9122

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Σήμερον δίδεται παρά τβΰ Φοιτητικοϋ συλλόγου Ηρακλείου ή πρώ-
  τη διάλεξις τής προαναγγελθεΐσης σειράς, διά την πνευματικήν
  ανύψωσιν τού τόπου μας, την όποιαν τόσον εκαθυστέρησεν ή διάρ-
  κεια τής κατοχής. Την τόσο έπαινετήν αυτήν προσπάθειαν των Φοιτη-
  τών μας πρέπει νά ενισχύση τό φιλοπρόοδον κοινόν τής πόλεως διά
  νά αρχίση καί πάλιν ή πνευματική κίνησις πού τόσα καλά άποτελέ·
  σματα εσημείωσεν πάντοτε είς τόν τόπον μας.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β· ΑΡΙΘ· 32
  ΠΕΜΠΤΗ 23 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥ8ΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΣΈΓΝΩΡΙΣΑΜΕ!
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν την
  κάτωθι επιστολήν:
  «Κατά την 9ην Νοεμβρίου έ. ε. μέ-
  λη τής οργανώσεως ΕΑΜ εκάθηντο
  σ' Ενα καφφενείον τοθ χωρίου μας,
  συνεζήτουν μβταξύ των, άλλά καί
  έδίδασκον τα παιδία καί τούς άνη·
  λίκους πού ευρίσκοντο έκεΐ. Κυρίως
  κατεφέροντο εναντίον τής Έκκλησί-
  άς καί των λειτουργών τοΰ Υψίστου.
  Την ίδιαν εσπέραν συνηντήθην είς
  τό καφφενείον μέ Ινα έξ αυτών ο¬
  νόματι Μ. Κ .. Τόν παρεκάλεσα νά
  μού πή γιατΐ κατεφέρετο κατά τής
  Έκκλησίας καΐ τοΰ κλήρου καί μοΰ
  απήντησε:
  —ΤΊ την θέλομεν την "Εκκλησίαν
  καί τούς παππάδες; Γιά νά έ'ρχωνται
  είς τα σπίτια μας, νά μας τείνουν
  την χείρα νά διακονοθνταΐ; Εμείς
  δέν θέλομεν παππάδες.
  Έγώ τοθ απήντησα:
  —Τό ξέρω δτι αύτά θέλει ό κομ-
  μουνισμός, Άλλ' είνε άκόμη γρήγο-
  ρα, Διότι άκότΐη δέν έπάτησαν τή
  σκάλα γιά νά καβαλικέψουν.
  Την επομένην μέ κατήγγειλεν είς
  τόν έν Τ... ευρισκόμενον άποσπασμα
  τάρχην καί είς τόν σταθμάρχην κ.
  Β. καί μοϋ έστειλε 2 άντάρτες τού
  ΕΛΑΣ καί μοθ έκοινοποίησε μίαν
  επιστολήν λέγουσαν, ότι έξύβρισα
  μέλη τής οργανώσεως τού ΕΑΜ
  δι" άπρεπών φράσεων καΐ δτι τα μέ¬
  λη αύτά άναφέρουν άμέσως τό πραγ
  μα καί πρέπει νά εύρουν τό δίκαιον
  των καί αύτός είνε μέ καλά έφόδια
  έφωδιασμένος.»
  Μετά τιμής Ό Έφημέριος
  Γ. Σ.
  Δέν ξέρομεν άν ό Δεσπότης, πού
  μάς παρουσΐάζει ή συνάδελφος «Έ-
  λεύθερη Κρήτη» δτι προσκαλεΐ τούς
  "Ελληνας νά πδνε στό ΕΑΜ. «δλοι. .
  μέ την Πΰλαρο,» εΐπε πράγματι δσα
  τοθ βάλλουν στό στόμα. Άν δμως
  τα εΐπε, ασφαλώς τό έκαμεν ή ΠΡΟ-
  ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΘΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
  ΕΑΜ άπό τοΰς κομμουνιστάς ή άφοθ
  τοϋβαλαν τό περίστροφο στό μήλιγ-
  γα.
  Άλλά καί άν άκόμη υποτεθή δτι
  εύρέθηκεν £νας Μητροπολίτης ό ο¬
  ποίος παρά την συνείδησιν καί τό
  Χριστιανικόν καθήκον τού σπρώχνει
  τούς χριστιανούς πρός την άθεΐα (δ-
  λοι οί πραγματικοίμπολσεβΐκ3ΐ καυ-
  χώνται δτι είναι άθεοι) αύτά δέν ση-
  μαΐνει, νομίαομεν, δτι πρέπει ν' άλ-
  λαξοπιστήσουν οί χριστιανοί.
  "Αλλως τε τί θέλει νά μάς πή ή
  συνάδελφος; Μήπως θέλει νά μάς
  πείση δτι ό κομμουνισμός πού διευ-
  θύνει τό ΕΑΜ σέβεται τάς θρησκευ¬
  τικάς πεποιθήσεις ή' τάς όποιασδήπο-
  τε άλλας πεποιθήσεις τοϋ άτόμου;
  "Άν αύτός εΤναι ό σκοπός της θά
  μάς επιτρέψη νά τής ποΰμε:
  —Κάτω τή μάσκα! Σ' έγνωρίσαμε!
  Τό ποίος εΐσαι μας τόπανε καί μόίς
  τό λένε μέ τα καμώματά των καθη¬
  μερινώς οί ΟΓΙΑΔΟΙ ΣΟΥ. Πιστεύο¬
  μεν δχι κεΐνα ποΰ λένε τα χείλη
  σου, γιά νά μας ξεγελάσης, άλλ* έ-
  κεΐνα πού κόνουν τα χέρια σου, Ε
  ΚΕΙΝΟ ΠΟΥΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕ-
  ΣΤ1ΚΑ ΣΟΥΟΡΓΑΝΑΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑ¬
  ΓΗΝ ΣΟΥ.Την ώρα πού προσπαθεΐς
  μέ κούίμολόγια νά καμουφλάρηςτούς
  σκοπούς σου καί τας σκέψεις σου, την
  ιδία στιγμή ξέρομε ΑΠΟ ΚΕΙΝΟ ΠΟΥ
  ΚΑΝΕΙΣ ποιοί είναι οί πραγματικοί
  σκοποί σου αύτοί.
