91238

Αριθμός τεύχους

277

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

14/7/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μι Ι
  χώμα, τοθ Φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμσ, προλάβη νά π*ϊ Εστω ■
  καΐ μιά συλλαΐή δική τού.
  ΕΞ.Ο ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ■. ΚΑΖΜΤΖΑΜΧ
  Ι
  ι
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Ζλΐθ-8-ν«η«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΙΉΓΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 210.29!
  Χρόνος 6ος—·Άρ. Φύλ· 277—Αρ,χ. 10
  Ι ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ %
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΣΚΟΠΙΜΗ
  Η ΤΕΧΝΗΤΗ
  ΕΚΛΕΙΨΗ...
  Η Έλλάδα έτα ιρ,εϊς έβδομαδες £χασε ιήν δρασή
  της- Ο Έλληνικός λαός ψτνλαιρεϊ στό οκοτάδι τής μέ-
  ρας νά 6ρεϊ λίγο <ρως. Ή αρση κυκλοφο,ρϊας των εφη¬ μερίδων άίτιό άφορμή τή διένεξη ΐδιοκτη,τών — τεχη- κών, δημΐουργεϊ οοβαρά προβλήρατα· Ό Άρχηγος τής Άξιωματικής Άντιπολιτευσης κ· Άνιρέας Παπανδμίχ>υ, πολύ σίυστά έπεοήιμανε τούς
  κινδύνους αν καί δέν αγγιξε δλο τό φάθίμα συνεΐτειων
  τού παροτεταμένου συσκοτκσμοΰ. Ποίος 'έχει δΐκιο έκ
  ιών άντ.ιμαχομένων μερϊδων, δέν είναι πρόοληρα αύ-
  ιής τής οιίι,λης. Έκεϊνο πού μποροϋμε νά ίοχυρισθοΰ-
  με χωρις φοοΌ αιλάνης, είναι τό δτι οί φιόιχοΙ ποτέ
  δ·έν εχουν αδακο καί ίή εργαζόμεναι ποτέ δέν διαθέ-
  ιουν δύναμη καί τρόυτο νά άδικήισο'υν. Τώρα, πϋΐοί εί¬
  ναι οί πλΌύσιοι καί ποιοί οί (ρτωχοί στήν· οπαρασοομέ-
  νη οίκογένεια τοΰ Έλληνικοΰ Τύπου, είναι όλοφά-
  νερο καί δέν χωρά συζήίτηοη·
  Ή οημαηικότερη παρ,ατήρηοη πού μπαρέ! νά γίνει
  αυτή τή ατιγμή καϊ τό ούσιώδες συιμπέ,ρααμα πού προ-
  κύπτει ΰστερα άπύ την δημιουργηθείσα κατάσταοη,
  είναι πώς μιά όιιάδα άνβρώΐυων, πέντε μεγαλοιδιοκτή-
  τες έκδοτικών ουγκ,ροτημάτων καί διακουιοι τεχνΐκοΐ-
  6ύθισαν τόν Έλληνικό Λαό στπ στέρνα τής αγνοιας,
  δταν ζωτικά έσωτερικά καί έζωτερικά προβλήςιατα ά-
  ναφύϋνται κάθε οτιγμή.
  Καί δέν εχουν κανένα δΐκαίωιμα οί κύριοι αύτοϊ, ά-
  δικοϋντες καί αδικούμενοι, νά έπεκ,τεΐνουν τό πέατλο
  τοϋ σκστους γιατϊ ή οτάση τους κατήντησε έθνική
  πρ,οδοοϊα!
  "Οταν άπεργεΐ κάποιος αλλος κλάδος εργαζομένων
  ί| έπαγγελματιών ή Κυβερνηση προ τοϋ έκάοτοτε άδι-
  εξόδου, δέν διστάζει νά περάσει στή λήίψηι δρακοντι-
  ων μέτρων πού συχνά όδηιγοΰ*" στό άκραϊο έξ αυτών/
  δηλαδή στήν έπιστράτευση.
  Στήν προ^ειμένη περίιπτωοηι ή Κυβερνήτη όλιγω-
  ρεί, άδρανεΐ, ιαικρεύει καί ποιείται την νίσσαν! Γιατι;
  Μήπως δέν τολμα νά άντι,μεταΗτΙσει τούς έκδότες, αύ-
  τά τα μεγάλα καί πραγματικαί άφεντικά αΰτοΰ τοΰ τό-
  που; Μήόπως θέλει νά έΐταληΐθεύσει την έδ,ραιωμένη
  πιά διποψη δτι, ό έκδότης μιάς μεγάλης εφημερίδας
  στήν Έλλάδα είναι Ιοχυρότερος παντός Πρωθυατουρ-
  γοΰ ι] καί Άρ,χηΐγοΰ κράτους;
  Μήιπαχ; έιπιθυμεί γά αποδείξει τό κοινό μυοτικό ότι
  έκ των διαθέσεων, των επιθυμιών, των βουλήρεων καϊ
  των συμφέροντας ιών έκδοτικ,ών μονοπωλίων £ξαρ*<ϊ ται ή διαμορφώση τής πολιπκής μας ζωης, ή σύθεση/ ή πορεια καΐ αύτές ακόιιη' οί θεμελιώδεις άατοφάοεις κάθε Ελληνικάς Κυβέρνηρης; "Αν αύτά έΐπιδιώκει ή Κυβερνήτη, την πληιροφοροϋ- με δτι δλα είναι άπό χρόνου πολλοΰ ουνειδητοποιτν- μενά άπό τόν Έλληνικό λαό· Δέν είναι συν&πώς ουτε ή ϊδια ή Κυβέρνηση αιμΐοι- ρη καί άινευθυνη, τής θλιδερίης καί έθνικα έπικϊνδυνης κοπάστασηί; πού έδηιμιούρ(γηραν τα ήγιρια έκδοτικά σαρκοβόρα των οποίων ή περιφρόνηση πρός τόν άνα- γνώοτη καΐ τάν λαό ξέπέρασε τό δρια τής ώμότηκος! Νά όπιοπρ,ατεύοει λοιιπόν άιμέοως ή Κυβέρνηση τούς διαφωνοϋντες/ νά τούς ύποχρεώσει νά έσΐανεκδώσουν τίς έφημερΐδες καί νά έταλύθουν ρί κυρίαι αύτοϊ "ής διαφορές τους ένώ τα εντυιπα θά ένημερώσουν τό λαό. Μιά τέτυια άιπόφαοη, είναι τιράξη άΐπολύτως δημο- κρατική Κάΐτοτε καί στόν τόπο μας ή Δηροκρατία πρέ- πει νό άιποδειξει δτι γνωρΐζει νά αύτοαμύνεται· 'Ο' αύ- ταρ,χισμός των μεγιστάνων τοΰ Τυατου, ή δικτατόρευ'- οη τής πληιροφόρηρης- ή μάστιγα των έκδοτικών μο- νοπωλΐων είναι καιρός έτπτέλους νά χαλιναγωγηθοΰν· Ή σημερινή συμπεριφορά τους, αποτελεί θρασύταΐη προκληθή σΐό λαϊκό αϊυβημα κ,αί ΰτιονόμευση των έ- θνικών ουμφερόντων. Κάθε πράξη τής Κυβέρνησης κατατεΐνουσα οτόν ιερματισμό τοϋ Οίκανδάλου- θά 6ρεΐ σύμς>ωνους δλους
  τούς "Ελληνες.
  "Εστω καί την ίκπάτη οτιγμη, έΌτω καί γιά πρώτη
  φορά στή χρυοοφόρο σταδιοδροιμία τους άς διδαχθοΰν οί
  'Έλληνες έκδότες στι ή Δΐ)(μοσιογραφία είναι δντιι>ς
  λειτούργηρα καί δχι Σοϋιπερ — μάρίκετ. Αύτό τό δΐ-
  δαγρα οήμερα μόνο ή Κυβέρνηρη έχει τα μέσα να τό
  δώσει εάν καί έψΓ σοον άνακαλύψει καί τό άαταιτούμε-
  νο θάρρος·
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Ή άντίπαλπ πόλη μας
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙΠΑΝΩ ΠΟ
  ΡΥΘΜΙΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τοϋ Μιχάλη Πετρουγάκη γεωπόνου
  1.— ρ
  τίς καβημίρινϊς δουλιΐίί μοί
  διν μα< μενο καϊ ηολύ ώρα νά διο&ΐσουμι γιό. την μιλίΤΠ Π την συμμετοχή μα> οτά ·»ινά
  προΡλήμοτα τής ττόλη< που ζού με, Όλοι μας ομος εχο«Ρ* "Α1 ροφορηβιι ότι τό Ηρόκλικ» μας ίΐνοι μιά «οντίπαλη πολη» τί χαρακταρισμόί βά μου, βά νό μ>ζί. εχινιις ότι ττρόιαιται Υ"ά
  καμμιά ποοοο-«^οιριιαΐ ομάδο
  από αυτις που πλημμυρισαν
  αυτόν τον καιρο τα σπϊτιο μοί
  μισυ τής Τουβουλας. Ο» ΐπρΐισσο
  —ροι μα< φυο-ά δίν βχοον τκ ι·6»κΐς α γινιιας πολεοδομΗΐίί γνώσιΐί ώοτι να μττορουσαμι να κριτουμε μη μιλπη ανοπτυ ζιω< αυτάς της πόλεως αλλά ό- Αοι νομιζω εχο«μι λιγη λογικη Υ»α να ιιρίνουμ· «βϊ νά καταλα- 0εΜ|κ ορ*ο*ΐίνβ πρά^ιιιβτο ποϋ «ποίος ιιδΒακ μποροοοβ σ« ο- πλή γλώσσα νά μάς Η μιλέτη λοιπόν αναπτύξΐ- ως αυτής τής πόλη< ΐγινε αττό (τηφανΐίς ανθρώπους πού ζού- νι όμυί στόν Άρη (στήν Αθη¬ νά ήθελο νά πώ) καί ψιϊς πού ζοάμΐ στή γή καί ποϋ θά ττληρύ Υ' αυτο ιιναι πιριττό νά αμρ Αφού όμω< νη μερώθηια ο Δημαρχος μας ποία η ανάγκη της δικης μας Ενπμιρω σης; Ίσω< ο ιΑθηναίοι δημαρ- χοι ποϋ διοβάζουμε στκ Εφη- μφίδΐί — ι'κναι λιγάτβρο ιυ- φαίϊ< γι συτό καλουμι μ<ου των Εφημερίδων τούς δημότες τους νά γνωρίσουν τό ρυθμιστι κο σχ&δνθ τού δημου τους. Εοω ισνί νο μην απορχουν δημοτ« μΐ νΜάμη αλλα υποτιλεις που ηρέττε» μονο να εφορμόζουν τα αννθεν σχεδιαζοικνα. 2.— Τό ρυθμισικο λοιπσν • ΣΥΝΕΧΕΙΑ —τ) ο«λιβα 4 ΝΑΠΟΣΜΑΣ ΦΑΚΕΛΛΟΝΟΥΝ ΙΑΜΕΡΙΚΑΝ1ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μιά φωτογρικρια άξΐζει δοο χίλιες λέξεις! Καί ί) φωτογραφία στού δηροσιεύουμε δείχνει κατα- φάνερα πόοο ίσχύει ή λαϊκή παροιμία «μιπάισΐε οκύλοι, άλέ "ΙΕνα άμερικάνικο κινημαοτγραφικό συνεργεϊο πού λές καί βρίισκεται σέ κάποια κατεχομένη χώ ρα κινημαΓΓογραφεί μέ δλη τού την ΰνεση την παρέλαοηι τής 25ης Μαρτίου 1980, στήν πλατεϊα Ελευθερίας, στό Ήράκλεο·· Κινημαοτγραφεϊ ιον οιραίτό, τούς πολίκες, τίς Άρχές, τα πάντα! Κι' εισί οιγά — σιγά γεμίζουν τα κΐτάιπια των Άμερ,ΐικάνικων μυοτιικών "Υπττιρεσιών, μαζεύεταϊ πλούοιο ύλικό γιά την Έλλάδα· Καί τό ύλικό αύτό άποθηκεύεται στάκ.ομπιοϋτειρςήγίνεται άν τΐκείμενο μελετών είδικών έπιστημόνων προΐτα- Δραστικό μέτρα γιά την αντιμετωπίση τής λειψιδρίας «ΚΟΒΕΤΑΙ» ΤΟ ΝΕΡΟ Άπό ξενοδοχεϊα, πισίνες, οίκοδομές, Χένιγκερ Ένώ δέν δοθηκε άκόμΓΐ νερό στην ΕΤΒΑ, τό πρόδληιμα της ΰδρευσης τού Ηρακλείου1 λοομ- 6άνει τεραστίας διαστάσεις. Τό ΊΗράκλειο στήν κι/ριολεςΊα, δι- ΔΙΌΡΘΩΣΗ Ό δα ί μονάς τού τυπογ,ραφεΐ ου κατάφερε νθτ β&λει την ούρά τού στό ττροηγούμενο φύλΐλο τής «Αληθείας» και να άλλοιωσει κατά κ-άττοιο τροπο τό νοηιμσ. τής έητιστολής τοθ Δ)ντή μας κ. Διοκογιάννη ττρός τόν 'Υπου-ρ- γό Εξωτερικών. Συγκεκιριιμένα: Στήν άρχή τοΰ κειμέιΛ>υ άντί
  τής λέξης διαβάζοντας τό
  ττεριεχόμενο τού αρβρου (Σ.Σ.
  τής «ΑΟγής») έσφαλμένα γρά-
  φτηκε δ ι αβάλοιντας,
  Λίγο πιό κάτω γράψτη»ίε:
  «Τό δασκαλεθον αυτήν
  την Μομοτέιλεια είναι ττκχράλο-
  γο». Τό σωστό είναι: «Τό δ ι α
  σ α λ ε Ο ο ν αύτη την νομοτέ-
  λεια είναι παράλογο».
  ψα. Κχΐταιγγελίες δηιμοσιεύονται
  στόν τύττΌ καθημί.ρινό καί παιρά
  ττονα δημοτςάν πού δέν εχουν ού
  τε μιά στάΛα νβροθ στώ σττίτια
  τους,
  Καί ήρθε ή πιροχθεσκιή Συνε
  δρϊαση τοθ ΔημοιτκοΟ Συμδουλί
  ου (Δημαρχεύων ό κ. Βαρδαβάς
  καθ* δτι ό Δημαρχος άττουσιο>
  ζει στήν 'Αμε,ρική) νά έττι6€6ιαι
  ώσει αύτές τίς καταγγελίες καί
  νά σκιαγιραφησει την τραγική
  Τό Δηιμοτικό Συμδούλιο *Η-
  ρακΛείου σέ προχθεσινη εκτακτη
  συνβδρίαση ό—οφάσισε νά λάδει
  δ,ραστικά μετρο γιά νά άντΐιμε
  τωπτιίθΈΐ την λειψυβρΐα ττού τταρα
  τηρεΐται τελευταία στό Ήρά-
  κλειο.
  *Έτσι κατά κάποιο τιρόττο δι
  αψεύδονται οί δτιλώσίΐς τοΰ κ.
  Δημάρχοι» ττού έλεγε ότι ή έλλει
  ψη νβροΰ όψείλεται στήν κακή
  κατάσταση τοΰ άρδευτικοΰ δι-
  χτύου!
