91268

Αριθμός τεύχους

283

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πβϊ £στω ■
  κσΐ μι<χ συλλα·ή δική τού. ■. ΚΛΖΛΗΤΖΛΗΒ ΕΞβ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛΗ ΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΛιεσβσνΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * Ι ι ι ι ι ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΒΜΒΡΙΟΥ 1980 ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΖ Μαρονιώργη V - Τηλ, 2Μ-91 Χρΰνος 6ος—Άρ· Φύλ. 283—Δρχ. 10 Ι ι ι ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ / ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ χ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ( τού μανου χαρή ) -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Τετραήμερη 'έπίοκεψη στό Ήράκλειο την περασμένη βδομάδα ϊέΠ 6δ.ελΦός ™6 °ρχιδ1- ι ιαπαοοπο περιόδευσε χωρία τής Κρήτης αΠΕΣΤΠΠΜΕΝΟΣ ΥΨΗΛΗΝ ΧΟΥΗΤΙΚΠΜ ΚΠΙΜΠΚΙΩΝ «Σέ 6 ρήνες θά σχηματίσωρε κυβέρνηση στό Γ' Νεκροταφεϊο» (στ^ό'Άάπ!&<) Τετραήμερη έπίσκεψη, κατά τή διάρκεια της οποί¬ ας είχε έπαφές με χουντι κά στελέχη καί πολιτευτές τής «ΈΘνικής Παράταξης» πραγματοττοΐησε τή τΐερα- ομένη βδομάδα στό Ήρά¬ κλειο ό άδελφός τοΰ άρχι δικτάτορα Χαράλαμπος Πά παδόπουλος. Λίγο μετά την αφιξή τού έπασκέφτηκε τον πολιτευτή τής «ΈΘνικης Παράταξης» κ· Άπόστολο Κα66αλάκη μέ τόν όποϊο τιήγε όρχικά οτό χωριό Μυρτιά Πεδιάδος καί κατό ΐτιν οτό χωρι6 Ζωνιανά τοΰ ΡεΘύμνου. Καί στά δυό χωρία οτή- Θηκε πλούσΐο τραπέζι πα- ρουσία φιλων καϊ όμοϊδεα των Ό Χαράλαμπος Παπαδό πουλος δέν κατάφερε νά κρατήσει «μυστική» την πά ρ,ουσΐα τού στήν Κρήτη(. ΆριΧΐκά δγινε άντιληπτός ά πό τό συνεργάτη τής έφϊ]Γ μερίδας μας κ. Νίκο Κο"υν τάκη ό οποίος και προοιπά θησε γό- έπικοινωνήσει τη λεφωνικά μέ τόν έξ "Αθη¬ νών χουντικό, δέν τα κατά φερε δμως γιατΐ τηλε<ρώνη σε σέ καφενεΐο τής Μυρτι άς στό όποΐο βρισκόταν κεΐ νη την ώρα μέ τή. παρέα τού ό Χ.Π., καί ό καφετζής άρνήθηκε νά τόν φωνάξει- Την έπόμενη μερά ό Χαρά λαμπος βρέθηκε στά Ζωνια νά δπου «έγινε ευμενώς δέ κτός» άΐπό άρκετούς ά^ρώ πους όπως μάς εϊπε ό ϊοιος 0/ Άμερικάνοι καί π Έλληνική Κυβέρνηση ΤΕΝΤΟΝΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Γιά τό δέμα των Βάσεων καί τού ΝΑΤΟ ΕΠΝΕ πΐά γεν.κά αντιλππτό ότ. οί Αμερικάν,οι καί Π Ελλην,ική Κυβέρνησις τεντώνουν τό σχοινΐ πάρα πολύ επικίνδυνον Τόσο πολύ, πού κον,τευει νά σπάοειΙ.. Κιόταν αυτό συμβεί, καβένας αντι- λομβάνεται τί έχει νά γίνχιΙ.. ΠΡΙΝ λοιπόν φτάσωμε στό απροχώρητο, πρίν θρηνήσωμε γΐιά πολλά, σάν 'Εβνος καί σάν Λαός, καλό είναι ι Ελληνπιή Κυβέρνηση. «νά βάλε. νίρό στό κρασί της». Πά τού* Αμερικανόν δέν λέμε τϊποτε γαττί ούτοι, σάν μελετηροί υπολογιστές των γκαγκστεριιιών επεχτατίκών σχεδίων τους, απλώς τή δουλειά του< κάνουν, όπως την έχουν κάνε. τόσίς καί τόσε< φορές σέ δ.άφορε< χ|ώρες, αι όλα τα μήκη «αί πλατή τής υδρογεΐου. ΑΥΤΟΙ οί άνθρωπσι ή μάλλον τα ανθρωποειδή όντα πού διοικούν την Αμερ.κή, αύτοι πού καί τόν ϊδιο ακόμη τόν αμερικάνικο λαό καταδυναστεύουν, τα συμφέροντά τους υττοοτι,ρίζουν καί τα σχεδ.ά τους θέλουν νά εφαρμόσουν, χωρίς νά διστάζουν καί νά οροδούν πρό ουδενός, φτάνοντας μεχρ. τού σημείου πού έφτασαν σέ μά< τό 1967 καί μόλ.< πρόοφατα στήν Τουρκία, νά οργανώνουν δηλαδπ χούντες καί νά στερούν τίς ελευθερίες των Λαων. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ όμως τής χώρας μαί, Π Ελλην.κή Κυβέρνηση, τί «ανει; Γιατί συμπλέει μέ τα ύιτου- λα σχέδ.α των Αμερικανόν επεχτοτΐστ)ών; Γιατί δέν ορθώνει υπερήφανατό ίθνικό της ανάοτημα καί νά ττεί επί τέλου< «στόπ» στόν εχθρό πού φέρε. τό μανδύα τού άκρα επ.κίνδυνου «φίλου» καί δήθεν «συμμάχου»; ΤΟΓΑ δε.νά τόσε< περκιΐτειχί, τόσο αίμα, δέν έφτασαν ακόμπ νό νουθετήσουν τούς ΕΑληνες ΚυβεΡνπτεί;'Γ.«τί άραγε, αφού ο. ίδ.ο. υ,τοοτηρίζουν ότ. δέν να. κακόβουλο, καί βλάΚ£ί... Για· τί- Μπορούν νά μά< απαντήσουν; Ή μήπως περ.μένουν στωΓκά την απαντήση τού ίδ.ου τού Λαού πούσυστηματικά αρνούνται νά εναρμον.στούν μέ τό &«ό τού αισ&ίνμα; ΑΝ όΰω< κάτ. τετο.ο περιμένουν, τώρα πού τόσο πολύ ατ.κίνδυνα «έχουν τεντώσε, τό σχο.ν.» με τίς ενεργεια καί τίς παραλείψίΚ του<, νά ύναι απόΑυτα βέβα,ο. ότ. πρώτο. αύτοι θά μετανο.ώ- σουν πικρά, πάρο πολύ πικράΙ.. ό κ· Κα66αλάκης, ό οποίος καί τόν τριαπέζωσε στό πα- τρικό τού χωριό. Σέ έρώτηνή μας γιά τό άν εϊχε πολιτική ί ίδεολο γική 6άση τό ταξίδι τοΰ δι κτάτορα στή Κρήτη ό κ. Καββαλάκης μας εϊπε πώς δχι καϊ τόνινε δτι ήταν μιά βόλτα άναψυχής. Μας είπε άκόμη δτι ό Χαράλαμπος ζεΐ τώρα μέ μιά πενιχρή σύνταςη πού παΐρνει άπό τό δημόσιο υψους 12.000 δραχμών πώς αύτό είναι τό μοναδικό τού εϊσοδημα καί συνεπώς τα λεφτά αύτά δέν τόν φθάνουν νά ζήσει Εμείς άποροΰμε. Πώς ϊ. να «φτω'χαδάκι» πού···. ζεϊ μέ στερήοεις έρχεται στήν Κρήτη άεροπορΐκως κάνον τας μικρά ταζΐδια άναψυ- χης; "Ασχετα τώρα άπ' δσα μάς είπε ό κ. Καββαλάκης εμείς έχομε τις δικές μας πληροφορΐες τίς οποίες μέ άρκετές δυσκολϊες καί με γάλη προσπαθεία συλλέξα- με καϊ τα βασικότερα ατγ- μεΐα των οποίων είναι τα εξής: 1) Ό Χ. Π. δένή"ρθε ά πό μόνος τού στό Ήρά¬ κλειο. Τόν έΌτειλαν άνώτα τα χουντικά κλιιμάκια της Αθήνας. 2) Σκοπός τού- Γ)ταν νά ένημεριίκϊει τούς «έδώ φΐ- λους» καί ϊσως νά συντονί σει μιά κάποια δραστηριότη τα. 3) Πέρα άπό τα Ζωνια¬ νά καί τή Μυρτιά έϊΐισκέ φτηκε καί πέντε ή 2ξ αλλα χωρία τοΰ Ηρακλείου. ΟΙ έτιισκέψεις αύτές έγιναν ι γικόκνιτο. σέ φιλικά σπίτια κατά τίς νυκτερνές ώρες. 4) Διανυκτέρευσε δυό φορές σέ γνωστό παραλια- κό (βόρειο) ξενοδοχεΐο τοΰ Ήρακλείο'υ δπου καί πραγματοποιήθηκε πλατιά σύοκεψη· Κατά μιά πληρο- φορΐα πού δέν διασταυρώ θηκε στή σύσκεψη αυτή πή ρε μέρος καί ό Γ· Γεωργα λάς ό οποίος ηρθε γι' αυτόν ακριβώς τό σκοπό στίι Κρή τη. 5) Στό χωριό Μυρτιά σέ ζέσπασμα κεφιοΰ ό δικτάτο ρας άναφώνησε: «Σέ έξι μήνες θά σχηματίσομε κυ βέρνηση στό Γ' Νεκροτα φεϊο». (Ερωτηθείς σχετΐ- κά ό κ. Καββαλάκης είπε 8 τι κάτι τέτοΐο δέν εΐπώθη- κε). ΔΕΝ ΤΟΝ Η3ΕΡΑ Οί συνεργάτες μας κ·κ· ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Νίκος Ψιλάκης, Γιάννης Αστρινάκης συναντήθη- καν σέ κάποιο καφενεΐο στό Καμαράκι τό μεσημέρι τοΰ περαομένου Σαββάτου μέ τόν κ· Καββαλάκη καί συζήτησαν τό δλο θέμα. Ό κ. Καββαλάκης — πού δ- πως γράψαμε καί παραπά νω υποστή ριξε δτι δέν είχε πολιτικό οκοπό τό ταξίδι τοΰ Χ. Π. — σέ ερωτήση μας αν γνώριζε τόν δικτάτο ρα άτιάντησε «δχι- έδω τόν γνώρισα». Είπε άκόμα δτι ίΐρθε καί τόν βρήκε ό ϊδιος ό Χ. Π. σάν ύποψήφαο τής Έθνικήις Παράταξης· Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Μετά τα γ€γονότα της Τουρκίας, φυσικό είναι νά άναθαρέψουν καί οί δικοΐ μας «νοσταλγοί». Τό Ήρά¬ κλειο, δυστυχως, έρχεται νά παίζει πάλι τό ρόλο τού. Άρκεϊ νά θυμηΐθοΰμε δτι έ δώ μαζ£υτηκαν οί πρωτες ύπογραφές πού ζητοΰσαν άπό την Κυβέρνηση Καρά μανλή νά χορηιγήσει άμνη στία στούς πραξικοπίηματί- ες τοΰ 1967. Έδώ καί συγ κεκριμένα στό Μοναστήρι Παντάνασσα τοΰ γναχττοΰ Μητροπολίτη Νικολάου Ξέ ου, κρυβόταν γιά άρκετό καιρό ό Π. Μιπόλαρης. Κι άκόμη κάθε 21η τ' Άπρίλη (τή μαύρη φοσιστικτ| έπέ- τειο) κυκλοφορούν χΐλιά- δες πρκηρύξεις πού λένε περίιπου ν" άποφυλακι- στοΰν οί «έντιμοι "ΕλληΓ νες άξιωματικοί πού σαπί ζουν στόν Καρυδαλλό»· Φυσικά ό δημοκρατικός Ήρακλειώτικος λαός βλέ- πει δλ' αύτά μέ άγανάκτηι ση καί αν δχι τίποτ' άλλο θωρακίζεται γιά νά προα- οπίζει τή λεφτεριά καί τή δημοκρατία. Πέρα άπ' αύτό σμιος δέν πρέπει νά έσπτρέ,πουμε σέ ύποκείμενα σάν τόν Χαρά λαρπο Παπαδόπουλο νά 'ρχονται στόν τόπο μας, νά περιοδεύουν τα χωρία μας( νά μιλοΰν δημοσία, νά βρΐ ζουν τή δημοκρατία καί νά δϊνουν λόγο τιμής πώς μέ σα σέ σύντομο χρονικό διά οτημα θά 'χουν σχηιματίσει κυβέρνηση καί μάλιοτα στό Γ' Νεκροταφεϊο. "Ομως τί κάνουν οί 'Αρ- χές "Ασφαλείας; Πληροφο • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Έν όψει τής νέας σχολικής σαιζόν 52 ΓΥΜΝ ΑΣΙΑ 520 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 12700 ΜΑΘΗΤΕΣ 'Απαρχαιωμέτα κτίρια - Έλλειψη έποπτικών μέσων ο·· Άνοίγουν αΰριο τα Γυνμο:- σια, Λύκεια δλης τής χώρας κ«1 μαζΐ μ' αύτά τα Γυμνάχτκχ — Λΰκεια τού Ν_ Ηρακλείου1. Ά- νοίγουν χωρις νά εχουν καλυ- ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ φθεΐ οί έλλεϊψεις τοι/ς καί χ»- ρΐς νά έ'χει δοθεΤ καμμιά ττροο τΓτική δτι θά καλυκψθοθν. Καϊ οί έλλεΐψεις άρχΐζουν άπτό την ττρο τεύουσα τοθ νομοΰ τα Ήρά¬ κλειο, ττν μέλλοινα αντ'κτταλη πόλη της "Αθήνας, πού θά: έχει 250.000 κατοίκους τό 2000 άλλά καμμιά ύποδομή γιά την καλύψη των άναγκών αυτών των κατοίκων. "Εισί, οί 7.000 μαθηΓτές των ΓυμνασΊων — Αυκεΐων τής πό- λης στοι6άζονται σέ ττέντε κτί¬ ρια, πού έπαρκοθν γιά τίς άνά γκες των μισών μσθητών, *ΕΞ- τσι γιά «6ττούλωση των πλη- γών» χρησιμοποιοΰνται άνθι/γιει νά ύττογεια καΐ όποιοσδήΐττοτε άλλος τοττος £χει την μορφή α" θουσας, ένώ γιά νά έξοικονομηι- θεΐ χώρο, τα τμήιματα μιάς τα ξης κάνουν έξ άνάγκης γυμνχχ στική γιά νά άττελευθερωθεΐ μιά αίΓθουσα, καί νά κάνει μάθημα ή τάξη πού προηγούμενα έκοονε γι>
  μναστική!
