91283

Αριθμός τεύχους

286

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ* αυτόν, -ού -ρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάλη νά π»ϊ £<—ω καΐ μιά συλλα·ή δική τού. εΚ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ* Ι ι ι ι ι ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Μ^Μ ^Μ ^— —μ ^— —· ^— Ί^ί ■■ ■■ ΒΝ ■■ ΕΜ ΒΒΙ ■§ ΉΙ Η ΑΛ ΕΙΑ «■ ■ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ : ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΛΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ι ι ι ι ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη ϋ - Τηλ, 280.291 Χρόνος 6ος—Άρ. Φυλ. 286—Δρχ. 10 ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ (ΜΕλΚΙΙ. ΑΝΑΗΗΙϋϋϋΕ » τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΠΑ ΤΟ 0Π0Ι0 ΕΙΧΑΜΕ Ι ΑΝ Α ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Λ€&8ρ«ε.ρ.χΐόριο ΚΑΙ ΛΑΐΚΛ ΠΑΖΑΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΠΝ Οί 'Έλλπνες πληρώνουν.,.είσιτήριο γιά νάπάρουν μέρος οτό ξεπούλημα! ΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ; Λαθρεμττόριο — έττίσηιμα ιπσ — γίνετσι στήν Άμερικά νίκη Βάση Γουρνών! Μέσα σ' ενσ έξευτελιστικά γιά μάς τούς "Ελλημες τταζάρι, καταττατοΰν ται οί Νόμοι τοθ κ,ράτους καΐ άναβιώνει ό γκαγκστερισμός σ' όλΓ« τού τή μεγαλοπρεπεία. Τό τταζάρι — ξεπούλημα γί νεται κατά καιρούς μέσα στό χώρο τής Βάσης. Συμμετέχουν οί έμπορευόμενοι 'Αμερικάνοι, "Ελλη,νες έργαζόμενοι στ,ήν ΒΟ ΙΚΚ5 και πολλαί αλλοι "Ελλη νες πολΐτες πού γιά τή συμμε τοχή τους αύτή^ πληρώνουν εί σιτη,ριο. Συγκεκριμένο: Κατά καιρούς κοι μέ τό τηρό σχηιμα των μεταθέσεως άξιωμα τικών και όπλιτών τής 'Αμερτ κάνικης άεροπορίας, διοργονώ νεται ενα τταζάρι — ξεττούλη 4μα, στόΐ ό(ττοΐο οί μετατιθέμε ίκοι βγάζου,ν στό σφυρί τα πρά (γματά τους γιά νά μην τα κου ίβαλοΰνε μαζί τους. Σχά Τδια ίτταζάρια οί άλλοι (μή μετατι (θέμενοι) Άμερικάνοι βρίσκουν (την εύκαιρΐα νά ξεφορτωθοΰν δ .τι άχρηστο εχουν ή νά κερδο σκοττήσουν πουλώντας ειδή πού άγοράζουν μέσα άτττό τή Βάση άφορολάγητα. "Ετσι πουλιού.νται μαγνητό φωνα, ψωτογραφικές μηχανές, Είρηυαϊος - Τιμόθεος-Σύυοδος-Πατριαρχεϊο - Κράτος ΑΛΥΤΟ ΣταυρόΛεξο ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ? ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!.. ΜΗΠΟΙ,ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ [ΠΛΗΡΩΜΑ; ΘΑ τό πούμε από την αρχή: Τα εκκλησιαστικά πράγματα στήν Κρήτη, δέν πάνε, εδώ καϊ πολλά χρόνια, καθόλου καλά. Τώρα ομως τελευταία, τό κακό παράγινε. ΚΑΙ όταν λέμε γιά τα «εκκλη οταστικά τής Κρήτης», δέν εννο- ουμε φυσικά ούτε τό «χριστεπώ νυμο πλήρωμα», τα λαικά δη- λαδή μέλη τής Εκκλησίαν μας, Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Άπό χθές δρϊσκεται στή Βουλγαρική τΓρωτεύουσα, έτπση μος προσκεκλη,μένος το£> Προέ
  δρου κ. Ζίβκωφ, ό Πρόεδρος
  τής Έλληνικής Δημοκρατίας κ.
  Καραμανλής.
  Αυτή είναι ή δεΰτερη έ,πΐση
  μι> έτπίσκεψη τού στή Βουλγα
  ρΐα, άλλά τώρα πηίναΐνει έκεϊ
  σάν Πρόεδρος, ένώ την προη
  Υούμενη φορά πηγε σάν Πρω
  θυττουργός. Κι αυτώ είναι τό
  δεύτερο τα^ΐδι τού, απτό τοτε
  πού ανέλαβε καθήκοντα Προέ
  δρου Δημοκρατίας^ στό έξωτε
  ρικο —ού συμπΐτττει νά γΐνεται
  *ι αύτό σέ σοσιαλιστική χώρα,
  καθαρά μάλιστα — ξεκάθαρα
  —■ σοσιαλιστική.
  Ίσως αύτό τό γεγονός, πέ
  ρα άττό τη μορφή μιάς συμ—τ»
  οης, νά έχει καϊ μΐά βαθύτερη
  έννοια, τώρα μάλιστα πού οί
  Δυτικοι μας «σύμμαχοι» έκδη
  λώσαν€ ξεδιάντροττα καί θρα
  σύτατα τίς διαθέσεις τους άπτέ
  ναντι στήν *Ελλάδα, πού τή θε
  λοον μόνο σάν μιά τεραστία
  Βάση Θανάτοι^ γιά νά έξυττη
  ρετεΐ τα διεθνή έγκληματικά
  τους σχέδια.
  Ίσως ακόμη κι ό Τδιος ό κ.
  Καραμανλής^ καθώς καϊ δσοι έ
  ξοχολουθοθν νά έκφράζουν έπτί
  σηιμα την ατττό τόν ίδιο
  Χθεΐσα δμοια κυβερνητική
  ϋή, νβ άλλάξουν έ-! τέλους τό
  Υνω—τό τροττάρΐ' καΐ δχι 6ε
  6αια νά φθάσουν νά λένε τώρα
  &η «Άίνήκομεν είς την... Άνχχ
  τολή>»( άλλά τουνάχιστον νά
  1Γάψουν νά ί—αναλαμβάνουν έ
  «εϊνο τό έκατομμυριάκις είττω
  «έν. «·Αυτ>ιομ€ν είς την Δυσιν»
  έπτί
  ούτε τούς απλούς Κληρικοίκ.
  Εννοούμε την κορυφή τής Ιε¬
  ραρχίαν, τούς απαρτϊζοντες τή
  Σύνοδο καί τούς προ Γσταμέ-
  νους τους Φαναριώτες Πατριαρ-
  χο — Δεσποτάδες.
  ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ έχομε ασχολη
  θει τόσο πολϋ μέ τα -, :;λησιαστι
  κά μας θέματα, ώστε ο ιδρυτής
  αυτής τής εφημερίδας έφτασε
  νά χαραχτηριστεϊ από τούς ε-
  Αεγχθέντες γιά κακέ< πράξεις ή παραλήφεις τους Δεσποτάδες, σάν «αντίχριστος» καί σάν «ά- θεος»... ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως καί πάλι η πρόσφατη πραγματικότητα ήρ- θε νά μάς δικαιώσει καί νά απο¬ δείξει περίτρανα ότι όταν γράφα με παλιότερα ότι «Οί Δεσποτά¬ δες μας τα κάνανε κουλουβάχα- τα» εκφράζαμε ακριβώς την α- νέκφραστη μέχρι τότε πραγμα¬ τικότητα. ΣΤΑ όσα γράφαμε καί καταγ γείλαμε, μόνο μέ «ψιθύρους» καί «πληρωμενα δημοσιεύματα» προοπάθησαν νά «απαντήσουν» μέ «μισομασημένα λόγια» οί βε¬ βαρυμένοι μέ μεγάλες ευθύνες Εκκλησιαστικοί μας ταγοί, πού δέν εννοούν νά χωνέψουν ότι δέν είναι πιά Δεσποτάδες, αλλά απλοί υπηρετες τής θρησκείαν μας, άσχετα άν, μέ τίς πράξεις καί παραλήφεις τους, οί ίδιοι φαίνεται πώς δέν την πιστεύ- ουν. ΑΝ συνεχίσωμε λοιπόν καί πάλι, κινδυνεύουν μέ τούς ίδι- ους χαρακτηρισμούς καί την ι¬ δία πολεμική κατά τού Μάνου Χαρή, νά πληρωθούν καί οί ση- μερινοί υπεύθυνοι τής «Αληθεί¬ ας». ,ΔΕΝ μπορούμε όμως σέ τέ- τοια σοβαρά θέματα, όπως εί¬ ναι αυτά πού διαδραματίζονται γύρω μας, νά μην πάρομε θέ¬ ση καί νά μην ασχοληθούμε. Ή δή, εξ άλλου, τό έχομε κάνει καί συνεχίζομε, γιατί καί τα γεγονό- τα συνεχίζουν νά προτρέχουν. ΣΗΜΕΡΑ λοιπόν, μέ τίς εξελί- ξεις πού παίρνει τό θέμα Ειρη- ναίου, μετά την ανακοινώση τού Πατριαρχείου καί την ου- σιαστική «καθαϊρεση» πού τού έγινε, μετά την «σιωπηρή στά- ση» των συναδέλφων τού με- λών τής Συνόδου, μετά την προ • ΙΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η Εκκλησΐα τής Κρήτης, δέν εχει — ευτυχώς — νά ... επιδεί- ξει κανένα «Άγιο Πρεβέζης». 'Ε- χει ομως στοιχεΐα με τα οποια μπορεί νά γραφτεί ένα άλλο θε- ατρικο εργο μέ διαφορετική βε¬ βαία υφη καί με τίτλο «Ο Άγιος Κρήτης». Μονο που αυτο δέν θαναι γιά γέλια όπως τού Πρε¬ βέζης, αλλά γιά κλάματα. στερεοφωνικά, έτΐτιπλα, ροϋχα, ήλεκτρικά σκεύη <αί ειδή τα ό ττοΐα σύμφωνα μέ τό νομικό κα δεστώς των Άμερικάνικων Βά σεων ερχονται στήν Έλλάδα ά φορολόγητα καί διατίθενται μό νο σέ 'Αμερικάνους. Τόσο άττλά, τόσο είίκολα οί γκάγκστερς καταπατοΰν τούς Νόμους τού "Ελληινικοΰ κρά τους! Τόσο κυνΐκά γράφουν ΓΡΑΦΕΙ Ο: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ στά παλιά τους τα ποητούτσια κι έμάς καΐ τοΰς Νόμους! "Ενα εΤδος —ου εΐσάγεται άφορολό γηιτο καί μεταττουλιέται άττοτε λεΤ τί δχι καθαρή ύιπόθεση λα θρεμπορΐου; Κι' ΰστερα ποίος έδωσε τό δικ/αιωμα στους 'Αμερικάνους νά κόβουν είσιτήρια, τή στιγ μή πού γιά νά έπιτραπεΐ κάτι τέτοιο σέ ένα άπλό "Ελληνα πό λίτη πρέτττει νά γίνουν χίλιες δυό διατυπώσεις «αί νά έγκρΐ νει ή 'Εφορία; Γιά νά τταρακολουβησουν και νά συμμετάσχουν "Ελληνες στό παζάρι τής Πέμττπης 9 Ό χτώδιρηι πλήρωσαν εϊσιτήριο 30 δρχ!. Πέρα δμως άττό τις Άμερικά νκες παρανομιες ϋττάρχει καΐ τό θέμα τού φιλότιμου. Οί "Ηλ ληνες πού συμμετάσχουν σ' αύ τα τα παζάρια πολλές φορές καταλαβάνονται ά/ττό άγοραστι κή μανΐα καΐ παΐρνουν άντ! 20 καί 30 δρχ. μέχρι καί τα σώ δρακα των Άμερικάν&>ν!
  ΝιτροτΓή κΰριοι. Ντροπή κύ
  ριοι ύττεύθυνοι καί κάθε λογής
  άρμόδιοι, Όταν παρανομήσει
  ενας άττλός "Ελληνας ίτο
  λΐτης, όδηγεΐται στίς φι;
  λακές. Γιατί νά παρανομούν
  τόσο φανερά οί 'Αμερικάνοι —
  χωρίς κανένα ελεγχο — είς 6ά
  ρος τού 'Ελληνικοΰ Δηιμοσίου;
  Καί τελειώνοντας:
  Ξέιρουν τίττοτα οί 'Ελληνικές
  τελωνεΐ/ακές όιρχές; Πνεται κα
  νένας έλεγχος; 'Υπάρχει κιοπγοΊ
  ος Οπάλληιλος τοθ Τελωνεΐου
  πού νά έλέγχει τα «ξεπουλήιμα
  τα» των Άιμερικάνοον;
  οϋτως ή άλλως οί Άμερικάνι
  κες δάσεις θεωροθνται ξένο ε
  δαψος, κάτι τί πού φεύγει άττό
  έκεΐ, πρέττει νά δασμολογεΐται.
  Πνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστο
  στά φανερά; Γιατι στά «κρυ
  ψά» σίγουρα δέν γΐνεται τίπο
  τα.
  Ξέρει τίποτα ή Κυβέρνηση;
  Ξέρει πώς ταττεινώνονται καΐ
  έξευτελΐζονται οί "Ελληνες πού
  ττα'ρναυν μέρος σ' αύτά τα
  «ττανΔϊγύρια» κι' οχόμτ) κατα
  κεμιρτίζουν την 'Ελληνική περη
  φάνεια, φορώντας τα μεταχειρι
  σμένα σώβρακα των Άμερικά
  ν»ν;
  Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-
  ΚΙΝΗΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
  ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΕ
  ΑΛΛΗ
  . ΜΙΛ
  ·> ΔΙΚΑΙΩΣΗ

  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
  Δέν πρόλαδε νά κυκλοφορή
  σει τό προηγούμενο φύλλο τής
  «Άλήθεΐιας» καί οί καταδιωχτι
  κές 'Αρχές έπτιβεβαίωσαν ττέρα
  γιά ττέρα τίς άπτοκαλύψεις μας
  γιά τίς χαρτοπαικτικές λέσχες
  Σΐίγκεκ.ριμένα οργανα τής
  Ασφαλείας Ηρακλείου συνέλα
  6αν 1 1 χαρτοπαΐχτες καΐ ζαρο
  παΐχτες καΐ τούς εστειλαν στό
  τμήιμα μεταγωγών.
  '&εΐνο ττού δκιανε ττερισσότ"
  ρη έντύττωση στούς άστυνομι
  κούς ήταν ό ραδιοδέχτης πού
  βρηκαν σέ μιά λέσχηι καΐ τα σή
  ματα τοΰ άσυρμάτου ττού ά
  κουσέ τό άστιινομικό δργανο δ
  ταν έμτταινε μέσα...