  Τό Λημοιτκκό Συμδούλιο ά-
  ποφάστσε,:
  Νά διακόψ&ι την τηαροχή νεροΰ
  σέ ξενοδοχεΐα έκτός Διοικητικών
  όρι'ων τού Δημ ου
  Νά διακόψει την τκαροχη νε-
  ροΰ σέ άναγειρόμενες οΐκοδομές
  καί στο γήττεδο τοθ ΟΦΗ
  Νά μειώσει στό μισό την πά
  ροχιή υεροΰ σέ ξενοδοχεΐα έντός
  των διοικη^τιικών όιρίων τοϋ Δή-
  μου ττού εχουν τπσίνα, νά μειώ
  σει στό μισό τό νερό των 6ιο
  μηιχανιών Χενιγκε,ρ καί Βαθυττέ-
  τ,ρου, τό υερό των Δηιμοτικών
  Σφαγείων καί διαφόρων έτπχει(ρή
  σεων βιοτεχνιών καί βιομηχανι-
  ών, πού κβταιναλώνουν ύττερβολι
  κές τΓοσότηιτε..ς
  'ΐΑκάμη άττοφάσισε νά μειώ-
  σει την τταιροχή νβροΰ σέ Στοα
  τιωτικές μονάδες καί νά μήυ έτπ
  τ,ρβψει στά βυτΐα νά γεμίζουν ά
  πό τα ϋδροστόμια..
  γανδκπών, πού μελεϋν μέ δλους τούς δυνατούς
  τρόπους, την ζωή μας, τίς συνήθειες μας την νο
  οτροπία μας, συγκεντρώνουν στοιχεία γιά την
  πολιτική τοποθΙέτηΌη τού καθενός μας- καί κατα-
  γράφουν κάί>ε χρήσιμο στοιχείο πού θά μίτοροϋ-
  σε νά 6οηβή(σει στό έιπικϊνδυνο γιά μας, ίίργο
  τους·
  Μποροΰν μηιπως οί Έλληνικές Άρχές, οί Έλ
  ληινικές μυσπκές ύ,πηρ^σίες νά μδς ποϋν αν ζη-
  τοΰν κάθε φορά πού βγαίνουν παγανιά μέ τίς
  κινηματογραφικές κάμερες την αδεία κανενύς;
  Γΐατί δέν θαναι μόνο οί παρελάσεις πού «άατοθα
  νατίζονται»· Τό ίδιο θά ουμβαινει καί μέ τίς ιηολι
  τΐκές συγκεντρώσεις- Τό ίδιο γίνεται στίς συγ-
  κεντρώσεις κατά των Ξένων Βάσεων. Αύτη έξ
  άλλου είναι ή μοναδική 4ργασία είδικών ύΐτηρε
  σιών τής Άμερικάνικης ΟΙ Α καί των άλλλων μυ
  οτικών 'Υατηρεοιων.
  Τό Ήράκλειο, δυστυιχώς, βρλσκεται στήν πιό
  δυοκολη θέση,· Δωτλα μας είναι οί Γοΰρνες Ή
  Άμερικάνικη Βάοη, είναι 6αοικά, βάοηι παραικο
  λουθήοεων καί ραντάρς. Έξακρΐτ5ωμένα, ό οό-
  λος της είναι 2νας ρόλος «χωραφύλακα» πού έ-
  λέγχει κάθε κινήση στή γύρω περ,ιοχή· Στήν Βά
  ση Γουρνών έργάζονται σήμερα 1800 περίπου
  Άρερικάνοΐ. κάΐ οί άποϊοι άίπατελοΰν έναν ατλή
  ρη κατασκοατευτικό ΐϊηιχανιομό, πού έλέγχουν τα
  πάντα-
  Ή σηΐμερινή μας φωτογραφία δέν άρχεται μό
  νο νά ένισχύσει αύτη τή θέση· "Ερχεται νά δεί
  ξει πόσο δίκηο έχουν δσοι ύποστηριζουν πώς ή
  Έλλάδα είναι ξέφραγο άμτιέλι οτήν δράση των
  ξένων μυσπκών Ύπηρεσιών/ εϊτε Άμερικάνικες
  είναι αύτές, είτε Ίσραηλινές ί) ό,τιδήατοτε άλλο·
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΕ
  Συνκρίσεΐξ
  οοο
  ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ
  ΣΤΟ ΓΙΟΦΥΡΟ
  Ερχόμενος κανείς στό
  Ήράκλειο κατά τίς νυχτερι
  νές ώρ,ες άρό τήδυιτικήμε
  ριά της χιόλης, νοιώβει
  πώς βρίισκεται σέ μιά (περιο
  χή Όυσχοτισμένη· Ά—ό το
  Γιοφυρο μέχρι καί τή Χανι
  ώπορτα δέν ύιπώρχουν λάμ
  πες, δέν ύπάρχει καθόλου
  φωτισμός- Καί τό..- «τονρι-
  οτικόν Ηράκλειον» μοιάζει
  μέ μιά πόλτι κατοχική, μαά
  πόλη άσουλούΐπιωτη·
  Πέρα δμιως άϊτό την -.αϊ-
  οθηΓΠίκή (δΙ<3) 9-οφη, ύ¬ πάρχει καί ή πραχτική: Δέν λογαριάζΌυμε καθό- λου< τούς κατοίκους των φαωχσσυνονκιων, δέν ξέρου με ηώς ό ςκαπομός είναι μιά βοσαικήι άνάγιαη πού προ στατεύει καί έξυατηιρετεί τούς κατοϊκους της περιο- χης καί τούς έξβρχόμε- νους; ΑΜΕΣΟΤΕΡΟΣ 0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΡΑ Τ0 ΚΑΑΟΚΑΙΡΙ Ο Δμερικανικος τροπος ζωής οί προπαγανδιστής καί τα θύματα Η ΚΡΗΤΗ - ΕΥΤΥΧΟΣ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ Δϋσκολις στιγμίς πχρνά κι ουτό τό καλοκαίρι η Κμήτη, μπροστά στήν «εκ»βολή» τού Αμιρικάνικου τρόπου ζωής καί στήν πορσπάθοα αλλοτρΊωση< τοϋ έμψυχου δυναμικου της. Δύσκολες ώρ« π«ρνά η Κρή- τη. Δΐνει πάλι τή μσχη της, μιά ένττιμπ μάχη, διατίιριΐοης τή< ταυτοτητά< της, παραμονήί στίς ηθικϊς, τίς πολκτιοτικϊς της ρίζες. Η οργανωμένη αυτή προπα- γάνδα έ,χει σόν πρύττο της στό χο την νεολαία. Τό πιό εύπλα- στο καί πιό ανήουχο κομμότι τοϋ λαού. Ο ύπουλος εισ^ολόας, δυ- στυχώς, άρχισί νά κςρδίζιι κά- ποιο έΰαφος γιά νό ιτετϋχΐΐ τό στόχο τού. Κι η Κρήτη αντπ οτέκιται. Κοοτιϊται ακόμη Υ^ ρά. Υπάρχουν όνθρωττοι ποϋ κά νούν τα πάντα, πού μοχθοϋν νό κρατήσουν στά χίρκι τού νησιού την παρα&οση, τί< ντοπιις ηβικές καί πολιτιστικς κή που μα< φίρνουν από τή Δύ ση... Νίοι τής Κρήτης, τό νησί κιν- δυνϊΰίΐ. Μϊ την ΑΛΛΟΤΡΙΠΣΗ προσπαθούν νά πετϋχουν την ΑΛΩΣΗ. Κι είναι τόσο μελετημέ να τα προγρόμματα των εχ- θρών μας. Τα χασίσια κι οί μα ριχουόνες ΐρχονται μ' αυτό τό οΐΗθπό στό νησί. Νά δημιουρ- γήσουν ΓΚ.ρισσότΐ.ρο ©ΰμοτα, γιά νά υηάρχουν αϋριο λιγότι- ρες εστ'κις αντΊοταοης. Ο «ΚΑΤΖΟΎΡΜΠΟΖ» Οί πνχυματνκοϊ φορΐϊς κά¬ νουν μιά σοβορή προσπαθεία Νέοι, άχι στίς Ντισκοτέκ. Όχι στά ξβνόφερτα ήθη, οχι στήν καθαιρά εμπορική μουσι- Ή κατάσταση έπιδεινώνεται ΝΕΚΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Γροψαμε πρίν αττό λίγες βδο ότι η κατάσταση στήν ο- γορά τού Ηροκλίκκ;, είναι τρο γική. Οί μϊρες πού πέρασαν δέν άφησαν κομμιά ελπίοα νά φα- νιί, κανένα περιβώριο βιλτϊω- σης, καμμιά απολύτως ένδ*ιξη ολλαγής πρός τό καλύτερο. Ο» Εττογγελματοβιοτίχνες ζο- ρίζοντοι. Γρομμότια διαμορτύ- ρανται. Χρήματα δέν κι νού ντα ι καθάλου. Καί η πορεία ττρός τό αδΐίξοδο, συνιχΚετοι. Ο κόσμον πίριορίζίτβι οτά απολύτως αναγκοη κοΐ γι' αυ¬ τό τα ΐίαατστήματα πού διαβέ- τουν ειδή πολυτελείας ή ειδή πού δέν είναι απολύτως αναγ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 διατηρήση^ ότι ννιήσιου καί α» ληθινού υπάρχει. Οί πολιτιστικοί σϋλλογοι, ί καναν μιά αξιόλογοι αρχή. Οί ντόπιοι θίασοι επ'κτης. Γκιτί α- ττό κειϊ ξΐκινούν όλο... Μβθαύ- ριο δίδεται στό κηποθόατρο παράσταση τού «ΚΟΥΖΟΥΡ- ΜΠΟΥ». Μι-άς γνήσιας Κρητική< κωμωδίας, γραμμένης από τόν Γ. Χορτάτζη. Άς πλαισιώσουμί άλοι αυτή την προσπαθεία. Εί¬ ναι χρέος μας. Χρέος νά ξεφύ- νουμε από τα φτηνά βΐάματο, τα προπανανδιοτικά ττού μάς πρασφέρουν άλλοι έχον—άς μιά βασική σκοπιμότητα. Την δική μας φβορά, την αλλοτρίωση τού νησιού μας... Άς πλαισιώσουιμε τούς Πο- λιτκττικοϋς Συλλόγους, τού< ττνευματικούς φορεΐς. Κάνουν μιά σομαρή προσπαθεία. Μιά προσπαθεία διατηρήση^ τής ταυτΓότητάς μας. Η ΠΙΟ ΠΑΡΑΙΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ... ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ποιές ώρες... φυλάει τα άρχαία ό ύπάλληλος των 69 Μα'ί'ων; "Ενα έρώτημα στήν Αρχαιολογική ύπηρεσία Μήπως μπορεί νά μάς απαν¬ τήσει κάττοιος υπεύθυνος τού Μουσείου άν εργάζεται ακόμη στήν υπηρεση ο φυλακάς των ...69 Μαΐων; Οχι γιο τιποτ αλλο, αλλα τελευταία κσντι τί< ΐμφανίσε.κ τού επί 24ώρου βάσεως στό χω ριό τού (κάποιο χωριό δυτικά τού Ηρακλείου) καί ονσαυτή- & ο1 σιιγχωβΜνοϊ τού: Α- τραύ είνυ» όλη την ώρα στο χωριο, τοτι ποτ£ φυλάει τα... αρχαία; Για την ιστορϊα σημειωνου- μι πως ο κατα τα αλλα συμπα- Θηί γεροντακκ, διοριστηκΐ στο Μουσοο με κοποκι ρουσφε τολογικη ... τοχυδακτυλουργία ή για νά ομοιφβεί γιά την υττη- ρισιΐί ττου «τ.τκχ—·ερί! σττ> δΐ-
  ξιά, όντος κομματάρχης της τώ
  ρα καί ...50 χρονκι.
  Ο παραπάνω «φτωχοφύλα-
  κας» έχει ιδιόκτητο σπίτι στό
  χωρία τού, αρκχτη ττεριουσιο,
  ενα μαγαζί στό Καμαράκι, δυο
  διαμερισματα στο Ηράκλβοι,
  καί ακομη τυγχάνιι συ«η«1ιθύ-
  χο< τού ΤΕΒΕΙ Μηνιαίον εκσοδηιια από τα ε- νο'ικια δήλοδή άνω των τριά κοντα.. χηνών μηνιαίω<, (χωρίς τό... φτΜχομεροκάμιματο τού φύΑαιαι). Εν πάσει ηεριτττωσβι, ρωτά με κι «μεκ μαζί μέ τούς συγχω ρβνοθς τού. Άν είνβΊ όλη μεοα κι άλη νυ¬ ν—ι οτά χωραφιο τού, τότε, πά— ...φαλοίΐ τα αρχρια: Έπίλογος ΔΙ- ΑΠΟΤΙΣΦΙΕΣΤΕΣ ΠΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ Ε ΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Τού Μανόλη Κάμη Να: γελά κανείς ή νά κλαίει; 6ρώ πσρητνοριά στο ψάρμακο θαρρω ττώς δέν τσιριαζθυν οϋ- τε τα γέλια οΰτε τα κλάμστσ γιά; τή σηΐμίρινή ·π-ιραγ'μβτικοτη τα. Πιό σωστό θαρρω ττώς εΤ- ναι νέ σωιπαίνει κανείς καί σιω τττίλός νά τταρακολουθεϊ τό ψν χορραγτ>μα τής άνθρω~οτηΓτος,
  ττού τή σέρνοον σέ. 6έ6αιο συν
  τομο «ολιτισμενο τελος της
  σταν σίγοκρο άφανισμό της οί
  κάθε λογής μεγάλοι καί τρανοί
  ήγέτες.
  ϋ— αίνω κι ίγώ και προστπα
  θώ νά 6ρώ λέξεις ϊατάλληλί,ς νά
  ντύσω τίς σκέψεις μου καί νά
  ττώ αντό ττού νοιώθω μά μέ ττιά
  υει ζάλη, καϊ τρομος μττροστά
  στό χα»ς τοΰ σημί,ρΐΜ^Ο τρομα-
  κ,τικού άδιέξοδου.
  Ααθεμένη ίκτίμηοτι; Μακάρι.
  τής σηιμερινης έττοχής στό φσρ
  μακο τής πρωτοφανέρωτης μαζο
  χιστικής άδιαφορίβς τοθ σημε-
  ρινοθ ΟΛ/θρώττου στίς ψτιασιδω
  τες χαρες καί φιέστες τού σημε
  ρινοϋ ΰλικοτεΐχνητοΰ πολιτισ)μο0
  μά μέ τίς πρώτες ρουφηξιές ττα
  γώνω,
  Ξεχνώ τή φωνή τής καρδίας
  καϊ τούς σι/ναισθηματισμούς καϊ
  ττλανιέμαι στούς δρο,μους τής
  ψυχρής λογικής ττού λένϊ οί σο
  φοι. Προστταθώ νά μττώ στήνι
  ψυιχολογία μΐάς μερίδας τής ση
  μερινής ήγβσίας τού άινβρώτπ-
  νου γένους μά όδηγοΰμαι σέ
  καινούργιες άτΓογοη,τεύσεις.
  'Απλος άίνβρωτΓος δέν δοκίμα
  σα ττοτέ τίς ιιυχικΐς καταοτα:-
  σεις εκείνον ττού άνεβαινονν ψη
  Ζψύ σαν τρελλός νά
  λά κι άναροτΐέμαι ττώς
  ΣΥΝΡΧΕΙΑ στή ονλιδο 4
  ΕΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ-Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  καί ή χθεσινή συναυλία τους
  Μεγάλη έππυχια σημείω κύς Σύνδεομος Φιλίας. Ό τεϊχαν, κατέιπληξαν-
  σε ή χ,βεσινή συναυλία τοΰ Άντώνης Καλογιάννης- ή Ίδιαίτερη ένχύτιωοη προ
  Γιάννη Μαρκοπούλου πού Βασιλική Λα6ίνα καί οί αλ εκάλεσε ό Βασίλης Σκου
  όριγάνωοε ό Έλληνολιβυ- λοι καλλιχέχνες πού συμμε λας ό γνωστύς λυράρης
  ΕΔΩ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
  ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  Δροοοοταλίδες. χρώματα βραχνά
  Ίσκιές τοΰ απειρου στο 6ράδυ
  Τ6 ντέφι 6άρα γυφτε μου ξανά!
  Έδω Μεσογειος· Χαρά κι' εύκή
  Άνεμοσρτόβιλοι κι έρπορικά,
  θάλασσες στ' άνέμου το χάδι
  ΈλιΐτίδαΗ Ξάοτερη γιορτή, λευκή
  Άνε,μοατρόβιλοι κ# έμιπ/ορικά-
  σκίζουν τα πέλαγα· Σειρηνες
  ίχμνοΰν άκομη χρόναα ξωτικά
  Τα βράχια τρέμουνε· Βογγοΰν λαοί.
