9128

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  'Από τάς δηλώσεις τού κ. Παπανδρέου
  Πιστεύω είς τόν Προσκοπισμόν διότι κατά τό παρελθόν επέδειξε
  ύψίστην εθνικήν δράσιν. Ή Κυβέρνησις θέλει ένισχύσει πάση
  δυνάμει τοθτον ήθικώς καΐ ύλικώς.
  Είς την σχετικήν περί έξωσχολικής διαπαιδανωγήσεως τής νεολαί-
  άς ούδεμΐα άλλη οργάνωσις άναφέρει πλήν τού προσκοπισμοθ.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛεΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-53
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ „ 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι4ΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 34
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΠΖΑΚΗΣ
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  "Ενα άπό τα σοβαροτέρα ζητήμα-
  τα, τα όποΐα αυτήν την στιγμήν άπα·
  σχολοΰν τούς άρμοδίους, άλλά κυρί-
  ως τούς κατοίκους τής πόλεως τοθ
  Ηρακλείου, είναι τό ζήτημα τής στε-
  γάσεως.
  Τό δυστύχημα είναι δτι δέν πρό-
  κειται νά λυθή ταχέως, κατά τρόπον
  οριστικόν, άλλά οδτε καί φαίνεται
  τουλάχιστον, έστω καί προσωρινώς
  νά είναι δυνατόν νά τακτοποιηθοΰν
  οί κάτοικοι—οί μόνιμοι—τής πόλεως
  μέχρι τής ριζικής έπανορθώσεως των
  καταστροφών.
  Ή όριστική αποκατάστασις δέν
  είναι τοθ παρόντος. Κάποια μερά
  θά ίδωμεν τάς τεχνικάς υπηρεσίας
  καί τα συνεργεΐα νά άνοικοδομοθν
  την πόλιν, έν τω μεταξύ δμως είμεθα
  ύποχρεωμένοι έκ των ενόντων νά ε¬
  ξασφαλίσωμεν κατοικίαν είς τούς ε¬
  πί τρΐα καί ήμισυ ετη ταλαιπωρηθέν-
  τας κατοίκους, καί νά εύχηθώμεν
  νά λήξη δσον τό δυνατόν ταχύτερον
  ό πόλεμος διά νά ελπίσωμεν καί είς
  την ταχυτέραν αποκατάστασιν.
  Αί Αρχαί τής πόλεως άμα τή έγ-
  καταστάσειτων εσκέφθησαν την σο
  βαρότητα τοθ ζητήματος καί έΐτελή-
  φθησαν αύτοΰ. Συνεκροτήθη ή λεγο-
  μένη Έπιτροπή Στεγάσεως, καί έ-
  πληροφορήθη τό κοινόν, δτι δύναται
  διά μιάς αίτήσεώς τού νά έξεύρτ)
  κατοικίαν.
  Δυστυχώς δμως τα πράγματα δέν
  άντιμετωπίσθησαν άπό τής πραγμα-
  τικής των δψεως έξ άρχής.
  Πρώτον διότι ή σχηματισθεΐσα Έ¬
  πιτροπή δσβν καί άν έπιθυμή νά ί-
  κανοποιήση τάς ανάγκας καί δσον
  καί άν έχη διάθεσιν νά εργασθή, α¬
  δυνατεί, καί δεύτερον διότι τόσον βί
  άστεγοι, έμφανίζονται παραγνωρί-
  ζονιες την πραγματικήν κατάστασιν,
  δσον καί βί έχοντες την τύχην νά
  είναι έστεγασμένοι φροντίζουν διά
  διαφόρων μέσων νά άποφύγουν μί¬
  αν θυσίαν έπφεβλημένην, καί κρα-
  τοΰν είς την διάθεσιν των ολοκλήρους
  κατοικίας δυνάμενος νά στεγάσουν
  καί άλλας οικογενείας. Σήμερον έ¬
  καστος θεωρών τόν εαυτόν τού άστε
  γον είτε διότι είναι πράγματι, είτε
  διότι έπιθυμεΐ μίαν καλύτερον στέ
  γήν, ϋποβάλλει μίαν αίτησιν έν ά-
  γνοία τοΰ τε ένοίκου καί τοΰ ίδιοκτή-
  τού, ύφαρπάζει μίαν απόφασιν καί
  σπεόδει νά την εκτελέση.
  Πλεΐστοι συμπολίται είναι είς θέ¬
  σιν νά άναπαραστήσουν την άνεκ-
  διήγητον είκόνα πού έχουν παρακο-
  λουθήσει.
  "Επιπλα καί σκεύη επί τού πεζοδρο-
  μΐου, παιδία καί γυναΐκες άλλόφρο-
  νες, άνδρες μηνύοντες, ένοπλοι α¬
  πειλούντες.
  Έν τφ μεταξύ καί μέχρις δτου καί
  τό τελευταΐο παληόξυλο τοθ σπητιοΰ
  πεταχτή στό δρόμο, ό ένδιαφερόμε-
  νος σπεύδει καί μέ μεγάλην ευκολί¬
  αν, κάποτε, άκυρώνει ή άναστέλλει
  την εκτέλεσιν καί έπεται συνέχεια:
  ΑύτοΟ τοθ εΐδους αί σκηναί κατήν¬
  τησαν συχνότατον θέαμα καί δέν
  κολσκεύουν βεβαία οϋτε τό Κράτος
  ουτε ήμδς.
  Φρονούμεν δτι εάν ύπήρχε κάποιο
  σύστημα είς την δύσκολον αυτήν ερ¬
  γασίαν πιθανώτατα ή κατάστασις
  νά ήτο διαφορετική, καΐ ϊσως μάλι-
  στα νά εΐχε λυθή υπό τύπον προσω¬
  ρινόν πάντοτε.
  Πρός τουτο κατ' αρχήν θά Ιπρεπε
  νά συσταθή ή Έπιτροπή παρά προ-
  σώπαν, λόγω θέσεως καί είδικών
  γνώσεων, δυναμένων νά προσφέρουν
  θετικήν υπηρεσίαν. Ή Έπιτροπή αυ¬
  τή θά ηδύνατο νά .διωρίση. Ύποεπι-
  τροπάς κατά συνοικίας είς τάς οποί¬
  ας θά επρεπε νά λάβουν μέρος δύο
  κάτοικοι έξ έκάστης συνοικίας, Ενός
  τεχνικάς, ε'νας άστυνομικός καί είς
  ή" δύο έκ των άστέγων.
  Σκοπός των 'Υποεπιτροπών αυτών
  θά ήτο νά περιέλθουν ολόκληρον
  την πόλιν, πάντοτε κατά συνοικίας
  Τοΰ Συνεργάτου μας Σ.
  καί νά καταγράψουν έπακριβώς τα
  δωμάτια καί διαμερίσματα τα όποΐα
  θά ήτο δυνατόν νά διατεθοΰν.
