91243

Αριθμός τεύχους

278

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

21/7/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ—γΐ—-
  Χαρβς σ" αυτόν, κου «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράζουν οί «λλοι τό |
  στόμα, προλάίη νά: πεΐ £~ω ■
  κσΐ μιά συλλαθή δική τού. γ
  Ι
  «■-■■......ί
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διΐ:-β·σν«·Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜ.ΟΓΙΟΓΡΑΦ5ΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρο γιώργη 5 - Τηλ. 2Μ.291
  Χρόνος 6ος—Άρ. Φύλ· 27σ—Δρ,χ- 10
  ι ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΓΕΩΓ »
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Γ ΥΠΕ_, ΚΟΡ ΑΚΕΣ Κ ΑΙ ΚΟΡ ΑΚΟΦΩΛΙΕ.
  Τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
  "Οταν έστω καί ή ελαχίστων διαοτάοεων έΐτι-
  φάνεια τοΰ πατρίου έδάφους ένσυνείδηΓτα μετα-
  ποιεϊται σέ ουναλλαγματικό άντικείΐμενο, ή στιγ-
  μή της συναλλαγάς καθορίζει χρονικά την άφε-
  τηρΐα τής προοδευτικάς και ύποχρεωτικής δηιμο-
  πράτηαης τοΰ συνόλου τής όπακράτειας
  Δέν ύιπάρχει ίστορικό προηγούμενο χώρας ή ό-
  ποία νά παρεχώρηοε τμήμα τοΰ έδάφους της γιά
  την μόνιμη στάθμευση ξένων στρατευμάτων καί
  νά μην άποστερήθηκε μ ό ν ι μ α ό λαός της τίς
  έλευθερίες τού!
  Πρό τριακονταετίας ηχησε γιά την Έλλάδα ό
  πυροβολισμός τοΰ άφέτη καί άιφιέντη "Αγγλου
  γιά τόν έπονείδηστο Μαραθώνιο μεταξύ τοΰ Έλ-
  ληνικοϋ λαοϋ καί των Άμερικανών κατακτητων
  μέ κότινο γιά μέν τούς ίμιπεριαλιοτές την κατο-
  χή τής Ελλάδος, γιά διέ τούς "Ελλη,νες την ε¬
  λευθερία ··
  Σ' αυτόν τόν ανισο άινώνα, προκειμένου νά ένι-
  σχυθεΐ ό ξένος δυ*νάστης καί νά άΐποδυναμωθεΐ ό
  δέσμιος "Ελληνας, προσετέθη στούς άστραγά-
  λους τοϋ τελευταϊου τ6 μέγα βάρος τής «άναγ-
  καιότητος» τάχα των ξένων βάσεων γιά την έθνιϊ
  κή μας αμυνα! πού τταρειπλάνηοε 2να διάστηιμα
  £να μέρος των ΈλληΓνων. Άλλά, ή ίστορΐα, τα
  γεγονότα, τα αίματηρά παθήιματα οί συμφορές,
  άπέδειξαν ττερΐτρανα δτι οί βάαεις των νεοβαρ-
  βάρων, τα αιδερένια Κάοτρα τής φωτιας καί τοΰ
  θανάτου, στήθηκαν οτή γή μας γιά νά την πατή-
  σουν, νά ύΐποδουλώσουν τό λαό, νά διαφεντέ-
  ψουν τόν τόπο μας, ν' άτιμάσουν τ' σνομά μας,
  νά παραδώσουν τα έδάφη μας στούς Τούρκους.
  Οί άμερικανικές δάοεις είναι φρούρια έχθρικών
  στρατευμάτων κατοχης, εϊναι «Κ.οίμαντατοΰρες»
  νεοχιτλερικές κι' άκόμη χειρότερες·
  "Αν θελήοει κανείς σήμερα νά άποφλοιώΌεΐ την
  έπικρατοϋΐσα στή χώρα μας κατάσταση, νά περά¬
  ση σέ μιά έγκάρσια ένδοσκόττησιη, νά άιποσυμ-
  πλέξει τό πάθος άπό την ψύχ,ραι,μη κρίση καί
  την αυμφεροντολογία ά'πό την άντικειμενικότη-
  ια, θά οιαπΐίστώσει δτι διαβαϊνουμε μιά περιοδο
  ιραγική, ότι ή νωθρότης τοΰ εϊδέναι στίς σκέψεις
  των άρχόντων, ή παχυλή αύτεπάρκεια χρυσαλ-
  λιδα τής αύταρέσκειας, ό εύδαιμονισμός τοΰ έξου
  οιάζειν καί ό ήδονιομός τοΰ πολιτεύεσθαι κυρι-
  αρχοΰν άπό έτών οτήν ουμιπεριφορά καί στίς άν
  τιδράσεις τής έΝισήμο'υ Ελλάδος·
  Προσπαβοϋμε, άναλίσκοντες βερμπαλιστικές μαρ,-
  μελάδες νά σμιλεύσουμε την άνάγλυφη ζωοφό-
  ρο μετόπη των ραγιάδων οτό Ναό μιάς φυκολο-
  γίας άπάτριδων!
  Οΰτε σκίρτηιμα χΐροσδιυριαμοΰ τής είδοποιοΰ δια¬
  φοράς άνάμεσα οτήν πολιτική εύελιξϊα καί την
  ιαπεινωΐική παθητικότητα.
  Δέν όριοθετεήαι πό τ έ ή έθννκή όλισθηρότης δ-
  ταν άρ,χισει ή κατακρέρεια, ουτε θερμομετράται
  ή τ ι κ τ ι κ ή πυράκιωση της συνειδησιακής ρευ-
  στοποίησης οταντό πατριωτικόΐίθος έκφυλιζεται·
  Χάσαμε την λεβεντιά μας, πνίγηκε ή φωνή μας,
  έοίγαοε ό ψυχικάς μας παλμός, οί ξένοι μάς ύ-
  ποτάσσουν οί Τοΰρκοι μας άπειλοΰν κι' εμείς
  ψάχνουμε σάν τούς άοβούς στήν τρύπα μας νά
  6ροΰμε κανένα βελανίδι- Ένα στεντόριο εύγε
  μας πρέϊΐει!!!
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Καταπέλτης ό δικηγόρος κ. Γ. Στρατάκης
  ΕΠΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΒΔΟΜΔΔΔ
  Η ΔΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΣΟΝΟΥΣ
  Συγκλονιστικές οί καταθέσεις Διακογιάννη-Ψαρουδάκη
  Μέ πλίΐοψηφκι 2 πρός 1 τό
  ΤριμεΑές ΠλημμελειοοΊκώο Ηρα¬
  κλείου κήρυξε ένοχους τούς Γιάν
  νη Φουράκη καί Μάνο Χαρή
  στήν προχθεσινη δϊκη τους μέ
  * Αθηνοίους μασονους.
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
  ΜΕΤΑ
  ΚΟΥΝΟΥΠ1Α;
  Στά Δειλινά ή κατάσταση αύ
  τή .την έποχή εΤναι άφόρητη.
  Σμήνη κουνοιπτιών κάνουν μαρ
  τύριο τή ζωή τό>ν κατοΐκων,..
  Μάς παραπονοΰνται σι/νεχώς,
  ττώς κανείς δέν έίκανε τίποτα γιά
  νά τούς άπαλλάξει ά—' αύτό τό
  μαρτύριο, ένώ φοβοϋνται μην
  κάνουν την έμφάνισή τους διάφο
  ρες άρρώστιες.
  Ό Γιόφυρος κστεδάζει φαρμά
  κι. Κβι τα στάσιμσ. νερά τού γί
  νονται οί πιό έπικίνδυνες έστίες
  κουνουττιών...
  Κι δλα αύτά συμπληρώνουν
  τή... γοητεία της δμορφης μας
  πόλης.
  Τι λένε οί άρμόδιοι;
  ΟΤΑΝ ΟΙ
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ
  ΕΧΟΥΝ
  ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ
  ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
  ΤΟΤΕ
  ΦΕΡΝΟΥΝ
  ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ
  ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΕ
  Κατά την αττοψη τοϋ μίΐοψη-
  φοϋντος δικαστού, έπρίΠί καί
  οί δύο νά κυρηχθοϋν αθώοι.
  Η δ'ικη όρχισί την πε,ρασμέ-
  νη Τρίτη καά κράτησε μέχρι τό
  μεσημΐρι τής Πέμπτης. Εζ*τά-
  στηκαν συνολικά 9 μάρτυρΐ< — 7 κατηγορίας καί 2 υπιρόσπισης ίνώ οί βουλευτάς κ.κ. Ασλάνης καί Σκουλάς (μάρτυρίς υπερά- σπισης) δέν μπορεσαν νά κατα θέσουν λόγω εργασιών το./ς στή Βουλή. Στό σκαμνί τού κατηγορουμέ νού κάβισ£ μόνο ο κ. Γιάννης Φουράκης. Ο Μόνος Χαρής δέν ηαρουσιόστηκε στή ζίκη, επει- δή όπως είναι γνωστο, νοσηλιυ- ιται αρκιτές βδομόδίς τώρα σέ νοσοκομείο τής Σόφιας (Βουλ¬ γαρία). Δικηγοροι των μασόνων ή- ταν αι κ.κ. ΠλιαγιωτάΐΗη< καί Μαλλιαράκηί ενώ τόν κ. Φουρά κη υποοτήριξε ο κ. Γιώργος Στροτάκης, ο οποϊιος καϊ εντυ πωσίασι μέ την μαχητικότητό τού καί τα νομικα τού ε,πιχιιρή ματα. Επίσης εντυπωσιακίζ ήττον οί κσταθίσεις των δυό μαρτύ¬ ρων υπερόοπισης κ.κ. Κυριακού Διακογιάννη, Συγγραφέα καί Νίκου Ψαρουδάκη Δικηγόρου — Δημοσιογράφου. Η δίκη διεξήχθη μέσα σέ μιά κάπως τεταμένη ατμόσφαιρα καί τό δικαστήριο αναγκάστηκιε πολλές φορϊς νά διοκόψει τή διοδικασϊα. Τελικά επιβλήθηκε ποινή φυ- λάκισης 10 μηνών στόν κάθε κα τηγορούμενο. (Εφίσιμη ποινή). Η προχ&εσινη δίκη ξεκίνησί ο πό μιά καταθέση τού Γιάννη Φουράκη στό Εφετείο Κρήτης τόν Ιούνιο τού 1979 η οποίο δηιμασιεύτηκε στήν «Αλήθεια» μετά από λίγες μερες. Ο κ. Φου¬ ράκης είχε καταθεσει τότε ότι η Μίγάλη μασονική στοα τής Α¬ θήνας είχε παραγγείλει τόν Ι ού λιο τού 1974 στίς οτοές Ηρα¬ κλείου καί Χανίων νά τταρακο- λουθούν τίς κίνησις των Ελλη¬ ν ι κων Ενόπλων Δυναμτων καί νά αναφέραυν σχετικά. Στην προχθεσινη απολογια τού ο κ. Φουράκης υποστήριξε ότι τό στοιχείο αυτό υπάρχιι στον φάκελλο τής Κύπρου καϊ αποτελεί καταθέση ανωτέρου Έλληνα αξιωματικού. ΙΐΒΒρΙΙΙϋ^^^ν ^^εϊΙε^ε^εΗε^ε^ε^Ρ^^ε^ε^επεϊΒε^εϊΠΒπεβΒΒε^εΒεπεΙε^εε^εϊΒεβεϊβεΒεε^εΒΐε^ ε^ε^ε^ε^εχε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^π■^π■^π■1 εε^εεε^ε^ε^εΒ^ε^ε^εΒ^ε^ε^Η·ΒΒπεΒΒ^εΒΒεΒΒ^Η·Β^εεΒΒΒΒΒΒ^^·^^εΒΒΒΒ^·ε^·^·^ε^Β^·^·^^ε^^ε^·ε^Β^·^^^^^·^·^^^^^^^· Τό «μανιφέστο τής ντροπής» συνεχίζεται Καινούργιαέπεισόδιαδημιούργησαν Άμερικάνοι φαντάροι σ τ ά Χ α ν ι ά Τούς καταδίωξιν 5Ο|ατομα 6τό Αιμάυι Καινούργτα εηειισι&δια διγμι ούργηισαν προχθές ατά Χανιά οί Αμερικάνοι στρατιώτες πού εκ παιδεύοντται στό πεδίο βολή·; Κρήτης. Έτοιι, επαναλιαμβανετοι κάθε μερά η πικρή ιοτορία μέ τόν ί- διο πάντα επίλογο: Οί Αμερικά¬ νοι νά προκαλουν καί μερικοί θερμόαψοι Κριγτικοί νά τούι,' τραβούνε τα χαλινάρια. Φρέ- σκια είναι οκόμη ι φράση πού γράψανε οί Αμερικάνοι στρατιώ τες στη μαρκίζα τού ξενοδοχειου ΑΣΤΟΡΙΑ τού Ηρακλείου «Γομ... Έλληνες». Φρέσκια είναι ακόμη η σκηνή των Αμερικάνων που σκίζανε τίς Ελληνικάς σημανες οτή Χερσόνησο. Φρέσκια η φρι «τη εμπειρία νά κυνηγάνε μκι έγκυο γυναίκα μέσα οτό δρό- μοΙ Δεν υπάρχουν ετησημα — οι- χεκι γιά τό τί έγινε στά Χανιά. Δημοσιογραφικές όμω< πληρο- φορίες αναφέρουν ότι μιά ομι- δα Αμερικανών που εκπαιδεύον —»ι οτό Πεδίο Βολής, μπήκαν σέ κσποΓθ κατάστημα καϊ άρχι- σαν νά αιτειλούν νά βρίζουν καί νά χειρονομούν. Μερικοϊ θερμό αιμοι Χανιωτες δέν άντεξαν «αι άρχισαν τα επεισόδια. Τα ξημερώματα τής περα- σμενης Τιτώρτης πενήντα νχ,ι- ροΐ Χανιώτες καταδίωκαν στού< δρομου< των Χανίων μιά ομάδα Αμερικανων στρατιΐιωτιικών. "Ε- τσι, συνελλήφθηκαν οί Φανού- ΠΕΡΑΠΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ Περνώντας άπό τό Ήράκλειο, σοΰ στέλνω τίς εύ- χές μου Μάνο Χαρή· Σιδερένιος κι άντρίκιος πάντα··. Πλουτής Σέρβας Δημοοιογράφος — Συγγραφέας τ. Δήμαρχος Λευκωσίας Κύπρου Μαζϊ μέ τούς περασσότερους άγρότες της επαρχίας Πυργιωτίσσης, οτέλνω τούς άγωνιστιχούς χαιρετι- σμούς καί τίς εύχές μου στόν Μάνο Χάρ,η Νά γίνει γρήγορα καλά καί νά γυρίσει στήν εφημερίδα τού. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης Νομαρχιακός Σύμβουλος Ή ύπόθεσπ άποκαλύφτηκε προχδές τό 6ράδυ 150 ΗΡΔΚΛΕΙΩΤΕΣ ΓΡΛΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΔΡΝΕ ΤΗΣ ΜΔΣΤΡΠΠΕΙΑΣ Έφτά Ήρακλειώτισοες στό άμαρτωλό κύκλωμα Μια παράξενη ιστορία πού —δυστυχώς— δικαιώνει τα ο- σα τραγικά έγραψε κατά κα>-
  ρούς αυτή η εφημερίδα γιά τή
  σαπίλα πού επι κράτει οτό Ηρά¬
  κλειο, αποχαλυφτηκε ατιό όργα
  να τού Τμημοτος Ασφαλείας τή
  βδομάδα πού πέροσε.