  θαμπές τού ηλίου οί άχτίνες
  Γύφτοι κι Άράΐπηδες Γηιτοΰν φαΐ
  Άφορολαγη τα κουτΐά. Φιανές.
  Ναϋιτες μπατίριηδες σπ'ς παραλίες·
  Χασις αύτόφωρα βαρειές ποινέςΐ
  Τουρίστες άφραγγοι, μικρά θεριά
  κιθάρεο; δήθ'εν καί ουναυλίε^
  Στά πάρκα νεύαιατα, κατίνα 6αριά·
  Βάσεις άτέλειωτες πολειμικές
  ξένες πού σφίγιγουν τίς παραΛίβς.
  Βόμβιες ναπάλμ κι' άτορικές·
  Έδω Μεσογειος! θεριά περνοΰν
  «πωλοϋνται νιϊοοι» στίς άγγελίες
  Ξυπνατε! Βάρδαροι μας ιπολεμοΰν!
  16 γλϋπτες έκΘέτουν
  στό πολιό λίμαν ι
  Ό Δήμος μας στά πλαί- ΣΤΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ,
  σία των πολιτιοτικώ,ν έικδη ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΠΑ
  λώσεων πού προγραμμάτι- ΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑ-
  σε γΐά τό φετεινο καλοκαί ΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙ-
  ρι όργανώνεΐ μιά μεγάλη ό ΚΟΣ, 1ΊΑΡΜΑΚΕΛΗΣ ΓΙ-
  μαδική εκθέση γλυιπτΐικής ά ΑΝΝΗΣ, ΡΟΘΟΣ ΚΩ-
  ΐτό τίς 15 Ιουλίου μέχρΐ ΣΤΑΣ, ΡΟΚΟΣ ΚΥΡΙΑ-
  τίς 15 Σεπτεμβρίου. ΚΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
  Στήν εκθέση αυτή συμμί' ΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΓΟΜΠΑΝΑ-
  τέχουν δέκα £ξι άιπό τούς ΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ-
  Όμαδΐική εικθεοη γλυπτι
  γνωστότερους γλύπτες τής
  χώρας μέ εργα τους πο·ύ θά , .
  , ,, _ ν _ _ κης γίνεται για πρωτη φο
  εκτεθούν στο χωρο τού πά ,' <ΤΤ , , ν _ Λ _ , , , ν ρα στο Ηράκλειο· γι αιπο ΐου λιιαανιου πισω αιπο τα 7 ν / ν ΛίΑϋτιντΛ άναμενεται νά σημειωσει κεντρο «ΜΑΡΙΝΑ» Ι, , , ', , χ ~ Λ / , , , μεγάλη βπκυχιια και αΐκομη Οί γλυπτες ιπου εμφαΛΊ- μ Ι „ , „, * γ / ν α ' ■ γωτί τα εργα εκθετονται (,ονται στην εκθέση είναι οί , Γ1 _ λ 'γ- <λ α ι ν στο φυοικο τους χωρο στο εςης αΛωαοηΐπκη σειρα: „ /Γ τ-γ ν λ α ΑΡΜΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΒΑ- ^παΐθΡΟ- ;ίΠΡοσθε^ η^% ΛΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕ ™ δέσψο τους μέ τό Βενε ΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥ- τ°ανικο λιμαΧ1 τον ΚΟΥ" ΣΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΛΑΣ ΓΕ- ΛΕ και τα νεωρια' ΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑ- Τα έπίσηιμα έγκαίνια τής ΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΑΜ εκθεσης θά γίνουν στς 21 ΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥ Ιουλίου. καί τώρα στενάς συνεργά- της τοϋ Γιάννη Μαρκοπού¬ λου. Τα φωνηιτΐκά τρυ προ σόντα, σύνταμα θά τόν κά νούν γνωυτό σέ Πανελλή νια κλίμακα· Είναι μιά ά- κόιμη φωτεΐνή έλπίδα γιά τα Έλλη-νικ ότραγούδι ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ "Ο Δήμος Ηρακλείου ά- ποφάσισε νά χιρηματοδοτή- σει τή φιλοξενία όγδόντα (70) παιδιών δημοτών ήλι κίας 5-13 έτών στίς κατα σκηνώσεις Ζωγραφάκη στή περιοχή Σταλίδας την κααα σκηνωτική περΐοδο άιπό 10 μέχρι 25 Αύγούστου 1980 Καλοΰνται οί ουνδημότες καί οί μαζικοί φορεΐς τής πόλεως καί των προαστεί- ων (ίπαιλιτισιικοί Σύλλογοι φιλόΐπττωχες όργανώσεις, έκ κλησιασπκά Συμ6ούλια, Σύλλογοι Γονέων καί Κη- δεμόνων κλπ. νά ύποδεί- ξουν μέχρι 30 Ιουλίου τό άιργότερο στό Δήμο 8 -10 παιδία άιπό κάθε περιοχή πού θά φιλοξενηθοΰν στίς καταοκηΓνώσεις δωρεάν· Πληροφορίες σχετικές μέ τό θέμα θά ζητοΰνται ά πό τόν ύπάλληλο τοΰ Δή- μου Νικόλαο Σεγρεδάκη στ άτηλέφωνα 282 221 καί 282 652 Ή έπιλογή θά γίνει < < ΣΤΟ Π Θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματικαί εύκαιρία. άγορδς πωλήσεακ; ί ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομα τί,ν τπό ~π'.φέρουοα πρρΐπτιοοη Στόχος μας: "Όχι ή δττλί4) μεστπκή έζυπηρέτη- ση, άλλά τό συμφέρον τί)ο πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωερόρος Καλοκαίρινοθ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341 ή εΐδική έπιτροπή πού συγ- κρότηρε τό Δημοτικό Συμ- βούλιο "Ηρακλείου. ♦"»«» ♦♦·»♦♦·♦♦♦♦«»■■♦ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^ (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρίτης 5 Παλοιό Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδίας Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΕΙ ΤΑ Ι χαχιλαμάς κατα- σκευασμένος άπό φυσικό μετά- ξι άτόφιο οί διαστάσεις τού εί ναι 2,05χ2,65 Πληρ. κάθε μερά έκτός Κυρια κή ώρες 7 -9 τηλ. 289-962 ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Μιά άρχή, ένα ούμδολο Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΜΗΗΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΠΕΡΑΜΕΗΤΟ ((Αύτοι που περιμένουν στον ξύλινο ττάγνο είναι οί φτωχοί, οί δικοί μας οί δυνατοί...» Ό μελαχροινός άντρας πού κάθεται στήν ψάθινη καρέκλα άπέναντι, ψηλώ- νει τον τυνο τής φωνής Τα μάτκι τού λάμπουν πά ράξενα- Τό λαοΰτο, ή κιθά ρα, τύ μαντολίνο δένουν τή φωνή τού· Βρισκόμαστε σ' £να κό- σμσ παράζενο, όνειρικό·.. θύιμισες μακρυνές μά καί πρύσφατες ξεφυτρώνουν καί πνΐγονται· · "Ωοτε δέν πέθανε ό Νί- κος Ξυλούρης, ώστε ήταν ψευτικοι οί τΐηιχιαΐοι τίτλοι των εφημερίδων; "Ωστε, δέν πήρε ό χρύνος τή φω νή τού; Δέν θέληοε νά στε ρήσει άττό τόν κόσμο δνα σύμβολο; Τα μάτια μας 6ουρκώ- νουν. Τό μελαχροινό παλ- ληκάρι, άϊτέναντι σκουπί- ζει κρυφά 2να δάκρυ. · Ό Γιάννης Ξυλούρης·.. Είναι μεσημέρι τής περ«σμιένης Πέιμΐττιτης· Στό «ΚΑΣΤΡΟ» κάνουν πρό6ες· Ό Παντε- λής Σαλοΰστρος, ό Γιώρ¬ γη ς Παπουτσάικη- ό Μιχά¬ λης Σταυρακάκης. Ό Γιάν νης τραγουδά- . — Μά ποΰ ήταν τόσον καιρύ; άναρωτιόμαστε· Συναισθήματα άνάμικτα. Βαρύ τό χρέος τοϋ Γιάννη Ξυλούρη. Βαριά ή κλήρον ο μιά πού σηκώνει στούς ώ μους. "Ολοι ξέρουμε πώς ό Γιάννης είναι μουσικός· · Τώρα γίνεται σύμβολο.. Τώ ρα κρατα στά δυό τού χέ ριο ότι γνήσιο καί ώραΐο μας άφησε ή περασμένη δέ κα&τία. ■ Μεσημέρι τής περασμέ- νης Πέμπτης. Ό Βασίλης Αναγνωστάκης κάθεται σέ μίαν άκρη καί χαμογελα- Είναι ή ήβική, ίκανοποίηΰη γιά τή συμβολή τον σ' τόσο σπουδαΐο έργο- Γιατί ΟΧΙ ■■■■■■■ι !■■■! ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ «ΠΕΡΣΙΝΓΚ» ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ» !■■ ΜΙΤ5ϋΒΙ5ΗΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ — ΨΥΞΗ Μέ ένα σμπάρο.... δυό τρυγόνια • ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Άν φέτος τό καλοκαΐρι σκοπευετε νά άγοράσετε μιά κλιματιστική συσκευή, πρίν καταλήξετε κά- που, σκεφθεΐτε ότι ό Χειμώνος μέ τα κρύα τού δέν θά άργήσει νά ξαναέλθει! Άκόμα σκεφθεϊ- τε τούς περιορισμούς στό πετρέλαιο καί στήν κατανάλωση ήλεκτρικής ενεργείας. • Γιατϊ λοιπόν νά ξοδευτεϊτε γιά λίγη μονο δροσιά όταν μέ τα ιδία χρήματα μπορεΐτε, έκτός άπό ένα όλόδροσο καλοκαϊρι, νά έξασφαλίσετε καί ένα άνετο ζεστό χειμώνα, μέ την τεραστία οίκονομία (πάνω άπό 70ο)ο πού σάς προσφέ- ρουν κλιματιστικα μηχανήματα ΗΕΑΤ - ΡυΜΡ Η ΜΙΤ5υΒΙ5ΗΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ «ΑΘΟΡΥΒΑ» • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΕΑΤ ΡυΜΡ ΤΗΣ ΜΙΤδυΒΙδΗΙ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ) τής ΜΙΤδυΒΙδΗΙ ΗΕΑνΥ ΙΝϋυδΤΒΙΕδ • Άγοράζοντας ένα ΑΙΒ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝ τής ΜΙΤδυΒΙδΗΙ έξασφαλΐζεται άκόμα: — Εντελώς άθόρυβη λειτουργία (διαιρούμενα συστήματα) — Ύγρανση, φιλτράρισμα κι άνανέωση τού άέρα. — Εύκολη έγκατάσταση, άπλή συντήρηση. — Καί φυσίκά την εγγύηση καί τό δΕΗνΊδ ενός μεγάλου όνόματος: «ΜΙΤδυΒΙδΗΙ!!!» ΠΑ ΣΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΙΣΩΠΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.ΕΞ.ΕΝ. (Σϋγχρονη Τεχν)γία Έξοικονομ. Ενεργείας) Πλ. Μουσείου 16 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 232.464 τό ξεκΐνημα τοί3 Γιάννη Ξυ λοόρη δέ θά προσφέιρεΐ πολλά μόνο οτήν Κρηιτική με 2να τέτοιο μικρά σημείω μα σ' αύτό τό γεγονός Εΐ ναι ή δεύτερη, φορά πού ή μουσική· Θά γίνει 2να συμ πέννα στέκει δειλή μπρο- 6ολο μέ τό μουσικύ βνστι- κτο καί τίς έριμηνευτικές ιου ίκανόιττηες. Φεύιγουιμε συγκινηιμένοι- Άφήνο"υ}ΐε πίσω τού(; τέσ- σερεις καλλιτέχνες, καί τόν Βαισιλη Αναγνωστάκη, νά μοχθοΰν γιά νά τταρου- σιάσουν ο,τι πιό άξιόλογο γίνεται· Είναι ή δεύτερη ουνεχο μένη φορά πού άφιερώνου σέ μιά ουγκλονΐζει··. Γιάννη Ξυ- λούρη συιγχαρηιτήρια σ' έ- σένα καί οπούς συνεργάτες σου τόσο στους μουσιΐκούς δσο καί στό φίλο Βασίλη Ά ναγνωστάκη πού βκανε την άρχή. Μιά ά,ρχή τόσο ση- μαντική, γιά την μουσική μας. ΝΙ ΚΟΣ ΨΙ ΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ: Δίνει πολλά... οο · αφαιρει περισσοτερα ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΠΑΡΗ Η πρόοδος τής τεχνικής πού έγινε μέ την βοηθεία τής επιστή μης βοήθησε τόν άνθρωπο νά αντιμρτωπϊσει την πεϊνα, την αμάθεια, την δυστυχία καί την εξαθλίωση, οί προσφορές όμως τής τεχνικης αύξησαν κατά πο- λύ τίς δυνατότητις τού ανθρώ που γιά διασκίδαση, άνεση καί αξιοποίηση τοϋ ελεϋθερου χρο- νου τού. Η αναπτύξη των μίσων ενημε ρωσης καί επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώττων, κοινωνικήν ή πολιτικών παραγόντων εξασφα λΐζει την συμμετοχή στούς κο<- νούς σκοπούς. Η ενημέρωση γί νεται λειτούργημα καί η εττικοι νωνία οποδοτική συνάντηση ι- δεών καί ΐτεποιβήσεων. Μέ την Τεχνική πιτυχαϊν,ε- ται η αξιοποίηοη των αγαθών τής φύσης, η εκμεταλλευθή των πλουτοπαραγωγικϋν περιο χών. Σ,τόν τομέα τής γεωργίας ονοίγονται νέοι ορίζοντες απο δοτικύν ανθρωπίνων δραστη- ριοτήτων. Δηλαδή οί ωφίλίΐίς τής τε¬ χνική ς είναι τόσο πολλέ< καί στήν πρακτική ζωή καϊ στήν προαγωγή τής επιστήμην Απάλ λαξε τόν άνθρωπο από ταύς σωματικούς μόχθους. Αυτή αν τικατάοτησε την μυ'Γκή δύνα- μη καί έτσι κατάργησε τή δου- λειά Παρόλο όμως πού η τεχνι κή προώδευσε τόσο πολύ πσύ δέν μπορούσε νά προβλέψει ού τε η πιό τολμηρή φαντασία, ο σύγχρονος άνθρωπος έγινε τώ ρα αιχμάλωτος των υττνθηκύν ττού ο ίδιος εδημιούργησε. Στη θέση τής εργασίας λό¬ γω τής μεγάλης ανάπτυξης της ειδίκευσης, ο άνθρωπος υπο- χρεώνεται καθημερινά στο νά επαναλαμβάνει τούς ίδιους χει ρισμους τής μηχανής. Ετσι ή μηχανή έγινε από μέσο σκοπός, ο άνθρωπος έτταψε πιά νά είναι δημιουργός. Τώρα συνχχΐζει νά είναι δούλος... τής μηχανής. Η ανθρωπίνη εργασία έχει βιομηχανοποιηθεί. Λέει χαρα- κτηριστικά ο Άγγλος ΚουΛσπάι: Η ομοιομορφια στούς νό- μους τής εργασίας προκαλεί Ρο- μποτισμό. Η Τεχνολογϊα οδηγεί στή μο νόπλευρη Παιδεέα. Οί κοινωνιολόγοι προβλέ- πουν ότι η Τεχνολογική εποχή μας είναι ενδεχόμενο νά δημι- ουργήσει πνευματικούς δού- λους... Ή μόλυνση μαςάπειλεΐ ΒΝΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑ¬ ΡΙΑΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΠΚΩΝ Ε- ΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΣ Η ΖΩΗ «ΖΕΙ» ΤΟ ©ΑΝΑΤΟ ΤΗΣ Ή ρίπτανση τοϋ ττεριδάλλον τος εΤνοι ό ίπτ' αριθ. Ι κίνδυ- νος τής έποχής μας. Είναι μέγα λύτερος κι άπό λιμούς καϊ λοι μούς. Φοδερότερος κ ι άπό τούς διαφόρους πολέμους. Γιατ! είναι ίίπουλος καϊ διαρκής_ Γιοτί σάν τεράστι© σφαλάγγι άδράχνει τή ζωή, νά την πνίξει; στή στεριά στό νερό, στσν άέρα ιΗ ρύττανση τρυτττώνει στό αΐ μα, στά κόκκαλα, στίςπνευμονι κές κυψελίδες. Σιγοτρώει τη ζωή άργά άλλά σταθερά τή σκοτώνει. Κ ι αύτός ό θάνατος εΤκαι πολύ τνραννΐ'κός και «πό λυίΓτράσωτττος». Γιατί ή ζωή «ζεΐ» τό θάνατό της, Τόν «ζεΐ» στίς τερατογεννήσεις στίς ϊσχαιμικές καρδιοπάθειες, στούς καρκίνους τίς εντερίτιδες καί στίς έξελκώ σεις, στίς αϊμορραγίες, στίς δι σνοη,τικές διοταροχές? τίς άνσι- μίες, στά άσθματα. «ΖεΤ» τό θάνατό της, ή ζωή στήν άμδλων ση τοΰ φυσικοΰ περιδάλλοντος Στόν άργΐ3θάνατο τής πανίδας καί τής χλωρίδας. Στή σταδια κή αφαιρέση τού όξυγόνου άττό τόν άέρα. Στή μαλυνση των νέ ρών. Στήν καταστροφή βαλάσσι ών καΐ χερσαίων οΐκοσαστημά- των. Στό φάσμα τής έξάντλησης τής όζονόσφαιρας. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 8-30—1 μμ· καί 4-30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαδαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ·: Οικίας 224-608 ♦♦♦♦♦♦ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ αΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ- 289—021 *Όλα προσεγμένο — "Ολα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΣΤΟ ΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ή ρύτΓτανση τού περιβάλλον τος διακρίνετσι σέ άστική καί διομηιχανική, <τέ ρύτΓανση άτμό σψαιρας, νεροά καί έδάφοος. Εΐ ναι ταυτόσηιμη μέ τή ρύττονση τής γήινης 6ιόσφαιρας( τής ό ποίας οί λειτοι/ργίες έκβιάζον- ται σήμίρα. Ό ότνθρωπτος σέ περιδάλλον ρι/πασμένης άτμόσφαΐιρσς ίκβί- τεται έπικίνδυνα σέ διομηχανοα στι·κά κέντρα, δττοι/ κάθε ττρώτο λετΓτό, άνχ—τνέει ττερΐτΓου· 80 — - 1 25 λίτρα άέρα ΊΑλλα στάν ά ίρα κυκλοφορούν τοξικά άέρισ κ,αί αίωρήμοΓτα. Στήν άνακύκλωσΓ| ζωής κα? Ο λικών άπό τήΛ/ άτμόσφσΐιρα, τό νερό καϊ τό έδαφοςΐ τό νερό ά ποτελεΐ τή γρήγορη καί σοβαρά τερηι φάση. Θάλασσες και ώκεα νοί είναι τα μεγάλα γήινα Οπε ρεργαστήρια, απού παράγεται τό 70 — 75ο)ο τής 6ιομάζας καί πού, άττό τή λειτουργία τής αφομοίωισης, τταράγεται τό 80 — 8'2ο)ο τού οξυγόνον. «ΑΤμα τής ζωής» όνομάζουν τό νερά οί οίκολόγοι. Κι ή έίλλει ψη τού ή ή ρύττανση θά δηιμι ουργοθσε αρρώστια ζωής και ά νζχκσπη τής τςχνολογικής δρα- στη,ριόττ>τας πάνω στόν ττλανή-
  τη μας.
