91293

Αριθμός τεύχους

288

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ" αυτόν, «ου «ρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλαι τό
  στόμα, προλάίη νά πβϊ *—ω
  καί μιά συλλα·ή δική τού.
  β. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Β ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐβθβ-νΐΑ»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ώ
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤίΙΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη
  V
  — Τηλ. 210-91
  Χρόνος 6ος—Άρ. Φύλ. 288—Δρχ. 10
  Ι
  ι
  ι
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΉΣΕΩΣ
  (ΜΕλΚΊ*. ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ %
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Ό Λαός εϊπε πάλι τό «ΟΧΙ» τού στούς νέους Έξωτερικούς καί Έσωτερικούς Έχδρούς τού
  ΠΌ ΙΜΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Τούρκοι, Άμερικανοί καί «Έλληνες» χωνέψετέ το καλά ότι ό Ελληνικάς Λαός
  δα άκυρώσει σύντομα τίς συμφωνίες πού μαγειρέψατε έρήμην τού!!!
  Η ΩΡΑ ΤΟΥ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΤΟ ΘΕΜΑ τής επανένταξης
  τής Ελλάδος στό στρατιωτικό
  σκέλος τού ΝΑΤΟ, χαραχτηρί-
  στηκε ήδη από υπεύθυνα στό-
  ματα, πολιτικών καϊ μή παρα-
  γόντων, σάν θέμα μέ τεράστιες
  ιθνικές επιπτώσεις.
  ΑΝ ΤΩΡΑ προοτεθούν στόν πά
  ραπάνω χαραχτηρισμό καί οί
  αυθόρμητες λα'Γκές αντιδρά-
  σεις κατά τής απόφασης τής Κυ
  βέρνησης Ράλλη, νά μάς υπο-
  δουλώσει στό αμερικανοκϊνητο
  ΝΑΤΟ, αυτομάτως τό όλο θέμα
  γίνεται ακόμη πιό σοβαρά.
  ΕΠΕΙΔΗ όμως τό θέμα αυτό,
  στό οποίο, δυστυχώς, παρ' ό-
  λα αυτά η παραπάνω Κυβέρνη-
  ση ενέμεινε, σχετϊζεται άμεσα
  καί μέ τό δεϋτερο καί σπουδαιό
  τερο (καί γιά μάς τούς Έλληνες,
  αλλά καί περισσότερο ίσως γιά
  τοίκ «εταϊρους μας») θέμα των
  Βάσεων καί επειδή τόν τελευ-
  ταίο λόγο θά τόν έχει ο Πρόε-
  δρος τής Ελληνικήν Δημοκρατί¬
  ας, νομϊζομε ότι τώρα ακριβώς
  είναι «η ώρα τού Κωνσταντί¬
  νου Καραμανλή», όπως τιτλο-
  φορούμε τό παρόν έκτακτο ση-
  μιίωμά μας.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, ο ίδιος ο Κωνσταν
  τινος Καραμανλής, σάν Πρωθυ¬
  πουργόν τής χώρας μας, οδήγη-
  σε, πολύ σωστά τότε, (1974)
  την Ελλάδα έξω από τό στρα¬
  τιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, δη-
  λώνοντας ότι δέν πρόκειται νά
  ξαναγυρίσωμε σ' αυτό, άν δέν
  εκλείψουν οί λόγοι τής αποχώ-
  ρησής μας, ο κυριώτερος των ο¬
  ποίων ήταν η απαράδεχτη τουρ
  κική εισβολή (καί υπό τίς ευλο-
  γίες των Αμερικανόν πραγματο
  ποιηθείσα) στήν Κύπρο.
  ΑΦΟΥ λοιπόν ο βασικάς λόγος
  δέν εξέλειπε, αωού δηλαδή τό
  38ο)ο τής Κύπρου εξακολουθεί
  νά κατέχεται από τούς Τούρ-
  κους, γιατί η Κυβέρνηση τής Δε-
  ξιάς, η σημερινή Κυβέρνηση
  Ράλλη, πού έχει διακηρύξει ότι
  συνεχίζει τή γραμμή Καραμανλή
  επεμεινε τόσο πολύ στο να εκθέ
  σει στήν κυριολεξία τόν Κων-
  σταντίνο Καραμανλή σάν πρό-
  σωπο, στά μάτια τού Ελληνι-
  κού Λαού καί τής Διεθνούί Κοι-
  νής Γνώμης;
  ΑΛΛΑ καί επειδή πρόκειται
  συντομα νά επακολουθήσει τό
  δεύτερο μέρος, τό καί σοβαρό-
  τιρο, τής Αμερικάνικης αυτής
  σκηνοθεσίας, (στήν οποία τόσο
  προθυμα Έλληνες βρέθηκαν νά
  ερμηνεύσουν ρόλους κομπάρ-
  σων), τό μέρος πού αναωέρεται
  στίς Βάσεις τού θανάτου, νομί
  ζομε ότι ο Κωνσταντίνος Καρα¬
  μανλής, σάν Πρόεδρον τής Δη¬
  μοκρατίας πλέον, πρέπει νά πά-
  ρει θέση καί νά δικαιώση ιστο-
  ρικα την παρουσία τού σέ μιά
  κρίσιμη εθνική στιγμή, πού έγι-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σιλίδα 4
  Κινδυνεύουν (έκτός τούς Καλους Λιμένες) καί τρία άλλα σημεΐα, στήν Δυτική πλευρά τού Νησιοϋ μας
  ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΠΠΙΣΤΩΝ
  ΣΤΟΧΟΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ Ι
  ΚΡΗΤΗ
  Νέες Βασεις υπό τό πρόσχημα τής «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»
  Μ 8ΕΜΑ ΒΤΊΚΗΙΥ -«ΙΙΟΜΜ - ΟΙ ΗΑΣΙΜ ΚΑΙ ΡΟΙΑΡΙΑΗΜ - ΚΑΙ Ο ΥΠ0Π10Σ ΡΟΑΟΣΙΟΥ ΑΠυΕΠΙΣΚΙΜΙυΎ ΤΙΗΟΘΕθν
  ———ι—β—™™—«—ε —Μέν «εεκ«—"——«ν ■ ·■*■■.* 1— ·—εΓ «ν"" % "
  Ό γνωστάς ξεσηκωμός τοΰ Λαοΰ των Έπαρχιών
  Κισάμου καί Σελίνου, δέν γίνεται μονο γιά τό ιπρόοΊλη
  μα της πληρώσεως της Μητροπολιτικής τού δδιρΌς·
  Γύρω άιπό τό πρό6λη-μα αύτό παίχτηκαν, παίζουναι
  καί θά παιχτοϋν πολλά καί πολύιμορφα παΐχνΐδια.
  Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ άγάπη, καί λατρεία τοΰ Λαοΰ
  τής Δυαικής Κρήτης, ^ρός τόν ύπεράξΐο "Ιεράιρχη καί
  "Ανθρωπο Είρηναΐο Γαλανάκη- είναι 2να γεγονός
  τιού δέν μπορεΐ εΰκολα κανεΐι; νά τό άμφιοβηιήισεΐ.
  Οί μόνοι πού την άμφιοβη,Γησαν (στόν Νομό Χανίων)
  είναι μερικοί έβελοτυφλοΰντες, κακόπιΐστοι, άποκαμέ-
  νοι άπό την περιοχή καί περιστασιακοί άριστερίζοντες.
  ΟΜίΙΣ, ό ξεσηκωμός αύτάς τοΰ Λαοΰ τής Δυτι-
  κής Κρήτης καί είοικώτερα τοΰ Δήρου Καστελλΐου
  καί των πέριξ Κοΐνοτήτων, δσο καί εάν είναι άιπόρ-
  ροια τής δίκαιης άιγάττης καί λατρείας τού πρός τόν
  Είρ,ηναϊο, αποτελεί μέρος ενός εύρύτερου1, πολύμορ
  φού καί πολυδιάστατου συνωροτικοΰ σχεδίου. Τό σχέ
  διο αύτό, στό όόποϊο συμπεφωνημένο ρόλο έΐπαιξε καί
  παίζει ό κατευθυνόμενος άπό την Μασωνΐα, τό Ρόταρυ
  καί κατ' έπέκταση άπό τόν Σιωνισμό καί τόν Έβραιο
  ΤΟ ΑΚΡΏΤΗΡΙ ΒΟΥΞΑ στοχος μεγάλης τεχνικής Εται-
  ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ρϊας.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ των Αθηνών Η τεχνική εταιρία «Αρχιρο-
  «ΤΑ ΝΕΑ», στό φύλλο της τής
  2ας Φεβρουαρίου 1980 έγραψε:
  «Η Γραμπούσα, μιά από τίς
  ωραιότερες περιοχές τού νομοίι
  Χανίων, πού έχει μάλιστα προ-
  ταθεί νά ανακηρυχθεί σάν περιο
  χή «εξαιρέτου φυσικού κάλ-
  λους» στό Ευρωπα'Γκό Συμβού
  λιο Περιβαλλοντος, έχει γίνει ο
  αμερικανικό Ίμπεριαλιαμό Άρχιεπτΐσκοπο Κρήτης Τκ-
  μαθεος άπέβλεπε καί πέτυιχε νά άΐπροσανατολίσει τόν
  Λαό, τής Δυτΐκης Κρήιτης καί κυρίφς ιής περιοχης Κι
  οά,μου, άπό τόν κίνδυνο πού διατρέχει νά μετα6ληθεϊ
  ή περιοχή τού, (έ^ιμέσως στήν άρχί;), οέ μιά τεραστία
  Άμερικανοσιωνιστικήι Πολεμική Βάοΐ%
  Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣιΜΟΧ ^ύιός πέτυχε.
  Ή ^πιτυχια τού ουνίΐοταται πτό γ^ .»'ος οη ή Λα»ν
  τής Δυτικής Κρήτης καί κυρίοις τής περιοχης Κισάΐμου
  ξεσηκώθηικε καί άοχολεΐται άιπακλεΐοτικά καί μόνο,
  μέ τό «πρόβληρα Είρηναϊου* καί επαψε νά προβληνια
  τίζεται καί νά άντιδρα (όπϋκ; άντέδραΐσαν οί κάτοΐκοι
  τής Κοινότηιτος Δραπανιά), στίς έ,ιιφανεΐς καί άφα-
  νεϊς προσπάθειες πού γίνονται άιπό διάφορες γνιυοτές
  καί άγνϋχττες τεχνικές καί τουριοτικές έταιρίες καί ά¬
  πό την ΔΕΗ «γιά την τουριστική καί βιομηχανική ά-
  ξιοποίιηση» (;) τοϋ Άκρωτηρίου Βούξα (Γραμβού-
  σας)( τής Νή,σου Γραμβούσα, τοΰ Κάμτπου των Μεσο-
  γείων καί των παραθαλαισσίων περ,ιοχων των Κοινο-
  τήτων Σφηναρίου, ΚάμποΧ), Βάθτις καί Δραπανιά.
  φτάνουν μεχρι την εξαιρετι- Οί επιδιώξεις αυτές τής εται-
  κης ομορφιας περιοχή τού ρίας εχουν αναστατώσει αρκε-
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΣΥΓΤΡΑΦΕΑΣ
  Άκ.ΙπόΒα
  δον» ζητεί επίμονα από την κοι
  νοτητα την παραχωρήση κοινο
  τικών εκτασεων, γιά την εκτελέ¬
  ση ορισμένων έργων, ώστε νά
  «αξιοποιηθεϊ» η περιοχή.
  Συγκεκριμενα σκοπεύει νά
  κανει:
  • Λιμενικά έργα από τό νησάκι
  τής Γραμπούσας, πού θά
  Μπάλου.
  • Εργοστάσιο τσιμέντων, η πά
  ραγωγή τού οποίου θα προο-
  ρϊζεται στο μεγαλύτερο της
  ποσοστό γιά τό εξωτερικο
  καί κυρίως γιά τίς χώρες της
  Μέσης Ανατολής.
  Προ'υ'πόθεση γιά όλα αυτά
  τίθεται η παραχωρήση τής πε¬
  ριοχης γιά 99 χρονια.
  τους τοπικούς παραγοντες, που
  διαβλεπουν την καταστροφή
  τής περιοχης τής Γραμπούσας
  απο μιά τετοια επιδρομή «αξιο-
  ποιήσεως» καί έχουν ήδη εκφρά
  σει την έντονη αντίθεσή τους.
  Σύμφωνα με πληροφορίες
  μας, η εταιρΐα πού έχει διασυν-
  δέσεις μέ κεντρικές υπηρεσίες
  των Αθηνών, ασκεί πιέσεις, γιά
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  νά πετύχει να τής παραχωρη-
  θεί η περιοχή, εντεχνα δέ πρός
  τους κατοίκους τής κοινότητος
  Γραμπούσα δίδουνται υποσχε-
  οες γιά ενα «παράδεισο» πού θά
  δημιουργηθεΐ, άν η εταιρία ανα
  λάβει την «αξιοποίηση» τής πε¬
  ριοχης».
  ΕΝΩ έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ» τα
  παραπάνω, οί δικές μου πληρο¬
  φορίες λένε ότι:
  Η εταιρία «ΑΡΧΙ ΡΟΛΟΝ», η
  οποία είναι ελληνικήν ιθαγενείας
  καί μιά από τίς 4 μεγαλύτερες
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή στλίδα 4
  Οί άρμόδιεςΛιμενικές, Τελωνειακέςκαί Ύγειονομικές Ύππρεσίες έχουν τό λόγο
  200 ΤΟΝΝΟΙ
  ΒΡΩΜΙΣΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
  (Βρίσκεται στόν χώρο τού λιμανιοϋ μας)
  200 τόννοι γάλατος στόν ύ
  ιτταϊθριο χώρο τοΰ λιμονιοθ. Γά;
  ιλα πού δρωμοκοπάει άατό μα
  ιχρυά, δρισκόμενο ίσως σέ κα
  Γτάσταση άττοαύνθεσης. Προορ]
  ιζεται γιά την άγορά τού ·Ηιρο
  κλεΐοΐΛ αΰτό τό άκρα έττικινδυ
  ινο γιά την λαϊκή ύγεια προϊόν;
  ιθί πληροφορίες μας λένε ΝΑΙ!
  Οί 'Αρχές έ'χοι/ν τό λόγο. Καί
  ιμείς τό καταγγέλουμε Δημοσία
  ιτονΐζοντας ότι τό γάλα αύτό,
  ιττρέπει νά καταστραφεΤ. "Οποι
  ►ος άμφιβαλλει, &ς ττάει μιά
  ιβόλτα πρός τό λιμάνι^ 50 μέ
  ιτρα άπό τό Λιμεναρχεΐο...,
  Πρόκειται γιά δέκα τερά-
  ιστια σιδερένΐα κιβώτια πού ε
  ιχουν ξεφορτωθεΐ άρκετό καιρό
  ίτώρα στό Ήράκλειο καϊ τταρα
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΔΙ ΣΤΟ Γ ΓΥΜΝΔΣΙΟ;
  Μέχρι καί στις τουαλέτες κρΰβονται τό «καμάκια»
  Είναι πιά άπελπιστική) ή κα
  τάσταση ττού έττικρατεΐ, κατα
  τις βραδυνές κυρίως ώρες, γύ
  ρω άπό τό κτίριο ττοθ στεγά
  ζονται τό 3ο Γυμνάσιο καί τό
  3ο Λύκειο ΉρακλεΙον. (Λεωφ.
