91248

Αριθμός τεύχους

279

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ' αυτόν, κου «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, ηρολάλη νά π«ΐ <οπω καΐ μιό: συλλαλή δική τού. ■. εί—1-ΗΤΖΛΚΜ Ι. Ε5Ο ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛ ΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διβοθιΐν**»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΗΡΛΚΛΕ1Ο - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη V — Τηλ, 2Μ.291 Χρόνος 6ος—Άρ· Φύλ· 27$—_ρχ. 10 ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΛγΊ*. ΑΝΑΚΚ1ΟΓ£η£ » τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 25ο)ο ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ Κ ΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΕΣΕΩΝ Ποτέ πιά διακοπές στή Κρήτη-λένε οί Εύρωπαϊοι τουρίστες ΤΡΑΠΚΑ ΚΑΙ1ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ — Ποτέ τπό: στήΊν Κρήτη γιά Τουρν7μό.. ΑΛ' αύτη την άπογοη τειιτική φράση άτταντοΰν οί Αΰ στριοκο! πού έτπσκέφτηκαν την 'Ελλάδα, σέ μιά δισέλιδη ερει/- να τού περιοδικόν ΚΟΝ51)Μ£ΝΤ (Νο &__ 1960) δ,ργανο τού Αύ στριακού Ίνστιτούτου καταναλω των. Στό δημοσίευμα αΰτό^ ό Τού ρισμός τής Κρήτης περιγράφε- ται μέ τα πιό μελανά χρώματα. 'Αναφέρεται ότι τα ξενοδοχεΐα τής Κρήτης δέν έξυπηιρετούν κι άκόμη δτι τό νησί μας δέν είναι πιά έ)να φτηνό μέρος γιά τις δια κοιπές. Ή άλλαγή της 'ΕΞλληνι- κής νοοτροττίας, ήρχισε νά έντο πίζεται σ'Υ« — σΐγά άττό τούς ξένους. Ή τραγική τιροστΓΟΘειά μας νά ξεττουλήσου'με τα ττάντα — άκόμη καΐ χό φιλότιμο — γιά λίγα σέντς παραπάνω ο'Υ» σιγά μάς όδηγεΐ σέ ένα άδιέξοδο πού κάμπτει ή άττοτελματώνει την τουριστική κινήση, ΟΙ Αύστριακοΐ καταναλωιτές δ χι μάνο δέν συστήνουν την Κρή τη (χάν τόπο διακοπών άλλά την φέρνουν λΐγο — ττολύ σάν ττα'ράδιεγμα ττρός αποφύγη! Κι δλα αύτά την στιγμή ττού είναι γνωστή ή προπαγάνδα πού γίνεται στό έξωτερικό έναν τίον τού ΜΞλληνικού τουρισμοΰ άττό πράκτορες των Τούρκων καΐ των Ίσραηλινών. Είναι δή λαδί ένας τρόπος οίκονομικοθ πολέμου, τόν όττοΐο οί έχθρο! τοΰ 'Ελληνισιμοϋ χιρησιμοιττοιοΰν κατά τόν καλύτερο τρόττο. Κι έ μεΐς — απλώς — τούςδίνουμε δττλα. Δίνουμε οί ΐδιοι την εϋ- καιρΐα στούς ξένους νά μάς κα τηγορήσουν, δυσφημιζόμα<ττε, ά τταλλάσσοντας άττΐ* αυτόν τόν κόττο δσοι/ς ττλη,ρώνονται καλά γιά νά έπιφέ,ρουν πλήγματα στόν Έλληνικό Τουρισμό. Όμιος, δέν είναι μόνο οί Αΰ στριακοί. Τόν τελευταΐο καιρό δεκάδες ξένες έφη,μερϊδες άσχο- λήθηκαν μέ την 'Ελλάδα καΐ τόν τουρισμό της. Ή Αγγλικη Τουριστική έφη μερΐδα Τ.Τ.2 ('ΤΚΑνΕΙ. ΤΚΑ- οε αΑΖΕττΕ — ευκοΡΑ) στό φύλλο της 177 τής 29 Ίου νίου 1960 καΐ σέ κύριο (ττρώ- «Λουκέτο» έτοιμάζουν οί ρικρομεσαϊοι Κοιλοπονοϋσε ό κήποςμας καί γέννηοε ποντίκι Μέ μιά οΐκογενειακή συγκεντρώση τοΰ ιπολιτικοϋ κόομου στή δεξϊωση τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, άνάμεσα σέ ψρέσκο ταρ,αμα καΐ τραγανούς κεφτέδες, μέσα σέ μιά χαρούμενη άτμόσφαιρα άνθρώπων πού άλληλοϋ.ποολέπονπαι καΐ πλατύγυρα χαμόγελα πρ,ρ- σώπιον πού άλληλομισοϋνται θανάσιμα καΐ άλληλου- δρίζονται άνά πασάν στιγμήν και είς πασάν ευκαιρίαν γιά την εξασφαλίση, κάποιας ταμπακιέρας, γιορτάστη- καν τα έξαχρονα τής χουντικης κατάρρευσης! Οί κουστουμιές, τα σμόκιν κι οί πανάκρΐβες τουα¬ λέττες των κυρίων, τα .παριζιανικα άρώματα καΐ τα βαρύτιμα ατολιδια εστελναν τίς άστραίΐκερές ανταυ- γειες τους νά χορ,οπηδήσουν πάνω στίς χρυσαχτιδες ιών βλοσυρών προβσλέων. Κι' ό λαός, ουβισμένος ώς τα πηγούνι στόν πολύΐτι- κμο αόχθο τής άφόρηιτης κι άβίωτης πώ καθημερινα- τητας, μέ τίς κσπρανοψαρες δεξαμενές ν ό&ώζουν τα ζουμιά τους στό σακκάκια μπρός στίς πορτες τού ο· που καμώνονται πώς παίζουν τα -παιδία τού, μέ τις βο- θρΙΚές παραλίες τού τίς γεμάτες χολερα καΐθανατο, μέ τα σχολικά έρευπα πού στεγάζουντχς φρουδες έλ πιδες τού γιά πρόοδο μέ τα άσφυιξιογόνα αέρια νά τού "αϊανάζουν τό λάρυγγα μέ τό κατοχικό σχεδόν χαρ- ίοΧ^Γστή^ασμΐνΛ™ παλάμη Υ* **"$£ το πειναο ό λαός ό δουλευτής, τή νυχτα της γιορτης κυρτώνεί τόν ΐά,ηλο καΐ προσπαθή νά κατατηεχ τό ιταχύρευστσ σάλιο τής άπελπισιας ανάμ!κτο μέ ^ χκές μπουκιές νέφους αϊθαλαμιχλης! Βαρύγδουπα όνόματα εκπροσωπών τοΰ «λαου» θ^πευ- ΐ,κα λ,κνίζονταν μέ τεαράπαχιες φχρμες τηο; οίκονο- μικής όλιγαρχΐας οτίς «αταπράσανεςάλέες τού π.ρσε_ δρ,κοϋ μεγάρου, μέσα στή σκάφη μιας ^°ν^0^ ναντΐληψης πώς πρέπεχ ή Δημοκρατία ^ ^εριφρου οηθεϊ άατ' δλους τούς "Ελληνες γιά νά δρέπουν καΐ νά νέμΓντω τους καρπούς οί χΐλ^ προνοριουχοι στουμάδες καΐ φρακοφόροι! των που ΕΦΤΑΣΕ Ο Κ0ΜΠ0Σ ΣΤΟΧΤΕΙΜΙ ΣΕ ΘΛΙΒΕΡΟ ΚΑΛΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ 01Κ0ΗΠΗΙΚ0Ι ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ.. "Έφτασε ό κόμπος στό χτένι. Μερά μέ τή μερά δλος 6 'Ελλη νικός λαός νοιώθει δλο καΐ πιό κοντά οτό σδέ,ρκο τού τή θτ)- λιά. Πού βαδΐζουμε λοιπόν; Σέ οί κονομικό μαρασμό; Στήν έξαθλϊ «οση; Ποΰ μάς όδηγοΰν τέλος πάντων οί οΐκονομικοι... έγκέφα λοι τής δεξιάς; Στό Νομό ΊΗρακλεΐου ή κατά σταση είναι άπελττιστική. Στήν πόλη οί έπιχειρήσεις άπτειλοΰν- ται μέ άφανισμό. Μαγαζιά ξε- νοικιάζονται. Έπιχειρήσεις δια- λύονται. ΈτΓαγγελματΐες κάνουν αΐτήσεις γιά ττχώχεοση. Γραμμά τια διαμαρτύρονται σωρηδόν. Καί οί μικρομεσαϊοι, ζοΰν κάθε μερά, τό άγχος τού «λουκέτου» ΟΙ Οίκονομολόγοι τής Άνα- τολικής Κρήτης σάν εϊδικο! επί τοΰ θέματος; άποφάσισαν νά πραγματοτΓοιήσουν μεθαΰριο με γάλη σύσκεψη δττου θά έξετα- στεΐ ή κρΐση τής Ήρακλειώτι κης άγοράς. Καΐ ένώ μπαϊνουμε σέ μιά καικοάργια ττβρΐοδο έκτττώσεων, οί προβλέψεις είναι περισσότε- ρο δισοίωνες, άπο κάθε άλλη φο ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ρά. Οί έττταγγελματίες πού έ- χούν νά καλύψουν άμεσες άνάγ κες, ττεριμένουν μέ άγωνία τό πρώτο είκοσαήμε,ρο τού Αύγού στου. Περιμένοον Τσως κάττοια σανίδα σωτηρίας μέ την έλπΐδα ρευστοττοίησης των «στάκ» τους ©ά άνοιχτεΤ δμως ό κόσμος σέ άγορές; Ασφαλώς δχι. Όχι γιατΐ ό ττληθωρισμός μεΐωσε τό κατά κεφαλήν εΐσόδημα καί τίς δυν»ατο*ηες άγοράς. ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Τα ϊδιο τραγική εΤναι ή κατά στασή σχήν έττορχία. Ό άγρο- τικός πληθυσμός, θεωρεΐται ό κατ' εξοχήν αΐμοδότης τής άστι κης άγοράς. "Ομως οί άγρότες τοΰ Νομοΰ μας, ζοΰν δύσχολες ώρες. Τα προϊόντα τους πουλι οΰνται σέ τιμές πού δέν καλύ- πτουν καλά - καλά τό κόστος παραγωγής. Τα λπτάσματα 6- ττερδιπλασιάστΤ,καν. Τό: φυτο- φάρμακα τό ΐδιο. Τα καλλιε,ργη τικά έξοδα άνέβηκαν κατακόιρυφα Ή πολιτική τής μονόττλευρης λιτότητας θριαμδεύει, Μέ άττο- τέλεσμα ο! τάξεις πού συνθέ- τουν την Ήρακλειώτικη (μά καί την "Ελληνική κατ' έττέχταση) κοινωνΐα, νά περνοΰν δύσκολες, πολύ δύσκολες ώρες, Μιά βόλτα στή άγορά τ.οΰ Ηρακλείου θά πείσει καί τόν πιό δύσττιστο. "Η άκόμη καί μιά κουβέντα μέ τούς ετταγγελ ματίες θά δείξει πώς οί ττωλή- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σνλίοα 4 το) άρθρο τής τοΰ V 10 ννΑΙ_- ΚΕΛ άναψέρεται στήιν κάμψη τού Έλληνικοΰ Τουρισμοΰ καΐ γράφει δτι στήν Έλλάδα ό πλη θωρισμός αύξάνεται κάθε χρόνο κατά 25ο)ο. Ή ΤΚΑνΕί ΤΚΑΟΕ (5ΑΖΕΤ ΤΕ άναφέρει συγεκιριμένα τα έ ξήζ: Ή Έλλάδα ψοβάται μεγαλΰ τερη πτώση στόν Τουρισμό. Σήμφωνα μέ τα στοιχεΤα τοΰ Απριλίου τα όποΐα δείχνουν ττε ρισσότερο άττό 25ο)ο μεΐωση τής τουριστικής κίνησης συγκρι νόμενη μ' αύτη τοΰ ττροηγουμέ- νοα "Απριλίου 1979. Άν ή ρο ■πή αυτή συνεχιστεΤ αύτό τό κα λοκαίρι θά μποροϋσε νά είναι τό χειροτερο άττό τό 19745 δταν ό φόδος τού πολέμου προκαλούμε νος άπτό τή Τουρκική έττιδρομή στή Κΰπρο εψερε την κατακόρυ φη τττώση. Στή μεΐωση τής του ριστικής κίνησης συνέτεινε ή με γάλη τττώση τής δορειο- άμερι κάνικης άγοράς πού φτάνει τα 41,8ο)ο ένώ οί ίλλες άγορές δείχνουν έτπο-ης ούσιαστική τττώ ση. Με άοτττέλεσμα 23,3ο)ο λι γόχερη έπισκέτττες άπό την 'Α- σΐα, 24,4ο)ο άττό 'Αψριική 77 ο)ο άπό Αύστραλΐα και Ν4α Ζή λανδΐα. Τα στοιχεΐα Απριλίου δεΐχνουν δτι ή πτώση γίνεται χειρότερη τταρά δελτιούμενη. Οί άφΐξεις άττό την Εύρώττη είναι κάτω κατά 15,2ο) ο τόν 'Απρΐ- λιο; άλλά έκεινο πού θά φέρει μεγαλύτειρο ττλήγμα είναι ή μεΐ ωση των βορειο -ίΆμερικανών τουριστών ττού φτάνει τό 55,3 ο) ο Οί άψϊξεις άττό την 'Ασΐα τόν Άπρίλιο επεσαν κατά 56,5ο)ο την Αύστραλΐα 26,7ο) ο ΟΊ Έλληνικές έπιχειρήσεις άπό την 'Αφρική 34ο)ο και άττό κρουαζιεροπτλοϊων πού σύμφωνα μέ τούς ΰττευθύνους τών^Τττιχει ιρήΐσεων αυτών κάλυψαίν τό 40 ο)ο τοΰ Ελληνικόν Τουρισμοΰ πέρυσι άντιμετωίΓτίζει 27,9ο)ο πτώση των έττιβαχών, Ό καθη- γηίτής Δασκαλάκης πρόεδρος τού 'ΕβνικοΟ ΌργανισμοΟ Τοι» ρισμοθ εΐπε δτι ή '-Ελλάδα ύττο Φέιρει δπως δλες οί αλλες Εύρω παϊκές χώρες άττό τή τττώση • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Ένας χρόνος άπό τό μοιραϊο ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ Νίκθζ Πφακης. Μιά φωτιινή φυσαγνωμϊα πού ϋσβυσχ ιτρίν ί¬ να χρόν,ο στή Μόσχα. 'Ενια< γνή- σ»ος λαΥκόί αγωνστής, ένχχ ΕΠΟΝίτης πίστός στήν ιδιολογία τού, ένας άν&ρωπος που κατά- φιρζ νό κυρκιρχήσει στήν Ηρα- κλιιώτικη κοινωνία. ΔιακοσμηίΤΓΐς, δημοσιογραφο< γραφίστας, σκιτσογράφος, ζω¬ γράφος, μηχανηιός, ποιητης... Κονιϊς δέν ήζιρΐ τί υπτριϊχί πιό πολύ, στήν οττανιο προσωπιχό- τητό τσυ. Ένα χρόνο πρϊν, ο Μόνος Χά ρης έφιρνε απά τή Μόσχα ένα μικρά κιβ]ώτιο με την τεφρα τουΐ Ότι καί νά γραψουμΐ σ' αυ¬ τή την εφι>μιριδα θάναι λίγο.