  'Υδρογονάνθρακες, διοξεϊδιο
  τού θείου! ύδρόθειο, χλώριο, Ο
  δράργυρος, νικέλιο, μόλυβδος...
  ΡΐΛτταντές «ών ούκ εσττιν άριθ-
  μός» μάς δομδαρδίζουν.
  Τί προκαλοθν;
  ΟΙ ύδρογονάνθρακες καρκίνο,
  ζαλάδες, συγκοπές> οί σκόνες ά
  πό μέταλλα ττνριτιαση, οί έξατ
  μίσεις άερίων άναιμία κι αίμορ
  ραγίες ,τό ύδροθειο κεψαλαλγί
  ες κα! στομαχΐικές διαταραχές,
  τό χλώριο ττνεΜμονικό οΤδηιμα,
  δύσττνοια, δήχα, ίι ύδράργνρος
  ναυτίες καί δυσεντεροειδεϊς έξελ-
  κώσεις στό παχύ έ'ντερο, τΓαρά-
  λϋση τοϋ κυκλοφοριακοϋ σνστή-
  ματος.
  Τό διοξείδιο τοϋ θείου μετα
  τρέττεται σέ όξύ καί ττροσδαΑ-
  λει τα πνεμόνια καί τούς ίστούς
  τα όξείδια τού άζώτου τό ΐδιο.
  Τό μον.οξειδιο τοϋ άνβρακα ότττε
  νεργοτΓοιεΤ την α'ΐιμοσφαιρίνη.
  Θ' ΑΛΛΑΞΕΙ
  ΤΟ ΚΛΙ/ΑΑ
  Η ΡΥΠΑΝΣΗ;
  'Ανάμεσα σέ ττΌλλά ένδιαφέ-
  ροντα οτοιχεΐα ττού άναφέρον-
  ται στήν "Εκθέση 1980 τού Προ
  γράμματος Περιβάλλοντος των
  Ήνωμένων "Εθνών, ξεχωρίζουμε
  τα παρακάτω άρκετοτ ένδειχτι-
  κά:
  Τα τελευταΤα 150 χρόνια ή
  καύση πετρελαίου, κορβουνοΐ'
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλθα 3
  ϋΟΜΕΝΙΟΟ
  ΚΟϋΟΠΝΟ
  Τα κραοά των παρανωγών
  μέ τα καΛίτερα 6ταφίιΛια της Κρήτης
  ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
  ,ΝΩΣΗΣΙΕΩΡΠΚΩΝλ,ΥΝΕΤΑΙΡΙΙΜΟΝΠΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τά κραοά των εταφυΑοπαρανωνών
  τοϋ ΙΜομοϋ ΉρακΑείου
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΕΤΟΙ
  Γρόφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΊΔΗΣ
  Τό ύνος καΐ τα ύψη δϊν προ
  δικοζουν ιπιτυχία. σ ίνα τομέ-
  α. Η επιτυχία, η ευτυχία καϊ η
  γαλήνη μέσα μας σάν ότομα
  καϊ τόζεις είναι καί παραμένουν
  τα ψυχικά κάλη, ο ψυχικάς μας
  εαυτάς, σάν Βόσιμη υπόσταση.
  Τό νά ανεβαίνεις μέ τόν εγωι-
  σμό σου αλλά δεν είναι ούτε ου
  σιαστικό κέρδος ούτε αληβινή
  αζια. Κι άν κατά τϋχη πουλών-
  τας πνευΐ'α σαλταδορισμοϋ,
  θιωρησεις τόν εαυτό σου μόνο
  καί μοναδικό αετό αξιοί, τότε
  σίγουρο το έδαφος κάτω απ'
  τα πόδια σου έτριξε, σείεται,
  πεφτει, έπεσε.
  Τα αληθινό ιτεριεχόμενο σ'
  ίνα νόημα δέν είναι ποτέ φκ
  λαυτο. Δέν είναι κάν φίλαυτο.
  Αυτάς πού θά δεί τάν εαυτό
  τού πάνω από οποιαδήττοτί άλ-
  λη ανθρωπίνη οντοτητα είναι
  η κουτος καί βλάκας η πονηρός
  κι άξεστος.
  Κι αυτό γιο/π στήν συνεχή
  εξελισσομένη ανθρωπίνη θέση
  είτε ταξικη είτε οικογενειακήν
  κοινωνκή, πολιτικοοικονομική
  κτλ. δέν χωρούν πιά ττεθαμένϊς
  στό βόθος αρλουμπολογίες. Ο
  σνθρώπινος αετός είναι «αετός»
  σωστός καί σώος τότε μόνο
  ΟΤΑΝ τα νύχια τού δέν ξισκί-
  ζουν σάρκες άλλων. Καί γιατί
  οί σάρκες άλλων όπως είναι οί
  δικές μας των ανροτών, αντέ-
  χουν πολύ, πάρα πολύ. Η θεία
  μορφή τοπο&έτησης τους είναι
  δυνοτή, ανθεκτική, πανάσχυρη
  ΟΤΑΝ τα όρνια τής σαρκολα-
  τρϊας πεφτουν απάνω τους καί
  πολεμούν νά τούς ξεσχίσουν.
  Εμείς τ' αγρότια τό ξέρομε
  αυτό. Τό ξέρομε από διαίσθη-
  ση, τό ξέρομε από τόν εσωτερι
  κο μας εξαγνισμό.
  Δεν πονηρευάμαστε εύκολα,
  την χαμερπότητα τού άλλου,
  των άλλων, κι άς ξέρομε καί τα
  πάντα. Καί ξέρομε πολύ καλά
  πολλά. Ξέρομε τα ύπουλα καί
  τα σκοτεινά μαγερεματα τού κα
  θενος τραγελαφιστή, μάγκα ή
  εξυττνάκια.
  Ακόμα γνωρίζομε πώς οί αλη
  θινοί άνθρωποι «αετοί» έχουν
  ενα ζωντανό εαυτό ποϋ φωνά-
  ζιι δυνατά, γοερά, καθαρα καί
  ξάοτερα τό «δικαιοσύνην μά9ε-
  τε οί ενοικοϋντε:ς επί τής Γής»
  •όϊ ζούν καί κινούνται μέ ουτο,
  γιβ αυτό.
  Οί «αετοί», οί ανθρώπινοι
  «αετοί», έχουν καθαρή σάν το
  κάδιο καρδισ, σεμονται, αγα-
  πούν, προστατιύουν, οδηγούν
  καί κατευ&ύνουν κατά ένα παν-
  ανθρώπινο καί ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ σέ
  όλους, γιά όλους, όρο ζήσης.
  Ο» μα'Γμουδισμοί καί τα μα'ι'
  μοι/νόφερτα χαμίνια πού έτυχε
  νά μπούν μέσα μας, ανάμεσά
  μας, γύρω—τριγύρω μας κλω-
  τσσύν καρφιά πάνω στ ήν πέτρα
  τού ιοτορικού μας κείνοι.
  Κονσέρβες στό περιεχόμενό
  τους τύπου Ηρακλειώτικου κα-
  τοχίκου γάτου, οπου τόν άρπα
  ξαν οί Ιταλοί αττο τον αφέντη
  Έλληνα καί τόν αντικατέστη-
  σαν μέ μιά αττοπατοττοιΐϊμένη
  κονσερβα, δρούν καί κινούνται
  οί τύποι μας, «οί τέτοιοι», σάν
  άλλοι Ιούδες κάτω από τή μύ-
  τη μας. Γιατί; Αιτλά κύρκ». Α-
  πλά. Γιατι αδιαφορήισαμε, μα'ι'
  μουδίσαμε, ξεχάσαμε, τυφλωθή
  καμε καί πάνω απ' όλα μ...μ...
  μαμουνίσαμε. Καί έχομε όλοι
  κι όλοι την ευθύνη γιά τό τέ-
  τοιο μας σκουλήκιασμα.
  Πιασμένοι χέρι — χέρι από
  την πνευματική ανυδρία μας ρϊ
  ξαμε στό άχρηιστο σκουπιδοκά-
  λαθο ΟΛΑ μας τα πραγματικά
  συμφέροντα. Απ" όλη την ιοτο
  ρία μας τό μόνο καλό πού βγαί
  νει είναι ότι σάν γαλήνια ΚΟ-
  ΡΟΙ'ΔΑ θρέφουμε άλλους μέ
  ολα τα καλά τής Γής καί τοϋς
  εαυτούς μας μέ την στερήση
  καί τόν ραγιαδισμό.
  Τώρα πώς καί γιατϊ παραμεϊ-
  ναμε «αετοί» αυτό τό λέει, φί·
  λοι μου, η απαράκαμτη ιστορι-
  κή αλήθεια τού θιείου νόμαυ καί
  γιατί εκεί δέν χωρούν τ' αν-
  θρώπινα μπλά—μπλά αλλά τα
  παρουσιαζόμενα έργα.
  Κι εμείς τα κακόμοιρα άν κά
  τι κάνσμε σ' αυτό τόν κόσμο εί
  ναι τό ένα καί τα μόνο: Τό νά
  παράγουμε.
  Νά γιατί είμαστε Ιστορία, ζω
  η, ζήση, «αετοί», ανθρώπινον
  αετοί, άν θέλετε, άν νομίζετε,
  άν μπορείτε καί πρό παντός άν
  σάς βοηθά έστω λίγο— λίγο η
  ατυχη μνήμη, αγαπητοί κϋριοι
  καί κυρίες, άνθρωποι καί παλη
  άνβρωποι.
  Κι έτσι καί στό ριζίτικο διά-
  βα μας γράφτηκε, γράφεται
  καί ΘΑ γρόφεται η άτυχη(;) τύ
  ΧΠ μα<· Γιατί; Πώς, πού ποτε, αυτο αφέντη σύντεκνε βρέστο μέσα σου, γύρω σου, απάνω σου, α¬ πάνω μας. Κατά τα άλλα «αγαπούΑα μου φώς μου... σκέψου πώς εί- σουνα μονάχα σύ ο θεός μου», (τ' αφεντικό). Πώς δέν ξέρω, γιατί δέν σέ ζώ κύριε τάδε. Η ζωή βγάζει πολλούς α«- τούς καί μή, τσογλάνια καϊ μή, αχρηοτσυς καί μή, στούρνους καί μή, καί ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ, κο- ρό'Γδα καί μή. Από Γτοιούς νάμαι, νάναι, κυρ Γιάννο μου; ΚΩΓΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ ( ■ < · ( ι ♦♦♦♦«*>♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλβιο
  Τηλ. 28&-16·
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦♦♦Φ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦»♦
  ♦♦«>♦«>♦♦«>♦♦♦
  ΕΠΙΠίΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΙ*
  Ρουοτίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΝ
  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ6
  ΙΚΑΟίΙΟΝ ΟΙΤΥ: Μιά κοινωνία άλλοιώτικπ
  Η ΤΣΙΪΣΙΔΗ, Ο ΛΕΦΪΕΡΗΣ, ΤΟ ΧΛΊΜΛΛΙ
  ή ή πικρές μελλοδραματικές ίστοριες τής νύχτας
  Ξημερώνει στά στενα τής Βί-
  γλας. Τό Ήραχλειο κοιιμάται ά
  νάλαφρα κάτω ό~ό τό φ€γγάρι
  τού Ίοώλη,... Τα μαγβζιά δλα,
  κλειστά
  Μόνο μιά μικρή τταρέα, μετρά
  στίς χάντρες τοΰ κομττολογιοΰ
  τίς ώρες τα λεττΓτα^ Ό Μάικ, ή
  Σουζσνα, ό Τζίμμυς> ή Κριοτί-
  νε.
  Μιά μικρή τταρτα στή Βίγλα
  άνοίγει καϊ στό άνοιγμα της
  καταττίνει μιά μικρή Ιστορΐα τής
  νάχτας...
  Μιά ίστορϊα άπτό τίς χιλιά-
  δες πού ξετι/λίγοντατ κάθε ,μέρα
  κάθε νύχτα, στό Μεγάλο Κ,άστρο
  στό ΙΚΑΟ-ΙΟΝ ΟΙΤΥ, στήν πό
  λιτείο των χτυττη,τών αντιθέσεων.