  Έπειτα καί παραλλήλως πρός την
  εργασίαν ταύτην θά επρεπε νά κλη-
  θοΰν οί άστεγοι νά ύποβάλουν τάς
  αίτήσεις των είς τάς οποίας νά άνα-
  φέρωνται όρισμένα στοιχεΐα: ήτοι
  έκ πόσων μελών άποτελεΐται ή οίκο-
  γένεια, πού στεγάζεται σήμερον, καί
  διατί άναγκάζεται νά ζητή νέαν στέ-
  γην, δπως έπίσης θά ήτο δυνατόν νά
  ζητηθοθν καί άλλαι πληροφορίαι,
  εάν επί παραδείγματι ό αίτών ήτο
  πράγματι κάτοικος "Ηρακλείου κατά
  την έναρξιν των έπιχειρήσεων ενταύ¬
  θα ή άκόμη καί όσας θά ένόμιζεν ή
  Έπιτροπή άναγκαίας, διά την καλυ-
  τέραν εξυπηρέτησιν τού σκοποθ της.
  "Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή Έπι¬
  τροπή θά ήτο είς θέσιν νά γνωρίζη
  τούς πραγματικούς άστέγους καθώς
  έπίσης καί τα διαθέσιμα διαμερίσμα
  τα καί δωμάτια ινα τα κατανείμη
  αναλόγως.
  Διότι σήμερον υφ' άς συνθήκας γί-
  νεται ή στέγασις κινδυνεύει νά έγκα·
  τασταθή ή ϋπαιθρος έντός τής πόλε¬
  ως καί οί πραγματικοί κάτοικοι αυτής
  νά υποχρεωθούν τελικώς νά παρα·
  μείνουν είς την ύπαιθρον. Πλήν τού¬
  του συνωθούνται έντός στενοΰ χώ-
  ρου περισσότεραι οικογένειαι καθ"
  δν χρόνον αυτήν την στιγμήν ΰπάρ-
  χουν διαμερίσματα όλόκληρα έκ πέν-
  τε καί δέκα δωματίων τα όποΐα
  κατέχονται άπό δύο ή τρείς ένοίκους,
  καί οί όποΐοι μάλιστα πρός διασφά-
  λισίν των περισσοτέραν, έ'χουν εγκα¬
  ταστήση κάποιο σημαΐνον πρόσωπον
  τής ημέρας, ή άκόμη έ'χουν τοποθε-
  τήσει κλίνας αΐτινες δέν έχουν άλ¬
  λον σκοπόν παρά νά φαίνεται δτι
  διαμένουν περισσότβροι.
  Ιδιαιτέρως είς τό σοβαρόν ζήτημα
  τής στεγάσεως πρέπει νά ληφθή ύπ'
  δψιν καί ή παρατηρουμένη συρροή
  έκ τής ύπαίθρου κατοίκων οΐτινες ου¬
  δέν τό κοινόν έχσυν μέ την πόλ"ν,
  πλήν τοΰ άνοήτου ίσχυρισμοΰ δτι
  είναι έλεύθερος καθείς νά έγκατα-
  σταθή δπου θέλει. Εάν αυτή ή ά¬
  ποψις ήτο όλεθρΐα διά γενικωτέρους
  λόγους καί κατεπολεμεΐτο καί άπό
  αύτό τό |Κράτος άλλοτε, σήμερον εί¬
  ναι έτι περισσότερον καταστρεπτι-
  κή. Διότι ή πόλις χωρίς νά δύναται
  νά προσφέρη τΐποτε είς αύτούς έφ'
  δσον ευρίσκεται ίίς έλεεινήν άπό
  πάσης απόψεως κατάστασιν, αντι¬
  θέτως στερεΐ την ύπαιθρον άπό ερ¬
  γατικάς χείρας χρησίμους είς τό σύ
  νολον καί είς τούς εαυτούς των.
  Θά ήτο δυνατόν νά γίνη μία μικρά
  εξαίρεσις διά τούς κατοίκους των
  καταστραφέντων χωρίων άλλά καί
  αυτή ή εξαίρεσις είς πολύ μικράν
  κλίμακα.
  Ή καλυτέρα τακτοποίησίς των θά
  ήτο καί αυτών άκόμη είς την ύπαι¬
  θρον, ή όποία θά ηδύνατο νά τούς
  προμηθευθή ανέτως καί μέρος τής
  τροφής των καί καύσιμον ύλην καί
  σχετικήν εργασίαν. Βοηθούμενοι δέ
  καίένισχυόμενοι υπό παροχών έκ μέ·
  ρους τοθ Κράτους καί τοθ Έρ. Σταυ-
  ροΰ θά ηδύναντο συν τώ χρόνω νά
  δημιουργήσουν λίαν άνεκτήν κατά¬
  στασιν.
  "Ας ληφθή ώς παράδίΐγμα τό χω¬
  ρίον Τυμπάκι, ένα άπό τα μεγαλύτε-
  ρα χωρία τοΰ Νομοϋ μας καί τό ο¬
  ποίον άφοθ κατεστράφη καί οί κάτοι
  κοί τού διεσκορπίσθησαν είς τα γύ-
  ρω χωρία, Ιζησαν καθ" δλον αύτό τό
  μακρόν διάστημα, καί ήδη σχεδόν
  έπανίδρυσαν τό χωρίον τους άνευ ού
  δεμιας, νομίζομεν, βοηθείας. Δέν θά
  είναι έπομένως δύσκολον νά γίνη τό
  ϊδιο καί διά τα έν λόγω χωρία έφ'
  δσον είνε γνωστόν δτι ή<θεν έποχή, κατά την κατάληψιν τοϋ Ηρακλείου πού όλόκληρος ό πληθυσμός τής πό¬ λεως καί των περιχώρων άνερχόμε- νος είς τριάκοντα καί πλέον χιλιά¬ δας κατόρθωσε νά τακτοποιηθη κα- Κ. Α. Ρ. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕηΟΓΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝ Α Άπό την έπΐσημη εκθέση τοϋ 'Υπουργείου Άεροττορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροπορικές έπιθέσεις κατά τής Γερμανίας Υπό τοΰ κ.. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ 4.—Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ; ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΗΥΤΙΚΕΣ ΒΒΣΕΙΣ ΟΙ έτπδέσεις γινόταν τίς πιό πολλές φορές, δχι πάντοτε δμως, την νύχτα "Υστερ' άπό μιά έπίδεση άπό έκατό ένα άεροπλάνα, την νύχτα τής 17ης, 18ης Δεκεμβριού 1941, π. χ μεγάλος άριδμός άπό βαρέα βομβαρδιστικά— Στέρλιγκ, Χάλιφαξ καί Μάντσεστερ, πήγε στήν Βρέστη μιά ήλιόλουστη χει- μωνιάτικη μερά. Τα συνόδευαν τα βομ- βαρδιστικά αύτά κα! καταδιωκτικά πού συνάντησαν Μέσερσμιτ 109. Τα Στέρ- λινγκ επετεθησαν πρώτα, τα ηκολού¬ θησαν τα Χάλιφαξ καί τα Μάντσεστερ. Ή έπΐδεσις εΐχε όρισσεΐ στ'ις δωδεκά- μισυ ακριβώς τό άπόγευμα καί δα κρα- τοϋσε μισή ώρα. Τό επί κεφαλής Στέρ- λινγκ διέκρινε την Βρέστη «ήρεμη στό δυνατό φώς. Σέ άπόσταση δμως τεσ- σάρων μιλλΐων όλόκληρος ό ούρανός