91228

Αριθμός τεύχους

275

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ" αυτόν, «ου «ρΐν μΐ ■
  χώμα, τοθ φράξουν οί βλλοι το |
  στόμα, προλά·η νά πβϊ Εστω ■
  κσΐ μιά συλλαΐή δική τού.
  ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΜΤ»
  ■. ■—ΕεΙΤ_ΙΚΒ|-
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθ-νΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ««■'—(— Γ— Ρ- Η ΗΜ Ιβ Ι,
  -ΕΥΤΈΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρονιώργη 5 — Τηλ. 210291
  Χρόνος 6ος·—Άρ Φύλ 275—Δρχ. 10
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (
  ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝιΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΙ
  Νά γιατί «Ντόπιοι» και Ξένοι «Θεοί και Δαίμονες» κυνηγοΰσαν τόν Μάνο Χαρή
  ΑιΤΗθΗΑ,, ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΑΥΦΕΙ
  ΠΡΡΤΗ ΤΟ ΦΑΚΕΑΟΜΑ ΤΗΣ "ΝΤΙΑ..
  ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ
  176 ΤΗΣ 31)7)1978
  ΚΑΙ
  221 ΤΗΣ 30)4)1979
  Σοβαρώτατο τό Θέμα πού έφερε πρόσφατα σέ Πανελλήνια δημοσιοτηταη «Έλευθεροτυπΐα»
  ΙΝΑΙ ΧΡΕΟΖ ΟΛΟΝ ΝΑ ΧΥΜΠΑΡΑΧΤΑΘΟΥΜΕ ΖΤΟΥΖ ΑΓΡΟΤΕΖ ΧΗΐνΐΕΡΑ
  ΙΙΟ ΟΙ ΧΚΗΚΧ »*Χπ~- ΑΠΟ ΤΚΝ ΚΡπΓΓΜ ______________
  _ Ι
  Ν]
  Χ~»ς ο- οΛτίν. «οί «ρΐν μΐ Ι
  χΰμα. τοθ φράΐουν οί αλλοι τό
  οτόμα. «ρολ6<η νά ιαΐ Ι—» «αί μια ουλλαΐή εική «ου. ■Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΛΓΚΜΤΙΛ ΜΛΝΟΧ ΧΛΤΒΖ £ΧΟ ΟΙ ΙΧΝΚΙ ΒΑΜΧΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΒ Χαρβςν αυτόν που ηρΐν μ| Ι χώμσ τ«ρ6(ου» αι «λλοι τ« νά «ι! Ιβτω «οί μιΑ ο^,α*! ίικ»| τού ■ Η1ΛΙΤ1ΑΙΜ ΙΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Δι.νβανΐΛ·: ΜΛΝΟΖ ΧΛΤΚΖ * 42"°,ΐ°™·ΙΚΗ Επί β ΚϊΙΡΓΐΧΗ ΗΡΛΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΙ Μαρογιωργη 5 - Τηλ. ]Μ — 221—Δ,,, ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΓΤΟΥΡΓΟ. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ. ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙ ΠΙΠΟΛΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ» ΛΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΗθΙΚΟ ΑΥΤΟΥΡΓΟ ΤΟΝ «ΨΗΛΟ» ΠΑ Ψ Α «· ότι ή κληροψο^α είναι &*ασταν$Λ>μι*η,
  (ήν ΛιοτβψΛ>μ€ Ζτήν ηροαφατη ία-πση πον Νάνε στό
  νβ ΡίΦνμΨΦν 4 ίηονςγύς Συνχονίσμον χ Μητσοτάκης
  1ί#ι—■ χιλιβάίς1 νφαϊρίς'" Κ αί τό
  ηαφονοΊα «"κΛρββω«αιν των Αρχών χαι £λλα>ν εΉιβ*ημ—
  ποι«ν «αι ίν·ί δΐΜβστΐΜΟς· (αιιΐο ίί* ΐό πισπυομ* «"π
  ΠΑΝΤΩΣ γο γιγονός- ότι (χχν^καν στο<< β/ρο πολλΐς- (ι χον νννειθιζοτα* παΛια ατην Κ?ηνη. (πριν να ίφαρμοβ$ ανστηρΛ 4 βΛβγορευπκός *θμος ΐϊίρι ίπλαΚΊΤοχής όπλοφορίας ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ αν ^ΐ ργ ^ -κβ-Ιώ^ #) καχώ; — (Μαπώς χια μά"ς· την ίδιοΐιττβ τον αυτή «τα Λλαιβιβ ίοια των γνωσταί ν ίοχιΙιντΐΗΐυν όρ*στη$ίθτηΐων για άγ#α ψηφωψ (ία φηαΐος ναμοι Ηονμηαρας γινιχα) ηαρα$0ίβηκ» και δαφτηβί ατ ι Ζαινιανά τό ΛαιοΊηον ϋψχ&ι και ηον ίιν ιιαθινχηχι «ν χον ίδωσι τον λαχιαχα τό 6τομα χον Θίθβ τοϋ Π οί ί μόν Αρη ' ΛΙΓΟ Λίΐν Γ/; ίαβτισι* >ΐολ<—α ίξΐτααι ΛοΙΙα 9ιμ>
  γος Σννχονίομον και φψόνΐιο* μαλιβχα για ίνα γ"γο αί
  ΐαδίυβίι ίια των άρμοδι&Η> Λβρατρίχα^ίνίον ταυ (κΐιβιτ
  ^κπροσαιηοι των θΓαφισβΛαρανωνών τον ι-υχαρ·σΐ>;< λοΐΛβ}· νά άιοχωρηβΐι χη θιση χον και να λμ ι>τ σαν ιόιβτ^ς σά]
  Γ 1«]
  "Γύρω άπό την ΰπόδεση τοϋ α'Ηλεκτρονικοϋ Φακελώματός» μας
  Κρήτες, €ΐγρΐ>ζζνεϊτε?
  Ό έχθρός έλλοχε'άει!··
  ΤΙ αχέδη έ'χει μέ τό Θέμα, τα ΝΑΤΟ καΐ ποιό ρόΛο παίζει Α Βάση Γουρνών; · ΠοΟ
  βρίοκονται τα «είδικά μηχανπματα» ταϋ Παττακοϋ, πού Βέν πρόΛαββ νά χρηοιμοποιήοβι;
  ΟΤΑΝ βι ( · Ιοα» ου 1»Τί «υ ΐ^π,ιί» 4θ( ^ο; |(υ ·■ ((
  την ηι4 ούσα—κη τού
  •ίν ί·ον«»—«ι π«τΐ —, ι
  ι μ τ* ποία Ιου ΐι β οη6«~αη —* του< μι- 11(10 ίοι/το*· ΐχομ* σεν δ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στπ 0 β «ηοπι,οα ΜΙΧΑΛΗΣ ·; ΚϋΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟ αγ Ρνμα (**τ* χο 196Λ ) ΡΟΥΡ ΑΚ ΗΣ II 0Ή> 1 ΟΜΟ 0^νι)Ο ί,
  εΐμΐ.ε- Β ε«υ* · Ό
  . «τ,
  ι β ■.
  βιο τυν ιχβρνν μο( *μι
  Ιθυν ΐΓ«α «ΜΜΙΛηιν· «ηιτ« Μ <ντ«Μ ("Ι" "**^Χ Μ· *ή« Α »»'-> * ή (ντυ «ητιλυμΐθ* τ«υ ΝΑΤΟ ι«νεΜ«η τβν ίιί|ιΙ|Μΐι «ι
  ι ΟΑΟΪΪ ΑηΜεΜ η-* Αμι^ιβννν νβτΜ ^,—^» βΜ1# νι
  μΙ ι ρ> 0Τ1Η νννίνανν τν» μκ1ί ._--^~-
  ΙΗ«·ΜνΤβ< αΐ« 31Γ|< ΙθΜ*»· ιΐτε (τβτι ηυ γ ΣΜΜΕΡΑ ΜΕ ΟΧΤΩ ΖΕΑΙΔΕΖ Ι Ι>ΚΊΙΚΗ ΙΙΟΗ. % Υ·Ι*ΙΙ ΙΙΟΥ
  Με ηλεκτρονικο συγκροτημα «φακελωσαν»
  οί Αμερικανοι ολους τους Κρητικουςϋ!
  441·. «ΟΙ* ΚΙ ·Ι-*Ί
  ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΡΑΧΤΙΚΗ 0ηοκαλυψΓ| κάνο σπ
  υερθ Οηθ τή θίση ουτη η εφημερίδα μος που 0
  φορο οΑόκληρο τΰν πληβνομΟ τήϊ Κρήτης
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΓΟΝΤΑΙ προΑργΟ κο· ίΟΟγ^,Ι
  να νβ καταλΰβει κσΐ ο τεΑκι;τοιο«''ηοΑ τηο «οί ιυ
  μ κρο πα 5 ο οκομη τη θημοοια τής αποκοΑυψη*.
  που εινθι η ε£ης
  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ηλκκτρονικο αυγκοοτημο
  παν εχοϋν ΐ^κοτββτι-ΐί' ο Α^€μιβθνβ( ε
  χούν .φοκεΑΑωοο· ΟΑΟΥΣ τ«υΐ Κρητ κουΐ
  με κυριο οημς ο τήε «οταγρθφης τω/ οχςτ
  κων στοιχείον κοβενύο ιο πολιτ.κή τού ν&ο-
  1% %%
  1
  XII
  ΚΙ*!
  ια οί *> ι ι·ι.ιιιιιλοι
  νημοτο κο τη ι?Άοομ(ρικαν κη η οχι 6ι
  όθιοη τού Το μοηχονηνατα ουτο Τ9 κο
  ταγοοφουν ολο οε μικρο<ίΙΑμ κοι μικρομα θςνος μος προνΐΌ που 61* εχε< κονο μεχρ ο' νυΛο μέ το ουστημο ουτο κ.ομμ α ΕΑΑπνΐ κΐ Υπηρεο ο ΑσιροΑΐιος κο Ποροκολουθ οεωΐ Υηενθυυιϊομε οπ μονο^ ο Ποττο«ο^ οτον ήτο ν ατο Υπουρνι><Φ ΕοωτερικΜΐν οχι. πΐίθβο θε διονων ομο ν1- "Ρθμπΰε ο ηαρο· £/*,** μηχονημθτ^ν τή όηαια ομω^ 5ΐν ηροΑαβε νύ ίγβοτοστπθβι Π 4 ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ε>/ ιμεοοΐ. ο βουλε
  οντέ^μο νου^ομε ότι
  της τού ΤΊΑΖϋΚ Λασηθ
  ασηθίου
  κ Χατϊηνιοννόκηο 'ον οπο ο «οί πορο*σλουμ€ νο
  ενημςρωοίΐ ηεριαβοτ^ρο τον Κρίτηχο Λαο τόν ο
  ηο όν ο μυβτικες υηηρςοιεε των κθι«>υργι«ν κα
  Όχτητ^ν μας Αμςρικονων προσβΰΑλουν τοσυ
  πρθαταχο θνεΛςυθερβ κο αντιουνταγματικα μ»,
  το ηλςκτρονικ6 ουτο ουοτημο
  ΔΕΝ ΪΕΡΟΜΕ γιατι μερικάς φορίς οαν ου-
  τη>/ μύς ερχοντο οτο μυθλθ οί οτιχθι τού *ίηι
  κου ρ Ζιτιχου τρονουδιου που λέε
  •θε μθυ κι η»~0 νο γ!ναν€
  τσή Κρήτης οί όντρίιωμΕνοι
  «0 ου Ο ί ( 1·ί>0ϊ_< μΐοι . .. . .... _..___,._ ο«ρϋ«( β -β " τ" αηβ τβΒ« —ρ»τπ» κ ·« τρ*, βηνβ ·ι{οριοτη» απ« τ« τβΜ νθιβ (Τ·α π·^^ύΒ νΊ30 μοττ ιι< ουθιοΐ κ μ *« ~ »*»βτ ια τν«·τΗ«ιια) τρΑ«α ι)ί^α -Ου ο .ΡΐΟ*,ι ο 0ο<|βΐΜ Λ40Μ »* βιου «ννι ^ι τβ όρβρν μ4 τ τ*ο ·Μι ηλη " — ί_ « Κ3 - *ί ΙΦαμΐ <Τ»β ν<Τ|»Ο τω» ίιη-βτ· <ρο> ι» *ιι»ιρβ—κβ <*0«ϋΜ ΐ &3β -γ τΐ'Μν μβ( ·· μ ·ρο ·ϋ4 ου οαο* β . ^Τ- η^,^Τ ,β( ' 1 ,3'ίίβ »Ι" μβ« βνΗΙΌ *ΡΊΤΜ« Ό εΰρτ·β·σμ6ιΓ της Πρωτομα) καί ή μνήμη τοΰ ΠΕΡΓΑΛΙΔΙ (ν Ο ν η ί .Α ^, ■ 3 ι» *»*;> ****>■ Λ ο- «ι ν·π ι!*·. ιη^ι«α( · |«ν· Η«?τ·»»»( *β ι
  Ι 4 αΛισΐ τ— Τ« ^ ίθν-ι Ιΐυτήί τ·υ ΠΑ10« Λ«4«|«Μι * «νΑ ΟοεΙ"—)!■·
  κθ-β αο-ί ,α·Ό<904ΐυ' αι ΜβνΜηι ϊοτ(η»Λι#ι<) ή οΜΜ νιε«ι Α«χ ι»ι* 4(ν αι "β ι .ΐ)ί βτ - »1 βί ικ "(εοίι οί 2 Ον» ν ο -βο,ηβι 3 Γ05β α •α λάν α π1< » τοΰφΜθανο XII Ρ II ΛΟΓΪΛ Τό φύλλο μας ύπ' αριθ. 176 τής 31 Ιουλίου 1978 τιιηιτ,ηγιΐΓπαα ρν μ< «νη νΐτ« τ* *«α ιΛ»ιειΐ|ΐΐ| ιιΐι αι οεβνη οτή* ΤηΐΜρβ- ΜΜΙνννρ. Ι ·« γ* Τ·*|Π— ε««ηνυρ VII ΡβΟ *« Μ» Ο^*»ΛΛ1· ■* Γ·*1* γν«τ ·(( πι ηρχ τιμήν τ*υ ». Πρ·*Βρ·υ ί. εγκληματΐίξς κοι άΜκ (νιρνιικ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΜΟΰΙΟΙ ΤΗΣ ΧΠΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ; Γόύπόβαθρό της καίμιά ... άναθεματική στήλη Ο ΜΗΤΓΰΤΑΚΗΖ μΐ τ*ί Τθφ .οί μι την ινιργΑ μΙ «—«■»»■ μν» ίμν* ΪΜΐ Πθλ τ ΐθ καρά — «π Ουυμΐτοΐή τού »»· *·< ί μοί ν τ0 ο' ΑΙ £ΥΧΗΟΟΥΜ(βτ< *ί» Μ («τ Γό φάΑΛο μας ύπ' σρ/θ. 22/ τής 30 Απριλίου 1979 ΟΠΩΣ δείχνουν τα πα,ραπάνω δηιμοσιευόμενα κλισέ/ ή εφημερίδα μας εΐχε π ιρ ώ τ η φίρ&ι στή δημοσιοτΐι- τα- το σοβαρώτατο Οέιμα. τοϋ «φακελλώματος», τό ό- ποΐο οτρόσφατα γνωστοποίησε στό Πανελλήνιο άνα- γνωατικό κοινό γϊ «ΈλευθΕροτυτιΙα» των Αθηνών ΔΗΜΟΣ1ΕΥΟΜΕ σήιμερα οί φωτοτυσιίες — κλισέ τα δυό έΐτίμαχα αύτά φύλλα τής «Άλήβειας», θχι γΐά νά καυχηθοΰμε γιά την ΐτρωτιά/ άλλά γιά νά δείξωμε στό άναγνωστικό κοινό αυτής τής μΐκρής εφημερίδας/ έ- να άπό τούς 6ασικούς λόγους γιά τους όποΐους, γνατ οτοί και μή έζαιρετέοι «Ντότποι> και Ξένοι «θεοί και
  Δαίμονες» κυνηγοϋσαν τόν ίδρυτή της Μάνο Χαρή·
  ΑΜΕΡ. ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
  ΟΗΑΒίΕδ 6. ίυδΕ Ι
  Ό «φεουδάρχης» της Κρήτης (
  καλεϊ σέδεξίωση 250 Ήρακλειώτες
  ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΠΝ-ιΜ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΗΤΙΚΗ ΚΔΡΤΔ
  Στά σττίτια 250 περί-ου Ή-
  ρακλειωτ'ών, μπήκε τή βδαμαδσ
  ■πού ττέρασε ή κάρτα -ντοκοι/μέ
  ντο; πού άνακάλυψε στό Λον&ί
  νο ό ίδρυτης τής «Αληθείας»
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

  Μάνος Χόίρης,
  Οί 'Αμερικάνοι ττού θαροϋν
  πώς είναι στροτός κατοχης, έ-
  στειλσν στούς Ήρακλειώτες φΐ
  λους τους την ζωγραφιά τής
  Κρήτης τής τοητεινωμένης Κρή¬
  της κατω ώττό τό οΐκόσηιμο των
  Άμερικάνων! Καί άττοτελεΐ πρω
  τοφανές οχάνδαλο τ&ραστί&>ν δι
  αστάσεων οί —ροκλητικοί 'Αμερι
  κάνοι νά στέλνουν στά σττίτια
  Ήρακλεκΰτών τέτοιες κάρτες.