  Νά, χθές — άς ποΰμε — ό
  Λευτέρης, ό τττό γνωστάς νυχτε-
  ρινός «τύπος» τοθ Ηρακλείου
  μοθ είττε ίμπιστει/τικά πώς θά
  ψερει ώπο τό σπίτι τού τή φω
  τογραφική μηιχανή στό μαγαζι
  τού στά Λιοντάρι,α... Ό Λευτέ
  ρης εΤκαι Ενός παιλιός ΊΗρακλει
  ώτης ττού 6οηθό τίς νόχτες τόν
  γοβμττρό τού τόν Κί.μωνβ οτό
  κεντρικό τού περΐτττερο στά Λιο
  ντάρκτ.
  — Χθές την ώρο τοΰ... τηοι-
  διοΰ (μάςλεει ό Λειπΐρης) στίς
  δοά τό ιτρωί δηλαδη έτοιμαζό-
  μουν νά κλείσω τό μαγαθ καί
  βλέττω ά—ένοτντι μιά ξανβιά,
  νάρχίτα κατά μενά κ,αι νά γελά.
  ΕΞΓχε δεμένα κόμττο στό λαιμό
  της τα μανίκΐα τής μτπλούζσς.
  'Έγώ δέν τταραξενεύτηικα καβό
  λου ,μέχρι ττού βάλανε τα κλά-
  ξον οί ταξιτζήδες. . Ή κοπέλλα
  ήταν όλόγυμνη στή μέση μέση
  τής πλατείας... Πώς θά γίνει
  λοιττόν; Νά μή (ί>έρω τή μηΐχονή
  καΐ νά φωτογραψΐζω δ,τι μοΰ
  λάχει τή νύίχτσ;
  Ή κουοέντα συνεχίζεται. Μέ
  χρι πού σέ λΐγο ό Λεατέρης σά
  νά τόν ττερνά ρεΰμα; ήλεκτρικό,
  πετιέται πάνω,
  — Μωρή, πού τό ττας τό χαϊ
  μαλί. Τό ττλέρωσες; Ή κσπελ-
  λιά τό 6άζει στά πόδια, μέ τό
  κΛεμμένο χαϊμαλΐ στά λαιμό
  της
  — Ψίτ ψιλε τό τηλέφωνο....
  (Ό μουσάτος δέν ττρόλαβί νά
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΚΗΣ
  Π(δ*&οο« 1 {»*α*τι χ»μ«ρινΜ< ϋιν«νρα·οι» «ΗΛΙΚΤΡΑ») ΤΗΛ. 235.493 - 230.169 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΚ Σ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Τό Δ.Σ. τής ΦΕΚ (Φοιτητικη "Ενωση Κρητών) α— οφάσΐσε στά διάστη,μα τού καλοκαιριοΰ νά γίνουν στήν.Κρήτη οί ττσρα κάτω έκδηιλώσει ς: Α. ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 1. Νομός Αασιθίοι;: στή Ση τε! α 2. Νομάς 'Ηρακλείου: στά χωρία Αρκαλοχωρι καί Τυμττά κι 3. Νομάς Χανίων: στά χω¬ ρία Χωραφάκια κα! Πατελάρι Β. ΠΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 1. Νομός Ρεθύμνης: στά χο- ριά Μέλαμττες 2. Νομός Χανίων: στά χω¬ ρία Πλάτανος Γ. ΛΑ·Ι·«Η ΥΓΕΙΛ 1. Νομάς Ηρακλείου: στήν κωμάττολη Μοΐρες Δ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ — ΞΕΝΟΦΕΡ ΤΟΣ ΤιΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 1 . Στήν ττόλη Ρέθυμνο Γιά τα προολήΐματα Παιδεί- ας θά κυκλοψορήσει ττροκήρυξη πρός ένΓΐμέρωση τού Κρητικού λαοΰ, καθως έττίσης καί έττί μέ ρους όμιλίες σ' δλες τίς τταρα πάνω έκδηλιοσεις γ ι* αύτό τα Οί δηλώσεις αύτές θά γίνουν σέ συνεργασΐα μέ την Γ<χγκρν τι α 'ΕτΓΐτροτΓτί 'Αγώνα κατά των Ξένων Βάσεων (ΠιΕΑΚΞΒΑ) 'Ανροτικούς Συλλάγους, Γεωττονι κούς Συλλογους, ΕΦΕΕ καί όλ λους μαζικοθς φορεΐς. Τό Δ.Σ. τής ΦΕΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ Δέχεται κα&ημερινά δπ.μ· δως 1 μ.μ· καΐ 5 δως 8.30 μμ- έχτος Σα66άτοι> είς τό Ίατρβΐο τού,
  Γιαννιτσών 3 (Αος δροφος)
  Βαλιδέ Τζαμί.
  "Ανθη Νάρκιοος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  — Τόν εΤδες; Ήταν έτοιμος
  νά την κοπανίσει... ΕΤδες μέ τί
  κόσμο εμττλι,ξα;
  Κοτί ή ζωή συνεχιζεται. ΟΊ
  σβοΰροι τταρελοτύνουν £νσς ενας
  στά Αιοντάρια. Κι ό Λευτέρης
  τούς «μυρίζεται» άττό μακρυά...
  — Τούς δλέττεις, άν τούς τπέ
  σω λιγο -λίγο, θά μοί) τα κά
  νούν λίμπα...
  Κι ετσι καταφέραμε και γί-
  ναιμε ξέυοι στάν ταττο μας. Ό
  νάμος των «σδούρων» είναι...
  σκλη,ράς! Μά συνάμσ κι έλαστι-
  κάς... 'Ετητρέπ·ει άς ττοθμε στόν
  νεαρά σβοθρο νά τυλιχτεϊ μια α
  σττρη ίνδική κελε,μττία, νά είναι
  ξυττάλυτος, αχίτ'ένιστος, νά 6ά
  φεΐ μ' ένα σκοθρο μττλέ τα μά-
  τια τού, νά κατεβάζει την ξενό
  φερτη γοργόνα τού σιτίς ντισκο
  έκ! Στίς ντισκοτέκ πού αύξάνον
  ται καί ττληβύνονται γιά νά γί
  νούν «άντρα» των ττιά τταράξΐ.-
  »ν Ιστορίαν τής νύχτας...
  Προχθες ό €Νίκ δή γρήκ> ί
  στΓ03σε τα δόντια τού Μίττίλλυ
  τού ματάκι, σέ κάτττοια ντισκο
  τεχ κοντά οτό λιμάνι, έττειδή —
  λέει -— τάλμησε ό Μτπλλι/ νά
  κάνει ψηιστήρι στή γκόμενα, νά
  τή... μττικάρει.
  — Ρέ μάπτα^ άφησε ήσυχο
  τα γκέρλ γιατί θά γίνει τής Πό
  ττης.
  — Άσε ρέ τή μοι/ρμούρα.
  Πού την ψώνισες ρέ; έ";
  Κι ό «Νίίκ δή γρήκ» άρττάζει
  τα μπουκάλι τής Κόκα -Κόλα...
  Γιά ασους δέν ξέρουν ό «Νικ
  δή γκρήκ» εΤναι £νας χαρακΐτη-
  ριστικάς σδουρίσκος, μέ ένα
  χαλκά στά άριοτερό αύτϊ, μέ
  μιά πουκαμΐσα πού θυμίζει...
  Άμσζόνα, Ό Μίττίλλυ ό ματάκι
  άς, εΤχε μέχρι προχθές τό χέρι
  στό γύψο. . Γιατι; Τα ευκόλως
  έννοούμενα κλητ.
  Κσί ή ζωή σανεχίζεται
  Ο ΜΕΧΟΝΥΚΤΙΟΣ
  Η ΜΟΛΥΝΣΗ
  ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ
  • Γυνέχίΐα από τη σελϊδα 2
  καί Ογιραεριου σέ μεγάλες ποσό
  τηΐτες έχει διοχετεσεύι στήν άτ-
  μάσφαιρα υψηλές ονγικεντρώ-
  σεις διοξειδίου τού άνθρακα κι
  αύτό μτΓορεΐ νά ττρο.καλέσει
  λαγές στά κλίμα.
  Γιατί:
  "ΟτΓως τό γυαλί σ' ένα θερμο
  κήπιο έτσι καΐ τα συσσωρευ'μένο
  στήν άνοδο τής θερμακιρασίας
  άνβρακα μπορεΐ νά παγιδεύσει
  τή βερμότηττα καί νά όδηγιήσει
  στν άνοδο τής θερμοκρασίας
  τής γής. Όττάτε θά λυώσουν τα
  στρώματα ττάγου στήν 'Ανταρ-
  κτική καΐ οί χιονοστιδάδεςστόν
  Άρκτικό μέ άτττοτέλεσμα νά με
  τατρατΓθύν σέ θάλασσες καΐ σέ
  λίμνες τεράστιες έκτάσεις.
  'Ωιστόσο κάθε χρόνο ή διομη
  χανιά χρησιμοττοιεΤ δλο καί με
  γαλύτερες ποσότηες μετάλλων
  Κάθε χρόνο:
  — Ή τταγκάσμια τταραγωγή
  καδμιου φτάνει 15.000 τόννονς.
  — Στον άέρα έκ,πέμττονται
  περΊττου ενα έκατομμύριο τόννοι
  μολύθδου
  — Ό κσσμος ξοδεύει πάνω
  άττό 400 δισ. δολλάρια γιά νά
  ψτιάξει ενα όττλοστάσιο άττά
  θανατηψόρα συμδατικά, χημικά,
  βιολογικά καί ττυρηνικά δττλα.
  (Συνεχίζεται)
  Ή Κρητική Έστίο
  δέχετοι οικοτρόφους
  1, Φέρεται είς γνώσιν των
  Φοιτηιτών - ΣτΓθυδαστών 'Ανωτά
  τ&>ν, 'Ανωττέρων καί Μέσον Σ|χο
  λών (Διετούς κα! ανω φοιτήσε
  ως) ώς καί των νεοεισαχθέντων
  ΦοιτηΓτών -Σπτουδασττών, δτι ή
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣ,ΤΙΑ (Στρά€ωνος
  12 -Παγκράτι) δέχεται οίκοτρό
  φους διά τό ΣΤττουδαοτικδ £τος
  1980 -81
  2. Οί ένδιαφεράμενοι δύναν¬
  ται νά άττοστειλουν αΤτηση μέ¬
  χρι τής 15ης Σετττεμβρίου 1970
  μετά των κάτωθι δικαιολογητι-
  κών:
  α. Πιστοττοΐητικό Σ/πΌυδών
  πού νά δείχνει έτος έγγραψή'ζ
  καΐ έτος φοίτησής
  6. Βε6αιωση (ατροΰ δτι δέν
  ύπτάρχει ό είσαγό,μενος άττό με
  ταδοτικό νόσηιμα.
  γ. Βεβαιωθή άττά την 'Εφο-
  ρία, την Νομαρχΐα ή την Κοινό
  ττ}τα γώ την οΐκονομική τού
  κατάοταση.
  δ. Ύττεύθυνη δηλωση τού Νο
  μόν 105)69 γιά τό ότι δέν £-
  χει καταδικασθεί ή καταδιώκε-
  ται γιά άδίκημα τού κοινοϋ Ποι
  νι,κού Νόΐμου.
  ε. Δύο (2') φωτογραφίες τύ¬
  πον; ταυτότητος γιά τό άρχεΤο
  τής Κρητικής 'ΕστίΛς.
  3. Διά ττερισσοτέρας ττληρο
  φορίας δύνανται νά άητευθυνθούν
  είς την ανωτέρω διεύθυνσιν ή
  είς τα τηλέφ. 713.04'ά κα! 729.
  63ό
  ωφου το Αω
  ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΣΤΕΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
  Σ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ωφου το λω
  Λ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΑΝΑΔΕΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
  ΝΟΙΩΘΕΤΕ
  ΠΙΟ ΠΟΛΥ
  ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
  ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ,
  ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
  ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
  ΒΑΣΕΙΣ
  Σ Π Ο ΥΔ Α οΖΟ Υ Σ Α
  νεολαία
  'ΣΦΑΓΕΙΟ.. ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ
  ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  "Εντονη όγανάκτηση γονέων -μαθητών
  Τοϋ ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα, προσ-
  φέρεται γιά μάς τούς Έλληνες όσο καμιά
  άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλρκαίρΐ-
  Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλ¬
  ληνας έπισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά-
  καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι,
  στό έξωτερικό, κάνειτίς διακοπές πού τόσο
  έπιθυμεΐ,καί ζεΐ τίς χαρέςτοϋ καλοκαιριοΰ.
  Ταξιδέψτε,λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει¬
  τονική μας χώρα, καί μ'ένα σύντομο καί ά-
  νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: καί
  θάλασσα καί διακοπές, καί έξωτερικό.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Γιά περισσότερες πληροφορίες άπευθυνθεΐτε στόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα ήστογροφειο τού Εθνικου
  ΌργανΐσμοϋΤουρισμού τής Βουλγαρίας στήνΈλλάδα, Β8ΐΚ3πτουπεΐ,Άκαδημίας 12, Αθήνα134, τηλ. 3634675
  Μετ ά την ανακοινώση απο
  τα Λιικεια των αποτελεσμάτων
  των Πανελληνων εξ—άσεων, φέ
  ρονται αττοκλεισμίνοι αττό τίς
  Ανώτατες Ιχολί< τής χώρας μας τα 2)3 των 60.600 φιτεινών οττοφοίτων των Λυκείων. Σ' αυτέ< τίς ιξιτάσΐις «σφα- γεϊο» μόνο ένα ποσοστό 30ο)ο έχιι πτιτύχει Βοθμολογία πάνω από τή βόση καί έχει εξασφολι σει την εισαγωγή τού στά Παν) μια. Έτσι οί πρώτες πληροφο¬ ρίες είναι ότι τα φετεινο ποσο¬ στό αττοτυχίας θά είναι υψηλό- τερα(Ι) από τα περυσινά, πού ήσαν: 60ο)ο αποτυχία στά Γε νικά Λύκεια, 80ο)ο στά Τίχνικά. Μιάς άμως πού από την Κυ βίρνηση έχει πολυ&»φη<μιστΐ9 τό νέο σύοτημα ετπλονήΐ σάν τό πιό αξιοκρατικό, σάν τό ο- Γτοραίτηϊτο γιά τόν εξευρωπαΊ' σμό τής Παιδεϊα< μα<, σάν αυ¬ τό πού καταργεί τίς ιισαγωγι- κις, τα φροντιστήρια, τα ιδιαί τερα μαθήματα κ.τ.λ. άς δούμε καλυτέρα τα τυχόν πλεονεκτή- ματα καί μειονεκτιίματά τού: Τό μόνο θετικό στοιχείο τού νέου συστήματος είνοι ο πε ρισρισμός τού παράγοντα τύ- χη καί αυτό λόγω των διπλύν Πανελληνίων εξετάσεων (Β' καί Γ' Λυκείου). Τό νέο σύστιιμα άμως, δημι- ουρνεί λόγω των εισαγωγικών άν/χος από την Β' Γιιμνασίου (ε- ζετάσεις γιά εισαγωγή στό Λύ- κε>ο) μέ συνεπακόλουβο ννω-
  στό: άνβηση τής παραπαιδεΐας
  των φροντιστηρϊων, αυξήση
  των ιδιαιτέραν μαβηματων.
