91253

Αριθμός τεύχους

280

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

4/8/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς σ* αυτόν, «ου -ρΐν μ*
  χωμα, τοθ φράξουν οί άλλαι τό
  στόμα, προλάίη νά πβϊ £στω
  καΐ μιά συλλαλή δική τού.
  ■. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΜ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Ε£Ο ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΛιουθυνΐΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥ-ΤΟΫ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ -
  Μαρογιώργη ϋ — Τηλ. 210.291 ^
  Χρονος 6ος—-Άρ. Φύλ. 280—ΔρΊκ- 10
  ΜΕΧΡΙΣ
  (ΝΙΕΛΙΊ1. ΛΜΑνΤϋΙΛΛΗ. »
  τού μανου χα·η ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΥΠ ΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΖΗ- Α5ΪΤΕ5 Κ ΑΙ θ ΥΜΟ ΥΝΤ ΑΙ
  Τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΜΗ
  ΤΟ φθινόπωρο πού πλησιάζει θά είναι άπό τα δυσκο-
  λώτερα των τελευταίων έτών γιά τό λαό καΐ τόν τό-
  τιο· Στόν κοινωνικό χώρο ή συσσώρευση προβλημά-
  των των εργαζομένων θά όδηγήσει σέ άσφυκτικούς
  θερμοθαλάμους έτοιμους νά έκραγοΰν ήν δέν έξευρε-
  θοΰν άσφαλισπκές δικλΐδες·
  Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ροκανίζει μισθούς κ<ή ήμερομϊ- σθια, οί θερινές διακσπές, μοναδική άναψυχή των ό- λοχρονής μοχθούιντων άΐτοστράγγισαν τις οίκονομϊες τους· Τα Σχολειά θ' άνοΐξουν, τα οίκογενειακά βξοδα θά φουντώσο'υν, τό ζωνάρι τοΰ φτωχοΰ θά χρειαστεϊ καινουριες τρύπες, ένώ τα κόττερα τώιν λαοπατέρων οτίς μαρίνες θά ωρεσκάρουν τα ξάρτια τους.·.· Η ΑΓΡΟΤΙΑ δεινοτιαβεϊ, οί μεταπράτας θηοαυρΐζουν, οί τιμές ασφαλείας των προίόντων έμπαικτικές· Ή δημοσία οίκονομία σέ κατάσταση χαώδη. Στό ίσοζύγισ εξωτερικών πληρωμών τό ψαλϊδι διαρκώς άνοΐγει σέ βάρος μας, οί έπενδύσεις σέ έπικίνδυνη ΰφεση, τα έ- πιτόκια των εξωτερικών δανεΐων πιεστικά, ένώ έτοι- μάζονται διαπραγ,ματεύσεις γιά νέα, οί τπστώσεις στόν ϊδιωτικό τομέα άνύπαρκτες. Ή κυβέρνησις όφεΐλει νά θυιμαται πώς ΰποιος μΐτορεϊ νά ύΐτοφέρει τα πάντα μπορ,εϊ καΐ τα πάντα νά τολμήσει.··· ΣΤΟΝ καβα,ρά πολιτικό χώρο, τό κόμμα τής εξουσίαι ή Ν.Δ., παρά τους φυσικούς όρούς πού τής παρέχει ή αϊγλη τοΰ τέως άρχηγοΰ της κ· Κωνσταντίνου Κα- ρ,αμανλή καΐ τίς πολυσιδεΐς μεταμοσχευσεΐς των διευ- ρύνσεων παραπαίει κάτω άατό τα σφυροκσπήματα τής άντιπολίτευοης καί όλισθαΐνει στά τενάγη τής πσλι- τπαίς της στειρότητος. "Ερΐτει άνάμεσα σέ δύο ουμ- πλέγματα- Τής ένοχης καΐ τής κατωτερότητος. Καί τα δύο τής τα ατροκάλεσαν οί εύφυεΐς χειρισμοΐ καί οί δρα,μεΐς καταιγισμοι τοΰ κ· Ανδρέα Παπανδρέου. νΕ- τοι, ύποχρεώνεται, εγκλειομένη σέ έτοιμόρροπα φρού- ρια άπηρχαιιαμένων μεθοδων, νά άναμασα τα ϊδια ξω- φλημένα συνθηματα στό ϊδιο χιλιοτριμμένο μοτϊβο· Δέν εχει καμμιά έπαφή μέ τό λαό, δέν γνωρϊζει τή γλώσσα τού λαοϋ/ γιατί ΐτοτέ δέν θέλησε νά την δι- δαχθεϊ, γιατί ποτέ δέν καταδέχτηκε νά την χρησιμο- ποιήσει· Κυκλοφορεΐ διαρκώς, μέ πολυτελή έξώφυλ- λα, τα ξεφπισαένα παραμύθΐα τής «γαλήνης», τής «νοικοκυροσύνης», τής «σταθερότητος», των έππευγ- μάτων πού κανεις δέν λογαριάζει γιατΐ κανεϊς δέν βλέπει. Έτοιμάζεται ή κΌβέρνΐιση νά έπικοινωνήσει . καί πάλι μέ τίς μάζες τίς παραμονές των έκλογών πού θά γίνουν τόν Μάη (οΰτε πρΐν οΰτε μετά), νά ττλεύσει οτήν φουρτουνιασμένη άνθρωποθάλασσα τού <τ:αλαίπωρου λαοϋ μέσα στΐίν κομματική σχεδία — οουρωτίίρι απού κάθε τρύπα κι' έ"να σκάνδαλο! Σκάν- δαλο ΛΕΗ, οχάνδαλο Μόρνου, σκάνδαλο ΐταρανόμων διορισμόν καί αύθαιρέτων άιπολύσεων, σκάνδαλο Παι· δείας σκάνδαλο πετρελαΐων, σκάνδαλο άποχέτευσης, οκάνδαλα έτά σκανδάλων. Άπό την άλλη μεριά ή κυ- βερνητική — κομματική συνοχή δοκιμάζεται σκληρά· Τα στελέχη χατατρύχονται σέ συνέδρια καΐ έπαφές «έπΐπέδου» προκειμένον νά έξασφαλϊσουν την εΰνοια κάποιου ίσχυροΰ καί τή θεσούλα τους στόν κομματικό μηχαλΐσμό, άντ! νά σηκώσουν τα μανΐκια, νά έργα- στοϋν, νά καταδεχτοϋν έπικοινωνια μέ τό λαό νά δοΰν καί νά μελετήσουν τα προβλήματά τού- Έπαφιενται στήν δραστηριότητα των παμφάγων κομματαρχών έκ των οποίων οί περισσότεροι προοανατολΐζονται (άθο- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλίδα 4 Πώς μας βλέπουν οί ξένοι - Μιά Πανελλήνια άποκλειστικότητα τής «Αληθείας) Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ Άμερικα- νοκινητο ΝΑΤΟ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΤΟΥΣΟΥΗΔΟΥ ΔΗΓνΙΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΗΙδΤΕΝδδΟΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας, οτήν προσπαθεία της νά ένηιμερώνει σωστά καϊ ύπεύθυνα τό Άναγνω στΐκό της Κοινό, πάνω σέ σοβαρά γιά τό μέλλον καί την τύχη. τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ θέματα, δη- ■μοσιεύει σήμε,ρα — σέ Πανελλήνια άποκλειστι- κότητα — μιά βαρυσήμαντη πολιτική άνάλυση, γιά την Έλλάδα καί τό ΝΑΤΟ, τοΰ Σουηδοΰ Δημοσιογράφου ΗΟίΡ ΚΚΙδΤΕΝδδΟΝ- .ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ στό κοινό μας γά διαβάσει μέ «ΐροσοχη τό ίίρθρο αύτό τοΰ διακεκριμένον ξέ- νου δημοσιογράς>ου, πού μδς έκανε την τιμή νά
  τό γράψει <*ποκλειστικά γιά τούς Άναγνώατες της «Αληθείας». ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά μιά όλοκληρωμένιι, σωστή καί οοβαρή πολιπκή άνάλυοη, γιά τόν πραγιματικό ρόλο τοΰ ΝΑΤΟ καϊ τίς έτηπτώσεις πού έχει καί θά ίίχει στό μέλλον γιά τόν Έλληνικό Λαό ό Άμερικανοκίνητος αύτάς στραττωτικός όργανι- σμός, ό οποίος — μεταξυ των αλλλων — έίχει ση μαδέψει τή μοίρα μας μέ τίς άαταράδεχτες βάσεις τοΰ θανάτου, τό 50ο) ο των οποίων, είναι — δυ ατυχώς — έγικατεστημένες, άπό πλευράς έλλη- ινικοΰ χώρου, στήν Κρήτη· ΤΟ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ίίρθρο, τοϋ ξένου δημοσι¬ ογράφου, πού γιά πρώτη φορά διαβάζουν "Ελλη νες Άναγνώστες/ σήμερα στήν εφημερίδα μας έχει ώς έζης: ΜΕ τ]ς αποφάσεις τους γιά έ- ξοδο από το στρατιωτικό σκέ- λο< τού ΝΑΤΟ, οί Έλληνίς έ- Οΐΐζαν στούς Αμερικανόν, αλ- λά καϊ στό Διεβνες Κοινό, ότι «χούν δική τους γνώμη, δικά τους ιθνικά συμφίροντα, δι<κή τους εθνΐική υπερηφάνεια. ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ όμως, μιτά την έξοδο τής Ελλόδας από το στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, αλλαξαν, σημαντικα, τόνο στίς σχέσεις τους πρός την χώρα αυτή, ριψοκινδυνίύοντας ακό- μη καί νά καταφύγοιιν (όπως «τόν τταλιό καλό καιρό»), στίς μέθοδις τής ανοΓχτής υπαγο- ριιισης καϊ νά προκαλέσουν μό- νο» τους, κατ' αυτόν τόν τρό- πο, την πλήρη καϊ ορκτπκη εξο οο τής Ελλάδος από τόν οτρα- τΐωτικό αυτόν οργονισμό. ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως, παλκ< φιλο- νατο'ι'κίς διαθοσικ αρχκζουν Ένα πείοτράγουδο τοϋ Μάνου Χαρή ΕΡΗΜΗΝ "Η ΩΣΕΙ ΠΑΡΩΝ >
  Άφιερωμένο στίς δυό τού κόρες
  καί στούς παράγοντες μιάς δίκης
  ΟΠΩΣ είναι γνω—τό, από τίς 26
  Μα'ΐ'ου τού χρόνου αυτού, σ
  ►δρυτήί τής εφημερίδας μας
  Μάνος Χαρής, απουσιόζιι στο
  εξωτερικό, γιά σοβαρούς λο-
  γους υγείας. Εν τούτοις, αυ.τό
  δέν εμττόδισε στό νά καταδικα-
  στεί πρόσφατα από ίνα ηρωτο-
  βαθμιο — ευτυχώς = δικαστή-
  ριο, τό οποίο τόν δίκασε φή¬
  μην, αφού τόν θεύρησε «ωοεϊ
  παρών» σάν νά ήταν δηλαδή
  τταρ]ών. Απο τους δυο αυτού;
  νομνκοϋς όρους (ερήμην καί ώ¬
  σει παρών) δανΐίστηκε ακριβώς
  τόν τίτλο τοΰ πεζοτράγουδοϋ
  τού αυτού ο Μάνος Χαρής, τό
  οποΊο ης Ίστνλι από τό Ηο-
  σοκομείο πού νοσηλευεται, ό-
  που καί έγραψε την χαραχτίΐρι-
  οτική καί πρωτότυπη αυτή ποι-
  ητική τού αντίδροση. Διαβά-
  οτί την:
  εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μέ δίκασαν — έίμα·θα — έρήμην
  «ώσεΐ παρών νά ημίν».
  Κι ένώ εγνώριζον 8τι μακράν εύρισκαμενος
  καί ώς ασθενών νοσηλευόμενος
  συγκεκριμένα είς τό εξωτερικόν
  2καναν την δίκην διά λόγον τυπικόν. '
  Σεβαστή ή απόφασις, όπως δλες
  (οί άποφάσεις, έξ άόλλου, δέν είναι καρμανιόλες).
  Άναρωτιέμαι, όλως τυχαίως, δμως:
  — Άνθρωπιά δ6ν εχει ό Νόμος;
  'Εγώ λέω πώς £χει
  κι θς λέν μερικοΐ: «πέρ,α βρέχει»·
  Απλώς, έκ καθήκονχος ένεργοΰντες μέ πάθος
  έ'καναν μήπως 2να ώνθρώπινο λάθος;
  Διότι οί άνθρωποι δταν άπό τό κρεδβάτι δέν σηκωνονται
  δχι μόνο δέν δικάζονται, άλλά οΰτε σκοτώνονται-
  Τώρα — ϊσως πητε — γιατϊ τα λέω αύτά δλα
  κινδυνεύοντας άατό νέα ποινική καρμανιόλα;
  Γιά νά περάσει, άω' ενός, αύτός ό δεύτερος πόνος
  (πού παό ε;τονα τόν νοιώθεις άρρωσιος δντας καΐ μόνος)
  άλλά καί γιά νά σκεψτοΰν σριομένοι
  (πού ποτέ τους δέν εΐν' δικασμένοι)
  ότι πριν άπ' αύτά, πάνω άιπ' δλα
  (δέν πισιεύω νά ϋχουν «καρδιά μεντζοσόλα»)
  ή Ζωή καί δχι ό θάνατος άρ,χει
  κι ή άνθρωπιά στούς αίώνες Θά ύπάρχει·
  Θά ύπάμχι;ι οέ δλες τίς ωαϋεις!