  Δημοκρατίας). Ή άφρόκ,ρεμα
  τής Ήρακλειώτικης άλητεΐας, ή
  ■α«|>ροκρ£μα τώ διβφθαρμέν«ν ν«
  άρων, ίχιι σηκώσει μττα-ι-ρακι
  κσϊ τταρενοχλνΐϊ τίς
  μέ χυδαϊα πειράγματα, άκατα
  νόμαστες χειρονομΐες καΐ άττί
  στευτες ένέργειες!
  Μάθαμε δτι την περασμένη
  βδομάδα ίνας καθηγητής βρή
  κε στίς ύπόγειες τουαλέτες
  (των κοριτσιών) δυό τέτοιους
  άλήτες καί δταν τούς ρώτησε
  τί γυρεύοΐΛ> μόνο ττού δέν τόν
  εδειραν:
  — «Σέ πειράξανε ρέ φΐλε;>
  Άπευθονόμαστε λοιπόν τόσο
  στόν κ. Είσαγγελέα δσο καί
  στίίς 'Αστυνομικές 'Αρχές τού
  *Ήρακλε!ου, τονίζοντας τους
  τόν κΐνδννο πού διοττρέχουν οί
  άνήλικες μαθήτριες καί προτεί
  νοι/με νά τοποθετηβεΤ ένας χω
  ραφύλακας τουλάχιστον κατά
  τίς βραδυνές ώρες στόν γύρω
  τού Γυμνασίου χώρο.
  μένουν ττάντα στόν Τδιο χώρο.
  Οί πληροφορίες μας άναφέ-
  ιρουν δτι πρόκειται γιά είσαγω
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ■γές γνωστοΰ διομήχανου τοϋ
  ,Ήρακλεϊου, ττού επρόκειτο (ί-
  ίτως καί πρόκειται) νά διατε-
  θοΰν στήν ντόπΐα άγορά γιά
  κατανάλωση.
  Τό μεσημέρι της περασμέ-
  ,νης Τετάρτη^ς έπισκεφτήκαμε
  τόν χώρο μέ τα ΙΟ σιδερένια
  χιβώτια γάλακτος. Βρήκαμε μό
  ,νο ένα όδοκαθαριστή τοθ Δή-
  ,μο κνά προσπαθεΤ κρατώντας
  ,τή μύτη τού, νό καθαρίσει την
  ,ττεριοχή. Μάταια προσπαθεία
  ,δμως γιατί τό γάλα πού 6ρω
  μοκοττάει τρέχει έξω άπό τα
  κιδώτια μέ άττοτέλεσμα ή ύγρα
  σία νά μή λείττει ποτέ άττό την
  ,περιοχή.
  Τα ΙΟ σοδερένια κιδώτια ττε
  ,ριιέχουν περίπου 200 τόννουις
  .γάλα, άφοΰ καθ" £να χωριστά
  ,περιέιχει άττό ,17;5 μέχρι 24
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  .^_».»_
  Οί νέοι ιστόχοι των έχθρών τής Κρήτης, σΐο δυτικό
  αικρο της: Σΐτό τόξο 1 σηρειώνεται ή Νήοος Γραμβού
  σα μέ τό Άκρωτήρι Γραμιβούσα, σημεΐα πού θέλουν
  νά γνωρίιοουν οί «ένδιαφερόμενοι» γιά νά μ
  οουν δτσι ένα πρωτης τάξεως καινούργιο άπάνειμο
  προστατευιτικό λιράνι στό σπουδαΐας σημαΐοΐας αύτό
  ση,μεϊο τής Κρήτης. Στό τόξο 2 σηιμειώνεται ή περιοχή
  Σφηνάρ,ι, γιά την όποία έπιδεΐχτηκε έπίσης μεγάλο
  ενδιαφέρον, μιά καί — δπως λέχθηκε άιπό είδκούς —
  ή περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ κατάλληΛη γιά δή
  μιουργία οταθμοΰ ύιποβρυχΐων. Στό τόξο 3 σηρειώνε
  ται ή περιοχιή τοΰ Κόλιπου1 Κισσάμου, κοντά στό Δραπα
  νια, οπου· σχεδιάΐστηκε καί έτοιιμάζεται ήδη ή δημιουρ
  γία τοΰ δευτέρου μεγαλυτέρου στήν Κρήτη ήλεκτρο-
  παραγωγικοΰ οταθμοΰ καί άΆλων Ισυναφων έγκατα-
  στάσεων.
  Ι. —_________Ι-ΑΛ
  Τα κιβώτια μέ τό γάλα
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ;
  Μιά έρευνα τού ουνεργάτη μας κ. Α. Λαϊνάκη
  Πρίν άρχίΐσω νά έκθέτω όπτό
  τών στη/ών τής άθέκτ,μευτης καί
  άγωνιστικής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Η¬
  ΡΑΚΛΕΙΟΥ τα και/τά ©έματα
  τής τταροΰσας ΕΡΕΥΝΑΣ θεώ
  ρώ χρέος μου νά εύχιαριστήσω
  τόν σθεναρό άγωνιστή καί 1-
  δρυτή, της κ. ΑΛΑΝΟ ΧΑΡΗ κα
  θώς καί τόν σημερινό Δ)ντήν
  της Κ. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ κα!
  Άρχισυντάκτη Ν. ΨΙΛΑΚΗ,
  γιατϊ προθυμα μοθ παραχώρη
  σαν αύτό τό μι/τηρίζι γιά νά
  πράξω όσον μπορώ ττιό συνει
  δητά τό χρέος μοί/. "Βχ« 6τί
  γνωση ψΐλοι συναναγνώστες
  τής «Α» των εύθιτνών πού έ-
  πωμίζομαι λόγω τής σοβαρό-
  τητος των θεμάτων, γιά νά ά
  ττοκαλύψω μιά πραγματικότη-
  τα — ττικρές άλήθειες, γύρω
  άττό τα συιμβαίνοντα στήν ττό-
  λη πού τώρα καί 20 χρόνια εί
  μαι Δημότης της^ τα ττροβλή
  μ ατα καί τίς ήθικοκοινωντκές
  πληγές πού χάσκουν — γιά νά
  μεταχειρισθώ ττί γλώσσα τοΰ
  λαοΰ καί γιά τα όποΐα ώρισμέ
  νοι των οτ/μπσλιτών μου ένώ
  μποροΰν να άπασχοληθοϋν, Α
  άντιδρόΐσουν, παριστάνου'ν τα
  άφωνα ψάρια!
  ι Τό θέμα πού θά ά—ασχοληι
  /θώ άττό τό έπόμενο φύλλο τής
  «Α» μποροΰσα νά τό γενίκευα
  (— μιά καί παρόμοΐα ΰττάρχου
  ,νε καί σ" άλλες πόλεις. Όμως
  τό έντόπισα στά «ΠΑΡΑΔΟΣΙ
  ΑΚΑ ΧΑΝΙΑ» άσχέτως των αν
  τιβράσεων πού τυχόν θά προ
  κύψουν καί άσφΐαλώς θά προκλη
  θή κάποιος διάλογος δσο προ
  χωρεΐ ή έρει/να αυτή. Δέν τόν
  <1>ο6οΰμαιι Τόν έτπζητώ άρκ;Τ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οελίδς. .
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ
  ΨΙΛΑΚΗ
  Τό βιβλίο τού Μάνου Χαρή
  ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ
  Ένα δυνατο χαστοϋκι σ' αυ
  τούς πού «κοιμούνται ήσυχον
  μά καϊ σ' αυτούς που κλεισμέ
  νοι στά εργαστήρια τού τρό
  μου, κατασκευάζουν πυρηνικά]
  όπλα, είναι τό βιβλίο τού ιδρυ
  τή αυτής τής εφημερίδας Μά-|
  νού Χαρή, πού κυκλοφορεί αυ
  τίς τίς μέρες μέ τόν τίτλο
  «ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟ-
  ΜΠΡΑΣ». ,
  Πρόκειται γιά τό ξεσκέπασμα
  ενός πολύ ύποπτου ρόλου πού
  διαδραματίζουν οί υπερατλαντι
  κοΐ «σϋμμαχοί» μας, παϊζοντας
  -3 Άηογ ΑπαΊιγχογο *>3Χπχ 1μ 3γΙ
  κατομμυρϊων ανθρώπων, όπως
  θάπαιζαν μιά παρτίδα στήν σκα-
  κιέρα τους!
  Ο Μάνος Χαρής είναι περισ-
  σότερο πειστικός, περισσότερο
  σαφης από κάθε άλλη φορά πού
  κατάγγειλε τετοια ύποπτα παι¬
  γνίδια απο την μικρή αυτή εφη¬
  μερίδα. Καί βεβαία, άλλος είναι
  ο ρολος μιάς εφημερίδας καί άλ
  λος ενός βιβλίου, αλλοιώς μπο-
  ρεί νά αναπτυχθεί ένα θέμα στήν
  εφημερίδα κι αλλοιώς στό βιβλίο.
  Άν θά θέλομε νά κατατάξου-
  με σέ ένα λογοτεχνικό κατά κά-
  ποιο τρόπο εϊδος αυτό τό σύγ-
  γραμμα, θά λέγαμε χωρϊς αμφι-
  βολία ότι πρόκειται γιά μιάς μορ
  φής αγωνιστική — μαχητική Δή
  μοσιογραφία πού η λεκτική της
  σαφήνεια την καθιστά προσιτή
  οτό πλατύ κοινό.
  Ποίηση-μέ τήνεύκαιρΐα τής280κτωβρϊου
  22-12-1940
  γράμμα άπό τό μέτωπο
  Τού Γιώργη Ψυλλάκη
  Τό παρακάτω ποίημα στάλιθηκε άιπό έναν 22χρρνο
  στρατιώτη τό Γιώργη Ν. Ψυλλάκη πού ττολεμοΰσε στό
  μέτωπο τής Άλβανΐας, σ,τή μάνα τού. Είναι ένα £μμε-
  τρο γράμμα, πού γράφτηκε σέ κάποια άνάπαυλα τής
  μάχης, άπό ένια άττλό ανθρωπο τοϋ Λαοϋ/ γεμάτο ίδα-
  νικά καί πίΐοτη στή λεφτεριά γιά την όποία άργότε,ρα
  κατατάχτηικε στίς τάξεις τοϋ Λαϊκοΰ Στ,ρατοΰ (Ε-
  ΛΑΣ)
  Ταΰ — Ταϋ έξακοσια (1) πεντήκοντα καί δύο
  ό μήνας £χει σήιμερο θαρώ εϊκοσα δ'υό
  Μάνα μου αν είσαι μάνα μου κι' είμαι κι' έγώ παιδί
  σου
  ΐστό Μέτωπο πού πολέμω στεϊλε μου την εύχή σου
  Γιά νά νΐκήρω τούς έχθρούς νά τούς, κατααπαράξω
  καί γρήγορια στήθάλασσα μάνα νά τούς ΐτετάξω
  Ψηλά βουνά κι άπάτηιτα μανούλα <μουι γυρνοΰμε Στήν Πίνδο καί ΐοΐτό Μόραβα (2) τούς Ίταλούς νικοΰ Κι' όν μάθης πώς ΐοΐκοτώθηκα στό Μέτωπο στή μάχη Μητέρα σέ παρακαλώ καθόλου νά μην κλάψης ■"Αν μάθη,ς πώς οκοτώβηκα μην κλάψης μή πονέσης Την νίκη θάχεις γιά χαρά καί μή μαυ,ροφο,ρέοεις Μονό νάοαι περήφανιη ώΐοάν 'Ελληνοπούλα σάν Ήρωίδα άληθινή ώσάν Κρητικοΐΐούλα Νά λές μάνα περήφανα σ' δλο σου τόν αΐώνα ΐτώς είχες γυιό πού Βηεσε ΐο(τόιν ίερό άιγώνα Πώς είχες γυιό πού έττεισε είς την γραμμή την πρώτη σάν μαχητής τής Λεφτερ,ιας "Ελληνας στρατιώτης "Οτι ό γυιός σου επεσε ττάνω Ιστήν Άλβανία γιά την γλυικειά πατρίδα μας γαά την έλευβερΐα Είς την Άγία Κυριαική κερΐ νά άνάψετε δλοι Νά μέ φυλάει μάνα μου άϊτ' τοΰ έχθροΰ τό 6όλι Κι' δταν μέ νίκη μάνα μου ό πόλεμος τελειώση Τιμή καί δόξα άθάνατη θά μας σέ Ιστεφανώσει 1) ΤΤ. 652 ταχυδρομικός τομέας τής μονάδας 2) Βουνό τής Άλ6ανίας '■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■»»■■■■£ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΗΛ. 225064-221258 ^ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ ■ ■ΜΒΒΙΒ ■■■»■■■■■■■■»■■■■■■■ ■ΒΒΙεΓ Ο γράφων σάν ένας από τούς πιό άμεσους — γιά πολλά χρό- νια — συνεργάτες τού συγγρα- φεα ξέρει καλά πώς εκείνο πού ενδιαφέρει περισσότερο τόν Μά νο Χαρή, δέν είναι η λογοτεχνι- ή αξία τού έργου. Ο Δημοσιο- γράφος — Συγγραφέας θέλει νά μιλήσει μέ λόγια απλά στήν ψυ- χή τού απλού Λαού, νά πιάσει απο τό χέρι τόν αναγνώστη καί νά τόν ξεναγήσει — μιλών- τας τή γλώσσα τού — σ' έναν άγνωστο ϊσως κόσμο, α ένα κό- σμο πού από στιγμή σέ στιγμή κινδυνεύει νά γίνει ερεϊπια εξ αι τϊας των ύπουλων σχεδίων τού Σιωνισμού καί τού Ιμπεριαλι- σμού. Τα στοιχεία πού παραθέτει ο συγγραφέας, πολλές φορές συγ- κλονίζουν. Φέρνουν πραγματικά τόν αναγνώστη σέ έναν σοβαρά προβληματισμό, καθ' ότι, απο- καλύπτουν μιά πραγματικότητα πού οσο κι άν φαίνεται ωραϊα, κάτω από τα χρυσά περιβλήμα- τά της διακρίνεται ο ΟΛΕΘΡΟΣ. Ο Ζμίγκ Μπρεζίνσκι είναι ο «κεντρικάς ήρωας» κατά κά- ποιο τρόπο τής υπόθεσης τής «ΚΟΜΠΡΑΣ». Πρόκειται γιά τόν άνθρωπο πού παϊζει καλά τό ρό- λο τού στό παιγνϊδι αυτό τού ΟΛΕΘΡΟΥ, γιά τόν άνθρωπο πού από τή μιά μερά στην άλλη, μπορεϊ νά τινάξει εν ονόματι τού Ιμπεριαλισμού τή γή στόν αέρα. Καί πραγματικά, υπάρχουν πολ- λοί άνθρωποι πού όσο κι άν τό- θελαν δέ θά 'χαν τή δύναμη πο- τέ νά τό κάνουν. Ο Ζμπιγκ μπο- ρεί γιατί ο ίδιος είναι τό ΣΥΣΤΗ- ΜΑΙ.. Ο «ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜ¬ ΠΡΑΣ» είναι ένα σάλπισμα, μιά σειρήνα πού πρέπει νά ηχήσει στ' αυτιά μας, στ' αυτιά τής αν θρωπότητας, γιά νά μπορέσει ε- κείνη νά διαμορφώσει την τύχη της. Γιά τόν γράφοντα όλα αυτά είναι επιπροοθέτως μιά ΔΙΚΑΙΩ¬ ΣΗ. Δικαιώση στήν πίστη τού γιά τίς αγνές καί πέρα γιά πέρα ανθρώπιυες επιδιώξεις τού άμε- σου συνεργάτη τού σ' αυτή την εφημερίδα. Καί είναι σίγουρο πιά, πώς αυτές τού οί αγνές προ- θέσεις, αυτή τού η προσήλωση στά ιδανικά, τόν οδήγησαν στόν σοβαρά κλονισμό τής υγεϊας τού εξ αιτίας τού οποίου, δέν βρί- σκεται τώρα στήν Κρήτη γιά νά ενώσει τή φωνή τού μέ τή φωνή όλου τού άλλου κόσμου πού κα ταδικάζει τόν επανεγκλωβισμό μας στό ΝΑΤΟ. Όμως, όσο κι άν δέν φώναξε αυτή τή φορά ο Μάνος Χαρής, έ χει ήδη σηκώσει ψηλά τή σημαία έχει πεί τίς δικές τού τίς «ουλλα βές» (όπως γράφει στήν προμε- τωπίδα τής εφημερίδας τού) έχει μιλήσει στήν ψυχή τού απλού ανθρώπου, παρουσιάζοντας ά- γνωστες πτυχές ενός άκρα επικίν δυνου παιγνι&ιού. Τεκμήριο, ο «Αστερισμός τής Κόμπρας»... ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑ ΠΑΛΙ Ο... ... ΛΙΟΝΥΣΟΣ Η ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑΤΩΝ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΪΓΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑ¬ ΛΟΓΙΑΝΝΗ. Δ)ΣΗ ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ Νομοσχέδιο Γαζή: Η ΙΣΟΤΗΤΑ Τής Αλ.Ε. Διαλυνά 2ο (Τελευταΐο) Όσα οπτοκτήισουν άπτό κλη ρονομιά ή δωρεαι άνήκουν σ' ού τόν πού τή δέχτηικε Ζ) Τό αρθρο 1398 τού ίσχύ όντος ΑΙΚ ποΰ όρίζει δτι: «Τα: βάρη τού γάμου» φέρει ό άντρας κα,ταργεΐται. Τό σχέ διο Γαζή όριζει δτι χά 6όορη τού γάμου φέρουν καί οί δύο σύζυγοι κιαθένας άνοτλογα μέ τίς δυνάμεις τού. Τα γυναικεΐα σωματεΐα ττροχωροϋν περισσό¬ τερο άτταλεΐφοντας τόν δρο «Βάρη τής οικογενείας» κοΊ άν τικαθιστώντας τον μέ τόν δρο «Ιάνάγικες τής οικογενείας». Δέν πρέ,πει βεβαία ν« ξεχνσμε Έπίκαιροι στίχοι ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ Τοϋ Λεωνίδα Χαρωνίτη Δέ θένε ΝΑΤΟ οί "Ελληνες γιατΐ τσ' έχει ττροδώσει Καΐ δυστυχΐα πάντοτε γιά δώρα έχει δώσει Ό Ρότζερ πέμπει μήνυμα ότι θάμσστε πάλι τού ΝΑΤΟ προγεφύρωμια τό χέρι στή σκαντάλη Γιατί θωρεί τα πράματα πώς έχουνε χαλάσει καί θέλει νάχει τσέλληνες γιά κείνηνο: τή φάση. Άραγε δέ μποροϋμενε νά δώσομε μιά λύση μόνο χωρΐς αντιδράση τό "Εθνος νά διαλύσει, Πιστεύω νά γνωριζετε τα δώρσ τα δικά τους ττού διαμοιράζουν στούς λαοΰς ποϋ έχουνε κοντά τους. Νά στρέψετε τα μάτια σας πρός τή Μικρά Άσΐα γιά κείνη τή καταστροφή ήτανε αύτοι αϊτία. Καί χάσανε οί "Ελληνες ότι εϊχανε κερδίσει σέ κεΤνο να τό ττόλεμο ποϋιχανε νικήσει. Αύτοι έδώκανε άρματα σΤίς Τσέτες νά χτνπΌθνε. οΐ τόν Έλληνικό λαό νά τόν καταφρονοΰνε. Ώς και τού 57 έγινηκε στή Σμύρνη Τό ΝΑΤΟ έδοήθησε γιά κείνη την όδΰνη. Ξεχνά αύτη τή προσβολή άποΰπαθε ή πατρϊδα κι έρχεται θεληματικά στήν ιδία καταιγίδα. Ποίος έβαλε τή Τουρκιά τή Κύττρο νά πατήσει καί πούνε οί άγνοούμενοι, φαΓνεται νάχουν σ6ήσει. ΤΙ εΐττε ό Τάσκας στοΰς "Ελληνες γιά νά τούς ξεγελάσει δτι δέ πρόκειται ττοτέ τή Κύπρο νά χαλάσει. Κι άκόμα σκλάδοι βρΐσκονται, οί Τοΰρκοι τή πατοΰνε κι οί Κύττριοι στά άντισκηνα άκόμα κατοικοΰνε. Τό ΝΑΤΟ έκατάστρεψε σττΐθια και μοναστήρια κι ό λαός στό ΰπαιθρο έ'μεινε στά τσαντήρια. Τι βές τό ΝΑΤΟ "Ελληνα, ξεχνάς τί σοΰχει κάνει δτι πάιντα στά 6άσ<χνα κοιτάζει καί σέ δάνει. Τό ΝΑΤΌ είναι στούς "Ελληνες πληγή χωρίς βοτάνι γιατϊ αύτοι μάς βάλανε ταγκάθινο στεφάνι. ς Δέν είναι μιά καΐ δυό φορές πού κάνουν τα δικά τους καΐ διαμοιράζουν τούς λαούς γιά τα συμφέροντά τους. Ριξετε άλλη μιά μάθια γύρω άπτ' τή Περσία τπστεύω νά κατέχετε ποιοί είναι ή αίτια Γιά δέ ρωτάτε τούς "Ελληνες δλοι τους νά τό δοϋνε νά γίνει δη-μοψήιφισμα άν θέλουνε νά μπτοϋνε. μεσιτΛγορα ΜΑΡΟΥΣΗΧ Π-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ-οΕ ΟΛΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 (πλατεία Κόρακα) ΤΗΛ. 224-888 καί 286.403 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Μικρά καΐ μεγάλα σέ δΐλες τίς περιοχάς τοΰ Ήρακλείΐ ου σέ τιιμές λογικές ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Αΰτοτελή μέ όριστικά συμβόλαια, σέ φαρδεΤς δρόμους -— Φώς Νερό — Τηλέφωνο — καί κοντά στήν συγκοινω νία, Τιμές εύκιαιρίας. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Έτοιμοπαράδοτα: Αρίστης κτασκευής κ,αι υπό κατα σκυεήν των 1—2—3—4 καΐ 5 δοοιματίων στό κέντρο καί τηροάστεια σέ συμφερουσες τιμές καί εύκολίες ττληρωμής. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Στό Μασταμττά — Θέρισσο — Κατσοομπά — 'Ατσο- λένιο "Αγιο Ίωάννη Καμίνια σέ τιμές εύκιαιρίας, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έτοιμοτταράδοτα καί υπό κατασκευή. Στό κέντρο καί ττροάστεια σέ λογικές τιμές, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 'Ελαιόφυτα — 'Αμπέλια άπό 1300 στρέμματα πλησί ου τού Ηρακλείου ποτιστικά καί μή. ΠΑΡΑθΑΛΑΣΙΑ Πλησίον τοΰ Ηρακλείου καθώς καΐ σέ θλη; ΤΓ|ν Κρήτη στΐς πιό μαγευτικές παραλίες σέ τιμές ένδιαφέρου~ες. ΜΕΣΙΤΑΓΟΡΑ: Συμφερουσες Αγοραπωλησίες Πληρ. τηλ. 224888 — 286403 — 222661 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ύ ΣΤΟΠ Θέλετε νά έπιτίΊχετε μιά πραγματική εύκαιρία, άγοράς πωλήσεως ϊ) ενοικιάσεως; Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σόντομσ την πιό συμφέρουσα περ1πτακ>η.
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τη"ς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-341
  »♦♦♦♦♦♦»♦♦
  τή γυναικεϊα συνεισφορά στήν
  οίκιακή έργασία καθώς έπίσης
  καΐ δλες τίς γυναΐκες των Βιο
  τεχνιών πού λέγονται «χταμβοη
  μα». Τό νομοσχέδιο Γαζή ττο
  θοϋντα καΐ ιμή άμοιδόμενα δ'το
  λύ σωστά προχώρει στην κα
  τάργηση τής ττροίκας.
  ΣΤ) Στό θέμα «σχέσεων γο
  νέων καΐ παιδΐών» μέ τόν ίσχύ
  οντα ΑΚ άνάγονται στήν πατρι
  κιή έξουσία έπειδή δμως πρό-
  κειτα» γιά δικαιώματα τού παι
  διοϋ καΐ δχι γιά ασκήση έξου
  σιών η έπιτροπή Γαζή τίς μετα
  βάλλει σέ γονική μέριμνα. Πάν
  τως μέ τό ίσχϋον καθεστώς ή
  γυναίκα δέν είχει κανένα δικαίω
  μα πάνω στό παιδί της. Τόν
  ττατέρα τόν άναΓττληρώνει στήν
  ασκήση τής έξουσίας δταν λεί
  πει. Σέ περΐίτττωση άνικανότη
  τας ή άναΐττηρίας ή μητέρα δέν
  μπορεΤ νά άσκήσει την έξουσία
  άλλά γίνεται έτπίτροπος μέ
  διικαστική άπτάφαση. Όταν έ-
  ττίσης ή διαζευγιμένη μητέρα
  ξανοπταντρευιτεΤ πρε,ττει νά
  ζητήαει έκ νέου την έπιτροττή
  των παιδιών της γιατί μπορεΤ
  νά τή χάσει. Καί έδώ ακριβώς
  γίνεται τό εξής παράδοξο. Σα
  νεπίτρσπος γίνεται ό νεος σύζυ
  γοςδσχεταδτι δέν εχει καμμιά
  σχέση μέ τα παιδία. Σέ περι
  (πτο»ση δέ θανάτοι/ τοΰ ττατέρα
  έχομε καί τό συγγενικό σι/μδού
  λιο. Αύτά ρυθμιστικά άττό την
  έτητροπή Γαζη. Αύτό πού δέν
  ρύθμισε είναι τό θέμα τοΰ «έμ
  6ρυώρου» (έμιδρύωρος ίσον επί
  τροπος) τού παιδιοθ ττού κυο
  φορεΐται. Ό όρος αΰτός προέρ'
  χεται άπό τό Ρωμαϊκά δίκαιο
  γιά νά μή κινδυνέψουν τα οίκο
  νομικά συμφεροντα των πλουσί
  ών οικογένειαν
  "Ας δοΰμ€ δμως τίς άντιρρή
  σεις των γυναικείων σωματεί-
  ων. Τα γυναικεϊα σ»ματεϊα ε
  χούν άντίρρηση σέ μερικά θε
  ματα δττως τό συναινετικό δια
  ζύγιο, τόν πολιτικ,ό γάμο καί
  τα έξώγαμα παι&ια|. Καί &ς
  δοΰμε τό θέμα «έξώγαμα παι
  διά» την ίσατιμία των οποίων1
  δέν εθιξε ή έπιτροπή Γαζή. Τα1
  γυνΐαικιεΐα σωματεΐα ζτιτησαν
  τα παιδία αύτά νά θεοΛροΰνταΓ
  ίσότιμαΐ. Δηλαδή άττό τή στιγ1
  μή ττού θά έλθουν στόν κόσμο
  νά μην ύπάρχει κιαμμιά διαφο'
  ρά καμμιά διάκριση άττο τα;
  παιδία πού γεννιοΰνται μέσα!
  στό γάμο. Ζητοΰν τα συνεργα1
  ζόμενκχ σωματεΤα νά εχουν τα1
  ιδία δικαιώματα στήν άνατρο-'
  φή, στήν περιουσΐα καί την κλη|
  ρονομιά τού πατέρα.
  Τα γυναικεΐα σωματεΐα δια-·
  φωνοΰν μέ τό δρθρο 18 τοθ
  σχεδϊου Γαζή μέ τό όποΐο ού
  ξάνεται τό δριο ήλικίας γάμου1
  γιά τή. γυναίκα κατά δύο χρσ1
  νια (ά-δ 14 εγινε 16), ένώΐ
  γιά τόν δνδρα παραμένει 18.
  Και ζήτησαν τό φόρο τής ήλι'
  κίας των 18 χρόνων καΐ γιά'
  τα δύο φύλα οχι μόνο γιά λό1
  γους βιολογικής καΐ όρμονικής·
  άναρωριμότητας άλλά καΐ γιά
  λόγους πνευιματικης ώρίμανσηζ
  Τα γυναικεΐα σωματεΐα εθ
  χονται δχι μονο νά ψηφιστεΤ
  τό νομοσχέδιο Γαζή άλλά ή πο'
  λιτεία νά κάνει άποδεκτές καί
  τίς δικιές του'ς ββλτιωτικές προ!
  τάσεις πάνω στό σχέδιο Γσζή.'
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  Τα γραφεία τού Αρχιτέκτω-
  νος Γεωργ. Ν. Σφακιανάκη καί
  τού Δικηγόρου Νικολάου Γ.
  Σφακιανάκη μει εφέρθησαν στόν
  4ο όροφο τού Μεγάρου τής Κτη
  ματικής Τραπέζης οδός Ρούσου
  Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέκτων
  κάθε Πέμπτη θά ευρίσκεται εις
  Ασήμι.
  Μ,ΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  • ΜΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρήττ»
  Τηλ. ΠραεΠΌρ^ου
  224-304 καΐ 224-305
  Τα... καδηρερινά
  ί ΜΙΚΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ )
  * Βεβαία, αύτη έδώ ή οτήλη π,ροοηαθεΐ νά σατυρίσει
  γεγονότα (δχι πρόΐοωιπα) νά κάνει — άς ποϋμε^— λΐ
  γο «καλαμΐπούρι» καί νά γίνει μιά κάπως πΐό εύχάρι-
  στη νότα' μέοα στά άγχη τίϊς καθημερινότητας Είναι
  δηλαδή γεγονότα τής καθη?ιερινης ζωης παρμένα άπό
  την ευθυμη πλευρά τους. "Ομως αυτή τή θδομάδα,
  βρισκοιμαοιτε σέ πολύ δύΐοκολη θέσι). Πώς νά προσπα
  θήοεις νά κάνεις καλαμπσύρι σταν ξέρεις πως οί εγ-
  κέψαλοι της δεξιάς μάς ξανακλείσανε στό ΝΑΤΟ; "Ο,
  τι χισϋ,μορ καΐ νά κάνεις λοιιπόν, θάνοι μιπλάκ χιοΰμορ
  * Καί μετά την μικρή αύτη έξήγηιση, ουνεχΐζουμε μ'
  £να τηλεφώνηιιια πού πήραιμε προχθές στά γραφεϊο.
