9125

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΠρωθυπουργός κ. Παπανδρέου προέβη είς τάς κάτωθι δη-
  λώσεις: «"Η διανομή των τροφΐμων καί είδών ΙματισμοΟ
  καί ύποδήσεως χάρις είς τάς προσπαθείας τού Μ. Ιν. συνεχίζεται κα
  νονικώτατα. Τα ΈλληνόΐΤουλα έφόρεσαν παπούτσια καί ένδύμα-
  τα. Ή αγγλικη ύπηρεσία ΣτρατιωτικοΟ Συνδέσμου μεριμνδ διά την
  ταχείαν έπούλωσιν των πληγών τοϋ βαρβάρου κατακτητοΰ πρό
  τής ελεύσεως τοΰ χειμώνος.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ „ 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΌΣ Β' ΑΡΙΘ· 33
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΠΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑ ΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ
  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  Δ Ι ΑΤ ΑΓ Η
  ιΐρι-
  ΓΙΑΝΑ
  ΘΗ ΤΕΡΜΑ
  (αν τ* ί
  >ίων *
  χον «
  Λαβών ύπ' όψει την άνακύψασαν
  ανάγκην στεγάσεως τοΰ άστέγου
  πληθυσμοθ "Ηρακλείου, συνεπεία των
  συνθηκών τού Πολέμου καί τής έκ
  τούτου καταστροφής των κτιρίων τής
  πόλεως ώς καί την ανάγκην εξευρέ¬
  σεως έπαγγελματικής στέγης είς τούς
  άστέγους έπαγγελματίας "Ηρακλεί¬
  ου, καί πρός αποφυγήν αύτοδικιών,
  αύθαιρεσιών καί συγκρούσεων έντέλ-
  λομαι τα κάτωθι:
  1. Συγκροτώ Επιτροπήν άποτε-
  λουμένην άπό έ'να Πρωτοδίκην ώς
  Πρόεδρον, άπό έτερον Πρωτοδίκην
  ώς Άντιπρόεδρον καί Μέλη τόν Εί-
  ρηνοδίκην "Ηρακλείου, τόν Διοικητήν
  Χα:ρ)κής ή τόν παρά τούτου όρισθη-
  σόμενον ανώτερον αξιωματικόν τής
  Χωρ)κής, τόν Οικονομικόν Έφορον
  "Ηρακλείου, έ'να αντιπρόσωπον τοΰ
  ΈπαγγελματικοΟ Έπιμελητηρίου "Η¬
  ρακλείου, έ'να αντιπρόσωπον έκ μέ¬
  ρους των ίδιοκτητών, έ'να τοΰ Έρ·
  γατικοΰ Κέντρου "Ηρακλείου καΐ έ'να
  αντιπρόσωπον τοΰ ΈμπορικοΟ Συλ-
  λόγου "Ηρακλείου. Ή Έπιτροπή αυ¬
  τή δύναται νά διαιρεθή είς δύο τμή
  ματα μέ Προϊστάμενον Δικαστικόν
  Μέλος. Τό πρώτον τμήμα έξ αυτών
  θά έπιλαμβάνεται την επίλυσιν των
  ύποθέσεων καί διαφόρων τής στεγά¬
  σεως των ίδιωτών καί Δημοσίων ύ-
  παλλήλων, τό δέ δεύτερον θά επι·
  λαμβάνεται των ζητημάτων έξευρέσε
  ως στέγης των Έπαγγελματιών. Χά¬
  ριν συντονισμοΰ των ένεργειών τής
  Έπιτροπής θά προεδρεύη, είς αμφό¬
  τερα τα τμήματα ό Πρόεδρος τής Έ¬
  πιτροπής ή κατ' εντολήν τούτου έτε¬
  ρος Δικαστής.
  Ή Έπιτροπή καθήκον ίχει νά με¬
  ριμνήση διά την προσωρινήν στέγα-
  σιν των κατοίκων των καταστραφέν¬
  των υπό των Γερμανών χωρίων, συ-
  νιστώσα ύποεπιτροπάς έν συνεννο-
  ήσει μετά τής Στρατ. Διοικήσεως "Υ-
  παίθρου κατά Επαρχίας ή προβαί-
  νουσα άπ' εύθείας είς την έκδοσιν
  άποφάσεων στεγάσεως τούτων είς
  τα χωρία είς ά δι' αίτήσεώς των ή¬
  θελον ζητήσει τουτο οί ανήκοντες είς
  την κατηγορίαν ταύτην πολίται έφ'
  δσον είναι τουτο εφικτόν.
  2. Δικαίωμα στεγάσεως έχουσιν
  επί κατοικιών καί κατά σειράν προ¬
  τεραιότητος, οί άστεγοι Δημόσιοι ύ-
  πάλληλοι, οί άστεγοι κάτοικοι "Ηρα¬
  κλείου, οί κατοικοΰντες άποδεδειγ-
  μένως έν "Ηρακλείω μονίμως πρό
  .τής 11 Όκτωβρίου 1944 ώς καΐ οί
  κάτοικοι κατεστραμμένων χωρίων έφ'
  δσον επιβάλλουσι τουτο σπουδαΐοι
  λόγοι δυνόμενοι νά έκτιμηθώσι πα¬
  ρά τής Έπιτροπής, οδτοι κατά προ
  τίμησιν δέον νά έγκαθίστανται είς
  χωρία τής περιφερείας των.
  Δικαίωμα έπαγγελματικής στεγά¬
  σεως έ'χουσι κατά σειράν προτεραι¬
  ότητος οί ,άποδεδειγμένως άστεγοι
  των κάτωθι κατηγοριών.
  α) Οί άσκήσαντες οιονδήποτε έ·
  πάγγελμα έν "Ηρακλείω πρό τής 11
  Όκτωβρίου 1944, β) οί έκ των κατε¬
  στραμμένων χωρίων επαγγελματιαι
  έφ' όσον υπάρχουσι διαθέσιμαι έ-
  παγγελματικαί στέγαι.
  "Επί πασών των ανωτέρω κατηγο¬
  ριών προτιμώνται μεταξύ των εχόν¬
  των τό αύτό δικαίωμα στεγάσεως,
  κατά πρώτον λόγον οί ιδιοκτήται,
  κατά δεύτερον οί οίκονομικώς κατε-
  στραμμένοι συνεπεία τοϋ Πολέμου
  καί κατά τρίτον πας άλλος.
  3) Πας στεγαζόμενος επί κατθικί-
  ας ή καταστήματος όφείλει νά χρη¬
  σιμοποιή άποδεδειγμένως τό είς δ έ-
  στεγάσθη οίκημα ή κατάστημα, έν
  περιπτώσει δέ άδικαιολογήτου ά
  πομακρύνσεώς τού ή μή χρησιμοποιή¬
  σεως τού είς δ έστεγάσθη μέρους ή
  Έπιτμοπή δύναται νά εγκαταστήση
  * έν αυτώ έτερον δικαιούμενον στε-
  ίί γάσεως, έφ' δσον δι' έλέγχου ήθελεν
  ^ διαπιστώσει τουτο.
