91258

Αριθμός τεύχους

281

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

8/9/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ* αυτόν, «ού «μΚ μ( Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί ιίλλοι τό |
  στόμα, ηρολάλη νά ττεί έστω ■
  καΐ μιά; σολΧαλή δική τού.
  ■ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»
  £ζα οί ζενεσ: βάσει- απο την κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  &ΐ0·σθ·σν*Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤίΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώργη λ - Τηλ. 210291
  Χρόνος 6ος—Άρ. Φύλ. 281—Δρχ· 10
  .6
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  (ΜΕΛΚΙ2. ΑΝΑΚΙΉΖ.ΕίΖΪ. %
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΓ
  Γύρω άπό τό σάλο ποΰ έχει προκύψει στήν Έκκλησία τής Κρήτης
  ΕΙΡΗΙΜ ΑΙΟΣ: ο -μεγ αλοσ,, ν α παρ αμεινει
  ΑΛΛΑ Ν Α ΜΗΝ ΕΚΔΙΩΧΘΕΙΟ "ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ.,
  «αλλη διάσταση» καί τα «άγνωστα παρασκήνια» τού σοβαρωτάτου θέματος
  ΑΠΟΚλϋΙΤΙΚΗ ΑΗΛΠΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΗΕΡΙ&Α 1
  Ο Μητροπολΐτης Γερμανίαν καί ήδη, ελέω Λαου, Κισάμου καί Σίλί-
  νου κ. Ειρηναίος Γαλανάκης, έκανε την παρακάτω αποκλειστική δή-
  λωση σέ συνιργάτη τής «Αληθείας» στήν Αθηνά λίγο πρίν κατεβεϊ
  στά Χον ό, όπου ακολουθήσαν! τα γνωστά γεγονότα:
  «Ή Κρήπη κινδυνεύ>ει άπό τα Σιωνιστικά καί αλλα σχετικά κυ-
  κλώματα- Ό αγώνας πού κάνετε μέ ιμ&ρ,ικούς διαλεχτούς συγΐγρα
  φεϊς είναι σωστός· Σ' αυτόν θά προσφοραί κι έγώ δ,τι μπορω καί θά
  συμπαρασταθω πλάι σας. Πρόπει νά σώσωμε την Κρήτη».
  Μέ άρκετά βελτιωμένη την ύγεία τού
  ΓΥΡΙΣΕ - ΜΕΤΑ 4 ΜΗΝΕΣ -
  Ο Μ. ΧΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  0σ συνεχίσει τή Θεραπε α τού στήν 'ΑΘήνα
  Ό Ίδρυτής τής «Αληθείας»
  Μανόλης Χαριτάχης (Μάνος Χά
  γύρισε στήν Έλλάδα, μέ
  6ελτιωμέντ> τήΊν ύγεΐα
  τού, ϋοτερα άττό 4 ιμήνες τταρα
  μονής τού στό έξωτερικό
  "Οττως είναι γνωστό, ό Μάνος
  Χαρής τόν τελευταΐο ττρο τής ά
  ναχωρήσεώς τού. κ^ιρό, εΐχε μιά
  έντονη εξαρση τοΟ| ζαχαροδιαβή
  τη άίττό τόν όίττοΐο έίπασχε, ή ό
  ποία καί τού εφερε διάφαρες πά
  ρενέργειες, Μετά την Αγγλία,
  τή Σουιηβϊα καΐ αλλες Δυτικο-
  ευρΜτταϊκές χώρες, ό Ίδρυτής
  της «Αληθείας» κατέληξε σέ εί
  δικό ένδοκρινολογικό Ινστιτοϋτο
  της Σόφιας Βουλγαρίας, σπου
  καϊ νοσηλεύτηικε επί δίμη^ο
  Ό Μάνος Χαρής, σι/νοδευόμε
  νος άπό τή σύζυγό τού, έττέστρε
  ψε όδικώς στήν Έλλάδα και ττα
  ρέμεινε γιά λουτροθεροτττεΐα
  στόν 'Αχινό Στνλίδας. Μετά 'μιά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελϊδα 4
  ΤΟ ΘΕΜΑ πού δημιουρνή-
  θηκί (δέν έχει σημασία πρός τό
  παρον π]ώς) γύρω αττό τή Μη-
  τρόπαλη Κισάμου και Σελίνου
  είναι αφίκετο μεγάλο καί στϊς νιε
  νικές τού γραμμές γνωστό στό
  κοινό, οπό την έκταση τής δη-
  μοσΐότητας πού πήρε, μετά α-
  πό την «απαγωγή» καί τή»
  «ντεφόκτο» εγκατάσταοή τού
  αττό τούς πιστούς στήν παρα-
  πάνω μητροπολιτικώ έδρα, τού
  Μητροπολίτη Γερμανϊας κ. Ειρη
  ναίου Γαλανάκη.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ άμως ΐσιος τόσο
  γνωοττά, μιά «άλλη διάσταση»
  πού έχ« τό θέμα καθώς καί τα
  σχετικά «παρασκήνιά» τού, πού.
  σήμερα δίνομε περιληπτικά στό
  κοινό.
  Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
  Η «άλλη τού λοιπόν αυτή δ.ά-
  σταιση», πέραν τού Γερμανίαν
  Ειρη ναίου — γνωοτού λόγω η-
  λικίας σάν «μεγάλον» — είναι ο
  άλλος Μητροπολΐτης Χανίων
  Ειρηναίος ο μικροτέρας, ο μο-
  ναδ κάς Ιεράρχας τής Κρήτης
  πού ταχθή κε ανεπιφύλαχτα κα-
  τά των Βόσεων τού θανάτου
  καί διετέλεσε εττικεφαλής τής Ε-
  πιτραπής Αγώνα.
  ΤΟΝ ΕιριγνΐσΓκ) λοιπόν αυτόν,
  τόν μικρότερο, τόν Μητροπολί
  τη Χανίων, είχαν α πό καιρό στό
  χο οί γνωστοϊ ποράγοντες που
  επιβυμούν την παραμονη των
  Βάσεων στήν Κριγτη καιί «φυσι-
  κό» ήταν νά ττροετο μάζουν μ ά
  «ευπρεπή». απομάκρυνσή τού.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ στό σχετ κό σχεδιο
  πού εκπονήθηκε πήραν μέρος
  καΓι συνεργήσανε καί μερικοϊ εκ-
  πρόσωποι τής Κρητική; Εκχ>η-
  σίας, και6|ώ{ καί τού Οικουμενι¬
  κού Πατριαρχε'αυ. 'Ετσι τό
  σχέδιο τέθι>κε σέ εφαρμογή μέ
  την «μετάθεση» τού Μητροπο-
  λίτη Κυρίλλου από την Κίσσαμο
  στίς Μοιρες. Άν αυτή δέν γινό-
  ταν τίποτε από όσα συνέβησαν
  καϊ θά συμβούν στήν Εκκλησία
  τής Κρήτης καί ίσως στήν Κρή
  τη γενικώτερα, δέν θά γΊνιόταν.
  ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ πάντως είναι με-
  γάλο, τα συμφέροντα μεγαλύτε-
  ρα καί τό κύκλω,μα των πρόσω
  πων καί των προσωπικοτήτων
  πού παίζουν σ' αυτό, είναι τερά
  στιο. Εκείνο όμως πού έχει πρός
  τό παρόν σημασ'ια (γ:ά νά περιο
  ριστούμε κι εμείς στήν εττ:φά-
  νεια τού θέματος), είναι ότι α-
  φού μιά μερίδα Κρητικ|ών θε-
  λουν νά παραμείνει ο Ειρηναίος
  Γαλανάκης στήν Κίσομο, θά
  παραμειϊνει. Όσοι δέν τό έχουν
  τυχόν χωνέψίΐ αυτό, άς τό χω-
  νέψουν. Κι άν έχουν αμφιβολί-
  ε.ς, άς θυμηθούν τα γεγονότα
  τού Μουσείου ΗραχλΑΌυ!..
  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ λοιπόν ο Ει-
  ρηναίος ο μεγαλύτερον, αλλά μέ
  την απαραίτητη πρου'πό&εση
  ότι θά παραιμειίνιει κ» ο Ειρη,ναί-
  ος ο μικρότε,ρος, στήν έδρα τού
  στά Χανιά. Αυτάς δηλαδη πού
  είναι μιά εγγύηση οπό πλευράς
  Εκκληισίας, ότι θά συμπαρα-
  σταθεί στόν αγώνα τού Λαού
  μος ενάνττκι στίς Βάσεις. Άν αυ
  τό δέν γίνει τότε θά είναι εκτε-
  θειμένος κι ο ϊδιιιος ο Ειρηναίος
  Γαλανάκης, πού νομίζομε ότι
  πρέττει από τώρα, μέσα στίς άλ-
  λες δηλώσαις πού κάνει, νά δε-
  σμευθεί ηθικά καί μέ μιά παρό-
  μοοα δήλωση. Ο οϋμβουλος δή
  μοσίων σχέσεων τού, πού είναι
  πλάι τού και πού γνωρίζομιε τίς
  ΐικανιότητές τού, θά πρέπει
  νά τόν συμβουλεύσει σχετικά.
  Δΐιοφορετικά (καί ό μή γένοιτο),
  πολλά θά έχουν νά λεχθούν αττό
  πολλούς καί από εμά<. ΤΟ ΟΛΟ θέμα πάντως πού είναι τεράστιο καί μέ πάρα πολύ με- γάλο βάθος, θά αναλυθβί αργό- τερα από τίς στήλες τής εφημε¬ ρίδας αυτής, πού πριίν λίγους μήνις εϊχε προβλέψει πάνω κά- τω τα σημΕ,ρινά γεγονόιτα. Όσο» παρακολουθούν την «Αλήθεια» ταχτικά, θά θυμούνται ασφα¬ λώς κι όσοι ξίχασαν άς ανατρέ- ξουν στό αρχείο μα<. ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΜΕΧΡΙ τότε όμως, καλόν κρϊνο- με ότι είναι νά μάθει ο Λαός καί τό «χριοτεπώνυμον πλήρω- μα» μερικά σχετικά παιρασκή- νιια, από όσα κυκλοφορούν στίς • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σίλίδα 4 Παραστρατημένη μερίδα τής Νεολαΐας - «ΠεριΘωριακοϊ» τύποι - Γονεϊς ΤΟ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΟΜΟ» ΚΟΙΗ «ΘΠΙΒΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» ΤΟΥ ΟΗΜΩΡΧΟΥ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ κ. ΜΟΝΟΑΗ ΚΡΡΕΠΠΗ ΗΑΙΟ «ΚΩΟΟΝΑΣ ΚΙίΙΟΥίΙΟΥ)) ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό τό πραγμα τικά θλιβερό περιστατικό πού συγκλόνισε την Ήρ,α- κλειώτΐκη Κοινιονΐα, τό σχε τικό μέ την μερϊδα τής πά ραστραιημένης Νεολαΐας/ πού στενοχώρησε τόσο πο- λύ μιά οϊκογένεια καϊ είδι κώτερα £να πατέρα πού κα τα μοιραία σύμπτοχ»η 2τυχε νά είναι καϊ ό πρώτος πο¬ λίτης, ό Δήμαρχος κ· Μανό λης Καρέλλης. ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, λυπούμαστε 6αθύ:ατα γιά τό «προσωπι- κό δράμα» καί την «θλιβε- Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης γιά την έγγραφή τής κόρης τού ΕΝΛΣ ΥΠΟΥΡίΟΣ ΣΤΗΝ... ΟΥΡΑ Συνέβει στήν 'Αθηνά .. Μερά Παρασκευήν 5 τού Σεπτέμβρη 1980, τό πρωί σ' 6να σχολειό της έλληνικής πρωτεύουσας: Κόσμος πολύς στήν ούρά, μαμάδες καί μπαμπαδες, που εγρα- φαν τα παιδία τους στό °*Λει°. , -----— Άνάμεσά τους Ζνας ψηλός, έλαφρα γκριζο- μάλλης ώρ,ιμος άντρας μέ γυαλιά ξεχώριζε κά- πως άπό την κορμοστασιά τού, τό γκρΐ άγγλικό κοσιούμι τού καί τή ριγέ (παρά τή σχετική ζέ στη) γραβάτα. Περίμενε κι αύτός δπως δλοι οί Βλλοι, νά ίίρθει ή οεΦά τού γιά νά γράψει την πρωτη ά- ηό τίς τρείς κόρες τού οτήν πρωτη τάξη δημο- ,.ν δλα αύτά βεβαία δέν συνέβαινον στήν 'ΑΘήνα, άλλά σέ καμμιά πόλη τοΰ έξωτερικοΰ δποϋ δλο. θεωροΰντατ μέ ϊοα δικαιωματα κι δ¬ λοι ανεξαρτήτως άξιώματος περιμένουν στήν ούρά τό πράγμα δέν θά εΐχε καμμιά «*^·_ Στήν περ,ΐπιωοή μας ^ως τδ γεγονος πρωτοφανές νομίζομε - ουνέβε, σέ έλλην-6 χώρο καί τό σπουδα.όιερο δή ο Ρ™»"10^^ στορΐας μας, δέν ήταν αλλος από 2να Ελληνα ΰπόυργό ϋ γ.ά την άκρίβε.α τόν υφυπουργό Ε- σωτερ,κών κ Γιάννη Κεφαλογιάννη. Χαρή,καμε είλικρινά δλοι δσοι έτυχε νά δου- υε τύ... φα.νομενο καί π.ό πολύ απ δλουςδυό Κρητικοί πού ύπερηφανευι.ήκαμε δταν άκουσα- μΓάπό ιούς άΆλους τα εύμενη σχόλ,α για τη οτάοη τοΰ συμπατριώτη μας. Πάνια ό Γιάννης Κεφαλογιαννης — άνε- ίάρ.ητα άπό την κομμα.ική τού θέση πού είναι τελείως άνΐΐθειή μας — ξεχωραζε καί στην πολι- ιική καί οιήν στενώτερη οίκογένειά τού. ►♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Έπικαιρπ Πολιτική Άνάλυσπ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣΤΗΣΝΤΡΟΠΗΣΣΤΗ Β.ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣΣΤΟ ΝΑΤΟ! Παραχωρησεις οτα κρΐσιμα 'ΕΘνικά Θέματα; Τόν ό,ριστικό έπτανεγκλωβισμό τής Έλλάδοος στό στρατιωτικό σκέλος τού Ν'ΑΤΌ έτπβεδαιώ- νουν οί άσκήσεις πού γίνονται αυτή, την έττοχιή στή Μακεδονία μέ συμμετοχή Έλληνίκων καί νατθι'κών στρατιωτικών δυναιμε- ων. Είναι ή π,ρώτη, φορά, μετά την δικτατορια και την «όριστι- κή» έξοδο τής 'Ελλάιδας άτττό τη Βορειοατλαντική Συμιμαχΐα, ττού Έλληνικές στρατιωτικές δυνά¬ μεις συμιμετέχουν σέ άσκήίτεις μαζΐ ιμέ δυνάιμεις των «συρμά- χων» μας Άμερικανών_ ΟΙ αρκή σεις γϊνονται στή Μακεδονία και θά παρακολουθηθοΰν άτρο "ΕΞλληνες άνώτερους άξιωματτι- κούς καί πα,ράγοντες τοΰ ΝΑΤΟ Μ' αύτές τίς άσκήσεις, γίνεται πιά φανερό, ότι «μαγειρεύεται» ή έπτιστροφή τής "Έλλάδας στό ΝΑΤΟ ,μέ άγνωστοι/ς δρους καϊ μ,έ ΰποχωρήσεις στά έθνικά μας θέματα (Αϊγαΐο, Κύττρος), Αύ- τό άλλωστε σι>μπε.ραινεται καί
  άπτό τό γεγονός δτι ή Τουρκιο,
  κατά δημοσΊογραφικές ττληροφο
  ρΐες, θά άττοδεχθεΐ ττλήρως τό
  νέο «σχεδιο» Ρστζερς γιά την έ
  πανένταξη τής 'Είλλάδας στό
  στρατιωτικό σκέλος τής «σΐΛμμα
  χίας». Φυσικά, τό νέ οσχέδιο
  Ρόιτζερς δέν έχει ούσιαστικές
  άλλαγές μέ τό προηγούμενο πού
  εΤχε άττορριφβεΐ άπτό τήυ 'Εϊλλη
  νίκη πλεν»ρά. Στό δλο πλεγμα
  των τελευταίων έξελΐξεων τοπο-
  θετεΤται καί ή συνάντηρ"η των
  Γ, Γραμματέων των 'Υττουργεί-
  ων "Εξωτερικών "Ελλάδος —
  Τομρκίιας στΐς 16 τοθ μήνα
  στήν Αγκύρα,
  'ΕΞττανερχομενοι στό θέίμα των
  Νατοικών άσκήαεων μπτσροθμε
  νά ττοθμε ότι ώττοτελοθν μιά ά-
  μεση άτττειλή άφοθ θέτουν τό ζή
  τημα ώμά. «Ή έτταινένταξη στό
  ΝΑΤΟ νάχει γίνει μέχρι τό τέ
  λος τής χρονίας», Φυσικά οί κυ
  βερΐίητικοί κύκλοι ύττοστηιρϊζσυν
  δτι οί άσκήσεις γίνονται γιά έ
  νη|μέρωση των 'Ελλήνων άξιωιμα
  τικών, δέν σιη/οέονται μέ τό ΝΑ
  ΤΟ κλπ, Αύτές όμως οί δικαιολο
  γίες, ττού δρΐσκοται στόν χώρο
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ρή έμπειρΐα» — δπως την
  χαρακτήρισε ό ϊδιος ό Δή-
  μαρχος — πού ύιπέοτει τό
  σον ό ϊδιος, δθο, δπακ; εί¬
  ναι ωυσικό, καί τα ύπόλοι-
  πα μέλη τής οικογενείας
  τού- Σέ τέτοια θέματα οί ό
  ποιεσδήποτε τυχόν άντιθέ
  σεις ή διαμάχες έξαφανίζο
  νται και δίνουν τή θέση
  τους στήν ανθρωπίνη καί
  κοινωνική υποχρεωθή/ στό
  πρωτο πλάνο τής οποίας ε!
