913

Αριθμός τεύχους

482

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιον
  Γ-ΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  ' Υπΐύ&υ νος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τα πάντα για τή νίκη τής Δημοκρατίας!
  ΗΚΡΗΤΐΙ
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ,Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2οςΠΕΡΙΟΔ.2»|
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 482
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ——-------------------- --—--.—. .-—.— ... — ·.·%, ■ ·μι« ΙλνιηΐΠΗΙΜΙΜ
  IV!
  ΒΜΗΙΝΙ·. ΠΓΑΚΛΕΐυΤ ____————————-—>—-
  "".....'"..........'"........"'"""..........""■""■"""■"•»».......««............".Μ»,,,,,,,,,,,„„„„„„,„,,......,„,„„„„,.........,,,,,.Η,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....„„„„„„,„.......„„„„„„„„„„„„„„„,„„„„„„,„„........„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„„„.....Π,,,......................."....»...........»».....
  ΤΡ ΝΑΥΑΓΙΟ
  ΤΟ "ΝΕΟ,, ΚΥΒΕΡΝΗΤίΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ
  ϋΐετ* την αποτυχία τής
  Ιξόδου των άρχηγών τής
  ίυωυοίνοβουλευτικής αν-
  ««ολίτευσης στόΠαρίαε,
  ΐό Φόρεϊν "Οφφβς έρρι-
  ι τό σύνβημα τής χυβερ-
  νητικ^ς «διευρύνσεως».
  χυνοθροίζοντανλοιπόν
  -χαί διανυκτέρευσαν πολ
  λές φορές—οί ήγέτες των
  κομμάΐ'των τής ψε^τοβου-
  λής,Χ«ΡΙ_ΤΟ ΚΛΜ!
  γ,κ νά «λύσουν» τό άλυ-
  ΐθ άκόμη, δυό χρόνια
  μ,ϊτ» την βαπελευθέρω-
  βη», κυββρνητικό ζήτη-
  μ,*. _τόν μεταδεκεμβρι-
  »νό χαφενέ, πού όνομκ-
  υτηκε Βουλή, οί συζητη-
  «ς διαφωνούσαν ριζικά.
  Άνήβυχος ό Έργατι-
  χος "Ερνεστ Μπέβιν πού
  δέν «έπβμβαίνει» ατήν
  Έλλίδα άπ' την πορεία
  ιών δ.απραγματεύαεων,
  ίδωβε έπείγουσα διατα-
  γή ν* σχηματισθεϊ τό γρη
  γορώτερο πλατύ άντιεα-
  μ,ικό μ,έτωπο, τής δεξι¬
  άν χ*ί τού Κέντρου. Ό
  Βασιλεύς, σύμφων» μέ
  φ έπείγουβα διαταγή,
  ϊχίλεοε αυμβούλιο ατέμ-
  μ.χτος, καί έκαμε έκκλη-
  «Ιβτούς άρχηγούς νά συ-
  βύ
  Καί στήν τελευταία πα-
  ραβοναγωγή όμως των
  χομμ,άτων τής ψευτοβου-
  λής, ή διαφωνία ήταν ρι-
  ζιχή. Καί διαφώνησαν οί
  ίρχηγοί στό μοίρααμα
  ".ών υπουργείων !
  Έτσι έπισημοποιήθη-
  «>1 άδυναμία των 'Έθνι-
  «οφρόνων κομμάτων νά
  <>)!>]μ*τίσουν κυβερνητικό
  μίτωηο.
  Ηετά τή διαφωνία ό
  'ήμ·ΐϊμ.πόλεμος»κ. Τσαλ-
  ^ρης, πού μόνο κομμα-
  «χ» καί γιά τό κόκκαλο
  $$εςΌυσίας ύπάρχει καί
  'ϊωνίζεται, προχώρηβε
  «όν άνασχηματισμό τής
  «δέρνησης. Έπιακέφθη-
  * χθές τάοραατηριοποι-
  ί^ν», άνάκτορα καΐ επέ¬
  δωκε «όν Βασιλέα τόν
  Ήίχοιμασμένο κατάλο-
  ΐθ των ανέων» ύπουργών.
  Τ6 οίχτρό ναυάγιο τής
  προσπάθειας πού έπιχεί-
  Ρησε ό Βασιλεύς, κατ'
  εντολή των "Αγγλων, γιά
  τό σχηματισμό κυβερνη¬
  τικάς άντιεαμικής έ'νωσης
  αποτελεί νέο, γερό ράπι-
  βμ.α κατά τής πολιτικάς
  τού Φόρεϊν "Οφφις στήν
  Έλλάδα καΐ των ύποτα-
  χτικών τους «λαοπροβλή
  των». Γιά άπειροστή φο¬
  ρά ξεσκεπάζεται σ' όλο
  τόν κόβμο ή σκοτ&ινή ίμ-
  περιαλιστική πολιτική
  τού Φόρεΐν "Οφφις.
  Τό πειθήνιο «Έλληνι-
  κό» δργανο τού κ. Μπέ-
  6ιν, τό «λαϊκόν κόμμα
  είναι σήμερα περισσότε-
  ρο άπό κάθε άλλη φορά
  ένοχο, γιά την τραγωδία
  πού μέ ρυθμό κινηματο-
  γραφικής ταινίας έξελίσ-
  αεται δυό χρόνια βτή δύ
  σμοιρη Έλλάδα.
  Ή χαλκευμένη καΐ προ
  ετοιμασμένη λύση πού
  δόθηκε βτό κυβερνητικό
  ζήτημα είναι όλότελα ά-
  παράδεχτη άπ' όλο τόν
  'Έλληνικό λαό: Είναι έμ
  παιγμός, είναι άπάτη.
  Ή «νέ»» άγγλομοναρ·
  χική κυβέρνηση τελεί¬
  ως άπομονωμένη άπό
  τίς οργανώσεως καί τα
  κόμματα τού λαού, δέν
  μπορεϊ παρά νά μεγαλώ-
  σει τό χάος καΐ την κα·
  ταστροφή. Μιά ^ τέτοια
  κυβέρνηση είναι άντβλαϊ-
  κή καί άνίκανη νά βάλει
  τή χώρα στό δρόμο τής
  όμαλότητας καί άναδη-
  μιουργίας. __ *
  Λΐόνο μιά οίκουμενκ-
  κή κυβέρνηαη μέ συμμε-
  τοχή τού ΕΑΜ καί τής
  Δημοκρατικής άριστεράς
  θά βγάλει τή χώρα άπό
  τό τραγικό άδιέξοδοπού
  την έρριξαν οί άγγλομο-
  ναρχικοί καί Θά σώσει τό
  έθνος.