  Μιά άκόμη· δικαίωσηι τής «Ά
  λήβειας» καΐ τ ιΰ άγώνα ττοΰ
  κάνει κατά της χαρτοτταιξϊας
  καΐ τής διαφθοράς.
  «Ξεθάιρτουν αΊ,υωτους τούς υεκροϋς
  καί τούς μεταιρέρουυ μέ τόκαρότσι!»
  ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΙΗ ΚΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ
  «— Ξεθάφτουν άλυωτους
  τούς νεκρούς, τούς βάζουν σ"
  ενα καρότσι, σάρκες, κόκκαλα
  καί μισσλυωμένα ρο&χα — κου
  ρέλια μαζί τούς πάνε τπό ττά
  νο και τούς πετάνε μέσα στό
  χώμα γιά νά λυώσουν Είναι Ι
  να θέαμα άνατριχιαστικό καΐ
  μ<ακά6ριο». ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: θαυατώνουν τή Νίθλαία μας ίΟΗΕΙΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΗ ΜΕΓΛΛΗ ΕΚΤΑΙΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Τά ναρκωτικά καί γενικά ο δυ τικός τρόπος ζωής, γιά τόν ο- ποϊο επανειλημμένα έχομε α- σχοληθεί από την εφημερίδα αυτή, αποτελούν ένα από τούς κυριωτέρου*· λόγους καί τίς σπουδαιότερες αιτίες, εξ αφορ- μής των οποίων μιά μερίδα τής κοινωνίαν μα<, έχει πάρει τόν «κακό δρόμο». Τά επακόλουθα τού τρόπου αυτού ζωής είναι γνωστά στό ευρύτερο κοινό κι έγιναν ακόμη γνωστότερα, μέ την θλιβερή πε ρίπτωση τής κόρης τού Δημάρ- χου Ηρακλείου κ. Καρέλλη, πού μπλέχτηκε κατά κάποιο τρόπο στό κύκλωμα των «περιθωρια- κών τύπων», όπως χαραχτηρι- στήκανε οί νέοι πού παρασύ- ρουν στό κακό τά παιδία των καλών οικογενειών. Τά ναρκωτικά δυστυχώς έ- χουν πάρει μεγάλη έκταση στήν Κρήτη καί γι αυτό θά πρέπει νά προσέξουν καλά οί γονεϊς τά παιδία τους καί τίς παρέες πού κάνουν. Σκόπιμο ακόμη καί ωφέλιμο θά ήταν οί καταδιωχτικές Αρ- χές πού απασχολούνται πιό πο- λύ μέ την παρακολουθήση καί τή δράση των πολιτικοποιημέ- νων νέων μας — τής εκλεκτής δηλαδή μερίδας τής Νεολαίαν— νά δραστηριοποιηθούν περισ- σότερο πρός την κατευθυνθή τής διώξεως των ανθρώπων πού οδηγούν τή νεολαία στό λευκό θάνατο. Καί τέτοιοι υ- πάρχουν φαίνεται αρκετοί στήν Κρήτη, κυρίως ξένης προελεύ¬ σεως, πού μέ διάφορα προσχή- ματα έχουν καταπατήσει τό νη- σί μας. ί ,ο. Και ι»ι°ι- ν»< ·τ. 6ν4· αι ι!ναι πολ ίδη ν ΐΐ|, * ΒποκηηνπτΗ ΤΟ ΚνΚΛΒΜΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟν ΘΠΝΠΙθν ΟΜΠ/ΐΙΚες Τ ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΒΟΜΒΑ τής 17χρονης Αθήνας Χατζάκη ΜΕ τιτλους σάν τόν παραπάνω, οί Αθηναϊκές εφημερίδες ασχολούνται ταχτικά γιά τό θέμα των ναρκωτικων. Χαραχτηριστικη ήταν προσφατα η περίπτωση τής κρητικης καταγωγής α- νηλικης νεας Αθήνας Χατζακη, που με το προσωπικό ημερολογιο της εκανε πραγματικα α- πιστευτες σε δραματική έκτασΐ) αποκαλυψεις, γύρω απο το κύκλωμα τού λευκου θανάτου. Έ¬ να παρόμοιο ημερολογιο μιάς άλλης δεκατετράχρονης Ηρακλειωτοπούλας — γιά την οποία ανώνυμα είχαμε ασχοληθεί παλιότερα — δέν δημοσιεύτηκε στ ην «Αληθεια» γιατί κρίθηκε το¬ τε ότι θάκανε περισσοτερο κακό αντί καλο. Ισως σέ λίγο να δεί τό φώς της δημοσιοτητας... ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ! Τά παραπάνω λόγια άνή κουν σέ μιά γυναίκα πού ήρθε στό γραφεΐο μας γιά νά παρα πονεθεΐ. Όχι βεβαία γιά κά ποιο νεκροτφεΐο τής Ούγκάντα τοΰ Άμίν, άλλά τού Ήρακλεί ου. 'Επισκεφθήκαμε γι αύτό τό σκοπό τό Νεφοταφεΐο Ή'ρα κλεϊου. "Ασφαλώς τα λόγια ττού άκούσαμε στό γ|ραφεΐο, δέν ά ττέχουν πολύ άπό την πραγμα τικότηταΙ. Οί νεκροί ξεθιάφτον Γται τρΐα χρόνια μετά την ταφή τους! Χρόνος πού δέν έπαρκεϊ γιά νά άττοσυντεβεϊ £νας νέ κρός πού ετταιρνε τφΐν πεθάνε' ττολλά φάρμακα. ΈκεΤνοι που' ττέθαναν οιγγο καρκίνο τίς ττερισ σότερες φορές δέν λυώνουν στά τρΐα χρόνια. "Ετσι 6'ρέθηκε ή εΰκολη λύση. Τούς ξεθάφτουν (τά φέρετρο εχει πιά κατα στΐραφεΤ) καΐ τούς βάζουν στό χώμα δποι/ λυώνουν πιό γρήγο ρα! Τέτοια μακάβρια «θεαματα» κύριοΐ; τό μόνο ττού καταφέρ νούν νά κάνουν ε,Τναι νά ττροκα λοΰν τό λαό, ττού έμαθε νά θεώ ρεΐ τούς νεκρούς ίερούς καΐ νά τούς σέδεται. Ό καθένας δταν δεί τόν δικό τού νεκρό άλυωτο νά ξεθάφτεται, μττορεϊ νά φχά σει στό ό—ροχώρητο... Γι αύτό καί παρατηροΰνται έπεισόδια — ταχτικά στό Νεκροταφεΐο Άς άφη,ναν οί ύττεύθυνοι τούς νεκρούς παραπάνω χρόνια μέ σα στούς τάφους ώστε νά μή τηροκαλοΰν τό λαό μέ τέτοιες μακάβριες εΐκό,νες. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΓΙ ΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΉΣ ΕΣΤΗΣΕ ΗΔΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΧΟΝΕΣ Η αμερικανοκίνητη χούντα τής Τουρκίας έστησε, τά χαρά- ματα τής 8 πρός 9 θκτωβρίου 1980, τίς πρώτες αγχόνες, από τίς οποίες κρεμάστηκαν δυό νέ¬ οι άνθρωποι, ο Νεζντέτ Ανταλϊ, 22 χρονών καί ο Μουσταφά Πεχ λιβάνογλου, 24 χρονών. Η στολισμένη μέ τίς «εθνο- σωτήριες περικοκλάδες» — σάν τό εικονιζόμενο σκίτσο — αιμο χαρής αμερικανοδημιούργητη δικτατορία τής Τουρκίας, έδειξε, χωρίς ντροπή, τό μακάβριο πρό σωπό της, πού αυτή τή φορά εί ναι σκληρότερο από τής Χιλής καί τής Ελλάδος τού 1967. Η απάνθρωπη εγκληματική ε¬ νεργεια σέ βάρος των δύο απαγ χονισθέντων νέων τής Τουρκίας, μαζί μέ την απειλή πού επικρέμε ται πάνω από πενήντα ακόμη μελλοθανάτους, των οποίων τή θανατική ποινή έχει ήδη επικυ- ρώσει η χούντα τού αμερικανό- δουλου προδότη Εβρέν, είναι τό πιό πρόσφατο δείγμα σκλη- ρής πράξης όσων εξυφαϊνει σέ βάρος των Λαών τής Γής η αμε- ρικανική κατασκοπεία. Οί πράκτορες των αμερικα- νών εγκληματιών τύπου Εβρέν καί άλλων, είναι — δυστυχώς — πάντα «έσσο έτοιμοι» νά δεχ- τούν, προδίδοντας τίς πατρϊδες τους, νά υπηρετούν τά έγκλημα¬ τικά σχέδια των Ιμπεριαλιστι- κών — Σιωνιστικών εγκεφάλων πού εδρεύουν στήν Ουάσιγκτον καί την Νέα Υόρκη. Αυτούς πρέπει νά προσέχει κάθε Λαός κι αυτούς πρέπει έγκαιρα νά επισημαίνει καί νά τούς τιμωρεί μέ τίς λα'ι'κές αγ¬ χόνες, πρίν εκεϊνοι προλάβουν νά στήσουν τίς δ ι κές τους, όπως προχθές ο δολοφόνος Εβρέν. Κάθε Λαός πρέπει νά προσέ¬ χει καί ειδικότερα εμείς οί 'Ελλη νες, πρός τούς οποίους τό πρό¬ σφατο τούρκικα πραξικόπημα ήταν καί μιά προειδοποιηθή φοβέρα. ΠΡΟΣΕΧΩΣ Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Ο συνεργάτης μας κ. Αντ. Λα'Γνάκης θά αρχίσει μιά αποκαλυπτική καμπάνια «ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» «ΣΤΟΗ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ» ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Μιά προειδοποιηθή γιά τόν Πυρηνικό πό Λ έμ ο πού άπειλεϊ όλους μας Από τό λιθογραφικό συγ- κρότημα των Αθηνών «Νίκος Δέρβης καί Σία», εκυκλοφόρησε την περασμένη βδομάδα, στή σειρά των εκδόσεων «ΓΡΑΜΜΗ» τό αποκαλυπτικό βιβλίο - έκπληξη τού Μάνου Χαρή, μέ τίτλο «Στόν αστερισμό τής κόμπρας» καϊ υπότιτλο «Ο άκρα επικίνδυ- νος γιά την Ανθρωπότητα ρό- λος τού «Γόη» της Μπρεζίνσκι». Τό βιβλίο αυτό, πού είναι έ¬ να προειδοποιητικό «σήμα κιν- δύνου» γιά τόν Πυρηνικό πόλε- μο πού απειλεί όλους μας, είναι συγχρόνως ένα βαρύ χτύπημα κατά τού πολέμου καί ένα κύρη γμα υπέρ τής Ειρήνης. Ο συγ- γραφέας τό αφιερώνει στή Μά- να τού καί σέ όλες τίς Μανάδες τού κόσμου, πού — όπως λέει • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ «ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΡΗΤΗ» καϊ ΐ(τ Είδικές όμάδες κρούσεως 'Αμε,ρικάνων Εβραίων «Τοιτρκοκρη^ικών» κατά τού νησιοΰ μας ■^ 'Εβραιοαμερικανικοί έκβιασμοΐ γιά έξαγορά των περΐ οχών: Καλοϊ Λιμένες, Άκρωτήρι καΐ νησΐ Γραμττούσας, Σφηνάρ^ Κάμττος, Δραττανιάς Χανίων κ.ά. Μιά άττοκαλυτττικΐί έρευνα τού συγγραφέα των «ΣΙΩΝΙ ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΩΣΙΩΝ» ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ γιά τα έ τπκΐνδυνα κατά τής Κρή,της σχέδια των Ί μττεριαλιστών καί Σιωνιστών, βασισμένηι σέ έγγραφα πού βρέθηκαν μέ σα στίς ττρεσβεΐες των ΗΠΑ καί τού Ίσραήλ, στήν Τεχε ράνη πρωτεύουσα τής Πε,ρσιας. * ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΣ: «ΕΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΒ) ΕΙδική έρευνα πάνω στό θέ-μα ττΐς πολιτικής διαμάχης Γιάννη Κεφαλογιάννη Ανδρέα Άθηναΐου καΐ Παΰλου1 Βαρδινογιάννη. χ
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  Μαντινόδες σέ έπίκαιρο τόνο
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  Τοϋ Λεωνΐδα Χαρωνϊτη
  "Εχει κεντήσει ή ιτκυτιά κα'γεται ή Περσία
  χτυποΰν οί Ίρακινοί σέ δλα τα σημεΐα
  Καίγουνται τα πετρέλαια και δέν πομένει πράμα
  και τσοί λαούς μοιράζουνε και θέτου τζοι άντάμα
  Κι οί δυό τ' άεροπλάνα τους τα χρησιμοποΐοΰνε
  τόν Οιμαχο τόν πληβυσμό πηγ«ίνουν και χτυιποΰνε.
  Νοσακομεϊα νά χαλοΰν τα πάντα νά δυαλοΰνε
  καϊ τραυματίες κι αρρωστους ίίξω νά τούς πετοΰνε
  Ξεχνά ή άνθρωπότητα τα δώρα τοΰ πολέμου
  και θέναι πόλεμο ξανά έμστέδισέ τους θεέ μου
  Νά μην κεντήσει ή φωιτιά γιά δέ θ' άφήσει πράμα
  θά κατταστρέψει τοί λαούς πού ζοϋν καλά συνάμα
  Ποιοί είναι οί ύπεύθυνοι πού δώκανε τό σήμα
  νά κυρ,η,χθεΐ ό πόλεμος σέ κεϊνο να τό τμήμα
  Δέ πρέπει πόλειμος ξανά γιά δέ θά μείνει πράμα
  γιά θυμηθήτε τα παλιά την κατοχή συνάμα
  Τίποτα δέν έγνώριζες οΰτε και τή ζωή σου
  αόλλος την έκανόνιζε την κάθε κίνηισή σου
  Την πείνα, την κακομοιριά πού οί εϊχενε πλακώσει
  και 'νήμενες μέ την χαρά ό ηλιος νά σοΰ δώσει
  Ένείμενες την λευτεριά σάν ό στραβός τό φώς τού
  Υΐατΐ έθώριε την σκλαβιά πώς είναι 6 θάνατός τού
  Μην ξαναρθεϊ ό πόλεμος τα πάντα θά χαλάσει
  δέν τό θιοροϋν οί άνθρωττοι νά καμουνε μιά στάσην
  Ρωσΐα και Άμερική έσεΐς καιθοδη,γεΐτε
  νά μην κιντάτε την φωτία γιατΐ και σεϊς θά μπεϊτε·
  Δώδεκα παρά τέταρτο είναι. Δέν τό θωρεϊτε;
  νάι συνειφέρει ό λογισμός πριχού καταστραφεϊτε
  Νά 'χουνε την κακομοιριά σ' αύτούς τσοί δύο σπαρμένη
  κι άκόμα δέν γνωρίζουνε ήντα τσοί πτριμένει
  Γιατί χτυιποΰνε άλύιπητα ό δνας μέ τόν αλλο
  έχουνε οί Ίρακινοί φουσάτο ποιό μεγάλο
  Πόσα κορμΐά τα 6λήματα τα κάνουνε δικά τους
  κα' δέν άφήνουν τίποτα μιπροστά στό πέραομά τους
  Χρόνια πολλά ό άνθρωτΐος παλεύει γιά νά χτίσει
  και ήρθε δα μιά θύελλα τά πάντα νά διαλύσει υ
  Μην είναι τά πετρέλαια πθύ έ-χει ή Περσία
  κι' άνάψανε καί καίγεται ή κάθε πολιτεΐα;
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
  "Επιπλα
  ΛΥΓΕΡΟΣ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπτττΊχετε ηιά πραγμστική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως Γ( έ-νοικιάσεως;
  Επισκεφθήτε μας. Οά έχρτε τύντομα την
  πιό αυμφέρουοα περίπτωσιν
  Στόχος μας: Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τίϊς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφδρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΠΝΟ 280—841
  ΠΟΙΜΊΊΚΙ
  Κάθε Παρασκευή
  τα λέει δλα καί...
