91223

Αριθμός τεύχους

274

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έ*
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  Χαρβς σ* αυτόν, «ου «ρΐν μ*
  χωμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλά·η ν& π«ϊ ίστω
  καΐ μι& συλλα·ή δική τού.
  Ε±Ο_ΟΙ_ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗτη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐ6-0ον«ι«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΈΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 19βΟ
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 2(0—91
  Χρόνος 6ος—Αρ. Φύλ. 274—Δ ρχ. 10
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  (ΝΙΕΛ1Ί2. ΑΝΑΚΊΉ,Ι.ΕΗΣ χ
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο ΚΥΡίΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΐΚΟΣ ΨίΛΑΚΗΕ
  53 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
  ΧΑΟΣ, ΠΤΟΧΕΥΣΕΙΣ, ΑΠΡΑΞΙΑ
  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Εμποροι στά πρόδυρα της καταστροφής
  ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ Ν' ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ "ΚΡΑΧ,.
  ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΗ οϊκονομυκή κρίση> τής τελευταί¬
  ας ϊοως 25ειίας, περνα ή άγορα τοΰ Ηρακλείου· Κα-
  τασταση χάους, άπραξία, ελλειψη χρηιμάτων, ιπίΐωχεύ-
  σεις, κανονιές «ύστό έικκόλαψιν»· "Ολ' αύτά, σέ συσχε
  τισρό μέ την γενικώτερη οίκονομική κρίση καΐ τόν ά-
  κατάαχεχο πλη'θωρισμό, έξωθοΰν τίς άοθενέοτερες οί
  κονομικά τάξεις, τούς έμιπόρους, τούς έπαγγελματίες
  καί τούς βιοτέχνες σέ άφανισμό, σέ οίκονοιμική παινω-
  λεθρία-
  53 ΑΙΤΗΣΕΙΣ γιά ΐττώχευσηι ιίχουν κατατεθεϊ άΐτό
  την άρχή τοΰ χρόνου στό Πρωτοδικεΐο Ηρακλείου/ έ¬
  ναντι 12 τού άντίστοΐχου χρονικοΰ διαστήιματος τοΰ
  περασμένου χρόνου. Μέ την ψυχιρ,η γλώσσαι των α¬
  ριθμών παρατηιρεϊται μιά αυξήση κατά 341,8ο)ο στΐς
  αΐ^ήσεις γιά πτώχευση! Αίτήσεις πού εϊτε έίχουν κα-
  τατεθεϊ άΐτό τρίτους, είτε άιπό τούς ίδιους τούς ενδια¬
  φερομένους- Μέσα ο" αύτούς στού κατέθεοαν αϊτη<τη- γιά τπώχευση (η την κααέθεσαν τρίτοι) βρίσκονται: γνωστό'τατος άντιπρόσωπος αύτοκινήτων τοϋ Ήρακλεί ου» γνωστός ερπομος αύτοκινήτων, μεγάΐλο κατάστη- μα ύγιεινής, ,εμπρρος' έστίιπλων κλπ* Μέ την εύκαφία τής χθεσινής διεΘνούς διάοκεψης Η ΚΡΗΤΗ ΘΑ ΠΕΙΞΑΝΑ ΤΟ "ΟΧΙ,, Γ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ Μέ τό «μαλοκό» ή τό ζόριθόφύγουν οί βάσεις τού Θανάτου Δέν θό γίνη. τσιφλϊκι των Ά μερικάνων καί των Σιωνιστώυ ή Κρήτη μας. Θά οττάσει τα μού τρα τού οποίος τολμήσει... Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΟ ΙΡΑΚ 'Υστερα απο πρόσκληση τής Ιρακινής Κυβερνώσης, ανε¬ χώρησε προχθές ο Διευθυντήν τής «Αληθείας» κ. Κυριάκος Δια κογιάννης, γιά την Βαγδάτη, ό- που Θά παρακολουθήση τίς εορ ταστικές εκδηλώσεις πού Θά νί νούν μέ την ευκαφια τής επα- νέντοζης τού Καινοβουλευτι- σμοϋ στή χώρα αυτή Ο ΚΟΜ'ΠΟΣ έφτααε στό χτένι. Νά φύγουν ΤΩΡΑ ά πό την Κρήτη οί 6άιϋ£ΐς τοϋ Θανάτου ■ Νά φύγουν πρίν ή όργή γένει άοτροπελέκι, ΐιρίν ή Κρήτη άιπαντήσει ξανά δπως έικείνη ξέρει στούς δολοφονους των λαών· Δεικάδες, έικατοντάβ|ες σύνεδροι ο|γκ* 17 ροώρες τόνι- σαν στή διεθνή διάσκεψη χθές καί προχθες πώς ή Κρήιη είναι ιό ιπρώτο ύιποψήφιο θΰιμα τοΰ Άμερικά1 νικου Ίμιττερ,ιαλισμοΰ! ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ τό (οααιμα τοΰ θανάτου άπό την Κρήτη. άιπο την Έλλάδα, άατό τή Μεσογειο· Νά φύγουν οί ξέ νες 6άσεις άπό τόν τουτο μας- Αύτά τα μυνήματα κυ- ριάρχησαν χθές καί προχθές άπ' ακ,ρη σ' ακρηι τοΰ Ηρακλείου, μέ την εύκαιρια τής διεθνοϋς διάσκεψης γιά τίς ξένες 6άσεις· Η ΚΡΗΤΗ ,μας κινδυνεύει. Κινδυνεύει νά γίνει άπό τή μιά στήν άλλη στιγιμή συντρίμια καί στάχτη. Κινδυ νεύει όιπό τίς συρ6άσεις πού ύπόγραψε ή δεξιά, έγκα * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σχλίδα 4 Κι ακόμη έχουν εκδοθιΐ 4 α- ποφάσεις γιά τττώχευση από την αρχή τοϋ χρόνου, γιά βκο- τεχνίίθ1 μαρμΐρων, φπορο ιγλε κτρικών, καί δυό ιμπόρους ει· δών νχωτιρισυών. Φανίρό είναι λσιττόν πώς δέν διίρχιται περίοδο κρϊσης έ- ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ νας ορισμένος κλόδος, ολλά ΓΕΝΙΚΑ όλοι οί κλαδοι των Ε- παγγίΑματο{3ιθΓΓΐχνών, οί οποϊ- οι απιιλούνται μέ οικονομική Πληροφορουμαστί ακόμη ότι υπάρχϊΐ αυξήση σέ διαμαρ τυρησίΐς συναλλαγματικών. Δϊν μττορισαμε να συγκΐντρώσουικ αρκε,τά στοιχι,ία. Επικοινωνήσα με ομω< μέ ΐφτά από τούς συμ βολαιογράφους — πού κάνουν τίς διαμαρτυρησεις — καί μά- θαμε ότι ο« εφτά ίχουν κόνχι 1562 διαμαρτυρήσεις συναλλαγ ματικών τόν Απρίλιο καί 1464 τόν Μά'ι'ο. Όμω< στό Ηρά- χλίΐο υπάρχουν 25 ττιρίιτου συμ βολαιογράφαι τα 3)4 των οποί¬ ων ασχολοονται μέ διαμορτυ- ρήσειςΙ ΟΙ ΕΞΩΣΕΙΣ Ενα ακόμη πρόβλημα χωρίς λύση γιά τούς Επαγγελμοτοβιο- τέχνες τού Ηρακλι'ιου. Μϊ τό Γτρόσχημα τή< «ιδιόχρησπθ' οί ιδιοχτήτίς των κατοχπτ>μάτων
  προστκιθούν νά ειφιόσουν
  τούς ενοΗΐιοσττες γιά νά πληρώ
  νούν υπέρογκα νοϊκιια. Ή ακάμ/ι
  χρησιμοποιούν αυτά τό πρό-
  σχημα (τής ιδιόχρησης) γιά νά
  πιτύχουν κάποια δικαστική α-
  πόφαση καϊ νά νοικιόσουν μετά
  τό κατάστημά τους σέ διπλά-
  σια ή τριπλάσια τιμήΙ
  ΧαρακτηριστΐΜή είναι η τΐΐρί-
  πτωση 70χρονη< «διοχτήτριας τριών κεντριΐικιάν καταστημά- των, ενός κατοστήματος ηλ£ κτρικών, ενός καφενιίου κι ενός κουρείου, αττό τα οτταϊα προ- σπαθιί νά διώξει τούς ενοποα στές μέ τό πρόσχημα τής ιδιό- χρησης! Η ιδιοχτήίτρια αυτή λέει ότι αρχίζει στά 70 της χρόνια γεν<ικότρπόρ«ο — αντ·,- προσωπΐϊεςΙ Μας εχουν ΗαταγγιεΛθεϊ τρα γελαφικές περιπτώσιις, πού οί * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Μιά δίκηι στό Τριμμελές γιά την «εξαφανίση» ενός άγσλ)ματϊ δίου μεγάλης άρχαιολογικής 6- ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Τοϋ ΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ Η καιτβδΐκη τής Μασωνία»; απο την Εκκλησία τής Κρήτης, είναι ίνα οηίχιντΜβό γεγονός. 'Ε «α γεγονός ΐτού κατά κύριο λό- γο δικσιώνει τούς αγώντες τής εφημερίδος μας. ΕηισΓ>μο}«ι
  πολύ σωστά, όσα κβτά Γαριό-
  δους φωνάζαμε, αλλά και αφή
  νιι £κτεθ*ιμένους, αυτούς πού
  δεν σεβονται τό Σύνταγμα α¬
  πό την μιά μερβ, αλλά κ»1 αυ-
  τους πού όλον αυτόν τόν και-
  ρό δεν ενοχλήθπκαν μέ τίς £πώ-
  νυμβς κιαταγγελϊες μας, γιά νά
  τούς επσναφέρουν στήν τάξη..
  Λίγομε — πέραν όλων -ών
  άλλων — ότι η Μασωνία ιίναι
  βροσκεία. Η Ιερά Σύνοδος την
  λέει «ΥΠΕΡΘΡΗΣΚΕΙΑ». Καί η
  θέση της αυτή, είναι κάτι πορα
  πόνω απο δικαιώση.
  Προσέξτε όμως. Μυστική
  βρησκχίαΙΙΙ
  Καί εδώ «ναι ο «κόμπος».
  Τα όργανα τής Πολιτείας πρεπίΐ
  εππτέλους νά ενεργο"011!»00"·
  Καί νά ιξιτάσουν κατά πόσο
  συντρέχϊΐ λόγος διβκοπής τής
  Αειτουργίας τής εδώ «Στοάς Α-
  ριάδνη» καί τό άν θά πρίπει
  οί υ,πεύθυνοι «Σεβασμώ» «Με
  γάλο» Διδάσκολοι» Ιππότες τής
  ελαινής μορφής νά παραττί.μ
  φθούν στην Δίκαιοσύνη.
  Τό σημιρινό σηιμείωμα δεν
  γράφιεται γιά νά καταλογίσει ευ
  θύνες — αυτό θά γϊνει αργότε
  ρα —. θέλει μονάχα νά επιση
  μάνει καί νά προτρέψει τόν ανα
  γνώστη στήν ΜΕΛΕΤΗ τής ανα-
  κοινιασιως τής Ιεράς Συνόδου.
  Είναι σϊγουρο, ότι τότε αβί-
  αστα θά βγάλει τα συμπεράσμα
  τα τού, καί αναλόγως θά απο¬
  δώσει τίς ευθύνας εκεί όπσυ υ¬
  πάρχουν.
  Διότι πιρΐ ευθυνών π,ρόκει-
  τακ
  Αττοδεικνύεται ότι κάτι δέν
  πάιι καλά σ' αυτόν τόν τόπο.
  Καί ότι οιυτκύθυνοι άνδρες τιΐ
  νούν νά εζαφανιστούν από τό
  κσμμάτι αυτό τού Ελληνικού
  χώρου, πού αποδίδειγμένα κιν-
  δυνεύετ, καί από τίς Βάσεις των
  Αμερικανών Ιμπεριαλιστύν, αλ
  λά καί από καταχθονιους υπο-
  γείως δρώντας «Μεγάλους Αρχ*
  τέκτονες τοϋ Σΰμπαντος»...
  ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Νά έπικυρωθεί άπό την όλομέλεια τής Συνόδου
  Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  "Ενα κεΐμενο
  Πρίν από τέσσερα κοντά χρό
  νια, καί μετά τίς αττοκαλύψεις
  τής «Αληθείας» περί τής μασονΊ
  κης ιδιότητας τού Πρωτοσύγγε-
  λοιυ τής Αρχΐΐπισκοπής Κρήτης,,
  θΐοφύλακτου Μαρινάκη, ίίχε
  προκύψει θετμ^α καΓταδΙΚης τής
  Μασονϊας από την Σύνοδο τής
  Εκκλησ'κις τής Κρή~ης.