  Μιά γυναίκα πιάοτηκε γιά μα
  στρωπεία καί στά χέρια της βρί
  θηκε ένα καρνέ μέ 150—180 ονό
  ματα Ηρακλειωτών καί μή, πε-
  λατών τη<. Μεταζύ των ιτελο- τών, υπάρχουν καί «τραντα- χτά» ονόματα τής «υφηλής κοι- νωνία<». Δυό οδοντίατροι, έ- νας έμπορος καί δεκά&ες άλλοι συμιτολίτες συμμετείχον οτό μυ στηριώδες καί παράινομο κύκλω μα. Ύστερα από επιτοπια ερευ νά μας, διοπιοτώσαμε μερικίς λεπτομέρειες πού αφήνουν έκ- πληκτο τόν καθενα: — Μιά 25χρονη ανηψια τής συλ ληφθε'ισης γιά μαοτρωϊτεϊα Χρυ- σούλα< Βογιατζή 42 χρονών ή- ταν μέσα οτό άμαρτωλό καρνέ! — Μ',ά εμπόρισσα (ιδιοκτήτρια μπουτϊκ τού Ηρακλείου, ειχε καί δευτερη ...απασχόληοιη (επ' α- μοιβή φυισικά) τίς ...ελεύθερες καί τίς νυχτερινές ώρες. — Μια νεαρή κοπέλλα αρραβω- νιασμένη καί ετοίμη γιά τ.ό γά- μο της έπακρνε τό αυτοκίνητό της καί παρατοϋσε τό ...άλλο ετταγγελμα. Ηταν μανικιουρί- σταί — Μιά 26χρονη ζωντοχήρα κα &ώς καί τρείς άλλες κοπέλλες έ- κλειναν τό κύκλωμαΐ Ο* ηελάτες «ιμαρευόταν» στά χωρία αλλά καί μεσα στό Ηρά¬ κλειο. Οί περισσότεροι απ' αυ- τούς ήττον παντρχμένοιΐ Το «μίσθωμα» οριζοταν από την «κυρϊα Σούλα». Η πιό συνή- θης τιμή γιά την κάθε κοπέλλα ηταν 2.000, 3.000 δρχ. ή καί πά ραπάνω. Απ' αυτά τα χρήματα, τα μΐσά τιήγαιναιν οτήν τσίηη της κυρϊας Σούλας καί τα άλλα μισά γιά νά αμοιφθεί τό «λαγου δάκι». Η Ασφάλεια ποροκολουθού- σε από καιρο την υττόθεση. Καί όταν την περασμενη Τετάρτη τό βράδυ οποφάσισ'ε να «χτυπή σει» Ρρήκε μέσα οτό «ιδιαίτερο» έναν άνδρα καί μιά νεαρή ...λα- γουδττσα. Ο άντρας ειχε βγάλιι — όπως πληροφορηθήκαμε — τό ττουΐΜάμισο καί ετοιμαζόταν γιά τα ...ρεστα. Στό σαλόνι ή- • ΣΎΝΕΧΕΙΑ οτή σελίδα 4 Κάλυκες πολεμικών όπλων στην Ντια; ΕΞΟΝΤΟΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΓΑΓΡΟΙ Ίσραηλινές γαζέλες «έκτσπίζουν» τα κρι-κρί! Τί σνμβαίνει τέλος πάντων με τούς αΐγαγρους, τα ττερίφημα Κρτνπκά άγρίμισ; "Ολα δείχνουν πώς δαδίζουν πρός τόν άφανι- σμό. Χωρίς ντροπή, χωρίς έλεος. Στό γειτονικό τού Ηρακλεί¬ ου νησι, τή Ντία, ύτπϊχαν £να σ» ρό Κρί -«ρί. Μέ την έναρξη τής κυνηγετιχής περιόδοι/, άρχισαν τα -αράττονα των κυνηγών. Πολλά άκούγονται καί λίγα είναι γνωστά, Λέγεται άς ττοθ- με δτι μόνο έλάχιστα δείγμοττα αΐγαγρου ϊπτάρχουν στήν «Ντία» •Η έφημρίΐδσ ΚΡΗΤΙΚΟ ΦΩΣ δή μοσΐευσε στό φύλλο τής 7-7-80 ότι ψημολογεΐται ττώς ττάνω στή Ντία εΤναι σκαρττισμένοι πολλοί καλυκες άττο ττολεμικα όττλα Άνεύθι/νες ττληροφορίες μιλο&ν γιά έκδρομές Αμερικάνων τής Βάσης Γουρνών μέχρι στή Μτία κα! όμαδική έξόντωση των αίγά γρων. Καί δλα αύτά βεβαία μττορεΐ νάναι φήμες, Όμως κανείς δέν εκανε τίποτα γιά νά τίς έπιδε- δαιώσει ή νά τ!ς διαψεύσει. Καμμιά ανακοινώση αρμοδίων γύρω άπά τό θέμα... "Ετσι δλα δείχνουν μιά άνοχή στήν κατοστροφή ενός σττάνιου Κρητικού εϊδους, πού συνέδεσε την λεβεντια και τα τραγούδια τ' δνομα καί τή φήμη τού με Στόν "Αγιο Νικόλαο τσ; Κρί - κρί πουλιοΰνται στά κρεοττολεϊα Οστερκχ άττό μαζική έξόντωσή τους. Τό γεγονός αύτό προκάλε σε άναστάτωση στούς Άγιονικο λιώτες καϊ δ Πρόεδρος τιϋν ξενο δόχων κ. Νίκος Χουρδάκης άναγ κάστηκε νά προβή σέ αύστηρες δηλώσεις καί προτάσεις γιά σύ σταση ίδιωτικών έκτροφεϊων των αΐγάγρων. Ό κυνη.γετικάς Σύλλογος "Αγ. Νικόλαον διαμαρτυρήθηκε λέγον τας δτι κατατρέφονται οί αΐγα- γροι γιά νά έπιδιώσουν οί κα- τσΐκες ττού έφερον άπό τό Ίσ ραήλ στά Λασιθιώτικα ξερονή- σία. Έττειδή ή ανακοινώση τοθ κυνηγετικοΰ σι/λλόγου 'Αγ. Νικ» λαόν είναι άρκετά διαφωττιστική, την δημοσιεύουμε αύτούσια, έλ πίζοντας έπιτέλονς σέ κάποια σοδαρή ενεργεια γιά την προ- στασία των αίγάγρων μας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ,Η Τό 'ΥπουργεΤο Γεωργίας μετά από ...ώριμη σκέψη (τό ττόσο ώριμη είναι φαίνεται άττό τό ά ποτέλεσμα) άποφάσισε νά έξο ντώσει τμηιματικά τούς αΐγά- γρους τού νησιοΰ μας έπειδή — λέει έχουν μπασταρδέψει ή εχουν ττληθύνει καΐ δέν αντέχει δ προϋττολογισμός τού κ,ράτους γιά νά τούς θρέψει. 'Αφοΰ τό Κράτος εστειλε είτα νω στό Νησί 3 — 5 γαζέλες, δηλαδή κοττσίκες άττό τό Ίσρα ηλ άίττοφάσισε νά έξαφανίσει δ,τι • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 4 Ή άντίπαλη πόλπ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙΠΑΝΩ ΠΟ ΡΥΘΜΙΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τού Μιχάλη Πετρουγάκη γεωπόνου — 2ο — (τελιυταϊο) 4.— Η τρίτη λύοη πού πιβα- νως νά σκέφτηκον τα μΐγάλα μυαλά των πολεοδόμων μας εί¬ ναι ο πληθυορακός αυτός οτό- χος νά πραγμοτοττοιηθϋ από τίς Ηρακλειώτκκτίς. Νατ, μην α- πορρίίτε. Από τούς υπολ©γ>
  σμους μου στήν τελευταία στα-
  τιστική ο ενιργός πληθυαμος
  των γυνα«κώ>ν τού Ηρακλείου
  πού μττορεί νά κάνει δηλ. παιδία
  από 18 χρονών μέχρι 40 χρόνων
  δέν μπορεί νά ζατϊρνά τίς 12.
  000 γυναίως μέ τίς πιό αιοηόδο-
  ξες προΒΛέψεις πρέπει αυτές μέ¬
  σα σ« 20 χρόνια νά γεννήσουν
  120.000 ανθρώπους τούτο έοτι
  μΐθ£ρμην£υόμενο<ν κάθε μιά 10 • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ■■■■■■■■■■■^^■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ~ ΕΦΥΓΕ ΗΙΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΜΟΥ ΧΑΡΗ ΠΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Προκειμένου νά συναντήοει τόν νοσηλευόμε- νο οέ νοσοκομείο τής Βουλγαρίας ίδρυτη τής «ΓΑλήθειας» Μάνο Χάρηι 2φυγε γαά τή Σόφια η σύζυγος τού κ Εύαγγελΐα Χα,ρχτάικη, — Φραγκού λη άρχαιολόγος τοΰ Έθνικοΰ Μουσεΐου Αθη¬ νών· "Οοον άφορά τόν χρόνο ήΓαοτροφης τοΰ Μά- νου Χαρή στήν Έλλάδα ουνεχίζει νά παραμέ- νεΐ άκαθοριστος δεδομένου δτι στή βουλγαρική πρωτεύουσα υφίσταται γενική θερ<ι-εία των επι πλοκών της άρρώστειας τού. ■■■■ ρης ΡοιντζάκΓνς 18 χρονώ σερβι- τάρος και ο Στρατής Σηφο- στροτουοακης επισης 18 χρο¬ νών. Άλλοι Χανιώτες πετάγαν τουβλα, άλλοι γιαούρτι, άλλοι τούς κυνηγουσαν με σανϊδες. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν. Μιά ομσδα Χονιωτών όρχισε νά καταδιώκει νίγρους Αμερικά- νους στο χωρο της Δημοτικήν Αγορας. ΑποτίΑεσιμα: ο σο,βα^ ρος τραμοτισμό; ενός Αμερικό- νου στό κεφάλι. Συνεχίζεται λοιπον η τραγι- κη ιστορία. Οί Αμερικάνοι, πάν τα πιοτοί στά... ιδανικά τής φυ Αής τους, έρχονται οτήν Ελλά¬ δα, στήν Κρήτη πού τή βλέπουν σάν έδαφος κοτεχόμινο καϊ με- -αφέρουν τί<... αγγελικές τους αρετές καί συνήβετες... Ως ποτί, όμως; Άς αναρωτη θούν καί οί ίδιοι, ώς πότε ο φι- λότιμος κι αντρίκειος Κρητικός Λαός, θά δέχΐτοι τέτοιες προ- κλήσεις; Ώς πότε θά δ έχεται τούς ίδιους εκιίνους που τον ηροσβάλλουν μέ τόν πιό βάναυ- σο τροπο νά μολύνουν τα ιερά χώματά μας; σχ:ο επομενό Γιορτη — ξεκίνημα γιά την συσφίξη των σχέσεων δυό λαών, ή συναυλία τού Γιάννη Μαρκο¬ πούλου ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚ,ΗΣ: ένας χρό νος άττό τό θάνατό τού Σ'ΤΑΦΙΔΑ: Ποία θά είναι φέ τος ή τύχη της; ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ: Ό ήρωικός Ήρακλειώτης άνθϋ- ττοσμηναγός Ο Κ. ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΠΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ,. Όπως είναι γνωστό, οτό φύλλο μας της 7)7)1980 εδημοσιεύθη άνοικ,τή έτπστολή τοΰ Διευθυντού μας κ. Κυριακού Διακογιάννη πρός τόν "Υπουργόν των Έξώ τερικών κ. Κωνσταντίνο Κ. Μητσοτάκη, έπιστολή ανα¬ φερομένη οέ δηλώσεις τοΰ Ύΐπουργοΰ καταχωρηβεϊ- οες στήν εφημερίδα των Αθηνών «Αύτη» τής 2)7) 1980, μετά την έπαστροφή τοϋ κ. 'Υπουργοΰ άατό την "Αγκύρα- Ό κ· Κ· Μητσοτάκης μόλις έλαβε γνώση τοΰ περι- εχομένου τής άνοικτης έπιστολης έτηλεφώνησε στά Γραφεϊα τής έφηιμεριδος μας, όπ,εκοινώνησε προσωπι- κά μέ τόν κ. Διακογιάννηι καί τοϋ εδήλωσε δτι: Ή άνοικτή έΊπιστολή τοΰ Διευθυντού μας συνε- τάγη έξ άφορμης δύο γεγονότων· Πρύπον, έξ ε¬ νός κ,ραυγαλέου ψεύδους περιεχομένου στόν τίτ- λο τής «Αύγης», ό οποίος τίτλος φέρει τόν Υ¬ πουργόν δηλώσαντα δήθεν Οτι «ή Έλλάδα καί ή Τουρκία έχουν ίσες εύθύνες»! Τουτο, ετόνισε ό κ. 'Υΐπουρ,γος είναι απολύτως φευδές· Δεύτερον» στό δτι ή ϊδια εφημερίδα στό κεΐμενό της τό άνα- λύον τίς ύΐτουργικές δηλώσεις διαστρεβλώνει μιά φράσηι τού σέ τρόπο ώστε νά άντιστραφεϊ τελεί¬ ως τό νόημά τους· Ό κ· Μησοτάιαις ωμίλησε πε- ρΐ «άμοιβαΐας δυσπιστίας» μεταξύ Ελλάδος καΐ Τουρκΐας καΐ δχι περΐ <ϊσων εύθυνων»! δπως ανέ¬ γραψε ή «Αύγή>. Ό κ. Ύΐπουργός προσέθεσε δτι
  μετά τό δημοσΐευμα τής ^Αύγ^ίς» εκάλεσε τούς ύ-
  πευθύνους αυτής τής εφημερίδος, έθεσε ύπ' δφη
  τους τα αύθεντικά κεϊρενα των πραγματικών δηΓ
  λώσεών τού, άιπεκατέστησε την άλήθεια καί οί ύ-
  ατεύθυνοι της *Αύγίίς» δέν έδωοαν συνέχεια στό
  δημοοΐευμα· "Υστερα άίτοό τίς παραιπάνω έπεξΐν-
  γήσεΐς τοϋ κ. 'Υπουργοϋ, £χουμε καί καθίϊκον καί
  ύατοχρέωση νά ένημερώσουμε τούς άναγνώστες
  μας, γιατΐ πέρα άπό την δυθάρεθτη αϊσθηση την
  όποία προκάλεσε σέ Πανελλήνισ. κλΐμακα ή άνοι¬
  κτή έπιστολή τοΰ κ. Κυριακού Διακογιάννη οέ
  βαρος τοΰ 'Υπουργοΰ Εξωτερικών, προκύπτει όξύ
  θ'έμα ήθικης τάξεως δκι γιά μας άλλά γιά την ε¬
  φημερίδα «Αΰγή» ή όποία συμπαρέσυρε την συ-
  ναδ^λφικη έμπιστοσύνηι κυρίως τήγ κοινή γνώμη
  σέ αδϊκες καϊ άνεΐτίτρεΐππες έκτιμήσεις! Ή εφη¬
  μερίδα μας άπό τής ιδρύσεως της άποδεικνύει δ¬
  τι ταυτΐζει την ύποστασιακή της αίτιότηΐτα μέ, τόν
  τιτλο της. Ούδ&ποτε εδίστασε νά άποκαλύψει, νά
  άναγράψει καί δποτε χρειάστηκε νά άποκαταοτ,ή-
  σει την άλήθεια, ούδέΐποτε θά σταματήρει νά άγϊι>-
  νΐζεται ώστε έκεϊνοι πού διαφωνοΰν μαζϊ της νά
  μποροϋν ελευθέρα νά έκφράζουν τή διαφωνία
  τους. "Αν ή «Αύγή» δ-ιέπτεται άτΐό άνάλογες άνπ-
  λήψεις, χωρίς καθ!υστέ1>ηση νά τό αποδείξει.