  Πάρετέ το άπόφαση κ. κ κομμου¬
  νισταί. Δέν σδς πιστεύει κανείς σο-
  βαρός άνθρωπος δταν λέτε πώς βέ-
  λετε τή «λευτεριά τής σκέψης» τή
  σηγμή πού άνθρωποί σας σκοτώνουν
  δολοφονικά τό Γυμναισάρχη Λουλά-
  κι καί ύβρίζουν συνεχώς καί άπει-
  λοΰν όποιονδήποτε άλλον αντίπαλον
  τής ίδεολογίας σας. Δέν σας πιστεύ¬
  ει κανείς, ότι σέβεσθε τάς πεποιθή¬
  σεις των άλλων, δταν βάλλετε τα
  κοπέλΐα σας νά ρίχνουν άσφυξιογό-
  να έκεϊ πού συνεδριάζουν οί Προ-
  σκοπίνες. Δέν σας πιστεύει κανείς δ¬
  τι σέβεσθε τή θρησκεία τού Έλληνι
  κου λαοϋ, δταν οί όπαδοί σας ϋβρί-
  ζουν συνεχώς δλα γενικώς κσί τή
  θρησκεία τοθ ΧριστοΟ καί την Έκ-
  λησίαν καί τούς Άγίους της καί τόν
  κλήρον της Δέν σδς πιστεύει κανείς
  δταν λέτε, ότι θέλετε την άλληλεγΰη
  κσί την ίνωση τή στιγμή πού βαστά-
  τε τό δαυλό τοθ έμφυλίου σπαρθίγ-
  μοΰ στά χέρια σας.
  Στό κάτωκάτω τής γραφής εμείς
  φωνάζομε μαζί σας μέ δλη μας τή
  δύναμι: Κάτω ή δικτατορία τοθ Φα-
  σισμοΰ! Έλδτε καί σεϊς μαζί μας νά
  φωνάξωμε: Κάτω ή δικτατορία τοθ
  προλεταριάτου! Έφ' δσον δέν τό κά-
  νετε μή σας κακοφαίνεται άν πι¬
  στεύωμεν, δτι έκεΐνο πού λέτε δημο¬
  σία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΜΟΥ·
  ΦΛΑΡΙΣΜΑ έκείνου πού λέτε μυστι
  κά στ* αύτί των άνθρώπων σας.
  _______________________£·Λ· Π-
  ιΐδί
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΕΝΝΑΣ
  ΓΙΟΚ- ΜΑΤΙΑ
  Ή Γερουσία τού καφενείου τα ε-
  χει φέρει σκοΰρα. Κάθε βράδυ πού
  μαζεύεται οτό συνοικιακό κα<|>ενεΐο
  καΐ διαβάζει τής έφημερίδες, γιά νά
  περιπλακβ κατόπιν σέ μιά άτελείω-
  τη κριτική των έπιχειρήσεων, προσ-
  κρούει σ' £να σκόπελον πού δέν κα-
  τορθώνει νά τόν παρακάμψη,.
  Είς τάς έ ιτιχειρήσεις τοΰ Δυτικοΰ
  μετώπου τα πράγματα κηγαίνουν
  καλά. *Η γερουσία διαβάζει τάς εί-
  δήσεις στίς ίφημερίδες καί κατόπιν
  σκύβοντσι επάνω σέ προχείρους χαρ
  τες, πού έχουν κοπή άπό τόν «Ά-
  τλαντα> ή επάνω σέ σχεδιάσματα
  τοΰ μαρμάρου κάνει όπωσδήποτε ά-
  προσκόπτως την έπιτελικήν |κριτικήν
  της. Έχει εξασκηθή μέ τίς τοπωνυ-
  μίες τής Εύρώπης κι' έτσι δέν δυσκο-
  λεύεται καθόλου στήν παρακολουθή-
  σι των έπιχειρήσεων.
  Άλλ' αί έπιχειρήσεις εχουν έξα-
  πλωθή καί στήν άλλη άκρη τής γής
  καΐ έχουν δημιουργήσει Ιίνα σοβαρά
  έπΐκεντρο στόν άχανή Ειρηνικόν ω¬
  κεανόν. Έκεΐ, λοιπόν, ή γερουοία έ'-
  χει κυριολεκτικώς πελαγώσει άνάμε-
  σα άπό τίς χιλιάδες των νησιών καί
  την άπειρία των συμπλεγμάτων δ-
  που παίζεται τό πολεμικό κρυφτοΰ-
  λι τοθ ΕίρηνικοΟ.
  —Μήπως την βρήκες, κύρ Γιάννη
  αυτή τή Λέϋτε;
  —"Οχι δέν την βρήκα.
  —Άμ' αυτή ή Μάτια πού στό διά-
  βολο είναι;
  —Πά νά δοΰμε άπό δώ πέρα....
  Τα κεφάλια σκύβουν, τα γυαλιά
  στερεώνονται, τα μάτια περνοΰν έ-
  ρευνητικά άπό κουκκίδα σέ κουκίδα,
  άλλ'.,.,Μάτια γιόκ!
  Έφ' ώ καΐ τό μέτωπον τοΰ Είρηνι¬
  κοΟ παραμένει άνευ κριτικής.
  Πά σκεφθήτε το αύτό! ένα τόσο
  εύρύ μέτωπο καί νά παραμένη άνεκ-
  μετάλλευτον.
  ΜΗΝΑΣ ΚΛΙΝΑΚΗΣ
  Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
  ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΝ
  ΑΕίί ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΪΟ ΠΡΑΓΜΑ
  Δΰο άρθρα τοΰ κ. Μ Α.
  2ον
  θά μπορούσαμε νά γράψωμε όλό·
  κληρη μελέτη γιά τή φιλελεύθερη ίδε-
  ολογία τοΰ Προσκοπισμοΰ. Μά του¬
  το μόνο τό χαρακτηριστικό φτάνει.
  "Οπου ύπάρχει Δικτατορία ό Προ-
  σκοπισμός είναι άδύνατο νά ζήση,.
