91273

Αριθμός τεύχους

284

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ' αυτόν, «οί) βρΐν
  χώμα, τοθ φράξουν οί <ίλλοι στόμα, προλάβη ν<λ πβϊ μιά συλλαΐή δική τοο ·. ΚΑΧΑΜΤΖΑΚΜΧ Ι ι ι ι ι ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛ ΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διβ-8ον«Α8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜ'ΒΡΙΟΥ 19βΟ ΗΡΛΚΛΕίΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώρνη * — Τηλ, 2Μ.291 Χρόνος 6ος—Άρ. Φύλ. 284—Δρχ 10 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ μεχρισ αναρρησεωσ τού μανου χαρή - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ Άφιερώνεται στόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη καί στούς λοιπούς «όψιμους ήδικολόγους» ΑΠΟ Τ01975 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΜΕ Π ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Καί όμως: τόν Μάνο Χαρή καί γΐ αύτό9 τόν κυνήγη- σανπάλι 'ΘεοίΙΔαίμανες, ΕΠ ΝΕ γνακπή πλέον καί πέραν των όρΐων τής Κρή της, ή περίιπτωση, θλιβερή στ" άλήθεια, τής δεκατετρά χρονης κόρηο τοϋ Δηιμάρ,χου Ηρακλείου κ. Μανόλη Καρέλλη, ή όποια εδωαε άωορμή τ6σο στόν ϊδΐο, δσο καί σέ μερικούς αλλους «δψιρους ήθικολόγους», νά ά- σχοληθοΰνε μέ τό θέμα τοΰ κοινωνικοΰ κινδυνου πού προκαλεϊ νιιά παραστρατηυένη ιιερίδα τής Νεολαΐας μας, πού την άποτελοϋν οί έπονομασθέντες «περιθω- ρειακοι» τύποι. ΜΕ άΦορμή μάλιστα τό λυπηρό αύτο γεγονός, προτά- θηκε άπό τόν ϊδιο τόν πατέρα — Δήμαρίχο καί μερι¬ κούς δ'λλους- ή ε>αρξη μιδς σταυροψορΐας γιά την
  καταστολή τοΰ κακοΰ.
  ΤΕΤΟΙΟΥ εϊδους ουως περιτττώσεις δέν άντιμετωτιϊ-
  ζονται μέ την καταοτολή» άιλλά μάλλον Ρ-έ την πρό1
  ληφη. τοϋ κακοϋ Καί σ' αυτήν ακριβώς την άρχή πι-
  στεύοντας ή εφημερίδα αύτη, άιπό την άρχή τής είκδο-
  οής της άρχιοε νά «χτυτια» την καμιπάνα τοΰ κινδυνου
  γιά νά προληορθεΐ τό κακό. "Οσο σαως την χτυποΰοε/
  αλλο τόσο «χτυποΰσαν» τόν έκδότη της άρκετοί με-
  ταξύ των οποίων καί υερικοί άπό αύτούς πού σήιμερα
  παρουοιάζονται οάν δψινιοι ύποκινητές τής σχετικάς
  σταυροφορίας
  ΠΡΙΝ δμως ποϋυε αλλα οχετικά λόγια, προτιμοθμε
  νά άναφερθοϋιιε οέ νιεοικούς σχετικους άριθμούς
  Πρόκειται γιά όριομένα α>ύλλα τής «Αληθείας» καί
  τίς ήμερομηνιες τους, οτά όποϊα άσχοληθήκαμε μέ τό
  σοβαρό αύτό κοινωνικό θέμα καί τίς έπικίνδυνες προ-
  εκτάσεις τού. Οί άιριθμοϊ αυτών των φύλλων μας, μέ
  τίς άντίστοιχες ήαιερομηνίες, είναι οί εξής: 29 τής
  22)12)1975, 30 τής 29)12)75, 31 τής 5)1)76, 32 τή»
  12)1)76, 35 τής 2)2)76, 36 της 9)2)76, 39)τής 1)3)76
  46 τής 19)4)76 49 τίίς 10)5)76, 56 τής 28)6)76, 57
  τής 5)7)76, 70 τίς 11)10)76, 78 τής 6)12)76, 82 τής
  10)1)77, 104 τής 20)6)77, 131 τίίς 4)11)77, 132 τής
  5)11)77 137 τής 11)11)77, 154 τής 30)1)78, 203 τής
  20)11)78, 204 τής 27)11)78, 207 τής 18)12)78, 212
  τής 5)2)79, 213 τής 12)2)79, 230 τής 2)7)79, 249 τής
  10)12)79, 253 τής 21)1)80, 262 της 24)3)80, 272 τής
  9)6)80 277 τής 14)7)1980
  ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕ ένδιειχτικά στά παραπάνω μας
  φύλλα — γιατΐ καί οέ αλλα έχομε γράψει γι« τό θέ¬
  μα — γιά νά δοΰν δσοι τυχόν ένδιαφέρονται, την σφαι
  ρικότητά τού καί γιά νά διαπιστώσουν την έξελικτική
  τού πορεία, μέχοι πού ωτάσαμε στήν προκεϊμενη πε-
  ρΐπτωση τής κόρης τοΰ Δήμαρχον, που θά μποροΰσε
  νά ήταν καί ή κόρη κάθε άπλοΰ πολίτη.
  ΓΙΑΤΙ τό θέμα — καί νά μας συγχωροΰν δσοι διαφω
  νοϋν ο" αύτό — δέν είναι ή κάθε μομονωιμένη περΐ-
  πτωοη, άλλά είναι ή γενική τού αντιμετωπίση καί κυ-
  ρίωο ή νενεσιουργός τ μάλλον οί γενεοιουργές (για-
  τί είναι πολλές) αΐτίες τού.
  ΕΙΝΑΙ λάθος — μέγα λάθος — νά τα ρΐχνομε δλα
  στούς Νέους, &>τ ωκοί οτούς «περιθωρειακούς» άκό-
  μη, γιατί κι αύτοι είναι παιδία κάποιων γονιών, οχι 6έ
  6αια Δηυ,άρΛων, άλλά δχι καί πολιτών «δευτέρας κα-
  τηγορίας»
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ καί γ: αύτούς τους ϊδιους τους παραστρα-
  τη,μένους, Νέους πάλι έυείς οί μεγάλοι έχομε την με-
  ρίδα τής εύθύνπΓ μας γιά τό δικό τους παραστράτημα
  Ή Γαλάτεια ΚαΓαντΓάκη, τό εϊπε θαυμασία μέ δύο
  οτίχους της:
  Άπό την κόλαοή σου μέσα σοϋ φωνάζω:
  εϊκόνα σου είμαι, Κοινωνία, καί σοϋ μαιάζω.
  ΓΙΑΤΙ δηλαδή νά φταίνε μόνον οί Νέοι κι δχι κι οί
  μεγάλοι, οί πατεράδες κι οί μανάδες, πού ξημεροβρα-
  διάζονται στά χαρτιά καί οτά κουμάρια, πορνεύονται
  ίεροκρυφίως, πού άσχολοΰνται ^^βουνκαντηλια
  Χαρδς σ' ούτον, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλο ι τό στόμα, προλάβη
  νά πεϊ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ- ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραψεΐα Μαρογιώρη) 5
  (ΙΓλατεΙα Άρΐαδΐου)
  Ε1ΒΛ0ΝΙΑΔΙΑΙΑ
  ΠΛΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιουθοντπδ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ: ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΜΕ
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΟΙΝΗΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
  Ερεννα
  ΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ:
  της Μεσογειου!
  ΖΑΡΙΑΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΑΡΧΑΙΑ
  Κρυφές καί γνωστές Λέσχες - Μπαρμπουπέρες μέ τρομερά κόλπα
  ΓΚΛ10ΜΜ.1ΊΛ
  ΣΗΜΑΤΕΜΠ0Ρ1Α
  ΛΓΛΛΜΛΙΛΚΙΛ
  ΧΑΙΝΣΝΑ
  ΧλΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
  ΑΡΧλΙΟΚΑΠΗΑΕΙΑ
  Ο ΚΟΣΜΟΓ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ,.
  ΤΕ& Α) ΒΓΓΡ ΑΓΩ ΑΙ Α
  ΑΦΡ0ΔΙΣ1Α
  ΚΛΟΠΕΣ
  ·· ΠεΡΙΟΥΙΙΕΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΝΥ
  ΧΤΑ ΣΤΗΝ ΑΑΛΑΗ ** ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ
  ·· ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΙ ΠΟΥ ΤΙΝΑΖΟΝΤΑΙ ΙΤΟΝ ΑΕΡΑ " Α-
  ΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΑΑΥΑ
  ΜΟΝΟ '· ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΟΣΟ ΝΑΝΑΙ
  ·· ΣΠΙΤΙΑ — ΚΑΖΙΝΑ " ΧΗΜΑΔΕΜΕΝΑ ΚΑΛΠΙΚΑ
  ΖΑΡΙΑ *' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΚΟΛΠΑ ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΧΑΣΙΣΙΑ ΣΤΑ «ΙΑΛΟΝΙΑ» ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΑ «ΚΑΦΕΝΕΙΑ» ΟΛΟΙ
  — ΝΑΡΚΟΤΙΚΑ — ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΒΙΕΣ — ΓΥ- ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ Α-
  ΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ .ΠΡΟΣΛΠΑ — ΠΟ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΑ-
  ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥ ΖΟΥΝ 50 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΛ-
  ΓΟΥΣ __ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΑΦΡΟΔΙ- ΛΟΙ ΜΟΧΟΟΥΝ ΠΑ 400 ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΪΑ ΣΕ ΟΛΑ
  ΙΙΑ — ΚΡΥΦΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΒΙΖΙΤΑ — ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ιΝΑΓΚΗ: ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ ΑΜΕΣΟΣ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ
  τμ» απο»των ιϊτε λο,κι*»,
  .ιϊτικη «Γερΐΐανι
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ»
  εΰχεται
  ΐΙν3) «αίί ια μή
  ΣΛΤΥΡΙΚΑ ΚΑΛΛΑΝΤΑ
  Καλήν ημέραν αρχονΐες...
  ήμιραν αρχοντις, αν ΐΐναι ορισμος σος
  ^Χριο-του τη θιια Γΐννιιο-η νά πώ στ άρχοντικο σας
  >ιστος γεννάται σημιρον ίν Βηθλιιμ τη παλιι
  οί οιφανο* άγαλλονται χαιρει ή κτησις δλη
  οί μονοι που δ€ν χαιρονται το γίγονός το οραιον
  ^Τναι οί Παλαιστ,νιοι, ττου θυματα ΕβραΐΜν,
  ' αγωνιζονται μιτα πολλων όγων<^ν ττα των Ισρατ^ινων Σιωνιο-τών, Μασονων γινικα 6λύΐν αιπων των όντως παραλόγ(*ν να τβνς ιχουνι έν φαινη των άλογον1 * · * της Πιροιας νρολα6« τονς Μαγους με τα δώρα αλλος σιΐναδίλψος ό μονος Μοτος τωρο, προβπαβΐι νυχβημιρον χορις να χανη τβν καιρόν, • πάση πφΐπτιιθΊΐ τον κοσμο όλον δια μιας ττληρ»ς να τον σκλαβςίοιΐ ψ Προκιιται γιά τον Κισαινγκερ, τον ουγ^ρονο Ιαγο, 'τον δολονονο τ»ν Λα»ν τού πόλιμοκ ιον Μαγο, αυτόν που μττροΐ τού ορ«6ουν τού κοσμοι> οί Διαβολοι
  *» ιτον Υ(" «τ»* τβ» βτιμο.™ χαφιι ι ΣΙΑ. βλΐ»1
  Αυτο — πού δημοσιεύεται αί κλισε παραπάνω — είναι τό φύλλο τής «Αληθείας» υπ' αριθμόν 29, τής 22 Δεκεμβριού 1975, ν«ά τό οποιο μάς επιτέθηκαν καί τότε η «Αλλογή» τού κ. Καρέλλη
  καιΐ α «Μεσογειος» τού Γραμματικάκη, πού σήμερα —τόσο αργοπορη;μένα — «σχιζουν τα ιμάτιά τους» — κυριως ο ττρ)ιοτος — πού Αίς καί ττιρϊμενε νά τον βρεί πρώτα η προσωπική τού ομιο-
  γενειακη τραγωδια, γιά νά δραοτηροοποιηθει... Αλλοιμονο ομως, αν περιμένωμε ν' αρχιζομε τέτοιες κοινωνικές σταυροφορίες, αφου προηγουμένως γίνουν θύματα τα παιδία των Αρχοντων... Ό-
  λα τα παιδία είναι ϊσα — πρεπει δηλαιδη να είναι — τουλάχιστον στη,ν απειλή των κινδύνωνΙ...
  Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^Ι^ΒΙΒ1εβΗΙε^ΒΙΙΙΙΙ^Β·ε·ε"Πε»πιε«εε«ειιιι·ι^^^^^^^^"^™~-ι~·~-
  Κείμενα πού πρέπει νά διαβάϊονται άπό τό εύρύ κοινό
  «ΠΡΟΒΛΗΜΔΤΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΊΣΜΟΥ»
  ΤοϋΙΚΥΡΙΑΚΟΥΐηΐΑΚΟΠΑιΛΙΙΜΗ
  2ο
  Κυρίες καΐ Κύριοι, μην τρο-
  μοκρατείσθε1 Δέν ττροτίθεμαι
  να σάς ταλαιττωρήσω σέ ττακπ-
  γνωστες Ιστορικές ττεριηγήσεις
  Δέν θά άναφερθώ στούς προ-
  γονους μας Δρα6Ί&ς οί όττοΐοι
  με άφετηρια την Κρητη καί τα
  νησιά τοθ Αίγαίου 8000 χρο-
  νια πρΐν άττό τόν Μεγαλέξαν-
  δρο κοτταλήγονν στό Πακιστάν
  καϊ τίς Ίνδίες, ττερνώντας ά-
  ττά την ΑΐγΜΤΓΤΟ γιό νά δηιμι-
  ουργήσουν τίς έκττληκτικες έ-
  στίες πολιτισμόν πού ανεκάλυ¬
  ψε πρόσφατα ή άρχαιολογική
  σκοπτάνη δΐίθνώς γνωστών αύ-
  θεπ-ιών τής άρχαιολογικής έττι
  στήμης Λέν θά σταματήσω
  120 000ΟΟΟ Ίνδών οί ό-
  όμιλοθν ση·μερα διαλέ-
  ς των ΔροΛιδών, δηΛσδή
  τοον τταναρχαιων ττροττελασγών
  Ελλην** Είναι άρκεττά σ-οκα
  ~τ»(ος ά διακεκριμένος άρ-
  ϋολόγος δοκτορ Τσατερζ'
  στό Κίφάλαιο «Φυλετικές μετα-
  ις καί προ ι·<ττορική κουλ > τού μεγάλον έργον τού
  « Ιστορία καί κονλτοθρσ τοϋ Ιν
  δικοθ λαοΰ»; δπως έττίσης καί
  τό τταγκοσμιοι» κΰρσυς άμερΐκά
  νικο περιοδικό «Τζεοιγράφικ μά
  γκαζιν» στό τεθχος τού τού Ία
  νουαρΐου τού 1951 πού μαζΐ
  με την «Ίστορΐα τής ανθρωττό
  τητος» της ΟΥΝΕΞΣΚΟ, τούς πε
  ρίφημους σφραγιδόλιθους τοθ
  ΊνδοΟ άρχαιολογου Μττάνερζι
  καΐ οϊμέτρητα άλλα εύρήματα,
  άττοδεικνύουν περϊτρανα ττως οί
  αττιθάνοι/ πολιτιστικης 6αθμ1-
  δος ττολιτεΐες τού Πακιστάν, Μο
  χενζο ΝΗ-άρο και Χαράπσ; είναι
  εργα των Κρηίτών καΐ ΑΙγαιονη
  σιωτών, χρονολογοΐιμενια 1 8000
  χρόνια ττ Χ
  Δέν θά στιγματισω την άττα
  τη των ξενων καΐ την σκάττιμη,
  άγνοια των ήμιελλήνων Ιστορι-
  κών πού με ταχυδακτυλονργικές
  έττισκιάσεις προσπαθούν νά πεΐ
  σουν ότι ή έλληηνική Ιστορΐα θ£
  τει την πρώτη φράση στό 6ιο
  γραφικό της σημείωμα 2 500
  ),ρονιο: ττΧ. ένώ αυτή ή έττοχή
  οήμερα άπτοδεικνύεται μέ άδιά-
  σειστα τεκμήρια δτι είναι ή ό>
  ■ταριχή τής Μεοελληνικης κα! μό
  νόν περίοδον ,.
  Κυρΐες καΐ Κύριοι, ή σημερινή
  όμιλία δέν φΐλοδοξεΐ έπίσης νά
  δώσει μαθήματα "Ιστορΐας) άλ¬
  λά νά έπισημάνει, δατως τ^δη ε¬
  λέχθη τα σύγχρονα έλληνικα
  προβλήματα, τα: όποΤα δέν θά
  γίνουν ποτέ κατανοητά, έφ' δ-
  σον δέν θεαθοΰν καΐ δέν έξεντα-
  σθοΰν μέσα άττό την διοττηρική
  σωλήνωση τοΰ όμφάλιου λώρου
  πού τα συνδέει καί καταλήγει
  στή μητρα τους, ώστε οί Ιστορι
  κές μεταβλητές νά ύπολογίσουν
  την σύγχρονη σταθεράς την ση¬
  μερινή μ' άλλα λόγια πραγμσ/τι
  κότητα καί νά δοηθήσουν στήν
  έρμηνεΐα, την μέτρηο-η καί την
  έπαλήθευσή τη·ς. Βεβαίως^ γιά
  τους άμΰητους περι τα μαθημα
  τικά, ή κάττως σχΐτματοποιημένη
  αυτή άνατταράσταση συσχετι-
  σμοΰ ιστορικών φαινομένων μέ
  τις γεωμετρικές μεταδλητές κα
  ταντά γριφώδη'ς, άλλά την εθε¬
  ώρησα προσωττικά τόσο προσι-
  διάζοασα στήν άνάλυση μου, ώ
  στε δεν άντιστάβηικα στόν πειρα
  σμό νά ττ> χρησιμοποιήσω.
  Ό Λαος λοιπόν αϋτός ό έλ
  ληνικός ζεΐ καΐ δημιουργεΐ στον
  πανσεπτο τούτο χώρο τόν
  τττόμενο άπό τα δύο τόξα, κα
  θώς προανεφερα- Παρακάμπτω
  τις εΐτΓΐδρομές των άγρίων φυ-
  λων, πού άρχίζουν άττο τό λυκαυ
  γές τής Μστορίας Καΐ ποίος
  δέν όρέχτηκε τούτο το χώμα! Ό
  λοι έφθασαν έδώ κι' δσοι έφτα
  σαν έδώ, κάτι ό καθένας ήρθε
  ν' άρπάξει1 Προμετυ3ΓΓτϊδα στό
  τίλευταΐο μου 6ι6λΐο εχω τή
  φράση. «Πάντα οί ξένοι στερή
  θηικαν, γιά χατήρι μας? έκεΐνο
  ποΰ δέν χρειαζόντουσαν»,..
  Βλοττετε μέ πάση ταχύτητα
  αντιπαρέρχομαι τούς αίώνες, ά-
  φο& τα ττεριθώρΐα δέν μοΰ έπτι-
  τρέπουν την καταφύγη σέ λεντττο
  μερειες Έπείγαμαι καΐ έτηείγε-
  σθε νά δοΰμε καΐ νά ψαΰσουμε
  μαζΐ τό στ)ΐΐρ<χ. Αύτό μάς καί εί αύτό μάς άγχοποτΐζει. Τα ττερσικά κύματα καΐ στί- φη τα σττρώχνει ή Ανατολή, τίς ρωμαικες λεγεώνες ή Δύση, γιά νά φτάσουμε στό πολύ ττρό σφατο χθες> στό 146 π Χ δταν
  τό ρωμαικό πέλμα πρωτάγγιζε
  τόν θεογεννητή Μωριά Άπό τό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οκλίδα 4
  Μέ άφορμή τό τελευταία κωμικοτραγικά γεγονοτα
  Ο ΕΚΔΙΟΓΜΟΣ ΕΝΟΣ
  ή τό κατάντηματοϋ Πανεπιστημίου;
  ΕΚΔΙΟΞΑΝ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓ κ. ΝΕΣΚΑΚΗ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕΓΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Μ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  'Ένας καθηγητής διώχνεται αηό τό ΠανΕΐηστήμιο,
  μέ μιά καθ" δλα ά,ντκ&ατική άπόφασηι τής Διοικούσας
  Έπιτροπής! "Ενας καθηγητής πού τόλμησε καΐ υψαι-
  σε τό άνάστημά τού ένάντια στά άνπδημοκρατικά
  Προεδρικά Διατάγματα!
  Κι' Ιίρχονται στό <ρώς τα δυοάρεστα γεγονότα, νά έΐτΐσφραγίοουν την άνευθυνουπευθυνότητα πού έστι- κρατεϊ στό Πανεπιστήμιο Κρήτης καί νά σκοτώσουν την έλπίδα τοΰ Λαοΰ νιά δνα δημοκρατικό καΐ πριοτο- ποριακό έκπαιδευτικό ϊδρυμα . Τυπική δικαιολογΐα γιά τό διώξηαο τοΰ καθηιγηΓ τή. Δέν είχε τα προσόντα πού προολέπε τό Ύαιουρ- γεΐο. "Ετσι άποφάσισε ή Δ Ε. Ή Δ Ε. ή όποϊα τόν &ρε ρε οτό Ήράκλειο καΐ άνανέωσε τόν περααμένο Φλε· 6άρη τή σύμβασή τού Καθηγητή Άπότολε Νεσκάκη, πρέπει νά τό μά- θεις καλά: Νά σιωπδς δπ κι' αν βλέπεΐς μπ.ροστά σου. Άλλοιώς τό Πανεπιστήιμιο, δέ σέ χρειάζεται. Ό- οο τολμδς ν« παίρνεις θέση, δέ σέ χρειάζεται.. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ Η. . ΑΠΟΛΥΣΗ Ό κ Νεσκάκη ς προσλήφθηκε στό Παν)μιο Κρήτης τα ΚαΛο- καίρι τοΰ 1979 μέ την 8063)30 Ίουλίο υ 1979 άττόφαση της Δ Ε άψοθ κατέθεσε δλα τα άπτα- ραιτητα δικαιολογητικά (βιογρα φικό σΐμείωμα, δημοσιευμένες έ ττιστημονικές καΐ έρευνητικές έρ γασίες του> συμμετοχές σέ σε
  μινάρια καΐ συνέδρια> πιστοποιη
  τικό άττό τήν ,Πρεσέεία μας
  στήν Κολωνία κλπ ) Προηγούμε
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΝΙ ΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  ΓΙΑΝΝΗ
  ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  Κ προσλήφθηκε σάν έπισκέπτης
  καθηγητής, μέ τόν. . τεράστιο
  μισθο των 35 χιλ δραχμών ένώ
  στήν Γερμανία λάμδανε τριπλά-
  σιες άττοδοχές.
  Στΐς 9 Φεδρουαρίου 1980,
  στήν 239 συνεδρΐαση τής Διοιι
  κούσας τού Π Κ. άνανεώθηκε ή
  στρέψει γιά μιά άκάμη. χρονιά
  (τταρά τό οίκονομικό θέ,μα)
  στήν δουλειά τον στήν Γερμα¬
  νία.
  Άλλά άπό έδώ καΐ ττέρα άρ
  χιζουν οί έκττλήξεις Στήν 259
  ναντάς πουθενά Γιατί δν (σχύ-
  ει ό [σχυρισμός τής Λιοικούσας
  μέ ποία κριτήρια γίνονταν οί
  ττροσλήψεις καθηγητών ττού θά
  στό Παν)μιο. Μετά £
  να όλόκληρο χρόνο
  να ό κ Νεσικάκης κατείχε θέση έ σύμδαση τού, πράγμα ποΰ τοΰ
  πιστημονικοΰ συνε,ργατη — έρευ
  νητή σέ Ίνστιτοΰτο Πυρηνικής
  Φυσικής στή Γερμανΐα. Στό Π
  κοινοποιήθηκε τίς 4)3)80, μέ ά
  ττοτελεσμα νά ττρογραμματίσει
  την πορεία τού καΐ νά μην επι
  συνεδρΐαση τής Δ,ο,κούσας, ό~ο ή Δ·Ε· ΤΙίν ^^'Φ1» ^
  τητων δικαιολογητικών. Λΐγο πά
  ράξενο!