γέμισε άπό τίς έκρήξεις των όβίδων: πετάξαμε ϊσια μέσα. Ποτέ μου δέν εΐ- 6α τόσο τέλειο σχηματισμό υπό έχδρι- κά πυρά. Ή γραμμή έμεινε άδιάσπα στη». "Ενα άπό τα άεροπλάνα ήταν τό όνομαζόμενο «Ή απαντήση τοϋ Μακρόμπερτ» στήν μνήμη των δύο υΐών τής Λαίδη Μακρόμπερτ πού εΐχαν σκοτωδεί στήν ύπηρεσία τής Βρεττα- νικής άεροπορίας. Ίΐ μητέρα τους δώ· ρησε 25 000 λίρες στήν 'Αεροπορία. Τοθ άεροπλάνου αυτού έπετέδηκαν πέντε φορές κα! άφοϋ χτύπησε κα! έρ- ριξε ένα έχδρικό έφδασε επάνω άπό τόν στόχο. Ό σχηματισμός των Χάλιφαξ ήταν τόσο ίσχυρός πού απέκρουσε δλα τα έχδρικά πού τοΰ έπετέδησαν, άλλά στήν έπιστροφή ένα Χάλιφαξ άναγκά- σδηκε νά προσδαλασωδή. Μιά όβίδα τού πήρε μιά μηχανή κι' έτσι έχασε τα- χύτητα καί βγήκε άπό τόν σχηματισμό "Υστερ' άπό αύτό έχδρικά καταδιωκτι- κά τοΰ χτύπησαν καί δυό δλλες μηχα νές καί δέν μπόρεσε νά κρατηδή στόν άέρα. Ό κυβερνήτης τού, Σμηνίας Κόρκ, επί πέντε ώρες κυβέρνησε μέ μιά μικρή πυξίδα τή σωσοΐβια βάρκα ά¬ πό καουτσούκ καί επέτυχε νά την κρα¬ τήση στήν γραμμή πού άκολουδοϋσε τό Χάλιφαξ πρΐν κατέβει στήν δάλασ- σα. Αϋτό βοήδησε πολύ την ναυαγο- σωστική άτμάκατο τής 'ΑεροπορΙας πού βγήκε νά τούς περισυλλέξη. ΟΙ φωτογραφίες τής έπιδρομής έδει- ξαν δτι καμμιά βόμβα δέν έπεσε μέσα στήν πόλη τής Βρέστης, οϋτε στήν έμπορική προκυμαΐα Δυό έπεσαν άνά- μεσα στό «ΓκάΙζενάου» καί τό «Σάν χορστ» κα'ι στίς πλευρές τής δεξαμε νής τους' άλλες βόμβες έπεσαν στήν εϊσοδο των δεξαμενήν. (ΣυνεχΙζεται) ΣΚΕίϋΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Ξέρετε τί σημαίνει άπό βραδύς νά πνιγόμαστε στά δισεκατομμύρια, καί τό πρωΐ νά βρεθοΰμε χωρίς πεντάρα; "Η μάλλον τινος τό μυαλό θά μπο- ροΰσε νά χωρέση δτι ήτο δυνατόν μιά όλόκληρη πόλις μέ τής τόσες της άνάγκες νά κινεϊται νά ζή καί νά υ¬ πάρχη χωρίς πεντάρα! Καί δμως τό θαΰμα αύτό έγινε. Καί δταν κάποτε μδς £λεγαν γιά τή Ρωσσία των πρώτων χρόνων τής έπαναστάσεως, πού εΤχε καταργηθή τό χρήμα, τό νομίζαμε όλως διόλου' άδύνατο. Καί δμως νατο τό ϊδιο μπρός στά' μάτια μας. ΆφοΟ τα πορτοφόλια μας ξεσκί- στηκαν άπό τα έκατομμύρια καί τα δισσεκατομμύρια, ήλθε ή στιγμή νά1 άχρηστευθοθν τελείως. Οΰτε πεντάρα τσακιστή στή τσέ- πη μας! Καί είναι ε'νας μήνας παρα-1 καλώ ή ίστορία αυτή. Ό κόσμος δμως δσο πάει καί συνει- θίζει στή νέα κατάστασι. Ό καθένας μας κατεβαίνοντας τό πρωΐ στήν άγορά δέν έχει άνάγκη ουτε άπό πορτοφόλια οθτε άπό πά* ράδες. Πβρτοφόλια έγιναν οί τενεκέ- δες, τα μπουκάλια καί τα σακκού- κώς βεβαία, άλλ' έν πάση περιπτώ¬ σει νά τακτοποιηθή, καί νά μή εΤναι δυνατόν νά γίνη τό ίδιον καί διά τούς κατοίκους των έν λόγφ χωρίων, των οποίων ό άριθμός, είναι ζήτημα προκ'-.ιμένου περί τοϋ νομοϋ μας, νά είναι άνώτερος άπό έπτά ή όκτώ χιλιάδας. Πλήν δλων τούτων μή λησμονώ- μεν προσέτι δτι λόγφ των έξαιρετι κων δυσχερειών, τοθ χειμώνος καί τοθ συνωστισμοΟ ύπάρχει καί ό μέ¬ γας κίνδυνος έπιδημιών, αί οποίαι υπό παρομοίας συνθήκας έμφανίζον- ται, καί αί οποίαι ώς έ'χουν σήμερον τα πράγματα είναι δυσχερές νά κατσπολεμηθοΰν. Ό κ. Νομάρχης, ή Άστυνομία καί οί λοιποί αρμόδιοι έχον τόν λό¬ γον. λια. Χρήματα δέ, τό λάδι, καί τό κρι- θάρι. Καί τί χρήματα; Σωστή χρυ σή βάσις. —Μιά οκά κριθάρι, μιά οκά κου- νουπίδΐ' φωνάζει ό μανάβης. —Δυό μισυ οκάδες λάδι, μιά οκά ψάρι' φωνάζει ό ψαρδς. —Τέσσερης οκάδες λάδι μιά οκά κρέας'σοθ λέει ό κασαπης. — Πέντε οκάδες κριθάρι, ένα ρούζ των χειλιών σοΰ λέει ό Γεωργαντάς. Καϊ τράβα κορδέλλα. Τό μόνο κακό σ' δλη αυτή την ί¬ στορία, είνε ποϋ ή πληρωμή δέν γίνεται μέ εύκολία. Καί δταν την ώρα τιοΰ πληρώνης άδειάζοντας τό λάδι άπό μπουκάλι σέ μπουκάλι τύχη νά χυθή καί λίγο άπ' έξω, άκοθς πάντα πάποιο πεί- ραγμα. —Πιάσ' τα ρέστα σου άφεντικό! Έκτός τούτου χρειάζονται καΐ με ρικά σύνεργα άπαραίτητα, διά την ακρίβειαν τής εκτελέσεως τής κατα- βολής τού άντιτίμου. Καί οί συμπολίται πού δέν ήσαν προετοιμασμένοι νά κουταλομετροϋν τα λάδια στά μαγαζιά καί στό δρό-1 μο κατήντησαν σ' έλεεινό χάλι. Χέρια λαδωμένα, σακάκια λαδω- μένα, παντελόνια λαδωμένα. Καί τό δυστύχημα, δτι ή βενζίνη δσο πάει καί λιγοστεύει. Πάντως, ενα είναι τό γεγονός, δτι άν βαστάξη λίγο άκόμα ή κατά¬ στασις αυτή, εΐμαι τής γνώμης. δτι δέ θά έχωμε άνάγκη τοθ νέου νομί- σματος. Θά είναι άρκετό νά κάμη ό καθέ¬ νας μαςμερικά τενεκβδάκια τής μισής καί των έκατό δραμιών καί ένα χω- νΐ. Πά δοχεΐα εύτυχώς οί ΓερμανοΙ φρόντισαν. Μάς άφησαν τής κανί- στρες των. Βΐοηά" ΑΓΓΕΛΙΑΙ Τ 'ό Δικηγορικόν Γραφείον κ. ΕΜΜ. ΜΙΧ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ μετεφέρθη επί τής όδοΰ ^ι&άλου πάροδον τής Πλατείας Βενιζέ¬ λου επί τής πλευράς Ζαχαροττλαστείου Ρεγκινάκη. Τ ό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοια- τρεϊον τού κ· ΕΜΜ ΑΛΕΞΑΚΗ έπα- νήρχισε τα εργασίας τού. ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΣΓΛΑΗΦΘΟΓΜ ΑΜΕΓΟΕ Ή Ελλάς ευρίσκεται είς εμπόλε¬ μον κατάστασι ώς είναι γνωστόν πρός την Γερμανίαν. Καΐ είναι έπί¬ σης γνωστόν δτι στοιχειώδες καθή¬ κον παντός έμπολέμου Κράτους εί¬ ναι νά θέττ) υπό περιορισμόν τοΰς ύ- πηκόους τοθ άντιπάλου τού* έχ· θρικοΰ κράτους. Παρά τουτο δμως έξακολουθοθν νά κυκλοφορούν απο¬ λύτως έλεύθεροι, τόσον οί καθαρό- αιμοι Γερμανοίοΐ όποΐοι μάλιστα καί κατά τόν χρόνον τής κατοχής εΐχον ύπηρετήσϊΐ την γερμανικήν υπόθε¬ σιν, καί μέ τόσην κακίαν εΐχον ου- μπεριφερθεΐ πρός τούς κατοίκους, δ¬ σον καί διάφοροι άλλοι ξένης ύπη- κοότητος οί όποΐοι έπίοης Ιθεσαν ε¬ αυτούς είς την διάθεσιν των Γερμα- νικών άρχών άαό τής πρώτης σιιγ- μής τής καταλήψεως τής νήσου. Ό. λοι γνωρίζομεν τόν απαίσιον τρόπον τής συμπεριφορδς των καί έκπληττό- μεθα διά την νωθρότητα καί την ά- μέλειαν των αρμοδίων, οί όποΐοι θά επρεπε ευθύς άμέσως άπό τής απο¬ μακρύνσεως των Γερμανών νά τούς συλλάβουν καί νά τούς άβμονώ- σουν, δπως ακριβώς έκαμαν κ αί οί ΓερμανοΙ διά τούς "Αγγλους ύπηκό- ους συμπολίτας μας, καί διά ιίολλούς έξ ημών οί όποΐοι άκόμη ευρίσκον¬ ται έκπατρισμένοι. Καί εάν δέν ή- ξεύραμεν, έμαθαμε καλά τούς τρό- πους μέ τούς όποίους δροθν οί ί*ερ· μανοί πράκτορες καΐ κατάσκοποι, ώστε νά υπάρχη φόβος καΐ κίνδυ¬ νος διά την ασφάλειαν τοΰ Κράτους έφ' δσον ό πολεμος συνεχΐζετσι, άλ¬ λά καΐ άκόμη ή ελευθέρα καΐ δημο¬ σία εμφάνισις των οημιουργεΐ άντί- θεσιν πρός τό αϊσθημα τοϋ λαοϋ. Οί κύριοι αύτοι πρέπει νά συλληφθοΰν άμέσως καί νά περ'ορισθοθν, Ιστω καί εάν πρόκειται περί άγίων, ποθ δέν πιστεύομεν —οο— ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Δέν νομίζει ή «Έλευθερη Κρήτη» ΰτι δέν μπορεΐ νά είναι τόσο έ λ ε ύ- θ ε ρ ηνά άποκαλή ένα κόσμο όλόκλη- ρο πλαστογράφους δταν πρωφα¬ νώς πρόκειται περί ζητήματος διά τό οποίον την πρωταρχικήν ευθύνην έ'¬ χουν οί άποστείλαντες τό πρωτότυ- πον καΐ κατά δεύτερον λόγον -διότι όφείλεται είς μίαν άμέλειαν τοΰ τε- χνικοΰ μέρους', Φαίνεται δτι ή αντίληψις—ή κακή —ποθ έχει σχηματισθεΐ, μέ την καθη μερινή έπαφή μιέ τόν τίτλον της, άπό τούς συγγράφοντας αυτήν έχει έπι- δράσει τόσον,ώστε νά νομίζουν πράγ ματι δτι μπορεΐ κανείς ελευθέρα νά ύβρίζτι καί άβασανίστως. Τής συνιστώμεν ουναδελφικ&ς, νά έχη ύπ' όψιν της δτι δλα τα πράγμα- τα λύονται μέ την καλήν πίστιν, καΙ δτι άν εΐχε όλίγην υπομονήν θά έ"- βλεπε δτι πρώτοι ήμίΐς εσπεύσαμε νά έπανορθώσωμεν ένα σφάλμα, δ· λως διόλου τυχαϊον, καί διά τό όποΐ όν δέν είχομεν λόγους νά είμεθα (κα· νοποιημενοι. ΟΙ ΗΡΩΓΚΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Καί νέον θϋμα τής βαρβαρότητος καί ττ]ς βίας μδς άναγγέλλεται άπό τα Χανιά. Ό Αντώνιος Γιαμαλάκης έκ τής πόλεώς μας. Συλληφθείς έν τή έκτΡλέοη τοΰ κσθήκοντός τού πρός την ΠατρΙδα είς Ηράκλειον έτυφεκΐ- σθη είς τάς ψΆακάς Χανίων πρό 25 ημερών. Την οικογένειαν τού ήρωος συλ¬ λυπούμεθα θερμώς εύχόμενοι είς αυ¬ τήν, την έξ υψους παρηγορίαν. Π. ΚΕΔΡΑΙΟΣ Παοαδόσεις ΑΓΤΛΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ κα'ι ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ. Τελειωτάτη έκμάθησις των νλωσσών έντός μικροθ χρον διοστήματος. Πληροφορίαι παρά κ. Μηνά Ποτήρη Συ'ν- τριβάνι,
  ΤΐΜΗ ΦΥΛΛΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Σάββατον 25 Ν)βρίου 1944
  ΘΑ ΜΗΝΥΘΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ
  ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Είς γνώσιν τής υπηρεσίας των ή
  λεκτρικων έγκαταστάσεων τού Δή-
  μου Ηρακλείου περιήλθεν ότι τινές
  των καταναλωτών ήλεκτρικοΰ ρεύμα·
  τος των οποίων αί ήλεκτρικαί έγκα-
  ταστάσεις ευρέθησαν επικίνδυνον διά
  την ζωήν των ένοίκων καί άπεκόπη-
  υαν ι ο Ο δικτύου προέβησαν είς έπα-
  νασύνδεσιν των έγκαταστάσεων των
  μετά τού ήλεκτρικοθ δικτύου. Έπειδή
  οιά τής πράξιώς των ταϋτηςδύνανται
  νά ΐϊροξενηθώσι πυρκαϊά! έκ βραχυ-
  κυκλώσεως καί διά νά περιφρουρηθή
  είς τό εξής ή δημοτική περιουσία, θέ¬
  λει υποβληθή μήνυσις ενώπιον της
  Στρατιωτικής Διοικήσεως καί τής Εί
  σαγγελικής Άρχής εναντίον παντός
  καταναλωτοΰ ούτινος ή εγκατάστα¬
  σις μετά τυχόν άποκοπήν ήθελεν εύ
  ρεθη έπανασυνδεδεμένη μετά τοϋ ή-
  λεκτρικοΟ δικτΰου
  Η ΑΥΡ1ΑΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Αυριον Κυριακήν καί ώραν 10 π.
