καΐ άν ήταν όσο ψη-
  λά καΐ άν βρισκόταν, ήταν καΐ
  η αφορμή νά διωχθεΐ ανηλεώς
  αττό παντού. Γι αυτό όπως καΐ
  τα σίδε,ρα των αεροττλάνων
  Φθεϊρονται καί πίτρτουν ετσι καί
  ο Μάνος Χαρής επαθε καταπτω-
  ση. «Μέχρις εδώ ηταν η δυνομη
  μου, καΐ αναθετω στον Δηκο·
  γιάννη».
  Ασφαλώς την ωρα που εγρα
  ψε αυτές τίς γραμμές κάποιο δα
  κρυ θά κυλουσε απο τα μστια
  τού, αφού εμείς οί φίλοι τού
  διαβάζοντάς τα δακρύσαμι καί
  λέγαμε αυτή ι ινα ι η μοΐρα τού
  κάθε ανθρώπου πού θέλει να Βα·
  λει το πετραδάκι τού γιά νο
  κτιστεί μιά καινούργια κοινωνια.
  Δέν έχω άλλο νά γράψω μονο
  καλή επιτυχια στην Καινούργια
  διεϋθυνση καΐ ν' ακολουθήσουν
  οσο μπαρΌύνε πιο κοντά τό δρό
  μο ποϋ χάραξε ο Μάνος. Καί
  στό Μάνο γρήγορα νά γίνει καλά
  καϊ νά 'ρθεί πάλι κοντά μα<. Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΉΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΙΙΙΗ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ • Συν«χ«ια από τή σίλίδα 1 στό τέλος θά συζητηβεΐ τό 6α Η ΠΕΡΙΕΡΙΗΙΕΙΡΗΣΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 λά καλά τελειώσει τή γΐώτρη- ση... νε,ρό γιόκΐ Καί τό χωρία διψάει... Τα καφενεία δέν φτιάχνουν καφέ γιατϊ δέν έχουν νερόΙ Στό συνοικισμό «Τοίχος» τού χω¬ ρίου, δέ φτάνει οϋτε μιά στάλα νερόΙ Ετσι τελειώνει η σκανδαλώ δικη κττορϊο μιάς γεώτρησης. Μέ τίς ευθύνες όλων εκείνων πού εμπιστεύτηκαν ένα ...|μ|3- δοσκόπο γιά νά βρεί νερό, χω¬ ρίς καυιά επϊσημη επστημονική γνωμάτευση... Μέ τίς ευθύνες των «εγκέφαλων» πού διαχει ρίστηκαν τα χρήματα τής γεώ- Γιά τίς διαικοϊτές σας σέ περιβάλλον έξοχικό Μαριγιάννα Τώρα μπορεϊτε καί έρεϊς ν' άποκτήισετε έΎα όικό οας έξοχικό σπίτι (γ'ά δσο χρόνο θέλετε) ο την πεμιοχή Γουβων έΎανπ διακλαδώσεως «ΚΑΝΤΙΑ ΜΠΗΤΣ» Ζήοετε τό καλοκαίρι έαείς καί τα παιδία σας ίίντονα καΐ μέ δλες τίς άινέσεις, έντός τοΰ στατι- οϋ σας· Λειτουργεΐ καί ή ταβέρνα Μαριγιάννα γιά τούς καλοφαγάδες/ καΐ σέ καλές τψές. Μαριγιάννα λοιττίόν καΐ καλό καλοκαίρι· Τηλ. 081-286861 — 0697 — 41 — 370 Ομως, πέρα από όλα αυτά, βρισκομαστε στή μεση τού Ιού νη. Ένα καλοκαίρι μπαϊνει κι οί κάτοιχοι ενός χωροϋ γυρνούν με τα μπτονια(Ι) στό πηγάδια γιά νά σβύσουν τή δίψα τους!.. Ο Πρόεδρος τής Κοινότη-α< γυρνά από γραβεΐο σέ γραφείο, τρέχει μέσα στά γρανάζια τής σύγχρονης Ελληνικάς γραφειο- κρατϊας. Ένα< αγώνας επιβίω- σης αρχίζει... Νά δούμε τί θά ποϋν οί αρμόδιοι. Νά δούμε τί θά πεί ο γεωλόγος. Ή, σϊ τελι- κή σνάλυση, νά δούμε τί θά πεί ο Εισαγγελέας γιά τήν περΐ φημη γεώτρηση πού πρϊν καλά —καλά τελειώσει, στέραμε κιό- λας... άς Κυριάκος Διακογιάννης, Διευ θυντής τής «Αληθείας». Ό Μ. Χαρής άποσύρεται μέχρι άποκα ταστάσεως τής ΰγειας τού. Σίυ- νεργασίες τταλιών καί νέων σν- νεργατών. Άρχισυντάχτης ό Ν! κος Ψιλάκης. τέλλες, Άρχάνες^ Χουδέτσι. Πέμτπη: Φορτέτσα, Άρκαλο χώρι, Καστέλλι Πεδιάδος. Τήν Κυριακή 22)6)80 τό σικό ντοκουμέντο τής συνδιάοχε ψης «Ή έκκληση τής Κρήτης» Άναλυτικώτερα