91298

Αριθμός τεύχους

289

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■—Ι —εί Μ |^
  Χαρβς σ" αυτόν, -ού «ρΐν μί Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό |
  στόμα, προλώβη νώ π«ϊ ίοηω ■
  καΐ μιά συλλαίή δική τού.
  Ι
  ΕΞΩ ΟΙ εΒΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δι«--Ο-ν*Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  -ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΖ
  Μαρογιωργη |ί — Τηλ. 2Μ.291
  Χρόνος 6ος—-Άρ- Φύλ. 28£-^Δρ>χ. 10
  / ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ χ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ( τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΓ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Αύτό πρέπει {είναι έΘνική άνάγκη) νά προσέξουν Λαός καί Αντιπολίτευαη:
  ΟΙ ΒΆΣΕΙ. 950 ΑΝ ΑΤ02
  Την Ελλάδα, άλλά κυρίως την Κρήτη, πάνε νά κάνουν Άμερικανική άποικία
  ΠΕΝΤΕ πρός £ξι χρόνια τώρα, άπό αυτήν έδώ την ε¬
  φημερίδα, ψ-ωνάζομε, άίκατάϊπαυΐστα, γιά τόν μεγάλο
  έθνικό κίνδυνο, (πού άπειλεϊ τόν τόπο μας καί πού
  δέν είναι αλλος άπό τις Βάΐσεις τοΰ θανάτου.
  Η ΦΧ1ΝΗ αύτη, μικρή ϊσως άλλά θετική καί συνεπής,
  εγινε αρθρο, έγινε κάθε μορσχης κείμενο, £γινε σύνθη
  μα, έγινε τραγούδι καί ξεκινώντας άπό τα οοκάκια τοΰ
  Μεγάλου Κάστρου, τίίρε ττλαγιές καί ρουμανία, πέρα-
  σε σέ πεδιάδες, άνέβιηικε σέ κρητικές βουνοκορφές,
  κατέβηκε οτίς παραλίες μας κι άπό κεΐ τήν "ήρε ό ά-
  νεμος καί τήν ταξίδεψε πέρα όστό τα κύματα τοΰ Κρη¬
  τικού Πελάγου.
  ΕΝΩΘΗΐΚΕ μέ αλλες (ρωνές, προϋπάρχουοες καί με-
  ταγενέστερες, κι έφτασε νά γΐνει έθνικό σαλπΐσμα καί
  λαϋκό έμβατήριο.
  ΕΠ ΝΕ αγώνας, μικρός ϊσως (όπως μας κατηγοροΰν
  μερικοί) μά εύσυνείδητος, ττού τταρ,ά την «μικρότηίτα»
  τού, ένόχλησε πάρα πολύ τούς έπίδοξους νέους
  καταχτητές μας καί τούς έντός είϋαγιογιχών «"Ελλη-
  νες» συνεργάτες τους καί ύττοταχτικούς τους. Καϊ
  τούς ένόχληοε γιατΐ μέ τόν τρόπο αυτόν, ξυπνούσαμε
  τόν Λαό καί χαλούσαμε «τήν πιάτσα» καί τα ΰπουλα
  άνθελληνικά Ισχέδια των καινούργιων έχθρών, ΐτού ήρ
  θαν κουκουλω,μέινοι μέ την λεοντή της «φιλίας» καί
  τής «συμμαχίας».
  ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ είναι γνωστές, τουλάχιστον γιά
  τούς άναγνώστες πού ταρακολουθοΰν ταχτικά αυτήν
  τήν εφημερίδα. Οικονομικάς πόλεμος, λασπολοΥίες,
  ψιθυριομοί, δικαοτικές καί αλλες, διώξεις (ΐτρωτοφα-
  νεϊς στά χρονικά τοΰ Παγκοσμίου, δχι μόνον τοΰ 'Ελ-
  ληνικοΰ Τύπου), προπηλακισμοΐ, άιπειλές καί άρκετά
  άλλα, ττού έ'φτασαν, σέ κάποιο χρονικό Ισημεϊο, πρΐν
  λίγους μήνες, νά κλονίοουν καί τήν ϊδια την ύγεία
  μας·
  ΕΥΤΥΧΩΣ δμως: την κρίσιμη έκείντη ώρα, πού ή άρ-
  ρώΐστεια μας σήμαανε άναγκαστικά αύτό πού άπιδιώκα
  νέ, μέ χιλίους τρόπους, οί ξένοι καί «"Ελληνες» διώ-
  χτες μας, τα πειθήνια δργαναι τοΰ Ίμπεριαλισμοϋ καί
  Σιιονισμοΰ, τό κλεΐσιμο δηλαδίι τής «Αληθείας», δ£ν
  πραγματοποιήθηχε, πρός μεγάλη τους λύπη.
  ΕΚΕΙΝΗ τήν ώρα, ό θεός τής Κρήτης, αύτός πού μάς
  τρ,οστατεύει μέχρι Ισήμερα, έΐστειλε £να άλλον «άιπό
  μηχανής θεό», τόν πιό πολυδιαβασμένο 'Έλληνα
  (πραγματικά 'Έλληνα) Ισυγγραφέα κα διακεκριμένο
  δημοσιογράφο, τόν Κυριάκο Διακογιάννη, πού ανέλα¬
  βε νά συνεχίσει, παίρνοντας την εύθύνη καί μέ μερι-
  κούς άλλους ουνεργάτες (πού τα όνόματά τους ύ-
  , , · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Παράρτιιμα τοϋ Πανεπιστημίου τού ΜεριΛάυτ
  ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΑΝΕΠΙ-ΤΗΜΙΟ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 2Τ0 ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  Μέσα οτήν Άμερικάνικη Βάση Γουρνών
  Παράνομο Άμερικάνικο
  •Πανεπιστήμΐο, λειτουρ,γεϊ
  στό Ήράκλειο! Πρόκειται
  γιά τό Παράρτημα τοΰ Πά
  νεπιστημΐου τοΰ Μαΐρυ-
  λαντ πού λειτουργεί μέσα
  στήν Άμ&ρικάνικη ΒάΙση
  Γουρνων, άρκετά χρόνια
  τώρα, παράλληλα μέ τα
  παραρτήιματα τοΰ ϊδιου Πά
  νεπιστημίου πού λειτουρ
  γοΰν στήν Τουρ,κία (περι
  οχή Άδάνων) καί οτήν
  Δυτική Γερμανία.
  Στήν σημαντική αυτή ά
  πακάλυφη προβαίνει σημε
  ρα ή εφημερίδα μας, ύΊστε
  ρα άπό τόν θόρυβο πού ξέ
  σπαοε τής Άθηνα'ι'κης έφη
  μερίδας «Κυριακάτικη Έ
  λευθεροτυπία» τόγ προη
  γούμενο μήνα.
  Στό «Πανεπιστημίου (τό
  παράνομο κατά τήν 'Ελληι
  "Οπως καταγγέλει ό κ. ΙΝ/Ιιχ. Βενέρπς
  ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ
  ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΡΑΡΙΟ
  Άνοιχτή έπιστολή στις Άρχές τού Ηρακλείου
  Μιά ανοιχτή έπιστολή πρός τίς αρμόδιες Αρχές, τού λεσχάρχη κ. ΜιχάΑη Βενέρπ δημοαιεύομε
  σήμερα. Μί τήν έπιστολή αυτή δικαιώνονται καί επιβεραιώνονται προηγουμενα δημοσιεύματα τής
  «Αληθείας» καϊ ιδιαιτέρα εκεϊνο τό σημείο πού αφορά τήν παραβίαση τού ωραρϊου (στίς 2 μ.μ.).
  Αλλά άς δούμε τι λέει ο ϊδιος ο κ. Μιχάλης Βενέρης:
  Κΰριο·,
  •Από τό 1952 εχω σχέση μί
  τό έπάγγελμα τού Λεσχηάρ
  χου. Γεγονός ότι κατάφερα νά
  έτπβιώσω χωρίς νά φθαροΰν ή-
  θικά στοιχεΐα ποΰ πρέπει νώ £
  χει ό άνθρωττος.
  "Ενα άπό αύτά τα στοιχεΐα
  είναι νά έχω τό θάρρος τής γνώ
  μης ·μου, καί ευθυνής στό 6ά
  ρος της ύπογροοφής όπως, της
  σημερινής μόν άνχ>ικτής έττιστο
  λής. Θέμο πού αφορά τήν
  τήρησιν ή τταραβΐασιν τοΰ
  ώραρΐου λειτουργίας των
  κοπ«στηιμάτον τεχνικών τται
  γνίων, πού ό νόμος καί δια
  τάξεις ρητά άπαγαρεύουν την
  λειτουργία πέραν της 2 π.μ.
  καθ" δλην την έπικράτειαν.
  Κύριοι, όπως καΐ εσεΐς γνωρί
  ζετε, τό Σύνταγμο: των 'Ελλή-
  ν»ν δέν χωρίζει τούς ττολίτες σέ
  Α' η Β' καχηγορΐας. ΊΕξ άλλου
  ή πα,ρ. 1 τού δρθρου 4 θέιλει
  τούς "Ελληνες Τσους ενώπιον
  ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΙΒΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙ ΤΟΝ
  ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗΝ
  Διαβάοαμε τό φυλλάδιον πού
  διανέμει ο Δήμος ώς πρός τήν
  καθαριότητα τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου.
  Πορ' όλον τόν σεβασμόν πού
  τρέφομε διά τό άτομον σας αξι-
  ότιμε κ. Δήμαρχε, δερωτώμεθα
  με ποιό πνευμα εγινε η διανομή
  αυτού τού φυλλαδίου.
  Όταν πολΐτες τού Ηρακλείου
  σας ικετευουν νά επισκεφθήτε
  ορισμενες οικίες στις οποίες οί
  βόθροι ξεχειλιζουν καί τρεχουν
  στους δρόμους με αποτέλεσμα
  να κατατρώνε τους γειτονες τα
  κουνούπια κοί η βρώμα νά πνί-
  γει περαστικούς καί γειτονες,
  Όταν οί άνθρωποι σας λέγω
  αρνούνται νά επεμβουν χωρίς
  τήν γραπτήν αίτησιν των παρα-
  πονουμένων, τί είδους υποδεϊ-
  ξεις ζπτάτε από τούς δημοτες Η¬
  ρακλείου;
  Ποίος θέλει να τσακωθεί με
  τόν γείτονα τού ενώ μπορείτε
  καλλιστα νά επιβαλλετε τήν κα¬
  θαριότητα μέ ένα πρόστιμο,
  στην ανάγκη, στούς παρανομούν
  τες γιά να να σεβονται νόμους
  και συνανθρώπους τους.
  Είναι δυνατόν ένας λογικάς αν
  θρωπος νά διακινδυνευει εχθρό-
  τητο μί γείτονες;
  Καί μίαν ερωτήση κ. Δημαρ-
  χε:
  Ποσες φορες δεν εδιστάσατε
  να σκυψετε καί νά μαζεψετεάχρη
  στα αντικειμενα απο τούς δρό¬
  μους για νά τα ριξετε σε δοχεϊα
  απορριμμάτων;
  Αυτή είναι η εκτίμησή σας
  πρός τους συμπολίτες σας;
  Επειδή υπαρχει η πιθανότης,
  κ. Καρελλη να μην βρίσκεται κον
  τα δοχείον απορριμμάτων, ειση-
  γουμαι να μοιράζει ο Δήμος ειδι-
  κα σακουλια στο κοινο τού Ηρα¬
  κλείου, γιά το μαζεμα σκουπι-
  διών «από τούς αρίστους πολίτες
  τής πολης μας». θα γίνει καί με
  γάλη οικονομία στόν Δήμο διότι
  αυτομάτως καταργουνται οί οδο
  καθαρισταίϋ!
  Καί λίγη σοβαροτης δεν βλά-
  πτει: Οί γατες μέ το να μην δια-
  βαζουν, εχουν διαφορετική ιδεα
  για την καθαριότητα κ.λ.π. κ.λπ.
  Καί
  Πεταξετε τήν διαβασμένη εφη
  μεριδα η και την αδιάβαστη άν
  προτιματε......
  Φθηνο χιουμορ και σε ακατάλ
  ληλο χώρο.
  Ηράκλειο 3—10—80
  ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ
  τοι» νομου,
  Ή παρ, 1 τοΰ άρθιρου 2 ύ
  ποχρεώνει την πολιτεΐα να σέ
  6εται κα! νά ττροστατύεει τήν
  άξία καί τό δι«αΐωμα τοΰ κάθε
  πολίτη.
  Μέ τόν σνλλογισμόν αύτό
  καϊ την ίδική σας άδέκαστη
  γνώμη (ττιστεύω στήν άντιμετώ
  ττιση τού προδλήματος διότι,
  είναι σοδαρό νά ύπάρχουν νο-
  μοαγεΐς και έξυττνάκη&ς πού
  κατά συνεπεία φέρουν τόν άθέ
  μιτο συναγωνισμό, Π.χ. δταν
  διακόπτω την λειτου.ργ!α
  τοθ καταστή ματός ,μου — 2
  μ.μ. — οί πελατες μόν πολλές
  φορές ψάχνουν νά δροΰν χώρο
  πού διανυκτερεύει πού τόν 6ρ1
  σκουν σέ χώρους διαφόρων
  Συλλόγων ή καταστή μάτων.