  Αίτία, τα..·· σώβρακα των Άμερικάνων πού γράφαμε
  δτι είναι ολα μεταχειρισιμένα καΐ μάλιστα τρύπια άπό
  . ..ττίσω
  — "Ε λοιπόν ξέρετε κάτι (μοΰ λέει στό τηλέφωνο)
  -ΤΙ;
  — Ναΐ μέν τα σώ6ρακα των Άμερικάνιων είναι τρύ
  πια άπό τπσω όπως γράφετε/ μά τώρα θά τρυιπήρουν
  καΐ τα δικά μας
  — Δέν σας καταλαβαίνω..··
  — Ναι, θά τρυτιήοουν και τα δικά μας. Μπήκαμε
  στό ΝΑΤΟ ..
  ΤΙ τοϋ λές τώρα;
  * Χρόναα τώρα παΓτιρεύουν την έπανένταξη. Κι έτιρε
  πε νά γίνει Ύπουρ.γός των Εξωτερικών ό Μη¬
  τσοτάκης, γιά νά νίνει τό δνειρο των «Έθνικοφρό
  ν ών» πράξη.·
  — "Αν δέν ε6αζε τό χέρα τού ό Μητσοτάκης (μοϋ
  έλεγε πικρα,μένα £νας φίλος μου)
  "Αν δέν έ(3αζε τό χέοι τού ό Μητσοτάκης..... Μά λεΐ
  πει ό Μάρτης άπό τή Σορακοστή;
  * Οί δυό φωτογραφίες των ϊεραρχών μας Είρηναίου
  (Γε,ρμανίας) καί Τιμοθέου πού διημοσιεύτηικαν στό
  προηγούμενο φύλλο της «Αληθείας» σχολιάστηκαν
  άρκετά άπό τόν κόσμο. Καΐ οί δύο πλάϊ — πλά' μέ τούς
  ,Εθνοσωτήρες — σημερινούς τρόφΊΐμους Κορυδαλλοΰ.
  (Μαχιαλα!)
  Καί μέ την εύκαιρ,ία: Μοΰ χάρισε ό Τέλης ό Γιαν
  νακουδάκης έΎα 6ι6λ1ο πού κάνει «μπάρ»· Συγγραφέ
  άς συνταζιοϋχος δικηνόρος ύμνωδός (δπως αύτοαττο-
  καλεΐται) της 21 τ' Άπρίλη. Καΐ στή μέ)σΤ|, πλάκα οί
  φαίτογραφίες των., άντιοτασιακών!
  * Δέν μπορώ λοιπόν νά μη μπώ στόν.·. πειραορό νά
  άναδημοσιεύιοω λιγα άποσιπάιοματα:
  "Αν ήσαν δυό οί Παττακοί
  καΐ δυό οί Μακαρέζσι
  καί δυό οί Παπαδόιπουλοι
  κι' άν ό Παπάγος έζη
  κι' άν στόν ψευτόκοομο αύτό
  ύιπήρχαν δυό Έλλάδες
  δέ θαχαμε τούς ση<μερινούς πολέμους καί καυγάδες (καί παρακά'τω) Ή τριανδρια είοτε οεϊς ή ώριρη νεότης ό Βενιζέλος κι' ό Δαγκλής κι' ό Παΰλος Κουντουριώτης θάρρ,ος! Σας σέ Βροντοφωνεϊ ό γέιρο Βενιζέλος θάρρος νά καταλήξετε σέ ζηλεμένο τέλος! Ό Κορυδαλλός ασφαλώς είναι 2να «ζηλεμένο τέ¬ λος»· Μόνο πού νομΐζιο πώς θόπρετΐε νδναι γιά με ρΐκούς — μερικούς άκόμηΐ + Τό τσιικουδάδιικο τοϋ Γιαννακουδάκη, είναι πιά γε γονός. Άατέναντι στή Μεγαλόχαρη την κλινική, ό Τέ λης μάζεψε άπό καγκελόπορτες μέχρι..··. κάρα. άπό παλιά γοαιΐιμόφωνα, υέχοι άποκόμματα έφηιμερίδων! Ή ρ,ακή ουνοδεύεται άπό έκλεκτούς μεζέδες, δττως χταποδάκια, άποκλειστικότητα τοΰ Τέλη, κΐ έχει καΐ καλούς πελάτες "Ορως ξέρετε ποίος προβλέπεται νά είναι ό καλύτερος πελάτης τοΰ τσΐκουδάδικου1; Άσφα λώς ό Τέλης ό μαγαζάτοραςΐ Μεταξύ μας: Κι έγώ πού δέν πίνω, μπηκα σιόν πει ρασμύ. "Ενα τέτοιο περιΰάλλον ποο μοιάζει περ^Ιοΐσό τερο μέ ιιουισεΐο λα'κης τέχνης παρά ρακάδικο, τί αλ λο νά κάνεις; * "Αλλο ίνα ρακάδικο άνοιξε την περασμένη βδομά δα. Ή «Άποσπερίδα» στή Λεωφ. Δημοκρατίας. "Αλλα ...ιπανηγύρια! Φαίνεται πώς ή ρ,ακή θά φαρεθεϊ πολύ φέτος τό χεκμώνα. Αύτη τΐΝ α>ορά ίδιοχτήτης ό Μαρΐ
  νος ό Λυγερός δσο κι άν άιπό πρώτη αποφη φαίνεται
  ... άιποιστάτης ά^ροΰ θαρρώ πώς ό ϊδιος είναι ούϊοκόβι
  ος· Έν πάση περιπτώσει έδώ τό ρακάδικο είναι δΐπλα
  άττο τή γνωιοτή «Άιποοπερΐδα» καί τίς κιθάρες της
  + Κι ένας μίνι διάλογσς
  — Γιατί φάγανε τό Γαβαλα άιπό την ΕΓΣΗ
  — Γιατί άλλοιώς θά τούς .-..ετρωιγε αύτάς. Δέν εί
  δες κάτι μ,ουστάκια πού έχει;
  * Βεβαία, έγώ δέν μπορώ νά πιστέψω πώς ό Γαβαλδς
  είναι .••.άνθρωιποφάγος. Μοϋ εΐπε δμως ένας φίλος ά¬
  πό την ΕΓΣΗ πώς ό Γαβαλας εναι..... άγροτοπατερο-
  φάγος!
  Καλή έ*;
  ■♦»♦♦»■
  Πλατ. Δασκαλογιάννη. 2θ-Ηρακλειο τηλ. 288847
  ταξι&εύετε καϋα & φθηνά
  Ε ΡΟ ΠΟ ΡΝ ΚΩ Ζ
  ΛανΒϊνα
  Παρϊαι
  Μοναχα
  Φρακφοϋρτη
  "Αματ-ρνταμ
  Βε ρολϊνο
  Βρυξέλλες
  Κοπεγχα'γη
  ΖτοχάΛμη
  Βιέννη
  Απλό
  8900
  8500
  75ΟΟ
  82ΟΟ
  87ΟΟ
  8800
  8500
  9900
  1ΟΟΟΟ
  6600
  75ΟΟ
  1 Επ/φής
  12000
  12500
  10000
  10500
  13ΟΟΟ
  12000
  12500
  15500
  185ΟΟ
  9700
  1Ο5ΟΟ
  ΜαΒρϊτη
  Μιλα'να
  Ρωμη
  Απλό Έη/Φής
  890*0 13500
  7400 10500
  6500 1Ο8ΟΟ
  Μέ Πούλμαν ΕΧΡΚΕ88
  Αονβίνο 25ΟΟ 4500
  Μιλάνο-Μηο- ___ __
  λώνια-Βενετία 1900 3700
  ΝαποΑη - Ρωμη:__ .__
  Φλωρεντία 2500 45ΟΟ
  Βρυξέλλες 2200 4000
  Κέντρο
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΠΙΤΣΑ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΑΡΛΣΚΕΥΗ
  31, ΣΑΒΒΑΤ01, ΚΥΡΙΑΚΗ 2
  »■■■■■■■■■■■■■■!
  !■■■■■■■! ΙΞ ■■■■■■■■■!
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΑΝΟΙ^ΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ-
  ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΐΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η
  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚί, ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ
  ΚΑί ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ.
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796
  ■ ■■ι
  !■■■ —■■■■■■■■
  ■ ■■■■ΒΒΙΗΙΚΒΙΙΒ!
  Ι»ί
  .1
  VII—
  '
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΪΩΕ. ">Υ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ <(Η ΑΑΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΓΡΟΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΪΔΗΣ ΠΟΝΤΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΗΙΗ ^«■■■ΙΙΗΒΒΒΒΒΗΙ ■ ■ΒΙ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ,Ι ΙΑΛΗΘΕΙΑΙ ΙΒε?εΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ= ΙΓΡΑΜΜΑΤΑ! Β ■ ■ ■ ■ ■■«■^•^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΙ- Οί Άρχές άπαντοϋν σέ δημοοιεύματά μας ΤΟ 'ΠΑΖΑΡΙ. ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΜΠΝ Τό νά γεννηθεΐς καί νά 6ρε θεΐς σ' αύτό τόν τόττο σάν "Ελ ληνας δέν τό νομΐζω μικρά ττρά γΐμσ έγώ τό άνθρωατάκι της σκαλΐδας. Κ ι &ν στή ζωή μου θεορνο τόν έαντό μου πού μπορώ Κ4 δρίζω ένα πάρα πολύ μικρά1 πλάσμα καί μέ μΐά έξ ϊσου πά ρα πολύ μικρή ττροσφορά άγώ νος στάν άγροτικό τομέα αύ τό ςΤναι ενα καθήκον μοί/, ενα χρέος μου, ενα ίερο καί όσιο θέιμα μου. Και πάνω σ' αύτό καί μέσα σ' αύτό, καΐ δξ<ο κι άτπ' αύτό όχόμη δέν ΰπάρχουν ούτε μΐση οθτε πάθη οΰτε έχθρες οί/τε κα κώσεις πού δλα μαζΐ είναι χά μερττότητες κ ι άντίθετες πρός τα έλληινοιχριστιανικό ττνεΰμα ττοΰ έθρεψε τίς γεννιές μας. Παρακαλώ, λοιπόν, γνω- στούς καί φΐλους, τυχόν έχ- θρούς ή κακαντράκια τής τά- ξης τού «φτύξε νά ψύγου|με!ϋ» καΐ τοΰ «ΐσα ρεεεέϋ!» τοΰ «λοι ποσόν!!!», «τό λοιποοόνϋ!» κτλ. νά μην νομΐσουν ότι εχουν ιμπροστά τους έχθρό, άλλά φί λο. Φϊλο πού ζητά άττό έχθρούς καί φΐλους έξυγΐανση τού άγρο τι<4θΟ κιινήιματος και ποτέ!!! μά ττοτέ!!! πονηρές έξουσίες. Κι άν έττθΊ γίνει κι δν είναι «ή σκάφη — Σικάφη» καί τα σύκα — Σϋκα τότε κι ό "Η- λιος γιά μιά καλύτερη αΰρΐο όπωσδήποτε θά άνατείλει. 'Αλ λως ττώς «κλάψε με μάνα κλά ψε με». Μην σάς τταραξενεύει λοιττόν ή —οντικοετΓΐιχεΙρηστ) της ΕΓΣΗ ττού γΐνεται στήν θέση «Κορώ νη Μκχγχχρά» στό λεγόμενο ψυ γεΤο πού οτέκει άδειο κι ερημο γιά νά ψύχει την τσέπη τοΰ κάθε άγρότη. Καί ΕΠ ΕΙ ΔΗ (δχι άκόμη «Ε ΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ», .δέν ήρβε ή ώρα) τώρα μέ την Κοινή 'Αγορά τα ποντίκΐα στήν Εύρώττα — ώττα — ώττα εΤναι στητϊσΐια διοχοσμητικά καΐ τέ- πειδηηήϋ! δηλα&ηηής νά πού- με» εμείς τα 'Ελληνάπαιδα ε- χου,με ΚΑΙ ίδιότητες έτερσμΐμη σης καΐ έττιχειρηματολογΐας, Ι ΣΩΣ καλά κάνουν οί άνθρωττοΐ μαος κι άνατττύσσουν τούς πον τικούς έκεΐ μέσα, Δεδοιμένου μάλιστα ότι τό θηΆαστικόν ποντικός εχει μέγα λη καΐ δυνατή γέννα κι είναι κ'αΐ σκ,ληρό μιαρό δταν τό ττρά γμα έκεα φθάσει σ' £να <μϊνι- μοι» γεννεαλογικό μπορεΤ οί άν θρωττοι μας νά τοΰ δροΰν κι άλλες κι άλλες προτερηματικές τού ίδιότηιτες ττού' νά μην μάς κάνει μόνο την δουλειά. νά μάς τρώει τό άλεύρΐ καί τό ψωμΐ αλλα. Κι όπως μάλιστα λέει κι ή παροιμΐα ότι «ιμΐα φορά κι Ε¬ ναν καιρό» ήτανε λέει ένας πον τικός, πού τόν έίττιασε τό λιον τάρι νά τόν φάει άλλά τόν πά ρακάλεσε ό ποντιικός νά τόν ά φήσει καΐ θά τού κάνει κι ού¬ τος χαρή. Καΐ τό λιοντάρι τ' άφησε και μετά ΛΕΕΙ πιάσα νέ, λέει λιοντάρι^ λέει (γιαγια κουλΐτσα μου έσύ καΐ ποΰσσΐ νά σέ φιλήσω) οί κυνηγοΐ καΐ τό δέσανε σ' Ενα δέντρο μέ καλώδιο καΐ ττήιγε λέει ό ποντι κός λέει κι εφαγε λέει τό κα λώδιο λέει καΐ γλύτωσε τό λιο ντάρι κι εφυγε. Καΐ μιά πού ό λόγος εΐπα κι έγώ μέσα μου: Αές ρέ φΐ λε νά έ'χουν σκεφθή £να κάττως ετσι ώφέλιμο οί Ιθύνοντες μας στήν ΕΓΣΗ Νά βρέφουν στόν ψυγειότοττο ποντΐκια κι άν ποττέ κάνουν ξο νά συλλλητή,ριο καΐ μάς στεκου ρατσάρουν στήν Νσμαρχΐα ά- πόξω νάρθουν τα ποντικια ΜΑΣ νά μάς λύσουν νά ψύγωμε καΐ νά την δγάλωμε «την μτέ μπελη»; Λές μωρε παιδΐ μου!!! Μςϋ! Τί λές; Λέςϋ! ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-ΙΔΗΣ ΐΚύριε Διευθυντά ΆναφίΤρόμενοι στό δημοσΐ ευμα τής εφημερίδας σας μέ ή μερομηνΐα 1 3-—1 0—80 κα! ·μέ τΐτλο «Λαθρ&μπόριο καί Αα·ι· κ ά Ποιζάρια στή Βάση Ρουρ νών» σάς γνωρΐζονμε τα παρα κάτω μέ ττρόθεση νά ένημερ» θήτε τόσον έσεΐς δσον καΐ τό άναγνωστικό σας κοινό. 'Τό άρμόδιο έτττΐ των Τελωνει ακών ττοθέσεων Γριαφεΐο της Βάσε»ς ζπτά άπτό την ύπηρε σία <μας, μέ σχετικό έγγραφο, νά παραβρεθοϋμε σέ δηΐμοπρα σία πού γΐνεται σέ είδικό κτϊ ριο τή.ς Βάσεως καΐ στήν όττοΐα έκ,ττοΐ'θΰνται διάφορα ειδή προ σωσπκής χρήσεως ύποκεΐμενα σέ δασμούς καί λοιιτούς φό ρους. Ή Δηιμοπρασΐα αύτη γΐνε ται κατά άραιά χρονικά δια στήματα (ττέραν τού έξαμή νού) καΐ υπό την άτταραΐτητη προϋττόθεση τής παρουσΐας σ' αύτην Κλιμακίου τής ύπηρεσΐ άς μας γιά την εισπράξη, των άναλογοΰντων δασμών και λοι πών φόρων επί είδών τα όποΐα ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΓ ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΕ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καΐ 430—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλαδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ : Ίατρβίου: 287.3ββ ΤΗΛ : Οϊκίας ?224βΟ8 ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ)ΝΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ)Σ,ΕΩΣ ΕΠΙΘ)ΣΗ Ε' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Έφηιμερ'δα «Ή 'Αλήβεια» 'Ενταΰβα (Διά τοΰ Γραφεΐου Τύπον καΐ Δηιμοσΐον Σχέσεων τπς Νομαρχίας ΉρακΛΕΪου) Κύριε Δ)ντη, Σ£ άττάντησΓΐ στό σχόλιό σας «'ΕΞκεΐ ττού ή λογικ,ή ξε περνά κάθε δριο, εχτισοτν έ^ι (6.) αΐθουσες γιά τό 12)θέσιο Δηιμοτικό Σχολειό ΆρκοΛοχ»ρ! όν — καΐ οί μαθητάς διδάσκον ται σέ σκοτεινές άποθήκες καΐ έτοΐιμόρροττες αΐθουσες. Πρίν παραδοθεΐ καλά — καλά τό καινούργιο σχολειό αρχισε νά ξεφλουδΐζει» πού δηιμοσιεύτηκε στό άριθμ. 28/5)6.—Λ0—1960 φύλλο τής έγκιρΐτου εφημερίδος σας ,σάς γνωρίζουιμε τα τταρα κάτω: 1, Τό 12)θέσιο Δηιμοτ, Σχολ. Άρκαλοχωρϊου στεγάζεται σέ έπττά αΐθουσες τοθ νε°υ διδ) ρΐοι>, σέ δύο αϊθουσεζ τοΰ ττα
  λαιοΰ διδακτηιρΐου (δρΐσκεται
  στόν ίδιο αΰλειο χώρο μέ τό
  νέο) καί σέ τρείς άλλες μισ&ω
  ,μένες αίθουσες.