θά έλθουν άν τιτιρόσωτΓτοι άττό την Κύττρο, τήν ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. • Συνέχεια από τή σελϊδα 1 πρόβλημα γίνεται ακόρη πιό ο- ξϋ, άν ληφθεϊ υπ' όψιν ότι η Ολ λανδία είναι μιά εβραιοκρατού μένη χώρα, προπύργιο των Σιω νιοτών τής Ευρώπης. Η ΚρήττΓΐ μος εχει γίνει στόχος των Ιμπεριαλιστών καί των Σιωνιστών. Η Κρήτη μας κινδυ- νεύει. Γιά νά πετύχουν τόν σκο- πο τους οί καταπατητές τής λεφτεριάς των λοών, πρεπει νά ξέρουν ποιούς θά αντιμετωπί- σουν. Πρέπει νά ξέρουν τίς συ- νήθειες τού λαού μας, τα ήθη τού, (τα ©ποία άρχισαν ήδη νά διαβρώνουν), νά ξέρουν κα¬ λά τούς εχθρούς καί τούς ψί- λους τους. Κι όμνις δέν πρέπει νά κά· τσουμε μέ σταυρωμένα τα χέ- ρια. Χρειάζεται κινητοποιήση κι αγώνας. Αγώνας τώρα αυτές τίς δύσκολες οτιγμές πού όλοι χτυπούνε μέ κάθε θεμιτό καΐ α- θέμιτο μέσο. δράδυ ττροβλεπεται νά ττραγιμα Του·ρκία, την Συρια, τό Ίράκ, ]τοτΓοιηθεΙ ή παλλαϊκήι συγκεν- τρι<κΐη στή Βασιλική τοθ Άγίου Μάρκου δπου θά μιλήσουν καί Φ'.λοξενουμενες άντιπροσω—εΐες. Τό πρόγραμμα τής συνδιάσκε ψης περιλμδάνει δυό βασικές εί ίγήσεις άπό έλληνικής ττλευ- ράς 1) ΟΊ ξένες στρατΐνίτικές 6άσεις στή Μεσόγειο καί οί έττι δράσεις τους καί 2) Ή σημασία καί ό ρολος των ξένων στρατιωτικών βάσεων στήν Κρήτη. Πάνω σ' αύτά τα δυό βασικά θέματα θά γίνουν όμιλίες καί το-οθετήσεις ά-ό τούς συμεμτέχοντες στη συνδιά σκεψη "Ελληνες καί Ξένους και τήν Λι6ύη -πίν Αΐγυτττο, την Άλγερία, τό Μαροκο, την Τυνη σία, τήν Βουλγαρία τήν Ρουμα νία, την Σοβιετική "Ενοκτη, την Ιταλία, τήν Γαλλία τό Ίσραήλ την Ίσττανία τήν Πορτογαλία, έκπρόσ&ϊποι τής Όργάνωσης γ:ά την άττελευθέρωση της Πο<- λαιστίνη.ς καί τού Παλισάριο. Θά σνμ μετάσχουν έττίσης, έκ ττρόσωστοι των κινημάτων είρή- νης κα! δημοκραιτκοί παράγον· τίς άπό τίς ΗΠΑ κα! τη Μ, Βρεταννία γιά νά κατγγεΐλουν την Οτταρξη στρατιωτικών 6άσε ών των χωρών τους στή Μεσδ- γειο. ο ΑΡΙΣΤΟΙΠΩΛΗΤΑΙ Μία άπό τίς μεγαλύτερες και συνεπέστερες 'Α- νώνυμες Έταιρίες στόν κλάδο της( ζητα. πω- λητές μέ: Ήλικα άπο 27 - 35 έτών Ανώτερη μόρφωοη Φιλοδοξίες καΐ πάθος γιά διάκριση καί έαυτυχία. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 'Λμοιβή ά'νω των ?0·000 "Αριστο κλίμα εργασίας καΐ πρωτοβουλΐών Προοίτπκές Διοικηίτικης έξελΐξεως- Οί ένδιαφερόμενοι παρακαλοΰνται νά τηλεφω- νήσουν μονο τήν Δευτέρα ώρες εργασίας, στον ά%ό 284437 κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΆΖΤΥΡΑΚΑΚΗΜΑΝΔΑΑΑΚΗ ΤΑ ΜΑθΗΙνΙΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΌ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ιΌΥΝΙΟΥ. φ <Βκ.κ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΐΜΗΜΑΤΑ: 1) Β καί Γ Λυκείου καί γιά τούς δυό κύκλους (πα- νελλιίνιεθ ' 2) Ύποψηφίων γιά είσαγω- γικές Λυκείου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΕ - ΕΓΤΡΑΦΕΙ _ΤΡ)ΓΟΥ ΠΕΖΑΝΟΥ 4 (ΑΠΕΝΑΝΤ! ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΜΗΝΑ). Κ.Β ΤΗΛ. 280.234 - 288.314 - 221893