  Η Ιεραρχία τής Εκκλησίος τής
  Κρήτης μέ μιά σϋντομη αναχοί-
  νιοσή της τότε, αποφάνθηκε ότι
  ο Μασονισμός είναι θρησκεϊα μυ-
  στηριακή καί τόνισε ότι σύντο
  μα η Ιερά Σύνοδος τής Εκκληοϊ-
  άς τής Κρήτης θά απευθύνει στό
  «πλήρωμα τής εκκλησίας» σχετι-
  κή ενημερωτική εγκύκλιο.
  Η ανακοινώση πού συνίταξΐ
  η Ιεραρχίο την 1η Μαρτΐου τοΰ
  1972 έχει ώς εξής:
  *Η *Ιειρσρχιο της έν Κρήτη
  'ΕΞκκλησίας κοττσ την σύσκεψιν
  αυτής της 1 η,ς Μαιρτϊοι; 1977
  όμοψύχως απεφήνατο δτι ό Μασ
  σωνισμός, ώς μυστηριακή βρή-
  - ντοκουμέντο πού δέν ήρθε ποτέ στή δημοσιότητα
  σκεία, άνπτθεμενη είς τόν είς νισμόν καί πρστρεττει τα πιστά
  Χριστόν Πίστιν, είναι ιτάντη ά τής 'ΕΞκκληαίας τέκνα, δττως ά
  συμδϊδαστος πρός τόν Χριστια —έχωσιν άττ' αύτοΰ.
  νισμόν, καταδικάζει τόν Μασσω Ή Ίερά Σύνοδος Κρήτης προ
  ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ
  ΣΤΗ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ΤΗΣ ΑΤΟΛΜΙΑΣ
  "Η εττοχή των καμήλ&Λ» ττέρα
  σε... Οϊ λαοί άρχισον νά ξυ-
  ττνοθν. Ή δώση των Γουρνών
  καπτοια μερά θάχει την τύχη
  τη βάκτη; τής Χουΐλα... Θά γίνη
  αουσείο τής καταισχύνης
  Μιά ίσιορική φωτογ ραφΐα, λίγο μεια πνν
  κή Κατοχη·.· "Ει'οι άρχισε ή είσβολή· Ή Άμερικάνι
  κη βοηθεία ή φροντίδα των «καλών συμμάχων>·
  Αυτές οί τραγικές γιά τόν Έλληνισμό σπγμές, κάποια
  μέμα θά γράψουν τίς πιό μελανές σελίδες της ίοτο-
  ρίας μας
  Πρό ημερών από τού επισή¬
  μου Βήματος τής Βουλής ο Πρω
  θυπουργός κ. Γ. Ράλλης δήλωσε
  κατηγορηματικά ότι η έλλην ική
  Κιφέρνηση ενέκρινε την ιδρύση
  Γραφείων τής «Οργόνωσης γιά
  την αττελευθΐρωση τής Παλαιστί
  νης» στήν Ελλάδα καί πώς άν μέ-
  χρι στιγμής τέτοια Γαφρεία δέν
  λειτοϋργησαν στή χώρα μας τα
  αίτια πρέπει νά αναζητηθοϋν
  στίς διαθίσεις τής Παλαιστινια-
  κής Οργάνωσης καί όχι σέ υπαι-
  τιότητα τής Ελληνικής Κυβϊρνη
  σης. Αυτά πΐρίπου εδήλωσε ο κ.
  πρωθυπουργός. Είμαστε όμως εκ
  των πραγμάτων υποχρεωμίνοι
  νά διαφωνήσουμε μέ τόν κ. Ράλ-
  λη γιατί οί δηλώσεις τού εμφανί
  ζουν ενα μέρος μονο τής αληθεί¬
  ας. Καί η αλήθεια ολόκληρη έ¬
  χει ως εξής: ναί μέν η ελληνική
  κυβέρνηση ίνίκρινε τό άνοιγμα
  Γραφείων τού Παλαιστινιακού
  μικρή διπλωματική καλύψη καί
  πολπΊκή προστασία. Τέτοια Γρα
  φεία κάθε ΓΥαλοιστινιαχή ή άλ¬
  λη ξένη τουριστική ετοιρεία ή
  επιχείρηση κονσερβοποιΤας, δέν
  δυσκολιϋιται νά τ' ανοίξίΐ οπου
  δήποτε. Κ« μσλιοτα γνωρίζει ο
  κ. Πρόιδρος τής κυρέρνησ
  ότι η Οργάνωση γιά την Απελευ
  θέρωση τής Παλαιστίνης διαθέ
  τει Γραφιία υποκεϊμενα στούς
  διεθνΐίς κανόνες τής διπλωματϊ
  άς στίς μεγαλυτέρας χώρες τού
  κόσμου. Δεν οφι'ϊΛΐται συνεττώς
  η σχετική καθυοτέρηση σέ κω-
  λυσκργία των Παλαιστινύων αλ
  λά στήν ΚυβερνητΐΜΪ διστα-
  κτικατπτα. Τί σημαίνίΐ αναγνώ
  ριση τής Οργάνωσης γ<ά την απΕλευθέρωση τής Παλαιστίνης τα αντελήφθησαν οί αημανπκό τερες δυνάμεις τοϋ κόσμου. Η Ελλάδα, όταν τό συνΐιδητοποι- ήσει, θά είναι όπως συνήθως σεχώς θ' άττευθύνη πρός τό Χριστεττώνυμον Πλήρωμα της 'ΕΞκκλησίας Κρήτης ένηιμεροτι κήν Εγκύκλιον. "Οσον άφαρά την ύττο&εσιν έκ δικάσεως τοθ κατηγορου,μένου Θΐοφυλάκτου Μαρινάκη, μή διά λόγους ΰγείας, ττροσελβόντος ή Ίερά Σύνοδος, κωλνομένη ώς έκ τούτοις άνέδαλε την διεξαγω γήν τής δίκης. Ό Κρήτης ΕΞύγένιος Ό Γορτύνης καί 'Λρκαδίος Τιμιόθεος Ό Ρεθύμνης καί Αϋλοποτα- μου Τίτος Ό Κυδωνίας και Άίττοκορώ- νοι> ΕΙιρηναίος
  Ό Λάμττη,ς και Σφακίων θε
  όδωρος
  Ό Ίεροπτύτνης και Σητείας
  Φιλόθεος
  Ό Πέτρας Δημήτριος
  Ό Κισσάμου και Σελίνού Κύ
  ριλλος
  Αν καί πέρασαν τόσο χρό¬
  νια η καιταδικαστική (ή ενημιρω
  τική) εγκύκλιος, δέν είδε τό φώς
  τής δημοσιότητας.
  ΓΒ τό σκοπό αυττά, ήρθαμι
  σε επαφή μέ τόν Σεβ. Μητροπο
  λίτη Λάμτιης κ. θιόδωρο και ο
  οποίος μάς εδωσε τό κεΐμενο
  τής ιγκνκλίου πού ιΐε συνταχθεί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Κινήματος χωρις ομως την παρα πολύ αργά...
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  Μετά τίς ΐατρικές έξετασεις πού είκανε στήν
  Αγγλία καί τή Σουηΐ&ία ό Μάνος Χαρχις βρΐσκε-
  ται τώρα στή Βουλγαρία. Ό ίδρυτής της «Αλη¬
  θείας» μπήικε ήδη σέ Νοσοκομειακό Ίνστιτοθτο
  τής Σόφιας γιά την παρακολουθήση) τοΰ σακχα-
  ροδιαβήτη καί την άντκμετώΐπισΓΐ των έτπΐπλοκων
  πού τοΰ έφερε ή άρρώστια αυτή τούς τελευταί-
  ους μτίνες.
  Ή ττανάρχααα έπιοτήιμηι τοΰ έκ6ιασ|μοΰ, στήν τεχνο-
  λογϋκή τη,ς άιποκορύφωοη, βρΛσκει τή'ν πεΐιραρατική
  της άιποδειξη, την πτλήρη έφαρμογή καί την ίδεώδη α
  οκηοή ι ής έδώ κι' έξίίντα χιρόνια στή χώ,ρα μας, μέ
  πειραμαιτουργούς τούς έναλλασσσμένους μεγάίλους
  μας «,ΐΓροοτάτες» καί «συιμιμάχους»! Ή καταπιεστική
  παρουοια των εκάστοτε άπροσκλήτων άπό τόν έλλαννι
  κό λαό «ηροστατών» - έπιδρομέων, ουνεχώς έκφράζε-
  ται μέ μιά ποικιΑόνονΓΐ δέσμη στόχων πού έκτεΐνεταα
  άιπό την έΐτεζεργαοία των μεγάλων συιμφορών καί γε
  νοκτονιών, στά αΝΧπωπούιμενα όλοκαυτώματα/ στούς
  έθνοκτόνους διχασΐμους καί έμφυλΐους, στίς άιποζηΐρα-
  ντικές τής λα'Ίκης άκρηΓ δικτατορίες, στούς έδαφικούς
  άκρωτηριαο^ιούς, στόν οίκονομικό μαρασμό, στόν έστι-
  στημονικό άποστραγνΊομό στόν πνευμσ/Γΐκό άθυρματι-
  ομό, οτόν πολιτικό όππορτουνισμό καί στόν διΐτλωμα-
  τ.ικό άιπομονωτιορό. Περΐεθλήθη καί έξακολουθεϊ συ-
  οτηματικά νά στροβιλίζεται ή ίστορική φυσιογνωμια
  των γεγονότων στή συσκοτιστική αίθάλη μιάς άρτια με
  θοδευμενηις μυθοπλασίας πολιτικό - φΐλολογικιής, περα
  στρεφομένης στό άξονικό της ούνθηρα: «πώς δλα τοΰ
  τα^τά^δεινά ένσκύ|τπ:ουν άιπό τίς κυψέλες τής πολιη-
  κής μας άνωριμότητος καί τής ήγετικης μας άνεπαρ-
  κειας καί πώς κάθε φορά κάιποιος «φωπτιομένος» άνα-
  δόεται πάντοτε στό δνομα τοΰ «λαοϋ» νά··. «σώσει» τό
  "Εθνος! Κχΐίποιος Έλληνας Μεσίας ίΐ ξένος προ-
  οτάτης .·.
  Προσφατα, ή έκβιαστική καιτά τής Ελλάδος ρη
  μπήκε σέ οφαϊρες όξυμένης ύποτροπίασης. Μετά τόν
  Άττίλα, την Οιροτ) τοΰ έματάιρκο πρός την ΤοΌρκϊα καί
  την 6δελυγμΐικ.·ή άρνηοη τοΰ Σιωνιστή Λούνς νά έιπι-
  τρέψει την έπανένταξη στό ΝΑΤΟ, καταιπιλέει ή α>ρε-
  νιτώδης οοήβεια πρός τίς όρδές των Οΰννων τής Ά-
  νατολής σάν ό ήχηρότερος ραιπιαμός στίς παρειές τής
  έθνικής μας αξιοπρεπείας καΐ έπιδεικτική ταιπεινωοη
  ιοΰ καθολικοΰ μας «έγώ».
