91233

Αριθμός τεύχους

276

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  δ|«ΒΙ β .· β ■■■■■
  Χαρας σ' αυτόν, «ού -ρΐν μ< χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό στόμα, προλάίη νά π«ϊ £στ« καί μιά συλλαβή δική τού. Ι | ■ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Β ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διευθυντήν: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μσρογιώργη « - Τηλ. 210291 Χρονος 6ος·-·Αρ. Φύλ. 276—Δρ*. 10 # ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΉΣΕΩΣ λ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ V τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΪΛΑΚΗΙ Άνοιχτή έπιστολή ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Τού Κυριακού Λιακογιάννη Άξισπμε κύρΐε Ύπουργέ "Οταν προσφατα συναητη0ήκ<ιμε προσκε- κΑημενοι οέ κάποια δεζίαχτη καί σέ ερωτήση μου: «Τί συμβαϊνει μέ τόν Μάνο Χαρή», άιπαντή σατε: «Ό Μάνος Χαρής είναι φίλος μου' κι όν £- ει κάτι νάι μοΰ καταραρτυρή'ϋει νά τό πεϊ ξεκά θαρα! "Ετοι κάνουν οί ανδρες» Ή ίισχυρή οας μνήμη, ΐσχυροτέρο τής ιδικής μου θά συγκρατεϊ ασφαλώς έκεϊνο τό διάλογο- Έπειδή λοιιπόν κύριε Ύπουργέ ό Μάνος Χα¬ ρής, ώς γνωστόν, εύρίοκεται προσωρινά έκχός δηιμοοιογραφΐας καί όκτός Ελλάδος, ύΐποΓχρεοΰ- μαι άπό τή δική τού θέση νά παρατηιρήϋω τα πά μακάτω· Ή εφημερίδα «Αύιγή» οτό φύλλσ της 2-7-80 δή μοσκεύει πρωιτοοέλιδο τόν τραγικώτερο τίτλο πού εΐδαν τα μάτια μου άατό την όποχή τής Γερ μανικής Κατοχης μέχρι οήμερα· Ιδού ό τιτλος: «ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΧΟΥΝΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΛΕΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ!» Κύριε Ύιπουργέ, όμο'λογώ χωρΐς &ιάθεοη δρα- ματοατοίηοης 8 π συ/γκλονίστηκα μέχρις ίλϊγγου! Μολονότι γνωρίζω τή σοβαρότητα τής παραπάνω εφημερίδας, ύπέθεοα άιρχ-ΐκά, δτι πρόκειται τιερΐ λάθους ί παρερ,μηνείας. Διαβάλοντας όμως τό περιεχόρενο τοΰ ΰρθρουι 6ε6αιώθηκα ότι όντως όκστομΐσατε αυτή τή φθάση· Καϊ στόν ϊλιγγο προσετέθη τό δέος. "Ωιστε κύριε Ύιπουργέ ή Έλλάδα κίΐτά την ά πυψή οας ΐίχει ϊοες εύθύνες πρός την Τουρκία! Τίς πρός τί κύριε Ύπουργέ; ΠοΟ, ποτε, καί πώς ένοχλήααμε τούς Τούρκους γιύ νά μάς άϊτοδώσε τε συνυ(π£υβυνοτη(τα; "Ιοες εύθύνες όμως κύριε Ύιπουργέ, μέ βάϋη όΐτυιαδήίποτε λογική, άΐπό έκείνη τοΰ Άρισιοτέλη καί τοϋ Πλωτίνου μέχρις έκεΐνης τοΰ Βάκωνος καί τοΰ Καρτέαιου, ιοΰ Λακ καΐ τοΰ Κάνι, ιρϋ Φΐχτε καΐ τοϋ Χέγκελ, τοΰ Μάκ καί τοΰ Αύτη, μέ 6άση την όποιαδήττοιε ανθρωπίνη, λογική καί την έξ αυτής άπορρέουοα νομοθετική έπιστήμη- ϊσες εύθύνες λέγω, κύριε Ύτισυιργέ/ προϋιποθέ- τουν καΐ ϊσες ύτΐσχρεώσεις καΐ ϊσα δικαίω- μ α τ α! Τ6 δαοκαλ«ΰον αυτή τή νοροτέλεια εί- 0 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ: - ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σέ φυλακίση 22 μηνών... 'ΕΞνώ ό Μάνος Χαρής είναι άρ ρωστος κβΐ υοσηλεύτεαι σέ Νο σοκαμείο τής Σόφιας καταδικά- στηκε προχθές ά—ό τό Τρκμελές Πλημμελειοδικεϊο σέ φυλακίση 22 μηνων καί ττροστιμο 4Ο0. 000 υστερα ό—ό μήνυ~η τοθ Δημ. Μαλλιαρακη γιά έξύβριση καί συκοφαντική δυσφήμιση διά τού Τύπον. Τό δικαστή,ριο δέν εκανε δε- κτο οΐτηιμα τοθ Ιδρυτη της έφηιμε ριδας μας, γιά αναβάλη τής 61 κΤ.ς μέχρις άττακαταστάκΓεως τής ϋγείας τού. "Ετσι στην ττροχθεσινη δίκη ακούσ—(κοον μόνο οί ά—όψεις τοΰ /μτ|νι»τή. Ή τταροπτάνω ττοινή εΤ (ναι έφέσιμη. Ιδιαιτέρα έντύττωση προκάλε σε στό άκροατηριο ή έττιμονή τού μηνυτή καί τής Οπεράσιτισής τουι νά γίνει ή δίκη δν καί ό Μά νος Χαρής ιτβρνα μι« δύσκολη κσμττή νοσηλ*ι/6μεν»ς στό έξωτ£ ρικό. Ιτούς άνοττνάσπ.ς ττ>ς έφημε
  ρίδας μας είναι γνωστή ή ττερΐ
  ττέτεια! τοθ Μάνου Χαρή έξ αίτί
  άς τής όιττοίας, όΛΌΓ/καστηικε νά
  άναβεσει την δϋεύθυνση τής έ>η
  μερίδας στόν ΚυριάχΙο Διακογι-
  άννη, α-οχ»ρώντας μέχρι ά—οκά
  ταστάσεως τής ύγείας τού καί ά
  ττό την εφημερίδα «χι άπτό την
  ένεργό δηιμοσιογραφΐα.
  ναι τταράλογο..· Σύρφωνα έστ,ομένοϊς ,μέ τα λε-
  γόμενά σας ή Έλλάδα καϊ ή Τουρκία έχουν τίς
  ϊδιες εύθύνες καί κατά συνεπεία τίς ϊδιες ύπιο-
  χριεώοεις καί τα ϊδια δικαιώρατα! Θαυμασία!
  "Ωστε «τό μϊοό Αίγαϊο στήν Τουρκία», είναι ι
  οτορία τελειωμένη, ίστορια πού πιρέττευ γλυκά -
  νλυκά κι' άνώδυνα ό Ελληνικάς λαός νά συνει-
  δηιτοποιήΐοει καί ν' άαχοδεχβεϊ..··
  "ϊσες εύθύνες κύριε Ύπουιργέ, ώς πρός πο'ΐό
  θέιμα; Ώς πρός τίς διακόσιες χιλιάδες προσφυ-
  γες της Κύπρου; Ώς πρός την κατσχή, τής νή¬
  σου; Ώς πρός τίς χιλιάδες άγνοούιμενα Έλληνό
  πουλα; νΙϋες εύθύνες κυριε Ύιπουργέ! Δηλαδή
  καθ" υμάς ύπάρχουν δύο Αττίλες; "Ενας Τοϋρ-
  κος κι' 2νας "Ελλη,νας;
  Ή τελευταία ©ξαετια όλονέν έντονώτερα καί
  σατανικότερα διαχέεται στόν Έλλαδικό χώρο ά
  πό τούς ψε'καστήρεςίΓής Άμερ,ικανοτουρβαΐΐαϊς προ
  παγάνδας £να ΐιανύπουλο σύνθτιμα πού άποβλέ
  πεϊ οττόν έθΐσμό μέ αύτό τής έλληνΐκης κοινης
  γνώμης καί οτήν «ώρίμανση» τοΰ περΐεχορένου
  τού στή σκέψη. τοΰ "Ελληνος. Τό σύνθτιμα, μέ
  τίς διάφορες άιποχρώσεις τού, περικλεΐεται στίς
  φράοεις: «Έδώ-πού τα λέιμε έχουν κι οί Τοΰρκοι
  τα δϊκια τουςΐ»
  "Ερχονιαι λοιιπον οί δηλώσεις σας κ. Ύατουρ-
  γέ, νά έιπικυρώσουν, νά όπισημαποιήσουν καϊ νά
  έπιοτεγάσουν αύτό τό σύνθηρα· Εάν τα λεγόμε-
  να σας εξετοξεύοντο άΐχό οτόματος τοϋ Ύΐτπουρ-
  γοΰ Εξωτερικών τής Τουρκίας, κάβε "Ελλην θά
  έξεμαίνετο καί θά άντιδροΰσε, άλλά όπωσδήιπο-
  τε δέν θα έξεπλήΌοετο. Έκ τοΰ στόματος τοΰ
  "Ελληνος Ύιπουργοΰ των Έξαντερικών ή ψράση
  προκαλεΐ σκοτοδίνη, έξουθενώνει, άιπελπίζει!
  Στή ουνέχεια των δηλώοεων σας προοβέτετε
  ιό έξϊίς έξοντωίτικιό: «Υπήρχαν κακές διαβέοεις
  καί έκ μέρους τής Ελλάδος κατά τής Τουρκί¬
  ας»! Δηλαδήι κ· Ύιπουργέ έατρεπε νά ήσαν οί δια
  θέσεις μας καλές καϊ άγαθές; "Ωφειλε ή Έλλά¬
  δα νά εύγνωμονεί την Τουρκία έΊτβειδή ή τελευ
  ταΐα κατέλαβε μόνο τό ηΊμισυ της Κύπρου;
  Δυνάμει αυτής τής ουλλογιστιικίίς κύριε Υπουρ
  γέ πρέπει νά οΐπεύοουμε "Ελληνες καί Έλληνο-
  -■Ϊ-Ε.Π.Ι.Ϊ-Η
  ΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
  ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΕΤΒΑ;
  τού
  Πρίν εϊκοσι μέρες ρ,ωτούοαμε τούς άρμόδιου<: Δηιμοιτκοϋ Συιμβουλίου τί έ'γινε μέ την γνωμοδοτηση των Νομιικών Συμβούλων τοΰ Δήμον τιάνω στό θέμα τής έγκυρατηΐτας τής σύμ6αση.ς πού υπέγραψε ό Δή- μαρχος μέ την ΕΤΒΑ, γιά την ΰδρευση της Βιομηχα- νικής Περιοχης· "Οπως είναι γνωστόν ό Πρόεδρος τοΰ Δημοτικόν ΣυμοΌυλΙου, είχε θέοει ιπροθεορΐα στους Νομικούς Συμβούλους, μέχρι τίς 30 τοΰ Μάη. Ό Μάης όμως (πέ ραοε· ΤΗρθε ό 'Ιούνης- Πέιρασε κι έκεϊνος- Καί μπή- κα,με γιά τα καλά στόν Ίουλη.·· Έν τώ μεταξύ κανείς δέν άπάντησε στό προηιγούμενο σχολιο ο(3τε ξέρει καί κανεΐς τί &γινε- Καρμιά έξέλιξη. δέν ύιπάρχει ϊ) του- λάχιοτο καμμιά έξέλιξη δέν μαθεύτηκε.. Μήσιως λοιπόν ό κ. Πρόεδρος έννοοΰϋε την 30 τοΰ Μάη τοΰ 1981; Νομίουμε ττώς χιρειάζεται μιά άοτάντη- ση ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δνακρίσεις γιά λαθραία έξαγωγή ουναλά γματος άπό τή Βάση Γουρνών; ΠλΓ)ροφορί€ς ά—ο την Άμερι- κανικη Βάση Γουρνών άναφέ- οονν δτι αύτό τόν καιρο γινον ται άνακ·ρίσεις στο ττροσνπικό κάττΌΐας Ιδιωτικής Τράτπεζας ττού στεγάζεται μέσα στή Βάση, γιά να έξακ,ριδωβεΤ άν γίνεται λαβραία έξαγωγή συναλλάγιμα- τος ώτΓθ *£λληνες ιτού συνδέον ται μέ τό §ένο προσοϊττικό τής Βάσης. Δέν μττοροθμε (καί θά εΤιμα- σταν κοι/τοί άν πιστεΰαιμε το άν τΐθετο) νά έλέγξουμε την άκρί 6«ια αυτών των πληροφοριών Τα ττάντα ττού σκαρώνονται έ- κεΐ μεσα εΤναί κρυψά·, καί οττά- νι α μττορεΐ νά διαρρευσει κάτι £ξω άρτό τό «Άμερικάνικο δδα ψος» των Γουρνών. 'ΕΞιτΓειδή δμως τό θέμα είναι ττολύ σοδαρο, άναροηιΐΐιμαστε &ν έκεΐναι ττού κάνουν τίς <3βν<ΐ κ,ρίσεις άναφερουν τΐττοτα στίς Τό Ήράκλειο διψά! 0Υ0 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΑΡΙΣ ΝΕΡΟ... 1 κυβικό γιά 19 μέρες στόν Σταυρωμένο _ ολλη θεοη της ίφημείΜ- εντοπιζετοι μαν© ατη... βαλασ χει νφθ. Οί ρρυοκ είναι στεν- Α~ νοΜοι_ε «επκα με το οα. Αωοδίί αηίγνωομενο 7Γ>λ£ ν« κοι παρομίνουν στεγνκ γβ
  «1 τήΓθ^οσοο< τό τόσο φων-ιατα. μας ιτλΓνροφαρουν «ολλες μερίς. Ιδιαιτέρα οπίΑΐτ.- Ιϋ«τβΤΓΗοά«»». Τό ιββε μερο πώ< αλο ηί κάττοια στική «νοι π ιιβτάστοση γιά %%£,££%£ »" «Μ>«Λ - Ηρα^-ον δεν ε- · ΣΥΝΕΧΕ.Α στή οελΐοα 4
  'Ελλη,νικές καταδιωκτικές Άρ-
  Όφείλουμε άκόμηι νά τονίσου
  ιμε δτι τό θέμα της λαθραίας έ
  ξαγωγής σι/ναλλγματος, ψιθνρΐ-
  ζεται άρκετούς μήνες τώρσ...