  Όταν βέθαια, ύττάρχουν τέ-
  τοιες έλλεΐψεις, πώς νά γΐνεται
  λόγος γιά έργαστήρια ψυσικής
  — χημείας και γιά σωοτη χρή
  σηι των έττοπττικών όργάνων δι-
  δασκαλια. Πώς νά γϊνεται λό¬
  γος γιά σωστή τταρακολοΰθηρη
  των μαθη(τών) άφοθ τό σχολειό
  λειτουργεΐ συνεχώς άττό τις β
  τ ό πρωΐ μβχρι τίς 7 τό άητόγεο
  μα.
  Άλλά ή κατάσταοη τταραμέ-
  νει στά ίθια έ~Γττε)6αι καί Υ'ά:
  τα ΟπόλΐοιΛτα σχολεΐα τοθ νο-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 4
  ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
  Ο ΘΕΙΟΣ Ο ΝΙΚΗΤΑΣ
  ΠΑΠΑΛΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
  Ό πετυχεμένος αγώνας τού «όπό τό μηδέν στό μηδέν»
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας πενΜ οή-
  μερα γιά τό χομό ίνό< καλού συγγενιή καί φίλου, τού ΝΜτήτα ΠαπαδογιωργόκΓΐ, πρ)ώτου θίϊ- ου τού ιδρυτή τής «Αλήβεκκ». ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τόν άνθρωπο πού πέραν τού παραπάνω συ- ναισθηματικού δεσμού, συ/δί- οποία μάς έστειλε από τή Σου|| Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ητον γόνος θηκε μαζί μας μέ δυό σημαδια- η-δία, ενός άλλος καλάς επίσηςΐ οικογενείας τού Ζαχάρη Πα- μόχ εγγυηθή» νιά τό πρώτο μ. κρό κκεφάλακ> κ.νήισεως» όταν
  άρχισε νά εκδέδίται η «Αλήβεια»
  καί ο Λιο< πού μάς παραχώρη- «κ, πρίν δυό χρόνιο τκρίπου, τόν χώρο πού στεγάστηκαν τα πυ—ογραφΓκά! ιμη^ανήματα τάίΙ εργατικότητα. ήταν ο Νικιγπκ Ποπαδο- γιωργάκης, μιά καί σέ όλη τού τή ζωή ποτέ τού δέν εΐτεδΐωξε τή δη,μοσιότητα, γιατί κύρια γνωρϊσματά τού ήταν η απλότη τα, η σεμνότητα κοί η έντονη Ο δευθυντήί τής δας μας Κυριάκος Διακογιάννης, έδωσε πρό μηνών μιά διάλεξη στόν Πύργο τής Ηλείαξ, μέ θέ¬ μα «Προβλήματα τού Ελληνι- σμού», ύστερα από πρόσκληση τού τοπικού Μΐ|τροπολϊτη. Η δ'άλεζη τού κ. Διακογιάννη, ση μειωσε μεγάλη επιτυχία, την πα- ρακολουθί>σαν δέ εκτος τ}ών εκ¬
  προσωπών των τοπικων Αρχών
  κοί μεγάλο πλήτθο< από το κοινο της παραπάων πολης. Από σή- μερα αρχίζομε τή δΐϊμοσϊευση τού κειμένου αυτής της δ:αΛεξε- ως, γ»ατι πιστευομε ότι αζΐζει νά δροβαστιί απο ιυρύτατο α- ριθμό ανθρώπων, που δέν ηταν δυνατόν νά την παροκολουθή- σουν. Είναι ενα κειμενο πάντα επικαιρο και ιδηιτερα ενδιαφί- ρον. Ή άναγωγη στα δίκαια καί τα προβλήματα ενός Λαοΰ, δ- ταν αύτά τα δίκαια δέν είναι ϊπασι<)>ανη» μόνον έττειδη τέτοια
  τα καταδηλύνουν κάτττοιοι Ιδεο-
  άφορισμοΐ, κάττοιοι αύ|
  νομικιαμοϊ μέ διεθνική
  Κείμενα πού πρέπει νά διαβάζονται άπό τό εύρύ κοινό
  «ΠΡΟΒΛΗΜΔΤΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  Τοϋ[ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝιλΐΉ
  ττερικάλυψη καί πολιτικοδυναμΐ-
  κοΐ έκβιασμοί συνεττικουρούιμε-
  νοι άττό (μπεριαλιστικές σνστρα
  τεύσεις, άλλά έπτειδή τα κατακυ
  ρώνονν καί τα νομοθετοθν άρρη
  κτες ϊστορικές συντεταγμένες, ή
  άναγωγή λέγω? στά άνεγνωρι-
  σμένα δίκαια ενός Λαού, ιμάς
  χορηγεΐ τό πλεονέκτη,μα μιας
  προεξοφλημένης σοφίας, άφοθ ά
  κροατές ή άναγνώστες αΐτιολο
  γικών άναλύσεων της έγκυρότη
  τος αυτών των δικαίων έμφοροΰ
  νται άττό την προδιαθέση νά θε
  ωρούν €σοφά» κι άληθινό δ,τι
  εΤναι διασυνδεμένο όργανικά μέ
  τα εΐδικά ή γεικά ονμφέροντά
  τους τίς συναισθηματικές τους
  τταρορμτίσεις ή τίς Ιδεολογικές
  Δέν θά άποπειραθώ νά ά~ο
  κομίσω μιά τόσον εύνο'ική κατο
  χύρωση, γιατί δέν ά—οσκοπώ
  οί)τε στό νά ώτΓθττλανησω ουτε
  στό νά άτττοκαλύψω ύφέρπουσες
  σοφίες, οΰτε στό νά έντυπτωσιά
  σω, οϋτε στό νά άττοκαμίσο...
  Άπεχθάνομαι τα κάθε εΤδους
  ναρκωτικά, κυρίως έκεΤνα ττού
  τροφοδοτοΰν τίς στρατιές των ά
  ε ροδ α μ όνων, των έμ'μίσθων μυ-
  θοατλαστών καί των έτταγγελμα
  τιών ϊδεσκαττήλων...
  Κάθε διιοσΐα έμφάνιση προϋ-
  ττοθετει συνειδ—ότηττα καί συνε
  πάγεται εύθύνες, *Η οννειδηττό-
  τη,τα άτττοδεικνΐιεται μέ την γνώ
  ση καί οί εύθύνες μετατρέττον-
  ται σέ ονννπ-ευθυνότηΐτα^ δηλα-
  δή αϊρονται, καταργοθνται δταν
  ό δημοσία έμ<ρανιζόμενος έκφρα στής μεταδώσει όλάκληρη τή γνώση στούς υπολοίπους. Ή κοι νη κτήσ ητής γνώσεως καθιστά καί κοινή την εύβύνη. Γιαυτό θά θεωρήσω δτι όητε τέλεσα κάττοιαν άττοστολήν, δ¬ ταν έγκαταλείητοντας αύτην την αΐθουσα, θά έχετε έξ αίτίας μου καταστεί κοινωνοί των σκέψεών μου καί σι/νθεωρηίτές των ττρο- βλημάτων ττού θά έκθέσω, στό βαθμό βεβαίως πού θά κατορ- θώσω νά έ^ικοινωνήσω μέ τόν καθένα σας. Ύπάρχουν τάσες άλήθειες, δ σοι είναι καί οί άνθρωτττοι 6λε- γε ό Πρωταγόρας. Κατέχομαι άττό την διαθέση; νά προσθέσ»: τόσες Ιδεολογΐες, δσες είναι ο! έττικαιρικές άνθρώττινες άναγ- κες, (γιατί οί άνάγκες οί παρελ θοθσες δέν μποροΰν νά είναι ττα ρά Ίστορία), τόσες έππθυμΐες, δσα είναι τα άνθρώττινα οοΐσθή- ματα καί πάθη, τόσες άξιες δ¬ σες είναι οί άνθρώτΓΐνες έκτιιμή- σεις. Τούτες ο! γενικότη,τες ττιστεύω ττώς Ισχύουν γιά δλες τίς όργα νωμένες κοινωνΐες. Όμακ; οί "Ελληνες, θελήσαμε πάντοτε, ώ θσύμενοι άπτό κάττοια Εμφυτη θά λεγα έφεση, νά έκφράσουιμε σέ κρίσιμες ίστορικές στιγμές ίί καί ττεριόδοι/ς, μέ μιά συμ111"- κνωμένη όμαδική βούληση, την έντονη άτΓοσι/τΓλεκτική διάκρι- ση ώρισένων αξιών βπτό τό σύ νολο των ύττολοίττων. κου τίτοι κά γεγονότα: Ήταν εκείνος πού ες τίς καθώρισε ή φυλετική μας έκτίιμηση; καϊ τίς έπέβαλε σάν έ νιαία σι/μττεριφορό: ή Ιστορικο- ποίηση έμττειριών αυτής τής έ| κτιμηιτικής όριστικής. Την έμφυτη έφεση δέν έτπθν- μώ νά την άφήσω αΐωρουιμένη ά νάμεσα σέ όποιαδήΛτοτε μεταφυ1 σική άνεξακρίβωση απτό την μιά καί σέ κάττοια άσι/λία όιτΓΟ την αλλη, 'Εμφυτη &ρεση ττροϋποθέ τει βιωματΐκές διεργασίες αΐώ- ν«ν, είναι άττόσταγμα συνθετι- κής ττεΐρας γενεών καϊ δχι μετα μοσχευτικός έμβολιασμός, δμοι ος μέ τα περίλαμπρα ΜοΐΛτεϊα πού φυτρώνουν σ£ χώρες δπου δέν γνώρισαν γιατί δέν γέννη- σα Τέχνη καί κανείς βέν τα έττι σκέιπτεται, ή τίς τεράστιες 6ι- βλιοθήκες στά <—τϊτια εκείνον πού δέν έμαθον ποτέ αναγνώση! "Εμφιπη έφεση είναι τό Ιστορι- κό γονίδιο στήν έπτικαιρική τού σάρκοχΓη! "Ετσι, οί "ιΕλληινες, έντάξαμί στίς θεμελιώδεις άιρχές ττού διέ ττουν την φυλετική μας συγκρό • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σίλίδα 4 φίλος — ο Γιώργος Κολλημμϊ-" — καί τα οποία, δυστυχίας λόγω των γνωστών αδυναμιών καί ηεριηετειών μας, δέν κατορ- 6)άσαμε ακόμη νά βάλωμε σέ κι¬ νήση. ΧΡΩΣΤΑ λοητόν η εφηιμφίδα μας στόν άνθρωττο πού έφυγε ηρόσφατο, άχι μόνο γιά| τίς παραπάνω προφσορές τού, αλ λά κυρίως γιά την αγάττη, καί τόν αυθορμητισμό μέ τα οποία τίς έκανε κι ακόμη γιά τίς συμ- βουλές, τίς υοπδιιξικ καΐ τό στοργικό ενδιαφέρον μέ τό ο- ποίο συμμετεχε οτκ δύσκολες μέρες πού περάσαμε. ΠΑ όλα αυτά, τα τόσο οττου- δσία γιά μάς, δέν αξιωθήκαμε, δυστυχως, νά τού ανταποδ)ώ· σομε κάτι ανάλογο. Αντίθίτα, η σκληρή πραγματικότητο τής γνωστήν αρρώστειας τοΰ ιδρυ τή τής «Αληθείας», ούτε στήν κηιδεία τού θεϊου Νικήτα, δέν τού επέτρεψε νά παραβρεθιί. ΣΗΜΕΡΑ λοιπόν, τα λίγα λόγια πού τού αφΐιερ|ώνομε, σάν ένα λουλούδινο οτεφάνι, δέν ξίκι- νούν μόνο από ένα κρό χρέος, αλλά κυρίως από μιά διαθέση γιά νά μοθουν, όσοι δέν ήζεραν, μάλλον πολυμίλους αγροτικής παΰογιωρνόκη, από τού Ξυδά Πεδιάδας — πού «τόν ήβγαλε ο νούς τού» (όπως ο ίδιος συνήθι ζε νά λέει), νά αφήοει τ' άλλα συνομίλικα παιδία τού χωρίου τού « πού βοσκούσαν τό ωζά» στή Λήτω καϊ νά γίνει έμπορα<, από «βούκολος» πού εκείνη την πακδική τού ιποχή, ήταν. Ί- σιος αυτή ή έντονη ροπή τού στό εμττόριο νάταν καί μιά πα- τρογονική κληρονομιά, αφού ο πατέρας τού «ο Ζοχόρης από τού Ξυδά μέ τα σαλουβάρα» (όπως τόν έλεγον στή γύρω περιοχή σάν τόν έβλεπον νά περ νά καβάλα στό μπεγίρι), κτός απο τίς καθαρά αγροτικές τού δουλειές, απασχολεόταν καί μέ την «τζομποσιχή», κάνοντας καί τόν πάσης φύσεως «μΐτα- πρότη». ΝΩΡΙΣ — νωρίς λο~όν ο Νικη¬ τάς, παίρνοντας μιά μικρή συρ- μαγιά τού ιτατέρα τού, που ή¬ ταν πολύ μικρότερη σέ αξϋα α¬ πό την ευχή τού, μεταφερθή» στό πλησώοτερο «εμπορικό κέν- τρο» τής εποχής τό Αρκαλοχω¬ ρι, όπσυ δέν άργησε νά κάνε τό πρώτο τού μαγαζί, ϊνα αυ-->
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σϋϋδο 4
  ο
  ω
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <ίΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΓΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 1980 Άπό τό Θέατρο Νέων «ΛΕΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ» Συνεχίζονται οί παραστάσεις στήν ΟΑΣΗ Προχθές, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου δοθηκε πρεμιέρ,α οτό θεάτρου Νέ ών Κρήτης στό Κη,ποθέατρο «Νϊκος Καζαντζάκης» τοΰ Ηρακλείου μέ τό ίστορικό δράμα τοΰ Τιμολ· Άμΐπελα «Λέων Καλλέργης» πού δι αο|κεϊ^ασε καί μεταγλώττι- σε στή γλώσσα τοθ Έρωτο κρϊτου ή Μαίρη Βοσταντζή Πρόκειται γιά τό χρονι κό τοΰ αίματηροΰ ξεσηκω- μοϋ τοΰ 1341 ενός απόγο¬ νο τής περίφημης Βυζαν τινής οικογενείας των Καλ λεργών τής Κρήτης κατά των Ένετών κατακτητών. Τό σκηνικό τοΰ έργου, σύνθεοη τοΰ Σαλονικιοΰ ακηνογράφου Σάκη Καρα- 6α< είναι έμπ,νευσμένο άπό την άρχιτεικτονική των Ε¬ νέτικών Κάστρων τοΰ Νη οιοΰ· "Ηδη τό θέατρο Νέων ιπαρουσίασε τό έ'ργο σ·έ 6ο ικιμαστική μικρή περιοδεία ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Τού Στ. Ξανδουδίδη Έκδόθηκε άιπό τό Δήμο Ηρακλείου τό βιβλίο «Με λετήματα» τοΰ Στεφανου Ξανθουδιδου, μέ έπιμέλεια των Καθηγητών Πανεπι¬ στημίου κ·κ. Νικολάου Πά ναγιωτάκη καί θεοχ. Δετ- τοράκη καί προλογικό ση- ιιειωμα τοΰ Δηιμάρχου Ή- ρ,ακλείου κ. Μανόλη Κα- ρέλλη. Ή έκδοση τοΰ βιβλίου άποφασίστηκε στά πλαίσια των έκδηλώσεων γιά τα 50 χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ αειμνήστου ουγγρα<|>έα ι
  οτορικοϋ — Άρχαιολόγου
  Στέφ- Ξανθουδιδου. Ή είτα
  λογή των κειμένων εγινε
  άπό τούς κ.κ. Παρλαμα, Ά
  λεξίου, Πλατάκη, Δεττορά
  κη καί Παναγιωτάκη·
  Τό 6ι6λίο έ*χει 525 σελί
  δες καί περιέχει τα δυσεύ
  ρετα καί' τα λιγότερα γνω
  στά κεΐμενα τοΰ συγγρα-
  φέα, ΐστορικά, φιλολογικά/
  Γλωσσικά, Λαογραφικά.