  Η ΠΡΑΓΑΑΑΤΙΚΗ
  ΔΙΑΣΤΑΣΗ
  ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
  Τελείως νόμιμα καί χωρις
  'Εδώ τωρα, μ~αίνουν τα πρώ καμμιά συνδιαλαγή ό κ Νεσκά
  τα έρωτήματα. Πώς δουλεύει ή κης κατέθεσε τα δικαιολογη,τικά
  Διοικοΰσα Έπιτροπή. Τόστ> ά- τού καΐ προσλήφθηκε. Τί μεσολά
  νευθυνότητα, άσυνέττεια, προχει- 6ησε μεταξύ 9 Φεβρουάριον κο
  ροτητα, εττιπολαιότη[τα δέν ου-* · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή <Νλ»ο·ι ·. φασΐζεται τελείως ξαφνικά ή μή άνανέωση τής σύμδασης τοΰ κ. Νεσκάκη γιατί τότε άποκαλύ Φθηκε(') δτι δέν εΤχε τα ττροσόν τα πού άηταιτεΐ τό 'ΥπουργεΤο Παιδεΐας
  £ΕΛΙΔΑ ϊ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <(Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ! ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 1980 ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ Ή έκφραστική πρωτοπορία τής χαρακτικής Συνεχίζεται στή Βασιλι¬ κή τοΰ Άγίου Μάρκου ή εκθέση χαραχτικής τής συμ πολϊτιδας Άριστέας Κριτσιυ τάκη, πού ζεϊ μόνιμα στήν Ιταλία μέ τόν σύζυγό της γνωοτό γλύπτη Μανόλη Τζομπανάκη. Ή χαραικτική τής Άριστέ άς Κριτσωτάκη παρουσιάζει κάποια έέκφραστική ίδιαιτε ρότητα, πού ουνΐσταται στό νά δίδει όλοκληρμένες εί- κόνες στίς οποίες βασικό ρό λο διαδρα,ματίζει ή λεπτομέ ρ,εια. Ή λεπτομέρεια έκεΐ- νη πού συχνά θυμΐζει την γλυτΐτΐική τοΰ αντρα της ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΛΤΑ ΣΤΟ "ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ ΛΥΡΑΡΗΔΩΝ,. ΜΕ ΔΑΙΚΑΑΟ ΤΟΝ ΚΟΣΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ (ΙΑΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή καινούργια σχολική χρονιά γιά τούς μικρούς λ.υ ρ,ατζήδες άρχίζει στίς άρ- χές τοΰ Όκτώβρη. Δάσκα^· λος, δπως πάντα- ό Κώστας Μουντάκης καί μαθητές 30 μΐκροί Ήρακλειώτες 9 —15 χρονώιν!_______________ Ή διδασκαλία θά γίνεται πάλι στίς αϊθουσες τοΰ ώδεί ου, πίσω άπό τό «ΑΤΛΑΝ- ΤΙΣ». "Οοοι άγαποΰν την άνό θευτη παραδοσιακή μσυσι κή, άς προλάβουν. Ό Κώ¬ στας Μουντάκης μέ χαρά θά δεχτεϊ νά τούς ύπσδεΐ- ξει τίς πρώτες γαλυφιές πού κάνει τό δοξάρι καθώς χαϊδεύει τής λύρας τα σύρ ματα. Εύτυχώς πού ύπάρχει κι αύτη ή έπαινετή, προσπά1- θεια πού φιλοδοξεΐ νά δώ σει αϊμα στίς καινούργιες γενιές, νά γεννήσει και- νούργιους Ροδινούς καί Μουντάκηδες. Καλή «σχολική» χρονιά λοιπόν καί καλές δουλειές στόν Μουντόκωοτα καί στύς μικρύς μαθητές τού-.. ΤΟΥΡΚΟ-ΧΟΥΝΤΑ! "Αδεία ζήτηοαν οί τοΰρκοι (πηλικκχροροι) άπ' τούς φίλους τούς μεγάλους (άμερΐικανοεβρ,αίους) την «παράσταση» ν' άρχίσουν (ιμέ τό τίτλο) «'Εθνικο — Δημοκρατικο — Σωτήιρες» (τοΰ μεσονυχτίου) καί υποσχεθή τούς δίνουν (μά τύν Άλλάχ) τή Μεσόγειο ν' άδειάιοουν (μέ καζάνια) νά μποροΰν νά ταξιδεύουν μ' άραμπάδες) κι δχι μόνο οί γειτόνοι (μά κι «αλλοι» θά λουφάξουν καί θά τρέιμουν (άπύ (ροβο) τούς τρανούς θαλασσομάχους (μέ τό φέσι κολυμποΰνε) καί τή Μάλτα θά μπορέοουνε νά 6ροΰνε μέοω Ν.Α.Τ.Ο. (στό φινάλε). ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ Ήράκλειο 20—9—1980 ♦♦♦< ►♦♦♦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ Έπιηλα ποιότητος • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑθΕ ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ ΚΛΠ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών Τηλ. £80—689 ΕΚΘΕΣΗ Α': Τέ,ο«α 1821 ΉρΛκλπο Τηλ. 284-75· ΕΚΘΕΣΗ Β':Πλ. Αρκαδίου Ήράχλκιο Τηλ. 289-16· ΕΠΙΓΙΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Μανόλη, Τζομπανάκη, ή λε πτομέρεια πού συνήθως 'έ χει τό ρόλο τής συιμπλή,ρω σης όπτικά (αΐσθητικά) καί έκφραστικά. Ή δουλειά αύτη τής Κριτσωτάκη φανε ρώνει ίνα καλλιτέχνη μέ πλατειά άντίληψη καί ούσι αστική συμβολή στούς είκα- οτικούς κανόνες πού διέ¬ πουν τή δουλειά τοΰ κάθε δημιουργοΰ. Τα θέματα της δείχνουν έπίσης ένα εύρύ κοινωνικό προδληματισρό πού δέν σταματα στήν άρχέγονη κα τάσταση τού άλλά μεγαλώ- νει καί διαφοροποιεΐται συμ φωνα μέ τίς άνάγκες τοΰ σήμερα- Αύτό άκραβώς εί¬ ναι πού δικαιώνει την κοι- νωνική αποστόλη τής Τέ- χνης, μιάς άποστολής πού δέν είναι μιά άπλή θεώρη- ση (άφ' ύψηλοΰ) των γεγο νότων άλλά συμβολή στήν έξέλιξη αυτών των γεγονό- των. Είναι αύτό πού λέμε μετουσιωθή σέ τέχνη των προβληιματισμών καί των έ ρεθισμάτων πού δέχεται ό καλλιτέχνης άπό τό περι- 6άλλον τού. Ή Άριστέα Κριτσωτάκη μέ τή χαραχτική της δια- μαρτύρεται, χωρίς δμως νά μπορεΐ νά χαρακτηριστεϊ ή δουλει« της μέ την πρόκει ρη όρολογία «τέχνη δια¬ μαρτυρίας». Κι ή διαμαρτυ ρία αύτη (άπό τήν όποία δέν λείπουν οΰτε οί αίσθητι κοί κανόνες, ού"τε ή εικα- στική έκλεκπκότητα, άττη χεΐ συνήθως τίς πιό άθωες, τίς πιό άγνές ύπάρξεις: τα παιδία·.. Τελειώνοντας αύτό τό σύντομο σημείωμα όφείλου με νά τονίοουμε δτι ή Ά¬ ριστέα Κριτσωτάκη ύπηρε τεϊ σωστά τήν χαραχτική, ά πσφεύγοντας άντιγραφές καί δίδοντας £ργα μέ τόν οωστό προβληματισμό πού άνεβάζουν τήν τέχνη σέ 6 ψη πιό άνθρ,ώπινα. ΝΙΚΟΣ ΨΙ ΑΛΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΉΤΑΣ Εμμ. Ηρ. Χαριτακη** (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αμφιτρίτης 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Κα66αδίας Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΡΕ- ΝΑυίΤ 4Ι_, όλα τα αξεσουάρ. Πλι>ροφ. τηλ. 221-135 ώρίς
  γραψεϊου.
  Δακτυλογραφήσεις —
  Πολυγραφήσεις, Μαθήμα-
  τα Δακτυλογραφίας
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ-
  ΝΩΛΗ
  Χάνδακος — Εύγενι-
  κοΰ 2 έναντι εφημερίδος
  «ΜΕΣΟΓΈΙΟΣ»
  Μετά τα τελευταία γεγονότα τής Τουρκίας
  Ο ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  "Ενα έπίκοιρο χρονογράφημα τού ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ
  'ΕΞιπίκαιρος^ λόγω τής χοϋν-
  τας στή Τουρκίσ, οσο ποτέ ό
  θαυμάσιος τοΰρκος εύθυμογρά-
  φος Άζΐζ Νβσιν δίνει μέ τό μο
  ναδικό αύτό διήγημα «Ό καφές
  καί ή δημοκρατίαν (έκδ. «Θεμέ
  λιο») δλο τό γνωστό και,... έλ
  ληνικάτατο κλιμα τής έιποχής,
  άσχετα άν γράφτηκε πρΐν πολ
  λά χρόνια.
  Έξήντα πέντε χρονών σήμε¬
  ρα ό Νεσίν (ά—όφοιτος τής Σχο
  λής Εύελττίδων!) διώχτηκε κατ'
  έττανάληψη, καί εμεινε 6 χρόνια
  συνολικά φυλακή. Δέν ξέροι/με
  την τύχη τού σήμβρα.
  Δΰο πράγματα δέν εύδοκι-
  μοΰν στή χώρα μας· τό £νσ εΤ
  ναι τό δέντρο τού καφέ καί το
  άλλο ή Δημοκρατΐα, Καϊ τα δυό
  μάς ερχονται άττ' τό έξωτερικδ
  Στά χώμοπα μας δέν μπορέ
  σαμε ν' άνατττύξουμί μέ κανένα
  τράπο τό δέντρο τοΰ καφέ. Τό
  κλίμα τής χώρας μας> τό νερό
  τό χώμα δέν είναι κατάλληλα
  γιά τήν αναπτύξη τού δένΐτροι;
  αυτού.
  "Οσο γιά τή Δημοκρατΐα...
  Ή άλήβεια είναι πώς δ,τι περ
  νοΰσε άπτό τό χέρι μας/ δέν ττα
  ραλεΐψαμε νά τό κάνουμε γιά
  τήν αναπτύξη της, γιά τήν έ-
  δρσίωσή τη«;.
  Άν κοιτάξετε την Ιστορία
  μας, ττρίν άττό έικοττό χρόνια
  ττάνω κάτω ρΐχτηκε στη χώιρα
  μας ό σπόρος τής Δημοκρατί-
  ΟΧΙ
  ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ
  «ΚΡΟΥΖ»
  άς Είναι έκατο χρόνια ττοΰ δ
  λο λέμε:
  — Αμάν ή Δημοκρατΐα μας
  μπουμπούκιασε!....
  — Ή νεαρή Δη.μοκρατία
  μας!·..·
  — Αμάν τό φιντάνι τής Δη¬
  μοκρατίας!.,.
  Νά είναι δοξασμένος αύτάς
  ττοϋ τή μεγάλωσε μόλις κατσ
  φέραμε τόσα χρόνισ νά φέρουμε
  σ' αι/τό τό άνάστημα την Δημο
  κρατία, έγινε ίνα φιντάνι ή Δή
  μοκρατΐα.
  Άν ξοδεύαμε αύτό τόν κσπο
  των έκατό χρόνων πού άφιερώ
  σαμε στή Δημοκρατίας γιά τήν
  άνάτπτι/ξη τού καφέ, σήμερα ή
  χώρα μας θά γ ι νόταν δάσος ά-
  ττό καφέ, ποΰ δέν τ' άγγιξε ό
  μπαλτάς τού ξυλοκάττου.
  Στό παρελθόν κρίθΐη.^ άπα-
  ραίτητο; δέν τό είχαμε καταλά
  6ει· άντ] νά φυτέψουμε σπόρο
  καφέ, φυτέψαμε τα σττάρο τής
  Δημοκρατίας. «Δόξα τώ ©εώ»,
  αν καί δέν εχουμε καμιά στενο
  χωρία άπ' τή μεριά τής Δημο¬
  κρατίας, εμείς ξέροι/με τό τί
  τραβάμ€ άπτό τήν ελλειψη τοθ
  καφέ. Καφές είναι αθτός!..,. Δέ
  μοιάζει σέ τϊιπατε. Έτσι είναι
  ή Δηομκρατΐα; Καί νά είναι καί
  νά μην είναι τό ΐδιο κάνει._
  "Αν δέν ύττάρχει καφές^ τοθ
  άνθρώτπ-ου τα κεφάλι γυριζει, άν
  δέν ύττάρχει Δημοκραΐτί^ τοθ άν
  θρώττου τό κεφάλι δέ γυριζει. Ό
  καφές μοσκοβολάει, ή Δημοκρα
  τΐα οΰτε κάν βχει μυρουδιά. Τόν
  καφέ τόν βάζεις στά φλυτζάνι,
  τόν πίνεις. Ή Δημοκ,ρατΐα οΰτε
  ■τρώγεται οΰτε πίνεται. Σέ τί
  χρειάζεται αύτη ή Δηιμοκρατία,
  μπορεΐτε νά μοθ πεϊτε;
  Στή χώρα μας έρχεται άπό
  τό έξω(τερικό μπάλικη - απάλι
  κη Δημοκρατία, άλλά καφές δέν
  έρχεται. Τόν καφέ τόν πουλάνε
  τή Δημοκρατΐα τή δίνουν. Ό κα
  φές είναι μέ λεφτά ή Δημοκρα
  τΐα τζάμπα... Γιά τόν καφέ
  χρειάζεται σι/νάλλαγμα, γιά τή
  Δημοκρατΐα τίττοτε δέ χρειάζε¬
  ται.