  'Αττοτέλίσμα. Ο! —ρώτοι,
  δηλ. οί νομοταγεΐς να δεινοττα
  θοΰν κα! οί δεατεροι νά κομπά
  ζουν κ α! νά πλουτίζουν. Έν κα
  τακλείδι άξιότιμοι κυριοι, πι
  στεΰω ΑΡΧΑΙ καί 'Αρχούμενοι
  μέ άμοιβαΐα καλή θέλησι μπο
  ρούμε, νά βοηθήσοωμε να λείψη
  τό κακό τοΰ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΣΥ¬
  Ν ΑΓΩΝ ΙΣΜΟΥ
  ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
  νίκη Νομοθεσία) διδάοκον
  ται μαβήματα Ίστορίας-
  Ψυχολογίας, Κοινωνικών
  έπιΐστημών καί Άνθρωπο
  λογίας. Πρίν άπό μερικά
  χρόνια διδάσκονταν ομως
  καί <5λλα μαθήματα, όπως Φυοικής, Μαθηιμαιτκών, 'Α στροφυσιΐκίίς καί Ήλεκτρο νίκων. Οί «φοιτητές» πού παρα κολουθοΰν αύτά τα μαβή ματα άνέρχονται αυτή τή ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ Ψ.ΛΑΚΗΣ στιγμή σέ 40, άπό τούς ό ποίους οί ιπεριΐσσότεροι εί ναι 'Αμερικάνοι στρατιώ τες ένώ, πιθανώς ύπάρ χούν καί 2 ή 3 "Ελληνες. Ήρ,ακλειώτες φοιτητές αυτή τή στιγμή (ιέκός των Έλλήνων εργαζομένων ιστή Βάση, πραγμα πού δέν μπορέσαμε νά έξακριβώ σουμε) ύπάρχουν λΐγοΐ στό παράνομο «Πανεπιστή μιο». Πρίν άπό λίγα χρό νια δμως «ροιτοΰσαν άρκε τοί στά τμήματα τής Φυϋΐ κης των Ήλεκτρονκκών καί των Οικονομικήν. Μερικοΐ άιπ' αύτούς ου- νέχισαν τίς σπουδές τους στήν Άμερική Υΐά ένα ίί ένάμιου. χρόνο καί κα.'ό πιν έμφανίΐστηκαν στήν Έλλάδα μέ «δοκτορά» καί 1«6αιπλώματα* Βεβαία δέν μας έκπλήσ σει τό γεγονός πού γιά μιά άκόμη φορά καταπατοΰν ται οί Έλληνικοί Νόμοι· Χρ,έος δμως αυτής τής έφη μερίδας είναι νά καταγγεί λει κι αυτή τήν παρανομία τιού τιροστίθεται στίς τόϋες αλλων των «ΰυμμάχων» μας... Γιά λόγους ύγείας τού Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΦΕΥΓΕΙ ΙΑΝΑΣΤΟΕΙΩΤΕΡΙΚΟ Ο ιδρυτης τής «Αλήθεας» Μα νόλης Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) τού οποίου, ώς γνωστόν, η υ- γεϊα έχει προσβληθεί από καιρό σοβαρά, ξαναφεύγει στό εξωτε- ρικό, όπου εϊχε παραμείνει επί τε τράμηνο καί από όπου είχε επι¬ στρέψη στό τέλος τού Αυγού- στου. Στό διάστημα αυτό, από τής επιστροφής τού μέχρι σήμερα, Γιά τα σταφύλια ΜΕ ΤΟΥΣ - ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή διεύθυνση Γεωργιίας Νο Νομαιρχίας Ηρακλείου άνακοι νώνει πρός δλους τούς ένδιαφε ρομένους δτι ιμέ κοινή άπόφα ση των Ύιτου,ργών Δηιμ. Τάξε ως, Γεωργίας? Έμπορ!ου κα! Συγκοινωνίαν ένεκρίθησαν τα εξής προκειμένον νά διευκολυν θεΤ ή ά-ορρόφηρη τής ττλεονα σματικής τταραγωγής σταφυλι- ών εσοδείας 1960 1) Ή χορηγήση σέ μικ,ροττω λΓΐ,τές κατ' έξαΐιρεση άδειών πω λήσεως σταφυλιών μέχρι 30) 11)1 960 σέ άστικά κέντρα της χώρας. 2) Ή μέχ,ρι της Τδιας ήμερο ΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ μηνίας μεταφορά σταφυλιών μέ φορτηγά αΰτοκιίνητα IX καΐ πέ ραν των Λρίων τού Νομοΰ πού ϊσχύει ή αδεία κυκλοφορΐας των γι άπευθείας λΐανική τττοληση ά πό τούς ιδιοκτήτας των αύτοκι νήτων. 3) Ή μέ,χρι 30) 11) 1980 έ λεΰβερη κυκλοφορΐα τίς Κυρια κές καί ήμέρες γενικήν άργίας, στό 'ΕΞΘνικό όδικό δΐκτνο φορ τητ/ών αύτοκινήτων ττού μεταφέ ρουν σταφύια γιά τίς άγορες έσωτερικοΰ ή εξωτερικόν. ΑΠΟ ΤΗ Δ)ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙ¬ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συνέχιζε τή θεραπεία τού στό Διαβητολογικό Κεντρο τού Νο· σοκομειου «Αλεζάνδρας» των Α' θηνών, υπό τήν παρακολουθή ση τού Καθηγητή κ. Ράπτη κα άλλιον γιατρών. Αυτή τή φορά ο Μάνος Χά ρης πηγαίνει στήν Αυστρία γιό νά ολοκληρώσει τόν κύκλο τή θεραπείας τού, τήν οποία, φυσι κά, θά ήταν εγκληματικό νά δια- κόιμει αυτήν τή στιγμή στά μι- σά, μετά τήν τόσο ικανοποιητι- κη εξέλιξη πού είχε η όλη πορεία τής υγείας τού, στό διάστημα πού παρέμεινε στή Βουλγαρία. Ο Μάνος Χαρής πρόκειται νά φύγει σήμερα Δευτέρα μέ τήν «Ολυμπιακή» γιά τήν πρωτεύου- σα τής Αυστρίας, τήν Βιέννη. ΣΑΝ ΑΥΡΙΟ ΠΡΙΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΕΟΣ ΟΛΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ Η ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΑ αυτή τρα6ήχτηκε σάν αΰρΐο πρίν δέκα ακριβώς χρόν'α, στίς 4 Νοεμβριού τοΰ 1970. Εί κονίζει τρείς κρατούμενους τής Δΐχ/τατορίας, πού τούς μεταγάγανε άπό την Άλεξανδρούπολη στή Σαμοθΐρά- κη, πάνω στό καράβι πού τούς μετάφερνε ιστόν και- νούργιο τόπο έζορίας. Άπό τα άριοτερά πρός τα δεξιά είναι: ό "Αριστείδης Μτΐουλοΰκος, σήμερα Βουλευτής τοϋ ΠΑΣΟΚ, ό στρατηγός Καλαράκης, ττρώην άρχη- γός τής ΥΠΕΑ καί ΐσήμερα στρατ·ωτικός σύμβουλος τοίό ΠρθωυΒτουργοΰ καί ό δικηγόρ,ος Κλάδος, πού δικη γορεϊ σήιμερα στά Χανιά. Είναι τρείς ανθρωποι μέ ξε- χωριστή ό καθένας πολιτική θέση, όχροΰ ό πρώτος εί¬ ναι τοϋ ΠΑΣΟΚ, ό δεύΐτερος προσφέρε' τίς πολύτιμες ύπηρεσίες τού οτήν Κυβέρνηοηι τής Δεξιάς καί ό τρί- τος είναι στέλεχος τής ΕΔΗΚ. Καί οί τρείς δμως, έκεί νΐ) τήν έποχή, είχαν έζισωθεΐ πολιτικά, άφοΰ ή Χούν- τα τούς είχε ΐσοπεδώσει τίς πολιτικές τους θέσεις καί τούς είχε επιβάλλει τήν βία των δπλων. Σήμερ,α, πού ό καθένας μπορεϊ, πρός τό παρόν, καί έκφράζει τούλα χιΐστον τίς πολιτικές τού θέσεις, είναι σκότημο νά ξα- ναθυμηθοϋμε τό νόημα τής φωτογραφίας καί στίς πο- νη,ρές καΐ έπικίνδυνες μέρες πού ττερνοϋμε καί θά πε ράσωμε, τα παθήματα νά γίνουν σέ δλους μαθήματα. "Ολοι οί Ελληνες Πατριώτες, όπως οί παραπάνω εί- κονιζόμενοι, άνεξάρτητα άν άνήκουν οέ διαφορετι- κούς πολιτικούς — κομματικούς χώρους, έχουν έθνικό χρέος νά προσέζουν καλά τίς κινήσεις τους, γιά νά μην ξαναπεράΐσει ποτέ στήν Έλλάδα ή Διχτατορία πού ώρ γάνωσαν οί Άμερικανοί τότε στή χώρα μας καί •"ίρό- σφατα στήν γε'τονικήι Τουρκία. "Οπως έπανειλημμέ- να ^χομε γράφει καΐ τονίσει, οί Άμερικανοκΐνητες Χοϋντες δέν διακρίνουν, δταν έπιβάλλονται, τίς έλευ θερίες των προσώπων άνάλογαι μέ τίς κομματικές πε- ποιθήσεις τους καί οί -Νατο'ίκές Βάσεΐς δέν ξεχωρίζουν οτίς ώρες τοΰ πολέμου πού κάποια μερά θά έπ'φέρουν τα θύματά τους άνάλογα μέ τίς κομματικές ίδεολογίες τους. Σ" αύτές τίς περωττώσεις ό ήθικός ί ό φ·υσ·κός θάνατος ϊΐσσπεδώνει τίς κομματικές διαφορές. Νά γιά ποίον πρόοθετο λόγο θά πρέπει νά προσέξουν καλά οί προσωπικότη,τες τοϋ τόπου μας^ άνεξάρτητα πολιτικών θέσεων (άκόμη καί οί λίγοι έντιμοι πού ύπηρετοΰν τήΊ Δεξιά, δπως ό σρατηγός Καλαμάκης) γιά νά μην πέ Ισουν καί οί ΐδιοι καί ό όλόκληρος ό Λαός μας στά έπι- κίνδυνα δόκανα πού μας στήισανε ί|δη οί Άμερικανο- νατοϊκοί τταράγοντες, τα έκτελεστικά δηλαδή δργανα τοΰ Ίμπεριαλισμοΰ καί Σιωνισροΰ. Μ· Χ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ; «Όριομένα δικαιώματα πού προβάλλει ή Τουρκία στό Αίγαϊο, εϊναι συζητιίσιμα» Αύτη την άντεθνική διακήρυ ξη £κα·με δημοσία ό Πρωθυ ποι»ργός της 'Ελληνικής Κυβέρ νησης τό 1 976 χωρίς ν* άνα λογισθεΐ τίς εύβύνες πού έπωμί σθη μέ τή δήλωσή τού αυτή £ ναντι τοΰ 'Έθνους κα! τής έδα Αναπτύξη καΐ 'Αποκέντρωση στόν έλληνικό χώρο Η ΟΙΚΟΙΜΙΜΝΪΗ ΠΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΝ Τού κ. Άρχόντη Παπαποστόλου, είδικοΰ τοϋ Παν)μίου ΙΜανσί Η ιδρύση καί λειτουργία ιατρι κων σχολών, σχολών αδελφών νοσοκομων και νοσοκομείων στίς περιφερειες της Χώρας τοποθε- τει, επί τελους, σε ορθή περιφε- ρειακη βαση ενα προβλημα τομε ακου προγραμματισμού. Η παρε- χομενη οικονομική παιδεία είναι ένα αλλο. Βασικό θέμα είναι η χωροθετηση της. Στή Δυτική καί Ανατολική Ευρώπη πόλεις ό¬ πως η Πάτρα, ο Βολος, το Ηρά¬ κλειο. η Καβαλα, το Αγρίνιο, η Καλαματα, η Μυτιλήνη, η Λαμία, τα Ιωάννινα οί Σέρρες κ.λπ. δέν νοούνται χωρίς Σχολές Εμπο- ρίου καί Βιομηχανίας. Περιφε- ρειακή αναπτυξιακή προσπα¬ θεία χωρίς δημιουργία τοπικών φυτωρίων, πνευματικού καί επι- στημονικού δυναμικού, τα ο¬ ποία αναπτυσσόμενα θά δώ- σουν ζωή στον περιβάλλοντα χώρο θεωρούνται προ'υ'ποθε- σεις 5ΙΝΕ αυΑ ΝΟΝ για τόν εντοπισμά, τή μελέτη καί τήν ε- πίλυση των προβλημάτων μιάς περιοχής. Η συγκεντρώση ολων των οί κονομικών σχολών στήν Αθηνά — Πειραια καί θεσσαλονίκη (10Όο)ο των φοιτητών) θέτει αμεσο προβλημα ανακατανομής καί ορθής χωροθετήσεως. Οί μελετηταί καί ερευνηταί τής οι- κονομικής ζωής καί των κοινω¬ νικών φανομένων πρέπει νά δια- σπαρούν σ' όλο τόν ελλαδικό χώρο, γιά νά βλέπουν τα προ- βλήματα καί τίς ανάγκες των πε- ριοχών τους καί νά πάσχουν γιά τήν πρόοδό τους. Η χρησιμο- ποίηση των επιστημόνων (καθη γητών, επιμελητών, βοηθών) καί των φοιτητών για ερευνες στίς ιδρυομενες σχολες θα τίς καθιερώσει και θα ετοιμασθεί α- πειρο ερευνητικο υλικό γιά ολο- κληρωμένες μελέτες πού έχει α¬ νάγκη η χώρα γιά χρηματοδοτή σεις τα προσέχη χρόνια από κε- φάλαια τού εσωτερικου καί ε- ξωτερικού. Η διερεύνηση τομέ- ων καί κλάδων, η συγκεντρώση καί επεξεργασία στοιχείων, η • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 4 φικής άκεραιότητας τοϋ ΑΙγαΙ ου μας. Μέ ττίν παραδοχή αυτή της ΰτταρξης δηλαδή τουρκικών δι καιωμάτων οτήν ύφαλοκρηπίδα κα! τόν έναέριο ιχ,ώρο τοΰ Αί γαΐον ή Έλληνική Κυδέρνηση συμφωνεΤ μέ τίς τουρκικές άττε κτατικές βλέψεις στόν εθνικόν μας χώρο. "Ετσι δυστυχώς οί απόφεις τής 'Ελληνιιοής Κυβέρνησης ίτον τϊζονται μέ τίς άπόψεις καΐ τα σχέδια τοΰ διεθνοΰς σιωνιμασο νισμοΰ στό ΑΙγαΐο πού είναι ή αμφισβητήση τής ΊΕλληνικής κυ, ιαρχιας επ! τοΰ ΑΙγαϊου. Περΐ τόν αξονχΐ δέ αύτό κι νεΤται ά—ό τό 1976 ή ττολιτι κή τήζ 'Ελληνικής Κυβέρνησης "Η προσφύγη στόν ΟΗΕ καί τό δικαστήριο τής Χάγης πού εγινε λόγω τής προκλητι- κής παραδΐασης των χωρικών μας υδάτων άπό τό «Σισμ!κ>
  (Ιούλιος 1970) 8έν ήταν ιμό
  νο έλιγμός ύποχώρησης άλλό:
  κα! άναγνώρισης τής ύπαρξης
  τουρκικών δικαιωμάτων στήν ύ
  φαλοκρηπΐδα καϊ τόν έναέριο
  χώρο τού ΑΙγαΐον μας.
  Ή αστοχη άλλά μελετημένη
  προσιρυγή στό δικαστήριο τής
  Χάγης άπτετέλεσε διεθνη διακή
  ρυξη ΰτταρξης "Έλληνοτουρκι
  κης διαφοράς στό 'Ελληνικό
  'Αρχιπέλαγος.
  "Εκτοτε τα χωρικά μας ΰδα
  τα και ό έναέριος χώρος μας
  μέι τίς άλλεπάλληλες τουρκικές
  παραβιάσεκ; έχουν γίνει ξέ
  φιραγο άμπέλι.
  Σ' αυτή δέ την π.ροκλη(τικό
  τητα των τουρκικών παραδιάσε
  ών τοΰ έθνικοΰ μας χώρου ή ά
  πάντηση τής 'Ελληνικής Κυβέρ
  νησης είναι ττάντα ή άνοχή, ή
  ιπτοχωρητικότητα καΐ ή άδρά-
  νεια πού έντάσσεται στά πλα!
  σία τής πολιτικής έθνικής μει
  οδοσΐας γιά τό ΑΙγαΤο μας.