  Έπίσης περιέχει ττίνα-
  κες ολων των δηιμοοιευμά
  των τοΰ Ξανθουδίδη κατά
  χρονολογία, πίνακες όνσμά
  των/ πραγμάτων, τόπων
  καί 24 σελίδες, έκτός αριθ
  μήσεως, μέ διάφορες είκό-
  νες.
  Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
  Ζωή ξεκούραστη καλοπερασμένη
  μέ οίχως αγχος καί καθηστική
  δέν εχουμε άδικο δταν θά λέμε
  τέτοια ζωή μπίορεΐ νά μείνει παστρική!
  Ή φορεσιά δέν εχει σηιμασία
  αν είναι ράσο ΐ παντελόνι
  ό διάβολος σέ τέτοιους τόπους
  βρίσκει δουλειά πάντοτε καί τρυιπώνει
  τόν δουλευτή ποτέ δέν τόν γουστάρη
  δέν £χει ό δουλευτής καιρό μαζί τού νά φλερτάρη
  "Ας λέν τα σΌναξάρια τή δουλεια κατάρα
  είναι εϋχή καί άπασχόληση καλή
  δταν θά πάψη ή εκμεταλλευθή άπ' τόν κόσρο
  γιά τούς ολίγους νά δουλεύουνε πολλσί
  Τότε ό διάβολος θά πάψει νά ύπάρχει
  γιά δέν θά 6ρίσκει τόπο πιά νά μένει
  στό έργαστήρι τοϋ δουλευτή δέν έ'χει θέση
  οΰτε μπορεϊ νά ζήσει καί δέν μπαίνει
  καί ό θεός χωρίς τό διάβολο δέν κάνει
  κακό παιδί τού κι άς δεί τί νά τό κάνει
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
  Τό περίφημο άγαλμα
  1&) Ελευθερίας
  ΟΙ ΛΑΟΙ
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ
  ΜΟΝΑΧΑ
  ΑΓΑΛΜΑΤΑ,
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ
  ΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΥΝ
  ΜΕΤΙΣ
  ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ
  Μ. Χ.
  στίς πόλεις Μοίρες καί Ρέ
  θυμνο καί στά χωρία 'Ανώ
  γεια, Άρ,χάνες καί Πηγαι
  δάκια τής Μεσσαράς.
  Ή μουσική είναι ούνθε-
  σηι τοΰ Γιώργου Άβησσυ-
  νοΰ 6ασισμένη σέ παλιά ρι
  ζίτικα τραγούδια καί παρα
  δοσιακά ,μεσαιωνικά μοτίβα
  τής Κρήτης.
  Στή διανομή συμμετέ-
  χουν οί Σώιτος "Αναστασί¬
  ου (Δαύκας Άντρέα Κορ-
  νάρο) ή Βούλα Κουβίδη
  (Δουκέσσα τής 'Κάντιας)
  Γιάννης Κουτσάκης (Λορέ
  ντζο Όροίνι) ή Μαίρη Βο
  σταντζή (Μαρία Καλλέρ,-
  γη) Μανόλης Μανιας (Μι
  χαήλ Σκορδύλης) Μάνθος
  Φραγκιαδουλάκης (Άλέξι-
  ος Καλλέργης) κ.α. Στό ρό
  λο τοΰ Λέοντα Καλλέργη>
  ό Νίκος Τυριτίδης.
  "Εκτακτη παράσταση θά
  δοθή" στό Ήράκλειο (έκτός
  άιπό τίς κανονικές παραστά
  σεις τοΰ θ. Ν. άπό 19—24
  ΣεπΓτεμβρίου) ύιπό την αί-
  γίδα τοΰ Δήμου "Ηρακλεί¬
  ου, τα εσοδα τής οποίας θά
  διατεθοΰν γιά την άνέγερ.
  ση μνημείου τοΰ Έρωτό-
  κριτου καί της Άρετούσας
  στό Ήράκλειο, άττό τό γλύ
  πτη Γιάννη Παρμακέλη.
  Οί παραστάσεις θά συνε
  χισθοΰν στή Νότια καί άνα
  τολική Κρήΐτη μέ
  ρΐο την Ιεραπέτρα·
  ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ
  ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
  ΧΑΡΩΝΙΤΗ
  "Ηρθανε ξένοι κι αλλαξαν
  ττολλά σ' αύτό τα τάττο
  ττολλών/ λογιών κακομοιριές
  δαρισκοιον των άνθρώπων
  γυιμνοΐ στούς δρόμους πάνε
  Β ρώ μέσαν την ΰ>παιθρο
  τόν κρητικά πολιτισμό
  εχουν πατήσει χάμε
  Όλος ό τόπος έγινε
  κρεββάτι νά κοιμούνται
  ώς σάν τούς σκύλους σέρνονται
  κι άνβρώπούς δέν φαβοΰνται
  Ή νεολαΐα θά χαθεΐ
  είναι ντροΐπή νά σβήσει
  θά πάρουνε άσθένειες
  καί μισερούς θά φήσει
  Είναι οί ξένοι ϋπουλοι
  καλά δασκαλεμένοι
  καί ο—έρνουν την κακομοιριά
  καί δπου ττάνε μένει
  Ή νεολαΐα νά τό δεί
  μην πέφτει στήν τταγϊδα
  νά στέσουν τό άνάστημα
  μττροστά στήν καταιγίδα
  ΠοΟ είναι οί παραλΐες μας
  τό λαμτ—ρά άστέρι
  οί ξένοι τίς βρωμέσανε
  κι άλλος -θά ώττοφέρει
  Σ' αύτά ποίος είναι ένοχος
  άς τόν νέ βροθνε αλλοι
  άλλά δα έμττλέξανε
  δλοι μικροι μεγάλοι
  Συνέχεια στό δρόμο σου
  σοθ στένουνε ένέδρσ.
  καΐ τοΰς θωρείς μισόγνμνους
  βέλεις νά κάμεις πέρα
  Καΐ σταματάς γιά δέ μΓττορεΤς
  μτΓροστά σου σταματοΰνε
  Κι δμως αύτοι άσθένειες
  γιά δάτανο κρατοθνε
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ
  ΨΙΛΑΚΗ
  Στρατή Παπαμανουσόκη
  ΗΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΑΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ
  Γιά μιά άκόμη φορά ό Χά άιπό την όστοία δέν λεΐπουν
  νιώτης δικηγόρος Στρατής «οί χειραπιαστές» άποδεΐ-
  Παπαμανσυσάκης έντυπω- ξεις καί ίστορικές πηγές.
  οιάζει μ' έΎα 6ι6λίο — πρω Καΐ τό λέμε αύτό, γιατί τό
  τοπορεία πού άψορα την ί καινούρ,γΐο βιβλίο τοΰ
  οτορική έξέλιξη τοΰ Κρητι- Στρατή Παπομανουσάκη
  κού Δικαίου.
  Πρόκειται γιά μιά τεκμη
  ριωιμένη δουλειά πΊού πα-
  η
  6ασίζεται σέ μιά όμιλία πού
  εκανε ό 'ίδιος στό Φιλολογι
  κό Σύλλογο «Χρυσόστο-
  ρουοιάζει οφαΐρΐκά την πό ^ος>> τόν ΑπΡ1λΐ1 του 1979
  ρεία τοΰ πολιτισμοΰ στό
  ό
  Ιδιαιτέρα έντυπωσιακή
  ί ή
  οί μας άιπιό τα προϊοτορικά είναι ή γλώοσα πού χρησι
  χρόνια μέχρι σχεδόν καί μοπιιεϊ ό συγγραφέας, μιά
  τίς μέρες μας. Γιατί, χωρίς γλώσσα πού τή χερίζεται
  καμιά αμφισβητήση ή όργά τόσο δμορφα, προσδίνον-
  νωση τόίν κοινωνικών όμά τας στο έ'ργο του πέρα άπό
  δών είναι τό κυριότερο δεί την ίστορική καΐ λογοτεχνι
  γμα τής ανθρωπίνης έξέλι κή άξΐα-
  ^ης' Ό Σ. Π. ξεκινά τό έ'ργο.
  Τυπικά δέν πρόκειται τού άιπό την προϊστορική έ
  γιά κάποια ίστορική μελέ- τιοχή τονιζοντας την κοινω
  τη. Ούσιαστικά δμως είναι νίκη όργάνωση τής 4ης π.
  έργασια έπιστημονική Χ. χιλιετη,ρΐδας. Άναφέρε
  ·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ τα1 στά μητριαρχικά στοι-
  χεϊα τής Μινω'ίκής γ| καΐ
  προμινωϊκής Κρήτης, γιά
  νά καταλήξει σέ πιό συγκε
  κριμένες μορφές δικαίου.
  "Ολ' αύτά βεβαία δέν ά
  ποτελοΰν μιά φιλολογική ά
  ναδρομή.