  μ. θά γίνη διάλεξις είς την Στρατιω-
  τικήν Λέσχην Ηρακλείου (Τρείς Κα-
  μάρες) υπό τοθ γνωστοθ ίστορικοϋ
  συγγραφεύς κα'ι λογογράφου συμ¬
  πολίτου μας κ. Ιωάννου Δ. Μου
  ρέλλου μέ θέμα: «Άλλαξε ή Κρητική
  ψυχή;»
  Ή άπό έτών έλλειψις πνευματικάς
  τροφής μας κάνει νά άναμένωμε μέ
  άνυπομονησία την διάλεξι τής Κυρι-
  ακής, γιατΐ καί τό θέμα θά είναι έ-
  ξαιρετικά ενδιαφέρον άν κρίνωμεν
  άπό τόν τίτλο καί ό όμιλητής άρι-
  στθς.
  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
  Ό Σύλλογος των Πολυτέκνων Η¬
  ρακλείου καλβΐ τα μέλη αύτοϋ είς
  τακτικήν* συνέλευσιν την Κυριακήν 3
  Δεκεμβαίου καί ώραν 9 π. μ. είς τό
  κατάστημα τού κ. Έμμ Κυριακάκη
  (παραπλεύρως μεγάρου Διαλλυνά
  πρός εκλογήν νέου ΔιοικητικοΟ Συμ
  βουλίου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
  Καλοϋνται άπαντα τά μέλη τοϋ
  Σωματείου: «Πλανοδίων Μικροπωλη
  των» είς τό Εργατικόν Κέντρον είς
  γενικήν συνέλευσιν αυριον Κυριακήν
  καί ώραν 8 π. μ. πρός συζήτησιν
  έκτάκτου ένδιοφέροντος θέματος.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Την παρελθούσαν Κυριακήν είς τα
  Γραφεΐα τού ΈργατοϋπαλληλικοΟ
  Κίντρου, εγένοντο αί αρχαιρεσίαι
  τού Συλλόγου Έργατοϋπαλλήλων
  Ηρακλείου. Κατά τάς ώς άνω άρ-
  χαιρεσίας εξελέγησαν ώς μέλη τοθ
  Διοικητικόν) Συμβουλίου: 1) Νικ. Πε
  ράκης 2) Βασίλ. Αλεξανδράκης 3)
  Χαρ. Λαγουδάκης 4) Γ. Μαραγκά¬
  κης 5) Στ. Καταλαγαριανός 6) Γ. Σάλ
  λας καί 7) Νικ. Μπαϊράμογλου.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  — Έορταί.
  Αυριον εορτήν τοθ Άγίου Στυλιανοϋ
  δέν έορτάζουν οί κ. κ. Στέλλιος Περδικο
  γιάννης κα'ι Στυλιανός Κατεχάκης
  — ΒαπτΙσεις
  —Την παρελθούσαν Τρίτην 21 τρέχοντος
  ή κ. Άντωνία Α. Καστρινάκη καί ό κ.
  Φρούραρχος Ηρακλείου Καπετάυ Πετρα-
  κογιώργης άνεδέξαντο έκ τής κυλυμβήθ-
  ρας τό θυγάτριον τοϋ κ. Στυλ. Έμμαν.
  Καστρινάκη, ανομάσαντες αύτό Δέσποι-
  ναν.
  — Εύχαριστήρια
  —Οϊ νοσηλευόμενοι ιάς τό Νοσοκομεί¬
  ον τού 'Ανταρτου εϋχαριστοθν τα κορί-
  τσια τής Ε. Ο. Κ. Άρκαλοχωρίου καί Ά·
  λαγνίου διά τα προσφιρθεντα αυτοίς γλυ
  κά καί τσιγάρα.
  Ή Διοικοθσα Έπιτροπή τοθ Νοσοκο-
  μείου τοθ Άντάρτου, εΰχαριστεΐ θερμό-
  τατα τούς κατοίκους καί έρανικάς έπιτρο-
  πάς των κάτωθι Κοινοτήτων διά τα τρό-
  φιμα, άτινα προσεφέρον πρός άνακούφι-
  σεν των τραυματιών κα'ι ασθενών άνταρ-
  τών.
  Κοινότης Τεφελίοο: Σιτηρά όκ'δες 92,
  δσπρια 19, έλαιον 13, κοτόττουλα 18 καί
  φά 20. Κοινότης Λιγορτύνου: "£να άρνί
  όκάδεςπερίπου 10. Κοινότης Άσημίου: Σι¬
  τηρά οκάδες 65, δσπρια 16, ελαιον 15, κο-
  τόπουλα 3, φα 15. Κοινότης "Ανω Άκρί-
  ων: "Ελαιον οκάδες 13. Κοινότης Παρα-
  νύμφων: Κοτόπουλα 8.
  Έν Ηρακλείω τί) 21 Νοεμβριού 1944.
  Ή Ευχαριστούσα '£πιτροπή
  Ειρήνη Έμμ. Μπαντουβά, Ζωή Χρ. Μπαν
  τουβά, Γεωργία Γεωργ. Βασιλάκη.
  — Άνακομιδή όστών
  — Αυριον Κυριακήν καί ώραν 9 -10 π μ.