  Στήν Ιταλία πρώτα, στή Ρωσσία καί
  στή Γερμανία κατόπιν, τα Προσκοπι-
  κά Σώματα, άνπκαταστάθηκαν άπό
  τίς έθνικές όργανώσεις νέων στϊς ο¬
  ποίες άμέσως άπό την άρχή δόθηκαν
  ωρισμένα Πολιτικά καί Πολιτειακά
  δόγ^ιατα άναμφισβήτητα ώς συνθή-
  ματα. Μά τί θέλομε νά «τρέχομε τό¬
  σο μακρυά άφοθ έχομεν τή δική μας
  Κ. Α. Ρ·
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΗΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη έ'κθεση τοθ 'Υπουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γί
  Υπό τοΰ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  4.—Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ; ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΒΚΣΕΙΣ
  Μέ άεροπλάνα κατασκευασμένα ό¬
  πως εϊδαμε ή Διοίκησις βομβαρδιστι-
  κων συνεχίζει τάς έπιδέσεις κατά τοΰ
  έχδροϋ πού αρχισαν στίς 4 ΣεπτεμβρΙου
  1919. Τα γεγονότα τής 22 ΊουνΙου 1941
  έδωσαν μιά νέα κατεύδυνση στήν
  στρατηγική αυτή Την ήμέρα έκείνη ό
  ΧΙτλερ εϊσέβαλε στήν Ρωσία ΟΙ έπιχει
  ρήσεις πήραν μεγάλες διαστάσεις, καί
  δταν οί σκόνες τού καλοκαιριοΰ υπε¬
  χώρησαν στίς χειρότερες σκόνες τού
  Φσινοπώρου καί αύτές στό άγριο ψϋ-
  χος τού Ρώσσικου χειμώνα, έγινε πιά
  φανερό ότι οί ΓερμανοΙ δέν δα μπο-
  ροθσαν την φοράν αυτή νά έπαναλά-
  6ουν τίς άστραπιαϊες νΐκες τους μέ δύ-
  ματα πρώτη την Πολωνία καί τελευταία
  την Έλλάδα Ή άντίστασις των Ρώ-
  σων ήταν άπ' την άρχή τόσο γερή καί
  άποτελεσματική πού οί τεράστιοι άριδ-
  μοί τοΰ στρατοϋ καΐ τό ύλικό πού εΐχαν
  συγκεντρώσει οί Γερμανοί γιά την έκ-
  στρατεία αυτήν βρέθηκαν άνεπαρκή.
  Γιά νά άντιμετωπΐσουν τίς άνάγκες τού
  Άνατολικοϋ μετώπου άναγκάσδηκαν
  αύτοι νά άποσύρουν μεγάλο αριθμόν
  άνδρων, πυροβόλων, τανκς καί άερο-
  πλάνων άπό άλλα δέατρα τού πολέ¬
  μου, γιατί βλέπει τό Γερμανικό Στρα-
  τηγεϊον ότι στήν έκβαση τού Ρωσικοϋ
  άγώνα βασίζει ό Χίτλερ τίς έλπίδες
  τού γιά γρήγορη νίκη
  Λίγες ώρες μετά την γερμανική έ-
  πίδεση κατά των Σοβιέτ, ό Πρωδυπουρ-
  γός τής Μεγάλης Βρεττανίας έδιδε
  την ύπόσχεση τής χώρας τού γιά πλή¬
  ρη υποστηρίξη. Στήν υποστηρίξη αυτή
  συμδάλλει σέ μεγάλο βαδμό ή Διοίκη¬
  σις Βομβαρδιστικών Τό κύριό της μέ-
  λημα ήταν καί είναι πως νά κάνη την
  βοήδεια αυτή πιό άποτελεσματική—δέν
  λησμονεϊ βεβαία καΐ τόν ρόλο της
  στήν παλαιότερη πάλη, στήν μάχη τοθ
  'Ατλαντικοϋ. Στήν επιδιώξη τού διπλοΰ
  τούτου σκοποΰ διακρΐνομε δύο φάσεις:
  ή πρώτη άρχισε περΙ τα τέλη τού Ίου-
  νΐου 1941 καί διήρκεσε ώς τα μέσα Φε
  βρουαρίου τοϋ έτους αύτοϋ, όπότε
  άρχισε ή δεύτερη φάσις ή τωρινή.
  "Ας αρχίσωμε δμως πρώτα μέ τίς έ¬
  πιχειρήσεις έκεΤνες των βομβαρδιστι
  κων πού άποσκοποϋν νά βοη&ήσουν
  τό Βρεττανικόν Ναυτικόν, την Έμπο-
  ρική Ναυτηλία καί την παρακτιον—'Αε-
  ροπορική Διοίκηση, στόν άγώνα τους
  γιά την κυριαρχία στίς άνοικτές δάλασ-
  σες Ή βοήδεια αυτή έχει πολύ μεγάλη
  σημασία καί σέ ώρισμένες περΐστάσεις
  40 ο)ο των βομβαρδιστικών δυνάμεων
  άφιέρωσαν δλες τους τίς προσπάδεΐες
  σέ στόχους σχετιζομένους μέ την Μά¬
  χη τοϋ 'Ατλαντικοϋ. βάσεις ύποβρυ-
  χίων, ναυπηγεία, μεγάλα πολεμικά
  πλοΤα, καΐ έργοστάσια πού κατασκευά
  ζουν άναγνωριστικά άεροπλάνα τού
  ναυτικοϋ, περισσότερο άπό δλα τύπου,
  Φόκε—Βούλφ καί ΚουρΙερ.
  (Συνεχίζεται)
  την περίφημη Μεταξική Δικτατορίαν
  μέ την άκόμη πιό περίφημη Ε. Ο. Ν.,
  πού' γιά χατήρι της Θυσιάστηκε ό
  Προσκοπισμός; Ποίος δέν θυμαται
  τα μαϊμουδίσματά της; Φαίνεται δτι
  δλοι οί Δικτάτορες Ιχουν άδυναμία
  μέ τα χειροκροτήματα. Καί έπειδή οί
  ήλικιωμένοι είναι πάντοτε δύσκολοι
  στίς έκδηλώσεις τους, καταφεύγουν
  στούς νέους, πού σάν νέοι είναι πιό
  εθπλαστοι καί πιό θερμοί καί έκμε
  ταλλευόμενοι αυτή την ίδιότητα τής
  νεανικής ψυχής, τούς άνατρέφουν
  μέ ωρισμένα ουνθήματα καί προ-
  γράμματα, μέ τό σκοπό νά τούς κα¬
  μουνε πιστούς καί φανατικούς όπα-
  δούς στά νέα συστήματα πού προ-
  σπαθοΰν νά έπιβάλουν στόν τόπο,
  πού εχει την άτυχία νά τούς έχη άρ-
  κηγούς. "Ετσι δισμορφώθηκαν οί ιτε-
  ρίφημοι Μελανοχίτονες τοθ Μουσο¬
  λίνι μέ τα ζήτω, τα παχιά λόγια-,
  τίς φοΰντες καί τα χειροκροτήματα.
  Έτσι διαμορφώθηκαν καί οί δικοί
  μας άξέχαστοι γελοΐοι Φαλαγγΐτες.