  6δομάδα ναχουμε στά χέρια
  μας τόν πλήρη κατάλογο των
  παρϋλητττών καί τόν όποΐο θά
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  λέσει σέ δεξίωση τούς άνβρώ-
  πους αθτούς μέ την εύκαιρίσ;
  της γιορτης τής άμερικανικης ά
  νεξαρτησιας καί 6) νά τούς δώ
  σει την εύκαιρΐα νά γνωρίσουυ
  τον καινούργιο «φεουδοριχη> της
  Κρήτης τόν σμήναρχο ΟΕΟΚΘΕ
  Ρ. ςουκΙΝΰΤΟΝ. Ένακσινούρ
  γιο «άφε,ντικ,ό* ττού σηκώθηκε ά
  πό την άλλη σκρά της νης νορ
  θεΐ στήυ ^Ελλά&ΐ γιά νά υττη-
  δημοσιεύσουμε. Πρός τό παρον ρετήσει τονς υποτττονς σκοπους
  Μεγαλύτερο δμως σκάνδσλο εΤ- δημοσιεύουμε μέ καθε έτπφύλα- των Γιάγκηδων...
  ναι νά δέχονται άδιαμαρτύρητβ ξη μιβ πληροφαρία ττού έφτασε
  αύτη την έθνική ττροσβολή, άν- ως τ» αύτιά; μος: Ή πρώτη τέ
  βρω-οι πού γεννήθηκ(χν κι άνα- Τοια κάίρτα στάλθηκε στόν Προ
  τράΊψηικαν αί τούτο τόν τάπο, καθημενο τής 'ΙΞκκλησίας μας!
  πού γνωρίζουν τί ση·μαίνει *λευ Ή κάρτα αύτη πού ταχυδρομήθη
  τεριό» γιά την Κρήτη. κε την τηερασμέντι βδομάβοτ, ί
  Έλπίιζουμε την έρχόμενη χει διπλή αποστόλη: α) Νά κα
  ΕΚΕΙΝΟ δμως πού θέλομε νά τονΐσωμε, άε
  άπό τα ηαραπάνΐιίί είναι δτι τόσον αύτά που
  ή «.'Αλχίθεια* τόν Ίούλιο τοϋ 1978 καΐ τόν Αίρίλΐο
  τοϋ 1979, δσα κα αύτά (τα ϊδια μέ μΐκρές παραλλαγές)
  πού παροκσίασε τίς τελευΐταϊες μέ'ρες ή <:Έλευί)εΐρο» τυπΐα», είναι πέ-ρα γιά πέρα άληθινά καΐ δέν άντΐ» κρούονται μέ τίς ίσχνές καϊ γελοΐες €διαψεύσεις> τής
  'Αμερωαάνικης Πρεοβεϊας·
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι οί "Ελληνες «φακελλώνον-
  ται» ήλεκτρονιιςά καί δτι οί Άμερικανοΐ μέ την ΝΤΙ1Α/
  εϊτε την ΣΙΑ, εϊτε μέ χίλιες ίίλλες δυό όρ,γανώσεις
  χιού δροϋν ανενάχληιτες σττινι Έλλάδα, δροΰν άίταρά"1
  • ΓΥΝΕΧΕΙΑ στή ο«λ]οβ 4
  ΔΡΑΧΜΕΣ ΝΑ
  ΠΟΥΛΗΘΕΙ
  Η ΣΤΑΦΙΔΑ
  Η ΚΑΤΑΑΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΠΝΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  - ■ --- ί—-~.^Λ/- ~.'~ί,- 'ΡΛηπκ·λί. Α Ανάβειττον τόν θησαυρόν τίκ
  ΓΤά την Ιοτοιρΐα σημειώνονμε
  ττώς ό 4νθρω~ος πού, κατά τό
  φαινάμενα, καθιέρωσε αυτή την ΡΡΟΜ ΤΗ Ε 72761Π ΑΙΠ ΒΑ8Ε ΟΗΟΙΙΡ ΟΟΜΜΑΝΟΕΒ
  κάρτα είναι & άτττοχωρών Διοι¬
  κητήν των Γονρνών Σμήναρχος
  (3
  ΕΞ ΙΔΙΟΝ (;)
  ΤΑ ΘΕΛΗ
  Ή ώαίλησΐαοτικήι ίε,ραριχΐα της Κρήτης ζε! οτ6ν
  Μεσαΐωνα! Σκετττεται καί φέρεται φεουδαρχυοα χαΐ
  λειτουργεΐ σαν καθαρά έταχειρηματικός Όργανισμός·
  Ό «χαμηλος» κλήρος, τό περιφρονηιμένο ιπααΐθίχν
  ριό», συναιοθανόμενο, μόνον αΰτό καί πάντα αύτόί τί)
  μεγάλη &γϊο—ολή της Έκκλΐισίας μάταιαι μάχεται νϊ
  περισώοει δσα λείψανα τοΰ θΐε'κοΰ οίκου έγκαταλε^
  ηει στήν καταστ,ροφική της όλΐθβηση ή ίεραρύάα··.
  Ή ίε,ραρχΐα μέ τίς τεράσπες καταβέσεις δχι βεβαία
  (πνευματικές σπς δΛΥΐες τράΐπεζες άλλά χρη·»ΐατιχές
  στίς τράαΐεζες" τίς κοινές, τίς μετοχές σέ άνώνυμες έτ
  ταιρεϊες, τα άμέτρητα κτήιματα πού έκπαιεϊ κυρΐως σέ
  <άλλοτρ!ους> έταδροιμεϊς, ώσάν ν' άγωνίοτηκαν οί εύ·
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σ«λ(9θ 4
  2ον (τελευταίον)
  'Αττοκρύπτεται άΐτό τούς άν
  βρώττούς, καϊ μάλιστα καί είς
  αύτούς άκάμη τούς όττα&Όύς
  τού άττοκαλύτττει την διδασχα-
  λΐα τού σταδιοχώς, καθώς προ
  χωρούν είς τάς μυησεις των
  βαβμών. Καί τό Πνεύμα τό "Α
  Υιού σχετικώς επί τού πιροκει
  μένοιι ύατοφαϊνί.ται, δτι «πάς ό
  φαυλα ττράσσων μ.ισε'ι τό φώς
  καί ούκ έρχεται πρός τό φώς
  Τι/α μή έλετΜθή τό £ργο αύτοϋ
  6 δέ ποιών την αληθειαν Ερχε
  ται τρρος τό φώς Ινα φανί,ρωθη
  αυτού τό δργο, δτι έν θεώ έοτι
  είργασμένο» (Ιωάννου, 520 -
  21)
  Όλσκληιρος Π Ί&ραρχία της
  'Εκκληα'.ας της Ελλάδος διά
  τής ίστορικής αυτής
  ου τού 1933, άνανεωθεΐσης με
  τα ταύτα και μάλιστα ττροφα-
  νώς, χαρακτηριστικώς ύπογραιμ
  μίζει, δτι «πρόδηλον ούσης της
  μεταξύ Χριστιανισμόν καί ΑΛα-
  σονίας άσυμβιδάστου άντιθεσε-
  ως, φυσικώς ήχθησαν οί άτταν-
  ταχοΰ μέν άλλόδοξοι 'ΕΞκκλησί-
  αι είς το νά ταχθώσιν άντιμέΐτω
  ττοι της Μσσονΐας και ού μονον
  Δυτικ.η Έχκλπρα} η καί δι* Ιδ)
  ούς λόγους δι* αλλεπαλλήλων
  ταττικών έγκυκλίων καυτηριάσα
  σα την τεχτονικήν κίνησιν, άλ
  λά καί αί Λουθηιρανικαί κα! Μλ
  θοδιστικαΐ κσΐ Πρεσβυτεριαναί
  Κοινόπττες εκήρυξαν αυτήν ά-
  ονιμβίβαστοι; —ρός τόν Χριστια
  νισμόν. Πολύ δέ τπρισσότκρον
  ή άνόθευτον τόν θησανρον τής
  Χριστιανικής Αληθείας διακρα-
  τήσασα Όρθόδοξος 'ΈΞκκλησία,
  οσάκις τταριουσιάζετο ζήτημα
  ττερί Μασονίας άτττεφαΐνετο κατ'
  αυτής (Ώς έττ* εσχάτων έττραξε
  καί ή Μεραρχία της έν Κ,ρήτη
  Όρθοδόξου 'Γ^χληο-ίας ή ό~οία
  επ! πλέον κατεδΐκασεν άττοκαλυ
  ψβέντα μασόνον κληρικόν)... "Ε
  τι οε. ή έν 'ΑγΙω Όρει συνελ¬
  θούσα Διορβόδοξος Έττιτροτηί,
  ής μετέσχον δι* άντιττροοώττων
  -τόσαι αί Αύτοκΐϊφαλοι Όρθόδο
  ξοι 'ΕΞκκλησίαι, έχαρακτήρισε
  τή Μασονΐαν «ώς σύστημα άντι
  χριστιανικόν καί ττεττλανηιμένονι
  Σι/νιστώντες είς τούς θέλον-
  τας περισσότερα ττερΐ ΑΑασονΙ-
  ας νά ττληροφορηβοθν τώ πάλαι
  - ΓΥΝΕΧΕΙΑ στή αίλΐού 3
  Μέχρις έδώ, καλά... Όμως έ
  σύ τηερήφανε καί λεβέντη Λαέ
  της Κρήτης, τί κάνεις; 'Εσύ ττε*
  ρήφανε καΐ λεύτερε Λαέ της Κρή
  της, ττώς θ* άντιδράσεις στήν
  καινούργια έθνική προσβολή
  Γιατί κανείς δέν τη'στεψε ττοτέ
  πώς θά δεχτεΐς νά βλέπεις την
  Κρήτη ττού λεφτέρωσαν τα αΧμα-
  τα των ττα—ττούδων σου, ίστ»
  και στίς κάρτες 'Αμερικάνικο ψέ
  ουδο..
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Στο ττροσφατο δημοσιογραψι-
  κο ταξείδι ττού όργάνωσϊ ό
  Βοι/λγαρικός Τονρισμός (ΒΑί-
  ΚΑΝ ΤυΛΙ5Τ) ιτροσκλήθηκε νά
  σνι μετάσχη καί ή «Αλήθειαι.
  'Εκ μέ,ρους τής εφημερίδας
  μας, ονμμεττςϊίκε σ' αύτό τό τοτ-
  ξείδι, ό κ. Σ. Στπ/βιδάκης.
  ΕΝΩΝΕΚΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
  Κουλουβαχατα τα έκαναν οί Ίεράρχες
  • ΑΠΟΠΡΟΓΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΙβΕΝΤΑΙ ΠΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ
  Πρός άνε.τΓανάρθωτο ρεζιλίκι
  Ιθύνοντες καί μή τής
  'Εκκλησίας τής Κρήτης. Ή γνώ
  μη> τής Συνόδου άντίθετη μέ τή
  θελήση τού λαοΰ. "Ενας νέος
  ■ννητροττολίτη.ς έκλέγεται, καϊ
  την εικολγη τού συνοόεύουν νέ
  <ρώσιμες καμττάνες! Διαδηλώ- σεις, καταλήψεις, συλλολητήρια^ δημοσιεύσεις γιά —αραθυναγω γές>! Μέ λιγα λάγια «κουλουβά
  χατα». Ό ένας διαχωρ!<ει τή θε ση τού, ό αλλος κατηγορεΤ, ττα ττάδες μιλοΰν σέ δημόσιες συγ κεντ]ρώσεις ένοητΐον Ιεραρχΰν! Σέ γ£νικές γραμμές, ξ&αρ&ι λωμα. Φαινομενικά τουλάχιστο. Γιατί ττισω απ' αύτό τό ξεχαρβά λο>μα κρύβονται ΐσως υττοτττοι
  σκοττοί καί ίπτιδιώξεις. Ή έκκλη
  σιαστική ίεραρχϊα, δέν άναγνω-
  ρίζει τή γτίώμη τού ΛαοΟ. Ό
  Λαός δέν δβχεται την γνώμη τής
  Ίφαρχιας. Μ£ άμεσα άττοτέλε-
  ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
  ΠΉ ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΑΧΤΗΜΟΜΕΣ, ΤΣΙΦΛΙΚΑΑΕΣ
  ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  "Ένα ένδΐΌψέρον δρθρο
  τού δικηγόρον
  Γιώργη Σταυρουλάκη
  σμα, τόν ά~ο—ροο-ανατολισμο'
  της κοινης γνώμης α~ό τα: άμε
  σα ΤΓραδλήιιατα τοΰ Ααού. Ό
  Κισσαμΐτηις ή ό Σελινιώτης ττού
  δέχεται τίς «χαριστικες 6ολές>
  τού ττληθωρισμοθ^ νοιάζεται πιο
  πολύ άττό τό κάθε τί} ττοιόν θά
  εχει δεσττότη.! Κ ι* δλα αύτά, λί
  γες μονο 6ρες μ«τα την διεθνή
  σύσχεψη γιά τίς ξένιες βάσεις,
  γεγονός ττού λίγο -ττολύ εττισκι
  άσττκι άττο τόν κούφιο καί σά
  πιο έχκλησια—-ι«ό θαρυβο..