  θά γίνη ή άνακομιδή των όστών των πρώ
  τοιν έν Ηρακλείω τυφεκισθέντων υπό των
  Γερμανών Ιωάν Γσατσαρωνάκη άντισυν-
  ταγματάρχου ΊππικοΟ. Κων)νου Παπαδά¬
  κη βαρϊλοποιοθ κατοίκου Αγ. Ιωάννου,
  Έμμ. Τρυπάκη, κατοίκου Κόξαρης, Γ. Πε-
  πονάκη κα'ι Μιχ. Σαπροβαλάκη κατοίκων
  Γουβών Πεδιάδος.
  Παρακαλοϋνται όθεν οί τιμώντες
  μνήμην των δπως παραστώσι κατά
  άνακομιδήν.
  (Οίκογένεια Παπαδάκη)
  την
  την
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
  την κάτωθι επιστολήν.
  'Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά
  Παρακαλούμεν δημοσιεύσατε είς
  την εγκριτόν σας Εφημερίδα τα κά¬
  τωθι: Κακόβουλοι διαδίδουν άνά την
  πόλιν καί την ύπαιθρον ότι ή ήμετέ-
  Άνταρτική "Ομάς συσσιτεΐται είς τό
  έν "Ηρακλείω Εστιατόριον «ΚΑΠΡΙΣ»
  δι' Αγγλικών Λιρών. Τό τοιούτον
  δμως είναι κακόηθες ψεύδος.Ήϋπ' ε¬
  μέ "Ομάς συσσιτεΐται δπως καί δλαι
  αί Άνταρτικαί Όμάδες έκ τής Έπι-
  μελητείας τής Στρ)κής Διοικ. Ηρα¬
  κλείου:
  Ό Φρούραρχος "Ηρακλείου
  Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ
  Κύριε Διευθυντά
  Έν συνεχεία τής προχδεσινής μας
  έπιστολής περΙ αυθαίρετον έρευνών
  είς απάντησιν σχολΐου τής «Έλεύδε-
  ρης Κρήτης» γνωρίζομεν ύμΤν ότι ό
  ταγματάρχης Φιλιππάκης Εύαγ. έλαβε
  τηλεφωνικον εντολήν, όπως κατάσχη
  έγγραφα ύπόπτου περιεχομένου είς δ
  σημείον ένόμιζε ότι ευρίσκοντο
  Έν Ηρακλείω τή 24—11 —44
  Ό Φρούραρχος
  Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ
  Ή Κα Μαρία Άνδρέου Καλοκαιρινό!},
  προσέψερε διά τάς ανάγκας τού Πανανεί
  ου Δημοτικοΰ Μοσοκομείου καί τοΰ Άσό-
  "λλου Άνιάτων εκατόν (100) οκάδας έλαι¬
  ον, επί τη έορτη τοθ Άγίου Άνδέου καί
  είς μνήμην τού συζύγου της.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρατηρεΐται εσχάτως μετά Γήν
  απελευθέρωσιν τοθ Νομοΰ, συρροή
  πολιτ&ν είς την πόλιν Ηρακλείου
  έκ τής ύπαίθρου καί άλλων διαμερι-
  σμάτων τής νήσου, (δία δέ έκ των
  καταστραφέντων υπό τοθ έχθροΟ χω
  ρίων καί τοθ κατεχομένου εισέτι πα-
  ρά τοθ έχθροΰ τμήματος τοϋ Νομοϋ
  Χανίων.
  Ή τοιαύτη συγκέντρωσις τοθ κοι
  νοϋ έπιτείνει έ'τι περισσότερον τό ό
  ξύ πρόβλημα τού έπισιτισμοθ των
  κατοίκων καί τής στεγάσεως, γνω-
  στοϋ όντως, δτι ούδεμία είσαγωγή
  τροφίμων γΐνεται έξωθεν πρός τό πά
  ρόν καί δτι τα κτίρια τής πόλεως έ
  χουσι καταστραφή κατά τό ήμισυ πε-
  ρίπου χωρίς νά ϋπάρχωσι τα μέσα
  της έπισκευής κ/χί ανοικοδομήσεως
  αυτών, άλλά έκτός τούτων έγκατα-
  λείπεται ή έργασία καΐ ή καλλιέργεια
  τής γής επί ζημία τής παραγωγής,τοθ
  τόπου, επί της οποίας πρέπει πάντες
  νά προβλέπωμεν μετ* έμπιστοσύνης
  διά την άντιπετώπισιν των ζωτικών
  άναγκών τής κοινωνίας καί τής πα¬
  τρίδος-
  Κατόπιν τούτων τοιοϋμαι έκκλησιν
  πρός τούς κατοίκους τού Νομοϋ καί
  των άλλωνδιαμερισμάτων τής νήσου,
  δπως παύσουν συρρέοντες έντός τής
  πόλεως, οί δέ συγκεντρωθέντες ήδη
  δπως έπανέλθωσιν είς τάς έστίας των
  ή έγκύς αυτών δπου θά δυνηθώσιν
  καλλίτερον νά άντιμετωπίσωσιν τα
  σοβαρά προβλήματα τα όποΐα έδημι-
  ούργισεν είς τόν καθ' έ'να ή σημερινή
  έμπόλεμος κατάσασις, διότι μετά λύ-
  πης πσρακολουθώ την κατάστασιν
  αυτήν, μή δυνάμενως νά παράσχω
  είς έκαστον την αρωγήν ής έ'χει α¬
  νάγκην μή διαθέτων τα πρός τουτο ά-
  παιτούμενα άποθέματα καί άλλα ύ-
  λικά έφόδια.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)ρχης ΠεζικοΟ
  ΠΡΩ ΙΝ ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  ΓαΑΑικαί τεδωρακιομέναι δυνάμεις
  εισήλθον χ8ές είς Στρασβουργον
  «Συνετρίβη ή Γερμονική γραμμή
  ό εχθράς έχει τελείως έξαρδρωδή»
  «0α
  Ή 7η Άμερικανική Στρατιά καί
  Γαλλικαί τεθωρακισμέναι Δυνάμεις
  κατόπιν θεαματικής προελάσεως 30
  χιλιομέτρων εισήλθον είς τό Στρασ-
  βοΰργον δπου διεξάγουν λυσσωδεις
  όδομαχίας. Ό Λιοικητής τής 7ης Ά-
  μερικανικής στρατιάς στρατηγός Πά-
  τον τηλεγραφεΐ είς τό άρχηγεΐον: «Ή
  Γερμανική γραμμή συνετρίβη, ό έχ-
  θρός εχει τελείως έξαρθρωθρ,συνελή¬
  φθησαν 3000 αίχμάλωτοι συμπερι¬
  λαμβανομένων καί δύο στρατηγών».
  "Αλλαι συμμαχικαΐ δυνάμεις προ-
  ελαιόνουσαι μεταξϋ Στρασβούργου
  καί Βοσγίων όρέων εισήλθον είς τό
  Γκολμάρ. Πενήντα χιλιάδες Γερ¬
  μανών οί όποΐοι ευρίσκονται μεταξύ
  των προελαυνοοσων Γαλλικων καί
  Αμερικανικόν δυνάμεων άναγκάζον
  ται νά ύποχωρήσουν πρός τόν Ρή·
  νόν δπου άπειλοθνται δι' ϋπερφα-
  λαγγίσεως. Είς τόν τομέα αυτόν συ-
  νηνώθησαν ή 3η καί 7η άμερικανικαί
  στρατιαί. Ή 3η στρατιά κατέλαβε
  την Γερμανικήν πόλιν τοθ Όμπερ-
  λόκεν.