  Γιά μιά τέτοια εθνο-
  οωτήρια κυβέρνηση πρέ¬
  πει ;όλος ό Ελληνικάς
  λαός νά παλαίψεβ, νά συ-
  νεχίσει καί νά δυναμώ-
  αεβ, ένωμένος, συμφιλι-
  ωμένος τόν άγώνα τού.
  Καΐ ή νίκη είναι οπωσοη
  ποτε δική τού.
  Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΓΙΑΤΙ ΟΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΦΙΛΟΤΙΜΑ, ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΠΕΙΝΟΥΝ!
  Από τη Θέση μα5
  «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ»
  »Γν Γ&^&^
  μίτρα» γιά νά άντιμετωπΐσουν την
  * ΟΙ Σουρλοπρόβλητοι διατυμττάνισαν δτι μέ τίς ^
  *? ««Χβιρήσεις εΰρεΐας κλίμ .κος οί άνταρτικές *^
  ·» ίξαφανισθεΐ ά,όΡτοϋ ττροσώπου της ^^Ρ^^
  , Τρείς μέρες, μετά την ορισθείσα προθεσμΙα
  **»ταβτΓΧ Ομάδων, ό Ραϊΐοοταθμός της Α
  μεταδιββι ότι οί ^άρχ'-ς ττήραν ίκτακ« ^Ρ ν
  την έτοιμαζομέ. ην επίθεσιν των άνταρτων
  ττόλεμο ελλείψει μοχητων;
  Λ-ΠΟΣΤΟΛΕΣ ΗΜΙΟΝΩΝ
  Νροφορούμεθα δτι άπό την
  'λεοταία αποστόλη των με-
  'ώμων Ιππων περΐ τούς δέ-
  .δφισαν άφοθ Ιφθασον στό
  «Μ,ειο, πολλοΐ δέ νοσηλευον-
  οε πρόνειοοίΚτπυιατοΕΪο αέ
  , ΐϊθλλοΐ δέ νοσηλεύον
  πρόχειροϊΚτηνιατρεΐο μέ
  ες άοθένηες. Γενικά δέ
  στό Ήράκλειο μέ
  αύτά πού ταλα πωρή-
  "'. . ο ταξεΐδι καί
  στό'Ηράκλειο έξην
  Ίπρεπε νά προ
  στούς άλλους
  ΐς χωρίς μιά
  εδΰ, άφοϋ μά
  πΡ°όθηση γίνεται πεζή
  με αύτοκΐνητα όπως θά
  άποτελοϋν σοβα
  >ιά την Γεωργική
  άνασυγκρότηα! τού νηα.οΐ:Ι μας
  νϊΰν,ων γιά νά
  άλλες <4πώλειες. 'Αλλά τό θέμα αύτό δέν έξ«ν τλεϊται μέ τό σημερινό σημεΐω- μά •Η «'Ελεύββρη Κρήτη» Αηβδε χθβϊθα τβ δίκοτιβ αΐτπμ« τβ έρ σπ τού τυ«βγρ«ϊ»«>«β»
  μ«τβ« βϋν«χίζ«· τίιν ϊχδβσή της.
  Είναι γνωστό σέ δλο τόν
  κόσμο τό δράμα ποθ ζοϋν οί
  Δημόσ. Ύπάλληλοι καί ή κα
  τάσταση οτήν όποία έχουν
  περιέλθει ποθ είναι άμφίβο-
  λο εάν καμμιά άλλη τάξη θά
  μποροθσε νά την άνεχθεΐ.
  Στή κατοχή ύπέφέραν μέ
  δλο τόν άλλο κόσμο καί μέ
  την πίστη στή νίκηπερίμεναν
  μιά καλλίτερη αΰριο.
  Καί δμως δυό χρόνια τώρα
  ΰσερα άπό την άπελευθέρω
  ση συνεχίζουν νά βρίσκονται
  στήν ιδία οΐκονομική κατά
  σταση καί έξαθλιωση δπως
  καί τόν καιρό τής κστοχής.
  Χαρακτηριστικά είναι με-
  ρικά παραδείγματα άιιό την
  ζωή των Δημοσ. Ύπαλλήλων
  στό Ήράκλειο.
  Ένας Διευθυντής Δημοσ.
  Υπηρεσίας έβγαλε στόν κλή-
  ρο την Βιβλιοθήκη τού γιά
  νά γιατρέψει τό παιδί τού
  ποθ άρρώστησε.
  Πρό καιροϋ έγινε έ'ρανος
  μεταξύ των ύπαλλήλων γιά
  νά στείλουν στήν Άθήνα μιά
  συνάδελφό τους ποθ άρρώ
  στησε καΐ ποθ διαφορετικά
  θά πέθαινε διότι δέν εΓχε τα
  μέσα, οΰτε δμως τό κράτος
  δέν την βοήθησε γιά νά γίνει
  καλά.
  Πρό ημερών έγινε δρανος
  γιά Ενα ύπάλληλο πού ή γυ
  ναΐκα||του είναι άρρωστη
  καί δέν έχει χρήματα ν" άγο-
  ράσει τα φάρμακα ποθ υπέ¬
  δειξε ό γιατρός.
  Μά μήπως χρειάζεται καλ¬
  λίτερος καθρέφτης γιά τό
  δράμα ποθ περνοθν, άπό τό
  μισθολόγιό τους;
  Ό μηνιαίως μισθός μέ την
  Ιπληρωμή των Δεκαπενθημέ-
  ϊροαν άνό 15θήμερον είναι:
  Γραφεύς β' 108.000 δρ. μην.
  » α' 120 000 » »
  Άκόλουθ. 132.000 » »
  Γραμματ. β' 150.000 δρ. μην.
  » α' 155.000 » »
  Είσηγητής 175.000 » »
  Τμηματάρχης204.000 » »
  Δηλαδή μέσος δρος στήν
  πλειοψηφία των ύπαλλήλων
  5.000 δρ. ημερησίως καί τό
  σύνολο μέ τίς ίδιαίτερες ά
  ποδοχές γιά έ"να έγγαμο μέ
  δύο τέκνα 6.000 ημερησίως.