  Ή βιβλισγραφια πού παρα
  θέτει πέρα άιπ' τό ότι ντο
  κουμεντάρει τα γεγονότα
  καταμαρτυρεϊ την ϊδΐα τή
  πρ,οσωτπκότητα τοΰ συγγρα
  φέα, £νά ανθρωιπο δηλαδή
  πέρα γιά πέρα θετικό, 2να
  οωστό έρευνητή, πρδγμα
  πού έξάλλου φάνηκε άπό
  τα πρώτα τού βιβλία, «τό
  έργαιτκό ξύατνημα στά Χά
  νιά», 1977 καί «Ή ξενοφερ
  τία στήν Κρήτη» 1979
  Κλείνοντας τουτο τό σ»ι
  μείωμα θά θέλομε νά τονί
  σομε τή συγκινητική προ-
  σφορά ενός νέου δικηγό-
  ρου στά ντόπια γράμματα·
  Κι άκόμη νά σφίξουμε τό
  χέρι τοΰ Στρατή τοΰ Παπά
  μανουσάκη πού μέ τόση ά
  ιποτελεσματικόητα άναα(κα-
  λεύει γεγονότα καί πράγ-
  ματα τα όποϊα σέ λίγο καί
  ρό ϊσως νά 'χουν
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδοί Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτόκης
  (Μάνο< Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρϊτη< 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδίας Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦· ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ «ΠΕΡΣΙΝΓΚ» ΚΑΙ «ΚΡΟΥΖ» ΠΏΛΕΙΤΑΙ αυτοιιϊνιιτο ΒΕ- 4!_, όλα τα αξεσουάρ. Πληιροφ. τηλ. 221-135 ώρΐς γραφείου. Δακτυλογραφήσεις — Πολυγραφήοεις, Μαθήμα- τα Δακΐυλογραφίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ- ΝΩΛΗ Χάνδακος — Εύγενι- κοΰ 2 έναντι εφημερίδος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 3 ΤΗΛ. 288-357 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 ΜΑΚΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΓΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑνΆ 400 γραιμ ή φιάλη Φαρίνα ΛΑΚΊΈ ΝΕΣΤΛΕ Γάλα σοκ)χο ΌΟΕΟΑ 410 γραχ. Παιδικές τροφές ΟΕΚϋΕΚ βαζάκι Άλάτι ΚΑΛΑΣ 800 γραμ Τυρός γρ,αβιέρα Κρήτης τό κιλό Βιτάμ 5ΟΡΤ ΜΙΙΜ γίγας άΐποσμητΐικό Σαμπιουάν ΗΕΒ.ΒΑΙ, Κλαιρόλ, οίκογ. μεγεθςο δρχ· 16,30 79,50 16,50 19,80 28 260 27,80 119 119 .-.Καΐ κάθε Τρίτη διαβάστε στίς έφηιμερίδες τίς προσφορές τής εβδομάδος- ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΤΗΛ. 283.327 ΟΑΛΑΣΣΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑΤΡΙΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα, προσ- φέρεται γιά μάς τούς Έλληνες όσο καμιά άλλη χώρα γιά ένα ταξίδι τό καλοκαίρι. Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλ¬ ληνας έπισκέπτης βρίσκεται χωρίς καλά- καλά νά τό καταλάθει, τόσο σύντομο είναι, στό έξωτερικό, κάνει τίς διακοπές πού τόσο έπιθυμεΐ, καί ζεΐ τίς χαρές τοϋ καλοκαιριοϋ. Ταξιδέψτε,λοιπόν,τό καλοκαίρι στή γει¬ τονική μας χώρα, καί μ'ένα σύντομο καί ά- νετο ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζί: κα'ι θάλασσα καί διακοπές, καί έξωτερικό. ΥΛΓΑΡΙΑ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΑΘΑΗΤΙΣΜΟΣ Ή δραστηριότητα τοϋ όμίλου άντισφαφίσεως (ΟΑΗ) Μιά καθ" δλα άξια ττροσττά- θεια καταβάλλεται στόν Όμιλο 'Αβλοπαιδιών Ηρακλείου (Ο. Α.Η.) τόσο γιά τή διάδοση των αθλημάτων ττού καλλιεργοΰνται στό άθλητικό αύτά σωματεΤο δ σο καί γιά την όίπόκ,τηση φίλα θλου ττνεύματος άττ' δλα τα μέ λη τοι/ καί τούς άθλητές του. ΟΙ προσπάθειες είναι σι/νεχεΐς καΐ ήδη εχουν άρχίσει νά ώττοδΐ δοαν καρπούς, άφοΰ στόν ΟΑΗ άθλοί/νιται γύρω στούς 40 Ο Ή ακλειώτες (στό τέννις, στό σκά κι, στό μπάσκετ), καΐ άναλα'μ βάνονται σοβαρές πρωτοβουλΐες γιά διοργανώση διαφόρων άθλη τικών έκδηλώσεων, δττως ττρο- σφατα τό 5ο Πανεπαρχιαικσ ττρωτάθλημα τέννις. Σέ μιά σύντομη συνάντηση πού είχαμε μ£ τάν έφορο τέννι» τού ΟΑΗ κ Γ_ Μαρούδα είχαμε την εύκαιρία νά άντιληφθοθμε αύτά ττού άναφέραμε παρττάνω καΐ νά δούμε τίς €ντονες δρα. στηριότη,τες ττού καταβάλλονται «Σήμερ λειουργοΰν τρΐα άθλη τικά τμήματα στόν ΟΑΗ. Τα μπάσκετ, τα τέννις καί τό σκά κι. Όποιοσδή-οτε θέλει, μπτορεΤ νά άποκτήσει κάρτα άθλιητοθ τοθ ΟΑΗ καΐ νά άθλείται στίς έγκαταστάσεις το»/, εντελώς δω ρεάν. Αύτό συμβαίνει, γιατί ύ- ττάρχει θελήση άπτό δλους μας γιά την δκσο δυνατόν τΓλατύτε- ρη διάδοση αυτών των άθληιμά ιων. "Ετσι σήμερα άθλοθνται 250 παιδία στό τέννις 40 στό σκάκι και ύττάρχονν 110 άθληρ τές στό μπάισκετ. Σ' δλους αύ τούς παρεχονται εντελώς δωρε άν τό ύλικό καΐ οί έγκαταστά σεις Μάλιστα Οπάρχουν καΐ προ πονητές σ' δλα τα άθλήματα. Αύτό μάλιστα σι/μβαΐνει μόνο στά <Ηράκλειο< Τα μή μέλη τοΐ-' όμΐλου δμως καταβάλλουν, δταν δέν έχοουν κάρτα άθλητοϋ, 200 δρχ. την ώρα γιά την χρήση των έγκαταστάσεων» λέγει ό κ. Μαρούδας Βεβαία, τα δσα άναφέραμε Ίταραττάνω είναι πολύ ένθαρρυν τικά άν λά6ομε ύτττ' οψη μας ότι τα νέα παιδία, εχουν την δυνατότητα, τελείως άνεξοδα νά άσχολοθνται μέ τόν άθλητισμό καΐ οχι νά γΐνοτναι θαμώνες των σφαιριστηρίων καί των άλ λων «κέντρων διασκέδασης» Αυτή ή προστττάθεια έχει κά τι άκόμη ττού την κάνει άξιέτται νη. Πνεται χωρίς καμμιά ούσια στικιη κρατική βοηθεία. ΟΊ 180. ΟΟΟ δρχ. ττού καταδάλλονται στόν ΟΑΗ άττό την ΓΓΑ (πάν ■»♦♦♦♦»♦♦♦♦ φ»»»« τως τα χρήματα γιά τό 1980 δέν έ'χουν δοθεΤ άκόμη) δέν έ- τταρκοΰν γιά τΐποτα,Πώς θά ττλη ρω9ούν οί τρεΤς προττονητές —ώς 6ά άγοραςτθεΐ τό άθλητικό ύλι¬ κό δέν είναι άπτό τα προβλήμα τα πό ύάττασχολοθν την ΓΓΑ. "Ετσι τα έξοδα καλύπτσνται ά ττό τίς σι/νδρομές των μελών, τις έκτακτες ένισχύσεις τους κσί άττό τίς διάφορες κοινωνικές έκ δηλωσεις ττού γίνονται. Σέ ερωτήση μας, πρός τόν κ. Μαρούδα γιά την έπάρκεια των έγκαταστάσεων τού ΟΑΗ ττήρα με την εξής άπτάντηση!: «ΟΙ έγ καταστάσεις είναι σχετικά Ικα νσποιητικές, Χρειάζεται πάντως έπανακατασκευτϊ των δύο σητό τα τέσσερα γήίττεδα τέννις κα! ή δημιουργία δύο νέων γηίττέδων στό τάφρο πούύττάρχει κάτ» ά- ττό τίς έγκαταστάσεις. Γι αύτά χρειάζεται ή σαμπαράσταση τού Δήμου, της Άρχαιολογικής Υ¬ πηρεσίας και τοΰ κράτους. Έττ( σης, είναι άνάγκη νά ξαναδημι ουργηθεΐ τό τμήμα τού πΐγκ — πόγκ πού στοομάτησε νά λειτοορ γεΐ, μετά την κατεδάφιση, λόγω άκαταλληλάτητας, τής αιθούσας πού στέγαζε τό τμήμα» Γιά τό πρσσχρατο 5ο Πανετταρ χιακό ττρωτάβλημα τέννις, ττού διοργάνωσε ό ΟΑΗ καί συμμε¬ τείχον 1 1 έπαρχιακά σωματεία άπό την ^Ελλάδα καί την Κ0- προ, ό κ. Μαρούδας τονισε την έτπτυχία πού εΐχε καί άττό όργα νωτικής καί άηττό άθλητΐκής σκο πιάς. ΟΙ έπιδόσεις δέ των "Η¬ ρακλειωτών άθλητών κρίνονται Ικαναττοιητικές άφού κατέλαβον τήν 5η θέση καΐ εΐχαν άξιάλο- γες άπιδάσεις. Πάντως, τάν ΟΑΗ ένδιαφέρει άμεσα ή αποκτήση φίλαθλσυ πνεύματος άπτό τούς άθλητές τού ή διάκρισή τους στο ήθος καΐ ή έπιτυχία τους σ' δλους τούς τομεΤς της κοινωνική δρα στηριάτητας ττού σνμμετέχουν. Καί οχι ό προταθλητισμός. Ή προσπαθεία πού καταβάλ λεται ά—ά τόν ΟΑΗ είναι δξια ένισχύσεως καί σι>μ~αράσεως.
  ΟΙ καατιχές άρχές όφείλουν νά
  έκδηλώσουν την μέ δλα τα μέσα
  βοηθεία τους καί οί Ήρακλειώ-
  τες νά στέλνονν τα τταιδιά τους
  νά άθλοϋνται δωρεάν στΐς άθλη
  τικές έγκαταστάσεις. Έτσι ή
  Ιπόλη μας θά άτπ-οκτήσει ένα ά
  θλη,τικό κέντρο και θ' άρχίσει ό
  άθλητισμός νά γΐνεται ένα κομ-
  μάτΐ τής ζοοης τοΰ κάθε νέου
  Ήρακλειώτη
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Επιηλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. "Ηρακλείου —Μοιρβν
  Τηλ. £180—689
  ΕΚΘΕΣΗ Α'. Τέρμα 1821 Ήράκλειο
  Τηλ. 284-75·
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 28&-16·
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦♦♦♦
  Πά περισσότερες πληροφορίες άπευθυνθεϊτε οτόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στό γραφεΐο τού Έθνικοϋ
  •ΟργανισμοϋΤουρισμοϋ της Βουλγαρίας στηνΈλλάδα, Β3ΐΚ3ΠΐουΓί3ΐ,Άκαδημίας 12,Άθήνα134, τηλ. 3634675.
  ΜΑΡΟΥΣΗΐ: ΠΙΦΑΚΙΑΝΑΚΗΙ Μ
  Γ|(1 »""
  άγορακωλησία
  2^888-286403 π*.πακευθήτε μας βτήν' δ.^βυ
  >Π<; Κρήτικ ι.(·εςω αττίΐ την Χανιόιτορτο) Ηράκλ ηΐα τηλ υ^η Μα- ΙΜΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕ,γΐΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΖΗΤΩΣΑΝ
  Γράφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  «Χτή ζωή την αδεία μας» πό-
  τ£ πότε παρουσιάζοντα! κοι κα-
  λοΐ άνβρωποι.
  Τα παιδία αυτά πότε σαν α-
  γροτοπατέρες Διοικητικοϊ των
  οργανώσεων(;) μας καϊ πότε σάν
  αντιπρόσωπον μας στή Βουλη κι
  άλλοτε πσλι σάν υττάλληλοι της
  Γ.Υ., καί τού Υ.Γ., ώς καΐ τής
  ΑΤΕ, είναι λίαν καλοί σ* όλα, μΐ-
  σα σ' όλα, πάνω απ" όλαι.
  Καί ιιρ|ύτ" απ' όλα φρόνιμα,
  ησυχα, ήρεμο χιορίς νά έχουν νά
  χωρ^σουν τίποτα μεταζϋ τους
  καϊ μεταξυ μας σκυβσυ ν πάνω
  στήν πέννα τους οί μέν, τρεχαλο
  πσλεύουν οί δέ κι αλλοι πάλι νρά
  φού ν, γράφουν καϊ ξεγράφουν ε-
  μάς κόπου...
  Τελος πάντων ολοι τους ομως
  ευτυχώς είναι καί τίθενται στήν
  Υπηρεσία μας. Τώρα τό άν ένα
  γραφείο θέλει 2 κι έχει 5 αυτό εί¬
  ναι άλλο θέμα. Αυτό είναι θέμα
  τού ενός κάποιου Υπουργίίου
  που κάτι ξέρει καί δημΐιθύργησε
  τούς τυχόν περίσσιους. Εμείς μάλ
  λον τούς βλέπομε περϊσσιους
  τούς ανθρώπους. Κι έχωμε καί δι
  κιο νά τούς βλάτουμε έτσι γ.ατί
  τί ξέρομε από δαύτα. Εμείς ξέρα
  με από σκαλίδα, σκάψ:μο, παρα-
  γωγή καί βία, έξω απ' τή ΣΙΑ.
  Άς βρίσκονται λοιπά ν τα παι
  διά εκεί. Άς βρνσκονται. Καλό
  μάς κάνουν, κακό δέν μάς κά¬
  νουν. Άλλωστε οπ' την τσέπη
  μας(;) βγαίνουν τα λεφτά πού
  παιρνουν άς πουμε, οί τρείς Υπο-
  διευθυντές τής ΕΓΣΗ; Άς πούμε
  δηλαδή παράδειγμα.
  Κι οκόμη καί δέν πιοτευω νά
  αμφιβάλλετε πώς ο Πρόεδρος κι
  ο ένας Υποδιευθυντής τής ΕΓΣΉ
  σνεβαινοντας πρόσφατα στήν
  ΕυρΗώτα —ώπα—ώπα δέν θά μάς
  κάμουν όφελος τϋπου συλλαλη
  τί)ρίου. ΑλλοίσμονοςΙΙΙ
  Κοί μην μ ού πείτε φίλοι αγρό
  τες ότι εγώ εΐχα δίκιο όταν ρώτη
  σα τί θά κάνωμε τούς ΤΡΕΙΣ Υπο
  διευθυντές τότε πού τό ζήτωωΙΙΙ
  των αντιπροσώπων τούς εγκρϊνα
  νέ λέει. Νά πού φεύγοντας ο έ-
  νας έμειναν οί άλλαι δύο κι άν
  συμβεί νά φύγουν οί δύο θά μεί-
  νει πάλι ένχκ κι άν λε'ημουν κι οί
  τρείς γιά τσίχια τους θά μείνει ο
  Διευθυντήν νά μάς γρόφει υπο-
  γράφει κ.ο.κ.
  Κι έτσι καί ιτιάνονται κι όλα
  τα θέματά μας καί δέν τούς φευ
  ν«ι τίποτα απ' εκεϊ μεσα στήν
  ΕΓΣΗ κι έχωμε ένα λίγο παβΐϊτι-
  κό 4-017.550,50 πέρυισι, αντί
  πολύ, συν θι|ώ, γ ατί τή< Πανα γΐος πε'ρασε πού ήταν τόν 15 Αύγουστο. Γιά ουτές κι αυτές τέ< πράγ- ματες φίλοι μου αγα,πη,μένοι καϊ τιά άλλα κι άλλα κι άλλα καί γιά όλα κι όλα τ' άλλα κ> άλλα ΖΗ-
  ΤΏΧΑΝ οί άνθρωποϊ μας, τα
  παιδία μας, οί δικοί μας τέλος
  πάντων άνδρες τήί γίννιάς των
  Ελληνων καί πού ευτυχώς έξω
  απ' τό «Ελλάς Ελλήνων Χριστια
  νών» τού δικτάτορα Παπαδό-
  πουλου, δέν τρώμε καί ξύλο.
  Γιατί κατά τα άλλα τα παιδία
  αυτά είναι απολύτως καλά. Μάς
  βάζουν τίς καρέκλες τής Αιθού¬
  σας και κ- θόμαοτε στίς Γενικές
  Ζονιελεύσβκ, λί|με την γνώμ,η}
  μας, κινούμαστε ελευθέρα σάν
  σ|-αμα καί ψηφάμε επίσης ελεύθε
  ρα σάν άνθριοποι(;)
  Έχομε γνώμη ελεύθερη και
  κρίνομε γιατί αλλοΐώς πώς θά
  διαλέγαμε νά λέγαμε καί νά βρί-
  σκαρε τα πράγματα εκεί μέσα ώ-
  στε νά υπάρχει ακόμη ΕΓΧΗ.
  Καθ* όλα μπράβο μας, διάλε-
  γομε μονοι μας τούς αντιπρο-
  σώπους στό Δ.Σ. τής ΕΓΣΗ ικα
  νούς σέ όλα καί στά λάθη ακό-
  Κληρονόμοι γενιός Ελληνων
  όπου «ανδρΐών επιφανών πάσα
  Γής τάφος» βρίσκομε καί τόν πά
  σα ένα καί τόν κάνωμε άρχον-
  τα ή μπροστάρη. Τώρα πού ε-
  γώ δέν ξέρω. Αλλά μιά πού ξέ-
  ρουν τα συναδελφούλια μου κα
  λά ξερούμενα. Εγώ θά τα ξέρω
  σώνει καί καλά όλα, βρέ αδερ-
  φέ;
  Κύριοι κυρίων (πρός θεού
  άχι κεριών) λύνομε καί δένομε
  όλα μας τα θεματα καί σάν από
  γονοι τού Μεγάλου Αλεξάνδρου
  «όσα δέν λύνονται κόβονται».