  Βορειότερον αγριος αγών διεξάγε-
  ται είς την περιφέρειαν Τοΰ Ρούρ.
  Ή 9η άμερικανική στρατιά έφθασε
  τόν ποταμόν Ρούρ είς τα κράσπεδα
  της Κολωνίας. Κατελήφθη ή πόλις
  Ντάτερν.
  Ή 2α Βρεττανική στρατιά άπέ-
  κρουσεν Γερμανικάς άντεπιθέσεις α¬
  νατολικώς τοθ Γκάίλεν—Κόρχεν καί
  άπηλευθέρωσε 25 τετραγωνικά χιλι-
  όμετρα Όλλανδικοϋ έδάφους.
  Βρειτανικά καί άμερικανικά βομ-
  βαρδιστικά επετεθησαν εναντίον έρ-
  γοστασίων τεχνητής βενζίνης είς τό
  Ρούρ.
  'Ο 'Ερυθρός Στρατός έπανήρχισε
  τάς έπιθέσεις τού είς την Τσεχοσλο-
  βακίαν καί κατέλαβε τό Τόκ.
  Είς την Ιταλίαν ΒρεττανικαΙ καί
  Πολωνικαι Δυνάμεις εσημείωσαν
  νέας προόδους πρός την Φαέντσα.
  Είς την Έλλάδα Βρεττανικά πο·
  λεμικά έξεκαθάρισαν τελείως τάς είς
  την περιοχήν τοθ λιμένος τής Θεσσα¬
  λονίκης νάρκας κσί ούτω επετεύχθη
  ή ελευθέρα προσέγγισις αγγλικών
  άτμοπλοίων άτινα προσεκόμισαν τρό.
  φιμα διά τόν λαόν της Μακεδονικης
  πρωτευούσης.
  Είς την Ιαπωνίαν: Άμερικανικά
  ύπερφρούρια έβομβάρδισαν έν καιρώ
  ημέρας τό Τόκιο έκ βάσεων είς τό
  σύμπλεγμα των νήσων Μαριάνα
  Έθραύσθη ή σπονδυλι-
  κήστήλη των Γερμανών
  Ή 7η Άμερικανική στρατιά·
  καί Γαλλικαί θωρακισμέναι δυ¬
  νάμεις υπό τόν στρατηγόν Λε-
  κλέρκ εφδασαν είς τα προάστει
  α τοΰ Στρασβούργου καί μά·
  χονται είς τα πρόθυρα τής πό
  λεως. Οί Γερμανοί διετάχθη¬
  σαν νά έγκαταλείψουν τα δπλα
  των καί νά φύγουν γιά τό τρί¬
  τον Ράϊχ.
  πολυκλινική Ηρακλείου. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ μαιευτήρ γυναικολόγος.
  Ειδικώς έκπαιδευθεΐς ένΠαρισΙοις. Έττι-
  ακέψεις έν τη κλινικ^.
  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Καλούμεν τούς βουλομένους καί
  έχοντες τα υπό τού Νόμου 2200)1940
  «Περί Ίερών Ναών καί Έφημερίων»
  άπαιτούμενα προσόντα διά νά κα¬
  ταλάβωσι χήν κενήν όργανικήν θέσιν
  τακτικοΟ έφημερίου της ίνορίας Δα-
  μανίων Μονοφατσίου, δπως υποβά¬
  λωσιν ημίν έντός τεσσαράκοντα (40)
  ημερών άπό τής δημοσιεύσεως της
  παρούσης τα υπό των άρθρων 48 τοϋ
  αύτοϋ Νόμου καί 16 τοΰ ύπ' αριθ.
  86)1941 ΝομοθετικοΟ Διατάγματος
  δριζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα
  προκειμένου νά γίνη άνακήρυξις ύ-
  ποψηφίων πρός πληρώσιν της ανω¬
  τέρω χηρευούσης θέσεως.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Νοεμβριού 1944
  Της Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης
  Ό Πρωτοσύγκελλος
  | Άρχιμ. ΕΥΓΕΝ. ΨΑΛΛ'ΔΑΚΗΣ
  Ή Δημοκρατία δέν έ-
  χειάνάγκη φρουράς
  Ό Πρωθυπουργός τοϋ Βελγί¬
  ου κ. Πιερλό, προέβη είς δρι
  μυτάτας κατηγορίας εναντίον
  των κομμουνιστήν οί όποΐοι
  φροντίζουν νά διατηρήσουν ώ
  ρισμένας ένόπλους όμάδας διά
  νά πολιτικολογούν, στηριζόμε
  νοι όπισθεν των άνταρτών, είς
  βάρος τής Κυβερνήσεως καί
  τοϋ Κράτους. Ό κ. Πιερλό εδή¬
  λωσεν δτι τα ελευθέρα πολι-
  τεύματα,δπως ή Βελγική Δημο-
  «ρατία, δέν έχουν ανάγκην
  φρουράς.
  Έσωτερικά Νέα
  'Από σήμερον άρχεται ή προσέλευ
  σις των έφέδρων αξιωματικών καΐ ό·
  πλιτών τής κλάσεως 1936 είς τάς Ά-
  δήνας. Ό ύφυπουργός τώ Στρατιωτι
  κων κ. Λαμπριανίδης εδήλωσεν ότι έν
  τος των προσεχϋν 15 ημερών δα προ
  σέλδουν καΐ είς τα λοιπά διαμερίσμα-
  τα τής Ελλάδος οί έφεδροι τής αυτής
  κλάσεως διά την δημιουργίαν των
  φρουρων έδνοφυλακής Διοικητής τού
  Σώματος 'Αδηνών διωρίσδη ό Συ)χης
  πεζικοθ κ. Ιωάννης Θεοδώρου. Ή έ-
  δνοφυλακή δα έχη 9 έδρας είς ολό¬
  κληρον την χώραν.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοΰνται άπαντες οί άνάπηροι
  καί τα θόματα τοθ Ν. Ηρακλείου οίτινες
  είχον έγγραφίί μέχρι τής 17-11-44 είς τον
  ημέτερον Σύλλογον δπως προσέλθουν ά¬
  πό αυριον καί μέχρι τέλους τρέχοντος μη
  νός είς τα Γραφεϊα τοθ Συλλόγου (Έργο:
  τικόν Κέντρον) 9-12 π μ καί 3 5 μ.μ. κομί-
  ζοντες οί μέν τής πόλεως τα κρατικά των
  δελτία, οί δέ τών_χωρίαν βεβαίωσιν τοθ
  Προέδρου περί των μελών τής οικογενεί¬
  ας των ίνα λάβουν την άναλογοθσαν είς
  αΰτούς ποσότητα άλατος.