  Πώς μπορεϊ λοιπόν αύιός ό
  οΐκογενειάρχης νά ζήσει την
  σίκογένειά τού; Τί θά πρωτο-
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3.—Ό Γσλλος υ
  ΐτουργός των "Εξωτερικών κ. Μπιν
  τώ πρόΐεινε να γίνει δεκτή ή αΐ-
  τηση τοθ Βελγίου καί τής "Ολ¬
  λανδίας γιά τή συμμΐτοχή τους
  στίς συζητήσεις γιά τό Γερμανι-
  κό ζήτημα. Ή Όλλανδία έτιίσης
  ζητά την διαρύθμιση των συνό-
  ρων "Ολλανδίας—Γερμανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3.-Κατά τηλεγρα-
  φήματα άπό τό Βελιγράδι Εφθα¬
  σε έκεϊ ό Γεν. Τραμματέας τοθ
  Κ.Κ. "Ιταλίας Τολιάτι.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3.-Ή στάση τής
  Αγγλίας καί Άμερικής άπέναντι
  στή νέα Βουλγαρική Κυβέρνηση
  καθορισθεϊ ΰ^τερα άπό συνο
  μιλΐα τοθ Μπέβιν μέ των Μττέρνς.
  ΜΕΓΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΙΟΝ
  των θυματων
  ΤΗΣ ΓΓΕΡΜιν βί,ΡΙΩΑΙΑί
  Την προσέχη Κυριακή 10
  Νοεμβριού θά γίνει ή μετα-
  κομιδή των όστών των υπό
  των Γερμανών έκτελεσθέν-
  των ΣτυλιανοΟ Σαμαρείτη
  καί τοθ υίοθ τού Κωνσταν
  τΐνου.
  Ή μετακομιδή θά γίνει άπό
  τό μετόχι Χορδάκι δπου έκτε
  λέσθησαν είς τό χωρίον Ά-
  γΐος Σύλλσς δπου ή οΐκογέ-
  νειά τους ανήγειρε τάφο.
  Ή οίκογένεια Σαμαρείτη-
  δων παρακσλεΐ τούς τιμών
  τας την μνήμην τους όπως
  τταρευρεθοθν είς την έπιμνη-
  μόσυνον δέηση πού θά ψαλεΐ
  στόν τάφο τους στόν Άγιο
  Σύλλα.
  άγοράσει μέ τίς 6.000 δρ; Ά-
  φοΟ καί αύτό τό κράτος μέ
  μιά παληό τού στατιστική
  λέγει δα χρειάζεται περίπου
  τα άτομο 100.000 δρ. μηνιαί
  ως γιά τα πειό στοιχειώδη
  μέσα συντηρήσεως τού. Καί
  μέ την αυξήση τοθ τιμαρίθ-
  μου άπό τότε μέχρι σήμερα
  40 ο)ο σύμφωνα μέ τίς έπί-
  σημες στατιστικές 140.000
  δρ. μηνιαίως.
  Μά δέν είναι μόνο ή οίκο-.
  νομική έξαθλίωση στήν όποία '
  τούς έχουν ρίξει. Είναι καϊ ό'
  τρόπος ποθ διαχειρίζονται
  κάθε φορά τό Δημοσιοϋπαλ-1
  ληλικό ζήτημα. Ύποσχέσεις '
  καί άναβολές σάν νά μποροθ
  σαν μέ αύτές νά ζήσουν τίς
  οΐκογένειές τους καί τό αίώ-
  νιο τροπάρι τοθ πληθωρι-
  σμοθ ποθ φέρνουν σάν πρό-
  σχημα κάθε φορά.
  Μά ή κατάσταση αυτή δέν
  μπορεϊ νά εξακολούθησεν
  Δυό λύσεις τούς μένουν τ) νά
  κλέψουν καί νά γίνουν άτι·
  μοί ή νά άγωνισθοθν. Καί
  δέν μποροθσε παρά νά κά¬
  νουν τό δεύτερο. Παρουσιά-
  σεις, κινητοποιήσεις, ύπομνΐίίΑ
  ματα, διαμαρτυρίες καί άλλα
  μέσα πού χρήσιμοποΐησανδέν^
  •υγκΐνησαν τούς Άρχοντες.
  (Συνέχεια στή 2η σελίδα)
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΦΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΛ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΛ. ΟΡΓΑΝΑ
  ΝΑ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ
  Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ
  Α'.
  Μπήκαμε στό δεύτερο μήνα
  τού νέοο σχολικού έ'τους ΰστε-
  ρα άπό την τρίμηνη οιακοπή
  τού καλοκαιριού.
  Τα ξένοιαστα παιδία—όπως
  συνηθίσαμε νά βλέπουμε τα μα·
  θητικά νιάτα—ξαναγύρισαν είς
  τίς «αΐθουσες διδασκαλίας» καί
  οί δρόμοι τής πόλης μας, γεμί-
  ζουν τίς μεσημεριάτικες ώρες
  πού σχολοΰν, άπό τίς φωνές καί
  τό άδολο γέλοιο τους.
  "Αλλα άπό την πόλη κι* άλ¬
  λα άπό την επαρχία, δλα γεμά-
  τα άπό την δίψα τής μάθησης
  ξβκίνησαν μέσα στίς δύσκολες
  μεταπολεμικές συνθήκες γιά τό
  νέο σχολικό έτος.
  Πόσα όμως παιόιά σάν καί
  τοϋτα, παληοί φίλοι καί σύντρο
  φοι των μαθητικών θρανίων,
  δέν ξαναγύρισαν στίς γνώριμες
  αΐθουσες. Καί αύτό όχι βεβαία
  γιατί είναι πνευματικά κατωτέ¬
  ρα ή γιατί ή φλόγα τής μάθη¬
  σης εσβυσε στίς τουφερΐς ψυ-
  χές τους, μά γιατί ή άνάγκη
  τής συντήρησης τοΰ σπιτιοΰ.
  τα άρπαξε άπό την μαθητική
  ζωή καί τά'ριξε στή βιοπάλη
  μεταβάλοντάς τα άπό «παθητι-1
  κό» σέ «ένεργητικό κεφάλαιον
  άφίνοντάς τους «νικανοποίητο
  γιά πάντα τόν πόθο τής μάθη¬
  σης.