  Πέρ' άπ' ολες τίς αποφάσει1;
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΓΡΑΦΤΗΚΕ στή Γο<ρκΐ Βουλ¬ γαρίας, την 5η Ιουλίου 1980, α ενβ κρφβάτι τού Νοσοχομκ- αΐκού ΙνστΓΓούτου «Κλίνικα Εν- δοκρινολόγκι», ώρα 7 τό απο- γευμα. Ήταν η πρώτη φορά στήν πολυκύμαντη δικαστηρια- «η μου ιμπειρια, που μου ονα- κοινωβηκΐ καταδικαστικη απο- φαση, ενω βρισκομουνα τόσο μακρυα και σε τόσο δυσκολη οωμοτική καί ψυχολογική Θέση. να Ίσως αυτή η <ιλεπτομερεια» (ΙοηΘήσει ορισμενους νά κατα- λάβουν περισσοτερα, από όσα τυχόν δέν κατάλογον μέ τούς σαρκοοτικους οτϊχους τού ττι- ζοτράγουοού μου αυτού, ποϋ τό αφιερΐώνω στίς κόρες μου — τή δωδεκαχροντ) Κατερίνα καί την ιφταχρονη Πόπη — και στους παράγοντος μιας διιανς. Μ. Χ. νά παρουσιάζοντα!, όλο καί πε- ρισσότερο, στήν πολιτική αυ¬ τής της χ]ώρα<. Σαφής μαρτυ- ρεα γΓ αυτό, ίΐναι η αναποφα- σιατικότητα στην πραγματο- ποίηιση τής διαδικασίαν γιά έξο¬ δο από την οτρατιωτική διάρ- θρωση τού συναοττκτμού, κα- βώ< ακόμη καί η όλο καί πιό συχνά επαναλαμβανόμενη υπο- γρόμμιση ότι «η Ελλάδα ανήκει εις την Λύση». Η συμμετοχή ΐ- πίσιχ τής Ελλάδος στά στρα- τιωτικά γυμνάσια, πού κάνουν από κοινού τα στρατεύματα των χωρών τού ΝΑΤΟ, η συμ φωνϊο (αλήβεια, ακόμη δέν επι- κυρώθηκε;) μέ τούς Αμερικα- νους γιά τό καθεστ|ύς των Βά- σεων, η αλληλεγγύη μέ τίς ΗΠΑ υπό την καθοδήγηση τού ΝΑ ΤΟ στό ζήτημα των «Ευρωπυ- ραύλων» καί, τέλος, οί διαπραγ ματεύσεις γιά οριστική επιοτρο /χ» τής Ελλάδαί στον στρατιω- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟ Τόν Μητροπολίτπ Χανίων Ό Σεβασμιώίτατος Χανί¬ ων κ.κ. Είρηναϊος είναι αύ τή την στιγμή ό πιό Λαο φιλής, ό ττ,ιό σωστός ίεράρ χης τής Κρήτης. Μιά ντόμ νοχλεΐ τό σάτπο κατεστη- μένο. ρηναΐος Θά μείνει κοντά οτόν Λαό τού, τόν Λαό πού Κάτω τα χέρια άπό τόν "θνεσε καί άγάπησε· Στόν Ίεράρχη μας. Κάτω τα χ# Λαί> τ^ύ γαλουχησε στό ί
  ρια άΐτό την σρωνή τοϋ Λα δανκο της έλεύθερης σκέ
  πρα φωνή ττού προφανώς έ ο0 Κα1 ττίς ΈΜκλησίας· Κά ψη<ϊ' της άγάπης, τής Λευ τω τα χέρια άπό ένα άντρί τεριάς. κιο άνάστημα ήθικης καΐ μεγαλεΐου- Ναι ό Σε6. Εϊρηναίος Ά θανασιάδης ένοχλεϊ· Γιατΐ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Ο.Γ.Α. ΚΗΔΕΙΑΣ Ό άναγνώστης μας κ· Γ· Καμαριτάκης άπό τό Ζαρό, διαμαρτύρεται γιά τα £ξοδα κηδείας πού δϊνει ό ΟΓΑ στούς άσφαλισμένους τού καί πού άνέρχονται σέ 500 (!) όλόκληρες δραχμέςΐ Ρώτησε μήπως ό ΟΓΑ πό οο κοστιζει ?να κιλό ,,κε- Γνήσιος Κρητχκός σάν καί τόν αλλο παπά μας τόν παπά — Πηρουνάκη, ό Εί ρηναΐος πρέπει νά μεϊνει άντιτίθεται σής δυνάμεις κοντά στήν Κρήτη μας τίς τοϋ σκότους- Γιατϊ είναι δύσκολερ αύτές ωρες. μπ,ρ,οστάρης οτούς Λα«- κούς άγώνες· Κι' άφοΰ άν τιτίβεται, 6ρέβτ)κε ή λύση: «Νά τόν στείλουμε στήν ΑύστραλΙα νά τόν ξεφορτω θοϋμε···». "Οχι δέν θά φυγει ό Εί Ένώ ή Τοπική Αύτοδιοίκηοη ύποφέρει ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΝ Κι' ένας παράνομος διορισμός πού - εύτυχώς - άνακλήβηκε Μιά παλιά ερωτήση των Βου¬ λευτάς τοϋ ΠΑΣΟΚ σχετικά μέ τάν τρόπο ίΐσπραξης των Κοι- νοτικών πόρων, ξανόρχεται πά λι στό φώς τής δημοσιότητας, ύστερσ οπό μιά απόφαση πού πήρε η Νομαρχία Ηρακλείου νά απομακρυνει τής Υπηρεσίας μια υπάλληλο τού Δημοσίου Ταμεί ου Καστελλίου Πεδιάδος (Κοι νοτική ειστφάχτορα) επειδή δέν σιιμπλήρωνε τα στοιχειώδη ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ προσόντα πού προβλέττει ο Νό- μο<Ι Κι αμέσως γεννάται τα ερ|ώ τημα: Πώς προσελήφθη, αφού μετά από τέσσερα χρόνια έρχε- ΣΤΑΦΙΔΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΜΟΧΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΓΑΒΑΛΑ Οί άγρότες συνεχΐζουν τόν ύμΐο άγώνα τους άπο- φασισμένοι νά ζήσουν καΐ ν' &τΐολαύσουν μιάς δΐκαι ής πληρ,ωμής τοΰ κόπου τους. Στίς 12 τοΰ Αύγούστου, άρχΐζουν οί καΐνούργιες κι κτησμένος άπό την πολιτι- Ο κ· ΓΑΒΑΛΑΣ Ό πρόεδρος τής ΕΓΣΗ καί έκπρόσωπος των άγρο των, μάς έΐκανε χθές την άκόλουθη δήλοχϊη: «Ό αγροτικάς κόσμος τοΰ λί σροβερά άγανα νητοποιήσεις Άγρότες, τό δίκιο είναι μαζΐ σας· Ό αγώνας σας εί ναι ίερός καί τϊμιος ια άκό γώνα τϋς έΐτιβΐωσης καΐ μη ό αγώνας γιά τό δϊκιο τοΰ δίκιου- Ό γώνας συνε κή της Κυβέρνησης, είναι άποφασισμένος νά παλαΐ- ψει μέ οβένος στόν τΐμΐο ά σας είναι καθήκον μαζΐ κι ύποχρέωση· χΐζεται μέχρι την πλήρτι δι καΐωση» ται στό φώς τό παραπάνω 6α σιχό στοιχείο; Εν πάσει ττερπττώ σει, καθίνας μπορεί νά υποθέ- σει ότι πράκειται γιά κάπαιον ρουσφετολογικό διορισμο, ό¬ πως μπορεϊ νά στηρίξει σέ μιά τετοια βάση καί τίς σημερινάς φήμες ττερί επαναφοράς τής ι¬ δίας υπαλλήλου οτήν υπηρε- σία. Η υπόθιση ομως ξεκινάει α¬ πο πολύ πιό βαθειά. Όπως πλη ροφορηθηκαμε στο Ταμείο Κα στελλίου υπάγονται 20 περίπου Κοινότητες, καί πολλές σπ' αυ- τές παρουσΓάζουν κάποια οικο- νομική ευρωστία (Καστέλλι — θραψανό — Αποοτόλοι — Βό- νη — Γεράκι —Κασταμονίτσα ιι.λ.π.) Στό Ίδιο ταμείο υπηρε- τούν τεσσερις εισπράχτορες (οί δυό είναι βοηθοί). Υπάρχει λοιπόν η παρακάτω ΣΥΝΤΑΡΑΧΤΙΚΗ πληφορορία ΤΑ 6ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ Άς θεωρηβεΐ τό ποίημο πού δημοσιεύουμε στή 2η σελίδα σάν μιά μικρη συμρολή στήν νήμη τού μεγάλον, μας τραγου δκττή, μιά καί έγινε χθές τό εξά ηνο μνηιμόσυνό τού στ" Ανώ- γεια... την οποία καλούμε κάθε αρμό- διο νά Γπιμεροιώσει ή νά δια- ιμεύσει: Τα χρήματο ποϋ ενσπράττον ται από τίς Κοινοτητες ίσα — ϊσα πού φτάνουν γιά νά πληρω θούν όν 4 ιιοπροχτορεςΙΙ Δηλαδή τα χρήιματα πού προορϊζονται γιά την καλύψη αναγκών των κοινοτήτυν κοί ποϋ προέρχονται κατ' Εξοχήν α πό φορολογίεις τμ« πολιτών ο- κόμη καί από ηροσυπική εργα- σϊα πού επιβαλλουν οί Κοινο- τάρχες, πάνε ολο ή όλα σχεδόν στίς τσστες των 4 εκτπραχτό- ρωνΐ Υπόρχϊΐ όμως εργασία γιά όλους ουτοϋς τούς «ιοτφάχτο- ρες; Πολύ φοβόμαοτε πώς όχι «ι ένα στοιχ£ΐο πού ενισχύει αυ τές μας τίς υποψίΐς, είναι ο πα¬ ράνομος ρουσφετολογ*ός Ι- σω<, διορισμός μιός υπαλλήλου καί η προχβεσινή τού ανάκλη- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή (Μλΐδα 4 Ή εφημερίδα αυτή είναι πλευρό τοϋ ·Ιεράρ~· Τόν γνωρισε σέ καιρους χά λεπούς κι άντιλήφτηκε πε ρί ιΐνος πρόκειται. * Σεβασμιώτατε, τόσον έ- γώ, ατ,ου ύπογράφω αύτό τό κεΐμενο δσο καί αλοι οί συ νεργάτες τίίς «Αληθείας» μέ πρώτο — πρώτο τόν α"ρ ρωστο ίδρυτή της Μάνο Χά ρη, εϊμαστε κοντά σας- *Ό χι μόνο γιά σ ά ς. Ξέρουμε πόσο λΐγο σας ένδιαφέρεα τό άτομο σας. Εϊμαστε κον τα σας καί γιά την Κρήτη. Πού σάς χρειάζεται.Φωνές σάν καΐ τή δική σας, δέν πρέπει νά λεϊψουν.·. Ό Μάνος Χαρής, στή μα κρυνή χώρα πού βρλσκεταΐ ϊσως νά μην ξέρεχ τίποτα γιά τίς παρασκτινιακές προ σπάβειες έκδιωγμοΰ σας. Είναι δμως κι έκεϊνος — σΐγουρα — στό πλευρό σας δπως δλος ό Λαός της Κρή της μας. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣ «ΧΡΥΣΟ - ΔΑΧΤΥΛΟΣ» "Ένας φτωχός βιοπαλαι- στής πηγε ένα πρόσφορο γιά ν άμνημονέψει την πρώ εξαμήνου άποθανοΰσα γυ- ναίκα τού, σέ κάποια έκκλη σία τοΰ Ηρακλείου καΐ χά ποιπος παπάς τοϋ ζήτησε 1000 δρχ·· Τό μεροκάματο πάν* άπ' δλα.·. Τί. νά πεϊς δμως; "Οτι ή Άγία Τριάδα οΰτε τρώει, ο(5τε πίνει, οΰτε άπό λεφαά Ο ΑΜΠΠΑΣΙΛΚΟΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΈΡΜΑΜ1ΛΣ Τού γιατροϋ κ. Άντρέα Αρχοντάκη ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΪΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Φίλοι Σελινιώτες καϊ Κισναμι την ύποχρέωση νά &« ννώμη ποφσσιζουν γιά τόν ποιο Μητρο τες ττού άττοτελί,ϊτε την έττιτρο- ττή άγώνα. "Υστερα ά—ό τό τηλφώνημα μου και μέ έιτιφθλαξη, νά κάμω κι εγώ «δτι μέ φωτίσει ό θεόςϊ-, αφού σκεφθώ καλά γιά: δ τι θά κάμω, σάς στέλν» αύτό μου τό γραμμαί. "ΈΞχω δχι ιιόνο τ6 δικαιωικτ ιιά γιά: δτι σνμβαΐνει κρίσιμον έτταρχίες μας — ποι) στήν έκ κλησισστική έττικράτεια είναι σάν μιά Μητ,ρόπολη — καί θε λω νά πιστεύω πώς δέν μοΰ το άρνιέστε. Έχτιμώ την άγωνιστική σσς διαθέσηι γιά τή ρυθμίση τοΰ δι κσιώιιατος των τπστών ιτο6 ά- πολΐτη θά έχουν νά τούς —οι- μαίνεο Άναρχοτιοθμαι δμως ών έσεΤς τταλεύετε γιά: ΜητροτΓολίτη <ί γιά Δεσττότη. Σι/νεννοοίαστε. Γιά τό δτι τα πράγματα τής έκκλησίοίς δέν ττανε καλά καί δ χι μόνο κ<χ! άπτλά αύτό — εί • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 έχει άνάνκη; ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■1ΒΜΒΙΠΒΙΜΒΒΜΒΙ1ΗΙ Άπό σήμερα καί γιά ένα μήνα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΌ ΔΙΑΚΟΠΕΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΙ Η «ΑΑΗθΕΙΑ» ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΤΠΈΜΒΡΙΟΥ 1980 /»': Γιά τέοσερις έιβδαιιάδες ή έφηρερϊδα μας θά οτερηθεϊ την έχακοΐνωνΐα της μέ τό 'Αναγνΐυοτι- κό Κοινό της- Αίτϊα της δαακοπης αυτής της έ- τακοινωνΐας Άναγνωστικοΰ Κοινοϋ καΐ «ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑΣ» είναι οί Καλοκαιρινές Διακοπές πού πρέαιει νά κάνει τό Συνταχτικό καΐ Τεχνχκό προ σωαπκό τής εφημερίδας μας· "Ετσι, τό έιπόμενο φύλλο της «ΑΛΗβ—ΙΑΣ» θά κυκλοφορήσει την Δευτέρα 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 198α Μέχρι τότε εύχές γι άΐίνα ξεκούραστο καΐ εύχάριστο Καλο- καΐρ» *αΐ ρανιε8οϋ σύς 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ γιά συνεπεία τοϋ Άγώνα· «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΣΕΛΙΔΑ ϊ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980
  ΤΟ «ΠΟΝΤΙΚΙ» ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΣΩΝΟΥΣ
  Νά τί έγραψε ή γνωστή σατφική εφημερίδα
  ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙΤΑΜΕΤΑΛΛΙΑΤΟΥΕΛΥΤΗΑΠΟΤΟΔΗΜΟ
  "Ενός περιορισμένος ά-
  ριθμός τοϋ μεταλλίου πού
  εχει έκδόοεΐ ό Δήιμος Ήρσ
  κλειοΌ γιά τύ μεγάλο μας
  ΐτοιητή καί Νομπελίστα
  τοΰ 1979 Όδυσσέα Έλύτη
  θά τεθεϊ οτή διαθέση των
  συλλεκτών
  Συ(γκεκριμένα θά πουλη
  θοϋν ωρισμένα άοημένια με
  τάλλια βάρους 10 γραμμα
  ρί(ι> περίπου καί διαμέ-
  Άφιέρωμα
  στό Νίκο Ι υ Κουρή
  Άπόψε πού πας εφυγες Άρχάγγελε ιοί Κρήτης
  καί κλαίει κάθε λαγκαδιά καί σιέται ό Ψηλορείτης
  Δέν ήμπορώ μέ γράμματα τα σούΊπρεπε νά γράφω
  μιά μανπνάδα δα σοϋ ΐχώ πού σοΰρεσε κι άς τάξω,
  άς τάξω πώς μας ηψικες πνοή άΐπ' τή πνοή οου
  καί θά παρηγορούμαστε πού χάθηκε ή μορφή σου
  Αΰριο, σιό γλυκθλάραμα κι 6ντε φυσα ι' άγέρι
  θαρχεται ή μελωδία οου καί υτίσω θά σέ φέρει.