  Ικανοί σέ όλα καί γιά όλα,
  λϊγο αδύνατοι μόνο σάν άνθρω
  ττο-ι κάπου ξεχνόμε μονο τό
  βρουβόζουμο πού αφήσαμε πί-
  σω στά παιδία κ ι οτόν πατέρα
  μας στό σπίτι τού χωρίου μας
  γιατί στό εδ|ιό τής Χώρας πού
  στεγαζάμαστε γιά τη Συνέλευ-
  ση, παίρνομε τό μεροκάματο
  τής Συνέλευσης.
  Αυτά περίπου είμαστε εμείς
  τα καλά παιδία τής φαβόθρε-
  φτης συνττήρΓ|ση<, λογικής καί κρίσης. Καί μην μού πήτε πώς δέν μάς βγιαίνει μετ ά από τόσο ΣΙυνελευσΐαικό μπλά — μπλά έ¬ να εύγεΙΙΙ ένα ΖΗΤΩ. Πώς, γ:ατί; Μά αηλά φίλοι μου. Απλά, πο¬ λύ απλά. Εδώ πέρνουν ζήτω οί τρακόσιοι τού Λεωνίδα νεοελ- ληνες τής Βουλής ποϋ ψηφίζουν τό νό,μο τής αοτοστέγασης τους σύσιομοι καί δέν θά πάρω με εμείς; Μά πρός θεού τ' είναι αυτά πού λές αγαθέ μου άνθρωττε(;) Καιρός γά τό πώ< καί τό γιατί είναι νά ρωτά κανείς γιά ένα ΖΗΤΩΩΩϋΙ! Ζτό κάτω — κάτω τα λευ- τά έδωσες νά τό πείς καί τα κλαίς; Λεφτά δέν έδωσες, πληρωμη δεν σού ζήτησαν, ξεροκόμματο δέν μπορεί παρά νά έχεκ στό ΐκονάκι σσυ, τί άλλο θίλεις στούρνο μου αγαπημένο. Καί αύριο μέ υγΐία. Έτσι δέν εί¬ ναι; Ή... ■♦«>♦«"♦♦»«>♦·
  Φ
  ΦΦΦΦ»*
  ΣΤΟΠ
  θέλετο νά έπιτΛχετε μιά πραγμαηκή εύκαιρία,
  άγοράς πωλήσεως Γ( ενοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντομο την
  πιό συμφέρουσα πεοίπτωση
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιπκή εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τίϊο πελατείαν μας.
  ΜΕΣΙΐΊ-Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεαχρύρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μμ· καί 4-30—8 μ.μ·
  ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλάδατν 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ : Ίατρβίου: 287.3ββ
  ΤΗΛ·: Οίκίας 224608
  φφφφφφφφφφφφφφφ*
  ►ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  Ό κόσμος άπό τίς οτήλες
  των ξένων εφημερίδων
  μεταφραζει η μαρι ψιλακη
  Ό Κάρτερ ύποψήφιος γιά τό... Νόμπελ!
  ή ό... έξευτελισμός τοΰ βραβείου
  "Οσλρ: "Ενας άριθμός
  ρεκόρ 70 ύποψηφιων, πού
  συμπεριλαιμβάνει ,μεταξύ
  αλλων τ6ν Πρόεδρο Τζιιμυ
  Κάρτερ και τόν Πάπα "Ιω
  άννη Παΰλο τό 2ο ίίχουν
  προταθεϊ σάν έπίοηιμοι ύιπο
  ψήφιοι γιά τό 6ρα6εϊο Νό¬
  μπελ Εϊρήνης φέτος, κατά
  τόν Ίάκωβο Σ6έρντρ.αιπ,
  διευθυντή τοϋ Νορβηγικοΰ
  Ίνστιτούτου Νόμιπελ.
  Ή έπιτροπιή Νόμπελ τής
  Νορβηγκης Βουλής θά άνα
  κοινώσει την άπόφαση της
  νά άπονεΐμει 6ρα6εϊο 1980
  ή δχι τή Δευτέρα, 13 Ό-
  κτώβρη. Ό Σβέρντραπ εϊ-
  πε ότι θά ύπάρξει μάλλον
  2νας νκητής καί φέος.
  Ό άριθμός των ύποψηφΐ
  ών, συμπεριλαμβανομένων
  καί άτόμων καί όργανώσε-
  ωιν, είναι πολύ μεγαλύτε-
  ρος παρά δτι ήταν σέ περα
  σμένα χρόνια πού ό άριβ-
  μός ή"ταν ουνήθως γύρω
  οτούς 50. Πέρυσι πού τό
  6ρα6εΐο άπονεμήθηκε στήν
  Μητέρα Τερέζα τής Ίνδί-
  ας, ύιπηρχαν 55 ύποψήφιοι.
  Καθένα άπό τα £ζϊ βραβεϊα
  Νόμιπελ φέτος φθάνει τό
  ποσό ών 211790 λιρών ί)
  10ο) ο πάνω άιπο πέρυσι,
  ούμφωνα μέ τό Σουηδικό
  ϊδρΧΐμα Νομπιελ στή Στοκ-
  χόλμη. Τα πέντε αλλα 6ρα
  6εϊα πού παρ,έχονται άπό
  τό ϊδρυιμα άπονέ'μονται στή
  Σουηδική πρωτεύουσα. Ή
  έπιτροττή Νόμπελ καί τό
  Σουηδικό ίδρυιμα Νομπκλ
  δέν άνακοινώνουν ποτέ ό-
  νόματα ύποφηφίων άπθ
  πρίν Ό Σβέρντραπ δμως,
  έπι6ε6α!ωσε δτι ό Κάρτερ,
  ό Πάπας καΐ ό βασιλιάς
  Χουάν Κάρλος τής Ίσστανί
  άς είναι μεταξύ των ύποψη
  φίων· Ό Κάρτερ ήταν επί
  σης άνάμεσα οτούς ύποψή
  φιους πέρυσι, και εϊχε προ
  ταθεΐ γιά τίς πρ,οσπάθειές
  τού είρήνης στή Μέση Ά
  νατολή.
  Μερικά όνόματα συχνά
  ξεφεύγουν άπό ατομα ι] όρ
  γανώσεις πού έξουσιοδοτου
  νται νά προτείνουν ύποφή
  φιους, μαζι καί ΐηροηγούμε
  νους νικητές.
  Φήμες άπό τόν τύπο έδώ
  είπαν δτι ό βασιλιάς Κάρ
  λος 2χει προταθεϊ άιπό Ί-
  σιπανούς διανοούμενους δικασία τής μετάβασης
  πού πιστεύουν δτι έ'χει παί Ίσπανΐας άπό την δικτατο
  ξει σπουδαϊο ρόλο στή δια ρία στή δημοκρατία.
  ►ΦΦΦΦΦΦΦΦ
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  *
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Όλα προσεγμένα — "Ολα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  "Επιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ
  καΐ πάΛι τα
  ομόλογα
  δίυουν τό
  μεγαλύτερο τόκο
  ΤΩΡΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΙΤΛΟΙ
  • Δραχμών: 5.000, 25.000, 50. 000, 100.000, 250.000, επιτοκίου
  • Δραχμών: 300.000, 350.000, 400.000, 450.000, «πιτοκΐου
  • Δραχμών: 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900. 000, εττιτοκϊου
  • Δραχμών: 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000,
  1.400.000, 1.500. 1.600.000, 1.700.000
  1.800.000, 1.900.000, επιτοκίου
  18θ)ο
  19ο)θ
  21ο)ο
  23ο)ο
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ
  Τπ-λος Επιτόκιο Τοκος
  ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  Τιτλος Επιτόκιο Τοκος
  100.000 18ο)ο 18.000
  400.000 19ο)ο 76.000
  500.000 21ο)ο 105.000
  1.000.000 23ο)θ 230.000
  ομι
  Ε
  Τ
  Α
  άνώνυμα
  άφορολόγητα
  ρευστοποιήοιμα
  ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Τ.Β.Α.,
  ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
  ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
  νεολαία
  Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΦΡΑΓΜΟΪ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΣΗ
  ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  Μόλις άνακοινώθηκαν τα άττο
  τελέσματα των Πανελλήνιον έ-
  ξετάσεων, είχαμε γράψει στήν
  «Α» τής 14 Ιουλίου ότι οί έξε
  τάσεις αύτές ήταν σφαγεΐο καί
  δέν πέσαμε καβάλον έξω ΟΙ
  βαβμολογιες μάς δικαΐωσαυ, ά
  φού γιά την είσατγωγή έττρεττε
  σέ δλα τα μαθήματα νά σνγκεν
  τρώνει ό ύποψήφιος ττάνω άπο
  6 00 Ο μονάδες πού σημαΐνει τού
  λάχιστον 1 8 σέ κάθε μάθηιμα.
  Ή άντατττάντηΐση ότι άνέβηκε τό
  έπίίττίδο στΓουδών των ύττοψηφί
  ών είναι λανθασμένη, άφοθ ού-
  σιαϋ-τική άλλαγή στά ττρογράμ
  ματα ·<πτουδώ καΐ στήν δλη 6ττο δομή τής Μέ&ης Παιδείας δέν ε γινε "Ετσι βλέπτομε^ οί βάσεις γιά είσοτγωγή σέ μϊα σχολή νά κυμαινοντσι: γιά μέν τίς σχο- λές τού Πολυτεχνεΐου μεταξύ 9700 καί 8500 μονάδων, γιά τίς σχολές τοΰ Παν)μΐου μεταξύ 9600 — 8011 καΐ γιά την Ία τρικήι μεταξΐύ 91807 — 8378 μο νάδων. "Ιδιο ΰψηλό ποσοστό βαΘμο λογίας άπταιτεΐται και γιά την εϊσαγωγή στίς σχολές των ΚΑ ΤΕΕ, των Παιδαγωγικών Άκα δημιών κλττ. "Ετσι και μέ τό καινούργιο σύστημα έπιτυγχάνε ται ό άντικειμενικός σκοττός της κυβέρνησης: 50 000 νέοι έξ» ά ττό την Άνώτατη και Ανώτερη] «τταΐδευση. Μόνο ό τράττος δλ λαξε! Φυσικά κανένας λόγος γιά τα φροντιστήρια, γιά τα ι διαΐτερα μαθηματα, γιά την Πά ρατταιδεΐα. 'Εδ» τίποτα δέν άλ λάζει. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΠΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Τό νέο σύστημα έττιλογής φοιτήσει μίττοροθν νχί έπταναδαθ στά ΑΕΙ τταρέχει δυνατότητες μολογηθοθν σέ δύο μαθήμ—α βαθμολογϊας βελτιωσης τής πού έτπτυχγάνεται στίς ττανελ- λήνιες έξετάσεις κατά τόν εξής τράττο: Οϊ μαφντές τής Γ' τά- τής Β' Λυκεΐου ή σέ δύο μάθη ματα τής Γ' Λυκε)*>υ η σέ ένα
  μάθημα τής Β' Λυκεεου καϊ ένα
  μάθημα τής Γ' Λυκειου. Προσο
  ης μημ ής εί. ρο
  ξης τοϋ Λνκειου! μποροϋν έκτός χή' ΟΊ βαθμοΐ ττού θά πάρουν
  άττό α θή ύ θ δώ
  αττό τα μαθήματα πού θά δω-
  σουν στίς πανελλήνιες έξετάσεις
  τής τάξης τους νά ένπ·ανα6αθμο-
  λογηθοθν σέ δύο μαθήματα των
  Παν)νιων έξετάσεων τής Β' Λυι
  κείου. ΈπΓσης δσοι έ'χουν άττο
  στίς έ/τταναληιτττικές έξετάσεις ά
  ντικαθιστοΰν ώττοχρεωτικά (είτε
  είναι μικρότεροι είτε μεγαλύτε-
  ροι) τούς προηγούμενους 6αθ-
  μοθς.
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ν Α ΦΥΓΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Μετά την ανακοινώση των άν στοποιητικό πρέπει νά περιλαμ
  ττοτελεσμάτων των Πανελληνίων βάνει:
  έξετάσεων καϊ των εισαγομένων α) Όνοματεπώνυμο, δνομα
  <ττά ΑΕΙ, πολλοΐ νέοι μας θά πατέρα, χρονολογΐα γέννησης 6ρεθοΰ στήν άνάγκη νά μετανα 6) Τόν Δήμο ή Κοινότητα στεύουν γιά σττουδές. 'ΕΞδώ, όν δποα ό οτπ-ουδασ-Γής είναι γραμ νοπτικά θά παρουσιάσοι/με τα μένος στά Μητρώα "Αρρενων, άπαραΐτητα δικαιολογητικά. 1) γ) ΆκαδημαΊκή χρονιά εκδο- Όσοι γραψτοΰν φέτος (ώκαδηκ σης πιστοποιητικοϋ, χρονιά ή έ μαϊκή χρονιά '80 — '81 ) σέ ξένο Παν)μιο, γιά νά πάρουν κοονονικό συάλλαγμα και άνα- βολή στρατεύσεως, πρέττει 5ώσοι«ν έξετάσεις στϊς Φιλοσο<)>ι
  κές σχολές Αθήνας ή Θεσσαλο
  νίκης. ΟΊ έξετάσεις διενεργοΰν
  ται μεταξύ 10 — 20 Ί ανουαρ!
  ου, 1 — 10 Απριλίου, 1 — 10
  ' Ι ουλίου και 1 — 10 Όκτωβρΐ
  ου. Οί αίτήσεις των ενδιαφερο¬
  μένων ύτΓθβάλλονται 5 ήμέρες
  πιό μΐττροστά στήν γραματεΐα
  των σχολών.
  2) Γιά άναβολή στρατεύσε
  πού βρίσκεται ό ύποψη
  φιος.
  δ) Ήμερομηνΐα έγγραφής καΐ
  νά κλάδος σττουδών
  ε) Διάρκεια ττροβλεττόμενης
  φοίτησης
  στ) Κατηγορία Σχολής (Α¬
  νώτερη, ή Άνώτατη)
  ζ) "Οτι ή φοΐτηση είναι τα»
  κτική συνεχής καΐ ϋττοχρεωτική
  (γιά σπουδοιστές προπαρασκει»
  αστικών σχολών). Μετά την εϊ¬
  σαγωγή τους στό Άνώτατο
  "I
  δρυμοο αύτοι οί σττουδαιστές ά
  παιτεΐται νά ύττοβάλλουν νέα
  ως χρειάζονται τα εξής δικαιο δικαιολογη(τικά, άλλοιώς θά τι-
  λογητικά:
  μωρηθούν μέ 3μηινη ττρόσθετηι
  α) Αΐτηση μέ 1 0 δραχμο χαρ θητεία.