  Τόν Νικο τόν ξέρομε τόσο κα·
  λά, ήταν ϊνας ιητό τούς πιό άμι
  σους συνιργστες μαςΙ Μέ αληθι
  νή όμως συγκϊ>/ηση — σάν οαΐ·
  νης τής γυνοίχα< τού πού έκανι προχθις το μνημόσυνο τού ή σάν εκιινη ττου νοοώθουμε κάθί φορά πού χφί.9ζ~αι νά βάλου- με μιά μακιττα τού στήν «Αλή- θίΐα» τονϊζουμε, ηώς ο Νΐκο< δέ θά ζιχοοτιί ποτέ, αλλά θάναι γιά μά< ενας πραγματιχ»< φό- * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4 ΔΙΨΔΜΕ (ΚατοΓκοι Αμικλοκηπων, Λεωφ. Κνωσσού, 'Ανιος Ιωάννης κ.λ.π.). Μιό συνέντευξη μέ τόν Πρόεδρο τής ΕΓΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑ: άρχίζει ··· Καινούιργιο· αγώνις αρχίζουν από σήμερα. Οί στσφιδοπορα· γωγοϊ, η πιό αγυνιστΝτή τάΐζη τού ντοπιου πληθυσμού, παιρ- ναυν πάλϊ στά χέριο τους την οημαία τού αγ)ώνο καϊ κατεβαί- νουν μέ τικττη «οί βϊληση νά ζή τήσουν ίνα κομμάτι ψωμϊ. Η σηψερινη συγκεντρώση εί¬ ναι τό ξεκίνημα. Μιά συγκένττρω ση ττού θά αποτιλΐσ» την αφε- τηρ'ια των φιτεινών κινητοποτή σιων. Εν τώ μεταξύ, δυό βοομά5« ίΙΓο! στή μάχη βρΐσκοντα! των λαφύρων· είναι έκεινο που ποΛΐτικοι μυ^1^ . ,. τελεία δέν δϊανοσΰνται νά άποκαλυψουν στό Λαό! χρόνια κύληοαν καί κανένας ήγέτης δέν εξή- χρυνα ι χογαριαομό καί πρός οφε- στους ΕΛΛηνες γ1" λ"ι"γ ^, ~ ττ-— * -,λ ό πρα^κόπημα μάς τό άναμάσχτ λα μπροστα πού άστυνομεύσυν στό Έλλην,κό « ^Ιτοιες κουΰέντες δέν τις έκοτομΐζει κανείς νια- τΐ Εέρει πώς την ϊδια ώρα θύ στερέψουν οί κάνουλες- στούς καταπράσινους κηΐτους της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ στώ καί οοϋ εΰχομαι νά γίνεις γρήγορα καλα καί νά γυρισεις σι6ερ.ένιος κοντά μας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Τα χάλια τής στοιχειώδους Έκπαίδευσης ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 250 ΣΧΟΛΕΙΑ 21.191 ΜΑ8ΗΤΕΣ - 780 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Άπαρχαιωμένοι μέθοδοι έκπαίδευσης των δασκάλων Όπΐυσδήποτε δέν θά γγοΟ με κάτι νέο λέγοντας δτι ή Παι&εΐα στήν Έλλάδα νο- οεϊ σ' δλες τίς βαθμΐδες της. Τα πρ,οβλήματα τής 'Α νώτατης καΐ 'Ανώτερης έκ παίδευσης γίνονται γνωστά πχό πλατειά, λόγω των κι έιηίοτις γνακηά γίνονται καί τα προβλήματα τής Μέ σης Έκπαδευσης (Πανελ- λήνιες έξετάσεις, είσαγωγι κές στό Λύκειο) κλπ. "Ενα κομμάτι δμως τής Έκπαί¬ δευσης άντιμετωπίζει σω- ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ • ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΙΓΙΑΣ Ένα ιπίκοιρο όρβρο τού δι>-
  κηγορου Γιώργη Στραπάκη
  • Τό σκδομα κτνδιίας τού ΟΓΑ
  • 'Ενα ιρώτημο γιά τό ΤΑΞΥ
  © Ο .χρυσοδοκτυλος τη—α<. ρεΐα προβλημάτων πού εί¬ ναι γνωστά μόνο άπό τούς $μεσα ένδιαφερο,μένους- Είναι ή στοιχειώδης έκπαί δευση. Θά έζετάσομε τα γε νικότερα ΐτροβλήΐματα πού ύιπάρχουν σ' αύτό τόν χώρο καί θά προσσταθήισομε νά ακιαγραφήσομε τα προβλή¬ ματα πού άνπεμτωπίζονται στό νομό καΐ στήν πόλη τοθ "Ηρακλείου· Α) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Πρόσφατες είναι οί κΐνη τοποιήσεις των σπουδα- οτών των Παιδαγωγικων Άκαδημιων (Π.Α.) γιά ά- νωτατοποίηση των στωυ- δών τους καθώς έπίσης γνω στή είναι καί ή «ρευστή» θέση τοθ Ύπουρ,γείου πού μιλά γιά άνωτατοιποίηοτι ά πό τ ό σχολικό έπος 1982 καί πέρα. Ή μή άναπατο- ποίηση δμως των ΠΑ· δημΐ ουργεϊ σοβαρό πρόβλημα, όίΦον δέν άποκτοϋλ' οί δα- ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ σκαλοι την μορφώση έκεί- νη πού είναι άπαραίτητη γιά τίς σηιμερινές έκπαιδευ τικές καΐ κοινωνικές συνθη κες· Είναι δέ γνωστό πώς ό χαρακτήρος ενός παιδιοΰ δια,μορφώνεται τα πρώτα χιρόνια ιών σπουδών τού ά ρα στό δημοιτκό Β) ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙ- ΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ- ΣΜΟΣ ΤΗΣ ζεται στά βιβλΐα μέ πο&ά, μαγειρεύει, καί παίζεχ συ- νεχώς τό ρόλο της νοικοκυ ροπούλας· Τό άγοράκα κου ρεμένο γουλί, έτοιμάζε.ται γιά αχαρους ρόλους· Έτοι μάζεται γιά βάνραγαθΐες», «παλληκαριές» άφοΰ πάν- τα οί "Ελληνες νιχοθν καί οί ίίλλο: είναι σαφώς κατώ τεροι. Ή άλλαγή τώ' βχβλΐίιϊν καΐ των προγραμμάτων τοΰ Δημοτιχοϋ είναι κάτι παρα πάνα} άπό άίπαραΙτηΐΓη, για • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίοα 4 καί κάΐτι πριν από την έναρξη τού τρύγου, η κυ§«ρνηση τηρίί «σιγήν ιχθύορ). άν* έχιι προβεΐ ο έ καμμιά ονακοίνωση γιά την τύχη τής οταφ'ιδας. 'Ετσι κατε βαΙΙηαιν οί ιαγράτις σή*ίερα οτήν ιτρώτιι τους γιά φΐτο α- γωνιστιική κινητοττο'νηση. Ένας τιμιος αγώναις αρχίζίΐ. Ένας α¬ γώνας ετπβϊωσηί. Άς δοάμε ομως ιτως μάς πε- ριέγραψε την καττάσταση τού α- γροτικού κοσμου καϊ ιδίως των σταφ:δοπαραγωγών ο Πρόεδρος τής £ΓΣΗ κ. Μονώλη< Γαραλάς. τα πιό κύρια ση- μιία τή Ό 'Αγ'ρστικός κόσμος σννει- δητοττοίησε χψ άνάγκη τής έ- νότητας καΐ ξεττ&ρασε όρισμένες δασκολίες ττού στό παρελθόν εΐ χον καλλιεργηθεϊ έντεχνα. 'Αττό τούς έχθρούς τοθ άγροτικοθ κινή ματος γιά να τό διαβτΓθΰν καί νά τό άττοδυναμώνουν. Φέτο άμαφωνα ά~οφάσισαν οί όργανώσεις της Κρήτης ττού £ χοι/ν καί στήν ούσία την τταρα γωγή σουλτανΐνας νά ζητήσουν τή τιμή χών 80 δραχμών. Οί 80 δρχ. δέν είναι αύθαΐρε το νοιόμί,ρο άλλά βγήκε Οστερα άπό ττολλή πιροστίάθεΐα καΐ .με- λέτηι καΐ μιτορονμε νά ποΰμε δτι είναι το έλάχιστο πού μτταρού- σαμε νά ζητήσονμε. άττο την Κι>
  δέρνηση. Γιατΐ τό καλλιεργητιΐρΐό
  κόστος άνέρχεται στό 75,50 κ«
  τα κιλό. Και οί μοναι πού δέν
  φταΐνε γιά τό ύψηλό αύτό κο-
  στος είναι οί άγρότες. "Οτπως χθ
  νίσαμε στούς άρμόδιους 'Υιτονρ
  γούς μέ στοιχεΐα πού δέν .μπτο
  ροθμε νά άρνηθούμε ή μεΐωση
  τής τταραγωγής στμί(>α φτάνεΐ
  τό 30 — 4Οο)ο. Τό λιιτασ'μα
  τα μέσα σέ 6 μήνες πή,ραν 63
  ο) ο. Τα Φυτοφάρμακα αύξήθη-
  καν άττό 50 — 17Οο)ο κσΐ ή
  κατανάλωοττ τους τριπλασιάστη
  κε λόγω των τελετυοΐ—' ασθε¬
  νει ών ~,χ. ή φώμωψη ττού σΛτει»
  λεΐ μέ καταατροφή τα βμττελιβ.
  Κ ι άκόμη αύξήθηκαν
  Μηιχανήματα: κβλλιεργητικά
  50ο) ο
  Ήμε.ρομΙσθια 5Οο)ο
  ΟΊ τταιραγωγοί τί ζηΐτάνε; Την
  τιμή ττού άττόλσΛΧΓαν πέρισνΐΓθύ
  ό μεσος δρος είναι 58 δρχ. κφ
  ενα ττοσοστό 3 5ο) ο πού δταν &
  σταφιδοπαραγωκγός ττάρει αύ¬
  τά τα χρήματα διττνς καλττάζει
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σβλίδθ 4
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙΛ0ΓΑΡΙΑΣΜ01
  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ
  Τού Οίκονομολόγου, ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗ
  Τα βιβλΐα τοϋ δημοτικοΰ
  ορχολεΐου χαρακτηρίζονται
  τό λιγότερο σάν άνττδηιμο-
  κρατικά καΐ έ^ω άιπό τα
  σύγχ,ρονα ρεύματα τής έ-
  ποχης.
  *Έτσι δέν διδάσκεται ή
  ίστορΐα τού τόπου κατα-
  ναίγϋς. Τό κοοΐτσι
  Ο ΑΓΩΝΑΣ
  ΑΡΧΙΖΕΙ...
  ΟΛΟΙ
  ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΧΎΓΚΕΝΤΡΩΓΗ...
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
  ΣΎΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ !
  Το θψα τούτο ιίνοι πόντοτε
  ιπίΝαιρο γιατί οί κυβίρνήσιις
  τής «Νέος Δημοκρατίας» εττικα-
  λουνται κατθ συστιΐΜα την αυ¬
  ξήση τοϋ κατά κεφαλήν εισοδη-
  ματοί γιά νά πείσουν τόν Ελλη-
  νικό λαό ότι η οικονομϊο συνχτ
  χώς ανίρχεται. *Α{ αρχϊσωυε
  λοιπόν από τή βάση, δηλαδή α¬
  πό τ"κ α—ιμήσιις τού εθνικοϋ
  προ'ι όντος μί τίς οποίες — ώς
  γνωστόν — ασχολήται η υπη-
  ρ«7ΐα ξθνικων Λογοριασμών
  τού Υπουργικώ Συντονκχμοΰ.