  Μόλις «μττή>ε στ' αντιά μας>
  άρχίσαμε μιά έττίμονη έρευνα ή ό
  ττοία — δυστυχώς — δέν άττεδω
  σε τιποτβ, &ττειδή δττως είναι
  φυκτικό, μεσα στη Βάση των
  Τουρίνον, δέν μττορεΐ νά τταττνσ'ει
  κανείς εθκολα πόδι.
  Τώρα καΐ μέ την εύκακράα τής
  τταραπτάνω ττληιροφορίες ιτροβαΐ-
  νοΐίμε σέ σχιε,τική δηιμοσΐευση,
  έλιτίζοι—ας οί άρμόδιες εΕλληνι
  κές άρχές} νά &ροΰν κάποια ά
  κρη.
  Ν Ψ.
  κύπριοι, νά ζηίΐήΐσουιμε γονυκλινεϊς συγνώμη ά-
  πύ τίς όρδές τοΰ Άττίλα καί τόν άρχΐ)γό τους ά-
  ςΊότιμον κύριον Χένρυ Κίσσινγκερ! Πρέατει δλοι
  οί 'Έλληνες νά άναοττέιμψουμε δεήσεις πρός άνά
  παυαη των ιΐ/υχών δλων των βαρβάρων ΐτρύ τίς
  έπελάσεις το^ς άνέκοψε ή «κακή των Έλλήνων
  διάθεοη» αιπό Γί&ν θερμοπυλών μεκρι τής Λευκώ
  οίας!
  Είναι δυνατή κύριε Ύπουργέ τόσηι άφυδάτωοη
  τής έθνικης μας ΰιπερηφανείας καί τόσηι άποσκε
  λέτωοηι τής Έλληνικης λεβεντιάς; Ποιοί πολι-
  τικοι κανόνες, ποία συμφέροντα έθνικα, ποιές δι
  πλωμτικές οκοπιρότηίτες ύιπαγορεύόυ τέτοια τα-
  πείνωαη; "Η μήπως ύπάρχουν άκόμη χαμηλότε
  ρες 6αθμαδες στίς οποίες καλούμεθα νά κατρακυ
  λήοουμε καί τίς άγνοοΰμε; "Ωστε ή των -άν
  των συνεχώς φθίνουοα Έλλη,νοατρέίπίεια δέν ά-
  φήνει χώρο τουλάιχιθττο οί5τε σέ μιά ύπολαθάνου
  οα Έλληνοφάνεια;
  Χίλιες φωνές, άιπό χΐλια κανάλια, μέ χΙλιους
  τρόπους, χίλιες φορές την ήμέρα ώγχονίζονται νά
  έμιποτίσουν τόΛαό μέ τήιν !δ<έα ότι ό πατριωτισμός είαι ξοπεραομένη μικροασπκή ψωρίαση! Κι ίίν οί άφελεϊς καί οί ρευιστης συνειδήισεως ένδίδουν, έιπιτρέπεται ή δική σας φωνή, ςρωνή ενός έσχιφα- νοΰς καί όξύνοος "Ελληνα νά ουνάδει μ·ετά των άλλοφ.ύλων; Κύριε Ύιπου'ργέ, δέν γνωρίζω άν οί δηλώσεις σας έκφράζουν ώποψεΐς της σημερινής Έλληινικίίς Κυβϊρνησηις· Ειραι δμως ίΛτερθέβαιος δτι τρομοκρατοΰν καί πληγώνουν κάθε Έλληνιχή ψυιχή- Τέλος, έιπειοαί, κατά καιρούς καί )ΐάλΐΌτα σέ κρίϋϊμες καί ιά τό "Εβνος καί γιά την πολατική σας παρουσΐα στιγιμές, μοΰ έπεριποιήισατε την ί- διαίτερη τΐιμή νά μέ καλέσετε καί νά ζητήετε την ταπεινή μοο γνώμη, άΐντλώ έξ αύτοΰ τοΰ γεγονό τος τό θάρρος νά σας συστήσω όπως τάχιστα προβητε σέ άποσαφήινιισηι των δηλώσεων σας καί γιά τό δικό σας δφελος, κυρίως δμως γιά τό καλό αύχοϋ τοϋ πολυβασανιισμένου τόστου. Άρκετά &■ πλα διαθέτει τύ τοορκιΐκό ϋτ,ροπαγανδιστικό όπλο- στάσιο· Άφαιρέοατε τού τουλάχιστο έκεϊνο των προσφάτων δηλώοεων σας· Μ είτα τιμίίς ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Οί περισσότερες άκρογιαλιές μας είναι μολυσμένες !Τό μπάνιο ττρονόμοιο των ολίγον ιΚοιλιές, έντερακαίλίπη στήνπσρσΑ/στής Αμνισσου 400 δρχ. κοστ'ιζεΓενα μπάνιο γιά μιά οίκογένεια Ι Κατακαλόκαι,ρο. Κι ό κασμος Ι σιγοψήνετοοι στό Ήράκλειο.,. ΟΙ Ι άκρογισλιές μας, ή μολυσμένες Ιθάναι, ή θά βρΐσκονται ττολύ μα κρυά, όττότε γίνονται ά~ροσιτες | γιά τόν ττολύ κόσμο Σ£ άκτίνα 7 -10 χιλιοιμέτρων Ο τό Ήραχλειο, εΤναί τουλάχι στο άδιανόητο νά κάνει κανεΓς μπάνιο. Δισεχατομμ6ρ·ια κολοβα κτηριδια. . τταραμονεύουν ένώ ή δασοσιμΐα των δυό ττσταμάν (ττού κυριολί,χτικά «ατεβαζοΐΛ» θάνατο) είναι ©π»—'ΐοοπιιη^" Στσν ΓιόψΜρο, παροοιβΆιζοντεΐι κατά καιρούς ψόφια ψάρια καί σέ λιγοτερη έκταση στίς ό&ο λές γοΟ Κατσαμττδ. Ή περιοχή τοΰ Λίντο άΠΓΟ'μέ ρα σε μερά γίνεται καί ττιό άκα ΟΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ: Αγοπητη Αλήθχια Στο ιρωτΓΐμα σου ο-αντΰ ευθιως: Δόν ειμαι μοσσνος. Ρωτή' στ ι τους ανιΑους αας στο Χανιά Λα Γνάκη και Χατζη4ο»η κα> τό
  Νικο Ψαρουδόκη στήν Αβήνο
  νά σας πούν γιά τονς αγώνκ
  μου, για την Ορβοοοξίβ ε» Τή
  Δημοκρατια.
  θεοφιΐλεοττατος
  ΝΕΚΤΑΡιΙΟΕ
  ΝΤΡΟΠΗ!
  ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ
  ΔΕΞΙΩΣΗ
  ΣΤΗ ΒΑΣΗ
  ΓΟΥΡΝΩΝ
  ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ
  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
  ΔΕΝ ΝΤΡΑΠΗΚΑΝ
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΑ
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ
  ΚΑΡΤΑ - ΠΡΟΣ-
  ΚΛΗΤΗΡΙΟ;
  ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΦΕΟΥΔΟ ΤΟΥ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗ;
  τάλληΑη ένώούμφωνα μέ δηιμοσι
  σγιραφΐκές πληροφορίες σνζητή-
  βηκε ή άπ-αγόρευση τής περιο¬
  χάς γιά τούς λουαμενοας.
  γμένεζ. ΟΙ «Ιδιωτικές» ττλάζ ττα
  ,ραμένουν έρ,μητικά κλειστές γιά
  τόν κόσμο... "Ήτοι γιά; τό εώρύ
  κοΐνό £μεινε ΐσως μόνο ή ττλάζ
  τού ΕΟΤ στΓΟν Καρτε,ρό..
  Η ΠΛΛΖ ΤΟΥ ΕΟΤ
  Μιά ττλαζ πού διεκδικεΐ ενα
  θλιβενρο ττροχτεΐο: Τής ,μόλυνσης
  καί τής £λειψης φροντίδας. ΟΙ
  ώμτηρέλίς σέ κακή κατάσταση
  ΟΙ έγκαταστώο-εις παλιομένες.
  ΟΙ τουαλί—-ες δεμένες (σάν...
  δούμια) μέ ναύλον.,. Ίσκιος
  δίεν ύπνάρχει ή ύττάρχει έλάχι-
  οτος. Κα! ή τιμή τοθ είσιτη,ρίου
  εγινε; ττροχθές 20 δρχ. κατ' δτο
  •Όταν Οττάρχει λίγο κθμα πά
  ρουσιάζβνται στήν τταραλϊα έν-
  τοσθια (κοιλάς και εντερα) ζώ
  ών, ττό6ΐα καί κομμάτια άπό
  δβρματα... ^!όνη εξηγήση, τα
  σφαγεΐα. Τα σφαγεΤα ττού βιρί-
  σκονται ττολύ κοντά στήν πλάζ
  καί ττού δττως τουλάχιστο φαΐνε
  ται — δέν τη)ροϋν τούς ύγειονο
  μικούς κανόνες Τα έντοσθια αύ
  τά; έντός τοϋ δτι προσδίδουν
  μΜά αποττνικτική μυρονδιά, μολύ
  νούν μέ δισεχατομμύριοτ μικρό-
  6ια τίς θάλασσες και δηιουρ-
  γοϋν «μετικες διαθέσεις στούς
  λοναμένονς.
  Κι δμως, συνεχΐζουμε νά λέ-
  με πτίς ζούμε στην Κρτίτη και
  ττώς ή Κρη—ι εΤναι... νησΐ. 'Εδώ
  τό μπάνιο έγιΐνε ττολυτέλεκχ. Ά
  ττροσιτο στούς κοινούς θνηίτούς 4·μελης οίκο·γβνεια δταν
  στους έιργάτες καί τούς ιμεροκα ζεται γιά κάβε φορά τουλάχι-
  ματιάρηδες. Γιατί? ττώς βά τολ στο 350 δρχ.; ό
  μήσει νά πάει γιά μιτΓάνιο μιά Ν. Ψ.
  ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ
  ΕΝΑ ΜΠΑΝΙΟ
  Προνό-μιο των ολίγων τό ρπάνιο οτό
  νά άίπίοφαοΐσει κάαχοιος οίικιογενειάρχης
  οίκογένεια) νά δροοτοτεχ λίγο στή θάλασσα,
  νά λογα<ριάζει τέσσερα έκατοοτάρικα..· νΑς ουάρουμε γιά παράδειγμα ένα κάτΓθΐκο τΐης περαο χης ΜασταΐΐΓτά, πού &έν έχει αύτοκίνητο, καί 6ΐλλ6ο· σεΐ δύο συγκοΐνων-ες μέχρι την πλάιζ τοΰ ΕΟΤ στόν Καρτερό (μ.έ στοιχειώδεχς — άμςΜσβηπούιμενιες — ά- νέοεις)· θέλει γιά εϋσιτήρια. μόνο, 28(2 δραχρές (Μα σταμπάς — Ήράχλεαο 11 δρχ· χ 4 — 44 χ 2 έ φη) — 88 δρχ- καΐ Ήράκλειο — Καρτερός = 72 χ 2 » 144 δρχ.) Γιά εΐσκττιραα στήν ιπλάιζ' 80 δραχρές, γιατϊ τό είσπήριο έΎινε άιπό 15 δρχ- 20- Μέ ΐτοιά άραγε; Καί τέοσερα άναψυκηκά χ 15 » 60 δραχ. Κατά τα ίλλα, οί άκτές μας γίνανε προνόιμΐο ξένων τουριιστΦν.·· ΜΕ ΤΉ ...ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 17 χ 4 Μοσταμτκκ — Ηροκλοο 11X4=44 βρχ. Ηρονλοο — Καρπρό< 17X4=72 » Εκκτήριο Ε.Ο.Τ. 20X4=80 » Ίέσσιρα αναψυκτιβά 15X4=60 » επιΐτροΦΗ Καρτςρος — Ηρόκλειο 17X4=72 » Ηρό*λ£»ο — Μοοταμπάς 11X4=44 » ΣΥΝΟΑΟ 372 » ________ ί;!Ι»~"" 'ε Μιά άκόμη δυσάρεστη «πρωτιά» τής Κρήτης 1980τ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Η ΠΤΟΙΗ ΤΗ! ΟΙΚΟΔΟΜΚΗΣ ΑΡΑΠΗΡβιΉΤΑΣ *Η Κρήττι Ματεχει την ττρωτιά ·»"«<"»<; ""ϊϊ οί«οδομικ.ής δραστη ■ριή—1~ις, σέ σχέκτη, μέ δλα τα αλλα γεωγραφικά διαμερίσματα τής. ΙΕλλάδας. Σύμφωνα μέ στο» χεία τής ΣτοπΊστικής ϋττηιοεσίας ή οΐκοδα,μική δραστηιριότη,τα σέ μέ τα άντίστοιχα χρονικά τοΰ 19799 εχει ώς έ ξρ>ις: (σγΐίος σέ χιλ.* μ3)
  'Αππρίλης 1979: 4«3
  ΙΜρ(ληις 1980: 251
  Α' 4)μιη>ιο 1979: 1885
  Α' 4μηνο 1980: 1094
  'Δ^ττό τα τταοαττάνω στοιχεϊα
  τα παρακάτω δνσά
  ρεστα
  1 ) Ή κάμψη της οΐκοδομικής
  δραστηιριόττντσς στήν. Κιρήτηι κα
  τα τα Α' τ—ράμηνο τού 19βΟ,
  σέ σχίρη ιμέ τό άντίστοιχο τού
  1979 άνέρχεται στό τρομαχτικό
  τΓοσοστό τού 42ο) ο
  2) ΕΙδικώτε,ρα γιά τόν "Α—ρί
  λη τοθ 80, σέ σχεΊση μέ τον Ά
  ττρίλτ) τού 79, τΛϊρατηΊΡΕΪται
  κάμψη κατά 46,040)0 ττού μέ λί
  γα λόγια ση,μαίνει δτι
  ται οί ιμΐσές οΐκαδουές σέ
  ,μέ ττφιον, δτι
  οί μισο) έργάτες, δτι ό
  ρισμός κ:βί ή
  έπηιοΐασαν κατά τόν
  τρο—ο την οΓκονομΙα τοΰ
  μας. Καί οί έ~.νδύσςις οί οίκο
  δομές μοώθηκαν έ—;ι5ή
  6ώς έτασε ή άγο,ραο- «!ή
  τής τιμης κα] οί δννκ^ο*τη|Ες έ
  —Λβύσεων, ιμεινβτικαν... λ<4λι- στα κύριοι... "Ας ρΙξονΜ μιά μα τιά οί ύτηεύθυνοι. Καί ττιρο—ά* τα», 6 Κρηιτικάιρικης, 6 Οίκουονι κος έκ Χανίυν έγκϋφΰΛος καί σαμβουλάταρας επί χ$μ μικόν (μέ*ρι -ρατιυος) ττ>ΐ
  βειρνήοτϊί** της Αίξιής κ.