  ναι ή συμπαράσταση.
  ΣΥΜΠΑΡ ΙΣΤΑΤΑΙ λοι¬
  πόν ή «Άλήθεια» στόν Δή
  μαρχο Καρέλλη καί την οί
  κογένειά τού, γιά την άπρό
  ομενη περΐπτϋχτη τής άνή
  λικης κόρης τού, πού μπλέ
  χτηκε τόσο δσκημα μέ την
  παραστρατη,μένη μερίδα
  τής Νεολαΐας μας. Καί δη-
  λώνει δτι άποδέχεται την
  κάπως καθυστερημένη βε¬
  βαία εκκλησή τού γιά
  τούς «περιθωριακούς» τύ-
  πους πού παρασύρουν των
  άνθρώπων τα παιδία. Έξ
  άλλου, άπό τή,ν ττρώτη στΐ
  γμή τής έκδοσής της ή έ
  φημερΐδα αυτή βχει κ,άνει
  έπανειλημένες παρόμοιες
  έκκλήσεΐς, άλλά κυρϊως,
  προσωπικό άγώνα μέ τόν ό
  ποϊο χτύπησε τα ναρκωτικά
  την άλητεΐα, την χαρτοπαι
  ζιά, τα κα,μάκια, τούς σβού
  ρους καί τίς διαστραμμέ-
  νες καταστάσεις τής μερ^
  δας έκείνης τής Νεολαΐας
  μας πού ,παρασύρθηκε στόν
  Δυτικοϋ τύπου τρόπο ζωης·
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή θά
  συνεχίσει άπό τή σκοπιά
  της τόν κοινωνικό αυτόν
  μά καί έθνικό άγώνα νά πε
  ρισώσει τή Νεολαία άπό πε
  Έπίκαιρο ρεπορτάζ στό έπίνειο τής όρχαΐας Φαιστού
  ΜΔΤΔΑΛΔ-Οί χίππ«ίε5 2
  ιϊιη ι ΗΐιιΐΗ. Η άλλοτρίωοη
  παραμένει
  Σοβαρά πλήγμα ό δρόμος των νέων τής περιοχης
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Μάταλα. Ό Ιστορικός ο!κι-
  σμός τής νότιας Κρήτης 6χει
  μιά δψη περΐεργη. Δέν εΤνοι
  πιά ή πα,ράδεισος τώνχΐταις, ού
  τε οί φυσικές σττηλιές μυιριζουν
  χασΐσι.
  Παρ' δλα δμως αύτά, κυριαρ
  χΐΤ παντοθ ή φθορά και ή άλλο
  τρίωση. Βαιρύ τό ττλήγιμβ που
  δέχτηκε ή νότια Κ,ρήτη; άττό τόν
  ΤςχΛρισμό.
  Τα Μάταλα δέν εΤναι σήιμβρα
  ό ήσυιχος οίκισμός τού Λιβυ-
  κοθ. ΕΤναι ενός €άρχοντοχ(θιριά
  της» πού έχασε τόν πιροσανατο
  λισμό τού!
  ΤΟΠΛΕΓ
  Στήιν καυτή άμιμουδιά, οί τού
  ρΐστριες πεταξαν τούς στηθόδε
  σμου·ς Οί δικές μας τις μιμήθη
  κ,αν_ Κι έτσι νοιώθεις νά δρΐσκε
  σαι σέ £να άτΓ&ραντο στροπόιττε
  δο γομνιστών, μάλλον «μισογυ-
  μνιστιών» πού τίττοτα δέν τούς
  νοιάζει
  Τα «αύστηρά Κρητικά Ιθι-
  μα» ((κχΐνεται ττώς ττήγαν ...ττε
  ρϊττατο. 'Απόδίΐξη ό γέρο Κ.ριν
  τικ,ός ποϋ φορώντας τίς διράκες
  γυρνά μέ £να πλαστικο κουβά
  στήν παραλΐα κ αί πονλάει στοτ
  φύλια σέ τιμές άπτλησΐαστες.
  Πάω νά τόν φωτογραφϊσ» κσί
  τό τταΐρνει χαμπάρι.
  — Έ, εί ντα θές παλληκάρι;
  — Νά σοΰ 6γάλω μιά φ«το
  γραφΐα;
  — "Αμ« μοΰ δωσεις δνα κο
  ριπτώσεις δπακ; έτούτη πού
  συνέβει πρόσφατα στήν 14
  χρονη κόρη τοΰ Δημάρχου
  μας. Τίποτε ά.λλο·
  ΜΙΑ ύπενθύμιση μόνο,
  σκληρή ϊσως μά έπιβεβλη-
  μενη: "Οταν ό Μάνος Χά
  ρης, ό ίδρυτής τής «Αλη¬
  θείας» άιπό τα πρώτα της
  φύλλα χύπησε τό σοβαρό
  αύτό θέμα, κρούωντας τόν
  «κώδωνα τοΰ κινδύνου» ό
  Δήΐμαρχος κ· Καρέλλης στή
  συνέχεια τόν κατακεραύνω
  νέ μέ σχόλια άπό την δική
  τού εφημερίδα την «Άλλα
  γή» γράφοντας δτι δυσφη-
  μεϊ τό Ήράκλειο κι έχρτασε
  μάλιστα στό σημεϊο, λίγο
  άργότερα, νά ,προτεΐνει μέ
  δημοοίευμα έντός πλαισίου
  δτι ό δυσφημαστής πρέπει
  νά διωχθεΐ άπό την πόλη
  τού!!!
  ΤίϊΡΑ ό Μάνος Χαρής λ_ί
  πει τέσσερις μήνες γιά λό
  γους ύγεϊας, άλλά δυστυ-
  χώς παίρνει από τόν έπίδο
  ξο τότε διώχτη τού Δήραρ
  χο μιά «θλιβερή δικαΐωση»
  πού κατά διαβολική καί τρα
  γική σύμπτωση στενοχώρη¬
  σε τόσο πολύ τόν ϊδιο τόν
  κ. Καρέλλη δχι τόσο σάν
  Δήιμαρχο, άλλά κυρΐως σάν
  Πατέρα.
  ■ ■»■■■■■■■■■■■■
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
  Ένα Ανττιστασιακό
  συγκλονιστικό κείρενο
  τού ΚΥΡ. ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  «Η ΡΩΓΑ»
  Μιά δυνατή φωνή τοϋ 1969
  μέ σηιμφινή πραγματικότητα
  σαρικ,ο. .
  — 'Εντάξει.
  Καί ποζάρει μέ τό κατάμαυ-
  ρο σταφύλι στό χέρι, Κατόττιν,
  σανεχϊζει τό έμπόριο, Ιχοντας
  μιά έκλεκ.τική..,., προτΐμηση
  στις γυιμνόστηβΐς λογερακορμες
  ξένες!
  ΟΙ ΣΠΗΛΙΕΣ
  Τό ξεγύμνωμα συνεχίζεται
  ώς τίς σπηλιές ττού οί χίττνς
  τής περασμένηκ; δεκαετιας εΤχαν
  μεταττ,ρέψει σέ κατοικίες. ΟΙ
  I-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλτδα 4
  Την Κυριακή 17 Αύγούστου
  ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. ΦΙΛΑΚΗΣ
  Ό Άρχισυντάκτης τής «Αληθείας» Μκος
  Ψιλάκης παντρεύτηκε στίς 17 Αύγούστου στό
  Πετροκεφάλι Μεσσαράς την Καθηγήτρΐα Άγ-
  γλικής Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών
  Μαρία Μπιτσακάκη Κουμπάροι τοΰ ζεύγους ή¬
  ταν π "Εφη Βαρβεράκη καί ό Μανόλης Δουλγε
  ράκης.
  Στό γλέντι πού άκολούθησε στήν ίΐτλατεΐα
  τοΰ χωρίου πηραν μέρος πάνω άπό 500 ΰτομα-
  άπο τό χωριό τής νύψης, τό χωρία τοΰ γαμπροΰ
  (Κασταμονιτσα Πεδιάδος) καί τό Ήράκλειο-
  Μεγάλη ήταν ή συμβολή οτό κρητικό αύτό γλέν¬
  τι τοΰ λυράρη Γιάννη Ξυλούρη καΐ τοΰ συγκρο-
  τήματός τού. (Π. Σαλοΰστρος— Γ. Παπουτσάκη
  — Μ Σταυρακάκης).