  ΔΗΜ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ
  "Ενας άγ&»νιστής εφυνε.. *Η
  ζωιτανή Ιστορία ττϊς έθΚηκής
  άντίστασης, ό ανθρω—ος ττού άΦΐ
  έρωσε δλη τοι; τή ζοή^ στά Γ-
  δανικά τού..
  Ό Μτιτσος Παρτσαλΐδης π*
  θανε. Ό Μήτσος Παρτσαλΐίτις
  δέ ζεΐ ττιά. . Ζούνε μόνο οί 4
  γώνες τοι;; τα Ιδανικά κ ι οί 0έ
  ες τού τίς όττοίες ύττηρΑτ^σί δ
  σο μιτοροΰσε
  Μή-ως δμ»ς
  τίτοια
  • ΓΥΝΒίΒΙΑ οπή αβλίδι 4ΐβε άγων^τή..
  Σ.ΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  .-ντΡΡΑ 30 ΙΟΥΝ»Ογ 1980
  Η ΑΔΙΚΙΑ
  ΜΙΑΣ ΓΕΝΝΙΑΣ
  Η έρίυνα γιά την Παιδεία
  στήγ Κρήτη, που δημοσιεύτηκε
  πέρυσι στό ΒΗΜΑ, κυκλοφορη-
  σε σί ένα μικρά καλαίσθητο βι
  βλϊο. Ξεφυλλϊζοντάς το κανΐίς
  αισθάνεται πραγματικόν την σ-
  γονόκτηησ πού προκαλεί η αδια
  φορ>ία γιά τα προβλήματα τής
  Παιδεϋας στόν τσπο μας, από
  την Κυβέρνηση τής δεξιάς.
  Την έρίυνα γιά την Παιδίία
  στήν Κρήτη, έκαναν οί συνάδϊλ
  φοι Νίκος ΚακαουνάΗης, Νίκος
  Βιδάκης, Γιάννης Γαρεδάκης καϊ
  Αν-ρίας Κουμάντος.
  ΕΚΑΟΣΒΣ
  ΤΗΙ5 Ιδ... ΟΡΕΤΕ
  Τό δεϋτίρο φύλλο τής πρω-
  τότυπης ΑγγΑόφωνης έκδοσης
  τού Μανόηλ Δουλγεράκη, κυχλο
  φορησί αυτές τις μίρες... Προ
  κείται γιά μιά προσεγμένη προ¬
  σπαθεία, που διακρίνετο! τόσο
  γιά την σωστή πληροφορήση
  που παρεχει στους ξενους όσο
  καί γιά την αΐισθητική της πού
  πού είναι μιά κσινοτομία γιά τα
  Ελληνικά δεδομένα. Οί φωτο-
  γραψίες είναι έγχρωμες, καί τό
  κασέ εντυπωσιΐακό.
  Ασφαλώς μέ την έκδοση αυ
  τή, ο Μονόλης Δουλγεράκης, κά
  λυψε ένα μεγάλο κενό, όσον α-
  φορά την πληροφορήση των ε
  πισκεπτών της Κρήτης μας...
  Οϊ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
  ΗΘΟΠΟΙΟΙ
  Η Βούλα Κουβίδου καί ο
  Λευτέρης Χαιρέτης είναι οί
  δυά πρώτοι επαγγελματΐες ηθα-
  ποιοί, πού αποφοίτησαν από τή
  Σχολή θεάτρου Νέων Κρήτης.
  Συγχαρητήρια στήν σχολή καί
  οτούς ίδιους τοϋς νέους καλλιτέ
  χνες κοϊ καλή ίτταγγίλμοτική
  σταδιοδρομία...
  ΜθϋΟΙΚιΊ
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Τά οροπέδια τής Κρήτης πε-
  ριόδευσε συντροφιά μέ τό προ-
  ίδρείο τής Παγκρήτιας Πολιτι-
  στΐκής Κινησης, ο διάσημος Κρη
  τικής καταγωγής μουσικοσυνθέ-
  της Γιάννης Ξενάκης. Η περιοδΐία
  αυτή μάλλον θά είναι τό ζεκίνη
  μα γιά ένα κακνούιργιο έργο,
  εμπνευσμένο αττό την μυθολογία
  τού νησιού μας, τό οποίο ο Ξε¬
  νάκης φιλοδοξεί νό παρουσιάση
  στά οροπέδια τής Κρήτης...
  ΠΟΙΗΣΗ
  ΣΕΙΣΜΟΣ
  Νάχα τή δύναμη οειομό νά κάνω,
  οτεργιές καί πέλαγα γιά νά σειστοϋν,
  κι δλα τά ψεύτικα καί σάτπα
  στάκτη νά γίνουν, νά χαθοϋν.
  Κι άη' τα χαλάσματα νά δΐαλέξω
  ότι είναι άληΐθινό μά καί γε,ρό
  νά κτίσω ένα καινούργιο κόσμο
  πού νά μή, μοιάζει μέ τόν -ολώ
  "Αρματα κι άφέντες νά μην £χει
  οΰτε στρατους νά πολεμοΰν
  νάναι οί λαοί άγαπηιμένοι
  καί στή δουλειά νά τραγουδοΰν
  Νάναι ένας κόσμος τής άγάΐπης
  κόΰμος είρήνης καί δουλεΐας
  νά φύγει ό κόσμος τής άπάτης
  τής εκμεταλλευθή*; καί τής ψευιθιάς
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
  Γ"
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ «»
  Ϊ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ < Έπιπλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών | Τηλ Ε80-τ389 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο Τηλ. Β84-75· ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. 'ΑρκαδΙου Ήράκλειο Τηλ. 289-16· ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ Δέχεται καθημερινά 9π.μ. 2ως 1 μ.μ· καΐ 5 διός- 830 μ μ. έκτός Σα66άτου είς τό Ίατρεΐο τού, Γιαννιτσών 3 (Αοςοροφος) Βαλιδέ Τζαμί- Μ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Τελειώντι αυτές τίς μέρες η ομαδικη εκβεση Κρητών λα'Γ- κών καλλιτέχνην, τής γκαλερϊ Σταυρακάκη. Αμέσως μετά ο λα Υφΐος ζωγράφος Μανόλης ΙΜικΙ») λιδάκης, θά αναχωρήση γιά τό εξωτερικώ, όπου έχει προσκλη- θεί νά εκθέσει. Η ζωγραφική τού Νικολιδάκη διακρίνετο,! γιά την αυθΐντικό- τητα της, γιά τίς αντιθέσει των χρωμάτων πού δημιουργούν μ·ά ιδιαίτερη αισθητική, καί δένον- ται μετταξυ τους μέ μιά απλότη- τα πού ενττυπωσιάζει. Ιδιαιτέρα ίντυττωσΐακά είναι τά γαιώδη χρώματα τού πού αποδίδουν μέ ζωντάνιο τή φύση, κάτω αττό μιά δική τού αισθητική θεώρη¬ σις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώρνη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρίτης 5 Παλαιό Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδίας Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ■ ■» »♦♦♦♦♦♦♦♦ ΠΩΛΕΙΤΑΙ χαχιλοομάς κατα- σκευασμένος άπό φυσικό μετά- ξι άτόφιο οί διαστάσεις τού εί ναι 2,05x2,65 Πληρ. κάθε μερά έκτός Κυρια κή ώρες 7 -9 τηλ. 289-962 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ε)Γ - Ο)Γ • ΜΙΝΩΣ • ΑΡΙΑΔΝΗ • ΚΝΩΣΟΣ Κάθε μερά Κρήτη — Πειραια — Κρήτη Τηλ. Πρακτορεΐου 224-304 καί 224-305 ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑΕΜΔΥΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 ωφου το λω ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΐΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ Σ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΕΤΟ ωφου το λω Λ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ενώ τά αφροδΐσια νοσηματα παραμονευουν Τά θύματα τής άλλοτρίωσης καί ό χαινούργιος τρόπος ζωής Ό άλητοτουρισμός, πρώτος ένοχος Κάποιος ειπε ΐϊώι,· τά θύ ματα τής άνηθικότητας εί¬ ναι πάρο ττολλές φορές πε ρισσοτερα άυΐ' δλους τούς πολομους το κιόσίμου "Ενας Γάλλος καθηγητής μέ τό δ νομα Ιό,ΕΚΓΐΕϋ, εΐπε: Μο- λ·αχα άπό τίς άσθένειες (ά φροδίσια) πεθαινουν στήν Γαλλία πεοισσότεροι άπό 30.000 άνθρωποι κάθε χρό νο Είναι δηλαδή γενική ή διαιττίστωοτι των είδΐικών πώς ύιπά'ρχει μία αυζηοη των άφροδισίων σ' δλο τόν κοομο τχαρά τίς προσπόθει- ες των ύγειονομικών άρ- χών μέ την χρησιμοποΐηοηι των διαφοριων άντιβιοτικών. Ή Ίοτορία καί ή Ίατρική είναι οί άληθινοΐ μάρτυρες των έρειπίιυν πού δημιουρ γεΐ ή άατοθεωση τοΰ ένστΐ κτου< γιαυτό καί πρατεί- νοον στούς νέους νά μην τταρασυρθοΰν άπό ΰιποΐπες άνήθικες καί άντι'ίατρικές συμβουλές Τό 1974 ό Γαλλικύς *Ια- Γιώργου Καλομοίρη τα μαντατα Ο ΠΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟ- ΜΟΙΡΗΣ είναι σήιμε.ρα έ- νας άιπό τούς τοό ά.ντι τιροσωπευτικούς έκφρα- στές τής κρητικης λα'κής μούσας- Γεννημέϊνος στά Ά νώγεια τέσσερα χρόνια πρίν άιπό τόν άζέχαστο Ν1- κο Ξυλούρη/ υπήρξε γείτο ν άς καί φίλος τού· "Ομως δ&μένος γερά μέ τό χιίι»α τής ΐδιαατερης πατρίδος τού, δόν άΐποχα>ρίστη|κε τί^
  ρίζες τού. "Ετσι, μέχρι οή
  μερά, έμεινε ίνας γλαφυ-
  ρός κρηαικός τραγουδιστής
  καί ουινθέτης μέ άμέτρητες
  έπιτυχίες, πού ή έμβέλειά
  τους έ*φ>τανε μόνο στούς πά
  τριώτες τού·
  ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την πλα-
  τειά προσφο,ρά τοϋ Γ· Καλο
  μοίρηι στήν παρ,αδοσιαίκή
  κρητική μουοική ή ΑΕΜΕ,
  ή Κρητική Μουσική Έται-
  ρία θεώρηισε σκόχπμο, ν' :λ
  φιερώσει τήιν πρώτη έατιο .
  μη παραγωγή της, στό ε^ ·
  αύτοΰ τοϋ γνήσιου κρητ'-
  κοΰ καλλιτέχνηι πού πάντα
  υπήρξε άντΐικείμενο εΐλικρι
  νοδς άναγνώριοης.
  ΕΤΣΙ, στά πλαίσια της
  «Νέας Κρηΐτικής Άνβολρ-'
  άς» πού θά ττεριλάβει στό
  σύνολό της τό ^ρ,νο τό"'ν
  πιό άντιπίροοωπευτικών
  συνθετων, λυράρηδων καί
  τραγουδιστών τής Κ,ρήτης,
  ή ΑΕΜΕ κυκλοφόρηοε σ'
  ^να μεγάλο δίσκο5 μέ τό
  τίτλο «Τά Μαντάιτα», 18 ά
  πό τά δηιμοανιλέστερα τ""
  γούδια τοΰ Γ. Καλομοίρη.
  ΤΑ περισσότερα άατό τα
  τ,ραγούδΐα πού περιλαμ6'·
  νονται στά «Μαντατα» εί¬
  ναι συνβέσεις τοΰ Γ. Καλο
  μοίρη, ένώ 2να άΐπ' αύπά τό
  «Μοιρολόϊ» εχει την ήλ'κ'
  πού ξεπερ,νά τά 500 χ-'
  νια καί τό «Κρήτη μου
  διμορφο νηοί» άνήκει στό
  Γιάννη Μαρκόΐπουιλο, —ο'1
  παράλληλα ένορχήστρωσε
  άιριστουιργηιματικά £ξη άπό
  τά ωραιοτέρα τραγούδια
  τοΰ δίοκου·
  ΒΑΣΙΙΚΟΣ έρρηνευτής
  καί τραγουβιστής των τρα-
  γουδιών τοΰ δίσκου είναι ό
  ϊδιος ό Γ. Καλομοΐρης· Λι-
  τός άπέριττος καί γνήοιος,
  έκφράζει δλη την όμορφιά
  τΐ)ς κρητικης Λεβεντιάς.
  Κοντά τού ή Βασιλική Λαβί
  να· Μιά τραγουδίστρια μέ
  άπεριόριΐστες δυνατότητες
  πού άπέδειξε περίτρανα ό¬
  τι μπορεϊ νά κινηθεϊ όίνε-
  τα στό χώρο τής Κρηιτικης
  μουοικης- Καί ακόμη στά
  «Μαντάτα>, μπορεϊ νά ξε-
  χωρίσει κανείς- δυό νέους
  τραγουδιστές μέ σπάνιο έκ
  φραστικό ταλέντο. Τόν Μα
  νόλη Κουμιωτάκη καί τόν
  Λάμπρο Χαριτακη·
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καΐ 4-3Ο—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαι,ρινου — Γαβαλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.3ββ
  ΤΗΛ·: Οίκίας 224608
  ΙΜΥΦΙΚΑ
  καί Φωτογραφίες
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289—021
  "Ολα προοεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ _
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  τρικος Σύλλογος άφαίρεσε
  γιά ένα χ,ρόνο την αδεία έ
  ξασκήσεως έΐταγγέλ,ματος
  άιπό Γόλλο γιατρρ γιατί
  προέτρεπε μέ φυλλάδια
  τούς σπουδαστές κολλεγί-
  ου νά προβαίνουν ελευθέ¬
  ρα σέ άνήθικες πράξεις χω
  ρίς κανένα φό6ο·.
  Ή σύφιλις είναι δυνατόν
  νά προσβάλει δλα τά δργα
  να καί τούς ίστούς, όπως
  τά μάτια, τ' άγγεΐα, την καρ
  διά, τούς νεφρούς τά όοτά
  τό νευρικό συσττνμα· Είναι
  μιά άσθένεια πολύ υιπουλη
  καί βασανιστΐκή
  Ό Ρ. ΒΟϋΕδδΕϊ-, ΌΕ
  θυΚΟ άναφέρει δτι σέ
  100 παιδία συφιλιδικών τά
  40 πεθαινουν πρίν γεννη*-
  θοΰν καί τά 10 πεθαΐνουν
  σέ ιικρή ήλικία άπό τά υπό
  λοιπά 50 τα 25 είναι ραχη
  τικά καϊ πεθαινουν καί άπό
  τά 25 πού μένουν αλλα εί
  ναι ήλίθια, αλλα κλείνον-
  ται σέ σωψρονιστήρια καί
  άλλα καταλήγουν σέ κάτερ
  γα· Μονάιχα στήν Γαλλία
  πεθαίνουν κάθε Χιρόνο άιπό
  κληρονομική σύφιλη 400·
  000 παιδία·
  Τά γραπτά καί οί στατι-
  στικές περιττεύουν, σάν άν
  τικρύοηι κανένας τα (Γτρο-
  πλάαματα τοΰ μουσείου τοΰ
  νοσοκομείου Συνοοΰ πού
  δείχνουν τίς σωμαιτκές άνα
  τΐηριίες έξ αίτίας των άίφρο
  δισίων- Είναι έ*να θέαμα
  φρ,ικιαστικό καί άποτροοτια-
  στικό. Είναι ή σφραγίδα
  τοϋ Χάρου, στήν ανθρωπί¬
  νη, σάιρκα.