  'Εκάυτη των παραιπάνω' συνιστωσων, μέ τίς απειρες
  έικθλαστήόοεις τους, συνυφαίνουν τό σημερινό καταβλι
  ιττικό -πανόραρα ταξικιδν αύταρχισμών καί τυχοδιωκτι
  αμών, άντδεολογικών άσυναρτηοαών, φαυλοκρατικων
  μη,χανευΐσεων, Γΐτνευματικών πιθηικισΐαών καί πολιτι¬
  κών εθελοτυφλώσεων- Οί όχϊηιμαντατητες πρυτανεύ-
  ουν, ή σήψη όρ.γιάζει! Πρέιπει νά μείνεις μετριότηίτα
  άν θήλεις νά διατηρήσεις τή δηιμοτικότητά σου έΛεγε
  ό "Οσκαρ Ούά'λντ- Χειροκροτοΰμε κορδακιζόμενοι
  δύο 6ρα6εϊα Νόμπελ «ποιηθης» σέ μιά εΐχοσαετΐα καί
  δέν βρίσικουμε μιστ; οτανόνα δάκ,ρυ γιά τό κιβούρι της
  έπιοτηιμονικής μας σοδειάς πού ξοδεύει τό «φαιό» της
  αίμα γιά νά λιπάνει τίς μηιχανές άνάοττυξης των «προ
  στατών» μας! Κυβέρνηΐση καί άντιπολΐτευση άϊτοδύον-
  ται σέ ιχιά ούτοπικτ! διελκυστίνδα άναλυσεων χωροτα
  ζικών καί διακυρΐ|ξεων «άιποκενχραπικών» ατού θά ση
  μάνουν την παντοδύνΐΐμη ύίρα τής «περ,ιφερειακης> ά
  νάπτυξης, δταν τα δυο λεκανοπέδια τοϋ Σαρωνικοΰ
  καί τοΰ θερμαιΐκοΰ συγκεντρώνουν σ' £να άσψυκττκο
  συνιυστισμό τα 60ο)ο τοΰ συνολικοΰ πλΐ)0υσμοΰ· Τα ύ
  πόλοιιπΐΐ άστικά κέντρα τό 20ο) ο καί ή παντέρηιμη ί3-
  παιθρος τα ιτπχια τοΰ "Ελλαδικοΰ Γηιροκομεΐουΐ Οί
  «προστάτες» μας φρόντισαν διά των γηγενών ύΐτοίπιρο
  Ίόντων τους νά στήοουν τίς μεγάλες παγϊΐδες τοΰ κα-
  ταναλωτικοΰ εύδαιμονιοτμοΰ καί νά έιγκλωβΐσουν τόν
  "Ελληνα στή στρούγγα της άστυφιλίαςΐ Μετά την θΐρα
  οεΐα άλλά έντεχνη διαλύση των κεντρώων δυνάιμεων.
  Κυβερνηση καί άντιπολίτευστι, διά των άτραϊτων της
  πόλακϊης' συνοδοιποροΰν πρός την εύρωπαϊΐκή1 καιτεύ-
  θυνση· Τό «(ριλοαραβικό* ανοιγΐαα κσϊ των δύο, δεί-
  χνει δτι στοχεύει στήν περιστασιαική κάλνψη παιρατα
  ξαακών σκοιτπιαοτϊίτων καΐ δχα οτή στερεώση πάγιας
  καί μακροπρό&εσιμης ιπολιπικίΐς την άποΐα αΛλωστε ό ά
  ραβικός πολυχασμός έΐτί τοΰ' παρόντος άιποκλείει· Ό
  κύριος Α. Παπανδρέου ρΐχνει σακρώς τό βάρος τού
  στήν αναπτύξη, σχέσεων μέ τα σοοιαλισπκά κόμματα
  της Εύρώοτης, κατευθύνεται πληιθΐστιος πρός την ίδέα
  μιας προ -εύρο^πα'κης έξωτερικίίς πολιτικης ένώ γνω-
  ρίζει πολύ καλά δτι αίτό αύαά τα εύρωσταϊκά σοσιαλι-
  στικά κόμμθιτα έξεπήγασαν οί ίδέες κΐ όλοκληιρώθϊ)-
  καν οί πράξεις πού οίκοδομησαν την ΕΟΚ Έήν όποΐα
  τόσον άντιμάχεται·
  Κάτω άιπό τους «προοτατευτικούς» έικβιασμούς χάσα
  με τόν έσακερικό αύτοελεγχο κ_ τόν εξωτερικώ προ-
  σανατολιομό. Άντιςράσεις, άντινομίες καϊ άλλοπροσαλ
  λισμοί κυριαρχοϋν· Πολιτική σημαΐνει πρόβλεφη- Πο-
  λιτική σημαίνει σχεδιάζω καΐ προγραμματϊζω την μελ-
  λοντκή, μου συΐμπεριφορά σύιις>α>να μέ τίς ένεστωσες
  προθλέψεις ιιου. Πόσο κάτι τέτοιο συμβαΐνεΐ οτή χώ¬
  ρα δπου μόνο τα λύματα της χαβούζας δέν ιηεραισαν
  άκόμη στούς άγωγούς ποσίμου ύδατος;
  Τελικά, ό ελληνικάς λαός είναι δεσΐμιος μιας ίστο-
  ρικης άνακύκλισης έΐτατεϊνουσας συνεχώς την όλέ-
  θρ.ια «προστασία» καί την δουλική ύπαιγΐΰγή. "Ομως
  άς μην ληομονοϋμε τόν θυρόσοφο Μ. Σώ,· πού τόσο
  σαρκαστικά άσΐοφάνθηκε δτα «ό πιό άνήσυχος άνθρω-
  πος μιας φυλακής είναι ό Διευθυντής της>!
  Τα δεσμά κάϊτοτε θά τιναιΧ0οΰν κι' άλλοίμονο οτούς
  Διευθυντάς τοΰ έλληινικοΰ δεσμωτΐιρΐου·..
  ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΠΑ ΖΑΡΟΠΑΙΞΙΑ
  ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Σέ φυλακίση πέντε μη- γινόταν μέσα στή, λέσχΐι νές φυλάκισης ενός μη-
  νώρν κοταδακάοτηκε ό ένοι- τό(ν >πε.ρασμένο Δεκέίμβρη- νός- Τα μέλη τοϋ Δ·Σ- της
  Λέσχης Δηιμοσϊων Ύπαλλή Γιά τόν ϊδιο λογο καταδι Λέσχης πού ήταν κατηγΐο-
  λων, γιά ζαροπαιξΐα ΐτού κάστηχαν καί τέσσερις Δή ρούμενοι ο' αυτή τή δίκη ά
  ~αοτής τοϋ κυλιχεΐου τί)ς μοοιοι ύΐπιαλΑηλοι- σέ ποι- θωώθηικαν.
  -ΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ198Ο
  Συνεργασία Μαρκοπούλου - Σκουλα
  Άπό αύτό τό καλοκαίρι, άρχί
  ζει ή συνεργασία τού διάσημου
  Κρητικού μουσικοσυνθέτη Γιάν¬
  νη ΜαρκαττουΛου μέ τόν Βασίλη
  Σκουλα τόν γνωστό λυράρη.
  Ή φωσαγ,ραφία ,μας είναι άπό
  τίς π,ρόβες γιά μιά σειρά τρα
  γουδιών με τό τίτλο «ΚΡΗΤΙ-
  ΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ»
  "Ετσι άρχίζει μιά νία έπο-
  χή στή δημιουργική πορεΐα τού
  συνθέτη κσί τού τραγουδιστή
  ΟΊ πρώτες έντυττώσεις είναι θαυ
  μάσιες. Κα! προμ,μηνθουν μιά
  έξ ΐσου θαυμασία έξέλιξη.
  Η ΓΙΟΡΤΗ
  ΣΤ Α ΚΑΛΕΣΣΑ
  Μιά σοβαρή προο—άθικι γιά
  την πολΐΓκττική ανάΐττυξη τού
  αγροιτικού Γτληβυσμού γϊνεται
  μέσα οπό τούς ττολιτκτπκού< ■συλλόνους, πού τα τελευταία χρόνκι άρχισαν νά κάνουν την ΐμφάνισή του< σέ κάθε χωριό. Αφορμή γιά τα παραττάνυ, μά< έδωοτ ο Πολιτιοτικός Σύλλο γος Καλεσσίων, καί η χοροεστκ ρίδα πού διοργανώση στήν αυλή τού σχολεϊου στά Καλέσσα την περαμένη βδουόδα. Οί νίοι των Καλεσσίων, αναπτύσουν μιά α- ξιόλονη δραστηριότητα, αντι- δρώντος στήν Κυβερνητικαί αδια φορια, πού κρατά την ύπαιθρο μακρυά από τή σϋγχρονη ζωή, μακρυά από τόν συγχρονο πολι- τισμό. Οί αντιδρόσ£ΐ< αυτές των νέ ών ανθρώπων τής επαρχίας, δεΐ- χνουν πϊρα από έναν υιμηλό βα θμο συνΕΐδητοποίησης, την ττί- στη στήν αφύπνιση τού λσού της υπαιθρου καί την προσπα¬ θεία διατηρήση^ τής πολιτιστι κης μα< κληρονομίας. ΠΟΙΗΣΗ ΙΚΕΣΙΑ Σκόρπιοα ατά φύλλα' κάποιου ατεριοδικοΰ, μέ μαΰρα, κατάραυιρα γράμματα λιγοι στίχοι μου, ήλιαχτΐδες τής έμπνευσης στήν ακρη τής άβύσσου, καρπός μιάς προσπάθειας γιά την άιποικάλυψη τής αληθείας μέσα άιπό τα μονοπάτια τής μοναξιας δηιμοοιεύτηκαν πάλι· θεέ μου, άίτάλλαξέ με άιπ' τίς άνθρώπινες άδυναμίες/ χρήσε με άληθινό τής τέχνης Ίερέα. ΤΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠίΝΑΙΟΣ Σπμεΐα των καιρών ΓΊκρειμίοαμε τα εϊδωλα ιπού λατρεύαιμε παιδία στήοαιμε άλλα ξόανα έ'τοαμα·.· νά πέσουν καί γίναμε όπαδοί μιας καινουργιας θιρηισκείας- Φύγαμε άατο τα γήπεδα πού άλλοτε χειροκροτούσαμε τα πεθαμένα τώρα ίνδάλματά μας κα ΐιήιναιμε σέ κλειστές αϊθθυσες νά χει,ροκροτήσουμε τούς νέους Όλύρπιους θεούς μας. Κι δλα αύτά τί είναι; — Τίποτα, σημεϊα. των καιρών μας· ΤΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΝΑΙΟΣ ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαπκή εύκαιρία, άγοράς πωλήσεως ϊ| ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά εχετε σύντομα τί|ν πιό συμφέρουσα περίπτωση· Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέτ-- οη, άλλά τό συμφέρον τί|ς πβλατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΙΤΑΦΕΙΌ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341 ♦♦♦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ Δέχεται καθημερινά 9π.μ. έΊως 1 μ.μ· καΐ 5 2ως 8.30 μ·μ· έκτός Σαββάτου είς τό Ίατρβϊο τού, Γιαννιτσών 3 (Αος οροφος) Βαλιδέ Τζαμί- ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καΐ430—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινό!) — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρβίου: 287.36Θ ΤΗΛ.· Οίκίας 224608 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ - ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ - ΜΑΗΑΑΛΑΚΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡίΌΔΟΥ, ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 Ίουνίου ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1) Β καί Γ Λυκείου και γιά τούς δυό κύκλους (πανελλήνιες) 2) Ύποψηφίων γιά είοαγωγικές Λυκείου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡ)ΓΟΥ ΠΕΖΑΝΟΥ 4 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΌΝ ΑΠΟ ΜΗΝΑ). ΤΗΛ. 280.234 - 288.314 - 221898 ΑΓΡΟΤΙΑ 01ΚΑΨΟΚΑΛΥΒΕΣ Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ ΙΒ· !■■■■■■■■! ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΙνΙΗΘΕΥΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΠ ΑΝΑΚΗΣ - ΣΑΡΧΙΑΙΜ ΑΚΗΣ ΤΗΛ. 289.501 - 287.002 Δέν είναι ιύκολο στόν καθέ- να νά πάίΐ στήν Κόρινθο λεγα- νε τα παλιά τα χρόνια οί αρ- χαίοι μοί πρόγονοι. Γιατί; Α- πλά. Η Κόρινβος τότΐ πόλη πλού σία, ήθίλί νάχεις κοί νά ξέρίΐς πολλά. Την σήμερον ημερα φιλοι μου τό ίοιο δέν είναι εϋκολο νά γίνίΐς αγωνιστής. Ο αγώνας θέ¬ λει βάρρας, δυναμη ψυχικη, σθένος, καρδιά καί πάνω απ' όλα πίστη καί σύνεση. Τό μαΤμουρλίχια καί τα ύ- πουλα καί σκοετινά δέν χωρούν στους αγώνες. Οί αγώνες απ' την φύση τους έχουν ένα ίλίύ θιρο χαρακτήρα πανανθρώπι- νη< λογικης οταν είναι αγώνίς αληθ«νχ>ί, δίκοιοι, τίμιοι καί
  σωοτοί.