  Περιορίζΐι (όπυ< αποδιίχτη κε) σέ χαμηλά εππτεδα τόν αρι- θμό των εισακτεων στίς Ανώτα τε< Σχολέ<, οτρέφονταί τούί αποτυχόντες στήν παραπαϊουσα Τεχν«ή Εκπαίδευση ή οτό εξω· τερικό (φοιτητικη μετανάστευ- ση). Αυξάνει την ποσότητα τής υλης (βασική ύλη καί ύλη επιλο Υή() χωρΚ νά βελτιώνει τα διδα κτικά βιβλίσ, τό σύστηιμα διδα σκσλϊας, την θέση των δΛα- σκόντων, την υλικοτεχνική υ- ποδομή (αίθουσες, όργονο δι¬ δασκαλίαν κ.λ.π. μέ άμεσο απο τέλεσμα την μη καλύψη τής δι- δακτέας ύλης ή την ελλιπή κα¬ λύψη αυτής. Ένα άλλο στοιχείο ουσια- σΤΓκό είναι Η ΣΑΦΗΣ ΑΠΟ- ΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥ- ΚΕΙΩΝ πού περίτρανα αποδει- κνύει την ανιοοτιμίσ Γενικών — Τ*χνικών Λυκείων καί την στροφή πού θέλει νά δόθΐΐ η κυβϊρνηση την Τεχνική — Ε- τταγγελματική εκπαίδευση εν ό¬ ψει τής ένταξης μα< στήν ΕΟΚ. Μετά την ανακοινώση των αποτελεσμάτων, άρχισαν καί οί ΚΊΜντοποιήσεΐί ενάντια στήν αν τίεκπαιδΊευτική πολιτική τής κυ- βέρνησης ζητεϊται νά παρθοϋν συγκεκριμένα μίτρα όπως: — η εττανεξέταση σ' ολα τα μα¬ θήματα καί άχι μόνο σέ δύο — η απεριόριστη συμμετοχή στίς Πανελλήνιες εξετάσεις κ.λ.π. Πάντως τό σωστότερο αίτη μα είναι η καταργήση των Πα· νελληνίων εξετάσεων γιά την ει¬ σαγωγή στά Α.Ε.Ι. καί η επιλο- γή νά γϊνιται μέ βάση την επί- δοση τού απόφοιτου οτό ενι- αίο μΐταγυμνασιακό σχολεϊο. α ρ ω μ α ι ο ς ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαφημίσεις έΐύ Αύτοκΐνήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΙΜΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΓΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Γιά τίς διακοιπιές σας οέ περιβάλλον έξοχικό Μαριγιάννα Τώρα μπορεϊτε καί έοεϊς ν' άποκτήσετε Ινα δικό σας έξοχωοό σΐτίτι (γ'ά δσο χρόνο θέλετε) στήν περιοχή Γουβων έναντι διακλαδώσεως «ΚΑΝΤΙΑ ΜΠΗΤΣ» 21ιίοετε τό καλοκαίρι έσεϊς καί τα παιδία σας εντονα καί μέ δλες τίς άνέσεις, έντός τοΰ στατι- οΰ σας· Λεπουργεϊ καί ή ταβέρνα Μαριγιάννα γιά τούς καλοφαγάδες< καΐ σέ καλές τιμές. Μαριγιάννα λοιπόν καΐ καλό καλοκαΐρι- Τηλ. 081236861 — 0897 — 41 - 370 Ένοικιάζονται παραθχιλάσοια νεοδμητα διαμε- ρίσματα μέ πλήρη έσιίιπλωση πρός 15 000 δρχ. είς Κοκκίνη Χάνι. Πληροφορίες σέ ώρες καταστηιμάτων είς τό τηλέφωνον 286 803- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, Μαθημαιτκός, Φιλόλογος, Φυ- σικός, συνεργάτες Κεντρικών Φροντιστηρϊων, παραδΐδουν μαθήιματα των είδικοτήτιυν τους σέ μαθητές μεμονωμένους § γκρούπ· Είδιχώτερα ά ναλαιμ6άνουν ύιπεύθυνα την προετοιμασΐα γιά τίς είσαγωγΐκές Λυκείου πειριόδου Σετπεμβρΐου- Τηλ. 231503 καΐ 231518 καί 224 - 225 (8—10 μ.μ.)
  ιΐΕΛίΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  χαρας σϋυοον 1^
  πουπρνμκ^χωμα υου
  ι_____
  προλαβη να πει εοοω χ οί μα
  συλλσΡπ οικΓγοου >^
  « |Ι/Ι·ΙΖΙ>Η|
  σ
  Ι
  14 ΙΟΥΑ1ΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ό ύπέρτατος νόμος βάσει τού όποίου ένεργούν
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΠνΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  Μιά άκόμη άποκάλυψη τής «Αληθείας»
  6ον
  "Αρθρον 47
  Ό Μεγ : Διδάσκαλος εχει τό
  δικαίωμα μετά σύμφωνον γνώ¬
  μην τοΰ Συμβουλιον τής Μεγ.:
  Στοάς, νά άττονέμη τούς τρείς
  συμδολικούς άριθμούς δι' άττ'
  εύθείας μυήσεως κατά τάς έξσι
  ρετικάς ττεριτττώσεις το£> άρθρου
  11 τταράγ. 2 τοΰ παρόντος ή
  νά δώσηι εντολήν πρός ,μύησιν
  είς τινά των υπο την Αίγίδα
  τής Μεγ.: Στοάς Σ.·" Στοών
  "Αρθρον 48
  Τόν Μεγ.: Διδ.: άπαντα ή
  κωλυόμενον άναττληροΐ ό Πρόσθ.
  Μεγ.: Διδάσκαλος καθ' άττά-
  σας τάς έξουσίας Αυτού.
  Ό Π.ρόσθ.: Μεγ.: Διδ.: πά
  ρόντος τοϋ Μεγ.: Διδασκάλου,
  ουδέν δικαίωμα εχει άναιμίξεως
  ε(ς την εξουσίαν Αύτοΰ, τη,ρού
  μενος μόνον ένήμερος παρά Τού
  τού δλων των λεπτομέρειαν
  τής Διοικήσεως καί Διαχειρίσε
  ως τοΰ Τάγματος
  IV
  ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  "Αρθρον 49
  ΟΙ Μεγάλοι Άξιωματικοί φέ
  ρουν τόν τϋτλον «"Ενδοξα Μέλη
  τής Μεγ : Στοάς της Ελλά¬
  δος»
  "Αρθρον 50
  Ό Α' Μεγ.: Έπάτττης ά
  ναττληροΐ τόν Πρόσθετον Μεγ.:
  Διδασκαλόν κωλυόμενον η όίττό
  ντα καί τούτον ό Β' Μεγ.: Έ
  Γραμματεύς
  Γεν.: Γραμ
  φύλαξ των
  "Αρθρον
  Ό Μεγ.: Γεν.:
  διευθύνει την Μεγ :
  ματείαν καί είναι
  σψραγίδων
  τα τάς σχετικάς διατάξεις τού
  παρόντος καί τοΰ Γεν. Κανονι-
  σμοΰ. Τόν Μεγ,: Ρή,τ.: κωλυό
  μενον γ} άττόντα αναπληροί κατ'
  απόφασιν τοΰ Συ,μδ.: της Μεγ.
  Στ : έτερον Μέλος αυτού.
  Άρθρον 54
  Ό Μεγ. Θησαυροφύλαξ εχει
  την γιετνικήν διαχείρισιν της Μεγ.
  Στοάς της "Ελλάδος, μεριμνά ΰ
  πει/θύνως διά την λογιστικήν ύ
  πη^ρεσίαν καί καοταθέτει είς τάς
  Τραπέζας πάν ποσιόν ανώτερον
  τοθ οριζομένου έικάστοτε ύπτό
  τού Σϋμ6 : τής Μεγ : Στοάς
  έπτ' ονόματι τοθ ΤεκτονικοΟ Μ
  δρΜματος. Διά πάσαν ανάληψιν
  καταθέσεως ώπογράφει ώς Ταμί
  άς τοΰ Τεκτ. Μδρύματος μετά
  τού Μεγ.: Δι.δ: ώς Πραεδρου
  αΰτοΰ. Προσυ—ογράφει μετά
  τού Μεγ.: Διδ.: κα! τοΰ Μεγ.:
  Γεν. Γραμ μ. ττάντα τα έντάλμα
  τοο είσπράξεων καί πληρωμών
  καί πάσαν απόδειξιν εΐσπράξε-
  ως
  Ό Μεγ.: Θησαι/ροφύλαξ έ-
  ποτττεύει την διαχείρισιν άπα-
  σών των Στοών καί έξελέγχει
  τούς Ταμίας αυτών.
  Άρθρον 55
  Ό Μεγ.: Έλεονόμος κρά¬
  τει τό 'Ελεουομεΐον τού Συμδ.:
  της Μεγ.: Στοάς καί εκτελεί
  τάς πληρωμάς των ύπ' αυτού
  έγκρινομένων δοηθημάτων. "Έΐχει
  την γενικήν εποπτείαν καί ελεγ
  χον των 'ΕλεονομεΙων άπασών
  των Στοών Άναττληροΐ τον
  Μεγ. Θησαυροφύλακα άτηόντα τ)
  κωλυόμενον.
  Άρθρον 56
  Ό Μεγ.: Τελετάρχης διευθύ
  νει τα των τελετών καί τής έθι
  θιιμοτι/πίας καί έφορεύει έττί τής
  τηρήσεως των Τιπτικών είς τάς
  τελετάς των Στοών.
  Ό Μεγ. Δοκιμαστής έξελεγ-
  χει τάς Τεκτονιικάς Ιδιότη,τας
  των Έπισκετττών μετά κεράμω-
  σιν καί εξέτασιν των δητίωμά-
  των καί τίτλων αυτών κα! έφο
  ρεύει ά™ασών των Στοών διά
  την τήρησιν των Τυπτικών κατά
  τάς δοκιμασίας των μυήσεων.
  Άρθρον 57
  Ό ΆριχηΓγάς των Φρουρών με
  ριμνά δι' δ,τι άνάγεται είς την
  ασφάλειαν των εργασιών τής Γε
  νίκης Συνελεύσεως καί τοΰ Συμ
  δολίοιτ τής Μεγ.: Στοάς
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  Άρθρον 58
  Τεκτονικά Δικαστήοια τού έν
  "Ελλάδι Συμδ,ολικοΰ 'Ελευθερο-
  κτενισμοΰ είναι:
  1) Ή όλομέλεια τοΰ Συμδ.:
  τής Μεγ.: Στοάς κατά τό άρ¬
  θρον 38 παράγ. 1 καί 3 κα!
  τα Δικαστικάν Τίμήμα τής Μεγ.
  Στοάς, επι λαμβανόμενα:
  α) Αύτεπαγγέλτως, κατά τό
  άρθρον 38 τταρ, 1 τού παρόν¬
  τος, διώξεως καί έκδικάσεως
  των άδικημάτων παντός 'Ελευθε
  ρστέκτη : ή Στοάς ύττό την Αίγ!
  δα τής Μεγ : Στοάς τής ΊΕΞλλά
  δος
  6) Κατόπιν μηνύσεως ύπογε
  γραμμένης παρά έτττά^ τουλάχι
  στον, Διδασκάλων, υττοβαλλοιμέ
  νης είς την Μεγ. Γεν.: Πράμμα
  τείαν ύττό τής οίκείας Στοάς έττί
  άδιικήματος Μέλους τοΰ Συμδου
  λ!ου τής Μεγ.: Στοάς ή Σε6α-
  σμίου Στοάς.
  Κατά των άττοφάσεων τούτων!
  έπιτρέττεται έφεσις έιώπιον της
  Γεν. Συνελεύσεως κατά τα άρ¬
  θρον 38 παρ. 2 τού παρόντος
  καί τής όλομελείας τοΰ Συιμδ.:
  τής Μεγ.: Στοάς έ—ί των κ α
  Άδικαιολόγητη κοθυστέρηση τής έκκαθάριβης
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΤΑΦΙΑΑ
  ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΥΝΗΣ ΣΟΛΕΙΑΣ
  300 έκ. «κρατάει» ή Κυβέρνηση
  «αί γΜι μάς
  Γιά μιά άκαμη φορά, ή νά εκτελεί τίς άπαραχτη(τες ηοώ κουράγΐο ό ποραγω- γώ ς Ι μ
  Γ Άγροτικών καλλιεργη,τικές φροντίδες γος θά συνεχΐσε! νά καλλι κα, γ^ά -ι ην »ια τή χωρα
  λ α ά τού Μέ λοίΐμε την Κυβέρνη
  αμη φορά, ή νά εκτελεί τίς άπαραχτη(τες ηοώ κουράγ ργ γώ δλους
  •Ο,μοοτΓονδία Άγροτικών καλλιεργη,τικές φροντίδες γος θά συνεχΐσε! νά καλλι
  Συλλόγων Ν- Ηρακλείου στά άρπέλια τού καί ίίτσι ερ,γεϊ τα χωράφια τού· Μέ μας, καλοί,ΐμε την Κυβέρνη
  διαυ,αρτύρεται έντονοιατα κινδυνεύει όλόκληρη ή πά ποία ΐττροο—ική θά σταμα- ση νά άναβεωρήσει τή με-
  καί καταγγέλει την άβικία ραγωγή τού μιά κα,Ι οτταμά τήρει ό άγρότης οτό χωρία χρι σήμερα άνπαγ,ροτΐκή
  πού μεβοδευμένα ή Κυβέρ τησε καί ή Άγ,ροτική Τρά- στήν ΰπαιθρο, δταν τόν έκ καί άντιλα'κή ιτολιπκή της·
  νηρη διαττράίττει σέ 6άρος πεζα νά χορηιγεϊ καΑλιερ- μεταιλλεύεταα οτκλχΐιρά ό με Τό έηιτάσσουν δχΐ μόΌ οί
  τοΰ άγρό(τη καί ιδιαιτέρα γηίτικΰ. δάνεια· σαίοντας κα£ ή ϊδια ή Κυ
  τοϋ (ριτωχοϋ σταφιδοπαρα- «ο Άγροπκός κόσμος 6έρνηοη· Πρίν είναι
  γωγοΰ- "Αν καί Εχε ιπουλη ιοϋ νομο0 Ηρακλείου κα-
  &εϊ καί το τελυεταϊο οττυ1-
  καΐιροι άλλά καί έθνικοι λό
  γοι.
  τηγορουμβνων Τεκτόνων ού ή ά
  πάφασις είναι τελεσΐδικος καί ά
  μετάκλητος.
  2) Τό Όρκωτόν Δικαστήριον
  έκάστης Στοάς έττιλαμβανόμε-
  νον τής έκδικάσιεως πάσης μηνύ
  σεως, ύττοβληθείσης διά τού
  Σάκκου των Π,ροτάσεων κατά
  μέλους ή μελών αυτής, μετ" ά
  νάκρισιν καί παραπεμ.τπ-ικόν ττό
  ρισμα τριμελοΰς 'ΕΓΓητροτΓης έκ
  τού Α' Έπόττττον, τοΰ Ρήτορος
  καί τοΰ Γραμματέως ή των νο
  μίΐμων αυτών άναπληρωτών Α¬
  ξιωματικών. Τό Όρκωτόν Δικα
  στήριον άιτοτελεΤται έκ τοΰ Σε
  βασμίου κα! τούτου κωλυομένου
  παιρ' έντεταλμένου εϊδικώς ύττό
  τοΰ Συμδουλίου τής Μεγ.: Στο
  άς, ώς προεδρου, κα! 10 Διδα
  σκάλων κληιρουιμένων έκ των πά
  ρόντων έν συνεδρία τής Στοάς,
  ειδικώς δι' εκάστην έχδικαζομέ
  νηιν ύτΓΟΘεσιν.
  Τα μέλη τού Όρκωτοΰ Δικα
  στηιρίου λαμδάνουν θέσιν έν τή
  ι Ανατολή καθ' όλην τή διάρκει
  ■ αν τής δίκη,ς καί δίδουν ένώττι
  όν τής Στοάς πρό τής ενάρξεως
  ,τής δίκης τόν εξής αρκον:
  «ι'Ε/ΐτί τη τεκτονική ημών τιιμή
  'καί συνειδήσει, όμνύομεν ένώπι
  σν τού Μ.: Α.: Τ : Σ.: νά έ
  |ξετάσωμεν μετά προσοχής την
  ι προκειμένην κατηγορίαν καί ύ-
  ,περάστΓΐσιν καϊ νά έκπλη,ρώσω-
  μευ τα καθήκοντα ήμών; κατά
  Ι την έκ τής συζητήσεως πραελ-
  |θοΰσα ελευθέραν πεποίθησιν
  Ιμας, πιστώς καί άδόλως καί
  Ιχοντες ύττ* δψει ημών μόνο την
  αλήθειαν καί την δικαιοσύνην»
  Ό Ρήτωρ εϊσάγει τό παρα-
  Ιπεμπτικόν πόρισμα τής 'Ανα-
  |κ.ριτικής Έπιτροπής καί εκτελεί
  Ιχρέη κατηιγά,ρου καθ' δλην την
  [διάρκειαν τής δίκης.