  3δραχμο ένσημο
  η) ΒεβαίωΙση Φιλοσοφικής
  Σχολης δτι κατέχουν την γλώσ-
  σα τοΰ κράτους σποσ θά σπτου1
  τοσημο και
  τού ΜΤΣ
  6) ΠιστοτΓοιητικό στρατολο
  γΐας τύττου Β μέ όδραχμο χαρ δάσουν (Άναφέραμε άναλυττικά
  τάσηΐμο και 3οραχμο ενσηιμο τΓαραττάνω)
  ΜΤΣ
  Αύτά τα δικαιολογητικά ά-
  3) Πισταποιητικό σπουδών ά παιτοϋνται γιά τίς έλληνικές άιρ
  ττό την σχολή, έττικυιρωμένο ά— ό χές. Ότι άτταιτεΐται γιά την
  την 'Ελλιηινική Προξενική Άρχή χώρα των σττουδών, διαφέρει ά
  σέ έίτΐίσημη μεταφράση, Τό πι πό χώρα σέ χώρα
  ΠΟΝΤΙΚΙ
  Κάθε Παρασκευή
  τα λέει δλα καί...
  κάτι παραπάνω!
  ΠΟΝΤΙΚΙ
  ΣΑΤΙΡΙΖΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  Ε.Β.3 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΣΠΟΥΑΙ.Ν
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Π Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Α
  . ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΟΔΟΣ 1821 ΑΡΙΘ. 91 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ... ΤΗΛ. 224-638
  Γ Ρ 5 είναι Κέντρο Έλευδέρων Σπουδών, ούμφωνα μέ τό Ν.Δ. τής 9)10)1935
  ι
  ■%
  Ι», 5
  ΐΣΕΛΪΔΑ 4!
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ι___
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σϋυοε^ν
  ηουηρινμε^χωμα που
  Φραξουν οιαλ'λοι όο αεομα
  προλα(5ηναπει εσοωκαιμοα
  συλλαΡπ οικη'εοο
  Ι ν^ ^ΙίίΙΚΙίΙΙ»!
  22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Άπό τόν πρόεδρο κ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΩΦ - ΝΤΑΝΤΣΕΦ
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΕ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΣΤΗ ΛΙΕΘΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  Άπό τόν πρόεδρο τής
  Βουλγαρική^ Έτατροπής
  Είρήνης κ Γ. Δημητρώφ
  έργαοίες τής Διεθνοΰς Βου
  λής των Λαών γιά την είρή
  νη, πού συνέρχεται στή Σό
  ρήης μ η
  γνωστό μέ τό λογοτεχνικό φια άπό 24—27 Σεπτεμβρί
  ψευδώνυμο Ντάντσεφ, προ ου 1980
  σκλήθηκε προσωπικά ό Μ·
  έ ί
  ήη ρ
  Χάρης νά πάρει μέρος στίς
  Ή παγκόσμια αυτή έκδή
  λωση τής οποίας τό προε-
  δρεϊο τής όργανωτικής επι κόσμο μεταξύ των οποίων
  τρ,οπης άποτελοΰν ό Ντάν καί 40 α.τομα άπό την Έλ
  γορ<ι?, ό πρόεδρος της Παιγ κόσ,μιας Έπιτροπης ΕΙρήΓ νης καί ό Μίκης θεοδωρά κης θά συμμετάσχουν προ μμ ρ σωτπκότητες άπ' δλο τόν Ο ΘΕΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΩΡίΑΚΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 σχεδιο «μουντάφικο» όπου έ- πλεκε σχοινιά, ντρουβάδες, μπο ξάδες κι άλλο δευτερεύοντα {ί¬ δη με πρώτη ύλη την κατσικό- τριχα. Μιά «σφί/α» (πού δέν πρόλαβε νά την χρυσώσει, κα- θ|ώς έλεγε κάθε φορά πού Γήν έ- φερνε στό νού τού) ήταν η «βιοτεχνική βάση» τής μΐκρής πρωτότυπης βιοτεχνίας τού. Α¬ πό κει ξεκινησαν ολα... ΜΑΖΙ μέ τόν μικρότερο αδερφό τού τόν Βαγγέλη, τόν οποιο δέν άργησε νά παρίΐ μαζί τού, άρχι σαν ένα βιοποριστικό μόχθο πού επεκτάθηκε σιγά — σιγά στο εμπόριο τού λαδιού κι αργό τερα (κυρίων μετά την γερμανι- κή κοτοχή) στό εμπόριο τής σταφίδος, τομέας πού διακρϊθη καν σάν φίρμα καί πού κατέλη¬ ξε νά τοϋς μπάσει στόν εξαγωγι κό κλάδο μέ ξεχωριστή επιτύ¬ χη. Εκεϊνο πού πρέπει νά σημει ωθεί ιδιαιτέρα είναι ότι ο Νικη¬ τάς έφτασε στά αγιώτατα εμπο- ρικά καί βιομηχανικά επϊπεδα τής Ηρακλειώτικηί Αγοράς, χω Ρί< καμμιά απολύτως ειδική μορφώση καί μέ μόνον απλές ννώσεις των πρώτων τάξεων τού Δημοτικού. Όλες τίς ελλίί ψεις τού όμως από πλευράς μόρ φωσης, τίς αναπληρώνη η εμφυ τη εξυπνάδα τού καί τό «εμπορ κό τού δαιμονιο», μέ τό οποϊο, κα€|ώς παραδέχονταν όλοι — α- κόμη κι οί λίγοι ανταγωνιιστές τού — ήταν πλούσια προικισμέ νος. ΓΕΝΙΚΑ η πορεία τού Νικήτα «απο τό μηδέν στό μηδέν» (φράση πάλι πού ο ίδιος συνήθι ζε νά λέει) ήταν επιτυχημένη α^ πόλυτα, αφού ο αυτοδημιούρ- γητος αυτός άνθρωπος, από απλό φτωχό σχεδόν ανροτόπαι- δο τού Ξυδά, κατέληξε νά γί- νει ένας από τούς πρώτους εμπό ρους καί σταφιδσεξαγωγείς τής Κρήτης. ΟΣΟ όμως πετυχεμένη ήταν η ζωή τού, άλλο τόσο πίριττέτειες καί πίκρες ήταν γεμάτη. Κι ό¬ μως όλες τίς ξεπερνούσε μέ την παραδείγματι*!) αγάπη τού πρός την εργασία, πού είχε κα- ταλάβει, μέ την απλή δΐκή τού ιδιότυπη φιλοσοφ'ια, πώς ήττον τό μυστικό τής λϋτρωσης. Αυ- τά τό διιιό τού μυστικό τούδινί κουράγιο καί αυτό τόν όπλιζε μέ δύναμη νά αντιμετωπϊζει, μέ τό χαμόγελο καί την αισιόδοξη διά θέση, τίς μπόρες, τίί οτυχίις καί τα δράματα πού πέρσσε — μέ εξαίρεση λίγες καλέ< στιγ- μές — στήν πορεία τής ακριβώς εβδομηντάχρονιτκ ζωής τού, α¬ φού πέθανε ακριβώς τή μερά πού γεννήθηκε καί μάλκττα τή μερά τής ονομαστικής τού γιορ τής. (15—9—1910 έως 15—9 —1980). Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ δεσμός πού από την παιδική ηλικϊα μας αναπτύξαμε μαζί τού, χάρις στόν πρώτο γάμο τού μέ την «θεία Μπέλλα», δέν μάς επιτρέ- πει νά πούμε πολλά λόγω, .ιατί καί μέ όσα στήν αρχή σημει|ώσα με, θά θεωρηθούν ίσως «συγ- γεν κές κολακείες». ΕΝΑ όμι>κ μπορούμε νά πούμε
  καί νά τονΐσωμε: πώς ο θείος ο
  Νικητάς, ήταν ένας άνθρωπος
  πού ογάπησε πολύ τή δουλειά
  καί πού πίστειμε ήτ: η εργασία
  δι νέ ι τή λύση καί στά ττιό δύ-
  σκολα προβλήματα.
  ΑΥΤΟ μάλιστα τό απόδειξε από
  την πρώτη οτΐιγμή τής ζωής τού
  μέχρι την τελευταία, γιατί άχι
  μόνο δέν πρόλαβε καλά —καλά
  νά πάρει την σύνταζή τού από
  τό Ταμείο Εμπόρων, μά καί
  στό τελευταίο διάλλειμμα τής
  θεραπείας τού, γύρω στή μιά
  βδομάδα πού κατέβηκε στήν
  Κρή,τη, γιά νά φύγιε» στή συνιέ
  χΐΐα στήν Αθηνά απού καί πέ-
  ©ανιε, φρόντισε νά ποτίσει ο
  •διός τό χτήμα τού στή Φοινι-
  κιά, νά ρϊξει νερό δηΑ"5ή στήν
  Κρητική Γή, αυτή πού τόν γέν-
  νησε, τόν ανάθρεψε καί τόν δέ-
  χτηκε προχθές — άψυχο κουφά-
  ρι — στά σπλάχνα της.
  ΔΕΝ ξέρομε άν οί συνηβιομένες
  ευχές καί δεήσεις πού γΐνονται
  γιά όλους πού πεθαίνουν, «νά
  τούς συγχωρήσουν τα κρίματά
  τουί» καί τα τοιαύτα, «πιά-
  νουν» τελιικά, άν δηλαδή τίς
  λαμβάνει υπ' όφιν « ο μεγαλοδύ-
  ναμος» πρός τόν οποίο καί απευ
  θύνονται. Ένα ομως πιστεύομε
  απόλυτα: πώς, άν υηάρχει σ'
  αυτό πού λέμε «άλλη ζωή» αζιο-
  λογική διάκριση μέ βάση την ερ
  γιατικάτητα, ο θείος ο Νικητάς
  θά πάρει — όπως καί στήν επΐ-
  γοα — μιά διακεκριμένη θέση.
  Μ. Χ.
  Ο Χ. ΠαΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ρ,ήθηκαν τουλάχιοτο την α
  φιζη τού Χαράλαμπου Πά
  παδόπουλου; Πήραν χα-
  μπάρι πώς κάτι μαγειρεύε
  ται μπρστά στά μάτΐα μας/
  κάτι πού θά μδς φέρει πιό
  κοντά σέ μιά καινούργια έ
  θνική μειοδσσία, σ' δνα καί
  νούργιο «Κυπραακό» πού
  τούτη τή φορά ϊσως
  σάν στόχο την Κρήτη;
  Πολύ άμφιβάλλουμε-..
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Έπιστολή απαντήσεως
  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΑΠΝ Ο.Βδ.
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι. ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ
  «Μην ττανικοβάλλεστε κ. ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ»
  Μάς έχετε θέσει όρισμένα έρωτήματα στό φύλλο τής εφημερίδος «ΑΛΛΑΓΗ» 17—9—
  80 καί σας ό~αντάμε:
  —Μάθετε λοιπόν κ. Μαντιδό'κη, διότι κά—ότε θά πιρέπτει νά συνειδητοποιήσετε, δτι Λλ-
  λο Διαφημιστικός Όργανισμός «ΜΑΝΩΛΗΕ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ», άλλο Μοονώλης Φουκσ-
  ράκης5 Σύμβουλος Έττιχει,ρήσεων καί άλλο ΚΕΝιΤΡΟς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Ο.Β.5. Και σάς γνωρίζομε κ. Μαντιδόκη ότι ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ1ΔΩΝ
  σημαίνει ένα έπΐΓτελεΐο εΐδΐκευμένων καθηγηιτών τττυχιούχων "Ελληνικόν καϊ Ξένων Πα-
  νβττιστημίων μέ μιά πολυετή πείρα στή σύγχρονη έκτταίδει/ση.
  —Γνωρίζετε λοιπόν δτι δέν λειτσυργοθμε σάν Φροντιστήριο (δπως έσεϊς) άλλά σάν
  «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» δπως καί δλα τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΣΠΟΥΔΩΝ, πού λειτουργοΰν σ' δλη την 'Ελλάδα) σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 9>1Ο)35.
  —Γνωρίζετε έτττίσης δτι βάσει τού ίδίοι/ Ν.Δ. ή Λογιστική, ή Δαχίτν.λογραφία, κλ>ΐτ Ο-
  , ττάγονται στις 'Ελεύθερες Σποι/δές.
  Δέν ζητήσαμε οΰτε ζηιτάΐμε νά ύπταχθοθμε σέ έκπαιδευτι κή άρχή5 δεδομένου δτι ή
  διδασκαλία μας δέν άκολοι/θεϊ τή γραμμή τής Μέσης 'ΕκιτΓαίδευισης, άλλά τοτΓθθετεϊται
  σέ ανωτέρα έττίττεδα καί τούτο διότι οί άνθρωττοί ττοΰ σττΓουδάζουν σέ μάς, σττουδα-
  ζουν ελευθέρα: και χωρις ττεριορισμούς, σύμφωνα μέ τα •π-ρότυτΓα Κολλέγια τού 'Εξωτε-
  ρι/κοϋ Οί προσπτάθειές μας είναι νά άπτοφοιτήσουν όλοκληιρωμένοι έττοΐγγελματίες καί
  δχι ύποψήφιοι γιά Τράττεζες Όργανισμούς καί γιά διάφορες ύατη,ρεσίες (δπως έτπκσ>
  λεΤσβε στή διαφημίση σας).
  —Γνωρίζετε ττολΰ καλά τί έπιστημονικό ττροσωπικό ύπάρχει στό ΚΕΝΤΡΟ ΒΠΙΧ1ΕΙ-
  ΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Β 5., γνωρίζετε δτι μποροθν καί προσφέρουν πολύ περισ-
  σάτερα άττ' δ,τι? Τσως, ζητούν οί σπουδαστές μας
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ κ. ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ:
  Γνωρίζετε δτι εΤστε Φροντιστήριο καί δχι Σχολή δ—ως έ ,πκαλιεΐσθε και] στις έπτι-]
  γρ%φές σας.
  ιΓνωρίζετε δτι κσΛύπτετε διδασκαλία Λογιστικής σέ μιά αΙΪΒοοισα, τγοΟ στετ/άζονται,
  50 και άνω σπουδαστές. Δέν σκέτττεσθε δτι ή σημερινή Παιδεία εχει ά—αιτήσεις;
  ΕττικαλεΤσθε (σέ διαφηιμίσεις σας) δτι τα τμήματα Λογιστικής τού1 Φροντιστηιρίου1
  σας τα παροχολουθοϋν καΐ αττυχιουχοι Ποονεπιστη,μίων. Δέν σκέ~τεσθε δτι ττρσσβάλλε
  τε τόσο τούς τττυχούχονς δσον καί τίς Πανετπστηιμιακές Σχολές;
  —Πιστέψτε, λοιπόν, κ. Μαντιδάκη δττως θά κρίνη άίργότερα και τό κοινά ποθ ένδιαφέ-
  ρεται, δτι ό μοναδικός οτόχος τού ΚιΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Β.5.