  Σύ,μφωνα μέ παλιότειρα
  δημοσιεύματα τής «Άλήθεΐ
  άς» στό Ήράικλειο παρατη
  ρήθηκε μιά άνατριχιαστική
  αΰξηιση των άφροδισίων. Ό
  τουρισμός είναι μιά βασική
  αίτία τής κατάσταση<; αυ¬ τής· Ό τουρισμός πού βλέ πουΐμε στά πάρκα καί στούς δρομους. Οί ξυπόλητοι, οί λεικιασμέίνοι «ριζοατταστες» τοΰ1 «κοινωνικοχ5 κατεστη- μένου» τ| άλλως, οί έμβόλι μοί στόν τόπο μας γιά την προπαγάνδα ενός και<νούρ- γιου τρόπου ζωης··. Μήατ(ος θά πρέπει κι έδΰά' νά άναζητήσουμε ένόχους; "Οχι βεβαία γιατρούς, άλ- λά καταστάσεις καί συστή- ματα ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ οχι ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ «ΠΕΡΣΙΝΓΚ» ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ» Καμακιές _. . / ______ Μτή Βρνειία, οί δεκαπί1- Οί έφτά συνάχαη,καν σιή Βενετια. ο» στήν "Αγκύρα! Σύνολο είκοσιδυο. Αν προ- δυό -τρείς άκόμη νάιοι Λοι ΙΟυς Ο σης Λ «στρές/νά πατήσε. τό κο^- νά χτυτ,ή- σεπό καψοόλι. νά τινάξει στον άέρα τόν πλα- νήτη Τότε, οί ί>πόλο_ΐο«. εΐκοσιΐέσσερις. αν
  θ ό
  πρΌλάβου'ν νά μϊλήσουν, θά ποθν ΰπ αύτός ό «
  νας ήΊαν ό- τρελλός! Σήμερα κανείς δέν χον
  ξεκωρίζει γου τ.μελλό· Μόνο τούς είκοσιν™
  γνωρίζουρε. 'Άρα καί οί είκασετ,έντε πρέ,πει νά
  ^κεφαλ,στοΰν γιά νά Λσυχάσε, η άνθρ^τότη,;
  Κ?' «μως έδω εΐνα. ι δ δυστύχπ,μα Τά ει*οσ.πέ-
  ντε κομένα κεφάλια
  V
  άφίαουν κενο πού θά
  συμπληρωθή αύτομτάως άπό ττενίϊντα κενές κε-
  φαλές Κι' οί πιθανότητες έξασφό,λισης τρελλοϋ
  διπλασαάζονται! Τό πρόβλημα λοιπόν δέν είναι
  ,πόσοα οί τρελλοί κι' οί άσυνείδηίτοι, άλλά ποοη
  ή ίσχύς τουο. Ό άφσπλισμός συνεπώς άπομένει
  ή ,μόνη έλπίδα ζωίις έτΐί της γτΊς! Δικί)ς μας καί
  των τρελλών···
  • Σκεφθείτε £να Γάλλο πολιτικό νά φέρει στή
  Βουλή μας ιπρος ψήφιση, νομοσχέδιο πού νά προ-
  βλέπει την έκχώρηση, δικαιώματος σέ ξενες ε-
  ταιρείες νά κα.τασκυεάζουν έκμαγεϊα 2ργων τέ-
  χνης των ναλλικών Μουοεϊω, νά έκδίδου κάρ,-
  τες καί διαφάνιες γαλλικων Μνημείων κλπ- κλπ.
  Τόν σκεφθήτε αυτόν τόν Γάλλο; Εάν ναί το
  τε προσέξτε τί θά πάθει· "Ολος ό γαλλικός Τυ-
  πος καί κάθε εντυιπ", θά περάσουν πρωτοσέλιδη
  τή φωτοιγραΦΐα τού μέ τήιν λεζάντα: «ό προδύ-
  της»! Ό άνθρωποο αύτός θά έκτεθεί σέ δημοσία
  διαπόμπευσηι! Ποτέ στή ζωή τού δέν πρόκεπαι
  ν' άντικρύσει δχι την ε'ίσοδο τίίς βουλής άλλά
  οΰτε τό ιπεΓοδοόιιιο τοΰ Κοινοβουλίου- Σκεφθεί¬
  τε £ναν "Αγγλο, ^να Γερυανό, έναν Ίταλό, νά
  διανοεϊται κάτι τέταιο! Σκεφθεϊτε τους δλους αύ
  τούς άλλά υ.ήν 6άλετε στό νοΰ σας "Ελληνα.
  Αΰτές οί φκηνές προδοσίες μόνο σέ βαρβάρους
  ταΐριάζουν' "Ετσι δέν είναι ίί μήιπως σείς άκού-
  σατε τίποτε διαφορετικό; Λέω·-■·
  • Πά τό γεφύρι τής "Αρτας σίγουρα κάποτε κά-
  π άκούσατε- Χίλιοι τρακόσιοι μάστοροι κΓ έξήν-
  τα μαστοράπουλα χτίζανε, χτίζανε κάί τελειωμό.
  δέν εΐχε. Μέχρι πού στοίχεκυσε μέ τόν έντοιχι-
  σμό τής γυναίκας τοΰ άρχιμάστορα, ίίγινε τρα·
  γούδι καί μοιρ,ολό'ι'· Κι' δηιως, ξεχάστετο- Ό θρύ-
  λος τού ξόφληοε! Τή φήμη τού την άρπαξε ή
  «Καινούργια Πόρτα» τοΰ Ηρακλείου- Πάει τό
  γεφύρι τίϊς "Αρτας. Ή «Καινούργια Πόρτα» τύ-
  οβησε άιπό τίς δέλτους της έλληνικής λαογραφί-
  ας σπάζοντας δλα τά ρεκόρ πιθοδανα'δισμοΰ ··
  Μά τό ήρακλειώτικο «Ποιρτί» ίίχει κΓ άλλες περ-
  γαμηνές πού θά τό ώποθανατίσουν στήιν πανευ-
  ρ,ωπαίκή φαινομενολονία- "Ερχονται καθώς πλη1
  ροφοροΰμαι είδικοιί έκτι,ρόσωποι τής παρισινής
  άρωματοποιΐας νά·.- οσφρανθοΰν τά κατώφλια
  καί τά «πέριξ» της «Καινούργιας Πόρτας>, νά ά-
  πορροφήσουν δείγματα όσμών, νά τά έμφιαλώ-
  σουν καί νά τά μεταφέρουν πρός επεξεργασίαν
  στή Μέκκα της μόδας προκει,μένου νά λανσά-
  ρουν τά φθΊνοπωρινά «παρφαίν»! Σκυλοκούρα-
  δο, κοπρανολεβάντα καί κατουιρόδιοσμος ό καυ-
  στικός σύννεφο! "Αμ τί θαρρεϊτε; ΤσάΛΐπα μστή-
  καμε στήν ΕΟΚ; Έξαγιυγές νά δοΰν τά μάτια
  σας· (συγγνώμη, τά ρουθούνια τους ίίθελα νά
  πώ···)
  • Τό θέμα δεκαπλάσιας έκιτακτης βοηθείας τής
  Δ. Γερμανίαν πρός την Τουρκϊα (600.000.000,
  μάρκα) έναντι της Ελλάδος (60·000·000) σχοΓ
  λιάοτηικε ευρύτατα καί όξύτατα άιπό τόν έλληνι-
  κό Τύιπο! Ή «Βραδύνη» μάλιστα, σέ ΰψος τραχα^
  νοειδως ύφάλμυρο άιπορεΐ καί εξίσταται! Ή στή-
  λη αύτη άπορεϊ μέ την άπαρία τους. Γιατί τα
  πράγμαται είναι πάρα πολύ άπλα. Ή Γερμανία
  άνέίκαβεν υπήρξε πιστήνφϊλη, της Τουρκίας,
  στοργική τροφός τοΰ τουρκικοΰ σωβΐνισμοϋ ύπο-
  6ολέας, άλλοτε θεατός άόλλοτε άθέατος, ουδέπο¬
  τε κρυψος, της τουρκικής συρπερ,ΐφοράς, ύποκι-
  νηιτής ένισχυίτής, σύμβουλσς καί συνεργός των
  τουρκικών 6αρ6αροτήτων κατά τοΰ Έλληνισμοΰ'
  Άνέκα0εν, άδιαλείΐπιτως, συνεπώς καί ευλαβώς!
  "Ενα τό κρααούμενο· Σφιχτά ,γερά κι' άληβΐνά
  κρα,τούμενο. Δεύτε^ρο: ή Γ&ρμανία ύατηρξε άνέ-
  καθεν χώρα πανεχθ,ρική πρ,ός την Έλλάδα· Άπδ
  τόν^Μέτερνιχ μέχρι τόν Σ|μίθ (Αύστριακός ό
  πρώτος θά παρατηρήσουν οί λεπτολόγοι τιης ί-
  οτορικης άρθρογραφίας, δηλαδή δχι Γιαννάκης,
  Ιωάννης) δλοι οί Άλά,ριχοι διαφέρουν μόνον
  «ώς πρός την δο,ράν» πού καλύ,πτει τό κορμί
  τους. Γιατί ή ψυχη τους είναι «περι6εβληιμένη>
  μέ σαρΐκι! Σ' ολα τ' άλλα είναι φτυστοι··· κατά-
  πτυστοι! Κι' όπείδή τό έλληνΐκό'σάλιο είναι ά-
  κριβό έλπίζω ΐΊ κυβέρνηση νά τούς πετάξει στά
  μοΰτρα τά γρόσα τους.·.
  • Σέ παρατήρηοη δημοσιογράφου δτι ή άατόφα-
  ση τής Ίερας Συνύδουι της Κρήτης νά καταψη¬
  φίσει τόν Εί,ρηναϊο είναι άνΐτίθετη πρός τή λαϊ-
  κή βούληση, ένας των Μητροπολιτών άπάντη-
  σε: «δέν μ' ενδιαφέρη ή γνώμη, τοΰ λαοΰ»!
  Τόν ένδιαφέρει φαίνεταιι τόν παχυλό σατρά-
  πη το προκοίλι, το χοτρό το σβέρκο, οί μάσκες,
  οί χάψες κι' ό ]ΐπεζαχτό>ς· Τόν λαό τόν ττιφιφρο-
  νεΐ κι εχει τό θράσος νά τό φωνάζει δημοσία· Ά-
  φοϋ δμως 2να τέτοιο άντιλαϋκό, άντιχριστιανικό'
  αντιεκκλησιαοπικό πάθος, άψοΰ τέτοιοι «ίεράρ-
  χες» δέν κατάφεραν νά διαλύσουν την έλληνι-
  κή έκκλησία, κανείς άλλος δέν θά βρεθεϊ νά τό
  πετύχει·.·
  ΤΌ ΚΑΜΑΚΙ
  !■■■
  ♦♦•Φθοε.»»
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έτατύχετε μιά πραγματικί) εύκαιρΐα.
  άγορδς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  ΈτασκεφθΓΐτε μας. θά βχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτϋΧϊΐι
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική έξυΐιηρέ—-
  οη, 4λλά το ουμφέρον τ1|ς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ Π>ΑΦΕΤΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφδρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ198Ο
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΛΗΘΕΙΜ) ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΕΛΙΔΑ3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ,ΚΡΙΝΑΤΕ
  Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  Καποτε — καποτι καί γ» νά
  ξυττνούν τα αϊματα μέσα στό
  σκοττεινό ελληνόφωνο «Πίλα-
  γτκ Γκουλάγκ» της τάξης μας
  βρίσκίΐ κανώς κ.κ. ιπιστήμονις
  κοι κάτι πού θιλουνε θεό ή ον-
  θρωιτο νά τα ερμηνεύσιι. Ένα
  απ' αυτά είναι καί τό παρακατω
  αν οχι φαιδρό ή σωοττό ή δικαιο
  τουλάχιστον κριτικαρόμενο.
  Κι ίτσι κ. εττιστήμενσς ϊχομί
  και λέμε:
  ΔΙΕΥΘΥΝΙΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αρ.
  πρωτ. 4.656 τής 7-5-1979. Πρός
  τόν Γεωργ. Πκγγ. Γυν)σμόν
  Προτορϊων...