  Ό ίδρυτής, ό διευθυντής καί γενικά δλοι οί
  συνεργάτες τής εφημερίδας αυτής, άπό την ό-
  ποία ξεκίνησε τή λαμπρή τού δημοσιογραφική
  οιαδιοδρομία ό Νίκος Ψιλάκης, εΰχονται στόν
  ϊδιο καί τή, σύντροφύ τού εύτυχισμένη ζωή, καί
  τούς συγχαίρουν θερμά γιά τό άρμονικό τους
  σμίξιμο.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <(Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗ_ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1360 Μέ άφορμή μιά έκπομπή τής ΕΡΤ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΔΥΡΙΔΝΟΣ? ·"* ΕΝΛΣ ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΒΕΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΖΧΕΤΑΙ ΠΟΛΑΑ 'Ένας νέος άξιόλογος συνθέτης έμφανίστηκε γιά τφώτη φορά στήν Έλληνι- κή ιηλεοραση πριν άπό δυό 6δομάδες. Πρόκειται γιά τόν "Ηρακλειώτη Γιώρ- γο Σταυριανό, γνωστό στό κοινό τής πόλης ]ΐας άπό την συναυλία πού £δωσε πρίν τέσσσερα χρόνια στή Βασιλική τοΰ Άγΐου Μάρ¬ κου- (Τα τραγούδια έρ,μή- νευσε τότε ό Άντρέας Διλ βδης) Ή παρουσιάση τοΰ Γιώρ γου Σταυριανοΰ ήταν — τό λιγότερο — έκπληκπκή. Γιά πρώτη ϊοως φορά ή Έλ ληνική τηλεόραση έ-δωσε την εύκαιρΐα σέ έΎα ουν- θέτη νά έκφραστεϊ καί νά παρουσιάσει την δουλειά τού. Ή έκπορπή εΐχε γυρι- οικϊ στ ό σπίτι τοΰ "Αγγε- λου καί τής Λητώς Κατα- κουζηνοϋ· Τραγούδηοαν οί ρ,ης Ψαριανός, Χρήοτος Κά λου, Τάκης Φάσης καί ή γνωοτή μαθήτρια γοΟ Ζάν Πώλ Ζάρτρ, Λίλυ Λασηθιω τάκη Οί σπ'χοι των τραΥ_ου διών πού άκούστηκαν £- χουν γραφτεΐ άπό τόν Λε- φτέρη Παπαδόπουλο, την Λιμώ ΚατακουζηνοΟ καί ιον ϊδιο τόν συνθέτη. Ή δουλειά τοϋ Γιώργου Σιαυριανοϋ αποτελεί μιά άπτή άιπόδειξη γιά τό δτι ή μουσική ρϊζα τοΰ νησΐοϋ μας δέν στέρεφε· Ό νέος μουσικοσυνθέτης έίδειξε δ' τι έόόχει δλα τα φόντα νά προχωρήσει καί νά ύπηρε- Ποΐηση ΕΩΣ ΠΟΤΕ "Εακ; πό ι ε ή Έλλάδα θά ζητάη δανεικά καί ύιποδουλη θενάνε* είς των ξένων τα λεφτά "Εως πότε θ' άλωνίζουν την πατρίδα μας οί ξένοι πού γιά τα ουμφέροντά ι ούς στάκτη δέν τούς μέλει άς γενή Έακ; πόιε θά ΐιουλαμε τή δουλειά μας (τί ντροπή) νά μΐπάοη αύτός ό ιόττος κι άλλοΰ νά κάνουν προ- κοττή Έως πότε παλληικάρια μέ άγιάτρευτες πληγές γιά δολλάρια καί μάρκα θεναλέτε είς δλα (Γιές) "Εως πότε ό αός μας θάβρη μόνος τον τρόπο χωρΐς βάσεις οΰτε ΝΑΊΌ νάναι κυρϊαρχος στόν τόπο "Εως , πότε άγκιστρωμένοι θά βρκχκομεθα άπ' τή Δύση τ' άλυτα προβλήμαιυ μυι; οωυτή γ·ά μην δρίσκουν λύση Καί θά· πυΰμε δυΰ κουβέντες πού ή Δύση δέν τίς θέλει είναι Δύση καί θά δύση άλλοΰ "Ηλιος άνατέλει· ν ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ μέαιτΑγορα 3έ Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ. ΓιΛ *"·" ΥΡήγορη όγοραιτωλησία ΐηλτφωνήσατε στιϊ τηλ. γ.μηββ—286403 ή "επισκευθητε μας στήν αιεϋθιινση Μα χ ής Κρήτης ι. (Ιί,ιυ από την Χανιόπορτα) Ηράκλειον. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ ♦ "Εηιηλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΛΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΛΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΪΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΓΖΕ Κ.Λ.Π ΕΡΓΟΣΤΑΣ1Ο: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. 3.80-689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέομα 1821 Ήράκλειο Τηλ. 284-75· ΕΚΘΕΣΗ Β': ΓΤλ. Αρκα6ίου Ήράκλειο Τηλ. 28£-1β© ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ τήοει σωοιά ι ήν Έλληνικη μουοική. Ή «Άλήθεια» εϋχεκπ οίον φίλο μουοικό — ο' αύ 16 ιό κρίσιμο γιά ΐήν καλ- λιτεχνική πορ,εία τού οιά- δΐο — νά είναι τό ϊδιο δη¬ μ ιουργικό τό μέλλον καί τό ϊδιο καρποφόρες οί προσπά θειές τού. Ποίν κλείοου,μί: αύτό ιό οηυ.Γ.Ιωμα όφειλουμε- νπ ι ο νίσουμε δπ ή ΕΡΤ πέτυχρ νά παρουσιάσει μιά πραγμα πκά άξιόλογη έκπομπή καί νά ουγχαροΰμε δλους δ- οους συεντέλεοαν ο' αύτό οΐκοη ό κ. Βασίλης Δημητρί ου, τό ζεΰγος Κατακουζη- νοΰ καί ό ζωγράφος Δηιιή τρης Ταλαγάνης. ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑΘΕΜΛΤΑ. Μέ πλούσια ΰλη κυκλοφορή- σ£ τό καινούργιο τεΰχος τού πε ριοδικού «Κ,ρητικά θέμστα» πού ώς γνωστόν, έκδίδουν οί κ.κ. Μοί νόλης κ αί Μιχάλης Δουλγεράκης Τα έξώφνλλο εχίι φιλοτεχνη- θεί άπτό την ζωγράφο "ΠΟΝΗ Ο. καί είκονίζει την μορψή τοϋ με γάλου Κρητικού τροβαδούρου, τοΰ Ν'ίκου Ξυλούρη, στόν όττοΤο είναι καΐ άφιερωμένες 12 σελί- δες τού περιοδικόν. Στό άιφιέ,ρω μα αύτό ττεριΑαιμβάνονται ιτολ- λές άδηΐμοσ1ευ·τες μέχρι τώρα φΜτογ'ραφΐες, πού καλύπττονν δ λο τό φάσμα τής καλλιτεχνικής σταδιοδρομΐας τοΰ Νΐκου Ξυλού ΡΠ. Ιδιαιτέρα ενδιαφέρον τταρου σιάζει τό δισέλιδο ιμέ τόν τϊτλο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΗΔΙΕΞΣ' Έδώ ή καυιΐττική ττέννα τοΰ Μανόλη Δοιίλγεράκη, και/τηιριάζει καί στιγματιζει τα τουριστικά χάλια πού ττροέρχονται <3ατό τήν άσν δοσϊα των έμττόρων τού Τουρι- σμοθ. Κ ι άκόμη στό και^νούργιο τεΰ χος των «Κ.Θ.» περιέχοντσι: — 1 0 σελΐδες γιά την 'Αιντΐστα ση στήν Κρήτη — 4 σελΐδες γιά: τα έρημα Μσ νοφατσιώτικα χωρία — "Ερευνα γιά τήιν Κρητική Οί κονοΐμία — Ρετρό στήν ΚρήΥτη — ΕΟΚ κα! 'ζμττορική Ναυτι- λία κ.ά. Πρόκειται γιά μιά άκόμη άξ| άλογη έκδοση τού έκλεκτοϋ Κ·ρη τικοΰ περιοδικού. Από την έποχή τής έφτοετίας, γρομμένο στό Πορίσι ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ "Ενα άντιστασιακό κείμενο τού ΚΥΡ. ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ ΩΓΔ Αμέσω< μετά την κυκλοφο- ρία της προηγουμένης εφημιρί δας που απαγορεύση η ναλλική Κυβερνηση, καθώς σ άλλη στή λη εξογουμε. λάβαμε ίνα σοβα¬ ρά αρθμο £ΠΓθτολ|ών. Δυο— τρείς από την Ελλάδα καί ολες οί υπολο πίς από δ,όφαρε; χώ- ρις, Από αυτές όλε< τίς ϊΠίστο- λές αποφασΐίζουμε νά 'δημοσ.εύ- σουιμε την παρακάτω που πα- ρόλη την ηλικία τη< εζακολουθεϊ νά είναι, (ίσυς τώρα περισσότ:- ρο από την ίποχή πού γράφτη- κι) εξόχως χαρακτηρστική. Τή μεταφέρουμε αυτούσια. θεσ£Γ»λον'κη 4)4)1969 Αξΐοτΐμε Κύρ:ε Δΐευθυντά, Είμαι πρώην δικηγόρος καί νυν ταξ.τζή{- Κάπο:ος πελάτην μου
  σήμερα τό πρωί ξέχασε μεσα
  στό αμάξι μου ένα πακέτο εφη
  μερ-ίδες. Τόν άφησα έξιο από τα
  ΓραφεΙα μιάς ιταιρείας στήν ο¬
  δόν Μ. Αλεξάνδρου κι άραξα
  Π70 «ότΐο. Εκ£ί εϊδα τό πακέτο
  καϊ ξεχώρισα τάν τίτλο τής δΐ-
  κής σας. Την πήρα στά χϊρια
  μου. Την κύτταξα κι έμε.να απο-
  λιθωμένοςΙ Έβαλα μπρός γιά νά
  σταματήση κοντά σχεδόν στήν
  ...ΚατφϊνηΙ Την ρούφηξα. Την
  κατάπ:ι». Φιλούσσ τό χαρτϊ κι
  έκλαιγυ σάν μωρό πα:δί. Απο¬
  φασίση νά μιήν συνεχισω τή δου
  λειά. Άλλωστε δέν θά κατάφΐρ
  να νά εργιαιστώ από την ταραχή
  κσϊ τή συγκίνηση. Ξέρετε τί θά
  πή ξαφνικα νά βλέπί ζ ότι όα
  δέν έχουν σβύση, ότι, υπάρχΐ-
  ακόμα ελπίδα κι Έλληνες όρθι-
  ο: καί Γιοντανοί; Ισωζ νά μην
  τό νοΐώθετε άν δέν ζήσατε δυό
  χρόνια σέ Νεκροταιρ-είο!
  Επέστρεψα σπίτι μου. Μπορώ νά
  σας δΐαβεβαιώσω ότι σήυερα η
  σκιά τής εφημερίδπς σας δέν δια
  τηρεϊ σύτε μιά γραμμή ευανά-
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦οο
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ!
  (Οδοί Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνοί Χαρής)
  διευθυντησ:
  υπευθυνοσ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρίτης 5
  Παλοιό Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώστας Κα66αδίας
  Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΜΕ ΕΝΑΤΑΞΙΔΙ Κ ΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Ή Βουλγαρία, ή γεπονική μας χώρα, προσ-
  φέρεται γιά μάς τούς Έλληνες όσο καμιά
  άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι.
  Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλ¬
  ληνας ΓπισκΓΠΐης βρίοκεΐαι χωρίς κπλά-
  καλα να ιο καιαλαθει, ιουο υυνιυμο ί,ίναι,
  στό έξωτερικό, κάνει τίς διακοπές πού τόσο
  έπιθυμεΐ. καί ζεΐ τίς χαρές τού καλοκαιριου.
  Ταξιδέψτε, λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει-
  τονική μας χώρα, καί μ ένα σύντομο καί ά-
  νετο ταξίδι θάχετε τρία θιοοματα μαζί: καί
  ϋαλασσα καί διακοπές, καί έξωιερικό.
  γνυστη! Την πήρονε στά χέροα
  τους ολοι οί θηλυκοί συγγενΐϊς
  και ολοι οί φιλοι. Διαβάστηχε α-
  πο 30—40 άτομα κια ι πολλές φα-
  ρές από τον καθενια. Σήμ',ρα την
  έχω φυλαγμένη. θά μίίνη πάν-
  τα οικογενιειαχό ενθύμιο! Φαντά
  ζομαι βεβαία ότι θά σας ικανο-
  ποιούν όλα όσα σάς γράφω. Α¬
  σφαλώς ομιος άχι τόσο όσο αυ-
  ,τά πού θά οκολουθήσουν. Γ ότι
  ^εν τελεϊωσα! Ουτε σάς γράφυ
  μονο γιά νά σάς συγχαρώ. Οε-
  λω καί νά σάς προβληματισω πά
  νω σ ένα δράμα φαινομενικά
  προσωπικό ' μά πού κατα την
  γνί^μη μου βααανίζει τούς περ σ
  σότερους σημ:ρ!νού< Έλληνας. Ιδού πώς: Είμαι 26 ετών καί τό τελευταΐο αρσενΐκό παιδί μάς σ:κογένεας έντεκα παλληκαρίών. Τούς άλλους δέκα τσύς δολοφο- νησσν κατά καιρούς οί φασι- στες, οργανβ των ΓτοΑιτικ^ν πα- ρατάξεων πού κυβερνήσανς την πατρίδα μας τα τελευταία ει«ο- σιπένιτί χράνια. Ήσαν όλοι τους από 19 — 58 ετών. Γιά νά μην ερχομαι σέ Αεπτομέρειες αναφέ- ρω μόνο τόν Βαθμο συγγενείας, δηΛαδή ο τταππούς μου, ττατέ- ρας τού πατέρα μου, ο αδελφάς τού Γταττπου μου, δυό αδζλφιια τού πατερια μου, ο αδελφάς της μάνας μου, οί δυό τού γυΐοί, ο μεγάλος μου αδελφάς, ο αδίλ- ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΙΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΘΕ ΠΟΝΟ, ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ» ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ φός τής συζυγου μου καί τελος ο δικός μου πατέρας μέ τον θάνα- το τού οπαίου αρχίζει η κόλαση μου. Ειμαστε στό 19Ί7. Μένουμί σ' ένα χωρ ουδακι εξω από την Στυλίδα. (Δέν :ντοπίζω γιά νά μην ΐντοπίθθώ άν μέ δη- μοττεύσετε όπως πολύ θά επιθυ¬ μούσα). Επτά καί μσή τό πρωί. Χει¬ μώνος. Χτυπάνΐ την πόρτα. Ο πατέρσς μου πηγαίνη ν" ανοίξϋ. Τρίχω π:σω από τόν πατέρα μσυ. Με εϊχανΐ κοΐμήσει ντυμένο ώς συνήθως καί βρ'σκόμουνα στό πόδι μέ πονόδοντους τής η- λικας. Μ ά σταλιά Μπόμπουρας! Η πόρτα αναίγει καί τα παιδ'ΐό μου μάτια τυφλώνονται από τίς φλόγες μ:άς ριπής πολυβόλου. Πυρωμένα βόλια, φωτία, μούγ- γρπσμα, βρώμαι, μπσρουτιού, αίματα, όντερα στούς τοίχους!.. Η κοιλΐά τού πατέρα μου ά- νοιξε σάν ομπρέλλα. θεϊ μου τί φρίκη! Βρέβηκα ανάσκελα. Εκα- να νά σηκωθώ μά γλύστρισα στή λίμνη τού πατρικού αίματος κι ϊπεσα μέ τα μουτρα μϋσχι στά λυωμένια εντόσθ.α τού πατέρα μου! ν θυμάμαι τα χερια τής γίαγιάς μου, ο θεός νά την συγχωρή, που μέ αναση>κώσανε! Με πήρε η
  ,γρ-ά στήν αγκαλιά της αλλά πν:-
  γόμουνα. Τα μάτια μου γουρλ)^-
  σανε. Η ονοπνοή μου ιτόπή«ε1 'Ε-
  να πράμα μού έφρα^ε τα Ααρύγγι
  σάν νά εϊχο καταιπ-ιε: μιά μςγάλη
  ρώγα σταφύλι! Αγγομαχούσα. Η
  γΓαγι ά μου έβαΛε τό δά-χτυΑο
  στό οτόυα μου καϊ τράβηξΐ εξω
  τό βούλωμα τού λάρυγγα. Χταν
  ένα μΐγάλο κουάτι από τό σηκώ-
  τι τού πατέρα μου!... Από τή με-
  ρΐά τής φσύσκαις! Κι' έοταζαν τα
  πονεμένα δόντια μσυ χολή! Τή
  χολή τού πατέρα μου. Άλλη έ-
  φτι»σα, άλλη κατάπια. Τό περισ
  ΓΙΑΝΑΜΗΝΙΕΧΝΑΝΕ...
  ΜΙΑ μικρή άγωνισιική εφημερίδα κ,υκλοφοροθσε
  σιήν Γαλλία στά πρώτα χρόνια τής Χούντας: Ή
  «Έλληνική Δημοκραΐϊα». Έκδότης της ό σημερινόν
  διευθυντής ιή(; «Αληθείας» κ. Κυριάκος Διακογιάν-
  νΐμ; Τό Γαλλικό καΐί-οτημένο 5μως, προφανώς δυ-
  οαρεστημένο άπύ ι ήν μαχητικότητα τής άνπσταοια-
  κής εφημερίδας άποφασισε νά «δαλει λουκέτο» σ'
  αύτην την φωνή.