  2. Οί ,μισθωμένες αϊθουσες
  δρίσκονται ακριβώς άττέναντι ά
  ττό την εϊσοδο τής αύλής τού
  σχολεΐου, παρέιχουν δέ πλήιρη
  άσφάλεια στούς μαβητές κατά
  τή ιμετάβασή τους στήν αύλή
  τοο κατά την ττροσευχή καΐ
  την ώρα των διαλειμμάτων.
  Είναι εύρύχωρες κα! ύγιεινές
  καΐ δχι μττουντροιιμια καΐ θά
  λομοι κρατουμένων. "Αν ήσαν
  τέτοιες δέν θά τίς βκρινε κατάλ
  ληλες ή αρμοδία ττρός τούτο Έ
  πιτροατή^ κα« μέχρι σήιμειρα δέν
  ί~ο6λιηθηκε κανενα τταρά—ονο
  σχ*τικό μ* αίττες,
  "Άν έιμισδώνοντο σέ &λλο μέ
  ρος, λόγω τής μεγάλη,ς κυκλο
  ψορΓας των δρόμον τής κωμο
  πόλεως, θά ύττηρχε κΐνδυνος ά
  τσχήιματος σέ μαθητή.
  3. Τό νέο διδοχτήιριο κτΐστη
  κε 6)β|έσιο γιατΐ σάν τέτοιο
  προγραμματΐστηκε σύμφωνα
  μέ την τότε όργανικότητα τού
  σχολείου. Είναι άπό τα τελειό
  τερα κα! πλέον σνγχρονα διδα
  κτ,ήιρια, Μέ την άλματώδηι δ
  μως ανοδο τής κωμοπόλεως καΐ
  τόν καθορισμό τοΰ άριθμοΰ
  των ιμαθητών κατά τάξη άττό
  40 σέ 30, τό σχολειό προαχθή
  κε σέ 12)θέσιο
  Πολύ δέ σύντομα ή (πτηιρε
  σία θά προτεΐνει την Ιδρύση
  κα) 2ου Δημοτικοΰ Σχολείου.
  4. Τό νέο διδακτήιριο ώρχισε
  νά χρησΐ'μοποιεΤται γιά τή στέ
  γαση των ιμαθτντών άττό την άρ
  χή τοΰ σχολικοΰ ετους 1978 —
  79, Δέν τταρουσιάζΐι προδλή
  ματα, "Αν έχει μεγάλους δια
  δράμους η αλλους χώρους; τού
  το προβλεπόταν άττό τό σχέθιο
  των αρμοδίων τεχνικών 'Υττηιρε
  σιών
  ΆλλοΕμονο ρίν ά)τΓ αύτό χά
  ρακτηιρΐζεται άκατάλληλο ίνα
  διδακτήρια ή έτττειδη Θά σπά
  σει ενα ττλακόκι ή κάτι άλλο,
  άφοΰ μάλιστα σ' αύτό στεγά
  ζονται τόσοι μικροΐ μαθητέι;.
  5. Τό παλαιά διδοκτηριο μέ
  ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη εί
  ναι χωρισμένο σέ 3 αΤθΐουσες
  διδ)λΐ.ας ά/ττό τίς οποίες χρησι
  μοποιοΰνται οί δύο
  Άπό την τρΐτη αΐθουσα ά
  φαιρέθηκαν ο! σανΐδες μέ τα έ
  πιχρϊσματα (σοβάδες) τα ό
  ττοΐα ξεκολοΰσαν καΐ εττίφταν
  καί γιά νά μττορεΐ νά γΐνει έ;
  λεγχος των ξυλίνων δοκών πού
  στηρΐζουν τή στέγη, ωστε δν
  γΐνΐται έττισκευή αυτών νά πά
  ραμεΐνει δττως εΐναι^ διαφορετι
  κά νά άφαιρεθεΐ καΐ νά γίνει
  μέ τσιμεντόττλοΐκα, (τούτο εΤ
  ναι άρμοδιότητα των τεχνικών
  Υπηρεσίαν).
  "Ηδη οί τεχνικές ύττηρεσϊες
  συντάσσουν σχετική μελέτη καΐ
  μέ τή συνεργασΐα τής Σχολι
  κης 'Εφορεΐας θά δώσουν πολύ
  σύντομα την άρμόζουσα λύση
  στό ανωτέρω θέμα.
  Ό Άναττλ, τοΰ 'Εττιθ)τή
  Δ.ε. Ε' Περιφερείας Ήρακλεΐ
  ου
  ΝΙΚΟΛ. ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ
  Ήράκλειο 14 Όκτωδριοι;
  1980
  τυχόν θά πουληθοϋν σέ μή δι
  καιοΰχα ατελείας πρόσωττα
  (μή μέλη τής Βάσεως)
  Καμμιά μέχρι σήμερα δημο-
  πρασΐα δέν 6χει γΐνει χωρίς »ά
  τταραβρϊσκεται σ' αυτήν κλι,μά
  κιο τής τελωνειακής υπηρεσίας.
  Στήν δηιμοπρασΐα τής 9—
  10—80 στήν όττοία άναφέρε
  ται καϊ τό δηιμοσΐει»μά σας τό
  Κλιμάκιο της υπηρεσίας τοΰ
  Τελωνείον όπτοτελοΰσαν οί ύ
  πάλληλοι:
  1. Μιχ, Δερμιτζάκης Τμημα
  τάρχης μέ βαθμό 4ο
  2. Πόπη Ζωγραφάκη) Είση
  γήτρια μέ βαθιμό 6ο
  'Εττειδή στό δημοσΐευμά σας
  έ'ντονΰ τονΐζεται ή άητουσΐα
  της Τελ«ν)κής ^Υπηρεσίας, έ
  νώ στήν ττραγματικότητα ήταν
  άρκετά αίσθητή, δταν μάλιστα
  την ήμέρα αύτη είσεπράχθηκαν
  όπτό μικροαντικεΐιμενα δρχ. 39.
  178 σάν δασμοΐ καΐ λοιπές έ
  τπθαρύνσεις^ σής τταρακαλο&μβ
  νά φιλοξενήσετε την απαντήση
  μας αυτή στίς στηλες τής Έ
  Φημερΐθας σας γιά την άϋτακα
  τάσταση τής αληθείας,
  Μέ έκτΐμηση
  Ι. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Δ)ΝΤΗΣ ΤΕΞΛΩΝΕΙΟΥ Η
  ΡΑΚΛΕΙΟΥ
  νεολαία
  Γρόφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
  Πολιτικές άπεργίες
  σέ δλα τα Παν)μια
  Αόγω τής [έπανένταξης στό ΝΑΤΟ
  Άπό τπν προηγούμενη Τε τόν Λαό νά άγωνισθεΤ γιά την
  τάρτη ιμέχρι τό Σά66ατο εΤχίΐ' άρση τής άντεθνικής αυτής ά
  σταματήρει κάθε έκτταιδευτική 11 ττόφασης τής κυιβέρνησης μειο
  καΐ διοικιγπκή λειτουργία σέ δ 1 ψηφΐας τοΰ Έλληινικοΰ Λαοΰ.
  λα τα Παν)μια της χώρας, 'Εττίσης στό Παν)στήιμιο Κρή
  Μετά άπό άττόφαση τοΰ Κεντρι της δέν λε'τ°υργεΐ ή γραιμμα
  κου Συιμδουλΐοι» της 'Εθνικής τεια καί δέν γίνονται μαθήιμα
  Φοιτητικής "Ενωσης 'Ελλάδας τα. Ή σχετική φοιτητική άνα
  (ΕΦΕ3Ε), ττού σννεδρΐασε την κο!νωσι> άναφέρει σχετικά μετα
  ΤΓροηγούμεντι Τρίτη, καΐ μετά
  άττό άποφάσεις δλων των Γε
  άλλων:
  'Ί ψοιτητές άττό τήν Τετάρ
  νίκων Συνελεύσεων των Φοιτητι τη έχουν οτοοματήσει κάθε λει
  κων Συλλόγων είχον ούσιαστι τουργΐα σ' δλα τα Πανεπιστή
  κά καταληφθεΐ δλες οί Σχολές μια τής χώρας σέ έ'νδειξη δια
  άπό την Τετάρτη ώς καΐ τηρο μαρτυιρίας γιά την π,ραξικοπι
  χθές Σά€6ατο. Τό αϊτιο: Ή έλ ματική αύτη, ενεργεια της Κυ
  ληνική έττανένταξη στό ΝΑΤΟ, βέρνησης της Δεξιάς, Οί φοι
  ττού άΐποφασΐσθηκε άττό τήν ^τητές χαροκτηριζουν την άττά
  'ΕλΙληνική κυβέρνηση τταρά την ψαση αυτή πράξη έθνικης μειο
  άντίθετη άποιμη τοΰ κυρίαρχου δοσΐας κα! δΐϊλώνουν ότι θά ττα
  τ
  λέψουν άιττοφασιστικά στό πλάι
  ΓΪΑΝΝΗΓ Π ΧθΥ?θγΡΑΚΗ?
  ΑΠΟΘΗΚΗ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ
  V.
  ΤΗΛ. 28 7768
  ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΙ4 ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ )
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώρνη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτακη^
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρίτης 5
  Παλοιό Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώστας Καββαδίας
  Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουτοκινητο ΗΕ-
  ΝΑυΐ.Τ 4ί, όλα τα αξεσουάρ.
  ΠλΓ>ροφ. τιλ. 221-135
  γραφείου.
  Δακτυλογραφήοεις —
  Πολυγραφήοεις/ Μαθήμα-
  τα Δακτυλογραφίας
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ-
  ΝΩΛΗ
  Χάνδεικος — Εύ·γενι-
  κοΰ 2 έναντι εφημερίδος
  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
  80 τετραγ. καί υπόγειο 150 τετρ.
  οδό< Ακαδημίας ξ1 (Ρομαντική ' Γωνιά) Λαοΰ. Καΐ στό Παν)μιο Κρήτης, οί τοθ λαοΰ μας γιά την αρση φοιτητές ανεστειλαν τίς κινητο τής άττό<ρασης γιά την έττανέν ποιήσεις τού, γιά τα ιδιαιτέρα ταξη μας στό ΝΑΤΟ, γιά νά προδλήιματο; τοΰ Παν)μΐου ψύγει ή Δεξιά άττό την Έξου μπροστά στό κυρίαρχο έθνικά σία. θέμα τού 6πανεγκλω6ισμοΰ ΕΞΩ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ στό ΝΑΤΟ. 1Ετσι οί φοιτητές ΝΑΤΟ τού Πανεπιστημίου μας κατέ ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ λαδαν τίς Τεχνικές Υπηρεσίας, ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ©ΑΝΑ τοΰ Παν)—ημίου στην. 'Πλα ΤΟΥ τεΐα -Ελευθερίας κ«ί καλοΰν ΕβΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΎιΒΣ Ι Α» Ν Α ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Πρό&φατες είναι οί κινητο Αθηνών καί Θεσσαλονίκης άρ ποιήσεις των σπουδαστών. των Χικ« καί σΐ δεύτερη φάση καΐ ιοχ Λς?ιτ11ΐ9->·ν« Λ«»ιλ»λ»οιηιυ στ° Πανε·π|στήμιο Ιωαννίνων,
  τών δασκάλων κβί' ν?ηπιαγωγών ε»έ άντικείμενο τήν έκπαϊδευση
  ιμώ αίίχΐμ,ιαακώ καΐ κυρίαρχο αϊτη δασκάλων, νητΊθτ/ωγών καί δα
  μα τή άνωτατοποίηση των σκάλων τής είδικής άγωγής,
  παιδαγωγικών σχολών. Άλλά, Τ|ί'ν διαπαιδαγωγική κατάρτιστι
  ή κυβέρνηση άττοφεύγει νά ττά τών καθηγΓντών Μέσης Έκπαι
  ρει συγεκριμένη βέσηι καΐ οννε δεύσεως δλων των εΐδικοτήττων,
  χώς άναστέλλει τίς ΰποσχέσεις Τ1ίν έκπαιδευτική ερευνα καΐ
  ιτού δΊνει. 'Ετσι τώρα δέν προ τον έκπαιδευτικά ττρογραμματι
  ωθεΐται ή ΰπαγωγή των Παιδα σΜΟ.