  Κ.Δ
  ΧΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  Ή όμαδική έκδεσπ γλυπτικής
  Από έναν λαι'κό ποιητή
  Ό φασιομός
  Σομκες άνθρώτπνες μέ σάρκες των άλόγοιν
  αντερα καί μυαλά άνακατεμένα
  •μρικης άνάμνησης μιας μαύρης έποχης
  νρόνια τοϋ φαοισμοϋ καταρ.αμένα
  ΙΙέτρες καί οίδερα άοβέστες, χώματα
  ναλάοματα οωροί απού καιΐινίζουν
  οπίθια ήσαν κΟΏοτε άνθρώπους στέγαζαν
  μγα κι αύιά τοϋ Φασιομοΰ θυμίζουν
  Μανάδες κλάψανε παιδία όρφανέψανε
  γεμίσανε οί ς>υλακέο; μέ παιριώτες
  Μονάχα έκεΐνοι πού δέν ηειμαχτήκανε
  ντότποι φασίστες ουνεργάτες και προδοτει;
  'Όσοι τά ζήσανε τά χρόνια αύτά τοΰ φαοισμοϋ
  καί σήμεμα εχουν πλιά γεμάσει
  άς είναι κήμυκες στά νιάτα τά σημεμινά
  Πστέ ό φασισμός νά μην ξαναπεράσει
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΊΆΚΗΣ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜίϊΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ <*><·>
  "Επιπλα
  ΔΥΓΕΡΟΣ
  έξη αττό τούς τη^, γνω
  στούς γλύπτες τοΰ τόπου μας
  έκθέτουν έ,ργα τους στήν ύτταί-
  θρια εκθέση γλυπτικής πού όρ
  γσνώνΐΐ ό Δήμος στήν περιοχή
  τού παλιοΰ λιμανιοΰ ττίσ» αττό
  τό κέντρο «ΜΑΡΙ ΝΑ»
  Ή έμψανιση τόσων έκλεκτών
  Έλλήνων γλυπτών αποτελεί ε
  να καλλιτεχνικό γεγονός γιά τ6
  Ήράκλειο στο όποΐο δέν εχει γί
  νει μέχρι σήμερα δλλη όμαδική
  εκθέση γλυπτικής.
  Τα έργα είναι έκτεθειαένσ
  στό φυσικό τους περιόάλλον τό
  ΰτταιθρο, καΐ δένονται θαυμασία
  μέ τάν γύρω χώρο τού Βενετσά
  ντκου λιμανιοΰ τού Κόυλε καί
  των νεωρίων.
  Ή εκθέση άνοιξε στις 15 Ί
  ουλίου καί θά διαρκέσει μέχιρι
  τίς 15 Σεπτέμβρη.
  Έττίσημα έγκαίνια θά γί¬
  νουν τή Δευτέρα 21 Ίούλη στ[ς
  7.30 τό βράδυ.
  »♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦<» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρονιύργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^ (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρϊτης 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώοτας Κα66αδίας Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ΕΝΑΣΙΡΛΑΝΔΟΣ ΛΥΡΑΡΗΣ ΜΙΛΑ ΠΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ Οί ντισκοτέκ σερβϊρουν ξένα μουσικά οτοιχεϊα πού έχουν μόνο έμπορικό χαρακτήρα Π,ρίν πέντε χρονια, ήρθε οατο την Ίρλανδία ένας μουσικολό- γος) μέ σκοττό νά μελετήσει καί νά μάθει την Κρητική μουσική. Πρωτύτερα, εΤχ€ έπισκεφτεΤ 6- λες τίς ανατολικώς σχεδον χώ- ρες, άττό τίς Ίυδΐες μέχρι το Άφγανιστάν. Πρόκειται γιά τσν ση,μερινο λυράρη ΚΟ55 ΟΑΙ-Υ, ττού στά ττέντε χρόνια τής σανεχοΰς ττα ιραμονής τού στήν Κρήτη, εχει ιοολ οΐϋοχΛ οχ οωρ ρροιθΓΐοφίρ χείο Μιλά τή γλώσσα μας, εχει τις συνήθειες κα! τα εθιμά μας διασκεδάζει όπως εμείς καί τταί ζει τή λύρα τοιο όττως ένας κα λος Κρητικος λυράρης. Στά έ- φηβικά τού χρόνια ό Ρός άσχο λήθηκε μέ την κλασσική μο*υσι- κή γιά <να στραφεΤ ττολύ γρήγο ρα στίς λαικες μουσικες καί νά άρχΐσει τή σπουδή αυτών α κρι€ώς των ζωντανων μουσικών στοιχεΐων. Τώρα μένει στά Χανιά. Προ σωρινά παίζει λύρα σέ κάττοιο Κρητικά κέντρο τοί> Ηρακλείου
  Γνωστάς στούς Κρητικούς μερά
  κλήδες ζεΓ μαζϊ τους ευχάριστος
  ώρες, ένώ άττοτελεΤ 8να ζωντανό
  τταράδειγμα άνθρωπον πού μέ
  σα σέ λ!γο χρόνο έγινε τόσο
  γνωστάς, καί άγαττήβηκε άττό
  τάν κόσμο
  Καθόμαστε τοση ώρα μαζΐ
  Έκττλήσσομαι είλικρινά αττό την
  ττροφορά τού ττού είναι γνήσια
  Κρητική ,
  — Ρός; τι σ' ε'κανε νά ασχολη
  θεϊς μέ την | ουσική τής Κρήτης;
  — ΕΤχα μελετήσει κλασσική
  μουσική καί άργότερα την άνα
  τολική έδω 'Υπάρχουν καϊ τα
  δύο στοιχεΐα Καθ" δνας πού πέ
  ρασε άττό δώ, κάτι άφήσε, Καί
  τα στοιχεΐα αύτά άφομοιώθη-
  καν άττό τόν λαό τής Κρήτης,
  καί δόθηκαν όπως ύττάρχουν σή
  μερά.
  — Σήμερα πώς σοθ ψαΐνε-
  ται ή Κρητικοή μουσική;
  — Δέν ττάει καλά. Δέν ύττάρ
  χούν νέοι συνθέτες ττού νά προ
  σφέρουν νεα στοιχεΤα άλλά κοι
  νοΰνται σέ γενικες γραμμές μέ
  σα στά τταραβοσιακά ττλαίσια
  Οί νεώτε,ροι δέν φαίνεται νάχουν
  τή δυνατότητα νά προχορήσουν
  Ισως γ ι αύτό ψταίνε άλλα πρά
  γματα Παλιότερα οί Κρητικοί
  μάθαιναν τα δργανα χωρίς καμ
  μιά οίκονομική ΐπτοχρέωση, Σή
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΠίϊΛΕΙΤΑΙ αγρός στΓίν περιοχή
  Σταυρωμίνου πλησίον ΚΑΤΕΕ
  εκτάσεως περϊπου τεσΌάρων
  οτρεμμότων μέ οικίαν εντος.
  Πληροφορίες - περισσοτερες
  στο τηλ. 284-642.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ χαχιλαμάς κςχτα-
  σκευασμένος άττό φυσικό μετά-
  ξι άτόφιο οί διαστάσεις τού εΤ
  ναι 2,05x2,65
  Πληρ. κάθε μερά έκτός Κυρισ.
  κή ώρες 7 -9 τηλ. 289-962
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
  120 τ.μ. με παταρι, μεθ' υπογίί-
  ου 138 τ.μ.
  Πληροφ. τηλ. 284-883. Μεσί
  ται αποκλειονται.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΠΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ. 288-357
  ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΔΙΑΚΟΠΕΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα προσ-
  φερεται για μας τούς Έλληνες οσο καμιά
  άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι.
  Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ο Έλ¬
  ληνας επισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά-
  καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι,
  στό έξωτερικό, κάνει τίς διακοπές πού τόσο
  έπιθυμεΐ,καί ζεΐτίςχαρέςτοϋκαλοκαιριού.
  Ταξιδέψτε, λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει¬
  τονική μας χώρα, καί μ'ένα σύντομο καί ά-
  νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: καί
  θάλασσα καί διακοπές., καί έξωτερικό.
  ΥΛΓΑΡΙΑ
  μερά δέν τό βλέττω σύτό νά
  συμδαίνει Σ/ττάνια άκοΰς λύρα
  στό φυσικό τους περιβάλλον χ»
  ρις ένισχστές καί μαγνήτες. ΟΙ
  συνθήκες πού δηιμιούργησαν αύ
  τές τίς προυττοθέσεις, χάνονται
  Κάποτε οί συνθήκες ζωής, ήσαν
  άλλες. Δέν ύττήρχαν τότε έπαγ
  γελματιες Γιατ! ό έτταγγελμα
  τισμός δλάπτει την Κρητική μοί;
  σική Γράψονται εργα διαστικά,
  χωρίς μελέτη...
  Καϊ ό Ρός συνεχίζει. Μιλά
  γιά χΐλια δυό πράμματα
  Γνωριζει καλά την τοττική
  μας μουσική Γνωριζει κα
  λά πρόσίοπα καΐ ττράγμα-
  τα.
  — ΕΞΤναι άκόμη — μάς λέγει
  — ευχάριστο τό γεγονός ότι ύ
  πάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γιά
  την Κρητική μουσική, ιδίως άττό
  τούς υέους ανθρώπους
  — Ρός 6λέ—εις και μόνος σοα
  ότι η Κρήτη. κατακλύστηκε άττό
  στέκια ξένων μουσικών στοιχει-
  ων Ό κόσμος γέμισε ντισκοτέκ.
  Έσύ τί γνωμη εχεις γι' αύτά,
  — Μά αυτή δέν εΤναι μουσι
  κή, είναι έμττόριο. Αΰτές οί μου
  σικές δέν μπορούν σέ καμμιά πε
  ρίτττωση νά συγκριθοΰν μέ τίς
  Λαικές μουσικές, μέ την Κρητική
  μουσική.
  — Πολλοϊ — μεταξύ των ο¬
  ποίων καΐ έγώ — υποστηρΐζουιν
  ότι αΰτές οί μουσικές προσπα-
  θούν νά έπιβάλλουν έ;να καινούρ
  γιο τρόπο ζωής, γιά νά άλλοτρι
  ώσουν τό ντόπιο στοιχεΤο. Τϊ
  γνώμη έ'χεις γι αΰτό;
  — Όττωσδήποτε ύπάρχουν
  άνθρωποι μέ τέτοιους στόχους.
  Μόελλον θάναι καί ο! ντισκοτέκ
  σ' αύτά τά μέσα. .
  Καί ό Ρός συνεχΐζει Γεμά
  τος άγάττη γιά την δικιά
  μας μουσική, έκεϊνη ττού έ
  μεϊς πρώτιστα έχουμε κα
  θήκον και ΰττοχρέωση νά
  δαιτηρήσουμε καΐ νά προ
  στατέψουμε.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚιΗΣ
  ·♦♦<»♦♦♦ <■>♦♦♦♦♦♦♦.
  Ή μόλυνση
  μάς άπειλεϊ
  Γιά περισσοτερες πληροφορίες απευθυνθειτε στον ταξιδιωτικό σας πρακτορα ή στό γραφειο τοΰ Έθνικου
  Ι'ΟργανιομοϋΤουρισμού τής Βουλγαρίας στ,ήνΈλλάδα, ΒβΙΚβπίουΓΐδΙ,Άκαδημίας 12,Άθήνα134, τηλ. 3634675
  ΣΤΟΠ
  θέλττβ νά έπιτθχετε μιά ηραγματική είικαιρία,
  ήγορόξ πΐολήσεως ί| ενοικιάσεως;
  ΈπισκεςΛήτε μας θά εχετε σύντομα ττήν
  πιό συμφέρουσσ πρρίτττΐιΗτη
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτιχή έί,υπηρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τγϊγ πρ·λατρ(ας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΙ-,
  Λεωφόρος ΚαλοκπιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΠΝΟ 280-341
  2ον
  Θά σωθεΤ ή Μεσόγειος;
  — Ναΐ, θά σωθεΤ, άτταντάει
  ό Διευθυντής τού Προγράμμα-
  τος Περιδάλλοντος γιά τίς χ»
  ρες τής Εύρώπης, κ. Πώλ Ρές.
  Μέσα σέ 10 — 20 χρόνια; θά
  χει ξαναποχτήσει την παλιά της
  σφριγηλότητα καί τούς άτταρά
  μιλλους θαλάσσιους «χατοίκους»
  της. Μά ή σωτηρΐα τής Μεσο-
  γείου θά σοιχϊσει πάνω άττό 10
  δισ δολλάρια.
  Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
  ΒΙΟΛΟΠΚΑ
  ΜΗ'Δ/ΕΝΙΖΕΤΑΙ
  Κλειστος καί κορεσμένος ο
  Σαρωνικός. "Ενας βοϋρκος μέ
  βιολογική καταστροφή προχωρη
  μένη. Τοξικά μηδενισμένη σχε
  δόν ή θάλασσα τής "Ελευσίνος
  καί ύψηλά ρυττασμένος ό χώρος
  πού όρίζεται άτπ-ό τό Πέραμα,
  την Ψιττάλεια, τή Σαλαμίνα
  καΐ τόν Πειραια. Ή1 διαφάνειά
  της μικρή κι Π μόνιμη ττυθμενι
  κή της ΰλη} άττό 6άθος 1 5 -20
  μέτρα. 'Ανύπαρκτη σχεδόν η
  παρουσΐα όξυγόνου
  Στά ττρόθυρα τού θανάτου κ ι ό
  Θερμαϊκός καί Παγασητικός.