  ΟΙ παραχωρήσεις δέ ώς πρός
  τάν έναέριο χώρο τοΰ Αίγαίου
  μέ την καταργήση τής άμυντι
  κης θέσεως τοΰ άεροδροιμ!ου
  Λήμνου κα! τήιν καταργήση
  τού άεροδρομΐου Λήμνου — Μυ
  τιλήνης — Χΐου ι— Σάμου, £
  χούν φθάσει μέχρι τοΰ ση.μει
  ου νά παρέχεται ή δυνατότητα
  στήψ Τουρκία νά αΐφνιδιάσει
  τίς "Ένοπλες Δυνάμεις τής 'Ελ
  λάδας, ν' άπτειλεΐ τ* άνατολι-
  κά νησιά τοθ ΑΙγαιοι/, καΐ νά
  έλέγχει τίς θαλάσσιες σνγκο
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλτδπ
  ω
  ο
  ςο.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Σύσκεψη της Έταιρείας βεάτρου
  τό περ. Σάββατο στήν Ιεραπέτρα
  Τό πρόγραμμα τής φετεινής χρονίας
  Στό Δημαρχεΐο τής Ιεραπέ¬
  τρας π,ραγματοποιήθηκε τό ά
  ττόγευμα τού1 περασμένου Σα6-
  6άτου συνεδρϊα τού Διοικητι-
  κού Συμδουλΐου τής Έταιρείας
  ©εάτρου Κρήτης, στό όποϊο με
  τέχουν, ώς γνωστόν, καΐ έκπρό
  σωτττοι τής Τοπικής Αύτοδιοική
  σεως Κρήτης. Στή συνεδρία τής
  Ιεραπέτρας εΤχαν κληθεΐ έττϊ-
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νό> έτατύχετε μιά πραγματιχή βύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως ή ένοηαάσεως;
  ΈπισκεφθΓΐτ.β μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περΐττπυση·
  Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεοτπκή έξυ—ρέτη-
  οη, άλλά τό συμφέρον χϊ|ο ηελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφορος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  μεσιτΑΥορα
  ΜΑΡΟΥΣΗΙ Π-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 (πλατεϊα Κόρακα)
  ΤΗΛ. 224-888 καί 286.403
  • " ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
  Μικρά καί μεγάλα σέ δλες τις περιοχάς τού Ήρακλεΐϊ
  ου σέ τιιμές λογικές
  ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
  Αύτοτελή μέ όριστικά σνμδόλαια, σέ φαρδεΐς δρόμους
  •—■ Φώς Νερό — Τηλέφωνο — και κοντά: στήν συγκοινω
  νια. Τιμές εΰκιαιρίας.
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  Έτοιμοπαράδοτα: "Αρίστης κτασκευής καΐ υπό κατα
  σκυεήν των 1—2—3—4 καί 5 δωματίων στό κεντρο κα!
  τηροάστεια σέ συμφερούσας τιμές καϊ εύκολίες πληρωμής.
  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  Στό Μασταμπά — Θέρισσο — Κατσαμπά — 'Ατσα-
  λένιο Άγιο Ίωάννη Καμίνια σέ τιμές εύκαιρίος.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Έτοιμοπαράδοτα καϊ υπό κατασκευή. Στό κεντρο κα!
  προάστεια σέ λογικές τιμές.
  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
  'Ελαιόφυτα — 'Αμπέλια άττό 1300 στρέμματα πλησ!
  όν τοΰ "Ηρακλείου ποτιστικά καΐ ιμή.
  ΠΑΡΑθΑΛΑΣΙΑ
  Πλησίον τοΰ Ηρακλείου καθώς καΐ σέ δλη την Κρήτη
  στίς πιό μαγευτικές τταραλΐες σέ τιμές ένδιαφέρουσες.
  ΜΕΣΙΤΑΓΟΡΑ: Συμφέρουσες Αγοραπωλησϊες
  Πληρ. τηλ. 224888 — 286403 — 222661
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦
  σης κα! πήραν μέρος ό Δήμαρ
  χος τής πόλεως κ. Μυγιάκης, ό
  Γραμματέας τοΰ Δημοτ.ικοΰ
  Συμβουλίου κ. Χαραλαμττάκης
  και έκπιρόσωποι των πτοπικών
  πολιτιστικών φορέων,
  Συζητήβηκε τό καλλιτεχνικό
  πρόγιραμμα πού θά εφαρμόση
  ή ΕΘΕΚ κατά την αρχομένη
  χειμερινή περϊοδο, τόσον αΰτο
  τελώς, οσο καί ώς φορέας τού
  Ήμικρατικοΰ Θεάτρου Κρήτης.
  Τα πρόγραμμα αύτό θά είναι
  πλουσιότερο άπό κάθε αλλη
  χρονιά. Τό Συμβούλιο τής Ε
  ΘΕΞΚ άποφάσισε την πρόσληψη
  τΓ,ς κ. Ελπίδας Μττ,ραουδάκη,
  ώς Καλλιτεχνικον Διευθυντού
  τής ΕΘΕΚ. 'Ετσι, μέ τό διορι
  σμό καί τοΰ κ. Δημ, Πρηγορό
  πουλου ώς Διοικητικοΰ Διευθυν
  τού ή ΕΘΕΚ ττλαισιώνεται μέ
  δασικά στελεχη. Τό Συμβούλιο
  άτττοφάσισε έττίσης νά πραγμα
  τοποιηθεΐ Γεν, Συνέλευση των
  μελών τής ΕΘΕΚ στό Ρέθθμνο
  την Κυριακή, 23 Νοεμβριού.
  Την Κυριακή, ό Π,ρόεδρος
  και τα μέλη τοϋ Διοικητικόν
  Συμβουλ!ου τής ΕΘΕΚ ττη,ραν
  μέρος στίς έκδηλώσεις των άτττο
  καλυτττηρϊων τής προτομής τοΰ
  μεγάλου Κρητός Πατριάρχου
  Μελετίου Μεταξάκη, ττού έγιναν
  μέ πρωτοβουλϊα τής Μορφωτι-
  κής Στέ,γης Ιεραπέτρας, ή ό
  ποία ττροεδρευεται άπό τόν κ.
  Γ. Μαρκόπουλο, Α' Άντιπρόε
  δ,ρο τής ΕΘΕΚ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδος Μαρογΐώργη 5)
  «Η ΑΛΗθΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρίτης 5
  Παλαιά Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώστας Κα66αδίας
  Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  τόν
  <ΓΧΟ σηίτι (τας... ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟΣΙΦΩ ΝΑ δυΝΟΑΙ. • Αιρθονο ζεστό νερό όλο τό 24ωρο. • Χαμηλό λογαριασμό τής ΛΕΗ. • Η αξία τού εκπίπτει από τό φο ρολονητέο εισόΛημά σας. • Μπορείτε νά τόν αποκτήσετε μ έ δάνειο από τίς νράπεζες πού εξοφλεϊται σέ τρϊα χρόνια. Λ. ΙΚΑΡΟΥ - ΠΟΡΟΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΚΒΙΙΒΗΙΙΗΗΒΙΗΙΒΙΜΙΙΙΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ Ή εκθέση φωτογραφίας τοΰ Γιώργου Μάρκογλου Κριτικό σημείωμα τού ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ Ασφαλώς λίγες φορές ,μπο- ρεΐ νά Θαυμάσει κανείς πολΐτι στικά γεγονότα σάν την εκθέ¬ ση φωτογραφίας τοΰ Γιώμγου Μάρκογλου πού γΐνεται αθτέ'ς τίς μέρες στόν Άγιο Μάρ<ο Θύμισες νοσταλγίες, άνθρώ πινα συναισθήματα, ξυπνοΰνε καθώς τριγυρίζεΐ' κανείς άνάμε- σα σέ πρόσωητα έποχών περα σμένων πού κοιτάζουν κατάματα λές καΐ τείνουν χερι βοηθείας, λές καί γυρεύουν την εύκαιρΐο: νά άναρριχηθοϋν, νά ξεφύγουν άΐπά τή ληθή τού χρόνου, νά σττάσουν τίς ταφόττετρες καί νά ξαναδοΰνε τόν ήλιο. Πρόσωπα σκαμμένα σμιλεμέ να άπό τό διάδα τοΰ χρόνου, προσ&ϊττα άκίνητα, έκφραστικά μέ τή ζωντάνια τής ξεχασμέ- νης νιότης ή άκόμη, την καρτε ρικότητα, την ΰιπομονή, τό κου ράγιο νά μένουν μετέωρα μέσα στόν ΐδιο τό χρόνο πού τα έ στειλε στήν ■'Αχε,ρουσίσ. Σπϊτια τοπΐα, πόρτες, κα- πνοδόχοι καί πρόσωστα εΤναι ή φωτογ,ραφία τοΰ Μάρκογλου ή μήπως είναι συνάμα καί ή έπτο χή μας ττού σβύνει μττροστό: στούς δγκους τού τσιιμέντου, μπιροστά στήιν τρομακτική πο- ρεια των ττυραυλων τοΰ 20οΰ αίώνα μας; Δέ,ντρα χινοπωριάτικσ, ποΰ δείχνουν άνεπαισθητα, ΐσως μιά τάση, πεσσιιμισμοΰ, η σέ τελική άνάλυση καθρεψτίζουν μιά άκόμη π,ραγματικότητα. Ή πιστάτητα τοΰ φωτογραφικοΰ φσκοΰ μεταφέρει τόν θεατή σ' άλλσυς κόσμους καϊ ταυτόχιρο να στέλνει μηνύματα τόσο αν θρώπινα. Τί άλλο μπορεΤ νά εί ναι τα δυό χέρια πού θυμίζουν μωσαϊκό άιττά την ττοικιλομορ- φΐα των ρυτίδων, ή τ! μπορεΐ νά είναι τό παραπονιάρικο βλέμμα τής συνταξιοΰχου άγίρό τισσας; "Ομ«ς ή «ξ£νάγηση» στήν έκ Υνωριστε μά<: δϋΡΕΚ ΜΑΡΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Χαρτί υγείας ΕίΙΤΕ κιβώτιο 40 ρόλων Δρχ. 490 ΑΖΑΧ υγρό άσπρος σίφουνας 79 Ο γρ. » 39 Αποσμητικό χώρου ΑΕΗΟΒΕί » 40 Γάντια κουζιναι 1.υδ8ΕΧ » 28 Γάλα ΒΕΒΕίΑΟ Ζ 12 » 128 Σαλάμι βραστό ΒΕΚΚΑ τό κιλό » 90 Κρέας χοιρινό βΙΙΛτΆ 200 γρ. » 45 Κρασί Ροτόντα Μπουτάρι 2 λίτρ » 105 Σαμπουάν ννΕΙ_Ι_ΑΡ0Ν 500 ΟΒ » 110 Κολώνια Μυρτώ 200 γρ. » 65 ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ 1) ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 56 τηλέφ. 283327 2) ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 18 τηλ. 282774 ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μμ. καΐ 4-30—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκακρινοΟ — Γαβαλάδατν 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρβίου: 287.366 ΤΗΛ·: Οίκίας 224 608 ΠΑΡΑθΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ· 289-021 "Ολα προσεγμένα — "Όλα φβέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡ1Α ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ι ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ- ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΑΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΟΛΟ ΤΟ ΧΕΪΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΪ, ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ. ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796 !■*■■■■■■■■ϋ■■■■■■■■■■■■■! !■■■■■■■■■■ ►♦♦♦ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΡΕ- 4ί, όλα τα αξεσουάρ. Πλι>ροφ. τηλ. 221-135 ύρες
  γραφείου.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Δακτυλογραφήσεις —
  Πολυγραφήσεις, Μαθήμα-
  τα Δακτυλογραφίας
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ-
  ΝΩΛΗ
  Χάνδακος — Εύγενι-
  κοϋ 2 έναντι εφημερίδος
  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ»
  θέση τοΰ Γιώργου Μάρκογλου
  δέν τελειώνει. Στό δλέμμα τού
  Γεραττετρίτη Ιε,ρέο: μέ τα: κάτα
  σττρα γένια, βλέπουμε χιλιά
  δες βλέμματα, τό δικό μας Τ
  σως αύριανό βλέιμμα. Στά ρο
  ζιάρικα χέιρια, τα χέρια δλων
  των δουλίυτάδων καϊ στά χινο
  πωριάτικα δέντρα, την έλπίδα,
  την Ανοίξη.
  Πέρα άττ' δλα καί ττάνω
  άπ' δλα ό Γιώργος Μάρκο
  γλου είναι καλλιτέχνην. Και
  σάν καλλιτέχνης δέχεται τόν
  άνθρώητ,ινο τταράγοντα τόν με
  τουσιώνει μέ τόν δικό τού δμορ
  φο τρόπτο σέ μήνυιμα καί τόν
  παραδϊδει πίσω στόν άνθρωπο.
  Αϋτό ό «τρόττος» εχει σημα
  σία ίδιαϊτερη στόν Γιώργο Μάρ
  κογλου. Γιατί δέν είναι φιλολο
  γΐα οΰτε ζωγιραφική νά σμιλεύ
  εί και νά ώραιοττοιεί, νσ: δια
  μο,ρφώνει ή νά άλλάσσει τα
  πράγματα. Είναι ή Τδια ή προ:
  γματικότητα, όπως την δίδει ό
  φακός, όπως ύπάρχει τριγύρω
  μας.
  Συγχαρητήρια
  ΝΙΚΟΣ ΨΙ ΑΛΚΗΣ
  Γαννηγ Π Χουζουρακησ
  ΑΠΟΘΗΚΗ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ.ν.
  ΤΗΛ. 28 7768
  ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ4 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ )
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΓΥΝΑΙΚΑ
  Η ΓΥΝΛΙΚΕΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ
  Γράφει ή Αλίκη Ε. Διαλυνά
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
  ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  θριαμβευτική ύΐτηρξε ή
  τελευταία καλλιτεχνΐική
  περιοδεια τής Δηιμοτικής
  Χορωδίας Ηρακλείου
  Ή Χο,ρωδια μας, υπό τή
  διεύθυνση τής κ· Αΐκατερϊ
  νης Τσαγκαράκης εδωσε ου
  ναυλία στήν Κερκύρα τό
  περασμένο Σά66ατο 25 Ό
  κτώβρη καί στά Τρΐκαλα
  την περασμένη Δευτέρα-
  προσκαλεσμένη άπό τούς
  Δήμους ,μέ ^ρ,γα Χατζιδά¬
  κη, θεοδωράκη, Λεοντή
  Χουρμούζΐου, ριζιτικα κ-ά".
  Καί ιστϊς δυό πόλεις τό
  κοινό — ιδιαιτέρα εύαίσθη
  το θά π,ρέατει νά σηιμειωθεϊ
  — έπευφήιμησε Τό συγκρό
  τημα γιά την άρτιότη,τα
  τής έκέλεσης τοΰ πραγράμ
  ματος
  Χαρακτηριστικό εΐνα ιτό
  τηλεγράφημα πού έΤστειλε
  ό Νομάρχης Κερκύρας κ.
  Σπύρος Τοϊρκας στό Δή-
  μαρχο κ. Μαινόλη Καρέλ-
  λη:
  «ιΚύριε Δήμαρχε θερμό-
  τατα συγχαρητηρια γιά
  την Ήρακλειώτικηι Χορω1-
  δία πού είχαμε την εύτυ
  χία νά άκούσουρε άιπόιφε
  στήν Κερκύρα. Παρακαλώ
  νά διαβιβάΐσετε τούς θερ-
  μούς χαιρετισμούς στό Δή
  μοτικό Συιμβούλισ "Ηρα¬
  κλείου Υΐά την ύπέρρχη
  Κρητική 6ραδυά πού μας
  προσφέρατΕ άιπόφε. θυμοΰ
  μαι πάντα μέ ίδιαίτερη συ
  γκίνηοη την άλύγιστη
  Κρή/τη καί τό λαό της>
  ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη-
  ματικής Σχολής παραδίδει μαθή-
  ματα σέ μαθητές Γυμνασϊου —
  Λυκεϊου καί γιά πανελλήνιες εξε-
  τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ —
  ΟΎΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ.