  Τόν Απρΐλιο ιυϋ 1969 ό έκδοτης τής εφημερί¬
  δας αυτής, πηρε μιά έπιστολή άπό δναν "Ελληνα 6ι-
  κηγύρο, πού ή Χούνια τόν έ^ανε-·.. Γαράζη! (Αύτη
  τή δημοοιονμ.α<ρική πορφήι έχει τό κείμενο τοΰ Δια- κογιάννη). ___ Άναδημοοιεύουμε ιύ πραγματικαί συγκλονιστικό αύτό κείμενο, άιπύ τό 6ι6λίο τοϋ Διακογιάννη 4/Πολι- τικές Σκέψεις», νομίζοντας δπ είναι περισσότερο ΐτα- ρά ποτε έπικαιμιν . "Η άκόμη, γιό νά μην ξεχναμε καί νά προασπίΓπιηιε· την Λεφιτεριά καί τή Δημοκρα- τία. . ·. ν ( ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΝΝΙΚΟΥ 3 ΤΗΛ. 288-357 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Έβανς 83 — Τηλ. 242-040 ■■■■■■■■■■■■■■■Ι σοτερο όμως ιμεινε στά δοντια γιά πάντα. Ακόμα καί σημερα, κάθε φορά που φτϋνυ πρός την Αθηνά, τό ΤατόΥ ή τή Ρωμη, φευγει καί μ:ά γαυλια χολη! Απο τή χολή τού πατέρα μου! Οί δολοφόνοι εξαφονστηπα- νε. Γίνανε Λουινδες. Αργοτερα γίνανε Παηαγικοί, καί μετά Ερε- τζήδες. ΣΙή,μερα παχαίνουνε στά ΤΕΑ. "Υστερα από λίγο η μάνια μου ξΕκουβάλησε. Φτάσαμΐ στή Σα- λονϊκη. Εκείνη σφουγγάρΐζε πα- τώματα κι εγΐώ βιβλία. Εκείνη μέ τα χέρια, εγώ μέ τα μάτα. Εκ εί να τα μάτια τα ίδ.α πού βουτύ- ξανιε στήν ανοιχτή κοιλιά τού ττα- τέρα. Κι έμαθα φαρσί τα γούστα καί τα κεφια τής... θέμιδας. Όμως, σήμερα κ. Δ·ευ3υντα. έχω ένα γυιό τριών χρονών. Τα βράδυα τόν κρατάω στά γόνπτα άμα γυρΐζω νωρϊς στό σπίτι. Κοί τόν μαθαίνιο νιά λέη: «Παττο κάς, κακάς, φονιάς»! ΚΓ ο μι¬ κράς τα λέει μιά χαρά. Είναι κ,' όλας πολιτικά... τοποθετήμίνος! Καί λαχταρςκ*» ν αρπάξω τό ντουφέκι, νά τόν σακατέφω τόν Παττακό και τα τσακόλια τού. Εδ|ώ όμως σκονταύτω καί ζητώ την βοηθεία σας. Νά τον πολε- μήσω, νά τόν τσακίσω τόν δι- κτάτορα. ΣώμφωνοιΙ Γιά νά φέ- φω ποίον; Τόν Ερετζή των ΤΕΑ καί τα καθάρματα τού παλατι- οϋ; Όχι κ. Δ'ίυθυντα! Αυτό διν θά γίνει ποτέ πΐα. Καί λέω «οχι» όχι γιά τίποτ' άλλο, αλλά ένεκα τού ...γ.ατρούΙ Ναι τού για- τρού. Τόν φωναζα προχθές νά κυτ- τάζη τό παΛί γιατί τό ιτανου- σαν τα δοντάκκι τού. Τό εξήτα¬ σε προσεκτικά καιί μού συνίστη σε ιδιαίτερη προφυλάξη στά φαγιηττά τού καί γεν:κά στή δία*- τα. Νά αποφεύγω τα κρεατερά καί τα εντόσθια. Κυρίως τό ση- κώτι καί μάλκττα τό ...ποτρκό πρός τό οποίο ο μικράς διίχνε» ίξαιρετικη προτίμη.ση! Σιϊς τί μέ συμβουλεϋετε; Μέ δημοκρατικά αισθήματα Ταξιτζής θεσοαλονίκης ΙΛΙΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΓΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Για περισσοτερες πλΓΐροφορίες απευθυνθεΐτε στον ταξιδιωτικο σας πράκτορα ή στό γραφείο τοϋ Έθνικ?Γ· ΌρνανισμοϋΤϋϋριαμοϋ τής Βουλγαρίας στήν'Ε/Λάδα, ΒδΙΙοηίουΓΪδτ ^"--.^"ΐιίας 12,Άθήνα134, τηλ. 363467^ Αυοιξε «καί οας περιμένει» ΤΟΚΑΙΝΟΥΡΠΟΜΕΓΑΑΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΔΑΚΗ ίί ΛΕΠΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΠΝ - ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ,, ΧΙΑΙΑΔΕΙ ΕΙΔΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΕΝ ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΤΕ ΠΟΤΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Συμπληρωθή^ αν έξήντα χρό-
  νιο ά^ο τοτε πού πέθανε ό Ί
  ωάννης Κονδυλάκης. Μικράς ε-
  μαθε λϊγα γράμ'ματα στό χω-
  ριό τού τη Βιάννο, τής Κρήτης,
  κι έττειτο ή,ρθε στήιν ' Αθηνά γιά
  νά σνμπληιρώσει τή μορφώση
  τού. Σέ λίγο ξαναγΰρισε στή
  γενέτειρσ γιά νά λάβει μέρος
  —ήν έπανάσταση ττού 'χε ξε-
  σττάσει. Όταν ό αγώνας τερ-
  ματ<στηκ£ μέ άΛτοτέλεσμα νά καθιερωθεΐ Βουλή πού την πλειοψηφΐα νά την έχουν ΟΪ ' Ελληνες, νά συσταθεΐ Σώμα Χωροφυλακής άητό Κ,ρητικούς καΐ ν' άναγνωρισθεΐ ώς έττίσηιμη γλώσσα ή έλληνική, ό γενικάς διοικτγτής Φωτιάδης τόν διαρισε δοηθο γραμματέα στό δικαστή ριο. Πέντε χρόνια ά-ργότερα κα τάφερε νά ξανάρθει στήν 'Αθή να γιά σ—ουδες. Μαθήττευε στό Βαρθάκειο σέ ήλικΐα 23 χρό- νων, όταν δημοσίευσε στό «Ρα απαγά» 6να ττεζογράψημα τού ττού τιμήθηκε ιμ' έτταινο στόν δι Γΐγημοττογροοφικόν άγώνα τής «'Εοτΐας». Στάν ατγώνα αυτόν είχον λάβει μέρος λογστέχνες φτασμένοι δττως οί Ραγκαβής, Δροσίνηις καϊ Ξενάττουλος, Την Γδια χρονιά τύττωσε έναν τόιμο μέ κρητικά διηΐγήιματα. Όταν ά ττοφοίτησε γ,ράφτηκε στή Φιλα- σοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστη¬ μίου, άλλά δέν πιροχώρησε, συ Μικρά άφιέρωμα στά έξήντα χρόνια άπό τό θάνατό τού ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ "Αρδρο τού Λογοτέχνη κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ νεπαρμενος καθώς ήταν άητό την αγόπτη τού στή λογοτεχνΐα κ<χΐ τή δηιμοσιογραφΐα. ΟΊ εύνο-κές κρίσεις γιά την ττροσφορά τού τόν εκαναν νά έργάζεται ιμέ με γαλύτερον άκόμα ζήλο. Γιά νά έξασφαΛΐσει τούς άναγκαΐους οί κ,ονομικούς πάρους έγ,ροιψε μέ ψευδώνυμα σέ διάφορες έφηιμερϊ δες, ώσπου καταστάλαξε στό «'ΕΙμττρός» τοΰ Καλαττοθάκη δ ττου έμελλε νά μεΐνει ώς τα τέ] λος σχεδόν τής ζωής τού. Ή¬ ταν έχ€ϊ ό Διαιβάτης Ό χρονο γράφος πού δια6αζάτα>ν άττό
  τούς πνευματικούς άνθρώπους
  κι άττά τα λαοό καί πού τόν άιγα
  ποΰσε ττολΰ ό διευθυντάς. Γιά
  τούτο κ ι δτταν, ΰστε,ρα άττό εΐκο
  σι χρόνια, ό Κονδυλάκης άπτο
  φάσισε ν' άττοσυρθεΐ ό Καλαττο
  θάκης άργάνωσε ττανιηγυιρικό γεΰ
  μα στό έστιατόριο «Αβέρωφ»,
  δττου εΐχαν ττροσκληθεΤ έκτός ά
  ττό τό συντακτικό προσωττικό
  καί ττολλοί σπουδαΐοι διανοού-
  μενοι.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μμ καΐ 430—8 μ.μ
  ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γα6αλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366
  ΤΗΛ: Οίκίας 224 608
  ΠΟΝΤΙΚΙ
  Κάθε Παρασκευή
  τα λέει δλα καί...
  κάτι παραττάνω!
  ΠΟΝΤΙΚΙ
  ΣΑΤΙΡΙΖΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  Τύπος κλειστος, σκυβρωτίός
  καί λιγόλογος ό Κονδυλάκης ε-
  δΐ'νε την έντύττωση άνθρώπου
  ζευζέκη κι έριστικοΰ. Κι δμως η
  τανε καλωσυνάτος χω,ρίς νά τό
  δείχνει. Χρονικογράφος τής έττο
  χής εχει φιλοτεχνήσει ενα έντυ
  ττωσιοοκό πορτραΐτο τού: «Μέ
  τα μεγάλαι γοργοκίνητα μάτια
  τού, εγραψε πού άστραττοβολοΰ
  σαν όπτό την έξυττνάδα, γαλανά
  καί ξάστερα σάν τόν ούρανό
  τής 'Αττικ,ής μέ τα μακριά καί
  ψλοκάτοτ μουστάκια, πού προ-
  στταθούισοΛ*ε νά στέκονται ττάντα
  ΐσα γιοοτί όπτάνω τους στηριζό
  τανε δλο τό άσικιλήκι τής Άιν«α-
  τολής μέ τή γικρίζα ρεττούττλικά
  τού δαλμένη στραβά μτηροστά
  καϊ διπλα καΐ την τσακισ-μένη
  δττως λάχαινε μέ τό χοντρό μπα
  στούνι τού, ττού τό γύριζε στόν
  αέρα <τά σφεντόνχχ ή τό 6οον τοθσε στΐς ττέτρες καΐ στΐς πλά κες σά νυχτοφύλακας τής Πό- λης άι»ίγοντας τα πλατιά σκέ λη τού γιά νά μττο,ρεΐ νά κρατι έιται καλά στά -ττόδια τού ποΰ δέν άχούγανε τιμόνι, κατηφόρι- ί,ε άττό τή Δεξαιμενή γιά τό κα φενεΐο Ζαχαρσΐτου ή γιά τα γιρα φεΐα τού «Έμττρός» τό παλικά ρι' των κρητΐικών έπαναστάσε- ων καί της πέννας...» Ό Κονδαλάκη·ς εΐχε άγοτπή- σει πολύ το Λουκιανο. Άπόδω- σε στή,ν καθαρεύουσα τό έργο τού όλάκερο κ' έπτηιρεαστηκε άπτ1 αύτό. Άν καί κλεισμένος στόν εαυτόν τού, καθώς εΤιταμε κατόρ θωνε νά γράφει μέ κέψι καί νά χαρΐζει στούς άναγνώστες τού διαθέση κ' εύθυιμία. Σ' 2να άητό τα καλυτέρα πεζογραφήματα τού τό «"Οιταν ήμουν δάσκαλος» πού τό είχε έμπτνευστεΤ άττό τή σύντομη ύττηρεσΐα τού στόν παι δοτ/ωγικό κλάδο, Οττάρχουν σε λίδες πλούσιες σέ χιοΰμορ Ιδί¬ ως στό κεφάλαιο ττού εχει τΐτλο «Ό έτπκήδειος» Αφοΰ άψηιγη- &εϊ ττώς ή εϋθυμη νεανική σι/ν- τροφιά τού, πού δμως εΤχε γιά μέλος της έναν όριμο ψαρμακο ποιό ττηγε τηεζοητορών»τας σ' ? να γειτονικό χωριό γιά νά πά ρεαρεθεϊ στήν κηιδεία γέρου, ττα τέρα φίλου, ττεριγράφει μέ λε- τττομέρειες τό ττώς δέτηκε νά έκφωνήσει τόν έτηκήβειο τό στε νό χώρο τού ναοθ, τή μορφή τού βρακοφόρου ψάλτη καθώς κ' έκεϊνες των συ«γγενών καί των άλλον χωρικών, Στή συνέχεια λέει: «Ήταν καιρός ν* άρχισω ΕΤ χά κάτι φράσεις συναθροίσει στό μυαλό μου, άλλ' δταν μού 'ττοτν ν" άρχισω σκορττίσθηικαν διά μιάς κ' δμεινε άδειαινό τό κεφάλι μου. Δέν εμεινε τταρά μό νο σκοτάδι. Άκάμη καί τα μά τια μου εΐχαν θολώσει και δεν καλόβλειτα. "Εμεινα άψωνος κά μττοσα >€τττά, ττού μοθ φάνηκαν
  αίώνες. Καΐ ώς μοΰ 'παν έπειτα
  οί άλλοι, μιά στιγμή αττλοχτα
  τα χέ,ρια μ ου σάν ότνθροχττος
  πού ττνΐγεται καΐ θέλει άττό κά
  που νά πιοχττεΤ. 'Εττϊ τέλοος κά
  τι δρηικα. "Άρτταξ,α μιά φράση
  ετοιιμη κ' έτττήρα κατήφορο. «©λι
  δερόν καθήκον, μάς συνεκέντρω
  σε είς τόν ΟΓκον τού ©εοΰ.,.>
  — «Άλλά είναι ττολύ στευόχω
  ρος καΐ θά σκάσουιμε», όμουρ
  μούρισε ενας άττό τούς σιτντρό-
  φους μου. Ή διακοατή εκείνη δ
  χ ι μόνον μοθ εκοψε τό νη(μοΓ, άλ
  λά καί έδωκε ευκαιρίαν είς τόν
  —ειρασμόν ττού ήθελε καί καλά
  νά μέ καταστρέψει, 'Εδάγκωσα
  καί ττάλιν τα χείληι μου.' "Επει
  τα άρχισα νά ·ξερο6ήχ« καΐ ν'
  άναζηΓτώ συγχρόνως τό νήμα
  ττού 'χασα. Καί άφού πέρασα
  άλλην αγωνίαν, έξηκολούθησα:
  «Ό προκείμενος νεκρος υπη,ρ-
  ξεν άνδρείος διά την πατρϊδα
  τού, φιλόοτοργος διά την οίκο
  γένειάν τού, εύγενής καί αγαθάς
  διά τούς φίλους τοα Τα δρη
  τα όττοΐα ύψοθνται Οπερ τάς κε
  φαιλάς μας, τ« Αευκά δρη λέγω
  διηγοθνται τάς ήρωϊκάς αύτοθ
  πράξεις κατά τόν τ,ριετή Κρητι
  κόν άγώνα κ,αί κατά την τελευ
  ταίαν έττανάστασιν ήτις ήνάγκα
  σε τόν σουλτάνον νά συνθηκο
  λογΓρει μέ την μικράν άλλά με
  γαλόψυχον Κρτγτην. Άνήκεις είς
  γενεάν γιγάντων και ήμιθέων.