  Ποίος μπορεΐ νά ξεχάσΓ) τίς φωνές
  τους, τόν άστεΐο τους κούφιο θεβτρι-
  σμό καί την άλαζονική συμπεριφο-
  ρά τους; Προκαλώ τώρα Ινα νά μοθ
  πή πότε είδε νέους τοΟ.ΠροσκοπισμοΟ
  νά χειροκροτοθν καί νά ζητωκραυγά
  ζουν έναν πολιτικό άρχηγό; Σέ ποία
  συγκεντρώση, σέ ποιό πανηγθρι, πού
  δέν έ"λειπαν έν τούτοις άπό κανένα,
  τα σεμνά καί άγαπητά μας Προσκο-
  πάκια γιά νά κρατήσουν την τάξη,
  εϊδατε νέους ντυμένους μέ την τί-
  μια στολή τοθ Προσκόπου νά φω
  νάζουν άφρίζοντας, ζήτω, ή κάτω; Ό
  Προσκοπισμός τό εϊπαμε καί τό ξα-
  ναλέμε, δέν είναι Πολιτική ίδεολο-
  γία. Ή προσπαθεία τού ήταν καΐ
  θά (.'είνη νά δώση στούς νέους τα
  μέσα, δσα είναι μπορετό νά τούς
  δοθούν, καί νά τούς δείξτ) τό δρόμο
  νά φτιάξουν μόνοι τους άπό τούς ε¬
  αυτούς των δχι άνθρώπους άφρίζον-
  τες καί φανατικούς γιά μίαν ώρισμέ-
  νη πολιτικήν ίδεολογία, άλλά άν¬
  θρώπους ελευθέρους, τιμίους καί εί-
  λικρινεΐς, πού άν πρέπει νά έχουν
  μέσα τους κάποιο φανατισμό, αύτάς
  θά εΐν·3ΐ γιά την άλήθεια καί μόνο
  την άλήθεια καί οχι γιά έ"να Κόμμ<χ μόνο δσο άληθινές καί άν υποτεθή πώς είναι οί άρχές τού. Μέ λίγα λό για ό Προσκοπισμός άνατρέφει άν¬ θρώπους, δέν φτιάχνει ψήφους. Π' αύτό ζή καί θά ζή γιά πάντα, παντοθ δπου ζή καί ή ελευθερία τοθ ΧΡΟΝΙΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τό έργον πού έπιτελεϊ ή Έλ- ληνική άεροπορία στήν Ιταλία άπεικονίζεται στήν άνταπόκρι- σι ποΰ δημοσιεύουμε είς άλλην στήλην τής εφημερίδος μας. Συμπληρώνοντες τάς πληρο φορίας πού παςέχονται είς την έν λόγω άνταπόκρισιν σημειώ· νουμε μερικούς άριθμους πού άποτελοϋν ζωντανό παράδειγ- μα τής εργασίας των Ίκάρων Οί 'Έλληνες άεροπόροι συνώ- δευσαν 2.000.000 τόννους συμ- μαχικές νηοπομπές, άνευ απω¬ λείας στή Μέση Ανατολή καί εξετέλεσαν πτήσεις 1.560.000 ναυτικών μιλίων. —00— ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ Καί πάλιν ό κ. Νάθενας £ νέρχεται επί τοϋ ζητήματος τής Άστυφιλίας. Καί πάλιν ποιοΐ έκκλησιν πρός τούς κατοίκους τοϋ Νομού καί των άλλων διαμερισμάτων τής νήσου, όπως παύσουν νά συρρέουν έντός τής πόλεως, διότι δέν δύναται νά παράσχη είς έκαστον την αρωγήν ής έχβι ανάγκην μή όιαθβτων τα πιός τούτο άπαιτούμενα άποθέματα καί άλλα ύλικά έφόδια. "Ιδομεν λοιπόν άν αύτην την φοράν ή έκκλησις αύτη τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Η¬ ρακλείου είσακουσθχί καί στα- ματήσει τό ακατάσχετον αύτό πρός την πόλιν ρεΰμα. άτόμου καί τοθ πολίτη. Π' αύτό Θά ξανασχηματισθοΰν καί στήν έλεύθε- ρη Έλλάδα οί Προσκοπικές όμάδες δσο καί άν διαμαρτύρεται ή Ε. Π. Ο. Ν. Κσί άς μή φοβδται δτι θά πο- λεμηθή άπό τόν Προσκοπισμό. Γιατί καθώς δέν είναι κομματική καί πολι· τική όργάνωση παρά καθαρό καί βα- θειά ψυχολογημένο παιδαγωγικό σύστημσ πού τα θαυμαστά άποτβ· λέσματά τού στήν άνατροφή των παιδιών, μικρών καί μεγάλων, άπό δλο τόν κόσμο είναι άναγνωρισμένα, δέν κάνει προπαγάνδα οότε όπερ ο£ί· τε κατά δποιασδήποτε πολιτικής ορ¬ γανώσεως καΐ ίδεολογίας. Μ. Α. Μ£ΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣΙΝ ΟΕΡΙ ΕΟΙΒΙΙΑΗΣ ΚΥΡΟΣΕΟΝ ΕΙΣ3 ΠΡΟΔΟΤΑΣ! Ύπογραφεϊσα χθές πσρά τοΰ 'Υ· πουργικοΰ Συμβουλίου απεστάλη πρός δημοσίευσιν είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ή πράξις περί βπι- βολής κυρώσεων κατά των συνεργα- σθέντων μετά τοθ έχθροΰ, αί κυριώ· τεραι διατάξεις τής οποίας έχουν ώς εξής- ■ ΠΟΙΟΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ. Δι' αύτοΰ όρίζεταιδτι δσοι κατά την διάρκειαν τής γερμανικής κατοχής συνηργάσθη σαν έκ προθέσεως προδοτικώς μετά τοΰ έχθροθ ή' προέκυψεν ο!σδήποτε ωφελεία είς αυτόν ή ζημία είς τόν Εθνικόν ή τόν Συμμαχικόν άγώνα ή' είς Έλληνας πολίτας τ] είς πολί¬ τας Συμμαχικοϋ Κράτους ώς ένοχοι τιμωροΰνται: (διά) ΠΡΩΤΟΝ. Όσοι διετέλεσαν ώς Πρόεδροι ή μέλη Κυβερνήσεως κο?το· ής- ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Όσοι κατέχοντες δη¬ μοσίαν θέσιν Στρατιωτικήν, Διοικη- τικήν, Δικαστικήν ή άλλην εγένοντο συνειδητά δργανα τοθ έχθροθ ή* κσΐ
  "ΠΜΗ ΦΥΛΛόν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πέμπτη 23 Ν)βρίου 1944
  «Ν ΙΚΗ»
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ1
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4-5δ
  ήσκησαν τό λειτουργημ"ά των κα-
  τα τρόπον πιεστικόν δια τόν Λαόν ή
  διευκολύνοντα,τό έργον τής κατοχής
  Ώς ίδιάζουσα έπιβαρυντική περίπτω
  σις θεωρεϊται ή άνάληψις τοΰ άξιώ
  ματος διαρκούσης τής κατοχής. Ή
  διάταξις αυτή ίσχύει καί διά τα όρ-
  γανα τής αυτοδιοικήσεως αίρετά ή μή
  ως και τούς Διοικητας διευθυντάς
  καί ύπαλλήλους Νομικών προσώπων
  Δημοσίου η ϊδιωτικοθ Βικαίου.