  Επιτυχία εξασφαλισμένη —
  Τιμές λογικές.
  Πληροφορίες 232017.
  Τό νά λέμε δτι τό Γυναικεΐο
  'Απελευθερωτΐ'Κό Κινημα εΤναι^
  μικροαστικό εΤναι ίσχυρισιμός
  συνοτΓτικός, χορίς ΰττοχρεώσεις
  ποΰ δμως, πάντα έτταναλαμβά
  νεται. Τό Κΐνημο: στό μεγαλύ
  τερο μέρος τού είναι συνθεμέ-
  νο άπό γυναΤκες «μορφωμένες»
  των μεσαίων τάξεω'ν κα! άνα
  τττυχθηκε σέ μία χώρα (ΗΠΑ)
  πού ή μορφώση, ά—οτελεΐ ΰψι-
  στη· φιλοδοξΐα καΐ οί δυνατότη
  τες γιά την ά—όκτησή της πε
  λώριες καϊ πολυποίκιλες δσο
  ποτέ άλλοτε σέ προηγουμένας
  έποχές, καϊ δπου οί γυναΤκες ά
  ποτελοΰν τό 4ΐ2ο)ο των φοιτη-
  τών των δύο πρώτων έτών τοΰ
  πανεττιστημϊου. Οί άλλαγές
  τού έκπαιδετυικοΰ συστήματος
  και τα καινού,ργια έπαγγέλμα-
  τα έ'χουν ασκήσει βαθυτατη έ
  πϊδραση στίς γυναϊκες. 'Εκτός
  άττό τό διδασκαλικό κλάδο( οί
  γυναΤκες δέν εΤχαν ποτέ μπεΐ
  στά άττοκλειστικά διανοουμενί-
  στικα έπαγγέλματα των ύτταλ
  λήλων διοίκησης, των Βουλευ-
  τών, των δικηιγόρων, των ίερω
  μένων κλπ, ΚατέΊχοντας τώρα
  μιά μορφώση, χωρίς πολυμε-
  λεΐς οίκογένειες, όλοφανερα
  σπρωγμένες £ξ|» άττό τό σπιτι
  κό τους χαρή στήν τεχνική .μορ
  ΨΠ ττ)ς ζωιής# ριγμένες κατανα
  λοϊτική κοινωνΐα, αύτές οί γυναϊ
  κες κατευθυνονται αύτόματα
  πρός τα έπαγγέλματα πού προ
  σφατα δη,μιούργησε ή Βιομηχα
  νϊα, Και ίσως εΤναι ή άπεριόρι
  στη αναπτύξη αυτών των Βιο-
  μηχανιων πού πρόσθετα άνοιξε
  τίς ττόρτες των άμερικάνικων
  πανετΓΐστημΐων στίς γυναΤκες:
  ή χαρή των γυναικών ταιριά-
  ζει ιδιαιτέρα στί·ς άστροοφτερές
  κατώτερες θέσεις τής Βιομηχα
  νΐας των μέσων έπικοινωνίας, δ
  πως όλοφανερο: οί γυναΤκες εί
  ναι ττιό προικισ,μένες σάν προ
  γραιμματϊστριες ήλεκτρονικών
  ΰπολογιστών καί γΐά έπτιστημο
  νικά έπαγγέλματα δεύτερης
  καττιγορίας.
  Οί ίδεολογικοΐ έλιγμοί κα!
  οί άλλοτριώσεις τής άνώτερης
  παιδΐίας έπη,ρεάζουν άσχη,μο:
  τίς γυναΤκες, όπως έπηρεάζουν
  δλες τίς άλλες όμάδες. Αύτό ά
  φορα κα! την εύθύνη των Βιο
  μηχάνων γιά την έητέκταση της
  καταναλΜτικής συνεϊδησης, των
  Βιομηχανικών δημοσιαν σχέσε¬
  ων και των μέσων ένη;μερωσης.
  Παρ' δλο πού έδώ οί γυναϊκες
  παρουσιάζονται μέ μιά ττρόσθε
  τη, άντίθεση ττού δέν άφορά
  τοΰς άρρενες φοιτητές σάν σΰ
  νολο.
  Τα έπαγγέλματα δπου πάν*
  ττού σέ οποιαδήποτε περΐπτω-
  ση· εΤναι τόσο άττομακρυσμένα
  άττό την παραγωγή τους, έ
  χούν τή τάση μ' έναν έπιττλεον
  έλιγμό, να χρησιμοποιοΰν τίς
  γυναΤκες σάν τα δικά τους μέ
  σα άνατταραγωγής. Ή γυναϊκα
  πού δουλεύει στά μέσα ένημέ
  ρωσης, έτπβλέπει τίς έργασϊες
  τους, πού άναπαράγουν τό προ
  •ι-άν άττό μόνες τους μέ τέτοιο
  τράττο ποϋ φαΐνεται συνήθως
  γιά δικός Τους. Είναι δΰσκολο
  ^ά έξηγήσει κανείς αΰτό τόν
  έφιάλτη. Ή μηχανή εχει άνα-
  λάβει την τταροτγωγή στή θέση
  τοΰ άνθρώπου καϊ έπίσης έξα
  σφαλΐζει την άναπαραγωγή της
  Ό τρόπος πού τό πετυχαίνει
  αύτο είναι, μεταξύ άλλων, νά
  δημιουργήσει μΐα διαρκή άγο
  ρά)' ό τρόπος δημιουργίας τής
  άγοράς είναι νά ττουλήσεις ένα
  π,ρο·ι·όν, ό τρόττος να πουλή.
  σεις ένα ττροϊόν, εΤναι νά χρη
  σιμοποιήσεις μία σέξυ γυναΐκα
  Οί διαστρεδλώσεις σ' αυτή τή
  λειτουργία τής άλλοτριωσης με
  τατρέπουν τόν έπιστάτη, τής
  μηχανής σέ «κατεστημένο
  Ήταν λοιπόν άναττόφευκτο
  μΐα ατιό τίς ττρώτες διαμαρτυ
  ρΐες τοΰ Κινήματος νά εΤναι έ
  νάντια στή χρησιμοποίηση των
  γυναικών σάν σεξουαλικά άν
  τικεΐμενα σ£ δλες τίς Βιομηχα
  νΐες των επικοινωνίαν
  Κι άν θέλομε νά δοΰμε τό
  θέμα άπό την ΰλική τού μεριά
  έχομε νά ποθμε πώς ή δλη δια
  φορά τής οίκονομικής διάκρι-
  σης στηρΐζεται ττάνω στό στέ-
  ρεο οίκονομικό θεμέλιο πού λέ
  γεται έκτταΐδευση, παιδεΐα. Τό
  αΐτημα γιά Τση έργασία σ' δ
  λο τόν κόσμο θά έπρεπε νά έ
  χει τή μορφή ενός αίτήματος
  γιά £να 'σο έκ,τταιδευτικό σύ-
  στημα. Στήν μετά — ύποχρεω
  τική έκπαιδευση ύπάρχει μόνο
  μΐα μικρή άττόδειξη κάποιας μι
  κρής ττροόδου. Μέχρις δτου αύ
  τές οί άδικίες πάρουν τέλος,
  9έν ύπάρχει ττιθανότητα γιά ϊ
  ση δουλειά. ΕΤναι γεγονός δτΐ
  τό περιεχόμενο τοθ έκπαιδευ
  τικού συστήματος, πού σήμερα
  σταλάζει τν ττεριορισμό τήζ Ψ·
  λοδοξίας στά κορίτσια, χρειά
  ζεται νά άλλαχτεϊ καθώς καΐ
  οί αρόποι έπιλογής.
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
  ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  •Η ΚΡΗΤΗ,
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
  Η ΚΡΗΤΗ
  II
  • ν
  Ή εφημερίδα των συντακτών της
  Αδέσμευτη, Μαχητική, Δημοκρατικαί.
  Μακρυά όηό μικροπροσωπικά συμφέροντα
  Στήν ύπηρεσία τού Κρητικού Ααού.
  "Βνα έπιτελεΐο Δημοοιογράφων
  ένώνουν τίς δυνάμεις των γιά νά
  οτήσουν τή διυή Σας Εφημερίδα.
  ΝΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙα ΠΟΑΑΩΝ ΠΡΟΣΐΙΠίΚΟΤΚΤΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  Γιά δλα τα θέματα τοΰ τόπου.
  ΚΡΗΤΗ" β« λίγες μέρες ιιοντά βας.
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑ ΠΑΛΙ Ο...
  ... ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  Η ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑΤΩΝ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩυ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ,
  ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑ¬
  ΛΟΓΙΑΝΝΗ.
  Δ)ΣΗ ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΐνΐΒΡίΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΧΗΜΕΙΟΖΟΥΜΑ
  «Μιά φορά κι έναν καιρό» φΐ-
  λοι λοι μου (Γιαγιακούλα μου ε-
  σύ) δηλαδήήής νά πούμεεε,
  πρϊν 3—4 χρονια στα καποια οι-
  νοποιεϊα γΐνανε λέει δυό ε-
  κατομμύρια περίπου κιλά κρασί,
  ξύδι.
  Ανακοινωθέντος τού πράγμα
  τος τούτου, από την αιώνια α-
  νεύθυνη Επιθεώρηση Γεωργι-
  κών Συνεταιρισμών Ανατολικής
  Κρήτης καΐ αφού είδαμε ε¬
  μείς οί αντιπροσώποις) τό
  ούτο, τοιούτο, τέτοιο, τοιαύτω
  καί δέ συμαζεύεται δώσαμε άφε-
  σιν αμαρτιών γιά νά συγχωρε-
  θούν τα πεθαμένα μας.
  Φυσικά όσοι πέθαναν γιατϊ
  οί επιζήσαντες αγαθοβγιοληδες
  έχουν οί ίδιοι τόν λόγο των πρά
  ξεών τους.
  Εγώ, νά πούμε, φύσει καχύ-
  ποπτος καΐ ερευνονομοταγής έ-
  γραψα στόν κ. Εισαγγελέα τάς
  ουτας, τοιούτος ΤΥΧΟΝ υποψϊ-
  ας μου γιά τό τόσο ξυδιασμένο
  κρασί καί ζήτησα να μάθω το
  πώς ξύδιασε τό αφιλοτιμο αφού
  υπήρχε χημικάς καί βοηθός χη-
  μικού, αποθηκάριος, φυλακάς κ.
  τ.λ.
  Καϊ ξέρετε φίλοι μου γιατί τό-
  κανα τούτονά τό αναπάντεχο;
  Γιά νά δώ λέει άν οί μύκητες
  πού μετατρέπουνε τό μούστο σέ
  κρασί μπορέσουνε καί μετατρέ-
  ψουνε καϊ τα όντα, ιόντα, προ-
  Ύόντα, τού εγκεφάλου μου καί
  ξυπνήσω καί όχι άλλο μονο νά
  μην πάει τουλάχιστο οξεροκέφα
  λός μου στόν άλλο κόσμο βρω-
  μεσμένος.
  Γιαυτό τόκανα. Όχι γιά άλ¬
  λο πράμα. Γιά νά μην αφήσω
  νά μπεί στόν αγροτοξεροκέφαλο
  ξυδιασμένο νεροκρασόζουμο.
  Κατα τα άλλα, τϊποτα, γιατί
  -(■«-■■■■»■-*■-----------» · ■; «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Α
  | ΓΡ ΑΜΜΑΤ Α | ΠΡΟ! 11 ΑΛΗΘΕΙΑ |
  ■ΒΒΒΒΡΒΚ1Β.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΕΒΒΒΙ-
  ■ΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ!
  δεν τρελάθηκα να τα βάλω μέ
  τό κρασΐ καί νά μέ πιεί κι εμένα
  καί νά μέ μετατρέψει ίσως σε
  χημειόζουμο όπως τα κρασια
  αυτά.
  Γιατί φιλοι μου, άλλο νά πι-
  εϊς μιά πού λένε, νά πουμε, δη-
  λαδηής καί νά μετρας τό πλάτος
  τού δρόμου ποσο είναι καί πά¬
  σα ΠΑΡΑΔΑΚΙΑ κάνει αυτό, πού
  ήπιες κι άλλο νά πρωτοξερεις τό
  τι θά σού κανει τό κρασΐ πού
  θά πιεΐς.
  Κατάλαβες φίλε; Κι άν κατά-
  λαβες κι επειδή όλα, είναι πιθα-
  νά σ' αυτόν τόν δύσμοιρο τόπο
  μπορεΐ καΐ νά ξύδιασε ο κρασΐς,
  καΐ διότι υγρό γάρ υγροποιήθη-
  καν τα τοιχώματα των δεξαμε-
  νών. Ακόμη καΐ διολου παράξε
  νο τα παραπλήσια ποντίκια νά
  έκαμαν πολλά μαζί τσίχια τους
  μέσα καί ξέρετε πόσο σπιρτάτο
  είναι τό ούρο τους, τα αφιλότι-
  μα μιαρά. Καΐ δέν φτάνει πού
  τα φιλοξενούμε αλλά δέν απο-
  κλεΐεται νά μάς έκαναν καΐ μιά τέ
  τοια ζημιά πού άν την άκουγε ο
  Χοτζας δέν αποκλειότανε νάκανε
  καΐ συμβιβασμό μαζΐ τους κατά
  τής Ελλάδος πού δέν χωνεύει.
  Τέλος πάντων όμως τό κακό
  έγινε καΐ τό μόνο πού απομένει
  είναι νά ευχηθούμε νά μην ξανα-
  γΐνει μιά πού μερικοΐ συγ-
  χάνουν νά βρΐσκονται στόν α-
  στερισμό τού «μή μού τούς κύ-
  κλους τάρατε».
  Φυσικά αφού εγώ, εσύ, αυ
  τος, κι αυτάς, οί λεγόμενοι αγρό
  τες κάθονται στόν θρόνο τού
  ντούμ, μπούμ, ντρακαντούμ τό
  καμπανάκι. Κατάλαβες;
  — Ώ γιά γιάΙ
  — Μπράβο! Αξΐζεις φαΐνεται κα-
  κόμοιρε αγρότη κάτι ακόμη.
  Μιά καταγγελία των οίκοτρόφων
  τής «Κρητική; Έστίας» τής Αθήνας
  .■■^■■■■■■-■■■εΐ------------
  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ
  ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ
  ΤΗΛ. 225064-221258
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ■■■■■■■■■■Β---------""ΒΙΒΙΙΗΙΙΒΙΒα-
  Τόν Ίούνιη, πού πέρασε
  τα Δ.Σ. τής Κ·Ε· άναγκά-
  στηκε κάτω άιπό την πίεοη
  τώιν οΐκοτρόψων νά πάρει
  θετΐκά άλλά περιορισμένα
  μέτρα γιά τή πάταξη των
  τρομοκρ,ατικΰ>ν ένεργειών
  πού ξεκίνησαν μ' άφορμή
  τον ξυλοδαρμό τοϋ Γραμ
  ματέα τής Δ.Ε. άπό τόν τό
  τε νυχτοφύλακα. "Ετοι ά
  ποφάσισε την μετάθεση σέ
  αλλη θέση τοΰ νυ'χτοφύ
  λακα ώστε νά μή οχετίζε
  ται πιά μέ τούς οΐκοτρό-
  φους καΐ ταυτόχρονα νά
  μένει έξω άπό την Κ.Ε.