  τσοτάκης.
  ΣΈΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕίΟ «Η ΑΛΗθΕίΑ» ΚΡΗΤΗ_
  Καλό ξεκίνημα Γιάννη
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΠΑ
  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ - Ν ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ιΜΕ
  ΤΗ ΜΟΥΣΪΚΗ... ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΕ ΤΗ ΛΥΡΑ...
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΤΟ ΙΤΑΛΛΙΟ ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ
  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
  Τό είδικό μετάλλιο ττού έκοψε
  ό Δήμος Ηρακλείου γιά νά τι
  μήσει τόν μεγάλο μας ποιητή
  Όδ. Έλύτη ιμέ την εύκαιρ'ια τής
  βράβευσής τού μέ τό &ρα6εΐο
  Νόμττελ 1 9βΟ διατιθεται άπό τό
  Διήμο σέ δσοας έτπθυμοΰν νά τό
  ττρομηθευτοϋν.
  "Οπως έχε ιάναγγελθεΤ τό με
  τάλλιο πού φιλοτέχνησε ό γνω
  στος γλύτττης Άκαδηιμαικός κ.
  Γιάννης Παττάς κόπηκε σέ ένα
  σήιμι καί χαλκό γι αύτό μαζύ
  μέ καθένα όςττό τα μετάλλια θά
  δίδεται καί άριθμημένο πιστοποι
  ητικό γνησιότητας ύττογραμμένο
  άτττό τό Δήιμαρχο Ηρακλείου κα!
  την Α.Ε. «ΑΝΤ ΙΚ Α»
  Ή άξΐα τού άργυροΰ μεταλλί
  ου είναι 58'50 διραχμές καί τού
  χάλκινου 1300 δρχ. τό άιργυρό
  έχει διάμετρο 55 χιλιοστά, καί
  έλάχιστο 6άρος 1 00 γραμμάρια
  καθοοροΰ άσημιοΰ 990. Τό χάλ
  κινο εχει διάμετρο 55 χιλιοστά
  καΐ βάρος κατσ Μ Ο 1 20 γραμ
  μάιρια,
  Όσοι θέλουν νά προμηθευ-
  τοθν τό μετάλλιο θά ττρέττει νά
  εγγράψουν στό Δήμο — γραφεΐο
  1 Ο — τηλέφ. 2θι253'6 η νά τό
  τταραλάδουν αυτοπροσώπως μέ
  καταδολή τής άξϊας τού στό τα
  μεΐο τού Δήμου
  Στούς έκτός Ηρακλείου σιολλέ
  κτες τα μετάλλαι θά στέλνονται
  ταχυδρομικώς μέ άντικαταβολή
  τής άξίας τους.
  ΠΟΙΗΣΗ
  Οί ϊσκιοι...
  Στόν ϊσ.κιο πέι&ανα "ΐοϋ άμπελιοΰ'
  κι οί μέλιοοες κι οί πεταλοΰδες·
  οί 6ερ,γες μοΰ τρυπάνιισαν τό θώμα
  Τα ξερά χόρτα, οί άιμυγδαλιές
  παίζαν παιάνες μέ τ' άγ&ρι,
  ετσι οώθηκα.
  Μετά ιό γκρεμισικι ή άναΌταοη
  ιό βεβακιΛηικα άπό οτό'μα άγγέλου·
  ΘΑΝΑΣΗΐΣ ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ
  .
  ΕΠΙΠΑί. ΚΟΥΖΙΙΙΟΣ
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΟ
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χιιμί.ρ!ΐτ·υ Κ.>ν)νρα·ου «ΗΛΕΚΤΡΑ»
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΠΟΡΤΑΣΤΙΚΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΣΤΗΝ ΑΡΒΗ
  Σέ σύσκεψη των κοινωνικών
  φορέων της επαρχίας Βιάννου
  οποτρασϊστηκε η οργανωθή έκ-
  θεσης Αγροτικιόν προΥόντων
  τής επαρχίας. θό γϊνίΐ στήν
  Αρβη στίς 27 Ιουλίου ημέρα
  Κυριακη, γιορτή τού Αγιου Παν
  τελεημονα.
  Εχτος απο την ίκθϊση των
  αγροτικιόν, κτηνοτροφικών καί
  μελισσοκομ'χών προ'Γόντων η
  εκδηλώση θά συμπεριλάβει ομι
  λίες καί λα'Γκο γλεντι στά κεν-
  τρα τής Άρβης.
  Μιά εκδρομή την ημέρα αυτή
  στίς μαγευτικές σκρογιαλιές τής
  Βιάννου θάναι πολυ ευχάριστη.
  Μουσική
  Ο ΘΑΝΟΣ
  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ό Θάνος Μικρούτσικος μέ
  τούς τραγουδιστές Μαρία Δηιμη
  τριάδη, Άφροδίτη Μάνου — Σά
  κη Μττουλά — Αίμιλία Σαρρή,
  τούς ήθοττοιούς Εϋη Άρνάκη
  — "Αρη Παρασκευάτο καί όρχη
  στρα σέ συνεργασΐα μ έ τό Δη¬
  μο την ΕΘΕΚ καί τή Μουσική
  Άκαδημΐα Κρήτης, θά δωσει 2
  σνονλίες στό Θέατρο ΟΑΣΗ σή
  μερά μέ άπτοσπάσματα άττά πά
  λιά καΐ νέα έργα τού σέ κείμε
  να Γ. Ρίτσου — Ναζιμ Χικμέτ
  — Μπ. Μπρέχτ — Εύριπίδη Μ
  Ελευθερίου — "Αλκη Άλκαίου.
  Την όρχήστρα θά διευθύνει ό
  ϊδιος ό Συνθέτης
  ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ
  Ό Δημήτρης Τσαγκαράκης^ ά
  ττέδειξε γιά μιά άκόμη φορά,
  πώς άγαττά την Κρητική Μουσι
  κή, την παράδοση, την πολιτι-
  στική μας κληρονομιά. Ή δισκο
  γραφική τού έταιρεία «ΚΑ-
  ΣΤΡΟ» κυκλοφόρησε αύτές τίς
  μέρες μιά κασσέτα σέ παρθένα
  Κρητική Μουσική δοσμένη άττό Ι
  ναν ήλικιωμένο λυράρη, τόν Κω
  στή Παπαδάκη, -Λυρατζάκη. Ό
  Λυρατζάκης γεννήθηκε και μέγα
  λωσε σ' Ινα χωριό τού Μονοφα
  τσΐου. 'Εκεΐ εχανε τό λυράρη
  στά χρόνια τού Ό καιρός δ-
  μως πέρασε. Ό Λυρατζάκης ε-
  κατσε στήν όχρη χωρίς δμως νά
  παρατήσει την Κρητική μουσική
  καί τή «διολόλυρά» τού...
  Μέχρι πού τάν άνακάλυψε ό
  Δημήτρης Τσαγακράκης. Και τώ
  ρα τα μουσικά στοιχεΤα τού
  χθές ίνα κομιμάτι άττό την παρά
  δοση κυκλοψορεΐ σέ κασσέτες...
  "Ετσι γιά νά περισώσουμε ότι
  ,μπορεΐ νά ττερισωθεΐ...
  Άπέναντί μας μιά γνώριμη
  διδλική φυσιογνωιμία. "Ενας άν
  θρωπος τόσο γνωστάς μά καί
  τόσο αγνωστος συνάμα... Ό Γι
  άννης Ξυλούρης Μέ ριχτά μαΰ-
  ρα μαλλιά καί γέννια πού δέν
  τάκοψε σπτό τότε πού ττέθανε ό
  Νίκος Ξυλούρης, ό άδερφός τού
  Μέχρι χθές, δλοι ξέρανε πώς
  ό Γιάννης Ξυλούρης είναι ενας ά
  πό τούς καλλιτέρους λαουτιέρη
  δες πού ΰττάρχουν στήν Κιρήτη.
  Όμως, ό Γιάννης δέν άσχολεΐται
  μόνο μέ τό λαοΰτο Στά όχτώ
  τού χρόνια, επαιξε μαντολΐνο.
  Στά δώδεκα, λαοθτο καί λύρσ
  Τόν ττήρε ό Νίκος μαζί τού, Ά
  χώριστος συμπαραστάτης καΐ
  σύντροφος Κι ό Γιάννης ήμως
  6οήθησε τό Νίκο Στάθηκε τό δέ
  ξί τού χέρι, δλα τα χράνια της
  λαμττρής σταδιοδρομίας τού
  στόν χώρο τής Μουσικής.
  Ό Γιάννης Ξυλούρης αύτη τή
  ψορά, μάς έξέττληξε. 'ΑψοΟ ττέ-
  σανε δλοι οί φίλοι στό κεφάλι
  τού, τ' άπτοφάσισε νά τταίξει
  λύρσ... Νά χαρίσει στόν κόσμο
  αύτές τίς ύπέροχες μελωδίες
  των ΞυλουρέΊΙκων...
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ χαχιλοομάς κατα-
  σκευασμένος άπό φυσικό μετά-
  ξι άτόψιο ο'ι διαστάσεις τού εΐ
  ναι 2,Ο5χ2,65
  Πληρ, κάθε μερά έκτός Κυρια
  κή ώρες 7 -9 τηλ. 289-962
  •■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■--..---,
  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ
  ΝΙ6ΗΤ
  10 ημερο
  Φεοτιβάλ ΣΕΞ
  5υΝΤΥ δΛ/ΕΡΕδδ
  ΕΥΑ
  ΚΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ
  ΤΖΙΜΗΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ
  ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
  ΒΑ_ΙΛΗΙ ΑΝΑΠΑΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤγτΜΑΤΑ
  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώμγη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρϊτη; 5
  Παλαιά Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώστας Κα66αδίας
  Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  'Απέναντί μας ό Γιάννης. Ό
  χθεσινάς λαουτιέρης πού ήξερε
  ό κόσμος, ό αύριανός λυράρης
  πού θά μάθει ό κ,όσμος. Γεμά-
  τοι συγκίνηιση άκοϋμε τό δοξάρι
  νά κελαϊδο: στό τελετουργικό
  * 4» 4»< < ' (>
  «ττοντρεμα» τού μέ τής λύρας
  τίς χορδές ,
  Καλό ξεκίνηΐμα Γιάννη. Ή σε
  μνότητα τοθ καλλιτέχνη, δέν τόν
  αψήνει νά μιλήσει, Κι είναι φο
  ρές πού βαρείς πώς ή έπτιβλητι
  κτητα τής άρχαγγελικής τού
  μορφής, σέ παίρνει σέ κόσμους
  μακρυνούς, κόσμους τοί) όνεϊρου.
  Ό Βασιληις Αναγνωστάκης
  θά είναι ό συμπαραστάτης τού.
  Άπό την Παρασκευή θ' άρχί-
  σουν την συνεργασίο: στό κρη
  τικό κέντρο πού διευθύνει ό Βα
  σίλης, τό «ΚΑΣΤΡΟ». Γεμάτοι
  συγκίνησηι καί θύμιση ττού πολι
  ορκοΰν τα σύνορα τού νοΰ, σφίγ
  γουιμε τό χέρι τοΰ συνομιλΐητη
  μας.
  — Καλό ξεκινηιμα Γιάννη. Κι
  είναι σίγοΐΛρο ττώς θάναι καλό
  τό ξεκίνημα. "Ομως αύτη την ώ
  ρα, Γιάννη Ξυλούρη άς εχεις καί
  την εώχή ενός φίλου σου κοί λά
  τρη τής Κρητιικής μουσικής.,
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΣΤΟΠ
  οχι
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματικίι εύκαιρΐα,
  άγοράς πωλήσεως ϊ| ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντορα την
  πιό συμφέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: *Όχι ή άπλή μεσπικτ) εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τίΐς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοΰ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  »♦♦♦♦«» ♦
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καΐ 4·30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλάδοχν 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ : "Ιατρείον: 287.366
  ΤΗΛ : Οίκίας 224 608
  ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ
  «ΚΡΟΥΖ»
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ- 289-021
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΛΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΛΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΙΝ/1ΠΡΟΥΚ »
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦·«>♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦^
  30
  Β
  Ή Κ.Ο. Κρήτης τού ΚΚΕ τονΐζει:
  Νά φύγουν
  οί Ξένες Βάσεις,
  Λαέ της Κρήτης
  Ή Γ' μεταδικτατορικη Συνδι
  ασκεψη, τής Κ.Ο. Κρήτης τού
  ΚΚ'Ε ποή συνήλθε τέλη τού Ίού
  νη, σοϋ άττΓευθύνει θερμό άγωνΐ
  στικό χαιρετισμό.
  Ή Συνδιάσκεψηι έγινε σέ μιά
  ττερίοδο ττού οί δυνάμεις τού ίμ
  περιαλισμού, καί ίδιαίτερα τού
  άμερικάνικου κάνουν προσττάθει
  ες νά έπαναφέρουν την άνθρωττό
  τητα στή έπτοχή τοΰ ψυχροΰ πό
  λβμου. Αύτό μαρτυροΰν ή έντα
  ση των έξοττλισμών ή άπτάφαση
  γιά παραγωγή καί έγκατάστα-
  ση των πυραύλων Πέρσιγκ καί
  Κρούζ στή Δυτική Εύρώττη, τό
  πάγωμα τής ΣΑΛΤ -2 τα άτιχμ
  βατικά σχέδια σέ βάρος τού Ί
  ράν καί τής λΑέσ"ης Άνατολής5 ό
  λη ή άντισοδιετική καί άντικομ
  μουνιστική έκστρατεία. Ή Οφε-
  ση δμως είναι τό νομοτελειακό
  άττοτέλεσμο: τού παγκόσμιου' συ
  σχετισμοΰ των δυνάμεων πού δι
  αμορφώθηκε στίς τελευταΐες δε-
  καετίες. Οί σοσιαλιστικάς χώρες
  κ·αί ττρίν άττό δλα ή ΕΣΣΔ, οί
  προοδευτικές καί φιλειρηνικές δυ
  νάμεις ύττερασ'πίζουν σταθερά
  την δφεση καί την ειρήνη.