  Μακροπρόθεσμα μελλοθάνατες
  κι οί άνοιχτές θάλασσες.
  Ή 'Ελευσίνα πεθαίνοντας γεν
  νάει ένα Σε€έζο... 'τερατογεννή
  σεις. Γεννήσεις τταιδιών μέ ίδιω
  τεία, άτρησία πρωκτοΰ, μηνιγγο
  κήλη. Παιδία λυκόστομα) λαγώ-
  χειλα, άνεγκέφαλα, τετραδάχτυ-
  λα καί έξαδάχτυλα. Μιά δρασκε
  λιά άπό την Άθήνα τό νέο «Σε
  6έζο». Ή θάλασσα πεθαμένη
  Δύσοσμη στήν άποσύνθεή της.
  ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ;
  Μερικοί άτταντάνε ότι:
  — Φταίει ή παράνομη πρόσ-
  μιξη βρόχινων κι άχάθαρτων νέ
  ρών. Στό δυτικό μέρος τοθ λι¬
  μανιοΰ διατπστώθηκε μΐκροδια-
  κή μολυνση ττού όφειλεται σέ ά
  γωγό βροχινων νερών τής πό-
  λης, στον όποίο έχουν ά—οχετεκ
  τεί άκσθαρτα νερά.
  Εμείς άττταντάμε δτι.
  — ΦΤΑΙΝΕ οί βιομη,χανίες
  καί βιοτεχνιες, οί ύψικάμινοι, τα
  χαλυβουργεϊα, τα οϊνοττνευματο
  ποιεία κλττ. κλττ.
  Ό δούρκος τής Ελευσίνος,
  πού ήταν κάποτε θάλασσα περι
  εχει.
  Κωλοδακτηρίδια 5,500 στά 100
  κυβικά έκατοστά τοΰ νερού
  'Υδράργυρο τριπλάσιο σε πό
  σότητα άττό τα άνώτατσ άνεκτά
  ορια
  Μσλυβδο ττενταττλάσιο αττό
  τα άνεκτά δρια
  Κάδμιο τριττλάσιο άπτό τα ά
  νεκτά όρια
  Καρκινογάνους ύδρογονάνθρα-
  κες καί φαινόλες σχεδόν πεντα
  πλάσιες άττό τα δρια τα έττιτρε
  πτά
  Στή θάλασσα τοΰ Σουσακιοΰ,
  στούς 'Αγΐους ©εοδώρους:
  Τό χημικώς άναλισκόμενο όξυ
  γονο σέ τρία δείγματα νεροΰ ά
  νέρχεται στίς τιμές 345, 3·68
  καΐ 402 μιλιγραμμάρια στό λί-
  τρο, (Τα έττιτρετττά δρια, 80
  — 100)
  ΟΊ τιμές γιά τα δαριά λάδια
  είναι 09, 12 καΐ γιά τα κωλοδα
  κτηρίδια 16.0ΟΟ 10.000 καί 5.
  000 στά 100 χυβικά έκατοστά
  τοΰ νεροΰ.
  'Εκατο φορες μολυσμένη πά
  ραπάνω αττά τό κανονικό ή θά
  λασσα τοΰ Περάματος, δητου κα
  θημερινά κολυμπάνε Τ 000 άν-
  θρωποι
  Στήν πλάζ της Φρεατύδας,
  σε δάθος 13 μέτρων ή όρατοτη·
  τα ψτάνει δέ φτάνει τα 40 έκατο
  στά ένώ τό 1960 ήταν 25 μέ¬
  τρα
  (Συνεχίζεται)
  ΜΑΐνΐΟΙΝΟ
  ϋΟΜΕΝΙΟΟ
  ΚΟϋΟίΙΝΟ
  Τα κρα6ίά των παρανωμών
  μέ τα καλίτερα 6ταφιίΛια τπς Κρήτης
  ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
  νπσησ! εορπκον£ υνεταιρισμων Ηρακλείου
  Τά κρασιά των 6ταφυλοπαρανωνών
  τοϋ ΙΜομοϋ Ηρακλείου
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-)
  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Ι0ΒΗΗ
  ΜΙΤ5υΒΙ5ΗΙ
  Μέ ένα σμπάρο.....δυό τρυγόνια
  • ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ · Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΝ ΧΕίΜΩΝΑ
  μΓτα διαιρουμενα κλιματιστικα συστηματα ηεατ ρυΜΡ τησ ΜΐτευΒΐδΗΐ'
  Άν φέτος τό καλοκαίρι σκοπεύετε νά άγοράσετε
  μιά κλιματιστική συσκευή, πρίν καταλήξετε κά-
  που, σκεφθείτε ότι ό Χειμώνος μέ τά κρύα τού
  δέν θά άργήσει νά ξαναέλθει! Άκόμα σκεφθεϊ-
  τε τούς περιορισμούς στό πετρέλαιο καί στήν
  κατανάλωση ήλεκτρικής ενεργείας.
  • Γιατί λοιπόν νά ξοδευτείτε γιά λίγη μόνο
  δροσιά όταν μέ τά ιδία χρήματα μπορείτε, έκτός
  άπό ένα όλόδροσο καλοκαίρι, νά έξασφαλίσετε
  καί ένα άνετο ζεστό χειμώνα, μέ την τεραστία
  οίκονομία (πάνω άπό 70ο)ο πού σάς προσφέ-
  ρουν κλιματιστικά μηχανήματα ΗΕΑΤ - ΡΙΙΜΡ
  Η ΜΙΤ8υΒΙ5ΗΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ «ΑΘΟΡΥΒΑ»
  (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ) τής ΜΙΤ5υΒΙ5ΗΙ
  ΗΕΑνΎ ΙΝρυδΤΒΙΕδ
  • Άγοράζοντας ένα ΑΙΒ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝ τιϊε
  ΜΙΤδυΒΙδΗΙ έξασφαλίζεται άκόμα:
  — Εντελώς άθόρυβη λειτουργϊα (διαιρούυενα
  συστήματα)
  — Ύγρανση, φιλτραρισμα κι ανανίωαη τοΰ
  αέρα. '
  — Ευκολη εγκατασταση, άπλή συντήρηση.
  — Καί φυσίκά την έγγύηση καί τό δΕΗνΐδ
  ενός μεγαλοο όνόματος: «ΜΙΤδυΒΙδΗΙ!!!»
  ΠΑ ΣΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΙΣΩΠΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  — Σ.Τ.ΕΞ.ΕΝ. — (Σΰγχρονη Τεχν)γία Έξοικονομ. Ενεργείας)
  Πλ. Μουσείου 16 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 232.464
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  «ΕΕΕ ΡΕ Κ ΑΙ ΝΑΧΑΜΕ»
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  . Γνώοτ) λιγη νάχαμε. Νά έτσι
  ψά πλάκα δηλαδή νά ξέρομε ρέ
  φίλι άνυδρε τό τί γινεται μπρο
  οτβ μα<, γύ-ρω μας. Το πώς δηλαδή τα δηληΐτη ριοσμτνα ανθρώπινα φίδια ζούΥ καί κινουνται μεσ' οτήν κοτνωνικη λασηη, στό βούρκο τού βι/θού τής ανθρωπίνης Θα¬ λάσσας. Νά ξέρομε ακόμη, κι α- κομη., τό τί τούς Θρέφει, τό πνκ την βνάζουν λαου — λάου τα καημένα αυττά οοπιοκυνηγη- μινο. οχεοίδή πούχουνί ιμυχή λύκου κι ίνδυμα προβάτου. Καί νάχαμε ακόμη καί λίγη οκονη από λουκούμια καί νά τοιι< σκοτώναμε σάν άχρη- στους έστω καί νάν έτσι ο θάνα τος τους γλυκός μιά πού η βλα κια μας ώς καί σ' αυτή την Βά¬ λη ευσπλαχνη περίπτωση φτά- νει. Νάχαμι κι ένα καλο στελιάρι πασμενο και νά λέγαμε μ' αυτό «νυν απολυιις τα δουΛο σου Δέ σποτα». Κι οχι καί γιατί πρέπει νά πε- 9ανούν μ' αυτά τα άτομα, ο άν θροΜκχ, ΑΛΛΑ νά πεθάνει μέσα τού κάθε βρώμικο, κάθε δηλητή ριο, καθε γρουσουζιά, κάθε κτή νος πού φωλιαζει εκεί, ολλου κι ολλου καί στό τελευταιο σωμα τικό τού κΰτταρο. Ναχαμε ρέ φΐλε ακομη έναν πατριώτη, άνδρα, γεννσίο, τολ μηρο, δυνατο, γαλήνιο καί ήπιο ντρίτο καί Άγιο ν' αγιάσχι τα τετοια θυματα. Να δώσει δηλαδη φώς, θείο, φώς, χαρή, κοινωνικαί κι ανθρώ πίνη δικαιοσύνη τύττου «μέρια στ βραχε νά διαβώ» νά σώσω καί νά σωθούν, να ζήσω καί νά ζήοουν, τοοόι — τοσοι κι άλ- λοι τόσαι, όσο όλη η Γή βάζει ο Ήλιος φωτ'ιζει, ο Πατέρας θε- ός θέλει καί δέχετοι. Κι υστερο κι υστερα ρέ φίλε μου να γέλαγα καί νά γέληγες, νατρωγα και νάτριογες, νάπινα και νάτπνες, τροφες καί νερό, α γαπη καί δίκιο, ειρήνη καί μο- νααοη, γαλήνη καί νόημα ζωής κοί ζήσης. Αυτά κι αυτά κι απ' αυτά όλα κι ολα ρέ φίλε νάχαμε στό φώς και ατη μερά, στ6ν χώρο καί στον τόιτο, οττή Γή καί τα Ουρίι νια, γιά νά ΑΝΗΚΟΜΕ εκεί πού ΠΡΕΠΕΙ κι οχι στη Δυση». Γΐατί φίλε τ—υ, «Δύοη» θα πεί χαμηλωμα, σκοτεϊν:ασμα, βράδ.ασμα κι ίσως — 'ισως τέ- λος, όπως λεει καί φραστικά ο Λαός «Δύση Ηλίου». Τέτοια κι από τέτοια ρέ φίλε νάχαμε, γνώση λίγη νάχαμε, μυαλο νά διαθέταμε, φωμί θά εί χαμί, νερό καθαρό αη' το ηνιυ ματικό ρυάκι θά πϊναμΐ. Καί τότΐ φίλε μου καί ττάλι φίλε μου η Γή σου καί η Γή — Γή μας χρυσή κι ωρα:α θάτανΐ, τροφές αγνές κι ομορφες θάβγα ζε καί χορτοζούμα δέν θά μάς τάΥζε. Κι άν έτσι κοί γι:ά τα τέτοια καί γ:ά αυτά εγώ, εσύ, αυτάς, αυτή, εργαζόμασταν στή Γή καί στό χώμα, στό γιαπί καί στό σφυρί, στ όν θράνο καί στην πολυθρόνα, στό καράβι καί ατο εργοστάσιιο τότε πι- τεύω πώς παντου μά κι εδώ ιδία ο ένας διευθυντήν δέν θάλεγε «δέν σού δείχνω νομους» ο αλλος «δεν μπορώ νά βγάλω κό οτος παραγωγήν πατάτας», η ΕΓΓΗ «δέν σου δίνω αντϊγρα- φα» καί τό Κράτος «έ,έέ δέν έ- χω». Τώρα γιατί ρέ φίλι ο ένας τό έτσι τού κι ο άλλος τό αλλοι ώς τού καί μόνο σάν δαγκάσεις γερά παίρνεις απαντήση αυτό «αγαπούλα μου φώς μου» αγρο τοζω Γσμενο μου βρές το εσύ. Εσύ πού τό χέρι σου ρόζια σε, τό μέτωπό σου ίδρωσε, τό κόκκαλό σου έτριξε, η οιχογέ- νεια σου πνϊγεται στή δουλειά γιά αυτούς κ» αυτούς τοι>< άλ λους κι άλλους. Φυσΐικά, ΑΝ τό ξερό σου σέ βοηθήσει, η μνημη σου φρεσκα ριοττεΐ, τό στομάχι σου μιλή- οει, τό εργο σου τό 'Αγιο δια μαρτυρηθεί. Πάλι καί δεν το θέλεις ακόμη νά τό δείς φίλε καί ττάλι φ,ίλε μου, τρέξε εδώ, τρέξε εκεί, πάε νέ κ» όλο ττάενε στο σκαπέτΓ, στη Γή καί στό Γραφείο τους γιά τό κάποιο κάτι δικό τους καί δκομοδικό τους. Καί μην μου πείς και πώς δέν καταλαβαίνεις τό ΔΙΚΟΜΟ- ΔΙΚΟ τους σάν καινούριο λε- ξιλογικο λα'Γδοκαιτεβατό μου. Μή μού πείςΙΙΙ Καί μή μού πεϊς ρέ φίλε για- τί τό ζείς κάθε μερά, κάθε ώρα, κάβε λετττό στά γραφεϊα τους, οτό δώσε μου ΕΝΑ τώρα καί πάρτε δύο ολοι κι όλοι αύριο —μεθαύριο. Κι αυτά γιά τα αυτά ρε φίλε στουρνε αγροτόγίννε νάχαμε καί νάχαμε καιϊ πάλι νάχαμε κι ακόμα κι ακόμα λίγο Ιύπνιο ΡΛΥΑΛΟ νάχαμε γιά την εττιτυχία μας εν τέλει γιά ίνα απιρτο — ι-Εθαυριο καθαρο καί ηρίμο, ειιλι κρίνη καί ομορφο, γιά νάν τα συκα μας γλυκά καί σέ μάς, τό Λάδι μας νοστιμο καί τα σταφι- δοστάφυλλα μας ωριμασμΐνα κι οχι «ομφακες» Κατάλαβεςϋ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ ΙΡΑϋίΙΟΝ ΟΙΤΥ: Μιά κοινωνία άλλοιώτικπ ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ... ΚΑΜΑΚΟΚΑΤΟΧΗ Ό ήλιος ψήνει τα μεσημέρια τούς δραμους τοΰ Μεγάλου Κά στρου, Ό κόσμος τρέχει στίςθά λασσες ή γυρεύει τρόττο ν' άπτο- λαύσει λίγη δροσιά αύτές τίς καυτερές μέρες τού καλοκαφιοθ. Στίς ΤρεΤς Καμάρες κάτω οτ>
  ττό τούς εύκαλύτττους μέ τόν ττα
  χύ ΐσκιο, κάθονται οί πιό άττοτυ
  χη.μένοι σδουρισκοι, οί ττιο νέοι
  στό έπάγγελμα^ οί «άβόλευτοι»
  κατά κάποιο τρόττο. Ή ττεριβο
  λή τους είναι παράξενη. Μιά ζώ
  νη πού θυμίζει έκεΐνες τού στρα
  τού, κρέμμεται σάν,.. κρομμυδο
  πλεχτή άττό τό ποτνταλόνι. "Ενα
  μπλουζάκι ψορδύ, μέ κεντηματα
  πού μοιάζει μέ χελεμτπα άραδι
  κή, μαλλιά μακρυά, ξεχτένιστα
  σσν έκεΐνα των ένοίκων των λα-
  γ ου μ ι ών των Ματάλων,
  Άττέναντι άττό τό «ΑΣΤΟΡΙΑ»
  στό χώρο ττοϋχει νοικιάσει ή Πι
  τσαρΐά, γίνεται το «σώσε». Μέ
  ρα νύχτα. Μεσημέρι - μεσάνυ
  χτα. Άπλώνοι/ν τίς ττλαστικές
  καρέκλες κι άμα νυστάζουν, τό
  ♦♦♦♦♦·.