  Ή άΐπόφαση αυτή πάρβηΓ
  κε άπό τή μιά μεριά γιά
  νά πή ύπάρξουν οίκονομι-
  κές έπιβαρύνσεις στό νυ¬
  χτοφύλακα καΐ άπό την αλ
  λη γιά νά άποφευχθοΰν
  τυχόν νέα έπεισοδια πού
  θά προκύπτουν ΐαως άπό
  την καθηιμερινή σχέση τού
  μέ τούς οϊκοτρόφους. Ή
  Δ.Ε. άποδέχθηκε έν τέλει
  αύτη την άιπόφαση κάνον-
  τας άληθινή παραχωρήση
  γιά νά ουμβάλλει στήν αμ
  6λυνΐαη τής κατάστασης,
  κατανοώντας ώς 2να 6αθ
  μό καΐ τό σκειπτικό τής ά
  πόφασης τοΰ ΔΣ.
  "Ομως ή άπόφαση δέν έ
  κτελέοτηκε διμεσα· Χρειά
  στηκε νά περάση 2να 5μη
  νο δπου μετά άπό πολλές
  σκόπιμες καβυστερήαεις
  καΐ συμβιβασμούς νά άνα-
  θεωρηθεϊ τό δεύτερο Ιοκέ-
  λος τής άΐπόφασης καΐ £-
  τσι ό τέως νυχτοφύλακας
  νά συνεχΐσει νά διαμένει
  στή Κ.Ε.
  Ή Δ.Ε. καταγγέλλει
  οτούς οΐκοτρόφους καΐ Ιστό
  Λαό τής Κρήτης την συμ
  6ιβαστική πολιτική τοΰ Δ.
  Σ. πού 6ρήικε τό άποκορύ-
  φωμα της στήν άναθεώρη
  οη τής παραπάνω άπόφα
  σης.
  Αύτη ή άναθεώρηΐση πγ
  στεύουμε ότι μεθοδεύτηκε
  πίσω άπό τίς πλάτες των
  οίκοτρόφων καΐ τής ΔΕ.
  Τή πεποίθηισή μας αυτή έ-
  νισχύουν οχι μόνο ή σκό-
  πιιμη κωλυσιεργΐα τής ύλο
  ποίηθης τής άΐπόφασης, άλ
  λά πολύ περισσότερο ή 6ε
  βιασμένη συζητήση οτό Δ.
  Σ- καΐ ή έλλειφη οοβαρών
  όπιχειρημάτων γιά τή δι¬
  καιολογήση αυτής τής ά-
  ναίρεσης. Έπιχειρήματα
  πού πδνε νά δικαιολογή-
  σο'υν τα άδικαιολόγητα δ
  ταν ξεχνοΰν τό σκεπτικό
  τής προηγουμένης άπόφα-
  σΐ}ς καΐ τό άντικαθιστοΰν
  μέ τό φιτηνό έτπχειρημα
  τής καλύψης στίς οϊκονο,μΐ
  κές καταστάσεις όρισμέ-
  νων έλαφρύνσεων. Έπι¬
  χειρήματα τής μορφης «έ
  δω άλλάζει ή Κυβέρνηση
  νόμους καΐ εμείς δέν θά
  άλλάξουιμε» δεΐχνουν την
  έλαφρότητα τής άναθεώρη
  σης.
  Τό ΔΣ. μέ τή Ιστάση τού
  έκτιθετε σοβαρά στούς οί-
  κοτρόφους τής ΚΕ. καΐ τό
  δημοκρατικό τους κίνημαέ
  κτιθεται στή ΦΕΚ καΐ την
  ΕΦΕΕ ενώπιον των όποϊ
  ών δεύμεύτηκε γιά τή λή
  ψη σοβαρών (μέτρων. "Ο
  ταν άπο(ράσεις πού παίρνο
  νται μέ όρ.οψωνΐα άναιροΰ
  νται μέ πλειοψηιφΐες πού
  προκύπτουν άιπό περιστασι
  ακούς εύνο'ίκούς συσχετι-
  'σμούς δυνάμεων στό ΔΣ.
  δειχνουν δτι τό Δ. Σ. δέν
  είναι ίκανό νά άνταποκρι
  θεϊ στό έ*πακρο των εΰθυ-
  νών πού £χει άναλάβει έ'
  ναντι των οίκοτρόφων.
  Δείχνει παροπέρα δτι αύ-
  τό τορπιλίζει τή συνερ,γα
  σία μέ τή ΔΕ. καΐ τούς οί
  κοτρόφους πού μεγαλόστο
  μα εύαγγελίζεται. Τέλος
  μέ τή στάση αυτή τό Δ.Σ.
  φοβούμαιστε πώς έγκαινιά-
  ζει μιά νέα περιοδο στή
  δράση τού1 κύριο χαρακτη-
  ριστικό τής οποίας θά εί¬
  ναι ή όλοένα καί περισσό
  τερο συιμδιβαθτική πολιτι¬
  κή σέ βάρος πάντα των οί
  κοτρόφων· Μιά τέτοια πε
  ρίοδο είναι σγουρο δτι ή
  Δ Ε καΐ οί οίκότροφι θά κα
  ταγγεΐλλουν καΐ θά την ά
  ντιμετωπισουν δυναμικά·
  Τό Δ.Σ. καθίσταται πλέ¬
  ον ύιπεύθυνο έναντι των
  οΐκοτρόφων καΐ τής Δ·Ε·
  Ή Δ.Ε. διαχωρ,ιζοντας τή
  θέση της άπό τίς άναθεω-
  ρητικές άπόψεις τοΰ Δ·Σ·
  καλεΐ τό Δ. Σ. νά άνταπο
  κριθεΐ έπιτέλους στίς δή
  μοκρατικές άπαιτσεις των
  οίκοτρόφων. Νά ίσχύσει ή
  προηίΥούμενη άπόφαση·
  Νά έφαρμόσει πλέρΐα τόν
  Έσωτ. Κανονιθμό.
  Νά πάρει δυναμικά μέ
  τρα γιά τή πάταξη οποίον
  δήιποτε ένεργειών πού θά
  ύπονομεύουν την Δημο-
  κρατια στή ΚΕ.
  Τουτο μόνο θά συμβάλλε'
  στή ουνεργασΐα καΐ στήν
  έμπιστοσύνη τώιν οίκοτρό¬
  φων
  Ή Δ.Ε. αΐσθάνεται πλή
  ρως τό ΰψος των εΰθυνών
  της
  Άναλογΐζεται δτι δέν
  πρ,έπει νά περΐ,μένει τή λύ
  ση των διαφόρων προβληι-
  μάτων άπό τό Δ.Σ. Πιστεύ
  εί ότι μόνο μέ την άποφα
  Οΐστική πάλη των οΐκοτρό
  φων θά κατακτήσει καΐ θά
  κατοχυρώοει στή πράξη
  τή Δημοκρατια. "Αν τό Δ·
  Σ. αΐσθάνεται άνίκανο νά
  κατοχυρώσει τίς κατακτή
  σεις των οίκοτρόφων, οί
  οίικότροφοι έχουν την δυ
  νατότητα νά τίς έπΐβάλ-
  λουν στή πράξη γιατί θα-
  χουν στό ττλάϊ τους καΐ δ
  λο τό Δημοκρατικό κόσμο·
  'Αθήνα 24—10-1980
  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΟΌΥ
  Μιά όκόμη Θλιβερή πρωτιά:
  ΠΡΟΤΗ Η ΕΛΛΔΔΛ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ
  ΤΙ ΔΝΑΛΦΛΒΗΤΠΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Ποίος δα ξαναψηφίσει
  την «Νέα Αημοκρατία»;
  "Ηθελα νά ρωτήσω τό 'Ανο-
  γνωιστικό κοινό ιδιαιτέρα 6έ-
  6αια τούς άγΐρότες.
  "Αραγε θά υπάρξη άγρότης
  πού ψήψιζε Νέα Δηιμοκρατίο:
  κα! θά ζαναψηψίση;
  Πάντως άττορώ καΐ έξίστα-
  μαι πώς θά κατα&εχθη νά ά
  μαρτϊση και δλλη φορά.
  Πρός Θεοΰ δέν £χετε άντιλη
  φθεΐ δτι μάς πίνουν τό αΤμα
  σάν 6δέλα δ£ν τταΙρατηρεΤτε δ
  τι μάς εχουν σά ζώα άκόμα;
  Μια τάξη κατωτέρα των κα
  τωτέρων, 'Η' άλήθεια είναι δτι
  έχομε χαμηλή νοημοσύνη κα] δι
  καιως πάσχομε.
  Οί κύριοι κρατοΰντες δέν
  τούς συιμψέρει νά ξυπνήσουμε
  γιατί δέν θά μποροΰν νά κά¬
  νουν δίλες και πολυκατοικιες.
  Πά νά ύπάρξει πρόοδος
  στήν μιά με,ριά πρέπει νά ΰ-
  πάρχει άμάθεια στήν αλλη.
  (Εμείς δυστυχώς άνήικομε
  στήν δεύτερη)
  Έλττΐζω όμως δτι σύντομα
  τα πράγιματα θά πάρουν τό κα
  τάλληλο χρώμα ττού τους άνή-
  κει καΐ τότε οί δυό δψεις θά γ ι
  νούν μϊα. Μέ τα λόγια δμως
  δέν κτΐζεται τίποτα, άλλά μέ
  άμοιβαΐα κατανοήση και συν-
  δρομή θά κτισωμε δλοι μαζΐ τό
  πύργο τής Άλλαγής,
  Μετά τιμής
  ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  Βόνη Πεδιάδος
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  Τά γραφεία τού Αρχιτέκτω-
  νος Γεωργ. Ν. Σφακιανάκη καί
  ού Δικηγόρου Νικολάου Γ.
  Σφακιανάκη μετ εφέρθησαν στόν
  4ο όροφο τού Μεγάρου τής Κτη
  ματικής Τραπέζης οδός Ρούσου
  Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέκτων
  κάθε Πέμπτη θά ευρίσκεται εις
  Ασήμι.
  Την πρώτη θέση στόν Πΐνα
  κσ τί2»ν άγ,ραιμμάτων καϊ την
  τελευταία στή διαθέση κονδυλι
  ω^ γιά τήιν Παιδεία κατέχει ή
  χώρα μας σύμ<(>«υα μέ στοι-
  χεΐα τής ΟΥΝΣΞΣιΚΟ. Έπίσης
  την τελευταία θέση κατέχει ή
  χώρα μας στόν τομέα τής έ
  ρευνας καί στόν άριθμό των
  φοιτητών πού άκολουθοθι; τόν
  έκπαιδευτικό κλάδο Πρωτιές
  καϊ τελευταϊες θέσεις πού άν
  μή τί αλλο, φανειρώνουν τά χά
  λια τής Παιδείας μας σ' δλα
  της τά έππτεδα, σημεΐα πουφα
  νερώνουν ότι οί άλλαγές στούς
  θεσμούς καί τίς δομές τής Παι
  δείας είναι τπά έπιτοχτικές.
  Σΐίγκεκριμένα:
  "Η Έλλάδα έχει τό μεγαλύ
  τερο ποσοστό άγραμμάτων
  άπ' δλες τίς χώρες τής ΕΞΟΚ.
  Ό σχετικός πίνακας:
  Βέλγιο 3ο)ο
  Γαλλία 4ο)ο
  Ιταλία 6ο) ο
  ΕΛΛΑΔΑ 16ο) ο
  Ή Έλλάδα διαθέτει τα μ< κρότερα κονδύλια άττ' δλες τίς χώρες τής ΕΟΚ (συμπειριλα;μ- βανομένης καϊ τής Τουρκίας). Ό στχετικός ττίνοοκας σέ ττοσο στά, έττΐ τού κρατικοϋ προϋπο λογισμοΰ άναψέρει: Όλλανδϊα 24ο)ο Βέλγιο 22ο)ο Δανΐα 15ο) ο "Αγγλία 14ο)ο Γερμανΐα 14ο)ο Ιταλία 21ο)ο ΕΛΛΑΔΑ 8ο) ο ΤΟΥΡΚΙΑ 21ο)ο Οί "Ελληνες μετο—τυχιακοί Φοιτητές τού έξωτε,ρικοί/ ξεπερ νούν τούς 5000 καί άντιηηροσω πεύουν ποσοστό 20ο)ο των φοιτητών τής χώρας μας πού σπουδάζουν στό έξωτερΐκό (ά ψοθ είναι δεδομένο ότι δέν ύ πάρχουν ,μεταπτυχιακές σττου δές στήν ΊΕλλάδα. Ή ΟΥΝΕ ΣΚΟ έδώ δέν εχει τα άπαιτού μενά στοιχεΐα. Ό σχετικός πι νακας άναφέρει: Όλλανδϊα 42ο) ο Γαλλία 18ο)ο "Αγγλία 12ο) ο Βέλγιο 9ο)ο Ιταλία 3ο)ο ΕΛΛΑΔΑ — Οί φοιτητές των Έλληνίκων Παν)μ!ων ττού θά άκολουθή σουν τόν έκπαιδευτικό κλάδο είναι έλάχιστοι. Φανερώνει κι αύτό τό γεγονός τό σαθρό υπό βαθρο πού στηρίζεται τό έκπαι δευτικό μας σύστημα. Ό σχετι κός ττίνακας τής ΟΥΝΕΣΚΟ: Γερμανΐα 3 3ο) ο Δανια 22ο) ο Αγγλία 2Οο)ο Όλλανδϊα 16ο)ο Ιταλία 6ο)ο ΕΛΛΑΔΑ 4ο)ο "Η Έλλάδα κατέχει την τε λευταία θέση στό τομέα τής «"Ερεύνας», Τά κονδΰλιο: πού διατΐθενται άγγίζουν τό 0,2 ο)ο τοΰ έθνικοΰ είσοδήματος, ε να άστρονομικό ποσόν. Ό πι νακας: Αγγλία Γερμανΐα Όλλανδϊα Δανΐο: ΕΛΛΑΔΑ 2ο)ο 2ο)ο 2ο)ο 1ο)ο 0,2ο)ο Μιά πρωτιά καί 4 τελευταϊ ες θέσεις. Τά στατιστικά δεδο μενά τής Έλληνικής Παιδείας. Γιά νά ,μήν άναφερθούμε στούς άνιτιδραστικούς, άναχρονιστι κούς νόμους πού την διέττουν, στήν μή άξιοττοιηση τού άνθρώ πινου δυναμικοθ, στήν έ9νλειψηι σοαστής ΰλικοτεχνικής ύποδο μής, στήν εΤνλειψη δάσκαλον κλπ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 80 τετραγ. καϊ υπόγειο 150 τετρ. οδός Ακαδημίαν 61 (Ρομαντική Γωνιά) Πλατ. —αίσκαλογιαννη 2Ο Ηρακλειο τηλ·. 288847 ταςι6«Ξύ·Ετ«Ε καϋα & φθηνα ΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Λον6ϊνο Παρίσι Μοναχο Φρακιραύρτη "ΑματΒρνταμ ΒεροΛϊνα Βρυξέλλες Κοπεγχα'γπ ΧτοχάΛμη Βιέννη Απλό 89ΟΟ 8500 75ΟΟ 82ΟΟ 8700 88ΟΟ 8500 9900 1ΟΟΟΟ 6600 75ΟΟ Έπ/φής 12ΟΟΟ 12500 1ΟΟΟΟ 1Ο5ΟΟ 13ΟΟΟ 12ΟΟΟ 125ΟΟ 155ΟΟ 185ΟΟ 9700 1Ο5ΟΟ ΜαΒρϊτη ΜιΛανό Ρωμη Άΐίλρ Έπ/φής 8900 135ΟΟ 74ΟΟ 1Ο5ΟΟ 65ΟΟ 1Ο8ΟΟ Μέ Ποΰλμαν ΕΧΡΡΕ55 Λονδίνο 2500 4500 Μιλάνο-Μπο-___ ___ λώνια-Βενετι'α 1900 3700 ΙΜαπολη- Ρωμη:_______ Φλωρεντία 2500 45ΟΟ Βρυξελλες 2200 4ΟΟΟ ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό ΒΙΒΛΙΟ τοϋ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Τό πιό επίκαιρο καί ενδιαφέρον, γιά όλους — ιδι¬ αιτέρα γιά τούς Κρπτικούς — βιβλίο πού κυκλο- φορεί αυτήν την εποχή. Τό βιβλίο πού πρέπει νά διαβάσει κάθε Έλληνας Πατριώτης. Ο «Μεγάλος Κίνδυνος» πού απειλεί ΟΛΟΥΣ μας από ένα πυρηνικό πόλεμο. ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙ ΣΜΟ ΤΗΣ Κ Ο ΜΠ Ρ ΑΣ Μ! *? !!! ··· ··· • Ένα προειδοποιητικό, αποκαλυπτικό βιβλίο γιά την «κακή μοίρα» πού προετοιμάζουν οτούς «Λα- ούς οί Ιμπεριαλιστές καί Σιωνιστές, πού άναψαν ήδη τή φωτία στόν Περσικό Κόλπο. • Ποιοί διευθύνουν τόν κόσμο καί ποίος είναι ο υπ' αριθμόν 1 εχθράς τής Ανθρωπότητος, πού δουλεύ- γιά τούς 271 κεφαλαιοκράτες βιομήχανους τού πολέμου, αυτούς πού κρατούν στά χέρια τους τίς τύχες των Λαών. ΠΟΥ'ΣΠΑΕΙ ΚΟΚΧΑΑ Α ΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ Ό άκρα έπικίνδυνος για την Άνθρωπότητα ρόλος τοϋ«Γόη» της ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΙ
  Μ «ΣΕΛΙΔΑ 4—ι ■■■■ρ|Μ^ ε—— Μ Μ —| ε*! ϋ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ■..,-^ ,.
  πουπριν με^χώμα οου
  Φραξουν οί αλ'λοι όο αοομο
  προλαβΓ) νρ πει εταοοοκτ
  αυλλαβπ δικη'οσυ
  Ι
  V**
  «ΪΙ/Ι*!/
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  κ «ΐί<«ι;ι<ιι ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ^"—1 ΙΒσΗΐΡ ΙΙ^Μβν ΙμΗιΙΗ ΗΗΗ ννΒΒ^Η ΙΗΒΙ^Β ε^Ιε^ΗΙ νβσνεπι εΠ>^^Μ ΐ^Ιινΐν νΐΙΙσΒν ΕνΒΒ επΒβΒ ■ππ^εχΐ Β^εΑ < ^"εσβΡ ΙΗΒΗ Ι^Η^Η βΒ^^Β ■■■■■■■1 ^^^^| ^ΙΒΙΗΒ εΙ^ΗΗ Ι^Ι^ΙΗΙ *_ΗΗ ■■■■ΗΙΙ —ε^ Κείμενα πού πρέπει νά διαβάίονται άπό τό εύρύ κοινό «ΠΡΟΒΛΗΜΔΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Τοϋ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΧΙΑΚΟΓΙΑΙΜΝΗ 6ο 'Εττειδή δέν μοΰ τοΐ'ριάζουν οί άοριστολογίες, έ —ειδή δέν εμαθα νά ττετροβολώ άνόμους κσί φαντάσματα, έττεΐ δή κανένας δέν βρέθηκε καί δέν θά βρεθεΐ, ποτέ νά μέ σκιάξει έττειδή έδώ δέν μ" έστειλε ή έν τολή κάτΓΟΐου κόμματος ή ή δι οϊκηση κάποιας οργανώσεως, έ πειδή δέν άνησυχώ μήΐττως ιμοθ κόψουν τό ιμεροκάματα ή την έ ττιχορήγηση τέλος έττειδη ή αύ τάρκεια μου, πού δέν οφεϊλε ται στόν άνύτταρκτο ττλοΰτο μου άλλά στήν ΐκανοτητά μου νά περιορϊζω τίς άνάγκες μου μοΰ έτπτρέπει νά εΤμαι άνεξάρ τητος, γιά δλα αύτά μπορώ νά γίνω ασφαλώς σαψέστερος. Μιά με,ριδα τού Τύττου, διάφο ρα π&ριοδικά £ντυ—α, άρκετοί ίεροκ,ρυψίως δρώντες καί μετ» δίδοντες έκττομπές α—ό τα κρα τικά ιμέσα ένηιμερώσεως, δπτως τού Εβραϊοι/ Μωϋσή τίς άγιες μέρες τοΰ Πάσχα καί χίλια δυό άντιχριστιανικά ύποδορίως διο χετευόμενα, διάφοροι ψευτοδια νοούιμενοι τοΰ γλυκοΰ νεροΰ, ττού πέρασαν κάιμποσες έβδο μάδες στήν ΕύρώΓπηι καϊ έπέ στρεψαν φαρτωμένοι φανταστι κά διπλώ,ματτα καί άνύ—αρκτες διατριβές, γιά νά βροΰν άνοι κτές τίς σελίδες πολλών έντύ πων καί άρθρογραφοΰντες νά έκ,μοχιλίσουν τόν Λαό, διάφοροι Ισχυρώς προστατευόμενοι πού κατόρθωσαν έττειδή έβραΐζουν καί ά—ερίφραστα δηλώνουν Φι λοι τοΰ Σΐωνισμοΰ, δηλαδή τοΰ ιμεγίστου έχθροΰ τού 'Ελληνι σμοθ, νά άναρριχηθοΰν σέ ύψη λά κλιμάκια τοΰ κρατικόν μη χανισμοΰ άκόμη δέ κσί νά έκ προσωττοΰν τόν Έλληνικό Λαό στά ΚοινοοΌύλιο, δλος αύτός ό εσμός καί συ,ρφετός των κα λοπληρωμένων π,ρακτόρων ττέ τυιχαν ώστε σή,μερα νά μην τολμά νά κυκλοφορεΤ έν στολη "Ελληνας άξιωματικός τουλάχι στον στήν π,ρωτεύουσα καί νά θεωρεΐται αίσχύνη ό πατριωτι σμός! 'Εδώ καταντήσαμε! Κιν δυνολόγος καϊ «έθνικιστής» δ ποίος δέν σνμπορεύεται μέ την άνθελληνική ,μαφί,α! "Οταν ή μ ι σή Κύττρος στενάζει κάτω άπό την χχττότα τοΰ Άτϊλλα, δταν βουλευτάς έλληνικοΰ κομματος, πού έκπροσωπεΐται σήμερα στό Κοινοβούλιο ,μιλά σέ ττρο κηρύξη τού γιά τα δέ ινα τού τουρκικοΰ πληθυσμοΰ τής έλλη νίκης Θράκης, δταν ή ήρωΤνη καϊ τα σκληρά ναρκωτικά κυκλο φοροΰν στίς τάξεις των Γυμνα σϊων κι αΰριο θά τα βρίσκου με στίς σάκκες των παιδιών τοΰ Δημοτικοΰ, δταν τούρκικα καράβια άλωνίζουν τό -'Ελληνι κό Αίγαΐο, δταν τούρκικα ττο λεμικά άεροτι-λάνα τταραβιά ζουν σχεδόν καθημερινά τόν έ νοβέριο χώρο ,μας, δταν δεχόμα στε νά σνζητάμε πόσο φάρδος πρέτττίει νέίχει ή λουρίδα άττ6 τή σάρκα τής ποττρίδας πού θά βάλουμε στό τούρκικο πισ/το,' δ€ν εΤμ' έγώ ό κινδυνολογος, άλλά είναι Τοΰρκος ττράκτο.ρας δττοιος ετσι μέ άττοκοΛέσει! Ό άγνός λοιτΓΟν κ ι έγκαττα! λελομένος Λαός τρ.ς ύπαΐθρου ΘΟμα καί θήραμα των κυνηγών τοΰ νΐΧ'λισμοΰ καί τής ύ—οτέ; λειας, τό πιό καθαρό, το ιτΐιό τίμιο τό άνθεκτικάτερο άλλα καί ττερισισότερο άδικη,μένο έ θνι·κό κύτταιρο, ό Λαός της ττε ριφρονημένης "Ελληνικής Έτταρ χίας βάλλεται καί κινδυνεύει ά ττό χίλια δυό καθαρά άντεθνι κά εντοττα, συνθήιματο καί δια κη,ρύξεις δηλη,τηριώδεις, μέ τα όποϊα έπιθιώκουν νά τόν έκ μαυ λϊσουν καί ν« τόν ό^κ>στρεψουυ
  όίττό τόν έθνικό δρομο καί προ
  ορισμό τού.
  Διοοφώτιση της Ελληνικάς
  Έτταρχίας, τροψοδοσία τού Λα
  ου τής ύτταίθρου μέ καθαρά έλ
  ληνική πνευιματικά τροφή, άνά
  λύση) των ΤΓροβλημάτων τού
  καί μέιριμνα γιά την έττ)ίλυση
  τους, φροντίδα γιά μιά καλύτε
  ρη κι άνθρωατινότερηι ζωή τού
  "Ελληνα άγρότηι πού τόν έχμε
  ταλλεύονται οί πάντες καί 6λέ
  ττει τόν κάματό τσα νά έξανε
  μΐζεται στό διάστημα άνάμεσα
  ά—ά τό χωράφι καί την άγορά,
  ωστε νά τηροκληθοθν τα κιίνη
  τρα πού θά τόν κρατή>ουν
  οτή γ<ή τού καί δέν θά τριγυρ νά ττλάνης καί ττένης στίς στ,ρά τεζ τής ξενητπάς. Γιατί καί τα καλυτέρα ττατριοτικά σΐΛ^ή,μα τροφή} κι ή μεγαλύτερη αγάττη τα κι ή τελειότερΐι πνευματική ττρός την ΤΓατ,ρίδα δέν γειμίζουν τό στομάχι καί δέν τρέφουν ■παιδία. Τα αδεία στομάχΐα, ϊ λεγε ό "Ομηρος, φορτώνουν άν θρώ—ούς στά καράβΐα γιά την ξά! (Χυνεχίςεται) ΟΙ ΒΑΣΕΙ! ΙΣΟΝ ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σεΑίδα 1 τιάρχουν φανερά οτήν εφημερίδα μας) νά βγάζουν την «Άλήθεια». ΕΤΣΙ συνεχ1οτΐ|Λε ό αγώνας, πού αυτή τή στιγμή κο- ρυφώνεταΐν ακριβώις λόγω των γεγονότο>ν τής «έπα-
  νένταξής μας στο ΝΑΤΙΟ» καί της ύπογραφής της
  συμφωνίας γιά Βάσεις, πού είναι βέμα ημερών.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ καί πάλι, οτό κρΪ0ΐμο αύτό σημεΐθ/ γιά
  τούς γνωστούς λόγους ύγείας ττού μέ ταλαυκυροθν
  τόν τελευταίον καιρό, είμαι ΰΐτοχρεωμένος νά φύγω
  άπό την Έλλάδα. Άλλά εύτυχώς ό Διακογιάννης, ό
  Ψιλάκης, ό Φουράκης καί οί αλλοι συνεργάτες τή"
  «Αληθείας» θά πολεμήοουν πιό δυνατά.
  ΠΡΙΝ φύγω δμως (σήμερα ακριβώς) έπιστρατεύω
  τίς δυνάμεις μου καί γράφω τό αρθρο αύτό, μικρή συμ
  6ολή στόν ώραΐο καί τόσο έττΐκαιρο, τώρα, άγώνα.
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ, χωρίς περιΐστροφές, αύτό πού τό-
  σες φορές γράψίτηκε στήν «Άλθεια»; δτι δηλαδή οί
  Άμερικανο — Εβραϊοι ΊΙμίπεριαλιστές καί Σιωνιστές
  πάτρονές μας, μέσω των «έλληνικών> όρνάνων τους»
  ■πάνε νά «μ α ς δ έ ϋ ο υ ν ό ρ ι σ τ ι κ ά» καί νά κάνουν
  την Έλλάδα καί κυρίως την Κρήτη, Άμερ ι κ α νί¬
  κη άαΐοικΐα!!!
  ΤΟΣΑ χρόνΐα τώρα, χρησΐμοποίησα την πένα μου γιά
  ■νά δώσω νά καταλάβει ό Λαός μας, καί κυρίως ό Κριηι-
  τικός, δτι ό κίνδυνος είναι μεγάλος, σοβαρός, έθνικός.
  ΣΗΜΕΡΑ, πού ή πένα μου αυτή, λόγω της κλονισμέ
  νης ύγείας μου, δέν είναι πιά τόσο δυντή, χρηΐσιμο-
  ποιω ένα δρκο, σάν τελευταϊο, πρός τό παρόν, δπλο,
  γιά νά κάνω τό άναγνωστικό κοινό νά συνειδητοϊτοιή-
  ΚΥΚΑΟΦΟΡΗΙΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστβριομό
  τής κόμπρας
  ΒΓΖ6ΖΪΠδΙ(ϊ
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1980
  ΑΘΗΝΑ
  ΕΚΔΟΙΙ,Ιί.
  Θ
  ΓΡΑΜΜΙΙ
  ΑΥΤΟ είναι τό εξώψυλλο τού βιβλίου τού Μάνου
  Χαρή «Στόν αστερισμό τής κόμπρας», πού φιλοτέχ-
  νησε ο ζωγράφος Μιχάλης Νικολινάκος. Ήδη, μετά
  την Αθηνά, τό αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο κυκλοφο-
  ρεί από τα μέσα τής περασμένης βδομάδας καί στό
  Ηράκλειο. Τιμάται δρχ. 250 καί γιά τούς αναγνώστες
  συνδρομητάς τής «Αληθείας» πού θά τό προμηθευ-
  τούν από τα Γραφεία μας, μόνον 200 δραχμές. Την
  κεντρική διαθέση τού βιβλίου, γιά όλη την Ελλάδα,
  έχει τό βιβλιοπωλείο «ΑΑΦΑ — ΩΜΕΓΑ», Ακαδημίας
  57 (στοα Όπερα), τηλεφωνο 3638435, Αθηνά.
  σει τόν κίνδυνο: όρκίζομαι ακριβώς στήν κλονισμένη
  ύγεία μου δτι, κυρίως άπό τίς Βάσεις τοΰ θανάτου, ό
  τόττος μας κινδυνεύει καί μπροοτά σ' αυτόν τόν μέγα
  κίνδυνο εχουν χρέος ΟΔΟΙ οί Πατριώτες νά ένεργο-
  ποιηθοϋν καί νά δραοτηριοποιηθθΰν, πμοτοϋ είναι άρ
  γά.