  Μέσα σ' αύτές τίς συνθήκεί
  ή χώρα μας πιέζεται γιά έπα-
  νένταξη τού ΐμπεριαλισμοΰ έναν
  τια στό Ίράν καΐ στϊς Άραδι
  κές χώρες. Ή κυβέρνηση συνεχΐ
  ζει την ττολιτική τής έξάρτη&ης,
  τής μονόττιλευ,ρης λιτότητας καί
  τού αύταρχισμοθ έττιχειρεΐ νά
  σταματήσει τούς ώγώνες τού λα
  ού καΐ τής νεολαίας μέ την 6ΐα
  τα ΛΛΑΤ, τούς «άντιτρομοκρατι-
  κούς νόμους» την άξιοποίηση.
  των διαφόρων άνάμΐεσα στίς δή
  μοκ,ρατικές δυνάμεις, την έττίκλη
  ση «έθνικών κινδύνων». κ.ά. Ό
  Έλληνικός λαος άντιτταλεύει μέ
  άττοφασιστικότητα και ένωμένος
  αύτη την πολιτική
  Λαέ τής Κρήΐτη,ς
  Οί όλέθριες έπτιπτώσεις
  τής Φιλομονοπωλιακής καΐ φιλοε
  οκίτηκης ττολιτικής τής κυβέρνη
  σης είναι όλοφάνερες καΐ θά γ!
  νούν χειρότερες τό μέλλον γιά
  τούς έργαζόμενους τού νησιοΰ
  μας. Τό ξεκλήρισμα τής άγροτι
  σς, τό ξεπούλημα τής Κρήτης
  στά ξενα μονοττώλια σχεδιάζεται
  καί σέ χωροταξικό έττίιττεδο ένώ
  τταίρνονται μέτρα πού ΰποβαθιμί
  ζουν τα πανεπιστημιακά ΐδρύμα
  τα, κάθυστεροΰν τα μέτρα υπο
  δομής; στρεδλώνουν την οίκονο
  μική μας αναπτύξη. Πρέττει νά
  άνέΤ6ουν οί άγώνες των έργαζομέ
  νων γιά την ύτΓε,ράστπση τού δι
  οτικού τους έττιπέδου ε.ν<χντια στήν άκρίβεια, γιά καλυτέρα με ροκάματα καί συντάξεις, γιά ί σόροπη άνοπττυξη πάλης καϊ 0- παίθρου καί δλων των διοτμερι- σματων τής Κρήτης πρός όφε- λος τού λαοΰ καί τής έβνικής οί κονομίας, Πρέττει νά ένταθεί ό αγώνας γιά δημοκρατικές και· συνδικαλιστικές έλευθιερίες γιά την αναγνωρίση τής 'ΕΞβνικής 'Α ντίστασης, τόν χωρ'ις δρους έπα νοπτατρισμό των -πολιτικών προ σφύγων Δημοκράτες καί ττατριώτες τής Κρήτης Τό νησί μας είναι διάσπαρτο άπό άμερικανονατοϊκές δάσεις πού αντιστρατεύονται τα έθνι- κά μας συμ<(>έρο·ντα, καταλύουν
  την άνεξαρτησία καί τα κυριαρ
  χικά μας δικαιώ,ματα καί μάς
  ένθέτουν τάν κίνδιτνο τής ττυρη-
  νικής κταστροφ.ής Ή Πανμεσο-
  γειακή Διάσκεψη ττού έγινε στό
  Ήράκλειο^ ι-κτός άπτό τή διεθνή
  σημασϊα, έδειξε γιά άλλη μιά
  φορά την αδάμαστη θελήση τού
  Κρη/τικοΰ λαοΰ νά παλέψει ένω¬
  μένος γιά νά φύγουν άττό την
  Κρτγτη, κα! άτπό δλη την 'ΕΞλλάδα
  οί ξένες στρατκοτικές βάσεις
  Τό σύνθη,μα «έ;ξ« οί ξένες στρα
  τιωτικές δάσεις» δονεΐ την καρ
  διά τού κάθε δη·μοκράτη καί πά
  τριώτη.
  Γιά την άντΐ'μετώτπση των
  προδληιμάτων πού εχουν συσσω
  ρ€Λ/τεΐ καί γιά νά δγτεΐ ή χώρα
  μας ά,πό τό άδιέξοδο χρειάζεται
  μιά άλλη πολιτική, μιά πραγμα
  τική δημοκρατική άλλαγή απα-
  ραίτητιη προϋττόθεση τής όττοίας
  είναι ή συνΕργασία των άντιϊιμ
  περιαλιστικών δημοκρατικών δυ
  νάμεων ττού θά στηρίζεται σ' ε
  να όργανωμένο5 ένωτικό μαζικο
  κίνηιμα. Ή Ίστορικά έπιβεβαιω-
  μένη αυτή άλήθεια δέν μττορεϊ
  νά ΰττοτιμιέται άττό στενοκομιμα
  τικές καί ήγεμονιστικές έττιδιώ-
  Πρός την κατεύθυνση αυτή η
  Κομματική μας Όργάνωοτι δλοι
  ο'ι κομμουνιστές τής Κρήτης, ο'ι
  Οπαδοί καΐ φΐλοι μας θά παλεύ
  ουν καθτιμερινά καί σταθερά
  στήν ττόλη, στό έιργοστάσιο, στό
  χωριό.
  "Εξω οί ξενες στρατιωτικές
  δάσεις. ^^
  Ζήτω ή ένότητα καί ττάλη τού
  Κρητικού καΐ δλου τοθ λα,οΰ της
  Έλλάδας.
  Πλατ. Δαοκαλογιάννπ 20-Ήρακλειο τηλ·. 288847
  ταξιβευε'
  τε ■
  ιαΛα &φ
  »ΟεΤ1ι
  ■τα
  .Ε Ρ
  Ο ΠΟΡΙ ΚΩΣ
  ■^■ενΐΗε—ε—■
  Απλο
  ' Επ/φης
  Απλο
  Έπ|φης
  Αανβϊνο
  8900
  12000
  Μ—5ρίτη
  8900
  135ΟΟ
  Παρίαι
  85ΟΟ
  125ΟΟ
  Μιλανο
  7400
  1Ο5ΟΟ
  Μοναχο
  7500
  10000
  Ρωμη
  6500
  1Ο8ΟΟ
  Φρακφουρτη
  8200
  10500
  Μέ Ποόλμαν
  ' ΕΧΡΚΕ55
  "Αματερνταμ
  870 Ο
  13000
  Λονβΐνο
  25ΟΟ
  4500
  Βεραλϊνο
  8800
  12000
  Μιλανο - Μπθ' ___
  Βρυξέλλες
  8500
  125ΟΟ
  λώνια-Βενετια 1900
  37ΟΟ
  Κοπεγκαγη
  99ΟΟ
  155ΟΟ
  Ναπολη - Ρωμη ·__
  ΣτοκαΛμη
  10000
  185ΟΟ
  Φλωρεντία
  2500
  4500
  Βιέννη
  6600
  9700
  Βρυξέλλες
  2200
  4ΟΟΟ
  νΖυρίχη
  7500
  1Ο5ΟΟ
  /
  ϋΟΜΕΝΙΟΟ
  Τα κρασιά των παρανωνών
  μέ τα καΛΊτερα οταφιιΛια τής Κρήτης
  ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
  ,νωσηιΙεωρπκωνΙυνεταιρισμωνΙΙρακλειου
  Τα κραβιά των θταφυΑοπαρανωνών
  τοϋ ΙΜομοϋ ΉρακΛείου
  - »«—■—-. _ —1
  Μ,'
  - ίε!.0Μ8ν.31 5,Π5ν.»ΐ||β
  ηοτΐϋΐαηοι η οτΐοι λθλαο.
  ι03η ?υ
  ^ 013Λ
  •Ό ΙϋΝ ΟΤΐθΙΛΠΟ ϋΛ3,Π 1Τ3Χ ΌΟφΧ 5ϋί1 ίΐΧΙΛΟΙ
  -Ι3λ Ιΐΐΰ ΙΟΙΌΜΟΥΌ» 01'Λθυΐθγ '3ΐφ32^Ό1
  •ηοιοίϋΜθγό* ηοι ^όϋΧ 5ιι φ ιομ Ί_3τ1ηθΐ-3
  οοοι ποία ί33ΐιο>ωιο, 5 '
  ογΙοιλπο οοοι Ί39ργοιοι οί ρλ ρ'
  ί3]0(Τ)Χ 1Ό13ΧΟ109 όΐΐΐΙ-1.3^1—*'—3
  -γ- ο 'οιόολγηοο Ιαιο ΐοι^οι 0Λ3 3γΙ
  ιόιοχογΌ» οί 10.1.501 σΛ3 ριλ ϋόφΧ ϋγγϋ
  ρ.__ ρΐτΐΌΧ ΟΟΟ 53Λίΐγγ3,. ί3Π01 ϊ>ΌΤΐ ϋΐλ 1Ο1303ώ
  οιο -οοόυ Όό'φΧ *3θτ1 ΙινιΐΛ0ΐΐ3λ Ια ΌΐσΌλγηο- Η.
  -νΊαΐν±
  IV»
  ΙνΙ=νΐνΝ3 3Η
  ►« Μ"
  Ο)ΙΙ<131·-Ξ3 ζ-υοχνιν νζζνννο ΟΙ_ν>ΐν-Η"

  V
  (ο γ οχ| αοώω
  ιν» οινιζονν^νυ
  Ν3 .2
  _3_λ101ϋ<ΐυ ν»ΐνλ ΛΟ1 ΝΗ12 1X31- ο»ιιη<ι>ι
  ωγ οχ αοώω
  -ι<)9 η ■Ιοογββγ'Φ 5ηοθΊΐΓΐ>γοχ οΐϋ 5ηοχ
  13051 5ΛΟ9ΛΟΛ5 Ληοοίιφο 99 Ο011
  3Γ| Β>
  -οτΐιοσχ
  9Θ Ο011 οτΐΒ390>.ω} βλ
  Ο 9Θ
  -χ Ιιχ
  5ϋχ
  ηοχ 5ϊΐ
  , ηοχ ιογ9Βγ)ΐφ ΐφ
  •χλιό
  ΒΧ Βγθ ,£> ΒΧΙΧίΐγ9ΒΙ1
  θϋ »ΧΒ<)31 ΒφθΌτΙ 9Χ Λ00Χ>]ΙΙ.ΠχΗ3ΙΧΛ9 9Θ
  Λ«ΐίΐ<ί^( ΛΜΧ λΙιχ ?γ! ιβχ Β)· ΐ0Λ3Γΐ!ί)ΒΛΓίηΑ 'νΧΥΦνΖ Υ12 υ>| 'θΧΛθγ Γΐΐ>χ 03Λ Λ01 'ΙΐΧΙΐΑ
  Ι1909ΒΧ ιοοχ οΑϋΧύβρ 3ΓΙ 53Λΐιγιγ-Λ
  ιο 0§3ΐιβχΒ<ίΐβ ογγΐ) οί οιΐλ/. ΛΟΧ ϋχαοο λΙιχ »ιΛ ηχϋχ ΐ3Λη<ίηΧοχοχ (Λ 3γ1πϋιο οχησ ηοιι βχ ■»99ν.Υ3» Λΐα βι, |Λ ΟΧΒΧΟΜγ, ΟΧβΙθΌΐΙΟΧίΟΟΊΐ 'χ -1Λ} "υ οχ ηχοπο Ι39»ιγ3ΐτ(39 9* ^ο-1· ΐΒΛρ Β130Ό1Ι1 λΙιι Ιιχοβ ,ιυη ι: 1X9 3Ηοη3χοιυ '5οτ1 ηοιιοχ -) ηοχ 5ροΌΦ ιοχί^βγ! ιο ιβή1 53ΐ [Ο '53ΐίΐΑΙΐι9ΒΧ (Ο ΛΠ0Χ31 ,ί 53Ι«ΟΧ19ΒΙ§ 53ΧΙ1Β0'χΟτ11ίΟ, 001 Β13Χ|010 Β 9 8Ο3ΓΙ1 ΛΛ091γ ΒΛ ΛΟ1ΒΛΛ9 ΙΒΛ^3 Ι3ΐη31Ο0ΤΐΙΐ9 Βι ΒγΑ 'χ'Μ οί ϋ.θ/Ιχ 3X^3 ΒτΙΑΒχίριτ^ οί ηοΦ9 3λιΑ ηοΐΐ ΒΧΒΓΐϋχΙΐ^ ΒΧ 3 ηΟΧ ΟΛ3ΓΐθΧ310'311 ΟΙΟ 03Α811 ΟΙΓΙ οί βιΑ ιβιλο^3Φβι9λ3 ηοιι λμι Ιιοοσ"3τ11ΐΛ3 Ι,ι ιβχ ΟΧ Βλ. Ο13ΧΙ0ΧΟ ΟΧΙΐΙΐΙΟΙΙΟΛΒΧ 5ΒΙΟΒΧ19Β19 5^ΧΙ1ΒΟΧΟΓΐίΐ9 Β10Λ -} οιΐι οχ ιβλ^3 ηοχ ΒηΑοΥιοιι11ΐ9 Λ3 30ρρ>· οιιΐρ ο53 λβχΙ,ι ν υ ΓΙΟί
  5ηοχι§ 91 ι*Χ3 9Θ Ιη>( ^Υ.Ο"Σ
  Ιιχιυτ>ΓΪΐ(χιοηφ Λίΐχο 13ΧΙ1Λ9 99 '^Λ13 'ν"ί-Ι 9·1· 9-Κ13^
  5οχηο 5β3γΙοχ ο, 'ΒθΒγγ
  Βθοφ Ιιχίρο'αι βιΑ Λ<ρχοιΑογοιι^, 3λβιι 5ηοχ ΐ3ΛΒχ ΛηοΧ3 ηοαι ιοΑ- λγ^χιλοο'!ιχ3υ|-|, Β9τΙοχ β|ιΑοΥιοιγΙΙι9 9Υ 10 ο0-1· 51ιοο>ιχγ39 ιβχ 51ιοίι
  Ιΐ ν3±ΩΛΟί 3ΆΛ 13113011 Ο*™ ΙΟΙΙΟΙΙΟιΟΧ 5ϋχ θ'31Κ1 139ΧΒ1 ΛηοΧ
  •Λ03ΧΛΟΧΟ Κ Ο011 53ΧΛ0ΧΟ8919 5ηοι οιυρ ιβχ
  ηοι ΙαοηΧοΐΛ3 51ιοιιΐ3 Ιη^οχ ηοι ΙιοΙιγχΒ/19 Λ'ίιχ
  <1ΐ9Βχ βιγΙ 3ο ΛηοχΙι} ηοιι 5αχΟχιοΦ 5ηοχ οωο Λ009Χ8ΧΒΧ3ΓΤ ΒΛ ~'υ ΟΧ 01/1Β ΟΧΧ39ΟΙΙ9 13Λ[Α 13X3 Λ39 μο ΐ8ΧΛοΧ3ΐϋ3ΐι ηοιι ΛοχΙιγ3Γΐιιΐ3 IV 9-Κ110 9"Ι£'930':'υ 91 9 ΙΒΧ23θ"ϊΟ3!0 '5ΐ3Ο39 53ΧΙχίΐΑΙΐ98^Χ ·5θΟΧΒΟ_|_ "Χ 9 5θίί'9300Ιυ ΛΒΟ 93 ΛηοΧο"9ΐιη 99 ηοφορ ΌχιχΙιιοιι 3Φβ6Αοιι } ηοχ ΙιγοΧ~ ίιχ 03γ3χ οχ ΛΐΐΧΟ ΛΛθΧθΐΒΙΐη Β9[θ'3Γίΐίΐφ3 Λΐιιο 13ΐη31Ο0ΓΐίΐΟ ϋθΐΐ 5ηοιο ΐ8ΐ3θ'3φΒΛ οΧ3 ηοιι '5ηοι V υ 9·1 &-1·3θ!ΧΛνΐ ΛΟΑ -1011 Λζ'-111λΙΐ9ΒΧ ΛΡ51 Λ{οο,!τΐ989 Λθ>νιιϋΑ1ΐ9 θ^9 ^Ι*^ ίοοΌΦορ ηοιι /Ον 'ττ
  ΛΟΙΟ ί'ν'ΙΙ ΟΙΟ ΟΙ- 1ΟΛΙ3 'Βΐηο ΙιίΟ 8Λ3 ΟΙ
  5ηοι Ληο5 ηοχ 5»ιΑ6ηοιΐ3γ ο
  Λί91/18) ΛίΟθΌΐΧ
  9 9-1· ('ν*'υ) βιβγΙΑβχβιτ/ βχιο§
  ηο ΐΒΐΛΟΛΐλ ιχ>χ Βΐ3ΛΙιο βΧβτΙιοι^ 09 Λΐν>Χ3 Βυοιηϊγ3ΐ βοΉι ( χ π)
  οί η ΐΒΧΛοο'φφΒΛφ ηοιι Λ«ιίΐΛϋ^οχ 51ιι)ϋσ'χ ηοιΗ(ΛΒ^ ηοι
  - λοχΙιχιοΦ 5ΐ3θ^9 53λιοχ ΛηοΧ Ιΐ9 Λ1"· 9-υίΡ »μο<1Χ θΊρΐΙΓΙ ■ν*'υ ΟΙ Ο1ΙΊΒ ,Ο ΟΛΒ^| 30031 13ΟίΟ0'311 ηοαΐ ηο/ 3 10 ΌΪΟΥΟ3Λ ηοιιοχ Ι»Μ Ι3ΛΤθΧηφΓ(3 1)00. ΝΥ9Ι Λ '··Β
  530'βγΙο» 5ΐ
  -οόίοόιι
  »θ ΙΒ
  ιοΑΙαι '
  ΛΒΧΙ1999 5·?-
  ίϋΐ ΒΛ31Ο Β-1-·0
  ητΐτί)5_|_ 9 30οοιχιολ η£
  >!!»