  Το δνομά σον ύττη,ρξε τόσον σε
  6αστ6ν καί τιμημένον μεταξύ
  των όμοεθνών τού, όσον ΰιτή>ρξε
  φοβερόν είς τούς έχθρούς. Ο!
  Τοΰρκοι σ' ετρεμαν»
  'Εδΐΰ άλλη διακοττή: «Τα ττα
  ρα<)>ουσκώνεις», μοθ έψιθύρισεν
  ή φωνή ενός άττό τούς φίλους
  μου, ο οποίος έστέκετο δίττλα
  μου. Παρά τρίχα νά τού φωνά
  ξω «σκασμος» ( κάτι τέτοιο. Έ
  τηίγαινα τόσο ώραΐα. ΕΤχα ττά-
  ρει τάν άέρα τοΰ... άς ποΰμε,
  τού δήματος καί οί άκροαταΐ
  μου, χωρίς νά νοιώθουν μεγάλα
  πράγματα ά~' δσα έλεγα, έκρέ
  μοντο άττό τα χειλη μου. Καί ή
  μουν έτοΐιμος νά τραβήξο μα
  κριά τό δρόμο ττού 'χα ττάρει,
  άλλ' ή κακόβουλη έκείνη διακο
  πή μού τα χάλασε ττάλι. Πώς
  νά ξαναγυιρίσω είς τό εγκώμιον
  των ήρωισμών τού μακα,ρίτη;
  "Έττρεττε να περάσω είς άλλα
  προτερήιματα τού. Άλλά μέ την
  ταραχή πού μοΰ 'φερε ή διακο
  πή, ή στροψή δέν ήτο εΰκολη.
  Ξεροβήιχοντας έλεγα κ' έξανάλε
  γα: «Ό τηροκεΐμενος νεχρός...>
  "Εττειτα μοθ 'ρθε μιά ίδέα ττού
  νά μή μοΰ 'ρχότανε. νά μιλή
  σω γιά τόν γιό τού τόν Άλέξαν
  δρο. Καί ηρχισαν νά ττλέκω τό
  έγκώμιο τού φίλου μας. "Επει
  τα εΐττα: Ποία όδύνη θά διαττε
  ράσει ώς φάσγανον την καρδίαν
  τοΰ π,ροσφιλεστάτου αΐοΰ σου
  Αλεξάνδρου, δταν μακιράν σου
  ευρισκόμενος θά μάθει τόν θά
  νατόν σου! Διατί νά μην εύρισκε
  τιαι πλησίον" σου νά γλυκάνει
  τάς τελευταίας σου στιγμάς;,>
  •♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  Τότε ενας χωρικός, συγγενής
  Φαίνεται τής οικογενείας, έρρι¬
  ψε στό σβέρκο μου μιά φράση:
  «Πέ ττράμο: και γιά τ' δλλα
  παιδία». Πώς δέν τρελλάθηκα.
  Θεέ μου, κείνη τή, στιγιμή! Άλ
  λά κατάφερα νά γυρίσω πΐσω τα
  γέλιο πού μ' άΜέβηκ« σά λοξιγ
  γας στό λαιμό. Άττό τήιν άγω
  νία καί τή ζέστη ετρεχεν ό Ιδρώ
  τας τΓοτάιμι ά—ό τό μέτοχττό
  μου. 'Εσώπασα πάλι κ' έξειρο
  κατάπινα. Νά πώ καί γιά τ*
  άλλα τταιδιά; Άλλά τι νά —ώ;
  Μήττως τα 'ξίρα καλά καλά;
  Στρέφομαι λιγάκι και λέγω χά
  μηλάφωνα στό χω,ρικό: «τΠώς τα
  λένί.;» «Ό Άνρουλιός» — «Ό
  Άντρουλιός έξηκολούθιισα, ό φή
  μ ι σμ ενός σκοπευτής, ό όττοΐος ά
  ννττομονεΐ νά συνεχΐσει τος ή,ρω
  -κούς άθλους τοΰ γε«ναϊου πα¬
  τρός του...> — «Ή Μαρία»
  μοΰ ψιθύρισε ό ύττοβολεύς. —
  «Ή Μαρία τό κόσμημα τοΰ ο!
  κου σου, η σεμνή κιαί ένάρετος
  Μαρία. » Είς τό ακουσ,μα τού
  όνόματός της ή Μαρία £6αλε
  φωνή μεγάλη: «Μτταμπά μου,
  καΐ πώς θά μτταίνω στό ερμο τό
  σττΐτι νά μή σέ θωρώ μττλειό!»
  Αίσθοονόμουν δτι δέν άντείχα
  πιά, ότι ή δύναμις τής άντιστά
  σεώς μου ήτο στό τέλος της. Τί
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — Ο.Γ
  • ΜΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μΐρα
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρήτπ
  Τηλ. Πρακτορεΐου
  224-304 καί 224-305
  ΣΤΟΠ
  Θέλετε νά έππΛχετε μιά ηραγματικίι εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως ϊ| ενοικιάσεως;
  Έΐυσχειρθητε μας. θά έχετε ούντομα την
  πιό συμφέρουσα περΐττταιση
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσπική έΐ,υπηρέτη-
  ση, 6λλά τό συμφέρον τής πβλατείας μας.
  ΜΕΣ1ΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωερί>ρος ΚαλοκοαρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  μαρτύριον ήτο αύτό, νά έχω μιά
  τόσον άκιράτηΓτη όρμή νά γελά
  σω καΐ νά μέ τηνΐγει ή άγωνΐα!
  Καί ό ύττοβθιλεύς τό σκ.οττό τού:
  «Ό Νικάλας, ή Γαιρουφαλιά». Τό
  βλέμμα έττεσε πάλι γιά μιά στι
  γμή στόν πεθαμένο καί μοΰ φά
  νηικε ττώς ί»μουν πιό άξιοθρήνη
  τος κι άτττ* αυτόν.
  — «Καί τί νά είπω διά τόν
  Νικόλαον». Δέν εΐχα τίττοτε νά
  είπω διά τόν Νικόλαον, άλλ* ού
  τε καί μ' άφηκαν. Άπό τό άπΐ
  ναντι μέρος δπου έστέκοντο
  δυά φΐλοι μου, ήρθε ένα φύσηιαιμ
  μύτης, ένα γέλιο πού ξέφυγε ά
  ττό τή μύτη, γιατί τό στόμα ή
  το φραγμένο μέ μαντήλι. Τό φύ
  σημα έκεϊνο καί τό μαντήλι πού
  εΤδα στό στά,μα κάτω άτττό ένα
  μέτωττο χαμηλωμένο, μέ άττοτε
  λεΐωσε. ©ύελλα άττά γέλια ξέ-
  σττασε άττό τα στηθος μου. Καΐ
  σάν άρχισα, ήτο άδύ,ναττο ττιά
  νά κρατηθώ. "Ηθελα νά ττώ:
  «Γαίαν έχοις ελαφρών», άλλά
  μόνον ή πρώτη συλλαβή εβγαινε
  άπό τό στόμα μου κ ι έτελεΐωνε
  μέ σηΌσιμό γέλιου. Στρέφομαι
  γύρω μέ όπτελττισΐα καΐ ζηπώ
  μιά ττράφαση γιά νά δικαιολογή
  σω την άσεβή τταραφροσύνη μου.
  "Αλλοι μέ κυττάζουν μέ άττο-
  ρία κα! άλλοι μέ θυιμό καί μόνον
  οί φίλοι μου δέν μέ κοιτάζουν
  γιατ' εΐχοον κιρυφτεΐ. Τα βλέμμα
  μου φτάνει στόφαρμακοποιόκαΐ
  στά μοΰτρα τού δρϊσκω την
  προφατη ττού ζητούσα. Ό Ζα
  μαλής (ό φαρμακοτϊΌΐός) βαφό
  τανε, κι άπό τή, ζέστηι ή βαφή
  είχε άναλιγώσει καϊ μέ τόν 1-
  δρώτα σχημάτιζε κοκκινωπτά ρυ
  άκιβ στό πρόσω~ό τού. «Μωρέ
  βάφεσαι,» τού λέω γιά νά δεί
  ξω τάχα δτι γι' αύτη ττνν άνα
  καλύψη, γελούσα. «Δέ <μού λές ότι εΤσαΐ γιά δέσιμο;» άττοκρΐνε ται καΐ σκουτπζεται μέ μεγάλο χρωματιστά μαινίτήιλι. Διά νά σκεττάσει τα σκάνδβλο ό ττα—άς άρχ'ΐσε νά ψάλλει. Τήιν ιδία στι γμή δυό χέ,ρια ,μ' έσ—ροίξαν πρός τα εξμ>, ήταν ό χωρικός
  πού μοΰ 'λεγε τα όνάματτα, καϊ
  στή,ν πάρτα της έκκλησίας μοΰ
  λέγει: «Το καλό πού σοΰ θέλω
  Φύγιε φύγε γλήγορα!»
  Νοσταλγός της ήρωϊκης τού
  πατρίδος ό Κονδυλάκης, ζοθσε
  καθώς εγραψε «ώς νά έδραττε
  ευκαιρίαν νά ξαναριζώσει
  ς τ άν ζωοογονοΰντα άέρα
  ώρίμους καϊ εύχύμους
  καρπούς». Ξαναγυιρΐζει λοιπον,
  ττετυχαίνει νά διοριστεΤ έλληινο-
  διδάσκαλος, άλλά παραιτεΐται
  ιμεττά ένα χρόνο γιά νά γίνεΐ έ
  παγγελματΐας δημοσιογράφος.
  Γράφει σέ κρητικές έφηιμερϊδες
  ττύρινα πατριωτικά ώρθρα ττού
  ττροκαλούν την άτΓθιμάκ,ρυνσή
  τού. Έρχεται —ρόσφυγας στήν
  Άθήινα, πηγαίνει ώς άντσποκρι
  τής στόν τΓΟλβμο τού '97 και
  γυρϊζοντας γράφει Ινα έξαιρετι
  κά ενδιαφέρον βιδλίο πού τιτλο
  Φορεΐται «Ημέραι κιιδύνων καϊ
  φόδου». Άριστουργηιματικό χα-
  ρακΓτηρίζει αύτό το ι£ργο αιξιόλο
  γος κριτικός. "Έττειτα, χωρία ά
  πό τα χρονο^ιραφήιματα ττο6 ύ
  πολογίζεται δηι ξεπτε,ρνάνε τίς
  τριάντα χιλιάδες, γράφει Ιστορι
  κές μελετες καϊ ττεζογραφή'ματα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλτδο 4
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  Όλα τιροοεγμένα — "Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ■♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦··♦♦♦♦·♦♦♦♦♦-♦♦♦■< ΕΝΤΟΣ ΟΛΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ ΤΗΣ Λ Κ Ο Μ Π Ρ ΑΣ 1 1 Ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ^
  Λ
  χορος οου οαν Ι ι
  πουπριν με^χωμα οου
  ςρραξουν οί αλ'λοι όο στ,ομα
  ηρολαβη να πει εοοω κ αι μιιι
  &κΡ|'οσυ
  Ν ι»ζι«ι;»κκι
  8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΌ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
  "Η Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΔΡΞΗΣ
  Ένα ορΘρο τού Μανόλη Κάμη
  Π ότε ιτοτε μέ πιάνει «αί μέ
  να ή κακή συνηθειο) νά διαβά-
  ζω κσί διάβασα στήν εφημερίδα
  'Ελιευθεροτυτπα στη στήλη) Α-
  ΠΟΨΕΞΙΣ την τταΐροχάτω έππστο
  λή
  Έττειδή δέν μοΰ άρέσει νά
  κοπατΓοαώ ξένη ίδιοκτησΐα ση
  μειώνω πώς δσα μέσα στά κεί
  μενο τής έπιστολης κΐλεΐνονται
  μέσα σέ παρένθεση είναι δικά
  μόν. Διαβάσετε την έπιστολή
  .. .«Κύριε διευθυνταί Καθολου
  θαυιμάσιο ήτοον τό άρθρο τού
  κ. Γ. 'ΑνδρακάτΓουλου 'Ελευθε-
  ροτυτϊτΐα πού δδινε μιά πλήρη
  είκάνα των άγώνων των όμοφυ
  λσφυλων στή Μ. Βρεταννια (Σω
  στά. βαυιμάσιο τό ττραγιματευό
  μενο θέμοο θαυμάσιο κσΐ τό δρ
  θρο). Τό έλληνικό μόολισ-Γΐα θε
  μα πού θϊγει την έκουσία έξο-
  ρία ττολλών *ΕΞλλήνων διανοου*·
  μένων όμοφυλάφιλων (διανοούμε
  νοι νά σοΰ πετύχουν) λόγω τής
  άΐμεΐλικτης καΐ καταστροφικής
  άνδροκραΓΓΪας πού έτπκρο—εί στή
  χώρκχ μας — είναι ίνα ίδιαΐτε
  ρα σηΐμανττικό καί τραγικό φαι-
  νομβνο (ττοιό είναι τό τραγιΚό
  φαινόμενο ή άνδροκΐροττΐα ή ή ό
  μοφυλοφιλΐοΐ;) ττού ττοτέ ώς τώ
  ρα δέν εΤχε άναφερθεϊ ένώ θά
  άξιζε σοβαρής μελέτης.