  Μά δέν είναι σήμερα ήιμέρα
  Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΙ* ΤΟΝ
  ΣΥΝΟίΙΩΗ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3.—Αυριο(σήμε
  ρα) οί 4 Ύπουργοί των Εξω¬
  τερικών θ' άρχίσουν την έπε-
  ξεργασία των 5 συνθηκών
  ρΐρήνης. Πιστεύεται 8τι σέ 15
  μέρες θά εχει τελειώσει ώστε
  στίς 20 Ν)βρΙου νά άρχίσουν
  προκαταρτικές συζητήσεις
  γιά τή λύση τοθ ΓερμανικοΟ
  προβλήματος.
  (ΑΙ Α Λ Α ΟΙ Η ΜΙΟ Μ ΟΙ
  Μέ τό Βίκτορυ «Άττλεμπό
  ρο» πού κατέπλευσε χθές
  στό λιμάνι μας, προερχόμενο
  άπό τό Ρίο Γκράντι τής Βρα-
  ζιλΐας ήρθαν 864 ζώα.
  Οί ήμΐονοι προοριζονται
  γιά τίς γεωργικές άνάγκες
  τής νήσου, είναι μικροθ μεγέ
  θους καΐ ήλικΐας δύο έτών οί
  περισσότεροι, δέν έχουν δέ
  «στρωθεΐ» άκόμα. ΎπολογΙ-
  ζεται δτι θά είναι κατάλλη-
  ί ά έ
  ζ
  λοι πρός έργασία
  Ιτος-
  η
  μετά ένα
  νά μιλήσουμε γιά τούς μι/.οβύς
  αύτούς ήρωες τής ζωής. Σκο-
  ,ΐός μας είναι χά παιδία πού εί-
  χαν την τύχη ν* ξαναγυρίτουν
  στά σχολειό. Νά γνωρίσβυμε
  τίς συνθήκες κάτω άπό τίς ο¬
  ποίες θά ξαναφοιτήσουν εφέτος
  α' αύτά, τίς τεράστιες έλλείψεις
  των διδακτηρίων, την έγκλημα-
  τική άίιαφορία καί εγκατάλει¬
  ψη τής Παιδείας άπό τό έπίση
  μο κράτος, τί πρέπει νά γίνει
  καί τι μπορεϊ νά' γίνει σήμερα
  γιά τή βελτιώση τής κατάστα-
  σης στό σχολικό αύτό έ¬
  τος, πού είναι τό τρίτο ΰατερα
  άπό την άπελευθέρωση. Καί μέ
  σα άπ' όλα αύτά θά δούμε άν
  μποροΰμε νά όνομάζουμε εντε¬
  λώς ΐξένοιαστα», τα "παιδία αύ
  τα μέ τίς χαρούμενες φωνές καί
  τό άδολο γέλοιο.
  * » ♦
  Ή κατοχή μετάτρεψε τα σχο
  λεΐα τόσο στό Ήράκλειο, όσο
  καί στά χωρία—όσα δέν εκαψε
  —σέ στρατιωτικοΰς καταβλι-
  σμούς καί άποθήκες. Τα θρα-
  νία τάκανε .καυσόξυλα, καί τα
  ε.ιιπλά τους τα σκόρπισε σ'όλα
  . ·. σημεΐα τοΰ όρίζοντα, άνάλο-
  γ« μέ τίς άνάγκες της.
  "Ετσι μέ την άποχώρηση των
  Γερμανών, τα σχολεΐα μας βρέ
  θηκαν σέ κατάσταση κυριολε-
  κηκά τρανική τόσο άπό Ιλλει-
  ψη κτιρίων, όσο καί θρανίων,
  έπίπλων καί δργάνων διδασκα¬
  λίας.
  Ή καταστροφή έπίσης άπό
  τούς βομβαρδισμούς τόσων κϊι-
  ρίων στο Ήράκλειο, καί τό ζή¬
  τημα τής στέγης πού δημιουρ-
  γήθηκε, κάνει στά παιδία πού
  έχουν έλθει έδώ άπό έπαρχίες
  γιά συνεχίση των σπουδών τους,
  εντελώς προβληματική την πα-
  ραμονή τους.
  "Ετσι ή έξοικονόμηση πολλές
  φορές έστω καί μιάς τρώγλητ
  θεωρεϊται σάν έξαιρετική εΰ·
  νοια τής τύχης.
  ΑΥΡΙΟ σιινεχίζοντας την ερευνά
  μας Θά σταθοϋμε ξεχωριστά «τα
  βχολεϊα Μέσης Έκπα(δευοης τού
  Ηρακλείου, έξίτάζοντας ιϊς «-
  νάγκες τ·υς καί τις «υνθήκες μέ
  τις οποίες ξαναρχίζουν μαθήμβι
  τα τό νέο σχολικό ετος.
  ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΗ ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ
  ΗΙίΤΗ
  II
  1Γ0Η1 ΚΑΙ ΟΕΗΟΙΟΗΙΙ
  III
  ΗΙ
  ΠαξοΙ 15-10-1946
  Άγαπητή «'Ελ. Κρήτη»,
  Έφτασα δ«—κι' δχι στούς Ό-
  θωνούς— τόπο πού θ* έκτίσω
  την ποινή τής έξορίας μου, άρ-
  γά προχτές τή νύχτα.
  Ή πρώτη βκέψη μου στ" βλή-
  θεια στρέφεται πρός τή Κρήτη
  Τύ Μεγάλο Νησί μέ τή Μεγάλη
  Ψυχή καί τα Μεγά^α ΑΙσθήμα-
  τα. Σ' αύτό τό Κράτος τής Δη¬
  μοκρατικής ένότητας ·ό:1 πίστης
  μέ τή σχετ'κή ήσυχία καΐ τάξη.
  ΟΙ παραφωνίες ποθ προσηαθοϋν
  νά * ημιουργήσουν νέα κατάστα¬
  ση δέν τπστεύω πώς θά φέρουν
  άιοτέλεσμα! Άντίθετα μάλιστα
  Νομίζω πώς δίνουν την αίτία
  καί την άφορμή νά αύξήσουν
  καί νά συμπυκνώσουν ά όμη πιό
  πολύ τίς προσπάθειές τους οί
  όπαδοΐ τής όμ λότητας καί τής
  προκοπής τοΰ τόπ-υ· Ή Έλλ <- δα πρέπει νά στηρΐζει π ·λλές έλπΐδες στήν Κρήτη καΐ ά όμα μπορεϊ ν' άντλήσει πολλά ώφέ- λιμα διδάνμιτα γιά νά ξεπερά· σει μ ά άπ' τίς δυσκολώτερες σ'ροφές τής Ιστοριας της κ ι νά μπεϊ στόν καλό καΐ άναγεν- νητικό δρόμο της. Αύτές τίς βασικές άπόψεις ά- "οκρυσ βλλώνω'άπ' τή ζωή πού πέρασα κονά 18 μή ες στήν Κρήτη Καί, μέ την εύκοιρίο, βέλω άπ'τίς στήλες σου νά «ύ χαριστήσω δλους τούς Κρηυ- κούς πού εξεδήλωσαν συγκινη- τικά αίσθήματο πολιτισμ >0, φι-
  λοξε ίας, συμπαθείας ·*καΙ ένδι-
  αφέροντβς γ ά μερικές «περιπέ·
  τειες» πού εΐχα σ' ούτό τό διά-
  στημα.
  Γε ά καΐ Χαρά
  _________'Αλέχος Μιτούσιος
  Τβ ΙΣΙΜΝΙΚΙ 2ΝΤΙΜΑ
  ΣΤΟ ΣΥΜϋΟΥΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3.-Στήν αύρια
  νή συνεδρίαση τοθ Συμβου-
  λίου Ασφαλείας θά έξετα-
  σθεΐ τό Ίσπανικό ζήτημα.
  επαΊϊλ~μΙτγΤ
  ΑΘΗΝΑ 3.—Έπειδή ύπάρ
  χούν πληροφορίες δτι έτοιμά
  ζεται έπίθεση των «συμμορι-
  ών» κατά των Γρεβενών κα Ι
  τής Κοζάνης, οί άρχές πήραν
  εκτακτα μέτρα γιά νά άντι-
  μετωπΐσουν την κατάσταση.
  «Ε Λ Ε Υ θ Ε Ρ Η ΚΡΗΤΗ»
  "ΕΛΕΥ6ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ.,
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ 1
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον
  Παραστάσεις άττό ωρα 6 μ μ
  «Τό ΆΗββνιβλι της Άγάπης»
  Την Πέμπτη:
  ΣόβΦΙλμ
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ"
  β
  «Λκϊκοί 'Εκδικπταί.»
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ΰ>ρα 6 μ μ. συνεχώς
  Τό περιττετειώδες Κ>ου μπόυ
  «Σιηοϋνος ουμμβρίτης»
  Ί-πΙ πλέον Ζουρνάλ
  Την Τ-ετάρτην:
  «Τό οημάδι τοΰ Ζορο»
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  θίασος Πολ ΐυλόγου
  Σύμττοοξ'ς Π. Ξυ οθ — Σ. ΙΛη-
  λοθση Π·>ωτ.ιγω ισ ρια Ήλέκ-
  ρ χ
  Σήμερον Νέον ϊργον.
  Μιχ. Τζομιτανκκη
  (Πλατειά Στράτ )
  ΑΠΑΛΛΑΧΘΗ ΤΕ
  Άτΐό τό Κάρβουνο!
  Μέ μιά Γκαζιέρα Νέβυ τύπου
  Πιτρβλαίβϋ καί Ββνζίνπς
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΚΑΟΑΡΙΟΤΗ2
  ΤΡΙΤΗ: 5 Νοεμβριού 8 π. μ..
  «Ελένη» διά μέσου Χανίων. *'
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ-Χθές .
  γινβν στό Κακό Χωριό Μονοφσ
  τσίου οί γσμοι τοθ συναν. Ιω .η
  νη Κ. Δακανάλη μετά τή 'Ελέ
  νης Χορ. Μανιόρου.
  Πσράνυμφοι παρέστησαν
  συναγ. Δημ. ΣτσυριανακηΓ, Νϊ
  κος Σακλαμπάνης, Γιάννης Χρο
  νάκης καί ΓΊκ. Χρονάκης.
  Ή «'Ελε69ερη Κρήτη» εθχετα
  στους νεόνρμφους κάθε ευτυχία
  Κατκστημα Είόών
  Πβϊρΐλαιβφωτισμοΰ
  Ι. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
  Χρ »τ· Άργυράκη (Άοαστα)
  Έ[αρτήματα διά λούξ καΐ
  Γκαζιέρες, Φωτιβτικό Πετρέ-
  λκιβν, Άμίαντα κ.λ.π.
  2ΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  σινε ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενα ϊργο μέ δράση,πλοκή
  καί περιπέτειαι άφάνταστη
  ΣΠΙΟΥΝ ΟΣ
  ΣΥΜΒΙΟΡΙΤΗΣ
  Μέ τόν ΤΙΜ ΜΑΚ ΚΟΝ
  Επί πλέον Νέον Ζουρνάλ
  Την Τετάρτην '· ©ρίαμ>οςϋ
  ΤΟ ΣΙΜΑΔΙ
  ΤΟΥ ΖΟΡΟ
  Νέ τόν Τ«ϋρ·ν Πά·υερ
  Ήλέκτρα
  ΣΗΜΕΡΟΝ.
  Παραστάσε ς άπό ώρα 6 μ. μ.
  ΤΟ
  ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
  Νέ την Πατρισία Ροκ
  Την Πέμπτην ΣΟΒ—ΦΙΛΜ
  ΛΑΊΚΟΙ '
  ΕΚΑΙΚΗΤΕΣ
  "Ενας ϋμνος νιά την άν-
  δρεία κα'ι την τΐάλη τώ άγω
  νιστών που σφυρηλάτησαν τή
  ΝΙΚΗ στ μετόπισθεν
  ΟΙ ΔΗ1ΜΣΙΟ1 ΥΠ1ΑΛ1ΑΟΙ
  (Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα)
  Τώρα τελευταία όλόκληρος
  ό ύπαλληλικός κόσμος βρι
  σκεται σέ άναβρσσμό βλέ
  ποντσςπώςγιάμιάάκόμηφορά
  τό βασ κο τού α'ιτημα τής τι-
  μαριθμικής άναπροσαρμογής
  των μισθών παραγκωνΐζεται.
  Μέ μπαλώματα ενός 15θη
  μέρου καί πολλές ύποσχέ·
  σεις δέν λύεται τό πρόβλημα
  τής ζωής των.
  Γιατι πρόκειται γι' αυτή τή
  ζωή τους καί την ύπόστασή
  τους σάν Δημόσιοι λειτουρ
  γοΐ καί δχι Δημοσία περίγε-
  λα δπως θέλουν νά τούς κά¬
  νουν.
  Απεφάσισαν νά κατέβουν
  σέ άπεργΐα ένωμένοι γιά νά
  διεκδικήσουν τα δίκαια αίτή
  ματά τους καί θάτόπετύχουν,
  γιατΐ πρόκειται γι' αύτη την
  ζωή τους καίγιατί εχουν δλη
  την κοινή γνώμη μέ τό μέρος
  τους ποϋ δέν θα μποροϋσε
  νά μείνει ΑΣΥΓΚΙΝΗΤΗ στό
  ΔΡΑΜΑ ΤΟΥΣ.
  —Κατά τό μήνα Όκτώβρη
  δηλώθηκαν στό Ληξιαρχεΐο
  τοϋ Δήμου Ηρακλείου 194 γεν
  νήσεΐς, 23 γάμοι, 34 θάνατοι.
  ΗΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟΝ
  ΙίΑΡΤθΠΟΑΡΙθΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΊ ΤΟΥ,Ε.ί.Μ.
  1262 ΑΙΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΑΓ-'
  ΜΑΪΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕ-
  ΤΟΥΝΣΤΩΝ'ΕΛΑΗΝΙΚΟ,ΣΤΡΑΤΩ
  ΑΘΗΝΑ 3 (Ίδ τηλ)οα) — Τό
  Γραφεΐο Τύπου τοΰ Ε.Α Μ. σέ
  άνακοίνωσή τού τονίζει δτι στόν
  Έλλην κό Στρατό ύπηρετοΰν
  σήμερα 1262 άξιωματικοί ττού 6-
  πηρέτησαν στά Ταγματα Ασφα¬
  λείας καί δχι 228 μόνον- δπως
  άνΐκριβώς μετεδόθη άπό τό έξω-
  τερικά. Ή ανακοινώση άναφ£ρει
  δτι δ σχετικός κατάλογος εδόθη
  στούς βρεττανοΰς βουλευτές πού
  επεσκέφθησαν τελευταία την Έλ
  λάδα.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΙΑ ΑΗΑΚΟΙΗΩΣΗ
  Άναλαμβάνω νά φυτεύσω
  μέ ελαιόδενδρα, «γρόκτημα, εύ
  ρισκόμενο έντός τής Περιφε¬
  ρείας τυϋ Δήμου Ηρακλείου.
  Περισσότερες πληροφορίες
  στά Γραφεία μας ή άπό τόν κ.
  Έ?ευθ. Φρουδάκη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Τό Συμβ. Νομοϋ τής ΕΠΟΝ
  Ηρακλείου κάνει γνωστό στή
  Νεολαία και τό λαό καί γνω-
  στοποίησε μέ σχετική δήλωση
  στίς Άρχές τή συγκεντρώση
  τής Κυριακής 10 τού μήνα σ'
  ενα άπό τα κινηματοθέατρα
  τής πόλης μας, γιά τό Γιορτα
  σμό τής δεύτερης έπετείυυ τής
  Ιδρυσης τής Παγκόσμιας Ό-
  μοσπονδίας Δημοκρατικής Νεο
  λαίας: (Π.Ο.Δ.Ν.)
  (Τό Συμβ. Νομόν τής ΕΠΟΝ)
  "ΝΑ ΤΤΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΟΤΙ ΕΙΔΑΤΕ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕ8ΑΙΝ0ΥΝ ΠΑ ΤΗ ΑΕΥΤΕΡΙΑ,,
  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ χ. ΕΠΑΡΒΙΕ ΣΤΟ "ΦΙΓΚΑΡΩ
  ΠΑΡΙΣΙ 4 (Ίδ. ύπηρεσΐα)—
  Άπθ τό σημερινό άρθρο τοθ
  κ. Έπαρβιέ στό «Φιγκαρώ»
  άποσπώ μερικά χαρακτηρι-
  στικά σημεΐα:
  ' «Άναχωρώ γιά τή ζώνη
  των έπιχειρήσεων. Όπως £-
  γραψα ήδη, ό συνταγματάρ-
  χης Ζβώλος μοΟ εδωσε ίνα
  θωρακισμένο σύτοκΐνητο καί
  μιά συνοδεία 10 άνδρών γε-
  ρά έξοπλισμένων μέ έπικε-
  φαλής τόν ύπολοχαγό Μιχ.
  Κατσιράκη. Έπισκέπτομαι £■
  να στρατόπεδο συγκέντρω
  σης καί υστερα τίς φυλακέ'
  Γιανιτσών. Ένας άνθρωπθ'
  τής έμπιστοσύνης τοθ στρα
  τοπέδου πού λέει δτι εΐνα
  Ρουμδνος καί γιά τόν όποΐ
  δέ μπορώ νά καταλάβω πώ< βρΐσκεται έκεΐ, μοΟ χρησι μεύει γιά διερμηνέας. Νά τ εΐδα: Στήν εϊσοδο κοιμοθν ται πάνω στό τσψέντο είναι μικρόσωμος άνθρωπος δεμέ νος στή γωνιά καί £νας τραι ματίας τελευταίως μέ μιά σφαΐρα στό πόδι. ιΑύτός ό πσρτιζάνος Είναι φοιτητήι μέ παιδικό πρόσωπο. Τό πό δι τού εχει γόγκραινα. Ρω τάω γιατί δέν τόν μεταφέ ρουν σέ νοσοκομεΐο. ΜοΟ ά παντοθν δτι βγήκε δυό μέρε- νωρίτερα. ΜοΟ άνοίγουν ο στερα τώ κ-ελλιά, δπου ύπάρ χούν 66 πσρτιζάνοι άπό 15 £ως 60 χρονών, στιβαγμένο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΑΘΑΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΙΟΤΕΔ9Σ-Ο.Φ.Η. 3-3 Τα χθεσινά έγκαίνια τοΰ και- νουργιου γη/τεδου Χθές τό άπόγευμα έγιναν τα έγκαίνια τοθ Γηπέδου τοθ «Α. Ο· 'Ερνοτέλης». Την τελετή τίμησαν άρκε- τοί έπίσημοι καί ο Άρχιμαν- δρίτης κ. Μπουρλάκης, ό ο¬ ποίος έτελεσε τόν άγιασμό κηρύσσοντας την έναρξη των έγκαινΐων. Κατόπιν μίλησε δ κ. Φωτιάδης μέλος τοθ Διοι- κητικοθ Συμβουλίου τοΰ «'Ερ γοτέλη» καί άμέσως άρχισε αγώνας των ποδοσφαιρι- κών όμάδων «'Εργοτέλη—Ο. Φ Η ». Ή όμάδα τοϋ 'Εργοτέλη παρουσιάστηκε άνανεομένη μέ καινούργια$φυντάνια, πού κράτησαν τό παιγνίδιπαρ 'δ- λη την ύπεροχή τοθ ΟΦΗ σέ καλό έπΐπεδο. Ό ΟΦΗ έπΐσης μέ άρκε- ούς νέους ποδοσφαιριστές διεξήγαγε τό Ίταιχνίδι τού δυ νατά καί φιλότιμα μά χωρίς την γνωστή τού άποτελεσμα τικότητα. Οί παΐκτες πού διεκρίθη¬ σαν γιά τό τεχνικό καί δυνα- τό παιχνίδι τους ήταν ό Βενε :ής κβΐ Καρρδς τοθ Έργοτέ λη καί ό Καρασάβας καί τό (Άνδρεάκι) τοθ ΟΦΗ. Ό αγώνας τέλειωσε ίσόπα λο μέ 3—3. Τα δυό γκόλ τής ίσοπαλίας μπήκαν άπό τόν 'Εργοτέλη στό τέλος τοΰ δευ τέρου ήμιχρονΐου. Ό διαιτη τής κ. Χατζηκανέλος μέ την γνωστή τού όξυδέρκεια κρά- τησε τό παιχνίδι άρκετά κα λά. Ο ΚΑΛΑΣ ΚΙΚΗΣΠΟΝ ΠΕΤΡΑΚΗ Χθές στήν αΐθουσα «Ντο¬ ρέ» εγινε ή συνάντηση των παλαιστών Καδδ καί Πετρά¬ κη. Ό αγώνας όρΐσθηκε είς τούς 10 γύρους των 10 λε- πτών. Νικητής άναδείχθηκε ό πα- λαιστής Καδας μέ νόκ—άαυτ στόν 7ο γυρο. Ό παλαιστής Πετράκης, πολύ δυνατάς καΐ σκληρώς χωρίς δμως την τέχνη τοΰ Καδδ έγγυδται έναν καλό παλαιστή έφ' 8σον βεβαία θά κάνει έντατικά την προϋ ποτιθέμενη προπόνησή τού Βεβαία σοβαρό ρόλο στή χθε σινή πάλη έπαιξε καί τόρίγκ, πού δέν ήταν κατάλληλο γιά τολμηρότερο άγώνα πού εάν γινόταν ΐσως νά εΐχε διαφο- ρετικό άποτελεσμα υπέρ τοθ Πετράκη. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ Παρελήφθησαν καί πωλοθνται Λάστιχα αύτοκινήτων δλων των δισστάσεων. ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ Επί πλέον λάστιχα καί οαμπρέλαι ποδηλά- τών μέ τιμές λογικές. Λε»φ. Κουντουριώτη 6 (Μεϊντάνι) Τηλέφ. 567 Παρελάβομεν έλαστικά καινουργή ΜΙΣΕΛΕΝ Γνωστά είς τούς Σωφέρ καί ιδιοκτήτας αύ τοκινήτων διά την άντοχήν των. Τιμαί έξσιρετικώς συμφέρουσαν Α. Σακλαμπάνης—Πλ. Χρονίδης ΤΗΛ. 8—14 σέ δυό δωμάτια πού τό πιό μεγάλο είναι 10 επί 4 μέτρα. Κανείς τους δέν ξέρει γΐατί βρΐσκεται έκεΐ. Πρός μεγάλη μου έ"κπληξη βρΐσκω πιό πέρα 52 στρατιώ τες φυλακισμένους. Άνάμε- μά τους είναι τρείς ύπολοχα γοί. Δυό άπ' αύτούς μιλοΰν γαλλικά χωρίς δυσκολία καΐ μοΰ λέν:,«£ϊμαστε καί οί δύο καταδικασμένο' σέ θάνατο. Πέστε στή Γαλλία δτι εί'δατε άνδρες πού θά πεθάνουν γιά τή λευτεριά». Πιό κάτω ό «Φιγκαρώ» γκάφεΐ: «Άκόμα ίίνας δηλα δή υστερα άπό τό στρατηγό Βεντήρη, πού δέν εχει αύτα- πάτες γιά την άποτελεσμα- τικότητα τής έπέμβασής ΐ00 είναι ό ταγματάρχης χ . στουδουλάκης, διοικητής Το0 τάγ,ιατος πού φρουρεΐ την Έδεσσα. «Όταν, μοθ 6τη6 μοΰ σημειώνουν μιά έπίθεση στέλνω στρατό μέ τα μεσα πού διαθέτω, άλλά μόλις φθάνουμεοΐ συμμορΐες εχουν σκορπΐσει. Έλπΐζω δτι μέ τό χεψώνα. θά κρυώνουν τόσο πολύ πού δέν θά μπορέσουν νά κρατηθοΰν πιά στά βου· νά». Ό ταγματάρχης χρισΤ0 δουλάκης καταλήγει ό «φιν. καρώ» προφανώς είναι άπο καμωμένος νά μάχεται μέ 8. να άσύλληπτο άντίπαλο». Ο ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 2Τ0Ν ΚΑΣΙΑΕΙ ΤΟ'ΉΕΟ,, ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΝΥΟΟΥΡΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 3.