  Γιά κοιτάξτε τα τί τραβάμε
  άπ' τόν καφέ. Σάμπως δέν εχου
  με συνηΐθίσει στάν καλό καφέ;
  Άμέσως καταλαβαΐνουμε τόν
  καλό καφέ άττ' τόν άσκη,μο, τα
  μπαγιά,τικο άττ' τό φρέσκο το
  οθεμένο άπ' τα σκέτο.
  Ζωή νά 'χουνε μερικοΐ ττατρι
  ώτες μας εκαναν ψεύτικο καφέ.
  Στήν άριχή 6γήκε ό κριθαρένιος
  καφές, δέν έπιασε. "Υστερα 6γή
  κε καφές άπό φασόλια, δέν τό
  ίΚατόπτιαμε. Εμείς σάν εθνος εί
  μαστε θεριακλήδες τού καφέ( άν
  καΐ καταπΐνουμε δλες τίς άπομ
  μήσεις τοΰ καφέ τήν ά—ομΐμη
  ση δέν τή-ν καταστΐνονμε.
  ΤΩ "Υψιστε! Νά γινόταν, τό
  σο δα άπ' δτι καταλαβαΐνουμε
  άπ' αυτόν τόν καφέ) νά κατα
  λαβαΐναμε καΐ άττό Δη,μοκρτΐα...
  ΣΤΟ Π
  θέλετε νά έτατΛχετε μιό. ηραγματικίι εύκαισία,
  αγοραίς πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  ΈΓησκεφθητε μας. θά δχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτα>ση
  Στόχος μας: "Οχι ή απλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον ττΐί πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωορορος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦίΙΝΟ 280—341
  ■ ♦♦» ♦♦♦♦«■»«»«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  "Ολα πτροσεγμένα — Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑ
  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗΣ
  ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΕ
  ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝΤΑΞΕΩΝ ΓΥιΜΝΑΣΙΟΥ
  ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
  1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280457
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΠΩΣ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
  Γράφει ή Άλίκη Έμμ. Διαλυνά
  Τό προβλημα τής Ισστιμί πληρώνει λιγώτερο. Καί τό
  άς μεταξύ των δύο φύλων σπουδαιότερο είναι πώς ή
  όπως ξέρσυμε είναι πρόβλη μισθολογική αύτη διαφορο-
  μα κοινωνικό, πραγμα πού ποίηση σέ βάρος τής γυναΐ
  κάς δέν ουνεπάγεται κανέ
  να ύλικό δφελος γιά τούς
  ανδρες έργαζομένους στό
  σύνολό τους- Σέ περιόδους
  πού ύπάρχει ύπεραπασχό-
  ληση καί άνεργία οί γυναϊ
  κες είναι οί πρώτες πού θά
  σημαίνει πώς συμφέρον
  των περισσοτέρων εργαζο¬
  μένων άνδρών καί γυναι-
  κών είναι ν' άγωνιστοϋν.
  Τό έπιβάλλουν αλλωστε
  πολλοί λόγοι δπως:
  ΛΟΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
  Ό άιγώνας τών γυναι-
  κών είναι αγώνας ταξικός
  καΐ δχι πόλ·εμος ένάντια
  άπολυθοΰν από τή δουλειά
  τους καί ταυτόχρονα ύπάρ-
  χε μεγαλύτερος άνταγωνι-
  στους όΐνδρες. Έπομένως, 8 σμός μεταξύ εργαζομένων,
  ταν μιλδμε γιά άπελευθέ- πού είναι ύποχρεαχμένοι ν«
  ρωσηι τής γυναίκας, μιλάμε δεχτοΰν χαμηλότερο μισθό.
  ταυτόχρονα γιά άπελευθέ-
  ρωση καί τοΰ άνδρα άπό τό
  καβούκι, πού τόν £χει τσπο
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
  Τα μέσα μαζικής ένη-
  θετήσει τό καπιταλισπκό μέρωσης καί οί είδικές έ-
  σύστειμα. Χριεάζεται δμως κπομπές γιά τή γυναίκα
  ουνειδητοπσίηση τοΰ προ- δη<μιουργοΰν τόν τύπο τήα βλήματος καΐ ουνεχής άγω καλής γοΐκσκυρας, τής ώ θ ραίας συζύγου νας. Ό αγώνας αύτός Ο* φέρει άΐποτέλεσμα μόνο δ- χρευτής της λα- καΐ άξιαγάπητης ταν ό στόχος καΐ ή τακτική γυναίκας, μέ άιποτέλεσμα πού άκολουθοϋμε είναι τί- ή γυναικα κλεισμένη μέ- μιοι χωρίς ποτέ νά ξεχνά- οα στο σΠ}τ1 της' να προ_ με, πώς σκοττός μας είναι ή σπαθεϊ νά μοιάσει στά διά άλλαγή τής διά,ρθΐρωσης φορα Πρότυπα πού τής της κοινωνίας. Χρειάζεται τχροσφέρουν. "Ετοι γίνε- νά πειστοΰν τόσο οί γυναϊ- τα1 κατάχρηοη σέ πρσϊόν- κες δσο κι οί αντρες, πώς Τα που είναι βασικά άχρη- οί ρόλοι τους δέν είναι άν στα, αΛλα Πρ,οσφέρουν με ταγωνιστικοΐ, άλλά συμπλη γαΛα κέρδη Οτούς καπιτα- ρωματικοί. Οί κοινοΐ αγώ- λιστές. Καΐ δλα αύτά βέ- νες δμως είναι άπαρ,αίτητοι καί γιά λόγους σκοπιιμότη- τας. Ή άνδροκρατούμενη κοινωνία στήν όποία ζοΰμε μας άφήνει νά δοΰμε καθα ρά πώς τα αίτήματα τών γυ ναικών θά γίνουν εύκολό- άποτέλε- τερα δεκτά δταν ύποστηρι άό εχουν σαν οί πόροι νά χρησιμοποιοΰνται γιά τήν παραγωγή αγα¬ θών, νά χρησιμοποιοΰνται γιά μοντέρνα ροΰχα, πα- πσυτσια, κοσμήματα, καλλυ _ , η ντικά καί κοινωνικές έμφα- χτουν από αντρες. Τωρα βέ νΟΕ1(· 6αια καΐ από μέρους των γυναικών ύπάρχει μιά ά- ττροθυμία καί άπαισοδοξία, Είναι γεγονός δτι τα διά φορα Κινη.ματα δέν έδωσαν τήν προσοχή Πού πρέπε1 ίσως έπειδη ετσι όπως εί- στή διάκριση σέ 6άρος των Α γυναικών. Άπό τήν αλλη μεριά ό φεμινισμός άνταπο κρίνεται στή διάκραση μέ λαθεμένο τρόπο. Καλεϊ τίς γυναΐκες ν' άιγωνιστοΰν έ νάντια στούς ανδρες καΐ δ¬ χι στό σύστημα- Άπαραίτη ναι φτιαγμενος ο κόσμος α πό τους άνδρες δέν είναι κοί τόσο ικανοποιητικάς. ΥιΠΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή μισθολογική διάκριση σέ βάρος των γυναικών συνδέεται μέ την ύπερεκμε τη λοιπόν προϋπόθεση γιά τάλλευση των έργαζομέ- κάθε κοινωνική άλλαγή, εί νων. Οί καπιταλιστές ΐτλη- ναι ή συμμετοχή τής γυναϊ ρ,ώνουν τό καστος συντήρη κάς στά κοινά μέ αλλα λό σης των εργαζομένων καΐ για ή πολιτικοποΐηση της. · τών οΐκογενειών τους πού Οί κοινωνικές δμως άλλα- τό κόστσς αύτό είναι ό μΐ γές θά πραγματοποιηθοΰν σθός τοΰ ά,νδρα έφ' δσο ή μόνο μέ τή συνεργασια καΐ γυνακα άσχολεϊται μέ τα οί των δύο φύλων. "Οσοι πε κιακά. Πολλές φορές σέ ρισσότεροι α,ντρες καΐ γυ έργάζεται μΐα οίκογένεΐα καΐ ή γυναίκα- γιατΐ ό μι- ναϊκες συνειδητοποιήσουν, δτι τα συιμφέροντα τών δύο σθός τοΰ όίνδρα δέν έπαρ- φύλων δέν συγκρούονται, κεϊ. Αύτό σηραΐνει πώς ύ άλλά συμβαδίζουν, τόσο τό καλύτερο γιά τό κοινωνικό σύνολο. "Αντρες καΐ γυναϊ πάρχει μιά τάσηι μεΐωσης τής τιμής τής έργατικης δύ ναμης καί αΰξησης τοΰ κέρ κες, έχουν τόσες ίκανότη- δους. "Ετσι ό έργοδότης έκ τες καί άδυναμίες, πού δ- μεταλλεύεται καί τόν αν- λες είναι άπαρ,αίτητες γιά δρα έργαζόμενο καΐ πολύ περισσότερο τή γυναίκα, ά φσΰ γιά τήν ϊδια έργασΐα την οίκοδύμηση μιας σοσια- λιστικής κοινωνίας, μιδς κοιν(υνίας πιό ανθρωπίνης· ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καΐ 4-30—8 μ.μ ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινοΰ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ-: ΟΙκίας 224608 ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 0.Β.5 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΒΠΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ Σ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ... ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ - Α Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Α - . ΣΧΕΣΕΙ! ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ (ΕπίτΨ°< γεμικοσ επιθεωρητησ επαγγελματικησ εκπαιδευσεωσ) διευθυντησ σπουδών τού ο.β.8. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ~ ^«"ής, πτυχ.ούχος ασ.ο.ε.ε. · ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ - ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" *υΧοΑ°ν<Κ. Πτυχ.ούχος Γαλλ.κοΰ Πανεπιστημίου · ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ — Οικονομολόγος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ - ΔικΠΥορος · ΣΩΤΟΣ ΠΑΙΔΑΚΗΣ - Δημοσιογραφος ι ΕΜΜ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ~ Πτ«ΧιουΧο< αΥΥΑ. Πανίπιστημιου — Μαβηματικός * ί'. Ι ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ... ΟΛΟΣ 1821 ΑΡ. 91 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ. 224.638 Ελεϋθερΐς σπουδές
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΑΣΩΜΑΤΑ - ΣΩΜΑΤΑ
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  «Άνθρωπο βλέ—εις καρδιά
  δέν ξέρει<» λέει ένο λα'ι'κό ρη- τό. Καί πάνω σ' αυτό χτϊζεις μιά ολόκλτγρη ζωή ττού γύρω — τριγύρω βλέττεις. Καί χτίζεται κυριοι αυτή ι> ζωή μέ σώμα
  σάρκας καϊ οστά,, μέ πνοή καί
  ψι»χή, μέ νού καί κρϊση, μέ νέ
  ρό καί φα'ί'. Καί είναι α κάμη ό-
  λα αυτά μιά ζήση, μιά πνοή,
  μιά ζωή πού σϋ πρέπει μέ τό
  σώμα καί την λογική νά βρείς,
  νά δείς καί νά ρυθμκτεις.
  Ακόμα — ακόμα μ' όλα κ ι ό-
  λα αυτά κι αυτά καί τ* άλλα κι
  άλλα νά κόμεις οπογόνους, δι-
  καιώματα καί τάξεις γιά νά 'χΐις
  νά πεϊς κάποτε στ ό ν τελευταία
  σου στιγμή: «...τόν δρομο τε-
  τελεκα...».
  Στήν τάξη μας κύριοιΐ έχωμε
  καϊ έχουνε ξεχσσει κι εμείς καί
  ο* γϋρω μας πΐώς υπάρχουντ άν
  δρες κι άνθρωποι μέ τέτο:α κι
  ολα τ' άλα δικαιωματι ·ά θεία
  προνόμια.