  Τίς οπιμήσεις ουτ«ς λαμβά-
  νουν ώς δζοοΐΗνο οί κοβιρνητι-
  κοι παραίγοντες. οί οικονομολά-
  γοι, κα6_; καϊ οί Δΐίθνίες Οογα-
  νισμοί. Δέν «ναι, δέ απορΊας ά-
  ξιο γιατί «τί τ|ων Απριλβνών
  δκκηρυσσετο μιτ' επιμονήν στο
  εξωτερικο, ότι στήν Ελλάδο
  συντιλιίται μιό τσχυτάτη οικο-
  νομική ανότττυξίΐ, ένα αληθινο
  θαϋμαΙ
  Τί όμως ακριβώς συνφ»νι;
  Η χώρα μας ευρίσκετο πράγιααι ι
  επικ&φαλής τής οικονορικής ανο
  ή μήπως εηροικιτο ττφϊ
  ω<; Τό αληθίς όνο» ότι ατρόαι- ιο πιρϊ ονιΠΓτρέπτου πλανης, γι ατΐ ο» εθνικον μας λ)σμοι ήσαν • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή
  ΣΕΛ/ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  Μέ όφορμή την έκΘεση οτό παλιό λιμάνι
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΔΡΜΔΚΕΛΗΣ
  Ή αίσδητική διαφοροποίηση^καί
  τα κεντρίσματα τού οήμερα..,
  Κίσθ£ εποχή 8χει τΐγν δική
  της ταυτότητα, τό δικό της
  «είναι», ποϋ στόν τομέα τής Τέ¬
  χνην μεταφράζεται σέ κοινούρ-
  γιους εκφραστικους ορΐζοντες,
  καινούργιους αισθητικους κανο
  νες. Κι όταν Κιμε «εποχή» διν
  μπορούμε νά καθορϊσουμε χρο-
  νικά τον όρον
  Η γλυπτική τού Γιάννη Παρ
  μακέλλη αποτελεί ένα ζωντανό
  παράδειγμα αυτής τής διαφο·
  ροποίηση<;. Κάβε μερά πού περνά, οί μορφές απλουστεύουν. Τό μπου κέτο μέ τα λουλούδιο (πρωτυ- μαγιά 1976) έγινε ένας μπλούντι ζο< όρος κάπως γεωμετρικός, μιά απεικόνισιν τού πυρηνικού ολέθρου. Τα σημαδεμένα κορ- μιά των μαρτύρων καί των θυ μάτων δέχτηκαν μια αισθητικη διαφοροποίηση, χωρίς νά στα- ματήσουν νά απεικονίζουν στιγ μές ανακαίτεμένες με δάκρυα, στιγμές που εκφραζουν την κοι νωνΐικοπολιτική κοσμοθεωρία τού καλλκτέχνη μ' ένα τρόπο εν τυπωσιακό καί πρωτογνωρο. Η καινουργια δουλειά τού Γιάννη Παρμακέλλη, είναι απαλ λαγμενη απο τίς λεπτομερείς της αμέσως παλιοτερης. Τα λου λουδια στό μπουκέτο τής Πρω τομαγιάς, δέν υπάρχουν. Γνωρί σματα μιάς άλλης εττοχης, μά; εξηγεϊ ο ίδιος ο καλλιτέχνην, μ - άς εποχής ττού ττέρασε... Κι α..- τή ακριβώς η λεπτομέρεια που τώρα λείπει από τό έργο, ανοί- Από έναν λαικό ποιητή ΑΓΠΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ Άγωνιστές θέλει ή άλή|&εια καί ιό δίκιο, γιά νά προκύψη ό τόπος αύτός , κι άς είναι πλημωμή τό οταύρωμά ιους, μέ σταρύωμα έπληρώθει κι ό ΧμισΓος Χωρίς τό σταύρω>μα άνάσταοη δέν γίνειαι,
  χωρίς θυοιες δέν γράφεται ίστορΊα,
  κι' άικόμη δέν έξαψανίζονται ψέμ/μαια κι άδι,κία
  Μέ τούς άγώνες τ' άσκηιμα πλήθη θά λιγάνουνε,
  κι οί κούφιοι άφέντες δέν θαχουν τόιπο νά οταθοϋνε,
  £χουν τήδύναιιη οί λαοί αμα τή νοιώσουνε,
  ελευθέρα καί δηυοκρατικά νά ζοϋνε
  Μέ ιούς άγώνες 0ά διώξουμε άπ' τύν τόπο μαι;
  βάσεκ; θανάτου ξένου προστάτη
  (Γιά τα δικά τού καί μόνο τα συιμφέροντα
  θέλει τον τόπο μας νά κάνει στάικτη)
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΊΆΚΗΣ
  ((ρωμαίος»
  ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
  Διαφημίσεις ίτά Αύτοκινήτων
  Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΚΙ
  γει καινούργιους δρομους έκ-
  φρασης. Γενικευει τα πράγμα-3
  τα τοποθετή σ' ένα άλλο πλαι-
  σιο, μέ πιό έντονες ανησυχίες
  ττιο καυτούς προβληματισμούς.
  Ασφαλώς κάθε εποχή σφραγίζί-
  ται απο τίς κοινωνικάς διεργασί-
  ες, τίς πολιτικές της μεταβολές,
  κάθε εποχή αφήνει τα σημάδια
  της στήν ιστορία. Κι εκεινη α¬
  κριβώς η ιστορική αλήβεια δι-
  καιολογεί πιό έντονες ανησυχί¬
  ες γιά τό μέλΑον τής ανθρωπό¬
  τητος.
  Η γλυπτική τού Παρμακέλλη
  εξαικολουθε,ί νά είναι μιά Τέχνη
  διαφοροποιημένη από τούς
  γνωστους της κανόνες. Δεν εί¬
  ναι μιά τέχνη στατικη. Κ» έτσι
  έρχεται πιό κοντά στην ανβρώ
  πίνη φύση. Οί μορφες τού είναι
  μαζί φυσικές καί αφύσικες. Κ,-
  νοΐίνται, υπάρχουν, διαμαρτύ-
  ρονται. Δημιουργουν δηλοδή
  συνολα παραστάσεων, τοποθε
  τουνται οτον περι,βόλλοντα χώ
  ρο, δείχνουν κατά κάποιο τρό¬
  πο τόν άνθρωπο πού σ' όλους
  τούς αιώνες μοχτούσε, σ' όλου< τούς αι|ώνες προσπαθούσε νά υιμώσει φιονή διαμαρτυρίας... Αυτο ακριβώς κάνει ο καλλι τέχνην μαζί μέ τούς ήρωές τού. Διαμαρτύρεται, χωρίς όμως νά περιορίζει την τέχνη τού σττ οτενά όρια τής διαμαρτυρίας. Μετουσιώνει σέ μηνύματα τα κιν-ρίσμαιτα τής καθη|ΐιερινής ζωής. Κι αυτά τα κεντρίσματα είναι η πιόΓ σίγουρη πηγη γιά τόν κριτικό τού αυριο. ΤεΑειώνοντας αυτό τό σύντο μο σημείωμα, θά πρέπει νά υ- πογραμμίσουμε ότι ο Γιάννης Παρμακελλης μας έδωσε πραγ- ματικά μιά ελπίδα στήν ομαδι- κή έκΘεση γλυΓττικής, πού γίνε- ται αυτές τίς μϊρες στό λιμάνι. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«>♦♦♦♦
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιύργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρίτης 5
  Παλαιά Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώοτας Κα66αδίας
  Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  Ο «Ταχυδρόμος» τοϋ Λονδίνου
  καί ό κ. Κυριάκος Διακογιάννης
  Μέ άφορμή μιά διάλεΕπ τοϋ διευδυντή μας
  κ.
  Μέ τον καινούργιο διευθυντή τής «Άλή&ειαι;»
  Κυριάικο Διακογιάννη, άθχολείται στό τελευταϊο
  φύλλο, ή Έλληνύφωνη έφηίμεριδα ιοΰ Λονδίνου «Ο
  ΤΑΧΥΔΡΟιΜΟΣ» παίρνονπας άφορρή άπό μιά διάλε-
  ξη πού έδωοε ό κ· Διακογιάννης στό Πύργο τής Ή-
  λείας.
  Ή άγγλόφωνη εφημερίδα γράψεΐ:
  Κ ΥΡ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  λοττάτι καί ήπιε μέχρι την τε¬
  Προδλή,ματα τοΰ συγχρόνου λευταία σταγόνα την πίκρα τού
  Έλληνισμοϋ — Μιά
  στόν Πύργο Ήλείοος
  διάλεξη κατατρεγμενου μεταναστη
  Πρόσφατα λάδαμε μιά πρό
  σκλησι γιά νά τταρευρεθοΰμε σέ
  μιά διάλεξι. Όιργανωτής ήταν ή
  Ίερή Μηΐρόττολις Ήλείας και
  Ώλένης καί ό καλών ήταν ό Τδι
  ος ό ττροκαθήμενος τού Μητρο
  πολιτικού θρόνου, ό Σεδ. Ήλεί
  άς κ. Άθανάσιος, Ή πρόσκλη
  σι έγραφε:
  «Πυργος 2 Ίουν'ιου 1980
  Την ττροσεχή Κυριακή 8 Ίου
  νΐου καί ώραν 7.30 μ.μ. θά μι
  λήση όστό τό βήμα τής ΆτΓοστο
  λικής Διακονίας Πύργου (άπέ-
  νανη ι άττό τόν Καθεδρικό Ναό
  τού Άγίου Νικόλαον) ό γνω
  στός συγγραφέας των συγκλονι
  στικών διδλίων «Πωλεΐται Πα¬
  τρίς», «Οί Σαρκοψάγοι τοϋ Έλ
  ληνισμοϋ» καί αλλων άποκαλυ-
  τττικών ονγγραφών κ. Κυριάκος
  Διακογιάννης μέθέμα: «Προδλή
  ματα τού Συγχρόνου Έλληνι-
  σμοϋ»
  Θά χαροϋμε ττολύ εάν καΐ
  Σεΐς μέ τα μέλη τής οικογενεί¬
  ας σας τταρευρεθεϊιτε στήν ένδι
  αψέρουσα αυτή διάλεξι.
  Μέ εύχές καί εύχαριΟτίες πολ
  λές ό Μητροπολίτης
  Ό Ήλείας Άθανάσιος»
  Δέν μττορέσαμε νά φθάσουμε
  μέχιρι τάν Πύργο τής Ήλείας
  γιά ν' άκούσου.με τή διάλεξι.
  "Όμως μάθαμε ότι «σείοτηκε»
  — όττως λέμε — ό Πυργος.
  Ό Κυριάκος Διακογιάννης
  συγγραφέας ιμιάς σειράς έινταπτω
  ιακών βιβλίων πού καταττιάνον
  ται μέ πάθος γύρω άπ' τα προ
  δλήματα τοΰ συγχρόνου 'ΕΞλλη
  νιομού> εΤναι μεγάλωμα τοϋ Ά
  ττόδημου Έλληνισμοϋ. Σ^ούς
  κόλττους τού (.μ' εδρα τό Παρ!
  σι) έζησε μιά είκοσαετία τΓεριττέ
  τειες κ ι άγωνίες. Κορύφωμα ή"
  ταν ή στρατΐΓΛΤΐκή έπταετία
  ττού τόν βρήκ€ νά τταραδέρνει
  αοθμαίνοντας στήν Εύρώττη, χω
  ρίς νά μττορεΐ κάττοί/ ν' ά,ρπα-
  χτεΐ καί νά βρή άποκούμπι. Κα
  τ,έβηκε μέχρι τό τελευταϊο σκα
  Τή ττεΐρα πού απέκτησε τα
  διώματά τού, τα εκανε βιβλία
  Καί μέσ' όπτ' τα 6ι6λΐα τού
  θγαΐνει τό «πιοτεύω» τού ττού
  όλοκληρώνεται σέ τρείς λέξεις:
  «άγάητη στήν Έλλάδα». 'Αγσ-
  ττη τέτοια πού μόνο όσοι εχουν
  ζήσει γιά χρόνια εξω, νοιωθουν
  γιά τό τόπο τους.
  Θά θέλαμε νά συγχαροΰμε
  τόν ψωτισμέινο Ίεράρχη Σεδ. Ά
  θανάσιο πού στή προσπαθεία
  τού νά βοηθήση τό ττοίμνιό τού
  δέν τού υχερεΤ καί αύτοΰ τού εί
  δούς την τροψή. Δηλ. διαλέξεις
  πού ξεφεύγουν αττ' τα γνωστά
  καί τετριμμένα καί ττού σκοπεύ
  ουιν στήν άφύττνηση καί στό
  ρυναγερμό τού κοινοΰ γιά τα
  ττροδλήματα πού άπειλοΰν τόν
  σύγχρονο Έλληνισμό.