  είναι ή πρσσφορά.
  'Γνωρίζεται πολύ καλά σάν Διευθυντάς Σττουιδών ποθ εΤσαστε στό Φροντιστήριο σας
  τί εχετε ττροσφέρει μέχρι τώρα στήν έκπαίδευιοτι. Περι.μένετε νά δείτε καί την δική μας
  ττροσφορά.
  'Απτό τό...
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Όδός 1812] αριθ. 9ι1 — Ήράκλειο — Τηλ. 224.638
  Ο ΙΔΙΟΚΤΉΠΉΣ
  Δέν γνορίζομε τί έττιδιώκει ό κ. Μαντιδάκης. Τό μόνο πού γνωρίζομε είναι δτι ή τακτική
  τού πλέον (άπό τό παρελθόν σέ παρόμοια θέματα μέ άλλους ο^ναδέλφους) είναι γνω-
  στή. Τα ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Β.5., τα χρονικό αύτό διάστη,μα,
  τό μόνο θέμα γιά τό όττοΤο κάγει μελέ>τες είναι τάττρογράμμο-α έκπαιδεύσεως γιά την
  ττερίοδο 1980 —8)1 καί δέν διαθέτει άλλο χρόνο γιά τό Φροντιστήριο Ελευθερίαν Ιιπου
  δών ΛΊαντιδάκη. Κατό-ιν τούτου, δέν θά παρασι/ρθη ά~6 την τακτική Μαντιδάκη σέ
  «οκοττους διαλόγους.
  λάδα.
  Στήν μεγάλης σημασίας
  αυτή εκδηλώση θά συζητη
  θοΰν τα θέματα άφαπλι-
  σμοΰ, των πυρηινικών δ-
  πλων καί θά γίνουν τελι-
  κές είσηίγήσεις, πρός δλες
  τίς κυβερνήσεις τοΰ κό-
  ομου γιά την καθιέρωση μι
  άς παγκόθίμιας είρήνης.
  Ό Μ. Χαρής δέν θά άν
  ταποκριθεϊ στή παραπάνω
  τιμητική πρόσκληση, γιατΐ
  τώρα, ώς γνωστό συνεχΐζει
  την θεραιπεΐα τού στό Δια
  βητολογικό Κέντρο Αθη¬
  νών, υπό την παρακολουθή
  ση, τοΰ Καθηγητή της Έν
  δοκρινολογίας κ- Ράπτη,
  πού έκαμε την έντυπωσια
  κή άνακοίνωση στό πρόσφα
  το συνέθριο στά Χανιά γιά
  την «ανθρωπίνη ίνσουλΐ-
  νη».
  Μέ άφορμή μιά διαμάχη
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘ. ΣΠΟΥΔΩΝ
  "Ερευνα: Γιάννη Αστρινακη
  Μιά έντονη διαμάχη Ζχει ΰ·Β.δ. διδάσκει παράνομα Ό κ. Φουκαράκης στήν έκπαιδευτικά θέματα,
  προκληθεϊ γιά τόν τρόπο Λογιστική άφοΰ δέν 6χει δ «έπίθεση» τοϋ κ. Μαντιδά- Φυσικα, η «εση της 6φη
  πού πρέ—ι νά λειτουρ- δεια γι αύτό. Γιά έΐτιβεβαίω κη άνταπαντδ δτι: ό ϊδιος μερίδας καΐ τού γραφοντα
  γοΰν καΐ τα μαθηματα πού ση των δσων Ισχυρίζετο! δέν διδάσκει στό Κέντρο είναι: ή έκποίδευση πρδ-
  πρέπει νά διδασκουν τα μας έδωσε £να κεΐμενο τής Έπιχειρησιακών Σπουδών, πει νά δλθεΐ στά χέρια τοθ
  Κέντρα Έλευθέρων Σπου Γεν. Επιθεωρήσεως Έπαγ άλλά διδάσκει έκλεκτή ό- κράτους, κατόπιν μιας_ προ
  δών ί δτΐως άλλοιώς λέγο
  νται. "Ετσι τίς τελευταΐες
  ήμέρες εϊδαν τό φώς τής
  δημοσιότητας διάορορες δή-
  ϊ
  μοσιεύσεις πού £φεραν
  >ελματιΚής Έκπαιδεύσε- μάδα καθηγητών, πτυχΐού- γραμματισμένης έκπαιδευτι
  . / - - « —— »Λ- *~ _ Γλ.____. ,^-Λ „ —·^ λ Λ-Τ1ΧΓΤΛΓ* ΓΧΠΓΙΛ 1 ΐΎΓί Ρ1ΓΤ1
  ως Α Περιφερείας Ηρα¬
  κλείου, όπου τό Κέντρο ------------..
  Σπουδων ΟΒδ φαίνεται δτι θε έτπμέλεια καΐ σύμφωνα προγραμματΐζονται
  δέν £χει δδεια λειτουργΐας μέ τίς σύγχρονες άνάγκες
  χων έλληνίκων καΐ ξένων κης πολιτικης δπου θά έκτι
  Πανεπιστημΐων, πού μέ κά μώνται οί άνάγκες καΐ θά
  λϋ
  σεις. "Ολα αύτά τα «έργα
  στήν έπιφάνεια διαφοράς ί γιά την διδασκαλία τής Λο προγρα,μματΐζει την διδα- στηρια» λειτουρ,γοΰν λόγω
  διοκτητών τέτοιων κέν- γιστικτΐς καΐ ή Χωροφυλα- κτέα ί3λη, μέ σκοπό την ά έλλειψης της κρατικης πά
  κή πρέπει νά προχωρήσει ποφοΐτηση όλοκληρωμένων ρέμθασης άφου άναμφισβή
  στό σταμάτημα της λειτουρ έπαγγελματιών καΐ άνθρώ- τητα όρισμένα αατ αυτά
  πων άπό τό Κέντρο
  τρών. Συγκεκριμένα γιά
  την πόλη μας, ή διαφο-
  ρά βρΐσκεται μεταξύ τοΰ
  «Κέντρου Έιπιχειρ,ησιακών
  Σπουδών» πού διευθύνει ό
  ■ιας τού.
  Έπίσης, ό κ. Μαντιδά¬
  κης, υποστή ρΐζοντας τα επι
  πού διδασκουν είναι χρήσι
  μα· Τώρα πόσο χρήσιμα εί
  ναι καΐ πόσο άπαραΐτητα
  άντατταν- γιά την αναπτύξη τής Έλ
  δών τού. Στόν ίσχυρισμό
  τοΰ κ. Μαντιδάκη, γιά την
  κ· Μανώλης Φουκαράκης χειρήματά τού, άναφέρεται έλλειψη αδείας,
  σέ διάφορα Νομοθετικά Δια τα δτι τα μαθηματα είναι ά ληνικής κοινωνιας κανεΐς
  τάγματα καΐ έπ,εξηγηματι- νωτέρου έτππέδου όπότε ή δέν γνωρΐζει. Άλλά αύτό-
  όίδεια δέν είναι άπαραΐτη- ματα πα,με σέ κάτι πού δ
  τη, άφοΰ δέν γΐνεται £λεγ λοι γνωρΐζουμε: «Ή έκπαΐ
  χο'ς τής ΰλης άιπό καμμιά δευση νοσεϊ...» καΐ δέχε-
  έκιπαιδευτική άρχή· "Οσο
  γιά τό σταμάτημα τής λει
  τουργίας τοΰ Κέντρου ΟΒ5 τι
  ΟΒδ δτι δέν έλέγχεται ά- άπό την Άστυνομΐα, έξέ- ρ.ια, ίδιαΐτερα μαθηματα,
  πό καμμιά έκπαιδευτική άρ φρασε την άιπορία τού, πώς κέντρα έλευθέρων σπου-
  καί δέν £χει πτυχϊο ά είναι δυνατόν μέ διοικητι- δών, έργαστήρια ποικιλλό-
  κές μεθόδους νά λύνονται μορφα κολλέγια κλπ.)
  καί τοΰ Φροντιστηρΐου Λο
  γιστικής τοΰ κ. Γιάννη Μα
  ντιδάκη.
  Ή εφημερίδα μας, μέ
  σκοπό την ένημέρωση των
  ύποψηφιων απουδαστών
  ήλθε σέ έπαφή μέ τούς δι-
  ευθυντές αυτών των κέν-
  τρων καΐ φέρει στή δημοσι
  κές έγκυκλιους, δπου φανε
  ρώνεται ή άναγκαιότητα ά
  δείας γιά την διδασκαλία
  τής Λογιστικής. Έπίσης κα
  τηγορεΐ τόν κ· Φουκαράκη,
  ίδιοκτήτη τοΰ Κέντρου
  η
  ται θεραπεϊες άπό τόν όποι
  οδήποτε πού νομίζει δτι κά
  προσφέρει (φροντιστή-
  στοιχεϊα
  φανοΰν
  ότητα όρισμένα
  πού έλπΐζομε νά
  χρήσιμα.
  Ό κ. Μαντιδάκης ίδιο-
  κτήτης καί διευθυντής τοΰ
  όμώνυμου φροντιστήρΐου ί-
  σχυρίζεται δτι τό Κέντρο
  Έιπιχειρηισιακών Στχουδών
  χή
  νώτατης σχολής
  Σέ 25.000 άντΐτυπα τό καθένα
  ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
  ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  Άπό τόν έικδοτικό οΐκο
  τώγ Άθηινών «'ΥδρΙα» τοΰ
  Γ· Λαδιά έπανεκδίδονται
  τα 6ι6λία τοΰ διευθυντή
  τής «Αληθείας» Κυριακού
  Διακογιάννη, στό έντυπωοα
  ακό τιράζ των 25.000 άντΐ
  τύιπων καθένα·
  Μεταξύ των 6ι6λ1ων
  ποώ έπανακυκλοφοροΰν λό
  γω έξαντλήσεως των προη
  γουμένων έκδόσεων τους
  είναι «Οί σκυλάνθρωποι»,
  τό «ιΠωλεΐται Πατρίς», «Οί
  σαρκοφάγοι τοΰ Έλληνι
  σμοΰ> κ.α.
  ΠΡΟΒλΗΜλΤλ ΤΟΪ ΕΑΑΗΝΙΣΜΟΥ
  Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίοα 1
  μ ού:
  — Στήν νΑγ1α Βαρδάρα τό
  Γυμνασιο στεγάζεται σέ σπίτια
  ττού καλύτττουν δλο τα χοριό.
  — Στήν ΈτΓΐσκοπή Πεδιάδας
  τα κτίριο τού Γυιμνασίου είναι ά
  ττοθήκη.
  — Στό Γι/μνάσιο τού Χάρα
  κα τό νερό άτΓθ^ακρύνεται άττό
  τίς αΤθουσες μέ μοντεράκι.
  — Στις 'Αρχοονες τό καινούρ
  γιο Γυμνασιο ττου άρχισε νά κτί
  ζεται ττριν 4 χρόνΐα είναι για.
  πί. "Εστι τό Γυιμνάσιο — Λι>-
  κειο μέ τούς 500 μαθητές τού
  συστεγάζεται μέ τα Δημοιτκό
  — Στό ΑΛοχό, Π/μνάσιο £γι
  νέ ενας θάλαμος άφοΰ χωρΐο-τη
  κε σέ αϊθουσες μέ κόντρο: -ττλα
  «έ.
  ΊΕδώ, έχομε νά τΓαραπτ|ρήσο
  με £να άνησυχητικό ψαινάμενο.
  Άπό τούς 12.700 μαθητές Γι>
  μνασίου· τού Ν. Ηρακλείου τό
  55ο)ο (7.ΟΟΟ) φοιτοΰν στά Γυ
  μνάσια τής ττάλης τοΰ Ήρακλει
  ου. ΟΙ γονεΐς, βλέτπΌντας τίς έλ!
  λειψεις, την άνάγκη γιά φροντι.
  στήρια( τίς ά—οστάσεις ποθ
  ττρεττει νά διανύει ό μαθητής δ
  ταν δέν βρίσκεται στό χωριό
  τού, τό Γυμνάσιο, στέλνουν τα
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  "Ολους δσους μέ όττοιο'1
  δήπστε τρόπο συμμετείχον
  στό 6αρύ μας πένθος άπό
  τό θάνατο τοΰ άγαιπημένου
  μας συζύγου, άδελφοΰ καϊ
  θείου ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟ
  ΓΙΩΡΓΑΚΗ θεωροΰμε βα¬
  θυτάτην υποχρέωσιν μας
  νά τούς εύχαριστήσομεν
  θερμά.
  Ιδιαιτέρως ευχαριστού¬
  μεν τόν Αρχιεπίσκοπον
  Κρήτης κ. Τιρόθεον καί
  τόγ υπόλοιπον κλήρον,
  τούς καταθέσαντες στεφά
  νους καί δωρεές στήν μνή
  μη τού, καθώς καϊ δσους
  παραβρέθηκαν στήν πάνδη
  μόν κηδείαν τού.
  Οί ευχαριστούντες
  Ή σύζυγος: Μαρΐνα Πά
  παοογιωργάκηι
  Οί άδελσροΐ: Ευάγγελος
  Παιπαδογιαϊργάκης, Μαρία
  Α. Παπαδογιωργάκη, Φώτι
  ος — θεονύφη, Παιπαδογι
  ωργάκης. Ευάγγελος —
  Καΐτη Βασιλειάοδυ, Έμμ.
  — Μαρκέλα Βασιλειάδου,
  Νικόλ. — Όλυμπΐα Βασι¬
  λειάδου, Στυλιανός — Ιω
  άννα Βασιλειάδου, Κατίνα
  Χά Ηρακλέους Χαριτακη,
  Μήνας — Καλλιόπη Έρω-
  διάδου, Ελένη — Μιχαήλ
  Σαμαριτάκης
  Οί λοιποί συγγενεΐς
  παιδία τους στό Ήράκλειο ά~
  γνοώντας τα εξοδα πού όπωσδή
  ποτε είναι σηιμαντικά. Άλλη
  μιά διάσταση τής «δωρεάν τται
  δείας»
  Βεβαία, τα ττροβλήματα δεν
  σταματοΰν στήιν ύλικοτεχνική ύ-
  ποδομή. Έτπεκτεϊνονται στήν ελ
  λείψη καθηγηιτών, μέ άοτπτέλε.
  σμα γι>μναστής νά διδάσκει 6ιο
  λογία ή άνθρωττολογία καϊ θεο
  λόγος Ίστορία ή Γεωγραφία.