  κάτι παραπάνω!
  ■—Ι
  ΣΑΤΙΡΙΖΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
  ΣΤΟΙΧΕΙΟ
  ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ
  Τό περιοδικό ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΛΟ
  ΓΑ έκθίδεται καϊ κυκλοφορεΐ
  στό Γιοχάνεσμπούργκ^ στή Νό
  τιο 'Αφρική. ΕΤναι δργανο (ένη
  μερωτικο δελτίο) τής Κρητικιής
  Αδελφότητος ττοί» ύΐττάρκει σ'
  αύτη τή ώρα. ΚυκλοφορεΤ κάθε
  μήνα και διανέμεται δωρεάν, ά
  ποσκοπώντας στήν ένηιμέρωση
  των έκεΐ Κρητών γιά τίς δρα
  στη,ριότι>τες τού Δ.Σ. τής άδελ
  φότητος κ,αί στή συσφίξη των
  δεσμών μεταξύ τους,
  Προφανώς πράκειται γιά μιά
  άμάδα συμττατριωτών μας, πού
  δέν άφομοιώθηικαν ά—ό τό ξένο
  στοιχεΐο, άλλά ζοΰν μέ την
  Κρήτη στή σκέψη τους και τή
  μερά τού γυρισμοΰ στήν ψνχή
  τους.
  Διατηροϋν Τίς συνήθειες τού
  τάπου μας καί καλλιεργοΰν
  την ττατροπαιρσδοτη Κρ,ηΓτική
  μαντινάδα σ' δλη την μεγαλο
  π,ρέπειά της άπό την ήρω·ι·κή
  καϊ την πατριωτικήν μέχρι την
  σατνρική.
  Τό τελευταΐο τεΰχος πού έ'
  πεσε στά: χέρια μας (Αϋγου
  στος 80) φιλοξενεΐ ά/ρβρα καΐ
  στί,χους τοΰ Μαθιοΰ ΒοΊ-δομαρ
  κάκη, τοΰ Παύλου 'Αντωνακό.
  κη, της Ίωάννας Δρουκάκη,
  τής Αντωνίας Πατεράκη κλττ.
  Τους εύχόμαστε νά συνεχΐ
  σουν μέ τόν Τδιο ζήλο κ·αί οί
  δεσμοί της κοινής τους καταγω
  γής νά τους χαλυ©δώνουν την
  θέλησηι γιά νά διατηρήσουν κι
  έκεί — στήν σλλη( όκρηι τής
  γιήξ — την» Κρητική κληρονο
  μιά καί νά διδάξουν στά; παι
  διά τους τή γλώσσσ τά ήθη
  καί την άγάπη; στήν Κρήτη
  μας.
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  Οϊ Κρήτες σττουδαστές Κο
  ζάνης συγχαίρουν ασους πέτυ
  χαν φέτος στίς σχολές των ΚΑ
  ΤΕΕ Κοζάνης καί τούς άνακοι
  νώνουν δτι ο! έγγραφές 0" άρχΐ
  σουν στίς πρώτες τοΰ Όκτώ
  6ρη ένώ τά μαθήματα τού σ'
  εξαμήνου στίς 20 Όκτωβρίου.
  Γιά όποιαδή(ττοτε πληροφορϊα
  γράψτε μας στή διεΰθυινσηι
  ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  Καισαρεΐας 2
  Κοζάνη
  Μέ χαρά θά σάς βοηθήσου
  με σέ κάθε σας πρόβλημα
  ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ
  Απωλεσθη κυνηγετικο σκυλί
  θηλυκό, χρώμα σκοΰρο κάκικινο
  Στή ριζα τοΰ άριστερού αύτιοΰ
  δέν δγάίει μαλιά. Άνή^ει στόν
  "Ανδρέα Σταυριανουδάκη η
  Κοτυκαλά Μάχη-ς Κρήτης 102
  τηλ, 281705. "Οποίος τό 6ρεϊ
  θά άμοιφθεΐ.
  Οί θηροφύλοΐκες καί άγροφύ
  λακες άς τό έίχουν ιλτ' δψηι
  τους.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
  80 τετραγ. καί υπόγειο 150 τετρ.
  οδός Ακαδημίαν 61 (Ρομαντική
  Γωνιά)
  Πληροφ. τηλ. 232-739
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ
  ΨΙΛΑΚΗ
  Τό καινούργιο 6ι6λίο
  τοΰ Νικόδημου Κριτσωτάκη
  «Παιγνίδια τής ζωής» όνο
  μάζει τό καινοΐιργιο τού βιβλίο
  ό Νικόδηιμος Κριτσωτάκης ό
  γν*«>στός ΊΗρσκλειώτης συνταξι
  αΰχος δικηγόρος πού κυκλοφό
  ρησε πρίν ένα χρόνο τα «Σημα
  διακά χρόνια»
  Στό καινούργιο τού 6ι6λίο ό
  Νικάδημος Κριτσωτάκης άνα
  σκαλίύει τα ποοιδικά τον χρό
  νια, συγκεντρώνει τίς θυμισες
  καί διηγεΐται άττλές ίστορίες
  τού χωρίου, Ιστορίες πού θυμί
  ζουν τίς καλές έποχές τής ·Ελ
  ληινικής πεζογραφίας.
  Τά «παιγνίδια τής ζωής»
  πού καλύπτσυν δλη τή ζωή τοΰ
  συγγραφέα, άπό τότε πού θυ
  μάτται τόν κόσμο καί τό μικρό
  χωριό τού- σέ κάποια ριζοβου
  νιά τής έ-αρχίας Πεδιάδας, μέ
  χρι την έττοχή μας, "Ένο: γλαφυ
  ρό διογραφικό — κατά κογπόιο
  τρόπο — σηιμείωμα) ττού ό/ρή
  νέ ι νά φανοΰν δλες οί πτυχές
  τής ό—λης ζωής τού χωρίου 6
  πως διαμορφώθηκε κ ι δττως τό
  βρήχαν τά χαράματα τού 20οΰ
  αίώνα. Μικρές ττιδικές Ιστορίες
  γεμάτες άνθρωπιά καΐ συναί
  σθηιμα, σκηνές νοσταλ(γικές, μα
  κρινές, ξεχ,ασμένες στό ξηιμέρω
  μ α τού αίών» μας,
  ΊΕκεΐνο δμως πού έχει περισ
  σάτερη σηιμασίβ στό βιβλιο τοΰ
  Νικόδημου Κριτσωτάκη είναι ό
  λαογραφικός τού χαρακτήρος
  Συνήθειες καί στιγμές μιάς έπο
  χής, πού δέν δίνονται ξερά καί
  »α~ροσιτα δττως οί συνηθισμέ
  νες λαογραφικές σηΐιαειώσει-:,
  άλλά ότπλά καί εΰχάριστα δια1
  ωνίζουν καΐ άτπαθανατίζουν δτ.
  κατάπιε ή όρμή τού «πολιτι
  σμοΰ» καί άφάνισε ή Τεχνολα
  γΐική πρόοδος.
  Κάθε σελΐδα μιά εκττλη·ξ']
  και μιά ΘΟμιση, σέ δλους έμάς
  ττού ζήσαμε τα παιδικ«ί μα"
  χρόνια στό ζεστό άνθρώπινο
  Τ0 0ΠΙ0 ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Ποδόσφαιρο
  καί κούμ - κάν
  Τού Μιχάλη Ρουκουνάκη
  Ή λαομίσιτη δικτατο,ρία τής
  21ης "Απριλίου τοΰ Γ. Παπαδό
  πουλου γιά νά άποκοιμήσει τό
  λαό καί γιά νά μή κουδεντιά
  ζει τά χάλια τού καί τή κακο
  μοιριά τού καλλιέργησε τό κλ!
  μα τοΰ ποδοσφαΐρου καί τοΰ
  χαρτοπαιγνίοι»1 έντεχνως γιά νά
  άττασχολεΤται έκεΤ ό λός. "Α
  φησε έλεύ&ερο τό κούμ — κάν
  νά μαζεύονται κάθε μερά άν
  θρωτττοι τού μόχθου στά καφε
  νεΤα γύρω άπό τά ττράσινα τρα
  ττέζια νά βραδυαξημερώνονταΐ
  καί νά προστταθοΰν ττοιός νά
  πάρη τό μεροκάματο τ' άλλου
  νοΰ καί δέν εΤναι λϊγες οί φο
  ρές πού πολλοί αττό τούς χαρ
  τοπαΐκτες αφηααν τά τταιδιά
  τους ξυττόλητα καί νηστικά, Τό
  ΐδιο καί παρόμοιο σαμβαίνεΐ
  κ,αί μέ τό ποδόσφαιρο, Και ε
  τσι σέ δποιο καφενεΐο πάς άλ
  λη κουβέντα δέν άκοΰς καί πρό
  παντός άπό νέους μόνο και μό
  νο γιά ποδόσφαιρο. Και δταν
  ή τηλεόρασηι βάζει ποδόσφαιρο
  είτε μέ ντόπιες όμάδες είτε μέ
  ξένες, δλέπεις είναι δλοι προ
  σηλωμένοι στήν τηλεόραση, καί
  δέν άκοΰς ούτε μιλιά οΰτε λα
  λιά Ήσυχία (πιό πολύ καί άττό
  την έκκληισία) καί μόλις τελειώ
  σει τό παιχνίδι ή ήσυιχϊα μετα
  τιρέττεται σέ άγριοφωνάρες καί
  οχλατ/ωγία. Καί έτσι δέν μένει
  και,ρός την ώρα τής άνάπαυσης
  νά συζη,τήσουν γιά τά τόσα
  καυτά προβλιήματα ττού έχομε
  νά άντιιμετωπΐσουμε σή,μερα έ
  θνικά (οίκιονομικά κλπ.Τάφασι
  στικα καθεστώτα €χουν συμφέ
  ρον μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρό
  πό νά κοιμίζουν τούς λαούς καΐ
  νά μή συζητοΰν καί νά μιλοΰν
  γιά τή καντάδισ τους καί τό
  λυτρωμό τους όπως καί οί άρ
  χαΤοι ρωμαΐοι γιά νά κοιμίζουν
  τό λαό έφάρμοζαν τό ρητό
  «Άρτον καί θεαματα», Άλλά
  σήμερα δέν έχομε φασισμό, ε
  χομε Δημοκρατία, έστω καί νέο:
  καί ή Δηοκρατΐα 6έν θέλει τό
  λαό κοιμισμένο τόν θέλει νά εί
  ναι έλεΰθερος καί ξύπνιος νά
  συζη.τά, νά κρίνει, καί νά κατα
  κρίνει δταν δέν ττηγαίνει κάτι
  καλά. Γι' αύτό χρειάζεται ή
  κυβέρνηση, νά πάρει μέτρα κα
  τά τής χαρταπαιξίας καί νά
  σταματήσει τίς πολλές έκπομ
  πές ποδοσφαίρου. Ό άθλητι
  σμός είναι καλός. Όχι δμως τό
  σημερινό όμαδικό άμόκ πού έ'
  χει πιάσει τή νεολαία άς. Οί
  νέοι μας ΤΓρέττει νά τό καταλά
  τώσουν αύτό τά φαινόμενο πού
  6ουν καί δσο μποροΰν νά έλατ
  τούς εχει παρασύρει.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  κλΐμα τοΰ χωρίου δταν δλα ή
  ταν μέ τίς διικές της τίς χάρες.
  Ή γλώσσα τοΰ συγγραφέα
  είναι άπλή, μέ όρισμένες ίδιορ
  ρυθμίες καί Κρητικούς ίδιωματΐ
  σμούς. Άν ό Νικάδημος Κρι
  τσωτάκης δέν ήταν δικηγόρος,
  άν δέν εΤχε άσχοληθεΤ μέ τά
  γράμματα, θά νόμιζε κανείς
  πώς άφηγεΐται ενας άνθρωΐπος
  τοΰ Λαοΰ, £ν«ας ΐσως καινούρ
  γιος Μακρυγιάννης πού τό λο
  γατεχνικιό ταλεντο ττλημμυιρΐζει
  τό εΤναι τού καί ψάχνει τρόττο
  διέξοδο., , "Ομως αύτη είναι
  μιά αποστόλη τής λογοτεχνί
  άς: Νά μιλά κανείς μέ λόγια
  άττλά στούς άττλαύς ανθρώίπ-ους
  νά μιλά στή διικιά τους τή
  γλΐώσσα, νά διεισδύσει στόν έ
  σωτερικό τού κόσμο! Καί ποίος
  Κρητικός δέ θά σκιρτήσει άπό
  σι»γκΐνηισηι σά διοιδάσει πώς
  τταίζανε τά παλιά τα χρόνια τό
  «μούτσο» (έλ*α παιγνίδι πού δ
  λοι γνωρίσαμε) σά διο^άσει
  ττώς πήγαιναν οί μαθηίτές στο
  κολειό τους τή καμπάνα πού
  χτύττταγε κάθε πρωί
  Νοσταλγία μαζί καΐ συγκίνη
  στ>. 'Ανοομνήρ-εις ττού ζωντανεύ
  ουν στή σκέψηι χρόνια πού δέν
  τφόκειται νά ξανάρθουν
  ΙΌ Νιικοδημος Κριτσοΐτάκη,ς,
  είναι εν,ας μαχη/τής πού ξόδε
  ψε πολλά χρόνια τής ζωής τού
  σ' άγώνες γιά τή Λεφτεριά και
  την άνθρώπτινηι άξιοπρέπεια. Κι
  αυτή τού την πίοτη δέν ήταν
  δυνατόν νά μην την μεταφέρει
  στό βιβλίο τού. Νά τί λέει ό ι
  διός: «Ότα ήιμουνα μαθητής
  ό Γληνός ήταν Γραμματέας τοΰ
  Υπουργείον Παιδείας. Αύτό Τ
  σως νά λέει πολλά ή άκομη:
  «Ό θάνατος ήταν άττολύτρω
  ση;>. Εμείς πού ζοΰμε καί άν
  τιμετωίττίσοτμε άπό ττολύ κοντά
  αύτό τό δράμα, μάς δασανΐζει
  μιά σκέψη πού έκατομμύρια άν
  θρωτττοι θά την κάνουν:
  "Εχει κάνει ή έττιστήιμη τό
  καθήκον της πάνω στίς δρευνες
  γιά νά βρεθεΐ ή ρίζα τού κα
  κου κιθι νά κΐαταπολεμηθεΤ
  "Η εχουν έμπλακεΤ ττερισσό
  τερο τεχνολογικές έρευνες πά
  νω στήν άνακάλυψη( καί την πά
  ραγωγή καταστρεπτικόν μέ
  σων μιά καί ή ειρήνη, δέν ύττάρ
  χει περπττωση, νά έπικρατήρ-ει»
  "ε>ττίζουμε αύτάς ό δηιμιοορ
  γικός «πυρετάς» τοΰ Νικόδη
  μου Κριτσωτάκη, νά άφήσει κι
  άλλα — πολλά — τέτοια δεί
  γματα γραφής, κι άλλα βιβλία
  ττού θα τονΐζουν τό άγωνιστικά
  τταρών τού συγγραφέα.