  Πλατ. Δασκαλογιάννη 20·Ήρα'κλειο τηλ: 288847
  χαςιβεύετε καΑά & φθηνά
  Ή μόλυνση
  υάς άπειλεϊ
  ι Ε Ρ
  Ο ΠΟΡΙ ΚΩ Σ
  Αηλο
  •Επίφής
  Άττλό
  ΈπΙφής
  Λονδΐνο
  89ΟΟ
  12000
  ΜαΒρίτη
  8900
  135ΟΟ
  ΓΊαρίοι
  8500
  12500
  Μιλανο
  74ΟΟ
  1Ο5ΟΟ
  Μοναχο
  75ΟΟ
  1ΟΟΟΟ
  Ρωμη
  6500
  1Ο8ΟΟ
  Φρακφουρτη
  82ΟΟ
  1Ο5ΟΟ
  Μ έ Πούλμαν
  ' ΕΧΡΚΕ53
  "Αματερνταμ
  87ΟΟ
  13ΟΟΟ
  Λονβΐνο
  2500
  45ΟΟ
  Βεραλίνο
  8800
  12000
  Μιλανο-Μπο- __
  Βρυξελλ-ς
  8500
  125ΟΟ
  λώνια-Βενετία 1900
  37ΟΟ
  Κοπεγχαγπ
  9900
  155ΟΟ
  Νάπολη - Ρωμη:__
  Σταχάλμπ
  1ΟΟΟΟ
  18500
  Φλωρεντία
  2500
  45ΟΟ
  Βιέννη
  6600
  9700
  Βρυξέλλες
  2200
  4ΟΟΟ
  ^Ζυρϊχη
  7500
  1Ο5ΟΟ
  —3ο — (τεΛευτα:ο)
  ΤΟ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟ
  «ΜΑΝΙΤΑΡΙ»
  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  "Από 213.9.79 — 26.9.79 καί
  άητό 15.10.79 — 19.9-79, την
  Άθήνα εΤχε σκεπάσει ενα νέφος
  ψ&ίτοχημικής ρύττανσης. Τότε ο!
  είσαγωγές σέ νοσοκομεΐα άνθρώ
  πων μέ άττοφρακτικά νοσήματα
  σχεδόν τριπλασιάστηκαν.
  Τα στοιχεϊα έδωσαν οί για-
  τροί τοΰ Νοσοκομεϊου Πνευμονι
  κων Παθήσεων γνωστού σάν
  κΣωτηρία» Τα άντλησαν άπτό 61
  6λίο είσαγωγών ττού τηροΰνται
  στο Γενικό 'ΕΞφημερεΐο.
  Στίς 1 9 Δεκέμδρη 1 979 τό
  νέφος εΤχε «άγκαλιάσει» ξανά
  την 'Αθήνα. Παρουσιάστηκε ττε-
  ριμετρικά καί στίς 121 τό μεση
  μέρι εΤχε σκεπάσει τίς νοτιοδυ
  τικές πλευρές τού λεκανοπέδιου
  ιδιαιτέρα τόν Πειραια την Καλ
  λιθέα, τα Σεπάλια, τό Περιστέ
  ρι καί τίς Άχαρνές
  Στ^ν Πειραια άπό τα Σά66α
  το 12.2.80 μέχρι την Τετάρτη
  14.2.80 οί μετρήσεις τού ΠΑ
  ΚΟΕ έδειξαν
  Μόλιβδο 4.6 μικρογραμμάρια
  στό κυβικό μέτρο άέρα σέ μεγ!
  στη τιμή κα! σέ ελαχίστη 1 6
  μικρ. στό κ.μ.ά. 'Αντίστοιχα τό
  1974 οί τιμές ήταν 2.3 καί 0.3
  Διοξείδιο τοΰ θείου 49'4 μι¬
  κρογραμμάρια στό κυΰικό μετρο
  άέρα σέ μεγίστη τιμή καί σέ
  ελαχίστη 101. 'Αντίστοιχα τό
  19·74> 97 καί 65
  ΚατΓναιθάλη 3.6 μικρογραμ
  μαρία στο κυβικό μέτρο άέρα
  σέ μεγίστη καί 1.0 σέ ελαχίστη
  τιμή στό κυβικο μέτρο άέρα.
  'Αντίστοιχσ τό 19'74, 1.2 καί
  1 Ο. Αυξήση στό τριπλάσιο.
  Στά Άσττρα Χώμαια τής Νί
  καιας, ♦< .♦+■♦♦»»♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ Ότι πιό σίγουρο ύπάρχει στή Γερμανική ογορά, τώρο καί στό Ήράκλειο ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 3ΑΒΑ 17, 22 καΐ 26 ίντζών ▼ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Είσαγωγής των καταστημάτων ΚΟΠΑΙΜΑΚΗ - ΣΑΡΧΙΑΙΜΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8ΑΒΑ ΓΕΡΜΑΝΙΒΣ ΠΑΝΑΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ Τ. V. ΣΑΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑ_νΐΟΙΝΟ ϋΟΜΕΝΙΟΟ ΚΟΌΟίΙΝΟ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ >♦♦♦♦♦♦♦< ·♦♦♦»♦♦♦♦♦< ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ΓεΙΙεΙΙΗΙΙΒΙΗΙΒΒΒΙΙΒΒΗΙ ΙΙΙΒΙΒΙεΙΒΙ !■■■■■ Τα κραβιά των μέ τα καλίτερα 6ταφύΛια της Κρήτης ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΩΙΗΣ|ΕΟΡΠΚΩΝ£ΥΝΕΤΑίΡΙ[ΜΟΝΠΡΑΚΛΕΙΟΥ Τά κραοιά των 6ταφυλοπαραμωνών τοϋ ΙΜομοϋ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Μέ την φροντίδα τοΰ Τούριστικοϋ γραφείου ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΡΒΕδδ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΞΕΝΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΠΝ Άπό 13 — 19880 ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ — ΧΑΛΚ1ΔΙΚΙΙ (Μέ ιπμοσκύνημα στήν περίφη,μιι Μονή τής Πα¬ ναγίας Σουμελά — Βέροια) Άπό 12— 188.80 ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ('Μέ. προοκύνΐνμα οτήν Ίερά Μονή τού Μεγά- λου Σπηλαίου) Έπίοηί; εϊδικά όμγανοοιμενιι έκδρομή ιο πρώιο ΙΟήμερυ ιοΰ Σεπΐεμορ,ίου γιά ιήόν 44η Διεθνη "Εκθέση θεσ) νίκης '/ΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙιΚΑ 11ΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ ΤΗΛ. 285576 — 235766 ΟΑΝϋΙΑ ΕΧΡΚΕ85 25ης Αύγούοπου 52 2ο(; δροφος !-Ε~55~--------ε|!
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <(Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΠΑΡΑΛΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΔΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Μιά εύκαιρία νά γνωρίοει ό κόσμος την ποιότητα των ύποδημάτων ΠΕΤΡΙΔΗΣ 'Ένα μεγάλο κατάστημα πού τίμησε μέ την παρουσία τού τό Ήράκλειο Μοναδική εύκαιρϊα γιά νά γνωρίοει τό ιπλατύ κατανα λωτικά χοινό την ύψηλή ποιότητα των ύποδημάτων «(ΠΕΤΡΙΔΗΣ» παρέχεται την φετεινή περίοδο των έκπτώσεων Από την 1η τοϋ Αυγού- οτου τύ κατάστημα «ΠΕ¬ ΤΡΙΔΗΣ» Ηρακλείου πρα γματοποιεϊ μιά έξόρμηοτ) διάδοοης τοϊό καλοΰ παπο'υ τοιοΰ, πού προοφέρει τι^ν ανεση καΐ τίς ύγιεινές συν θήΊκες πού χρειάζεται τό πό δι Συγκεκριμένα προσφέ ρει εκατοντάδας ζευγάρια παπουτοιών σέ τΐιμή εύκαι- ρίας, η τιμή δηλαοή <πού μέ τα οημερινά δεδοιιένα, κι- νεϊται σέ πλαισια κάτω τοΰ κόστους! Άναμφισβήιτητα ό θε- ομός τ<Ιν έκπτώσεων είναι δνας θεοιμός κοινωνικάς- πού προσφέρει την εύκαι- ρία οτό κοινό νά άπολαύ- σει τα άγαθά τής έποχής τού, σέ τιμές χαμηλότερες Γιά τό κατάστημα «ΠΕ¬ ΤΡΙΔΗΣ» οί φετεινιχ; έκ- πτώσεΐς έχουν πέρα άπό τόν κοινωνικό χαραχτήρα καί μιά άλλη αποστόλη Νά άποδείξουν σττόν κόσμο πού 6λέπει μέ μιά κάποια πρσ- κατάληψη τό μεγάλο αύίτό κατάστημα- ότι σέ μιά οω- στή άγορά- δέν παίζει ρόλο μονο ή τιμή άλλά καί ή ποιότητα. Καί είναι βεβαία γνωστό ότι ΠΕΤΡΙΔΗΣ σημαίνει ΠΟΙΟΤΗΤΑ, άλ λά πέρα άΐπ' αύτη την έΐμμε ση γνώση, τύ κατάστημα θέλει νά αποδείξει καϊστήν πράξη στό πλατύ κοινό, 6 τι υιά άνοοά άπό τό ΠΕ- ΤΡΙΔΗ είναι μΐά μΐνι έπέν δυοη Κι αύτό ίσχύει γιατϊ τό άγοραζόμενο είδος είναι 6ασικά 2να εϊδος χρήσης, φτιαγμένο μέ τα πΐό τελεία ύλικά, δνα εϊδος πού δίνει στό πόδι φινέτσα καί μεγαλοπρεπεία υγεια ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Βεβαία, ένα καταστημα της φήμης τοϋ ΠΕΤΡΊΔΗ δέν ρισκάρει ποτέ τό δνο- μα τού κάνοντας ψεύ,τικες έκπτώσεις Τόν φετεινό δ μως Αΰγουατο, έκτός όπό τίς συνηθκηιΐνες έκπτώ- σεις, πού κυμαϊνονται γύ- ρω οτό 20 -30ο) ο, ό ΠΕ¬ ΤΡΙΔΗΣ θά κάνει ΥΠΕΡ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΐ^ προσψο- ρές γνωριμίας ΠΕΔΙΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 800 - 1000 ΔΡΧ. "Οοοι βεβαία άκοΰν £να τόσο μεγάλο ονομα, δσο ή φίρμα ΠΕΤΡΙΔΗΣ είναι λίγο διστακτικοΐ. Φοβοϋν- ται τίς τΐιμέί; Γιά νά σπάσει λοιπύν αύτός ό «πάγος» ό «ΠΕΤΡΙΔΗΣ» προσφέρει τα γυναΐκεΐα πέδιλα σέ τι- μες φανταστικές. Τό χαμηιλό γυναικεϊο πέι διλο θά πουληθεϊ την έκ- πτωτική περίοδο τού Αύγού ότου πρός 800 δρχ Τό κλασσικό γυναικεϊο ιπέδι- λο καθημερινήν χμήσης, πρός 1000 δρχ Πρόκεπαι δηλαδή γιά μιά παοτίδα έμπορεύματοο, πού προσφέ,ρεται φ έ τ ο (, με τίς π ε ρ υ ο ι ν έ ς τιμες έλατττωμένες κατά τό ποοο στύ των έκπτώσεων Πάνω σ' αύαύ βεβαία δέν χωροϋν σχόλια/ γιατϊ ό Τιμάριθμος άπό πέρισι> μέχρι φετος εί
  ναι γνωστύ πόσο εχει άνε-
  βεΐ Καί ιό πιό σπουδαίο
  άπ' δλα Δίνοντας ή πελά
  τισσα τίς 800 — 1000 δρχ
  νοιώθει τή σιγουριά πού
  τής παρέχει τΰ δνομα «ΠΕ
  ΤΡ ΙΔΗΣ» Ξέρει δηλαδή
  πώς τό εϊδος πού άγορά-
  ζει·
  1) Δέν αποτελεί άπομϊ-
  μηση
  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΨΥΞΗ
  ΜΙΤ$υΒΙ$ΗΙ
  Μέ ένα σμπάρο.....δυό τρυγόνια
  • ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΝ ΧΕΓΜΩΝΑ
  ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΕΑΤ ΡυΜΡ ΤΗΣ ΜΙΤδυΒΙδΗΙ
  Άν φετος τό καλοκαιρι σκοπεύετε νά άγοράσετε
  μια κλιματιστική συσκευή, πρϊν καταλήξετε κα-
  που, σκεφθείτε ότι ό Χειμώνος μέ τα κρύα τού
  δέν θα άργήσει να ξαναέλθει! Άκόμα σκεφθεί¬
  τε τούς περιορισμούς στό πετρέλαιο καϊ στήν
  κατανάλωση ήλεκτρικής ενεργείας. ._
  • Γιατϊ λοιπόν να ξοδευτείτε γιά λίγη μονο
  δροσια όταν με τα ιδία χρήματα μπορειτε, έκτός
  απο ένα όλοδροσο καλοκαίρι, νά έξασφαλϊσετε
  καί ένα άνετο ζεστό χειμώνα, μέ την τεραστία
  οίκονομία (πάνω άπό 70ο)ο πού σάς προσφέ-
  ρουν κλιματιστικά μηχανήματα ΗΕΑΤ - ΡΙΙΜΡ
  (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ) τής ΜΙΤδυΒΙδΗΙ
  ΗΕΑνΥ ΙΝϋυδΤΗΙΕδ
  • Άγοράζοντας ένα ΑΙΡ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝ τής
  ΜΙΤδυΒΙδΗΙ έξασφαλίζεται άκόμα:
  — Έντελώζ άθόρυβη λειτουργία (διαιρούμενα
  συστήματα)
  — Ύγρανση, φιλτράρισμα κι άνανέωση τού
  άέρα.
  — Εύκολη έγκατάσταση, άπλή συντήρηση.