  , Ή Έπιτροπή δύναται νά καθορίζη
  μισθώματα επί των ένεργουμένων
  . στεγάσεων κατά την κρίσιν άγαθοΰ
  ; άνδρός λαμβάνουσςι ύπ' όψει την οί
  Οί άνθρωποι τοθ Κομμουνιστικοΰ
  Κόμματος, πού διευθύνουν, δπως εΤ-
  ναι γνωστόν, τό ΕΑΜ, ξεσκίζουν τα
  ροΰχα των, δταν τούς πή κανείς δ-
  τι έχουν κάμει συμφωνίες μέ τούς
  Βουλγάρους. Αίσθάνονται την άγα
  νάκτησιν τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ γιά
  την έγκληματικήσυνεργασία τους μέ
  τούς δολοψόνους τής Βαλκανικής
  καΐ προσπαθοθν μέ τα συνειθισμένα
  ψευδη καί καμθυφλαρίσματά των, νά
  ξεφύγουν άπό τίς εύθύνες των πρά-
  ξεών των. Δέν μποροθν δμως νά ξε¬
  φύγουν καί άπό τόν εαυτόν τους
  καί προδίδουν τάς ένδομύχους προ-
  τιμήσεις καί επιθυμίας των, έπανα-
  λαμβάνοντες δτι ΜΟΝΟΝ οίφασίστες
  τής Βουλγαρίας είναι υπαίτιοι των
  σφαγών 150 χιλ. άδελφών μας είς
  την Άν. Μακεδονία καί τή Θράκη.
  Σάν νά μάς λέγουν: Οί καϋμένοι οί
  Βούλγαροι Κομμουνιστές εΐναι.φιλέλ
  ληνες καί δέν άποτελοθν μέρος τοθ
  ΒουλγαρικοΟ λαοΰ, οΰτε συμμερίζον
  ταιτάς έθνικάς διεκδικήσεις καΐ τα
  δνειρα των άλλων Βούλγαρον. Ακρι¬
  βώς δμως σ' αύτό τό σημείον δια-
  ψεύδουν τούς Έλληνας Κομμουνι¬
  στές οί Βούλγαροι συνάδελφοΐ των,
  οί όποϊοι στίς συμφωνίες ποΰ ύπο-
  γράφουν ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΠΛΟΥ·
  ΣΤΑΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΕ ΠΡΩΤΑ ΒΟΥΛ¬
  ΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΔΙΕΘΝ1ΣΤΑΙ.
  Ένώ οί δικοί μας διεθνισταί λησμο-
  νοΰν όλότελα δτι είναι Έλληνες ή
  τό ενθυμούνται μόνον τελευταϊα-τε-
  λευταΐα καΐ γιά τα μάπα τοθ κό·
  σμου.
  Καί γιά νά δοΰν μέν οί αναγνώ¬
  σται μας, δτι ομιλούμεν επί τή βά¬
  σει πραγματικών γεγονότων, γιά νά
  λείψουν δέ καί άπό τούς κομμουνι¬
  στάς μιά γιά πάντα οί δικαιολογίες
  καί οί στριφωξιές δημοσιεύομεν έ'να
  καταπληκτικός ίστορικό ντοκουμέντο,
  δηλ. τόσυμφωνητικό πού υπέγραψαν
  στΐς 12 Ιουλίου 1943 στό Πετρίτσι
  οί άντιπρόσωποι τ<2ν Κομμουνιστι- κών Κομμάτων Ελλάδος καί Βουλ¬ γαρίας. Ιδού τό κείμενον: Συμφωνιτικό: «Τό Κ. Κ. Ε. καί τό Κ. Κ. Β ϋστδ- ρα άπό τή διαλύση τής Κομμουνιστι- κης Διεθνοΰς, έχοντες ύπ' όψει την έως τότε πολιτική γραμμή τής Κομ. Διεθνοϋς καί τίς τελευταΐες όδηγίες της, μέ την έπιθυμία νά έργασθοΰν άπό κοινοΰ γιά την ταχύτερη καί ά- ποτελεσματικώτερη δρδσι της, μέ τε- λικό σκοπό την εγκαθιδρύθη στή Βαλκανική Ένωοη Σοβ. Σοσ Δημο- κρατιών καί νά λύσουν μιά γιά πάν τα τίς διαφορές άνάμεσα στούς λα- ούς τής Βαλκανικής, άιτοφασίζουν μέ τούς άντιπροσώπους πού ύπογρά- φουν τό συμφωνητικόν 1) Τό σύντρο- φο Γιάννη Ίωαννίδη έκ μέρους τοθ Κ.Κ.Ε. καί 2) τό σύντροφο Ντουσάν Δασκάλωφ έκ μέρους τοθ Κ,Κ Β. τα εξής; Ι. Τελικός σκοπος καί των δύο Κομμάτων καθορίζεται ή έγ*α· θίδρυση στή Βαλκανική Ένωσης Σοβ. Σοσ. Δημοκρατιών πού θά περιλαμ- βάνη, την Έλλάδα, Μακεδονία καΐ Σερβία. II Τα Κ. Κ. "Ελλάδος καί Βουλγα ρίας είναι ελευθέρα νά κ«νονίσουν την τακτική τής δράσης των, γιά νά φθάσουν στόν τελικό σκοπό, δπως αύτά νομίζουν καλυτέρα III. Γιά την άσφάλεια των συνό- ρων άπό Β. καί τα δύο κόμματα θά έργασθοϋν ώστε τα σύνορα "Ελλά¬ δος τής Βουλγαρίας καί τής Σερβίας νά πιάνουν τό Δούναβη μέ τελικό &· ριο τό Φιοΰμε στήν Άδριατική. ΙΥ. Στή Βουλγαρία διέξοδος έδα- φική στό Αίγαΐο. Υ. Ή Ίσταμποΰλ καί τα στενά των Δαρδανελλίων νό: άποτελέσουν άνεξάρτητη καί αύτόνομη Δημοκρα- τία υπό τόν έλεγχο τής ΕΣΣΔ Ρωσ- οίας. Υί Ή Μακεδονία,Έλληνική, Βουλ γαρική καί Σερβική δηλ. ή χωρα πού συμπεριλαμβάνετσι μέσα στόν πο· ταμά Νεστο καί τή Ροδόπη, Α τα δ- ρη Ρώλας καί Όνδικώφ Σάρ (Σκά- δρος) άπό Β., τίς Άλβανικές "Αλπεις καί τόν Πίνδο άπό Δ , τό όρος Όλυμ πό καί τό Αίγαΐο άπό Ν. μέ τή νήσο Θάσο, θά άποτελέσουν άνεξάρτητη Σοβιετική Δημοκρατία στήν "Ενωση Σ. Σ. Δ. τής Βαλκανικής. Έπίσημος γλώσσα είναι ή Έλλη¬ νική καί ή Βουλγαρική. Τό σύμφωνον αύτό διατιυπώθηκε Έλληνιχά καΐ Βουλγαοικά. Πετρίτσι 12 Ιουλίου 1943 Γιάτό Κ.Κ.Ε Πά τό Κ Κ.