  «Σε απαντήση τής από 12-4-
  79 αιτήσεων σας πού συνοδεύι-
  τοι μέ τό 91 πρακπκό τού Δ)
  «ού ευμβοαλίου τού Συνετα ιρι
  ομού σας, σάς γνωρίζωμε τα α-
  κόλουθα:
  1) Τό κόστος παραγωγήν
  των γχωργικών προΊόντων «ί¬
  να· ένα ττολυσϋνθπο πρόβλημα
  γιατί τελικά η διαμορφώση τού
  ιξορτάται από πολλούς παρά¬
  γοντος (χαρά καί π ούσα ι νά σ'
  απολαύσω), όπως είναι η αποδο
  τικότητα των συντελεστών τή< παραγωγήν (κεφάλαιο, εργασϊα, εδαφος) τό μέγεθος τής καλλιέρ γικΐς κ.λ.π. 'Ετσι θά μττσρούσε κανείς νά πεί, οτ» τό κόστος παραγωγήν, ΐνός γεωργικού προ'Γόντος έ- έχει μιά ατομικότητα, δηλαδη μ άλλα λόγια κά&ε γεωαγική εκ¬ μεταλλευθή εχιι ένα δικο της κό οτος, δηφορετικό από τό κό- οττος των σίμοίΐδών γιεωργΐκώ^ εκμεταλλεύσεων έστω κι άν αυ- τές βρίσχονται κότω αττό τίς Γιδιες εδαφολογικες συνθηκες. Μέ βάση τίς παραπάνω πρα κτικά κι ετΐΚΓτημονιικά παραδε- •κτες σκέψεκ, τό μέσο κόστοί ττα οαγωνής μιάς περιφερείας, όταν μάλιοτα δίν στηρϊζεται σέ έρευ να μεγάλου αριθμού δειγμάτων, δίν είναι κάν ενδεικΤΓκό καί μπο ρεί νά οδηγήσει τούς καλλιε,ργη τίς σέ λαθιμένες αποφάσεις. Εκείνο πού επιοτημονικά αλ λά καί πρακτικά είναι σωστο εί¬ ναι τό κόοτος παραγωγής μιάς συγκαφιμένικ γεωργικής εκμε- τόλλευσης. 2) Ύστερα απο τα παραπα- νυ δέν μττορούμε δυοττυχώς να σάς δώσουμε συγκεκριμένη α¬ παντήση στό αίτημά σας, πού αναφΐερεται προφανώς στό μέ¬ σο κόστος τταραγωγής τής φθι νοπωρινής πατάτας (φύτευση Αυγοϋστου — Γεπτεμβρίου) κα τα την περασμίνη καλλκργητι- κη πιρίοδο στήν ττεριφίρίΐό σας. Μιά τέτοια απαντήση θά ηταν εντελώς αυθαίρχτη, αφού τα στοιχεία πού έχομμε στήν διαθέση μας οναφέρονται σϊ πό λύ μικρά αρι&μό εκμεταλλεύσζ· ών. Εν πάσει όμως περιτττώσιι α¬ πο τα οτΓοιχεία πού έχουμε υπό ψη μας φαίνεται, έστω καί εντι- λώς ινδεικτικά ότι τό μεσο κό¬ στος παραγωγήν τή.ς φ&ινοπωρι νής πατάτας κατά την περασμϊ-· ν,η καλλΐΐργητ(κή περίοδο στήν περκρέρεώ σας ήταν χαμηλότε- ρο από τίς τιμές πού διαμορφώ θηκαν (μϊση τιμή στά χέρια πά ραγωγών 12—13 δρχ. κατά κι- Αό). Ε.Ν. Ο Δ)ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΠ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ». Κΰριοι — κύριοι επιστήμονας ό- σοι τυχόν τό διαβάσετε καί οί άλλοι άσοι κάτι γνιορίζετε έστω στοιχειθδίκα περί επιστήμης ή καί γιά τό πώς πρέπει νά εργά- ζεται μιά Υπηρεσία πέστε σάς παρακαλώ τή γνώμη σας. ΓΤέστε μου άν αυτή είναι απαντήση Υπηρεσίας, άν τό κείμενο αυτό χυρεί έστω κάττου στό κατ' εξαφεση τού κανόνα των μάθη ματικών ή των φυσικών γνωρι σμάτων τής επιστήμην Πέστε κύριοι. Πέστε μου σάς παρακαλώ, σάς ικετεύω, σάς ... εκλιπαρώ. Πέστε άν δύναται πό τέ η επΐστήμη σ' ένα απλό κό οτος παραγωγής, άν είναι δυνα¬ τόν, νά μιλά τόσο ανεύθυνα, τόσο φευγαλέα, τόσο περίεργα, τόσο βολά. Πως, πού καί πότε βρέβηκε επιστημονητό προσωπικό μιάς κρατικήν Υπηρεσίας νά δίδει τέ- τοιες απαντησεις πού νάναι δύ σκολο ακόμη και στον σβ'ιμνη- στο ΑΥνχ—άιν νά απαντήσει; Πώς πού καί πότε οί κ.κ. τής Δ.Υ. βρήκαν ΔΕΔΟΜΕΝΗ την ί- πιστημονιΐκή θέση καλουπιασμέ νη στό συμπε,ρασματικό δόγμα τού «εν πάσει περιπτώσει...»; Νόν" φταϊχτες τό «ούζο τού ΜήΥτρου» τού μπουνταλόγενου αγρότη η το σκύψε— σκύψε πά νυ στή μητερα Γή τής Πατρί¬ δος μας; Κύριοι πίριμένω. Περιμένω τό γρσμμα σας, την κρίση σας. Καί σημεΐώνω πώς δικάστη- καν αγρότες πουλώντας λέει πα- τατες πϊραν τού δελτίου τιμών σάν φυσικό καί εϋλογο μέ το γράμμα τού νόμου. ΚΛΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΕ Φραγμοί στή μορφώση καί τή διακίνηοη ίδεών Ή Φοιτητική 'Ένωση Κρητών καταγγέλει την πολιτική της Κυβέρνησης Γιά την Ανώτερη Τεχνική Έκπαίδευση Ή Φοιτητική "Ενωση Κρητών καταδικάζει την πό λιτική πού ττροσπαθ'εϊ νά έ φαρμοστεϊ στό χώρο τής Άνώτερης Τεχνικής Έ- παίγγελιματακής έκπαΐδευ- σης (ΑΤΕΕ) ή <νέα» κυ- βέρνηση τής Ν.Δ- μέ την προώθηση νέου έσωτερι- κοϋ κανονισμοΰ στά ίδρύμα τα. Ό κανονισμός δείχνει καθαρά τίς προβεσεις τίίς κυβέρνησης όϊπέναντι στό σπουδαοτικό κίνηρα- αέ πε ρίοδο πού αύτό δυναμώνει την πάλη τού ένάντια στό νόμ© 576, διεκδικώντας ού σιαρτικό στήν ΑΤΕΕ Τό σχέδιο τοΰ νέου κανο νισμοϋ πού προωθείται νά περάσει μέσα στίς καλοκαι- ρινές διακοστές γιά νά μην μπορέσουν νά άντιδρήσαυν οί οτπουδαστές, δέν περιέ- χει ουτε τό παραμικρό άπό τίς προτάσεις της Έθνι κης Στιουδαστικής "Ενω- ση,ς Ελλάδος (ΑΣΕΕ) πού έδω καί δυό χρόνια ε χούν κατατεθεϊ στό υπουρ γεΐο Παιδείας- Σ-ύμφωνα μέ τό νέο σχέ διο πού προαίθεϊται: — θεοττίζονται μέτρα έναν τια στή συνδικαλιστική δρά ση καί την έλεύθερη διακή ρυξη των ίδεόίν. — Δέν άναγνωρίζετε ή ύ- πα,ρξη σπουοαστικων συλ- λόγων — Πρ,οβλέιπεται σύστπΐ|ΐα πειθαρχικών 6ιώζεων γιά τούς σπουδαστές. Χαρακτη ριοτικά ιπροβλέτιεται άκόυΓ καί διαγραφή άπό τή σχολή γιά «διαίτάραζη της ήσυχι- ας καί τής τάξης» ή γιά «ά πόΐτειρα άντιγραφίΐς στίς έ ξετάσεις» — Προωθοϋνται αύταρχ'κ' μέτρα πού δέν συιμβάλλουν στή βελτιώση των σπουδων αλλά στήν άιστυνομευαπ των σπουοαστών — Μέ αύθαίρ,ετες διαγρα φές κόβεται τό δικαιωρα συ νέχισης των σπουδών· νΑν σπουδαστής άιποτύχει 3 ω->
  ρές στό ίδιο μάθηιμα, δια-
  γράφεται
  — Καταρ,γοϋνται οί μεταψο
  ρές άπό τό πρώτο στό δΓ''·
  τερο έ'τος, ή τρίτη έξεταστι
  κή περίοδος καί στό ίίτος
  μειώνονται ά(πό 4 σέ 2 η'
  περΐοδοι.
  αρωμαϊος»
  ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  Διαφημίσεις έΐά Αύτοκινήτων
  Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδοο
  Έπιπλα
  ΛΥΓ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΞΑΝΑ ΠΑ ΤΟ ΤΕΒΕ
  Πρίν 1 μήνο περίπου καί
  στήν σελίδα 3 σάς είχα γράψει
  γιά τό ΤΕΒΕ.
  ΤΕκτοτε περίμιενα απαντήση
  γιά τό ΤΕΒΕ αλλά τίποτα. Γιατί
  δέν συμφέρει τό ΤΕΒΕ νά άπαν
  τήσει, Ή είμαστε πολΐτες πού
  πρέπει νά δίνομε μόνο;
  Καί κάτι όλλο. Μερΐκίς ειδι-
  κότητες γ ιατρών δέν υπάρχουν
  στό ΤΕΒΕ. Πότε θά συμπληρω
  θούν τα κενά; Καί μήπως μπο-
  ρούν οί ασφαλισμένχ» τού νά
  πητγοίνουν σέ γιαιτρούς ιδιώτες
  πού δέν έχη τό ΤΕΒΕ, ιδιοι^ ι-
  ξόδοις τού ΤΕΒΕ; Πού μπορούν
  επίσης νά πηγαϊνουν οί ασφαλι
  σμένοι τού ΤΕΒΕ, εάν οτκ,ργή-
  σουν οί γιατροί τού ΤΕΒΕ;
  Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΧΙΐΜΑ
  Η ΞΕΗΟΥΣ ΑΪΟΡΑΣΠΣ
  Μέ άφορμη ένα άρθρο
  τού Χρήστου θεοχαράτου
  5|τήν μαχητικτι Κβφαλονϊτιικη εφημερίδα «Φωνή
  τής Κε<ραλονιάς> καταχωρήΐθη^ την περασμ£νη βδο-
  μάδα, £να ενδιαφέρον αρθρον σχετικό μέ τίς άγορ&ς
  γαιών, άπό ξένους άγοραστβς. Άναδημοσιεύουμε αιπο
  σπάσματα άπ' αύτό τό αρθρο, λόγω τής έτπκαιρότητας
  τού, σηιμειώνοντας ιπώς γιά την Κρήτη τό θεμα αύτό,
  παΐρνει μιά Ιδισΐτερη έμφαση· Ή Κρήτη είναι τό 4μέ
  σως έττόμενος στόιχος τοΰ Άμερικανικου Ίμπεριαλι-
  σμοΰ καί τοϋ Ίσραηλιινοϋ Σιωνισμοΰ·..
  Τα άγορασμένα χωράφαα( φιλοδοξοΰν νά γίνουν
  προστύργια τιΰν είσβολέων! Νά τί γράφ«ι ό Χρ, θεο-
  χαράτος.
  1) Μην πουλάτε τή γή σας.
  Κ ι δσοι τήιν ποτίζετε άκόμη μέ
  Ιδρώτα κσ! δσοι την ττοτίζοτε
  μέχρι ττροχθές — προτοθ σάς
  ξεσηκώσει ή ξενηΓτεια κ ι ή φτώ
  χια καί δσοι δέν την ιτοτίσατε
  μέ Ίδρώτιο αλλά γνωρίιζετε μέ
  πόσο Ιδρώτα κσί μέ τηοσο αΤμα
  την ττότκταν ο! ττατέρες καί οί
  ποατ—ούδες σας κσί δσοι έχετε
  ΚΔΤΔΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ
  «εχεχ».
  ►♦♦<>
  ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΟΣ
  Ρου6τίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΠΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ
  ΣΥΙΚΕΥΟΝ ΑΕ6
  • Γυνέχεια από τή σελίδα 1
  ότερον κα! προσφάτως πβρί αύ
  τής τταρ' έγνωσμένων όρθοδό-
  ξων φρονηιμάτων μελετητών συγ
  γραφέντα 6ι6λΐα; μεταξύ των ό
  ττοίον καί τ,ό: Ι) Παναγιώτοι;
  Τρεμττέλα, Καθηγητού τοθ Πα-
  νεττιστημίου Αθηνών, «ΛΑασονι-
  σμός καΐ Θεοσοψίσ κοΐ 2) Επι
  φανϊου Θεοδωρο—ούλοΐί 'Αρχι-
  μανδριτου Ή Μασονία ύττό τό
  φώς τής Αληθείας, καθώς καί
  τό λίαν έμπτεριστατωιμένον £ρ-
  γον τοΰ δημοσιογράφου ΛαμΐΓτρο
  —ούλου. Είς τα «χδυτσ της Μα-
  σονϊας προτρίττόμεθα ττατρικώς.
  «Στήί<ετε κ-σί κρστείτε τάς ττα- ραδοσεις, άς έδιδσχθητ» (Β' ©εσσαλ. 6, 15). «Βλέττετε μή τις υμάς έστε ό συλαγωγων διά τής φιλοσοφίας καϊ τής κε νής άπτάτης κατσ την τταράδο σιν των άνθρώτΓων5 κατά τα στοιχεΤα τοΰ κόσμ/α και ού κα τα Χριστόν» (ΚολασσαεΤς 6,8). Άληθώς «ουδείς δύναται δύσι δουλεύειν» δττως ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός άττοσαφηνιζει (Ματθ. στ,2<4). Δέν δανάμεθα νά είμεθα άληθινοΐ λάτρεις τοΰ έν Τριάδι ΰμνουμένου Τ,ρισαγΐ- οιο ©εοΰ ώς χριστιανοΐ καϊ ονγ χρόνως λάτρεις τού Μεγάλου 'Αοχιτέκτονος τοά ΣύμτΓαντος τού γνωστόν ΜΑΤΣ ώς μβσόνοι είς τάς στοάς. Ό Μέγας 'Αθα νασιος, μαρτι/ρικός άγωνιστής τής Όρθοδάξοο Πίστεως διερω τοΐται «Πώς τοίνυν χριστιανοί ο! μή" χριστιανοί; *Η ττώς της ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ Πεδιάδος 1 (έναντι |ΐίμ*ρι»·« κ.ιν)νράφου ΐΗΛΒΧΓΡΑ·) ΤΗΛ. 235.493-230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΙ,νΐαΝΟ ϋΟΜΕΝΙΟΟ ΚθνθίΙΝΟ Τα κραειά των παραμωνών μέ τα καΛΐτερα εταφύΛια τής Κρήτης ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ ν υ εοργικων£υνεταιριιμονΠρακλειου Τα κραβιά των αταφυΛοπαρανωνών τοϋ ΙΜομοϋ Ηρακλείου Καθολικής ΊΕκκλήσίας εισίν οί την ΆποστολικΓΪν Πίστιν και καινών κακών έφευρεταϊ γενόμε νοι»; (Κατά. Άρίΐοτνών Λαγος Α', 4^ έν Β Π.Σ 30, σ 125) . Ό Απόστολος των 'ΕΞβνών ό ΘίΤος Παθλος σχίτικώς συνιστά «Ού θέλω υμάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεσθαι (Α' Κορινθ ι, 20); των δαιμονίων δηλονότι των άρχαΐων μυστηριακών θρη σκειών, μετά των οποίων ή Μα σονία, ώς έκ των κειμέινων της συνάγεται, κοινωκεΐ «διατρέξα- σα τάς φωτεινάς τής γνώσεως κελεύθους ΰπό μυστηριάρχας τόν Προμηβεαί τόν Διόννσον, τόν Όρ<ρέσ> ώς ή Ιδία ίσχνρΐζε
  ται (Βλέτπε Γ. Σχαλιέρη, Λευκώ
  μα έτπ τή 50ετηρίδι τού «Πυθα
  γόρου>, σελ 136 -142)
  Τέκνα ημών έν Κι/ρίω αγα~η
  τα και έττπταθητα,
  Ά<}ΐωσι«μένοι είς την 'ΕΞκκλη σίαν, ού δύνασθε τραπέζης Κυ ρίον μετέχειν κοΐ τραπΐ4η·ς δοι μονίον» (Α' Κορινθ. ι, 21) διό τι, άς μά πλανώμεθα ή Μασο¬ νία δέν είναι άττλούν σωματείον είναι ιδιαιτέρα θρησκεΐα, διάφο ρος δλως τού Χριστιανισμόν καί άτττοτελεΐ άνα€ίωσιν; δπως είδο¬ μεν, των άρχαΐων εΐδωλολοττρι- κών μυστηρίων. Διά τούτο καί συνιστώμεν πατρικώς, δττως τα γνήο-ια της Έκκλησίας τέκνα, ά πέχτντε ά—' αυτής. Ή Μεραρχΐα τής 'ΕΞκ.κληισίας τής Ελλάδος —ροσφυώς καταλήγει είς το σι/μ ιτςρασμα, δτι <ούδαμώς ττροσή κει νά άνήκει τις είς τόν Χρι¬ στόν καΐ νά ζητή έκτός Αυτού άττολι/τρωσιν καί ηθικήν τελείω¬ σιν... Είναι άιονμ'βϊδαστος, ό ά λη&ης καί γνήσιος Χριστιανι- σ,μός πρός την Μασονιαν>
  «"Ως οθν τταρελάβετε τόν Χρι
  σταν Ίησούν) τόν Κύριον, έν αύ
  τώ ττεριπατεΤτε, έρριζωμένοι καί
  ίητοικοδομούμίνοι έν αυτώ κα!