  — Καΐ φυσίκά την εγγύηση καί τό 5ΕΒνΊ3
  ένόζ μεγάλου όνόματος: «ΜΙΤδυΒΙδΗΙ!!!»
  Η ΜΙΤδϋΒΙδΗΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ «ΑΘΟΡΥΒΑ» ΓΙΑ ΣΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΙΣΩΠΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ------Σ.Τ.ΕΞ.ΕΝ. — (Σύγχρονη Τεχν)γία Εξοικονομ. Ενεργείας)
  Πλ. Μουσεϊου 16 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 232.464
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  2) Είναι κατασκευασμΐ-
  νο άπό τό καλύτερο δέρμα
  3) Θά κρατήσει περιοσό-
  τερο χρόνο άπ' ότι £να κοι
  νό
  4) Χαρίζει φινέτσα καί
  μεγαλοπρεπεία
  5) Μετά τίς έκπχώσεις,
  θά πουλιέται σέ τιμές άνα
  προσαρμοομένες
  6) Φέρει την έγγύηση
  ποιότητος «ΠΕΤΡΙΔΗΣ»
  ΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ
  1.5ΟΟ ΔΡΧ.
  Στά κατάστημα τα ΠΕ¬
  ΤΡΙΔΗΣ ύιπάρχει ένας άρΐ
  θμός άνδρικών κλασσικών
  ύιποδημάτων πού θά προ-
  σφερθοθν σέ τιμες άουνήθι
  στες γιά τα δεδομένα των
  έκπτώσεων Τό κλασσικό
  άνδρικό παπούτσι, πού που
  λιέται σέ περίοδο υή έκ¬
  πτώσεων 2100 — 2350 δρχ
  θά προσφερθεϊ τόν φετεινό
  Αΰγουστο πρός 1500 δρχ
  Άναιμφισβήτητα, είναι μιά
  προσφορά γνωριμίας πού
  την κάνουν τα καταστήμα-
  τα «ΠΕΤΡΙΔΗΣ», γιά νά
  άποδείξουν στό πλατύ κοι¬
  νό τί είναι ή ποιότητα ΠΕ
  ΤΡ Ι ΔΗ
  Η ΔΙΑΦΟΡΑ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
  Τό κατάστημα «ΠΕΤΡΙ¬
  ΔΗΣ» Ηρακλείου βρϊσκε-
  ταΐ στήν Λεακρόρο Καλοκαΐ
  ρινσϋ 16 'Έχει μιά έμφάνι
  ση έντυπωσιακή 'ένα όμορ-
  φο ντενκόρ καί μιά βιτρινα
  πού τραβα κάθε βλέμ,μα.
  Αύτάς ακριβώς ό λόγος- δή
  μιουργεϊ μιά προκατάληψη
  Ό κόσμος φοβαται π'ς τι¬
  μές νομίζοντας δτι. πληρώ
  νει βιτρίνα Αύτό βεβαία
  δέν στέκει σέ καμμιά περί
  πτωοη γιατϊ τα τχαπούτσια
  έλέΐγχονται άγορανομικώς
  Οί τιμές φαίνονται βέιβαια
  λίγο ψηλότερες άλλά στήν
  ούσϊα, δέν είναι Ένα πα-
  πούτσι πού πουληθεϊ 100 -
  200 δχ παραπάνω άπό τόν
  «ΠΕΤΡΙΔΗ» αποτελεί μιά
  σωστή άγορά, γιατί άφ' ε¬
  νός είναι ποιότητος άνώτα
  της καί άφ' ετέρου είναι 2
  να είδος πού θά χρησιμοποι
  ΙΒΒΗΙ ηθεΐ πολύ περιοσότερο χρό
  ■ ■■■■■■■■■ΒΙΗΙΙΒΗΒΒεΙ-εΙ
  Συμπληρώστε
  τό
  νοικοκυριό
  σας
  μέ κουζίνα
  καί
  πλυντήριο
  ε ι ο ο
  Οί καλύτερες
  Ελληνικάς
  ήλεκτρικές
  συσκευάς
  -Ο.τι καλυτερο ίχει νά προοφέρη ή ςΐυνχρονη
  τεχνολόγΐα όλοκληρωμίνο μέ την άψογη
  τεχνική τής ΕίΟΟ Βαγιωνής
  Ένα νέο ψυγεϊο. μοντερνο καί δυναμικό,
  Ανετο καί πολυτελές
  Πάρα πολυ ωραΤο εζωτερικά.
  Πάρα ττολυ μεγάλο έοωτερικά.
  Τό νίο κομψότατο
  οΐκιακό α άς οούπερ μάρκει
  ■«■■κ
  ΛΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ότι ζπταει το ουγχρονο οπιτι
  γαιιιι ΑΙιιι:μιίι:η
  ΕΒΑΝΣ 59 ΤΗΛ. 28.45.65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6 7 ΤΗΛ 221038 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  νο από δνα κοινό
  Ό «ΠΕΤΡΙΔΗΣ» δηλα¬
  δή, προτιμα νά έπιβαρύνει
  τό έμπόρευιμά τού μέ ένα
  παραιπάνω ποσόνν παρά νά
  μπασταρδέψει τα ύλικά καϊ
  την ποιότητα τής κατασκευ
  ής. Καί είναι γνωστό δτι τα
  μπασταρδεμένα εϊδη καί άν
  θυγιεινά είναι καϊ άντοχή
  δέν εχουν καϊ δέν βολεύ-
  ουν τόν άγοραστή
  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
  ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
  "Ενα παπούτσι δέν είναι
  μονο έ,να εϊδος διακοσμητι
  κο Είναι βασικά καϊ ένα εί
  δος κρήσης Ή τελειότητα
  τοί3 παιπουτσιοΰ έΎκειται
  στόν (ττΐό σωστό ουνδυασ;αύ
  τής αΐσθητικΓίς καϊ τής πρυ
  χτικης πλευρας Τα παπού-
  τσια τοΰ «Π'ΕΤΡΙΔΗ» ξέ-
  ρουμε πώς άποτελοΰν αι-
  σβηίτΐίκά, μιά πρωτοπορϊα
  Κι άκόμη ξέρουμε ιπώς πρα
  χτικά, λόγω τής ύψηλής
  τους ποιότητος, έξαντλοϋν
  κάβε λεπτομέρεια άπό την
  πλευρά τής έξυπηρέτησης
  ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ
  Έπειδή δμως, σέ κάθε τι,
  ζητοΰμε την γνώιιη τοΰ εί
  δικοΰ γιατϊ νά μην ρωτάιμε
  καϊ στήν περϊπτωση τής ύ-
  πόδησης; Νά μας πεϊ δη¬
  λαδή 2νας είδικός την γνώ
  μη τού, γιά την πΐό τελεία
  αΐσθητική έφαρμογή καϊ
  την πιό τελεία δική μας ε¬
  ξυπηρετήση.
  Γιά τόν σκοπό αύτό οί εί
  δικοί συνεργάτες τοϋ «ΠΕ-
  ΤΡΙΔΗ» άδελφοί Μακριδά
  κη. δέχονται τόν πελάτη
  μέ την πιό μοντέρνα νοο-
  τροπϊα τής άγορας· Έκφρά
  ζουν τή γνώμη τους καί
  συμβουλεύουν τόν πελάτη
  σέ πράγματα πού δέν είναι
  δυνατόν νά γνωρίζει Καί
  δέν ύπάρχει πΐό άρμόδιο
  καϊ πιό ύπεύθυνο πρόσωπο
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΙνΙΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΠΏΛΕΙΤΑΙ αγρός οπτή)ν πιριοχη
  Σταυρωμΐνου πλησίον ΚΑΤΕΕ
  Εκτάσεως περίπου τισσάρων
  στρεμμάτων μέ οικίον εντός.
  Πληροφορϊις περισσότερες
  οτο τηλ. 284-642.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ χοχιλβμάς κατα-
  σκευασμένος άττό φυσικό μετά-
  ξι άτόφιο οί διαστάσεις τού εΤ
  ναι 2,05x2,65
  Πληρ. κάθε μερά έκτός Κυρισ
  κή ώρες 7 -9 τηλ. 2&9-962
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοστημο
  120 τ. μ. με ττοτάρι, μεθ υπογΐι
  ου 138 τ.μ.
  Πληροφ. τηλ. 284-883. Μεσι
  ται αποκλεϊονται.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ 288-357
  άπό τούς άδελφού-ς Μακρι
  δάίκην πού συνεργάζονται
  30 όλόκληρα χρόνια μέ τόν
  «ΠΕΤΡΙΔΗ» ^
  "Οπως μδς τόνισαν οί ά
  δελφοϊ Μακριδάκη καϊ στή
  περίοδο των έκπτώσεων θά
  είναι τιάντα πρόθυμοι νά έ
  ξυπηιρετήσουν την πελα-
  τεϊα τους< καϊ θέλουν νά δι αβεβαιώσουν τόν κόσμο πώς δσο κι αν ύπάρξει ου νωσπσμός, θά καταβάλ- λουν κάθε προσπαθεία ώ- στε ό κάθε πελάτης νά φύ γει εύχαριστημένος άπό τό κατάοτημα Κι' ακόμη νά ζητήισουν συγνώμη έκ των προτέρων, άν κάποιος πε¬ λάτης δέν μείνει απολύτως εύχαριστημένος παρά τίς δΐκές τους προσπάθειες Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ Οί νόμοι τής σύγχρονης αγορας είναι παράξενοι Ά παιτοΰν την αναπτύξη φιλϊ άς μεταξύ τοΰ πωλοϋντος καϊ τοΰ όγοράζοντος "Ο¬ πως δηλαδή κάποιος άνθρω πος μπορεΐ νά συζητήσει 2 να πρόβλημα τής ύγείας τού μέ τόν γιατρό τού, έ'τσι νά μπορεΐ νά κουβεντιάσει 2να άλλο τού πρόβληίμα μέ τόν καταοτηματάρ,χη τού· Κι έδώ ακριβώς έγκειται ή καΐινατομϊα των άδελφών Μακριδάκη. Ό πελάτης γι αύίτούς δέν είναι μόνο ό &ν θρωπος πού πρέπει νά μεί νει εύχαριστημέ.νος, νά σ>ύ
  γει έχοντος έταλύσει ένα
  πρόβλημα αίσ^ηίΤΐκΓΐς καί
  (γιατί δχι;) ύγείας.
  "Ετσι στό κατάστημα ΠΕ
  ΤΡΙΔΗΣ τοΰ "Ηρακλείου,
  κυριαρχοΰν οί σχέσεις φαλί
  άς καί ή σιγουριά- πώς ά
  πελάτης τοΰ σήιμερα, θίΐναι
  καί ό πελάτης τοΰ αϋριο.
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΚΑΙ ΜΟΔΑ
  ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ
  Αύτό δέ,ν πρέπει νά τό ξε
  χναμε "Οπιυς δέν πρέπει
  νά ξεχνα,με πώς τό δνομα
  ΠΕΤΡΙΔΗΣ είναι
  ΣΥΜΒΟΛΟ
  ΥΨΗΛΗΣ
  ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  Κι άκόμη ιπώς
  ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ
  ΜΑΓΑΖΙ
  ΚΑΝΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ
  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μμ. κοΐ 4-30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.368
  ΤΗΛ : ΟΙκίας 224 608
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»
  ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΑΙ
  Ρου6τίκ
  ΚΑΙ ΓΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΗ11Ν
  ΙΪΙΚΕΪίΙΝ ΑΕ6
  ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ

  ν ι (έναντι ΐ«υ>ριν·ιυ Κι«ΐτραε>·υ «ΗΑΙΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493-230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ♦■♦♦Ο
  ■σΈλΙΔΑ 41
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ι____
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαραι, α'αυοί^ν
  πουπρν με^χωμα ι,ου
  φροξουν οιαλ'λο τ,ο σοομα
  ηρολαρη νρ πει εστίω κ οί μι
  ουλλαρη δικη'οου
  28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γιορτσστηκε καί στό Ηράκλειο όπό 40.000 άνθρώπους
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΙΑΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Πρΐν 10 χρόνια ή Χουΐλα ή
  ταν ή μεγαλύτερη 6άση των Ά
  μερικάνων στή Μεαάγειο Σήμε-
  ιρσ, δέν ύ—άρχει πιά.
  Οί φΐλοι τής λεφτεριάς σ' όΊλο
  τόν κόσμο, γιόρτασαν αύτό τό
  γεγονός. Καί στό Ήράκλειο 40
  000 λαοΰ ττή.ραν μέρος 0ε μιά
  γιορτή — μαμούθ πού 6γινε τίς
  19 τού ' Ι ούλη στά γήττεδο τού
  Έργοτέλη.
  Άξΐζουν έκ των —ροτέρων συγ
  χαρητήρια στό Θανάση Σκουλα,
  ττού ξέφυγε άπό τα στενά (κα
  κώς έννοούμενα) πλαίοισ της
  ττολιτικής καί άργάνωσε μιά γι
  ορτή ττού θά θυμοΰνται γιά χρό
  νια οί Ήρακιλειώτες
  Ήράκλειο 13 τού Ίούλπ 1960
  Σέ μιά εκδηλώση, ττού διοργά
  νωσε ό 'Ελληνολιβυκός Σύνδε-
  σμος Φιλίας, ©1 "Ελλην«ς γιορ
  τάζουν μαζύ μέ 'τούς Λΐβυους
  μιά όθνική έττέτειο τής Λιβυτες.