  Δυιτικό Βερολίνο, Λανδίνο, Ρώ
  μη, Φλωρεντία, Παρΐσι είναι γε
  μάτσ (,μεγάλη δεντέμα) έκούσι
  ούς καΐ ά-άλυτα άγνοουμένους
  ά—ό δλοος έξό,ριστους
  Όλοι αξιοί διανοούιμενοι
  (μττράδο), Έπιτρέψτε μου επί
  σης νά τπροστέσω δτι ή σωστή
  πληροφορήση πάνω στό θέμα ό
  μοψυλοφιλία δέν είναι ττρός δφε
  λος μόνο των άμοφυλόφιλων πού
  άττοτελοί/ν άλλωτε και τή μέγα
  λύτερη μειονάτητα τής χώρας ά
  τπό ττολιτικής απόψεως, (Τίς εΰ
  λογϊες τοθ ττρώην αρχιεπίσκο¬
  πον Ίακώ6 νά έχουν νά γίνουν
  πιλειοψηφία) και δΐκαιοθνται £
  τσι τό σεβασ,μό πού δικαιοΰται
  κάθε μειοψηφΐα. Είναι γνωστό
  πόσο έντονα είναι τα σεξουαλι
  κά άγχη στή χωρ» μας. Μδιαί
  τιερσο στά λαϊκά στρώματα. (Κα
  λά ττηγαίνανε τα λαΐκά στρώ
  ματα μόνο τώρα πού τταραμορ
  φωθήικανε, λάθος έκοομα έκπολι-
  τιστήκανε ήθελα νά πώ τί γϊνε
  ται;). Τα αγχη αύτά καταστρέ
  φοι»ν κυριολεκτικά τή,ν άνθρώίτπ
  νη δραστηιριότηίτα καί χαρά. *Ο
  λος ό δημοκρατικάς τύττος θά £
  ΤΓίρεττε νά συνειδητοττοιήσει τις
  τεράστιες εύθύνες τοι/. Καί τις
  μεγάλες τοι> δυνατότη,τες νά
  προσφερει άνακούφιση χαρά δή
  μιουργηκότηΓτα καί οΰθΊαστική
  καί γόνκμη άγωνιστικότηΓτα σέ
  ΒΙΟΜ)ΝΙΑΠΙΜΕΝΤΟΝ ΚΡΗΤΗΣ "ΖΕΥΪ.,Λ.Ε.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  Γιά τή συμμετοχή στό κεφάλαιο
  τής Ανωνύμου Έταιρεΐας μέ την
  έπωνυμΐα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝ-
  ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΖΕΥΣ-Α.Ε.»
  Μετά την ύιπ' άριθμ. ΙΕ)4791)19ι—6—1980 κοινή ά-
  ττόφαση των Ύττουργών ΣΐΛτονισμοΰ, Οικονομικόν, Βιο-
  μηΐχανίας καΐ Ενεργείας (ΦΕΚ 686)221—7—1980 τεΰ-
  χος Β') καί τή σνμβασηι μέ τό 'Ελληινικο Δημόσιο, δυνά
  μει τού ύπ' άριθμ. 2269)20—£ΐ—1980 συμβολαίου τής
  συμδολαιογράφου 'Αγίου Νικολάου Αίκ. σνζ Ήλϊα Κο-
  ζύρη — Περάκη συντάχτηκε καί ΰττογράφτηκε τό κατα-
  στατικό τής Άνωιώμου 'Εταιρίας μέ την έπωνυμΐα ΒΙΟ¬
  ΜΗΧΑΝΙΑ 'ΤΣΙΜΕΝΤΩΜι ΚΡΗΤΗΣ — «ΖΕΥΣ» — Α.Ε.
  κσ,ΐ έγκρίθηκεμέ την _ύττ*^ ά,ριθμ. 2567)1—9—1980 άτΐΌ-
  φαση τής Νομαρχίας Λασιθιού.
  Σκοπός τής έταιρεΐας είναι ή Γδρυση βιομηχανΐσς τηα-
  ραγωγής τσιμέντων δλων των» κατηγορίαν, γύψου και δο-
  μικών γενικά υλικών καΐ ή έκτέΐλεσηι ττάσης φύσεως άνατττυ
  ξιακών έργων ,γιά την άξιοπτοίησηι κια! έκμετάλλευσηι
  των πλουτοτταραγωγικών πηγών τής νήσου Κρήτης.
  Ή Έταιρεΐα είναι Π'αγκρήτια εύρεΐας λαϊκής μετοχι-
  •οης βάσεως τοθ Νόμου 849)1978 καί εχει έίδρα τόν Ά-
  γιο Νικόλαο Κρήπ-ης, γιατί ή αδεία σκοπΐιμότητας δόθη-
  κε γιά την έξασφαλισμένη ττεριοχί| Κάτω Λούμα Αασιθί-
  θυ ΚρηΓΓης.
  Ή διάρκεια της έτιαιρείας είναι 99 χρόνια.
  Τό άρχικό κεφάλαιο τής έταΐιρεϊας είναι άΟΟ.ΟΟΟ.
  ΟΟΟ δραχμές καί διαιρεΤται σέ δ,ΟΟ.ΟΟΟ μετοχές των
  1 ΟΟΟ δραχιμών ή κάθε μιά.
  Γιά την έγγραφή, άγοράς μετοχών θά τΓροκαταβάλ-
  λεται τό 1 )4 της άξΐας των δηΛαδή 250 δραχιμές γιά
  την κάθε ιμιά, ώς έγγύηση, τό δέ ι>πόλοιπο των 750
  δραχμών κάθε μιάς μετοχιής θά καΤαβληθεΐ σέ τρείς (3)
  ίσόττοσες έξαιμηνιαΤες δόσεις, μετά άπο σχετική ττρο-
  σκλησηι τοΰ Διοικητικόν Σιρμβουλίου.
  Ή αϊτηρη τοθ ένβιαφερομένου πρός την ·Ετο:ΐιρ€ία
  γιά την άγοιρά ύτττό τούτου άριβμοΰ μετοχών θά κατσ/τί-
  θετίαι στήν Τραπέζα μαζΐ μέ ύπεθθυνη, δήλωσή τον δτι
  άναλαμβάνει την ύττοχρέωση νά έξο<ρλήσει τό ΰπάλοιπο τής άξίας τούτων. Ή καταθέση τού 1 )4 τής άξίας κάθε ιμετοχής θά γί- νεται σέ όποιοδήίΤΓθτε ύττοκατάστηιμα άναγνω,ρισμένης Ελληνικής Τράΐττεζας στήν Κρήτη κα! τα κενττρικά κατα- στήιματα των πόλεων "Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραια Πάτρας, ΤρίΓττολης, Βόλου, Ιωαννίνων Κομοτινής Λάρι- σας, Καδάλας καί 'Εξωτερικοϋ. Δικαίωμα άγοράς μετοχών ςχουν οί άπανταχοΰ Κ,ρη- τες, οί σΰζυγοι καΐ τα παιδία τους οί καταγάμενοι άττό την Κρήτη όττουδήποτε κατοικοΰν ί) διαμένουν, Διήιμοι καΐ Κοινότητες, Γεωργικοΐ Συνεταιρισμοΐ τής Κρήτης ώς καΐ Κρητικά Σωμοτεϊα πού έδρεύουν έντός ή έκτός τής Κρή- της·. , ^ « «!ίί*.( Ο άνώτερος άριθΐμός άγοράς μετοχών είναι γιά τούς ίδιώτες 1 200 κατ' άτομον (2ο)οο τοΰ μετοχικοΰ κεφα- λαίου) γιά δέ τούς Δήψιους, Κοινότη~;ς καΐ Γεωργικούς Συνεταιρισμούς μέχρι 26ο)ο σι/νολικά τού μετοχικοθ κε- φαλα'οι/· ι1-. 1 £ ΙΙΚί Ο! μετοχές θά είναι όνοιμαστικές Μετά τή,ν πληρωμή καί έξόφληση των μετοχών θά έκδοθοΰν οί τίτλοι αυτών καΐ θά παραδοθθθν στούς με- τάχου-ς. >
  ΟΙ έγγραφές π,ροαγοράς μετοχών άρχΐζονν άπό 10
  Σετττεμδρΐου 1980 καΐ λή,γσυν μετά δίμηνον.
  Τό ύψος της προβλεπομένης έπενδύσεως είναι τής
  τάξεως των 5,5 δισ. δραχιμών ή δέ έττισια παραγωγή
  1,2 έκ. τόννοι
  Καλοθνται οί Κρητικοΐ ότΓθυδή>ΠΌΤε καΐ άν χρί-
  σκονται νά συμμετάσχοι/ν στήν προσπαθεία τής οίκονο-
  μικής άνατττύξεως τοΰ Νησιοΰ μας μέ την έγγραφή τους
  στό κεφάλαιο τής έταιρεΐας μέ δσο τό δυνατό μεγαλύ-
  τερο άριθμό μετοχών.
  Άγιος Νικόλαος 10 Σετττεμδρΐοι/ 1980
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΠΚΟ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟ
  Ί
  δλα τα μέιτωπα. (Καί τώ μετά
  πισθεν "Αχ δημοκρατία τί £ττα
  θες. Ό «δημοκρατικάς» τύπος
  κάνει δ,τι μττορεΐ. Ποΰ εμαθα έ
  γώ πώς κυκλοφόρησε τα διβλΐο
  τού γάλλου Ζάν Λουϊ Μπαρύ.
  Στό φώς τής ημέρας. Τα δικαίω
  μα νά είναι όιμοφυ'λάφιλος, ττώς
  τό πιεριοδικό 'Αντΐ, στό τεΰχος
  των τελευταίων τριών μηνών καί
  τί δέν γράφει. 'Απόσπασμα ά¬
  ττό τό διβιλΐο τοΰ ΟΟστραίμ Σε
  ξουαλικές μειονότητες. Συζητή¬
  ση μελών τού 'Απελευθερωτικοΰ
  Κινήματος των Όμοφυλάφιλων
  τής Έλλάδας ΑΚΟΕ, ποιήματα,
  ττεζά, μονόττρακτα, παρουσιάση
  τής όμοφυλόφι,λης ταινίας, Τα
  γεράκια τής νύχτοος πού τπρο-
  βλήθηκε στίς Κάννες. Δέν ττλη
  ροφορήθηκα ών ή παρά τΓάνω
  ταινΐα δραδέφτηκε.
  "Ενας στούς δεκα—©ντε είναι
  όμοφολόφιΐλος. 1 μέ 2 σέ κάθε
  τάξη σχολείον. 1 ,μέ 2 σέ κάθε
  λεωψορεϊο σέ κάθε γραφείο σέ
  κάθε σύνταξηι έκρη μερίδας σέ κά
  &ε εύρεΐα οίκογέ>νεΐια. Ποίας ά|μ
  φισ6η|τεΤ πώς τό τπρόβλημα όμο
  φυλοφιλΐα είναι θειμα τπού μάς ά
  φορά δλους; (Οϊ γυναΐκες τί λέ
  Υπογραφή; Ανδρέας Βελησ
  σαράτΓουλος κινηματογραφιστης
  καΐ γιά την άντιγραφή ΑΛανό-
  λης ΚάμΙης. Συγικ ινήθηκα άπτό
  την παραττάνω έττιστολή καί γι
  αύτό τή μετάφερα σέ έηταρχια
  κή εφημερίδα νά τή διαοάσουν
  οί άπτολίτιστοι καΐ οί χωριάτες
  καί νά δάλουν μυαλό καί νά
  σκεφτοΰν τπώς δταν τόν άλλο
  τόν γαργαλάει ό π.... τα άλλα
  ττροβλήιμιατα είναι παρονυχίδες.
  Παγκόσμια ένειργειακή κιρΐση,
  Κυ—ριακό, διεκδικήσεις τής
  Τουρκίοτς στό ΑίγαΤο, άκρΐδεια
  ττληθωρισμός καΐ κάθε άλλη κα
  κομοιριά στόν κόσμο δέν καΐει
  σάν τό πράδληιμα των όμοφυ·λό
  φιλων καί νά φωνάξοι/με δλοι
  μαζΐ, ζήτω ό σημερινάς πολΐίτι
  σμος. "Εκανα πολλά χρόνια τό
  6οσκό. Εΐδα άρνάκια, κατσικά-
  κια, γαιδουιράκΐα νά παίζουν,
  ποτέ δμως 8έιν εΐδα τράγο νά
  βατεύει τράγο, κριός κ,ριά καί
  άρσενικογάχδαρο άρσενικογαϊδα
  ρο. Γιαιτί συμβαίνει αύτά;
  "I-
  σως γιατί τα ζώα δέν είναι ττο
  λιτισμένα. , ΛΛά αν ή ο,μολοφυλο
  φιλία είναι πολιτισμός στό διά
  δολο τέτοιος πολιτιετμός. *Ο-
  ταν άττό τούς διαινοούμενους
  ττολλοί είναι τέτοιοι (διανοούμε
  νοι) τί ττεριιμενουμε άπό τάν δ
  χλο;
  'ΕμεΤς οί άίΠΌλίτιστοι οί κα
  θυο-τειρημέοι ντρεττάμαιστε γιά
  Ή Έλληνική... Παιδεία καί τα καλά της
  ΚΕΙΜΤΡΑ ΕΛΕΥΘ. ΣΠΟΥ-ΩΙΜ
  Ρεπορτάζ Γιάννη Αστρινακη
  Χιλιά&ες νέοι πού δέν
  κατόρθωσαν νά είσαίχ.θοΰν
  σέ μιά άνώτατη ή έΤστω σέ
  μιά ανώτερη σχολή, μή
  «καλύπτουν» κάθε
  μία μάθησης.
  Φυσικά δέν θά ίσχυρι-
  στοΐ3με, άφοθ αΛλωοτε δέν
  χοντας καμμιά στήν κυρχο είναι καί σωοτό, δπ δλες
  λεξΐα προοπτική, άναγάζο- αυτές οί ίδό
  τέτοιο πολιτισμά καί άναιρωτιά
  μαστε πόσους αίώνες χρειάζε-
  ιαι ό άινθρωπος νά φτάξει τα
  γάίδαρο σέ πολιτισμό καί εϊμα-
  στε σΐγουροι πώς οί όμοφυλάφι
  λοι δέν γιεννοΰται μά γΐνονται δ
  ττως καί οί χασικληδες και οί
  ίίλλοι ναρκομανεΐς. Δέν κάνει ή
  φύση τόσα παραστρατήμαιτα τό
  σες συγχύσεις. Τή φύση την δι
  ατρεδλώνει τό πολιτισμένο κτη-
  νος ό σΕνθρωτΓος Ό άπτολίτιστος
  συιμτπεριφέρεται σάν τα ζώα,
  Πιό ττολιτισμέινα πιό φυσιολογι
  κό Όχι κύριε ΒεΛησαράπουλε,
  Όχι κύριοι (διανοούμενοι) όμο
  φυλόφιλοι. Αύτό πιά δέν είναι
  πολιτισιμός καΐ ό σημερινάς κά
  σμος πολι,τισμένος κάσμος. Εί
  ναι δεΐγμα τής καταναλωτικής
  κοινωνίας τής κοινωνίας τής ά-
  φθονΐας Είναι τα εϊδη ττοΛυτΓε
  λείας τού ύψηλού ττολιτισ'μοΰ
  ττού άνήικουμε. Είναι ό άφράς
  τού βάρδορου, Τοΰ δόρδορου
  ττσύ σττρώχινει τόν σημερινό αν
  θρωπο, ό σημερινάς ττολιτισμος
  τού μηδεισμοΰ τής άνθρώττινης
  άξιοπτρε™ειας τού πολιτισμοθ
  τής αύτοκαταστροφης. Είναι ή
  εντηεχνα συγκοΛυμένηι πιροσττά-
  θεια τΓού κάνει ό καπιταλιοτμάς
  μέ τούς (διανοού,μενους) τού
  διαφθθιράς καΐ άττΌΤΓροσανατολι
  σμοΰ τοΰ άνθρώπου τής νεολαί
  άς.