  'Ενα άλλο θέμα είναι δτι
  οί καθηγητές ττού διδασκουν
  σέ σχολεΤα κοντά στήν πόλη
  τού Ηρακλείου, δέν μένσυν μό-
  νιμα στό χωρία, δττου ύττηρε-
  τούν καί μόλις τελειώσει τό μά
  θημα φεΰγουν. Βεβαία δέν μττο
  ρεΤ νά γίνει καί άλλοιώς. Στά
  χωρία δέν βρϊσκεται ο—Ίτι νά έ
  νοικιαστεΤ, δέν ύπάρχει πνευμα
  τική, κινήση δέν γΐνονται έκδη
  λωσεις. Γιατί λοιΐττό νά κάθεται
  ό καθηγητης; Αύτό δμως εχει
  άνηρυχητικές συνεττειες, άφοΰ ό
  διδάσκοντας δέν συνδέεται μέ
  τόν κοινωνικό περιγι/ρο των δι-
  δασκομένων καϊ δέν ζεΐ τα προ
  βλήματά τουςι
  Γιά την Μέση 'Εκτταϊδευοη
  μποροΰμε νά ττοΰμε περισσότε-
  ρα. Γιά τό θέσμικό της ττλαίσιο
  γιά την άνάγκη έκσυγχρονισμοΰ
  καΐ έκδηιμοκρατισμοΰ της, γιά
  τίς αλλαγές πού πρέπτει νά γί¬
  νουν στήν διδασκόμενη ΰλη, γιά
  την πάταξη τής ΤΓαρο— αιδεΐας
  κλττ Μείναμε σ' αύτά πού φαί
  νονται, σ' αύτά πού άντιλαμβά
  νεται καί δποιος δέν κινεΐται
  στόν χώρο τής Μέσης Παιδείας)
  οττότε μέ την γνώση αυτών άντι
  λαμβάνεται καί τί σνμβαΐινει σέ
  άλλα όπί—εδά.
  Σηιμείοχτη: Τα στατιστικά
  στοιχεϊα, είναι ά—ό την ερευνα
  γιά την Παιδεία στήν Κρήτη,
  τοά Δ.Ο. Ααμττράκη, ττού ττεριέ
  χονται στό διδλίο «Ή άδικία
  μιά γενιάς».
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τηση διαμορφώνουν την κοινω
  νίκη μας ϋφανση καΐ προσδιορΐ
  ζουν τό στΤγμα τοΰ έβνικοΰ μας
  προσανατολισμοΰ, την Ελευθε¬
  ρία, την Δημοκρατία, την Φιλο
  Ίτατρια, τήν 'Υπερηψάνεια καΐ
  την Πρόοδο.
  Αυτή ή μόνιμη καί διαρκής
  αύτη ή ένσυνείδητη έητιλογή δέν
  όφειλει τό διηνεκές της σέ ττερι
  στασιακούς ττροβληματισμούς
  καί παροδικές τάσεις άνανεώο'ε
  ως, ούτε σέ τταραισθησιογόνες έ
  ξάρσεις ττού προσδίδουν, έναλ-
  λασσόμενες, την ψευδεττίφαση
  της ένότητος καί της τταγιόττι-
  τος σέ κάθε περίσταση, άλλά ά
  ττοτελεΤ μίαν άδιάσπαιστη ψυχι-
  κή όδοιττορία καί στάση καθολι
  κή( πού 6 βηματισμός της ξεκι
  νά μέ ώστι«ά κίνητρα καταβο-
  λές άρχέγονες δσο καί πολυσήι
  μαντες άπτό τα έττιστημονικά
  έργαστήρια καί ττνευμαιτκά κέν
  τρα των Όρφικών καί πρίν άχι
  αύτά, έκεΐ δηλαδή δττου γιά πρώ
  τη φορά άπό καταβολής κόσμοιτ
  γονιμοτΓΟΐήθηκε ό πνευιμαιτκός
  ίπερος τού έλλόγου δντος, ττού
  σφυρηλατήθηικε άρχικά ή έλλη-
  νική έθνική συνεϊδηση καΐ έξετττϊ
  γασε τό φώς της ττανανβρώτΓΐ-
  νης γνώσης....
  Είναι έκίπληκτικά αύτουισία ήτ
  σημασιολογική περιεκτικότης
  των ΐστορικών στιγμάτον στήν
  ττλοήγηση αυτής της μέχρι κατα
  νύξεως συνεττείας των 'Ελλήνων
  επί των αξιών τίς οποίες έ~έλε
  ξαν καί υ'ιοθέτησαν, δπως καΐ ή
  άτΓθλυτότητα των συνθετικών
  στοιχείων ταυτότη,τός των σέ
  κάθε έκπληρωτική τους απτοκο-
  ρύφωση: «"Η τάν ή* έπτΐ τάς»
  — «Μητρός τε κα! τΓατρός τε»
  — «Ελευθερία ή θάνατος» —
  «Όχι στής Σαμαρϊνας τις κορ-
  φές καί στίς ττλαγιές τοΰ Ροΰ
  πελ»!
  'Εξωτερίκευση και άναττέτα-
  ομα τής Τδιας κραυγής πίστε¬
  ως καί συνεττεΐας τού ίδιον Λα
  ου σέ μιά δεκαχιλιάχρονη έσω
  τερική δδευση πάνω στίς Τδιες
  ΐερές άξιες, ενός Λαοΰ άφοσιω-
  μένου στά Τδιο κυρΐαρχικό ίδα
  νικ ό, τ ό άμετάθετο, άναλλοΐο
  το, καταξιωμένο καΐ ττανΐερο (-
  δανικό τή Ελευθερίας!
  Δέν εΐμαστε τυχαΐος Ααός οί
  "Ελληνες! Καΐ βεβαίως άκόμη
  λιγώτερο τνχαΐες δλες οί συμφο
  ρές πού μαστίγωσαν καΐ μαστι
  γώνουν τις σάρκες μας, συμφο-
  ρές πού δέν άττοσκοττοΰν στήν
  βιολογική μόνο εξαφανίση τοΰ
  κυρίως στόν έξανδροτΓθδισμό
  φαλετικοΰ μας κυττάρου, άλλά
  τής πνευματικής μας κληρονοιμι
  άς, μιας κληρονομίας ττού βοή
  θησε τούς ύπανθρώττους τοΰ
  χθές καΐ ύτΓερανθρώττους τοΰ σή
  μερά νά κατεβοΰν άτττό τα δεν-
  τρα, νά βγοΰν άπό τίς σττηλιές
  νά μην τρώνε τα παιδία τους
  ώμά καΐ τα φραγκόσυκα άξε-
  φλούδιστα, μιάς κληρονομιάις
  πού ή στερήση της άττό τούς
  φυσικούς της κληρονόμους όδή-
  γησε τούς απτογόνοι/ς τοθ 'Α-
  ριστοτέλη ύττοζύγια στίς φάμ-
  ττρικες της Γερμανίας, τοΰ Κα-
  ναδά καί τής Αύστραλίας, μι¬
  άς κληρονομίας χρηστικής άττ'
  6λους δσοι έκτοξεύουν σήμερα
  δορυψόρους στό διάστημα καΐ
  ττολι/τέλεΐα καταχρηστική γιά
  τούς συ'μττατριώτες τού Εύκλεί
  δή, τοΰ Ήράκλειτοι/, τοΰ 'Αρ-
  χιιμίδη καΐ τοΰ Πυθαγόρα!...
  «Φταίμ' εμείς γιά την κατάν
  τια μας», είναι τό παραΐπλανη-
  τικά γιά παρανοχΐκούς κατάλληι
  λο μονάχα έγκεφάλους σύνθηΓ-
  ιυα, πού μάς 6άζουν μαστίχα
  στή στομαχική κοιλότητα οί
  ττράκτορες τοΰ ά>νθελληινΐιισμοΰ!
  Ποία κάτω θά δοΰμε ττοιοΐ ά-
  ττό μάς είναι ττράγιματι υττεύ-
  θυνοι πόσο και γιατί.
  Κυρίες καί Κύριοι, τίτλος της
  παρούσης όμιλίας είναι: «Προ
  δλήματα τού συγχρόνου 'Ελλη
  νισμοΰ». Γιά νά 6ρεΤ δμως τή
  λύση τού Ινα πρόβλημα, δύο
  τινά είναι άπταραίτητα! Ή <5ρ- θή παράθεση των δρων τού καΐ ή κατανοήση τους. Τό ττρώτο συνεπάγεται τό δεύτερο. Πρόκειται λοιττόν νά κατανο ηθοΰν τα σύγχρονα έλληνικά ττροβλήματα, θά τταροθέσω τούς δρους πού τα στοιχειοθε- τοϋν. Καί έττειδή δττως άντιλαιμ βάνεσθε δέν ττρόκειται ττερί μα θηματικών μεγεθών άλλά Ιστο- ρικων άπολήξεων, μέ την έννοια δτι £να σύγχροο κοινωνικό, ττο λιτικό ή οίκονομικό γεγονός εί ναι ύποχρεωτικά άττόληξη, ττρο γενεστέρων ζι/μώσεων5 ή άνα- δρομή, η έστω ταχεία καΐ συν τομη, είναι άπταραίτη,τημ Κάτω άπό τίς κοιλότητες δύο τεραστίων τόξων τεμνομένων, γονιμοποιούνται τα γενεσιουρ- γά σττέρματα τού άνθρωττίνουι πολιτισμοΰ 15.ΟΟΟ ττερίποι; χρόνια πρίν άττό την έμφάνιστν τού Χριστοΰ. "Ο,τι σήμερα ύπάρχει στόν κάσμο σάν άνθρώπινο βργο κι δπως ύπάρχει, καλό ή κοχό> έ-
  κεΐ γεννηθηικε, Τό ένα σκέλος
  τοΰ πρώτου τόξου έδράζεται
  στό επτίκεντρο των κοιλάδων
  τής ©ράκης καΐ τής Μακεδονί-
  ας καΐ τό αλλο στήν Κρήτη.
  Τού δευτέρου1 τόξου τό ένα σκέ
  λος πατάει στήν καρυφή τοθ
  τριγώνου Πόντος — Σμύρνη —
  Κύπρος καί τό άλλο άττολήγει
  στό νησΐ των Φαιάκων. Κάτω
  όητ' αυτόν τόν ούράνιο θολο ύ-
  ττσρχουν, δημιοωργοΰν καΐ με-
  γαλουργοΰν "ελληνες.
  (Συνεχίζεται)
  ιόν >ιοιοκινπνι -τού ]ί.ί!ντρου Έπχί.ιρι7ΐ6ΐοΐίΐΙ)ν
  .. ΜΑΜΟΛΗ ΦΟΥΙίΑΡΑΚΗ
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
  Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
  ΤΟΥ ΔΗιΜΟΥ
  Δυά καλλιτεχνικά συγκροτή-
  μοπα ή χορωδία τής 'Εστίας
  Ν. Σμύρνης καί ή Φιλαρμονική
  Δήμου Ηρακλείου θά δώσουν
  μιά συναυλία στό Δηιμοιτκό κη
  ποθέατρο «Ν. Καζαντζάκη» τό
  Σάββατο 2'7 Σεπτεμβρϊου καί ώ
  Ρα 9 μ.,μ.
  Τα δύο αύτά μοοσικά συγκρο
  τήματα θά έκτελέσουν άπό κοι
  νοΰ δνα ττραγραμμα μέ εργα
  των ΟΑΒΚΙΕίίΙ, ΫυΊΙ_|_ΙΑΜ5,
  ΟίθΑΚΑ, ΜΟΖΑΚΤ, ΚίΙΜΕΝΤ
  Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Μα
  κρίδη.
  ΐαί
  νά ΌπαντΜέϋί <>τΚ ΙριιπήΜκ ηού νόν 'ν^νηχν ιω ι γιά
  'τνιτα τοό 'Κ^ντροι/ιΕπιωριθοΐακάΛ' £πουΛ5τΊι'ίπικολίΐίθΐ το λ/.4 τ/ί ΙΙ
  Τό
  Διάτα^μα
  ο 9
  ^ »Αη4 τ»! >Ι«ώθί τού ηοροντιχ νομοι; οίΊίια'τΐΜίί 'αια/κίλΜθτΐϋϋ έ·<α£ί ηοι» δυ> αοοτΐ ο«ια ΐιαι
  ^ψ(|ρανί]ονται οάν 1*ηαώωιΐΊρια &ιωροϋντα "«ργαρτήρια άίυβίγυΛ οπσυυών.ι «ται οί ίόροή
  ^ΐ)5 οιόνΐιΐντθι Ι_ί τιμΐνρρόνται μί φυλακι&Μ .
  'ίώ χα»ρυ νά 'αικ ολιο ^ιο(|ρκιμΊ](ΐί νΐύΛηοι^ΐς άνύγννΐ/ρι&μίν^. καί ψα *ηινήοΛ
  νιο τό '€ΡΚ06τνιρι έ,οκ
  Ό «ΐίρβτΐτϊ >ιόινιι*ών εηανγέΑμ
  ραΐτη βϊντό'αιΐ.
  νό 'ά«ι ηαν.πΐ6ΐΓΐμιαΜο
  ηον 'ί
  Στμ πθρόνρσφο 5 , ,
  ΐτό ^θρτιίρι μπσρεί$ να αα^ίΚ,ν %χη<> νι προκιινίο '»ηο^ίλμ<πο ι^μαθνηωομινθ^ ι νό )ψ({ραη}(ται <>όν ίκηοΐοωτΓΐριο ιό 1φγθ6ΐόρι
  2τκι
  2τκι πορονροφσ 6 ......
  Μπορί.Κ ν ά όίόεΐί μιο τ>£^οίιυίν7 γιό τό χρσιο ηούΛφνθίίΤΛνΐί ό
  ία' Κοτά τό 'αρβρα
  Μ,ι,ΐί,ΐΑ τού ακ/ ι^ιαίίΐαο ηρίηιι
  'άλια γ»ά τη σκ)θ(>ΐ4θ>Ία τκτΐ Λογΐ67ΐκκΙί
  Για ολα ιό ηοροπανιυ
  τό/νομιν<ό (*}μΙ>θν\ο -ιοθ ν,ράιουί μίγ
  Τό »τηουργ£οΕΓ7αι^ίιθτ νιαι θρνκΜ μί χά "'ί
  ο ιθ))ΙΐΗβ
  ιοο ι-739ΐ5ΐΐ6ΐαΐι<ν7/ πού Είναι ου ν οίον οί ΐ)θ0η)'ΠΓ£ί*ϋυ,να όασντοι να ιουΐ ιΐύιωβυηκ Μηίηα,ιημγ ΑΠθ ΤΑ ϋνΙ>ΟΝ!τι1Τ>1Ρ/Α ΙΑΕνθϊΡίΜ ΧΠσν6ΒΝ ΜΑΝΤίΔΑΚΜ
  ι ηινχιο,'