  Τό διώξιμο των αμερικανικόν
  Βάσεων άττό τή Χουΐλα (ττις ΤΊ
  Ίούνη 1970. Έπέτειο ττού δ-
  ττως χαρακτηριστικά τόνισε στό
  λόγο ου ό Πρόεδρος τοΰ Συνδέ
  σμου κ ©ανάσης Σκουλάς δέν
  μπορεϊ νά ττεριαριστεΐ στά στε¬
  νά έθνικά πλαΐσια τής Λι6ύης
  ΕΤναι γεγονός -αγκάσμιο, είδι
  κώεραο μεσογεισκό, πού άγγΐζει
  ιδιαιτέρα έμάς τούς "ΕΞλληνες.
  Ήταν δνα ίσχυρό πλήγμα κατά
  Τό ίίρθρο τοθ κ. Λουκάκη
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  καί εξακσλουθούν νά είναι ανα-
  ϊιόπιστοι η δέ αυξήση τού εθνι-
  κοϋ μας εισοδιΐματος είναι πλα-
  σματική.
  Έτσι διαπραττεται μιά απί-
  οτευτη παραπλανήση τού Ελλη-
  νικού λαοϋ καί τοΰ έξω κόσμο υ.
  Επιβόλλεται συνεπώς νά τεθΐί ε-
  πιτϊλους μιά αρχή καί μάλιστα
  αμέσως γιά τη μετρήση τού εθνι
  κου ττρο'Γόντος.
  Διεθνώς οί εφαρμοζόμενε;
  μϊθοδοι είναι δύο, εκχινη των
  σοσιαλιστικόν χωρίων πού λαμ-
  βσνει ώς βόση μόνο τα υλικά
  ςΐναθα καί η μέθοδον των δυτι-
  κύν πού θωρεί σκόπιμη καί την
  προσθήκη των υπηρεσιών. Ξτήν
  Ελλάδα εφαρμόζεται η^μέθοδος
  τ]ών δυτικών, επομένως Ίχ^
  την πρωτογενη, τη δευτερογ-ε-
  νή καϊ την τριτογενή παρπγω-
  γη, δηλαδή τίς υπηρεσίες. Για
  νά υπόρξίΐ όμως οικονομική πρό
  οδοί καί αναπτύξη απαιτούνται
  δυό προ υπόθεσις: 1) Σταθερό
  της τιμών καί 2) ισορροπία οτίς
  εξωτερικες συναλλαγάς. Εφόσον
  εκπληρωθούν οί δυό αύτοι οροι
  έχομε την απόδειξη ότι η οικο-
  νομία λε—ουργΐί κανονικά καί ό¬
  τι υπάρχυ αρίστη αναλογία καί
  αρμονικός καταμερισμός των δυ
  νάμεων παραγωγής αγαθών καί
  παροχής υπηρεσιών.
  Τό ευπαθές σημείο τού κυ-
  κλώματος είναι ο τομέας των υ-
  πηρεσι)ών πού ενδέχεται νά υπο
  οτεί διόγκωση εκ διαφόρων αιτί
  ών, οπότε σπωσδήποτε εκδηλώ-
  νεται άνοδος των τιμών ή έλλει
  μα στίς εξωτερικάς συναλλαγάς η
  καί τα δυο μαζί. Γι αυτο μόνο
  τό φαινόμενο τής αυξήσεω
  τού εθνικού εισοδηματος, οταν|
  σ' αυτό ττεριλαμβάνεται καί η
  τριτογενής παραγωγή, δέν είναι
  ορκετό νά μάς οδηγήση στό συ
  μπϊρασμα ότι συντελείται οικο-
  νομική πρόοδος. Η υπάρξη δια-
  ταραχής στίς τιμές καί τα ελλείμ
  ματα τού ισοζυγίου πληρωμών
  «πιβεβαιώνουν την παραπάνω α
  λήθιια.
  Βάσει των ανωτέρω άς ποραρ
  κολουθήσωμε την εξέλιξη τής
  οικονομϊας μέ την προσοχή ι-
  οτραμμένη στήν αυξήση τού ε¬
  θνικού προ'Γόνττος πέριξ ενός
  οιουδήποτε ποσσστού. Στήν
  αυξήση όμως αυτή συμβάλλουν
  οί πάσης φύσεως υπηρΐσίες καί
  μΐρικά τελείως ιταρασιτικά ει-
  σοδήματα καί πέραν τού 50ο)ο
  επί τού συνόλου. Αυτο σημαϊνει
  ότι έχομε υπηρεσίες περισσότε-
  ρες τού κανονικοϋ καί τής αντο
  χ ής τής οικονομίος. Το φαιδρόν
  είναι ότι οί αποδοχές τ|ών πλεο-
  ναζόντων τούτων υπαλλήλων
  καί συνταξιούχων υπολογίζον-
  ται δυό φορές στό εθνικό εισό-
  δημαΙ Οί όνθρωποι αύτοι πλη-
  ρώνονται από τα έσοδα τού πρ)
  ομού, δηλαδή από τούς φόρους
  πού καταβάλλουγ οί φορολογού
  μενοι δηλύνοντες τό εισόδημα
  των, επομένως οί μισθοί καί οί
  συντάξεις αποτελούν μέρος των
  δηλωθΐντων ήδη εισοδημότων
  των ιδιωτών. Εν συνεχεϊα υηο-
  χρεώνονται καί οί ιδιοι σέ φορο
  λογικές δηλ|ώσεκ κάθε χρόνο,
  τό περιεχόμενο των οποίων έχιι
  ήδη δήλωθεί καί καταχωρηθϊϊ
  ώς εθνικό εισόδημα.
  Η χρήματοδότήΐση των ηυξη
  μένων τούτων δοπανών γίνεται
  εν μέρει μέ εκδοση νεου χρή,μα-
  τος πληθωρικής μορφής, μέ την
  έκδοση νεου χρήματος βάσει δα
  νείιον σέ συνάλλαγμα στο εξωτε
  ρικό καί μέ δανεισμό σέ δρα-
  χμές στό εσωτερικό. Εάν οί δα-
  πάνες αυτές εκαλύπτοντο από
  τα κανονικό έσοδα τού πρ)σμού
  θα υπήρχε μιά ένδειξη ότι δέν
  είναι δυσανάλογες μέ την αντο-
  χή καί δυναμικοτητα της οικο¬
  νομϊας. Δεν συμβαίνει όμως αυ¬
  τό, γιοτί τα ελλείμματα τού πρ)
  σμού καλύπτονται από τό Τρα-
  πεζικό σύστημα δι' εντόκων
  γραμματίων.
  Ώς νά μην ήρκουν αυτά, υ-
  πάρχει καί μιά άλλη άποψη πού
  διαφεύγει εξ αγνοίας ή απο σκο
  πού τής προσοχής των αρμοδί¬
  ων. Η αποψη αυτή, είναι ότι δέν
  είναι μόνο τό ποσοστό τού εξ
  υπηρεσιών εθνικού εισοδήματος
  πού αιποτελεί παθήτικο γιά την
  οικονομία καί φυσικά δέν ττρέπει
  νά υπολογίζεται ώς εθνικό εισό¬
  δημα, αλλά προβάλλει ερώτημα
  καί γιά τα εισοδήματα των δυό
  αλλων κατηγοριών. Τα εισόδημα
  τής πρωτογενούς καί δευτερογε
  ■Όυς παραγωγης τίθεται υπό αί-
  ρεση, επειδη προσδιορίζεται καί
  δημιουργείται από την υπάρξη
  υψηλών χρηματικήν ιισοδημ ■-
  των παρασιτικης μορφης καί πέ
  ραν τής αντοχής τής οικονομϊας.
  Μέ άλλα λόγια, ολοκληρο τό οι¬
  κονομ ικό μας οικοδομη,μα εχχι
  θεμελιωθεϊ επί τής άμμουΙ Τό συ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Κι ακομη:
  ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
  ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
  ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣιΕΩΝ
  ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
  ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ
  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΑΣΤΡΟ,,
  ΠΑΝ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  μπέρασμα τούτο δέν είναι θεω-
  ρητικής μορφής εφόσον συνδέε
  ται μέ τό μέλλον τού Ελληνικού
  λοού. Καί ναί μέν είναι αληθές
  ότι τα οικονομ·κά μας προβλή-
  ματα είναι 6υσχιρτ[, αλλά οί δυ-
  σχέρειες δέν είναι ανυπέρβλη-
  τες.
  Εδώ πλέον εμφανϊζεται θέμα
  εκλογής προσωπων, διότι οί ση¬
  μεριναί υττεύθυνοι υστερούν κα-
  ταφανώς τού μέσου όρου καί
  πρέπει ν' αντισταθούν μέ πρό-
  σωττα ικανά καί την οικονομία
  ά εξυγιόνουν καί τή κλίκα νά
  συντρίψουν. Εάν δέ παραμέ-
  νουν εΗτέτι (Ζολώτας), αυτό ο
  φείλε,ται από τή μιά μεριά στήν
  ευνοια τού κεφαλαϊου καί από
  την άλλη στήν αδιυναμία τού πό
  λίτεύνΐατος ν" αναδείξει* χωρίς
  προπαρασκευή νέα κατάσταση
  αρεστή στήν οικανομική ολιγαρ-
  Χία-
  ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ
  τοΰ 'ι/μπεριαλισμοΰ μέ τό όποΐο
  όλοκληρώθηκε ή κστάκτηση τής
  'ΕΞΘνΊκής 'Ανεξαρησΐας της 'Αρσ
  6ικής, Λιβυκής, Λσϊ'κής, Σοσισλι
  στικής Ζαμοοχιρΐο
  Την εκδηλώση τίμησαν μέ
  την παρουσία τους ττε,ρί τις 40.
  ΟΟΟ λαού
  Λίβοοι έπίσημοι τοΰ Λαΐκοΰ
  Γραφεΐοΐλ τής Ζαμσχ,ριία 0τήν
  'Αθηνά κα! ττολλοί Λί6υοι φοιτη
  τές των 'ΕΞλληνικών Πανεπιστη
  μΐων, πού μιλοΰσαν τέιλειο έλ
  ληνικά κομΐζοι/ν μήνυμα φιλΐας
  τοΰ Λιδι/κοΰ στόν Έλληνικά λαό.
  Ίδιαΐτερη αίσθηση προκάλε-
  σε τό μελοποιημένο ποίημα τοΰ
  δοσκοΰ — ποιηΓτή Μιχάλη Σταυ
  ρακάκη — «Ή Προσευχή» πού
  τραγούδησε ό Βασίλης Σκου¬
  λάς και πού κατ' άτταίτηση
  τοΰ κοινοΰ άκούστηκε γιά
  δεύτερη φορά κ ι έ'κλεισε μ' αύ
  τό τό μοΐΛΤΐκό πρόγραμμα
  Ό Μάνος Κατράκης, ό μονα
  δικός, άνεπανάληΓτττος μεγάλος
  "Ελληινας ήθοποιός, τιιρίν μέ την
  παρόμιλλη τέχνη τού άτπαιγγεΐ
  λει τό δημοτικό ποίημα ό «Προ
  σφύρης» έδωσε τόν έαι/τό τού δ
  ταν μέ τή βαθειά έπιβλητική φω
  νή του} ναφερσμενος στίς ξένες
  Βάσεις στόν τόττο ,μ«ς εΤττε ά
  πλά στά λαό. «Νά τίς κάψοομε
  6ρέ παιδία»
  "Ενα κΰμα ενθουσιασμόν καί
  χειροκ,ροτήματα ακολουθήσαν τα
  λόγια τού. Τό γήττεδο τοΰ 'Εργο
  τέλη δονήβηκε κυριολεκτικά άττό
  τή λα'ική επτικύρωση:
  «Νά τίς κάψου·με>
  Εύχόμαστε ή δμορφη αυτή έκ
  δήλωση, νά 6ρεΤ μιμητές...
  ΝΙΚΟΙ ΠΕΡΑΚΗΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 αντί άλλου τίποτα, δημοσιεύου
  ρος ένας δάσκαλος στο δυσκο- με ένα ανέκδοτο ηοίμα τού
  λο λειτοΐιργημα που επιτελούμΐ. πού έγραψε πρίν αττό λίγα μόλκ
  Στό φετεινό τού μνημόσυνο χρόν«ι.
  Εξω αττ' το τζαμι το θαμττωμένο
  τ' άστραποδρόχι δέρνει τή γή
  δές τό βαρόμετρο τό σαστισμένο,
  δές τό ταβάνι, τρέχει πηγή.
  Τέτοιες στιγμές δέν έ'χουν μττέσα
  τί ν&σαι αττ' εξω τί νάοαι μέσα!
  Στέκεσαι ακίνητος καΐ άγναντεύεις
  ττίσω ά—' τα κ,ρύσταλλο είναι ή ζωή σου
  οττόν κόσμο ποΰρθες, σάν τί γυρεύεις
  ετσ' ττού Εμεινες μέ την ψυχή σου
  Τώρα στά δόντια σοώρθε κι αυτή
  Πάρε μολύβι, πάρε χαρτι.
  Γράψε γιά μέρες? γράψε γιά νύχτες,
  γιά πονεμένους μΐλησε κράξε,
  Χτύπησε σΠμαντρα γάρισε δεΐχτες
  ΰψωσε φλάμττοαρα, ντουβάρια βάψε
  τής ζωής σου τή κατεφρονια,
  καΐ τα γραψτα σου βαρεία κανόνια.
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ!
  Βασίλης Ανδρεαδάκης,
  Ο ήρωας.
  Ο Κρητικος, ο λεβέντης,
  Ο ανβρωπος.