  Μπϊζνες αιώνων, απατεώνες
  καί λύχοι, κλέφτες καί ψυχικά
  αποβράσματα, λουλούδες, μα'ι'-
  μούδες, βρώμοι κι άθλιοι λογι
  ών των λογι|ών αφαίρεσαν κι α-
  φαιρούν κάθε μερά, κάθε ώρα,
  κάθε στιγμή, τα τέτοια μας δι-
  καιώματα.
  Γιατί; Δέν είμαστε άνθρωποι
  εμείς; Δέν έχωμε σώμα γιά αυ-
  τούς, τούς άλλους κι άλλους;
  Π]ώς μάς πέρασαν καί μός ττερ-
  νούν οί σερνάμενες ψυχικές πόρ
  νες των αιώνων μας; Γιά ποιούς
  μάς έχουν; Γιά Κάφρους, γιά
  Μάο—Μάο, γιά ρευοτοπσΐΓνμέ
  νους κοινούς αιχμαλώτους; Γιά
  ποιούςΙΠ γ:ά ποιούςΙΙΙ γιά ποι
  ούς;
  Δέν θέλουμε μωρέ κάρκανα
  αλίπούδες καί νοητικά αποβρά
  σματα τής ακάθαρτης ζωής νά
  ζήσωμε κι εμείς; Τί είμαστε δη-
  λαδή βρέ μαγγσνόΐταιδα τής α¬
  πάτην καί τής αλληνονουνουχεί
  άς πού τα ιμωμιά τής ηλιθιότη-
  τηταί καί τής κοντοφθαλμίας
  όλω ν σας θρέφουν γα'Γδούρια
  μάλλον παρά αγρότες;
  Κάθε μερά πού περνά τό «εί¬
  ναι» μας πέφτει, τό σώμα αί
  κόβει, τα χρόνια μας από τό
  βάρος τής δουλειάς πού μάς έ-
  χει φορτώσει τό ένα κάποιο κοι
  νωνικό σύστημα ασωματοποΐΐί-
  ται.
  Κι όλα αυτά εξουθεν|.όνουν
  την Θέση μας, κόβουν τίς ψυχι
  κές καί πνευματικάς μας δυνά¬
  μεις καί αφαιρούν κάθε αναφαϊ-
  ρετο δικαπωμά μας. Κι όμως ε¬
  μείς σάν άλλοι Γαλλιλαίοι πάν-
  τα λέμε καί πάντα ελπίζουμε
  στά ένα κάποιο «ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙ-
  ΝΕΙΤΑΙ». Κι αυτό γιατί έχωμε
  πίστη, ττεποίθηση, δύναμη καί
  θάρρος οτόν αγώνα τής ζωής.
  Σ' ένα αγιώνα πού τεντωμένοι
  στό ύφος τής Άγιας αποστολήν
  μας αγαπάμε καί προσέχουμε, δι
  ατηρούμε καί θρέφουμε τούς
  άλλους κι άλλους.
  Ακόμη προσηλωμένοι στή
  Γή των πατέρων προγόνων α< χτίζωμε μέ αίμα καί ϊδρω την δυνατή καί προοδευμένη «αύ- ρΐο». Κι όμως κύριοι, αγαπημένα συναδελφούλια μου αύτοι οί άλ λοι κι άλλοι μάς τρώνε καί μάς ρημάζουνε τό βιός καί τόν ί- δρω,τόν κόπο καί τή σοδιά άς αντ ι γιά ευχαριοτώ. Τα ο|ώματα ιδρωμένα, ξερο- ιμηιμένα, ηλιοκαμμένα μέσα στήν πυρά καί τό αστραποβρόχι δέ- χονται καί την προδοσία καΓι την μοιχεία ενός κάποιου μπι σναδόρου ονόματι ξύττνιου. Τί νά γίνει; Τί μέλει νά γϊνει άνθρωπέ μου; θά συνεχίσεΐζ στό «πέκι εφέντημ» ή θά ξεστε- λιώσεις κάποτε την καρέκλα τού θείου κι ανθρωπίνου νό,μου καί νά ζητήσεις εν ονόματι τού νό μου τα δίκαια σου, τα δικαιώ- ματά σου, την ζωή καί 7ήση σου; Τί κΰρ«, τί; Τί θά κάμεις; θά κάμεις επιτέλους σώμα, αισώ ματο εσύ οΐώμα ή θά γελούν καί θά κορο'Γδεύουν οί άλλοι κι άλλοι κι άλλοι εις βάρος σου στούρνο μου αγαπημένο; — Ναϊ, άχι, ναί — ναϊ, όχι νοι- ναίξεις; Τί; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ Ό κόσμος άπό τίς οτήλες των ξένων εφημερίδων ►♦♦♦■ ►♦♦ μεταφροζει η μαρι ψιλακη ΔΙΛΘΕΣ1ΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή «ΑΣ ΤΡΟΙΝΣ Η' ΙΙΝΐηΜ ΗΛΙΔΙΑ Γ ΑΓΗΝΛ ΒΪΓΑΡΙΑ μεσιτΑγορα ΜΑΡΟΥΙΗΣ Π-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ Γιά μιά ϊρήγορη άγορακωλησία τηλεφωνησατΓ. σία τηλ. ϋ.·4ΒΒ8-/ΒΜίΜ ή 'ιιπισκειιθήΤΓ. μας α την Αιευθυνοη Μά χης Κρήτης ι. (Ιί,ω 'απι) την Χανιόπορΐο) Ηρακλειον. Λουισβίλ; Ή πρώτη «άντι πρόσωπος» μη,τέρα περιμέ- νει παιδί τό Νοέμ6ρη. Ή Κάτυ Μπρόφυ, δικηγό ρος άντιπροσώπου μητρότηι τας, εϊπε δτι τό παιδί θά γεννηθεΐ γύρω στίς 15 τοΰ Νοέμβριη. Ή γυναίκα 'έμεινν έγκυ- ος μέ απέρμα άπό τό άρσε νΐικό μέλος ενός ζευγαραοΰ πού δέν μποροΰσε νά κάνει παιδία. Ή κ· Μιπρόφυ εϊπε δτι οί έξετάσεις δεΐχνουν δτι τό μωρό είναι άιγόρι καί δέν παρουσιάζη τό σύνδρομο ΌΟννΐΝ πραγμα πού θά μπο ροΰσε νά 'χε συμβεϊ έξ αί- τίας τής ήλικίας τής άντι- π,ροσώπου μητέρας. Ή γυ ναΐκα αυτή είναι 37 χρό- νων καί μητέρα 3 παιδιών. Ή ΜπρόφΊο είπε δτι τό γκρούπ δέν εϊχε μοντέλο γιά νά στηριχτεϊ νά κάνει £να συμβόλαιο μεταξύ των άναμενομένων γονέων καί τής άντιπροσώπου μητέρας. Επε δτι εκανε έρευνα δύο μήνες περΐπου πρίν σχεδιά σει τό δγγραφο. Τα όνόματα τής άντιπρο- οώπου μητέρας καί τοΰ βιο λογικοΰ πατέρα θά γρα φοΰν στό πΐστποιητικό γεν νήσεως. Κατά την Μπρόφυ τό παιδί πρέπει νά υίοθετη θεΐ νόμιμα άπό την σύζυγο τοϋ βιολογικοΰ πατέρα. Ή Μπρόφυ εϊπε δτι οί γονεΐς σ' αύτη την πρώτη περ,ιιπτακτη δέν εχουν συνα ντήΐσει την άντιπρόσωπο μη τέρα, έχουν μιλήσει τηλε- φωνικά. "Οταν ρωτήθηκε σχετικά μέ τό πόσηι έιπαφή ή άντι πρόσωπος θά ηθελε νά £χει μέ τό παιδί ένώ θά μεγαλώ νει, εϊπε, «δέν νομίζω πρα γματικά δτι θέλει παραΐτέ- ρα έπαφή .μέ τό παιδί παρά νά ξέρει δτι είναι ύγιές καί εύτυχισμένο». Ό ντόκτορ Ρίτσαρντ Λε 6ιν, £νας είδικός πάνω στή οτειρότητα, καί ό Κάρεν Ζέ να ΐδρ,υσαν τόν Φεβρουάρΐο αυτόν τόν σύνδεσμο άντι¬ προσώπου μητρότητας. Ό Ζένα εϊιπε δτι είναι μία άφι λοκερδής όργάνωση πού ί δρύθηκε γιατί ό Λέβιν «πρα γματικά συμπαθεΐ τα ζευ- γάρια πού δέν μποροϋν ν« κάνουν παιδία». Οί άμοιβές πού ζητοΰν οί άντιπρόσωιποι μητέρες κυ- μαίνονται μεταζύ 5 καί 10 χιλιάδων λιρών. Ή Μπρόφυ εϊπε δτι κα τα τή διάρκεια τοΰ άρχικοΰ ουμβούλιου μεταξύ τΰ3»ν ά^ ναμενομένων γονέων καί τοϋ συνδέσμου, αυτή καί ό Λέβιν παραθέτουν δλα τα πράγματα πού θά μποροΰ- σαν νά πδνε στραβά: ή άν τιπρόσωπος μητέρα μπορεΐ νά άλλάξει γνώμη ή τό παι δί ϊσως νά μην γεννηθεΐ ύ γιές κλπ. Τό τρίωρο συμβούλιο λέ¬ γει στούς πελάτες «πώς άρ χίοαμε, πώς δουλεύει τώρα ή διαδικασία μας σέ τί εϊ' δούς έξετάσεΐς ύποβάλλο- με έκεΐνες τις γυναϊκες»· Έκεΐνες οί έξετάοεις πε- ριλαμβάνουν μι« εξετάση γονιμότητας, ψυχιατρικά καί ψυχολογικά τέστ, ϊατρα κό έ'λεγχο στά παιδία τής άντιπροσώπου γιά έπιβεβαί ωοη δτι είναι ύγιή. Μερικά ζευγάρια μιπορεΐ νά ζητή^ οουν παραπάνω τέστ δπως τέστ εύφυΐας τής άντιπρσ- οώπου. Οί πληροφορίες γιά τίς άντιπροοώπους μαζεύονται ο' 2να ύπολογιστή ώοτε ό ονδεσμος καί οί γονεΐς μπο ροϋν νά βροϋν γυναϊκες πού θά ή~ταν £νας κατάλλη λος άντιπρόωπος γιά τό ζευ Πλατ. Δαακαλογιαννπ 20-Ήρα'κλειο τηλ: 288847 χαξιβεύεΕτε καβΊα &φθηνά Λονβϊνο Παρϊαι Μόναχο φρακφοώρτη "Αμστερνταμ Βερολΐνο Βρυξέλλες Καπεγχα'γη ΧτοχόΛμη Βιέννη Α Ε Ρ Άπλο 8900 8500 75ΟΟ 82ΟΟ 87ΟΟ 8800 8500 9900 1ΟΟΟΟ 66ΟΟ 7500 Ο ΠΟΡΙ ΚΩΣ • Επ(ψής Μαβρίτη Μιλανο Ρωμη_____ 12000 12500 10000 10 500 13000 12000 12500 15500 18500 9700 10500 •Αηλό Έπ/φής 8900 13500 74ΟΟ 10500 65ΟΟ 1Ο8ΟΟ Μ έ Πούλμαν ΕΧΡΡΕδδ Λονβίνο 2500 4500 Μιλανο-ΐνΐπο- ___ ___ λώνια-Βενετία 1900 3700 Ναπολη - Ρωμη:___ .___ Φλωρεντία 2500 4500 Βρυξέλλες 22ΟΟ 4000 γάρι. Κατά τή διάρκεια τής έγ κυμοσύνης ό φυσικάς πατέ ρας πρέπει νά άγοράσει συμ βόλαια ασφαλείας γιά την οίκογένεια της άντιπροσώ¬ που μητέρας εάν αύτη πέ- θαινε κατά την έγκ'υμοσύ- νη, καί γιά τό μωρό εάν πέ θάνει ό φυσικάς πατέρας· Ή Μπρόφυ εϊπε δτι ή ύ πηρεσία είναι γνωστή σέ 30 πολιτεϊες καθώς έτΐίσης καί στό ν Καναδδ, Μεξικό, Γαλλία καί Ιταλία. Εϊπε έπίσης δτι κατάλα- 6ε δτι ή άντιιπρόσωπος μη- τρότητα ?)ταν μιά άσφαλέ- οτερη καί πιό οίκονσμική μέθοδος γιά ατεκνα ζευγά¬ ρια νά άιποκτήσουν παιδί παρά νά υίοθετήσουν μωρά σέ μιά παράνομη «μαύρη ά γορά». Μεταφράση άπό την έφΐ>
  μερίδα ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟ-
  ϋΑ^Υ ΝΕΥΥδ
  24—9--80
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  Τά γραφεία τού Αρχιτέκτω-
  νος Γωργ. Ν. Εφακιανάκη καί
  τού Δικηγόρου Νικολάου Γ.