  Τα μου — μού καί τα σσυ
  — σού δέν χωρουν στοϋς αληθι
  νού< αγώνες πό υ γίνονται γιά νά «τιβιώσουν άνθρωττοι μέ ορθή σκέψη, τάξεις μέ δίκαιες γραμμίς καί πολιτείΐς καί Κράτη μέ Δημοκρατικές αρχές. Καί τέτοιοι αγώνχς χρειά- ζονται άνδρες καί ποτέ μα'ι'μού νιο, ε,γωιστές ή ρευστόμυαΑοι. Οί πατριδοκάπηλοι κύροιι δέν είναι αγωνκττέ<. Τα χομίνια τού ύπουλου καί τού σκοτει- νού σκεπτικισμού σέ τέτοιους δπμοκρατικούς αγώνες πού σκοττό έχουν (οί αγώνες) νά ε- εξυψύσουν, νά προάγουν καί νά προωθήσουν την αληθ>νή
  Δημοκρατία.
  Καί η αληβινη Δημοκρατία
  επιβάλλει τό «άνδρες τα ορί-
  ζουν τα Σφχικιά». Καϊ Δημοκρα
  τία δέν θά πεί η «βολή» μου.
  Δημοκρατία είναι η ΠΡΟΣΤΑ-
  ΣΙΑ όλων- ανεξαιριέτως των πό
  λίτών τού ΚράΓτους. Κι ο πολί¬
  της σά μέλος τού Κράτους
  ΠΡΕΠΕΙ νά αττολουμβάνει ίσα
  κοινωνικ καί πολιτιστικά δικαι-
  ώματα σ' όλους τούς τομεϊς τής
  κθτνωνικής ζωής. Τα πνευματικά
  καί υλικά αγαθά σέ μιά κοινω-
  νϊα αποδίδονται σέ ένα εκαστσ
  άνθρωπο ανεξαρτήτου τάξης ή
  θέσης ή εν καιτακλεϊδι αδικίας
  τού από την φυση. Όλοι στόν
  ενυπσρχοντα χώρο ζήσης δικαι-
  ούνται τό ΑΓΑΘΟ τού θεού Πά
  τέρα.
  Οί εξαιρέσεις πού βλέπομε
  στήν καθημεριγή μας ζωή εί¬
  ναι βρώμικες θέσεις καί μαρτυ-
  ρούν ενα μγάλο αδύνατο κα*
  σκελε,τωμένο κοινωνικό ή ατομι
  κο διανοι'σμό.
  Δεν μπορουν νά μ»λουν γιά
  προσωπικά, ατομικά ή ταξικά
  αποκΑειστικά συμφεροντα οί α,
  β, γ δείνα κύριοι. Δέν μπορεις
  νά πιστεύεις, στά εγωκεντρικά
  σου πυογέννητα αιοθήιματα καί
  νά λέ<;: Ού, γιά αυιτούς Κίς; Άς τους κι άλλαξε συζητήση, όπως κάνουν πολΑΙι>ϊ σέ μάς
  τού< αγρότες. ΓΤλάσματα κοινωνικήν απαβο λης στ ό βάθος καί στήν πράξη, αδύνατοι στόν πνευματικό τους συλλογισμό καλλιεργουν μεσα τους ένα εαυτό άχριγτο, σαρκο- λατρικό κα ϊβρώμικο. Ανϊκανοι αι «τοιούτοι» γιά προσφορά καί μάγγες στό άρπα καί «κλέφειν» στό φάε καί διάλυσε γίνονται τελικά τα χαμίνια τής ζωή<, τής ζωής μας. αί τόπολύ χειρό τερό τους είναι τούτο: Ότι κο- ρο'κ'διύουν, αποτρέττουν, ρίχ νούν καί καλαποδιάζουν, εί δυ νατόν, κάθε είλικρίνη αγωνΓθτή που ΑΞΙΟΣ άνδρας καίει καί την καλύβα τού χάριν τού άν- θρωπσυ, τού συνάνθρωπου. Στήν ΓτραγματΗίότητα άκαρ- δοι, καιροσκοποι καί τομάρια οί τέτοιοι προσποιητές δημοκρά- τες τάχοτες, αγνοούν ολότελα πώς καί υπάρχουν καί οί αντΐθε- τοί τους στήν αττένταντι απ' τή δική τους όχθη πού ξέρουν τό γιατί καί τό πώς εργάζονται. Ξέ ρουν αυιτό, ξέρουν τα άλλα, ξέ ρουν τα πάνττα. Ξέρουν γιά θεό τους τό δί- κηο, τό Ίσοις πρός Ίσους, τό ι- δανκιό τού συνόλου γιά δικαιο σύνη, τή δέψα τού συναδέλφου τους γιά δικαιώματα των ροζια σμένων απ' την αγροτική δου- λιά χεριών τους. Κι έτσι καί γιά αυτο κομ γιά αυτά, αγωνϊζονται σάν αληβινοί άνδρες καί άκαπτοι ατσαλωμέ- νοι τύποι. Κ> έτσι κοί, τί τα θέ-
  τε καί τί τα γυρεϋετε, θά αγω-
  νκζονται πά ντα. Οί γεννιες πού
  πέρασαν τό μαρτυρούν, οί λαοί
  τούς δοξάζουν, αι άνδρε< τούς τιμούν, κ( οί ίδιοι καθκτμίνοι καί σάν μνήμες πάνω στήν στάχτη τής καμένιης τους κα¬ λύβας φωτίζουν λαοϋς καί έθ- νη. Νά γϊνωμε κύριοιΙ Γ»ατί άχι; Επι π Χά V ΕΠΙΠίΐα ΚΟΥΖΙΝΟΣ Ρου6τίκ ΚΑΙ ΙΙΟΪΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΗ ΣΎΣΚΕΥΟΝ ΑΕ6 • ■■■■■■■■■Ι1ΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ Ταξιδέι|τε 6τή Μόοχα μέ...ενχρωμη8ΑΒΑ ... ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΕΤΕΙΝΟΥΣ ΟΛΥιΜΠΙΑΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- ΣΗΣ 8ΑΒΑ ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚϋΜΠΑΗΗΣ Πίδιάδος 1 ίίγαττι χΐΓ,».Ρ}¥*Λε Κιν)γράφου «ΗΑΙΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 235.493 - 230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Καμακιές • Σωστή ή άιπόφαση τοϋ Δημάρχου καί τού Δη- ,μοτικοΰ Συ,μβΰυλιου Ηρακλείου νά τιμήσουν ιύν μ«γάλο "ΕλΑηνα ποιιμή Όδυσοέα Έλύιη γέννημα νανουριορένο στόν ϊσκιο τοΰ Κάοτρου- Σωστή ή άπόφαση, τελεία ή οργανωθή, συγκινη τικές οτο σύνολύ τους οί έΐκδηιλώσεις άπύ την μεοτή προοφώνηση τοΰ Δημάρχου μέχρι την λεπουμγική. έιπιφώνηση ιοΰ στοηγτή: «σιή Κρή- τη βρχομαΐ κάθε φορά όπως 2να προσκυνητής οτούς αγιους ιόπους γιά νά καταθέοω ιή λατρεία μου, γιά νά άντλήσω δύναμη»· θερμά κα) είλι- κρινή τα συγχαρητήιρια αυτής της εφημερίδας πού θά άΐγωνίζεται πάντα νά στέκετω άδέομευ- τη οτίς σκέφεις της ώστε νά καυτηρΐάζει φίλους καί νά έιπαινεΐ άικόμη καί διώχτες της μέ 6ση άν τικειμενικάτη,τα άντλεϊ άΐΐτό την άνεξαρτηοιαν της· • Μέσα οπό άκαλίνωατο ρουσφετολογικό δργΐο των ήμερίών μας< ΐτολιτικός παράγων δέν εδίστα¬ σε νά τοττοθετήσει α>ύλακα τοϋ Μουοείου συρπα-
  θέστατο κατά τα άλλα, γέροντα έζήντα καί έν-
  νέα Μΐαων! Δέν βρέβηκε αλλος τρσπος νά έ(πι-
  λυθοΰν τα προβλήματα τοΰ ήλικιωμένου συμπα-
  τριώτη ιιας; "Επρεπε τα πολυιιμότερα κειμήλια
  τοΰ Νηοιοΰ νά τα προοτατευει 2νας παατποΰς,
  μιά καί γλύτωσαν άπό την διωκτικη όριιή τοΰ κ·
  Νιάνια; «"Οταν κανείς δέν έ^ινε μιά δεκάρα
  στυ δημόσιο, δταν κανείς δέν βπαιρνε μιά δεκά¬
  ρα άπό τό δηίμόοιο, ήγαλήνη, ή τάξη, ή δικαιοσύ-
  νη κα ή άσφάλεια βασΐλευε στό ·· δημόσιο»· Κα-
  λότυχε σοφέ Τσουάγκ -Τσού- Είναι ή άλήθεια
  κινέζικη λέξη στό λεξιλόγιο των Νεοελλήνων!
  Μά την άλήθεια-
  • Είκοσιτρία άνήλικα κορίτσια καί έφτά άγύρια
  συνελήφθησαν άιπύ την Άσφάλεια Ηρακλείου
  νά «διασκεδάζουν» παράνσμα σέ διάφορες Ντι-
  σκοτέκ (δισκαποθκες) τής πόλης Παλιότερα
  στς τσέπες ενός άίγοριοϋ βρέθηκε ποσότητα ίνδι-
  κής κάνναβης (χασίσι!)· Πόσες τσέιπες προλα-
  6αν ν' άδειάσουν πρστοΰ έλεγχβοΰν; Είκοσυ
  τρία κορίτσια κΐ' έφτά άγόρια! Φαίνεται πώς ό
  σύγχρονος Μινώταυρος τοϋ ναρκωτικοΰ Λαβυ-
  ρίνθου αΰξησε τή βουλημία τού. Ό παλαιός ζη-
  τοΰσε έφτά νέους καί νέες κάθε χιρόνο. Ό νεος,
  έφτά άνά όκ,τάωρ,ο· "Ομορφες μέρες άγγελομα-
  αοΰσες! Κα νά σκεφτεϊ κανείς ότι μέχρι προχτες
  άικόμα οί Νέοι οργωναν την ΰιπαρζή τους μέ ύ-
  ψηλά ίδανικά! Δέν είναι βεβαία τόσο σπο'υδαϊο
  νάι στεθάνεις γιά' 2να ΐδανικό δσο τό νά ζήσεις
  στό υψσς τού· Καί σέ σπσισ ΰψος κΓ άν θελήσεις
  νά σταθεΐς μόνο · τό δπιο δέν θά σ' άνε6άσει!
  • Σάλο προκαλεϊ ή μετάθεση -δίωξη τοΰ κ· Ρσμ-
  στογιαννάκηι άπό τό ύπσκατάστημα τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης Μοιρών! Ούσιαστικά δέν πρόκει-
  ται περί μετάθεσης άλλά περί έξακοντισμοΰ καί
  έξανδραποδισμοΰ! Βέοαια ό κ Ρομπογιαννάκης,
  κατά τίς άντιλήψεΐς καί τή νοοτροΐτία των κρα¬
  τούντων/ διατασσόντων καϊ άατοφασιζόντων εχει
  δύ τρωτά. Πρίώτο- τό δτι είναι δημοκράης! Τό
  δεύτερσ πλεονάζει- Άττλός δημοιτκός Σύμβου-
  λος· Τό δευτερο δέν ένοχΑεϊ αν τό πρώτο άιπουΐ
  οιάζει η σιγά· Ό πολύ -πολύ, πάρα πολύ Δηιμο-
  κράτης κ. Πεπελάσης, Διοικΐιττίς της Άγροτι-
  κής σιγα. κι αύτός; "Η εύθυγραμμίζεται μέ τόν
  άδελφό τού Δήμαρχο Γαστούνης ό οποίος έξα-
  κολουθεί καί νά άιποφασΐζει καί νά διατάσσει
  κτά τα γνωστά πρύτυπα στήν τιεριοχΐί τού; Λα-
  λίστατε καί πολυγραφώτατε κ- Πεπελάση ή εύ-
  αιοθησια σας θά έρεθισθεΐ $ θά σιγάσεΐ; Άνμέ-
  νουμε·. γιαιί σία 6άθος πιστεύουμε δτι εϊοθε
  όξύνουςΐ
  • Ή γεώτρηση ογο διψασμένο χωριό της Καστα-
  μονίτοας, πληρ,ωμένη ;ιέ τό δη,μόσιο χ.ρημα δού-
  λεψε 2να χρόνο κι' ΐίβγαλε νε,ρό- Δούλεψε άλ-
  λο μισό χρόνο κι' άνέοασε πολύχρωμη πηχτή
  λάσπη. Δουλεύει καΐ τό δεύτερο μισό τοΰ δευτέ¬
  ρου χρόνου καί πετάει σίφουνες άέρα άκοττάνι-
  οτο· Ζητοΰνται έπειγόντοσς στή Κασταμονίτσα
  κόπανοι άιπό την άνεζάντλητη παρακαταθήκη
  των άρμοδίωνα Ζηίτοΰνται παχυλών μισθίων ειδή
  μονες άλεκτορΐσκοι άιπό κείνους πού θαρροΰν δϊ
  τι ό ηΆιος άνατέλλει γιά νά τούς άκούσει καί οί
  γεωτρύσεις αρα δέν πετανε νερ,ό άναβλύσουν ·.