  ( ι
  >
  Ένοικιάζονται παραθαλάσοια νεοδμητα διαμε-
  ρίσματα μέ πλήρη έπίπλωση πρός 15 000 δρχ. είς
  Κοκκίνη Χάνι.
  Πλη,ροφορΐες σέ ώρες καταοτη.μάτων είς
  "ό τηλέφωνον 286 803· _______ _
  >♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Έπιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α':Τ4ρμα1821 Ήράκλβιο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου 'ΗραχλΒΐο
  Τηλ. 28^-16·
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ρουοτίκ ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝΙ ΣΥΣΚΕΥΉΝ ΑΕ6 ρίχνουν μέ κάθε μεγολοττρεπτεια στάν ΰττνο! Θυμάσαι κοςταυλισμούς ττρο- σφύγω^ καθώς βλέττεις τα €μπο γοΛάκια» άραδιασμένα στούς κορμούς των εύκοτλύτττων ή στρατόπεδο γυμνιστών καθώς δλέπεις ένα κομμάτι ττανί Τσαμε τό ττολύ δέκα ττόντους νά κρύ δεί τα ττιό... άττόκρυφα. Οί κελε μπίες ψέτος είναι διάφανες. Δια ττεραστικές στά δλέμματα, των ττεριέργων. — Ρέ φιλε, άφησε ησυχη την καρέκλα τϊ σοΰφταιξε; — Τί λές ρέ μάγκα. Κάτσε στά ώά σου γιατί δέν έχουμε κουβέντα μαζϊ... __ Μά, οί καρέκλες είναι δι- κές μου. — Τι λέ ρέ μάγκα σοβαρά; — Κάθε δράδυ τίς σττδηε κσί γώ ττληροηω νά τίς ξαναγοράσω ενα χιλιάρικο την κάθε μιά. — Τ! λέ ρέ μάγκα. Στρίδε γ ι ατί μάς τα ζάλισες κι' άρχισαν νά κάνουν τραμττάλα. Ό επιχειρηματίας έξαγριώ- νεται. Μέ κόττο συγκροττεΐ τα νεΰρα τού... — Σήκω καί φύγε νά μή φω νάξω την άστυνομία. — Φώναξε οποίον θελεις Πιύ πίσω καθισμέ-νος £νας τουρίστας. Μέ γενειάδα; ξυπόλυ τος. Άκούει την κουδέντα, μά δεν καταλαβαΐνει προψανώς τί λένε. "Ωσπου σέ λϊγο, λύνει τή σιωττή. — "Ακου νά σοΰ ττώ φιλε, ττολλά εΐττες. Ξεκόλλα. Ό... τουρίστας μιλησε καί εί ττε... Προπό! Ό τουρίστας ττού ήρθε άητό κοτττοιο χω,ριό τού Μο νοφατσίου γιά νά....μαγγέψει Τελικά ή ύττόθεση θά ψτάση νομίζω στά δικαστήρια. Μά, άς φανταστεΐ κανείς τίς συνέπειες τής κομακοκατοχής αυτής τής πόλης. Κάθε δράδυ, μετά τίς δύο ττοθ κλείνουν τα μαγαζιά τής νά χτας, κάτω άττό τούς εύκαλύ- πτους γ'ινεται τής.... Ποότης. Ά κούγονται οί πιό παράξενοι άττο λογισμοΐ. — Ρέ σύ Μάϊκ τί την έκανες τή δικ'ά σου; Την εΤδα χθές νά ψαρεύει στά λιοντάρια. Την κόλ άν έ'φαγε. λησε Ινας μαλ... μά δέν ξέρω __ "Αστηνα. ΤΊ νά την έχα- να; Νά γύρναγα μαζί της νά κά ναμε ερανο γιά νά ψάμε ίνα σουδλοκι; — Όχι, ρέ έδώ ττού τα λέμε είναι γκομενάρα — Δέν εχει μία σοΰ λέω. Νά σέ λίγο έχω ,ραντεδοθ μέ ένα ξανθάκι άττό τή Σουηδία, κάτω άττό τό ξενοδοχεΐο. Μαννούλι ρέ σοΰ λέω( — Τόχε ι; — Ματσό... — Τυχεράχια — Όχι καί τυχεράκια. ΕΤμαι ώραΐο παιδί, — Άντε ρέ κακομούτσουνε — Σιγά μωρή ττάπια.. Καί ό διάλογος συνεχίζεται. Μέχρι πού οί «έπαγγελματίες» θά άλληλοδριστοΰν κα'ι θά συ- νέλθουν πρός τό κοινο... συμφέ ρον... Άμ τί, νά χαλάνε τίς γλώσσες τους τα παιδία; Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ α ρ ω μ α ι ο ς » ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Διαφημίσεις επί Αύτοκινήτων Τηλ. 235.734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ ΝΥΦΙΚΑ και Φωτογραφίες ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΚΗΣΙ Πεδιάδος 1 ((ναντι χι>μψ!Τ·ύ Κιν)γρύ·ου «ΗΛΕΚΤΡΑ»}
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< >♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ Α ♦ χρωμα στο σπιτι χρωμα στη ζωπ ΧΑΡΗΤΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΦΥΣ1ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Τ0 ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ Προοφέρουμε τις φημισμένεΓ σ'όλο τόν κόσμο τηλεοράσεις €ΕΝΤυΚΥ ΤΕίΕΡυΝΚΕΝ ΜΕΤΖ ΗΙΤΑ0ΗΙ 5ΙΕΜΕΝ5 ότι ξπταΕΐ το ουγχρονο οπιτι ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ, ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΒ) ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ νεολαία 'κό προβλημα γιά τούς νέους Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΛΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τού ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΕΤναι γνωστό σέ δλους μας 700, 14.500 πόσες δυσκολίες άντιμετωπίζουν Γεωττόνοι — Κτηνίατροι Τ. οί νέοι μας ττού θέλουν νά άκο 800 3.700 λουθήσουν άνώτερες καϊ άνώτα Νομικοί — Οίκονομικοί Έττι τες σττουδές. Πρόσφατα εΤναιτά στήμονες 41.100, 52.8ΟΟ άτΓθτελέσματα των Πανϊλληνί- Άνθρωπιστικέ,ς 'Επιστημες ων έξετάσεων όττως γνωστάς εΤ 13.600, 17.700 ναι κα! ό άριθμός αυτών ττού τε Σύνολο 85.700, 1 1.980 λικα θά άπορροφηθούν άττό τα "Αρα πρώτο σνμπέιρασμα: Άνώτατα καί Ανωτέρα Έκπαι- πού άδίαστα δγαίνει δτι ή σχέ δευτικά μας Ίδρύματα (15ο)ο ση ζήτησης — προσφοράς είναι τού συνόλου των ύποψηφίων). 1)1,4 δηλαδη δτι ύπάρχει >μιά
  Ετσι μεγάλος άριθμός νέων ΰττερ—ροσφορά έττιστημονικοΰ '
  μας όδηγείται στό έξωτερικό έ προσωπικού κατά 40ο)ο. Πάλι
  νώ άλλοι, οί οίκονομικά άσθενέ σημειώνομε δτι δέν συμττεριλαιμ
  οτερο^ άρχίζουν νά άντιμετωπί δάνονται άττόφοιτοι Πανεττιοτη-
  ζουν έ'ντονα διοποριστικά ττρο- μίων τού έξωτερικοΰ ττιράγιμα
  βλήματα, ττού γιά νά τα λύσουν ττού θά αύξήσει αύτη την ττρο
  έργάζονται έδώ καί έκεΤ πρό- σφορά σέ σημαντικό ποσοστο
  σκαιρα καί περιστασιακά, άχροθ δέδαια, έχομε και ενα ποσοστο1
  είναι τπά δεδομένο ότι τό άττο γυναικων πού ά—ενεργοποιοΰν-
  λυτήριο τοϋ Γυμνασίου καί τοΰ ται έπαγγελματικό γιά διάφο-
  Λυκεΐου δίνει έλάχιστες ττροοτττι ρους λογους καί έτσι δέν άσκοΰν
  κέζ. ' τό έττάγγελμα πού οττούδο—αν.
  Παρόμοιο όμως πρόδλημα έ —ν ®α άναφερβοΰμε βεβαία στίς
  παγγελματικής άττοκατάστασης προοπτικές έτταγγελματικής α-
  άντιμετωττίζουν καί οί άττόφοι- ττοκατάστασης πού ίχουν οί 4
  τοι των Πανεττιστημΐων. Τα στα^οΦ01*01 Τεχνικών Σχολών, σχο
  τιστικά στοιχεία τοΰ ΟΑΕΔ γιά Λων Ο^Ε— κλπτ. άφοΰ οί αχολές
  την δεκαετΐα 1971 — 80 τό ά αυτες δίνουν έλ&χιστες ττροοτττι
  ττοδεικνύουν ττερίτρανα, "Ετσι κ^ζ έτταγγελματικής άττοκατά-
  κατά την δεκαετία αυτή θά άττο στασης
  ψοιτήσουν 120.ΟΟΟ νέοι έπιστή '^ ε»Π εύρεση δμως δουλειάς
  μονες μέ άττοτέλεαμα νά δημ ι- αττ* αύτ°ύζ τούς άττόφοιτους δή
  ουργεϊται ττλεόνασμα έργαιτκου μ'ουργεΐ σ' αυτούς σοβαρά ττρο,
  δυναμικοΰ σέ τττυχιούχους οΐκο- δλήματα πού γιά νά λυθοθν,
  νομικών σχολών, νομικούς, πτυ- τ°ΰζ άναγκάζοι/ν να καταφεύ-
  χιούχους καθηγητικςΐ>ν σχολών Ύουν στιίν ασκήση, έτταγγελμά-
  καί μηχανολόγους. των διαφορξτικών άττ' αύτά πού
  Συγκεκριμένα έχομε τόν παρα σττούδασαυ (έτε,ροαπασχόληση
  κάτω πίνακα στόν όποΐο σημει κα^ ύποαπασχόληση)
  ώνομε τίς εξής παρατηρήσεις. Προπαθώντας νά δροΰ,με τούς
  α) Οί προδλεττόμενες άνάγ- λόγους πού δημιουργοΰν την· <4 κες άναφέρονται καί σέ άνάγκες νησυχτ}τι«ή αυτή κατάσταση ττρέ άντικατάστασης καί σέ νέες ά- '"ε| νό άναφέρομε την μορψή νάγκες. τής έλληνικής οίκονομίας ττού εΤ 6) Τα στοιχεία γιά τίς χρο ναι έξαρτημένη καί δέν άηιθτπτύσ νιές 1976 __ 19'8Ο άφορούν σεται αύτοδύναμα καθώς έττίαης ττροβλέψεΐς και την τταντελή έλλειψτι μιάς γ) Δέν συμπεριλαμδάνονται πολιτικής προγιραμσμτισ,μοθ τττυχιοϋχοι ξένων Πανεπιστημί- πού θά ττροδλεττει τίς άνάγκες ων. τής χώρας σέ έττιστημοντκά προ Στόν παρακάτω πίνακα ή σωττικο. πρώτη στήλη άναφέρει τίς άνάγ "Ετσι, έττιτακτικο προβαλλει κες 1971 — 80; ή δεύτερη στή ή άναγκαιότητα γιά την δημιουρ λτ> άναφέρει τον άριθμό άττοφοί γία ενός προγράμματος έβνικής
  των. άνάτΓτνξης δττου τό έλληνικό «Τ-
  Φυσικομαθηματικοί 85ΟΟ, 19 δικευμένο έττιστημονικό ττροσ«~ι
  800 κό θά τάσσεται στήν ύ—ηιρίαΐα
  Τεχνικοί Πολυτεχνεϊου 10000 των πραγματικόν κοινωνικόν
  1 ι .300 καΐ οικονομικήν συμφεροντων
  Γιατροί — 'Οδοντίατροι 10. τής χώρας μας.
  πεειειιιιιιιιειιΐιιιιιιιΐΒΐιιΐΕΐΐ
  Γιά τίς διακοπές σας σέ περιβαλλον έξοχιχό β
  Μαριγιάννα
  Τώρα μιπορεϊτε καί έσεΐς ν' άυΐοκτήσετε
  6ικό οας έξοχιικ6 οπίτι (γ'ά δσο χρόνο θέλετε)
  στήν περιοχή Γουβών έναντι διακλαδώσεως
  «ΚΑΝΤΙΑ ΜΠΗΤΣ»
  Ζήσετε τό καλοκαίρι έσεΐς καί τα παιδία σας
  ίίνιονα καΐ μέ δλες τίς άνέσ&ις, έντός τού στατι-
  οΰ σας-
  Λεπουργεϊ καί ή ταβ&ρνα
  Μαριγιάννα
  γιά τούς καλοφαγαδες( καΐ σέ καλές τιμές.