  Ο«9-<ε>«»> ^><«- -><}>♦♦♦♦♦♦
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρϊτης 5
  Παλαιά Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώοτας Καββαδίας
  Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ♦«»"«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  Τά... καδηρερινά
  (ΜΙΚΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ)
  Ό άνθρωιπος πιάστηικε καιά την αοΊυνομική {.φ
  δο στίς Ήρακλειώτικες λέσχες. "Ε,μεΐνε δυό νύχτες
  στήν ύπόγα (κρατητήρια) Καί τύ πρα>' τής περαομί;
  νης Δευτέρας όδηγήιθηικε σιο Αύτόφωρο
  ΤΗταν 2νας γραφικός Άνωγειανός τυροκόμος.
  — Ξέρεις γιατί κατηγορεΐοαι; τόν ρωτάει ό δΐκηγό
  ρος τού
  — "Ο.χι
  — Γιατί ϊ3παΐζες λέει..·- πεσοούς
  Ό Άναίγειανούς άγριεύεΐ:
  — Εϊντα ναι πάλι τουτοινά;
  — -.Κισκιτνάκΐα
  — Ντά εϊντα κοπέλι είμαΐ;
  — Πεσσούς μωρέ, τοΰ ξαναλέει
  — Άνάθεμά με αν ξέρα> νά τοοί πιάσω οτά χέρια
  μου. 'Όρκο παίρνω..·
  — Έ, έ'τοι νράφει ή δικογραφία
  — Έγώ δέν ξέρω- Έγώ αλλο πράρα άιπό ζάρια δέν
  ξα ποτέ στή ζωή μου·
  Την ϊδαα μερά στά Δΐκαστήρια. Ό ϊδιος Άνωγεια
  νός κουβεντιάζει μέ ίνα άστυνομικό, άπ' αύτούς πού
  τόν συνέλλαβαν. Λέει λοιπόν ό αστυνομικάς:
  — Άφοΰ τό ξέρεις πώς κάνουμε συνέχεΐα έφοδους,
  γιατί δέ 6άζεις μυαλό;
  — Γροΐκα! Έγώ μωρέ ηφαγα τή περουσία τοϋ κυ
  ροϋ μου κα' τσή μάνα μου στά ζάρια καί δα ρθεϊς εδά
  έσύ νά μοϋ βάλεις μυαλό;
  Διάβαζα στίς Κρη/πκές έφ-ημε,ρΐδες πού έκδίδονταα
  στήν Άθήνα, γιά ίνα νέο καλλιτέχνη, συνθέτη, ότι
  χουργό, έρμηνευτή καί δέ συμμαζεύεται, πού είναι
  — λέει — στά χνάρια τοΰ Νίκου Ξυλούρη καί λέγε
  ται Δημήτρης Μπασιάς. Προχθές λοιπόν &μοθα δπ ό
  κ· Μπασιάς είναι ίδρυτικό μέλος τοΰ... ΦΙΔΗΚ (τοϋ
  Κουμαντάκη καλέ!) Τοϋ άφιερώνει μάλιστα καί σχετι
  κόν ποίημα (δηιμοσιεύτηικε κιόλας):
  Μά ζήτω — ζήτω ή Κρήτη μας
  ζήτω κι ό Κουμαντάκης
  θά κάνει την Έλλάδα μας
  σύγχρονο Παρισάικι
  Αύτό ζητοΰνε καί οί δυό
  πού είναι στ' άκρωτήρι
  νά συνεχίσει τό ΦΙΔΗΚ
  καί νά μάς κυβερνήσει
  Μά ζήτω — ζήτω τό ΦΙΔΗΚ
  ζήτω κι ό Κουμαντάκης
  Τό άκρωτήρι τό ζητά
  καΐ δλη μας ή Κρήτη
  Τό κόμμα τό καμαρωτό
  τή χώρα νά τιμήσει
  Έγώ λέω πώς θά τρίζουνε τά κόικκαλα τοϋ μακαρί
  τη τοϋ Ξυλούρη, όπως θά τρίζουνε καί αυτών «πού εί
  ναι στ" άικρωτήΊρι»
  -•-
  "Ε λοιιπον, έγινα κι έγώ.... Μπαοιάς. Δηλαδή συνθέ
  της, σπχουργός κλπ. κλπ. Νά τό δικό μου ·.. άσ>ιέοω Ι
  μα στό ΦΔΗΚ:
  Άπό τή χώρα έρχομαι
  καί στήν .... κορφή κανέλλα
  Δέν σάς αρεσε; Διαβάοτε κι άλλο:
  Άπό την "Εμΐταρο κρασί
  κι άπό τή Βιάννο λάδι
  θέλετε κι άλλο; Άμέοωωως:
  Χωρίς έσένα τό ΦΙΔΗ]Κ
  δέ στέκει Κου<μαντάκηι γιατί μαζί έκάματε μιά τρύπα στό..·.. νεράκι Χέρι μέ χέρι τό λοπόν μαζί στήν ϊδια στράτα κι εμείς οί.. .· αιποδέλοιποι σάς φάγαμε στή .. ..μάιπα "Αν σάς άρέσει, θά τό μελλοποιήσω..·. Άμ τί, θδναΐ μόνο ό .-..Μιπασιάς; — • — «"Αρτον καί θεάμαιτα». Τό θυμήΐθηκα κάνσντας μιά βόλτα στούς δρόμους τοϋ Ηρακλείου· Δρόμοι τόσο ρο μαντικοί, τόσο ομορφοι τό φθινόπωρο. Σέ λίγο πού θά 6ρέξει θά γεμίσουν δλοι τους χιλιάδες μικρές λιμνοϋ λες κι ετσι θά σπάσουμε τό·. . μονοπώλιο των Χανιω των. Γιατί έκεΐνοι εχουν την μοναδική λίμνη στήν Κρήτη, τή λίμνη Κουρνά. Εμείς λοιπόν θα,χουμε μερΐ κές δεκάδες χιλιάδες λΐμνοΰλες καΐ μάλιστα μέσα στά πύδια μας· — Εϊπατε τίποτα γιά τόν.... Μουσΐκό Αΰγουστο; — "Οχι, μόνο γιά τόν ... ρομαντικό Όχτώβρη "Οχι «άρτον κα' θεαματα». Μόνο θεαματα Γιατί ό αρτος εγινε·..· Λουής Κάνατε μιά βόλτα στήν άγορό.; — • — "Ισαμε 15. .. πιροφυλαχττικά μέτρησε ό ά*νθρωπος την περασμένη Τρίτη μέσα στή θάλασσα, μπροστά στό Λιμεναρχεΐο. Κι άναρωτή(θηκε άν ύπάρχει κάιποιος πού νά ένδιαφέρεται ^ιά την καθαριότητα αύτοϋ τοΰ τόπου. Γράφτηκε λοιπόν κι αύτό τό παράπονο στή λίστα των πρός εξετάση θεμάτων της «Αληθείας» κι ένημε ρώθη(καν σχετικά οί αμεσοι συνεργάτες τής έφημερί δας "Ωσπου κάποιος την.·... έοκασε; • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελιδο 4 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Γ..Β.5 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΟΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ Σ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ... ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ - Π Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Α . ΣΧΕΣΕΙ! ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ (Επ'τψ°< γενικοσ επιθεωρητησ επαγγελματικησ εκπαιδευσεωσ) διευθυντησ σπουδων τού ο.Β.δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ~ Λον·στήί, Πτυχ.οϋχος α.σ.ο.ε.ε. · ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ - ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ - ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ψυΧ°λ0Υ°ί. Πτυχιούχος ΓαΑΑικού Πανεπιστηιμ:»υ · ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ~ δ«ιυορο« · σ~ΤΟΣ ΠΑΙΔΑΚΗΣ - ΕΜΜ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ~ Πτυ-χιούχος Αγγλ. Πανεπιστημίου ι ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ... ΟΔΟΣ 1821 ΑΡ. 91 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ. 224.638 Ελεύθερΐς σπουδες
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΪΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ... ΕΝ ΔΗ1Π
  Φίλοι μου σήμερα και άφοΰ
  ή ύττομονή μου και ή ύπομονή
  σας σίγουρα εχει έξαντλήσει
  καϊ τό τελευταΐο δριο άνοχής,
  προσωπικά μέ άναγκάζει νά
  τταραβώ τόν δρο «τα έν οΐκω
  ούκ έν δήιμω».
  Δυστυχίας δμως δταν τό σκοι
  νΐ τεντώνει σ' ένα βαθμό νά
  σπάσει νομΐζω ότι ή φυσιολογι
  κή τού θέση είναι νά μην σττά
  σει κι έπειδή, δυστυχώς, δόν θε
  λουν νά τό καταλάβουν — μερι
  κοΐ — μερικοί γιατΐ μπορεΤ νά
  ναι μάγγες γι αύτό καΐ σήμερα
  καΐ σ' άλλες συνέχειες θά έκ
  θέσω ποία τα έν οΐκω στώ Δή
  μω, δηΛαδή στό κοινό.
  "Ισως μερΐκοΐ μέ παρεξη[/ή
  σουν δμως τό χρέος μοί/ ή
  άγαπτη, μου γιαυτό τό δύσμοιρο
  άγρότη, συνάδελφό μου δέν μ'
  άφίνει άλλα ττεριθώρια
  Κι αύτό γιατί έττι ττέντε χρό
  νια φΐλοι μοιο άγωνίζομαι νά
  κρατηθοϋν τα ττράγματα στήν
  ΕΓΣΗ έκτός δημοσιότητας καΐ
  νά διορθωθεΤ ή κατάστασή της.
  Και πρΐν άρχΐσω κα! έττειδή
  ή εφημερίδα αύτη κυκλοφορεΐ ά
  νά τόν κόσμο καί διότι καϊ πολ
  λοΐ δέν ξέρουν τί θά πεΤ ΕΓΣΗ
  σάς λέγω ότι ΕΓΣΗ θά ττεί:
  "Ενωση. Γεωργικών Συνεταιρι
  σμών Ηρακλείου.
  'Αττ' τόν τΐτλο άμέσως κατα
  λαβαΐνει ιοακείς ότι ή έν λόγω
  άγροτική αυτή όργάνωση κιαΐ κα
  τα νόμον σημαΐνει ότι συνενού
  μενοι οί άγρότες πολλοί μαζϊ
  νά ύποστη,ρΐξουν τούς εαυτούς
  τους άττ' τούς κυφήνες έμπο
  ρους και σία.
  Καί γεννιέται τό έρώτημα:
  Πνεται ή δέν γΐνεται αύτό;
  Δέν ξέρω τί πρεσβεύει ή Ή
  γεσία τής "Ενωσης καΐ τής κά
  θε άλλης "Ενωσης άνά την 'Ελ
  Λάδα.
  Ξέρ» δμως πώς ό άγρότης
  άττό στάσεως 'Ελλτΐνικοϋ Δτ>
  μοσΐου, λΐγα πολύ λΐγα ωφε
  λήθιχκε άπό τίς όργανώσεις
  τού πού ττολλές φορές ο! Ήγέ
  τες της η είναι δειλοί η είναι
  μαλακοΐ ή είναι συμφεροντολά
  γοι ΐσως ττάντοτε τίς Ένώσεις
  «στράτααα... στράτααα» λές
  καί όδη,γοΰνε τό μωρά τής γει
  τονίσας νά περπατήσει
  "ΙΕτοί έκεϊ ποΰ δλοι μας πι
  στεύουμε πώς οί 'Ενώσεις Γε
  ωργικών Συν)σμών είναι μέγα
  λες και τρανές δυνάμεις ίκα/ές
  νά πεθάνουν τόν κάθε μα·ι·μου
  γδάρτη έν τούτοις κΰριοι την
  ττληρώνουμε εμείς οί ϊδιοι παν
  τοΰ καΐ πάντα όπως δλέττετε.
  Γιατί; Τί συμβαΐνει κύριε ίθύνο
  ντες;
  Ποΰ καί γιατΐ παραμονεύεΐ
  ή Λερναΐα "Υδρα πού τρώει
  τα σωθικά μας κύριοι τής ΕΓ
  ΣΉ Δέν την ξέρετε; Τι Ιχετε
  νά πεΐτε; Γιατΐ άποτύχαμε στά
  συλαληιτήριο τής 1 21—81—80;
  Τί εφταιγε; "Η τί φταΐει πά
  ντα; Δώστε σοβαρές κα! ϋπτεύ
  θυνες άπαντιίσεις, θετικές καΐ
  πραγματικές εξω άπ' τίς φού
  σκες τού μπλά — μπλά
  Κύριοι τής ΕΓΣΗ δέν στέκ£
  στε καλά, δέν εΤστε κάν καλά.
  ΕΤστε καί θά εΐστε ΰπεύθυνοι
  καΐ γιά τό ήθικό μας κεψάλαιο
  σάν τάξης πού καταρρέει καΐ
  ττάει καί γιά τις υλικές μας συ
  νεχεΐς χασοϋρες πού κάθε μερά
  σάν άγροτική τάξη> χάνουμε
  καΐ πιά πολλά:.
  Σάν άνδρας σάς μϊλησα χι
  λιάδες φορές. Σάν άνθρωττος
  σάς συμπάνεσα άλλες τοσες.
  Σάν άγρότης σάς ύπενθύμισα
  πολύ περισσοτέρας φορές ότι
  τό άγροτικό μας ταξικό πρό
  βλημα χρήζει ανάγκην λεπτοσΰ
  νη·ς καΐ εΐλικρίνειας
  Ι Ποΰ τό πτάίτε; «Τό σιγάν
  κρϊττων έστΐ τού λαλεΐν» γιά
  νά μένουν αΐώνια τα άγροτικά
  μας προβλήματα άλυτα; Κι αν
  ναΐ γιατΐ δέν παραιτιέστε;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-ΙΔΗΣ
  Έκεϊ πού στεγάϊονται οί έλπίδες των γονιών...