  Μές στά συντρΐμια
  τού φτερωτού φερέτρου
  στενάζει η Κρη,τη.
  Ο Βασίλης
  πού πέθανε
  γιά νά ζήσουνε άλλοι.
  Ο Βασίλης
  πού θυσίασε
  τή ζωή τού
  πιστός
  στά ιδανΐΗά,
  Κρητικόί,
  ανδρεϊος, μεγάλος
  Να χαμογελάς
  μεσα στόν τάφο σου
  ουμττολίτη.
  Άν σαν καί σένα
  έκαναν ολοι...
  αν...
  Ναί συμπολίτη
  τιμημένε μας
  ανθυποσμηνιανέ
  άν σάν καί σένα
  έκαναν όλοι,
  ολα θάταν
  αλλοιώτιχα...
  Ο Βασίλης Ανδρεαδάκης εί¬
  ναι τό παλληκάρι πού θυσίασε
  τή ζωή τού γιά νά σωθίί η Λα-
  μία, όταν τό αεροπλάνο πού ο-
  δηγούσε νπα&ί ζημιά. Η «ΑΑή-
  θε>α» τιμά τόν νεαρό γείτονά
  της, ήρωα, σίγουρη πώς τβτοιις
  θυσίες γίνονταΓ καθε χϊλια χρό¬
  νια Ι
  Η ΣΤΑΦΙΔΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ό πληθωρισμός δέν θά άντιπρο
  σωττεύουν οΰτε αΰτά τό ποσο-
  Ή σουλτανίνα εΤναι 1ΟΟο)ο ε
  ξαγώγιμο καϊ δέν έπηρεάζει χον
  τιμάριβμο.
  Ή σημερινή κινητοποιήση ε-
  χει ττροειδοποιητικό χαραχτηρα.
  Τό χάλι των άγροτών έχει
  σει σέ άδιέξοδο καΐ
  μέ τίς προδλέψεις μου, ύπο-
  ζουμε τίς ττροδλέψεις μου ύττο-
  λογίζουμε ό κόσμος, νά κατεβεΐ
  άττό τα χωρία καί είναι άττοφα
  σισμένος νά δώοει μιά μάχη έ~ι
  6'ιωσης. Θέλω άκόμη νά χονίσω
  τό πρόβλημα των Άγροτικών
  χρεών. Αΐτη,μα των τταραγωγών
  είναι ή ,ρύθμιση των χρεών, νδιά
  τι θεωρεϊται άδύναίτη μέ τα 0Τ
  μερινά δεδομένα ή έξόφληση
  τοι»ς; όπως έττίσης καΐ ή τταρα
  μονή τής συγκεντρώσης τής
  σουλτανίνας ττού όπως μάς δια
  δεδαιωοαν τα αρμοδία ύττουρ-
  γεΐα άττό τοΰ χρόνου παύει νά
  ίσχύει καί θά όργιάσει τό ίδιω
  τικό έμττάριο καΐ ή έκμετάλλευ
  ση τοΰ τταραγωγοΰ, άφοΰ δέν
  χρη·ματοδοτοΰντ;αι οί όργανώ-
  σεις γιά ν' άποκτήσουν έργο-
  στάσια καί νά σταίξουιν τό ρόλο
  τοΰ έξαγωγέα,
  Ό αγροτικάς κόσμος ζεΐ σ' έ!
  να σιινεχές άγχος. Δέν μττορεϊ
  νά άντιμετ&ϊττίσ-ει τή ζωή. Οί χρη
  ματοδοτήσεις είναι χαμηλές λά
  γω «λιόΐη.τας»^ τα άγροτικά
  προίόνα εχουν τιμές ττού δέν κ α
  λύτΓτουιν τό κόοτος παραγωγής.
  ιΗ χώρα μας βρΐσκεται σχά
  πραθυρα οικονομ ικοΰ μαροχτμοϋ.
  Καί πρώτοι θά δεχτοΰν τα ττλή
  γματα οί άγ.ροτες ,.
  ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  -Μεσάννχτα. Στά Κρητικό κέν
  τρο ΚΑΣΤΡΟ. Διαβάσαμε την
  κάρτα δλοι μαζί, Ό Γιάννης Έμ
  λούρης, ό Βασίλης Αναγνώστα
  κης, οί συνεργάτες τους κι έγώ.
  "Εγραφες νά σοΰ τταϊξει ό
  Γιάννης μιά «λυριο» καΐ σϋ &ά
  την άκουγες... Έ, λοιττόν την
  άκουσες;
  Σήμερσ οί έφημερϊδες εγρα-
  φαν ττώς δικάστΓτκες στή δίκη μέ
  τούς Μασόνους. Ό Γιάννης τρο:
  γοθδησε «Πότε νά κάνει ξαχττε-
  ριά» Έμεΐς, (μαζΐ κι ό φαρμακο
  ττοιός ό Παρασύρης) ήττιαμε ρα
  κή στήν ύγεισ σου.
  ΑΛάνο; ττρέττει νά τ' όκουσες ά
  ττό κεΤ τό ριζΐτικο ττού τραγού
  δησε ό Γιάννης — ή φανή τού,
  Τδια τοΰ Νίκοο .— Καΐ τ' δλλο
  τραγούδι: «αύτά τα κόκκινα η
  μάδια στούς οίχους μπορεΤ νδ-
  ναι κ ι από αίμα»
  Τ' άκουοες Μάνο; ',Ηταν γιά
  σένο:....
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Ένας Μικραοιάτης στό Ήράκλειο
  άπ' όλθϋς
  στα ¥δ χρονια τού
  Μιά κουβέντα μαζί τού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΜΑΝΟΣ
  ΠΑΡΗΣ
  98 χρονών πάχι τώρα ο Βα¬
  σίλης ΠαπαΤωάννου, ο γνω-
  στός γεροντάκος πού βλάτουμε
  συχνά νά περιφίρεται στους
  δρόμους τής πόλης μας. Η κατα
  γωγή τού είναι από την Μ. Α-
  σία. Μετά την Μικρασκιτική Κα
  ταστροφή τού 1922, ξεριζωμέ-
  νος απ" τόν τόπο τού κατέληξε
  στήν Κρήτη ελπίζοντας νά απα
  λύνει εδ(ώ τόν μεγάλο πόνο τού.
  Η μοίρα όμως φαίνεται
  πώς δέν θέλησε νά τόν βοηθή-
  σει καί έτσι ξεχασμένο απ' ό-
  Λους, ρακένδυτο καί «γραφικό»
  τόν συναντήσαμε προχθΐς τό
  βράδυ καί είχαμε μαζί τού την
  παρακάτω συνομιλία.
  — Καλησπέρα μπάρμπα Βασίλη
  ΕΦΤΑΣΕ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΟ ΚΤΕΝΙ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  σεις ιών «αχριβών» είδών, έπε
  σαν κατακόρυφα. Το τυρΐ ττού
  ττουλιέται τώρα ο-το Ήράκλειο
  άντιτΓ,ροσωατεύει τό 50ο) ο τής
  περΐσυνής κατανάλωσης, σύμφω
  να μέ ΰττολογισμούς τυρεμττό-
  ρων. Τα ττιό ακριβά κρέατα, μέ
  νούν κρεμοφμένα στά κρεοπω-
  λεΤα. Κι ή κατάσΐαση συνεχώς
  χειροτερεύει.
  Καΐ μόνο στίς Κυδερνητικές ά
  νακοινωσεις) ολα είναι... ρόδινα.
  Καί ή οίκονομΐα μας άνθεΤ καί
  ό κόσμος ζει καλά Όμ»ς, ό λα
  ος έχει μάτια καί 6Ίλέττει. Ό λα
  δς πού νοιώθει πιά κοντά τή
  θηλειάστο λαιμά τού!
  Άς σταματήσει πιά ή Κυδέρ
  νηση νά κρύδεται ττίσ» άττό τα
  δάχτυλό της. "Άς παραδεχτεΤ έν
  χίμως την κατάσταση δττως δια
  μορφώβηκε καΐ άς άναλάβει τις
  εύθύνες. "Η οκόμτι άς ττροχωρή
  σει σέ μιά πιά έντιμη πολιτικά
  ττράξη. Νά φύγει άπό την έξου
  σία, προκηρύσσοντας έκλογές.
  Ό λαός δέν είναι άναγκαισμένος
  νά ζεΤ τό άγχος της έττιδΐωσης
  καί νά κστακυριεύεται όττό την
  άδεδαιότητα τοΰ αΰριο. Ναί, νά
  σηκωσουν τα χέρισ ψηλά αθτοί
  ττού έψεραν τόν λαά σ' αύτά χά
  χάλι. Ό κόμττος εφτασε στό χτέ
  νι. Άλλο, δέν ττάει πιά.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Η ΣΤΟΙΧΕΙιΊΛΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τί μονο σακττούς πολίτες
  δέν προετοιμάζει
  Γ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κά ή ύλικοτεχνική ύποδο-
  μήι είναι άιπαράδεκτη
  — Έπίσης πρέπει νά το
  νιστεϊ καΐ ή σαφής έόλλειψη
  έποπτικών άργάνων διδαΓ
  Πρίν άναφερθοΰμε στά σκαλίας πράγιμα μέ άρνητι
  ιπροβλήμαίτα της στοιχειώ- κές ουνέπειες καΐ γιά τόν
  δούς έκιπαίδευσης στό Ήρά δάσκαλο καΐ γιά τούς μάθη
  κλειο, 61ς δοΰμε μερικά στα ϊές
  τκπικά στοιχεία: Στό Ν. Ή — Ύστάρχει θέμα κατάρ
  ρακλεΐου ύπάρχουν 250 δή γησης οτολλών «άτ,ροφι-
  μοτΐκά σχολεϊα (τα 39στήν κων» μονοθέσιων ΔΣ". 6-
  πόλη τοΰ Ηρακλείου), δ πως τοΰ Καμαρ/ιώτη (δύο
  που- φοιτοΰν 21191 μαθητές μαθητές) Πιοκοπΐανοΰ (3)
  (οί 10656 κατοικοΰν στό Ή Άηδονοχωρΐου (5), Κεφα-
  ράκλειο) καί ύπηρετοΰν λάδων (8) κλπ.