Β. Πάν. Ιωαννίδης Ντουσάν Δασκάλωφ Τώρα τόν λόγον τόν έ'χοον έκεϊνοι άπό τούς όπαδούς τοθ ΕΑΜ, πού είναι πραγματικόν πατριώτες. Τώρα πλέον ξέρουν καλά μέ ποιούς συνερ γάζονται ή1 μάλλον σέ ποιούς υπο· τάσσονται ϊσαμε σήμερον... "Οσο γιά τούς κομμουνιστάς τοθ ΕΑΜ δέν τολμοθμε νά ελπίσωμεν, δτι θά με- ταβάλουν τακτική καί ιδίως μττά τό ξεσκέπασμα τής άντεθνικής δράσε¬ ώς των. Άπλούστατα διότι είναι πρώτα διεθνιτές καί έ'λληνες ϋστερσ. Έν αντιθέσει πρός τούς Βουλγά¬ ρους συντρόψους των πού είναι πρώ- τα Βούλγαροι καΐ ϋστερα διεθνιστές. _______________________£λ. π. ΡΟΙΝΙ1ΚΑ ΚΑΥΧΗΜΑ ΜΑΣ Μέ τό μεγάορωνο πού εγκατε¬ στήσαν οί κομμουνισταί Πά τρωνες τοΰ ΕΑΜ. σέ 3 μέρη τής πόλεώς μας ύβρίζουν δλοι έκ περιτροπής την «Νίκη» καίδέν παραλείπουν νά έπιδεικνύουν καί τή γροθιά των εναντίον της. Τίς υβρείς καί τίς άπειλές των όιεθνιστών τίς θεωαοΰμε καύχημα καί τιμή μας, δι¬ ατί άττοδεικνύουν δτι ή «Νί κη» έργάζεται πράγματι έθνι- κα, δτι εκτελεί τό καθήκον της άπέναντι τής Ελλάδος. Είδικώτερα γιά τίς άπειλές 5ηλώνομεν δτι απλώς μάς έν- θυμίζουν την παροιμία πού λέει: «Σκυλϊ πού γαυγίξει δέν δαγκάνει».... "Αστο λοιπόν νά γαυγίζηγιά νά τοΰ περνςί ό θυ- μός. κον. κατάστασιν τοΰ στεγαζομένου κατά τοθ (διοκτήτου. 4) Πρός επίτευξιν τοϋ 2ργου τής στεγάσεως ή Έπιτροπή, δύναται νά έπιτάσσΐ] οίκήματα άχρησιμοποίητα, νά καθορίζη χώρους περιορίζουσα τούς ένοίκους είς τμήματα των οί- κιών καί καταστημάτων, λαμβάνου- σα ύπ' όψει τάς ανάγκας των κατό- χων καί των δικαιουμένων στεγά¬ σεως. Πάντως κύριος σκοπός αυτής εί¬ ναι ή στέγασις των ίδιωτών καί έ¬ παγγελματιών διά μέτρων θετικών καί επιβαλλομένας έκ τής άνάγκης των πραγμάτων, ίνα μή επέλθη άνα- ταραχή καί δημιουργία νέων άστέ- γων. 5) Διά την άπρόσκοπτον εκτέλεσιν των άποφάσεων τής Έπιτροπής καί των ύπ' αυτής λαμβανομένων μέ¬ τρων, τίθημι είς την διάθεσιν αυτής, μερίμντ] τής Διοικήσεως Χωρ)κής καί τοΰ Φρουραρχείου Ηρακλείου, ένο- πλον δύναμιν έκ 3 άνταρτών καί τρι¬ ών Χωροφυλάκων, τής οποίας επί κεφαλής θά είναι άξιωματικός τής Χωρ)κής. Ούδεμία άλλη Άρχή, έκτός των Δι καστικών, δικαιοΰται νά άποφασίζη, ή έπεμβαΐνη, είς την ρύθμισιν των άνω ζητημάτων στεγάσεως καί εκτε¬ λέσεως ή άναβολΐς των άποφάσε¬ ων αυτής, οιαδήποτε δέ σημειώματα ή έπεμβάσεις πρός τόν σκοπόν αυ¬ τόν δέον νά μοί άναφέρωνται καί νά μή λαμβάνωνται ύπ* όψιν. 6) Είς την "Επιτροπήν Στεγάσεως τοποθετώ έκτός τού ήδη ΰπηρετοϋν- τος Δικαστικοϋ καί τόν Πρωτοδίκην Άντών. Γραικιώτην ώς Πρόεδρον. Πάντως τα Μέλη τής Έπιτροπής τα μή συμπεριλαμβανόμενα έν τή πα- ρούση δέον ν' αποχωρήσωσιν άπό αυτήν, μερίμνη δέ τοϋ Προέδρου νά κληθώσιν οί τό πρώτον τοποθετούμε- νοι άντιπρόσωποι των Σωματείον. Πασά προγενεστέρα διαταγή επί τοΰ διά τής παρούσης ρυθμιζομένου άντικειμένου καταργεΐται. Ό Στρατιωτικός 'Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)ρχης ΠεζικοΟ Κ. Α. Ρ· Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕηΟΠΟΡΙΑ ΣΥιΜΈΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝ Α Άπό την έττίσημη εκθέση τού 'Υπουργείου Άεροττορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας 'Υττό Γ©ΰ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ 4.—Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ; ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜγλΥΤΙΚΕΣ ΒΛΣΕΙΣ Κυριώτερος άπό τούς στόχους τού¬ τους είναι ή Βρέστη, όπου επί μακρόν διάστημα εΤχαν καταφύγει τα δωρηκτά «Σάνχορστ» καί «Γναϊζενάου» καδώς καί τό καταδρομικό «Πρίντς Όϊγκεν». Πρέπει νά σημειώρωμε ότι τα πλοία αύτά, πού αποτελουσών μεγάλη άνα- λογία τοϋ Γερμανικοΰ Στόλου, έμειναν άκίνητα στό λιμάνι αύτό: Τα δυό σωρη- κτά άπό τα τέλη τοθ Μαρτίου καΐ τό καταδρομικό άπό τίς άρχές ^τοϋ Ίου- νίυυ 1941. ώς την νύχτα τής 11ης πρός την 12η ΦεβρουαρΙου 1942 δηλα- δή κάπου δεκάμισυ μηνες καΐ δωρη¬ κτά καί όκτώμισυ μήνες τό καταδρομι- κό. Μην λησμονοϋμε έπΐσης δταν 6γη· καν άπό τό λιμάνι τής Βρέστης δέν ά- νοίχτηκαν στόν 'Ατλαντικό γιά νά κυ νηγήσουν την Συμμαχική ναυτιλία άλλά κατέφυγον στήν ΓερμανΙα. Τό «Σάν¬ χορστ» καί τό «Γκνάϊζενάου» έφοα· σαν στό ΚΙελο, όπου τό δευτερο έπασε κι' άλλες βλάβες άπό άεροπορικές επι- δρομές καΐ έγινε άνάγκη νά τό στεΙ- λουν διά έπισκευές στήν Γδύνΐα, λιμάνι τής Βαλτικής. Χάρις στήν ΔιοΙκηση 6ομ6αρδιστικϋν κρατήδηκαν τα πολε- μικά-αύτά τόσον καιρό στήν Βρέστη καί μάλιστα σέ μιά τόσο δύσκολη πε- ρίοδος τού πολέμου: Μεγάλες δυνά¬ μεις 6ομ6αρδιστικών χρησιμοποιήδηκαν κατά τής ναυτικής αυτής βάσεως πού έχει άμυνα ϊσχυρή καί ρίχδηκαν πολ- λές έκατοντάδες τόννοι όΌμβών—σέ μιά μόνη νύχτα τοϋ Δεκεμβριού έβδο μήντα τρείς τόννοι. «Ή Βρέστη υπέστη καί πάλιν χδές την νύκτα βαρεία έπΐδεση Βρεττανι- κών Βομβαρδιστικών. ΈρρΙψδη μεγάλη ποσότης όΌμβών είς -την περιοχήν των δεξαμενήν καί παρετηρήδησαν έκρή- ξεις είς τό σημείον όπου ευρίσκονται τα δωρηκτά «Σάνχορστ» καί «ΓκνάΙ- ζενάου»....«Εγένοντο έπίσης έπιδέσεις κατά των δεξαμενήν τής Βρέστης».. «"Αλλαι δυνάμεις έπέδραμον κατά τής ναυτικής βάσεως τής Βρέστης»..... «ΑΙ Γερμανικαί ναυτικαι βάσεις τής Βρέστης καΐ Σαίν—Ναζαίρ ύπέστησαν χδές την νύκτα σοβαράς έπιδέσεις»... «Ίσχυρά δύναμις -βρεττανικόν βομ βαρδιστικών εσυνέχισε την έπίδεσιν κατά τής Βρέστης»... «Ή Διοίκησις βομβαρδιστικών διεξή- γαγε καί πάλιν έπίδεσιν κατά των Δε· ξαμενών τής Βρέστης χδές την νύ- Ικτα....» ΟΙ λακωνικές αύτές φράσεις διά έπίσημα άνακοινωδέντα τοϋ "Υ- πουργείου 'Αεροπορίας τό Φδινόπωρον καί πέρισυ τόν χειμώνα άφηγοϋνται την άδιάκοπη προσπάδεια τής άερο- πορίας νά εμποδίση τα γερμανικά πλοΤα άπό τοϋ νά βγοϋν άπό την βάση τους άν ή βύδισή τους δέν ήταν δυνατή. ΤΟ ΜΠΟ- ΦΑΪΤΕΡ ΠΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ Τό άεροπλάνον τύπου ΜΠΟ —ΦΑ· Ί-ΤΕΡ είναι βομβαρδιστικόν μάχης τό οποίον φέρει δύο κινητήρας. Κα· τεσκευάσθη διά πρώτην φοράν τό 1941 καΐ είναι ειδικόν διά μάχας νυ¬ κτός. Τό ΜΠΟ—ΦΑΪΤΕΡ είναι εξέλιξις άπό τό ΒΚΙ5ΤΟΕ Ι^ΕΝΗΕΙΜ καί είναι τό βαρύτερον είς οπλισμόν κα- ταδιωκτικόν είς τάν κόσμον επί τρία συνεχή έ"τη. Φέρει 4 κανόνια των 20 μ. μ. καί 6 πολυβόλα των 3,03 ίντσών. Είναι τό έπιτυχέστερον καταδιω,κτι- —οο— ΘΛ ΤΡΩΓΩΜΕΙ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ "Εφθασαν ήδη είς Πειραια τα πρώτα φορτία συμμαχικών τροφίμων. Καί εγκατεστάθη είς τάς Αθήνας ή βρεττανική στρα- τιωτική ύπηρεσία ή έπιφορτι- σμένη την οργάνωσιν των βοη- ΰειών πρός τόν Ελληνικόν λα¬ όν. Κατά χθεσινάς μας πληρο¬ φορίας ή βοηθεία αυτή θά έπε- κταΰη έντός των ημερών καί είς την πόλιν μας είς ειδή τρο¬ φίμων καί ρουχισμοΰ. Προστίθεται δτι κατά την διάρκειαν των έξ προσεχών μη- νών 780.000 τόννοι τροφίμων ά- ξίας 30 έκατομμυρίων στερλι- νών θά άποσταλοΰν είς 'Ελλά- δα. Ιδού τί πρωτίστως ένδια- φέρει σήμερον. Ιδού τί ιδιαιτέ¬ ρως χαροποιεϊ. Διά νά αισθαν¬ θώμεν βαθυτάτην ικανοποίη¬ σιν, άρκεί νά σκεφθώμεν τό υπό τούς Γερμανούς δράμα τής πείνης τοΰ'Βλληνικοΰ λαοΰ. κόν νυκτός. "£χει υποστή πολλάς τροποποιή- σεις καίμεταρρυθμίσεις καί έχει χρη- σιμοποιηθή έκτεταμένως υπεράνω τής Κρήτης καί τάς γύρω νήσους είς έπιθέσεις εναντίον πλοίων. Κατά την έπίθεσινάρχίζει συνήθως άπό μικρόν ΰψος καί πολυβολεϊ μέχρις δτου τό πλοΐον άρχίσει φλεγόμενον. Σήμερον τα άεροπλάνα αύτά φέ- ρουν καί ρουκέτες των 10 χιλιογρ. αί οποίαι είναι τοποθετημέναι άνά 4 κάτωθεν εκατέρας πτέρυγος. Άλ- λα πάλιν έ'χουν μίαν τορπίλλην ή ό- ποία είναι τοποθετημένη κάτωθεν τοΰ σκάφους. Τα ΜΠΟ—ΦΑΊΤΕΡ έχουν μεγά¬ λην επιτυχίαν είς την "Ολλανδίαν καί Νορβηγίαν. Αί μηχαναί των εί¬ ναι 1500 Η. Κ. ΗΕΚΚθνΕΕδ ΕΑ- ΌΙΑ1, καί ή ταχύτης των άνέρχεται μέχρι 250—300 χιλ. Οί Ίάπωνες τα όνομάζουν «Ψυθι- ριστόν θάνατον» διότι είναι πολύ άθόρυβσ. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡϋΤΟΚΚΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ ΔΙΑΤΑΓ Η "Εχοντες ύπ' όψει 1) την κήρυξιν τοϋ Στρατιωτικοϋ Νόμου, 2) τάς 6ι- ατάξεις των άρθρων 29 τής Στρατ. Ποιν. Νομοθεσίας καί 5 τού Νόμου ΔΞΘ, πρός δέ δτι μέρος τής Νήσου Κρήτηο, κατέχεται υπό τού έχθροϋ εισέτι, ή δέ υπόλοιπος καί άπελευθε- ρωθεΐσαι περιφέρειαι τής Νήσου εί¬ ναι άποκεκλεισμένητής ύπολοΙνου'Ελ.