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ καί οί συνεργάτες τους, κάνουν
  τή δουλειά τους καί έφαρμόζουν μεθοδικά (δπως θά
  διαιπιστώσατε μέ τήν περίτττωση της «έπανεντάξεως
  στό ΝΑΤΟ») τα έγκληματικά κτχεδια τους, τα όποϊα
  ώραιοΐΓτοιοΰν καί σερβίρουν οτόν Λαό μέ φΐνες γαρνι-
  τοΰρες. Ό Λαός δμως, καί ή Άντιπολΐτευοη, τί κά¬
  νει; "Ολοι εμείς πού ττιστεύομε στήν έθνική άξιοττρέ
  πειά των Έλλήνων, τί πράττομε; Αύτό είναι τό έρώ-
  τημα καί σ' αύτό πρέπει νά σταθοΰμε.
  ΤΩΡΑ, δέν £χει οημασία τί κάνουν οί όΐλλοι, αύτοί
  πού συμφώνησαν μέ τό ΝΑΤΌ κι οί ϊδΐοι πού θά συμ
  φωνήσουν αΰριο, τό πολύ μεθαύρ,ιο, γιά τίς Βάσεις.
  ΤΩΡΑ 8χει σημασία τί θά κάνει ό Λαός καί ή Άντιπο
  λίτευση πού τόν έκφράζει πολιτικά καί τόν καθοδηγεϊ
  έθνικά· Τί θά κάνει ό Παπανδρέου, ό Ζΐγδης, ό Φλω-
  ράκης, ό Πεσμαζόγλου, ό Ηλίου, ό Κύρκος καί κυρί
  ως ό πρώτος, δηλαδή ό Παπανδρέου, πού ήγεϊται δι
  καιωματικά τής Άξΐωματική"ς Άντιπολΐτευσης.
  ΚΑΠΟΤΕ γράψαμε δτι θαρθει μιά μερά πού ό Καρά
  μανλής θδναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας κι ό Παπαν
  δρέου Πρωθυιπουργός καί μερικοί «ιΣοσιαλιστές» της
  περιοχάς μας μας κατηιγορήΐσανε γιά «προβοκατόρικες
  προβλέψεις»· Τώρα, σέ λϊγο .θά έπαληθευτοΰμε. Τό
  θέμα δμως δέν είναι τό σχίίμα αύτό άλλά ή ούσία τού.
  Ό Καραμανλής ξέρουμε τί Πρόεδρος είναι. Ό Παπαν
  δρέου δμως έόχει σημασία — μεγάλη σημαΐσία — τί
  Πρωθυπουργός θΰναι.
  Ο ΛΑΟΣ — ό χιλιοπροδομένος Ελληνικάς Λαός —
  (δπως τόν £χομε χαραχτηρίΐσει) θέλει τόν Παπανδρέ
  ου Πρωθυπουργό, άλλά τόν Παπανδρέου των αρχΐ
  κων τού υποσχέσεως, τόν Ανδρέα της Έθνικίϊς Άνε
  ξαρτηισίας τόν Ανδρέα τής Λαϊκης Κυριαρχίας, τόν
  Ανδρέα τόν άδέσμευτο άπό τήν Δύση, "Ελληνα Πρω
  θυπουργό!
  ΚΑΙ τόν θέλει πιό ζωνιτανό, πιό εύθύ, πιό δυνατό καί
  άχι τόσο, κάπως, «ύποτονικό», δπως ήταν στό θέμα της
  «έπανεντάξεως στό ΝΑΤΟ». "Εχει δεσμευτεϊ, έξ δλ-
  λου μέ τα πρώτα τού ισυνθήματα, πού τώρα καί νά θέ¬
  λει (πού λέει ό λόγος καί πού άοφαλώς δέν θέλει),
  δέν μπορεϊ νά τα ληρμονήσει καί νά άλλάξει οδτε «ε¬
  πί κεραίαν»
  ΤΩΡΑ, μέ τήν περατώση, των Βάσεων, πρέπει νά κά¬
  νει δ,τι περιοΐσότερο μιπορεΐ καί μπορεϊ. Δέν ύπαρίχουν
  περιθώρια πλέον γιά πολιτικούς έλιγμούς καί τα τοι-
  αϋτα- Τώρα τό θέμα είναι πέρα Υΐά πέρ,α έθνικό καΐ
  οάν Άρχηιγός της Άξιωματικίϊς Αντιπολιτεύσεως, άλ
  λά καί σάν Πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ έΐχει χρέος, μ έ γ ι-
  οτο χρέος, νά καταξιωθ'εϊ πολιτικός, έθνικός θίίλε-
  γα μπροστάρης.
  ΟΙ ΜΕΡΕΣ είναι έθνικά κρίσιμες καί πρίν γίνουν άνε
  πανόρθωτα κρισιμότερες, πρέΐχε ινα σκεφτεΐ, μαζί μέ
  δλους τούς αλλους αξίους παράγοντες της Άντιπολί
  τευσης, τής 'Εθνικής Άντιπολϊευοης, δτι αν ό Λαός,
  έστω καί άπό λάθος, (δ/χι μόνο άπό ένσυνείδητη δρά
  οη όριομένων), προδοθεϊ άκόμη μιά φορά, δυό τινά έ
  χούν νά συμβοΰν: τί θά ύΐτοταχ,θεϊ στήν Άμερικανό-
  φιλη Δεξιά, άπογοηιτευμένος άπό τούς δικούς τού πο¬
  λιτικούς καθοδηγηαές ή θά αντιδράσει μέ αίματοκύ-
  λισμα! '
  ΚΑΙ οί δυό δμως αύτές άτιευκταϊες περιπτώσεις, δέν
  είναι οϋτε ισκόπιμες, οθτε έθνικά συμ<ρέρουσες, γι αύ¬ τό ακριβώς πρέπει νά προληφθοΰν οπωσδήποτε. Ο ΑΝ Ι ΒΑΣ δέν είναι πιά πρό των χτυλών. Πέρασε ή¬ δη τό κατώφλι τής πόρτας μας κι έχομε ί3ψιστο Έθνι¬ κό Χρέος, ΟΛΟΙ μαζΐ, ΛΑΟΣ καί ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥ- ΣιΗ, νά τόν άίπομακρ,ύνομε μέ τήν έθνική μας όμοψυ- χία, τήν πραγματική έθνική όμοψι>χία, γιά νά μή (μέ¬
  ρει τήν Έλλάδα καί κυρίαι τήν Κρήτην στή μοίρα της
  Κύπρου, τής Παλαιστίνης καί τόσων άλλων περιοχίδν
  οτόν κόσμο, δπου £δρασε καταστροφικά καϊ άμείλιχτα-
  ΗΡΘΕ λοιπόν ή ώρα τοΰ Λαοΰ καί της ΑΝΤΙΠΟΛΙ-
  ΤΕΥΣΗΣ ή ώρα, άλλά χωρίς τήν παραμικρήι άναβολή,
  τώρα, τώρα, τώρα!!!
  ΜΑΝ0Σ ΧΑΡΗΣ
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙΣΤΑ ΧΑΝΙΙΙ;
  Μιά έρευνα τού συνεργάτη μας κ. Άντ, Λατνάκη
  — 'Αλήθεια τί πάθαμε εμείς
  οί Χανιώτες; Έν προκειμένω
  διερωτώμαι: Γιατι αυτή ή ττα
  ρατηιρουμένη .ραστώνη, ό εύχα
  δερφισμός — μτρτως και ή άμ
  βλΐΛΐση τοϋ σνναισθήμστος εύ-
  θι/νης ωρισμένων άνβρώττων τού
  πνευματος — λαχκών καί κλη
  ρικών πάνω σέ θέμοοτα καυτά
  (πορνο - ταινίες, ναρκοχτικά,
  καί τα καταγώγια διαφθορσς
  μέρους τής νεότητος, δττως οί
  «άθώες ντισκοτέκς» τα νάϊτ
  κλάμττ, τα ττορνοφυλλάδια καί
  βρώμικα ττεριοδικά ωρισμένων
  πΕριπτέ,ροον κλπ.) Καί σάς έρω
  τοθμε: Ποιό βρώμικο κατέστη
  μένο σάς έμπσδΙ<ει Μ μιλήσετε, ■Εσάίς πού μπορεΐτε έννοώ; Γ ι ατ! τώρα καί 5 χρονια δέν 6χε τε πάρει θέση πάνω στο δλον θέμα των ταινίαν πορνό. Τίς &ρωμοταινίες αύτές ττού κάθε τόσο ττιροδάλλονται σέ ώρισμέ νους κινη)φους; Όλα άπό την 'Ασφάλεια τα ττεριμένετε; 'Αλή θεια ποίος άπό σάς την συνέ δραμε ίν ιτροκειμένω; Τίς ται νίες (τσόντες) πού παρακολου θο&νε λαίμαργα καϊ αττρχαυνώ νονται τα αγουραι νειάτα ττού μοιραίως ιρέπουν ττρός τόν έκφυ λισμόν; Άδίστακτοι αίθουσάρχεςϊ έ- λαφρά τή συνειδήσει άρκοΰνται στήν ένδειξιν «αύστη,ρώς άκα- τάλληλον> μέ τό δήθεν έπιχείρη
  μα το>ν «δτι οί τολμηρές σκη
  νές πβριεκοτΓησαν όίττό τήν έττι
  τροπή κρίσεως!» Καί οί «ύρι
  οί» αύτοι — σύγχρονοι Φαρι-
  σαίοι, ξανακολοϋνε τίς τσόντες
  μέ τίς σκηνές τής τέλειας άττο
  κτήνωσης — διεγέρσεως τοΰ έν
  στίκτου, άλλα καί βγελυγμίας
  μερίδος των νέων γιά συχαμε-
  ρές διαστιροφές γιά τίς όττοΐες
  τα δίποοα κτήντν θα ντρεττο-ν-
  ται. Γιά να τίς άττολαύσ-ουν ώ
  ρισμένα λαίμαργα βλέμματα ά
  γουρης νιότης άλλά καί μάθη
  τί»ν καί μαθη/φΐών γιά νά τούς
  μιμηθοθνεϋ! Τού λόγου το ά
  σφαλές έρχεται νά έ—ιβεβαιώ
  σει γιά τίς τσόντες αύτές ή
  κατ' επανάληψιν καταδίκη οοί
  θοι/σάθχη. τής πόλης μας σέ 11
  μηνη φυλακίση — έτπκυρωθεί
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Ήλεκτρολόγων έγκαταστατών
  των 4 Νομών της Κρήτης πού
  πραγματο—οιοι/με σήμερα τό
  2ο Συνέδριό ιμας στά Χανιά
  Δέν μττο,ροΰμε πέΐρο άττό τα
  ττροβλήματα πού μάς άττασχο-
  λοΰν καί πού ιμένουν δλυτα νά
  νά παρα.6λέψομε την άπόφαστ)
  τής Κυβέρνησις νά μάς έπα-
  νεντάξει στό στρατιωτικο σκέ-
  λος τού ΝΑΤΟ την όποία θεώ
  ροϋμε πράξη έθνικής μειοδοσί-
  ας.
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα
  καί καλοθμε τόν έτταγγελματο-
  βιοτεχνικό κόσμο καΐ όλόκληρο
  τόν Έλληνικό λαό να καταδι-
  κάσει την ά~όφαση ττ>ς Κυβέρ
  νησης καί νά άγωνιστεΐ άκόμη
  πιδ δραστήρια γιά ,μΐά Έλλά
  δα έλεύθερη καϊ κυιρίαρχη μα
  κριά άττό ψυχροπολεμικές συμ
  φωνϊες.
  Δηλωνουμε ά«όμη δτι θά ά
  γωνιστοΰμε γιά τό διώξιμο των
  ξένον βάσεων ά—ό τό νησϊ μας
  καί όλόκληρη την Έλλάθα γιά
  νά γίνη ή χώρα ,μας χώρα Φΐλί
  άς καϊ συνεργασίας μέ δλους
  τούς λαούς.
  Χανιά 26 Όκτωβρίου 1989
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Έκ τοΰ ΎιπουρΥεϊου Έμ
  ποιρικής Ναυτιλίας Διεύ-
  Θυνση θαλαΐσοΐων Κρατι-
  κών Μετασρορί&ν άνακοι
  νοΰται δτι την 24—«11—80
  θά διενεργηθή! Δημόσιος
  Τακτικάς Μειοδοτικός Δια
  γωνισμός γιά χρονοναύλω
  ση, πλοϊου Μ)δ μεταφορι-
  κής ίκανότηιτος 500 τόν¬
  νων καί ανω πρός κάλυφΐη
  μεταςχιρικί&ν άναγκών
  τοΰ Γενικοΰ Έιπιτελείου
  Στρατοΰ μεταξύ Έλληινι-
  κώιν Λιμένιον. Ό διαγωνι
  σμός θά γΐνει στό "Υπουρ
  γεϊο Έμπορικης Ναυτιλί¬
  ας) Διεύθυ,νΐση θαλασοΐων
  Κρατικών Μεταφορών άαχ'
  δπου μΓτο,ρ,ουν νά ζη.τή-
  σουν οί ιένδιαφερόμενοι
  περισσότερες πληροφιορΐ
  ες οτά τηλέφωνα 4625049
  ί 4525058
  σα άπό τό Έφετεΐο καί ή κα
  τάσχεσις όίλλης &ρωμοταινίας έ
  τέρου αίθουσάρχου — άπαλα
  γέντος λόγω έμπράκτου μεταμε
  λείας (καί πρός τιμήν τού δέν
  ξανάδαλε ταινΐα πορνό), Και
  τώρα μττορεϊτε νά μάς —ήτε
  έσεΤς οί ώρισμένοι ττνευματικοί
  ,μας δνθρωποι — Συμβούλια
  χριστισν. Σωματεΐα ένώσεις γο
  νέων καί κηβεμάνων «καί Πολι
  τιστικών Σωματείων», χριστιανι
  κοί δμιλοι, κύκλοι καί ήμικύ-
  κλια, ττοσοι καί ττόσοι άττό σάς
  ττήραν θέση μέχρι σήμερον γ'ά
  μιά άνάσχεση αύτοθ τοΰ καχοϋ
  κατρακυλίσματος καϊ άποττ,ρο-
  σανατολισμού μέρους τής νιό¬
  της μας — τής ελπίδας τής αϋ
  ,ριον; Καί δέν είναι μόνον οί
  πορνοταινίες — εΤναι καί τα
  άλλα φ,ροΰτα προαγωγής της ά
  νηθικότητος πού άνέφερα στήν
  άρχή. 'Αλήθεια ποΰ τό ττάτε
  μέ τήν φ»νή σας; Εύθύνες δέν
  εχετε; Πολλοί θά μοί) ττοθνε καί
  τό περιμένω. «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟ-
  ΤΣΑΛΟ ΠΕΤΑΞΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛ-
  ΑΛΑ> Μά άφοϋ αύτοί δέν ,μιλοϋν
  τί νά κάνωμε; «ΟΙ Λ1001 ΚΕ
  ΚΡΑΞΟΝΤΑΙ»
  Θά μοΰ ποθνε καϊ άλλοι συ
  μπολίτες μου, δέν τό άπτοκλείω.
  «Μά τόν εξυπνο μοΰ κάνεις;
  Ή κριτική εΰκολη είναι».
  — "Ισως κι άλλοι «εύσεδείς
  χριστιανοί» (γράφε άστοχριστι
  ανοί) σύγχρο»οι Φα,ρισαΤοι, θά
  μοϋ έτταναλάβουν την καραμέ
  λα πού πιττιλΐζουνε: «Μή κρίνε
  τε Τνα μΛ κριθήτε!» Τίς έσύ ό
  κ,ρίνων; Καί μπερδεύουνε οί τα
  λαίιποοιροι τόν έλεγχον — πού
  τόσες φορές Γ,ραφΊκά τόν συναν
  τοΰΐμεϋ! μέ την κατάκριση.....