  ΤΡΙΤΟΝ. Όσοι ανέλαβον υπηρε¬
  σίαν παρά ταίς άρχαΐς κατοχής καί
  ενήργησαν κατά τρόπον πιεστικόν
  διευκολύνοντα το έργον τής κατοχής.
  ΤΕΤΑΡΤΟΝ "Οσοι εγένοντο ου
  νε,ιδητά δργανα τοΰ έχθροΰ πρός διά
  δοσιν τής προπαγάνδας τού έξαίρον-
  τες τό έργον τοΰ κατακτητοΰ ή προ¬
  καλούντες την ήττωπάθειαν παρά
  τώ Έλληνικω άγώνι ή την περιφρό¬
  νησιν τού ΈθνικοΟ ή ΣυμμαχικοΟ α¬
  γώνος. Ή ίδιώτης τοΰ δράστου ώς
  έκδότου διευθυντού εφημερίδος ή πε-
  ριοδικοΰ ή δημθσιογράφου άποτε-
  λοΰν Ιδιαιτέραν έπιβαρυντικήν περί¬
  πτωσιν.
  ΠΕΜΠΤΟΝ. Όσοι κατέδωσαν είς
  τόν εχθρόν "Έλληνας ή Ξένους Ύ-
  πηκόους έργαζομένους χάριν τοΰ Έ
  θνικοΰ ή ΣυμμαχικοΟ αγώνος ή ένήρ-
  γησαν διά την ανακάλυψιν ή σύλλη¬
  ψιν των.
  ΕΚΤΟΝ. Όσοι προέβησαν είς πρά-
  ξεις βίας έν συμπράξει ή μή μετά
  των άρχών κατοχής είς βαρος Έλ-
  λήνων £νεκα τής δράσεώς των κατά
  τού έχθροΰ. Ιδιαιτέρα έπιβαρυντι-
  κή περίπτωσις θεωρεϊται ό έξοπλι
  σμός τοθ δράστου παρά των άρχών
  κατοχής καί ή ιδιότης τοθ δράστου
  ώς ανήκοντος είς τας δυνάμεις ένό-
  πλους τής χώρας ή τα σώματα α¬
  σφαλείας
  ΕΒΔΟΜΟΝ. Όσοι παρεΐχον συ¬
  στηματικώς είς τόν εχθρόν πληροφο¬
  ρίας περί κινήσεων άτόμων ή όργα-
  νώσεων εργαζομένων διά τόν Εθνι¬
  κόν ή Συμμαχικόν άγώνα.
  ΟΓΔΟΟΝ. "Οσοι παρημπόδιζαν
  δι' οιουδήποτε μέσου Εθνικήν ή Συμ-
  μαχικήν πολεμικήν ενέργειαν.
  Ε.ΝΑΤΟΝ. "Οσοι έν συνεργασία
  καί μέ την βοήθειαν τοϋ έχθροθ εγέ¬
  νοντο άρχηγοί οί όδηγοΐ κινήσεως
  τεινούσης είς προσβολήν τής άκεραιό
  τητος τής χώρας.
  ΔΕΚΑΤΟΝ. Όσοι επί σκοπώ
  πλουτισμοϋέκμεταλλευθέντες την με·
  τα τοϋ έχθροθ οικονομικήν αυτού ου
  νεργασίαν προεκάλεσαν ζημίας είς
  τόν Ελληνικόν λαόν ή "Ελληνας
  ■πολίτας καί ύπεβοήθησαν οΰσιωδώς
  την πολεμικήν τοϋ έχθροθ προσπά¬
  θειαν.
  ΠΟΙΝΑΙ
  Οί ενοχοι των ανωτέρω πράξεων
  τιμωρούνται μέ την ποινήν τού θα-
  νάτου ή των ίσοβίων ή τόν προσκαί-
  ρων δεσμών ή μέ την ποινήν προ¬
  σκαίρου ή ίσοβίου ύπερωρίας ή ειρ
  κτής. Έπίσης έπιβάλλεται μερική ή
  όλική δέσμευσις τής περιουσίας τού
  καταδικασθέντος. Ή καταδίκη διά
  τα ανωτέρω άδικήματα έπισύρει αυ¬
  τοδικαίως καίτήν ίσοβίανστέρησιντών
  πολιτικών δικαιωμάτων. Ή οτέρησις
  των πολιτικών δικαιωμάτων έπέρχε-
  ται αυτοδικαίως καί £ίς περίπτωσιν
  άπαλλαγής λόγω πλήρους συγχύσε¬
  ως. Μέ φυλάκισιν τουλάχιστον £ξ
  μηνών τιμωροθνται καί μέ ίσόβιον
  στέρησιν των πολιτικών δικαιωμά¬
  των των τιμωρεΐται επί Έθνική άνα-
  ξιότητι δστις καίτοι μή ύποπεσών είς
  άδικήματα έκ των ανωτέρω άναφε
  ρομένων συνηργάσθη έν τούτοις
  μετά τοΰ έχθροΰ κατά τρόπον άνά-
  ξιον "Ελληνος πολίτου θίγοντος την
  Εθνικήν αξιοπρέπειαν καί διηυκόλυ-
  νεν ούτω τό έργον κατοχής.
  Αί μέχρι σήμερον γενόμεναι συλ-
  λήψεις καί κρατήσεις είς τάς φυλα¬
  κάς ύπόπτωνκυροθνται. > >χ> · ■
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔθΞΑ
  ΚΑΤΑΓίΛΟΥΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ
  Προερχόμενον έκ Πειραιώς κατέ·
  πλςυσε προχθές είς τόν λιμένα μας
  τό Ιστιοφόρον Άγιος Δημήτριος» μέ
  έμποόεύματα κ'α( επιβάτας.
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ |Ά ΝΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  Παρ' άξιθπΐστου προσώπου αφι¬
  χθέντος πρσχθές έκ Πβιραιώς πληρο¬
  φορούμεθα δτι ή αποστόλη των νέων
  χόημάτων είναι ήδη ετοιμος νά απο¬
  σταλή είς την πόλιν μας μέ πρώτην
  θαλασσίαν ευκαιρίαν.
  Τ ό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοια-
  τρεΐον τού κ. ΕΜΜ ΑΛΕΞΑΚΗ
  νήρχισε τα εργασίας τού.
  ΕΛΑΗΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  Ό έν τω Ίταλικφ μετώτΐω ευρισκόμε¬
  νος άνταποκριτής τοθ έν Καιρώ έκδιΰο-
  μένου τιεριοδικοθ «ΑΕΡΑ» απέστειλε
  την κάτωθι άνταπόκρισιν την οποίαν κα'ι
  άναδημοσιεύομεν:
  (Κάπου στήν Ιταλία).— Έλληνικά
  φτερά φτερουγίζουν πάνω άπό την
  Ιταλία Ή είδησις δέν είναι βεβαία
  καινούρια, άλλά κάθε φορά πού βλέ-
  πομε τα άεροπλανά μας μέ τό γαλα
  νόλευκο σήμα νά ξανοίγωνται στόν
  ίταλικό ούρανό, κάθε φορά νοιώθου-
  με καί ίνα καινούριο ρΐγος νά μδς
  περνδ τό κορμί.