  ίΐΜΗ ΦΥΛΛΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πσρασκευή 24 Ν)βρίου 1944
  ΓΡΑΜΙΔΤα ΑΠΟ ΤΗΝ αΑΕΞΜΡΕΙΑ
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
  ΒΙΧ ΤΗΝ ΑΑΕΕΑΝΔΡΚΙΑΝ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ1Α Νοέμβριος. — Ά
  πό τοΰς άρχααοτάτους χ,ρόνους οί
  πρώται. "Ελληνες πού άπεβιβάσθη
  οαν στην Αϊγυτΐτο άσχολήθηκαν μέ
  τό έμπόριο. Διώ μέσου των αίώνων
  οί Έλληνες πάροικοι διετήρησαν αΰ
  τή τή παράδοσι καί σήμερα ό έπι-
  σκέπτης της Άλεξανδρείας βλέπει
  σέ κάθε γωνιά καί έ'να βωμο αύτοΰ
  τού έλληνικοΰ έμπορίου. Έργοστά-
  σια μέ χιλιάδας εργάτας καί μικρά
  μαγαζάκια συναντδτε σ' δλους τούς
  δρόμους τής πόλεως. Τα παιδία των
  παλαιών φροντίζουν νά έπεκτείνουν
  τίς έργασίες τους καί έ'τσι τό έλλη
  νικό έμπόριο παραδίδει τή σκυτάλη
  τού άπό γενεά σέ γενεά. 'Εκστομ
  μύρια λιρών διαχειρΐζονται αί έλλη-
  νικαί έπιχειρήσεις της Άλεξανδρεί
  άς. Τό 'Εμπορικό Έπιμελητήριο τής
  Ελλάδος βρίσκεται σέ στενή έπαφή
  μέ τούς "Ελληνας έμπόρους καί τοΰς
  διευκολύνει στό έργο τους.
  λάδος, καί 3) την σχετικήν συγκατά-
  θεσιν τοϋ Στρατιωτικοΰ καί Πολιτι-
  κου Διοικητοΰ Κρήτης ΣτρατηγοΟ κ.
  Παπαδάκη Νικ. άσκοΰντος απάσας
  τάς Κυβερνητικάς άρμοδιότητας έν
  Κρήττι, πρός ρύθμισιν των έν τή πε-
  ριφερεία ήμΩν άνακυπτόντων ζητη-
  μάτων.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
  "Αρθρον Ιον
  Συνιστώμεν έκτακτον Στρατοδικεί¬
  ον μέ έδραν την Πόλιν Ηρακλείου.
  Ή 'Εδαφίκή άρμοδιότης τοΰ συνι-
  στωμένου τούτου έκτάκτου Στρατο
  δικείου, ίκτεΐνεται επί τοΰ Νομοϋ Η¬
  ρακλείου. Ό εκάστοτε Στρατιωτικάς
  Διοικητής Ν. "Ηρακλείου, θ' ασκή
  την Ποινικήν άγωγήν, ό,ναπληρούμε-
  νος έν περιπτώσει κωλύματος υπό
  τού άμέσως νεωτέρου τού [σοβάθμου
  ή κατωτέρου τού έκ των ϋπηρετοΰν-
  των έν τη Φρουρά.
  "Αρθρον 2ον
  Είς την άρμοδιότητα τοΰ Στραιο-
  δικείου τούτου ϋπάγονται έκτός των
  υπό της Στρατιωτικής Ποιν. Νομοθε-
  σίας προβλεπομένων άδικημάτων,
  καί άπαντα τ' άδικήμβτα τ' άπευθυ-
  νόμενα κατά προσώπων ε'ίτε καί κα
  τα περιουσιών, οσάκις κατά την κρί¬
  σιν τής Στρατιωτικής Δικαστικής Άρ
  χής έκτίθεται δι' αυτών είς κίνδυνον
  ή άσφάλεια τοϋ τόπου ή διασαλεύε-
  ται ή αυτόθι Δημοσία Τάξις, εξαιρέ¬
  σει των άδικημάτων, Προδοσίας κα¬
  τά τοΰ Κράτουο κ.λ.π. άτινα δι' εί-
  δικοΰ Νόμου ύπήχθησαν είς την άρ¬
  μοδιότητα Είδικών Δικαστηρίων. 'Ως
  άδικήματα θέτοντα είς κίνδυνον την
  ασφάλειαν τοϋ τόπου καί διασαλεύ-
  οντα την Δημοσίαν τάξιν καΐ ώς τοι
  αΰτα ΰπάγονται κατά συνέπειαν είς
  την άρμοδιότητα τοθ Στρατοδικείου
  όπωσδήποτε θεωροΰνται καί τ' άδι
  κήαατα 1) Ζωοκλβπής 2) Κλοπης, ά
  ποκρώψεως, καΐ παρανόμου κατοχής
  είδΰν τοθ Δημοσίου 3) Άσκόπων πυ
  ροβολισμών.
  "Αρθρον 3ον
  Τα διαπραττόμενα άδικήματα υπό
  των ύπηρετοϋντων είς άνταρτικάς
  όμάδας Αξιωματικών, Ύπαξιωμα-
  τικών «αί Στρατιώτην, ύπάγονται
  είς την άρμοδιότητα τοϋ Στρατοδι
  κεΐου, ώς εάν οδτοι ύπηρέτουν είς
  τόν τακτικόν "Ελληνικόν Στρατόν
  "Αρθρον 4ον
  Τόπος συνεδριάσεως τού Έκτάκτου
  Στρατοδικείου άρίζεται τό κατάστη-
  μα τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου καί
  ειδικώς ή αϊθουσα συνεδριάσεων τοΰ
  Πλημμελειοδικείου_ Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή' 20 Ν]βρίου 1944
  Ό Στρατιωτ. Δ]τής Ν. Ηρακλείου
  Α. ΝΑΘΕΝΑΣ
  Άντ]χης ΠεζικοΟ
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙ¬
  ΚΗΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Ηρακλείου
  ποιεί έκκλησιν .Όρος τούς κατοΐκους
  τού ΝομοΟ Ηρακλείου κα! των άλλων
  διαμερισμάτων τής νήσου, όπως παύ·
  σουν συρρέοντες έντός τής πόλεως,
  οί δέ συγκεντρωσέντες ήδη όπως έ-
  πανέλσωσιν είς τάς έστίας των όπου
  9ά δυνησωσι καλλίτερον νά άντιμετω·
  πίσωσι τα σοβαρά προβλήματα τα ό-
  ποία εδημιούργησαν είς τόν καδ' ένα
  ή σημερινή έμπόλεμος κατάστασις.