  (Συνεχίζεται)
  ρί τής σταφίδος ή Κυβέρνη
  ση άδικαιολόγηίτα καθτχκε-
  ρεΐ γιατί δχι καΐ άρνεϊται
  νά καταβάλει την έκκαθάρι
  ραγωγούς. "Ετοι, έΐκμεταλ-
  ση τής σταφίδος στούς πα-
  λεύεταΐ γιά μεγάλο χρονι-
  κύ διάστημα τό ποσό των
  300 περίπου έκατομμυρίων
  'ΠΏυ προέρχεται άιπό τή δια
  φορά των ημών πού καθό-
  ρισε ή Κυβέρνηιοη καΐ των
  τιμών πού διθιμόριφωοε τό
  έμπόριο- ποσό πού άνήκει
  έξ ολοκλήρου στούς παρα
  γωγούς.
  "ΐΕτσι, ένώ ή Κυβερνήτη
  κ,ρατάει τα χρήματα τοΰ ατα
  ραγωγοΰ ό παραγωγός έίχει
  ιθει στήν άπόγνωση, βρΐ-
  σκεται σέ οίκονομιΐκή έξα-
  θλίωση. Δέν μττορεϊ νά ζή-
  σει. Καί πολύ περισσότερο
  δέν μιπορεϊ νά συνεχΐσει
  λεΐ την Κυβέρνηση νά στα
  ματήσει έιπιτέλους την άντι
  αγιροτική της κολιπκή, νά
  σταθμίσει τίς κρίσιμ,ες στιγ
  μές πού περ,νά ή γεωρ-
  γία στόν τόστο μας καΐ νά
  προβεϊ άμέσως οαήν κατα-
  8ολή τής έκκαθάρασης τής
  σταφίδος.
  Γιαίτΐ άν δέν θέλει ή Κυ
  βέιρνηοη νά 6οη|θήσει τούς
  παρογωγούς είναι δικαίω¬
  μα της, σέ καμμιά δμως ΐιε
  ρίτττωσηι δέν μιτορεί νά κα
  τακιραιτεϊ στά χέριαι της τα
  χριήιματα των παραγωγών·
  Είναι λυΐπη,ρό καί άιπογο
  ηίτευτικό νά πληισιάζει ή
  καινούργια σοδειά της στα
  φίδας καί ό παιραγωιγός νά
  μην £χει πληρωθεί άκόμη
  δληι ΐήν τιμή της σταφίδαι;
  τής περασμένης σοδειας.
  Μ έ ποία δύναρηι καΐ μέ
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  άπο τή Μακεδονία
  τοθσυνεργάτη μας κ. Δαβίδ Χατζηδαβϊδ
  Ο συνί,ρνάτης μας κ. Δαβιδ
  Χατζηδαβέδ, έστειλΐ από την
  Κοζάνη την παρακάτω εττι-
  στολη στόν διευθυντη τής
  «Αλήθιιας» κ. Κυριάκο Δια-
  κογιοννη:
  Πρός τον Διευθυντη
  Τής Εφημΐρίδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΙΑΚΟΠΙΑΝΝΗ
  Μαρογιώργη 5
  Ηράκλειο Κρήτης
  Κύριε Διευθυντη,
  Μέ την ανάληψη των καθη-
  κόντων σας, ώς διευθυντη τής
  Εφημερϊοας «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» έρ-
  χομαι κι εγω, ώς απλος συνδοο
  μητης κοι συνεργατη< αυτής α πό τη μακρυνή νή τής Μα«δο- νϊας, νά προσθέσω τίς ευχέ< μου για μια εξ ϊσου της προσωπικό- ΤΓ>τάς σας προοδο κοι εξέλιξις
  της εφημερίδας.
  θσο γιά τον ΑεΒεντη μαχητή
  και φίλο μου, θάλενα κ. Μάνο
  Χαρή, τού εύχομαι απο καρδίας
  μου γρηγορη ανάρρωση καί α¬
  νάληψη πάλι τού αληθινού αγώ
  να στον τομεα τού.
  Κοζάνη, 20 Ιοννϊου 1980
  Μέ πολλη εκτίμηση
  ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΪΔ
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΤΕΣ Μ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΠΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Ό Σύλλογος Κρητών νά είναι έίνα τεράστιο άττλο
  Σπουδαστών ΚΑΤΕΕ Κοζά στάσιο των ΗΠΑ καί τοΰ
  νης χαιρετιζει τίς άιποφά- ΝΑΤΟ μέ άΐποχέλεομα νά 'έ
  σεις της Παμμεσογειακής
  Συνδιάσκεψης κατά των ξέ
  νων στρατιωτικών 6άοεων.
  Οί ζένες στρατιωτικές 6ά
  σεις πού ύατόρχουν σ' όλό
  κληρΐι τή Μεσόγειο άίποτε-
  λοϋν θανάσιμο κίνδυνο γιά
  την άνθρωΐποτηιτα· Ό κίνδυ
  νος γιά μιά πυρηνική κατα
  στροφή αΰζάνεται συνεχώς
  μέ τή δημιουιργία νέων πυ
  ρηνικών δάσεων ο' όλόκλη
  ρη τή περιιοχίΐ·
  Ή Κρήτη, 2να άττό τα
  στιρατηιγικότερα νηοιά τής
  Μεσογεΐου, εχει καταλήξει
  Καλεΐ έντολή τού Μεγ.: Δι
  δασκάλοι/ ή τοΰ νομίμου Άνα-
  ττλτιρωτού Αυτού είς συνεδρίαν
  τα μέλη, τής Γεν. Συνελεύσεως
  καί τοΰ Σι/μδουιλίου τής Μεγ.:
  Στοας, ώς καί παντός Τμήμα-
  τος αυτής ή" οίασδήποτε Τεκτο
  νίκης Έπιτροτπής ή συσκέψεως
  Κραττεΐ τα πρακτικά τής Γε
  νίκης Συνελεύσεως καϊ τού Συιμ
  δουλίου τής Μεγ.: Στοάς καί με
  ριμνά διά την τήρησιν τού Γεν.
  Μητρώου των έν 'ΕΞλλάδι 'ΕΞλευ
  θεροτεκτόνων, τοΰ πρωτοκόλλου
  των είσερχομένων καί έξερχομέ
  νων εγγράφως των διβλίων των
  έγκιρινομένων πρός μύησι< ή" άττορ ριττταμένων, των διδλίων Δελτί- ων Άναγνωρίσεως Α' κα! Β' δαθμοΰ καί των Διπλ.: των Διδ.: καί έν γένει προΐσταται της δλης ύπηρεσίας τής Γ. Γρομματείας. εγ-ογράφει τα Δβλτία Άναγνωρίσεως Α' καί Β' δαβμ, προσυπογράφει πάν έγγραφον τής Διοικήσεως της Μεγ.: Στοάς καί πάν Διάταγ μα τού Μεγ.: Διδ.: Δύναται, έξουσιοδοτούμενος τταρά τοΰ Μεγ.: Διδ.: νά υπογραφή «κατ' εντολήν» πάν έγγραφον, σχετι¬ κόν μέ την διεκπεραίωσις τής τρεχούσης υπηρεσίας. Κράτει την μετά των ξένων Τεκτ. Δυνά μεων άλληλογραφία καί προσυ πογράφει ταύτην μετά τοΰ Μεγ. Διδ. : ύττογράφει τα Τεκτ : Δια βατήρια, τηιρεΐ Μητρώον των Με γ όλω ν Άντιπροσώττων καί Όμή ρων Φιλίας καί συγκεντρώνει τάς έκθεσεις, έπίσημα δελτία καί έττετηρίδας των ξένων Τεκτ. Δυνσμεων καί Διεθνώ Τεκτ : Ορ γαώσεων. Άρθρον 52 Πάσα άλληλογραφία άπτευθύ- νεται πρός τόν Μεγ. Γεν.: Γραμ ματέα "Αρθρον 53 Ό Μεγ.: Ρήτωρ είναι ό φύ λάξ τού Συντ. καί των Κανονι σμών, συιμττεραίνει επί τής έρμη νείας αυτών καί έτπ' τώ/ συμττε ρασμάτων αυτού άττοφαίνεται τό Σ«μ6. τής Μεγ.: Στοάς. Είση γείται ττάσαν δικαστικήν Τεκτ.: ύτΓΟΘεσιν ενώπιον τού Δικαστ. Τμήματος ή της όλομελείας τού Σφ6. τής Μεγ.: Στοάς καί με τόχει τής Δικαστ. Έξουσίας κα Τό άρδρο τού κ. Κόμη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καταστή μα 120 τ.μ. μέ παταρι, μεθ' υπογΐΐ- οο 138 τψ. Πληροφ. τηλ, 284-883. Μεσί ται αηοκλεΤονται. • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 άττό τα Οψη πού πετοϋν τα γήϊ να πράγματα καί εΐδικά ,έμάς τα άνθρώπινα πλάσματα. Τρομάζω μέ τή σκέψη μττάς μέ τό άνέδασμά τους μεθοθν ά ττό ϊλιγγο καί ζαλισμένοι άττό τα ΰψηι τής δόξας τους δέν 6λέ πουν την τρομαχτική ττραγματι κότηΐτα πού οί Τδιοι έχουν δημ ι ουιργήσει. Σωττταίνω καί ψάχνω στά άνε ξιχνίαστα νεφελώματα τής ση- μερινής άττοστολής φανταχτερής είκόνας νά δρώ κάττοια άναλαμ πή κάπτοιας ελπίδας κάποιας ύ πόσχεσης άπό τους σοφούς γιά τή σωτηρΐα τοΰ άνθρώττινου γέ νοας. ΑΛά καμμιά άπό πουθενά έλ·π·!δα. Μόνο απτογοήτευση πού όδηγεΐ στήν τιρέλλα. "Οταν 6λέ—εί κανείς νά κρέ μεται πάνω άπτό την άνθρω~ό- τητα ό ττυρηνικός κατακλυσμός καί ή άΐνθρωττΓΟτητα νά χουζου- ρεύεται στά δολοφονικά πούπου λα πού την εδγαλαν νά κοΐιμά- ται δέν μβνει τ'κποτε άλλο στόν άνθρωατο άπό την τρέλλα. Καί τρελλαθήκαμε δλοι οί άν θροποι, δλοι οί λαοί γι αύτο δέν καταλαδαίνουμε ποΰ μάς ό δηγοθν οί γνωστικοί κα! ττάνσο φοι ήγέτες μας. "Ισως αμως νάναι ετσι πιό καλά. Τί νοιώθου'ν δχι οί ψυχι καϊ άιρρωστοι μά οί όλότρελλοι; Τίποτε. Πιό καλά νά μή νοιώθου με τί,ποτε καί νά φτάξουμε §4- γνοιαστοι στόν άφανισμό στό τέλος. Μόνο ,μ' αΰτές τίς σκέψεις μττορεΤ κανείς νά δικαιολογή- σει τή συμπεριφορά τοΰ σημερι νού άνθρώττου άνάμεσα στή στυ γνή πραγματικότητα καί την άν θρώπινη κωμωδία την πιό μέγα λη κωμωδία πού έχει ζήσει ή άνθρωατότητα. "Οταν έκεΐνοι ττού πιροετοΐιμά ζοΰν συστηματικαί τόν άφανισμό τής άνθρωποτητας μιλάνε γιά άν8ρώπινα δικαιώματα καΐ έτος τού παιδιοΰ είναι τ) δεν είναι κω,μωδία καί ττιό σωστά συσσώ ρευστ) σαδιστικής διάθεσηις; Γιά ποία άνθ,ρώατινα δικαιώματα μΐ λοΰν οί αττιθανοι ώνθρωπιστες τοΰ είκοστού αίό^να^ οί άδίΐστα κτοι παρασκει/αστές τής όμαδι- κης αύτοκτονίας τής άνθρωιπότη τας οί σημερινοί ττάνσοφοι δοΰ λοι τοΰ τταιρά; Ποία ττειριβώρια μάς άφτ»νει ή συαΐίτε-ριφοοά τους γιά νά έλττίζουμε ττώς κάητοτε θά σταματήσουν άπό τόν έγκλη στένεψαν α-ίστευτα. >Η ζωή
  ματικό κατήφορο ττού τούς σττοώ τής άνθρωττότητας κρέμετα, άττό
  χ.νει τό μεθύσι
  τής έγωιστικής
  κραΐίττάλης, πού τούς προσφέρει
  τό κεφάλαιο τα μετα—ολεμικά
  χρόνια γιά νά δη'μιουιργήσει την
  ψεύτικη βιτρϊΛτ τού πιό δρώμι
  κοα πολιτισμοΰ;
  Μά ΰπάρχει καί άλλη τρομα
  χτική άττογοήτευσηι. ΊΕΙμεΤς οί
  πολλοί πού συμδαίνει νά μην ε
  χουμε άκσ,μηΐ όλότελα ,μεθύσει
  μέ τα ά—οτητήδια τής σαδιστι
  κης εύτυχίας των σοφών.
  Ξεχνοΰμε πάσο σατανικά δού
  λεψε ό καττιταλΐισμός τα μεταπο
  λεμικά χρόνια. Μέ τόν άφθονο πά
  ρά τού, αΤμα καί ίδρώτα των
  λβών, ξαγόρασε γραμματιζούμε
  νους άνβρώπους καί τούς προε
  τοίμασε σέ δολοφόνους τοΰ άν
  θρωτπινοι» γένους καί ιμάς τούς μ ι
  κρούς μάς ρήμαξε ψυιχικά καί
  μάς έκοίμε αδεία μεταχειρισμένα
  κονσερβοκούτια τής καταναλωτι
  κης κοινων!ας) άδύναμα νά άντι
  δράσουμε στά σκοτεινά πάνσο
  φα έγκιληματικά σχέδΐΛ τού.
  Μάς φτάνει πού μάς πετοθν τα
  άποφάγια τους καί μάς μεθοΰν
  μέ την πολιτισμένη διαφθορά
  τοΰ άποπροσανατολισμοΰ κι ά
  δουιλοι τραδοθμε στό θάνατο.
  Δέν δλέπουιμε πού παίζουν ή
  είχουν κ καλάς παίξει κορώνα
  γράμματα τή ζωή μας τή ζωή
  των τταιδιών μας. Οί που'λημέ
  νοι σοφοί κα! ήγέτες τή δουλειά
  τους καί μεΐς οί λογικοί τής λο
  γικής τής κατανοτλωτικής κοινω
  νίας πού λέει οποίος φάει τόν
  άλλο σωτΓταίνουιμε καί άκολον-
  θοΰμε σώφρονες τούς σοφούς ή
  γέτες.
  Σέ τέτοιες καταστάσεις δέν
  μένει νά άντιδροΰν μόνο οί τρελ
  λοί καί φωνάζουν. Κάτω τα χέ
  ρια άτττό τή άνθρωπότητα έγκλη
  ματίες γνωστικοί. ΈμεΤς οί τρελ
  λοί δλεπουμε ττώς δέν Ιμειναν
  άλλα περιθώρια γιά νά κάνετε
  πειράματα σεις οί γνωστικο!