  Ρΐγος συγκινήσεως καί ϋπερηφά-
  νειας !
  Καί νά σκέπτεται κανείς δτι τα 'Ελ
  ληνικά άεροπλάνα άφησαν τίς βά·
  σεις τους στήν Έρημο 2.000 μίλια γιά
  νά φθάσουν έδώ!. Ή δουλειά αυτή
  ήταν δχι καί τόσον ευκολη. Άλλά ή
  βπιθυμία των πληρωμάτων καί ό έν-
  θουσιασμός τους γιά νά χτυπήσουν
  τούς Γερμανοϋς καί τούς φασίστες,
  ήταν τόσο μεγάλη, πού παράπονα
  έγιναν άκόμη στοϋς διοικητας ποίος
  θά πρωτοέλθη έδώ.
  Στήν Ιταλία έ'χουν προσκολληθή σέ
  μιά άεροπορική μονάδα Νοτιοαφρικα
  νών καί ξαναβρήκαν μερικοί αεροπό
  ροι μας τίς φΐλίες τους άπό τότε πού
  γυμνάζονταν στή Ροδαισία. Μάς ε
  χούν δώσει Μπάλτιμορς πού τα συνο
  δεόουν Βρεττανικά Σπιτφάϊρς, καί οί
  άποσπολές πού άναλαμβάνουν είναι
  πολλές καί δύσκολες όπως στήν "Ο
  μις τής Γιουγκοσλαυιας καί στήν Ί
  ταλική χερσόνησο. Έντΰπωσι έκαμε
  μία ευστοχος βολή στό λιμάνι τής
  Άγκόνα. ΟΙ άεροπόροι μσς προσέβα
  λάν την Ίταλική βασιλική θαλαμηγό
  πού την χρησιμοποιοΰσαν οί Γερμα·
  νοί γιά πλοϊο μεταφορών Γιά την έ-
  πιδρομή αυτή ό Νοτιοαφρικσνός διοι
  κητής είπεν δτι ήταν τρομακτική καί
  δτι ή άκρίβεια τού στόχου ήταν έκ·
  κληκτική'!
  Εϊμουνα μαζύ μέ τή Μοΐρα δταν
  βομβαρδίσαμε την Μαρίνα ντί Ραβέ-
  να. Πρωίπρωί εΐχαν μαζευτεΐ οί άερο·
  πόροι μας στό θάλαμο δπου τούς δι
  δουν τίς όδηγίες. Πρόσωπα γεματα
  ένθουσιασμό, μάτια λαμπερά άπό
  χαρά. "Ακουσανμέ προσοχή ποίος θά
  ήταν ό στόχος τους καϊ πως θά συ
  ναντοΰσαν τα συνοδευτικά Σπιτφά-
  ρς.
  Καί άμέσως σέ λίγο οί άεροπόροι
  μας χαρούμενοι πήραν θέσεις στά
  άερόπλ^νά τους.
  Στό καθορισμένο σημεΐο βρήκαμε
  τα συνοδευτικά μας καί δλοι μαζύ
  κατευθυνθήκαμε στό στόχο μας. "Εκ-
  πληξι δοκιμάσαμε βλέποντας τόν λι¬
  μένα τής Άγκόνα σέ φλόγες, άπό τα
  «κουφέτα» ενός άλλου σμήνους.Όταν
  φθάοαμε στό στόχο προσπαθοΰσα νά
  δώ τής βόμβες πού πέφτανε Σέ λίγο
  οί βόμβες των 500 λιβρών σκέπασαν
  μέ καπνό τό στόχο. Τα έχθρικά άντι-
  αεροπβρικά κατελήφθησαν έξ άπίνης,
  καί δταν άρχισαν νά βάλλουν, εμείς
  είχαμε άπομακρυνθή".
  Σταθήκαμε τυχεροί γιατί την προη
  γουμένη τα Γερμανικά άντιαεροπορι-
  κά εΐχαν άνογκάσει £να άεροπλάνό
  μας νά πρθσγειωθη" εύτυχώς δίχως
  ζημίες.
  "Ετσι περνοθν την ζωή τους οί "Ελ-
  ληνες άεροπόροι στήν "Ιταλία. Ζωή
  ζημωμένη μέ τίς συγκινήσεις των κιν-
  δύνων τής μάχης. Ζωή πού την φλογί-
  ζει ή νοσταλγία τού γυρισμοΰ στούς
  Έλληνικούς ούρανούς.
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Οί Γερμανοί ύποχωρούντες έγκαταλείπουν
  μεγάλας ποσότητας πολεμικον* ύλικου
  Γαλλικαί δυνάμεις έφθασαν είς Μυλούζην
  Αί Γερμανικαί Δυνάμεις αί οποίαι
  ευρίσκονται είς τόν τομέα των Βοσ·
  γίων άπειλοΰνται νά κυκλωθοΰν υπό
  των Συμμαχικών Δυνάμεων.
  Ή 1η άμερικανική στρατιά κατέ·
  χειτώρα3Ο χιλιομέτρων είς μή"κος
  I-
  κτασιν επί τής Δυτικής δχθης τοΰ
  Ρήνου. Αί Γαλλικαί δυνάμεις είς τόν
  τομέα αυτόν προελαΰνουσαι έφθα¬
  σαν την Μυλούζην. "Αλλαι Γαλλικαί
  φάλαγγες άπειλοθν τό Σααρμπούρ.
  Οί Γερμανοί ΰποχωροΰν άτάκτα·ς
  έγκαταλείποντες μεγάλας ποσότη¬
  τας πολεμικοϋ ΰλικοϋ. Ή 3η Άμε¬
  ρικανική στρατιά ηύξησε την πίεσιν είς
  τάν τομέα τοΰ Ζάαρ τοΰ δποίου ή
  πτώσις άναμένεται άπό στιγμάς είς
  στιγμήν Οί άνδρες τής στρατιάς τού
  ΣτρατηγοΟ Πάτον μάχονται έντός
  τοΰ γερμανικοΰ έδάφους καί επί με
  τώπου 18 χιλιομέτρων. Είς τό βόρει¬
  ον άκρον τσΰ μετώπου Συμμαχικαί
  Δυνάμεις προσπαθοΰν νά εισέλθουν
  είς τό Ρούρ έν δψει σκληρδς
  γερμανικής άντιστάσεως Ή 7 άμερι¬
  κανική στρατιά συνεχίζορσα την
  προέλασίν της άπέχειπερί τα 3
  μόλις χιλιόμετρα άπό τό Ντύρεν.