  Τό κείμενον τής _έκκλήσεως ταύτης
  Βέλομεν δημοσιεύσει είς τό αυριανόν
  μας φύλλον.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΠΟΙΩΝ
  Την π Κυριακήν εγένοντο αί αρχαι¬
  ρεσίαι τής γνωστής διά την κοινωφε-
  λή της δράσιν ΣυντεχνΙας των Πλα-
  κουντοποιών Εξελέγησαν δέ οί κ. κ.
  'Ασαν Σφακιανάκης πρόεδρος "Αν¬
  δρέας ΛεονταρΙδης, ταμίας Έ. Δ,ααα-
  νάκης| 'Αναστ. Μητσόπουλος, Γ. Πολά-
  κης καΐ ,Κ Έγγλεζάκης σύμδουλοι.
  Η ΤΕΛΕΣΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ
  Παρά της Στρατιωτικής Διοικήσε¬
  ως Ηρακλείου ανακοινούται δτι έ-
  πειδή ή Στρατιωτική Διοίκησις τυγχά¬
  νει πρός τό παρόν άπησχολημένη μέ
  τ,ήν επίλυσιν έξαιρετικών έπειγόντων
  ζητημάτων καί λόγω της ελλείψεως
  'βνζίνης άφ' ετέρου, παρακαλεΐται
  πληθυσμός τοθ Νόμοϋ νά άναβάλ
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Οί Σύμμαχοι κατέλαβον την Μυλούζην καί
  προήΑαοαν 40 χιλιόμ. πρός τόν Ρήνον
  Συμμαχικαί Δυνάμεις άπηλευθέ-
  ρωσαντήν Μυλοΰζην κ«1 προήλασαν
  40 άκόμη χιλιόμετρα πρός τόν Ρή-
  νον.
  Ή 7η Άμερικανικη στρατιά προε-
  λαΰνει διά μέσου των Βοσγίων άρέ-
  ων πρός τό Σάαρ.
  Ή 2α Βρεττανκή στρατιά εισηλθε
  είς τα στενά τοθ Σαβέρν καΐ κατέ¬
  λαβε την όμώνυμον πόλιν.
  Συμμαχικά άρματα μάχης προε-
  λεύνουν είς την πεδιάδα της Άλσα-
  τίας πρός τήνκατεύθυνσιν τοθ Στρασ
  βοΰγου. "Ετι βορειότερον αί Συμμα-
  χικαί Δυνάμεις προήλασαν 20 χιλιό-
  αετρα έντός τοΰ ΓερμανικοΟ εδά
  φους.
  Είς
  τό Ρούρ τρείς Συμμαχικαί
  Στρατιαί σημειώνουν
  καΐνέας προόδους.
  καθημερινώς
  Είς τόν τομέα αυτόν εκυριεύθη τό
  'Ες Βάϊλερ πέραν τοΰ όποίου συνε-
  χίζεται τώρα ή προέλασις των Συμ-
  μαχικών Δυνάμεων.
  Είς την "Ολλανδίαν Βρεττανικαί
  δυνάμεις έκκαθαρίζουν τα ύπολλεί-
  ματα των Γερμανικήν θέσεων είς
  τόν Μάς ϊναντι τοΰ Ρόερμον καΐ
  προελαΰνουν πρός τό Βέν-Λό.
  Είς την "Ιταλίαν Βρεττανικαί καί
  Πολωνικαι Δυνάμεις άπέχουν περί
  τα 6 χιλιόμετρα άπό την Φαέντζα.
  "Άλλαι φάλαγγες ανεκατελαβον τό
  Μόντε—Πιά καί Μόντε—Φορτΐνο τα
  όποΐα είχον καταλάβει οί Γερμανοΐ
  δι' άντεπιθέσεως.
  Είς την Οΰγγαρίαν ό Έριοθρός
  Στρατός κατόπιν ταχείας προελά·
  σεως άπειλεΐ τό Γερμανικόν οχυρόν
  Έγκελ. ί
  Είς τάς Φιλιππίνας τό Αμερικανι¬
  κόν Ναυτικόν συνεργοζόμενον μϊτά
  τής άεροπορίας έβύθισε καί άλλα 22
  Ίαπωνικά σκάφη έκ των οποίων 4 6-
  πλιταγωγά καί 8ν καταδρομικόν.
  ΕΠΐετοηρ,ι
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
  την κατωτέρω επιστολήν.1
  Άξιότιμε κ. Διευθυντά
  Ή "Εφημερίς τής Πόλεώς μας «Ε-
  ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ» εδημοσίευον
  σχόλιον δι' οδ ανέφερεν δτι Άξιωμα-
  τικοΐ καΐ δή ό Ταγματάρχης Χωρο-
  φυλακής κ. Σαρρής Νικ. προβαίνει
  είς ερεύνας άναρμοδίως.
  Πρός αποκατάστασιν τής αληθείας
  γνωρίζομεν δτι ό ανωτέρω Ταγμα¬
  τάρχης κ. Σαρρής ϋπηρετεΐ παρ'ημίν
  έντεταλμένος δπως προβαίνη απο¬
  κλειστικώς είς ερεύνας, πάντοτε κα¬
  τόπιν Διαταγής τοΰ Φρουραρχείου,
  άρμόδιος πρός τουτο ώς αστυνομι¬
  κάς.
  Ό Φροϋραβχος
  Γ· ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ
  άνταρτικών όμάδων λαμ-
  βάνει χώραν βάσει όμοψώνου απο¬
  φάσεως τής Κυβερνήσεως. Οί άντάρ-
  ται πού άνήκουν είς τάς έπιστρα-
  τευθησομένας κλάσεις θά ένσωματω-
  θοΰν είς τόν τακτικόν Εθνικόν Στρα¬
  τόν. "Οσοι άνήκουν είς άλλας κλά¬
  σεις θά μεταβοΰν είς τάς έστίας
  των.
  Δηλώσεις
  τού κ. Παπανδρέου
  Ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
  προέβη σήμερον είς τάς άκόλοΰθους
  δηλώσεις σχετικώς μέ τό στρατιωτι-
  ληε'π'ΓτΓ δι"άστημα7ή7 τέλεσίν Τπι- ;κ°ν ζήτηματης: χώρας: χ « ° άΦ°π_λι
  σήμων μνημοσύνων υπέρ εκτελεσθέν-'
  των καί πεσόντων, 'ινα έν καιρώ δυ
  νηθή αυτή νά αποδώση ανέτως καί
  επισήμως τόν όφειλόμενον είς αύτούς
  φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης.
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
  ΑΠΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  Αυριον, εορτήν τής Αγ Αικατερί¬
  νης, έορτάζει ό παρά την Ί. Μητρό-
  πόλιν φερώνυμος ίστορικός ναός. Τής
  Θ λειτουργίας θέλει προεστή" ό παν.
  Πρωτολύγκελλος κ. Εΰγένισς, δστις
  καί θά ομιλήση. Την Κυριακήν θέλει
  τελεσθή Θεία λειτουργία επί τή έορ-
  τη τοϋ όσίου Νίκωνος τού Μετανοεϊ-
  τε, κοθ' ήν θά ομιλήση ό κ. Ν Πα·
  παμιχαλάκης.
  ΠΡΟΣΛΗΣ1Σ ΜΕΛΩΝ Φ. Σ. Η.
  ΚαλοΟνται έκ των μελών τοθ Φ.
  Σ. Η. έκεΐνα τά όποΐα δέν συμπεριε·
  γήφθησαν ουτε ώς άτομο: οΰτε ώς μέ-
  λη οίκογενειών είς τάς ύποβληθείσας
  καταστάσεις πρός τόν Δ. Ε, Σ· έκ
  μέρομς άλλων πρατηρίων. νά φίρουν
  ύπευθύνους δηλώσεις διά νά συμπε-
  ριληψθοΰν είς την κατάστασιν τοΰ
  πρατηρίου τοΰ γραφείου μας.
  Ή προθεσμία ύποβολής δηλώσε·
  λήγει τό ερχόμενο Σάββατο 25-11-44.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Ό Συνδεσμος έργολάβων οίκοδο-
  μων καί τεχνικών βργων Ν. Ηρα¬
  κλείου. Καλεΐ άπαντα τά μέλη είς
  Γενικήν Συνέλευσιν την Κυριακήν
  26 τρ καί ώραν 9 π. μ. είς τό γρα¬
  φείον τοθ Γεν. Γραμμστέως, μέ θέ-
  μα την εκλογήν άντιπροσώπου διά τό
  Βιοτεχνικόν καί Έπαγγελματικόν
  'Ετΐιμελητήριον.
  Ό Πρόεδρος
  ΑΝΤ. ΣΥΝΑΝΗΣ
  Ό Γ. Γραμματεύς
  Μ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΓΣ
  Τό ατμόπλοιον Αίγκέ
  Διετάχθη έντός 10 ημερών
  νά πλεύση πρός Πειραια κομί¬
  ζων διά τόν Ελληνικόν λαόν
  ε'ίδη πρώτης άνάγκης. Έπίσης
  κομίζει καί 400 δέματα γιά
  τούς Δημοσιογράφους προερ¬
  χόμενα παρά των Τούρκων συ-
  ναδέλφων των.
  Αξιώσεις Τουρκίας
  επί των δωδεκανήσων
  Ή Τουρκική εφημερίς Τανίν
  γράφει δτι ή Τουρκία δέν εχει
  ουδεμίαν βλέψιν επί των Δωδε¬
  κανήσων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Έκλλησιαστικόν Συμβούλιον
  τοθ Μητροπολιτικΰο Ναοΰ εκτίθησι
  είς φανεράν πλειοδοσίαν μίαν φορβά
  δα ήλικίας ιτέντε έτών.
  Ή πλειοδοσία διενεργηθήσεται έν
  τώ πρθαυλίω τοΰ Αγ. Μηνά, ενώ¬
  πιον τοΰ Έκκλησιαστικοΰ Συμβου-
  λίου, την προσέχη" Κυριακήν 26ην
  τρέχοντος καί περί ώραν 11—12 μέ
  είδος, έλαιον κλπ.
  (Έκ τοθ Γραφείου τοϋ "Αγ. Μηνθ)
  —ΔΩΡΕΑΙ
  Οί κάτωθι προσεφέρον είς τό Πανάνει-
  όν Δημοτικόν Νοσοκομείον Ηρακλείου1
  τα κάτωθι άναφερόμενα ειδή:
  Ό κ. Μύρων θαλασσινός ε'λαιον όκ. 7,
  Κων)τΐνος Περάκης καί Υιός έλαιονόκ. 27,
  ό κ. Γεώργ. ΦλΛρος σταφΐδες όκ. 50, "Α-
  <ρατος καΐ Βασιλάκης σταφΐδες όκ. 300 <αί σαπωνα όκ. 27, ή κ. Μαρία Ανδρ. Κα λοκαιρινοΰ ϊλαιον όκ. 100, Ό κ. Άντών Ανεμογιάννης ε"λαιον όκ. 50 καί σΐτον όκ. 50, Κοινότης "Αγ. Βασιλείου: ιΐράσσα όκ. 100 καί έλαιον όκ. 52, ό Οίκονόμος νονής Ιπηλιωτίσσης Μακάριος καυσόξυ- α τιερίτΐου όκ. 10.000 καί £λαιον όκ. 25, ό κ. Έμμ. Ματζαττετάκης έλαιον όκ. 20, οί κ. κ. Κων)νος Μιτακιρτζής καΐ Κων)νος Βίλλος έλαιον όκ. 22. Τούς ανωτέρω τό Νοσοκομείον εύχαρι- σΤίϊ βερμβς. Όλόκληρος ήΦινλαν- δία εξεκαθαρίσθη Αγγέλεται έξ Χβλσίνσκυ δτι όλόκληρος ή Φινλανδία εχει έκ- καθαριοθχϊ άπό τα γερμανικά στρατεύματα. Είς νήσον Όϊζελ Αί άποβιβασθείσαι είς την νήσον "Οΐζελ Ρωσικαί Δυνά¬ μεις άποδεκατίζουν τα ΰπολεί- ματα τής Γερμανικής φρουράς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τά Παιδικά Συσσίτια τής Πόλεως Η¬ ρακλείου δέν Θα λειτουργήσουν Πέμπτη καΐ Παρασκευήν 23ην καί τος. 24ην τρέχον- θά διανεμηθούν 2.000 κάρτες υπό των ύπευθύνων Επιτροπών τοθ Ε.Ο.Χ.Α. είς τά πλέον άπορα παιδία τής πόλεως Ήρα κλείου καί βάσει αυτών θα τρώγουν άπ6 τού Σαββάτου και εφεξής. Είς την είσοδον τά συσσιτοθντα παιδία υποχρεούνται νά έπιδεικνυουν τίς κάρτες των. Γραφείον Ε.Δ.Β.