  σοιμιπάνια! Σίτεϊλτε νρήγορα τούς άκριβοπληρω-
  μένους κόπνους στήν Κασταμονίτσα προτοΰ κα-
  μένους ικόατανους στήν Κασταμονίτσα προτοΰ κα
  ιό δάικρυ ποτάω!·.· Διψάει τό χωριό κόπανοι!
  Διψάει·
  • "Ιδρυμα Καλοκαιρινοϋ· "Ιδρυμα φιλανθρωπι-
  κύ. "Ιδρυμα εύΐποιΐας! Νοίκιασε κατάστημα ίδι-
  οααησίας τού πρ,ός 10Χ)000 δραχμές μηνιαϊο μΐ-
  σθωμα (χιλιάδες έκατό)· Πρό Ημερών τό "Ιδρυ¬
  μα Γήτηοε άπό τόν ένοικιαστή 30.000 δρχ· (τρι-
  άντα χιλιάδες) μηνιαΐα αυξήση- Τό κατάστημα
  «Ππσαρία» τό ένοίκιο χρυσωρυχεΐο· Στό Παρίσι
  ίδίων διαστάσεων χώρος, σέ κεντρική, λεωφορο,
  κοστίζει τα «ϋσά λεα>τά. Άπό την Κρήτη δρως ό
  δλα τα μέσα είναι θεμιτά. Καλοκαιρινοϋ μέν τό
  κόσμος πρέπει νά πάιρ,ει·.· δρόμο- Καί πρός τουτο
  "Ιδρυμα, ψυχρολουσία δέ τύ μισθωμα, ήτοι, τόν
  κακό ψυχρό κι' άνάιποδό μας .·
  ΤΟ ΚΑλΙΑΚΙ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΆΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρϊτης 5
  Παλαιό Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κιίκτται,· Κα66αδίας
  Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  >»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ χσχιλομός κογτοσ-
  σκευασμένος άπτό φυσικό μετά-
  ξι άτάφιο οί διαστάσεις τού εΐ
  ναι 2,05x2,65
  Πληρ. κάθε μερά έκτός Κυρ'.α
  κή ώρες 7 -9 τηλ. 2&9-962
  ωφου το λω
  ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΣΤΕΚΙ «ΤΗΝ ΚΑΡΔ.Α
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
  Σ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΓΤΟ
  ωφου το λω
  Λ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ198Ο
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙ ν» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1
  Γιά τίς διακοπιές σας σέ ϊτεριβαλλον έξοχικό
  Μαριγιάννα
  Τώ,ρα ματορεΐτε καί έσεϊς ν' 4ττοκτήρετε £ν<ι δικό σας έξοχιικο σπίτι (γιά. δσο χρόνο θέλετε) στή,ν περιοχή Γουβών έναντι διακΛαδώσεως «ΚΑΝΤΙΑ ΜΠΗΤΣ» Ζήοετε τό καλοκαίρι έσεΐς καί τα παιδία σας έ'ντονα καί μέ δλες τίς άνέοεις, έντός τοΰ οτυτι- οΰ σας· Λειτσυργεϊ καί ή ταθέρνα : Μαριγιάννα γιά τούς καλοφαγάδες/ καί σέ καλές τιμές. Μαριγιάννα λοωιόν καί καλό καλοκαϊρι· Τηλ- 081 286861 — 0897 — 41 — 370 ΪΙΒ.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ- "Ανδη Νάρκιοος Ήράκλειο - Ρόδος Μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός γιάτό Ήράκλειο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μεγάλο καλλιτεχνικό καί κοσμΐκό γεγονός γιά <τήν πό λη μας, ό παγκρήτιος δια- γωνισμός τραγουδιοΰ ΐτού ή τελική τού φάση θά γίνει τίς 29 Ίουνίοΐυ στό «ΑΚΤΗ ζευσ» νιοητ <χυΒ. Δισργανωτής κι αυτή τή φορά εναι ό γνωστός σκηνο θέπης κα διευθυντήν τοΰ νά ■τ κλάρπ κ· Γιώργος Άσσα ριωτάκης- Χθές τύ 6ράδυ τπραγματσ ποιήθτΐ'κε ή προκριρατική φάσηι τοΰ διαγωνισμόν καί γνωστός άττό τό «ΝΑ Η θρώπων μέ ταλέντοι καί προ έπελεγησαν οα καλλΐτερες ΕΥΚΑΙΡΙΑ» τής τηλεό- σόντα άνθρώπων πού θά φωνές γιά τόν διαγωνισμό ρ,ασης σκηνοθέτης κ· Γρη μποροϋν νά κατακιτήσουν τής Κυριακης. Την κριτική γόρης Γ,ρηιγορΐου ό Μι- μιά θέση στό έρμηνευτικό επιτραπή τής ΐχροκριματι- "--------------------- κης φάοης άποτελοϋσαν οί κ·κ. "Ανδρέας Διλβόης, τρα γουδιστής/ Νίκος Ψιλάκης δημοσιογιράφοι;, Γ. Λαγοδό ντης σκηνοθέτης, Κυρ. Ζα- χαρενάκης μουσικός καί ό Στ. Άεράικης. Στήν τελική κριτική έΐπΐ τροττή, θά συιμμετάσχει ό ΙΒΒΒΒ αρωμαϊος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Δΐαφημίσεις &π! Αύτοκινήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ «■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 34 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■ ■■■ΜΙΗΒ--------------Η-Ι Στή Γερμαυία ή 1 οτίς 3 έγχρωιιες τηηεοράσεις είναι Γιατί όχΐ καί στό Ήράκλειο; ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΑΦΟΙΒΑΛΑΒΑΝΗ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ - ΛΙΓΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ - ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16 ΙΝΤΖΩΝ - 20 ΙΝΤΖΩΝ - 26 ΙΝΤΖΩΝ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΦΟΙΒΑΛΑΒΑΝΗ ΤΑΓ)ΧΟΥ ΤΖΟΥΛΑΚΗ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ) ΤΗΛ. 284010 χθεσινής κριτικής έΐπατρο- πης/ τραγουδιστής Ανδρέ¬ ας Διλ6όης· Ο ΟΜΗΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Παρουοιαστής στόν τελι- κό διαγωνισμό τής 29ης Ί ουνίου θά είναι 2νας άπό τούς πιό γνωστούς "Ελλη- νες κομφερανσιέ ό "Ομη- ρος Άθηναίος· Πρόκειται γιά £ναν ανθρωπο πού ξέ- ρει νά σκορπα τό κέφι καί την αίσιοδοξΐαι, γιά δναν άν θροΗτο πού θά χαρίσει στούς θαμώνες τοΰ ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ μιά άζέχαστη 6ρα- δυά καί στούς δΐαγωνιζόμε νους μιά μοναδική εύκαιρία Έπειδή δμως προβλέπε ται κοσμοσυιρροή την 22η Ίουνίου, καλό θά είναι ο σοι θέλουν νά παρακολου- θήσουν τόν διαγωνισμό, νά ζη'τήσουν είδικές (προσκλη¬ θείς τηλεφωνόντας στό 220 257 στό 821252 η· στά γρα φεία τής εφημερίδας μας. ---------------— _------------------------------- ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ: Τό χειμιονιότικο αστέρι τού ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ. Χθές ήταν στήν κριτική επιτραπή. χάλης Καρράς, πού εί¬ ναι 2νας άΐπό τούς πιό άξιό λογους "Ελληνες συνθέτες Ό παγκρήτιος διαγωνι- σμός τοθ. ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ έχει σάν σκοπό την άνακάλυψη καί την τιροώθηση νέων άν μας πάνθεο. Άξιζει άκόμη νά οημειω θεϊ ότι άπό τέτοιες εύκαιρί ες ξεπήδησαν μεγάλα σήμε ρα όνόμαιτα στό χώρο τής μο"υσικής. Χτυίπητό παράδει γμα ό έκ των μελών τής ΚΛΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑΕΝΔΥΜΑΤΑ Η ΑΕΜΕ παρουσιάζει την νέα ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΠΑ μέ τόν καινούργιο δίσκο τοθ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ________ Τραγουδοΰν: Γ. Καλομοίρης Β. Λαβίνα Μ. Κουμιωτάκης Λ. Χαριτάκης Ι 1 Περίλαμβάνει τό «Κρήτη μου όμορφο νησί» καί πέντε άριστουργηματικές ένορχηοτρώσεις τού ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μιά παραγωγή τού ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ Γιά την ΑΕΜΕ την ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΥ 35 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 288608 - 235375 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ •/■ά ΣυΛΛόνους καί Σωματεϊα Τό τουριστικό γραφεϊο ΟεΙΝΟΐα ΕΧΚΕ85 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ... """"*: ·.. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΑΝϋΙΑ ΕΧΡΒΕδ εΑΝΟΙΑ ΕΧΗΕδδ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 25 Αύγούστου 52 - 2ος όροφος ΤΗΛ. 285.576 - 235.766 αν σκοπευετε... ^ σκοπεύετε σωστά! ■■■..... ■ ■■ · -".......;· -,^'- ειδή κυνηγιοϋ ^5* Κυνηγοί, έλάτε στοϋ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ καί... Διαλέξτε τό όπλο σας: Καραμπίνες, Δίκανα, Μονόκανα, Άεροβόλα... Γαλλίας ΡΟΒυ5Τ (Ρομπύστ), Άμερικής δΜΙΤΗ 3πα Λ/ΕδδΟΝ (Σμίθ & Γουέσον) Ρωσίας ΒΑΙΚΑί (Μπάϊκαλ) ' Ιταλίας ΒΕΝΕΙ_1_Ι (Μπενέλι), ΡΡΑΝΚΙ (Φράνκι), Γερμανίας ΜΕΡΚΕΙ- (Μέρκελ). ' Ισπανίας. Διαλέξτε τα ροϋχα σας: Άνετο ντύσιμο, άρβυλα, παγούρια καί μαζί τους μαχαίρια, θήκες όπλων, φυσιγγιοθήκες, τσάντεςδερμάτινες, όδηγοϋς σκύλων. Διαλέξτε φυσίγγια: ^ 'Ελληνικά, Άμερικάνικα, Άγγλικά, Ρωσικά, σέ κάθε τύπο. ' Ανταλλάξτε τό όπλο σας: Μ' ένα καινούργιο, μ' ένα καλύτερο. Σάς διευκολύνουμε. ' Η μεγαλύτερη σειρά είδών κυνηγιοϋ η. στίς μικρότερες τιμές. Στοϋ Περβολαράκη. ;, χ. ·.» - Σκοπε ύστε σωστά. V* " ^ν^· περβολαράκης δίνει στή ζωή σας... κινήση! Πλατεια Νικηφόρου Φωκά 10, τηλ. 282.527
  ■7=
  ΣΕΛ1ΔΑ 4—| —| —| Μ Μ
  Ο ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ό ύπέρτατος νόμος βάσει τού όποΐου ένεργοϋν
  ΤΟ ΣΥΝΤΔΓΜΔ ΤΩΝ ΜΔΣΩΝΩΝ
  Μιά άκόμη άποκάλυψη τής «Αληθείας»
  «-:
  Ι
  Ι
  33 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 *
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  χαρος
  ηουπριν με/
  «ίραξουν οί αλ^λοι
  προλαβπ να πει εοοω κ οί ι
  ουλλαΡπ 6]ΚΓΐ'οου
  Μ ΙΙί««1ίΙ»«1
  3 όν
  Άρθρον 9
  ΑΊ Στοα! έργάζονται ύποχιρε
  ωτικώς κατά τα έγκεκριμένα
  'ΓυτΐΊκά εκάστου βαθμόν^ τη-
  ρονν απαρεγκλίτως τούς καθιε
  ρωμένους τύτιους, έττί τή βάσει
  των συμ6όλων, των άλλιηιγορι-
  ών κα! των φολοσοφΐκών αυτών
  έννοιών
  "Αρθρον 10
  'Επιτρέττονται κοιιναί Συνε-
  δρΐαι Στοών, κατά τάς διατά-
  ξεις τοΰ Γεν. Κανονισμοΰ καϊ
  μετά προηγουμένην έγκρισιν
  τοθ Συμβουλιον τής Μεγ. Στοάς
  Έττίσης έπιτρέττεται ή μεταξύ
  των Στοών άλληλογραφΐας έττί 6
  •πη,ρεσιακών θεμάτων, αναγόμε¬
  νον είς την λειτουργίαν αυτών.