— "Υστερα ά¬ πό την άποτυχία τής διεύρυν στ|ς τής κυβερνήσεως, ό κ. Τσαλδάρης υπέβαλε στόν Βα σιλέα τόν κατάλογο των νέ- ων ύπουργών. Ή κυβέρνηση πιθανότατα θά έμφανισθεΐ αϋριο (σήμερα) στή Βουλή. ΑΘΗΝΑ 4 —Μετά τό ναυ- άγιο των συνεννοήσεων μέ την άντιπολΐτευση ό κ. Τσαλ¬ δάρης υπέβαλε χθές στίς 11 τόν κατάλογο των νέων ύ¬ πουργών γιά τόν σχηματι- σμό τής νέας Κυβέρνησης πού θά είναι εύρύτατος. Ή Βουλή θά συνέλθει στίς 6 μ.μ. σήμερα Ή Κυβέρνηση δέ θά προβεΐ σέ προγραμμη- τικές δηλώσεις γιαιί θεωρεΐ δτι συνεχίζει τό έργο τής προηγούμενητ; ουτε θά ζητή- σει ψήφο έμπιστοσύνης. Άν ή άντιπολίτευση επι- κρίνει την πολιτική τής Κυ- βέρνησης π οβλέπεται δτι θά γενικεΰθεΐ ή συζητήση καί τότε θά ζητήσει ψηφο έμπι¬ στοσύνης. ΙΙΗ ΧβΕΣΙΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΟΙΟΕΣΕΙΙ ΚΑΤΑ «Τί ΒΒΙΜ.ΙΗΗ ΚΑΙ 1ΥΜΑΤΙΕΙ ΛΟΝΔΙΝΟ 4—· Κατά την χθεσινή γενική άπεργία των Εβραίων κατά τής συγκεν¬ τρώσεως σέ στρατόπεδα στή Κύπρο των μεταναστών, έγι¬ ναν έπιθέσεις κατά αγγλικών όχημάτων καί τραυματίσθη- καν 13 άγγλοι στρατιώτες. Στήν Τέλ Άβίλ ή άα υνομία μέ κόπο 'έσωαε άπό τα χέρια τοθ λαοθ άγγλο μοτοσυκλετι- στή. "Εξω άπό την πόλη άνα τινάχθηκε μιά άμαξοστο^χία. Σύγκρουση εγινε μεταξύ Άράβων καί Εβραίων ιιοώ έχτιζαν έ*να κσινούργιο χω ριό. Ύπάρχουν νεκροί 2 Ά- ραβες καί 2 "Εβραϊοι καί 20 τραυματίες. Ή τάξη άπεκα- ταστάθηκε μέ την έπέμβαστ} τής άστυνομΐας καί ή άνσικθ" δόμηση τβθ χωρίου συνε^ίζε- ται. Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο. Η. Ε. ΟΙΒΙΣΙΝΣΚΥ ΠΑ ΤΟ ΟΡΟΣΦΥΠΙΟ 2ΗΤΗΜΙ ΜΟΣΧΑ 3.—Στή,; Κοινω- νική κ'αί Άνθρωπιστική Έπι- τροπή τοΰ ΟΗΕ ό Βισσίνσκυ τόνισε τή σπουδαιότητα τοθ προσφυγικοΰ ζητήματος καί ζήτησε νά ληφθοΰν γρήγορα άποφασιστικά μέτρα γιά νέα αντιμετωπίση τοθ προβλήμα- τος. Ή άντιπρόσωπος τής Ά μερικήθ Έλεωνόρα ΡοΟζβ*λ δήλωσε δτι συμφωνεΐ άπόλυ- τβ μέ τό Βισσίνσκυ γ'ά. τή* σπουδαιότητα τοθ ζητήμα¬ τος. ΟΙ ΔΗΜΟΜΡΑΤΙΚΟΙΑΑΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΟΥΛΟΤΟΙ ΛΟΝΔΙΝΟ 2. — Πληροφο¬ ρίες άπό τή Μόσχα άναφέ- ρουν δτι ό άντιστράτηγος ΓαλακτΙονωφ σέ άρθρο τού πού δημοσιεύθηκε σήμερα στούς «Νέους Καφούς» γρά- φει: «Κανένα δπλο οΰτε κι' αυτή ή άεροπορία μπορεΐ νά έξαναγκάσει τούς δημοκρα- τικούς λαούς νά σκύψουν τό κεφάλι μπροστά στούς είσβο- λεΐς Αύτό άποδείχθηκε περί- τρανα κατά τό δεύτερο παγ- κόσμιο πόλεμο. Τό δτι ή ά- τομική βόμβα εχει καταστρε- πτική δύναμη οίαν χρησιμο- πβιεΐται εναντίον ειρηνικων πόλεων, αύτό δέν την κάνει ίκανή νά άποφασίσει γιά την τύχη τοθ πολέμου Άκάμη λιγότερο μπορεΐ τώ δπλο αύ¬ τό νά καταστήσει τόν ττόλεμο κεραυνοβόλο ί) «φθψο» δ¬ πως ίσχυρίζονται όβισμένοι άγύρτες έμπρηστίς νέου πο¬ λέμου. ΒΙΑΜΕΡΙΙΑΙΙΙΕΣΕΚΛΟΓΕΣΤΙΑΤΝΝΕΛΙΟΥΙΙΙ ΛΟΝΔΙΝΟ 4.—Αύριο θά διεξαχθοΰν στήν Άμερική οί έκλογές γιά τή Βουλή καί τό 1)3 τής ΓερουσΙας. Πιστεύε- ται δτι ή Κυβέρνηση θά χά- σει τίς έκλογές καί δτι Ρεμ- πουμπλικάνοι θά εχουν την1 πλειοψηφία στή Βουλή κσί 1' σως καί στή ΓβρουβΙσ. Ό Πρόεδρος τοθ Κογκρέ- σου των Βιομηχανικών Όρ- γανώσεων σέ λόγο τού ύπε- στήριξε τό Δημοκρατικόν Κόμμα. ΔΙΑΚ0ΙΝΩ2Η ΤΗΣ ΙΗΙιΙΜΣΤΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ί:ΟΙ0ΡΙ1« ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4.—Ό ύπουρ- ός των Εξωτερικών τής Ίτα- ίας έπέδωσε διακοίνΤοση σϊούς ύπουργούς των εξωτερικών αί ζητα την άναθεώρηση τοϋ ροσχεδίου Είρήνης μέ την Ί- αλία, γιατί δέν συμφωνεΐ μέ όν καταστατικό χάρτη τοΰ Α¬ τλαντικοΰ. Ίσχυρίζεται δτι <4| σύνσρα μέ την Γαλλία /«*» Γιουγκοσλαβία δέν έξασφαλί" ζβυν την άκεραιότητα τής Ίϊ*| λίας καί ότι οί επανορθώση! θά έξαρθρώσουν την Ίϊαλι^Ι !*"» * Οίκονομία. Ι νή