  ΠΑΙΔΙΚΟΙΣΤΑΘΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μοιάζουν ττΣρισσοτΣρο μέ... μάντρΣζ
  49 παιδία σ' ενα χώρο
  4X10. Μιά αύλή πού θυμΐζει
  ττερισσότερο μάντρα ή χωριάτι
  κο καφενεΐο. Μιά αύλή δΐπλα
  στόν δράμο μέ πολύ καυσαέ
  ριο καΐ άκόμη ττερισσότερο θό
  ρυιβο. Αύτό... τό κατασκ£ύα
  σμα λέγεται «τταιδικός σταθ
  μός κοινωνικής μέριμνας»
  Παιδία στιβαγμένα, στιβαγ
  μένες έλττΐδες μεροκαματιόρηι
  δών, άνθρώττων τοΰ μόχθου γιά
  μιά πολιτισμένηι άνατροφή γιά
  μιά δσο τό δυνατόν άνώδυνη
  άντικατάσταση τού ρόλου τής
  μάνας
  Βρισκόμαστε κάπου στή Θε
  ρισσο. 'Εδώ στεγάζεται ό παι
  δικός σταθμός. Μιλάμε μέ την
  ύττεύθυνη τού σταθμοΰ. Μάς το
  νϊζει κι έκεΐντ) την ελλειψη μιάς
  αύλής ενός κήπου δπου τα τταΐ
  διά θά μποροΰσαν νά εχουν με
  γαλύτερη* άνεση κινήσεων καΐ
  θά άναηττύσσουν πλατύτερα
  την δηιμιουργικότηΓτ άτους.
  Σ' αύτό τόν τταιδικό σταθμό
  περνοΰν 8 — 9 ώρες (άπό τις
  7 τό πρωϊ ώς τίς 4 τα άπό
  γευμα) τά παιδία έργαζομέ
  'ν&Α» καΐ άητόρω/ οίικογε'νειών
  παΐζοντας διάφορα τταιγνΐδια;
  ζωγροιφΐζοντας καΐ τραγουδων
  τας,
  Στά ττΗΐδιά παρεχονται τρΐα
  γεύματα (ίνα κύριο καΐ δύο
  (ττρογεύματα) καί υττνος τό με
  σηιμέρι, σ' ενα δωμάτιο ττού ττε
  ρισσάτερο θ,ιμΐζει κοιτώνα
  στρατοπέδου,
  'Υποχρέωση τής οικογενείας
  των τταιδιών είναι ή καταβολή
  .μιάς «ένίσχυσης» 1000 δρχ.
  τόν μήνα άττό την όττοία άτταλ
  λάσσονται τα τταιδιά άττόρων
  ►♦♦♦Ο»»♦♦♦»♦♦♦♦
  οίκογενειών. Αύτό, κατά την ύ
  ΐΓτεύθυντι τού σταθμοΰ, είναι ά
  ,παραΐτητο άφού ή κρατική επι
  χορηγήση είναι της τξεως των
  ... 100000 δρχ. τόν χρόνο πό
  σό πού δέν καλύτττει τίς στοι
  χειώδεις άνάγκες λειτουργΐας
  ,τοά σταθμοΰ Τα ύπόλοΐιττα '£
  ξοδα καλύτττονται άπό συνδρο
  μές μελών καΐ φΐλων τής «Κοι
  νων,κής μέρΐιμνας»
  Πάντως, τό προσωτπκό στά
  πλαΐσια των δυνατοτήτων πού
  τοΰ παρεχονται, προσπαθεί γιά
  την δσο τό δυνατόν πιό εύχάρι
  στηι παραμονή των παιδιών σ'
  αύτό τό χώρο κα! κανοποΐηση
  ,τών άναγκών των μικρών φιλο
  ξενουμένων.
  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
  Άντιστοιχϊα πού προβλημα
  τΐζει γιά την τταρουσΐα τοΰ
  κράτους σ' αύτό τό χώρο; συ
  ,ναντά κανείς και στούς δημόσι
  ούς παιδικούς στκθμούς τού
  Ηρακλείου. Τό κύριο ττρόβλη
  μα, τό στεγαστιχό, "Ενας μό
  νο δηιμόσιος παιδικός σταθμός
  έχει ίδιόκιτητο κτΐριο, ένώ οί
  αλλοι ένοικιάζονται μέ άποτέλε
  σμα νά είναι παιδικοΐ σταθμοΐ
  >^ώροι, τό λιγότερο άκατάλλη
  λοι γι' αϋτό τό σκοπό
  'Αττό τίς συζητήσεις πού εί
  χαμ,ε μέ ύτττεύθυ'^ς>υς δηίμόσιων
  [τταιδικών σταθμών, πλη,ροφορη·
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  ΑΛ1ΚΗ Ε. ΔΙΑΛΥΝΑ
  βηκαμε ότι στό Ήράκλειο ήδη
  λειτουργοΰν 5 παιδικοΐ σταθ
  μοί καΐ θά λειτουργήσει συν
  τομα καΐ ενας δλλος
  Πάντως άπό τίς τταιδαγω
  γούς — νηττιαγωγούς καταβάλ
  λεται κάθε π.ριοσπάθεια γιά νά
  βρϊσκουν τα παιδία σπιτική άτ
  ;μόσ<ραιρα πράγμα πού είναι ά τταραϊτητο λόγω τοΰ σι/ναισθη ματισμοΰ ττού κυριαρχεΤ σέ κά θε ττράξη αυτών των παιδιών. Στούς δημόσιους ιταιδικούς σταθμούς ττροσφέρεται κύριο γεΰμα, πρωινό καΐ άττογευματι νο. Δέν προσφέρίται δμως σ' δλα ύνττνος, λόγω τοΰ ττεριορι σμένου χώρου των κτιρΐων. Έ ττίσης δέν γΐνονται οί άναφερό μενες στό πρόγραμμα έκδρομές άφοΰ ή άναλογΐα νηττιαγωγών παιδιών φαΐνεται Ίκανοποιηιτική (■1 πρός 30) άλλά δέν είναι έ τταρκής άφοΰ τα παιδία αυτής τής ήλικ'ιας θέλουν παραττάνω ψροντΐδα καΐ εύθύνη δηΛαδή πό λύ ττερισσότερη παρακολουθή ση,, "Εδώ πρέττει νά τονίσομε την «ζωντανιή ύηταρξη τοΰ χαρ τοβασΐλειου» πού άφαιρεΐ την δυ-νατότηΓτα προσφοράς παιδα ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 289-021 "Ολα προσεγμένα — "Ολα φρέακα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΟΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ α ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καΐ 4-30—8 μ.μ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366 ΤΗΛ·: ΟΙκίας 224 60ή Πλατ. Δασκαλογιάννη 2θ-Ήρα'κλειο τηλ·. 288847 ταξιβ-ύετε: καϋα & «ρθηνά Αονβϊνο Παρίαι Μόναχο Φρακφούρτη 'Αματερνταμ Βεμ^Αΐνο Βρυίξέλλες Κοπεγχαγπ Σταχάλμη Βιέννη Μιλάνά ε ρο πορικρι; 'Λπλό 'Επ/φής| 8900 12000 8500 12500 75ΟΟ 10000 8200 10500 870Ο 13ΟΟΟ 8800 12000 8500 12500 9900 10000 β6ΟΟ 75ΟΟ 15500 185ΟΟ 97ΟΟ 1Ο5ΟΟ Άπλό 8900 13500 7400 1Ο5ΟΟ 65ΟΟ 1Ο8ΟΟ Μέ Πούλμαν ΕΧΡΚΕ55 Λονδΐνο 2500 4500 Μιλανο-Μπο-___ ___ λώνια-Βενετία 1900 3700 ΝαποΛη- Ρωμη-______ Φλωρεντία 2500 4500 Βρυξέλλες 2200 4ΟΟΟ γογικοΰ έ'ργου άττό ττολλές νη ττιαγωγούς. Πάντως, άττό τα στοιχεΤα ττού έχομε, οί δημόσιοι σταθ μοί καλύηττοι/ν σέ ενα Ίκανοποι ητικό βαθμό τίς άνγκες των έρ γαζομένων. Πνεται προσττά θε ι α γιά κάλυψηι δλων των αί τή,σεων καΐ σωστή έξυ/ττηρέτη ση( δλων δσων έχουν τέτοια ά νάγκη (νόθα, ττροβλήματα ύγεΐ άς τήι, μη^τέρας κλπ.) Τό ούσιστικά ττρόβλημα τα τονϊζομε ξανά γιά τούς τταιδι κούς σταθμούς τής πόλης μας είναι τό στεγαστικό. "Αμεσα τό κράτος ττρέττει νά μεριμνή σει διαθέτοντας ττρογραμματι σμένα όρισμένα κονδύλια πού θά έτπτρέψουν την δημιουργϊα σωστών παιδικών σταθμών, μέ άνάλογο ττρός την ήλικΐα καΐ την ψυχοσύνθεση των τταιδιών περιβάλλον, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 'Εδώ φιλοξενοΰνται παιδία ττροσχολικής ήλικίας, έναντι κά ττοιου σοδαροΰ μηνιαΐου τιμή ματος. Τα κτΐρια είναι άνετα καΐ ϋττάρχει αρκετάς χώρος. Τα παιδία άττασχολοΰνται σέ τάξη, μέ τταραμύθια, παιγνίδια γιά ενα έξάωρο πού διακόπτε ται άπό διαλείμματα. ■■ΟπΜσδήτΓοτε ττιό ττροσεγ μένο περιβάλλον άλλά ποίος έργαζάμενος μπορεΐ νά διαθέ τει γύρω στίς 5000 τόν μήνα Υ"β τα τρροσχολικης ήλικίας τταιοι! τού. "Ετσι άπευθύνεται σ' ενα δημόσιο τταιδικό σταθμό ή την φροντϊδα τοΰ παιδιοΰ 4 ναλαμβάνει ή γιαγιά ή κόητοι ος σκγγενής άνάλογα μέ τίς ττεριστάσεις , Πάντως, μιά άττοψη πού ό; κούσαμε ήταν ή άντΐθεση στόν Άντίθιεση πού δικαιολογεΐται ά Τίό τό γεγονός δτι τό τταιδΐ ττρέπτίΐ νά φβύγει άττό τό σττΐ τι τού, άπό τούς γονεΐς τού, δ σο τό δυνατόν πιό ώριμο. Ή οίκογέυεια οί οίκογενειακές σχέσεις διαδραματΐζουν καταλυ τικά ρόλο στά ττρώτα βήματα τής ζωηζ ενός τταιδιοΰ. Οί τταιδικοΐ σταθμοΐ είναι 8να άναγκαίο κακό, Καλοΰνται νά καλύψουν £να κενό. Την ά ττουσΐα τής μητέρας άττό τό σπΐτι. Τό κενό αύτά βεβαία κα λύπτεται. Τό θέμα είναι νά κα λύηττεται δσρ τό δυντόν καλύ τερα καί νά μή δημιουργοΰνται προβλήματα, ρποιασδή,ποτε φϋ σης στό τταιδΐ. Γιατι ίσως αύ τά τα ττροβλήματα τό «συντρο σ' όλη τού την ζ»ή. νεολαία Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΟΙ ΦΟίΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ 2ΧΕΔΙ0 ΝΟΜΟΥ ΠΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Καυτός τφοβλεττεται καΐ ό φετινός χειμώνος γιά τά Παν) μ ι α, άφοΰ ή σύγκρουση μεταξύ φοιτητών καΐ κυιβερνήσεως γιά τό νέο σχέδιο νόμου πού θά ά ψορά την Άνώτατη, Εκπιαΐδευση είναι άναττόφευκτηι. Τά άδιέξο δα αύτά θά ένταθοΰν άκάμη ττε ρισσάτερο άν ψηφισθεΐ ούτος ό νόμος ττού σι/ναντά τίς διαφωνΐ ες των φοιτητών (ΕΦΕΕ) καΐ τώ βοηθών των Παν€πισττ|ιμί»ν (ΕΔΠ) Ό νέος νόμος, ττού δρχισε νά φτιάχνεται μετά την άναστο λή τοΰ περιβόηττου 8ι] 5 ιεχει πολές άδι/νιαμΐες καΐ δέν κατο ΧΜρώνει εΰλογες άτταιτήσεις τοΰ Πανεττιστη.μιοχοΰ Κινήιμα τος. Στά φτιάξιμο τοΰ νέου νό μου συμμετείχον έκπρόσωιποι άττό την ΕΦΒΕ, τό ΕΔΠ, τούς ττα,ρασκευαστές των ΑΐΕΙ κ α θώς καΐ οί πρυτάνεις (ή άντι ττρόσωττοι τους) άττό τά Παν) μια τής χώρας. Ή ΕΦΕΕ καΐ τό ΕΔΠ άτΓεχώρησαν άπό την επι τροττή, δταν είδον δτι ή λογική τοΰ ν. 8<15 παραμένει καΐ ού τως ή άλλως ό νέος νόμος πι στά θά έκφράζει την κυβερνήτι κή πολιτική. Βεβαία στό τέλος άττό την 'Επιτροπήι των πρυτά νεων έγιναν πολλές άλλαγές καί πολλά «τσεκουρώματα» πού άλλαζαν τελείως τό πνεΰμα των προτάσεων τής ΕΦΕΕ, ΕΔΠ κλττ, Τά Κεντρικό Χυμβούλιο τής ΕΦΕΕ (συντονιστικά δργανο των φοιτητών) στή συνεδρΐαση. τού μ έ θέμα τόν νέο νόμο, τόν κατήιγγειλε στά εξής σημεία τού. — Συγκροτεϊ τομέα, στόν ό ποίο ή συμμετοχή των φοιτηι των δ£ν είναι- ούσιαστική^ ά φού σέ κρίσιμα θέματα δέν Ψ1 φΐζουν. — Δέν κατοχυρώνεται ό ένιαί ος φορέας διδασκόντων καΐ πά ραγνωρίζεται ή προσφορά τοϋ ΕΔΠ — Προωθεί άντιδραστικο έξετα στικό σύστημα — Δέν κατοχυρώνει οϋσιαστικά ζητήματα λειτουργίας καΐ δηιμο κρατικότηΓτας τού Παν)μιου (ά συλο, Σμμβούλιο Άνωτάτης 'Εκπαϊδευσης) — Δέν άναγνωρΐζει τούς συλλό γους τοΰ ΕΔΠ καΐ των παρα σκευαστών "Ετσι, οί φοιτητές θά συνεχί σουν τις κινητοποιήσεις τους γιά θεσμικές άλλαγές στήιν Παιδεΐα; μέσα στά ττλαίσιαι των άττοφάσεων τοΰ 10ου Παν σττουδαστικοΰ Συνέδρι,ου πού χάραξε την παραττέρα άγωνι στική πορεΐα των φοιτητών. 12.000 ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή Πανελλήνια "Ενωση 'Αδιό ριστων Καθηγητών (ΠΕΑΚ) καΐ ή Όμοσπονδΐα Λειτουργών ΛΛέσης 'Εκπαΐδευσης (ΟΛΜΕ) καταγγέλουν την ϋτιαρξη 12. 000 άδιάριστων τττυχιούχων κα θηγητικών σχολών, πράγμα ά παράδεκτο πού άγγΐζει τά δ ρια τού παράλογου άν άνιαλογι σθεΐ κανείς τίς άνάγκες τής Μέ σης 'ΕκπαΙδευσης, Τό φαινόμενο όφεΐλεται στόν ττεριορισμένο άριθμό των διορι σμών πού γΐνονται (2.400 κα θηγηττές διορΐσθηκαν φέτος σέ δλα τά σχολεϊα της χώιρας) Στήν συνέχεια τής ανακοινοί σής τους ή ΟΛΑΑΕ καϊ ή ΠΙΕ ΑΚ, τονϊζουν την δννοπότητα νά διορισθοΰν δλοι οί Ικαθηγη τές άφοΰ σέ πολλά σχολεϊα πά ιρατηροθνται τά εξής} φαινόμε να: — Καλύψη, κενών τού διδακτι κου προσωπικού μέ ύττερωρια κη άττασχόληση των υπάρχον των καθηίγηίτών — Καταστρατήίγησηι λόγω ελλειψης καθηγητών τού νόμου • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΜΑΡΟΥ-ΗΣ Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ- 224888-285403 ή "ε ιτισκϊυθή τ ε ■■μας/Τβτήν·. δ.