  βεβαιώμενο! έν τή ττΐστει καθώς
  εδιδάχθη·—» (ιΚολασσαεΐς 6, 6 ·
  7) «είδότες δτι ού φθαΐραοΤς
  άργνρΐω η χουσΐω 4>ίοπρώθητε
  έκ τής ματαίας υμών άναστρο
  φής πατροτταραδοτοι;, αλλά τι-
  ιμίω αΐμβτι ώς άμνού άμώμου
  καί άκπτΙλοο Χριστού» (Α' Πέ
  τ,ρου, α, 18 -19), "Ω ή δόξα
  ή τιμή καί ή τπροσκύνησΐς συν
  τώ Άνάρχω αυτού Πατρί καϊ
  τώ Παναγϊω και Ζωαττοιώ αυ¬
  τού Πνεύμοχτι είς τούς αΐώνας.
  δεκιαετίίς νά την δεΤτε — μην
  ττουλάτε οθτε ττέτρα ουτε θά-
  μνο οΰτε φούχτα χώμα..
  2. "Οο-α λεφτσ και νά σάς
  δι νούν γιά τή γή σας, είναι λί
  γα. Διότι ή γή σας — ή γη
  μας — άξϊζει γιά δλα τα χρυ
  σάφισ των Ισχιφών τής γής.
  Διότι ή γή σας — ή γή μας
  — άξϊζει δσο καϊ ή άτίμητη
  ζωή: τό ττάν! Καΐ ή ώρα ττού
  θά λάμψει αύτη ή άλήθεια, τπλη
  σιάζει. .
  3) Π«.ριφράχτε ή — έστω —
  σημαδέψτε τή γή σας. Καί δσοι
  — οί νεώτβροι — δέν ξέρίτε τα
  δρια των ίδιοκ,τηισιών σας —
  τταρακαλέο-τε δσους τταλιούς
  ζούν νά σάς τα Οΐποδεϊξουν. Ό
  ριοθετίϊστε, τη γή σας, δ,τι κ ι
  άν είναι ττιά: παλιάμττειλο, πά
  λιοχώραφο, λόγγος, θβμΛΛτόττι,
  βοσκοτόττι — δ,τι κι άν είναι.
  4) Τή γή σας καί τα μάτια
  σας. Δέν έχετε χρήματα; Σημα
  δέψτε τή γή σας μέ κοινό β-
  σβέστη! "Είχετε χρήματα; 'Αγο
  ράστε τή γή 6—οιοα συγχωριανού
  σας έττιμένει νά ποι/λήσει — Δ
  στε νώ μην ιτί,ράσει σέ ξένους
  ο£/τε
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΗ παντός ιιδου< ανβοκητιουρικές εργασί«. Ειδι- κότητα στό Γκαζόν. Τηλεφωνήσετε στό 280-501 κ. Ουσταγιαννάκη Γιώργιο. Γιά τίς διακο—ές σας σέ περιθάλλον έξοχικό Μαριγιάννα Τώρα ιμιπορεϊτε καί έ0εϊς ν' άπακτήρετε δικο οας έξοχΐίκ6 οπίτι (γ'ά δσο χρόνο θέλετε) υτήν περΐοχή Γουβών έναντι διακλαδώσεΐυς «ΚΑΙΜΤΙΑ ΜΠΗΤΣ» Ζήσετε τό καλοκαίρι έσεϊς καί τα παιδία σας ϊ-ντονα καΐ μέ δλες τίς άνέισεις, έντός τοΰ οτατι- οΰ σας· Λεπουργεϊ καί ή ταβέρνα Μαριγιάννα γιά τούς καλοφαγάδες, καΐ σέ καλές τιμές. Μαριγιάννα λοιπον καί καλό καλοκαίρι· Τηλ. 081236361 — 0897 — 41 - 370 ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ Η ΑΕΜΕ παρουσιάζει την νέα ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΠΑ μέ τόν καινούργιο δίσκο τοθ ΠΩΡΓΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΚ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ Ι Τραγουδοθν: Γ. Καλομοίρης Β. Λαβίνα Μ. Κουμιωτάκης Λ. Χοριτάκης Περιλομβάνει τό «Κρήτη μου δμορφο νηοί» καί πέντε άριστουργηματικές ένορχηστρώσεις τοθ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μιά παραγωγή τοϋ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ Γιά την ΑΕΜΕ την ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΥ 35 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 288608 - 235375 |^§*^ ιπ/ν.. ίαουυο ί-^^^ι ^ _ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ - ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ - ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Τα καλοκαιρινό μαδήματα άρχισαν καί συνεχίζονται ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1) Β καί Γ Λυκείου καί γιά τούς δυό κύκλους (πανελλήνιεθ 2) Ύποψηφίων γιά εΐσαγωγικές Λυκείου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡ)ΓΟΥ ΠΕΖΑΝΟΥ 4 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟ ιΜΗΝΑ). ΤΗΛ. 280.234 - 288.314 - 221898
  £ΕΛίΑΑ
  Μϋ ΗΙ Μ «Ι εϋ Μ *■-■ ϋ» —Ι —» ·*
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Η Μ Η Η
  Ό ύπέρτατος νόμος βάσει τού όποΐου ένεργοϋν
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΔΣΩΝΩΝ
  Μιά άκόμη άποκάλυψη τής «Αληθείας»
  (____
  χαρας αταυοι^ν
  πουπρν με^χωμα
  Φραξουν οιαλ'λο τ;οοτ:ομο
  ηρολαβη νρ πει εαοωκοι κι
  αυλλαβπ δικη'εου
  Ι **^

  ι
  30 1ΟΥΝ1ΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  Ι
  ι
  ΟΙ παραγωνοί άποφάβιοαν νά ζητήβουν
  80 ΛΡΧ. ΠΑ ΤΗ ΣΤΑΦΙΛΑ
  Ν' άποφευχθεΐ ό μαρασμός της άγροτιάς
  80 δραχμές κατά κιλό
  &ς.ς, Νο 4 ζήτησαν ο'ι έκπρόσω
  ποι τόν παραγωγών στήν τπρο
  4ο
  "Αρδρον 24
  Ή Γενική Συνέλευσις σννεο,ρι
  άζει έν ά— σρτία, παρόντος, τού
  λαχιστον, τοθ ήιμίσεος ττλέον έ
  νος των μελών αυτής (τού 1 )2
  ύ—ολογιζομενου είς αριθμόν άκέ
  ραιον). Μή γενομένης άποορτϊας
  καλείται καί αθθις διά ττροσκλή
  σεως τής Μεγ.: Γεν.: Πράμμα
  τείας έντός άκτώ ημερών, όττο-
  τε θεωρεΐται έν άτταρτΐα εάν τκχ
  ρίσταται τό τέταρτον, τουλάχι¬
  στον, των μελών αυτής, πλήν
  τής Σι/ντακτικής Συνελεύσεως,
  δι* ήν ά—χιτεΐται πάντοτε τό ή¬
  μισυ πλέον ενός των μελών
  Αί άττοφασιις τής Γεν. Σι/νε
  λεύσεως λαμβάνονται κατά: πλει
  οψηφΐαν των παρόντων μελών δι
  άνατάσεως π', εάν ζητηθη, δι'
  όναμαστικής κλήσεως. ΊΕπΙ προ
  σθίττικών ζητηιμάτων, ή ψηφθφο
  ρίσ γίνετσι μυστική.
  "Αρθρον 25
  *Η ήμερησία διάταξις των
  εργασιών τής Γεν. Συνελεύσεως
  καταρτιζεται ύττό τού Συμβουλΐ
  ου τής Μεγ : Στοάς τής 4Ελλά
  δος και κοινοττοιεΐται διά τοθ
  Διατάγματθς τής συγκλήσεως,
  δεκα—εντε) τουλάχιστον, ημέρας
  ττρό αυτής, είς απάσας τάς
  Στοάς καί τούς Αντιπροσώποις
  "Αρθρον 26
  Ουδέν ζήτημα, ,μή άναγεγιραμ
  μένον έν τη ήμερησΐα Διατάξει,
  δύναται νά τεθή υπό συζήτησιν
  έκτός εάν ζητήσουν τουτο εγ¬
  γράφως εΐκοσι, τουλάχιστον, μέ
  λη τής Γεν Συνελεύσεως. Έν
  τοιαύτη περιπτώσει, τό θέμα
  σνζτ—εΐται μετά την εξάντλησιν
  τής Ημερησίας Διατάξεως. Ε¬
  άν κηρυχθή, δι' απολύτου πλει
  οψηφΓας των παρόντων, ύττό τής
  Γεν. Συνελεύσεως κατεπεΐγον 6-
  ρίζεται άιμέσως ή αύτη ή &λλη
  τακττι συνεδρίασις πρός συζήτη
  σιν αυτού.
  Πάντως, έπ' ούδενί λόγω η
  διάρκεια μιάς συνόδου δύναται
  νά παραταθή πλέον των τριά-
  κοντα1 ημερών.
  "Αρθρον 27
  Ούδεμία Στοα δικαιοΰται νά
  άντιττροσωπευθή έν τη Γεν. Συ
  νελεύσει, εάν δέν διατελή έν τα
  ξει ττρός τό Μέγα Θησαυιροφυ
  λάκιον τής Μεγ.: Στοάς, καί ού
  δείς ΆΛΐτιπιρόσοοατος δύναται νά
  μίτάσχη αυτής, εάν δέν εΤναι έν
  τάξει μέ τό Ταιμεΐον Στοάς αύ
  τοθ.
  Άρθρον 2β
  Οί ΊΕλευθεροτέκτον«ες? οί κατε
  χοντες τόν βαθμόν τοΰ Διδασχά
  λου, έχουν ελευθέραν την είσο¬
  δον είς τάς συνεδριάσεις της
  Γεν. Συνελεύσεως ώς άττλοΐ άκρο
  αταί.
  "Αρθρον 29 ~~
  Ή Γεν. Συνέλευσις, συγκρο-
  τουμένη είς Συντακτικήν, κατά
  τάς διατάξεις τοθ παρόντος, ά
  ναθεωιρεΐ ή τροποττοιεΐ τό Σύν-
  ταγμα. Έν τη περιπτώσει ταύ
  τη, 8έν ίσχύει ή διάταξις τού
  6' έδαφίου τοΰ άρθρου 26.
  "Αρθρον 30
  Τηροϋνται τακτικά ττρσχτικά
  των Συνεδιριάσεων των Γεν. Συ
  νελεύσεων, ΰπογραφόμενα ύττό
  τοθ Μεγ.: Διδασκάλου, τού
  Μεγ.: Ρήτορος και τού Μεγ..
  Γβν.: Γραμιματέως.
  II.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓ.: ΣΤΟΑΣ
  ""Αρθρον 31
  Την ανωτάτην Διοικητικήν
  καί "Εκτελεστικήν εξουσίαν τού
  "Ελλ. Συμδουλ : Έιλευθεροτεκτο
  νισιμοθ άσκεΤ τό Συμ€.: της
  Μεγ.: Στοάς. Διοικεΐ ώς υπέρ
  τάτη| άρχή τό Τάγμα κα( άττά
  σας τάς υπό την Αίγιδα αυτής
  Συμβολικάς Στοάς, μή ύττοκείμε
  νόν είς έλεγχον τής Διοικήσεως
  καί Διαχειρίσεως αυτού τταρά
  μόνον ενώπιον τής Γεν. Συνελεύ
  σεως, κατά τάς διατάξεις τοΰ
  τταρόντος.
  "Εδρα τού Συμβουλιον είναι
  αί Αθήναι.
  Τηροϋνται τακτικά ττρακτικα
  των συνεδριάσεων αυτού, ΰπο-
  γραφόμενα παρά των παρόν¬
  των κατ' αυτάς Μελών
  "Αρθρον 32
  Ή έκλογή των Μελών τού
  Συμδ.: της Μεγ.: Στοάς διενερ
  γεΐται υπό τής Γεν Συνελεύσε¬
  ως διά μυστικής ψηφοφορίοις. "Ε
  καστος άντιπρόσωιπος άναγρά-
  φει είς τό ψηφο8έλτπον αυ¬
  τού Ενδεκα άνρματα δσα καί τα
  αΐρετά Μέλη, άτινα άττ«ρτϊζουν
  τό Συιμδ : τής Μεγ : Στοάς τής
  Ελλάδος.
  ΟΊ κατά σειράν επιτυχίας
  ττρώτοι 11, οί συγκεντρώσαντες
  •πλειοψηφίαν 1 )2 συν 1 των ττα
  ρόντων (τού 1)2 ύττολογιζομέ-
  νοα είς άιριθμον ακέραιον), έκλέ
  γονται ώς τακτικά Μέλη τοΰ
  Συιμβ.: τής Μεγ.: Στοάς. Διά
  τούς τυχόν μή λαβόντας τήΊν ώς
  6νω πλειοψηφίαν ή έκλογή έ-
  παναλαμβάνετατ κατά την αυτήν
  ή κατ' ότλλη νσυνεδρίαν, περιορι
  ζομένη μεταξύ των έττιλαχόντων
  έπόμενοι κατά σειράν 5 έττιλα
  χόντες όρΐζονται ώς άναπληρω-
  ματικά Μέλη τής Μεγ : Στοάς
  Μέλη τακτικά τοΰ Συιμβ.:
  της Μεγ . Στοάς έκτός των 1 1
  έκλεγεντων θεωροΰνται καί οί
  ττρώην Μεγ.: Διδασκάλου οΐτι¬
  νες καλοΰνται ύποχρεωτικώς είς
  τάς συνεδρίας αυτού, συμ6άλ
  λουν διά της πείρας των καί
  των γνώσεων των είς τό έργον
  τής Διοικήσεως καί Διαχειρΐσε·
  ως αυτού καα μετέχουν άνευ ψή
  φού
  Άρβρον 33
  Τα έικλεγέντα τακτικά Μέλη
  τού Συμδ . τής Μεγ : Στοάς
  ώς καί τα άνα~ληρωματικά δί¬
  δουν ενώπιον τής Γεν. Συνελεύ
  σεως ή ενώπιον τριμελοΰς άντι
  προσωπείας τής Γεν. Συνελευσε
  ως; αποτελούμενης έκ τού πρώ
  ην Μεγ.: Διδ.: καί δύο Μελών
  τοΰ προηγουμένου Συμβ : τής
  Μεγ . Στοάς καί, έν απουσία
  τούτου, έκ των κατά Ιεραρχίαν
  άρχαιοτερων ττρό τής αναλήψε-
  ως των καθηκόντων των, τόν κά
  τωθι δρκον:
  «Επί τή Τεκτονική τιμή καί
  συνειδήσει ^μών^ ύπισχνούμεθα
  κοί! όμνύομεν ενώπιον τοΰ Μ.:
  Α : Τ.. Σ.: *αι τής Γεν. Συνε
  λεύσεως τής Μεγ : Στοάς της
  Ελλάδος (ή καί τής άντιπρο-
  σωττείας αυτής) νά διαφυλάξω-
  μεν τό Σύνταγμα καί νά διαχει
  άξιώματος αυτού.