Ε. Ηρακλείου Παραδόοεις ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ καί ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Τελειωτάτη έκμάθησις των γλωσσών έντός μικροθ χρον διαστήματος Πληροφορίαι παρά κ. Μηνά Ποτήρη- Συν- τριβάνι. Η Κα Μαρία Άνδρέου ΚαλοκαιρινοΟ προσέφερε διά τάς ανάγκας τοθ Πανανεί ου ΔημοτικοΟ Νοσοκομειου καΐ τού Άσύ λλου Άνιάτων εκατόν (100) οκάδας £λαι- ον, επι τη έορτή τοθ Άγίου 'Ανδέου καί είς μνήμην τοΰ σύζυγον της. ΕίςτήνΜυλούζην Αγγέλεται έκ Λονδίνου ό¬ τι είς την περιοχήν των στρα- τώνων τής Μυλούζης συνά- πτονται σχληραί όδομαχίαι. Είς τόΔυτικ. μέτωπον Συμμαχικά στρατεΰματα προ οδεύουν σταθερώς επί τοΰ έξ 700 χιλιομέτρων μήκους τοΰ Δυτικοΰ Μετώπου επί τού ό- ποίου οί Γερμανοΐ άνθίστανται πεισμόνως. Λυσσώδεις μαχαι Είς τόν βόρειον τομέα τού Δυτικού μετώπου διεξάγονται λυσσώδειςΙΙ μαχαι. Οί Γερμανοΐ μεταφέρουν έσπευσμένως ένι- σχύσεις δυτικώς τού Ρήνου. Ή φρουρά Ές Βάϊλερ Ή φρουρά τοΰ καταληφδέν- τος ήδη |Ές—Βάϊλερ έκκαθα- ρίζεται υπό των ^.υμμαχικών Δυνάμεων.| 40 άντεπιθέσεις Είς την ΌλλανδΙαν οί Γερμανοΐ άν τεπετέδησαν εναντίον των Συμμαχι- κών δέσεων 40 φορές |έντός 48ώρου καί έδωααν είς τάς Συμμαχικάς Δυνά¬ μεις τόν καιρόν νά κυκλώσαυν τούς άντεπίτισέμενους Γερμανούς καί νά συλλάβουν 4000 αίχμαλώτους έντός 24ώρου Συνελήφθησαν 18 χιλ. Γερμανοΐ αίχμάλωτοι Ή ΙηΓαλλική στρατιά κατέ¬ λαβε τό Μιλχάους. Ή 3η *Α- μερικανική στρατιά συνέλαβε έντός τριημέρου 18 χιλ. Γερ¬ μανούς αίχμαλώτους. Είς Μπελφόρ Ηρχισαν έκ νέου λυσσώδεις όδομαχίαιείς την πόλιν. Οί Γερ μανοϊ καταβάλουν άπέλπιδας προσπαθείας 'ινα ύποστηρίξουν την ύποχώρησιν τοΰκυρίου δγ- κου των δυνάμεων των. Είς Σααρμπουρ Συμμαχικαί Δυνάμεις προή¬ λασαν 12 εισέτι χιλιόμετρα καί άφοϋ έξεκαθάρισαν περιοχήν εκτάσεως 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων επέρασαν τα όχυ- γ,γ, τηίί Λ-τ^,.^ί·. τής [οτορικής ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ στενοϋ όδοΰ ή όποία Στασβοΰργον. όδηγεί είς τό Τ0 Δικηγορικόν Γραφείον κ. ΕΜΜ ΜΙΧ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ μετεφέρθη επί τής όδοϋ Δαιδαλου πάροδον τής Πλατείας Βενιζέ¬ λου επι τής πλευράς Ζαχαροπλαστείου ΑΓΓΑΙΧΗ ΜΟΙΡΑ ΕΙΣ ΚΑΒΒΑΛΑΝ Ό έν Αθήναις άνταποκριτής τοθ Β. Β. Ο. κ. Νίκσον τηλεγραφεϊ είς τό Λονδίνον τάς δηλώσεις τοΰ κ. Προ· έδρου τής Κυβερνήσεως επί τοθ στρα τιωτικοθ ζητήματος τής χώρας τονί- ζων δτι ό άφοπλισμός των άνταρ- τικών όμάδων έκτελεΐται άνευ έπ,ει- σοδίων. Είς την Καββάλαν έφθασε μοίρα άγ- γλικοΰ στόλου τό πλήρωμα τής οποί¬ ας Εγινεν ένθουσιωδως δεκτόν άπό τόν πληθυσμόν, οί δέ άγγλοι έζητω- κραιόγαζαν έλληνιστί υπέρ τής "Ελ¬ λάδος. Είς γενομένην συγκέντρωσιν των Κομμουνιστήν είς τάς Αθήνας ωμί¬ λησε ό Γενικάς Γραμματεύς τοθ κόμ ματος κ. Σιάντος δστις εδήλωσεν τ' άκόλουθα: Ύποστηρίζομε την Έθνική Κυβέρ- νηση. Εΐμαστε κατά πάσης βίσς καί Δικτατορϊας. Εΐμαστε καΐ θά στα- θοϋμε πάντοτε πλά£ στά Ήνωμένα "Εθνη. Εύνοοϋμετήν ιίρηνικήν έπί- λυση των ζητημάτων με,τά των γειτο· νίκων χωρών. Συμφωνοΰμε γιά την άποσΐράτευση των άνταρτών καί τή δημιουργία 'ΕθνικοΟ ΣτρατοΟ. Ζητοθμε την διαλύση τής Χωροφυ· λακής. Είςτήν Ιταλίαν Κατελήφθη υπό των Δυνά¬ μεων τής 8ης Στρατιάς τό Κα- στιλιόνε είς απόστασιν μικρο- τέραν των 3 χιλιομέτρων άπο τής Ραβένα. Άδυνατοθν νά διαφύ- γουν οί Γερμανοΐ Κατόπιν τήςκαταλήψεωςτής Μιτροβίτσα είς την Γιουγκο- σλαυΐαν άπεκόπη ή όδός διαφυ γής των Γερμανών άπό τό Σερά γεβον. Είς την Ούγγαρίαν Ό Ρωσσικός στρατός κερδί· ζει σταθερώς καί νέα έδάφη· Κατά τό παρελθόν είκοστετρά- ωρον οί Ρώσσοι κατέλαβον τό Βερπελέ. Αεροπορικός πόλεμος Ή Συμμαχική άεροπορία ε¬ συνέχισε καί χθές τό σφυροκό- πημα τής Γερμανίας μέ αυξου- σαν σφοδρότητα, έβομβαρδί· σθησαν επιτυχώς έργοστάσια παραγωγής συνθετικού πετρε- λαίου είς τό Στέρκ—Ράντε, Σό- βερον, Στούτγαρδην καί Βόρμς. Κατελήφθη τό Λοϋχε Βορείως τού "Βς Βάϊλερ κα¬ τόπιν σκληρών άγώνων κατε¬ λήφθη τό Λοΰχε,