  Δέν ξέρω πώς άμπόρεσε τέτοιο λεβέντη αντρα
  καί τονε οκέπαοε ή γής σία πλάχνα ισι γιά πάνια
  Πώς θά πονεΐ ή γυναικα σου πολύ καιαλαδαίνω
  ιό οπίιι σου καί τα παιδία καί συγγενής καί ξένος.
  Καί ή γλυκειά μανούλα σου π' άρρώστησε γιά σένα
  η"θελα καί νά κάτεχα τσί μοίρας τα γραμμένα
  καί ναχω καί τή δύναιιη νά άλλάξω πεπρωμένα
  γιά νάρθει σ' αλλο τό κακό κι δχι νά βλάψει έσένα
  Βαριές οί κουβέντες πού μιλώ άπόφε δίχως αλλο
  μά ή πίκρα ί)ρθε ά6άοταχτη κι εϊν' ανθρωπος μεγάλος
  "Ηντα νά πρωτοθυμηθώ άΐτό τα κάλλη άπ' ούχες
  τή λεδεντιά, την δρεξη, γιά τή ψωνή απού σβύσε·
  Κλαίνε καί ι' αλλα τα 6ουνά: Τό Δείκτη κι οί Μαδά-
  ρες
  κι ή Κρήτη δλη οέ θοΐ)νεϊ γιατί 'χες τόσες χάρες
  Σέ κλαίνε καί οί Φοιτητές μέσ' τό Πολυτεχνεϊο
  πού περπατουσαιε μαζί δλη τή Πατησιων·
  "Οταν ό αγριος άνεμος σάρωνε ■ την Έλλάδα
  έπρόταξες το μπόι σου κι ήλαμψες σά λαμπάδα
  Τραγουδιες τό Ρωτόκρπο καί μέ τή μελωδία
  έγίνανε οί ψοπητές στή Λευτεριά θυοία. >
  Σέ τίμησε καί τό χωριό τα ξακουσμένα Άνώγεια
  ■ν,ιαΐί κι έσύ ιιέο' τη καρδιά τούς'εϊχες θέση χωρία
  Στά ιπένθΐμα νιυθήκανε καί βρίζανε ι ό χάρο
  γιατί έχάθηκε,ς έού κι έο6ύστηκεν ό φαρός
  έσάλπιζες τή ξαστεριά κι εστήθηροβολοΰσες
  Άπούσουνε όλοφώτεινος οτά.πέλαγα έμυνοϋσες
  Κι ήπαιζες καί μαγευτΐκά μιά λύρα σαγηνεύτρα
  π' άθανασία χάριζες οτή ζήση μας τή ψεύτρα
  'Ήοουνε δέ πονεπκός σιή (οτώχεια καί τή πείνα
  γιαΐιτό σήμερο, σέ τιμά ούοσωμη ή Άθήνα
  Ή περηφάνεια σου η"τονε μέσα στό χαρακτήρα^
  άποΰχει κάθε Κρητικύς οάν κι ηπαιζες τή λύρα
  ξελόγιαζες τσί χοπελιές, περίοσια παντρεμένες
  τσί χηρες τοί πενιάρφανες καί τοί άρραβωνιαομί νες
  Κι άντρΐεύγουνταχε ιά παιδία οαν ηλεγες τ' άγρίμια
  Πώς μπόρεοε καί σουκαμε ή άρρώστια £θΊα συντρϊμ-
  μια
  Μαΰρο ποκάιμιοο φόριενες γκιλόιτα καί στι6άνια
  εφυγες μά τή μνήμη μας έχάραξες γιά ιπάντα
  καί στή καρδιά ξεχωριστή θέση τώρα κρατοΰμε
  κι άθάνατο χαιρετισμό στέλνομε καί φιλοΰμε
  Στο Κρητικό τραγουδιοτή, τό ήρωα Ξυλούρη
  Ξύπνα καί παΐξε μιά λυριά καί πές κι έ*να τραγούδι
  Πώς ηφυγες μιά χαραυγή τσί Κρήτης ω λουλούδι!
  Οί Άρχάγγελοι στό ούρανό θά σέ ζητοΰνε δλοι
  νά ψέλνεις καί νά τραγουδεΐς σ' αύτό τό περαβάλι
  Καί ΐσικουδιά θά σουχουνε καί θά σέ σκέφτονται δλοΐ
  αύτοι πού σ' άγαπήσανε στή σκέψη τους σάν έμπήκες
  διώχνε ζωή έΌια 6άσανα καί βούλιζε ετσά πίκες
  Στοΰ πραδείσου ιοί γωνιές σάν παίζεις τό λαοΰτο
  Μή πεθυπήοεις νά οτραψί-ϊς στό φεύιη κόσμο ΕΤΟΥ-
  ΤΟ
  Μοιρολόι
  ΝΙΚΗ ΞΑΝΘΑΚΗ
  Κυριακή 9——2—80
  τρου 55 χιλιοστών μέ την
  τιμή των 5 300 δραχμών
  καί μικράς άριθμός χάλκι-
  νων μέ την τιμή των 1.300
  δραχμών
  Τύ μετάλλιο πού είναι
  έργο τοϋ Καθηγητή τής
  Σχολής Καλών Τεχνών καί
  Άκαδημα'κοϋ κ Γιάννη
  Παττπα διατίθεται ά,τιό τό
  Δήμο Ηρακλείου
  Άττό τό Δήμο Ήραχλεί
  ου έπίσης μποροί3ν νά πα-
  ραλάβουν τα μετάλλια τους
  αύτοι πού έ'χουν ττ,ροεγγρα
  φεΐ
  Γιά πληροφορίες καί γιά
  έγγραφές οί ένδιαφερόμε-
  νοι μποροθν νά άπευθύνον
  ται οτόν κ· Ν ΣΌκιανάκη η
  τή δίδα Άσπαοία Στιβακτά
  κη στό τηλέφωνο 28.25 36
  »♦♦♦< ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδοί Μαρογιώργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρίτης 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Κα66αδίας Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 Δύο μασόνοι. ένας παλι- ός (ό ουνταξιοϋχος τραπε ζικός Παΰλος Καρανίκας, μέλος τής «Μεγάλης Στοδς Τεκτόνων τής Ελλάδος» ά πό τό 1932, μέ αΰξοντα ά ριθΐμό 1373) καί ένας πιό φρέσκος (ό δικηγόρος Άν τώνιος Παπαδάτος μέλος τής ιδίας Στοας άπό τό '66 μέ α α 8396) μήνυσαν τόν έκδότη της εφημερίδας τοϋ Ηρακλείου «Άλήθεια» Μ δ νο Χαρή καϊ τόν συγγρα- φέα Γιάννη Φουράκη γιά συκοφαντική δυσφήμιση Ή δίκη έγινε στίς 17 τρ στό Τρ,ιμελές Πλημμε λειοδικεϊο Ηρακλείου Κρή της (πρόεδρος Ά Σαββο- πουλος, μέλη Στ, θεοδώ- ρου, Ι Άντωνίου, Είσαγγε λέας Ν Παντελής) καί οί δύο κατηγορούμενοΐ (ό Χά ρης έρήμην γιατί νοσηλεύε ται στή Σόφια) καταδικά- στηκαν οέ 20 ,μηνες φυλά κιση καί 200000 δρχ. χρη ματική ποινή· "Ασκησαν έ φεση καί σκοπευουν νά κά νούν καί κάποιες μηνύσεΐς' Λειπ,τομέρεια: ένας δικα στής μειοφήφισε καί ζήτη σε νά άβωωθοΰν Τό ενδιαφέρον τής υπό θεσης (πού δέν γράφτηκε ^ οέ γενικα) είναι ότι στην ου σία ηταν μιά δίκη τής «Τε κτονικής Στοας» εναντίον δύο άποδεδειγμένων «έχ- θρών» της Στή μήνυση πού καταθέσανε οί δύο μα σόνοι (ό Καρανίκας είναι καα μέλος τοΰ Δ.Σ της «Μεγάλης Στοας τής Ελ¬ λάδος») άναφέρεται καθα ρά ότι τα δσα στήν μήνυση τους λένε «ιυγχάνουν ψευδη/ βαναύ¬ σως συκοφανπκά καί δυσ- φημιστικά τής τιμης καί ύ πολήιφεως τόσον ημών, Έλ λήνων τεκτόνων, ένεργών μελών τοΰ Τεκτονικοΰ "I- δρύματος Ελλάδος (Μέγα λης Στοας τής Ελλάδος), νομίμως λειτουργοΰντος δ σον καί των τεκτόνων Η¬ ρακλείου καί Χανίων Κρή της ώ καί πάντων των Έλ λήνων Τεκτόνων, μελών τοΰ ανω Ίδρύματος, των δραστικών τελούντων ένι γνώσει της άναληθείας>
  (Σ.Σ : οί ύπογραμμϊσεις
  δικές μας)
  Άλλά τί ακριβώς έκα
  ναν οί κατηγορούΐμενοΐ;
  Σέ μία δίκη γιά παρεμ
  φέρη «μασονική» ύπόθεση
  πού εγινε στό Έφετεϊο Χά
  νίων (20)6)79) μέ κατηγο
  ρούιμενο τόν Χαρή καί μάρ
  τυρα ύπεράαπισης τόν Φού
  ράκη κατατέθηκαν διάφο-
  ρα πού γράφτηκαν μετά
  λ
  μεσιτΑγορα
  ^ΜΑΡθ,ΥΕΗί Π ΕΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ ,,,
  Γιό μιά γρηγ» μ η 4γο»αη<'ΐλ-ΐ|(τι» τηλεφωνΐ|««τιι ο ΐϋ τηλ. 2248Β8-2864Ο3 Π ·ϊπισκ(υθήΓε μης €ΐ τ ή ν Αιευθιινση Μιΐ χης Κρήπις ι. (Ιςο) 'απο' την Χανιοπομια) Ηρακλειον. αρωμαΐος» ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Δΐαφημίσεις έΐύ Αύτοκινήτων Τηλ. 235734 — ΚΑΜΑΡΑΧΙ στήν «Άλήθεια». _ύμφω- να μέ την μήνυση τα «βα¬ ναύσως συκοφαντικά τής τιμής καί υπολήψεως των μηνυτων» σημεϊα είναι τα άναγραφόμενα: Στή σελ. 1: «Κατασκο- Βάρος των Ένό- πλων μας Δυνάμεων, άττό τίς Μασονικές Στοές Ήρα κλείου καί Χανίων κατά τό 1974, σχετικά μέ τό Κυπρι ακό σέ συνεργασϊα μέ τό Διεθνή Σιωνισμό καί την Άμερικάνικη ΣΙΑ» Στή σελίδα 2: «Άντε- θνική δράση τής Μασονϊας καί στενή σ'υνεργασια μέ τό Διεθνή Σιωνιομό καί μέ άπώτερο σκοπό της τή διά βρωση τής Όρθσδοξίας καί τής κοινωνίας μας. Στή σελ. 4: (ΦΟΥΡΑ- ΚΗΣ): « Τύ ΰασικό κί- νητρο ττού μέ έ*κανε νά έ- ΐιιδιώί,ω την αφαιρέση των χαρτιών των δύο αυτών Στοών ήταν ότι γνώριζα, ά ιπο αλλα έ'γγραφα πού εΐχα ήδη δεί, ότι αύτές διεξήγα γον κατασκοπεία σέ βάρος τής έιθνικής μας άκεραιο- τητας καί των Ένόπλων μας Δυνάμεων "Οταν κα- τέ6ηκα στό Ήράκλειο μέ τόν παραπάνω σκοπό, συνά ντησο τόν Γιαννακουδάκη καί τοΰ τό εϊπα Τοΰ εΐπα άκόμη Οτι εΐμαι σέ θέση νά γνωρίζω δτι: Ή Μεγάλη Μασονική Στοα τής Έλλά δας στίς 14 Ιουλίου 1974 έστειλε στίς Στοές Ήρα^ κλείου καί Χανίων, κρυπτο γραφημένο οήμα καί τίς δι έτασσε νά παρακολουθοϋν τίς κΐνήσεις δλων των Ένό πλων μας Δυνάμεων καί νά άναφέρουν «έΐπ,ειγόν- τως» τίς κινήσεις αυτών Άκόμη, τοΰ εϊπα δτΐ: έξ αίτίας τής κατασκοπευτικής αυτής δράσεώς των Μασονι κων Στοών αυτών σκοτώ- θηκαν στήν Κύπρο δεκάδες στρατιώτες ιιας, πού έ<ρυ- γαν άπο τα Χανιά γιά νά πάνε άεροπορικώς στήν Κύ προ» Στή σελίδα 4 (ΦΟΥΡΑ- ΚΗΣ). . «Στή συνέχεια ό κ Φουράκης άναφέρθη- κε σέ συντομία μέ πολλά ι στορικά στοιχεϊα πού δεί- χνουν πώς ή Μασονία, συ νεργαζομένη μέ τίς έκάστο τε άνθελληνικές δυνάμεις- έ'χει π,ροκαλέσει πολλά ά- πό τα έθινικά μας δράματα ■Α- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελιδα 3 ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Έβανς 83 — Τηλ. 242-040 ΟΙ ΛΡΧΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΚΤΟΥΗ ΠΑΤΟΝ ΦΤΛΑΚΑΤηΝ β» ΜΛΊΊΙΗ Σχεπκά μέ ιό δημοσίευ μα τής Έφηιμερίδας «ΑΛΗ ΘΕ Ι Α» τής 14—7—1980 μέ τόν ΐίτλο «ποιές ώρες φυ ^άει τα άρχαϊα ό ύπάλλη- λος των 69 Μαίων» πού ά ναφέρεται σέ έποχικό φύ- λακα τοΰ Μουσείου Ηρα¬ κλείου ό οττοϊος κάνει τίς έμφανίσεις τού επί 24ωρου βάοεως στό χωριό