  IX
  ΒΙΟ11Λ3Χ 3Ο
  9 ΛΟΧ 01?Χ09ΟΛ3§ ΟΙ ΟΙΙφι 3ΟΙΓΙ0Χ
  Β13Γ1 {181Α 53ί"
  ΙΐγΟΙΒΛγ, βΧΒΧ 3Λ
  ;ο ι»χ
  3λι_Λ »9 !
  5;χ
  ιχ ί^.σΙιΐΒθ'Βΐ1 'ΙαπΒ
  Ι8Χ3Λ1ΒΦ 50)01.0 οΑιγ
  λΙιι Β9 [Βχ Λγ_ ·ηοι Β·ΐ90ϋ βχ
  ηγοαιη^ »ι οΐι» 53γι6ηΒΓΐ ιο λποΑ
  ηφ ΙΒΧ ΟΊΛΒϋΤ) ΒΛ3ΛΒΧ 13ΛΟΧ ΙΒΧ
  5Β11Π1 '0£>Ι1ΛΟΌ€(3χ Ιΐ1£>
  οί 5βΐι οί 8Λ ηΗΜ^
  ' ΒΐΛΛγαιηΛ» λΙιχ οαυρ 53ά
  -ηΒΗ 5ϋι 53Λϋ3ΐφ ιο ιβχ. ΒΛ3Η39
  ο3ιιγΙ ιβλ|3 5ϋι ΒΐγγΒτΙ β·1 '<9·ν -ΒγΙΙβΧ ΙΙΧΒΓΙ3Α 1ΒΛ|3 Ο ·5(10γγ» ,ΧΒΧ ηο Ιιτ) 'λογΙιΑοΑββ|3 λοχιχλι^ποχ 5θ9Ρ» ίτ1γΙ*5_ λοχ βχβχ ηΧΑηο [οοχ »ι>ιηοϋ.τ)1» ΙκίΒ3Λ
  ι<ίιχχχυα Λΐα ηοι ΙΐχΒγϋ λΙιιβ ηοχΛ?9 Β·° 3χ>ϋγγοχ ιβχ~λ
  Π09 Ια »ι Α λοχΙιχιβοΈιι»
  ΙΐΛΒΧΙΐΗ ΙΒΧ 30ίΐυ '53Ο3Γ( 531ΟΧ
  -3Χ ΙαΛ1ΧΒΓΐ(0(ίΧθΙΒγςί ΛΟΧ Ι3ΛΒΧ
  »θ ιΧΟ. '51ΐΛηο|, 9 3χΙμιτ1 5ιγοτ1
  53γΙ09Ο>
  Λΐα
  ηοχφ ' ιβχ 5ηοι
  οφ'·· 5βχλοΧ3 ιοϋθχηχΒχ λβλίολ
  0ΧΛ
  εχιοχ ^«νν —
  3λ ΒΧ
  9 5θ·»··θ1ί<ίχ Ο. ηόηλ 5ΟΛΙ3Χ3 ,1» •ηοτΐ οοηαΧ 53χΙΐ9»Χ >1»νν —
  •531Γ1ΟΛ
  οοΌΧ [ο ,ιχ ;ογΙοιιλ3ιο'βΧ ιο λπο^
  ΐΧθ1»
  IX
  ^ϊγΧΒίίΒΧ 5Ι1Λ Ληθ^ΙβΒ»
  "ΒΧΛΒΐΑΒχ|ν| ηοι ηοΐΒΐΙιόχ ηοι
  οχιςΰχΒγο/ιοώ οί οχυρ «53 ι3λ
  -ΐΒοργοθϋ 5ηο_|_ «βιλιγ!» οι,ω Ιιλ
  3Γ)ΙηΧΛ ;ΧΒ39ίΟθ'χ 5ΐ0"3βΟ3Κ ΙΟΛ|3
  βιοΊοχ
  1ΗΝΝΪΙ1
  ηο/γηο/, // υη3»οοόου Λυι ουγ,
  Ο «113
  V
  0Ι11Ν3Χ ΟΜΙΙΗύΜ
  Χ/ΉΙΦλΙΜ
  .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  !■!■■■■■
  — ΙΨ — Α680 — 1999^180
  γΤ)Μ ρΗ ΛΟΙϋΙθγ ΟΛΛΟΐλΐΟΓ0Τ/Τ
  φο ρ^ι 'ϊοοολοώογυχ 5ηοι οΐλ
  ΟΛΛρΐλΐΟΟ|/|
  ΟΛ039Τ51 Ιι τηχ Τ3Ασηοιΐ3ν
  αο
  αοι
  5ΌΟ ΟΙΟΤΟ1Γ Όϊ ΤΟΧ 51303
  ΟΙ 313ΟΙΙ™
  «ΙΙΗυΐΛΙ
  ^ 1ΐχοΐσ3υ λΙιιο
  ΟΛοαχ οοο ΐίιΑ) ΐιτπο 9ΜΧ053 ί>τοο οχτς
  Ι 4Λ ΪΗ30Ι3
  0ΛΛρΐλΐ00|/|
  ί)Ι1
  1ΒΛ—
  ■ ·ηοΐ3 ηοιΐ ΒθΌοτΙσΌχ —
  ■·'βγΙΙι9 ^Ο-Μαχ 'βλ3τ(
  ΟΧΑ 3Λ.1Α3
  IX
  ΙΐΛΐσ'ΐΒΧΑ^ Ι33γ 3ΛΒΧ
  3^ ·οχ?Φ ι»χ 39ο1!; *Λΐα Β|^ —
  ■ 3. —
  .'Β1Β03υ ΛΟΧ
  οΐϋρ — πλιο1·^ 3γ(βΑ3υ ηοιι »χ
  ---- 5^ζκ5ΐ Λ01 ΙΒιΟ
  9 133γΒΛΒ5) -3,4 ----
  ■•■ηογηοιυοχοχο3© οχο'Βΐί οχ
  ΒΙΑ «53ΧΟΧΟΧ» 53ΩΟΒ±- 5ρΟ1
  ΛιΠΟ^ΙθΌΦίΙΧΒΧ ΒΙθΊθΧΛΟΐγ ΒΙ Ου
  9 ι
  βΛ λβχ^ 'ηοιΐ 91x19 1^ 9νν —
  ■■·)3Χϋ9-ωι οχιγοαιτΐ βγΙ
  ηϋυ 3,3Λ3Τ1ΒΧ 3Λ1Α3
  IX
  Ι»>{Ι ----
  ■••ΒγοχΐΝ Ιιγ^ λοχ »ιΑ
  ϋχοιο'τοΧ θϋ^ηχ βλ| ,Η λογΙ βιχ
  -19
  II
  3ΛΒΧΛ3 Λίΐΐ ΠΟΐΙ 3^ ----
  Ίχ ΛθΑιγο ΐΒχ λογΙιιΑεοΑ
  &5? 'Λοχιχοιο'ηοχ Λο^ιοο'υ 'χΐΒ
  9
  Ί^, ΛΒΟ
  ΒΧ (θΛΒΑ
  ΙΟ ΟΛΟΧ 3Ο 133γ Οί) ΠΟ1 ΠΟΙθΌΧ
  (10Χ ΒτΙθΛΟ ΟΧ Ι8Χ Βΐθηθθ'ϊιθγ
  •"ιχορΑιγ Ι35ιτ(η9 'Βΐ3σ'Β9 ηοι ΐ>< ΐΜΒΐο'ηο '·νιηοφ3θΌΧ χιλ 1301311 ΛϋΧ ΒΛ Ιί39811Ο00'ΐΙ 53ΧηγΑ Όγθ ηοιι 'ηοο/οΛηο ηοσ'Β3Λ ηοχ ΒΐγοχΑ 9 ΛίΐΧΒ ΙΐΛ3Γ(θΛ93Τΐ Ι3Λ0'3Α ^ο ΙΐΛ3ΗηχΛ Βΐσ'χοισ'ηοι ηοοχηοΗοχβχ οιιι ιο 3λολ;3γΙ Ίοι 3 ίχ ·ΙΐΟ£0111 Β1Ο11ΒΧ 013φ 13X3 5θΓΐοιαηοι 9 ζΐοιι. ολο^ '51ιΧοιΐ3 51α. «βχλοΤοοΊι» ηιΑογ — Ρ3ΐΑογ 53ΧΒΓΙ3Α «53ΟΧΒΙ11» 10 ,ΐχ · 2Οχηχοιοπ ννυΐυΉ 1 οΐ3γ5Τί?σΗ. 1381 **<*?! '■ ,Υ ΗΣ3Θ33 689-083 Υ<*_ αν'Χ 3Ζά0Φ «Ι3Φ · _3_ΗΘΟΐν8ί3 · ΑΟΠΑ1 3θν~ 2ΟΙ ϊοιυιοιου 1Ο*_3-λν 'ΐΧΒΐΑ ΊΧΒΙΑ 'ΐΒν λώ ιχ 'ΒΐΛηογιι 3?γιγκΡ ΗΧυΐΦ ΛιΠΟΛΟΟΧ ΛίΐΧ Λ39 539Ρ "011 31 Υ 51α ιοτΙΰΐΑογοο] ιο 1x9 οχ ι ηοο ηοΛ Ο2, .'53οβΧ35 ± .'ιχβ^ .'3γΐφ 3Γί 1X8^ .'«53Αΐ,ηΐ1Ι 1ΒΟ3Χ ΠΒΧ» ΒΛ ΟΧΟ 5ΐ3ΑΐΐγΒΧΒΧ ΒΧΐγ3Χ ηοιι 5?γοο 5ϋ9ΐιο'χ 53ο'3γ) 5ηοΊ Ίοχηοιιοιι 5Υ 99 -οο·αι 'Βΐσ^Χ ■■·5ϋφηγΑ λβχο ;βχ 5ΐ3ΰΙΐΛΐυη5 »λ ι3Λ3τ1ιο)3χι. ι_ι_ .'5ϋι_ 51ιχ 5οο'3χοιοηογιι 9 ΨΧ^Ρ ^ο-1· -βιοΧρ:ιΦ ιβο^3 λ3§ 5ομι 5119Β"1 βλ [οχ 50§ βλ ηοο Βγιιιο, ηοο 8Ο3Λ 5ιι<τιηχο 99 3ΧΟ119 ΙγΙοηο ιβχ ΙΐΓΐΟΧ» «Χ .'5θΓΐΧ>11Λ3φ3ΧβίΙ 310ϋ
  ρχ »ΐ3Λ3Αοχ|ο β^ιοΊβιι 'ίιτΐιχ
  'Β[59 Ι}-"· 9θ
  βι*. ηγοιι οιιι 5)3φ
  3ΐι.3σΊι3 'ηοο 5»ΐ3γηο§
  βοΊτ1 5βιοιιλ>χ 5ιρ
  ιΗ 5ϋχ ΑθΒσ'9 «χλ| οχοηογοοΌΑ
  Α3φ οχ ιχο (;υ)51ΐ98γίΙιο, 3Ηιηοιι
  βλ 'ΙιοηχιΐΓΐηο Ιιχιιγο9ΐ>ΐ9 ΙιΧηι
  Β18Χ 539ΒγΒΧΒΧ ΙΒΧ 5Β11Γ| Χ^
  3Λ3γ ηοο ηοιι «ηοΗ 5θ30 9 0°
  βΧιβλοτΙ ΒΛηοοΙι 5ηιι ηοφριο 'ηοτΐ
  5»Φ 'ηοΗ ΒγηοιιοοΑ»» 91(?ν
  5ϋχ
  ,'Α '9 'Β 5ΟΛ3 013ΦΒ0Ά
  οιοιιορχ βλ£ οιο οιοοοι 5ηγηφ
  9γγ9 ηοο ηοΊόοΧ ηοι ο·3Λ3φ
  -ΒΧ ΟΧΟ (01/Ι0Ο 0>3γΒΛΒ5 8γ
  9 513035 βχ οοιι ηοφ ηοτΐ 'ϋγηοχ
  βγΒΛΐιη 'ηοο ,ιβο'30 οχο 5οσ'χ ι_ι_
  «.'3ΧΟϋ. ΙΒΧ
  3χοιι ιβχ 3X0 υ> 5ηιι»ΙΐΓΐ μΛ .'3χ
  -ου .Όιλοιο5 — οΐΛχϋη5 — οιλχι
  η| ιβχ Ι3γ39 ψ
  — »ΐ3γηο§ ίι 5<ηιι '3 3γιφ 30 51199ΥΒΧΒΧ Β9 3χου '3χοιι ' •Ιιο'βΧ Λϋχ ΛηοΧβ ιογγ» ιχ βγΙολο ,1 3ΛηοΧ^ ΙθγγΒ 1ΧΟ 51ΐ9ΒγΒΧΒΧ 99 3γ[φ ΟχΛβφορ ψ3ηιί 3χθ|υ (.') Ο5ίΙΧΛ3φ3ρ .Χ 3ΟΒΊ11ΒΛ °5 9Χ !«οΊι οχ 39 λΙιι ,υφ οοηΑ- Β·χ ρχ 5<03θΙΐΑΙΙιοΌΧ 5ηοχοχ 10ΧΛθΧ0'3ΟθΊΐ Β-Κ110 ^9^?* Βχ 1Χ? ιχ 99ι0>98'53εε οιοοτΐι!!— οχ 3ΰ
  ϋιι ΒχηΒ ίιιχ> ιχ Ιΐζθ'^χ ·Χ<ί9 £90 Ζ*·5"Ο85'ε :3Χ13 3ιΐν 9Χ ^>»^
  ογιφ οί 6^61 οί ιχο 5ίοιιΙινν
  .'3γ[φ 3<ί IX Β9ΒΥΟΧΒΧ 53ΐΑ -ΒγΙΐ9 539ΒΥ9ΧΒ» ΒγηοιυοΑ» ι~ -ΒΐΑ 1ΒΧ3Λ3) ΒΛ 1,3 ΟΧ 511110ΧΑΥ, ΟΧ 3ΐν »ΊΙ"Χί>9ΧΒΧ οχο 53γ
  βΧ3ο'χ ιβχ Βΐ3γηο9 '5οτ1οο'9 μ
  οορΑΙιιιθΛθΑΑΒτι ιβχ ΐΓΐηο5οχσοΧ
  ϋ -ογηχΛ ιβχ Ιιοο/κίβΧ μ Ιΐ99°^
  »Χ ΙΒΧ ΒγηΧΟ ίχ "13Λ8Χ (}0Ο ΙΒΧ