  ΠροσπαθεΤ νά ττεράσει τα ά
  ττόδληΓτα τού έτταναστατικές ττα
  ντιέρες στά χέρια διεφθαρμέ-
  νων διανοουμένων. Νά τό χαΐρε
  στε νά τάν καιμαρώνετε τέτοιον
  ττολιτισμένο κοσμο και τούς δια
  νοούμενούς τού. Οί άγράμματοι
  οί άττολίτιστοι οί χωιριάτες ρω
  τοΰιμε. ΑΛέ τέτοιους διανοούμε-
  νου·ς μ.προστάρηδες ποΰ θά τα
  ττάει ή άνθρωτΓΟτητα;
  Κάνει έκκιληση ό κ. Βειληρα-
  ρόττουλος στό δτιμοκιραΐτικό τύ-
  πο νά άγωνιστεΤ σέ δλα τα μέ
  τωττα γιά νά δροΰμε τή χαρά
  τής δηιμιουργικότηΓΓας οί διθΛβ-
  ούμενοι όμοφυλόφιΐλοι. Έλτπζω
  μιά καΐ διανύουιμε κα! τα διε-
  θνές έτος παιδιοΰ νά κληθοΰν
  ο! (διανοούμενοι) όμοφυλάφιλοι
  δλου τού κοσμου καΐ νά τούς
  άνατεθεΐ έργολαβικά ή δια—αιδα
  γώγηση τ,ής νεολαίας. Έτσι θά
  εϊιμαστε σΐγουιροι πώς ή νεολαία
  θά σταματήσει νά κατρακυλΒτ
  στή σκάλα τοΰ κακοΰ ττού γυρι
  σμό δέν εχει. 'Ολες τίς καχές
  συνήθειες, κάθε διαφθορά δΛαι
  τα άπάδλητα τοθ καπτιταλιρ-μοθ
  νά τα κάμουμε έπαναοταΓΓΐκές
  τταντιέιρες Καΐ την όιμοφυλοφΊ-
  λΐα.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΜΗΣ
  να «κέντρα έλευθέ-
  σπουδών» μ έ την έλ-
  πΐδα μιθς κάποιος έξειδ!-
  κευσης. "Ετσι οί Ιδιότυπες
  αύ'τές σχολές έχουν μιά μό
  νιμη πελατεΐα άπό τούς 50
  000 νέους μας πού άιποφοι
  τοΰν άπό το Λύκειο, δέν εί
  σάγονται στά
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ
  Άλλ' δμως ύπάρχει τό
  Σύ^νταγμα, πού το άρθρο
  16 περί όπαγγελματΐκής έκ
  παίδευσης άναψερει: «.Νό
  μος ό,ρίζει τάς πρου'ΐτοθέ-
  καί τούς δρους χορη-
  ΚΤ
  στόν ι___ ._
  ΰλη πού διδάσκεται
  στό άιποτέλεοιμα που προ-
  σφέρουν. "Ετσι, ό κάθε ε¬
  πιχειρηματίας (άσχετος %
  σχετικός) μπορεί νά ίδρύ
  σεα τέτοιες
  νηθέστερα
  σχολών» η(
  λειτουρ(γϊαν έκιπχιι
  αή ανηκόντων
  κράτος, καί τής έττ'
  ΰ άσκουμένης έποπτεΐ
  Ετσι 5 χρόνια μετά
  σιηρΐων» (π.χ· στά Προ-
  γράμματα Σπουδών) καΐ έ
  πίσημη αναγνωρίση τοθ
  πτυχίου.
  Φυσικά γιά άποκατάστα-
  ση, πρέιπιει ό κάθε άποφοι
  τοτ; νά ψά^εΐ μόνος τού
  ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
  ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  — Έκπαίδευσης στόν τόΐκι
  άς
  την ψήιφΊση τοΰ Συντάγμα ]ΐα<,· Μΐας όκπαίδευσης άνε τος κατατέθηκε στή Βουλή παρκοΰς άναχρονιστικίίς την δυνατότηΐτα σπουδών στό ές"α>τειρικό·
  Μέσα λοιπόν άπ' αύΐό τό
  πληθος ψαρβύουν «τα κέν
  τρα» την πελατιεϊα τους, ύ
  ττοσχόμενα «λαμΐτρό μέ'λ-
  λον» καΐ «υψηλές άΐποδο-
  χές» στούς ύποψήφαους
  σπουδαστές τους. "Ας δοΰ-
  με καϊ τί διδάσοουν:
  — λογκτπκά, δακτυλο-
  γραφια, τέλεξ, στενογρα'
  ρεΐ νά έγγράφει σπουδα-
  στές καί άνεξέλεγκτα νά
  χορηγεΐ 6αρύγδουιπα πτυ-
  χία· Γΐατΐ; Μά άφοΰ μπό
  ρεΐ νά διδάσκει δτι θέλει,
  όπως τό θέλει, χωρίς £λεγ
  χο άιπό τό Ύπουριγείο Παι
  δείας, άφοϋ δέν ύιπήρχει
  σχετική νομοθΕσΙα καϊ προ
  Υράμματα σπουδών πού
  πρέπει νά άκολουθηθοΰν,
  άφοΰ ύπάρχει πρόσφορο ^
  φΐα, φωτοσύνθεση, μη,χανο δα,ψος (δέν ύπάρχουν άντΐ
  γραφίκά μέσα ήλεκτρονι- στοιχες κρατικές σχολές),
  θά «άρνηθεΐ» ό έατιχειρημα
  κούς ύπολογιοτές, φωτο-
  Υιραφΐα, δημοσαογραφΐα, ζω
  γραφική, γραφικές τέχνες,
  διαικόσμηση' δημόσιβς οχέ-
  σεις, κομιμωτική, άλληλο-
  γραφία κλπ, κλπ. Μιά μα-^
  τιά σέ διαφημίοεις χέτοιωνί
  •ών σέ βεβαιώνει δτι'
  έλλιπές, ατολμο, πού διαΐ
  ωνίζει τό σημερινό καθε-
  στώς χάους- "Ας δοΰμε, συ
  νοτττικά τί ,ΐτεριέχει:
  — Χαρακτηρίζει τίς «σχο
  λές» σάν «Γέ,ργαστήρια»
  — Ή διάρκεια σπουδών
  δέν μπορεϊ νά ύιπ.ερ6αίνει
  τούς όκτώ μήνες.
  — Τα μαθήματα θά γΐνο
  νιται στήν Έλληνική γλώσ
  σα.
  — Άπαιτεϊται αδεία γιά
  την λειτουριγία των «έργα
  στηριων». Ή λειτουργΐα
  τους χωρίς αδεία έπισύρει
  ποινές φυλάκισης καΐ πρό
  σιτιμου
  — Ό ίδρυτής πρέπει νά
  ΜΑΤΑΛΛΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
  στορικές σττηιλιές των Ματάλων,
  μυρΐζουν την άσχημη μυρουδιά
  άμμωνίας καί οΰρων, Τειράστια
  κουνούττια καΐ σκατάμυγες τταρε
  λαύνουν. Καί στά πάτωμα χαρ
  τιά ύγεΐας χρησι μοποιηιμένα.
  ΠοΟ καί ποΰ !χνη άπό κερΐ ή
  μαυρΐλα άπτό φωτία, πρωτάγο-
  νονς τράττοος φωτισμοθ καΐ θέρ
  μανσης.
  ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ
  Τό ττράβλημα δμως δέν είναι
  οί τουρίστες. 'Εκείνοι έίρχονται
  καί φεύγουΐν, ή τό πολύ -ττολύ
  ξανάρχονται στΐς έττόμενες δια
  κοττές τους. Τό π,ρόδληιμα είναι
  ό ντάπιος ττληθυσμός. ΟΙ νεοι
  των γύρω χωρίων πού γίνανε έ
  τταγγελ,ματΐες «σδοθροι» ή κα-
  μάκια τταράτησαν τα χωρία
  τους καΐ κάθε δράδυ «χορεύ-
  ουν» ...εύρωτταϊκά στό μισο-
  σκόταδο τής ντισκοτέκ. ΟΙ νέοι
  ττού ξέχασαν τις τταραδάσεις
  τους, πού τνηραν τό δράμο τής
  κατάτΓτωσης, τής άλλοτρίωσης
  καί γίνανε μονσχά «σκεύη ήδο-
  νής» των κοριτσιών μέ τα χαΐ
  μαλιά. «Διαγωνισμός χοροθ ά-
  πόψε στήν ντισκοτέκ». "Ετσι
  γράφουν ξενόγλωσσα οί ττροχεΐ
  ρογραμμένες ταιμ-έλες στά Μά
  ταλα κι οί νέοι των γυ,ρω χω
  ριών, τταϊιρνουιν τίς ξανθθ'μάλλες
  ....γοργάνες τους καί κουνιοΰν-
  ται μέσα στΐς κακόηχες νότες
  κάττοιου· τετάρτης διαλογής στε
  ρεοφωνικοΰ συγκροτήιματος, μέ
  την έλπΐδα ττώς θά κερδίσουν τα
  ....βραδεΐο! Είναι οί νέοι τής
  τταρακ,μιής. Οί νέοι πού δέ θά
  νοιαστοΰν ποτέ γιά τα ττοιός κιτ
  βε,ρνά αυτόν τάν τόττο, γιά τό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ αηό τή σελίβα 1
  τού παράλογου, δέν ττείθουν πιά
  κανένα. Οί Άμερικάνοι κα! τό
  ΝΑΤΟ έττείγονται νά κλείσουν
  την ττληιγή ττού άνοιξε στή ΝΑ
  πτέρυγα, ή είσδολή των Τούρ¬
  κων στή Κύπρο. Καί οί μή προ
  βλεττόμενες άπτά μΐα διεθνή συν
  θήκη. άηταιτήισεις τοι/ς στόν ένα
  ριο καΐ ύτΓθθαλάσσιο χώρο τοΰ
  Αίγαίου. Αυτή δέ ή έττιστροφή
  ττρέττει νά γίνει γρη,γορα καί ά
  μέσως ιμετά νά άρχίσει «ή έπτίλι>-
  ση» στά Νατοϊκά ττλαΐσια των
  «τπροβλημάτων» των δύο χωρών
  άττοδιεθνοτΓοι όντος τα ζητήιμσΐτα
  πού ύττάιρχουν.