Ευθκνοη Μά- *Πί Κρήτικ ι. (Ιςω από την Χανιοπορΐα) .Ηράκλειον. ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ * Τό πιό επίκαιρο καί ενδιαφέρον, γιά όλους — ιδι¬ αιτέρα γιά τούζ Κρητικούς — βιβλίο πού κυκλο- φορεί αυτήν την εποχή. * Τό βιβλίο πού πρέπει νά δίαβάσει κάθε Έλληνας Πατριύτηζ. * Ο «Μεγάλος Κϊνδυνος» πού απειλεϊ ΟΛΟΥΣ μαζ από ένα πυρηνικό πόλεμο. ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ ΤΗΣ Κ Ο Μ Π Ρ ΑΣ • Ένα προειδοποιητικό, αποκαλυπτικό βιβλίο γιά την «κακή μοϊρα» πού προετοιμάζουν στούς «Λα- ούς οί Ιμπεριαλιστές καί Σιωνιστές, πού άναψαν ήδη τή φωτία στόν Περσικό Κόλπο. • Ποιοί διευθύνουν τόν κόσμο καί ποιόζ είναι ο υπ' αριθμόν 1 εχθράς τής Ανθρωπότητος, πού δουλεύ- γιά τούς 271 κεφαλαιοκράτες βιομήχανους τού πολέμου, αυτούς πού κρατούν στά χέρια τους τίς τύχες των Λαών, ΕΝΑ ΒΙΒΑΊΟ ΠΟΥ "ΣΠ ΑΕΙΚΟΚΚΑΑΑ "ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ Ό άκρα έπικίνδυνος γιά την Άνθρωπότητα ρόλος τοϋ «Γόη» της ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΙ
  .1ΕΛΙΔΑ 4|
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΙ,ΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΚ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οαυοαν ι
  ηουηριν μείχωμα τ,ου
  Γρραξουν οί αλ'λοι όο σοομα
  προλαβη νρ πέι εοοοο και μια
  αυλλσΡπ δδκΓΐ'υου
  13 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  8
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  ΤΟ «ΑΙΝΙΓΜΑ»
  ΚΑΝΤΑΦΙ
  Κείμενα πού πρέπει νά διαβάζονται άπό τό εύρύ κοινό
  «ΠΡΟΒΛΗΜΔΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  Τοϋ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΙΜΗ
  4ο
  Σ' δλους αύτούς τούς μαρτυ
  ρικούς αίώνες ό ΊΕλληνισμός έ
  ι ττιζεΤ καί κονταροχτυπιέτσι μ'
  έΐχθρούς άδυσώττη/τους κ αί τ,ρο
  μερούς. Τα καράβια δέν εψτα
  σσν ποτέ ά—ό τή Λύση νά 6ο
  ηθήσουν την πολιορκημένη Πό
  λη ακριβώς γιά νά πέσει στά
  χέρισ τοΰ Μωάμεθ άφοθ άρνή
  θηκε νά γονατίσει μπιροο-τά στό
  ύποττόδιο τοθ Πάπα!
  Χίλια πεντακόσια έννενήντα
  έννιά χρόνια, άπό τό 146 ττ.χ.
  μέΐχ,ρ-ι τό 1453, ό 'Ελληινισμός
  χάρις στήν θεόψυχη γλώσσα
  την ελληνικήν χάρις σ' αύτό τό
  θαύμα θυιμάτων δλων των έττο
  χών; άντέχει! Καί θ' άντέξει κι
  άλλα τριακόσια έξήντα όκτώ
  χρόνια τό τούρκικο σαρίκΐ} μέ
  χρι την μοναδική στήν τταγκό
  σμια Ίστορία στιγμή πού θ'
  άνδρωθεΐ των ήμιθέων ή γενιά
  ή γενιά τοΰ είκοσιένα ..
  Θά άνδρωθεΐ ή γενιά πού μο
  ναχά γολυκλινεΐς μποροΰμε νά
  την άντικρύσουμε κι' άν σ' αύ
  την άναφερθοΰμε ό λόγος πού
  θ' άνεδεΐ στά χείλη πρέπει ν&
  ναι προσευχή, γιατί τό εΐκοσιέ
  να ήλιος περίλαμπρος πυρα
  κτώνει την ψυχή καί στέλνει τή
  φλόγα τού λόγου νά θερμάνει
  τίς κα,ρδιές, νά γαλβανίσει τή
  σκέψη, νά καρττίσει τίς ίδέες,
  ΕΚΥΚΑΘΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
  ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΛΝΟΥ ΧΑΡΗ
  Αυτά τα ξενοιαστα κι αθώα παιδία, τα παιδία τα δικα μου,
  τα δικ$ί σου, τα παιδία τού κοσμου ολου, κινδυνευουν απο τον
  πυρηνικό πολεμο πού ετοιμάζουν οί βιαστες τής ειρηνης καΐ Ιμπε-
  ριαλιστές πολεμοκάπηλοι οί οποιοι μαζϊ με τους Σιωνιστες βιομη-
  χανους των πολεμικών οπλων, αποτελουν την επικΐνδυνη «κομ-
  πρα», στον «αστερισμο» της οποίας ζούμε ολοι σήμερα.
  ,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σίλίδα 11
  στόν πρόλογό τού — «έχουν!
  τό μεγάλο προνόμιο νά γεννούν]]
  παιδία καί τή θλιβερή δυνατό-3
  τητα νά νοιώθουν τόν πόνοϊ
  πού δημιουργεί ο χαμός τους».[
  Μερικά από τα κεφάλαια
  τού βιβλίου, πού κοσμείται από
  ένα καλαίσθητο εξώφυλλο τού
  ζωγράφου Μιχάλη Νικολινάκου,
  είναι: «Η «κόμπρα» τού Λευκού
  Οίκου (Ιμπεριαλισμός — Σιωνι-
  σμός) καί ο επικίνδυνος «Γόης»
  τής Μπρεζίνσκι». — «Ο Μπρεζίν
  σκι καί η ΣΑΛΤ 2» — «Η Τριμε-
  ρής Επιτροπή καί ποιοϊ την α-
  ποτελούν» (πρόκειται γιά τούς
  271 κεφαλαιοκράτες καπιταλι-
  στές που διοικούν τόν κόσμο)
  — «Οί Αμερικανικές Βάσεις καί
  τό «Ημικύκλιο τού θανάτου»
  (Μάλτα — Σαρδηνία — Λιβύη
  — Αίγυπτος — Κρήτη — Ισρα-
  ήλ — Τουρκία — Πακιστάν)
  —« Κρήτη: ο πρώτος ελληνικάς
  οτόχος των Ιμπεριαλιστών καϊ
  Σιωνιστών» κ.ά.
  Πρόκειται γιά τό πιό επίκαι
  ρο ενδιαφέρον βιβλίο πού κυ
  κλοφορεί την εποχή αυτή, α-
  φού σχετίζεται τόσο πολύ μέ
  τόν κίνδυνο τού πολέμου, πού
  άρχισε ήδη στόν Περσικό Κόλ-'
  πο.
  Στό βιβλίο περιέχονται στοι
  χεία καί ονόματα, μέ επώνυμε< πηγές, γιά τούς ανθρώπους (ή μάλλον τα ανθριοποειδή) πού γιά τα συμφέροντα των εμπό¬ ριον τού πολέμου, θέτουν σέ κίνδυνο ολόκληρη την Ανθρω- πότητα. Τό βιβλίο επίσης περιέ χει στίχους, κείμενα καϊ φωτο- γραφίες, υπέρ τής Ειρηνης καί κατά τού πολέμου, καθώς καί ενυπόγραφες γνώμες έγκυρων εφημερίδων καί περιοδικόν από όλον τόν κόσμο, κυρίως τόν Δυ τικό, γιά τόν ρόλο των Ιμπερια Αιστών καί Σιωνιστών, πού μέ επικεφαλής τόν Μπρεζίνσκι (Σύμβουλο Εθνικήν Ασφαλείας τού «Προέδρου — Μαριονέτ- τας» των ΗΠΑ Κάρτερ) προετοι μάζουν τόν αφανισμό τού κό- σμου μέ την απειλη ενός πυρη- νικού πολέμου. Τό βιβλίο «Στόν αστερισμο τής Κόμπρας» τού Μάνου Χα¬ ρή, θά κυκλοφορησει αυτή τή βδομάδα στήν Κρήτη. Τιμάται δραχμές 250 καί γιά τούς ανα- γνωστες συνδρομητάς τής «Αλή θείας» πού θά τό προμηθευ- τούν από τα Γραφεϊα τής εφημε ρϊδας μας, μόνον 200 δραχμές. Την αποκλειστική διαθέση τοϋ βιβλίου έχει τό βιβλιοπωλείο «Α—Ω» Ακαδημίαν 57 (στοα Ό- περα» τηλέφ. 3638435, Αθηνά. δϋΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣΔΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΟΑΑ Ρύζι Καρολίνα ΤΌΝΙΣ 1)2 κιλοΰ Δρχ. 21 Γάλα ΑΓΝΟ μακράς διαρκείας 1)2 χιλ. » 15,80 ΡΑΚΙΝ ϋΡ 1)2κιλου » 16,40 Λουμινίτα (ποτήρι) » 25,80 Τοματοπολτός ΣΕΒΑΘ 1)4 » 9 80 Ουζο 12 » 88' ΌΚυΜΕΚ άεροζόλ · » 46 ΗΑΚΡΙΟ 350 γρ. * 26,50 ΑΖΑΧ σκόνη μπλέ δύναμις 500 γρ. » 23,50 Σαμπουάν ΟΜ—ΟΚ 500 γρ. » 70 Καί κάθε Τρίτη διαβάστε ούς έφημερίδες τίς ■προσφορές μας· δϋΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΤΗΛ. 283.327 νά έκστασιάσει τό νοϋ καί νά χειραφετήσει την νοοτροττια τής ύτταγωγής! Τό εΐκοσιένο:, στιγ μή έξάρσεως αυτού τοϋ τρομα κτικοθ κραδασμοΰ τής έλληνι κης ψυχής πού σαρώνει τα πάν τα άποκαλύτττοντας δυνάμεις ύ περάνθρωιπες κ«ί Ικανότηαες ύ περφυσικές. Οί Ίερολοχΐτες ά φηΐγεΐται ό Ίστορικός: «ττΐπτουν κροΐτοΰντες είς την χείραν την λάγχην, έχοντες είς τό στήθος τόν σταύρον καί είς τόν κόλπον τάν "Ομη ρον>...
  Είς τάν κόλπον τόν Όμηρον έ
  κείνοι πού δέν εγνώριζον άνά
  γνοση και δέν διέθετσν 6ε6σί
  ως 6ι6λιοθήκες! "Ενας διάβαζε
  κι έκατό άκοι/γαν! Τσομπάνηδες
  φΰλαγαν στόν κόρφο τους τή
  γράφη τού Φερραίου και καρτε
  ροΰσαν ττότε θά ττεράσει διαβά
  της γραμματισμένος κροφά νά
  τού δώσουν νά διαβάσει κι έ
  κείνοι ν' άκοΰνε καί νά κλοΤνε
  άπτό την συγκίνησηι! Νάτος ό ά
  γέραστος φορέας καί πλάστης
  τοϋ έλληνικοΰ μεγαλείου, ή έλ
  ληνική γλώσσα! Στή ράχη της
  οί ζωοδάτρες άξΐες τού έλλην)
  κου πνεύματος δοηθούν τό γέ
  νος πρώτα ν' άντέξει κι ϋστερα
  νά γεννήσει Φερραίους καί Κο
  ραήδες, Σολωμοϋς καί Κάλβους,
  την άστείρευτη ψυχοττηγή τού
  δηιμοτικοϋ τραγουδιοΰ γιά νά
  κατορθώσουν τα φυλετικά σπλά
  χνα νά ξεπετάξουν Κανάρηδες
  καί Μιαούληβες, Μποτσαραίους
  και Καρατσκάκηδες Διάκους
  καί Δΐκαίους, Νικηταράδες καί
  Μακρυγιάννηδες, νά χτίσει κά
  στρα τιμής καί λευτεριάς, κά
  στρα ατταρτα κι άπόρθητα για
  τί έγινν πιά αίώνια σύμβολα
  στήν Γραβιά, στήν 'Αλαμάνα,
  στά Ψαρά,στό Μεσολόγγι, στό
  Σκρά, στό Τεττελένι, στήν Κο
  ρυτσά καί στό Ρίμινι. Νάτο τό
  Είκοσιένα. "Εχει τίς ρίζες τού
  χωμένες σέ τοΰτον τόν διψασμέ
  νο 6ράχο χιλιάδες χρόνια προ
  τοθ ήχήσει τα σήμαντρο στήν
  Άγια Ααύρα καί τα κλαριά
  τού θ' άπλώνονται στήν αίωνιό
  τητα γιά νά θυμίζουιν πώς κά
  ττσ,τε μιά χούφτα λεβέντες γο
  νάτισαν^ ταττείνοοσαν κι' έξευτε
  λισαν τ' άμέτρητ' άσκέρια τής
  Τουρκιάς καί των 'Ελληνομισηι
  των Ρηγάδων της Εύρώπης τίς
  προδοσιές καί τό φαρμάκΐ άψή
  φισαν! Νά θθμίζουν ότι τα ι
  δια στήθεια σταμάτησσν τής
  6αρ€αρότητας τό νέφος στίς
  Θερμοττύλες καί στά Δερβενά
  κια, ή ιδία ψΜχή συνέτριψε τούς
  ψωτοσβέστες τοΰ πολιτισμοθ
  στή Σαλαμίνα καί στά Ψαρά,
  στήν 'Αράχωβα καί στήν Ίσσό
  στά Γαυγάμηλα καί στό ΜσΛΊά
  κι? ό ϊδιος στίχος ήχησε κι ό ι
  διός παιάνας άντήχησε μέσα ά
  ττό τή φλόγα τής έλληνικης ψυ
  χής μέ τή λύρα τού "Ομήρου,
  τοΰ Πινδάρου, τοΰ Σΐιμωνίβη,
  τοθ Σολωμοΰ, τοΰ Βαλαωρίτη,
  τοΰ Παλαμά, τοΰ Σεφέρη καί
  τοϋ 'Ελύτη. "Οττως δέν μττοροΰ
  με νά ξεταιριάσοομε τούς ή
  ρω·ι·ικούς μαχη,τές κάθε μέγα
  λης στιγμής έτσι δέν διαχωρί
  ζονται κι οί ποιηίτές, οί ττλά
  στες των ίδανικών καί των ψυ
  χών οί άνατττερωτές. Αύτό εί
  ναι τό είκοσιένα, Τό χτές καί
  τό σήμερα μιά σάρκα, πάντα
  ή ίδια, τό ΐδιο αΤμα, ή ιδία
  ττνοή! Τό εΐκοσιένα σήμερα εί
  μσστ' εμείς! "Ετοιμοι νά τρα
  γαυδήσουμε τα Τδια τραγούδια,
  καί νά κρατήσουε τα ιδία τιμη.