  'Απαγορεύεται είς τάς Στοάς
  ττάσα έτπκοινωνία1 μετά ξένων Τε
  κτονικών Δννάμεον η μετά των
  ύπτό την Αίγίδα τούτων Στοών
  ώς καί μετά ο'ιασδήτπΌτε αλλης
  άρχής ή οργανώσεως άνευ είδι-
  κής αδείας τοθ Μεγ. Διδασκά
  λου.
  Άρθρον 1 1
  Ουδείς δύναται νά μυηθή είς
  τόν 'Ελευθεροτεκτονισμόν, εάν
  δέν υποστή τάς συμφωνως τηρός
  τα τυτπκά δοκιμασίσς έν Στοα
  κανονικώς λειτονργούς. ΑΙ είς
  τούς τρεΤς Σνμβολικούς 6αθ
  μούς προαγωγαι γίνονται κατά
  τα ύττό τού Γεν. ΚανονισμοΟ ό
  ριζόμενα.
  "Ολως έξαιρετικώς δύνανται
  νά μυηθοΰν καί είς τούς τρείς
  Συμδολικούς βαθμούς ή είς έχα
  στου τούτων αποφάσει τού Συμ
  βονλίου τής Μεγ. Στοάς δι' όρ
  κωμοσίας ενώπιον τού Μεγ. Δι
  δασκάλου ή κατ' έντολή,ν ΑΟτοϋ
  διά μυήσεως έν Στοα άνδρες έ
  νάρετοι έξέχονσαν κατέχοντες
  θέσιν έν τή κοινω,νία ή προσενε
  γκόντες ύψίστας ύττ,ηιρεσίας είς
  τόν Τεκτονισμσν.
  Άρθρον 12
  Διά νά γίνη τις δεκτός ώς
  Τέκτων είς Στοάν, ττροσΛταιτεΐ-
  ται ψήφισις είσδοχής αΰτοθ καί
  έγκρισις αυτής υπό τού Συμβου
  λίον τής Μεγ. Στοάς, κατά τάς
  διατάξεις τού Γεν. Κανονισμοΰ
  καί τοΰ 1 1 ου άρθρον τοθ ττα
  ράντος υπό την προϋπόθεσιν δ
  τι αγει ηλικίαν τουλάχιστον 23
  έτών ή 21 έτών εάν είναι υΐός
  Τέκτονος, ή Τ 8 έτών} εάν είναι
  Αυκιδεύς δτι είναι έλεύθερος,
  χρηστών ήθών, άμέπτον διαγω-
  γής, οίκονομικής έτταρκείας καί
  πρό παντός μορψώσεως Ίκανής
  —ρός κατανόησιν των Τεκτονι-
  κών Διδαγμάτων καί τοΰ σκο-
  ττοΰ τοΰ Τεκτονισμοΰ.
  Άΐρθρον 13
  Οί 'ΕΞλευθεροτέκτονες ύττάγο-
  νται είς την δικαιοδοσίαν τής
  Μεγ. Στοάς τής Ελλάδος διά
  πάσαν αυτών ενέργειαν, σχετιζο
  μένην μέ τούς τρείς Συμβολι-
  κούς βαθμούς.
  Άρθρον 14
  Πάσα έν τη κοινωνία ενερ¬
  γεια η δηιμοσϊευσις 'Ελευθερο-
  τεκτόνων, σχετική μέ τόν Τεκτο
  νισμόν, αυστηρώς α—αγορεύεται
  άνευ εΐδικής έγγραφον αδείας
  τοθ Μεγ, Διδασκάλου.
  Άρθρον 15
  ΟΙ Τέκτονες στεροΰνται προ-
  σκαίρως ή καί οριστικώς των
  'Τεκτονικών δικαιωμάτων; 6αθ-
  μών καί άξιωμάτων μόνον κατό
  την αποφάσεως Τεκτονικοΰ Δι¬
  καστήριον, εκδιδομένης κατά
  τοΰ Γεν. Κανονισμοΰ. Διατηροΰν
  τάς διατάξεις τοΰ παρόντος κα'
  'δμως, ττάντοτε την Τεκτονικήυ
  αυτών ίδιότιγτα καί νττέ.χονν εύ
  'θύνην διά τήιν αύστηρην τήρησιν
  τής έχεμυθΕ-ίας καϊ διά ττάσαν
  άντιτεκτονικήιν τπράξιν αυτών.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
  Ι Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  "Αρθρον 1 6
  Ή Γενική Συνέλευσις είναι ή
  ύττερτάτη βονλευομένη Άρχή έν
  τή Διοικήσει τού ΣυμβολικοΟ 'Ελ
  ληνικού 'Ελευθεροτεκτονισμοΰ
  καί άποφασίζει κυριαρχικώς επί
  •πάντων των ύττό την κρίσιν της
  κανονικώς ύττοβαλλομένων ζητη-
  μάτων.
  "Αρθρον 17
  Ή 'Γενικήι Συνέλευσις συγκιρο
  τεΐται άτττό Μιέλη αυτοδικαίως με
  τήχοντα; αυτής καί άττό αίρετούς
  ΆντιπτροσώτΓους των Στοών.
  Άρθρον 18
  Αυτοδικαίως Μέλη τής Γεν.
  Συνελεύσεως είναι οί έν ενεργεια
  κα! ο! διατελέσαντες Μεγάλοι
  Διδάσκαλοι.
  Άρθρον 19
  Οί αίιρετοί ΆντιπρόσωτΓοι έ
  κλέγονται τταρά "πασών των Στο
  ών ύττοχρεωτικώς κατά τριετίαν
  "Εκάστη Στοα έκλέγΕται διά
  πλειοψηφίας καί μυστικής ψηιφθ
  φορίας τρείς 'Αντιπροσώπους έκ
  των έν ενεργεια ή πρώην Σεβα
  σμίων αυτής, ή έν ένεργεΐα ή
  —ρώην Αξιωματικών αυτής τ"
  των άττό τριετίας τουλάχιστον,
  κατεχόντων τόν βαθμόν τοΰ Διδα
  σκάλου άττώντων έκ των ένερ
  γών καί τακτικών αυτής μελών.
  'Εάν Στοα τις, έκτός των έν
  Άν Αθηνών καί Πειραιώς Στο
  ών δέν δύναται νά αποστείλη
  ώς άτιπροσώττους αυτής εκ των
  ένεργών καί τακτικών μελών της
  τότε έκλέγει, διά ττλειοψηφίας
  καί μυστικής ψηφοφορίας τρείς
  ΆντιτΓροσώτΓους αυτής έκ των έ
  νεργών καί τακτικών μελών των
  έν "Αθήναις καί Πειραιεί ύττό την
  Αίγίδα τής Μεγ. Στοάς τής Έλ
  λάδος Στοών έφ' δσον ούτοι εΐ
  ναΐ' έν ενεργεια ή έχρημάτισαν
  μέλη, τοΰ Συμβουλιον της Μεγ.
  Στ. τής "Ελλάδος {) είναι έν έ
  νεργεΐα ή πρώην Σεβάσμιοι έν έ
  νεργεία ή πρώην Άξιωματικοί ή
  άττό τριετίας, τουλάχιστον κατέ
  χούν τόν βαθμόν τοθ Διδασκά¬
  λου.
  Ή Μεγ. Γεν, Γραμματεια
  τού Συμβουλιον τής Μεγ. Στοάς
  ύποχρεοΰται νά έξελέγχη τα
  προσόντα των ούτως έκλεγομέ-
  νων 'Αντπτροσώττων καί νά έν-
  τέλληται την άμεσον αντικατά¬
  στασιν των τυχόν μή δικαιονμέ
  νων καά τα ανωτέρω νά ά—ότε
  λοΰν μέληι τής Γεν. Συνελεύσε¬
  ως. Ή έντολή των αντιπρόσω¬
  πον εΤναι τριετής Ουδείς 'Ελευ
  θεροτέκτων δικαιοΰται να αντι¬
  προσωπεύση έν τή Γεν. Συνελεΰ
  σει πλείονας τής μιάς Στοάς.
  Ό ώριθμός των μελών έκάστης
  των έν Άν, Αθηνών καί Πειραι
  ώς Στοών των δικαιούμενοι νά
  έκλεγονν ώς Άντιπρόσω—οί Έ-
  παρχιακών Στοών ή Στοών τοΰ
  Εξωτερικόν δέν δύναται νά εΤ-
  ναι άνώτερος τού άριθμοθ 9.
  Άρθρον 20
  Ή Γεν. Συνέλευσις συγκαλεΐ
  ται έν Άθναις διά Διατάγματος
  τοΰ Μεγ. Διδασκάλου ΰττοχιρεω
  τικώς μέν αττταξ τοΰ έτους, κα
  τα τό τελευταίον δεκαήμερον
  τοΰ μηνός Ίανουαιρίον είς τα
  κτικήν σύνοδον έκτάκτως δέ όσά
  κις ό Μεγ. Διδ. ή1 τό Συμδούλι
  όν τής Μεγ. Στοάς κρίνουν τού
  το άναγκαΐον, τι ζητηθιή σύγκλη
  σις παρά τοΰ ττέμτττου τουλάχι
  στον των Μελών αυτής διά κα
  νονΐκής έγγράφου αίτήσεως πρός
  τάν Μεγ. Διδ.
  Αί σϋνοδοι διαρκοϋν επί μίαν
  ή ττλείονας συνεδρΐας μέχρις έ
  ξαντλσεως των θεμάτων τής Ή
  μερησίας Διατάξεως,
  Άρθρον 21
  Ή Γεν Συνέλευσι ςεΐναι ή
  Συντακτική καί Νομοθετική έξου
  σία έν τώ Έλευθεροτεκτονισμώ.
  'ΕΞκλέγει κατά τριετίαν τό
  Συμβούλιον τής Μεγ Στοάς, ά
  ναθεωρεΤ ή τροποποιεΐ τόν Γεν.
  Κανονισμόν τοΰ Συμβουλίου της
  Μεγ, Στοάς έλέγχει την διοίκη
  σιν και διαχείρισιν Αύτοΰ ψηφΊ
  ζει τόν ετήσιον ττροΰποΛογισμόν
  καί γενικώς ότττοφαΐνεται επί ττά
  σης προτάσεως υπό τοΰ Συμβου
  λΐου ή των Μελών αυτής κανονι
  κώς ύποβαλλομένης.
  ' Εττί ζητηιμάτων άναγομένων
  είς την έλεγχομένην διοίκησιν
  καί διαχείρισιν, τα Μέλη τοθ
  Συμβουλιον τής Μεγ. Στοάς δέν
  έχουν δικαίωμα ψήφου.
  Άρθρον 22
  Μομφήι κατά τοΰ Συμβουλίου
  τής Μεγ. Στοάς ή των Μελών
  Αυτού ύποβαλλομένη εγγράφως
  έν συνεδρία τής Συνελεύσεως ν
  πό τοΰ πέμπτου τουλάχιστον,
  των μελών αυτής καί γενομένη
  δεκτή διά μυστικής ψηφοφορίας
  καί απολύτου πλειοψηφίας αυ¬
  τής συνεπάγεται τήν ΰητοχιρέω
  σιν διά τόν Μεγ. Διδάσκαλον
  τής" συγκλήσεως τής Γεν, Συνε
  λεύσεως έντός είκοσιν ημερών,
  είς ειδικήν συνεδρίαν τής αυτής
  ή έκτακτον Συνόδου πρός έ
  κλογήν νέου Συμβουλίου τής Με
  γάλης Στοάς ή αντικατάστασιν
  των καθ" ών ή μομφή Μελών.
  Άρθρον 23
  Ή Γεν Συνέλευσις συνεδριά
  ζει καά τούς Τεκτ. τϋπτους είς
  βαθμόν Διδασκάλου καί αί έργα
  σιαι αυτής άρχονται κα! κλείουν
  έν ονόματι τού 'ΕλληνικοΟ Συμ
  βολικου 'ΕλευθεροτεκτονισμοΟ
  Τής Γενικής Συνελεύσεως ττροε-
  δρεύει ό Μεγ, Διδάσκαλος ή δ
  νόμιμος Αύτοΰ άναττλη,ρωτής. Ά
  ξιωματικοί δέ αυτής εΤναι οί Ά
  ξιωματικοί τοΰ Συμβουλίου τής
  Μεγ Στοάς άναπληιρούμενοι υ¬
  πό τοΰ Π ροεδρεύοντος έν άπτου-
  σία ή κωλύματι, διά μελών τής
  Γεν. Συνελεύσεως.