  Φυσικά, αυτή ή ττολιτική 6ρί
  σκει αντίθετο όλάκλη,ρο τόν Έλ
  ληνικό Λαό, ττού άφ' ενός μέν
  δέν θέλει έττάνοβο στό ΝΑΤΟ,
  άψ' ετέρου δέ άτπαιτεϊ σταμάτη
  μα των πάσης φύσεως δια—ραγ
  ματεύσεων μεταξύ * Ελλάδας —
  Τουρκίας, έως ότου ή Τουρχική
  ττλεαρά άρχίσει νά σέβεται τούς
  διεθνεΤς όργανι-μούς (ΟΗΕ) καΐ
  τίς διεθνεϊς σννθήΊκες (Γενέυης)
  Μέσα σ' αύτά τα ττλαίσια κι
  νοΰνται καΐ οί θέσεις των κομ¬
  μάτων τής δημοκρατικής άντιττο
  λίτευισης. "Ετσι, τα Π'ΑΣΟΚ ζή
  τα σταιμάτηιμα τό»ν κάθε μορφής
  τίας νά πλουτίσει τόσο εθ
  κολα μάλιστα. Φυσικά τα
  θύματα είναι γνωτά. Οί έλ
  ληνικές οΐκογένειες, οί νέ¬
  οι μας, ττληρώουν «χ,ρυσά»
  την άδιαφορΐα αυτή τοΰ Ύ(| &<ειι πτυχΐο άνώτατης ϋ ά Παιδείας νωτερης σχολί)ς. __1________ — Καθοιρίζεΐ τα τμήματα σπουδών — Άναφέρει δτι δέν μποροΰν νά συστεγάζονται ηερισσότερα άπό 4 «έριγα στήρια» — Καθορίζει δτι οί διδά σκοντες πρέπει νά κατέ- χουν πτυχΐο άνώτατης ϊ ά ώτερης σχολής — ΤΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΚΑΝΕ- ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ διατπραγματεύσεων ένώ πρόσφα- τες δηλώσεις τοΰ κ. Α. Πατταν δρέου καταγγέιλουν τίς 'Αμερι- κανονατοϊκές άσκήσεις κα) λέ- γοον δτι άποιαδηττοτε συιμφω- νΐα τής κυιδέρνησης γιά έττανεγ κλωδισμό στό ΝΑΤΟ π,ρέπει νά ψηφισθεΐ άτπ-ό την Βονλή, πού στήν παρούσα δμως φάση δέν έκφράζει τα έκλογικό σώ,μα. Κα ταγγέλΐες των άσκήσεων έχουν γίνει άτπό τό ΚΙΚΕ, την ΕΔΗΚ καΐ τό ΚΐΚΐΕ έσ. ττού τταράλληλα ζητούν την πλήρη άποσύνθεση άττό τό ΝΑΤΌ Τέτοια δμως ττολιτική δέν εί ναι δι/νατάν νά άκολουθήσει ή κυ€έρντ|ρ·η. "Ετσι μέ τίς συναμι λίες καΐ τίς άσκήσεις ούσιαστι κά σαμτΓοτάρει κάθε δΐκαιη λύ ση, τού Κυτττριοκού καΐ έτπτρέπει στούς Τούρκους νά θέτουν ζητή ματα, έκτός λογικής# στό Αί- γαΐο. Παράλληιλα μιά τέτοια πό λιτική εχει έητΐίπτώσεις στΐς σχέ σες τής χώρας μέ τα Βαλκάνια κοβΐ τόν 'Αραβικό κόσμο. 'Αλλά γιά την Δεξιά ή 'Ελλάδα άνήΓ κει στή Δύση, άπάτε δέν είναι δυνατόν νά άκολουθηθεΐ μιά πό λιτική έ&νικά ϋπερήφοτνη καΐ άνε ξάρτητη γιά τα σι/μφέρον τού τάττου καί τού λαοθ ΝΑ ΤΙΤΛΟ, ΑΛΛΑ Α- ΠΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. Ό τυπος των β^βαιώσεων κα- θορίζεται άπό τό 'Υπουρ- γεϊο. ΤΟ ΧΑΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Παρά τα άναμφισβήτητα θετικά τού σημεΐα τό νομο σχέδιο δέν δινει λύσεις στό, τεράστιο πρόβλημα καΐ στά κενά τής τεχνικοεπαγγελ- ματικής έκπαΐδευσης τό κράτος «βγάζει την ούρά τού καί πάλι άΐπ,' έ'ξω» ά, φοΰ δέν θά ύπάρ-χει ούσια στικός ^λεγχος των «έργα- ρι τοΰ κάθε "Ελληνα νά σπουδάζει- νά κανονΐζει την προσωπική* τού μοίρα. Γι αύτό πρέπει νά καταρ- γηθοϋν δλες οί δικλεΐδες ασφαλείας. Καί έκτόνωσης είτε λέγονται «κέντρα έλευ θέρων σπουδών», είτε «έρ γαστήρια», είτε «παινελλή- νιες έζετάσεις». Γιά νά μην είναι τα 8βο)ο τοΰ λα ου μας οτό σκοτάδι, οττήιν άμάθεια, στήν ήμιμάθεια- Γιά νά μην έχομε 2,9ο)ο πτυχιούχους άνωτάτων σχο λώιν καί 15ο) ο άναλφάβη- τους. 'Όλα δμως αύτά, γιά νά έπιτευχθοΰν θέλουν μιά άλ λη πολιτική, πού ή σημερι νή κυβέρνηση δέν μπορβϊ νά έφαρμόσει- ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑ¬ ΚΗΣ ίϊΡΙΙΕ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 έδδο,μάδα ττερΐπου θά έγκαττα- σταθεί στήιν Άθήινα, δττοι; σύμ- φωνα πάντα μέ τίς ίατρικές όδη γίες, θά συνεχΐσει τή θε,ραπτεΐα τού με είδικές ένέσεις γιά την πλήρη άτηοκατάσταιση τής ύγεί- ας τού, υπό την παρακολουθή¬ ση Έλλήινων τώρα γιατρών. Σττ| φωτογ ραφΐα, ό Μάνος Χαρής μέ την καθηγήτρια τής Ίατρικης 'ΑκαδηΙμίας Βουλγαρί άς κ. Μίποζατζΐεβα καΐ διευθύν τρια τοΰ 'Ενδοκρινολογικοΰ Ίν- στούτου Σόφιας, στό γραφεΓο τής τελευταίας, κατά την ήιμέ,ρα τής έξάδοι; τού άπό τα νοσηλεν- τικό αύτό Τδρνμο:. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΡΗ^ΑΙΟ Υ άν έχοι»μ·ε δη,μοκρατία η φασι σμό. *** Μάταλα. Ή κυιριώτερη έστία μόλυνσης τοΰ άνθΐρώτηνου1 δυνα μικοΰ τή,ς νάτιας Κρήτης, Ή κυ ριώτερη έστΐα άλ'λοτΐρίωσηις της Κρητικής λεβειντιάς. ΟΙ δράμοι γεμάτοι χαλιά «εΐδηι λαϊκής τέ χνης» που προέιρχονται ά—ό κά ποία τηράχεΐιρα 'Αθηναϊκά έρ στήιρια Ό γέρος τταζά,ρίΐ ,μέ τίς 6ρά κες γιά ένα κοσάρικο! ΟΙ νέοι των γύρω χωρίων δουτάνε κάθε μερά στό βοΰρκο, μαθαίνουν στήν ευκολη ζωή, στη ζωή ττού τό μοναδικό της πρόβληιμα εΤ- ναι τό σεξουοΛικά, στη ζ«ή ττού όδτνγεΤ σταθερά καί σίγουρα στή διαφθορά. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Κ ι δμως δέν είναι μόνο τα Μάταλα. Χιλιάδες «Μάταλα» ύ ψώνουν χέρι βοηθείας ά-" δλες τίς γωνιές τής ΊΕλλάδας. Κι ή Κυβερνήτη τι έκανε ή" τί κάνει γιά νά πατάξει τάν άλητοτουιρι σμο γιά νά ό—αλλάξει τάν λαώ μας ά—ό την μάστιγα τής άλ λοτρΐωσης. Τίττοτε. 'Ατηλούστα- τα στη,ριζάμενη στίς έλτπδοφά- ρες δΐιακη,ρύξεις τού μελλοντπκοΰ τταράδεισου τής ΕΟΚ, σιωττό... Τΐττοτ' δλλο.. Ίστος γιατί οί «ύψηλοί» μας σύμιμαχοι, οί *Α- μερικάνοι, θιέΐλουν τούς νέους μας χασικληδες, σάν τούς δι- κούς τους... Νά μην γνωρίζουν τίποτα γιά τίς Βάσεις καί νά μή μτΓοροΰν ν* άντισταθοθν, ττο τισμένοι στό φαιράκι τής «ντάλ τσε δΐτα», δταν χρειαστεΤ. ΝΙΚΟΣ ΨΙ ΑΛΚΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή <«λίδο 1 Γτολντι»ίί< καί ικκλησιαστπίές «ποροσυνηγωγές». • ΜΕ τό μέοος τού Ειρηναίου (πού μερΊκοί τόν ονόΐΜσαν κιό- λας «Χαμε'Γνί τής Κρήτης»), εί ναι — εκτόί τό Λαό πού εκδηλώ βηι« ηδη υπέρ αυτού — η Κυ- βέρνηιση, ένα εξΐχον μάλιστα μέλος τή< οποίας έδϋξί από την αρχή ιδιοίτερο ενδιαφέρον. • ΑΠΟ τους Ιιράρχκ τή< Κρή¬ της είναι μαζί τού ο μικροτέρας Εΐ)ΡΓ|νκΜθ<, των Χανίων, πού εί¬ ναι καί πναίματιιτό τού παιδι «αί ο συμπατρΊύτηις τού Αρχιε- πίσκοπος Τιμόθεος, πού κάνον- τας «τα πικρά γλυκά», αναγκά- στηκε νά δεχτή την εκ Γερμανί¬ αν έλευσή τού. Δί,ν μπορούσε νά κάνει καί δΜφορετικά, διότι ξέροντας κι ο ίδκ>< ότι έχα χά- σει την έξωθεν καλή μαρτυρΐα, Κωφεύει π Κυβέρνηση ΣΤΟ 70 °)ο ΜΕΙΠΜΗΝΗ ΦΕΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ # Συνέχοα από τή σελίδα 3 κάθε λογής. Τό <~|μαντικοτερο διβλΐο τού είναι «Ό Παττούχας» ίνα μυθιστορηιμα ήβαγραφικά 6α σικά, πού δμως $χει καί ψυχο- γραφικά χαρίσματα, Δυστνχώς διαδάζεται δύσκολα σήμερα γι. ατΐ είναι γραμμένο σέ μιά δύσ και πττη καθαρεύουσα πού διανθΐ ζεται δμως ά~ά στταρίταριστούς διαλάγους καί κρητικές παροιμΐ ες. Γι' αύτά τού τα Ιργο £γρα ψε έτταινετική κριτική ό φανκχτι- κός δηιμοτικιστιής Κωστής Παλα μάς. Στή συλλογή διηγη.μάτων «Πρώτη άγάτττη;», το μάνο βιβλίο πού έγραψε σέ καθάρια δηιμοτι κή και πού τυτπώνονταν δταν ξε ψαχοθσε, υττάιρχουνί: στοιιχεΐα λυ ρικά. Ό λογοτέχνης πού ό Παΰ λος ΝΊοβάνας εί—£ ττώς ήταν ό πατέρας τού χρονογραφήματος Ιφυιγε άπτά τάν κόσμο τούτο και τα τα τέλη, Μουλίου 1920. 'Η κηβεία τον έγινε €δηΊμοσ1α δα- ττάνη», Χ. Π. μετά τό συνΐ£>|^ς παράξενον α-
  νοιχτό σοβαρά θίμα τού «αρχιε
  πισκοπικού φόνου», αναγκάστη
  κε νά τόν υποστήριξεν εν γνώ¬
  σει τού ότι θά είναι ο μέλλων
  δώδοχός τού. Ήξερε εξ άλλου
  ότι οί άλλοι δέν θά τόν ψήφι-
  ζαν, γ-ιοτϊ τόν φοβούνται λόγω
  πολλαπλήί δυναμικότηταΛ.
  • ΟΣΟ γιά τόν εκλεγέντα Νί-
  κτάριο Χατζηιμιχάλη, πού ποτέ
  ώς φαίνεταί δέν θά ιτάρει τή θε
  ση τού δ,ασκάλου τού Ειρηναί-
  ου Γαλανάκη, προειδοποιήθη«£
  ήδη αηό «ωρισμένους» ότι σέ
  περίπτωση πού θά ιπιμείνει θά
  τού βγάλουν καταλλήλως στή
  φόρα μερικές «ο.δυναμίε<» τού. • ΣΤΟ όλο σχέδιο περιπΛεκεται ΐΝαά ο Αυστραλιαν Στυλιανός, στή θέση τού οποίου προόρι- ζαν τόν Ειρηναϊο Χανίων, τόν μικρότερο, ενώ τόν Στυλιανό θά τόν έστελναν στήν Γερμα- νιία καΐ τόν Νεκτάριο Χατζη.μι- χάιλη στή Μητρόπολη Χανίων. • ΑΠΟ Γτλευράς Αθηνά Ί κου Τύ που, τόν Ειρηναίο Γερμανίας υ- παστηρίζουν πολύ ανοιχτά τα ένττυηα τού Συγκροτήματος Λαμπράχη, ο διευθυντήν δημο σίιον σχέσίυν τού οποίου κ. Δ. Κακσβελάκης, εξαίρετος ειδικός καί ΚρηΓΓΐκός, είναιι κοντά στόν αγωνιζόμίνο μέ τό ποίμνιό τού Ειρηιναιίο. • ΣΤΑ Χανιά μιά μικρη ομάδα πολιτικών καί άλλων προσωπι- κατήτων είναι κατά τού Ειρη- ρηνοίου, σχετική μάλκττα είναι καί η ανοιχτή έττιστολή τού γΐατρού Α. Αρχοντάκη, πού δή μοσιεύτηκε στό ττερασμενο φύλ λο τής «Αλήθειαι» καιϊ πού φυσι κά εξέφρασε απόψεις τού υπο- γράφοντο< αυτήν. (Η εφημερί δα μα< σέ προηγούμενο τής επι στολήί αυτής σχόλιό της — ό- σχετα άν παλιότερα κακοκάρδι- σε κάπως τόν Εψιγναίο μέ το θέμα τής «δεσποτικόν εταιρείαν» μέ τό μέρος τού). Ό τρυγηιτός κοντεύει νά τε- λειώσει κ(α? ή παραγωγή τής σουλτανίνας φέτος, τταρουσιάζει μείωση στό 7Οο)ο ττερΐπου τής ττερισι/νής παραγωγής, Παράλλη,λα καΐ ό ΟΓΑ μέ τίς έκτιμήισεις τού γιά την άνεμο θύελλα τής 24 Μαΐου 1980 — πού προξένησε σημιαντικές ζημι ές στά άιμττέλια — έρχεται τε λείως άντίθετος μέ την ττραγιμα τικ,ότηιτα Καΐ σάν νά μην έφτα ναν δλα αύτά ήρθε κιαί ή δ,ροχή τής 4ης τού Σε,τττέμβρη νά προ καλέσει αΐσθητές ζηιμιές τόσο στή σταφίδα, δσο καί στά έπτι τραπέζια σταφύλιο: καί νά άνε- δάσει άκόμα ψηλότερα τα κά- στος τής τταραγωγής Βλέποντας την καττάσταση αύ τή οί στιαφιδοτταραγωγιοί μας καΐ οί ένώσεις τους έστελαν καΐ στέλνουν συνεχώς τηλεγραφήμα τα στούς άρμόδιους τταρουσιάζο ντάς τους τίς δυσκολΐες τής φε τινής χρονίας Καί ζητώντας τους την άμεση άναστολή τής πληρωμής των άγροτικών χιρεών πρός την ΑΤΕκαί την χορηγήση άτοκων δανεϊων γιά την έ~τυ6ΐο>
  σή τους, καΐ τις διάφορες κοίλλι
  έργειες.
  Γιατΐ αύτη τή στιγμή ό άγρό
  της άντιμετωτΓΪζει άμεσα τό
  ττρόδληιμα τής έττιδίωσής τού,
  την άδυναμία νά πληρώσει τα
  χρειη τού στήν ΑΤΕ καθώς καί
  την άδυναμια τής καλλιέργειας
  σ* δλα τα άγροτικά τον ττροϊόν
  τα.
  Παρ' δλα αύτά κιαί ένώ δλοι
  ο! άρμόδιοι γνωρΐζουν πολύ κα
  λά την κατάσταση κωφεύουν συ
  νεχώς.
  Μάταια οί σταφιδοπαραγωγοί
  γοί καί οί ένώσεις τους ζητούν
  την βοηθεία τής Κυβερνήσεως
  «φωνή δοώντος έν τή έρήιμω».
  Καί οί άγρότες αύτη τή φορά
  δέν μποροθν νά τα δγάλουν πέ
  ρα
  "Ας ττάρει έΥττ! τέλους ή κυβέρ
  νηση, τα άπταραΐτητα μέπρα —
  έστω καί τώρα — γιά την άνα
  κούφιση των τταρατγντγύν μας,
  καί άς πάψει νά κωφεύει στίς
  συνεχεΐς έκκλήισεις τους.
  5.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΟ
  «ΤΟ ΠΠΓΚΡΗΤΙΟΝ»
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  ΛΥΚΕΙΟ
  — ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Άπό την 1η Σεπτεμβρίου
  — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στ6 κεντρικό γρα<ρ€ΪΟ ("Αρχοντοπούλου 5 — Πλατ. Αγ. Αικατερίνης) — ΩΡΕΣ: 3.30 — 1 π.μ. — 5—8.30 μ.μ. — ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 284—398 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»