  Μαριγιάννα λοιιπόν καΐ καλό καλοκαίρι·
  Τηλ. 081.236861 — 0897 — 41 — 370
  ■■■■■-■■-■■■-■■■---■■■■Β
  1
  ϊ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ
  Δέχειαι καθχιμερινά 9στ.μ. ξως 1 μ.μ· καΐ 5 «Τως
  8.30 μ·μ· έκτός Σαββάτου είς τό Ίατρείο τού,
  Γιαννιτσων 3 (Αος 6ροφος)
  Βαλιδέ Τζαμί-
  "Ανδη Νάρκισος
  Ήράκλειο - Ρόδος
  ΕΒΑΝΣ59ΤΗ28Γ65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6.7 ΤΗΛ. 221038 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ωφου το λω
  ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΣΤΕΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
  Σ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΓΤΟ
  ωφου το λω
  Λ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■Ι «
  4 Μ Ιϋ-&Λ!ΔΑ 4Μ Μ εί ■ « Μ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρος αϋυοι^ν |<_____ ηουπριν με^χοομα ι,ου ΦραξουνοιαλΤνο παα&ο προλαΡη νρ πει ε^οοωκαι αυλλαβπ δικπ'ε,συ Ι ■ί' _ _ϋ_»ί_ι»'<:»» 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Ό ύπέρτατος νομος βάσει τοϋ όποΐου ένεργοϋν ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ Μιά άκόμη άποκάλυψη τής «Αληθείας» 7ον Ή δίκη διεξάγεται έν κανονι κή συνεδρία της Στοάς είς Α' βαθμόν, ή απόφασις δέ έκδίδε- ται έν ιδιαιτέρα διασκέψει των μελών τοϋ Όρκωτοΰ Δικαστή¬ ριον κατά πλειοψηφίαν καί ανα¬ κοινούται έν συνεδρία τής Στοάς Έν ίσοψηφία, ό κατηγορούμε- νος άθωοϋται. Είς περίπτωσιν άττουσίας ε¬ νός ή πλειόνων μελών τής 'Ανα κριτικής Έπιτ,ροττής τού Όρκω τού Δικαστήριον ή τού Ρήτορος όρίζει τούς άνοπτληρωτάς αυτών τό Συμβ. τής Μεγ.: Στοάς. ΊΕ ττί άνεπαρκοϋς τυχόν άριθμοϋ των Διδ.: τής Στοάς, πρός κα ταρτισμόν τού Όρκωτοΰ Δικα¬ στήριον τό Συμβ.: τής Μεγ.: Στοάς^ συγκροτεί τουτο μέ έλάσ σονας των δέκα Διδ.: Κατά; των ά~οφάσεων τού Δι καστηιρίοι/ των Στοών χωρεΐ εψε σις ενώπιον τού ΔικαστικοΟ Τ,μήματος τής Μεγ.: Στοάς. Άρθρον 59 Τα άδικήματα των Έλευθερο τεκτόνων όριζάμενα ύττο τοθ Γε νικού Κανονισμοΰ, τιμωροΰνται διά προσκαίρου ή όριστικής ά ποβολής άπό τοθ Τάγματος. Εί δική δικονομία, διέττουσα την β νάκρισιν καϊ έκδίκασιν των ύττο θέσεων καθορίζεται υπό τού Γε νικοΰ Κανονισμοΰ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ" 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ^ Άρθρον 60 Τό Οικονομικόν Τμήμα εϊση,- γουμένου τοϋ Μεγ.: Θησαυροφύ λακος, ύττοβάλλει κατά τριμηνί αν είς τό Συμβ.: τής Μεγ.: Στοάς έκθεσιν τής οικονομικήν καταστάσεως τοθ Μεγ : ©ησαυ ροφι/λακίου και Μεγ.: 'Ελεονο μείου, κατά την τακτικήν δέ έ τησίαν σύνοδον τής Γεν. Συνε¬ λεύσεως ύποβάλλει είς αύτην τόν διαχειριστικόν άττολογι- σμόν τοΰ λήξαντος έτους και τόν προϋπολογισμόν έσόδων καί δαπάνην τοΰ αρχόμενον έτους. Ό άττολογισμός κα! ό ττροϋ πολογισμός έγκρινόμενοι £ητο της Γεν. Συνελεύσεως διαβιβάζο νται μερίμνη της Μεγ. Γεν. Γραμματείας είς ό—όσας τάς Στοάς. Άρθρον 61 Ύττό τοΰ Γεν. Κανονισμοΰ κα θορίζεται ή ονμμετοχή α— ασών των Στοών είς τάς δα-άνας τοθ Μεγ.: Θη,σαυροφι/λακίου τής Μεγ.: Στοάς. Πάντως, ή συμμετοχή αύτη δέν δύναται νά είναι μικροτερα των 66ο τρίτον των είσπιραττσμένων μυήτρων Α' βαθμοΰ καί τοΰ ήμίσεος των μΐΛττρων τοΰ Β' και Γ' βαβμοΰ ώς καί των δΐκαιωμάτων τακτο ποΐήσεως καί υίοβεσίας των έν Αθήναις Στοών και τοθ ενός τρίτον των υυήτρων των τριών Σι/μ6ολικών βαθμών ώς καί των δικαιωμάτων τοχτοττοιήσεως κα! ι/ίοθεσίας των έκτός των Αθη¬ νών Στοών. Αί μηνιαΐαι είσφοραί πάντων των μελών των έν Αθήναις Στο ών πλήν των ύττό των Σ.: Στο ών έτπβαλλομενων άνήκουν έξ ολοκλήρου είς τό Μέγα Θησαυ- ροφυλάκιον. ΑΙ μηνιαΤαι είσφο¬ ραί των έκτός των Αθηνών Στο ών άνήκουν είς αύτάς, κατα6άλ λουν δέ άντ" αυτών είς τ© Μέγα Θησαυροφυλάκιον ετήσιον παρά 6ολον^ όριζόμενον υπό τού Γεν. ΚανονισμοΟ. Τα Δικαιώματα των Δι—λ». ματων καί Δελτίον Άναγνωρίσε ως ώς καί Διαβατήριον περιέρ χονται έξ ολοκλήρου είς τό Μέ γα Θησαυροφυλάκιον. 'Υττό τοΰ Γεν. Κανονισμοΰ έ πίσης καθορίζονται οί ττόροι τοΰ "Ελεονομείου ώς και ό τρό τγος διαθέσεως βοηθημάτων. Άρθρον 62ι Τό λογιστικόν έτος τοΰ Μεγ.: ©ησαυροφυλακίου κ αί τοΰ Μεγ.: Έλεονομείου τής Μεγ.: Στοάς άρχεται την Ιην Όκτωβρίου καί λήγει την 30ήν Σετττεμβρΐου έ- κάστου ετους. ΚΙΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΓΟΩΝ "Αρθρον 63 Το Συμ6.: τής Μεγ.. Στοάς διορίζει Μεγάλους 'Επιθεωρητάς των Στοών έκ των έν ενεργεια ή πρώην Μελών αυτού καΐ έκ των ττρώην Σεδασμϊων. Ό Μεγ.: Έ—ιθεωρητής καλούμενος ύπο- χρεωτικώς είς ττάσαν τακτικήν ή έκτακτον τ) οικογενειακήν συ νεδρίασιν τής Στοάς, ώς και είς τα Συμβούλια των Αξιωματι¬ κών αυτής, έπιβλέπει την κανο νιχήν, κατά τα Σύνταγμα, τούς Κανονισμούς καί τα Τυτπκά, λει τουργίαν αύτών^ δικαιούμενος ν' αναλάβη, ώς έκττράσωπ,ος τού Συμβ..· τής Μεγ.: Στοάς καί την Προεδρίαν τής Στοάς} εάν, κατά την κρίσιν τού, τταρίστα- ται άνάγκηι ττρός τουτο. 'Υ-οχρε ούται νά κραττ> δι" έκθέσεών τού
  -νήμερον των ένεργειών αυτού
  τάν Μεγ.: Διδ.: γ» τόν νόμιμον
  άναττληρωτήν Τού.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
  ΕΞΩΤίΕΡΙΚΑΙ ΣΧ1ΕΣΕΙΣ
  Άρθρον 64
  Αί σχέσεις της Μεγ.: Στοάς
  τής Ελλάδος, ώς 'Ανωτάτης
  Άρχής τοΰ Συμβ.: Έλευθεροτε
  κτονισμοΰ μετά των άλλων Με
  <γάλων Τεκτονικών Δυνάμεων δύ νανταΐι νά ρυθμίζωται δι' είδικών εκάστοτε συμφωνίαν. Άρθρον 65 Ή Μεγάλη Στοα τής "Ελλά¬ δος μεριμνά διά την διατήρησιν των σχέσεων ε|αί έπικοινωνίας αυτής μεθ' άπασών των άνε- γνωρισμένων καί κανονικώς λει τουργουσών Μεγ.: 'Τεκτ.: Δυ¬ νάμεων της 'Υφηλίοι/, διά τοΰ διορισμοΰ παρ* αύταΐς Μεγ.: Άντιπροσώπων ή Όμήρων Φιλ! άς και της άναγνωρίσεως των τταρ' αύτη έμττεπιστειψένων τοι ούτων. Άρθρον 66 'ΗΜεγ.: Στοα τής Ελλάδος δέν έΐΓΐτρέπρει ούδε άιναγνωρί- ζει την ίδρυσιν καί λειτουργίαν Συμβολικών Στοών έν Ελλάδι ύ πό την Αίγίδα των ξένων Τεκτο νίκων Δυνάμεων πλήν τής ήδη ύττ' αυτής άνεγωρισμέης καί κα νονικώς λειτουργούσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑ3ΕΙΣ Άρθρον 67 Ή Μεγάλΐ) Σφραγΐς τής Μεγ. Στοάς ά—εικονίζει τανυσί-τερον Φοίνικα έττί ταιράς άτενίζοντα τόν άνατέλλοντα Ήλιον, καί φέ ρει πέριξ την επιγραφήν «Μέγα λη Στοα της Ελλάδος 1968». Ό Μεγ.: Διδ.: εχει ίδιαν σφρα γίδα> ά—εικονίζουσαν τ&ν άκοί-
  μητον όφθαλμόν έντός τριγώνου,
  περι6αλλομένου δι* άκτίνων πέ
  ριξ δέ φέρει την επιγραφήν
  «Μεγ.: Διδ.: τής Μεγ.: Στοάς
  τής -Ελλάδος 1&68». Ή Μεγ.:
  Γεν.: Γραμματεΐα βχει ίδιαν
  σφραγίδα φερουσαν έντός τριγώ
  νού χιαστί δώο γραφιδας, πέριξ
  δέ την επιγραφήν «Μεγ.: Γεν.:
  Γραμμ.: τής Μεγ.: Στοάς τής
  Ελλάδος 18168»
  Άρθρον 68
  Το Λόβαρον τής Μεγ.: Στο
  άς τής "Ελλάδος είναι έκ κυανοθ
  μεταξίνου ύφάσματος μετά χρι»
  σών παρυφών καί κυανοττλέ-
  κτων κροσσών5 φέρει δέ είς τό
  μέσον χρυσοητλεκτον τόν τανυσί
  πτερον Φοίνικα έττΐ ττνράς, άτε
  νίζοντα τόν άνατέλλοντα "Ηλιον.
  Κάτωθεν τού Φοίνικος είναι γε-
  γραμμένη ή έ—ιγραφή «Μεγ.:
  Στοα τής Ελλάδος 18·68»
  "Αρθρον 69
  Τα Μέλη τού Συμδ.: τής
  Μεγ.: Στοάς φέρουν είς πάσαν
  επίσημον ΐϊλετήν, πλήν των κε
  κανονισμένων σημάτων τού άξιώ
  ματος, δ Ικαστος κατέχει καί
  τού περιζώματος> ώς διάσημον,
  πριλαίμιον έκ κυανού μεταξίνου
  κυματώδους ύφάσματος μετά
  χρυσοποικίλτων άκακιών, είς δ
  φείδεται άινηρτημένον έπίχρυσον
  κόσμημα άπτεικονίζον την κεφα
  λήν τής Αθήνας — Σοφίας.
  Τό διάσημον τούτο δικαιούν
  ται νά φέρουν κ°" τά διατελέ-
  σαντα Μέληι τοΰ Συμβ.: τής
  Μεγ.: Στοάς
  Τό περιλαίμιον τού Μεγ.:
  Διδ.: φέρει πεντακτϊνους χρυσο
  ποικίλτους άστέρας, τό δέ άνηρ
  τημένον κόσμημα τόν «άκοίμη-
  τον όφθαλμόν». Είς τό περίζωμα
  Αυτού άπεικονίζεται ό άνατέλ-
  λων "Ηλιος.
  ΚιΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Άρθρον 70
  Ή άναθεώρησις ή μερική τρο
  πσττοίησις τοΰ Συντάγματος επι
  τρέπεται μετά πάροδον έξαετί-
  ας άπό τής ενάρξεως τής ίσχύ
  ος αύτοΰ} εάν αποφασίση περΐ
  τούτου ή Γεν. Συνέλευσις δι' α¬
  πολύτου ττλειοψηιρίας, κατόπιν
  έγγράφου αίτήσεως των δύο τρί
  των τοΰ δλου άριθμού των μελών
  αυτής.
  Άποφασισθείσης τής άναθεω
  ρήσεως τ) τροποποιήσεως συγκα
  λεΐται υπό τού Μεγ.: Διδ.: ή
  Γεν. Συνέλευσις είς Συντακτικήν
  τοιαύτην αποκλειστικώς καί μό
  νόν είς την αναθεώρησιν ή τρο
  ποττοίησΐν άσχοληθησομένην
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Ό έν ισχύϊ Γεν. Κανονισμός
  τής Μεγ : Στοάς τής Ελλάδος
  έχει πλήρη, την εφαρμογήν αύ
  τοΰ καθ* όλας τάς διάτάξεις
  τού, τάς μή άντιτθεμένας πρός
  τό παρόν Σύνταγμα. Παρέχεται
  ή έξουσιοδότησις ττρός τό Συμ
  βούλιον τής Μεγ.: Στοάς, δπως
  προσαρμόση τόν Γεν. Κανονι-
  σμόν πρός τάς διάτάξεις τοΰ ά
  ναθεωρηθέντος Συντάγματος.
  Τό δικαίωμα τής τροποποιή
  σεως ή αναθεωρήσεως τοΰ Γεν.
  Κανονισμοΰ άνήκει είς την Γεν.
  Συνέλευσιν.
  'Εκυρώθη καί ετέθη ή Μεγά¬
  λη Σφραγίς τής Μεγ.: Στοάς
  τής "Ελλάδος.
  Έν Άν.: Αθηνών τή 2Οή Δέ
  κεμβρίου 1 949
  Ο ΜΕΓ.: ΔΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Κ. ΠΕΡΑΚΗΣ
  Ο ΜΕΓ.: ΓΕΝ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  ΑΝΤ. ΡΑΜΜΟΣ
  'Υποσημείωσις. Ό 'Ελληνι
  κός Συμβολικός 'Ελευθεροτεκτο
  νισμός είναι άνεγνωρισμένος ττα
  ρά τοΰ 'Ελληνικού Κράτους ώς
  "Ιδρυμα υπό την έπωνυμϊαν «Τε
  κτονικάν "Ιδρυμο»
  Διέπεται κατά τούς Νόμους
  τής Έλληνικής Πολιτείας ύττό
  τοΰ Διατάγματος τής ιδρύσεως
  Αυτού τής 2 Δεκεμβριού 1927
  καί έκπροσωττεΐται υπό τ0^
  Μεγ.: Διδασκάλου, ώς Προέ-
  δρου αυτού ή τοΰ νομίμου άνα-
  πληρωτοΰ Τού.
  Μιά διαμαρτυρία τής Όμοσπονδΐας Αγροτικών Συλλόγων
  ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΑΣ
  Μειώνεται συνεχώς τό άγροτικό είσόδπμα
  Ό "Αγροτικάς κόσμος ΝομοΟ
  Ηρακλείου — τονίζεΐ ή Όμο-
  σττοδία 'Αγροτικών Συλλόγων
  Ηρακλείου — δρίσκεται τίς τε
  λευταΐες μέρες σ' άναστο—ωση,
  άναδρασμό καί άπογοήτευστΐ γι
  ατί κάθε μερά τοΰ δημιουργοΰν
  καί καινούργια έμττόδια στήν
  ττροσπάθεια τού νάκαλλιεργήσει
  τα χωράφια τού δσο πιό σωστά
  μττορεΐ γιά νά αυξήσει τη γεωρ
  γική τταραγωγή.