  Ή6η άμερικανική στρατιά κα¬
  τέλαβε άλλας 9 πόλεις καί άπέ-
  χει 2 μόλις χιλιόμετρα τοϋ ποταμοΰ
  Ρόερ.
  Είς την "Ολλανδίαν ή 2α Βρεττανι-
  κή στΓατιά προελαύνει διά μέσου
  τοθ Γερμανικοΰ άμυντικοθ 'συστήμα-
  τος πέραν τοΰ Γκάιλεν-Κίρχεν. "Αλ¬
  λαι Βρεττανικαί Δυνάμεις πλησιά-
  ζουν χό Βέν-Λό έκ τριών κατευθύν-
  σεων.
  Άεροπορικός πόλεμος: Βαρέα Συμ-
  μαχικά βομβαρδιστικά επληξαν έχ-
  θρικούς στόχους είς Άσχάφεν καί
  Μπόν 40 χιλιόμετρα νοτιανατολικώς
  τής Λειψίας. 3ΟΟΟ βαρέα άγγλοαμε-
  ρικανικά βομβαρδιστικά συνωδευόμε-
  να υπό απειραρίθμων καταδιωκτι·
  ζών έβομβάρδισαν έργοστάσια συν-
  θετικοΰ πετρελαίου είς τό Ρούρ, Αμ¬
  βούργον "καί Φρανκφούρτην Άλλαι
  Δυνάμεις τής Ρ. Α.Φ. έσφυρηλάτησαν
  έχθρικούς στόχους είς Χόμπουρ καί
  Λόίνα. Κατερρίφθησαν 73 Γερμανικά
  άεροπλάνα.
  Είς την Γιουγκοσλαυΐαν Δυνά¬
  μεις τοΰ Τΐτο κατέλαβον την Μιτρο-
  βίτσα 40 χιλιόμετρα πέραν τής Πρι-
  στίνας.
  Είς την Ούγγαρίαν καταρρακτώ-
  δεις βροχαί έμποδίζουν την εξέλιξιν
  των έπιχειρήσεων. Οί Ρώσσοι πιέζουν
  την αριστεράν πτέρυγα των Γερμα-
  νών. Σοβιετικά άεροπλάνα τοθ στό-
  λου τής Βαλτικής ϊπληξαν Γερμανι-
  κάς έγκατάσεις είς την νήσον "Εζελ.
  Είς την Ιταλίαν ή 8η Βρεττανική"
  στρατιά συνεχίζουσα την προέλασίν
  της έφθασε είς σημείον απέχον 3 χι·
  λιόμετρα άπό την Ραβένα.
  Έντείνεται καί πάλιν ή δράσις τής
  Ρ Α.Φ. καί τής Άμερικανικής άερο·
  πορίας.
  τό
  Άμεριχανικαί δυνάμεις προ-
  ελαύνουσαι είς τό εσωτερικόν
  τής Γερμανίας πλησιάζουν τό
  Ντύρεν 30 χιλιόμ. ανατολικώς
  τοΰ "Ες-Βάϊλερ.
  Καίτό Μπελφόρ
  Νυκτεριναί "πληροφορίαι άγ-
  γέλουν έκ τού μετώπου ότι ή
  άντίστασις των Γερμανών είς
  Μπελφόρ έπαυσε μετά την
  κατάληψιν τοΰ φρουρίου Λέ—
  £αμπλέρ τό οποίον προήσπιζε
  την πόλιν.
  Ο Μουσολίνι κατηγορεί τόν Χί¬
  τλερ δία τα οφάλματά τού
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Σήμερον καί ώραν 4 μ. μ. θά λά¬
  βη χώραν είς την Στρ. Λέσχην όλι-
  λία υπό τοθ κ. Θωμά Φανουράκη μέ
  θέμα «οί νεώτερες σχολές στή ζω-
  γραφΐκή» μέ είσοδον ελευθέραν,
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  —Γάμοι
  Ζαχαρίας Σ. Μαγαράκης, Εϋαγγελία
  Ψαρακη ετέλεσαν τούς γάμους των την
  παρελθούσαν Κυριακήν είς την Ιεράν Μο¬
  νήν Κερθς Παράνυμφοι παρέστησαν 6
  Ήγούμενος Κοσμδς Άσαριωτάκης Καί ή
  Δνίς Καλλιόπη 2. Ψαράκη.
  Ευχόμεθα νά ζήσουν εΰτυχισμένα.
  —Βαπτίσεις
  Είς χωρίον Πλατανΐά οί κ. κ. Ειρήνη
  Έμμ. Μπαντουβά, Ζωή Χρ. Μπαντουβά,
  Νίτσα Καπελλάκη, Άργυρώ Ί. Καιτελλά-
  κη, Μαρία Μιχελακη, Γεώργιος Κακ°ύ-
  της καί Έμμ. Βαρδάκης έβάπτισαν τό κο-
  ριτσάκι τοΰ Κων. Γ. Παντεχάκη ανομά¬
  σαντες αύτό Μαρίκαν.
  —Είς χωρίον Πυργος ή κ Ειρήνη Έμμ.
  Μπαντουβά κα'ι ό κ. Γεώργ. Βακωνάκης
  έβάπτιασν τό κοριτσάκι τοθ Παπά ιΝικο-
  λαου Κσλογιαννάκη όνομάσαντ^ς αύτό
  ΕΙρήνην. Ευχόμεθα νά τούς ζήσουν, ;
  Όδός 'ΑδοΑφ.-Χίτλερ
  Αί Συμμαχικαί Δυνάμεις προελαύ
  νουσαι είς τόν τομέα τοΰ "Ααχεν δια
  σκελίζουν την οδόν Αδόλφου Χίτλερ
  ή όποία όδηγεΐ άπό "Ααχεν πρός την
  Κολωνίαν Την οδόν αυτήν κατε-
  σκεϋασε ό Χίτλερ δταν ενήργησε την
  επίθεσιν εναντίον τής Γαλλίας.
  Όμαλότης εις Βέλγιον
  Κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως
  άπό μέρους των διοικήσεων των δυ¬
  νάμεων εσωτερικάς άντιστάσεως τοΰ
  Βελγίου, περί άφοπλισμοΟ αυτών, ή
  έν Βρυξέλλαις συμμαχική στρατιωτι
  κή άντιπροσωπεία εδήλωσεν δτι "δέ
  χεταινά πο(ραλάβΓ| τα παραδιδόμενα
  ΰπλα. Ό άφοπλισμός θέλει ,περατω1
  θή μέχρι τής 10ης Δεκεμβριού.