  Άρθρον 36
  Τα τακτικά Μέλη τού Συμ6.:
  τής Μεγ.: Στοάς τής Ελλάδος
  άτΓθτελοϋν αυτοδικαίως τό Άδελ
  φάτον τοΰ Τεκτονικοΰ Ίδρύμα-
  τος τής Ελλάδος, δπνε,ρ διοικεΤ
  ται παρ' αυτών κατά τάς σχε
  τικάς τού Διατάγιματος τής ΐ
  δρύσεως αυτού.
  "Αρβρον 37
  Τα Σι/μβούλινο τής Μεγ.: Στο
  άς έρμηνεύει τό Σύνταγμα καί
  τούς Κανονισμούς, ΐδρύει και τα
  κτοποιεΐ τάς Στοάς, έφορεύει
  και παρακολουβεΤ, διά των Μεγ.
  ΊΕ3πιΘεωρητών την λειτουργίαν
  αυτών καί κατευθύνει τάς Ιργα
  σίας των} έτπβάλλον την αύστη
  ράν εφαρμογήν τού Συντάγμα-
  τος, τοΰ Κανονισιμοΰ, των 'Τεκτ.
  Τυττικών, των άττοφάσεων αυτού
  καί τής Γεν. Συνελεύσεως. Έγ-
  κρίνει τούς Είδικούς Κανονι-
  σμούς των Στοών^ εντέλλεται
  την έκδοσιν πινάκων, έγκυκλίων
  διαταγών, ψηψισμάτων καί άττο
  φάσεων, ών ή εκτέλεσις είναι ά
  παρεγκλίτως καί αυστηρώς υπο
  χιρεωτική διά ττάσας τάς Στοάς
  καί τούς Έλευθεροτέκτονας τούς
  υπό την Αίγιδα τής Μεγ : Στο
  άς τής Ελλάδος.
  ΣυγκαλεΤ την Γεν Συνέλευσιν
  είς τακτικήν ή έκτακτον Σύνο¬
  δον διά Διατάγματος τού Μεγ :
  Διδασκάλου
  (Συνεχΐζεται)
  Στούςμισούς προνόμια
  οτούς άλλους δχι
  Οί Άμερικάνοι θεσττίσανε —
  λέει — Νόμους γιά ναναι καί
  στα χαρτιά όλοι οί άν&ρωττοι ΐ
  σοι νά μην ύπάρχει διάκριση
  μεταξύ των άνθρώπων. Νά δ-
  μως πού στή Βάση Γουρνών, τα
  πράγματα εΤναι άλοιώτικα... Οί
  μισοί Άμερικάνοι τυγχάνονν
  ττρονομοίων οί &λλοι μισοί, δχι, .
  Με τό θέμα αώτό Ιχει άσχοληθεΐ
  ό γερουσιαστής Κβννεντυ καί ό
  ΜΙΟΗΛΕί $ ΑΙ-ΒΑ, (ΟΟΝ13ΚΕ5
  δΐθΝΑί ΐΝρυνικγ ϋΐνΐ5ΐ-
  ΟΝ).
  Αύτά έχει ή άμερικάνικη άνε
  ξαρτησία καί ελευθερία! Την κα
  ταττάτηση καί των δικώντουςνό
  μων κσΐ των χωρών πού φιλο-
  δοξούν νά καταχτήσουν!
  Πρόκειται γιά Ινα κουττόνι
  πού παίρνουν οί μισοί Άμερικά
  νοι κι αλλοι μισοί τό στεροΰνται.
  Έμεΐς, τό μόνο πού μποροΰμε
  νά κάνουμε, εΤναι νά γελάσουμε
  μέ τα χάλια τους!
  χθεσινή παγκρήτια σύσκεψη τώ
  Σταφιδοπταρ—'ωγικύν 'Ενώσεων
  Γεωργικών Συνεταιρισμοών. Κι
  εχουν δικηο Γιατί ό άγροτης
  των
  τοΰ
  τταραγωγης Γιοττΐ στο «κρατοί,
  δικαίου» πού ζοΰμε ό
  πολαμβοτνει τά.
  ...... _ ... -, καθη'μερινών αύξήσεων, καί
  τό πρότο θΰμα τής σντιλ'α πληθωρισμού. Αύ^ίΐς αΎ*^1
  ικής κυδερνητικής ττολιτικής, τό πάσματσ, στά γεωργικά
  πρώτο ΘΟμα τού μελλούμενου έγ κα, στό: έργατικά
  κλωβισμού μας στήν ΕΟΚ. Ή «λαϊλ—σ* τής ΕΞΟΚ
  Ή τιμή των 80 δραχμών καλύ κατοφτάνει, άπειλεΐ ντχ συνθλι-
  τττει στό έλάχιστο τό κόστος ψει τίς -τταροΓγωγικές τάξεις
  πειλε'ι να καταστρέψη τους ά
  γρότες μας καί ν« έξουβενώσει
  την οικονομ ια μας
  80 δραχμις ζητούν οί σταφι
  δοτταροΓΐ'ωγοΐ "Ενχχ αϊτημα στο
  6ποΐο πρεπεί νά εττιμεΐνουν ανν
  ποχώρητσ γιο: νά ξεψύγον/ν άιτό
  τόν σλεθρο και τόν οΐκονομικό
  μαρασμό
  Τό θέμα των Ίεραρχων
  καί ή έκλογή τού Νεκταρίου
  • Συνΐχεια από τή σελϊδθ 1 ποιφοσανχττολιστική ττολιτική
  νέοι συνεχιστές τού έργον τού τής Έκκλησίβς ·μέ τή> ύττοτ— η τττει
  πρόσχη τΓρθέλευστ) καί τούς ΰττοτπΌυς
  σκοττούς πού σέ τελική άνάλυση
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  ΕΙΣΤΕ Μ ΑΣΟΝΟΣ;
  Πολλά άκούγονται καί περισ
  σότερα λέγονται αϋτές τίς μέ-
  ρες στά Χανιά, γιά τόν έκλεγέν
  τα μητροπολίτη Κισσάμου καί
  Σελίνου κ Νεκτάριο Χατζημιχά
  λη.
  ΑΧΤΗΜΟΝΕΣ. ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Τού δικηγόρου ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥΑΑΚΗ
  ρισθώμεν εύσυνειδήτως καί άνε-
  τπηιρεάστως την ανατεθείσαν η¬
  μίν υψηλήν εντολήν».
  "Αρθρον 34
  Οί Μεγάλοι Άξιω,μαιτκοί τής
  Μεγ.: Σττοάς είναι οί εξής:
  1) Ό Μεγ : Διδάσκαλος
  2) Ό Πιρόσθ.: Μεγ.: Διδά
  σκαλος
  3) Ό Α' Μεγ.. Έπότττης
  4) Ό Β' Μεγ : Έπόπτης
  5) Ό Μεγ.: Ρήτωρ
  Ό Μεγ.: Γεν.: Γραιμμα-
  6)
  τεύς
  7)
  9)
  9)
  Ό Μεγ.: Θησαι/ροφύλαξ
  Ό Μεγ.: Έλεονόμος
  Ό Μεγ.. Τελετάρχης
  1 0) Ό Μεγ : Δοκιμαστής
  1 1) Ό Μεγ : Άρχ . Φρου-
  ρών
  Άρθρον 35
  Τα αξιωματα ταύτα κατανέ
  μονται διά (μυστικής ψηφοφορί
  άς καί απολύτου ττλειοψηφίας
  μεταξύ των έκλεγέντων τακτι¬
  κών Μελών τού Συμ6.: τής
  Μεγ : Στοάς, έντός τό πολύ 1 Ο
  ημερών άΐπό τής έχλογής των,
  τή φροντίδι τοΰ ττρώην Μεγ.:
  Διδ : έν είδική ττρός τούτο συ
  νεδρία αυτών, καθ* ήν είναι άττα
  ραϊτητος ή παρουσία των 3)4;
  τουλάχιστον, των αίρετών Με¬
  λών τού Συμβουλίου.
  Σ&δάσμιος ή 'Αξιωμ. Στοάς
  δέν δύναται συγχρόνως νά εΐνα
  καί Μέλος τοΰ Συμβουλίου τής
  Μεγ : Στοάς, έκλεγόμενος δέ
  τοιούτος ύποχρεοΰται, έφ' όσον
  ήθελεν αποδεχθή την εκλογήν,
  νά παραιτηθή τού έν τή Στοα
  Τά αίματηρά γεγονοτα πού
  διαδραματίστηΐκαν στό ήλιόλου-
  στο Κιλκίς μεταξύ άκτημόνων
  καί τσιφλικάδων, σέ συνδυασμό
  μέ μια πιρόσφατη έπίσκεψή μου
  σέ κάπτοιο Μοναστήρι τού Νο
  μοΰ μας άττοτελοΰν τήιν άφορ-
  μή γιά τό άρθρο αΰτό. Καί λέω
  (σέ συνδυασμό^ γιατΐ ό άγώ-
  ας αύτός των άτκημόνων έναν
  τια σέ φυσικά πράσωπα, τούς
  τσιφλικάδες, θά μπορούσε σέ
  κάττοια δεδομενη στιγμή νά έξε
  λιχθεί σέ αγώνα ένάντια στήν
  Έκκλησία άφοΰ τό είδικό βάρος
  τής σχέσης άκτηιμόνων ά—ό τή
  τσιφλικάδων καί Έκκλησί
  άς ότΐτθ την άλιλη είναι, ή στέ
  ρηση τής γής άττό τούς φυσι-
  κους δικαιούχους της.
  Στό ση-μεΤο αΰτό θεωρώ σκό
  πιμο νά τονίσω δτι, ό δρος "Έκ
  κληρία χρησΐιμοποιεΐται έδώ
  σάν αύτοδιατχειριζόμενη οίκονο-
  μική ιμονάδα μέ τεραστία τεε,ρι
  ουσία, καί δέν είναι στή πρόθε
  ση τού ύτΓογράφοντος νά θίξει
  τψ έκκλησία σάν τόπο λατρεί
  άς τοΰ Όρθόδοξου χριστιανικοϋ
  δόγματος. Είναι σέ δλους γνω
  στό ττώς ή Έκκλησία στην Έλ
  λάδα κατέχει καί έκ·μεταλλεύε-
  ται μιά τεραστία άκίνητη. ττερι
  ουσία πού τής άττοδίδει ύψηλά
  είσοδήματα. Τό θέμα έχει άττα
  σχολήσει τόν τελευταΐο καιρώ
  πολλές φορές τίς στήλες των έ
  φηΐμερϊδων τή Κοινή Γνώμη καί
  τή Δημοσία Διοίκηση. Βεβαία
  οί διοικοΰντες την έκκλησία ποι
  κιλώνυμοι Μητροπολίτες καί Πά
  ρα)μη;τρο~ολίτες θιγομενοι άτο-
  μικά ή διοικιητικά, άμεσα ή" €μ
  μεσα άπό τό θάρυβο γύρω άττ'
  τό πρόβλημα ττού λέγεται Έκ
  κλησιαστική ττεριουσϊα τη,ροΰν
  «σιγήν ίχθύος». Όμως δταν £
  να κοινωνικό πιρόβλτϊμ'μα άγγϊ-
  ζει τα δρια τού σκανδάλου ή σι
  ωπή άτττό μέρους των ύπευθύνων
  δέν είναι χρυσός. Πολύ ττερισσό
  τερο δέ δταν τό ττροδλημα άφο
  ρά ή £χει σχέση μέ θεσμούς
  πού μέσα στά ττλοίσια τού σύγ
  χ,ρονου κόσμου^ ττροδλημαιτί-
  ζουν, άναλύονται, καί σέ τελευ
  ταία άνάλυση εντονα άμφισδη-
  τούνται! Μιλούμε πάντα γιά
  την έκκλησία ττού τόν τελευταΐο
  καιρό συγκλονίζεται, καί άπό
  ΠΑυτ —αοκαΛογιαννη 20-ΗρακΑειο τπΑ. 288847
  χαξιβ
  >ευε
  ^ε καϋα & φθηνα
  ΑΕ Ρ
  Ο ΠΟΡΙ ΚΩΣ
  Απλο
  Έπ/φης
  'Αηλο
  Επ|ψης
  Λονβινο
  89ΟΟ
  12ΟΟΟ
  Μα6ριπι 8900
  13500
  Παρίσι
  8500
  125ΟΟ
  Μίλανό 7400
  10500
  Μοναχα
  75ΟΟ
  1ΟΟΟΟ
  Ρωμη 6500
  10800
  τη 82ΟΟ
  10500
  ΛΛε Πούλμπν ΕΧΡίϊΕδδ
  3μ 8700
  13ΟΟΟ
  Λονδίνο 25ΟΟ
  4500
  Β-ραλϊνο
  8300
  12000
  Μιλανο-Ινΐπο-__
  ___
  ~ 8500
  125ΟΟ
  λώνια-Βενετία 1900
  3700
  ι 9900
  155ΟΟ
  Ναπολη· Ρωμη:__
  ___
  Στοχάλμη
  10000
  185ΟΟ
  Φλίώρεντία 2500
  45ΟΟ
  Ξββννη
  6600
  9700
  Βρυξέλλες 2200
  4000
  7500
  1Ο5ΟΟ
  /
  σκάνδαλα άλλου εϊδους καί πού
  θά έητρεττε ή ήγεσία της, καί
  γιά τόν λογο αύτό, νά εύαισθη
  τοποιεΐται σέ δτι άφορά τή στά
  ση τής κοινής γνώμης, τοΰ λα-
  ού, άπέναντι τη. 'Αντίθετα λοι
  ττόν 0—* δτι θά περίμενε κανείς
  οί Άγιοι Ίεράρχες μας όρκί
  ζουν δικτατορικές κκδερνήσεις,
  καταδιώκουν καταξιωμενους κα-
  τώτερους κληρικούς παίρνουν
  σαφώς άρνητική θέση πάνω σέ
  καυτά σύγχρονα κοινωνικά ττρο
  δλήματα καί σκανδαλίζουν τό
  ττοίμνιο τους μέ πράξεις πού
  φέρνουν στό νοΰ σελίδες έργων
  τοΰ Μαρκήσιου Ντέ Σάντ.
  Κοντά σ' δλ' αύτά οί οίκο
  νομικές άτασθαιλίες. "Εσοδα πού
  ύτΓθλογίζονται σέ δισεκατομμύ-
  ρια καί κανείς δέν ξέρει ττώς δι
  ατίθενται, Οίκόττεδα πού μετ,ροΰ
  νται σέ χιλιάδες στρέμματα·3 πό
  λυκατοικίες πολυτελοΰς κατα-
  σχευ,ής κα! τεράστιες έκτάσεις
  καλλιεργήσιμης γής στήν κυριό
  τητα της Έίκικλησίας, σέ μιά
  χώρα πού ύπάρχουν άκόμη κο
  λήγοι. Καί βεβαία ή απαντήση
  εΤναι ετοίμη. «Τά χρήματα δια
  τίθενται δι' έκπτλήρωσιν φιλαν
  θρω~ικών σκοπών καί διά την
  λειτουργίαν εύαγών ΐδρυμάτων».