  Σφακιανάκη μετεφέρθησαν οτόν
  4ο όροφο τού Μεγάρου ής
  Κτηματ«κή{ Τραπέζης οδός Ρού-
  σου Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέ-
  κτιον κάθε Πέμπτη θά ευρίσκε¬
  ται εις Αοήμι.
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — 0)Γ
  • ΜΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρήτη
  Τηλ. ΠρακτορεΙου
  224-304 και 224-305
  νεολαία
  Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  ΤΑ ΝΕλ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΛ
  ΠΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΑΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΚΠΜΑΕΥΣΗ
  Πρόσφατα, ή κυβέρνηση
  άνακοίνωσε νέα έξεταστικά
  κυρίως μέτρα, γιά τίς προα
  γωγές των μαθητών στό
  Δηιμοιτκό καί τό Γυμνάσιο·
  Τά μέτρ,α αύτά ήταν μιά μΐ
  κιρή «μεταρρύθμιση» τοΰ έκ
  παιοευτικοΰ μας αυστήμα-
  τος στήν πρωτοβάθμια καί
  δευτερο6άθμΐα έκπαίιδευση.
  Ή «μεταρρύθμιση» αυτή άν
  γίζει όρισμένα %ματα, αιλ-
  λά άφήνει άνέιπαφα πολλ«
  περισσότερα, όπως ακριβώς
  καί ή «ιμεταρρύθΐμιση» πού
  προωθήθηκε άπό τόν νόμο
  309. Σκοπός αύτοΰ τοΰ ση-
  μειώματος είναι νά γίνουν
  περ,ισσότερο κατανοητά αύ¬
  τά τά μέτρα άπό δλους τούς
  αΐμεαα ενδιαφερομένους
  (μαθητές καί γονεϊς)
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
  Έδώ πάρθηκαν γενναϊα
  καί άποφασιοτικά μέτρα·
  Καταργήθηκαν δλες οί προ
  αγωγΐκές έιξετάσεις (στήν
  Ε' καί ΣΤ' τάξη) πράγμα
  πού δίνει σ' δλους τούς μα
  θητές την δυνατότητα νά
  τελειώσουν τό Δημοτικό.
  Πάντως, τά στατιστικά στοι
  χεϊα άναφέρουν δτι μόνο
  τό 3ο) ο των μαθητών παρέ
  μενε στάσιμο στή στοιχειώ
  δή έκπαίδευση.
  "Αλλο μέτρο πού πάρθη
  κε ή"ταν ή καταργήση τής
  δαθμολογίας καί ή προώθηι
  ση τριών χαρακτηρισμών
  (μέτριος, καλός, πολύ κα
  λός).
  Τά μέτρα αύτά, δημιουρ
  γοϋν όρισμένα έριοτήματα.
  Θα <τυντείνουν οτΐ,ν άνύφω ση τοΰ έπιπέδου σπουδών ΐ| θά ^χουν σάν άΐτοτέλε- ομα την παραΐτέρα ύποβάθ μιση τής στοιχειώδους έκ- ΐταιδευσης; Αυτό βεβαία μπορεΐ νά κριθεΐ άφ' ενός άπό τό άοπτέλεσμα καί άφ' ετέρου άν τά μέτρα αύτά δέν είναι μεμονωμένα. Για τί, κακά τά ψέμματα, οί δα σκαλοι πρέπει νά δημιουρ- γήσουν νέα κίνητρια γιά μάθηση οτά παιδία πού ση μαίνει καλύτερη έκπαίδευ ση των δασκάλων, καλυ- τερη ύλικοτεχνική ύπο- δομή, καλύτερες συνθτΪΓ κες δουλειας, έκσυγχρονι- σμό καί έκδημοκρατισμό των θεορών κλπ· κλπ. ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Καί στό Γυμνάσιο, κα¬ ταργήθηκαν δλες οί προα- γωγικές καί άπολυτήριες έξετάσεις έ;τσι< ή έΐτίδοοη των μαθητώιν, θά άιξιολο- γεϊται άπό τόν καθηγητή, μέ 6άση την συμμετοχή στό μάθημα, στήν εκτελέ¬ ση εργασιών, την έπίδοση στά πρόχειρα διαγωνίσματα κλιπ. Όϊ τελικός δέ 6αθμός (οί βαθμοί δέν καταργοΰν ται) θά είναι ό μέσος δ- ρος των τριών τριμήνων. Άπό τόν παραπάνω τρό- πο 6αθμολόγησης γίνεται φανερό δτι ή ένεργή συμ- μετοχή τοΰ μαθητή στό μά θη,μα θά διαοραματίζει κα ταλυτικό ρόλο γιά την 6α θμολογία τού. Σημαίνει δ- μως καί κάτι αόλλο, ή νέα αύτη μέθοδος: Την αυξήση των εύθυνών τοΰ καθηγη¬ τή πού θά πρέπει νά κατα χωρεϊ κάπου τίς επιδοθείς τοΰ μαθητή καί νά δίνει & να άντικιεμενικό βαθμό άτ πό την συνολική παρουσία τοΰ μαθητή ■ "Οσοα κρϊνον- ται άνεξεταστέοι θά έξετά- ζονται τόν Ίούνιο (δχι τόν Σεπτέμβριο). Άδιευκρίνη- οτα παραμένουν έδώ πολ λά σημεΐα. Σέ πάσα καί ποία μαθηιματα θά μένει κά ποίος άνεξεταοτέος, ποίος θα είναι ό τύτιος τής έξέτα σης κλπ. ΕιΤΑΓΩΠΚΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Έδώ τό σύστη4ΐα γίνεται στον 10 σ' δλα τά μαθήμα- δικαιότερο. Στό Λύκειο θά τα είσάγονται· 6) 'Όσοι συγκεντρώ^· α) "Οσοι έχουν τουλάχι · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδο 4 ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ ΤΗΣ Κ Ο Μ Π ΡΑΣ Η! 2 IV. 3 3 1
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρος
  πουπριν με^χωμα Γ,ου
  ι;ν οί αλ'
  ι____
  ςρραξουν οιαλ'λοι
  προλϋβη νρπέι εοοωκαιμ
  δ,ιΚΓγοου ^^
  ν <»/»ιιΐ;ι«κ! Η Ι Ι 29 ΣΕΠΊΈΜΒΡΙΟΥ 1980 " ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ | 39 χρόνια άπό την ιδρύση τού η αι/τίσταση τ ου ΈλληνικοΟ λαοϋ ή άδιαφορία τώνκυβ)σεων τήςδεξιάς Μικρά άφιέρωμα στή μεγάλη έπέτειο «...ΕΑΜ, ΕΑΜ αντιλαλεί όλη η Ελλάδα μιά φωνή...» Αυτό τό αντάρτίκο τραγού δι, πού αντιλάλησε μιά δύσκολη εττοχή στήν Ελλάδα, ίκφράζει μιά αδιαμφκχβήτητη πραγματι- κότητα, μιά αυταπόδϋκτη αλή- θεια. Εκφράζει την οργανωμένη πάλη ενός λαοϋ, ινάντια σ' ένα «ατακτητή, μέσα από μιά μαζι- κή, επαναστατική οργανωθή, μέ σα αττό μιά οργανωθή τού λα- ού. Πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη εϊχε τό ΕΑΜ, χιλιάδες στρατι|ύτες γιά την λευτεριά ο ΕΛΑΓ, όλους τούς νέους η Ε. ΠΟΝ. Μεγάλοι αγώνες, πολλές^ θυΊσϊες, ΐτοτάμι αιίμα στήν μάχη γιό μιά Ελλάδα ελεύθερη, ανε- ξόρτητη κα· κυρίαρχη, πού θά διαφεντεύεται από τό λαό της. Τρόμος γιά τούς φασϊστες καταχτητές οί οργανώσιις αυ- τές τού λαού, πού καθήλωναν στήν Ελλάδα ολόκληρες μεραρ- χ,ίες τού Γ' ΡάΊ'χ μην ετπτρέπον τάς τους νά πολεμήσουν στό Ανατολικό Μέτωπο. Υπερήφα- νοι οί τότε σύμμαχοι γιά την έ- νοπλη αντϊσταση τού Ελληνι- χού λαού, πού δίδασκε στά άλ λα υπόδουλα «θνη τί σημαίνίΐ αγώνας καϊ τί πάλη γιά ένα κα- λϋτερο αύριο. Στίς 27 Σεπτέμβρη τού 1941 δημιουργηθή*! τό ΕΑΜ. Μέσα ό αυτό ισότιμα συμμετείχον ό- λες οί τάξεις καϊ τα οτρώματα τού λαού ποϋ έβλεπον την ανά- γκη τού ένοπλου οπελευθερωτι «ού ογ|ώνα. Τό ΣΚΕ (Σοσιαλισπ κό Κόμμα Ελλάδος), τό ΚΚΕ, η αγροτΐική ομάδα τού Βογιατζή, η Ένωση Λα'Γκής Δημοκρατίας μέ τόν Τσιριμώκο κ.λ.π. Σέ λί- γο διάστημα τό ΕΑΜ ανδρώθη- κε. Έπιασε τόν σφυγμό τού κά θε έντιμου Έλληνα. Έδωσε τίς μάχες τού, ενημέρωνε μέ την ε¬ φημερίδα τού, την «Ελεύθερη Ελλάδα» όλο τό λαό. Δημιούρ- γηισε τόν ΕΛΑΣ, τό ΛαΥκό Απε λευθερωτικό Ιτρατό τό Φλεβά- ρη τού '42. Συγκροτήση πολύ- μορφες επιτροπές γιά νά βοηθή- σει τό λαό. 'Ετσι, λέγοντας σή- μερα αντίοταση γιά την ττερίο- δο 1941—1944 σ' ένα μεγάλο πό σοστό εννοούμε ΕΑΜ, χωρίς νά υποτιμηθεί καθόλου η προσφο- ρά των άλλων αντάρτικων ομά δών (ΕΔΕΣ κ.λ.π.). Καϊ σήμερα 39 ολόκληρα χρόνια, γιορτάζοντας την ίδρυ- σητού ΕΑΜ, τό επισημο κράτος αττουσιάζει. Δέν αναγνωρίζει έ¬ να δυναμικό κομμάτι τής εθνι¬ κήν μας αντϊστασης, δέ,ν ανα- γνωρίζει στήν ουσία ένα ολόκλη ρο λαό πού μέσα από τίς τά- ξεις τού ΕΑΜ έδωσε μιά υσνεχή μάχη, γιό νάναι ελευθέρας αυ¬ τάς ο τόπος. Αυτό βεβαία, δέν έχει καμιά σημασία. Ίσως είναι καϊ τιμή γιά τούς ήρωες τού ΕΑΜ, τού ΕΛΑΣ, τής ΕΠΟΝ, α φού σάν έ- θνική αντϊσταση εκεϊνης τής ε- ποχής έχουν αναγνωρισθή τα διάφορα τάγματα ασφαλείας κ.λ.π. Αλλά αυτή η αδικαιολόγη τη ιστορικά διάκριση πικραϊνιει τούς αγωνΐατές. Γιατί έδωσαν μάχες, αγώνες, καϊ προδόθηκαν. Καί τό αίτημα παραμένει. «Αναγν)ώριση από τό επΐσημο κράτος τής εθνικής ατνίατασης», αναγνωρίση των πιό ένδοξιον σελίδυν τής σύγχρονης ιστορί- ας μας. Ο ΕΚΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδο 1 18 Ιουλίου 1980; έτσί' ώστε νά μή αΛΚχνεώνεται ή σύμβασή τού. *Η απαντήση είναι άττλή καϊ εί) κολη. ΈΞκείνη την περίοδο άρχι- σαν νά ξεκαθαρίζουν τα ττρσγ- ματικά σχέδια τής κυβέρνησης γιά τό Παν)μιο Κρήτης, μέ την ττροώθηση των Προεδρικών Δια- ταγμάτων πού ξεσήκωισαν την αντιδράση των φοιτητών, καϊ ση μαντικής μερίδας τού Κρητικού Λαοΰ. "Ετσι δσοι διδάσκοντες ττήραν θέση καθαρή καϊ σύμφω νη μέ τόν στόχθ; «γιά Ενα δη- μοκρατικό καί σύγρονο Παν)μιο Κρήτης, στήν ύπηρεσία τού λα¬ ού», ήρχισαν νά γράφονται στόν μαυροπίνακα. Οί λέξεις «άνάκλη ση τοΰ ΠροεδρικοΟ Δΐατάγιμα- τος» ήταν κάτι πού δέν μποροΰ σαν νά: δεχτούν νά λέγεται όβπο καθηγητές. Γιατΐ τό Πανεπιστη μιακό κατεοτημένο, πού άρχί- ζει νά ριζώνει καί στό άνανεωτι κό (;) Π. Κρήτης μ' αύτά τα Προεδρικά Διατάγιματα καμου- λαρισμένα περνοΰσε όρισμένες
  «κατακτήσεις» τού.
  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
  Σπουδάζουσα νεολαία
  —ίτ Συνέχεια από τή σελίδα 3
  νούν μέσο δρο πλήρες 11
  (μαζί μέ τό άΐπολυτήραο τοΰ
  Γυμνασιου) άικομα καί αν έ
  χούν σ' ένα μάθημα μέχρι
  καί 7 (τουλάχιστον).
  γ) "Οσοι &<ουν μέσο ορο 13 άνεξάρτητα άΐπο τόν 6αθμό πού συγκεντρώ νούν στά έξεταζόμενα μα- θήματα. Βεβαία παραμένει τό ξε- χωριστό σύστημα έξετάσε- ων γιά τούς δύο τύπους Λυ κειων, παραμένουν οί δύο έξεταστικοί περίοδοι (Ίού- νης, Σεπτέμβρης) καί δποι ος άπστύχει σ' 2να μάθημα την έπομενη περΐσδο δίνει δλα τα μαθήματα. Μέ τα νέα μέτρα έπιτρέ πεται ή μετακίνηση άπό τόν ίνα τύπο Λυκείσυ στόν αλ λο (γιά τούς μαθητές τής Α' Λυκείου) καί έφ' δσον βχουν πβτύχει στούς δύο ιύπους Λυκείου), ένώ οί μαθητές Β' Λυκείου μπο- ροϋν νό γραφτοΰν στήν Α' τάξη τοΰ αλλου Λυκείου (χάνουν χρονιά) Φυσικά τα τελευταία μέ τρ,α είναι τό λιγότερο δημα γιογικά (ποίος θά πόει άπό τό Γενικό στό Τεχνΐκό Λύ κεΐο καί ττοιός θ« δεχτεϊ νά χάσει χρονιά). ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΠΛΙΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 'Αττό τόν άναγνώστη μας, κ. Κώστα Γκόγκονα κάτοικο Ήρα κλεΐου, όδός Διατονιοι; 26 Ν. Σταδίου πήραμε μιά έητιοτολή — διαμαρτυρΐα πού άναφέ.ρεται στήν έγγραφή τού παιδιού τού στήν Αη τάξη τοθ ΔημοτικοΟ. Έτσι, ένώ τό σττίτι τού βρίσκε ται ττολύ κοντά στό 30ο Δη(μοτι κό Σχολειό, ό διευθυντάς τοΰ σχολείου άρνήβηκε νά γράψει τό παιδΐ μέ άποτέλεσμα νά · γρα- φεΐ στό 25ο Δημοιτκό. "Ομως, τό σχολειό αύτά είναι μακριά, άττό την γειτονΐά δπου μένει ό κ Γκόνκονας μέ συνέττεια τό παιδί καθημερινά νά κινδυνεύει ττηγαϊΐΌντας στό σχολειό τού. Τα γενονός αύτό είναι ιτί^χχ γιά πέρα ατταράδεχτο καί ττρέ- ττει ι ά ένδιαφερθοθν δλοι οί άρ μόδιοι φορεΤς (Έπιθεώρηση Δή μοτικής 'ΕΞκπαιδεύσε»ς> διευθυν
  τές σχολείων), άφοθ είναι αδια
  νόητο ένα έξάχρονο παιδΐ νά κά
  νέ ι <αθημερινσ: μιά μεγάλη δια δρομή γιά να πάει στό σχολειό τού, δταν αάλιστα ύπάρχει σχο λεΐο δΐττλα στό σπΐτι τοι/ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Όπως μάς ννώρισε η Δ)νση Γεωργίας Ηρακλείου πού παρα- κολουθεί καί ελέγχει τίς εξαγω- γές των ιΓεωργηι(Ι>ν προ'Γόντων
  από τό Νομό μας, οί εξαγωγές
  ΐΠΓτραπεζίων σταφυλών Ροζακϊ
  συνεχίζονται μέ κανονικό ρυθ-
  μό.
  Έτσι μέχρι οτίς 21—9—80
  εξαχθήκανε 5.684 τόννοι, γιά τή
  Δ. Γίρμανία 2.351 γιά την θλ-
  λανδία2.266 τόννοι γιά την Αγ¬
  γλία 492 τόννοι γιά τό Βέλγισ
  καί την Δανίο 75 τόννοι καϊ γιά
  τήιν Φινλανδία 500 τόννοι. Οί
  παραπάνω εξαγωγές επραγματο-
  ποιήβησαν μέ 247 αυτοκίνητα
  ιμυγεία 2 αεροπλάνα καί 1 ψυ·
  γείο.
  Η μέση σταθμισμένη τιμή
  διαβάσεως στά χέριο τού παρα-
  γωνού είναι 10 δρχ. τό κιόλ.
  Η εξαγωγή επιτρατκζίων στα
  φυλών Σουλτανϊνας ετελιίωσε.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  στόν Μαμωνα, πού «τή βρίακουν» μέ τή «μαύρ,η», πού
  άσκοΰν «κεκαλυμμένη σωματεμπορία», πού «τα σπαί'
  νέ» καί «τα καϊνε» στά μποζουκομάγαζα, πού προσκυ-
  νοϋν «μέ εύλάβεια» κάθκ άνάξιο δέσποτα, πού σπανε
  τή μονοτονία ιί)ς έπαρχιακής μας ζωής καί μέ τό
  «χόμπυ της άρχαιοκαπηλίας», πού άνέχονται» τέλσς
  τούς Άμερικάνους καταχτητές άγόγγυοτα καί πού,
  ένσυνείιδητα ίί άουνείδητα, προσαρμόζονται καί δέχον
  ται τόν Άμερικάνικο τρόπο ζωιης;
  ΠΟΛΛΑ θά μπορούσαμε νά ποΰμε άκόμηι, άλλά άς
  δοΰμε παρακάτω τί έ'γραφε ό Μάνος Χαρής στήν «προ
  φητική» απως — δυστυχως —- άϊτοδεχτηκε, £ρευνά
  τού στήν «Άλήθεια» στίς 22 Δεκεμβριού 1975, μέ τόν
  χαρακτηριοτικό τίτλο «Τό Ήράκλειο: Λάς Βέγκας
  τής Μεσογείου».
  ...ΕΙΝΑΙ τρομαχτικό καί σχε-
  δόν αδύνατον νά πιστειμει κα-
  νεϊς, την ϊχταση τής θλιβιρής
  πραγματικότητος, πού τονίζο-
  με μέ τούς παραπάνω τίτλους,
  τής ερεύνας αυτής, πού έχει αρ-
  χίσει από τό περασμένο καλο-
  καίρι.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά μιά δημο-
  σισγραφική καμπάνια, πού εί¬
  ναι πολύμοχθο οποτέλεσμα συ-
  ζητήσεων καί επικοινωνίαν μας
  μέ ειδικούς, μέ γιατρούς, μέ αρ-
  μοδίους, μί επιστήμονας, αλλά
  καί μέ τούς ϊδιους αυτούς καϊ
  αυτές, πού αποτελούν τή βάση
  τού «Κόσμου καί τού Υπόκο-
  σμου», τής χαρτοπαιξϊας, τής
  αρχαιοκαπηλεϊας, τ|ών ναρκωτι-
  κών, τής πορνείας.
  Η ΕΚΚΛΗΣΗ των ηθών καί
  η καταοτροφική επιβουλή κατά
  των Νέων, αποτελεί κατά τή
  γνώμη μας, ένα αρίστα ωρνα-
  νωμένο σχέδιο αυτΐών πού στο-
  χεύουν τή¥ Κρήτη, εκείνων πού
  επιδιώκουν απώτερους σκοπούς
  σέ βάρος της καί πού θέλουν
  νά ελαττώσουν κάθε είδους ηθι
  κή αναστολή, νά αλλάξουν τό
  εθιμικό πΐριβάλλον καί νά δημι-
  ουργήσουν μιά κοινωνικοηθ'ΐκή
  δομή, κατάλληλη νά δεχτεϊ τή
  «νέα τάξη» πραγμάτων.
  ΟΙ ΜΑΝΙΏΔΕΙΣ χαρτοπαί-
  χτες, οί αρρωοτημένοι χασισο-
  πότες, οί κάθε είδους κάπηλοι,
  οί σεξουαλικά ανώμαλοι, είναι
  ανίκανσι νά πολεμήσουν κάθι
  κίνδυνο, παρόντα καί πρό παν¬
  τός μελλοντικό.
  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ιδεώδη, οί μεγά-
  λες ιδέες γΐνικά, οί ηθικές καί
  άλλες αντιοτάσεις, γϊνονται πιό
  ελαστικές καί τελικά εξαφανί-
  ζονται στούς πρεζάκηδες,
  στούς ναρκομανείς, στούς ντα-
  βατζήδες, στούς χαρτοκλεφτες,
  στούς ομοφυλόφιλους καϊ στά
  τόσο άλλα είδη ή μάλλον φρού-
  τα, αυτού τού «κόσμου καϊ υ-
  πόκοσμοΜ».
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι ιδιαιτέρα
  σοβαρά κάί πολύ επικϊνδυ-
  νο, μέ πάρα πολλές προεχτά-
  σεις.
  ΤΟ ΦΕΡΝΟΜΕ στή δημοσιό-
  τητα, όχι απλ)ώς «κρούωντας
  τόν κώδωνα τού κινδύνου», μά
  χτιιπώντας δυνατά τίς καμπά-
  νες τής κάθε Συνείδησης, τού
  κάθε ανθρώπου, τού κάθε σω-
  στού οικογενειάρχη, τού κάθε
  υγειούς Νέου μας, πού αποτε¬
  λεί την ελπίδα τής Κοινωνϊας
  καί τού 'Εθνους.
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ γεγονότα, τρο-
  μοχτικϊς περιπτώσεις, θλιβερές
  διαπιοτώσεις, συγκλονιστικές
  περιγραφές καταστάσεων, θά
  παρελάσουν από την έρευνα αυ
  τή, πού άς θεωρηθεϊ τό εορτα-
  στικό στικό δ[ώρο τής εφημερί¬
  δας μας, πρός την κοινωνία τής
  Κρήτης καί τού Ηρακλείου ειδι-
  κώτερα. Τής Κοινωνϊας αυτής
  πού — τό λέμε απερίφραστα
  καί υττεύθυνα — κινδυνεύειΙ Τής
  Κοινωνϊας αυτής πού έχει υπο-
  στεί σοβαρές αλλοιώσειςΙ Τής
  Κοινωνϊας αυτής, πού σέ λίγο
  Θά φέρη, δικαιολογημένα, την
  σχεδόν απόλυτη ταύτησή της
  μέ την Θλιβερή κοινωνία τού
  Λάς βέγκας καϊ των άλλων γνω
  στών διεφθαρμένων κοινωνιών,
  πού αποτελοϋν τα θύματα τής
  ΚεφολαιοκρατΜς, τού Ολοκλη-
  ρωτισμού, τής Ολιγαρχΐας, τού
  Κατεστημένου, τού Ιμπεριαλι-
  σμούΙ
  8.0.8. Ναί, τό ξαναφωνάζω-
  με:
  8.0.8. Ναί, τό ετταναλαμβά-
  νομε δ.0.8.
  ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση α-
  στραπιαιϊα επέμβαση τού κ. Εί
  σαγγελέα (καί των άλλων συνα
  δέλφων τού όλης τής Κρήτης)
  μιά πού τα αρμοδία καί αμέσως
  σχετιζάμενα όργανα Ασφαλείας
  δέν έχουν την δυνατότητα ϊσως
  νά δράσουν δυναμικά καί αποτε-
  λεσματικά. Διαφορετικά, δέν εν
  νοείται νά συμβαιϊνουν τόσο καί
  τόσα καί νά μην υπάρχη αντϊ-
  στοιχη ενημέρωση καί γενκιά α
  ποτελεσματική αντιμετωπίση.
  ΖΗΤΟΥΜΕ, όμως καί αυτό εί-
  να ιτό ίδιο σπουδαϊο καί απο-
  τελεσματικό, την εκδηλώση εν
  διαφέροντος όλω ν, αρμοδί¬
  ων καί μή, γιατί όλο ι είμαστε
  στήν περϊπτωση αυτή, αρμόδι-
  οι καΐ υπεύθυνοι.
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, Εκκλησιαστικοί, Ε-
  πιστημονικοϊ, Κοινωνικοί Πνευ
  ματΓκοί κλπ., παράγοντες, οργα
  νώσας, άτομα, πρέπει νά βοη-
  θήουσν καί νά δραστηριοποιη-
  θοών, άν θέλουν:
  —Νά σταματήσουν νά παϊζον-
  ται περιουσίες στά ζάρια.
  —Νά μή γίνωνται αρκΐτοί νέ-
  οι κλέφτες, ομοφυλόφιλοι, διε-
  στραμένοι, ναρκομανείς.
  —Νά μή γίνωνται πολλές κοπε-
  λίτσΐς όργανα των σεξουαλι
  κων ορέξεων των διαφόρων γιά
  λίγα εκατοντάδραχμα.
  —Νά μή χαλούνε οικογένειες ε-
  πειδή αι ίδιοι οί σύζυγοι οδη-
  γούν τίς γυναίκες τους σέ επι-
  κερδείς γνωριμίες.
  —^Νά μή κυκλοφορούν «αγό-
  ρια» ντυμίνα κορίτσια καί «κο
  ρίτσια» πού ενεργούν σάν αγό-
  ρια.
  —ιΝά μην υπάρχουν τόσες καά
  τοσες έντονες συγκίνησις τής
  νϋχτας, μέσα σί «ειδικά στέ-
  κια» πού λέγονται «μπαρμπουτι
  έρες», «σκυλάδικα», «παιδικές
  χαρές», «κωλάδικα», «παράδει-
  σοι», «ζούλες», «μπουρδέλλα —
  λέσχες», «καλά σπίτια», «ιδιωτι
  κά πρεβαντόρια», κλπ. κλπ.
  —Νά μην παϊζωτναι ζαριές των
  150 χιλιάδων δραχμών.
  — Νά μην υπάρχουν «επιχειρη-
  ματίες» τής λευκής σάρκας,
  (ατατρώνες», ατσάτσοι», «νταή-
  δες», «προστάτες», «έμποροι
  τής μαύρης» καί άλλοι, πού
  φτάνουν νά βγάζουν καΐ 50 χι-
  λιάδες «μεροκάματα», την ώρα
  πού τό 8Οο)ο τού Ηρακλειώτι-
  κου κοινού, αγωνϊζονται γιά έ¬
  να μεροκάματο των 500 δραχ¬
  μών Ι
  ΜΟΝΟ μέ γενική αντιδράση.
  Μόνο μέ κοινωνική, λα'Γκή κινη
  τοποϊηση, θά αποτρέφωμε τόν
  κίνδυνο. Μόνο έτσι θά σίώσωμΐ
  τή Νεολαία μας, την αυριανή
  μας ελπϊοα, ποϋ κυνηγιέται μό¬
  νο τό επίλεκτο κομμάτι της
  πού πολιτικοποιεϊται, δηλαδή
  ανατττύσσίται καί αφήνετο ι α-
  σύδοτο εκείνο τό κομμάτι τής
  Νεολσϋας πού παμασύρεται σέ
  κάθε βρωμιά, σέ κάθε παρανο-
  μία, αί. κάθε ανωμαλία, καί πού
  «χρησιμοποιεΐται» ασύστολα α
  πό τούς «στυγνούς κοινωνικούς
  δολοφόνους», πού εξυπηρί-
  τούν έτσι, περνώντας καί τή ζω
  ούλα τους ευχάριστα, τα σατα
  νικά σχέδια τού Διεθνούς Ιμπε
  ριαλισμού. Αυτού τού θεριού,
  πού πάει νά μάς καταπιεϊ ό-
  λους.
  ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ τό παιδί σας
  νά είναι, άν δέν είναι ήδη, ένα
  από αυτά πού χρησιμοποιείται
  στό «κοινωνικό όργιο», πού ή¬
  δη αρχίσαμε νά σάς περιγράφο-
  με καί τίς λεπτομερείς τού ο-
  πούου θά δώσωμε σέ συνεχει-
  £ς·
  ΑΦΟΒΑ καί ΥΠΕΥΘΥΝΑ ξε·
  κινάμε σήμερα την «καινωνικοη
  θική εκστρατεία» γιά τή διασώ¬
  ση ενός κομματιού τής Ελληνι-
  κής Επικράτειας, τής περήφανης
  ΕλΑηνικής Κοινωνϊας.
  ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕΙ...
  Μ. Χ.
  22)12)1975
  ΜΑΗΚΕΤ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  ΟΙ ΠΡΟΖΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΑΑΔ
  ΑΚΙΕί 3 κΐλών δρχ· 275
  ΤΕΤ μεσαϊο » 35
  ΦΥΤ,ΙΝΗ 2,5 κιλών > 285
  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΕΟΤΈ » 20,50
  ΠΟΛΠΕΤΕΣ ΚΝΌΚΚ » 12
  ΦΑΒΑ κομμένη Τριπόλεως 1)2 κιλό > 32,50
  ΜΑΡΜΐΕΛΑΔΕΣι 400ΟΚ. » 22
  ΟΥΖΟ Μπουτάρη 670 ΟΚ. » 88
  ΛΑΚ ΡΑ1-ΈΤΤΕ 450 ΟΚ. » 118
  ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ή δωδεκάδα > 96
  δυΡΕκ ΜΑΚΚΕΤ
  χαλκιαδακη
  ΤΗΛ. 283.327
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τε μέχρι τό Ι 8'2Π, Ι 967 όλάκλη
  ρα χρόνια ή Έλλάδα δέν ύττάρ
  χει! Είναι δόλια τα δσα άντιθε
  τα λέγονται καί στοχεΰοιον στά
  νά συσκοτΐσουν τούς άφελεΐς
  καί τούς άδαεΐς, νά τταραττλανή
  οουν καί νά όδηγήσουν την ση
  μερινή άδύναμη έλλη,νική σκέψΓ)
  άδύναμη καθότι συσκοτισμένη,
  σέ όλέθριες κατει/θύνσεις, Γιατί
  όταν £νας λαός δέν γνωρίζει σω
  στά την Ίστορία τού, δχι μάνο
  δέν άντλεΤ τα άπταραιτητα στοι
  χεία συσχετικού προβληματι-
  σμοΰ άλλά άδυνατεΤ νά έξάγει
  όρθά συμπεράσματα καί χρήρι-
  μα διδάγματα, γιά νά διοομορ
  (Ιχόσει όττλισμένος τό παρόν καί
  νά προγραμματίσει όρθολογικά
  τό μέλλον.
  Οταν κλεΐνουμε εΐδικά εμείς
  οί Έλληνες την Ίστορία μας
  στό φέρετρο τής τΓλάνης, τνλι-
  γμένη στό σάδανο τής λήθης,
  άνοίγουμε τόν τάφο των προσδο
  κιών μας. Άν θέλοομε να εΤμα-
  στε ένας Λαός δίχ«ς μνήιμες, εΐ-
  ναι τταράλογο να θεωρούμεθα
  λαός πού δικαιούται νά τρέφει
  'Πάνω άιπό 24 ώρες δυό πού γεματοι περιέργεΐα έ- έλπί6εζ. <Η σ~ολΐθ«ση τής ίστο Παπάδες- έξορκιστές στόν "Αγιο Νικόλαο παπάδες της έκκλησίας της οιπευσαν νά πορακολουθή- 'ΑγΙας Τριάδας «διάβαζαν» σουν τΟ- θα01αα· Τελικά, άφοΰ τό κακό πά ράγινε, έπενέβη ό Είσαγε λέας τοΰ Άγίου Νικολάου καί Άστυνομικά δργανα ά «ξόρκιζαν» μιά «δαιμο- νιομένη» 50 χρονη γυναίκα μέσα στήν έκκλησία! Ή γυναίκα ποί' έπασχε πο,μάκρ.υναν την άρρωστη άίτό έπιληφία, μ' α(>τό τόν όπό τα χέρΐα των παπάδων
  τρόπο, βγΐνε θέαμα γιά 500 _ έξορκιστών, μεταφέρον-
  περίπου Άγιονικολιώτες, τάς την στό Νοσοκομεΐο.
  οικής μνήμης δέν μάς τροφοδο
  τεΤ μέ μάρμαρα κατάλλη,λα νά
  κτΐζουμε Σίχολεΐα ποθ θά αΐμο-
  δοτήσοι>ν τό έθνικό μας αύριο,
  άλλά κατάλληλα νά θεμελιώνου
  με Μαυσωλεϊα γιά νά έναττοθέ-
  τουμε τίς σορούς των φιλοδοξι-
  (Συνεχϊζεται)
  λΟΓΙ
  Α ΜΑΝΤΙΔΑ
  καί Καθηγητές Παυεπιστημίωυ έχουυ διδάζει γιά μιά έΒδομάδα στά ιοροντιστήριά μας
  ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ιΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΓΉιΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΙνΙΑΤΑ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗιΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΟΙ-
  Δ. ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ: Τ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Μ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΔΕΛΙΒΑΝΗ: Τ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ν. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΠΙ 15ΕΤΙΑΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
  ΗΛΟΠΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 1.500 ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΕΚΛΑΙ ΚΕΥΜΕΝΗ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  1. ΑΡΧΑΙ ΓΕΝ Ι ΚΗΣ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ, Μ. ΤΣΙΜΑΡΑ τ. καθηγητού τής Ανωτατης Εμπορικής
  2. Η ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Ι. ΧΡΥΣΟΜΕΡΗ τ. καθηγητού τής Ανωτατης Ε ιπορικής
  3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΠΣΜΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τ. καθηγητού τής Ανωτατης Βιομηχανικώς Πειραιώς
  4. 1η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ σε αληθινα βιβλία σέ 40 μερίς μετά την έναρξη τής φοιτήσεως
  5. ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  6. ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ » » » χ
  7. ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ » » » »
  8. ΛΟΠΣΤΙΚΗ Γ. ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ »
  9. ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ » » » »
  10. 2η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ μέ όλα τα νομότυπα έγγραφα σέ αλι>θινά βιβλία
  Οί σπουδαστές μας έχουν καταλάβει θέσεις σέ δλες
  τίς τράπεζες καί δημόσιες 'ΥΐτηρεσΙες.
  Μόνο στήν "Ενωση Γεωργ. Συνετ- "Ηρακλείου έρ-
  γάζονται σήμερα οί παρακάτω πού έ^μαβαν χά Λογι-
  στικά σέ μας.
  1. Μακράκης Γεώργιος
  2. Μπριτζολάκης Έμμαν.
  3. Μπορμπαντωνάκης Δημήίτριος
  4. Σχοιναράκη Σο^ρία
  5. Νταούτη Κων)να
  6 Δρίμη Ειρήνη
  7· Φραγκιαδάκης Μιχαήλ
  8. Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ
  9. Χαρουλάκης Κων)νος
  10. Στεφανάκης "Εμμανουήλ
  11· Μελτζάνης Αντώνιος
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ
  1. Διδασκεται τό Ημερολόγιον — Συγκεντρωτής
  διηλ. όλα τα Λογιστικά βιβλία εμφανϊζονται σέ ένα μόνο βιβλίο
  2. Όλα τα βιβλία είναι σέ κινη τα φύλλα
  ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
  ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ιΜΑΣ
  Οί παρακάτω έηιστήμονες £χουν έγγραφεϊ στά ΛΟ
  ΓΙΣΤΙΚΑ μας
  1 Άργυράκης Έμμαν. γεωπόνος
  2. Γαρυφαλάκης Ιωάννης φιλόλογος
  3. Γιούρης Στέργιος Έπιθεωρητής Κοινων. Ύπηρ,.
  4. Γρηγοράκης Κων)νος Πτυχιοΰχος Παντείου
  5· Λιανέρης Ανδρέας δικηγόρος
  6. Λιανέρης Χαράλαμπος πτυχιοΰχος ΑΒΣΘ
  7· Μαρκομιχελάκης Σ. πτυχιοΰχος οίκονσμολόγος
  8. Μαρινάκης Μάρικος δασολόγος
  9- Όρφ·ανουδάκης Βασίλης οίκονομολόγος
  10. Τσιμπογιάννης Χαράλαμπος πτυχιοΰχος ΑΒΣΠ
  11. Καρδουλάκη Πόπη δικηγόρ,ος
  12· Σαπουντζής Γεώργιος γεωπόνος