  τέ,τοιοος χριστιανούς τό κατε-
  στηιμένο τούς χρειάζεται. Δέν
  νομΐζετε δτι ήρθε ό καιρος νά
  ττάρετε θέση, νά δραστη,ριοποι-
  ηθητε άτομι«ά καί συλλογικά
  νά περιοριστή τό κακό; Καϊ
  πού νά μποΰμε καί στήν ΕΟΚ.
  Έ! ρέ τί εχει νά γίνη!!! "Αν
  δέν συνειδητοττοιήο"»με μεγαλύ-
  τερα δεινά καί δέν άντιδράσω
  με εγκαιρα καί μεθοδικά, τότε
  θά ψάχνωμε νά ξαναβ,ροΰμε την
  έλληνοχιριστιανικήι μας ταυτότη
  τα. Τήν ταυτάτητα της άνθρω-
  πιάς καί δύσκολα θά τή βρίσκο
  Έπαναλαμβάνω: Μή περιμέ-
  νομε 2 π 3 άτομα (ίδιωτική
  πρωτοβουλία — όπως έγινε μέ
  τίς ταινίες πορνό, πού τώρα
  λίγο καιρό σταμάτησαν χάρις
  στήν επέμβασιν τού δραστήιρι-
  ου Ποιμενάρχη μας κ,κ. ΕΙΡΗ
  ΝΑΙΟΥ μέ διαβήματα τού
  στούς άρμοδΐους (κ.κ, Είσαγγε
  λέα καί Δ)ντή( Ασφαλείας)
  Πρόσφατα διαβάσαμε στήν
  ΑΛΗβΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ττώς
  τό Ήράχλειο τείνει νά γίνη «τό
  ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙ
  ΟΥ». Καΐ ερωτώμεν: Μήττως αύ
  τα σνμβαίνουν καϊ στά «ΠΑΡΑ
  ΔΟΣΙΑΚΑ ΧΑΝΙΑ;» (ναρκωτι-
  κά, χαρτοπαιξία, νάιτ κλάμττ
  «καφετερίες» κλπ. κλπ.)
  Μά θά μοϋ ποΰνε ττολλοϊ.
  Καλά γιά τα Χανιά, γιά τήν
  άνάσχεση — έπτοθλωση αυτών
  των πληγών δέν εγινε τίττοτα;
  'Απαντώ: Έλάχιστες έξαιρέ-
  σεις πού έτταληβεύουν άττλο1>ς
  τόν κανόναϋ! Δηλαδή λΐγες δια
  φωτίσεις (σποραδικές άπό τόν
  τοπικό τύπο καί άπαξ ό,μιλία
  γιά τα ναρκωτικά στό Μασωνο
  κατεθυυν.όμεν>ο Ρόταρυ. (Δηλα¬
  δή λίγες τουφεκιές «ετσι γιά
  τήν τιμήν των δπλων». Συντο-
  νισ,μένη προσπαθεία γιόκϋ!)
  Καί τελειώνοντας αύτό τό
  κομμάτι τής έ'ρευνάς ·μου άνα
  μένω νά μοΰ ποΰνε δποιος ή δ
  ποιοι θέλουν συμττολίτες μου:
  «Καλά γιαυτή τήν κατάσταση
  πού βλέπεις στά Χανιά με,ρικά
  χρόνια τώρα: Έσύ τί έκαΐμες;»
  Μέ μεγάλη μου· ευχαριστήση
  την περιμένω αυτή την ερωτή¬
  ση γιά νά μά©ουν οί πιό πολ
  λοί συμπολΤτες μου τί έκανα ά
  λήθεια. (Τότε πολλοϊ θά τρϊ-
  6ουν τα μάτια τους. Δέν έπαί
  ρομαι «ΕΝ ΚΥΡΙ Ω ΚΑΥΧΩΜιΕ»
  γιά δ,τι εκα'μα.
  Στό έττόμενο «ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  καί άνθρωπάκια»
  Τί γίνεται στό Αιγαϊο;
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σΐλιδα 1
  νωνίες.
  Οχ τίτλοι των εφημερίδων
  σχετικώς είναι χαρακτηριστι-
  κοί:
  α) Η ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΝΤΑΡ'ΕΊ
  ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟ
  ΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥ
  ΒΕΡΝΗΣΗΣ
  (ΕΛΛ. ΜΕΛΛΟΝ 4^—2—1975)
  6) «ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗ¬
  ΣΗ Ο ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ»
  (ΑΘΗΝΑ· Ι ·ΚΗ 1—9—ίΙ 976)
  κ αί
  γ) «ΞΕΠΟΥΑΑΜΕ ΤΟΝ Ε-
  ΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ»
  (■ΕΞΟΡΜΗΣΗ 25—6—.1976)
  κ.ά.
  "Ετσι δυστυχώς ή ττολιτική
  τής άδράνειας καί τής ύττοχώ
  ρησης τής Ελληνικής Κυβέρνη
  σης στό χώρο τού Αίγαϊου
  'προωθεΓ τίς του,ρκιΐκές έπτεκτα
  τι«ές βλέψεις μέ άμεσο κίνδυ¬
  νο τετελεσμένον γεγονότοον ώς
  έπιδιώκει ό διεθνής Σιωνομασο
  νισμός
  ιΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΥ
  ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Ο συμπατριώτης γιατρός κ.
  Εμμανουήλ Ιωάν. Μπαντουβάς,
  μετά από ένα χρόνο καϊ πλέον ε-
  πιστημονικής μετεκπαϊδευσής
  τού στό Λονδίνο, επανήλθε καί
  εγκατσστάθηκί πάλι στήν Αθη¬
  νά, στην οδό Λυκαβητού 19, αυ
  τή τή φορά.
  Στό παραπάνω διάστημα τής
  μετεκπαίδευσής τού, ο κ. Εμμ.
  Μπαντουβά*·, ασχολήθηκε μέ
  τήν περίπτωση τού Καρκϊνου,
  στό «Ρόγιαλ Μέ'υ'ντεν» καί άλ¬
  λα αγγλικά νοσοκομεϊα.
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
  ΛΕΖΑΝΤΑΣ
  Στή λεζάντα πού δημοσι
  εύτηκε στό προηγούμενο
  φύλλο μας, κάτω άπό τή
  φωτογραφΐα τοϋ χάρτη
  τής Δυτΐκίίς Κρήτης, στό
  σηιμεϊο πού άναφερόταν
  στή Νΐησο Γραμβοΰσα καί
  στό Άκρωτήρι Γραμβοΰσα
  άντ! τής σωστής λέξης έ^
  νώσουν, ,μπηκε ή λέξη
  «γνωρίσουν», άπό τυπογρ,α
  φΐκό λάθος. Γιά νά δοθεϊ
  λοιπόν τό σωστό νόημα έ-
  πανορθώνομε σήμε,ρα, τονί
  ζοντας δτι οί «ένδιαφερό-
  μενοι» γιά την περ'οχή αύ
  τή θέλουν νά ένώΐσουν
  τή Νήσο Γραμβοΰσα μέ τό
  Άκρωτήρι Γραμβοΰσα, γιά
  νά δηιμιουργήσουν £τσι, £.-
  να πρώτης τάξεως άατάνε-
  μο καί προστατευτικό λιμά
  νι, οτό τόσο σπουδαΐας ση
  μασίας παρα^άνω σημεϊο
  της Κρήτης.
  Σάν Έλληνας πολίτης καί
  πνευματικός ήγέτης έρωτώ;
  — Γιατί ή Έλληνική Κυβέρ
  νηση δέν ένπεκτείνει τα χωρικά
  μας ϋοοοτα στά δώδεκα (12)
  μίλλια ώς ίίχει δικαίωμα συμ
  φ»να μέ τό διεθνές δίκαιο;
  — "Αν ,μττορεϊ γιατϊ δέν θε
  λει;
  — Κι άν θ^λε' κα' δέν 'ΜΉ"0
  ρεΐ τότε ποθ είναι ή έθνική
  μας άνεξαιρτησία;
  — Γινωρίζει ή δέν γνωρίζει
  ή Κυβέρνηση α) Τήν συνθήκη
  τής Λωζάνης 1923 6) Τήν συν
  θήκη Παρισίων 1947 γ) Τήν
  διεθνήι Σύμβαση Σικάγου 1944
  καί δ) Την σύμβαση Γενέυης
  1 9'58' πού ττροσδιορίζουν τα
  σύνορα Ελλάδος καί Τουρκί¬
  αν τόσο στόν έναέιριο, χε,ρσαΐο
  νησιώτικο δσο καί στά θαλάσ
  σιο καί ύποθαλάσσιο χώρο;
  — Άφοΰ διεθνχΤς συνθήκες
  καί συμ6άσεις καθορίζου'ν έπα
  κριδώς τα σύνορα Έλλάδας
  καί Τουρκίας γΐατί διαπραγμα
  τευάμεθα τόν άττό χιλιετηρϊδες
  Έλληνικά Έθνικό μχχς χώρο;
  — Γιατί μιλοΰμε ττβρί 'Ελ
  λη,νοτουρκικών διαφόρων πού
  καλούμεθα νά δώσουμε στούς
  'Τίθύρκους στούς όττοίους δέν
  χρωστοΰμε τίποτα;
  — Έμεϊς χοωστάμε στήν
  Τουρκία ή ή Τουρκία χρωστάεΐ
  στήν Έλλάδα;
  — Γιατί δέν ά,παιτεΐ ή Κυ
  βέρνηση, την ό:μεση όπτομάκρυιν
  ση των τουρκικών κατοχικών
  στρατευμάτων άπό τήιν Κύπρο
  μόνο άντ" αύτοΰ διαπραγματεύ
  εται τό Αίγαΐο μας στή 6ουλη
  μία των Τού,ρκων;
  — 'ΕτΓΐτρέ.ττεται στό βωμό
  των άτομικών κομματικών, τα
  ξικών καί συμμαχΐ'κών συμφε
  ρόντων νά θυσιάζου,με τα έθνι
  κά μας δίκαια;
  Ή Κυβέρνηση ττιρέτΓει νά
  σταματήσει άμεσος τίς διαττρα
  γματεύσεις μέ την Τουρκία γιά
  τα Αίγαΐο μας γιατί κάθε δια
  πραγιμάτευση πού άφορά άλλα
  γές συνόρων σημαϊνει παροςχώ
  ρηση έθνικών κι»ριαρχικών δι
  καιωμάτων μας πρός τήν Τουιρ
  κία.
  Ή Κυβέρνηση βχει καθήκον
  καί ύποχρέωσηι καϊ έντολή άττό
  τόν Λαό νά διαφυλάξει, άνεξο;ρ
  τήτοον θυσιών, την έοαφτκή ά
  κεραιότητα τής Έλλάδας ά
  ττό όπουδήττοτε καί όποιονδη
  ποτε άπειληθεΤ άλλά ποτέ δέν
  εχει τό δι,καίωμα νά κάμει έ
  στω καί την ελαχίστη παραχώ
  ρηρη τοΰ έθνικοΰ χώρου μας
  στό Αίγαΐο ή όπουδήποτε άλ
  λοΰ
  Γι αύτό ό Έλληνκός Λαός
  προειδοττοιεΐ τήν Κυβέρνηση δ
  τι άν κάμει έστω καί την έλα
  χίστη παραχωρήση κυριαρχι
  κων δικαιωμάτων τού στόν ένα
  έριο, χερσαΐο, νησιωτικό θαλάσ
  σιο καί ΰποθαλάσσιο χώρο τής
  Έλλάδας θά τής καταλογϊσει
  τήν εύθΰνη καί τό εγκλημα τής
  ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ κατά
  τού "Εθνους.
  Έλληνικέ ΛΑΕ ένώσον ά-
  δερφικά καϊ έτοι,μάσου άν χρει
  ασβεΐ νά πεΐς ίνα καινού,ργιο
  Ιστορικό ΟΧΙ πρός τούς νεο-
  6αρ6άρους πού έτπβουλεύονται
  τήν έδαφική άκεραιότητα της
  Ελλάδος μας.
  Σφακιά Κρήτης 17)9)80
  11ερεύς
  ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΑΜΑΚΗΣ
  Σκαλωτή Σφακίων
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
  ΟΙ περισσότεροι άγρότες καί
  αύτοί πού δχουν ττάρει τόν δ,ρό
  μο τή.ς ξενητιάς^ τής Έπαρχϊ
  άς Πυργιωτίσσης κοΐταδικάζουν
  τήν άπόφαση της Κυβερνήσεως
  γιά τήν έπανένταξη στό ΝΑΤΟ,
  Κοϊ συμ.παρίστανται στόν άγώ
  να κατά των ξένων βάσεων
  στήν Έλλάδα.
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  Νομαρχιακός Συμβουλος
  Κλΐμα Πυργιωτίσσης
  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
  ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  Ι ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  μεθοδική ανάλυση θεμάτων γε¬
  ωργίας, βιομηχανϊας, ναυτιλϊας,
  τουρισμού, εμπορϊου, ορεινής
  κάϊ νησιωτικής οικονομίας κ.λπ.
  θά είναι αντικεϊμενο των καθη-
  γητών καί σπουδαστών των μι-
  κρών καί καλώς δομημένων Σχο
  λών — Ερευνητικών Κέντρυν.
  Η ιδρύση τους είναι δυνατή μέ
  μιά κλιμάκωση στά άμεσα προ¬
  σέχη χρόνια.
  Η μέθοδος τής δημιουργίας
  των τοπικών στελεχών αναπτύ-
  ξεως εχει δοκιμασθεί καί επιτύ-
  χει απόλυτα στόν ΕυρωπαΥ-
  κό χώρο. Αυτά τα άτομα θά εί¬
  ναι ικανά, γιατί θά γνωρίζουν
  τό χώρο τους καί θά έχουν καί
  τα επιστημονικά εφόδια γιά νά
  στελεχώσουν τίς παλιές καί νά ι-
  δρύσουν νεες εμποροβιομηχανι-
  κές μονάδες, γεωργικές επιχειρή-
  σεις, συνεταιρισμούς, ναυτιλια-
  κές καί τουριστικές επιχειρήσεις.
  Αντίθετα η συγκεντρώση χι-
  λάδων φοιτητών στίς οικονομι-
  κες σχολές στήν Αθηνά — Πει¬
  ραια καί θεσσαλονίκη μόνο, οί
  οποϊοι είναι αποκομμένοι από
  τίς ρίζες τους δηλ. τίς περιφέ-
  ρειες στίς οποίες ανδρώθηκαν,
  στίς οποίες είναι έθνικά αναγ-
  καία η διαβίωσή τους γιά νά
  σφύζουν από ζωή, όχι μόνο
  τίς νεκρώνει από τα πιό καλά
  καί ζωντανά στοιχεια, αλλά καί
  μετατρέπει τούς μελλοντικούς
  δυναμικούς αναπτυξιακούς πα¬
  ράγοντες σέ αποδυναμωμένα
  περιθωριακά στοιχεια τής αθη-
  ναικής ζωής.
  Στό επόμενο (τό τέλος)
  Τί συμβαίνει μέ τίς
  II
  ΕΙΚΟΝΕΣ,,
  (τις χρπ.τικες)