  γωγικών «Ακαδημιών καί των γ) >Η έκτταίδευση των δο:
  σχολών Νηπιαγωγών στά Πά σκάλων καί νη~ιαγωγών νά γί
  νεττιστήιμια άλλά μάλλον θά εται σέ δύο στάδια. Τό ενα; δι
  δηιμιουργηβοΰν άνεξάρτητα Παι ετοΰς διαρκείας, σέ Παιδαγω
  δαγωγικά Παν)μια. Γιά τό θε γικές Σχολές των Πανεττιστη
  μα αύτό έγινε σύσκεψη στό μίων καί τό δεύτερο, στίς Παι
  'ΥπτουργεΤο Παιδεάας την περα δαγωγικές Άκαδημίες.
  ο-μένη έβδομάδα, δπου ύττοστη Πάντως δλοι ο, κ<χθηιγ,ητές Παιδαγωγικής των Φιλοσοφι κων Σχολών ύποστήριξαν τήν ύπαγωγήι στά Παν) μια τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών καί ρίχτηκαν οί εξής α) Νά Ιβρυθεϊ Παιδαγωγι κό Πανεπιστή,μεο γιά την κα τάρτιση δασκάλων, νη~αγω γών καί έκπαιδευτικών είδικής των νηπιαγωγών. <^'ωιγί'ς· τε πρέττει νά έξετασθεΐ σοδα 6) Νά ίδρυθοΰν Παιδαγωγι γγ κές Σχολές στά Πανεπιστί,μι-α Τό θέμα έττείγει και κάττο- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό ΒΙΒΛΙΟ τού ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ • Τό πιό επίκαιρο καί ενδιαφέρον, γιά όλους — ιδι¬ αιτέρα γιά τούς Κρητικούς — βιβλίο πού κυκλο- φορεί αυτήν τήν εποχή. • Τό βιβλίο πού πρέπει νά διαβάσει κάθε Έλληνας Πατριώτης. • Ο «Μεγάλος Κίνδυνος» πού απειλεί ΟΛΟΥΣ μας από ενα πυρηνικό πόλεμο. ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ ΤΗΣ Κ Ο ΜΠ Ρ ΑΣ * Ένα προειδοποιητικό, αποκαλυπτικό βιβλίο γιά τήν «κακή μοίρα» πού προετοιμάζουν στούς «Λα- ούς οί Ιμπεριαλιστές καί Σιωνιστές, πού άναφαν ήδη τή φωτία στόν Περσικό Κόλπο. • Ποιοί διευθύνουν τόν κόσμο καί ποίος είναι ο υπ' αριθμόν 1 εχθράς τής Ανθρωπότητος, πού δουλεύ- γιά τούς 271 κεφαλαιοκράτες βιομήχανους τού πολέμου, αυτούς πού κρατούν στά χέρια τους τίς τύχες τών Λαών, ΣΠ ΑΕΙΚΟΚΚΜ Α ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ,, Ό άκρα έπικίνδυνος γιά τήν Άνθρωπότητα ρόλος τοϋ «Γόη» της ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΙ
  έ*
  ίΣΕΛΐΔΑ 41
  ΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σΐαυτχ^ν |
  πουπρινμε/χωμα υου
  ορραξουν οιαλ'λοι τ,α οζ,ο
  προλαρη να πει εστ;ω κ α
  ουλλαβπ ηκβΈου
  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κείμενα πού πρέπει νά διαβάζονται άπό τό εύρύ κοινό
  «ΠΡΟΒΛΗΜΔΤΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  Τοϋ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ηΐΑΚΟΠΑΐΛΙιΛΙΗ
  5ον
  ΊΑν τοΰτα τα: λόγια έδημο
  σιεύσντο σέ έ:ντνπ·ο ττλατειάς
  κυκλοφορίας, την έττομένη επι
  <ττολογρά(<ροι καί «ςτχολιαιστές θά μέ άττοκαλοΰσαν «κινδυνο λάγο», «έθνικιστή» καϊ «υπέρ πατριώτη»!. Γιατί ττιρα>ν·μοΓΤΐ έ
  κεΐ καταντησαμε. 'Οτσν ή Τουρ
  κια ζηιτάει την ιμισή 'Ελλάδα,
  τό νά τολ/μάς νά τό ό^αφέιρεις
  διαμαρτυρόμενος δχι να: τό άν
  τιμάχεσαι, ένεργώς άπτοτελεί
  γιά τούς φορεΤς της κοινης
  γνώμης τούς πολύ καλά ττληιρω
  μένους άπό τίς ξένες καγκελα
  ρίες κινδι/νολογϊα! Ποίος θ* ά
  ποκοτήσει νά έκστομήσει τίς
  λεξεις «έθνικιστής» και «πγατρι
  ώτης» σέ τούτη τή χώρα καΐ
  δέν βά τόν κυντϊγησουν λιττά
  κ αι δέ μενά τα μαντρόσχυλα
  της ξενόδουλης προπαγάνδας,
  δέν θά τόν είρωνευθούν, δέν
  θά τόν άτττοκαλέσουν «άντιδρα
  στικό» και «φασίστα» οί νεοκό
  ποι «δημοκράτες» μέ πολύ μι
  κ,ρό, μόλις διακιριναμενο δέλτα
  καί τα μίσθαρνα δργανα κά
  θε μαφίας πού μέ τα άττορρυ
  τταντικά τους πλύνουν τούς έγ-
  κεφάλους των συγχρόνων *Ελ
  λήνων; Ποίος Ιχει κότσια σήιμε
  ρα νά προφερει τή λέξη πατρι
  ωτισμός; ΙΕΞκεΐ καταντήσαμε!
  Κι' <5μως δέν ύπάρχει κείμενο σοβιετικό άναφεραμενο στόν δεύτερο παγκόσμιο ττόλειμο πού νά μην τόν άττοκαλεΐ πόλε μο πατριωτικό! Και δέν γνωρί ζω πόσο περιόιρισε ή έλλειψη «έθντκισμοΰ» των σοβιετικών τό εδαφος τής πατρίδος των ή ττό σο τό έττεξέτεινε! Δέν γνωρίζω έττίΐσης ττάσο ττεριορίστηκε τό εδαφος των ΗΐΠΑ, 'Εκεΐνο μόνο ΟΧΙΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ * ΖΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1 νέ αφορμή μερικοί 'Ελληνες πο- λιτικοί νά χαραχτηρισθούν σάν «εθνικοί μειοδότες» καϊ σάν «προδότες», χωρίς νά αντιδρα- σουν ουσιαστικά καϊ σθεναρά. ΕΤΣΙ, ακόμη, ο Κωνσταντί¬ νος Καραμανλής θά αποδείξει στόν Ελληνικό λαό, τού οποίου έχει την μεγάλη τιμή νά είναι Πρόεδρον, ότι η υπόσχεση πού τού έδωσε τό 1974 (τότε πού τόν υποστηρίξαμε όλοι, ανεξαρ τήτως πολιτικών θέσεων), δέν ηταν απλό προεκλογικό πυρο- τέχνημα, αλλά υπεύθυνος κι αν- τρεϊκιος λόγοςΙ ΕΤΣΙ, πάλι, θά σώσει ιστορι κά, τούς πολιτικούς πού συνε- χίζουν σήμερα την γραμμή τού, από τή βαρεία κατηγορία πού τούς εκτοξεύθηκε ήδη, ότι δη- λαδή ενεργούν αντίθετα μέ τα ε θνικά μας συμφέροντα. ΕΤΣΙ, τέλος, θά αποδείξει ότι ο Λαός τού οποϊου είναι Πρόε- δρος τής Δημοκρατίας τού, ο περήφανος Ελληνικάς Λαός, εξα- κσλουθεί νά απαρτϊζεται από επί λεκτα άτομα, αξίους δηλαδή συ νεχιστές των προγόνων τού (στους οποίους τόσο αναφερό- μαστε σέ όλες τίς εθνικές εορτές, όπως καί στήν τωρινή τής 28ης Οκτωβρίου) καί ότι δέν είναι κωθόνια των Αμερικάνων η οποι ονδήποτε όλλων επίδοξων κα- ταλυτών τής εθνικης τού αξιο¬ πρεπείας. Μ. Χ. 77 συμβαίνει στά Χανιά; • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1 νά είναι καλότπστος ή εώπρε- ττής. 'Αρκεΐ μ* αύτά νά χυθή περισσότερον φώς ά~ό την άλή θεΐα σέ κάποια πικρή ττραγ'μα Πκάτητα ττού ζοΰμε κάνομε ίττώς δέν βλέττομε. Θά βγοΰνε τελικά τα σωστά σνμττεράσμα τα καί καθένας άς αναλάβη τίς εϋθύνες τού. Καΐ μιά δήλωσή μοί/ Θά άττοφύγω όσον μττορώ νά άναφερομαι σέ συγκεκριμέ- να τορόσωπα. Δέν θά άττοφύγω τούς ύτταιντγμούς ττού Τσως ξυ ττνηισ» στόν 0πνο της συνεΐδη σης. Νά γκρεμΐσωμε τα άκατα νάητο «ΩΧ ΑΔΕΡΦΕΞ». Κιαί τώ ρα τα θεματα πού θά ιτερι- στραφεΐ ή ερωτήση μ ου: α) Ή στάθμηι τού ήθικοΰ κατακυλϊσματος μεγάλην μερί δος μΐκρών καί μεσήλικων. Ποι ός φταίει; Άφού κάνω διαχωρισό, ξεκο σκίνισμα γιά τούς πι<ό πολλούς πού κάποια σοβαρά αίτιολο- γία θάχουν, παλεύοντες μέ τό άγχος της κιαθι>μερινάτητος
  καί σοβαρών των λόγω έργα
  σίας — έπαγγέλματος ά~α-
  σχολήσεως — θά κατκχλήξω
  στούς λΐγους, στούς έλάχι-
  στους πού δέν έχουν έμπόδια
  νά πάροιν θέσιν σέ καυτά ττρο
  βλήματα τοθ κοινωνικοθ συνό
  λου καί δή τής προδομένης νέ
  ότητος, σ' αύτούς πού ένώ μιαο
  ροΰν καί μπορεΤ νά έχουν καί
  τίτ'λοι/ς τττυχείων καί άξιώμα-
  τα σ' αύτούς θά άτΓευθύνω τό
  «ΚΑΓΗΓΟΡΩ» έ'στω καί άνώνν
  μα, άλλά μέ ύπαινιγμό πού θά
  τούς κατανοήσουν ο! Τδιοι. Δέν
  θά διστάσω τούς «κρίους» αύ
  τούς νά τούς όυομάσω δχι ΑΝ
  ΘΡΩΠΟΥΣ άλλά άνθρωττάκια,
  (άς έχουνε καϊ ένα καί δυό
  τττυχεϊα). Γιά νά μή τούς χαρα
  κτηρίζω «μηχανές όΐΓΓθβλήτωιν»
  β) Γιατί καθυστερεΤ ή Τδρυ
  ση καί λειτουργία τοΰ Πνευμα
  τικοΰ Κέντροι; καί τοΰ Πολυτε
  χνείου; ©ά πέσει ό προβολέας
  τής ΐΑλήθειιας στά σκοτεινά πά
  ρασκήνια;
  γ) Παρεκκλησιαστικές όργα
  νώσεις — όρισμένες άττ' αύ-
  τές γιατί έξακολουθούν νά προ
  σφέρουν γερό $αΐ (μαγεργιά)
  στά θηροατήρια γιατί προσφέ
  ρουν μονάχα τα γάλα πού όπτο
  κοιμϊζει;
  δ) Όλίγα τινά γιά τούς κα
  κούς Κληιρικούς — εάν καί έφ'
  όσον ύττάρχουν στήν περιοχη
  μας μερικά. Άλλά καί γιά με
  ρικούς άλλους παρωτρύνσεις
  νά έγκαταλείψοον τον έπαγγελ
  ματισμό — ό λαός τοθ Θεοΰ
  θέλει καλούς ποιιμένες — δχι
  μισθωτούς άρκούμενους σέ τυ
  πολατρείες μόνον.
  ε) Συιμπεράσματα θετικά ά-
  ττό τόν μέχρι τώρα άγώνα νά
  ακουσθή ή φωνή τοϋ ποιμνίου
  καί ό ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΑ ΠΑΗ
  ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ. (Ε
  ΑΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚ
  ΚΛΗΣΙΑ) δχι ύτττ>ρετριούλα
  τοΰ ικατεσττϊμένου
  14 Υνωριστε
  τις τιμες μας
  ΜΑΚΚΕΤ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  »
  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΑΛΑΔΟΣ
  ϋΙΧΑΝ 2,750 κιλών Δρχ.
  ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙιΝιΕΞ μικρή 500 γρ. »
  ΦΑΡΙΝΑ ΝΟΥΝΟΥ »
  ΚΡΕΜΑ ΜΙΙ_ΙΙΡΑ 4 ΦΡΟΥΤΩΝ »
  ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ©ΑΥΜΑ 800· γρ.