  ΐΒΧ3Λΐοφ 0191 9Χ (■') §8γ9 ΙιχοοΑ
  Β 3γ[Φ 1ΟΧ3 ίχ ΊΒΛΑ3 1ΟΙ91 Ιθγ
  Ο
  IX
  Ιθγθ^ ΟΧ11Τ(3Γί ΟΧ
  IX
  '0Λ3§
  οχ ι_ι οΑσ'3;ο'3ΐι οχ υ
  .'χοσΑο ηοτΙ
  τΐηοσ'9
  Β1γΠΟΧ}ν| : 3"
  9
  13 βχηγ» οχβχ- οχβχ οχ2 ·ηο1
  Ιθγΐφ Ι3ΛΙΑ ΒΛ
  II
  31Ο«γγγ
  ##ί 0ο± οΗγ3λλρυ? ^φςό3>ιιυφ οί υ
  ί ΛθίοώοχοΐϊΑόυγοΛαο ···ιχ ΛθΑϊγο ιόχ
  'ΛθχτχοΐοΤαοχ
  υΉΐιφιογγρ ριλγπλιοή ριιλι -Λ1Ι0 ΝΟΙΠΟΧ/ϋΙ
  ΒΧΧίΠΛ ΛΐΐΧ Ιΐγθ ΛΒΧ^Ι
  ιχ ηοι ιλιοχο οί 3φοχΒ »ι5βλιχ
  ίιχρκΐιι Λίιι 3γΙ 5;98σ'9 9—? οχιχλ
  5(011 51399Υ8Χ8Χ 9Θ 3Λ3τ)ΙυχΒΑ}ς>
  ηοτΐ Β-^βΑιΑ 5ηογ3χ ιιΐ3 3χοι ι
  ?3±ν Λϋχβ 5·3Λ
  ηοΗ οχΙιλιχ ηοο Ιιψ3χο Ι,ι Ι3η3§ι5
  -81 5«ιι ;χ>χ ηοιι '3χοιι 5ΟΠ
  ·'3ΐν (·') 58θχιγηοΧ
  Ρ31Φ 10311 5ΐ303§
  IX
  ΙΒΧ ηθΓ< ΒΟ 309 ΠΛΒ 3γΐφ 3X81 γΐφ 3γΐφ '^ΟΓΙΟΙΟ 3γκ6 9 οχ ηοΐΒθΗ. 58)3χΙιφοου» 1°» Β·13)(Μΐφ Λ11Ο31Ο01 '«ΛΙΟΛ— Λθχ 5|3 Λ3Τ(0Χ(ΧΛ9* ηΥΥ9 Λχ βΊ-Όχ ·1Β13η35ΒΓΐΓ(ηθ Λ3|9 Ι8Χ ΛΟΐηθ 101 ΙΒΧ 'Λ0Ι0Χ3Χ ΛΟ1 'ΛΟΐηθ 3ΟΤ«5γ -ηθΓΪ3 ιβχ 5ογηοΗ λιιο3 -γγ9 9 110 5θθ·3Χ3 9 Λ3Οχ3 ΙΒχ Λ00'3Χ3 ΛΟΧ 3θϋΐΙ0110Λ1ΐη53 ΙΒΧ 5θΛ| ηοι ΛΙΙθ. '5Ο30 9 Λ3θρ Ι8χ 5οχηοιοχ '5οιοΐ3ΐ '5οι ιβχ ζοΐΝυλΞ ΙΙΛΛ3Α» 5θ3© 9 311Ι38ΛΒ5 ί2 «5οχηοιοχ '5οιοχ3ΐ '5οχηο (.') 503© ΐνΐ!ϋ)Ι 9 I3ώρό^ Η10<υν ΛΟΙΑΙ -ΐνΐΟΧϋΙΦ ε ννιν32 ΖΗΧΗ-Χ «νΐ3ΘΗνν Η» 0861 λθΐνλθ! Ι ν<131Λ37

  Σ-ΕΛίΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΪΙΙ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  χορσς αίπυοον |
  ηου πριν με /χωμ-ιυ υου
  τρραξουν οιαλ^λο. οο αοομα
  προλαβη νρ πει κοοωκο ι ικ
  ουλλαΡη δικπ'εου
  Ι ν^ _|_«ίϋ«ΓΖΙ«ΗΙ
  7 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ό ύπέρτατος νόμος βάσει τού όποΐου ένεργούν
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  Μιά άκόμη άποκάλυψη τής «Αληθείας»
  Τό κυριώτερο λιμάνι τής Ν. Κρήτης δέν έΕυπηρετει...
  'βουλιάζουν, τα πλοιάρια
  στό λιμάνι Ιεραπέτρας
  Ι» ΛΟΒθηΐ Η ΑΤΗΑΤΟ1ΗΙΕΣ ΛΗΛΓΠΟΙ ΠΗ ΗΟΤιΑ ΠΑΡΑΜΑ ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
  5 όν
  "Αρθρον 38 Ν
  Τό Συμβούλιον της Μεγ.:
  Στοάς άσκεΐ την ανωτάτην Δι-
  καστικήν εξουσίαν έν τώ Τάιγμα
  τι, έτπλαμβανόμενον αύτεΐτταγ-
  γέλτως ττάσης Τεκτονικης δικα
  στιικής διώξεως κατά παντός
  Έλευθεροτέκτονος ή Στοάς τής
  δικαιοδοσίας αυτής διά τοΰ Δι-
  καστικοΰ Τμήιματος, κατ' έγκλη
  σιν τού Μεγ.: Ρήτορος ήί κα
  τόπιν αίτήισεως ύποβαλλομένης
  είς αύτό παρά τινος των Μελών
  τού Συμβουλίου. '
  Τό Δικαστικόν Τίμημαι δτκά-
  ζει είς ττρώτον βαθμόν επί των
  ούτω ττως αύτετΓαγγέλτων διώξε
  ών, τής αποφάσεως τού ύποκει
  μένης είς Ιφεσιν, έκδικαζομένηιν
  ύιτό τοΰ Συμβ. τής Μεγ.: Στο
  άς; ής ή άτπόφασις είναι όριστι
  κή καί άμετάκλητος.
  Έν περιπτώσει καθ' ήν διώ-
  κεται Στοα δι' άδίκημα συνεπα
  γόμεναν την διάλυσιν ή την άρ
  γίαν αυτής, δικάζεται είς Α'
  βαθμόν ή όλομέλεια τού Σι/μβ.:
  τής Μεγ : Στοάς. Έφ' δσονδέ
  ά—ηγγέλθη άργία τής Στοάς πέ
  ραν της διετίας χωρεΐ δψεσις κα|
  τα τής ττιρωτοβαθμίου αποφάσε¬
  ως ένώττιον τής Γεν. Συνελεύσε
  ως συγκαλουμένης πρός τουτο
  ύττοχρεωτικώς έντός μηνός καί
  άπτοφαινοιμένης μέ ελάχιστον δ-
  ριον απαρτίας τό ήμισυ τού δ
  λου άριθμοΰ των μελών αυτής.
  Μέχρις εκδόσεως τής ό— οφάσε-
  ως έττί της έφέσεως, ή υπό κα
  τηγορίαν Στοα ό—έχει ττάσης
  Τεκτ.: εργασίας.
  "Αρθρον 39·
  Τό Συμβούλιον τής Μεγ.:
  έπιβαλλόμενον υπό εξαιρετικήν
  Στοάς δύναται εάν κρίνη τούτο
  ττεριστάσεων, νά δέση είς προ
  σωρινήν αργίαν Στοάς ή 'Ελευθε
  ροτέκτονας της δικαιοδοσίας της
  έφ' δσαν έκκρεμεΐ κατ' αυτών
  αύτεπάγγελτος ή δίωξις ή μήνυ
  σις, ής ή έχδίκασις, έν τή ττερι
  τπτώσει ταύτη1; δέον νά διεξα¬
  χθή έντός τριμήνυυ ό—ό της θε
  σεως είς αργίαν.
  ΟΙ κατά τα δρθρα 1 7 καί 1 9
  τοϋ παρόντος έκπρόσωητοι τής
  Στοάς διατηρούν δλα τα δικαίω
  ματα αυτών ώς μελών τής Γεν.
  Συνελεύσεως κατά τόν χρόνον
  τής φγίας.
  "Αρθρον 40
  Τό Συμβούλιον τής Μεγ.:
  Στοάςΐ συνεδριάζον έν όλομέλεια
  λογίζεται έν άτπαρτία καί άτπο
  φασίζει εγκύρως παρόντων, τού
  λάχιστον, έ,τττά έκ των κατά τό
  όιρθρο 34 Μεγ.: 'Αξ)κών αύ-
  τοΟ.
  Συνέρχεται τή προσκλήσει τοΰ
  Μεγ.: Διδ.: ή τοΰ ναμίμου Αύ
  τοΰ άναπτληρωτοΰ, είς τακτάς συ
  νεδρίας καΐ έκτάκτως, οσάκις ή"
  θελον ζητήσει τουτο εγγράφως
  τρΐα Μέλη αύτοΰ.
  ΑΙ άποφάσεις λαμβάνονται
  κατά πλειοψηφίαν των παρόν¬
  των Μελών^ διά φανεράς ψηφο-
  φορίας, αρχομένης άπό τοΰ νέ»
  τερου μέχρι τού άρχαιοτερου
  κατά την υπηρεσίαν αυτών έν
  τώ Συμβουλίω καί έττί των έχον
  των τόν αυτόν χρόνον υπηρεσί¬
  ας άττό τού νεωτέρου καθ' ήλι
  κίαν.
  Ό Μεγ.: Διδάσκαλος ή ό νό
  μιμος ΑύτοΟ άναπλΐηιρωτής ά~ο
  Φαίνεται τελευταίας^ έν ΤΓεριπττώ
  σει δέ ίσοψηφίας, ύ—ερΐσχύει ή
  ψηφος Αυτού. Έττΐ καθαρώς ττρο
  σαιπικών ζη]τη)μοτΓων) άτταιτεΤται
  μυστική ψηφοφορία.