  (Συνεχίζεται)
  Τωρα ττού τό: σχολετα έκλει
  σαν χρειάζεται μεγαλύτε,ρη π,ρο
  σοχή στά παιδία Περισσότερος
  έ'λεγχος γιά νά μή γίνουν £ρ-
  μαισ, των ξενάφερτων σννηθει-
  ών, γιά νά μην τταρασυρθοΰν ά
  ττό τό ρενμα τοΰ αμερικανικόν
  τρό—ου ζωής .
  Γιά τή φράση τού Μηνά Χατϊπδά κη;
  «Ό Μανιατάκης είναι κολλητος μου
  καί μπορώ νά «6γάλω» έξω άρχαϊα»
  Γιά την κλοπή άρχαίου καί μιά δυσφήμιση 4 χρόνια φυλακή
  Πέισσερα χιρόνια φυλακτ) «μά
  ζεψε» σέ μιά έ/νδιαφερουσα δίκη
  ττού έγινε ττροχθές στο Τριιμιμε
  λές Ηρακλειον ό Μηνάς Νικ.
  Χατζηδάκης Δηιμόσιος ΰπάλλη-
  λος. Αίτΐα τής παρατττάνω δικης
  στάθηικε ενα άρχαΤο άγαλματ!
  διο ττού έ,κλεψε — κατά τό κα
  τηγορητήριο — ό Χατζηδάκης
  αττό τό σπΐτι τής Μ. ΜτΓθιρμτΓου
  δάκη
  Τό άγαλματίδιο αύτό, ττού ήταν
  ίδιαΐτερης άρχαιολογικής καϊ
  χρηματικής άξίας περιέττεσε
  στά χέρια τής Μτπορμπουδάκη,
  άττό κληρονοιμιά Ή ηδια μάλι
  στα καταδικάστη»<ε σέ χ'ρηματι κή ττοινή 3 000 δρχ. γιατι δέν εΤχΕ δηίλώσει στίς άρμόδιες Άρ χές ότι είναι κάτοχος τοΰ παρα ττάνω άγαλματιδίου. Γιά την πιράξη αύτη ό Χαττζη δάκης «έψαγε» 2}5 χρόνια φυλα κή. «ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΟΥ Ο ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ» Γιά νά πείσει τό ζεΰγος ΜτΓθρμττουδάκη νά τοΰ δώσει τό άγαλματίδιο καί νά τό ττουλή- σει στό έξωτερικό ό Μηνάς Χά τζηδάκης ίσχυρΐστηκε ενώπιον τριών μαρτύρων, δτι ό Διοικη τής τής Ασφαλείας κ. Μανιατά κης είναι «κολλητός τού» καΐ ε τσι θά μίττορούσε νά φυγαδεύ- σει στά έξωτερικό τό άρχαΐΌ ά γοολματάκι μ£ την ήσυχία τού! Άποδεΐχτηκε μιάΐλιστα δτι τό εΐχε φωτσγραφήσει κα! ίσχυρί- στηκε ότι έίδωσε άντΐγραφα των φωτογραφΐών στόν κ. Ν Κρου σταλλάκη, γιά νά «άττ*οφοτνθΐεΐ» ττερι τής άρχαιολογικής τού άξί άς Γιά την περϊπτωση Μανιαττά κη (σνκοφαντική δυσφήιμιση) ό Χατζηδάκης καταδικάστηκε σέ 14 μήνες φυλακίση. Μετά τή συγχώνενση των δνό τΓαραττάνω ποινών, ή φυλακίση μειώθηκε στά 3 χράνια. Γιά την ττερΐΐτΓτωση Κρου- στοτλλάκη (συκοφαντική δυσφή¬ μιση) ό Μηνάς Χατζηδάκης έτι μωρήθηκε μέ φυλακίση ενός Ι τους. Μετά την ττροχβ«Γΐντ| δίκη φαινεται άκόμη πιό καθαρά ό κίνδυνος πού διατρέ,χουν οί άρ χαιΌλογικοί μας θησαυρο! άττό τούς κάθε λογής «έπιτηδεΐους» Κι ακόμη τονϊζεται ή ύπαχρέω ση όλων μας νά ττροστοτηέψου με τα άρχαϊα μας} άττό κάθε ντόπιο ή ξένο πού τα επιβου¬ λεύεται ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ "ΓΕΩΤΡΗΣΗ,, Όχτώ μικρά έροίτήματα σχετικά μέ την «αμαρτω λή» γεώτρηση τοϋ χωρίου Κασταμονιτοα 1) ΠΟΤΕ καί ΠΟΥ δημοπ,ραιτήθηικε τό £ργο; 2) ΠΟΙΟΕ εδωσε ιήν μΐκροτερηι ιπιροσφορά; 3) ΠΩίΣ ένέικρ,ινε ή Νομαρχια την δημιουργια έ νός εμγοΌν αντιβετου μέ τίς ύποδειξεΐς τής αρμοδίας γεωλόγου; 4) ΜΕ ΠΟΙΑ άπόφοση. τού Κοινοτικοϋ Συμβουλί¬ ου Καοταμονίτσας, έγινε δεχτή ή αιποψη τοΰ πλανό- διου· νερουλά; 5) ΕΠ ΝΕ ή ιελική παραλάβη τοΰ 5ργου καί αχπό ποίον; 6) ΜΕ ΤΙ χρήματα πληρώθηκε ό έργολάι6ος -γε- ωλύιγος; 7) ΕΙΝΑΙ άλήθεια δτι ό έργολάβος -γεωλογος άπέ κλεισε έκ των προτέιρων την υπάρξη νεροΰ στόν χώ ρο τής γεώτρ,ησης; 8) ΠΩΣ άνοίχτηκε μιά γεώτιρησηι χωρίς νά ύπάρλεΐ κάποια μελέτη, η μήπως ύπάρχει τέτοια μελέτη; Περιμένουμε κάιποια άπάνιηση.-. Η ΚΑΤΑΑΙΚΗ ΤΗΣ ΜΛΣΙΊΜΙΑΣ Πληοιάζει ή καινούργια σαιζόν τής σταφίδος κι' 4^ κομη δέν εχει νίνει ή έικκαθάριση τής περισυνής συγ κέντρωοης ■ Τί θά νίνει έιππέλους; θα οξιοβήοουΐμε τούς άγρό- τες στήν έ,πιιάιχυνση πρός την οίκονομική πανωλε- θρια; Τί λέτε κύριε θανάση Κανελλόπουλε; Τό περίφημο άγαλμα κάνικης) ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΟΝΑΧΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ Μ. Χ. ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1 νούν στό Ηράκλειο, φαίνΐται η τε μεγαλα μαγαζιά τού Ηρακλεϊ ιδιοχτητες ζητούν 3πλάσια ή 4ττλάσια νοϊκιαΙ Κι αυτό τό πρό βλημα [ξτχιθΕνώνίΐ τίς ασθενέ- στερεζ οικονομικά, τόζί,κ! Στήν αγορά μιλάνί γιά «κα- νονιές» αναφερουν ονοματα, γί νεται ένας θόρυβος άνΐυ προη- γουμί,νουΐ Υττάρχουν έμποροι πού περνούν μερίς ή βδομάΰΐς γιά νά κάνουν σιφτέ! Κι όΑα αυτά, στήν αγορά τού Ηρσκλΐ&ίου, παϋ θΐωρείται από τίς πιό ΐύρωστίς καί τίς πιό ανελοστπΕές σέ τέτοιες κρί σεκ; λόγω τής ττολυμορφίας των οικονομικών πόρων τού "στι- κού καί αγροτΊΚού πληθυσμού. Συγκεκριμίνα, υπαρχουν τα αγροτικά προ'ί'όντα, τα πρώι- μα κηπευτικά, ο τουρισμός, τό ίδιο τό Ηράκλειο πού είναι διοι κητικο κέντρο μά καΐ εμπορικο καί οΜθνομικο της Κρήτης. Κι όταν όλα αυτα συμβαι- κατοφανίρη χρεωκοπκι των κυ ου> ονομαιΤα γνωστότατα, πού
  (Ιερνήσεων τής δεξιάς, πού ίφι
  ραν την χώρα μπροστα στό τω
  ρινό οικονομικο αδιίζοδο. Δόν
  στάθηκαν ικανέί ούτε οί αλχη-
  μεΐες Μητσοτάκη, ούτε οί εκά¬
  στοτε εξαγγελιες μέτρων νά
  σταματήσουν; τόν πληθωρισμό
  καί τόν μσρασμό των μικρομε-
  σοίιον.
  Δέν είμαστε ειδικοί γιά νά
  προτείνουμε οικονομικά λύσεις.
  Η π»ό έντιμη όμως πολιτική πρό
  ξη θά ήτον, νά πάρουν ούτοι
  οτ κϋριοι πού έφερον τή χώρα
  σ" αυτή την κατάσταση, τα
  παπούτσια τους στο χέρι καί
  νά τού δίνουν.
  5Δεν χρειάζονται περισσότε-
  ρες απόδειξις αττό την τωρινή
  κατάσταση της Ηρακλειώτικης
  αγοράς, από τούς εμπορους
  πού σιγά σιγα κατεβάζουν τα
  ρολα, απο τα δεκα — δεχοπεν-
  βρίσκονται στά πρόθυρα τής
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΑΑΚΗΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ, Μαθημαιτκός, Φιλόλογος, Φυ-
  οικος, ουνεργάτες Κεντρικών Φροντιστηρΐίϋν,
  παραδιδουν μαθήρατα των είδικοτήτων τους σέ
  μαθητές μεμονιομένους γ^ γικρούΐτ- Ειδικώτερα α
  ναλαμβάνουν ύιπεύθυνα την πρ,οετοιμασΐα γιά
  τίς είσαγωγικές Λυκεΐου ιΐειριόδου Σετπεμβριου
  Τηλ. 231503 καϊ 2&1518
  καί 224 - 225 (8—10 μ.μ.)
  # Συνίχεια από τή σελ'Λα 1
  αττό τόν ιδιο καί τόν Σεβ. Μη-
  τροπολίτη ΚυδωνΓκκ κ. Ε»ρη-
  ναίο.
  Πληροφορούμαστε πώς η ε-
  νκύκκλίου που ειχε συνταχθεί α¬
  ττό τόν ίδιο «αί τόν Σεβ. Μι>τρο
  πολίτη Κυδωνκχ κ. ΕΓρηναίο.