  καί ξαναψωνάζουμε. Δυό καί δυ-ό
  κάνοΐΓν τέσσερα. "Η γενικάς καί
  άμεσος άφοπλισμός ή άφανι-
  σμός τής άνθρίοτττότη,τας. Τίς δι
  κές σας μεγάλες θεωρίες καί
  δεν τίς καταλαδαίνουιμε κσί δΐέν
  τίς πιστεύουμε. Προσγειωθεΐτε
  άττό τα ΰψη πού σάς τίναξε καί
  σάς άττομόνωσε ή δύναμη τού
  τταρά. Δεΐτε κατάματα την πρα
  γματικοτηττα πού δηιμιουργήσε-
  τε σεις οί ξ,αγορασαέυοί άπτό τό
  κεφάλαιο σοφοί. Τα ττεριθώρια
  μιά κλ«στή. Την κλωστή ττού
  κρατά κα! κινεΤ πάνω άτττό τα
  κεψάλια μας τό μακάβριο κατα
  σκεύασμά σας.
  — Τό παιιχνίδι τής πυιρηνικής
  ίσορροπίας τοΰ τρόμου. — Τα
  μεγάλα λόγια γιά άνβρώπτινα δι
  καιώματα γιά διεθνές έτος τού
  τταιδιοΰ κρατείστε τα νά φτιά-
  χνετε μυθιστορήματα καΐ σάς ύ
  ττοσχαμαστε πώς θά τα διαβά-
  σουμε άν ή μεγαλοφδχΐα σας
  μάς έτπτρεψει νά ζήσουμε.
  εΩστόσο εμείς οί τρελλοΐ θά
  φωνάζουμε. Κάτω τα χερια άττό
  την άνθρωΓΓτότητα έγκληματίες
  δολοψόνοι. Έμεΐς οί τρελλοϊ θε
  λοαμε νά ζήσουμε κα! νά ζήσου
  νέ καί τα άθώα παιδία. Όλου
  τού κόσμου τα παιδία. Κα! μιά
  άκάμη παράκιληση. Σεΐς οί γνω
  στικοί( οί σοφοί συγχωρεΤστε
  καί μάς τούς τρελλούς πού μεί
  ναμε καθυστερη.μένοι καί δέν
  σάς φτάξαμε.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΜΗΣ
  χει χάσει κάθτ ϊχνος έθνι-
  κης άνεξαρτηισίας·
  'Κάνομε έκκλησΐ) σ' όλό-
  κληιρο τόν Έλληνικό λαό< πού θέλει νάλέγεται έλεύ εερος καίιπούε^χει παλέψει τόοες φορές γιά την ελευ¬ θερία τού, νά δυναμώσει τόν άΐγώνα τού1 ένάντια σέ κάθε ξένο που κλεβει τή γη τού γιά νά κάνει στρατιωίτΐ κές βάσεις χτού δέν τοΰ προσ€ρέρουν καμμιά τΐμυνα» άΐττεναντιας τόν καταστ,ρέ- φουν καθηιμε,ρινά· 'Εμίπρός γιά ^να δυνατό καί μαζικό άντιβασικό κίνη μα γιά τό όριστικό ζήλωμα των βάαεων τοΰ Θανάτου· "Ολοι ένίΐκμένσι γιά νά διώ ζουμε τόν έιφιάλτη των ξέ- νιυν βάσεων ά^ό τα κεφά- λια μας. Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τη σελιδα 1 σχέδιο τού Ηρακλείου είναι έτοι μο καί οί Ηρακλειώτες καθεύ- δουν μακαρίως. θά μου ττείτε τί είναι τό ρυθμιοτικό σχέδιο καί τί μττορούμε νά κάνουμε ε¬ μείς πού δέν ξέρουμε πολεοδο- μία; Οΰτε καΐ εγώ εψαι πολεο- δόμος, αλλά από ιστορία όλοι ξέρουμε πώς δημιουργοθνται οί οικισμοϊ κοί εν συνεχεία τα χω¬ ρία. Ο άνθρωπος απο ανάγκη συγκατοιΐαί μέ τούς άλλους, ε¬ τσι κτΐζει ο ένας εδώ καί ο άλ- λος δϊπλα σχηματτίζεται ο πυρή νας ενός οικισμού. Οί διάφορες ανάγκες τού ανθρώπου δημι- ουργούν τίς υπηρεσϊες (αγορά, θεατρο, σχολειό, εκκλησίες,) πού οί πολεοδόμοι τα τοποθε- τούν σέ κάποια σχέση μεταξύ τους ώστε νά έχουν μιά λει- τουργικότητα καί κάποια σχέση ώστε οί άνθρωποι πού θά ζου- νε στήν πόλη αυτή νά ικανοποι ούνται πολλαπλώς·. Αλλά αυτά είναι αλλουνου παπά Εααγγέλια καί τώρα θά πρέπει νά διαβα- σουμί τα δικά μας Ευα/γέλια. 3.— «Η αντϊπαλη πολη μα<» προρΑεπιι σέ 20 χροινια ένα πλη θυσμό 250.000 κοτοτκους δηλ. τού< μισους κοτοικους πού εχει τώρα η ΚΡΗΤΗ μα<. Μάλιοτα αυτό θά ττεί «Αντίπαλη πόλη». Πού θά βρεθουν ομως τόσο ι αν θρωποι μισα σέ τόσο λίγο χρά- νο; Φυσικά οί εκττονητές τής μελετην δεν μας φωτίζουν στη σκοτεινη αυτή πλευρα τού προ βλήματος και εγω σπαζοιαφαλιά ζοντας θά προσπαθήσω να βοώ την λύση η οποία στο τε- λος ίσως προκαλεσει γέλια από την φαΛρότηΐΓά της. "Αν λοι- πόν αδεΐάσβυνε τή μ'ΐστ{ Κρη- τη γιά νά φτιάξουμε την «Αντί παλη πόλη» μας τούτο θά είναι «στιγμιοίο επ'Γτευγμα» άν είναι κατορθωτό γιατί την επόμενη στιγμή θά αρχίσει η πεϊνα καί η ανιαγκαιστική μείωση τού πληθυ σμού τής πράγματι αντίπαΑη< πόλης, εκτος άν καί η μΐλέτη προκειμένου νά πραγματώσει τό στόχο της (250.000 κάτοι- κοι) δημιουργήσε.ι καμμιά αερο γέφυρα τροφοδοσίας τού πλη- θυσμού. Μιά δεύτερη σκέψη είναι νά μετακινήσουμε πληθυσμού< α¬ πό άλλες πόλεις, αλλά καί γι οιχτές οί στόχοι αναπτύζεως εί ναι πληθυσμιακοϊ καί αμφιβάλ· λω άν θά βρεθούν άνθρωποι. Ι σως από την Αθηνά τώρα πού πλημμύρισαν οί χαβούζες θέλη- σουν μερικοί νά έρθουν αλλά αριθμος τους υποθέτω θά εϊνα περιορισμένος. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΛΑ ΓΝΑΚΗ Άτπαντώντας στήν έ—ιστολή τοΰ νέου Μη(Γροτπολίτηι Κ,ισσά- μου καί Σΐλίνοι; κ. Νεκταίριοι;, ό κ. Άντώνη,ς Λαϊ'νάκιης ά~ό τα Χανιά, ιμάς έστειλε τό τταρακά- τω τηλεγιράφημα: "Ατταντώ έππίκλιηο-ιν έκλεγέν- τος 'Επισκόπτου κ. Νεκτοορΐρν Στοττ άν έ?γινε Μασώνος ιμοναχά 6 Θεός άλλά καί οί άνθρωττοι τοΰ σκότοΐίς τής Στοδς Χανίων καί ό ΐδιος θά τό ξί,ρει. Τα ά ττεύχομαι. Έγώ ττώς νά τό ξέ- ρω οί τπρωταγωνιστες δκχσυρμοΰ ορισμένην· Ίεραρχών Κιρήτηις κα! σκανδαλισμοΰ τπστών κιρύπτο'ν*- ται στό σκότος άλλά άπτοκσλυ φθήσονταΐ'. Στό έ,τπα,μενο φύλλο τής (Α) ττερισσότερες λετττομέ ,ρειες καθώς καί άνοιχτίι έτπστο λή ττρός 'ΕΞί-ίσ-κο-ον. Κ α μ α κ ι έ ς Ό Στρατιωτικάς Διοικηιτής Φρουρίου Κρήτης Γερμα νύς στρατηγός Φόν Χ Μίλλερ, ουγγνώμΓΙ' πάλι μαηερ- δεύίτηικα! Ό Σανιζάκβεκς τής στρατιωτιΐνης βάσης Γουρνων Τσάρλς Λούζ, έ^στειλε σέ διακόσους πενίίντα προε- στούς κατεχομένης Νήοου, κατοίικους Ηρακλείου- πρόσκλησηι — φεψτά, νά παρουοιαστοΰν μπροστά τού γιά νά άναγνωρίσουν μιέ την έ,μφάνισή τους την νομι,μότηιτα των σου·λτανΐικών άοκεριών έιπΐ τοΰ Κρη¬ τικού έδάφους, στό πανηιγύρ,ι πού όργανώθηκε μέ την εύ·καιρία άντικατάσταοης τοϋ παραπάνω Μττέη.-.· Τόν Κάρολο Λούζιο θά άνιτικαταστήοει ό όμόβαθμος τού Γεώργιος Κόρριγικτον! Πάνω στόν έλεεινό φε$π(ι ύπάρχει σχεδιαομένος ό χάρτης τής άιποΐικίας καΐ μιά μαυιρη κουκίδα πού ύποδηλώνει τό Ηράκλειο, κέντρο 6ιλαετίου Κρήιτη,ς! Πληροφσροϋμαι οπ ΐύ Έλληνικό Ύπουργεΐο Έξατ τερ,ικών διεμαρτυρήθη εντονα... Τόσο, ώστε άτιό τον πολύ τόν κούτο τής διαμαρτυ¬ ρίας ξύιπνη,σα! Τί σοΰ είναι αύτά τα όνειρα· ■ Οί σταφιδοπαμαγωγοί Κρήτης βρίοκονααι σέ άνα- σΐάτωση' Ένώ άκόμη δέν καταβλήθηκε σ' δλους ή έϊυ- δότηση, τής πκροινής σοδειάς, οί τιμές ασφαλείας πού δίδει κάθε χρόνο γ. Κυβέρνηρη, δέν καλυΐττουν καλά — καλά τα εξοδα καλλιεργείας. Είδικά τοΰτα τα ΰιπο- πτα χρύνια, τα έν γένει προβλήμα.τα τών καλλιεργει- ών σΐ,ήν Κρήτη παίρ,νουν αλλες διαστάσεις που ξε- ηερνοΰν τα δρια τού Νηρω,ΰ. Είναι γνωχκό, άν καί κα- λύϊττεται ό δλος σχεδιασ,μός περίτεχνα/ δτι τα ξένα συμφέροντα, έβρα'ΐκής κατά κανόνα προέλευοης, έπι- διώκουν μεταττοίηση της Κρη^τϋκής οΐκονομίας. ώ στε νά περιέλθει ό έ'λεγχός της σέ ξένα χέρια· Χτυ- ποΰν δσο μποροΰν άβόρυβα την άγροτιά γιατί τό χω· ράφι καί ή γεωργική παραγωγήν δύσκολα «οίκειοίΠΌΐοΰ νται»! Τό χωράφΐ κρατα τόν Κρητικό στή γη τού! "Ο¬ ταν δέν τοΰ αποδίδει άναγΐκάζεται νά τό έγκαταλεΐψει καί νά τό πουλήισει οσο — οσο γιά νά γί^ει ξενοδο- χεϊο, έργοοιάσιο, ϊί ότι αλλο μηχανεύονται οί «γαλή- νιοι» έΐπιδρομεϊς! Γιαυτύ βλέιπετε τα πρα'ίόναα τής Κρη,τικης νιης νά σ α π ί ζ ο υ ν 4ιπο «αγνιυΐστες» αΐτίεςί νά τα μαοτίζουν άσθένειες «νεοφανεϊς» πού πλήττουν 6,τι φυτρώνει··.. Είδικά φυτοφάρμακα εΐδακοτέρων έργαιστηρίων τοΰ 'έζωτερικοΰ άναστέλλουν μίαν άριρώστεια καϊ μεταδΐ- δουν δέκα καΐινούριες.·.· Γυμνασμένοι <:γεακπόνοι» — «ούμοουλοι» καταφθα- νουν κι αύιοί έκ τοΰ έξωτερικοϋ καΐ γνωρΐζουν καλά τή δουίλειά τους··.. Μέριμνα καΐ στοργή δέν έρχεται άιπύ ιπουθενά' "Ο¬ ταν δέν ιιποροΰν νά έπιτεθύΰν έκ των εξμ}> δηληίτηιρι-
  άζουν παντοιοτρόιπως «εΐσωθεν»!
  Γνωστή ή μέθΰδοο. Οί Κρητιιςοί νά δοΰμε πύτε θα
  την άντιληφθοΰν.
  ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  ΣΤΗΝ
  ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ
  Ό Πολιτιστικός Σύλλογος
  τού χωρίου ΚασταιμονΊτσα Πεδι
  άδας, όργανώνει ίνα μεγάλο Λα
  Ί'κά ττανηγύρι στήιν ττλατεΐα τοΰ
  χωρίου στίς 17 τοΰ Ίούλη. ©ά
  λάδει μέρος γνωστό συγκιρότη·-
  μα Κρητικής μουσικής ένώ νεοι
  — μέλη τοΰ Συλλόγου ντυιμένοι
  μέ παραδοσιακές Κ,ρητικές έν-
  δυ,μασίες, θά ττα;ρουσιασουν χο
  ρευτικο τφόγιραμιμα.
  Ή έκδτ}λωστ|ι αύτη·, άπτοτελεΐ
  μιά προσπαθεία διατήρησης τής
  ττολιτιστικής ·μας ταυτότητας
  καί έττιστιροφης στίς ρίζες της
  λαϊκιης τταράβοσης.
  ΝΕΚΡΑ
  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
  ·. ΣΥΝΕΧΕΙΑ σπό τή σελίδα 1
  καία, βρίσχονται στά πρόθυρα
  τής οίκον^μικής κρτταστροφής.
  Μβρα με τή μερά η κοτάστα
  ση γίνεται καί πιό κρίσιμη.
  Όσοι περίμεναν κάποια «έ-
  νεση» στήν τοπική οικονοιμία ο
  πό τον τουρισμό, το λιγώτε·ρο
  διαψεύστηκαν. Εκτός τό ότι τό
  τουριστικό ρινμα είναι μειωμέ-
  νο, ο τουρϊστας δέν εχει φέτος
  την οικονομική ευχέρεια γιά να
  κάνει μιά καλϋτερη ζωή.
  Η αγορά τού Ηρακλείου περ
  να δύσκολεί ώρις. Κάθε αυριο
  χεϊρατιβο απο σήμβρα.. "Ε
  φοβερο οικονομικο κατροκύλι-
  σμα, γιά τό οποίο «ινα ι υπολο-
  γοι οί κροτώντες τα η*Ία τή< οί «ονομκκ μα<, ϊυΒερνητικοί εν«έ ΕΞΟΡΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ό τράπος μέ τόν όιποϊο τής ΰγείας δλων μας· συσκευάζονται τα άποιρρί,μ- Παιράκληση τοΰ Δήμου ματα καΐ ό χρόνος πού 6γαί είναα νά δοθεϊ ΐδιαίτεραι νούν άπύ τα σπίτια γιά νά πιροσοχί) στή συσκευαισΐα τα παραλάβουν τα άπορριμ των άπορριρμάτων. ματοφιόρα αύτοκίνητα τοΰ Συνισταται νά τοποβειτοΰ Δήμου είναι δυό άιπό τίς νιαι τα άπορρίμματα μέοα σέ μεγάλες τΐλαιστικές σα- κοΰλες οί οποίες νά δένον ται καλά και άικόμη, νά βγαί νούν οί σακκοΰλες αύτές λίγο πρίν νά περάσεΐ τό ρυιπαν- κυριότερες αιτίες σης της πόλης· Πάνω στό θέμα αύτό ό Δημος μας ζητα τή αυνερ- γασια των δημοτών γιατί χωρίς αυτή είναι άδυνσπη αΰτοκίνητο καθαριάτηΐΓας ή τήιρηοη τής καθαριότητος κα δχι άΐτό τό προηγούιμενο στήν πόλη καί ή προστασία βράδυ.