  7θΟ δασκάλοι (οί 345 στό Τα παιδία βεβαία μονοθέ
  Ήράκλειο)· Ή άναλογΐα σιων σχολείων πού καταρ-
  μαθητών - δασκάλων είναι γοΰνται μεταφέρονται ποι-
  30 μαθητές πρός £να δάσκα κΐλοτρόπως έκεϊ απού πρέ
  λο. πει νά κάνουν μάθημα-
  Τό πιό βαοικό πρόολ-ημα θά μπορούσαμε νά γρά-
  γιά την πόλη τοΰ 'ΉρακλεΙ φομε πολυ ατερισσότερα-
  ου είναι τό κτιριακό. Λίγες Πιοτεύομε όμως ότι αύτά
  αϊθουσες διδασκαλίας πολ- τα λίγα άρκοϋν νά δείξουν
  λά παιδία- νΕτσι νοικιάζον τί μέιΐρα πρέπει νά παρ-
  ταα καταστήματα, ύπόγεια θοΰν γιά την ανοδο τοΰ επι
  κλϊΐ- ότου φυσικά δέν πλη- πέδου στής στοιχειώδους
  ροΰν στοιχειώδεις δρους ύ έκπαΐδευσης τόσο στό Ήρά
  γιεινής. Παραδεΐγματα: κλειο, οοο καί Πανελλαδι-
  α) Τό 26ο Δ.Σ. Άγίας κά-
  Βαρβάρας μέ διάσπαρτες αϊ Σημειώση: Τα στατιστι-
  θουσες κά στοιχεϊα πού άναφέρον
  β) Τό3ο_Δ·Σ. της· Ν- Ά ται εΙναι ^^ τήν έκδοΟη
  λικαρνασοοΰ πού βρΐσκεται
  ■40 μέτρα άπό τό έργοστά-
  <πο· Υ) Τα Δ.Σ. Καμινίων καί θερϊσσου κλπ. Σοβαρά έπίσης είναι καί τα άντίστοΐχα προβλήμα/τα στόν ύιπόλοΐπο νομό (101 μονοθέσια σχολεϊα/ μετακι- νήσεις άπό τό χωραό τους σέ έίλλο γιά νά παρακολου βήσουν τό μάθημα, πολλές ύιποχρεώσεΐς τοΰ δασκάλου πού στό χωριό έχει άναγκα στικά 2να σωοό άλλες υπο χρεώσεις — σχολική έσρο- ρία — £ρα·νοι κλπ·) Φυσι- τοΰ Δ.Δ- Λαμπράκη γιά την - - - ,Ήό Παιδεία στήν ρή δικία μιας γενιας». ]ΕΞΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε0ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Αριθ. Πρωτ. 14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πράεδρος τής Διοικητικής 'Ετπτροπής τοΰ "Εθνικον Παιδι κου Σταθμοΰ Δημήτριος Ηρα¬ κλείου Προκηιρύσσει Δημάαιο έτταναλη,ΤΓΓΐκό διαγω νισμό μέ σφραγισμένες προσφο ρές πού θά γίνει την 7η Αύγού στον 1970, ήμέρα Πέμπτη καί ώρα Π.ΟΟ' — 12.00' πρωϊνή οττά ΓραφεΤα χθΰ ιΙερού Ναού Μεταμορψώσεως Σωτήρος συνοι κισμοΰ Δημητρίου (Πατέλλες) γιά την μΐσθωση οίκήματος κα ταιλλήλου γιά την στεγσ.ση του Σταθμοΰ. Πληιροφορΐες δίδονται άτπό την Δ)νση Κοινωνικής Προνοίας Ηρακλείου τηλέφωνο (289351) καί τα ΓραφεΤα της ^ΕνορΓας. . »< •Ηράκλειο 26 Ιουλίου 1980 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠ,ΗΣ Α)Α Η ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΑΚΗ Η ΜΟΑΥΝΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδο 2 νω άττά τα κανονικά Σχήν Καλλιθέα, ή άτμάσψαι ρα εΤναι δαρυ,μένη άτττά διοξείδιο τοΰ θεΐου, κα—ναιθάλη κα! μάλυ 6δο σέ ποσοοτό 100 -3ΟΟο)ο τταροπτάνω άττά τό κανονικά. Τα άναττνευστικά νοσήματσ θερίζουν τούς Πειραιώτες, λένε τα ττρώτα α— οτελέσματα τής ε ρευνας πού όϊρχιοε τα ΠΑΚΟΕ πρίν λίγο καΐιρό. ΛΛέσα στή ΙΟετία 68 — 77 το ποσοστά αύξησης τής θνηοΐ μότητας άπά τέτοια νοσήματα εφτασε 1 1 Οο)ο. "Γήν ιδία χρονι κή περίοδο τταρατηρεΤται μιά μαντική ελαττώση τής συμμετο χής τής άρρώστιας αυτής σάν αίτια θανατον στήν ύττολοι—η Χώρα Αίτία : Η Ρτ"ΠΑΝίΣΗ Μετρήσεις τού Άστεροσκοττει ου Αθηνών τό Γενάρη καΐ Φλε 6άρη τοΰ 1969 έο^ειξαν τιμές σέ διοξείδιο τοΰ θείου 146 καί 171 μικρογραμμάρια στά κυβι κό μέτρο άε,ρα στήν άτμοσφαι ρα τοΰ κέντρου· τής ττρωτεύου σάς μας. ΣΤΑ «ΣΥΝΟΡΑ* ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Στίς άρχές τής Βιομηχανικής .'Επανάστασης, μιά όμάδο: άττά' έργάτες οί Λουδδίτες έκαναν τό γύρο τής "Αγγλίας καταστιρέφο ντας τίς ,μηχανές, άτπό φόβο μή ττ«ς μεϊνουν δίχως δουλειά. ΟΙ έκεΐνοι τή βιομηχανική τΐί θΐωροθσαν καταρα — Καλησπέρα παιδί μου. Τί ώ¬ ρα έχ*ι<; — Η ώρα είναι δυό περίπου. Κοντεύιει νά ξημιρώσιι, σκομη βρίσκβσαι στούς δρόμους; — Ναί παώί μου είμαι άρρω- στος καί δέν μπορώ νά πορπα- τώ καί πηγαίνω σ»γά —σιγά. Τί νά κάνω; Τέτοια είναι η ζωιί... — Μά καλά τί έχίΐί; — Εΐμαι σακατεμένος. θυμάσαι μιά φορά πού ο Μάνος Χαρής μέ εϊχε βάλΐι στήν εφημερίδα τού; — Ναί μπάρμπα Βασιλάκη. — Ετότί< έγροφε τιώς ημουν άρρωστος καί μοΰ δώσανί καί ρούχα καί μού ττήρανί καί μιά ζώνη πού την φόρεσα καί εγινα λίγο καλά αυτό ήθελα ιγώ πρϊν απο 10 χρόνια αυτή τή ζώνη καί θά ήμουνα τώρα μπέης. —Δεν πειράζει μην στΐνοχωριέ- σαι, όλα θά φτισξουν. Μά, δέν μού είπε< τα γένκι γιαττί έχεις α- φίσει τόσο μακρά. —•Ναί θά σοϋ πώ. Οί Τούρκαι κατά την Μικρασιατική κατα- στροφή ξερίζωσαν όλη την οι- κσγένιεκϊ μου κοί τούς συγνί- νείς μου καί λόγω πένθους τα έχω αφήσει. Μά, δέν σού εΐπα καί τό άλλο; π|ώς δεν μού έ- χουν βγόλει μιά σύνταξη γιά νά ζήσω μήττε απ' τό ΤΕΒΕ, μή¬ τε απ' τό ΙΚΑ, μήτε απ' τό ΟΓΑ μήτε απ' τή Πρόνοκτ καί ζίρεκ εργοζόμουνα παλιά πάρα πολύ, εσήκωνα τσουβάλι πού είχε βά- ρος 150 ακόδίς, μάλιστα ικιϊνα φέρανε τούτο. 'Αστα πού νά σού τα λέω. Πενήντα πέντε χρό νια είμαι σ' αυτόν εδώ τόν τό¬ πο καί κάθε βράδυ κοιμάμαι στό πε^οδρόμιο, σέ τρώγλες, στά Ε νετικά τείχη. —Τί τρώς μπάρμπα Βασιλάκη; —Έ,... μού δίνουν οί ανθρω- ποι καμιά φέτα ψωμί λίγο φαΐ σέ κανίνο κατσαρόλι. Τί άλλο;... αυτή είναι η τρο- φή μο«. —Γραμματικις γνώσίκ εχιις; — Νβι εϊμουνα στό Πατριαρχυο γραφιός. Ξ&ρω την Γαλλικη α- πέξω. -—Μπορεις καί 1>λεπ«<; —Ναί είμουνα στό Πατριαρχιιο γραφιάί. Ιέρω την Γαλλική απε ξω. —Μπορεις καί βλάιεκ; —Έ,... κουτσά στραβά μπορώ καί διαβάζω εφημερϊΑα, οχι ο- μως ψιλά γρόμματα. Ακουσε παι δι μου, χο4ρετκ7ματα πολλά στό Μάνο Χάση κοί νά τού π*ί< νά γράψει κάτι καί γιαμένα, μή- πως μέ βοηθησει πάλι κανικ. —Ο Μάνος Χαρής είναι άρρω- στος στήν Βουλγαρία καί θά γρά φω εγώ κοτι μηττως καί... —Ναί. Ναί, μπράβο, φχαρκττώ πολϋ. —Λοιπον καληνύκτα καί άς ελ· πίζουμε... —Καληνϋκτα καί πειραστκά στό Μάνο Χαρή. ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ «ΓΤΟΤΕ ΠΙΑ ΕΤΗΝ ΚΡΗΤΉ» • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τής Άμερικάνικης άγοράς. Άλλά την ϊδια ώρα ή χώρα ύττοφέιρει σ~ά την ανξηση των άεροπορικών είσιτηριων. ΟΙ αφί¬ ξει ς εττεσαν κατά 7^0)0 κατά τούς πρώτους 4 μήνες καΐ 245 τόν Άττρίλιο. Ιδιαιτέρα τα άε ροδΊρόμιο Αθηνών δείχνει μιά πτώση 38,4 στίς άφΐξεις, "Εξι χράνια ττληθωρισμοΰ —ού τώρα έκτΐμάτται νά ανέλθη πά νω άπό 25ο)ο έτήσια έννοεΤ δχ ή ' Ελλάδα δέν εΤναι πλέον ό φτηνός προορΐσμός δ,ττ&χ; ήταν μιά φορά. Γιά τούς πειρισσότε ρους Εύρωπαΐους μιά έχδρομή στίς ΗΠΑ μπορεϊ νά κοστισει λιγότερο άττά ,μιά έκδραμή οτήν * Ελλάδα. Τα νησιά — θέρετρα τής Κέρκορας, Ράδου1 καί Κρή- της^ χά περισσάτερα γνωστά στίς Εύρωτπσϊκές άγορές πο?- ροικπάζουν μιά πιά άξιόλογη κί νηση άπό ήλλες ττεριοχές Τα... καδημερινά Ή αλλη δψη τοΰ νομισματος: Γνωστός Άρχιτέκτονας τοΰ Ηρακλείου μάς κάψα. λε προχθές στίς Τρείς Κα,μάρες γιά τό θέμα της Μα- στρωηείας πού δημοσιεύσαμε την περασμένη Δευτέ¬ ρα. — Λοιπόν, τί τό κατακριτέο; Οί κοπέλλες πουλοά σαν τό έμπόρευμά τους< πού είναι ό έ'ραπας καΐ ή χά ρά, κι οποίος ίίθελε άγόραζε.. "Οσο γιά την Χρυσού- λα, βπαιρνε την π,ρομήΘειά της, δϊτϋχ; παίρνει προμή· θεια ίί ποσοστό κάθε £μπορος· ΤΙ τό κατακριτέο; Άλ λά έαχρεπε νά δημοσιευσετε τα όνόματα των υψηλών ήβικολόιγων Ήΐρακλείουι πού συχνάζανε στής κυρίας Σούλας·· Ποιοί ήταν οί δυό όδοντογιατροΐ; Αύτά ΐίλεγε ό άρχιτέκτονας. νΕτσι <αραγουδοΰσε»· πού λένε στή μάγγικη... ΤΙ νά γίνει Τζι — τζικας εί¬ ναι, άς .-.τρ,αγουδάει • Καί μιά καϊ μιλάμε γιά την κυρΐα Σούλα. Ό Δήμος δέν είχε σύμφωνη γνώμη μέ τους έκλε- κτούς της πελάτες. Ό Δημάρατος τίίς Ασφαλείας, αά γε λένε τελικά σάν·. πελάτης, μόνο πού δέν πρόφαα- σε^ νά..· χαρεϊ τίς ύΐπη,ρεοιες της νεαρης πεταλούδας! Ό Δημαράτος άντΐ νά νάνει τή... δουλειά στήν νεα ρή πεταλουδίτσα, την.... έκανε στήν «έπιχείρηση»! · Κυριολεχτΐκά την··. ξεβράκωσε πού λένε (την επι· χείρηση έννοοϋμε). • Λένε πώς έ'πιασε.·- κόψΐμο δυό όδοντογιατρούΐ7"πού· .■•.νοσηλευόταν στό Νοσοκαμεϊο τοΰ ερωτα της κυρίας Σούλας· Τρομοκρ,ατηθήκανε — λένε οί κακές γλώσσεςΐ Γιά σκέψου ψΐλε μου νά γραχρόταν τό θνομά τους στήν έφημρεΐδα! Τή στιγμή μάλιστα πού ό £νας ό γη- ραιότερος — όπως λέγεααι δέν λειπει Κυριακή άπό τή,ν έκκληοία, καί πολλές ψορές κάνει τόν ήθικό διδα- σκαλο. Έν πάσει (περιπτώσει- Ό ανθρωατος διδάσκει την ή· θικη- "Οποίος — ή οποια — θέλει -.άπισω τού έλθεϊν. • Έικπτώοεις άπό την 1η τού Αύγούστου·.. Έκπτώ- σεις πού συμπΐπτουν δπως όίλλϋΧΓτε κάθε χρόνο μέ τή Σαρακοστή. Κι' άκόμη: Έκιπ,τώσεις πού οσο άλη«3ινές κι α,ν εί¬ ναι ιπαρ,αμένουν άπρόσιτες, νιατι άπλούστατα δέν ύ- πάρχει χρημα- Βεβαία στά τρόφιμα δέν γΐνονται έκπτώσεις κι έτοι οί τσουχτερές τιμές τίϊο άγοράς, δέν θά ύποστοΰν... άλλοιώσεις Μέ την εύκαιρϊα θυμήθηκα ίίνα παλιό τραγουδακι τοΰ Μάνου Χάρη< γραμμένο λίγο πρίν τή Σαραικοστή: Κανελλόπουλε θανάση Μητσοτάκη μας Κωστη ό Λαός μας θά·.·. χορτάοει μόνιμη ....Σαρακοστή! Τότε ό Μητσοτάκης ήταν άκόμη στό Ύπουργεϊα Συντονισμοϋ. Τώρ,α πού ϋγΐνε προπομιπός τής Έλλη νοτουρκικης Φιλΐας, ϊσα>ς νά χορτάσουμε την Σαρακο
  στή μας-. ολίγον τι τούρκικα Ραμαζάνι πού λένε
  • ΤΙ γίνεται κάθε μερά στά Λιοναάρια, δέν ϊΐεριγρά-
  φεται. Ό «βράχος» της πλατείας ό Λεφτέρης, τα 6λέ-
  πει αλα, κι ολα ΐιά σχολιάζει. Τό νκαρσόνι τοΰ μπουγα-
  τσατζίδικου ό Γιάννης ό Άνδρουλάκηι}, φωνάζει σά
  νά ορασκιπαι επί τοϋ·. κρεμαντοριου
  — Μπουγάτσα μΐαα παγωτά δύοοοο, μάσιορα·..·
  Μέ την εύκαιρϊα σημειώνουμε πώς ό Γιάννης είναι
  έΎας άπό τούς πιό συρπαθής τύπους της πλατεΐας
  Οσο για τό Λεφτέοη, άς τό συζητδμε- Είναι ό άν
  θρωπος μέ τίς πιό πολλές γνωριμιες μέσα στήν πιάτσα
  . Ολοι τού λενε «καλημέρα»· Άπό τουΐς σβούρουι;
  μέχρι τους επιστήμονες, ά«ό τούς τουρίσΐες μέχρ, τή
  Στάρ Ελλάς την Σπαντιδάκη πού κάθε· τόσο τοϋ
  στέλνει φωτογραφίες της!
  Καλοκαΐρι είναι. ΤΙ νά γίνει; ΧρειάζεΓαι καΐ λίγο -
  δροσιά. "Ε Λεφτέρ-η;
  Ο- ΑΛΛΟΣ