  Πληροφορούμαστε πώς η εγ
  κυκλιος ήρθε στή Σϋνοδο αλλά
  λά δυό από τούς Ιερόρχες εξέ¬
  φρασαν σχε.τικές αντ»ρρήσϋ<. Δέν ξέρουμε άν κρύβεται κά¬ ποια σκοπιμοτινΓα πκτω απ' αω- τ£ς τίς οντιρρήσϊκ. Όμως η £ γκύκλιος από τότε θάφτηκε. Τήιν φέρνουμεσ ήμερα στό φώς τής δημοσιότητας, γιά νά πληροφο- ρηθΐί ο Λαός την εττκΐημη θέση τής εκκληχτκις πάνω στό θϊιμο των εθρών τής θρησκειας. Το κειμενο τής εγκυκλιου έ- χει ώς εξής: Τόκνα ήιμών έν Κυρία άγαττη τα καΐ εύλογη,μΐνα, Δέν δνσκολενόμεθα νά άνα- γνωρίσωμειν, δτι είς την εποχήν ι άς, οί άνθροττοι εντόνως επι θυμοΰν νά εχονν ελευθερίαν λό γον καί σκέψεως κα! δτι έκ πά ραλλήλω,ν ύττάρχει ή δίψα τής συ(μττορεύσεως των ίδεών καί των συστηιμάτων. Δέν έττιθυμΐονμεν νά δεσμεύ- σωμεν τήιν ελευθερίαν ουδενός, βαθυτάτη έπιγνώσει τής βΛτο- στολής μας «νά μαρτνρήσωμεν τή άληθεια» καί νά πληροφορή σωμεν ΰπευθύνως τα ττιστά τής 'Εκκλησίας τέκνα επτί τοΰ θώμα τος τής Μοσονίας, τό όττοΐον προσφάτως άνεδύη είς τόν χώ ρον τής διο—οιμάνσεως ή,μών ώς Ιεραρχίαν τής έν Κρήτη Ορθοδό ξου 'Εκκλησίας. Ό Χριστιανισμός είναι ή τε λεια άττοκάλυψις τού ΘεοΟ ττρός τόν άνθρωπον καί ό Θεάνθρω πος Ίδρυτής του} ό Κύριος η¬ μών Ιησούς Χριστός ό μοναδι κάς Σωτήρ των άνθρώπων. «Πολυμερώς καί ττολυτρόπως πάλαι ό Θεός λαιλήσας τοίς ττα τράσιν έν τοίς προψήταις, έττ' εσχάτων των ήιμερών έλήλησεν ήμϊν έν Υιώ» (Έ€ρ. α? Ι )». Ό τι έν αυτώ κατοικιεΐ παν τό ττλήιρωμα τής Θεότηττος σώματι κώς καΐ έστέ έν αυτώ ττετΓληιρω μένοι» (Κολ. 6, 9 -10) καί «θε μέλιον άλλον ουδείς δύναταΐι θεΐ ναι παρά τον κείμε.νον, δς εστίν Ιησούς Χριστός» (Α' Κορινθ. γ, 11) άττοφαίνεται τό Πνεΰμα τό Άγιον μέσα είς τα κεΐμενα τής Καινής Διαθήκης». Ούκ Ε¬ στίν έν άλΛω ουδέν ή σω~ιιρία ούδε γάρ δνομα εστίν έτερον ύ πό τόν ουρανόν τό δεδομένο έν άνθρώττοις έν ώ δεί σωθήναι ήι μας (Πράξ. δ, Π -12) 6ιεκή ρνξαν οί Άπόστολοι καϊ έπτανέ, λαβε σύσσωμος διά των αίώνων ό Χορός των Πατέρων κοώ των Διδασκάλων τής 'ΕΞικκλησίας. Καί ό ΐδιος ό Κνριος διαλεγό, μενος —ρός την Σομαρείτιδα κα τηγορημαιτκώς ό—οψαίίνεται, δ- τι «δς δ' αν ττίη· έκ τού ύδατος οθ 6γώ δώσω αυτώ ού μή διψή σηι είς τόν αίώνα, άλλά τό ΰδωρ δ δώσω αυτώ γενησεται έν αυ τώ πηγή ύδατος άλΐλομένου είς ζωήν αιώνιον» (Ιωάννου δ 14) Καί είς δλλο σημείον τρανώς ό Χριστός άτττοκαλύτττει: «'έγώ εί μί ή όδός καΐ ή άλήθεια και ή ζωή» ('Ιωάννου ιδ^ 6) καί δταν ό Κύριος τηροέτρειρε τούς μάθη τάς τον νά άποχωρισθοΰν άττ' Αυτού, έκεΐνοι διά στόματος τοΰ Πρωτοκορυφαϊον Πέτρου ά ττβκρίθησαν «Κώριε πρός τίνα ά ωνίον έχεις» (Ίωάννον δ, 68) πελευσόμεθα; ρήματα ζωής αί Ό Χριστιανισμός συνεπώς ε! ναι ή τελεία Αποκάλυψις τοθ ©εον καί ή 'Εκκλησια ή μονα δική πηγή τής σωτηρίας των άν θρώπων. («'ΕΞκτός τής Έκκλησι άς ούδβμιΐα σωτη,ρία» κατά τό γνωστόν Λόγιον διαχεχριμένου Πατρός). Άνττιθέτως ό Τεκτονισμός, ό ευρύτερον γνωστάς ώς Μασονι σμός ό οποίος παροατλανητικώς όλως θέλει να έμφανΐζεται ύττό τό ττροσωττεϊον άττλοί) φιλανθ'ρω. πικον Σωματείον, διδάσκει δτι ώπ-ιδιώκει ττϊν ηθικήν τελείωσιν τον άνθρώττου — ανεξαρτήτως άν έχη ή άχι δαμτπσθή — διά των μυστήριον καί λοιττών τελε των τού διότι «είναι — ώς δια τείνονται έτττίσημοι διδάσκοΛοί τον — κατ' ευθείαν άπόγονος των αίγυτΓτιακών μυσττηρϊων» κ«ί είς άΊλλο σημείον δτι «ή Μα σονία εΤναι ή μόνη έτπιζήσασα των όρχαίων μυστήριον καί δύ ναται νά άπτοκληθή φύλαξ αύ των» Ή Μασονία διά τής στενής σχέσεως της ττρός τα άρχαΤα είδωλολατρικά μνστήρια, ώς έ πισήιμως ύττ' αυτής όμολογεΤΐται διά τής διδασκαλίας της καΐ τής πράξεως έν αυτή — διότι εχει ίδίους ναούς? ιδίας τελετάς, δ ττως τό τεκτονιχόν βάτττισμα, τον τεκτονικόν γάμον, τα τεκτο νικόν μνημόσυνο, τα έγκαϊνια τοΰ τεκτονικοΰ ναού ιδικήν της ίεραρχΐα καί πειθαρχίαν, ιδικάς της τελετονργίας καΐ μνήσεις — θεωρεΤ άτελές θρήσκευμα τόν Χριστιανισμόν, έξισώνει αύ τόν ττρός τάς λοιπάς θρησκειας παριστά εαυτόν ώς την μονην σώζονσαν θρησκείαν, ή μάλλον νττερθρησκεΐαν κα! έχει σκο-όν καίτοι μή έκ πρώτης δψεως έμ φανή νά ώττοκαταστήστ) ττάσας τάς θρησκειας διά τής ίκχινομε νίκης άνοχής της πρός αύτάς μέ συγκρητιστικήν πονη/ρίαν. Δημιουργεΐ νέας σχέσεις με ταξύ των άνθρώπων καΐ διά τόν μασάνον μέν μεμινημένος θεώ ρεΤται άδελφός, άεξαρτήτως Ο,ν εΤναι ' Ι ουδαΐος, τί Μωαμεθανός ή Βουδδιστή.ς) ή είδωλολάτρης ό δέ μή μεμυηιμέένος άσχέττως έ άν έχη βατττισθή διά τού αύτοϋ βαπτίσματος καΐ άν θρησκειπί κώς ό,μολογή την αύτή,ν είς Χρι στόν πίστιν, θεω,ρεΤται καί 4ττσ καλείται 6έ6ηλος. Δέν είναι άττλή τις φιλανθρω ττική έταιρία ή" φιλοσοφική Σχο λή ή Μασονία, άλλ' άπτέχει άττ' αύτάς τάς έταιρίας καί σχολάς Καί ερωτώμεν ποία άλλη έται ρισ, ή σχολή εχει ίδιαν όνομα σίαν διά τόν Θεόν εχει είδικάς προσευχάς) έτηκλήσεις καί τε- λετουργίας, έστω καΐ συμβολι- κάς, επιβάλλει φρικτούς δρκτχις περί αίνίας σιγής, άττοκαλεΐ δ λους τούς άνθρώπους) πού δέν άνήκουν είς αυτήν δεδήλους; Ά σφαλώς οϋδεμία. Τα τοιαΰτα ά νήκονν είς τόν χώρον αποκλει¬ στικώς των θρησκειών, ώς ,μεσα έττικοινωνίας των ότταδών τού πρός τό θείον, καθώς αυταί τό τταραδέχονται. Κατά ταύτα ό Μασονκτμός είναι θρήσκιευμα) κα! δχι ότττΛώς θρήσκευμα σκοτεινόν καί ΰττο- τττον, ώς έργαζόμενος είς τό σκότος, χωρίς νά υττάρχη έξ άν τικειμένου άναγκαιότης. (Συνεχίζεται) Τα μηλανΓίματα (φωτογραφέα) φύγανε· Τώρα μόνο αανίδια «κλείνουΎ» τα οϊκόπεδα τής όδοΰ Δαιδάλου 30 -32 καΐ τής όδοϋ ΔικαιοσύνΓΐς (Ιτφώην Τσιγώ- λογλου) καΐ τα Αροβικά τεϊχη. ΆλήΊθεια τί γίνεται μ' αύτη την ύπόβεση; ίέλεγχος ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ■ ■«■■■■■■•«■•■■■■■■■■■■•■•■■■■■•εί··· ΕΝΑ 1ΑΡΑΝ0Μ0,. ΠΑΡΚΙΓΚ Προβληματική έχει γΐνει γιά τούς έαταγγελματίες τής περιοχάς άΛλά καΐ γιά δλους τούς (περαστικούςι ή άσφάλτινη έσοχή στο πλακοοτρωΐτο της πλα/τείας Βενιζέλου άιπό την μεριά τίϊς αιιμβολής, των όδών Κα ντανολέων, Χάνδακος καΐ Τ)χου Τζουλάκη. Ό χώ- ρος αύτός χρησΐμοποιεϊται σάν πάρκιγκ αύτοκινήιων (ιδίως τής·.. Τροχαίας) χωρς νά είναι φτιαγμένος γί* αυτόν τόν σκοβτό. "Ετσι «κόβει» στά δυύ την περιοχή τίίς πλατείας καί νίνεται οο6αρό πρ,όβλημα Υ.ιά τούς έαιαγγελματί· ες άΐφοΰ έιμποδΐζεται ή διέλευση τοΰ κόομου Πώς ά¬ λήθεια ακέψΐονται οί άρμόδιοι νά άντΐμετωοτΐσουν τό θέμα· 0X1 ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1 θισιώνιας οτ6 νηοί μας κα! α' αλλα σημεϊα τής Έλ- λάδας, τα σηιιάδια της ύποδούλίϋοης/ τής κυριαρχΐας στόν τόπο μας τοϋ Άμερικάνΐκου 'Ιμιπεριαλισμοΰ· ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ άπό την Κρήτη καΐ την Έλλάδα. Δεκάδες άντυπρ,όσωποι άπό 17 χώρες καΐ άιπελενθερω τικά κινήματα, 6ροντος>ώναξαν ηροχθές στόν "Αγΐο
  Μάρκο, μαζΐ μέ κάθε λέφτερο ανθρωπο αύτό τό έπι-
  τακτικό σύνθημα.
  "Ο Ίμπεριαλισμός καΐ ό Σκονιομύς άπλώνουν έβο-
  κίνδυνα κάθε μερά τα πλοκάμια τους στή Μεσόγεΐο·
  Ξεκινώντας άιπό τή ν Παλαιστΐνη, την Κύπρο το ^,
  Πολισάριο, στοχεύουν δλους τούς Λαούς τής Μεσο-β
  γεΐου! Κι" οί 6άσεις τής Κρήτης είναι τύ «άποκούμητ>β
  των εισοολέων! "Ρ
  Δεκάδες άντιπρόοωαιοι άιπό 17 χώρες ΰροντοφώναξαν
  «οχι». "Οχι στούς έγκληματίες τοΰ πολέμου· νΟχΐ
  στους ψονιάδες ι ών λαών. "Οχι σΐήν υποδουλωθή,
  την καταισχύνη- "Οχι στίς βάσεις χοΰ θανάτου·
  -πικροτοΰμε καί συμπαρ.ασΐεκόμαστε σ' αυτήν την
  προσπαθεία, ώυκροτο&με τα ΰσα άκούστηικαν στήν &ι
  ε«νη 5ιασκεψη γιά τίς βάσεις. ένώνουυε τή ωωνή
  μας μαζΐ τους. '
  Νά φύγουν οί ξένες βάσεις άπό την Μεσόγειο- Νά
  φυγουν κακήν ικακήκ:, στρίν τελειώσει ή ύπομονή καΐ
  τα «μαλαχά* μέσα. "Εξω άπό την Κρήτη κα1 τή Με-
  σογεΐο οί ονκληιματίες τοΰ πολέμου, οί έμποροι τού
  Ηανατου, τα πυρηνικά οπλα πού άπειλοΰν μέ άφανΐ-
  σμο τη χωρα μας.
  Ό κύρπος ΐ,'φταοε στο λτένι- Δέν ΰπάρχει πιά αλλο
  Π&ρΐτΛΰριο
  Να φύγουν ΤΩΡΑ οί 6άσε1ς. Αύτός ό λαός πού πρίν
  ΥΏΤ- Τ1ν Μάχη του ένάντ1α οτούς Γερμα-
  Αμερ^ανους κγκληρατίες τοΰ πολέμου. Νο γΙνει
  «ηΐμα, πρίν γινει καΐ πάθηρα-
  Ψ