  Άρθρον 411
  Αποφάσει τοθ Συμβ.: τής
  Μεγ.: Στοάς παύουν νά είναι
  Μέλη αυτού οί &πί τρείς συνε
  χεΐς συνεδρίας άδικαιολογήίτως
  άτΓουσιάζοντες, οί όπτοθηιμοϋντες
  μετά τήιν παρέλευσιν τής χορη
  γηθείσης αυτοίς αδείας καΐ οί
  διαγραφαμενοι έκ τοΰ Τάγμα-
  τος δυνάμει καταδικαστικής
  Τεκτ.: Αποφάσεως. 'Εν περι¬
  πτώσει παύσεως ή διαγραφής'
  παραιτήσεως ή" θανάτου Μέλους
  αύτοΰ, ό Μεγ.: Διδ.: ή ό νόμι
  μος άνατΓληιρωτής Αύτοΰ^ όφείλει
  έντάς πέντε ημερών νά καλέση
  τα τπρώταν έκ των κατά σειράν
  επιτυχίας άνατΓληρωματικών Με
  λών, άφού προηγουμένως δι' α¬
  ποφάσεως τοΰ Συιμβ.: τής Μεγ.
  Στοάς καθορισθή τό άνατεθησό
  μενον αυτώ άξΐωμα έκ των έν
  τώ άρθρω 34 τοΰ παρόντος.'Έν
  ττερι/πτώσει νάγκης συμπληρώ-
  σεως των τακτικών Μελών τοθ
  Συμβ.: μετά τήιν εξάντλησιν τοθ >
  πίν.: των άνατΓληρωιματικων τοι
  ούτων, καλείται έντός μηινός ή
  Γεν. Συνέλευσις πρός εκλογήν πέ
  ντε νέων άναπΓτληιρωμαιτκών Με
  λών.
  Άρθρον 42
  Τό Συμβούλιον τής Μεγ.:
  Στοάς, άμα τή κατά τό άρθρ.
  35 τοθ τΓαρόντος συγκροτήσει
  αυτού καταρτίζει έκ των Μελών
  τού τέσσαρα! Τμήματα:
  1) Τό Διοικητικόν, τό οποίον
  έφορεύει τής διοικήσεως των
  Στοών, έγκρίνει ή άττορρίτττει
  τούς προτεινομένους τταρά των
  Στοών πρός είσδοχήν είς τό Τα
  γμα^ τάς ·προαγωγάς είς τόν Β'
  κα! Γ' βαθμ., έγκρίνει τί άκι/
  ροϊ τάς άρχαιρεσίας των Άξιω
  ματικών των Στοών καί έν γέ¬
  νει μεριμνά, διά την κανονικήν
  λειτουργίαν αυτών.
  2) Τα Οικονομικόν, είς δ άνά
  γονται πάντα τα οίκονομικά ζή
  τήιματα τοΰ Συμβ.: τής Μεγ.:
  Στοάς καί των ύττό την Αΐγΐδα
  αυτής Στοών.
  3) Τό Δικαστικόν, όπερ ά¬
  σκεΐ την δικαστικήιν εξουσίαν έν
  τώ Τάγιματι και λειτουργεϊ ώς
  Ανώτατον Τεκτονικόν Δικαστή¬
  ριον τοΰ έν Ελλάδι Συμβολ.:
  Έλευβεροτ.: κατά τάς διατά-
  ξεις τού σ,ρθρου 3β καΐ τοΰ Δι
  καστικοΰ Όργανισμοΰ τοΰ τταρό
  ντος καί τοΰ Γεν Κανονισμοΰ.
  4) Τα των Εξωτερικών Σχέ
  σεων είς δ ύττώγονται ττόντα
  τα ζΓΐτήιματα τα αφορώντα τάς
  σχΐέσεις της Μεγ.: Στοάς τής
  "ΕΞλλάδος ττιρός τάς Ξένας Τεκτο
  νίκας Δυνάμεις, την μετ* αυτών
  ανταλλαγήν Μεγάλον Άτιπτρο-
  σύπων καί Όμήρων φιλί«ς τάς
  συνεννοήσεις καί σι/νεργασϊαν με
  τα των Διεθνών Τεκτονικών Όρ
  γανώσεων καί την δκδοσιν 4ιτι-
  σήμου Δελτιου ή *Ε5ττετηρίδος αύ
  τής.
  "Αρθρον 43
  "Εκαστον των Τμηιμάτον ά-
  παρτίζεται έκ ■ττέντε) τουλάχι¬
  στον μελών καί συνερχόμενον έν
  τή πρώτη, συνεδρία αύτοΰ, όρί-
  ζει τον Πρόεδρον καί τόν Γραμ
  ματέα αύτοΰ. Συνεδριάζει έν ά
  τταρτΐα τταρόντων, τουλάχιστον
  τριών έκ των Μελών.
  Ό Μεγ : Διδάσκαλος μετέ-
  χει αυτοδικαίως πάντων των
  Τμημάτων) δααν δέν παρισταται
  είς τάς συνεδριάσεις, τπροεδρεύ
  εί αυτών.
  Ό Μεγ : Γεν : Γραμματεύς
  μετέχει αυτοδικαίως τοΰ Διοικη
  τικοΰ ώς καί τοΰ των Έξωτερι
  κων Σχέσεων Τμήματος
  "Ο Μεγ : Ρήτωρ μετέχει αύ
  τοδικαίως τοΰ Δικαστικοΰ Τμή¬
  ματος καί ό Μεγ.: ©ησαυροφύ-
  λαξ καί ό Μεγ.: Έλεοναμος τού
  Οικονομικόν Τμήματος.
  III.
  Ο ΜΕΓ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
  "Αρθρον 44
  Ό Άρχηγός τού έν Ελλάδι
  Συιμβολικοΰ Έλευθεροτεκτονι-
  σμον φέρει τον τίτλον «'Ενδοξό
  τατος Μέγας Διδάσκαλος τής
  Μεγ · Στοάς τής "Ελλάδος»
  'Εκτηροσωττεΐ την Μεγ : Στοάν
  ενώπιον παντός Έλευθεροτέκτο-
  υος καί πάσης Τεκτονικης Δυνά
  μεως έν τώ Παγκοσμίω 'Ελευθε
  ροτεκτονισμώ καί είναι αυτοδι¬
  καίως ό Πρόεδρος τοθ «Τεκτονι
  κου Ίδρύματος» έκπροσωΐπών
  τουτο, ώς άνεγ«ωρισμένον Νομι
  κόν πρόσωτττον, ενώπιον πάσης
  Άρχής κα! παντός Δικαστηιρί-
  ου.
  "Εχει πάσας τάς έξουσίας
  τής Μεγ.: Στοάς ώς άρχηγός
  κα! άνώτατος Εκτελεστής των
  Άποφάσεων αύτής^ κατά τάς δι
  ατάξεΐς τοΰ παρόντος.
  ΚυροΤ, ύπογράφει κα! δημοσι
  εύει τα Διατάγιματα> τα Ψηφι
  σιματα, τάς Άποφάσεις τής Γεν.
  Συνελεύσεως καί τού Συμβουλιον
  τής Μεγ.: Στοάς ύητογράφει τα
  Μδρντικά Διπλώματα των Στο
  ών, τα Διττλώματα των Διδασκά
  λων κα! ττάν έγγραφον της Μεγ.
  Στοάς, σνγκαλεΐ διά Διατάγΐμα
  τος την Γενικήν Συνέλευσιν είς
  τακτικάς ή έκτάκτους Συνόδους
  Διορίζει τοΰς παρά τού Συΐμβον
  λΐου τής Μεγ.: Στοάς έκλεγομέ
  νους Μεγάλους "Αντιτηροσώττους
  η Όμηρους Φιλίας παρά ταίς
  Ξέναις Τεκτονικαΐς Δυνάμεσι καί
  άναγνωρίζει τούς υπό τούτων
  τταρ' αύτη διαπεπιστευιμένους
  τοιουτονς. Προεδρεύει των Συνε
  δΐριών τής Γεν. Συνελεύσεως καί
  τοΰ Συμβουλιον τής Μεγ : Στο
  άς, κη,ρύσσει την έναρξιν καί
  την λήξιν καί διευθυνει τάς έρ
  γασίας αυτών.
  'Επίσης δικαιοΰται νά τοροε
  δρεύηι πάσης Στοάς^ τταντός
  ΣΜμβονλίου, ττάσης 'Επιτροττης
  κα! πάσης Τεκτονικης συσκέψε¬
  ως είς ήν τταρίσταται.
  Άρθρον 45
  Ό Μέγας Διδάσκαλος έχει τό
  προνόμιον της άττονομής χάρι¬
  τος είς ττάντα καταδικασθέντα
  'Ελευθεροτέκτονα. Πρός τουτο,
  αίτεΐται και την γνώμην τοθ
  Συιμβουλίου τής Μεγ.: Στοάς, ή
  πς, είς την ειδικήν αυτήν περι
  πτώσιν είναι άητλώς συμβουλευ
  τική
  "Αρθρον 46
  Ό Μέγας Διδάσκαλος έχει τό
  προνόμιον τής άΐρνησικυρίας επί
  των άττοφάσεων τοϋ Συιμβουλίου
  τής Μεγάλης Στοάς. *Εάν, δμως
  τό ΣΜμδούλιον έμμένη είς την έ
  κτέλεσιν τής αποφάσεως αύτοΰ
  δικαιοΰται νά ζητήση παρά τοΰ
  Μεγ.: Διδασκάλου, δπως φέρη
  τό ζήιτη·μα ένώτπον τής Γεν. Συ
  νελεύσεως. Έν τή —εριτττώσε
  ταύτη ύποχρεοώται ό Μεγ.: Διδά
  σκαλος? δπ«ς έντός τής υπό
  τού Συμβουλιον τασσοιμένης
  πρός τουτο ιτροθεσμίας, συγκα
  λέση την Γεν. Συνέλευσιν, ής ή
  άτπ-όφασις είναι διά ττάντα ύπο-
  χρεωτική.
  (ΣΎΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλιδβ 1
  τούς Ηρακλειώτίς ττού μένουν
  πάνω από την Όαση (Αεωφ. Α
  κα&ημϊαί, Ποττανδρίου, Τρϊα
  Πεύκα, Ιωνίας κ.λ.π.). Δίχα δέ
  καπέντε μερίς χωρίς νερό, χωρϊς
  νά μπορούν νά σβϋσουν την δι
  φα του< χωρϊς νά μπορουν νά επΛύσουν τα βοσικά τους προ βλήιματα, νά καλύφουν τίς βασι κές τους ανάγκεςΙ Άλλοι σκειφτονται νά μετακο μϊσουν, άλλοι αναγκάζονται νά ουτή τήιν κόλα- στ) τής λειψυδρίαί... Στήν περιοχή Σταυρωμε- νου, αντιστοιχα ένα κυβικό νε¬ ρό αι κόθί<—τιτίκα καϊ γιά 19(1) ημίρ-ες! (τοϋς τό «μοιράζει» τό βυτϊο τού Δημου). £ιγά — σιγά θ' αναγκαζονται φαϊνεται οί Ηρακλΐ/ΐώτίς νά πη- γοϊνουν στήν βιομηχανική πε- ριοχή μέ τα... παγούρια γιά νά κουιβαλούν νεράκίΐ ατά οπίτια τους από ααιηο ποϋ τταραχωρεί Π σχβτική σύμβαση στήν ΕΤΒΑ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΛΜΥΡΟΥ; Ή νότια Κρήτη δρίσκεται στήν άντίθετη ακριβώς κατάστα άπό κείνη πού βρίσκεται ή βόρεια τταραλία τοΰ νησιοΰ. Ά κρογιαλΐές χωρις δρόμους, οϊκι σμοι χωρίς ήλεκτρισμό ένώ που θενά δέν ύττάρχει πρόγραμ.μα τουριστικής άνάτττυξης. Ή νό τια Κρήτη 9έν διαθέτει οΰτε £- να λιιμάνι τής ττροκοπής! Μέγα λύτερο, βεβαία θίωρεΤται τό λι μάνι τής 'Ιεραπέτρας τό άττοΐο δμως παρουσιάζει £να σωρό προβλήματα τα όττοΐα κβί κά¬ νουν προβλη,μαιτκήι τη λειτουρ- γία τού. Σ' ένα ύττόμνηιμα ττού εδωσε ό Δήμαρχος Ίερο—έτρας κ. Μιχά λης Μυγιάκης στόν τότε Υπουρ γό Σνντονισμοΰ, άναφερονται τα παρακάτω σχετικά μέ τό λ ι μάνι τής νοτιώτερης Εύρωτταϊ κης πόλης! «Τό πρόβλημα είναι άνάλογο μέ τα δλλα τής πόλης μας. 'Υ ττάρχει κίνδννος νά άνατραττεΐ ό ήδη κατασκενασμένος λιμενο- βραχίονας, λόγω ελλείψεως προ στασίας. ^Η ύ— άρχουσα κατα- σκευή δέν έξυττηιρετεΐ τίττοτε (τα πλοιάρια βουλιάζουν μέσα στό «λιμάνι»). Πρέττει τό ταχύτερ- ρο νά συνεχιστεΐ καί νά τέλει ώσει τό εργο, ώστε νά μπορεΤ νά εξυπηρετήσει καί τή σύνδε ση Κρήτης — 'Αφρικης» Άσψαλώς μιά τέτοια γραμ- μή ("Ιεραπέτρα — 'Αφρική) θά σνΐ|.6άλει τα μέγιστα στήν τού ριστική άνάτΓτνξη καί θά ττρο- σφέρει στήν έθνική οίκονομία... Γιά τίς έργασίες αύτές στό λιμάνι τής Ιεραπέτρας, ό Δή¬ μαρχος τής πόλης εΐχε ζητήσει πρίν λίγους μήνες πίστωση 40. ΟΟΟ.ΟΟΟ δραχμών. Κι άκόμη., γιά την έξυγίαν ση της ττεριοχής τοΰ λκμανιοΰ ζητήθηκαν 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ Στό σχετικό ύπόμνημα ό κ. Μυγιάκης άναφέρει: «Άνακατασκευή κρηττιδοτοί- χου κβί πλακοστρώτου ττοβραλί- ας Ίεραηέτρας. Ή καρδιά τής πόλης μας, βρίσκεται σέ κακά χάλια καί είναι προσβλητική γιά τόν τσπο μας ή κατάσταση αύτήι, άφού δέν •προκειτ'αι ττερί £ργου τεραστίου. Ήδη άνασυν τάσσεται ή σχετική -ρομελέτη πού έχει άνατεθεΐ σέ ϊδιώτη με λέτηση σπτό τό Λιμενορχεΐο. Τα παραπάνω έργα, είναι ϊρ γα βασικά καί δέν πρεπτει νά καθυστερήσει περισσότερο ή χιρηματοδότηισή τους. Μάλιστα, γιά τα δύο ττρώτα, την τελευ¬ ταία φορά πού εΐχατε έπικεψθεΐ το Δήμο μας εϊχατε άναγνωρί σει δτι πρέτπει νά γίνουν κβτά ττροτεραιότητα. Ιδιαιτέρα για τό λιμάνι εΐχα τε την έντύπωση δτι μττοροΰσε νά έξυττηρετσει Φέρρυ — Μπτά ουτ». Νομίζουμε δτι είναι καιρός νά άσχοληθεΐ καί κάττοιος σοβα ρά μέ την περιοχή τής Ίερά-ε τρας, άλλά καΐ μέ δλη την νό τια Κρήτη σέ γενίκευση. Γιά νά ττάψει πιά νά έτπικρατεΐ ή Φμη, δτι οί τταρθένιες άκρογιαλιές τοΰ ΛιβυκοΟ χρησιμοττοιοϋνται μόνο άπό γυμνιστές καί χΐττπνς... Μιά σοβαρή μελέτη των ττρο βλημτων, θά όδηγήσει σέ λύσεις συιμφερουσες καί γιά τούς κατοί κους τής ττεριοχής. 'Αλλά καΐ γιά την Έθνική οίκονομία. Φωτο Ρεηορτάζ ί»ίί';Κ Τό βέλος δείχνί» τούς οχι- «αί γίνΗται πιό αισθιιτό τούς πού χύνονται στην λαχανα τούς καλοκαΐριάτικους μήνις... γορά... Έχουν υπόψη τους οί αρμο- Ενα πρόβλημα πού χρονίζει διοι ότι δϊ«τλα στί|ν «ηλεκτρικη» _ ^-' ... υ παιδία μ πάν κ»; Η μήπως μίίναμί μοναχά στίς προεκλογικέι; δηλώσεις των υπο ψηφϊων δημάρχων; Συνκρίσεΐ5 ΤΑΙΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΑΡΙΣΤΟΙΠΩΛΗΤΑΙ Μία άπό τίς μεγαλύτερες καΐ ουνεπέστερες Ά- νώνυμες Έταιρίες στάν κλαδο της, ζητά τοω- λητές μέ: Ήλικα άπό 27 - 35 έτών Ανώτερη μορφωθή Φιλοδοξίες καϊ πάθος γιά διάκριση καί έηιτυχία. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 'Αμοιβή άνω των ?0000 "Αριοτο κλίιμα εργασίας καΐ ΐιρωτοβουλιών Προοταικές Διοικητικης εξελίξεως· Οί ένδιαφερόμενοι παιρακαλοΰνται νά τηλεορ<ΐτ νήσουν μόνο την Δευτέρα ώρες εργασίας στόν άριθμό 284437 κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΝ. Δεκαέξι εκατομμύρια έχουν ξοδευτεί γιά τα έργα τού Αλυυ ροϋ, χωρίς κανένα οττοτελισμα! Γιά φέτο, έχουν προγραμμοτι στ εί νά ξοδευτοϋν 4 εκ,ατομμύ- ρκ> δραχμες.