τού» 'έ. χουμε την τιμή νά σας γνω ρίσουμε ότι προσελήφθη σύμφωνα μέ την ΥΠΠΕ) ΑΡΧΑΙΟΤ) ΑΖ)Φ33)2181 )1533)17—4—1980 διατα- γή ό κ. Εμμανουήλ Πεδιώ της, πού ύπηρ,έιησε στό Μουσεΐο κανονικά άιπό τίς 28 Απριλίου μέχρι ιό ιέ- λος Μαίου Άπό την 1 Ί ουνϊου ύ - Εμμανουήλ Πεδιώπης ά/ηοχώρησε απο την άρχαιολογική ύπηρε- οια καί (ρυσικά είναι έλεύ θέρος νά βρίσκεται δλη με¬ ρά στό χωριό τού Ό Πρ)νος τής ΚΓ' Έ- φορίας Προιστορικών καί Κλασσικών Άρχ)των ΠΑΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΛ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΛ II ΣχΐΤ»κά με σχολια της εφη¬ μερίδας σας στο φύλλο της Δευ τερας 21 Ιουλίου 1980 υπο τους τιτλους: α) τι θα γϊνΐι μί τα κουνουπια; και β) αμπαρωμε νο< συνεχεια ο Υγιιον. Σταθμος Καστελλιου» σας ννωρϊζουμε τα εξής: 1. Παρα τού Δημου Ηραχλεί ου εχει συσταθει συνεργειο ψε¬ κασμόν γιά την καταπολεμηση των κουνουπιων. Το συνεργειο αυτο που αποτελειται απο τεσ- σερις εργοτες φεκαστες, φεκαζει συστηματικα καί τακτικα ανα δεκαημερο τις εστιες αναπτυξε- ως των κουνουπιων, και ασφα¬ λώς και τα νερα τού ποταμου «ΓΙΟΦΥΡΟ» όπως και καθε ε- στια, ειδικά στίς δυτικες περιο χες της πόλεως. Τα εντομολογι- κα ευρηματα που εχουυε δεν δι- καιολογούν τίς ανησυχίες που εκφραζετε ουτε για υπάρξη ε- πικινδυνων εστί^ν κουνουπιων, ουτε σμηνη κουνουπιων που κα νούν μαρτύριο τη ζωη των κα- τοΓκων». 2. Ο Υγειονομικος Σταθμος Καστελλιου, εινα» πλαισιωμενος με γιατρο, μαια, νοσοκουο και βσηθητπκο προσωπικο. Συμφω- να με τον κανονισμο λειτουργι- ας των Υγειον. Σταθμών υ¬ ποχρεούνται να εργαζονται, καί φυσικα ν<α είναι ανοικτοι ολο το εικοσιτετραωρο. Άν αυτο δεν συμβαινει στόν Υγειον. Στα θμο Καστελλιου η υπηρεσκι θά το ελεγξει. Ωοτοσο παρακαλου- με αν εχετε πληρεστερα και ο- κριβη στο'χεια της καταγγελίαι σας να μας τα θεσιτε υποφη για διευκολυνση τού ελεγχου. ΗρακΛειο 22 Ιουλίου 1960 Ε. Ν. Ο Πρ)νο< Δ)νσεως Υγιεινης και α.α. ΕΛΕΥΘΕΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΛΘΜΟ ΚΛΣΤΕΛΛΙΟΥ Πρός την Εφημφΐδα «Αληθεια» Ηράκλειο Κυριε Διευθυντα, Σαν τακτικος αναγνϊ^στης της εφημερίδας σας πιστεύω ότι θα θελήσετε να δημοσιεύσετε την παρακατω επιστολη μου για αποκατασταση της αληθείας: Επειδη απουσιαζα τωρα μο- νο ειδα δημοσιευμα στο υπ' αρ. 278)21-7-80 σελ. 4 της εγκρί¬ του εφημερίδας σας με τον κτυ πητο και εντυπωσιακο τιτλο «Α μπαρωμένος συνίχεια ο Υγειον ο μικος Σταθμος Καστελλϊου». θά μού επιτρεψετε να διαφω νήσω καί στόν τϊτλο καί στο • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 4 Ά ϋΟΜΕΝΙΟΟ Τα κρα6ΐά των παρανωνώυ μέ τα καΛίτερα οταφύΑια τής Κρήτης ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΩΣΗΣ|ΕΟΡΠΚΩΝ£ΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΠΡΑΚΛΕΙΟΥ Τα κραυιά των <ιταφυΛοπαρανωνων τοϋ Νομοΰ ΉρακΛείου ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑΤΑΞΙΔΙ Κ ΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙ Α Ή Βουλγαρία, ή γειτονικη μας χώρα προσ- φέρεται γιά μάς τούς Έλληνες όσο καμιά άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι Γιατί μέ ένα ταξίδι στη Βουλγαρία, ό Ελ¬ ληνας έπισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά- καλά νά τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι, στό έξωτερικό, κάνει τίς διακοπές πού τόσο επιθυμεΐ, καί ζεΐ τίς χαρέςτοΰ καλοκαιριου. Ταξιδέψτε, λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει- τονική μας χώρα, καί μ'ένα σύντομο καί ά- νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: καί θάλασσα καί διακοπές, καί έξωτερικό. •ΥΛΓΑΡ1Α ΒΑϋΚΑΝ τουρΐδτ Γιά περισσοτερες πληροφορίες απευθυνθεϊτε στόν ταξιδιωτικο σας πράκτορα ή στό γραφείο τού 'Εθνικού ΌργανισμοΰΤουρισμοϋ τής Βουλγαρίας στήν'Ελλάδα, Β3ΐΚ3πίουπδΐ,Άκαδημίας 12,Άθήνα 134, τηλ. 3634675 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΒΜεΙεΙεΙεΙΗΙΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Μέ την φροντίδα τοϋ Τούριστικοϋ γραφείου ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΡΗΕδδ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΙΤΟΝ Άπό 13 — 19 8 80 ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ — ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Μέ ιπροοκύνηαα ατήν περίφηιμη Μονή τής Πα¬ ναγίας Σουμελά — Βέμοια) 12— 18 8.80 ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Με πμοοκ,ύνηιμα οπ'ιν *Ιι.μά Μονή ιοΰ Μεγα- λου Σπηλαίου) Έπίσηι; ειδικά όργανωιμένη έκ5μομι') τό ηρώτο Ιθήμερο τού Σεπτεμβρίοΐ) για (ήν 44η Διεθνή Εκθέση θεσ)νίκης ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚ.^ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ ΤΗΛ 285576 — 235766 σΑΝϋΙΑ ΕΧΡΚΕ85 25ης Αύγούστου 52 2ος δοοφοο _Ε-ΕΒΚΒ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΦΑΙΝΟΜΕΝ Α -
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΊΔΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ((ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Τό νά γίννηθεϊς είναι μιά
  φυσικη κατάσταοη. Το τί θα γί-
  νιις όμως μετά πού θάρθεις
  —όν κόσμο αυτο εξαρτάται απ'
  τους γυρω σου κι αηό σένα.
  Το λεγομΐνο «ο άνθρωπος
  γεννάται οέν γίνεται» δέν έχει
  θέση τουλάχιστον κατά ένα πο-
  λυ μεγαλο ποσοστο. Αλλοίμονο
  όν μ;ά τέτοια φυσική σειρά
  πραγμβτυν μάς έβαζε απ' ευθεί
  άς στό γκαζοπ, στό κάποιο έ¬
  στω γκαζόττ.
  Τότε ο άνθρωπος θάταν ένα
  πλασμα μή εξελισσομενο.
  Όμως ο άνθρωπος εξελίσσε-
  ται, ζεί καί κινείται καί μεταβά¬
  λη πολλά πράγματα σέ διοφο-
  ροποιησεις.
  Μάλιστα καί αναλογα μέ τό
  πως θό τακτοποιήσιι τίς διαφο
  ροποιήσεις αυτές δημιουργεί
  την ίξελιζη τού, την πρόοδο
  η την καταστροφήν τού.
  Οί διάφορες μορφές μεταβο-
  λης τής φυσικης σειράς καί τής
  ψυχικης μας διάθεσης νά τα δε-
  χθούμε ή άχι κι ανάλογα μέ το
  πώς τα δεχομαστε λέγονται
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
  Έτσι λέω εγ]ώ. Τώρα τό τί
  λεει η επιστήμη εγώ τό στουρ-
  ναρόγεννο αγροτακι ουκ είδα.
  Γιατι; Έλα ντέ πές μου κι εμένα.
  Καί πές μου μάλιστα καί πολ
  λό, πάρα—πολλά.
  Πές μου γιατί τό φαινόμενο
  να στοιχίζει η σταφίδα, 58 δρχ.
  κοστος παραγωγής καί νά που-
  λιεται λιγώτερο γιατί γίνεται.
  Γιατί γίνεται τό φαινόμενο
  να παίρνει ο αγρότης σύνταξη
  2.000 δρχ. τό μήνα κι άλλος 10
  —20—30=50—100 χιλ. δρχ.
  Γιατί γίνεται τό φαινόμενο
  να έχει ο αγρότης το μικρότε-
  ρο κατά κεφαλή εισόδημα απο
  ολους τσ' άλλους.
  Τό πώς καί το γιατί παρου-
  σιαζεται τό φαινόμενο νά λέει
  απ" έξω απ' την ΕΓΣΗ τό αγρο
  τόγεννο αγροτακι άλλα καί
  μπαίνοντας νά ψηφά άλλα αντ*
  άλλον αυτό είναι ένα ΦΑΙΝΟ¬
  ΜΕΝΟ. Φαινομενάρα ολότελα.
  Τί νά γίνει όμως μιά πού τό
  καμμα έτσι λέει, έτσι θέλει!!! Α-
  μέίέϋ! Τί νομίζεις. Κόμμα εί¬
  ναι αυτο. Γιά ιμέμματα τόχεις ε
  σϋ κϋρ ΛαΤδη μου;
  Κατά τό άλλα φαινόμενα,
  με τόν ένα κάποιο τετοιο κατευ
  θυνόμενο σώνει καί καλά τα φαι
  νομενα εκιί μέσα οτήν λεγόμενη
  ΕΓΣΗ δηλαδητής νά ποϋμε πά-
  νε συν θεώ καλά, πολύ καλά.
  Η «Κοινωνικη πολιτικήν πλα-
  σαρισμένη μέ λίγη γαρνιτοϋρα
  α,β,γ υποδείγματος πλακώνει
  καί ξεντερίζει κάμποσα εκοτομ-
  μυριάκΐα παθητικοϋ.
  Ωοτόσο ομως μιά πού την
  κούνια μας άλλοι την κάνουν
  —μπέλα δέν μάς νοιάζει κι άν
  σπάει η κουτελα, φαινομένου έ¬
  νεκεν. Τί νά γίνεΐ ρέ φίλε. Στά
  πολλά τα πηδήματα τής ζωής
  τής αδείας μας άς μπεί κι αυτο
  το φαινόμενο τής ετεροπροστα
  οίας.
  Η Γη τιου δουλεύο-με θά τό
  δεχθεί κι αυτσ όπως και τα κοκ
  καλά μας. ' ι '
  Άν τ]"ϋρα τρέξεις και στόν σω
  τήρα ΑΤΕ δανείου ένεκεν θά
  δείς κι άλλο αντ* άλλου φαινό¬
  μενο: Τό «εδώ παπάς εκεί παπάς
  πού είναι ο παπάς;» (παραλλή-
  λισε εδώ εκατομμύοια, εκεί εκα
  τομμύρια, πού είναι τα εκατομ-
  μύρια;) Κατάλαβες φίλε;
  Στό μεταξύ μην μού πεΐς πώς
  θά πάς καϊ οτήν Γεωργική Υπη
  ρεσία καϊ θά δείς καί θά θαυμά-
  σεις τα φαινόμενα τους — μας.
  Εκεί πάλι πάντα όλα εντάξει πάς
  από τάξε. Εκεί επικρατεί τό ότι
  θέλει ο λαγός (παρτόν ο λαός
  ΗΘΕΛΑ νά πώ δηλαδήηήςΙΙΙ)
  Κι αμως τα κορο'Γδευόμενα
  κορόΥ&α αγρόίτια εΐμΐίς ΕΧΟΝ
  ΤΕΣ κι αυτό κι αυτά κι εκείνα
  καί τα πάνω καί τα κατω γιά
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ συνεχίζομε νά
  κοντιλοτρώμε.
  Γιατί; Έ, έ έτσι είν' αυτά
  ρϊ φίλε άφιλε. Η Γή πού σκάβου
  με καί ποτίζομε μέ ίδρω κι αϊμα
  ευτυχώς μάς έκανε ΤΟΥΛΑΧΙ-
  ΣΤΟ χεροδύναμους. Άς είναι.
  Καλό ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ κι αυτό έ¬
  στω καί βλακείας ένεκεν τα ότ
  άλλοι μάς παρουσιάζουν τό έ¬
  να τέτοιο.
  Καί μην ακους κατά τό πά-
  πλωμα δίνει κι ο θεός την κρυ-
  γιΐώτη πού λέει ο λόγος στούρ
  νο μου αγαπημένο.
  Κι έτσι καί τέτοιου έστω
  φαινομένου ένεκεν, ζούμε κι ε¬
  μείς τα κακόμοιρα αγρότια καί
  χαιρόμαστε καί χαρϊζουμε χάρες
  τροφών σέ κάτι παιδία, καλά
  παιδία (μάνα τάκανε κι αυτά)
  καί ζούν κι αύτοι καλά κι εμείς
  καί «μή χειρότερα».
  Αλλωοτε καί τί καί νά γινει
  στούρνο μου αγαπημένο;
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ συνεχείας ένεκεν
  «τα πάντα ρεί». Γκέ—γκέ;
  — Ώ!Ι γιά—γιά
  = Όχι γκιγΐάξίΐς;
  ΚΩΣΤΑΧ ΛΑΙ'ΔΗΓ
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΗ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑΛΗ
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  , ν* '■'
  ν**η4ν
  Τί σας προοφέρουν τα καταοτήματα τού Ηρακλείου
  Έρευνα άγορος τής «Αληθείας» μέ την εύκοιρία των έκπτώσεων
  »«>♦♦♦♦♦«>♦ ►♦♦♦♦♦♦♦♦< »♦»♦»♦♦♦« ♦»♦♦♦♦♦♦♦ ΕΓ-Η: ΠΑΝΤΑ «ΕΚΠΤ!Ϊ_ΕΙ_» "Ολο τό χρόνο δηλαδή τιμές χαμηλές στό ΤΜΗΜΔ ΕΙΔΙΚΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πΡατάΡ10 ποτών καίτροφίμων τής ΕΓΣΗ ΚΛΡΥΔΗ5 Τί λέει ό ϊδιος ό κ. Καρύδης "Αν καί τα εϊδόη ιιας είναι είσαγόμενα καί «φιρμες» και δέν έΊχου(μιε ιιεγάλα περιθώρια έικ- τττώοεων φτιάξαμε δνα τμήιμα ειδικήν προσφο- ρών, γιά νά σεβαοτοϋμε και τόν θεα,μύ των έκ- πτώοεων καί ιούς πελάτες μας· Σ' αυτό τό εΐδι- κύ τμήμα ύπάρχουν: ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 500 - 700 300 - 500 200 - 450 καί διάψορα άλλα ε'ίδη σέ τιμές εύκαιρίας. Γάλα Μ.Ο. Ζαχ. 30 Γάλα Μ.Ο. ΕΒΑΠ. 20 Γάλα ΝΟΥΝΟΥ Ζαχ. 32 Γάλα ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 26 Γάλα ΒΛΑΧΑΣ Ζαχ. 32 Γάλα ΒΛΑΧΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 26 Γάλα ΒΛΑΧΑΣ μέ κακάο 1 6 Ζάχαρη 26 Ζαμπόν 7 ΟΖ 5ΙίνΑ 3β Κριθαράκι σ. 500 ΥΡ· Πολυτελ. 5ΡΕ5ΙΑΙ. Κορώνα 26 Μακαρόνια σ. 500 γρ. Κοινά 2'3 Μακαρόνια σ.5ΟΟ γρ. Πολυτ. 26 Μπάμιες Νο Ο 47 Μπάμιες Νο 1 44 Μττάμιες Νο 2 38 Μακερέλ 3ΕΙ5Α 15 ΟΖ ΣΟΛΟ- ΜΟΙ 34 Μακερέλ 6ΕΙ5ΗΑ 7 ΟΖ ΣΟΛΟ- ΜΟΙ 20 Μοκερέλ 2ΕΙ5ΗΑ 5,5 ΟΖ ΣΟ- ΛΟΜΟΙ 15 Ρύζι Β.Ρ. Σερρών Α 37 Ρύζι Β. Ρ. Γ. 28 Ρύζι σικτχευασ. ΝΥΧΑΚΙ ^6 Ροδύθισ '49 Σαρδέλλα 'Ελ ΚασττΊαλ 16 γρ. 25 Σαρδέλλα 1 κιλοθ 53 Τομάτες όπτοφλ. 1 χιλ) μου 25 Τομάτες άττοφλ. 500 γρ. 14,50 Τοΐ-ατοττολτός 1 χιλ) μου 44 Τοματοπτολτός 500 γρ. 24 Φασόλες ψιλές Φερρών χύμ« 45 Φοκές χύμα 47 ΑνΑ)24 17 ΑνΑ)62 χιλ),μών 72 ΝΤΙΞΑΝ 20 κιλ. χιλ)μων 1850 ΝΤΙΞΑΝ 2 1)2 χιλ. τσάντ. 275 ΟΜΟ)24 ΟΜΟ)10 Γίγας ΡΕΚ5Ιί)24 ΡΕκ5ΙΙ_)10 Γίγας ΚΟΙ-)10 Γίγας ΣΚΙΠ 3 χιλ. τσάντ. 33 Σόπτων Πράσ. 33 73 Χλωρΐνη 2 χιλ)μων 35 28 Χλωρίνη 500 γρ. 11 65 Χάρτης ύγεΐας διπλ. 5ΟΡ. 12 32 Χάρτης ύγεΐας Μόν. 1 1,50 64 Χαρτοττετσέτες 5ΟΡ. 13,50 285 Χαρτομάνδηλα 5ΟΡ. 4 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΤ5ΙΙΒΙ5ΗΙ Μέ ένα σμπάρο.....δυό τρυγόνια • ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΝ ΧΕίΜΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΕΑΤ ΡυΜΡ ΤΗΣ ΜΙΤδϋΒΙδΗΙ Άν φέτος τό καλοκαίρι σκοπευετε νά άγοράσετε μιά κλιματιστική συσκευή, πρίν καταλήξετε κά- που, σκεφθείτε ότι ό Χειμώνος μέ τα κρίια τού δέν θά άργήσει νά ξαναέλθει! Άκόμα σκεφθεί¬ τε τούς περιορισμούς στό πετρέλαιο καί στήν κατανάλωση ήλεκτρικής ενεργείας. • Γιατί λοιπόν νά ξοδευτείτε γιά λίγη μόνο δροσιά όταν μέ τα ιδία χρήματα μπορειτε, έκτός άπό ένα όλόδροσο καλοκαίρι, νά έξασφαλίσετε καί ένα άνετο ζεστό χειμώνα, μέ την τεραστία οίκονομϊα (πάνω άπό 70ο)ο πού σάς προσφέ- ρουν κλιματιστικά μηχανήματα ΗΕΑΤ - ΡίΙΜΡ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ) τής ΜΙΤδυΒΙδΗΙ ΗΕΑνΥ ΙΝϋυδΤΒΙΕδ • Άγοράζοντας ένα ΑΙΒ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝ τής ΜΙΤδυΒΙδΗΙ έξασφαλίζεται άκόμα: — Εντελώς άθόρυβη λειτουργία (διαιρούμενα συστήματα) — Υγρανση, φιλτράρισμα κι άνανέωση τού άέρα. — Εύκολη έγκατάσταση, άπλή συντήρηση. — Καί φυσίκά την έγγύηση καί τό δΕΗνΐδ ενός μεγάλου όνόματος: «ΜΙΤδυΒΙδΗΙϋ!» Β Η ΜΙΤ5υΒΙ5ΗΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ «ΑΘΟΡΥΒΑ» ΠΑ ΣΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ — ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΙΣΩΠΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ — Σ.Τ.ΕΞ.ΕΝ. — (Σύγχρονη Τεχν)γία Έξοικονομ. Ενεργείας) Πλ. Μουσείου 16 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 232.464 ΙΒΒΙ ,..■■■■■■■■■■■■■■■■-■-■-■'■■■■-■■■■■■ ΙΒΒΒΒΒ Συμπληρώστε τό νοικοκυριό σας μέ κουζίνα καί πλυντήριο Εί ο ο Οί καλύτερες Ελληνικάς ήλεκτρικές συσκευάς "Ο.τι καλύτερο ϊχει νά προσφέρη ( υογχρονη τεχνολθγΐα όλοκληρωμένο μέ την άψογη τεχνική τής ΕΙΧΟ Βαγιωνής. "Ενα νέο ψυγεϊο. μοντέρνο καί δυναμικό. άνετο καΙ πολυτελές Πάρα ποΑυ ώροίο έξωτερικά. Πάρα πολύ μενάλο έοωτερικά. Τό νέο κομψότατο οΐκιακό σας σούπερ μάρκετ... ΛΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ότι ξηταει το ουνκρονθ οπιτι ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■*■ ΤΟ «ΠΟΝΤΙΚΙ» ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΕ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ «ΠΕΤΡΙΔΗΣ» ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΕΔΙΛΑ ΑΡΧΙΚΗΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 2.8ΟΟ 1.950 2.6ΟΟ 1.850 2.4ΟΟ 1800 2.250 1700 ΚΑΙ 1650 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΠΕΔΙ- ΛΩΝ 1.000 ΔΡΧ. ΚΑΙ 800. ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗ- ΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 1.500 ΔΡΧ. ΠΑΛΛΑΣ: Φιλικές τ>
  μές στά μουοικά ειδή
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
  ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  ΑΠΟ 180 έ-ως 240 ΔΡΧ.
  ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  ΑΠΟ 170 εως 210 ΔΡΧ.
  ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΕΝΕΣ
  ΑΠΟ 50 £ως 200 ΔΡΧ-
  Γιά νά γνωριοτοΰίμε καλλίτερα
  Σας προσφέρουμε γιά ένα μικρό
  χρονικό διάστημα — τό διάστημα
  των έκπ,τώσεων φιλικές τιμές
  ΚΕΟΟΐω 5ΗΌΡ
  Ε· ΠΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
  ΕΒΑΝΣ 6 ΤΗΛΕΦ. 281 — 550
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ Α' ΤΑΜΕΙΟ
  ΕΒΑΝΣ 59 ΤΗΛ 28 45 65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6.7 τηλ 22·<038 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ , ΤΟΥΣ ΜΑΣΣΩΝΟΥΣ ;♦· • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 2 όπως πχ· την έθνική κατα στρ,οφή τοΰ 1897, τόν έβνι κό μας διχασμό τοί3 1915 — 17, την Μΐκρασια>πκή κα
  ταρτροφή τοΰ 1922 καί πώς
  άκόμα1 ή Μασονία σέ στενή
  ουνεργαοΐα μέ τόν Διεθνή
  Σιωνισμό καί την Άμερικα
  νίκη ΣΙΑ ώργάνωσαν τό
  άνθελληνικό πραξικόπηΐμα
  τοΰ 1967 και την καταοτρο
  φή τής Κύπρου τοΰ 1974»
  Οί μάρτυρες κατηγορΐας
  (Χρ. Ριζόπουλος, Βασ·
  Πουλιανακης, Κ. Γαρυφα¬
  λάκης) ?)ταν μασόνοι·
  Αυτά καϊ···. στό Έφετεϊο
  τ4 ξαναλέμε
  Καλό καλοκαίρι. · ___
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΠΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ. 288-357
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός στήν περιοχη
  Γταυρωμένου πλησίον ΚΑΤΕΕ
  εκτάσεως περίπου τεσσάρων
  στρεμμάτων μέ οικίαν εντός.
  Πληροφορίες ττερισσότερες
  στό τηλ. 284-642.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ χσχιλαμάς κστα-
  σκευασμένος άπό φυσικό μετά-
  ξι άτόφιο οί διοιστάσεις τού εΤ
  ναι 2,05x2,65
  Πληρ. κάθε μερά έκτός Κυρια
  κή ώρες 7 -9 τηλ. 289-962
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
  120 τ.μ. μέ ττατάρι, μεθ' υπογιεί-
  ου 138 τ.μ.
  Πληροφ. τηλ. 284-883. Μΐσί
  ται τ~οκλείονται.
  ».............♦.....♦♦♦♦«
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα προσεγμένα — "Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟινΐΠΡΟΥΚ »
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦ ♦ » ♦ ♦
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ*
  "Επιπλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ ΚΛΠ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. Β8Ο-689
  ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράχλειο
  Ττιλ. 289-16·
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ►«*>«·»«)>*< ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μμ. καί 4-30—8 μ.μ ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοϋ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ·: Οΐκίας 224 608
  ΈξΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΐΓλΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ι Α
  χαρας αϋυικ^ν |
  ηουπριν ρε^χωμα υου
  φραξουν οί αλ'λο
  ηρολα(5η νρ πέι κ
  αυλλαβπ δικπ'οου
  4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  ΓΙΑΤΡΟΥ
  Ή δίς Ε- Κουκουριτάκη
  καταγγέλει την άπαράδε-
  χτη συμπεριφορά γιατροθ
  — νευρολόγου -ού έφτα-
  σε σέ σημεϊο νά την βρϊσει
  καΐ ή γυναίκα τού (έπίσης
  έπιστημόνισσα) νά την χτυ
  πήσει στό πρόσωπο δταν
  ένδιαφέρθηκε γΐά την ύ-
  γεία Ιδχρονης φΐλης της-
  "Ας σημειωθεϊ δτι στήν
  κλινική τού γΐατροϋ ή άσθε
  νής φιλή της κοιμώτανε σ'
  ίνα κρεββάτι μέ μΐά καΐ μό
  νο φτηνή κουοέρτα Ίούλιο
  μήνα!
  Άλλά έπ' αύτοΰ θά έπα
  νέλθουμε-..
  ΕΡ53ΤΗΜΑΤΑ
  ΓΟ ΟΡΟΣ ΔΙΧΤΥ
  Η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ
  ΚΑΙΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Είναι άλήθεια δτι ιλ 3-
  ρος Δί«ιτη έλλχει χαρακριρι
  σθεί μέ Προεδρικό Διαταγ
  μα σάν τχεριοχίι φ^
  κάλλους, καί ώς έκ τούτου
  ή δηιουργια Λατομείον
  στήν ττερ,ιοχή προσκρουει
  στό —αραπάνω διάταγμα;
  "Αν ναί, Ιΐτώς χορηγήθίηκε·
  σλδεια νταραριοΰ στήν Δυτι
  Η ΓΙΟΡΤΗ
  ΤΗΣ ΕΣΔΗΝ
  Φεοτιβαλ Δημοκρατίας στο
  Πάρκο Γεωργιάδη τίς τρείς προ
  ηγούμενες μέρει.
  Η Νΐολαία εδωσε τή γιγάν-
  τια υποσχεθή, νά παλαίψει γιά
  τού λαου μας τα δίκια.
  Φεστιβάλ Δημοκρατίας μέ
  σημαιες, συνθηματα, τραγού-
  δια κι αγωνα.
  Όταν ενας τοπος εχίΐ τέ-
  τοιους νέους δέν πρέπει νά τόν
  σκιάζει τό αύριο.
  Συγχαρηιτηρια.
  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ
  κή πλευρά τοΰ 6ουνοΰ;
  "Άν θέλει ή Έφορία Βυζα
  ντινων νά μας είδοποιήσει
  νά τής θυμίσουμε £να αριθ
  μό Π.Δ. νά έλέγξει έκείνη
  όν ύπάρχει·
  'Όοο γιά την Δασική 'Υπη
  ρεσία, θά δοϋμε ο.ν νοιά-
  στηικε, έν καιρώ..
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλίδα 1
  νοι κοινό μιιστικό γιά δλους
  μακ; άττό καιρό. Όμως ή σύνδε
  ση τής άτταιτησης αυτής τώρα
  μέ την τής έτταναφοράς τού κ.
  ΕΙρηνχχϊου είναι κατά την γνώμη
  μου ΰτΓοτττη ή στήν καλύτερη
  ττερΐπτωση αστοχη.
  Έκλογή τιμια, άο'ΐαστη καί
  σωστή σημαίνει καιμιττάνιο: έκλο
  γική κ,σί αύτό σηιμαίνει καί έξι>-
  πακούει ένημέρωση καί δημο-
  κροττικό διάλογο ελεύθερο.
  Γιά νά κρίνω πρέπει νά μορ
  φώσω γνώμη καί γιά νά μορφώ
  σ« γνώμη πρέττει νά μάθ» γιά
  όλσ. πού έκθετον την ούσϊα τοΰ
  ύττό κρΐση.
  ΈσεΤς δημοκρατικαί καί λε6έ
  ντες, έκττρόσωποι μισς μερίδας
  λαοθ των έπαρχιόαν μας — για
  τι φυσικά πιστεύ» ττώς δέν άρ
  νιέστε πώς ύπάρχοιτν καί άλλοι
  πού ξχουν άλλη γνώμη ά~ό έ
  σάς καί προττάντον ή σιοο—ηρή
  ττλειοψηφια — τί κάνετε γιά νά
  έπιβεδαιώσετε την δημοκρατικό-
  τητά σας καϊ τή λεδεντιά σας;
  Σάς γράφ» παραττάνω ττώς
  μέ την συνεργία σας έφθασαν
  τα πράγΐματα έκεΐ ττού είναι
  καΐ σάς ξεκαθαρίζω τί έννοώ
  και ττώς τό βλέ,πω καϊ τό κρι
  νω_ Δηλαδή τό κατακρίνω.
  "ΊΑν ξέρατε άττό τταληότερα
  πώς τα έκκλησιαστικά πράγμα
  τα δέν πήγαιναν καλά καί δ
  μ ως άφήνατε νά, κυλάει ό χρό-
  νος γιά νά χειβρτερέψουν εΐστε
  υπό την κατηγορια τής ολίγο
  ρίας καί τής μή σωστής εγκαι
  ρα ττρόδλεψης καί εττομένως δέν
  δικαιώνεστε τώρα σάν ήγέτες.
  Άν τώρα μόνο τό μαθαίνετε
  έξ άττοκαλύψεως δέχεσθε τό έξ
  έττιφοιτήσεως πού καϊ οί δλλοι
  πατέρες πού κατηγοιρεΤτε έττικα
  λοΰνται. Δηλ. πάλι δέν δικαίω
  νεσθε.
  «Δυοίν θάττερον» ττού γράφα
  νέ παληότερα οί καλαμαράδες,
  ττάει νά ττεΤ διαλέξετε καϊ πάρε
  τε. ·
  Έττειδή, δμως δλους σάς ξέ
  ρο σάν αξίους και ίκανούς, εΤ
  μαι ύποχρεωμένος νά αναζητη
  σω άλλους λογους καί δέν νοι
  ώθω καθόλου άνάγκη νά κατα
  ψύγω στά διλήιμματα.
  Σάς παράσι*ρε ή μεθόδευση
  τής έττιθυμϊας τοΰ κ. Εϊρηναίοι/
  πού τελικά θέλετε νά τόν έττιδά
  λετε σάν δγιο — έν ζωη — καί
  άντιστασιακό. Αύτά μοά εΤττατε
  στό τηλέφωνο δταν σάς έλεγσ
  πώς δέν είναι χριστιανικό οϋτε
  σωστό κα! προπάντων λεβέντικο
  τό νά κάθεται ό κ. ΕίρηναΤος
  στή Γερμανϊα καϊ νά «ντοπά-
  ρει» τα βρησκοΐμανή πλήθη των
  πιστών καί ό νεοκλεγμένος κ.
  Νεκτάριος στήν 'Αθήνα καί νά
  ΤΟ ΛΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ρύ6ως) πρός άλλες κατευθύνοεις και αλλα έστια-
  ιόρ,ια!
  ίΣΤΗΝ έξωτερική ηολιτική οί όριζοντες είναι δσο
  ποτέ μελανοι! Πηδήιξαμε τό χαντάκι τής άιπορόνωσης
  καί βρεθήκαμε στήν ε'ρηιμο των άντιποίνων· 'Ιμπερια-
  λιστές δλων των εθνών ένωθεϊτε νά έξοπλίσουμε την
  Τουρκία καί νά τεμαχισουο.ιε την Έλλάδα, είναι τό
  έμπρακτο ούνθϊιμα των μαοτροπώ'ν «συμμάχων» μας!
  Τό άτού τής έ'νταξης στήν ΕΟΚ φαίνεται δτι δέν πα-
  ρεχωρήθη άδα(πά.νως. Ύπεγράφηοαν πιθανόν τα λη¬
  ξιπρόθεσμα γραμμάτια της έπανόδου στό ΝΑΤΟ υπό
  τούς δρους πού έκεΐνο θά θέσει, ή αποφύγη «έπ' άο-
  ρίστω» τής έξαγωγής πετρ,ελαίων άνατολικά τής θά-
  οου δπου άναπαύονται τεραστία κοιτάσματα, ή άποσι-
  ώπηοη τοΰ θέματος «ούράνιο» στή Μακεδονία, ή δι-
  ιπλοοφράγιση τοΰ φακέλλου τής Κύπρου, ή όπέκταση
  των άμερικανικών βάσεων καί ένδεχομένως ΰλλα
  τίνα.
  ΤΟ θέμα τής έκκληοιας τής Κρήτης ένέκυψε οέ μιά
  κρίσιμη στιγμή καί άνέκυψε έκ των ουνωμοτικών
  θερμοκηπίων τής άλλοδαπής μέ στόχο 9χι την έπά-
  νοδο τοΰ Είριιναίου Γερμανίας άλλά την έξοστρακι-
  οΐ] τοΰ Είρηναίου Κυδωνΐας καί Άποκορώνου στή χώ-
  ρα των καγκουρώ, έπειδή ή φωνή τού είναι άντισιωνι-
  οτική άντινατοϊκή, έλληνική καί περήφανη!
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ αυτή πολύ θυμίζει καί πολύ μυρίζει····
  'Κύτΐρο! Εκεΐνοι που σήμερα κυβερνοΰν κι* έκεΐνοι
  πού φιλοδοξοΰν νά κυβερνήσουν αΰριο ής προσέξουν
  ιδιαιτέρα την Κρητική πυριτιδαποθήκη κι άς μή παΐ-
  <ουν μέ τή φωτία. "Ετοι κι' άρπάξει, θά τιναχτεΐ στόν άέρα τό σύμπαν. "Αλλωστε σέ κάτι τέτοιο έλπί- ζουν οί έγκέφαλοι των αύτονομισπκών επιτελείων πού στοχεύουν οτή μεταφορά τοΰ τουρκικοΰ πολιτικοΰ χάους καί στόν τόπο ρας γιά νά μπσρέσουν νά τόν διαμελισουν! Τούς προειδθίπΰΐοΰμε δμως δτι είναι γνωστοί καί έντός καί έκτός τίίς χώρας. Καί έπειδή δέν συνηθίζουμε νά άπειλοΰμε τούς λέμε άπλα, δτι θν θέλουν νά μάθουν ποία τύχη τούς άναμένεΐ/ (ίς ρωτήοουν τούς άλεξιπτωτιστές της Βέρμαχτ! Ύπάρ- χούν μερικοί έπιζήσανιες! Καί θυμοΰνται·.. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ττεριμένουν- νά λυβεΐ τό ζήτημα ιτού δημιούργησαν «οί άγιοι ττα τέρες τής έκκλησίας» ιμέ τό 6ά ψιμο μέ αίμα τού Μητρο—ολιτι κου βρόνοι» πό ύθά κάτσει ό £ νας άπό τούς δυό τους ΕΞΤστε πραγματικά λεβέντες καί άτΓΟγονοι λεβέντηδων ιμά θά ττρέττει ακριβώς στίς κ,ρϊσιμες ώ ρες νά τό άποδεϊχνετε. Λεβεντιά θά ττεΐ νοΰς μέσα στήν ψι/χή. Ψι/χή στό νού θά πεΐ -άθια σμα. Καϊ τό πάθιασμα δέν εΤ- ναι όρθή πίστη, είναι άρρωστη μένη. Ή πίστη· εΤναι ή μόνη ά κατάλυτη δύναμη δταν ίξανθρω ττΐζει τό ζώο ττού λέγετσι αν¬ θ ρωττος. "Αμα τάν κάνει άνθρωττο εΐ ναι ίδεοληψία, Καϊ είναι άττάν δρωίττο καί άντιχριστιανΐκό και .ά συζητάτε μόνο πώς θα φθά σετε στά άκρα, δηλαδή καί στό φονικό αν δέν γϊνει αϋτό πού κάτω άπό την πίεση των Ιδεο λητττικών (διάβαζε θρησκαμα- νών) έσεΐς διακηρύσσετε. Οί τταληοί ,μάς έλεγον — καί όσεϊς δλοι από δτι ξέρω κατά κόρο τούς έττικαλεΤστε και έν συνεχεϊα μιλάτε γιά ττολιτιστι- κές κληρονομιές — τρίς, τριών, τριάντα τριών. Πάει νά πεΤ: 1) *Άμα εχεις μιά σοβαρή ύπόθε ση νά τή ντουσονντίζεις τρϊς η ιμέρες ττρίν &γάλης κρΐση. 2) Άπό τριών μερών ψωμΐ καί ττά ν» νά τρώης — έτσι πίστευαν ο! παληοί μας καί 3) Ά—ό τρι άντα τριών χρονών καί πάνο ών θρο*πο νό: συιμιβουλεύεσαι γιά τίς δουλειές σου. Ξανασκεφθεΐτε λοιπόν, σά θε λετε, μήπ»ς δεν εΤναι ΰ~ευθυνά τητα «πό ι μενά» τό νά δέχεται και τό ένδεχάμενο τού φονικοΰ γιά νά κάτσει στό θρόνο τού. ΞανασκεφθεΤτε, σά θέλετε, μή ~ως ό «άντιστασιακός» κ. Εί ρηναΤος θά ιμστοροθσε νά μην ττήγαινε κάθε φορά πού έρχότα νέ οί «σωτηρες» τής έφταετϊας στά Χανιά στό άεροδρόμιο νά τούς ύττοδέχεται καί νά τούς συνοδεύει. ΞανασκεφτεΤτε, σά θέλετε, μή ττως δεν ήτανε ύτΓοχρε»μένος νά πάει τόν «άδελφό Στέλιο» στήν Κάντανο, Ξανασκεφτεΐτε, σά θέλετε, 6ν ή μετάθεσή τοι» στή Γερμανίσ δέν ίίτανε τής θελήσης τού, θά μττοροΰσε τί άκόμη ττιό σωστά θά έπτρεττε νά άρνηθεΐ &7τ» καί άν αύτό θά εσήμαινε διωγιμό τού. ΜοΟ εΐττατε άπό τό τηλέφωνο ττώς γιά την άντιστασιακή δρά ση τοΰ κ. Είρηναίου· καταθέτει ό Βουλευτής κ. Βενιζέλος ΞανασκεφτεΤτε, σά θέλετε, πώς εΐστε έλεύθεροι άνθρωττΌΐ καί μι/αλ»μένοι καί μήττως άδι κεΤτε τή νοηιμοσύνη σας αν δέν κρΐνετε άττό γεγονότα άλλά ά φήνεστε νά πιστεύετε σέ δηλώ- σεις τοΰ δποιου κ. βενιζέλου. Οί διαδεδαιώσεις όποιουδήπο τε είναι κατώτερες των γεγονό των καί των πεπραγμέ,νων. Μοΰ εΤττατε στό ττ|λέφωνο πώς αύτά γινήκανε γιατϊ £πρε ττε Γιατϊ άλλοιώς δέν θά υττηρχε σήμερα ή έταιρεία λαϊκής άνά τττυξης ΑΝ ΕΚ Λ^ά Σελινιώτες καί Κισαμίτεζ αν είναι αύτός ό λόγος καί ή γνώμη τής πλειοψηφίας τοΰ λα ου των έτταρχιών ,μας άς μή μι λάμε πιά γιά παράδοση καϊ λε δεντιά. "Ας ποΰμε πώς μιά ττού ή ζωή καϊ ή κοινωνϊα είναι ,μιά ρέ ούσα πραγιματικότητα καϊ σή¬ μερα πού ή φιλοσοφια τής ζω ής είναι άρτταξε καϊ κλέψε νάί- χης Ιτσι έτττρεπε νά γίνετε. Θά εΤμαστε σύμφωνοι μέ τούς εαυτούς μας. "Η μηττως αύτά είναι γιά «μας ττού καταλαδαίνουιμε» άλ¬ λά καί γιά τούς άνήμπορους άν θρώτΓονς τοΰ λαοΰ πού δέν άντέ χούν τίς μεγάλες άλήθειες είναι άναγκσχο καί κάπ οί ο ψέμα. Δέν σάς διαφεύγει βεβαία ττώς ύΐΓτάρχουν πολλοϊ ττού ύττο- στηρίζουν ττώς τό ψέμα είναι τό άλάτι τής αληθείας. Γιά τό άλάτι δμως αύτό κα λοί μου φίλοι συνετταρχιώτες καί χριστιανοϊ άνατρέξετε στό Εύαγγέλιο νά θυιμηθεΐτε τί λεει, αν δέν τό εχετε προχειρο στή θύμησή σας. Μέ παλλή συμπάθεια γιά την κρίση πού περνάτε ΑΝΤΡΕΑΣ Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γιατρός ά—ό τή Κάντανο Σελίνου ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Απο ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΙΑΝΟΟΥ- ΜΕΝΟ πηραμί επιστολή — συ- νεργασϊα πάνω στό Εκκλησια στικό θέμα. Ο συνεργάτης μας αναφερΐΐ ότι οί σκοτεινές δυνάμεις πίτυ χαίνουν διπλά τόν στόχο τους μέ την τοποθέτηση τού Νεκτα- ρίσυ στά Χανιά Ι Λυποϋμαστε πού πήραμε ό¬ ταν ειχαμί προνραμματίσει την ύλη αυτή την συνεργασία, καϊ δεν μπορέσαμε νά την δημο σιεύσουμε. ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιλίδα 1 ση από την ΝομαρχίαΙ Πάνω σ' αυτό τό τόσο σπουδαίο θεμα, έχει — όπως μά θαμε απο βουλευτικού< κύκλους — περισσότερα στοιχεία ο πρό εδρος τής Κοινότητος θραψα¬ νού κ. θεοδωράκης ο οποίος κα θάπρεπε νά τα δώχτει στή δημο σιότητα. Γιατί είναι τό λιγώτε ρο ίξωφρενικό νά πληιρώνουν οί Κοινότητες ένα κσρο λεφτά καί τα χρηατα συτά σχεδόν νά μή φτάνουν νά πληρωθούν οί ΐισπράχτοριςΙ ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ►♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦ «Α Ρ Ι Α Δ Ν Η» Από Παρασκευή βράδυ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤ0Π0ΥΛ0Υ ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ ΠΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ Οί πολιτικές ι/εολαϊες _ εξορμούν ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γβμάτο άπό πολιτικές έκ δηλώσεις είναι τό φετινό χτρώτο δεκαπενθήμιερο τού Αύγούστου· ΟΙ νεολαϊες δή μοκρατικών κρμμάτων τί)ς Άντιττολΐτευσης όργανώ- νουν τίς γιορτές καί τα ς>ε
  στιβάλ τους δίνοντας μιά
  άλλλτ] πολιηκή προοπτική
  γιά την Έλλάδα. Τό άξιο
  σημείωτο είναι δτι καΐ οί
  τρείς έκδηλώσεις (Ν. ΠΑ
  ΣΟΚ, ΕΣΔΗΝ, ΚΝΕ) γϊνο
  νται διαδοχικά πλαισιώνον
  ται άπό πλούσια καλλΐτε-
  χνικά προγράμματα/ πΐνα
  κες δπου γίνεται μνεΐα
  τόίν ίΛίσεων της νεολαίας
  γιά δλα τα θέματα καΐ περϊ
  πτερά ατού άναφέρονται
  στόν τρόπο ζίοης τοΰ λαχ>ΰ
  μας καί τής νεολαίας μας·
  Οί έκδηλώσεις αύτές κά¬
  νουν οαφίη μνεία στήν πό
  λατιστική μας κληρονομιά
  καί παράδοση, α—οδεΙχλΌυν
  την φθορά (ήθική, κοινωνΐ
  κή) πού φέρινει ή άλλο-
  τρΐοϊσηι τί}ς νεολαίας, δεΐ-
  χνουν τον άγώνα της νέας
  γενιας νά δκιτηρήσει την
  πσλιτιστική της ταυτότητα
  Η ΓΙΟΡΤΗ
  ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΠΑΣΟΚ
  8, 9' 10 Αύγούστου στό
  τιόιρκο Γεωργιάδη ή Ν. ΠΑ
  ΣΟΚόργανώνει την φετινή
  της γιορτή μέ κεντρΐκό συν
  θημα: «Νεολαΐα καί Λαος
  μέ την καθημερινή συλλο-
  γΐκή μας 6ράοη κταχτοΰμε
  την έξουσϊα, άνοίγουμε τόν
  δρόμο γιά μιά Έλλάδα άν ε
  ξάρτητη καί Σοσιαλιστιική»·
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  Ή Γιορ,τή τοθ ΠΑΣΟΚ εί
  ναι άιφιερωμένη:
  — Στά κοινωνικά προ-
  βλήματα ΐης νέας γενιάς
  την κρίση των αξιών καί
  των θεσμών τοΰ συοτήμα
  τος, την ψυχαγωγία, την
  πολιτιστική δημΐουργΐα, τίς
  άνθρώτπνες σχέσεις. θά γί
  νούν προβολές σλά'ίτς θά ύ
  πά,ρξει εκθέση 6ι6λ1ου, ζω
  γραιφικής, φωτσγραφίας
  κλπ·
  Η ΓΙΟΡΤΗ
  ΤΗΣ ΕΣΔΗΝ
  Πρώτη φέτος άνσιξε ^ τό
  χορό αυτών των έκδηλώσε
  ών η Νεολαϊα ι ής ΕΔΗΚ
  ή ΕΣΔΗΝ μέ την γιορτή
  της πού έΎιν£ 1, 2, 3 Αύ-
  γουστου στό πάρκο Γεωργι
  άδη καί μέ κεντρικό σύν0ϊ|
  μα «τό Αίγαϊο είναι Έλλιη
  νικό». Ή γιορτή τίίς ΕΣ
  ΔΗΝ περιεΐχε πλούσιο καλ
  λιτεχνικό πρόγραμμα μέ
  χοτπκούς κλλιτέχνες καί μέ
  λα'ικά συγκροτήματα· Έτά-
  σης μΐλησαν μέλλη κεντρι-
  κών όργάνων της ΕΔΗΚ
  καί της ΕΣΔΗΝ. "Εγανε
  στήν διάρκεΐα τής γΐορτίίς
  καί μιά άναφορά παραλλιη
  λισμός στό θέμα τής Άρμε
  νίας καί τής Κύπρου μέ ό
  μιλη,τή άπό την Έθνική Έ
  τπτροίΐή Άγώνα των 'Αρμε
  νΐων. Τό πλούσιο καϊ ένδια
  φέρον πρόγραμμα παρακο-
  λούθησε πλί)θος κόσμου-
  Η ΕΛΛΑΑΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απο τή σελίδα 1
  τικό αυτόν οργανισμό, μαζϊ μ< τίς επίμονίς ικκλήσεις γιά επί- δραση πάνω στήν Τουρκία, κο- ταλήγουν στόν ϊδιο σκοττό: νά πάιμουν δηλαδή νά δαμιουρ- γούνται εμττόδεα γιά την επ*· στροφή τής Ελλάδος στό στρα- τιωτικό οργανισμό τού ΝΑΤΟ. ΚΑΙ ναι μέν η απόφαση γιά εξο δο από τό ΝΑΤΟ βρήκιε την πλή ρη υποστηρίξη από όλους τούς 'Ελληνες (πράγμα στό οποίο ο- φεΐλχι σέ μεγάλο βαθμό ο Κα· ραμανλής την γνωστή νίκη τού στίς πρώτΐς, μετά την ιττύση τής Χούντας, «λογΐς), αλλά οί ερωτοτροηίες μέ τό ΝΑΤΟ, πού ακολουθήσαν έκτοτε, >έγιναν
  μιά από τίς κυριώτερες αιτΐες
  γιά την συνεχή ΐττ)ώση τής υπο-
  στήριξης τού Κόμματός τού
  «Νέα Δημοκρατίας από μφους
  τού ΕΑληνικού Λαου, καί τουτο
  χρονα βασική αφορμή γιά την
  σταθερή άνοδο τού ΠΑΣΟΚ —
  τού Κσμματος τού Ανδρέα Πα¬
  πανδρέου — τό οττοϊο διακηρύσ
  σει την έξοδο τής Ελλάδος από
  τό ΝΑΤΟ.
  ΤΟ γεγονός ότι η Ελλάδα κα-
  τευθύνεται στά δρόμο γιά νά
  μπεϊ ξανά στό στρατιωτικό σκέ
  λος τού ΝΑΤΟ, τηρουμϊνων
  των άρων που την ώθησαν
  πρός την έξοδο απ' αυτό, επι-
  φέρει ζημιά στό Διεθνές κύρος
  τής Ελλάδος «αί προκαλεί πρός
  αυτήν, συγκαταβατ«κότη|τα καΐ
  περιφρονηντικη συμπεριφορά,
  πρίν απ' όλα από μέρους των
  Δυτικών συμμάχυν της. Η επί-
  σκειμη τού Αμερικανού πρισβ*υ-
  τή Μακλόσκυ σέ Ελληνικά στρο
  τιωτικά τμηματα, πού προκάλε-
  σε σκάνδαλο στήν Ελλάδα· ή-
  ταν εκδηλώση αδυναμίαν τού
  α](βρικανιχου πατερναλισμού
  στίς σχεσεκ μΐ την Ελλάδα. Τε-
  τοιο βήμα, ο Αμερικανόν πρε-
  σβευτής δέν Θά ΐπέτρετΐε στόν
  ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  Μίσ' από την ιμυχή μου σάς
  εύχομαι φίλε Μάνο Χαρή, καλύ
  τερη ανάρρωση καί επιστροφή
  στήν πατρίδα. Νά εΐστε βεβαιοί
  ότι πολύ μάς ο-τεναχώρησι η
  αρράστεια σας, άχι μόνο εμϊνα,
  όλους τούς ανθρΐώπους πού ο-
  γαπούν την αλήθίΐα.
  Καλή αντάμωση
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Βόνη Πεδιάδος
  ΤΗΛ. 231-920 -231-990
  «ν»»»» »«>♦+»»»,
  Η ΓΕΡΓΕΡΗ
  ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ
  ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ...
  καί διοργανώνει ιινημόσυ-
  νο γιά τούς 25 εκτελεσθέν
  τες άπό τούς Γερμανούς
  την Κυριακή 17)8)80
  Στήν μνήμη των 25 θυμά
  των τοΰ (ρασισμοΰ είναι ά-
  φιερωιμένες καΐ οί έκδηλώ
  οεις πού θά γίνουν την Ι¬
  δία μερά στή Γέργερη.
  «αυτόν τού, πρίν τρία εα< πίν- τί χρόνια. • ΠΑΙιΡΜΟΝΤΑΣ απόφαση τό 1974 η Ελλάδα γιά νά βγιί από τό στροτωτικό σκέλθί τού ΝΑΤΟ σέ απάνπκτη τής Τουρκικής ει¬ σβολήν οτή νήσο Κύπρο, η τό- τι Κυβερνήτη Κοραμανλή «δή- λωοιε ότι η Ελλάδα δέν πρόκΐκ ται νά ίτκστρέφίΐ στόν στρα¬ τιωτικόν αυτόν οργανισμό, άν δέν εξαλειφβούν προηγουμένως ο» αιτίες πού προκάλεσαν την ο πόφασή της γιά την ϋξοοο. ΤΙώρα Π ί&κι σχεδόν Κυβίρνηση υπο- στηρίζει νέα γραμμή, γιά επι* στροφή τής Ελλάδος στόν στρατπωτικό οργανισμό τού ΝΑΤΟ. Π έχε* αλλοξίΐ όμως ά- ραγε, σέ σύγκριση μέ τό 1974; Μήπυς ο ΤουρκΜτός κατοχικός οτρατός οποσύρθηκε από την Κύπρο; Ούτε ένα βήμα Ι.. ΙΣΩΣ τό ΝΑΤΟ έχει θέση κά- ποιοικ όρους γιά απελευθίρωση τού 40ο)ο οττό τα εδάφη τής Κϋπρου, πού συνεχΐζουν νά εί- νοπ κατΐχόμενα από τίς χάρες —μέλη τού συνασπκτμού; ΤΟ ΝΑΤΟ, γίνιχά, δέν ενδιαφέρι- τσι π«ρ»σσότερο γιά την σημχ- ρινή κατάσταση στήν Κύπρο α πό αυτήν πού υπήρχε στό νησί αυτό μεχρι τό 1974, δεδομένου ότι στή σίϊμιρινή κατάσταση τό 40ο)ο από τα βδάφη τής Κύ πρου βρϊσκοντα», στήν πράξη, κατνι από τόν ΝατοΤκό ϊλιγχο ή ποραπλήσιο μ' αυτόν. ' ΤΟ ΝΑΤΟ &έν αναλαμβάνη κα- ν«νος εΐδοιις σοβαρίς πρωτο- βθ«λίχ< γιά τή λύση τής Κυπριο κης κρισης, δεδομίνου ότι έχ» συμφέρον από τό πάγωμα τού τίΤίλβσμένου γβγονότος — την υυριορχϊα δηλαδή από την Τουρκία πάνω στά εδάφη τού ανεξαρτήτου κυριάρχου κρά- τουις. ΕΡΩΤΑΤΑΙ λοεπόν: Πότε ιίχ« οί κηο ο ΚσραμανΑής; Όταν ηήρ« την οπόφαο-η γιά έξοδο από τό ΝΑΤΟ ή όταν πήρε αντίθιτη α πόφοση γιά «~>στροφή σ' αυ¬
  τό; Δυό φορές νά έχει δίκηο πά
  νω οτό ϊακ> ζήΐτπμα (ίνα ι αδυ-
  νατοΙ.. "Η μήπως η τότε από¬
  φαση, η γεμότη εθνική περηφά
  ν«», θϊωρΐίται πιά διυτιοίϋου
  σα, σέ οΰγκριση μέ τή σημφΐνή
  γραμμή, πού ϊΊνα» ισοδύναμη
  μέ σννθηκολόγηση απέναντι
  οτό ΝΑΤΟ;

  π ΕΠΙΔΙΩΞΗ νά γίνονται τα
  βιΑήματο τού ΜΑΤΟ άχι εκφρα
  στ*ί «αί κοτά την ιεΐηφαιφορ«ο
  στίς &ρνξ*λλις — τόν Δεκέμ-
  βρη τού πιρασνένου χρόνον —
  πάνω στό ζήτημα νιά τή διάβε
  ση στήν Ενρώπη νέων Αμερικα
  νίκων πυραύλων, μέ μέσο βελη-
  νεκές δρόσης. Η ΕλληνΓκή Κυ-
  βέρνηση δέν δοκίμασε νά πάρε»
  έστω καί «άποη μέση στάση,
  νά βρεί όρου< πρός όφελος τής παράταοης αυτήΊς τής οπόφαρ οης ή νά ικφράσίΐ τό δικό της «νοί, ολλά...», από οφορμή την δώθβοη των εΕι>ρωπυραύλων»,
  ολλά κοτιυθαογ υποστήριξί
  «αί υπαστηρίζί» την γραμμή
  ΟΙ ΑΡΧΕΣ («ΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελιδα 2
  περιεχόμενο.
  Ο Υγειονομικος Σταθμός Κα·
  στίλλεου λειτουργεί κανσνικά
  και προσφερει ηηΐ< υπηρεσίες τού στο κοινο μεσα στϊς δυνατότη- τες πού «χει, οχ4 μόνο στϊς ώρες λειτουργίας 8—1 καί 4,1)2—7 μ.μ. αλλά καί πολλες φορές στά ενδιάμισα χρονικά διαστήμα- τα. Ουδέποτε πηγά καί πηγοίνω τοκτικά, καί καμμιά φορά Κν βρήκα την πόβτο κλ*ιστή ή τό προσωπικο νά μην εξ,υπηρΐτεί τούς προσερχομένους προθυμα πρόθυμα. Ακόμα δέν άκουσα σχολιο σί βάρος τού προσωπικού. Αντίθε τα μενουν «υχαριστημενοί οί οημότις. 'Εχω τή γνώμη ότι πρίν τή οήμακηευκτη νά ελεγχθιιί γ} ακρΐβιιο τής πληροφορίας καί μάλιστα οφού δέν ιΐναι ΐναπό- γραφος. Η «φημίριδο σας που ερωνά καί «πιοημοίνο καυτα προβλήμα τα τού λαοά θά προαφφ&ι μενά λη υπηρ&σία ζητώντας την ΐ- πσνδρΰοη «αί ΐξοπλισμό τ)ύν Υ- γειονομινύν Σταθμών γ«ά νά μπορούν νά εργόζονται σέ 24ω- ρη βάοη εαί νά προσφϊρουν πΑηρθ—τιρη υγιειονομικ/ι υπηρο σία στο λαό. Με α—ιμηοη Ο Πρόεδρος της Κοινότητος τού ΝΑΤΟ γιά τόν άν«υ άρων «εκσυγτχρονισμόΛ τού πυραυλι κου οπλοστασίου στήν Εορώ- πη. ΚΑΤ' αυτόν τον τρόπο η Ελ¬ ληνική Κυβέρνηση ανΐΚοφι γιά λονοριαμσό της, μέρος από την ευθύνη γιό τή χειροτερεύση τής διεθνούς καταστάσεως η οποία άρχισε νά γίνρτα· οκτβητή, ιδιαί τερα καί πολύ περισσότερο, με- τά τίς παραττάνω Δεκεμβριανε< οποφάσεκ; τ|ών Βρυξελλών. ΤΕΛΟΣ, από την άνευ άρων υ¬ ποστηρίξη τής απόφασης γιά διαθέση των «Ευρωπυραύλων» εκει «κάπαυ» στη Δυτικη Ευρώ- πή, μέχρι την απόφαση νά δια- ιμορφώσ&ι την ιδιότητά της, νά γίνιι εκ νέου μελος τής στρατιω τικής ορνάνωσης τού ΝΑΤΟ, πρός τό οποίο η Κυβέρνηση τής Ελλάδας —ίμονα στρεφεται. Μά λιστα μπορεί νά περάσει καϊ χω ρίς αυτήν την διατυπώση, κλεί- νοντας διμερή συμφωνία μϊ τίς ΗΠΑ. Τέτοιο όμως ίνδεχόμενο δένε) την Ελλάδα στόν ζυγό τού στρατιωτικού οργανισμοϋ τού ΝΑΤΟ, πού όπως είναι γνω στό, αποτελεί κύριο στόχο καί επιδιώξη των Αμερικανόν. • ΥΠΑΡΧΕΙ ενα αξιολογο καί ίσως όχι οκΐνδυνο σχετικό σηιμιίο, το ίξής: Π)ώς ο» οπαδοί γιά την ε- πιστροφη τής ελλάδας στόν στρατιωτιχό οργανισμό τού ΝΑ ΤΟ Τ.Α.Ξ.Υ. νΑς μας πεί τό Ταμεχο Ά σφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλ λήλων πόσον καιρό χρειά ζεται γιά νά φτιάξει τα χαρ πά της σύνταξης ενός φτω χοΰ έργάτη.... Πάντως στήν περϊτΓτωοϊι πού έλλχου- με ύπ' δψη μας, τα χαρτιά πτΐγαϊνουν μέ·. τραϊνο καΐ μάλιστα.·· καρβουνιάρη Κα τατέθηκαν τχρό εξαμήνου κι άκόμη .••••κΐιγαΐνουν! ΤΟ δκξάγουν τόν στμαρινό εο- γώνα» τους; Στή διόρκοα πολ- Αών χρόνων δημιουργήβηιεε πε- ποίθηση ότι όλα όσα είναι κο- κά γιά την Τουρκϊο, αυτά ίΓναι καλά γνά την Ελλάδα Ι Καί τό 1» τημα γώ την επιστροφή στό ΝΑΤΟ κατέλαβε μεγάλο μέρος τού Τύπου μέ τίς προσπα*εης των φιλονατοί'κών. Η αντιστοι νούσα όμως σ' αυτήν την ιτεποί- θηση αποχρωση «ιφ' όσον η Τουρκία επιδιώκει νά €μροοϊοχι την Ελλάδα νά επκττρέΐΒθ στόν στρατιωτικό οργανισμό τού ΝΑ ΤΟ, αυτό σημαίνει ότι πρέπο να γίνει η επιστροφή» είναι ακριβ^κ εκεινο τό σημεϊο πού είναι πολύ απαραίτητο νά προσειχτεί από ολου< τούς Έλληνες. ΑΝ δσθεϊ δυνατότητα στό νά γί νει ΐτκττευτή μιά τέτοια γνώμη καϊ νά ρίξει ρίζες στον Ελληναό λαό, τότε στό εγγύς μελλον ο λαός αυτάς όχι μόνον γιά μιά α κάμη φορά θά εξαπατηθεί, μέ τα τέτοιο παιχνίδια καί τίς 5κιμά- χες μέ την Τουρκία, πού οργο- νώνουν καί σχεδιόζουν οί Νοτο- Ί'κοί κύκλοι καί οί ο—οδοί τού ΝΑΤΟ στήν Ελλάδα, γ» δκο τους εδιοτελή συμφέροντα, αλλα •όϊ θά πληρωσει πολύ αχριβά τή θέση αυτή, που παίρνοντάς την, θά γίνει απλώς τό υπομόχλοιθ τού αντιτουρΜκού μόχλον, πού καΐ τα δυο (μοχλός «αί υπομό- χλιο) κινούντται από την ίδ4θ ε«η τήρια δύναμη, δηλαδή την Αμε¬ ρικήν τή χώρα πού ελέγχα καΐ τα ΝΑΤΟ. ΡΟΛΦ ΚΡΙΣΤίΚΣΙΟΝ ΔΗΛΩΣΗ Έγώ, ό βέχατομμυριοθ- χος της πεντάρας» Γρην^- ρης Μτπκουβαράκης, δηλώ νω δή καμμΐα συνγένεια δέν £χω μέ τόν άδερφΛ μου Βασιλτ), διότι είναι ό αϊτΐος της καταστροφίΐς μου. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΚΟΥΒΑ ΡΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΑΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Οί γονεΐς καΐ οί άδελφές τοΰ θανόντα υίού καΐ άολελ φοΰ των έκπληρώσαντας έ πιθυμΐα τοι> καΐ τιμώντας
  την μνήμη τού
  Άποφασιζουν
  τή χορηγήση ύποτροφίας
  σέ άστόφοιτο τής Παντεΐου
  Σχολί)ς Πολιτικών επιστή¬
  μων (ΠΑΣΠΕ), άνεξαρτή
  τως ςρύλου γιά σροΐτηση στό
  εξωτερικώ ,μέ σκαπ·ό τή συμ¬
  πληρώση των σττουδών τού
  σέ Σχολή Οϊκονομικών καΐ
  Πολιτικών Επιστήμων σέ
  όποιαδήιποτε πόλη της Γαλ
  λιας, γιά διετίί σροίτησηι ¥
  τραετίί σέ περΙΐπτοΐΌη πού έ
  πιβυιμεϊ νά λάβει δοκτορά,·
  έφ' δσον συντρέχουν οί πά
  ρακάτω προϋποθέσεις:
  1) Νά κατάγεται άπό
  τό Νομό Ηρακλείου
  2) Ό ύιποψήφιος νά έτυ
  χε πτυχΐου μέ 6αθμό 16 καί
  α.νω
  3) Σέ κάθε έξεταστικΐ'ι
  περίοδο νά έχει έτατυχή έ
  ΐάδοση σέ δλα τα μαθήματα
  καΐ
  4) Νά προέρχεται άπό
  οίκογένεια μέ περιορισμέ-
  να οίκονομικα. μέοα.
  Τό ποσό της ύποτροφΐας
  θά είναι ϊσο πρός τό χοαη
  γούμενο συνάλλαιγΐμα άπό
  τή Τραπέζα της Ελλάδος
  καΐ θά χορηγεϊ κάθε μήνα
  καΐ γιά τούς μηνες πού 9ά
  διαρχεϊ ή φοΐτηση
  Ή έυπλογή θά γινεΐ ά-
  πό 'Εαητροατή ή όατοΐα θά ά
  ποτελεϊται ά,πό τούς εύγιε-
  νεϊς προσψερθέντας·
  Σεβαομιώτατο 'Αρχίετύ-
  σκοπο Κρήτης κ. Τΐμόθεο
  Ναμάρχτ) Ηρακλείου χ·
  Ίωάννη Καλογείτονα1
  τ· Δ)ντή Ύπουργεΐου Οί
  κονομικών κ· Έμμ. Δράγα
  ζτ καΐ ώς Γραμματεύς τη"ς
  Έτατραπης Μέλος της οίχο
  γενείας τοΰ θανόντος.
  Οί σχετικές αίτήσεΐς θά
  χορηγοϋνται καΐ θά ύποβάλ
  ονται 11 — 12 1)2 π,μ.
  είς τό γραφείο κ. Έμμ·
  Δράγαζη, Μανουσογιάννη
  15 δλττισθεν Αβέρωφ από
  1ης έως 15ης Σεπτεμβρίου
  1980. Πληροφορΐαα δέ θα
  παρέχονται τίς πρ<ι>Τνές ί&-
  ρες στά τηλέφωνα 28716Θ
  καΐ 230431
  Ήράκλειο 2Θ-7—1980
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ
  Δέχεταΐ καθημερινά 9(π.μ. £ως 1 μ,μ. 1οαΐ 5 ίως
  830 μμ. έααός Σαββάτοο είς τόΊατρεϊο τού,
  Γιαννιτσων 3 (Αος 6ρο<ρος) Βαλιδέ Τζαμί-