  ΦΑΚΕΣ ΤΟΝΥ5 1)2 κιλοΰ '
  ΨΑΡΙ ΣΩΡΙΣ ΣΟΚΡΑ (Ρώσικο)
  ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΑίΙΑ
  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ'ΤΏΝ (10 τεμαχϊων)
  ϊ. 34
  ΚΑΘΙΕ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ
  ΔΕΞΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ
  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  1 ) Λεωφόρος 61 Μαρτύρων 56
  2) Καλοκαιρινοΰ 185
  275
  10,20
  61,50

  48
  31,50
  38,50
  33
  πού εΤμαι σέ θέση νά δηλώσω
  μετά 6ε6αιότητος καί νά καθο
  ρϊσα) μετ* ακριβείας, είναι τό
  σέ πόσα κομματάκια θά τεμα
  χιστεΐ έκεΐνος πού θά διανοη
  θεΤ νά ζητήσει ένα βοτσαλοκι
  τής Κορσικ,ής άττό τό γαλλικό
  λαό, ή £να χα/λίκι τής Σικβλίας
  άΤΓτό τόν Ίταλικό! 'Εκεινο πού
  γνωρίζω οσο καί τα δάκτιΛα
  των χεριών μου εΤναι πόσες και
  νούριες πατρίδες άναδύθηκαν
  μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο
  πόλεμο καί πόσοι λαοί μέ τα
  έθνικιστικά τους κινήμαται άπίέ
  κτησαν πατρϊδες καί ττώς περΐσ
  στειροι οί νεκροί άττό τόν ττό
  λεμα κι' έδώ ένεκα τά>ν έθνικι
  στικών άτττελευθερωτικών άγώ
  νων άττό τούς νεκρούς τού ττο
  λέμοιο. ΟΙ άλλοι οί κάθε 6λ
  λοι, είτε τα καθεστώτα τους
  είναι μαύρα, είτε κόκκινα εΤτε
  παρδαλά εχουν τό δικαίωμα
  νά είναι κ,αι νά αύτοαττοκαλοΰν
  τα ι έθνικιστές ή δπως άλλοιώς
  τούς καττνίσει. Στήν 'Ελλάδαό
  όρος έθνικιστής ^Τναι άρκετός
  νά σοΰ έξασφαλισει την κοινω
  νίκη άττομόνωση καί ό όρος
  ττατριώτης νά σέ περΐ'βάλλει
  μέ την είρωνεία, την άδιαφορια
  καί τη χ·λεύηι άκαμη των νεο
  τούρκων μέ έλληνοφανές περί
  βληιμαι πού δεσττόζουν στόν δή
  μόσιο, 6ίο, έλέιγχουν καί κατευ
  θύνουν την κοινωνική διαμσρφω
  ση τοΰ τοίττου, κατασπαράσ
  σουν τα δημοσία ταιμεΐα^ έρω
  τοτιροπ-οθν μέ τό άζημίωτο μέ
  τΤς ζένες ττίρεσδεϊες^, άττοπλα
  νοΰν καΐ συσκοτϊζουν την κοι
  νή γνώμη, σνττ<ρο!ζονται καϊ ττροσαρμόζονται άνενδοίαστα ττρός τϊλες τίς καθεστωτικές καί ττολιτικές μεταβολές, αύτά τα χαιμαιλεόντια δΐποδα, ή λέττρα τής σημερινης Ελλάδος, άκινη τοποιοϋν σέ καραντϊνα διαβο λής καί λασπολογιίας καθε ττο λίτη πού θά θελήση νά άμολο γήΊσει τόν "οπριωτισμό τού < νά ένεργοητοιηθεΤ πρός τό έθνι κό συμφέρον, (Συνεχιζεται) 'Ένας Δημότης Καταγγέλει "ΑΝ ΠΑ! ΣΤΗΝ ΕΦΗΗΕΗΑλ ΑΕΟΑΦΤΙΑΧΤΕΙΤΟΦΡΕΑΠΟ Ένα δράμα ξετυλίχτηκε σιγά —σιγά κατά τή διάρκεια τής Ρροχής τής περασμένης βδομά- δας. Στήν οδό Πατελάρου 17 στόν Μασταμπά, ένας φτωχός φαμελιάρης ο Νϊκος Κράμπας 39 χρονών εργάτης, καί η γυναίκα τού, κατέβαλον απεγνωσμένας προσπάεθιες νά σώσουν τα δυό τους αγοράκια ηλικϊας 7 καί 3, 5 χρονών όταν τό ισόγειο σπίτι τους πλημμυρισε καί η επιφά- νεια τού νερού κάλυφε τα κρε- βάτιαΙ Τό νερό αφού έσπασε τρείς αυλότοιχους μπήκε ορμητικά, μέαποτέλεσμα νά προξενήσει έ¬ να σωρό ζημιές σ' έναν άνθρω- πο πού μέ μόνη — ϊσως — περι ουσία τα δυό τού χέρια προ- σπαθεί νά μεγαλώσει τα παιδία τού.... Ο κ. Κράμπας ήρθε στά γρα- φεία τής «Αληθείας» απελπισμέ νοί, άχι γιά νά προκαλέσει τόν οίκτο κανενός αλλά γιά νά πα- ραπονεθεί γιά τή στάση των αρ μοδίων τού Δήμου πού όσο κι άν έτρεξε από Δημοτικούς Συμ- βούλους, από Τεχνικές Υπηρεσί- 99 ες μέχρι τό γραφείο τού Δημάρ- χου, δέν πήγε ένα μηχάνημα νά φτιάξει ένα φρεάτιο γιά νά μην ξαναπλημμυρίσει τό σπίτι τού Ι Ο ένας (Δημοτ. Συμβουλος) τού είπε πώς θά φροντίσει αμέ- σως ενύ ο ϊδιος ο κ. Δήμαρχος τού είπε πώς αυτή η δουλειά θά γίνει «από Δευτέραν». Δημοσιεύουμε μέ κάποια επι- φύλαξη τό παράπονο τού κ. Νί κου Κράμπα, ζητώντας από τούς αρμόδιους τού Δήμου κά¬ ποια απαντήση. Καί τελειώνουμε μέ τα λόγια πού μάς είπε αναστενάζοντας— όταν έφευγε — ο κ. Κράμπας: —«θά τα φτιάξουν λέει σέ λίγες μέρες. Άν όμως βρέξει απόφε τί θά κάμω εγώ τα παιδία μου; Κι ύστερα γιατί κάποιος Δημοτι κάς Συμβουλος πού τού είπα ό¬ τι θάκανα παράπονα στήν «Αλή θεια» μού είπε πώς άν πάω στήν «Αλήθειαι» δέ θά φτιάξουν τό φρεάτιο». Μιά απαντήση νομίζουμε ε- πιβάλλεται. Ο-άάνΕμκά,, ΙΖάόμο δέκ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Τηλεγραφήματα πού λάβαμε Τό ΠΑΣΟΚ Βιάννου διαμαρ τύρεται καί καταδικάζει τό νέο |ίυ6ερχνητικ6 πραιξικόττημα γιά την ένταςΐη τής Ελλάδος στό ΝΑΤΟ Τ. Ο. ΒΙΑΝΝΟΥ Συμτταραστεκόμεθα στήν έ απτροπή αγώνα εναντίον των Ξεω Βάσεω καί καταδικάζομε τη άττοφαση κυοέρνησης ·— ς κυβέρνησης. Διά την έτηανέντα ξη στό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ τροπόλεως Μεσσαράς Αγροτικάς Σύλλογος Ό Πρόεδρος Γ. ΑΟΥΠΑΚΙΗΣ Μη Νομαρχιακός Σύμβουλος έ τταρχίας Βιάνου καταδικάζει τό νέο πραξ|κ6πημα ^ κυ6ερνή στως γιά την έπανεταξηι μας ^ ' ' > ι ρ ■»
  °"τ0 ΝΑ'ΤΌ
  ιΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΜΙΑ ΟΙΙΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΚΟ
  Άς άτταντήσει τό Πολεοδο
  μικό (τουλάχιστο στήν έφηιμε
  ρίδα, άφοΰ δσο κι άν ττροσττα
  θήσαμε δέν καταφέραμε πρίν
  την δημοσιευθή νά πάρουμε
  μιά ύττεύθΐίντ) άπάντησηι Οστε
  ρα άπό δυό τηλεφωήματα καί
  τρείς έπισκέψεις στά γιραφεΐα
  τού) τι συμοαινει με μιά πισί
  να ενός ξενοδοχείον που κτ.
  ζεται τώρα λίγο πρ!ν τή Στα
  λιίδα. Ή πισίνα αυτή άπέχει
  10 —, 15 μέτρα ά—ό την 'Εθνι
  κή, όδό καϊ ψυθιρίζεται δτι εΐ
  ναι παράνομη.
  Τί εκανε λοιπόν τό Πολεοδο
  μικό; Κι/νηγάει τόν κάθε φουκα
  ρά πού κτίζει μιά τρώγλη γιά
  νά στεγάσει τα παιδία τού;
  Κα1 νά Υ'«κ*με σαφέστερον
  Τό ξενοδΌχεΐο δέν 6χει άκόμη
  τελειωσει καί ανηκει — δ—ως
  λένε _ ^ .Ηρακλε.ώτη Ύττο
  μη,χανικό. Περιμένουμε — επι
  τέλους — μιά ότπάντηση...
  ΙΔΟΥ Η ΕΛΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΑΕΙΑ
  ΐΕξήντα μαθηιΤές των Χ«ρι άναγκάσει τόν όδηγό νά δάλει
  ών Άμαριανοΰ καί Κασταμονί το νόμψο άριθμο παιδιών τό
  τσας στοιδάζονται κυριολεκτι μαβητ,κό δρομολόγιοδεν έκτε
  κά σ' ένα λεωφορεΐο 32 θέσε λεΤχοι κβ} τα ,,α,δ,ά πηγαίνουν
  «ν και μεταφέρονται στό Γν , , ,
  μνάσιο - Λύκε,ο Καστελλίου στα *ωΡιά τους ^έ τσ πόδΐα!
  Πεδιάδος. 'Οταν έίττεμβαίνει ή Ή λέει άλήθεια ό κ. Νο,μάρ
  'Αστυνομία Καστελλίου γιά ν* οακ επ* αύτοθ;
  ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΡΗΤΗ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ απά τή σελίδα 1
  τεχνικάς εταιρίες τής Ευρώπης
  καί η οποία εργάζεται, κυρϊως,
  στίς Αραβικές χώρες, δέν είναι η
  μοναδική πού επιδιώκει νά «αξιο
  ποιησει» τό Ακρωτήρι Βούξα,
  τό Νησί Γραμβούσα, τόν Κά-
  μπο των Μεσσγείων, τόν Κα-
  μπο της Χρυσοσκαλίτισσας καί
  το Λαφονήσι, τίς παραθαλάσσι-
  ις περιοχές των Κοινοτήτων
  Σφηναρϊου καί Κάμπου καί την
  παραθαλάσσια περιοχη Νοπή-
  για καί Χόνι τής Κοινότητος
  Δραπανιά.
  Ενδιαφέρον, πολλαπλό καί
  πολύμορφο, γιά τής μεγάλης
  στρατηγικής σημασϊας παραπά-
  νω περιοχές έχουν δείξει καί δεί
  χνουν καί οί εταιρίες «ΑΡΧΙΜΗ-
  ΔΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»,
  «ΑΤΛΑΣ», «ΕΔΟΚ — ΕΤΕΡ»,
  καθώς επϊσης οί επιχειρήσεις τής
  Βορείου Ελλάδος Ανθεμϊδη, τό
  Συγκρότημα Ηλιόπουλου καί η
  ΔΕΗ.
  ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
  Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
  ΚΙΣΑΜΟΥ;
  ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ, αδιάλειπτο καί
  πολλαπλό ενδιαφέρον ποϋ έ¬
  χουν δείξει καί δεϊχνουν, κυρί-
  ως ο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», η «ΑΡΧΙΡΟ
  ΔΟΝ» καί οί επιχειρήσεις Ανθε-
  μίδη, γιά τό Ακρωτήρι Βούξα
  καί τό νησί Γραμβούσα, τα οποί
  α είναι ιδιοκτησία τής Κοινότη¬
  τος Γραμβούσης, έχει προκαλέ¬
  σει καϊ προκαλεί, στόν Λαό της
  Δυτικής Κισάμου, πολλούς καί
  ποικιλομορφους προβληματι-
  σμούς. Οί προβληματισμοί αύ¬
  τοι ξεκινούν από τα 4 παρακά-
  τω γεγονότα:
  1) Η περιοχη αυτή, όπως καί
  όλη η δυτική περιοχη τού Νο-
  μού Χανίων, δέν έχει πστέ χαρα
  κτηρισθεί τουριστική καί ώς εκ
  τούτου δέν έχει ποτέ, επίσημα
  συμπεριληφθεϊ σέ κανένα τουρι
  στικό πρόγραμμα. Εκ τής σκέ¬
  ψεως αυτής έχει συναχθεί τό .
  συμπέρασμα ότι αυτή είναι
  μ ο ν ο στρατηγικής σημασίας.
  Επομένως, εκείνοι πού ζητούν
  νά την «αξιοποιήσουν τουριστι-
  κά», ξερουν, φυσικά, πώς μιά
  τετοια «αξιοποίηση» είναι πολύ
  δύσκολη καϊ δέν είναι δυνατόν
  νά διαθέσουν, σέ μιά περιοχη
  που δέν έχει καμιάς μορφής καί
  εκτάσεως τουριστική καί βιομη
  χανική υποδομή, τόσες εκατον-
  τάδες εκατομμύρια.
  2) Η προτεινομένη δημιουρ¬
  γίαν διά τεχνικού φράγματος 1.
  ΟΟΟ—1.500 μέτρων, λιμανιού,
  διά τής ενώσεως τού άκρου τού
  Ακρωτηρίου Βούξα καί τού Νη-
  σιού Γραμβούσα, είναι μιά προ-
  ταση και ένα σχεδιο πού δέν έ¬
  γιναν καί δέν γϊνονται μόνο
  γιά τουριστική εκμεταλλευθή.
  Γιατί 8 μιλλια από την θέση αυ¬
  τήν, υπάρχει τό αρκετά μεγάλο
  λιμάνι τού Καστελλίου. Όμως,
  τό προτεινόμενο νά κατασκευα-
  στεί εκεί λιμάνι, αφ' ενός θά εί¬
  ναι περίπου σάν αυτό τής Σου-
  δας, αλλά κυρϊως απέχει 13 μο¬
  νον μίλλια από τό Σοβιετικό Α-
  γκυροβόλειο πού είναι ανάμεσα
  στόν θαλάσσιο χώρο των Κυθη
  ρων καί τής Γραμβούσας καί
  αφ'ετέρου, απ' αυτό τό σημείο
  θά μπορεί νά ελέγχονται όλοι
  οί θαλάσσιοι δρόμοι από καί
  πρός τό Σουέζ, την Μέση Ανα
  τολή, την Αφρική καί τα Δαρ-
  δανέλλια.
  3) Στήν περιοχη αυτή, πού
  σχεδιάζεται νά κατασκευαστεί
  τό λιμάνι, από πολλά χρόνια
  καί ειδικώτερα τα πέντε τελευ¬
  ταία, αράζουν τακτικώτατα,
  Η περιοχη τού Κολπου Κισσαμμου Νοπηγια, κοντα στο Δραπανιά, οπου ετοιμαζεται ο νεος μεγα-
  λος ηλεκτρικος σταθμος Κρήτης.Τα έργα, — όλα τα έργα, ελληνικα καί αμερικανονατο'Γκα —
  χρειαζονται ηλεκτρισμο. Χαρακτηριστικο είναι το γεγονος ότι το γεγονος ότι το Πεδίο Βολής Κρή
  της, στά Χανιά χρειαζεται σχεδον το ιδιο ρευμα οσο ολη η πολη των Χανίων. Κι ακόμη κάτι: η πε-
  ριοχή, πού προοριζεται νά γίνει το εργοστασιο αυτό, είχε χαραχτηριοτεί σάν αρχαιολογική, μετά
  αποχαραχτηρΐστηκε, ενώ τα ίχνη των αρχαιοτητων είναι καταφανερα...
  γιά τουριστικούς δήθεν λόγους,
  πολλά «Κότερα» πολλών καΐ δια
  φόρων σημαιών, τα οποία όμως
  ανήκουν στίς ισραηλινές καί α-
  μερικανικές υπηρεσίες κατασκο-
  πείας, διά των οποίων αυτές πά
  ρακολουθούν τα διάφορα πλοία
  πού μεταφέρουν εφόδια καί πο-
  λεμικό υλικό στήν Μέση Ανατο
  λή καί κυρίως στόν Λίβανο.
  4) Τό 1973 οί Αμερικάνοι εγ¬
  κατεστήσαν στήν θέση Μπάλο
  (στήν άκρη τού Ακρωτηρίου
  Βούξα ένα τεράστιο Ραντάρ,
  τό οποίο «ξήλωσαν» τό 1975.
  Οί βάσεις τού Ραντάρ αυτού
  κ ι ο σιδερένιος σκελετός τού,
  υπάρχουν ακόμα εκεί.
  ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  ΟΣΟΝ αφορά τίς άλλες πα-
  ραθαλάσσιες περιοχές, τού Σφη
  ναρϊου, τού Κάμπου καί τής
  Χρισοσκαλίτισσας καί τής Λαωο
  νήσου, τίς οποίες θέλουν «νά
  τίς αξιοποιήσουν τουριστικά καί
  βιομηχανικά», οί εταιρίες αυτές
  πού προαναφέρθηκαν παρά τό
  ότι εχουν πράγματι ένα κάποιο
  τουριστικό ενδιαφέρον, δέν υ¬
  πάρχει, όχι μόνο καμιάς μορφής
  καί εκτάσεως τουριστική ή βιο¬
  μηχανικήν υποδομή, αλλά καί ο
  μοναδικός πρός αυτές δρόμος εί¬
  ναι τελείως άχρηστος, αλλά καί
  ΠΟΤΕ δέν θά γίνει, από τό ελλη
  νικό κράτος, ούτε η πιό οτοιχει-
  ώδης μελέτη τουριστικής τους
  αναπτύξεως. Αυτές όμως οί περι
  οχές, όπως μπορεί νά διαπιστω-
  θεί καί από μιά ματιά στόν χαρ
  τη τής Κρήτης, μπορούν νά με-
  ταβληθούν σέ «ιδανικές» Ναυτι-
  κές Βάσεις καί κυρϊως Βάσεις υ-
  ποβρυχίων.
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
  ΕΝΩ, διά των προαναφερθη-
  σών καί άλλων εταιρειών, μέ
  την «πρόφαση» τής τουριστικής
  καί βιομηχανικήν «αξιοποιήσεως»
  τής Δυτικής Κισάμου, «σχεδιάζε
  ται καί μεθοδεύεται», εν αγνοία
  ενδεχομενως, τόσο των εταιρει¬
  ών αυτών, όσο καί αυτής τής
  Ελληνικήν Κυβερνήσεως, η κατα
  σκευή αμερικανοσιωνιστικών Πό
  λεμικών Βάσεων, η ΔΕΗ σχεδιά-
  ζει, καί αυτή, «τό συντομότερο
  δυνατόν» νά κατασκευάσει, στόν
  Συνοικισμό Νοπήγια τής Κοινό¬
  τητος Δραπανιά, ένα μεγάλο (με
  γαλυτερο σέ έκταση καΐ ισχύ α¬
  πό εκείνο των Λινοπεραμάτων
  Ηρακλείου) Ηλεκτροπαραγωγι-
  κο εργοστασιο. Τα σχέδια κατα
  σκευής τού, τα οποία έχουν ανα
  στατώσει τούς κατοϊκους τού
  Δραπανιά καί των γύρω Κοινοτή
  των, οί οποίοι απειλούν την δυ-
  ναμική ματαιώση τού, άρχισαν
  νά κατασκευάζουνται από τότε
  πού την Διοίκηση τής ΔΕΗ ανέ¬
  λαβε ο Εβραίος καί «σκληροπη-
  ρυνικάς Σιωνιστής» Ραφαήλ Μω-
  υσής. Φυσικά η κατασκευή, τού
  εργοστασίου αυτού, δέν αποβλέ
  πει στήν παραγωγή ρεύματος
  πού έχει ανάγκη η Κρήτη, ή γιά
  νά «διοχετεύεται στήν Πελοπό-
  νησο», αλλά γιά νά τροφοδοτή-
  σει τίς υπό κατασκευήν νέες βά¬
  σεις.
  ΟΠΩΣ είναι αυτονόητο, ο πε-
  ριορισμένος χώρος τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» δέν μού επέτρεψε, ούτε
  νά περιγράψω εκτενέστερα καί
  μέ περισσότερα στοιχεία, ούτε
  νά αναλύσω τό γιατί καί πώς
  σχεδιάζεται καί μεθοδεύεται η
  κατασκευή δυό — τριών νέων
  αμερικανοσιωνιστικών Βάσεων
  στήν Δυτική Κρήτη. Ελπίζω ό¬
  μως ότι μέ τό τόσο πολύ συνο
  πτικό, αυτό κείμενό μου, έδωσα
  στόν αναγνώστη μιά πολύ σφαι-
  ρική, τουλάχιστον, εικόνα, γιά
  τό γιατί δημιουργήθηκε καί διαι
  ωνίζεται η υπόθεση τού Μητρό¬
  πολις Κισάμου καί Σελίνου.
  ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, θά πρέπει
  νά αναφέρω ότι: Στίς προσπά-
  θειες καί στόν αγώνα γιά την μα
  ταίωση των προαναφερθέντων
  σχεδίων θετικό καί σημαντικο
  ρόλο έπαιξαν καί παίζουν, όχι
  μονο όλος ο Λαός τής περιοχης,
  (τόν οποίο προσπάθησαν καί
  προσπαθούν ο Αρχιεπίσκοπον Τι
  μόθεος, ο Μασόνος Πατριαρχ·-
  κος Μητροπολίτην Μελίτων, οί
  Μασόνοι των Χανίων, υπό την
  καθοδήγηση τού γυιού τού Αρ-
  χηγού τους, Γιάννη Σεργόπου-
  λου καί οί Ροταριανοί, υπό την
  Καθοδήγηση τού αρχιροταρια-
  νού, πολιτικού καί οικονομικού
  μυστικοσυμβούλου τού Αρχιεπι-
  σκόπου Τιμοθέου, Γιάννη Παπα-
  μιχαλάκη, νά τόν αποπροσανα-
  τολίσουν μέ την υπόθεση Ειρη-
  ναίου), αλλά καί ορισμένοι πού
  αντιδράσανε δυναμικά στά πο¬
  νηρά σχέδια των παραπάνω, ό¬
  πως ο Δήμαρχον Καστελλίου Αν
  τώνην Σχετάκην, ο Πρόεδρον
  την Ενώσεως Γεωργικών Συ/ε-
  ταιρισμών Ανδρέας Ψαράκην, ο
  Πρόεδρον τού Τ.Ο.Ε.Β. Κολπου
  Κισάμου Γιάννην ΡαΥσάκην, οί
  Πρόεδροι καΐ οί Κοινοτικοί Συμ
  βουλοι των Κοινοτήτων Γραμ¬
  βούσης, Πλατάνου, Σφηναρίου,
  Κάμπου, Βάθης καί Δραπανιά,
  ο Πατρός Μανόλης Σκουλάκην,
  ο Συμβολαιογράφον Μανολης
  Βαρουχάκην, ο Λόγιος Λυκουμ;-
  γος Καμηλάκην, ο Ιάκωβον Μα¬
  ρήν, ο Γιάννην Μανιμανάκην, ο
  Δημήτρης Κοκοτσάκης καί πολ-
  λοϊ άλλοι.
  Ι. Φ.
  Γύρω όπό τό θέμα Νομάρχη Ρεθύμνου
  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΙΕ ΟΣΑ
  ΑΠΟΚΑΛΥΦΑΜΕ ΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
  θεια», γύρω από τό θέμα τού
  Νομάρχη Ρεθύμνου κ. Α. Αθη¬
  νά ίου καΐ την απαράδεχτην πο·
  ρεμβολήν τού ανάμεσα στοθς
  συγγενείν πολιτικούς κ.κ. Γιάννη
  Κεφαλογιάννη καί Παύλο Βαροι-
  νογιάννη, δέν έγινε καμιά απολύ¬
  τως αντιδράση, γεγονος που ε-
  πιβεβαιώνει τα γραφόμενα μας.
  Επειδή όμως, διά την οδού
  των «ψιθύρων», άρχισε έντεχνϋ
  νά διαδίδεται ότι «τα πράγματα
  δέν είναι έτσι», δημοσιεύομε πά
  ρακάτω ένα αποκομα Ρεθεμνιώ
  τικην εφημερίδας, σχετικό με
  μέρος εκεϊνων πού γράψαμε στό
  προηγούμενο φυλλο μα*:, ειδο-
  ποιώντας τον «Αμερικανοαπου-
  δαγμενο Νομάρχη», ότι άν τολ-
  μήσει νά αμφισβητήσει δημοσία
  καί επϊσημα, έστω καί μιά γραμ
  μη τού περασμένου δημοσιρυμα
  τος μας, τότε θά δεί, ακόμιι πιό
  ανοιχτά, «πών έχουν τα πραγ-
  ματα». Άν τολμήσει λοιπόν...
  ΉΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ
  ΒΑΡΑΙΝΟΓΙΑΝΝΗΙ
  ΙΤΙΙ3 ΤΟ ΠΡΩΤ
  ν
  ΠΟ ΟΡΟΕ
  Νομ0ρΑίΐίΡι6,ψΪΊ4Αμ
  Άν&ριας ■Αθηνα.ος «οί 6 Βου
  *Κ Π Βαρ6,ν»,ι4ν«ΐ( ι ,
  ν<> ΐίΟφ<ΧΓΓουν τού Αν.Γ.ιι ι ΐ«-Μιτ/ηιι λ . ΤΟ ΒΡΩΜΙΣΜΕΝΟ ΓΑΛΑ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 τόννον ς. Δέν ξέρουμε τελικά άν τα γά λατα αύτά καταστραφοΰν. Μά θαμε δμως δτι την Παρασκευήν πού μάς πέρασε, γνωστάς ί.ι πορος τοϋ Ήιρακλείοι/, τπγνε νά τα πάρει καί νά τα μεταφέρει στό έργοστάσιό τοι/. ΟΙ άρμό ^ιες δμως Λιμενικές Άρχές, |6εν τού δώσανε αδεία. "Ετσι ΰρχισε — λένε — μιά παρα- Ισκηνιακή προσττάθεια γιά νά Ιμεταφερθοΰν το: γάλατα στό Ιπαραττάνω έργοστάσιο καί σι Ιγά — σιγά νά διοχετευτοθν ΐστήν άγορά τα καλυτέρα. *Α ΐσφαλώς, δέν μποροΰμε να: έλέγ ξουμε την άκρΐβεια αυτών των (πληροφοριών. "Ομως οί άρμόδι (ες Τελωνειακές 'Υγειονομικές •καί Λιμενικές ·Άρχές, ΐπρεπει (νά προβούν σέ άμεσες ένέργει Ιες. Σέ περίπτωση, ττού διοχετεν θοϋν 200 τόννοι γάλακτος στήν Άγορά, εΰκολα μπορεΐ νά φαν ταστεΐ κανείς τί θά γίνει.., Τό γάλα αύτό είναι Άμερι κάνικης τταραγωγης καϊ κατά τίς ΐδιες ττληιροφορίες χρησιμο ττοιεΐται συσκευασμένο σέ μι κρές ττλαστικές φιάλες τοΰ Ι )2 ίί Ι κιλοΰ. Όλα τα: παρο—άνω είναι ανάγκη να έλεγχθοϋν καί τα βρωμογάλατα των Άμερικά (►«ν νά ι«αταστραφοϊ>. *Ομ»ς
  ϋ—ειδή δέν μττορέσαμε άν ιμά
  Βουμε περισσότερα πράγματα,
  ζητοΰε ά~ό τό Τελωεΐο, τό Αι
  4ΐεναρχεΐο καί 'Υγειονομικές "Υ
  •πηρεσίες νά μάς άτταντήσουν:
  Ι ) Άπό πότε βρϊσκονται «ά
  /ΠΌθηκευμένοι» ο} 200 τόννοι
  γάλακτος στόν ύτταίθριο χώρο
  τού λιμανιοθ Ηρακλείου;
  2) Πότε φορτώθηκαν άπό
  την Άμερική, καί ττοσο κράτη
  σε ή διαδρομή ΗΠΑ — Ήρά
  κλειο;
  3) Πότε συσκευάστηκαν άλ
  λά καί πότε παρήχθησαν οί
  (200 τάννοι γάλακτος;
  4) Ξεφορτώθηκε μαζί κι άλ
  λο γάλα τής Τδιας τταρτϊδ«ς
  "ττού διοχετεύτηκε ήδη στήν άγο
  ρά;
  5) Πώς χρηθΊμοττοιείται Καϊ
  κάτω άττό ττοΐάς μορφης σν
  σκευασίας τό παραττάνω γάλα;
  6) Έχουν σκοττό νά άφή
  σουν τόν είσαγωγέα νά μεταφέ
  ρει στά έργοστάσιο τού τό
  6ρ»μισμένο γάλα;
  7) Γΐνονται ταχτικά Ύγειο
  μικοί έλεγχοι στά έργοστάσια
  πού συσκευάζουν η τυροκομοθν
  τό γάλα; καί
  7) ΤΙ ΣΚΟΠιΕΟΥΝ ΝΑ ΚΑ
  ΝΟΥΝ μέ τα 10 σιδηροκιβώ
  τια ττού δρϊσκονται στό λιμάνι
  κα) έκτός των άλλων κίνδυνον
  πού άναφέραμε μττροηγούμενα,
  Ενδείξεις πάνω στά κιβώτια
  μολύνουν έττικϊνδυνα την περιο
  χή καϊ κάνουν τούς περαστι
  κούς νά κρατοθν κυριολεχτικά
  τα ρουθούνια τους;
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 3
  ρότερα καί νά άρχίσει ή ύλο
  ποίησηι τής άπόφασης πού θά
  6γεΐ μέ δημοκρατικές διαδικα
  σίες στ(ς οποίες (σότιμα θά
  συμμετέχουν δλοι οί ένδιαφερό
  μενοι φο,ρεΐς (σπουδαστές, κα
  θηιγητές^ 'Υπουργεΐο, φορεϊς
  των Παν)μίων)
  Αυτή είναι η ανακοινώση τού
  Γραφείου Τύπου καί Δημοσίων
  Σχέσεων τής Νομαρχίαν Ρεθύ¬
  μνου, πού διαφημίζει την ...νυ-
  χτερινή δραοτηριότητα τού
  «ξενύχτη» Νομάρχη κ. Αθηναί-
  ου, πού μαζί μέ τόν κ. Παύλο
  Βαρδινογιάννη «μοιράοτηκαν
  μαζί μέ τούς κατοίκους τού Ορ-
  θέ τή χαρά τής γιορτής τού Α-
  γίου Φανουρΐου» (βοηθεία τους
  η χαρή τού). Επειδή όμως στην
  ιδία ανακοινώση όπως ομολογεί
  ο κ. Νομάρχην, «είχε την ευτυχία
  νά γνωριστεί, λίγο πρίν, μέ
  τούς φιλιότσους τού κ. Βαρδινο
  γιάννη» (είδατε τί απλό πράγμα
  πού είναι η ...Νομαρχιακή ευτυ¬
  χία;), χωρίν νά τό θέλει κανείς,
  μπορεί νά σκεφτεί ότι τή «χαρά»
  καί την «ευτυχία» τού Νομάρχη
  καί τής παρέαν τού, τή συνόδευ
  ε μάλλον καί κανένα «γουλίδι
  οιρτό» η τουλάχιστον κανένα
  «δυναμωτικό ορνιθοζούμι», γιά
  τα ποία δέν είναι ανάγκη νά εί-
  σαι Νομάρχην ή τέως Υπουργόν
  γιά νά... επιδείξεις ενδιαφέρον
  πρός τόν τόπο όπου τα ανωτέ¬
  ρω εδέσματα προσφέρονται ή
  πρός τούς κατοίκους πού απλόχε
  ρα τα κερνούν. Μιά ερωτήση θε
  λομε όμως νά κάνουμε πρός τόν
  κ. Αθηναισ: τούς Ρεθεμνιώτες
  τού περνά γιά «Αμερικανάκια» ή
  τελείως «χωριάτες»; ή μήπως καΐ
  την ανακοινώση αυτή, πού ο ίδι¬
  ον συνεταξε καί εστειλε πρός δη-
  μοσίευση την έγραψε κι αυτήν
  ...νυχτα, οπότε δικαιολογείται
  κάπως γιατί καί θά νύσταζε καί
  βεβαρυμένο θά ήταν το στομά-
  χι τού!..