  μενά δπλα στούς Τδιους άγια
  σμένσυς τόττους. Μόνον αν ε
  τσι νοιώσουμε μόνο τότε εΐλι
  κρινά τό τιμοΰμε! Τό είκοσιένα
  είναι τα παιδία μας γιά τόν Δι
  άκο καί τής Καλογρηιάς τόν
  γυιό νά χύσουν τό αΐμα τους
  γιά την τιμή καί τή λευτεριά
  τής πατρίδος. Γιαυτό κύριοι^ οί
  τωρινοί "Ελληνες έπωμιζόμε
  θα τό τεράστιο δάρος θωράκι
  σης καί προστααίας των έθνι.
  κων μας ύποθιγκών άπό τίς σν
  νεχεΐς έτπθράσεις των κάθε λο
  γής «θεωριώνϊ, — «δοξασιών»
  — καί παρσμυθολογιών ττού
  λυμαίνονται οτή χώρα καϊ τους
  Νέους καί δέν έξυπτηιρετοΰν 6Λ
  λους έκτός έκεΐνους πού τόσο έ
  ττιδέξια τίς έμπορεύονται γιά
  νά άποσυνθετουν καί ύ—οδουλώ
  νούν τούς λαούς. Σήμερα 6 πό
  λεμος τής ίδεολογικής διαφθο
  ράς κ,αί τής ή6«κ.ής σήψεως εί
  ναι τρομερότε/^ος καί έττικινδυ·
  νέστερος τοθ ττολέ.μου των δ
  ττλων των φον-ικών. Κι αν τα τε
  λευταΐα χρόνια τ6 έλλη,νικό "Ε
  Ονος άπειλεΐται κι άττ* αύτούς
  τούς έχβρούς, τό τμήμα έκείνο
  πού βρίσκεται άμεσατερα έκτε
  θειμένο είναι ή άττροστάτευτη
  καί ανημέρωτη! καί άδιαφώτιστη
  έλληινική έπαρχία καί ή Νεο
  λαϊα της. "Η Νεολαία πού έγ
  καταλείπει την εύλογημένηι γή
  γιά νά βαδίσει μαγνηιτισμένη
  καΐ τρεκλίζουσα στούς κοινωνι
  κούς όχετούς τής πρωτεύουσας
  νά μεθύσει μέ τίς άναθυιμιάσεις
  τής Μαριχουάνας, νά εύδαιμονι
  σθεΤ μέ τα δηιλη,τήρια τής ήρωΐ
  νης καί τής μορφίνης καί μέσα
  στίς θολές νεφώσεις τής ναρκοτι
  κης σο—ΐλας νά πλάσει δνειρα
  γιά Ινα καλύτερο μέλλον δικό
  της καί τοΰ τόπου! Καί νά μην
  τολ|μήσει κάττοιος εΰθικτος νά
  ττεταχτεΐ καί νά μοΰ ττεΐ δτι
  προσδάλλω την Νεολαία τής έ
  τταρχίας γιατί θά μέ ύττοχρεώ
  σει νά καταφύγω σέ στοιχεΐα
  καί άριθμούς πού φέρνουν ϊλιγ
  γο καί προκαλοΰν νοχττία. Καί
  νά μην τολμήσει κάποιος τάχα
  τες συλλογιζόμενος νά ίσχυρι
  στεΤ δτι δέν είναι δυνατόν οί
  Νέοι των ττόλεων ν' άττολαμβά
  ουν τα άγαθά τής άστικής κοι
  νωνίας καί οί Νέοι της έπαρχί
  άς νά μαντρώνουνται στό χωρά
  φι μέ τα ώροτρο καί την άξίνα
  στό χέρι, γιατί τέτοιες προφά
  σεις δυνατόν νά φωσφορίζουν
  σάν βαθυστόχαστα έπιχειρήμα
  τα στίς παρεοΰλες των καφενέ
  δών ποτέ μπροστά σέ κάττοι
  όν πού γνωρίζει καϊ κρατά στά
  χέρια τού στοιχεΐα. Δέν κατηγο
  ρώ τούς Νέους τής 'Ελληνικής
  έτταρχίας. Δέν τούς δικάζω.
  Προσπαθώ νά τούς έξηγήσω
  ττώς εχουν πέσει θύματα μιάς
  όργανωμένη,ς πλεκτάνης πού
  τούς κατευθύνει στά χαμαιτυ
  πεΐα τής πόλης νά ροκανϊσουν
  στήν άρχή τή σοδειά τού ο!κο
  γενειακοΰ χωραφιοθ καί στό
  τέλος τό ΐδιο τό χωράφι πού
  θά τό γραπώσει γιά Ινα κομ
  μάτι ψωμί ό ξένος «δήθεν» έ
  πενδυπής! Θέλω νά ττείσω τούς
  "Ελληνες Νέους δτι ή ζωή στό
  χωριό καί στήν έπαρχία τους εί
  ναι ή όμορφοτερηι πού μπορεΤ
  νά όνειρευτεϊ άνθρωτΓτος άν την
  ζωήι αύτη μ έ τόν άγώνα τους
  την κάνουνε δική τους δν στα
  θοΰν στόν τόπο τους κι άγωνι
  στοΰν «στε έκεΐνοι ν' άποφασί
  ζσυν γιά την μοΐρα τους κι δχι
  οί πολιτικάντηδες πού θά τούς
  στείλουν θυρωρούς καί κλητή
  ρες στήν πόλη κΐ' οί κατττάτσοι
  μεταπτράτες πού τούς ξεζουμί
  ζοι>ν σοδειά κι ίδ,ρώτα! Ή έρή
  μωσηι δμως της έλλνηινικής έ
  παρχίας δεν είναι τνχαία. ΕΤ
  ναι μεθοδευμένη άριστοτεχνικά.
  ΙΕτσι μένει ή έλληινική γή ά
  φ,ρούρηιτη, Γιατί προφυλαγμέ
  νος σωστά καΐ άποτελεσματικά
  δΐεν είναι ό τόττος πού τόν προ
  στατεύει κάττοιος στρατός έ
  στω γενναΐος καί ήρω·ι·κός, άλ
  λά έκεΐνος πού τα χωράφι α τού
  δέχονται τίς αύλακές τού άρό
  τρου κι ή κοιλιά της γής τού
  τό σπόρο πού θά δωσει τόν
  καρπό καΐ θά θρέψει τα παιδία^
  της άγροτιαις. Γιατί στόν τό—ο
  πού δέν άκούγεται τό γέλιο
  καί τό κλάμα νιογέννηγΓου παι
  διοΰ, δ*ό κινδυνοι παραμονεύ
  ουν: πρωτα ή έξαθλίωση, κι ΰ
  στερα ή άρβύλα τοΰ κατακτη
  τή. "Π νοημα έχει καΐ γιατί νά
  μάς διχάζει τό αν ό κατοκτη
  τής θ&ρχεται άτττό τό Βοριά ή
  την Ανατολή...
  (Συνεχίζεται)
  ΜΕ ΤΑ θλιβερά γεγονότα μετα-
  ξύ Ιράν καί Ιράκ καί την έχτα-
  ση πού απειλεί ήδη νά πάρει η
  φωτία πού άναψε στόν Περσικό
  Κολπο, ήρθε, γιά άλλη μιά φο-
  ρά, στήν επιφάνεια τό «αίνιγμα
  Καντάφι».
  ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι ο Λυβιος
  Προεδρος, πού ομολογουμένως
  φροντίζει θαυμασία τα συμφέ¬
  ροντα τού τόπου τού καί των
  πιστών τού, (γιατί οί Λύβιοι
  πραγματικά τόν πιστεύουν σάν
  Αυτρωτη, που όντως ήταν γΓ
  αυτούς), αρκετές φορές έχει
  μπερδέψει τή θέση τού, μέ διά-
  φορες «περίεργες» ενέργειές τού.
  ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ π.χ. ενύ δήλωνε
  ότι είναι στό πλευρό τού Κυπρι
  ακού Λαού, στή Συνέλευση τού
  ΟΗΕ, όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα,
  πήρε τό μέρος τής Τουρκϊας καί
  δικαιολογηθή» τότε ότι έπραξε
  έτσι, γιατί ήταν Μουσουλμάνος,
  όπως καί οί Τούρκοι.
  ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ πάρει κανείς σάν
  σωστή τή δικαιολογία αυτή τού
  Καντάφι, πού κι άλλες φορές έ¬
  χει δείξει πόσο επηρεαστικό ρό¬
  λο παίζει στόν Σοσιαλισμό τοι:
  γ θρησκεία τού, πολύ περισσό-
  τερο αυτή τή φορά, θά πρέπει
  νά ενεργηθεί καί σάν Μουσουλ¬
  μάνος καί σάν Αραβας. Κι αυτο
  σημαίνει ότι η ανάμιξή τού στόν
  Περσικό—Ιρακινό πόλεμο, θά
  πρέπει νά είναι — άν την αποφα
  σίσει — σωστή καί συνεπής μέ
  τίς προηγουμένας θέσεις τού.
  ΝΤΡΟΠΗ!
  Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ
  ΔΕΝ ΔΙΕΨΕΥΣΕ
  ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
  ΠΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡ
  Ο ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ
  ΣΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ.
  Προσκ£κλη.μέ·νος τού Σοδιετι
  κου Συνδέσμου· ανεχώρησε γιά
  Σο6ιετική "Ενωση ό Κος Μιχα
  ηλ Τζομπανάκης προκειμένου
  νά παραστεΐ στίς γιορτές γιά
  την 'Ελλάδα (Ήμέρες ώς Έλ
  λάδος στήν Ούκρανία)
  Ή βουλγαρική Ίατρική
  καί οί Ήρακλειώτες
  ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
  2ον (τελευταίον)
  Κι «κάμη κύριε νν σάν δήμαρ
  χος δέν εΤσαστε αμοιρος εύθυ
  ν«ν γιά την ύγεία τά>ν δημοτών
  σας, μιλώ γιά τό δίκτυο Οδρευ
  σης καί την κατάστασή τού, ώ
  στε νά δημιουργηθεΐ άνηρυχητι
  κή κατάσταση στούς δημότες
  σας πού προσβάλλονται άπά ά
  μοιβάδες κ,αί μεταξύ αυτών εΐ
  μαι παθών καί έγώ πού έ~ί έ
  ξαετία ύττοψέρω καί οί γιατροί
  μας μοΰ έλεγαν δτι εΐχα έλκος
  δωδεκαδάκτυλον ένώ ό Βούλγα
  ρος Γιάντσεφ μέ εκανε καλά
  σέ τρείς μέρες μέ 12 χάπια
  ΡΑ5Ι2νΝ πού άγόρασα άπό
  Ήρακλειώτικο φαρμακεΤο.
  'Εγώ θά σάς πρότεινα κύριε
  ν/ νά κάνετε μιά βόλτα μέχρι έ
  κεϊ καί σάς εθχομαι νά μην πά
  τε γιά τούς λόγους πού τταμε
  έμεΤς άλλά νά ττάτε γιά: νά κ&
  νετε ένα αύτοτσεκάτΓ καί θά δεί
  τε τούς καθαρούς δρόμους τίς
  δενδροστοιχϊες, τα πάρκα} τίς
  παιδικές χαρές, τα γυιμναοτή
  ρια τό πόσιμο νεράκι πού άνα
  βλύζει πάντα κάπου δίπλα σου
  άπαλλαγμένο άττό κολοδακτηρί
  δια καί άμοιβάδες καί πού δρθ
  σίζεσαι δίχως νά καταφεύγεις
  στήν ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ δίχως ά
  λητουρίστες καί άναρχο — αύ
  τόνομους ή ντισκοτέκ καί τα πά
  ράμοια έττίσηιμα πορνεΐα ττού
  διαφθείρουν την νεολαία μας μέ
  την καλύψη τής νομίμου άδε·
  ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ
  ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕ
  ΦΥΛΑΚΗ ΛΟΓΩ
  ...ΣΥΝΩΝΥΜΙΑΣ
  Παρά λίγο νά κλειστεΐ στή
  Φυλακή ενας 17χρονος μαθητής
  γιά..... παράνομηι οίκοδομή
  πού εχτιζε πρίν 2 χρόνια!
  Πρόκειται γιά τόν Μανόλη
  Γ. Παρασκευά πού συνελήφθη
  ττρίν 15 μέρες άπό άστυνομικά
  αργανα γιά μιά καταδικαστική
  άπόφαση πού έκρεμοΰσε — λέ
  εί είς 6άρος τού άπό τίς 23—
  6—79.
  "Υστερα άπό έρευνα λοιπόν
  άνακαλύφθηκε ττώς ό ύπόδικος
  εΐχε ήλικία 23 χρονών καί άχι
  17. Κι άκόμη ήταν άττό τα Γι
  αννιτσά καί δχι ά~ό τό.... Σάρ
  χο Μαλεδυζίου πού κατοικεΐ δ
  17)χρονος Παρασκευάς.
  "Ενας άκόμη άθώος, παρά
  λίγο νά πάει στό φρεσκο έξ αί
  τίας τοΰ όνόματός τοι>!
  ΣΠΟΥΑΛΖΟΥΣΛ ΝΕΟΛΑΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 3
  309)76> γιά την Μ. 'Εκπαίδευ
  ση, πού όρίξει σέ 35 τούς μα
  θητές άνά τμήμα.