  Καί ένώ εΤναι όλοφάνερος ό
  ρόλος πού παίζει ή γεωργ !α
  στήν οίκονομική άνάτττυξη τής
  χώρας, ή Κυβέρνησηι —ροστΓαθεί
  μέ κάθε τρόπο νά την άττοδυνα
  μώσει άσκώντας μιά άντιαγρο-
  τική πολιτική σέ δλα τα έττίττε
  δα.
  Άντιαγροτική πολιτική πού
  όδηγεΐ άναπόφευκτα στή μείω
  ση τού άγροτικοΰ είσοδήματος
  Άντιαγροτική πολιτική πού ά"ο
  σκοπεΐ στό ξεκλήρημα της άγΡ°
  τιάς άττά την ύτταιθρο, δημιουρ
  γώντας έτσι στρατιές άνέργων
  έργατών μέ φτηνά μεροκάματα
  γιά τήιν έξυττηρέτηση τής βιομη
  χανίας καί γενικότερα τού μέγα
  λου κεφάλαιου.
  Άντιαγροτική πολιτική ύττα-
  κούοντας στίς έττιταγές τής ΕΟΚ
  οπου έτσιθελικά άλυσσόδεσε
  τή χώρα μας ή κυδέρνηση. τής
  οίκονομικής όλιγαρχίας
  έλεγχος
  ΑΜΠΑΡΠΜΕΗΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  Ο ΥΓ)ΚΟΣ ΣΤΑΘιΜΟΣ ΚΑΣΤΕΑΑΙΟΥ
  Είναι 6έ6αΐα γνακπά τα χάλια. τής ύγειονομικής πε-
  ρίθαλψης τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας μας·
  Τόσα γνωστ,ά, πού κάθε καινούργιο στοΐχεΐο πού μα-
  θαίνουμε, τό δεχόμαστε σά νά το περιμέναμε, σά νά
  τό ύατοψιαζομαοτε··
  Αυτή τή φορά, ά,ναγνώστες μας έικφράσανε παρά-
  πονα γιά τον 'Υγειονομικό σταθμό Καοτ:ελλίου Πεδιά¬
  δος. Τυχαίνει 2να έίκτακτο περιστατικό τρέχουν στόν
  Ύγειονομικό Σταθμο καί τόν βρίσκουν κλειστό· Άνα-
  γκάζονται καί ερχονται οτή συνέχεια, οτό Ήράκλειο·
  Τυχαίνει δευτέρα περιστατικό, άμπαρωμένες οί πορ-
  τες τοΰ ύγειονομικοΰ σταθμοΰ.
  'Μαζί μέ την άγανάκτηση τοϋ άναγνώυιη μας, μετα-
  φέρουμε καϊ την πρόταση τού πρός τούς άρμόδιους:
  — Νά μ&ς ποΰν ποιές ώρες πρ,έιπει νά άρρωοταίνου-
  με γιά νά βρίακουμε κάποιον έκεϊ·.. "Αν βεβαία··- έπΐ-
  τρέπουν στόν κύσμο ν' άρρωσταίνει γιά νά είναι πάν
  τα κλειστός ό Ύγειονόμικός Σταθμός Καστελλίου.
  150 ΗΡΑΚΛΕΚ ΣΤΟ ΚΑΡΝΕ,,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 της Σούλας στή λεωιρσρο Ακα-
  ταν καθισμίνος ένας ακόμη πελά δημίας 79, στόν ττρώτο όροφο.
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ! ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΑΒΟΥ
  Μιά ανακοινώση τού Δημοτικού Συμδουλΐου
  ©εωροΰμε άπαραίτητο γιά
  τή σωστή καϊ ύπεύθυνη ένημέ-
  ρωση τού λαοΰ τής πόλης μας
  μέ αυτή την ανακοινώση νά
  τόν πληροφορήσουμε γιά την
  κατάσταση πού βρΐσκεται ή υ
  δρευση τής πόλης σήμερα.
  Τό τελετυαϊο διάστημα τταρου
  σιάζεται ιδιαιτέρα όξυμένο τό
  πρόβλημα τής ΰδρευσης τής πό
  λης. Μετά άπό συνεχή, λεπτομε
  ρή παρακολουθήση καί μελέτη
  τής κατάστασης τό θέμα ήλθε
  σέ έκτακτη συνεδρίασηι στό Δή
  μοτικό Συμβοΰλιο την Παρα-
  σκευή 11)7
  Τ. 'Υττάαχουν σοβαρά προ-
  δλήματα ΰδρευσης των κατοί-
  κων τής πόλης.
  2. Ή ποσότητα τού νεροΰ,
  πού σήμερα φθάνει γιά διανομή
  είναι ή μεγαλύτερη δυνατή ττου
  μποιρεΐ νά φέρει ό Δήμος καί
  νά δωσει στήν ττόλη. Όλα. τ'
  άντλητικά συγκροτήματα έργά-
  ζονται στό μάξιμουμ τής άττόδο
  σής τους. « Ά
  3. Ή ποσότητα τοΰ νεροΰ
  πού φθάνει στιμερα στίς δεξαμε
  νές τού Δήμου καί παροχετεύε
  ται στήν πόλη δέν εΤναι άρκετή
  γιά τίς άνάγκες της
  4. Ύττάρχει άμεση άνάγκηι
  νά δοθεΐ στήν πόλη περισσότερο
  νερό γιά νά βελτιωθεΐ ή κατά-
  στασηι δσο είναι δυνατόν. Ύ¬
  πάρχει έπίσης δυνατότητα γιά
  τήιν λήψη διαφόρων μέτρων
  πρός την κατεύθυνση αύτη. Τά
  μέτρα αύτά είναι άπαραίτητα.
  Μετά άττό αύτές τίς βασικές
  διαπιστώσεις τό Δημοτικό Συμ-
  βούλιο άποφάσισε τή λήψη δια
  φόρων μέτρων πρός τρείς βασ ι
  κές κατευθύνσεις.
  α. Διακοπή καί περιορισμός
  παροχής νεροΰ
  Διακόπτεται ή παροχή νεροΰ:
  1 Στά ξενοδοχεΐα έκτός διοικη
  τικών όρίων. 2. Στό γήπεδο τοθ
  ΟΦΗ. 3. Στίς οίκοδομές καί
  στίς έταιρίες έτοίμου σκυροδέ-
  ματος. 4 Άπά τα ύδροστόμια
  τού Δήμου σέ ίδιώτες πλήν των
  μικρών επαγγελματικήν κατανα
  λώσεων. 5. Στούς καταναλωτές
  πού τό χρησιμοποιούν γιά άρ-
  δευση κήπων, άμπελιών, δεντρων
  κλττ. 6. Στά πάρκα καί τούς κή
  πους τής πάλης γιά τά άποΐα
  ύπάρχει άλλη δυνατότητα όρδευ
  σής τους,
  Περιορίζετθαι ή παροχή νε¬
  ροΰ: 1. Στή Χένιγκερ στό μ ι
  σό τής κατανάλωσης τοΰ Ίούνη
  19βΟ. 2. Στόν Βαθύπετρο, στό
  μισό τής κατανάλωσης τοΰ Ίού
  νη 1980. 3. Στά ξενοδοχεΐα έν
  τος των διοικητικώς όρίων πού
  διαθέτουν πισίνες, στό μισό τής
  κατανάλωσης τού Ίούνη 19θΟ·
  Στό Λιμενικό ΤαμεΤο στό μισό
  τής κατανάλωσης τοΰ Ίούνη
  1960. 5. Στίς στρατιωτικές μο
  νάδες καί στό άεροδρόμιο στό
  μισό τής κατανάλωσης τού Ίού
  νη 1980. 6. Στά σφαγεΐα, στό
  κατώτερο δυνατό όριο 7. Στό
  κολυμβητήριο στό κατώτερο δυ¬
  νατό δριο 8. Στά ΚΑΤΕ στό κα
  τώτερο δυνατά δριο. 9. Στίς Κοι
  νότητες Γουβών, ΚαλλιΘέας, στό
  κατώτερο δυνατό αριο. 10, Στίς
  μεγάλες καταναλώσεις έντός
  τής πόλεως, στό κατώτερο δυ
  νατό όριο. Σέ δλους δσους μτταί
  νούν δπως παραπάνω ττεριορι-
  σμοί στήν κατανάλωση γίνεται
  της. Μέσα υπήρχαν τέσσερα
  Τόπος των ερωτικών συναν τια> »- *** ~" *«»"« αχ>^
  τησΐων ηταν συνήθως τό σπίτι τή™μ* δέν «ι&Αεοιε Τ1> ενδίΧ°
  μενο ομαδικών ερωτικών συναν
  τήσεων. Η εξακριβωθή όλων αυ
  των βεβαία είναι έργο τής Ανα-
  κριτικής Αρχής η οπο'κι χειρίζε
  ται τώρα τό θέμα. Εκείνο όμως
  πού πρέπει νά τονιστεί πρός τό
  παρόν, είναι η διαφθορά πού κά
  Θγ μερά «σαπιζει» ένα κομμάτι
  τής Ηρακλειώτικης κοινωνίας.
  Γράφοντας αυτά θυμηθήκαμε
  πάση αντιδράση προξενήση ένα
  κείμενο τού Μσνου Χαρή τόν
  Δεκεμβρη τού 1975 μέ τόν τί-
  τλο «Τό Ηράκλειο είναι Λάς Βέγ
  κάς τής Μεσογείου». Κι όλα αυ¬
  τά, σιγά — σιγά δυστυχώς εττα
  Ληθεύονται καί επιβιβαιώνονται
  Δυστυχώς.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  σύσταση νά κατανοήσουν την
  κατάταση καί νά βοηθήσουν τα
  αρμοδία δργανα τοΰ Δήμου
  στήν έφαρμογή των μέτρων.
  Β. Μίσθωση ή καί άγορά ί-
  διωτικών γεωτρήσεων στίς ττερι
  οχές Μαλλίων καί Θραψανού.
  Μέ τή μίσθωση ή καί την άγο
  ρά θά παροχετευθεΐ περισσότε-
  ρο νερό πρός την πόλη,
  Γ. Συντονισμένος διαρκής καϊ
  μάνιμος ελεγχος τής έφαρμογής
  δλων των τταραπάνω μέτρων.
  Άμεσος ελεγχος καί άττοκατά-
  σταση των βλαβών πού τταρου
  σιάζονται. Μεγαλύτερη προσπά
  θεια ττρός την κατεύθυνση τής
  δικαιότερης κατανομήν τοΰ νε¬
  ροΰ στίς συνοικϊες τής πόλης.
  Μέ τά άμεσης έφαρμογής αύ
  τά μέτρα, πιστεύομε καί έλπίζο
  με δτι θά βελτιωθεΐ κάττως ή ό
  ξυμένη κατάσταση. Παρακαλοΰ-
  με δλους τούς κατοίκους τής
  πόλης ν' άποφύγουν την άσκο
  ττη κατανάλωση νεροΰ καί τούς
  ττληιροφοροΰμε δτι ή Βιομηχανι
  κή ζώνη δέν παίρνει νερό άττό
  τό Δήμο,
  €Ο Πρόεδρος τοΰ Δη,μοτ.
  Συμβουλίου
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑ'ΤΙΘΑΙΑΚΗΣ
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΘΕΛΟΥΝ - ΛΕΕΙ -
  ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
  ΤΙΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ»
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΠΑ ΤΑ
  ιΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ...
  ΟΙΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  - ΑΠΛΩΣ -
  ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ.
  Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
  ΘΕΛΕΙ ΝΑ
  ΕΠΪΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΙ
  ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ.
  ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΓΑΓΡΟΙ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή σελίδα 1
  σπάνιο είδος είναι Έλληνικό γιά
  νά ζήση τό ξενομπάτικο.
  'Εμεΐς σά Κυνηγετικός Σύλλο
  γος διαμαρτυρηθήκαμε πρός
  τούς άρμόδιους γιά την σφαγή
  πού άρχισε πού μάς εξέθεσε διε
  θνώς γιά τα... φιλοζωϊκά μας
  αίσθήματα, καί την αίώνια τάση
  μας νά βρίσκομε ευκολες λύσεις.
  Σάν Κυνηγετικός Σύλλογος;
  πού Τδρυσε τό έκτροφεΤο καί
  πού τό συντηροΰσε μέ έξοδα τού
  μέχρι πρό ολίγων χρόνων, έττρε
  πε νά ένημερωθουμε ή νά μάς
  ζητηθεΐ ή γνώμη έφ' δσον εκρι
  ναν δτι έχουν δημιουργηθεΐ προ
  δλήματα. Έν τούτοις πληροφο-
  ρηθήκαμε τό γεγονάς τής δολο
  φονίας των κρί- κρί άττά μερικές
  κομένες κεφαλές πού είχον έκτε
  θεΐ σέ κοινή θέα σέ κεντρικό κρε
  σπωλεΐο καί πού προκάλεσαν
  σχόλια άττό ντόπιους καί ξένους
  πού πρέπει νά ντρεπώμαστε
  σάν δνθρωποι καί σάν Έλληνες
  Τροπος γιά νά έπιζήσουν δλα
  αύτά τα ζώα ύπάρχει έκτός έ
  άν εγινε μίαάρχήγιάνά ύπάρ-
  ξει καί ένα τέλος των αίγάγρων
  άττό τό νησί, μέ κάποιους άπω
  τερους σκοπούς στούς όποίους
  δλοι οί κάττοικοι τοΰ Αγ. Νικο
  λάου έλττίζομε δτι θά άντιδρά-
  σουν.
  Τό Νησί τού Αγ. Νικόλαον
  είναι μιά περιοχή ψυσικοθ κάλ
  λους καί ετσι πρέπει νά διατη
  ρηθεΐ γιά τό καλό της πόλης
  μας.
  "Ας ξυπνήσουν λοιπόν οί κά
  τοικοι τού Αγ. Νικολάου γιά
  νά μπορούμε νά βλέπομε λίγο ό
  ρίζοντα άττό τή μεριά τής θάλασ
  σας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.
  •'Εκ τοΰ Κυνηγετικοΰ Συλλό-
  γου *Αγ. Νικολοου
  Τό λα'ΐ'κό πανηγύρι
  τής Κασταμονίτσας
  Μιά προο~'άθεια διατήρησης
  των ήθών, των έθίμων καί τής
  πολιτιστικής κληρονομίας, άρχι
  σε τελευταία στήν Κρήτηι. Κάθε
  χωριό άττοκτά σιγά -σιγά καί
  τόν ττολιτιστικό τού Σύλλογο.