  ■ Ι «Ι» » ΙΡ
  Απώλειαι Ίωπώνων
  Ή Ούάσιγκτων ανήγγειλε
  δτι αί απώλειαι των Ίαπώνων
  κατά την ναυμαχίαν των Φι-
  λ)νων εχουνώς έξής:Θωρηκτά2
  έβυθίσδησαν 1 υπέστη σοβαράς
  ζημίας καϊ 6 έλαφράς ζημίας.
  Άεροπλανοφόρα έβυ0ίο9ησα"ν
  4. Βαρέα καταδρομικά έβυθί-
  σθησαν 6, έλαφράς ζημίας ύπέ-
  στησαν 7 καί 3 άκλα σοβαράς
  βλάβας. έλαφρά καταδρομικά
  έβυθίοθησαν 2, σοβαράς ζημίας
  ύέ ί έλά
  ύπέστησαν 3 κ
  Άντιτορπιλλικά
  πολυάριομα.
  ημ
  .ί έλαφράς 6.
  έβυθίσθησαν
  Τό Δικηγορικόν Γραφείον κ. ΕΜΜ. ΜΙΧ
  1 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ μετεφέρθη επί τής ό5οΰ
  Δαιδάλου πάροδον τής Πλατείας Βενιζέ¬
  λου επί τής πλευράς Ζαχαροπλαστείου
  Ρεγκινάκη.____
  Οίατρός ΜΑΡΚΑΤ/ ΤΟΣ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ
  έπανακαμψας &έχεται είς το ι
  τού
  τριον
  όδός Βυρωνος) παρά τόν "Αγ, Δημή-
  ιν 2—4 μ.μ,
  Ό Ναύαρχος Φράνκο Μογκέρι έν
  συνεντεύξει πρός τόν έν Ρωμη αν¬
  ταποκριτήν τοΰ «Νταίηλυ Εξπρές»
  εδήλωσεν δτι ό Μουσολίνι άαό τοΰ
  1940 εΤχε προειδοποιηθή τόν Χίτλερ
  δτι έχασε τόν πόλεμον.
  Ό Μουσολίνι εΓχε δηλώσει πρός
  τόν Ναύαρχον Μαγκέρι τα εξής:
  «Οί Γερμανοί ουδέποτε κατενόη¬
  σαν τα προβλήματα καί την σπου-
  δαιότητα τής Μεσογείου. Πολλάκις
  είπον πρός αΰτούς δτι ήτο άπαραί-
  τητος ή κατάκτησις τής Αιγυπτου
  διά νά καταστή δυνατή ή συνένωσις
  της Μέσης Άνατολί)ς μετά τής Άπω
  Άνατολής. Τα πάντα έβαινον δι' η¬
  μάς εύνοϊκώς. Έν τούτοις οί Γερμα¬
  νο-ήνοιξαν νέον μέτωπον έν Ρωσσία.
  Ό Μουσολίνι περιέγραψε πώς οί
  Γερμανοί έξηπατήθηκαν υπό των
  Ρώσσων.
  Τα σχέδιον τής Σοβιετικής έπιστρα-
  τεύσεως εδόθη είς την Γερμανικήν
  μυστικήν υπηρεσίαν μέ τάς ελαχίστας
  λεπτομερείας.
  Ό Χίτλερ ήτο βέβαιος δτι τό σχέ¬
  διον ήτο πραγματικόν άλλ' ήτο ολό¬
  κληρον ψευδές.
  Ό Μουσολίνι συνέστησεν είς τόν
  Χίτλερ την κατάληψιν τοϋ Γιβραλτάρ
  έλαβεν ύπ' δψιν την
  άλλ'ούτος δέν
  σύστασιν τού.
  Κατελήφθη τό Σααρ-
  μπούρ υπό Συμμάχων
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  αγγέλει την κατάληψιν
  τού
  Σάαρμπουρ υπό Άμερικανικών
  Δυνάμεων.
  Δηλώσεις κ. Μολοτώφ
  Ό γνωστός Γερμανός σχολι-
  αστής στρατηγός Ντίμαρ εδή¬
  λωσεν άπό ραδιοφώνου ότι κα¬
  τόπιν τής διεισδύσεως των Συμ¬
  μαχικών Δυνάμεων είς την Άλ-
  σατίαντό Γερμανικόν Άρχηγεί-
  ον άναλαμβάνει καί νέας σο¬
  βαράς ύποχρεώσεις.
  Άεροπορικός πόλεμος
  Μέ αύξουσαν σφοδρότητα
  συνεχίζεται τό σφυροκόπημα
  τής Γερμανίας υπό τής Συμμα-
  χικής άεροπορίας, τό Αμβουρ¬
  γον— Άρβοϋργον-Λόϊνα και
  Μερσεβοθργον ύπέστησαν τάς
  συγκεντρωτικάς έπιδέσεις τής
  Συμμαχικής άεροπορίας.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
  Έκ τυπογραφικής άβλεψίας
  γράφη είς τό χθεσινόν φθλλον
  καΐ είς την ανακοίνωσιν τής Στρατι-
  ωτικής Διοικήσεως Ύπαίθρου ΕΠΟΝ
  άντί ΕΟΚ ώς έ'δει νά άναγραφή.
  άνε-
  μας
  ΓΤολυκλινική Ηρακλείου. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ μαιευτήρ γυνβικολόγος.
  Ειδικώς έκπαιδΐυθείς ένΠαρισίοις. Επι-
  κέψεις έν τβ κλινικη.
  νού.
  Είς τό Βέλγιον
  Αγγέλεται έκ Βρυξελών δτι
  τα 4)5 των άνδρών των όμάδων
  άντιστάσεως παρέδωσαν τα δ-
  πλα των άνευ επεισοδίον καί
  ένεσωματώθησαν είς τόν τα-
  ντΐ νί"ιΛί ίΎΤΛ/·· *-/ί ι» ε *Λ/_-_.Ί '
  στρατόν. Ύπολείπεται
  άκόμη τό 1)5 πού άποτελοϋν
  ώς επί τό πλείστον οί Κομμου-
  νισται.
  Δηλώσεις τού Ντίτμαρ
  Όΰπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Μολοτώφ εδήλωσεν δτι
  ή «γγλο-ρωσσική συνεργασία
  θά προετοιμάση την παγκόσμι¬
  ον είρήνην καί την ευημερίαν
  τών^ λαών.
  Δηλώσεις τού
  "Αϊζεν—Χάουερ
  Ό Άρχηγός των Συμμαχι-
  κών Δυνάμεων στρατηγός "Αϊ¬
  ζεν - χάουερ εδήλωσεν ότι οί
  Γερμανοΐ 8ά άναγκασδοϋν νά ...
  δώσουν μάχην^δυτικώς τοϋ Ρή- ^^ν