  — Διδασκαλία άττό καθηγητές
  μαθη,μάτων πού δέν εχουν καμ
  μιά σχέση μέ την είδικότη,τά
  τους.
  — Τέλος, οί ΟΑΜΕ, ΠΙΕΑΚ το
  νίζουν την άνάγκηι σνμττληρω
  ματικών διορισμών καί την κα
  τάργηση τοΰ νόμον 568)77
  πού έττιτρέ—εί την τοτΠοθέτηση
  στά σχολεΐα πρόσθετων καθη
  γητών
  Χαρακτηριστικό ση,μεΐο τής
  άνακοίνωσης, καί ττολύ άνησυ
  χητικό γιά έ,κατοντάδες τττυχι
  ούχους είναι αύτό ττού άναφέ
  ρει δτι οί μαθηματικοί πού κα
  τέθεσαν φέτος αΐτηση διορισμοΰ
  θά παραμεινουν άδιόριστοΐ γιά
  8 — 10 χρόνια.
  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  Σέ άγωνιστική έτοιμότηιτα
  βιρίσκονται οί δασκάλοι καί οί
  καθηιγητές (όπως καί πολλοί
  άλλοι κλάδοι Δημοσίων 'Υπαλ
  λήλων) καί προετοι μάζοντα ι
  γιά κινητοποιήσεις ττού κατά
  πληροφορίες θά κορυφωθοΰν τό
  δίμηνο Δεκεμβρίου' — Ίανουα
  ρίου. Αίχμιακό ζήΐτημα βεβαία
  είναι τό οίκονομικό άλλά θέτον
  ται καί άλλα ζητήματα πού ά
  ττασχολοΰν κάθε δημοσιοϋτταλλη
  λικό κλάδο χωριστά
  "Ετσι οί Δημόσιοι 'Υπάλληλοι
  ζητοϋν στό σύνολό τους:
  — Άποκατάσταση των άττοδο
  χών τους μέσα στό 19'80 πού
  έξανεμίζονται άπό τόν πληθϊορι
  σμό
  — Αύτόματη τιμαριθμική άνα
  ττροσαρογή των άττοδοχών τους
  — Δικ,αιοτερηι φορολογΐα
  __ Θεσμοθέτηση 5)θήμερης έρ
  γασίας
  — Προαγωγές μέχρι τόν κατα
  ληκτικό βαθμό
  άς λειτουργίας γιά νά μην ττρο
  χωρήρω σέ αλλα.
  Άλλά άς μην ξεφεύγω άττό
  τό θέμα μας άν ττάτε θά δεΐτε
  την τεραστία προσπαθεία πού
  καταβάλει αύτό τό κράτος, γιά
  την ύγεία τού λαοΰ, τα πολυό
  ροφα Νοσοκομεία καΐ Κλινικές
  τΓθύ είναι αρίστα έξοπλισμένα
  και έπανδρωμένα, σ' £να άττ'
  αύτά νοσηλεύτηκε ή γυναικα
  μου καΐ την έκαναν καλά σέ
  χρόνο άλιγότερο άττό 10 λετττά
  τής ώρας βγάζοντάς της μερι
  κές τρϊχες άπό τό μάτι πού £
  φ,ραζαν τό δακρυτκό σο>λήνα
  ένώ έδώ καί 12 χρόνια ύττέφερε
  καί οί γιατροί μας Ηρακλείου
  κί Αθήνας ήθελον νά τής κά
  νούν έγχείρηση νά οττάσουν λέ
  εί τό ρινικόν όστοΰν πού έμττό
  διζε τή ροή τοΰ δακρύου.
  Θέλετε κ ι άλλο παράδειγμα
  ττρίν άπό 3 χρόνια πράσωπο
  τοΰ άμεσου οίκογενειακοΰ μου
  ττεριβάλλοντος σπτό ζέσττ καί ύ
  περκάπωση λιττοθύμησε απάνω
  τα τρείς φορές σέ δυό μέρες.
  Τα έγκεφαλογραφήματα κι
  οί γιατροί "Αθηναισι καί δύο
  Ήρακλειώτες βεβαιώνουν έπιλη
  ψία καί συστήνουν περιορισμό
  έφ' δρου ζωής στό σπίτι λήψη
  ναρκωτικών καί έγκατάληψη
  των έγκοσμίων σέ ήλικία 23 έ
  των δηλαδή καταδίκη είς θάνα
  τον άργό άλλά σίγουρο ό—ό τή
  λήψη των ναρκωτικών.
  Στό ΛονδΤνο δμως μάς είπαν
  «ττηγαίνετε στό σττίτι σας δέν £
  χετε τίττοτα» και σωθηκε ό ά
  σθενής. Άν θίγετε κανείς στο1
  ΛΟΠΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ
  ΟΙΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ
  100 ο)ο
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΠΣΤΙΚΩΝ
  ΠΡΩΙΝΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ
  Οί έγγραφές συνεχίζοντες
  χεΐα ύπάρχουν. Βλέττετε γιατί
  καταφεύγσυν οί συμττολίτες
  σας στίς ξένες χωρες καΐ ίδιαί
  τερα αύτό πού σάς άνησυιχεΐ
  στή Λα·ι κή Δημοκ.ρατ1α της
  Βουλγαρίας γιατί ή ζωή είναι
  άκριβίι κ ι ό καθένας θέλει νά
  την εχει.
  Καί παρά τή φτώχεια τού καΐ
  την άμορφωσιά τού ξέρει ποθ
  παρέχεται αΰτό τό άγαθο χω
  ρίς χειρότηττες καΐ Ιδιοτέλειες.
  Ένώ εδώ τοΰ τό στεροΰνμέ
  ττολλούς καΐ διαφόρους τρατ.ους
  πρώτα άπ' δλα μέ τό ξεπουλη
  μα είναι δέν είναι άσφαλισμέ
  νος, μέ την έλειψη ίατρΐκων μέ
  σων μέ την έλειψη έξειδίκευσης
  των γ ιατρών μέ τα 360 ασφαλΐ
  στικά ταμεΐα ττού δέν παΓζει
  κανένα τό ρόλο γιά τόν όττοϊο
  Ιδρύθηκον μέ την ελειψη νοση
  λευτικών Ιδρυμάτων καί των ύ
  τταρχότων τα περισσότερα σέ
  ττολύ κακή κατάσταση, καί τέ
  λος των φοιρμάκων ποθ άφοΟ
  ττλούτισε ή βιομηχανία άνακα
  λύψαμε δτι το φάρμακο ήταν
  νοσογόνο τ) σκέτο άλευράκι καί
  πολλά άλλα τταρόμοια.
  "Οσο γιά την προλη—ική Ι
  ατρική δττοιος τολμάει άς ττάει
  στό άσφαλιστικό ταμεΐο νά ζή
  τήσει νά τοθ κάνουν τό λεγομε
  νο τσέκ άτπ.
  "Άν μπορεΐτε τώρα κύριε νν
  πείσατέ μας γιά τό άντίβετο
  νά δούμε τα έττιχειρήματά σας
  Κι άν δέν μπορεΐτε καλά θά κά
  νετε νά μην μιλεΐτε στοθ ττνιγ
  μένου το σττίτι γιά σχοινΐ.
  Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
  ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σιελίδα 1
  σωπική στάση τού Τιμόθεου
  πού φέρεται ότι «πρόδωσε την
  παλιά Χανιώτικη φιλία», μετά
  την θέση Πιλατισμού πού παίρ
  νει τό Πατριαρχείο καί τό Κρά-
  τος μας, καί τέλος μετά την σθε
  ναρή στάση τού Λαού τής πε-
  ριοχής τού Ειρηναϊου, ένα νομί
  ζομε ότι συμβαίνει μάλλον: ότι
  δηλαδή όλοι τους εμπαίζουν
  τελικά τό Λαό καί τό Χριστεπώ
  νυμο πλήρωμα τής Εκκλησίας
  τής Κρήτης.
  ΚΑΙ τό κυριώτερο, όλοι τους
  μέ την άχι ξεκάθαρη στάση
  τους απέναντι στό θέμα Ειρη-
  ναίου (μηδέ τού ϊδιου εξαιρου-
  μενου σέ μερικά σημεία) εμπλέ-
  κουν τόσο πολύ τό εκκλησιαστι
  κό θέμα Κρήτης, πού τό καθι-
  στούν κυριολεκτικά «άλυτο
  σταυρόλεξο».
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ ότι ήρθε η ώρα
  νά πάρει καθένας υπεύθυνη θέ¬
  ση καί νά δώσει εξηγήσεις στό
  Λαό γιά τίς απόφεις τού. Όλα
  τα άλλα πού συνεχίζουν νά κά¬
  νουν «ιεροκρυφίως» καϊ μέ την
  «καθοδήγηση τού ...Αγίου Πνεύ
  ματος», δέν είναι παρά έργα «εκ
  τού πονηρού», απάδοντα δηλα¬
  δή, επομένως, μέ τή δική τους...
  Αγιότητα.
  ΚΑΙ ΡΟΣ λοιπόν νά οταματή-
  σουν νά εμπαίζουν τό Λαό καί
  νά τόν απομακρύνουν οί ϊδιοι
  από την Εκκλησία καί την θρη¬
  σκεία μας, γιά την οποϊα — τά¬
  χα μου — τόσο ενδιαφέρονται.
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ Λαός, μπορεί
  νά «δικαιολόγησε φαινομενικά»
  τό απαράδεχτο γεγονός νά έχει
  Αρχιεπίσκοπο «Συνεργό Φόνου»
  (καταδικασμένο μάλιστα), νά έ¬
  χει «Υψηλές Εκκλησιαστικές Μορ
  μέ αξεκαθάριοτες τίς σχέ-
  σεις τους μέ τή Μασωνία καί
  ΣΙΑ, μπορεί νά «συγχώρησε» άλ
  λα πολλά, αλλά τώρα τό ποτήρι
  εχει πιά ξεχειλίσει, γιατί γιά τίς
  δικές τους πράξεις καί τα δικά
  τους χατήρια, κοντεύει νά φτά-
  σει στό νά βρεί καί τόν μπελά
  τού.
  ΑΣ φροντίσουν λοιπόν οί κε-
  φαλές τής Κρητικής Εκκλησίας,
  νά βρούν τα κατάλληλα χτένια
  γιά νά ξεμπερδέψουν τα μεγάλα
  καί μπερδεμένα τους γένια (πού
  φροντίζουν μόνο κατά καιρούς
  νά τα ευλογούν πρώτα) γιατί ο
  Λαός στό μεγαλύτερο ποσοστό
  τού τούς έχει βαρεθεί καί μερι
  κοί μάλιστα τούς έχουν καϊ κά-
  πως ,αηδιάσει.
  ΚΑΙ άς μην ξεχνούν οί «Ά-
  γιοι» καί «Πανάγιοι» Δέσποτες,
  ότι στήν παραστατική απεικόνι
  ση τού «άλυτου σταυρόλεξου»
  τους πού δημοσιεύομε σέ κλισέ
  στόν τίτλο αυτού τού άρθρου,
  ύπάρχουν στή θέση 3 οριζοντί-
  ως (μετρώντας από κάτω πρός
  τα πάνω), δυό συνεχόμενες λέ-
  ξεκ, μέ έξι γράμματα η κάθε μΐα,
  πού λένε: ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ.
  Ο «ΓΝΩΣΤΟΣ Χ»
  (Όχι πάντως ο Χαρής)
  ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
  Στό φύλλο τής ΑθηναΤκής ε¬
  φημερίδας «Νέοι Άνθρωποι»
  τού προχθεσινού Σαββάτου, δή
  μοσιεύτηκε μιά απίστευτη φω-
  τογραφϊα πού καταλαμβάνει τή
  μισή πρώτη σελίδα καί πού εικο
  νίζει τόν Μητροπολίτη Ειρη-
  ναίο (τ. Γερμανίας) μέ τόν
  Παττακό καί άλλους χουντι
  κούς παράγοντες στή διάρκεια
  μιάς «χαρούμενης γιορτής».
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 2
  — 'Έίΐρεσιε νά ρωτήσεις στό τηλέφωνο, άν τα προ
  φυλαχτικά ήταν δερένα...
  — Γιατί;
  — Γιά νά δοΰμε άν κινδυνευουν τα ψάρια άπό·... έγ
  κυμοσύνη
  Τοΰ άπαντώ: Δέν ξέρω άν κινδυνευουν τα ψάρια,
  εϊμαι σίγουρος δμως δτι δέν κινδυνευουν τα μοΰτρα
  των αρμοδίων νά κοκκινίσουν αττό ντροπή!
  -•— ~'
  «Πουλημένοι — πουληρένοι» ίρώναζαν ρυθμΐκά οί
  φΐλαθλοι στόν άγώνα ΟΦΗ — Παναθηνατκοΰ
  Τιποτ' αλλο.....
  — •-
  "Ομάς παρανομούντων μετέβη προσφάτο>ς είς Ά
  θήνας ϊνα αϊτήισει την μετάθεσι χΐοροφυλάκων ύΐτηρε
  τούντων είς τό Τμημα Ασφαλείας. Επεσκέφθη λοωΐόν
  ηΤπουριγΌύς, Ύιφυτιουργούς, Γενικούς Γραμ)ματεΐς Ύ
  πουργείων, Κομματάρχες, Κομματικούς παράγοντες,
  λεσχαρχες, παραλεσχάρχες, Διοικη,τές, παραδιοικη
  τές. Μόνο τα ...σκυλιά τοΰ Μπαλκου πού ζέχασσν!
  Τα γαλαντόμικα καί εύνενΐκά έκεΐνα τετράποδα, πού
  μυρΐζονται τό χασΐς, πού... όρμοΰν κοΐ δαγκώνουν δια
  δηλωτές, άλλά δέν έχουν την κακή συνήθεΐα νά.....
  συλλαμβάνουν ζαροπαΐχτες!
  Ιδού ή δικαϊωσις κύριε Μπάλκο!
  — •-
  Τα σκυλιά τοΰ Μΐτάλκου λοιπόν (πού τα θυμηθή,
  κα) κοΐ οί . -.ταΰροι τοΰ Αβέρωφ! Μοϋ τό εϊπε φΐλος
  τής στήλης δτι ό κ. Ευάγγελος θά φέρει έκ τοϋ έξω
  τερικοΰ ταύρ,ους, γιατί λέει έχουν την... εύγενη ίδιό
  τητα νά... έρεθΐζσνται μέ τό κόκκινο!
  Κάποιος άλλος φϊλος πού ίίκουσε την παραπάνω σι>
  ζητήση πρόσθεσε:
  — "Ας προσέζει ό έκ Μετοόβου ύπουργός νά μή
  φέρει ταύρους μέ όρμόνες γιατΐ άντΐ νά έρεθίζονται θά
  ...κουνοΰν τίς ούρές τους, κι άντΐ νά όρμοϋν θά χρη
  σιμοποιηθοϋν γιά τίς ^υροκομικές έτχιδόσεις τοΰ κυρΐ
  ου τους!