  Ο> Σύλλογοι αύτοι προσπαθοΰν
  μέ κάθε μέσο νά κρατήσουν την
  τοπική παράδοση, νά διατηρή-
  σουν δ,τι είναι δυνατό άττό την
  έπίδραση τοΰ τουρισμοΰ.
  Στό χωριό Κασταμονίτσα ί¬
  να ριζίτικο χωριό πού βρϊσκεται
  στίς πρόττοδες τού δρους Δίκτυ
  ό νεοϊδρυθείς πολιτιστικός καί έ
  ξωραΐστικός Σύλλογος, όργάνω
  σε την ήμέρα τής εορτής τής Ά
  γίας Μαρίνας, ενα μεγάλο λαί
  κό ττανηγύρι στήν πλατεία τοθ
  χωρίου.
  Οί νέοι τής Κασταμονίτσας
  θυμήθηκαν πάλι τίς παραδοσια-
  κές Κρητικές στολές, τα χιαλβά
  ρια, χόρεψαν μέ τίς νότες τής
  λύρας δπως χάρευαν οί ττατέρες
  τους στά παλιότερα χρόνια.
  Η <ΜΑΝΤΟΥΡΑ>
  *Η μαντούρα είναι δνα δργα-
  νο έπίσης τταραδοσιακό. Ό Δή
  μήτρης Δηλβεράκης £νας άγρό-
  της άπό την Κασταμονίτσα, θυ
  μήθηκε τά παλιά χρόνια πού δι
  σσκέδαζαν μέ αύτό το δργανο.
  'Εκτός άττά τό λαικό πανηγύ
  ρι δ Σύλλογος τής Κασταμονί¬
  τσας εΤχε ττρογραμματίσει μΐά
  σειρά άξιόλογων ττνευματικών
  έκδηλώσεων, δπως συλλογή Κρη
  τικών ύφαντών, παλιών έργαλεί
  ών κεραμικών είδών λαΐκής τέ
  χνης καί την δημιουργία ενός ,μο
  νίμου έκθετηρίου αυτών των εί¬
  δών.
  Άξίζουν συγχαρητήρια σ' δ¬
  σους συνετέλεσαν στήν έπιτυχία
  αυτής τής έκδήλωσης κθ' ίδι-αΐ
  τερα στόν Πρόεδρον τοϋ Συλλό
  γου κ. Μιχάλη Κοντάκη,
  ΑΓΩΝΑΣ
  ΠΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ
  Η ΣΤΑΦΙΔΑ
  ΠΡΟΣ 80 ΔΡΧ.
  ΑΓΩΝΑΣ
  ΠΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
  Η ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΟΛΟΙ ΣΤΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΤΗΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Στό πλαίσιο αύτό τής άντια
  γρστικής κι άντιλαϊκής ττολιτικής
  τής Κυδέρνησης πρέπει νά έντά
  ξουμε τίς αύξήσεις των γεωργι
  κων έφοδίων πού τόν τελευταΐο
  χρόνο ξεττέρασαν κάθε έτητρε-
  τττό δριο.
  Τα γεωργ ικά φάρμακα αύξή-
  θηκαν άπό 12Οο)ο. Τά λιττάσμα
  τα ττάνω άπά 7Οο)ο. Τά πλα-
  στικά γιά την καλύψη των θερ
  μοκηστίων ττάνω άττό Ι00ο)ο. Ό
  πρόσθετος ψόρος των άγιροτι-
  κών αύτοκινήτων ξεπέρασε τίς 2
  ΟΟΟ δρχ
  ιΗ Όμοσπονδία 'Αγροτικών
  Συλλόγων Ν. Ηρακλείου πού θε
  ωρεΤ τίς αύξήσεις αύτές άδικαι
  ολόγητες καϊ άντιτταργωγικές,
  διαμαρτύρεται έντονότατα καί
  προειδοποιεΤ την Κυθέρνηση
  δτι ό καταξιωμένος άγρό-
  τη.ς δέν ττρόκειται νά άνε-
  χτεϊ άλλο έμπαιγμό καί άλ
  λη κοροϊδία. Φτάνει τπά. Ό Ά
  γιρότης ένωμένος καί συσττειρω
  μένος στά συνδικαλιστικά τού1
  οργανσ. θά διεκδικήσει έττίμονα
  καί άνυττοχώρητα τό δίκιο τού.
  Θά διεκδικήσει τή θέση τού μέ
  σα στή κοινωνία άνάλογσ μέ
  την προσφορά τού στην τταρα-
  γωγή καί άνάλογα μέ τή σ*:λη
  ρή καί μαρτνρική καθημερΐνή
  δουλειά τού
  Μέ ποία λογική και μέ ττοΐο
  ήθικό έρεισμα ή Κυβέρνηση υί
  οθετεΤ ή καί επιβάλλει τίς αύξή
  σεις αύτές, δταν άρνεΐται μετά
  νά καθορίση τι'ς τιμές των α¬
  γροτικών προϊόντων μέ 6άση τό
  κόστος τταραγωγής τους;
  Μέ ττοιά λογική ή Κυβέρνηση
  δεν προβαίνει στήν άμεση (χκα
  θάριση τής σταφίδος άλλά κατσ
  κράτει καί έκμεταλλευεται τα
  300 έκατομμύρια τής έκκαθάρι
  σης;
  Μέ ποία λογική ή κυβέρνηση
  δέν προβαίνει στήν δμεση άττο
  ζημίωση των άγγουριών πού μέ
  νόμο πολτοποιούσαν οί Κρατι-
  κές μπουλτόζες τί>ν τιχρασμένο
  Νοέμβρη; Γιατί, άν καί εχουν
  περάσει περίττου 10 μηνες άττό
  τάτε δέν δόθηκαν στούς παρα-
  γωγούς των άγγουριών οί 3,5
  δραχμές, άκόμη, άττό τίς 7
  δραχμές πού εΤχαν όριστεΤ νά ά
  ττοζημιώσουν τα άγγούρΐα ττού
  θά κατάστρεφαν
  Καμακιές
  — Τί έΐπαγγέλεσαι καπηγ'ορούμενε;
  — Καμάκι κ. Πρόεδρε ··
  — Τ' εϊναι' αύτό;
  — Έπαγγελματίας γικόμενος κ. Πρρεδρε! Τουρι-
  στοκυνηγός. Τή βγάζω μέ ξ'έμπαρκες τουρίοτριες...
  Τέζα ό Πρόεδρος! Τέζα καί δικαοτήριο κι' άκροα-
  [ήριο!
  Ό1 διάλογος είναι πιοτή, μεΐαφορά άιπό όίκη ΐχού Ι-
  γινε πρό καιροΰ στό Ήράκιλειο- Τό φαινόμενο δμως
  άρχίζει νά γίνεται πολύ ένοχλητΐκό· νΟχι ττώς μας £·
  Ηΐασε μένος οεμνοτυφΐας καί πάβος ύιπακριτικτϊς ήθΐτ
  κής, άλλά ωρισμένα δρια ξεπεράοτηικαν-
  Οί συμπαθεϊς «συνάδελφον, καθότι καμάκι κι' έγώ
  άλλων βεβαίως υδάτων, γίνονται αϊτιοι δύο κακών.
  Στίς πόλεις και στά χωρία της Κρήτης κυκλοφο¬
  ρούν Κρηίτικοποϋλες μικρής ήλικίας πού δέν χρωστα
  νέ τίποτα νά 6λέιπουν καί νά ζοΰν καθημερινά τό προ-
  κίληιτικό θέαμα. Χιλιάδες έταΐσης σοβαροί καΐ νοικοκύ-
  ρηδες τουρίστες δικαιολογηρένα σχηπαατίζουν κακίοτη
  γνώμην γιά την κοινωνική αγωγή των Έλλήνων καί τό
  ήβος των Νέιυν-
  Αύτά τά δυο νομιζω ότι είναι άρκετά νά κεντρΐσουν
  τύ ενδιαφέρον των ύιπευθύνων.
  Νά μέ συγχωρήσουν τά Καμάκια! Κι' ένώ θαΌελα
  νά μακρύνω κάΐπως τό κοντάρι μου άλλά ή τσιμιπΐδα
  τοθ νόμου καί βασικά ό αύτοσεβασμός δέν άστειεύον-
  ται··.·
  Ό Μητρο,πολίτης Πέ,τρ,ας Δημήτριος είπε κατη-
  φής:«κι έμένα μέ ήθελε ό λαός τής Κρήτης άλλά·.»
  Σ/τ' αύτιά μου ή φράση τοΰ Δηιμηϊτριου έ'φττασε ά-
  κρωτηριασμένη καί όφείλω σάν ύΐπεύθυνος άνατόμος
  νά την συμΐτληιρώσω
  "Ηθ'ελε νά προσθέσει ό "Αγιος Πέτρας δτι ό λαός
  μέν τόν ίίθελε άλλά τό Πατριαρχεϊο καϊ τό Ύπουρ-
  γεΐο Παιδείας άλλα «έκέλευον» καΐ άλλον προτιμοΰ-
  γεΐο Παιδείας άλλά «έκέλευον» καί άΊλλον πρρτιμοΰ-
  σαν.
  Μά, φίλε Δέσποτα Δημήϊτριε, ποίος λογάριασε πο-
  τιέ τουτο τό λαό; "Ολοι τόν «λατρεύουν» δταν πρόκει-
  ται νά τοΰ ζητήρουν τή <ρλέ6α τού βούλιμα νά την ά- πομυζήοο'υν κι' δλοι τόν άΐποθεώνουν δταν έτοιμάζον- ται νά τόν έξαποστείλουν στή μάχη, νά προστατέφει τά φλουριά, τό 6ιό καί τίς πλαδαρές γαστέρες τους! Ξέ- χασα Δέσποτα τό κυρΐότεροΐ "Ολοι τόν ποδογλύφουν τόν λαό αμα ζυγώνει ή ο>ρα ΐών έκλογών, ή κρίσψη
  ώρα πού καθορίζει ποίος θά κρατα καί πόσο μεγάλη
  καί τινος μετάλλου κ ο υ1 τ ά λ αί
  Πώς μοΰ διέφυγε αύτη τί «ουγκινηΐηκή» στιγμή κα-
  θοδου καϊ κατάΐττωΌης των «έκλεκτών» ύποψηφί
  ών άρχύντων μέχρι τά χαμίηλά λαϊκά στρώματα γιά
  νά έκλιπαρήρουν τή μαγιχή ψηφο.··
  "Ημαρτον Δέαποτα γιά την παράλειψη. Κι ΐίλλη
  φορά γ] να τα λές όλόκληρα ί μην ά,νοίγεις τό δγιο
  στόμα σου!
  Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  παιδία ένο φαντταστικό νούμερο
  ποϋ Ίσως όπως είπα παραπάνω
  προκαλεϊ φαιδροτητα.
  Στϊς ηρωικές λοιπόν γυναίκες
  τού Ηρακλείου εναπόκΐινται η
  ΐτραγμάτωσίΐ τού ονε'ψου τής
  «αντίπαλης ποΑης μας». Πρϊττει
  ούτε λίγο ούτε πολυ συμφωνα
  μέ τή μελέτη νά μεταβληθούν οί
  γοναίκες μας σέ κουνέλες γιά νά
  σώσουν τό γόητρο τής πόλης
  καί μή διαψεύσουν τόν δήμαρ-
  χό της ττού δήλωσΐ ότι είναι ικα-
  νοποιημένος ή ευτυχήί γιά την
  μελέτη πρός δυστυχϊα τοϋ ασθε
  νούς φύλλου πού στήν πά ρούσα
  φάση καλείται νά σώσίΐ την πο-
  λη.
  5.— Τώρα θά δουμε ποίοι
  ιιπεϋθυνοι καί ανεύβυνοι φο-
  ριις έχουν ενδιαφερθή
  νά μάθουν τί τέλος πάν¬
  των λέει αυτή η περίφημη ρυθμι
  στική μελέτη τού Ηρακλείου
  μας. Άς αρχΐσουμε νά ρωτάμΐ
  γιά νά μάθουμε ττοκς Υπηρεσί-
  ες έλαβον γνώση τού θϊματος.
  Η ττρώτη φυσικά θά είναι η
  ΥΠΑΚ ΐσως μί,ρικοί δέν την ξε-
  ρετε αλλά αυτό δέν έχει καί τό-
  οη οτρασία δίν μπορείτε νά τά
  ξέρετε και όλα. Η υπηρεσία λοι
  πάν αυτή έχα τμήμα χωροταξϊ-
  ας καί οί υττεύθυνοί τού θά μπο
  ρουσαν να μας διαφωτισουν πε-
  ρί τού σχεδίου αυτού, τηστευο-
  με ότι θά κάνουν ενα κόττο πού
  τόν οφείλουν στήν πόλη πού
  ζούνε.
  Η Δ)νση Τεχνικών Υπηρεσίαν
  τού νομού διά τού Πολεοδομι-
  κού Γραφείου ίσως έχει ενημερω
  θεΐ, αφ ενός λόγω επανδρώσε-
  ως τού μέ αρκετούς υπαλληλους
  αφ' ετέρου λόγω τής πτώσεως
  60ο)ο τής οικοδομικής δραστη¬
  ριότητος θά ίίχαν το χρόνο νά
  σσχοληθούν μέ τό προβλημα.
  Τά αυθοίρετα γύρω από την
  πόλη δέν τούς απασχολούν α-
  φού δέν ύπάρχει καταγγελία. Πχ
  ρτμένουμε καί απο κεϊ τί γνώμη
  εχουν σάν πιό υπεύθυνοι άνθρω
  ποι πάνω οτό ρυθμιστικό της
  πόλης τού Ηρακλείου.
  Ο Δήμος φυσικά σάν πιό αρ-
  μόδ:ος ίσως θα πρωτοτυττίσει,
  μιά συνάντηση ολων των παρα¬
  πάνω σέ κάποιο χωρο (θέατρο
  ΟΑΣΗ) με ακροατήριο όλους £-
  μάς γιά νά μάθουμε καί μεις τί
  μάς επιφυλάσσχι η μοίρα μας δή
  λαδή άν όλοι μας γίνουμε πολυ
  τεκνοι γιά εφαρμογή τού σχεδι
  ου «αντίπαλη πόλη» ή το Ηρα-
  κλειο χωριό.
  Η δήμαρχος των Αρχανών
  προσκαλεσε όλες τίς Υπηρεσιεί
  καί δημότίς -πκ γιά νά ενη|«
  ρωθούν πού θά χωρέσουν 10.
  000 Αρχανιώτες (το πού θά βρί
  θούν δέν έγινε γνωστό) άν δηλο
  δή θά ξεπατώσουν τό αμικλια
  γιά νά φτιαξουν σπίτια. Φυσικά
  στην ΕΟΚ μάς θελονν γιά τρο-
  φοδοσΜΐ με γεωργικά προ ι οντο
  των αοτικών πληθυσμών, αν ο-
  μως όλε< οί αντίπαλες πόλεις ΡΠ μάξουν την Ύπαιθρο η ΕΟΚ θα τϊγ τροφοδοτήσικ