  Ό Προέδρος Μηνάς Μαρκόπουλος
  Ό Γραμμ. Στυλιανός Μπραγάκης
  /•Λ ίατρός ΜΑΡΚΑΤΑΤθΣ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ
  ν^έπανακάμψας δέχεται είς τό ιατρείον
  τού όδος Βύρωνοςνπαρά τόν Αγ, Δημή-
  τριον 2—4 μ,μ.
  Είς την "Ολλανδίαν οί Βρεττανοί
  άπέχουν είνα χιλιόμετρον άπό τό
  Βέν—Λό.
  — Είς την Ρουμανίαν Ρωσικαί Δυ
  νάμει κατέλαβον τό Τοκέ,
  — Είς τό Δυτικόν μέτωπον ή 1η Ά
  μερικανική στρατιά άπέχει 3 χιλιό-
  μετρα άπό τα Ντύρεν.
  —Είς την κοιλάδα τοϋ Μέτς οί
  Σύμμαχθι μάχονται επί μετώπου 26
  ^ιλιομέτρων.
  — Είς τόν αυτόν τομέα πλησιάζουν
  την γραμμήν Ζίγκριντ, βορειοανατο
  λικώς τοθ Μέτς.
  —Γαλλικαί Δυνάμεις προελαύνου·
  σαι βορείως τής Μυλοΰζης πλησιά¬
  ζουν τό Νκολμάρ.
  —Ρωσικαί Δυνάμεις μαχόμεναι είς
  Ούγγαρίαν προελαύνουν πρόςΧάτ—
  Βάν.
  —Ό Στρατηγός Αλεξάντερ αγ¬
  γέλλει έξ Ιταλίας δτι ή 8η στρατιά
  έξετόπισε τόν εχθρόν άπό τάς θέσεις
  τού είς τόν ποταμόν Κοσσίνα.
  —Ό λιμήν της Θεσσαλονίκης εξε¬
  καθαρίσθη τελείως άπό την πληθώ-
  ραν των Γερμανικών ναρκών χάρις
  είς τής ταχείαν επέμβασιν των "Αγ¬
  γλικών ναρκαλιευτικών.
  — Καί 4 άλλα Ίαπωνικά σκάφη έ-
  βυθίσθησαν ένώ άπεπεΐμώντο νά ά·
  ποβιβάσουν ένισχύσεις είς την νη-
  σον Λέϋτε.
  —Οί Γερμανοί τοθ ΔυτικοΟ μετώ¬
  που ευρίσκονται είς τόν ϊλεος της
  Συμμαχικής άεροπορίας.
  —Ό Τΐτο εδήλωσεν δτι ή Γιουγ¬
  κοσλαυία θά αποτελεί ται άπό 6 ό-
  μοσπονδίας.
  — Νοτίως τής Φαέντσα είς τόν
  τομέα της 8ης στρατιδς οί Βρεττα-
  νοΐ σημειώνουν καθημερινώς καί νέ¬
  ας προόδους.
  —Είς τό Μαυροβουνιον κατελή'
  φθη ή ναυτική βάσις τοϋ Τιβάν.
  'Ο Τΐχο ίξέφρασεν την Ικανοποίη·
  σίν τού διότι αί άπόψεις της Γιουγ¬
  κοσλαυία ταυτίζονται μέ τάς άιτό-
  ψεις της Αγγλίας καί τής Άμερικί|ς.
  —Άμερικανικαί δυνάμεις τοθ Δυ·
  τικοΟ μετώπου ευρίσκονται είς από¬
  στασιν 25 μόλις χιλιομ. άπό τό Σα·
  αρμπρύκεν.
  < άν< τάί Είναι άν< την ΐ Κ' Ισον. ότΐοί( ΐοιιέλλον ( 1ε«* ΐϊβυμοόμ« καΐ ( Ϊκι ύττονθί παρΐιζιτ ΐίρισσοι |ίκ)ν, ένει εί ς είς ι ΊΗ Έ8νική έορτή τής 'Αμερικής Είς δλον τόν κόσμον έπανηγυρΐσθη χθές ή έθνική έορτή της Άμερικης. Ό Πρωθυπουργός της Μ. Βρεττανίας κ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ ομιλών είς την έν Λονδίνω Άμερικανικήν Πρε¬ σβείαν εξήρε την δράσιν των Άμε- ρικανών είς τόν κοινέν άγώνα τονί¬ σας δτι δέν είναι μακράν ό καιρός πού θά έορτασθή ή έορτή αυτή άπό τα Ήνωμένα Έθνη καί θά άποτελέ- σΓ| τόν θεμέλιον λίθον της Παγκο¬ σμίου είρήνης χάρις είς την μεγίστην συμβολήν των Ήνωμένων Πολιτειών. Έλλη Ιητομιαι έκι τόν λ ' άς ίδω αντίληψίν | τροτΐοποιή< 4νάγκην Ι τού 6 λ< Άντεκατεστάδη ό στρα τάρχης Βοροσίλωφ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ανεκοινώθη σήμερον έπισή-' μως δτι άπό την ήμέρα των ά- ποβάσεων 6ης Ίουνίου 1944 είς την Ευρώπην αί Άγγλοα- μερικανικαί δυνάμεις συνέλα- βον 710χιλιάδας Γερμανών αίχ- μαλώτων. Είς τόν αριθμόν αυ¬ τόν δέν συμπεριλαμβάνονται οί νεκροί καί τραυματίαι, τού άριθμοϋ τότε υπερβαίνοντος τό εν έκατομμύριον. —Είς τό βόρειον άκρον τοΰ Δυτικοΰ Μετώπου Συμμαχικαΐ ~ „ Ι δυνάμεις προελαύνουν άκάθε- Μοσχας οτι!κτοι -ρόςτήν πεδιάδα τής Κο- τρατάοχης Βοροσίλωφ όντε ίλωνίας καί τού Ρούρ. Συμμαχι· κατεσταδη υπο αλλου Ρώηπηιι καχ φαΑαγγες έφθασαν τόν πο¬ ταμόν Ρόερ είς 4 σημεία καί κα τέχουν σημαντικόν τμήμα τής δυτικής οχθης ή όποίαευρίσκε¬ ται υπό τόν έλεγχον των 'Αμε- ρικανών. — Μόλις ανεκοινώθη ή είδησις περί τήςείσόδου των Γαλλικων δυνάμεων είς τα προάστεια τού Στρασβούργου ό Πρόεδρος καΐ τα μέλη τής Γαλ^ Κυβερνή >ον δικαι
  λ νά ίκ<% ίΐ κάί ζή '° καί ίν°ζ τόσον , άπό ν* τύ; ' άκ%ονι στρατηγοΰ. Δέν εγνώσθη εισέτι άν ό Βοροσίλωφ ετοποθετήθη είς άλλην θέσιν. 'Ελειτούργησεν έν Γερμανία τό πρώτον Συμμαχικόν δικα¬ στήριον είς ένα χωρίον πλησί¬ ον τού Γκάϊλεν Κίρχεν. Αί μέ¬ χρι τούδε έπιβληθεΐσαι ποιναί είναι έξάμηνος φυλάκισις και χρηματικόν πρόστιμον μέχρι 400 μάρκων. μόν, σεως τιδα. η ής βρή εψαλον την Μασαλλιώ-