  Καί ρωταμε άν υηάρχουν σχε
  τικες μελέτες καϊ τί προοπτικες
  δΐνουν οί ειδικοί επιστήμονες γιά
  τον διαχωρισμό τού νερού τού
  Αλμυρου.
  Όργιάζουν τα κουνούιπια οττην περιοχή Λαχαναγοτ
  ράς. Κΐ1 οί άΐποχετεντικοί άιγανγοί πσύ χύνοντεα δϊΐπλα
  στήν παλιά ήλεκτρΐίκήι, κάνουν •■.•άόΐωτο τον 61ο των
  κατοΐίων της περιοχάς
  Γι αύτούς, δέν ύπάρχει καμμιά σιατηραα, καμμιά λύ-
  οη,, καμμιά έλπΐδα. Χρόνια καΐ χρόνια διαμαρτύρονται
  καΐ κανεΐς δέν βκανε τίΐιοτα γιά ν' άπαλύνει τό μαρ-
  τύριό τους·.·
  Τί θά γίνει τέλος πάντων; θ' άφήνουμε έκτεθεΐίμέ-
  να σέ τέτοιους κινδύνους άνήλικα παιδία; Κι' άκομη
  θά έχητρέπουμε σ' αύτά τα παιδία νά κάνουν μπάνιο
  οτό «Ιβόθρο» δίΐπλα σττίν παλιά ηλεκτρικη μέ σοβαρό
  καΐ αμεσο κίνδυνο της ύγεΐας τους;
  ■■■■■■■■■■■■«■■•■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■>■■■■■■«■■■>■■■■■·■■■■■■%■■■■■·■■■■■■■■··■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■»■■■■■■·■
  |^πόψεις;|
  «■•■■■■■■■■•■■•■■■■■■■■■•■•■•■■■■■■■■■•Μ ■·
  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΑΣ ...ΒΔΟΜΑΔΑΣ
  Δκπλασιάοτηκ,αν — λέει ο! συντάξεις των άγροτών·.·
  Μέχρι καΐ .δυό όλόκληιρα χιλιάρικα θά παίρ,νει ό κά
  θε συνταξιοΰχος (η. τρία καΐ γιά τούς δυό μαζΐ συντα
  ξιούχους συζύγους)
  Δηλαδή μποροΰν ν' άγοράσουν μέχρι καΐ··. δέκα κΐ
  λά κρέας τό μιϊνα! Μέ τούς πιό αίσιόδοξους ύττοΛογι-
  σμούς οί συντάξεις των άγροτών καλύτττσυν ϊσα -ϊσα
  τα 2ξοδα μιδς βδομάδας.··
  Δευτερεύουσας ϊοως σημαοΐας πραμμάτΐα γιά τίΐν
  Κυβέρνηση. · Άλλά, καλό καΐ τό χΐλιά,ρικο· θά δια-
  τυμτιανιοτεΐ άη' δλα τα μέσα, θά καυχηθοΰν πολλά.···
  στόματα γι' αύττΐι την Κυβερνητική φροντΐδα-
  "Ομως, πώς νά μην καυχτιΐθθΰν τή οτιγμή πού οί έ
  κλογές πλησιάζουν; ________________________
  ΣΤΟΧΟΣ
  Η ΚΡΗΤΗ...
  Μέχρι ηοτε αυτά τα σϋμβο-
  λα τού Αμερικάνικου Ιμπεριαλι-
  σμού θά £.πιβουλεΟονται τό νη-
  σ' μας;
  Καβρός είναι μετά τό πουλί
  τής χούντας, νά αφανιστεϊ γιά
  πάντα το πουλϊ τού Ιμηιοιαλι-
  σμού.
  ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ
  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
  Είναι γνωστο σέ όλους τούς
  έργαζάμενους καί ιδιαιτέρα
  στούς έμττοροϋτταλλήλους δτι
  τα τελευταία χρόνια εχει γΐνει
  μόνιμη έττιδίωξη των μεγαλοκα
  ταστηματαρχών; ή άποδέσμευση
  των ώρών έραγσίας των καΐτα-
  στημάτων.
  Σήμερα άκόμη ττερισσότερο
  τό παρουσιάζουν σάν «έτπτακτι
  κή άνώγκηι καί τό ζητούν άττό
  την κυβέρνηση ή όποία δέν θε
  λει καί πολύ νά... ύττοκύψει στίς
  τΓΐέσεις τους.
  Όμως ή ίφαρμσγτι τής από
  δέσμευσης τοΰ ώραρίου άττοτε-
  λεΐ άμεσο κίνουινο τόσο γιά
  τούς έμποροΰιπάλληλους δσο
  κα! γιά τούς μικρομεσαίους επι
  χειρηιματίες ί| τουλάχιστο σέ δ
  σους ά—' αύτούς έξετάζουν άντι
  κειμενικά τό πρόβληιμα καί τίς
  έτηΓΠΤώσεις ττού θά εχει γιά τόν
  κλάιδο τους
  Οί ύττάλιληλοι —ού αυτή τή
  στιγμη διεκδικούν 40 ώρες δόν
  λειά τη βδομάδα καί δνα άκό
  μα έλεύθερο ά—όγενμα δέν θά
  δεχθούν ά-οδέσμευση ττού έχει
  σάν άμεσο στόχο την έντατικο
  ττοίηση τής δουλειάς, κυρίως
  γιά δάρδειες μέ μειωμένο ώρά
  ριο καί τή|ν καθιέρωσηι τοϋ ώ-
  ρομισθϊου — ττού αποτελεί α!-
  τημα; των μεγαλοε.πιχειρηματι-
  ών — ό-ειλώντας ετσι δικαιώ-
  ματα ττού μέ άγώνες έχουν κα
  ϊςς-—. ·ώ* " '* ·λ*
  Ένοικιάζογται παραθαλάσοια νεοδμητα διαμε-
  ρίσματα μέ πλήρη έιπίπλωση πρός 15000 δρχ. είς
  Κοκκίνη Χάνι.
  Πλη,ροφερίες σέ ωρες καταοτηιμάτων είς
  τό τηλέφωνον 286 803-
  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, Μαθημαιτκος, Φιλόλογος, Φυ-
  σικός, συνεργάτες Κεντρικών Φροντιστη,ρΐων,
  παραδΐδουν μαθήματα των είδικοτήτων τους σέ
  μαθητές μεμοναϊμένσυς ϋ γκρούττ· Είδικώτερα ά
  ναλαμβάνουν ύΐπεύθυνα την προετοιμαοία γιά
  τίς είσαγωγικές Λυκεΐου π&ριόδου Σετπεμβρΐου·
  Τηλ. 231503 καΐ 231518
  καί 224 - 225 (8—10 μ.μ.)
  ♦♦♦♦«ΐν*»*» —»—-.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
  ΥΠ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  ΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
  ΛΟΓΟΥΣ
  Από το Υπουργείο Προιδρί-
  άς Κυβερνήσεως προκηρύχθηκε
  δκΐγωνισμός γιά την πληρώση
  σαραντα (40) θεσεων τοϋ κλά-
  δου ΑΤ Ειδικών Οικονομολό-
  γων τού Υπουργίίου ευντονι-
  σμού. Ο Διαγωνιοιμός θά γϊνει
  στήν Αθηνά στίς 4Σεπτεμβρϊου
  καϊ η ποοθεσμϊα γιά την αποβο
  λή των δικαιολογτντιιτών λήγει
  σττς 25 Ιουλίου 1980. Οί ενδια-
  Φορόμενοι μπορούν νά πάρουν
  σχ«τ«έ< πληροφορϊες από τό σϋλλογο Πτυχιουχων Ανωτά- των Οικονομικήν Σχολών Ανα¬ τολικήν Κρήτης ατά γραφεϊα τού οποίου υττάρχο η σχετιχή προκήρυξη. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ήμιϋπόγειο 90 τ.ιμ. μέ δοηθητικούς χώρους φωτιζόμενο ά—ό δύο ττλευρές, καινούργιο κατάλληλο δι" έ—αγ γελμαιτκή στέγη ή ώς ά-οθή- κη. Πληροφορίες στό τηλέφωνο 236955 Οί μικρομεσαΐοι έτπχειρημα- τίες αττό την όίλλη μεριά άττει- λοΰνται μέ άφανισμό μιά καΐ δέν θά αντεξουν οίκονομικά στήν καβιέρωση δι—λής βάρδιας γιά νά άνταγωνιο— οΰν τα μεγάλα καταστήιματα. Άκαμα θά -ρέττει νά κατα- λάβουν δτι ό τζίρος δέν έξαρτά ται άττο τό ττόσες ώρες είναι ά νοικτά τα μαγαζιά τους άλλά ά—ά την άγοραστική Ικανότητα των ττελατών ή όιποία ©έδαια είναι μειωμένη λόγω τής ακρι¬ βείας, των συχνών άνατιμήσεων καΐ των χαμηλών μισθών. "Ετσι ή 'Ενωσηι Ίδιωτικών ύ—αλλήλοοιν ττιστεύει δτι τό πρό βλημα τοΰ ώραρίου δέν είναι μό νο των έμποροϋτταλλήλων άλλά δλων των εργαζομένων καΐ των μικρομεσαίων έττιχειρήισεων καί τούς καλεΤ σέ κοινό άγώνα γιά νά μην περάσει ή άττοδεσμευση. Τό Δ.Σ. τής *Εκώσεως Ίδιωτικών 'Υτταλλήλων ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γνωρΐζουμε στο ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω ΐχτελέ- σεως ύπαρα.τήτων τεχν.κών έρνασ.ών θά πραγματοποιη- θεΐ διακοπή ήλ«τρικού ρεύματος ώς κάτωθι: ΤΡ Ι ΤΗ 8.7.80 1) 'Ατγο Οβ.ΟΟ μέχιρι 12.00 περιοχές ΛΙΝΤΟ — ΚΟ- ΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ κα! Ξενοδοχεΐο 5ΑΝΤΑ ΕίΕΝΑ 2) Άπό 11.00 μέ*ρ, 13.00 στήν όδό 'Αγΐα Ειρήνη Χρυσοβαλαντου (περιοχή εργοστασιον σκα-τικών Σαοι- δάκη) ΠΕΜΠ'ΤΉ 10.7.80 •Από 08.00 μέχρ, 12.00 στ* Λ. Χρυσοστόμου «—ό Γ. Παπανδρέου μέχρι Αθαν. Δ.άκου στη Λουκά Πετρά¬ κη ά~ό Χρυσοστόμου μέχρι Λ. Κνωσσού, στή Λ. Κνωσ¬ σού άττό Έμμ. Καστρινάκη μέχρι Γ. Παττανδρεου καΐ στήν 'Εμ,μ. Καστρ,νάκη άττο Χρυσοστόμου μέχρι Λ. Κνωσ¬ σού. ε- " *"ονατΡ°*γοδ«τΠσπ θα γΐνε. χωρΐς προε.δ«τ·Ιη. ση πιθανόν καΐ πρίν Από την όναγραφομΐνη ώρα καΐ ώς έκ τούτου ο! έγκαταοτάσεΐί «αί τα δίκτυα πρέττει νά θε- ωρουνται ότ ιΒρΤσκονται συνεχώς υπό τώ-,. Γ.α λογους 6σφαλεΙας όπαγορεύετα. ή προσίγγ,ση τ—-ούς ώγωγούς ή τό όλλα οτο.χεΐα τού δικτϋ·υ έοτυ κα] ών βρΐσκονται επί τού έδάφους. Δ1Η —■ ΙΤΙΡΙΟΧΙ1 ΗΡΑΚΛΙΙΟΥ