  Άκόμη κι άν θεωρήσει κανείς εί
  λικρινεΐς αύτές τίς ττροθέσεις,
  καιρός, είναι νά άναγνωρίσουμε
  στήν πολιτεία στό όργανωμένο
  κράτος, τό δικαίω,μα καί την ύ
  ποχρέωση νά φροντίζει γιά την
  κοινωνική άσφάλισΐι των ττολι-
  τών- μελών τού άκρου άττό αύτούς
  άττΓθτελεΤται καί αΰτούς ύατοτθθε
  ται λειτου,ργικά έξυττηιρετεΤ. Ό
  κλήρος πρέττει έιτιτέλους νά κα
  ταλάβει την άττοστολή τού.
  Μιά άπ-οστολή πού στιμε,ρ<χ φαί νεται νά έξαντλήται σέ έιβδομα διαΐα ραδιοφωνικά κηρύγματα, τής χειρότερης μορφής, γεμάτα στόμφο καί επο:ρση. «Άγιοι Πατ£ρες» Ιχετε χάσει την έττα- φή μέ τόν λαό. Ή ζωή σας, ή διδασκαλία σας ό ττλοΰτος σας προκαλοΰν τούς τπστούς. Καί ή ττρόκληση, άλλοίμονο &ν δέν τδ χε,τε καταλάβει, ξεττερνάει τα δ ρνα τού άνεκτοΰ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Δικηγάρος Πέρα δμως άττ' δλ' αύτά κυ κλοφορησε ή ψήμη δτι στήν ύττο γράφη τού χρησιμοττοιεΐ άπτο ττα λιά, Μασονικά σύμβολα. "Αν καί τά χαρτιά είναι χαρτιά; καί άν συμδαίνει κάτι τέτοιο γρήγο ρα θά μαθευτή, ρωτά-με στά Τ- σια, χωρίς καμμιά περιστροψή: ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙ ΩΤΑΤΕ; Τά «μασονικά» Σύμβο λα είναι τγραγματικά μαρτυρία μιάς ίδιότητας ή μήττως κάττοια άπλή σύμπτωση; Έμεΐς, δέν τολμάμε νά τό πι στέψουμε. Δέν τολμάμε νά πι- στέψουμε δτι έχει διαδρωθεΐ σέ τέτοιο βάθος ή έκκλησία... Γι αύτό ακριβώς ζητάμε αύτη την εξηγήση> άττό έναν άνθρωττο
  πού τόσα πολλά επαθε και τό
  σα πολλά ακουσε τίς τελευταΐ
  ες ήμέρες, Σεδασμιώτατε Νεκτά
  ριε Χατζημιχάλη, προστατέψτε
  τό κΰρος σας, την ττροσω-ικό
  τητά σας... Μιά φήμη δέν άργει
  νά διαδοθει. Καί «καλυτέρα νά
  σοΰ βγεΐ τό μάτι, παρά τ* δνο
  μα...»
  Παττακοΰ, πού μέ τό
  μα τού Πανεπιστηιμίου; δίχασε
  τόν ΚΙρητικό λαό; Κι αύτη 6ασι'
  κά εΤναι ή επιδιώξη εκείνον πού
  έπιβουλεύονται την Κρήτη_ Νά
  δημιουργοθν άναταραχές, νά δι
  χάζουν τό λαό, νά προλειαίνουν
  τό εδαφος γιά τά δικά τους τα
  σχέδια. Και ή Ίστορία της Μη
  τράττολης Κισσάμου, φαίνεται νά
  ύττηρετεΐ κάττοιον υΊΓθτττο σκο-
  Διακόσα ύ)πομνήιματα γιά
  νά μπεΐ ό Νεκτάριος στόν κατά
  λογο των ύττοψηφί«ν Μητροπο-
  λιτών, εΤχαν κάνει οί τταΐράγον
  τες έκεΤνοι πού πρωτοστατοΰν
  σημερα στήν μή ένθρόνισή τού,
  σύμφωνα μέ πληροφορία μας
  πού προέρχεται άττό έγκυρη έκ
  κλησιαστική πηγή.
  Έν ττάση δμως περιπτώσει,
  6 Λαός θέλει αλλο Μηιτροπολί-
  τη, Κ ι· αύτο θΰίπρεπε νά τό ξέ-
  ρου,ν καλά οί 'Ιεράρχες. Κι ά¬
  κόμη, άς θυμηθοΰν οί προκαλούν¬
  τες τόν Θόρυ6ο) τί εγινε σττίν-
  Κύπρο τό 1 974 ή μάλλον τί έγι
  νέ μέ την έκλογήι κάποιου μη-
  τροττολίτη, πού δέν τόν ήθελε ό
  Λαός. ΕΤναι άπλή σύμπτωσηι ή
  μήπως η έττανάληψη μιάς τραγι
  κης ίστορίας; Ό Μητροπολίτης
  εΤναι ΜηιτροτΓολίτης καί τίποτ'
  άλλο. Κι' ή Κρήτη σνιμερα εχει
  πολύ σοβαροτέρα προδλήματα
  νά έπιλύσει. Τίς 6άσεις5 τούς
  ξέ)νους πράχτορες (ΟΑ — ϋΙΑ
  Μ0ΣΑΝΤ) πού δροΰν άνενόχλη
  τοι.
  "Ας σταματήσει λοιττόν ή ά-
  καί την Τδια την έκκλησία 6λά
  και τούς σκοττούς των έχ-
  θρών τής Κρήτης ύττηρετεΤ.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΛ- ΑΠΟΚΛΛΥΟΙΕ ΠΡΩΤΗ
  10 ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ
  δεχτα εναντίον πολιτών τής χώρας αυτής, την 0^1010
  θεωροΰν φαίουδό τους.
  ΚΑΙ οί μέν "Αμερικανόν — στό κάτω της γραφης —
  τή δουλειά τους κάνουν οί όΐνθρωιπου αλλά έμεΐς οί
  "Ελληινες καί κυρίως οί ειπίσημοι κυβερνητικοί μας
  έκΐπρόσωίποι, τί κάνουν, έκτός ώπό τό νά θεωροΰν τούς
  συγχρ,ονους γικάνγκστερς σάν··. φϊλους καί.. συμμά-
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΦΙΛΟΣ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
  Ύστερα οπό τρία ολόκληρα χρό
  νκι ο «ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ» γρόφα
  καί πάλι γιά τούς αναγνώστα
  τίς «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» τίς... μεσονύ-
  χτιες εμπειρίες τού.
  ■Ε.-ϊ_ίΐ.Ι-Ίτ
  ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...
  ΠΑΡΑΒΑΤΗΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Μιά συιντοραχτική άττοκάλυ- δείχνει πως ολοι εϊμαστε
  ισοι
  ψη> εΐδε τό φώς της δημοσιότη
  τας την περασμένη δδομάδα:
  Ό άντεισαγγελέας κ. Βαρέλλης
  ■πού ι>ττηιρετεΐ στό Ήράκλειο, ττα
  ρανομεΐ... χτίζει παράνομη οί-
  κοδομή σέ τταραθαλάσσια ττεριο
  χή τού Ήραικλείου. Ποίος; Ό
  Είσαγγελέας, ττού ττροτείνει ττοι
  νές στίς ττολλές άπό τίς δεκά
  δες τέτοιες δίκες ττού γίνονται
  στό Ήράκλειο,
  Ό προϊστάμενος τού κ. Γ.
  Ζορμττάς, ασκησε — λεγεται —
  δίωξη .. Μιά έντιμη ττράξη, ττού
  άπτεναντι στούς νόμους...
  "Ομως, άς έρευνηθεΐ ή απόθε
  ση .. Καί μακάρι νά εΤναι ψέμμα
  τα. Γιά νά περισωθεΤ τό κ&ρος
  τού θεσμοΰ μιά καί γιά νά πά
  ραμεΐνουν οί μέχρι σή'μερα κα
  λές έντυτΓώσεις πού άψησε ό έν
  λόγω λειτουργός στο Ή[ράκλειο.
  Γιατΐ, τό νά παρανομεΐ Ινχΐς ά
  ττλός ττολίτηις, είναι Τσως μιά ά
  ττλή ποινική υττόθεση. Τό νά ττα
  ρανοίμεΐ δμως έκεϊνος πού εΤν~>
  ►ταγιμενος γιά νά τίροστατεύει
  τούς Νώμους, είναι κάτι παρα-
  πάνω...
  Ό Ο Ο
  Άπό τή Σουηδία.
  ... γιά τό Μάνο Χαρή
  Τόν Μά<νο Χαρή τόν γνώρισα έδώ στη Σου- ηιδία (πού μένω καί ήΊρθε γιά λογους ύγείας· Πά τούς ϊδιους λόγους ^σρυγε άτιδ δώ γιά την Βουλγαρ,ία- Μέ την εύκαιρία μιάς στρώτηις επικοινωνίαν μέ την έφηίμερίδαι τού, τοΰ εΰχομαι καΐ έγώ καί ή οικογένειαι μου, νά γίνει γ,ρήγορα καλά καί νά γυρίσει στήν οικογένειά τού καί την εφημε¬ ρίδα τού. ΧΡΗΚΤΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ· άπο τό Τρελλεμπάρ τίίς Σουηδίας Ένοικιά<ονΐαι παραθαλάσοια νεοδμητα διαμε- μίοματα μέ πλήρη έσιίιπλωση πρός 15000 δρχ. είς Κοκκίνη Χάνι. Πληιροφορΐες οέ ώρες καταοτηιμάτων είς το τηλέφωνον 286-806- ΚΑΘΗΓΉΤΕΣ, Μαθημαιτκόο. Φιλόλογος, Φυ- σικός, συνεργάτεο Κεντρικων Φρονηοτηρΐων, παραδΐδουν μαθήματα των εΐδικοτήτων τους σέ μαθϊγτές μεμονωμένους ΐί νκρούατ· Είδικώτερα ά ναλαμβάνουν ύιτπεύθυνα την προετοιμασίαι γιά τίς είσαγωγικές Λυκεΐου π&ριοδου Σετπεμβρΐου· Τηλ. 231508 καΐ 231518 κώί 224 - 225 (8—10 μ.μ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - 5 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΩΡΑ 8.30 Μ.Μ. ΣΤΗΝ «ΟΑΣΗ» ΣΥΝΑΥΛΙΑ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ' ΤΗΝ ΑΦΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΝ ΚΩΓΓΑ ΚΟΣΜΙΔΗ ΚΑ! ΤΟ ΒΟΛΙΒΙΑΝΟ ΙΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟίΐνΐΑ ΜΑΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΤίΙΡΑ πού τό θέμα πηρε τή διασταση πού τοΰ ώδωσε ή άιθηιναική εφημερίδα καί πού ή ΆντιπολΙτευση, 4λ- λά καί διακεκριμένοι παράγοντες τής Πολιτιχης, Κοί νωνικης και Πνευματικάς μας ζωίής καταδΐκασαν την προκλητική άμερικαινική άνθελληνική ενεργεια, νομί ζομε πώς πρέττει κάτι ούσιαοτικώτ&ρο νά γίνεΐ/ γιατί — όπως έπανειλημμένα ίίχομε τονισει — άν μείνωμε κι αύτήιν τή φορά ιιέ τσταυίρωμένα τά χέρια» σύντομα οί Δυτικοί μας «φίλοι καί σύμμαχοι» θά μας κάνουν καί ιπΐό χειρόαερα. ΚΑΠΟΤΕ, έ-πΐ τέλους, θά πρέπει καί ό Λαός νά παίρ νει ύπεύβυνες καί άποτελεοματικές θέσεις, σέ τόσο μεγάλα καί σοβαρά έθνικά θέρατα, γιά τά όποϊα — δυ ατυχώς — ή έπίσηιμη Κυβέρνησή του3 ποιεί την νίσ- σαν» καί «άγοράζει άιγρούς» προκεΐιμένου νά μην έ- ξέλθει της περιχαιρακωμένιης φιλοαμερικανικης θέοης της, πού έκφράζεται μέ τυ ννωστό μειωτικό σύνθηιμα «άνήκομεν είς την Δύίσιν». Σ'ΤΗΝ Έλλάδα στατε θά αρχίσωμε νά άνή(κομε;>
  ΕΞ ΙΑΙΩΝ (;) ΤΑ ΒΕΑΗ
  τραφεϊς ίεράρχες νά τά δανμισυργήσουν ωστε νά τ' ά-
  ποστεροΰν σίίμερα άπό τόν άκτήμονα Κρητικό λαό καί
  νά τά ρευστοτχοιοϋιν έ'π' ώα>ελε1α ΐδίων θυλακίων! Ή
  ίεραρχία πού οτρέφει μέ ύπεροχρΐα σατρ<υτική τά νώ- ια στό λαό καί διαλύει άστωθο<ί3σα τό στλήρωμα τίίς Έκκληοίας! Ή ί&ραρχία ή μέ την στάση της μεταοτρε- φουσα τό θρ,ησκευτικό σ'υναίσθημα των Νέων κενώνω- σα τούς Ναούς καΐ πληρώνωοα τούς οϊκους των νυ- κτοβίων- Ή λαμπρή μομφή, ή σύνσεΓ|, τό σθένσς, ή φρονηιοη τοΰ ΜηΓτροιπολίτου Κυδωνίας καί Άποκορώνου κ·κ· Εΐρηναίου δέν άιρκεϊ μόνη νά έξυγιάνει την βαρύτη- τα νοσουσα Έκκληοία της Κρήτης. Τό σκάνδαλο κοπα ψήφΐσης τοϋ Γερμανίας Εϊρηναίου πολλά ανεκάλυψε καί περιοσύτερα θά φέρ,ει σύντομα στό φώς! Μέοα στήν πυκνή δέσμη δεινών καΐ έπιβουλών κατά τής Μεγαλονήτου, τό 6έλσς της ίεραρχικης άνεπαρκείας διαγ,ράψει την θανατηφόρα τροχιά τού πρός την καρ- διά τής Κρήτχΐις! Ποίος θά άοτοτρέψει τό οληγμα; Ποί¬ ος άλλλος άιπό τόν Κρητικό λαύ... ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Τό περίφημο άγαλμα ) Ελευθερίας ΟΙΛΑΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΟΝΑΧΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ Μ.Χ. »♦♦♦♦ ΑΡΙΣΤΟΙΠΩΛΗΤΑΙ Μία άπό τίς μεγαλύτερες καί συ·νεπέοτερες 'Α- νώνυμες Έταιρίες στόν κλάδο της, ζηχδ πω- λητές μέ: 'Ηλικα άπό 27 - 35 έτών Ανώτερη μορφώση Φιλοδοξίες καί πάβος γιά διάκριση καί έατιτυχία. Ψ ΠΑΡΕΧΗ 'Λμοιβή άνω των ?0·000 "Αριστο κλίμα εργασίας καί πρωτοβουλιών Προοΐτπκές Διοικηχϋκης έξελίξειυς. Οί ένδιαφερόμενοι παρακαλοϋνται νά τηλεφω- νήσουν μονο την Δευτέρα ώρες εργασίας οτόν άρ%ό 2&1437 κ. Γ-ΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΝ.