91303

Αριθμός τεύχους

290

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι-ΜΙΙΜΙΙΜΠΙ,ΚΙ.
  ■ Χαρδς σ" αυτόν, πού -ρΐν μ*
  Ι Χώμα. τοθ φρονούν οί «λλοι τό
  | ατδμσ, προλάβη νά ηβϊ ίστω
  — ν αί μιά συλλα·ή δική τού.
  - -' ·; ■;„„■' ε_Μπτ«»·χει«
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΪΣ ΑΠΟ ΤΜΜ ΚΡΒΤΗ
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ—β—νίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη ϋ — Τηλ. 210.291
  Χρόνος 6ος—Άρ. Φύλ. 290—Δρχ. 10
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  (
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΧ
  Τό γνωρίζετε κ. ύπουργέ τής Παιδείας;
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ "ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ,,
  ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ!
  (Καΐ τό παιδία των έργατών
  στΐς... φόμπρικεςΙ)
  Η "ΑΑΗΘΕΙΑ,, ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΟΕΜΑ...
  Τα παιδία των έργατών, δταν δέν μπορέσουν νά πε-
  ράσουν τίς Συμηληγάδες τής Ελληνικάς Παιδείας
  καΐ νά είσαχθοϋν στά Πανεπιστήμΐα άναγκάζονται μέ
  χίλιες θυσίες νά τρέχουν στό έξωτερ,ικο, νά άκολου-
  θοϋν μέσες λύσεις ϋ νά συνεχίζουν την μοϊρα των
  φτωχών γεννη,τόρων τους.
  Τα παιδία των μεγαλασχημόνων, δέν είναι άνάγκη
  νά κουραοτοϋν, οΰτε καΐ νά άκολουθήουν τόν κοπια-
  στικό δρόμο των Έλληνικών Πανεπιστημίου- Πανε
  στή,ν Άμερακάνικη Βάση καΐ σέ σύντομο χρόνο.·.· έξέρ
  χονται «έπιστήιμονες» μέ χαρτιά Άμερικάνικων Πανε
  πιστημίων (τοΰ Μαιρυλαντ)
  Έρευνώντας τό θέμα τής παράνομης παιδείας μάθα
  με λχγα τέτοια όνόματα, παιδιών μεγαλσσχημόνων Ή
  ρακλειωτών, όνόματα πού άδυνατοΰρε αυτή τή στιγμή
  νά δημοοιευΌουμε λόγω τοΰ ότι μιά πληροφορΐα, είναι
  πάντα πληροφορια καΐ δταν άτρορα' συγκεκριμένα όνό
  ματα πρέπει νά έξακριβώνεται σ' δλη της την έ'χταση·
  Σύντομα πιστεύουμε θαΐμαστε σέ θέθη νά δώοουμε
  πλήρη, οττοιχεϊα, γιά νά δοϋιμε τότε τί έζήΊγηση θά δώσουν
  μερικοί — μεριικοι πού άνέχονται την κορο'δϊα, νά 6λέ
  πουν στά χέρια των παιδιών τους ψεύτικα καΐ παράνο
  μα πανεπιστηιμιακά πτυχΐα.
  Πτυχΐα πού άιττακτήβηκαν δχΐ δπως των παιδιών τοΰ
  Έλληνικοΰ Λαοΰ, μέ στερήσεις μέ θυσίκς κι άγώνες,
  άλλά μέ μερικές έπισκέψεις στούς χώρ,ους τής ντρο-
  πης, στούς χώρους τής Άΐμερικάνικης Βάσης.
  ΝΙΚΌΣ ΨΙΛΑΚΗΣ.
  ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Ή νέα άπροκάλυπτπ 'είσβολή,
  τού Σιωνΐσμοϋ στή χώρα μακ;
  ΜΕΤΠ ΤΗΝ ΓΕΩ^ΓΙΚΗ "ΕΚΘΕΣΗ,, ΣΤΟ ΗΡΒΚΛΕΙΟ...
  Ό Σιωνιστικός κΐνδυνος πού άπειλεϊ ποικιλοτρόπως
  την έθνική μας άνεξαρτησί'α, ήρχισε τόν τελευταΐο χρό
  νο νά γινεται πιό συγκεκ,ριμένος, πιό άμεσος.
  Δέν συμπληρώθηκν άκόμη έ,ξι μήνες άπό τότε πού
  έγινε ή·.·. «εκθέση» των Ίοραηλίτικων άγ,ροτΐκών προ
  'όνων στίς πόλεις τής Κρ,ήτης καΐ βρΐοκεται στά σκα-
  ριά μιά καινούργια «εΐσβολή» μέ τό ϊδΐο στυλ, τόν ϊδιο
  τύιπο καΐ τούς ϊδιους στόχους.
  Τό Ίσραήλ έιτοιμάζει Εκθέση ζενοδοχειακοΰ έζο-
  ■99
  πλισμΰ οττήν Κρήτη, σάν κι έκεΐνη πού έγινε στή ίΡό
  δο άπό 27—31)10)80
  Δέν νομίζουμε δτι πρέπει νά άμφ-ιβάλλει κανείς γιά
  την σκαπιμότητα αυτής τής έΐκθεσης. Πέρα άπό τό δ¬
  τι εναι 2νας συνηθιομένος τ,ροπος γιά νά κάνει κανείς
  Δημόσιες σχέσεις, γιά τόν Σιιονιομό είναι μιά καινούρ
  γα εύκαιρία νά ύψώοει τή σημαΐα τού, νά συνεχΐσει
  την προπαγάνδα ύπηρετώντας έ'τσι την έγκληματικη έ
  πεχτατική τού πολιτική.
  Ή εκθέση ξενοδοχειοκοΰ έξο
  πλισμού, ττραγματοποιήθηκε ά
  πό 27—31)10)80 στό ξενοδο
  χεΐο 01_ΥΜΡΙ0 ΡΑΙ.ΑΟΕ της
  Ρόδου μέ τα προίόντα 29 Ίσ
  ραηλίτικων έταιριών, πολλά ά¬
  πό τα άποία (σχεδόν δλα) πά
  ράγονται καΐ στήν ■Ελλάδα και
  μάλιστα έξάγονται στά έξωτε
  ρικό (θά τα δοθιμε παρακάτω)
  "Ομως γιά νά κατανοήσουμε
  τό πάσο ένδιαφΐ,ρει τούς Ίσρα
  ηλίτες ή έμπορική πλευρά των
  έκθέσεων ττού όργανώνουν στήν
  Έλλάδα, δέν δχουιμε ττα'ρα νά
  θυμηθοΰμε τό τι εγινε στήν εκ
  θέση γεωργικοΰ έξοπλισμοΰ,
  πού πραγματοποιήθηκε τόν πε
  ιρασμένο Μάη στό Ήράκλειο.
  Τα συστήματα — άς ποθιμε —
  αυτοματου ττοτισμοΰ σταγάνα
  — σταγόνα,, παρουσιαζόταν
  σοΰς αγραμμάτους Κ,ρητικούς ά
  γρτες σάν κατ' εξοχήν καινούρ
  για Ίσραηλινή πατέντα τή στι
  γμή πού οί "Ελληνες γεωττάνοι
  τα χρησιμοποιοΰν πάνω άττό 20
  χρόνια, τή στιγιμή πού οτό Μ ν
  στιντοΰτο Λαχανοκομΐας καΐ
  στούς άλλους σταθμούς ερευ
  νας τοθ Ηρακλείου, τό σύστη
  μα σταγόνα — σταγόνα είναι
  τό κττ' εξοχήν σύστημα ττοΰ
  χρησιμοττοιεΐται!
  Καΐ δέν έχουμε παρά νά θυιμι
  σουμε την είσοδο αυτής της έκ
  θεσης μέ μιά ταπεινωμένη γα-
  λανόλευκη ΊΕλληνική σημαίαν,
  (ττλάί στήν Σιωνιστική) καρφω-
  μένη σέ £να κοινό κοοδρόνι, τη
  στιγιμή πού Νόμοι και διατά-
  ξεις όρίζουν έττακριβώς και την
  παραμικ,ρή λετττομέρεια άνάρ
  τισης τοΰ έθνικοΰ μας συμδό-
  λου.
  ΣΤΗ ΡΟΔΟ
  "Αν καί οί ,Ισραηλινοί έτοι
  μάζουν (άτ/νωστο πότε) τταρό-
  μοια εκθέση ξενοδοχειακοί) έ-
  ξοπλισιμοΰ στην Κριγτη, προσ
  κλήθηκαν στη Ρόδο άρκετοί
  ντότΓΐοι ξενοδόχοι κα! ξενοδο
  χειακοί καϊ τουριστικοΐ παρά-
  γοντες.
  Όμως άς δούμε τι.... καλά
  μάς £ψ·£?ραν οί. ψιλοττρόοδοι Ίσ
  ραηλινοι, πού έμεΤς οί άγροΐ-
  κοι οί άπολΐτιστοι δέν τδχον
  ΤΟ ΠΟΥΛΟΥΝ... ΜΑΥΡΟ ΧΑΒΙΑΡΙ
  Κομπιναδόροι έκμεταλλεύονται
  στό Ήράκλειο
  "ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ,
  την ελλειψη νερου
  30 ΜΕΡΕΙ ΧΠΡΙΣ ΝΕΡΟΙΤΗ
  Τό
  πιρόβλημα τής ΰδρευσης
  κοντεύει νά γίνει έψιαλτικό γιά
  όρισμένες π&ριοχές τοθ Ηρα¬
  κλείου. Περισσότερίΐ άττό κά>-
  θε άλλη φορά, τα τΓαράτΓθνα
  καΐ οί διαμαρτυρΐες συιμττολι-
  τών στήν «Άλήθεια»
  Σκέφτηκαν άραγε οί ώρμόδι
  οί πόσο μττορεϊ ν' άντέξει μιά
  οίκογένεια χωρίς νερο; Σκέφτη
  κε ΐσως κανείς τί κΐνδυνοι έγκυ
  μονοΰνται γιά τή λαϊκή ύγεία;
  Κι ένα τέτοιο κλιμα, πάντοτε
  , εύνοεΤ την τταρανομια καί την
  έφευρετικοτητα των «έπιτηδίων»
  ττού πουλοΰν — μαύΊρο χαβιάρι
  __ τό νερό στούς διψασμένους
  κοςτοϊκους όρισμένων περιοχών.
  Συγκεκρΐιμένα θέτουμε ύπ' δ-
  ψιν των αρμοδίων γιά την 0
  δρευση άλλά καϊ γιά την τήρη
  ση τού Νόμου τίς παρακάτω
  πληιρο()Κ3ιρίες:
  1 ) Βυτιοφόρα αύτοκίνητα (
  διωτών, γεμΐζουν άπό τίς κά-
  νουλες το Δήιμου καΐ πουλοθν
  τό νερό σέ περιοχές δττ»ς έκεί
  νη τοΰ Σταυρωμένου δττου έχει
  ενα ακριβώς μήνα νά φανεΐ 6ν
  τιοφόρο τού Δήιμου.
  ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ;
  Ο
  Τίνο
  κοσμικος κυριος
  βασιλιάς τώι/..δρόμωντοϋΛονδίνου
  ΑΓΟΡΑΖΗ ΑΙΜΟΥΖΙΝΕΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΑΟΥ
  Δυό «ττροσώττατα» πού τόσο
  τα ιδία δσο κα! ή φαιμΐλια
  τονς εχουν συνδεθεΐ μέ πολλές
  συμφορές τής ΜΞλλάδας εκαναν
  την έμφάνισή τους στήν κοσμι-
  κή στήλη τού νΐΙ-1-ΙΑΜ ΗΙΟ
  ΚΒΝ τήςΛονδρέζικηςφη μερίδας
  ΟΑΙΙ_Υ ΕΞΧΡΛΕ55 της 21)Ί0)
  80. Πρόκειται γιά τόν Κωστό
  Γλυξμττούργκ καΐ την "Αννα Μα
  ρϊα τού, πού παραγγέλνουν πό
  λυτελέστατες λιμουζΐνες Μερσε
  ντές μέ χρήιματα πού προφα-
  νώς άνήκουν στόν 'ΕΞλληνικό
  λαό, χρήμοττα ττού άΐμαρτΐες
  τοΰ παρελθάτος έφυγαν κατά
  τράττο έγκλημοτπκό άπό τίς τσέ
  ττες φτωχών μεροκαματιάρη-
  δ»ν!
  Ό Κωστής Γλύξμττουργκ 6α
  φτΐστηκε τώρα ΤΙΝΟ καΐ δπως
  τονίζει ή Αγγλικη εφημερίδα,
  είναι δασιλιάς τοθ.... διράμου!
  Νά τί λέει κατά λέξ|η ή ξέ
  νη εφημερίδα:
  ΤΙΝΟ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ
  ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
  ΤΌΥΛΑΧΙΣΤΟ
  «ΛΑυστικά μαθήματα όδήγη -
  σης στά άφανή πισινά δρομά
  κια κάποιοα προαστΐοι; τοΰ Λον
  δίνου ετελείωσαν χθές θριαμδει/
  τικά γιά τόν έξάριστο βασιλιά
  τής Έλλάδας Κωνσταντΐνο καΐ
  τήν βασΐλισσα τού "Αννα Μα
  ρΐα. Καΐ αύτό ήταν δτι χρεια-
  ζάταν άφοΰ ό Μονάρχης πού
  τρώει λωτούς έτχει παραγγεΐλει
  δυό καινούργιες Μερσεντές γιά
  «εκείνον κι έκεΐνη» στΐς.... μετρι
  όψιρονες τι·μές των 2·7000 καΐ
  ΣΤΙΣ Η.Π.Α.:
  ΑΛΛΑΞΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΣΚΗΝΙΚΟΟΜΩΣ,ΟΧΜ
  ΠΑΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ
  ΟΙ ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΙ ΚΑΙΟΙ ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ
  ΠΑΝΤΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ
  ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
  ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ Μ ΚΟΜΠΡΑΣ
  23600 λιρών!
  Μεγάλες προοπτάθειες έγιναν
  γιά νά κρατηβοΰν μυστικές οί
  έξετάσεις όδήιγησης γιά την ττε
  ρίπτωση πού τό βασιλικό ζεΰ
  γος θά άτΓθτύγχανε, Πιραγμαιτι
  κά, εΐχανε γραφτεί μέ τό δνο
  μα κύριος καΐ κυρΐα Μαρσάλ
  ττού είναι τα δνομα τοΰ δασκά
  λου τους, κυρΐου Καΐηθ Μαρ
  σάλ. Αύτό βεβαία δέν ήταν ά
  ναγκαΐο, άφού καΐ οί δυό πέρα
  σαν μέ μεγάλο στυλ (τίς έξετά
  σεις)
  Ό κύριος Μαρσάλ λέει: «Με
  τα άττό όχτώ μαθήματα καΐ οί
  δυό τους ήταν ττολύ καλοΐ, άλ
  λά ή βασΐλισσα ττιθανώς είναι
  ή καλύτερη. Οί αντ,ρες είναι
  πιό μαχητικοΐ, δέν τό νομΐζετε;»
  Ναί, τό νομΐζω άφοΰ δταν ό
  ψωτογράφος μου παρακάλεσε
  τόν ΤΙΝΟ νά ποζάρει γιά μιά
  θριαμβευτική φωτογραφΐα αύ-
  τός τοΰ εΐττε άπότομα:
  «(Έδώ δέν είναι Χόλυγουντ
  δττως ξέρεις»
  6 ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.
  Τώρα βεβαία ό λαός ξεψορ
  τώθηκε αϋτό τό καρκινοειδές
  τταράσιτο πού λεγόταν βασιλι-
  άς, δμως δέν μπορεΤ κανείς νά
  άμφιβάλλει πώς τα ό.ΟΟΟ.ΟΟΟ'
  κοντά, πού στοιχίζουν οί δυό
  πολυτελέστατες λιμουζΐνες εί¬
  ναι Ιδρώτας τοθ ^Ελληνικοΰ λα
  ου.
  ι»·
  2) "Αλλοι «έπιτήδιοι> ττού τι;
  χαΐνει νά ύδρεύονται κανονικά
  άπό τό δΐκτυο, διαθέτουν μέγα
  λες δεξαμενές τίς οποίες γεμΐ
  ζουν γιά νά ττάρουν μετά τό νέ
  ρό καΐ νά τό στεϊλουν σέ διψα
  σμένες περιοχές πουλώντας
  το σέ τιμές — μαιμούθ!
  3) "Αλλοι πάλι ίδιώτες έκμε
  ταλλευόμενοι την κατάσταση,
  πηγαΐνουν σέ ττηγάδια μολυσμέ
  να καΐ αύτό τό νερό ττουλοθν
  γιά πόσιμο!
  ΤΙ ©Α ΓΙΝΕΙ;
  €'Τό νερό ,μοθ στοιχΐζει ττιό ά
  κριδά άπό τό λάδι> μάς έλεγε
  ττροχθες άγαναχτισμένος Ήρα
  κλειώτης, συμττληιρώνοντας:
  «Αύτά ττού λένε γιά βλάδες,
  γιά άδυναμίες λόγω άττεργίας
  ΔιΕΗ κλπ. έγώ δέν τα πιστεύο»
  "Εμείς βεβαία δέν έχοι/με κα
  νένα λόγο νά μην τα πιστέψου
  με, δπως δέν έίχουμε καΐ κανέ
  να λόγο νά μην μεταφέρουμε τή
  φίονη άπόγνωσης έκατοντάδθίν
  οίκογενειών πού κυριολεχτικά ύ
  ποφέρουν άπό την ελλειψη νέ
  ροΰ
  Άς κοιτάξουν οί άρμόδιοι τί
  θά γΐνει μ' αυτή την κατάσταση
  Ή παρ,απάνω φωπογ,ραφια εχει τραβηχτεϊ τον περα
  σμένο Μάηι/ ιςΓτήν «εκθέση» τώιν προϊόντων των Ίσρα
  ηλινών.
  Τό ϊδιο θά συμβεί ϊσω ςκαΐ στή μελλοντική έΐκθε
  ση τοΰ Ξενοδοχειακού .-■..Έξοπλιμοΰ, τό ϊδιο Ϊσως νά
  έγινε καί στήν έ3κ0εοη τή Ρόδο
  Μ'έ την νέα τους.. · έζόρμηση οί Ίοραηλινοΐ θ&ρ
  θουν νά·.. πουλήσουν πολύ πνεΰρα καΐ συν τοίς αλ
  λοις τα φΰκα τους σ' έμάς τύς μουζΐκους τούς Γραι
  κούς.
  Ντροιπή χίλιες φορές ντροπή. "Οχι βεβαία στούς Σι
  ωνιστές. Έκεϊνοι κάνουν τή δουλειά τους. Έκεϊνοι ά
  πλώς ύπη,ρετοϋν την έΥκληιματική πολιτική τους·
  Ντροπή οέ ιυδς πού σΐιϊπαΐνουμε μπροστά σέ τέτοιους
  έζευτελισμούς, ντροπή, ,μας που άνεχόμαπτε τούς Ίσ
  ραηλινούς νά καρ,φώνουν σέ κοινά καδρόνια (γ| πά
  λούκια δπως τα λενε στήν Κρήτη) τή σημαΐα μας, ντρο
  πή μας πού άφήνουμε τούς Σιωνιστές νά «άλωνΐζουν»
  κυριολεχτικά, στή χώρα ρας!
  με ξαναδεΤ, άς δοθμε τ) έξέθε
  σαν στό 01_ΥΜΡΙ0 ΡΑίίΑΟΕ
  της Ρόδου!
  "Εττπτλα άττό ξύλο κουβέρ
  τες — ιμηχανήιματα κλιματισμοΰ
  — ήλιακά ονσττνματα — μα¬
  χαι ροπήρουνα, σερβΐτσια, ΐρωτι
  στικό ύλικό, άνβμιστήρες, τη/ρο
  σβεστήρες διαψημιστικό ύλικό,
  άπτορρυτταντικά, ταττετσαρΐες
  τοΐχου, θέσεις τουαλεττών, χαρ
  τομάντηλα, πετσέτες, φρέσκα
  καΐ κατεψυγμένα λαχανικά κλττ.
  "Ας πιάσει ό όποιοσδη-οτε 'Ελ
  ληινας? 6ποιον6ή,ττοτε τηλεφ«Μΐ
  κό κατάλογο νά δεί πόσους κα
  τασκευαστές άνειμιστήρίον, ήλια
  κων συστημάτων έττίττλων, κου
  βερτών θά δρεΤ'στήν ·Ελλάδα.
  Έτσι γιά νά δεί ό καθένας πό
  σο κούφιοι είναι οί Ίσιραηλινοΐ
  ϊσχυρισμοΐ. Κι δσο γιά τα λα¬
  χανικά, δέν ξεχνάμε τί άποκάλυ
  ψε ό Μάνος Χαρής τό 1975
  άττ' αύτην έδώ την εφημερίδα:
  ότι στά Κρητικά πεπόνια κολ
  λοΰσαν αύτοκόλλητες έτικέττες
  ττού τα παρουσΐαζαν σάν.... Ίσ
  ραηλινής ττροέλευσης!
  "Ας δοΰμε δμως τί γράφει τό
  δελτϊο πού δόθηκε άπό την Δι
  ττλωΐμαιτκή 'ΑντπηροσωτΓεΐα τού
  Ίσραήλ στόν Τύπο (προσέξτε,
  διττλωιματική άντηπροσωΓΤτεΙα, δ
  χι πρεσβεΐα, γιατΐ τό Ίσραήλ
  δέν άναγνωιρΐζεται σάν κ,ράτος
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 4
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ;
  Η έρευνα τού συ-
  νεργάτη μας κ. Αντ.
  Λα'Γνάκη αναβάλλεται
  γιά τεχνικούς λόγους
  -•-
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΤΙ ΠΝΕΤΑΙ
  ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ;
  Μιά αποκαλυπτική έρευνα
  ΡΟΝΑΛΝΤ
  ΡΗΓΚΑΝ
  Ο νέο< Πρόεδρον των Ηνωμέ νυν Πολιτειών τής Αμερικήν κ. Ρηγκαν ... χαμογελά πανευτυχής λίγο μετά την ανακοινώση των πρώτων αποτελεσμάτων των προχθεσινήν εκλογών. Οί πρώτες δηλώσεις τού με¬ τά την εκλογή τού, έλεγον πάνω κάτω τα εξής. «Τό πρώτο πράγμα πού οφεί λουμε νά διασφαλίσουμε είναι η παγκόσμια ειρήνη. Κάθε λαός είναι ελεύθερον νά πιστεύει ό,τι θέλει, νά ψηφίζει καί νά εκλέγει οποίον θέλει, νά καπνίζει ό,τι μάρκα τσιγάρα θέλει. Δέν είναι ανάγκη νά εξοπλίζονται τα διά- φορα κράτη. Τα όπλα δέν χρει άζονται πιά. Σ' αυτόν τόν κό- σμο πρέπει νά σταματήσουν πιά οί πυρηνικοί εξοπλισμοϊ καί η εκμεταλλευθή ανθρώπου από άνθρωπο. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κοροϊδία ή «άνοιχτή συζητήση» ΤΑ ΜΠΑΜΠΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ; Γιά... όλα μίλησε ό κ. Ταλιαδοϋρος Μΐτροστά σ' δνα κοινό πού διψοΰσε ν' άκούσει κά τι καλό γιά τό Πανεπιστή μιο Κ,ρήτης, μϊλησε την ΐτε ρασμένη Πέ,μπτη, ό Υπουρ γός Παιδείας κ. Άθ· Ταλι αδοΰρος. "Ολοι περΐιμεναν κάποια κυβερνητική έξαγ γελΐα, κάποια ανακοινώση γιά τό καλό τοΰ Πανεπι στηριου Κρήιτης! Κι δλοι μέ εϊκττλη,ξη καί άγανόχτηση ακο'υσαιν τόν 'Υηουργό νά μιλά γιά την • ..πολιτική τού σταδιοδρο μια, γιά τό πόσες ςκ>ρές δι
  έτελεσε Ύψυπουργός καί
  'Υπουργός στΐς Κυβερνή
  Αναπτύξη καΐ Άποκέντρωση στόν έλληνικο χώρο
  Η1ΟΝΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΒΑ ΚΛΙ ΤΟ ΗΕΑΑΟΗ ΪΟΝ ΠΟλΕΠΝ
  Τοϋ κ. Άρχόντη Παπαποστόλου, είδικού τού Παν)μίου Νανσί
  — 2ο — (τελευταίο)
  , Ι Ελλάδα όμως έχει ανάγκη
  ' ο άποκέντρωση μελετημενη
  ι ιί προγραμματισμένη, απο-
  ..εντρωση σταδιακή καϊ ολοκλη-
  ρωμενη. Αποκέντρωση αναπτυ-
  ξιακη, προοδευτική καί ακμάζου
  σα.
  Η Πάτρα καί τα Ιωάννινα έ-
  χουν ήδη την απαιτουμένη δο-
  μη καί τίς προ'υ'ποθέσεις γιά νά
  ανθίσουν σχολές οικονομικής
  κατευθύνσειος. Η Πάτρα μέ
  120.847 κατοίκους, κατά την α-
  πογραφή τού 1971, είναι κέν-
  τρο εμποροβιομηχανικο με ορ-
  γανωμενο λιμανι καί τουριστικό
  περίγυρο καί επιχειρήσεις γεωρ-
  γικες και εξαγωγικού χαρακτή¬
  ρος. Τό Πανεπιστήμιο των Πα-
  τρών θα ολοκληρωθεϊ μέ μιά πά
  ρεμφερή σχολή. Για αμεση ι¬
  δρύση καί λειτουργία Σχολής
  με εμφαση στά οικονομικά μα-
  θηματικά καί παράλληλη μελετη
  τής ορεινής οικονομίας, προσφε
  ρεται καί τό Πανεπιστήμιο των
  Ιωαννίνων.
  Η λειτουργία στό Βόλο μιάς
  Εμπορικοβιομηχανικήί Σχολής
  ανωτάτου επιπέδου, απαρχή λει
  τουργίας καί στίς άλλες θεσσαλι
  κέ' πόλεις τού Πανεπιστημίου
  θεσσαλίαν επιβάλλεται. Η θεσ-
  σαλία καλύπτει μία επιφάνεια
  13.929 τετρ. χιλ. καί ο Βόλος
  εκτός τού ότι είναι η τέταρτη
  πόλη τής χώρας μέ 88.096 κατ.
  (1971) έχει παράδοση στή διδα-
  σκαλία των εμπορικών επιστή¬
  μων μέ την περίφημη Μέση Ε¬
  μπορική Σχολή Βόλου, η οποϊα
  έδωσε λαμπρά στελέχη στίς
  τράπεζες καί τό εμποροβιομηχα
  νκό κύκλωμα στό διάστημα τού
  μεσοπολέμου. Διαθέτει λιμάνι
  πού θά εξοπλίζεται γιά νά γίνει
  μεγάλο διαμετακομιστικό κέν-
  τρο γιά τή Μέση Ανατολή. Ήδη
  είναι τό λιμάνι — σύνορο τής
  Ευρώπης γιά τή Μέση Ανατολή,
  μέ πολλαπλασιαζόμενα ΡΕΗΒΥ
  — ΒΟΑΤ8 πρός Συρια. Τό μέγα
  λύτερο δέ στόν κόσμο ΡΕΡΒΥ,
  τό ΗΕίίΑδ είναι σ' αυτή τή
  γραμμή.
  Χαρακτηριστικά αναφέρεται
  στό περιοδικό 30 ϋθυΈ5 Ο'
  ΕυΒΟΡΕ, ο πολλαπλασιασμός
  των εζαγωγών καί εισαγωγών
  πρός τίς χώρες τής Ανατολικήν
  Μεσογείου.
  ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
  1970 1978
  6,7ο)ο 22ο)ο
  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
  4,8ο)ο περίπου 20ο)ο
  Διαθέτει βιομηχανική περιο-
  χή, τουρισμό μεγενθυνόμενο λό
  γω καί τού Πηλίου, γεωργικές ε¬
  πιχειρήσεις πολλαπλασιαζόμε-
  νες μιάς ενδοχώρας 5.132.000
  στρεμμάτων πεδινής εκτάσεως
  καί 3.650.000 στρέμ. καλλιερ-
  νουμένης γής εκ των οποίων
  πρέπει νά αρδευθούν αργά ή
  γρήγορα σχεδόν 3.000.000 στρ.
  Η μή λειτουργία μιάς οικονο¬
  μικήν σχολής σέ μία τόσο δυνα-
  μική περιοχή η οποία έχει ανάγ¬
  κη βαθειάς πλέον μελέτης των
  πόρων της αποτελεί ασφαλώς
  παράλειψη η οποία καλόν είναι
  νά μη χαρακτηρισθεί γιατί όπως
  είναι γνωστό ένα έγκλημα δυνα¬
  τόν νά χαρακτηρισθεί όχι μόνο
  από πράξη αλλά καϊ λόγω παρα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  σεις τής Δεξιάς μέχρι καΐ
  Υΐά τό πώς βελτιώθηκε ή
  παραγωγή βαρβακιοΰ της ϊ
  διαίτερης πατρίδος τού της
  Καρδίτσας.
  Ό κ. Ταλιαδοϋρος παρά
  θεσε γενικά στοιχεϊα γιά
  την άνώτατη Παιδεία, μΐ
  ληρε γιά τα κονδύλΐα πού
  διέθεσε γι' αυτήν ή Κυβέρ
  νηση ισυμοουλευόμενος
  τόν ...·Οίκονοιμικό Ταχυ
  δρόμο, στόν όποϊο δημοσΐ
  ευσε σχετικό αρθρο δπως
  δέν παρέλειψε νά τονΐσει-
  Έν πάσει περιπτΰχΐει, εί
  πε μεταξύ μπαμπακιοΰ καΐ
  •...άρδευτικών ^ργων πώς
  τό 81 θά ύιπάρξου.ν 170 έκα
  τομμύρια γιά τό ταλαΐπωρο
  Πανεπιοτή,μιο Κρήτης· ΤΙ
  νά ποΰμε! Τϊποτα άλλο ά
  πό κεΐνο πού τόνισε ένας
  φοιτητής δταν ακουσε τα
  παραπάνω:
  «Τό 81; Μά τί νομΐζεΐ;
  Πώς θδναι άκόμη Κυβέρ
  νηοη ή Νέα Δημοκρατία;»
  Συμφωνοϋμε. Γιατΐ δποι
  ος ακουσε προχθές τόν κ.
  Ταλιαδοΰρο θά £βγαλε άβΐ
  αστα τό συμπέρασμα δτι οί
  μέρες τής Δεξιας τελπώ
  νούν.
  ΣΕΛίΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ!
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡ ΙΟΥ 1980
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΛ ΚΡΗΤΙΚΑ ΟΕΜΑΤΙ
  Άνατυπώθηκε καί ξανα
  κυκλοφορεϊ αύτές τίς μέ
  ρες τό πολυσέλιδο τεΰχος'
  των «Κρητικών θεμάτων»
  άφιεριωμένο στόν άξέχα
  στο βάρδο Νίΐκο Ξυλούρη
  "Ενα θαυμάσΐο ζωγραφι
  κό πορτραϊτο τοΰ μεγάλον
  καλλιτέχνη στό έξώφυλλο
  .καί ένα πολυσέλιδο άφΐέ
  ρωμα στή ζωή καί τό έρ,γο
  τού., πλουτιισμένο μέ δεκά-
  δες α^γνωστες φωτογραφί-
  ες τού άποτελοΰν ένα άπό
  τά κύρια περιεχόμενα τοΰ
  άνανεωμένου τεύχους αύ
  τοΰ των «Κρητικών θεμά
  των» πού κυκλοφορεϊ στά
  κεντρικά περίπτερα 'Αθη
  νών — Πειραιώς — Κρή
  της — θεσσαλονίκης κι αλ
  1 λων μεΥαλουπόλεων
  Ι Μαζύ ύπάρχουν στό ϊδιο
  Ι* τεΰχος έκτεταμένα άφιερώ
  ματα στήν Άνπσταση στήν
  Κρήτη/ στήν πολιτική κι¬
  νήση τοΰ νησιοΰ, στίς πνευ
  ματΐικές καί καλλιτεχνικές
  έκδηλώοεις τού εφέτος,
  στούς τροβαδούρ,ους της
  καί στήν καθημερινή
  Στίς 120 σελίδες αύτοΰ
  τοΰ τεύχους παρουσιάζον-
  ται πάνω άπό 300 είκόνες
  τής παλιδς καί σύγχρονης
  Κρήιτης, ή ζωή καί οί δρα-
  στηριότητες των Κρηιτικών
  δλου τοΰ κόΰμο'υ.
  Άξίζει νά κοσμήσει τίς
  6ιβλιοθ!ήκες μας.
  ΠΟΙΗΣΗ
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
  Σάν άργοσβήνει τό φως στό δεΐλι
  θυμδμαι πάνίτα κάτι παλιό.
  Κόπι θά λένε κρυφά τα χεΐλη
  φωαιές θ' άνάβουν μές στό μυαλό.
  "Ανοίξη πάλι κι ό ήλιος σβήνει
  Πορφύρα, ριόδο είναι θαρρώ.
  "Ανοιξες φύγαν λές κι ήταν κρίνοι
  πού ,μαραθήκαν μέ τόν καιρό
  Καβώς βραδυάζει γυρνώ στά πίσω
  Πόσα θυμοΰμαι, πάσα ξεχνώ!!
  "Αχ νά μιποροΰσα λίγο νά σβήσω
  ένα παράπονο στόν ούρανό·...
  Ψ. 78
  Καρλό6ασι
  Γίά φιλανβρωπικούς σκοπούς
  Μιά έκκληση τοΰ
  κ. Στεφ. Φουντουλάκη
  Έπιθυμοΰμε νά βροΰμε
  20 περίπου παιδία άπό όλό
  κληρο τό Νομό "Ηρακλεί¬
  ου πού νά είναι, αν είναι
  δυνατόν, τα <πιό δυΐστυχι σιμένα άιπ' δλα τα παιδία τοΰ Νομοΰ αύτοΰ άπό άπό ψεως στερήαεων, προστα- σίας καί ύγείας, μέ σκοπό νά τα βσηθοΰμε λίγο οίκο νομικά καί ήθικά άπό μέ- ρους ενός Έλβετικοΰ Φι λανθρωηικοΰ Ίδρύματος. Άπαιτοΰνται φυΰικά οί κογενειακά στοιχεΐα τα ό ποία θά έλεγχθοΰν. Έτά- σης έπιθυμοΰμε νά ΐδρ,ύσω με στήν πόλη τοΰ Ηρα¬ κλείου ένα φιλανθρωπικό Σύλλογο πού νά άιποτελεΐ ται άπό πρόσωπα πού έ χούν είλικρινή διαθέση ν' άοχοληθοΰν άπόλυ,τα άν- θρωπιστικά καί έβελοντικά γιά τόν παραιπάνω σκοπό πού θά λάβη στό άμεσο μΐέλλον Παγ)κρή[Πο χαρα κτηρα. Μόλις ιδρύθη ό Σύλλο γος αύτάς θά έπιδιώξωμε καί την έπίσηιμη άναΥνώρι οη τού, σχι δύσκολθ/ άπό τό Ύπουργεϊο Κοινωνικώιν Ύττηρεσιών γιά νά τύχιη καί των σχετικών εύεργε τημάτων πού προΒλέπει ό Νόμος. Τό Έλβετικό αύτό "Ι δρ,υμα βοηθεϊ άθόρυβα παι διά στήν Κρήτη καί ο* άλ λες περιοχές τής Έλλά δαι; άπό τό 1965 καί εχει δράση, έπίσημα ΐσ' δλα σχε δόν τα Κράτη. Όνομάζε ται στήν Έλληνική γλώσ σα «Γίί των Άνθ|ρώπων» Ό Σύλλογος μας στό Ή ράκλειο προβλέπεται νά έπεκτείνη τίς δραοτηριότη τες τού μέ σκοπό νά άνε 6άση γενΐκά τό πολιτιστι κό έπΐπεδο τής Κρητικής οικογενείας καί ίδιαΐτερα τό ύλικό μορφωτικό καί τό ήθικό έπίϊτεδο τής φτωχό τερης κοινωνικήν τάξης τής κοινωνίας μας μέ την συμπαράστασις των Κρατι κων, ήμικρ,ατικών καί τοπι κων φορέων. Παρακαλοΰμε νά πρω- τοοτατήσουν αν είναι δυ¬ νατόν, Δημοσιογράφοι καί μέληι τοΰ Δηιμοτικοΰ Συμ βουλίου γιά την ϊδρυση τοΰ Συλλόγου αύτοΰ τοΰ ό ποίου καί νά προΐστανταΐ αν τό έπιθυμοΰν. Γράφατε ή τηλεφωνήσα τε >♦♦♦♦♦♦«
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  Όλα προσεγμίνα — Όλα φρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΓΙΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡ1Α
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  Παραμύδια
  Παραμϋθια τής Αγάπης
  τής Αλϊκης Τέλογλου
  Εικονογράφηση Πάνου Βαλσα
  μάκη
  Σελ. 132 Δρχ. 200
  Μιά φορά κι ένα καιρό... Ο-
  κτώ παραμύθια γιά μικρά παι¬
  δία μέ νεράιδες, αγερικά, ζώα καί
  δέντρα πού μλάνε καί μέ θαυμά
  σία εικονογράφηση τού Πάνου
  Βαλσαμακη.
  Μέ άφορμή πρόσφατπ παράσταοπ
  α ΛΕΩΝ Κ ΑΛΛΕΡΓΗΣ »
  Κριτικό σημείωμα τοϋΙΜίκουΨιλάκη
  Λέων Καλλέργης. Τα οκηνικά έΊτοιμα. Μιά ήθοποι-
  ός τοΰ θεάτρου Νέων στό ταμεϊο. Λιγοστοι θεατές
  στά πρώτα καθίλοΐματα. ·.
  Είναι Κυρ,ιακή βράδυ στόν "Αγΐο Μάρκο. Οί ήθοποι
  οί σιγά — σιγά άρχίζουν νά μαζεύονται στά προσωρινά
  καμαρίνια. Σ6ήνουν τα φώιτα καί ή παράσταση ά,ρχί-
  ζει.
  Πρώτος ό Άβυσσινός μέ τό βιολί τού καί ένα σύν-
  τομο είσαγωγικό σημείωμα· Οί λίγοι θεατές χειροκρο-
  τοΰν.
  «Τό δικό μου τϊποτα»
  Τού Σταύρου Σταυρακάκη
  Σελΐδες 110
  Ηράκλειο — Κρήτης
  Μιά ποιητική συλλογή πού
  ασφαλώς ξεχωρίζει. Ποιήματα
  πού — όπως λέει ο ίδιος ο Σταυ
  ρακάκης — «παρά λίγο νάμε-
  ναν σκόρπια φύλλα σέ κάποια
  συρτάρια, μαζί μέ άλλα πολλά
  καί ϊσως γιά πά ντα...».
  Μέ τό βιβλίο αυτό τού γνω-
  στού Ηρακλειύτη δημοσιογρά-
  φου, θά ασχοληθούμε σέ εκτε-
  νέστερο σημείωμα — παρουσία
  ση...
  Κάπως έ,τσι τπστεύω θ' δόρχιζε
  ή παράσταση τίς τέσσερεις μέ
  ρες τής περασμένης 6δθιμά&ας
  πού το Θέατρο Νέων άττοφάσι
  ςτε νά παρουσιάσει τόν «Αέον
  τα Καλλέ,ργη». Καί στό τέλος
  κάθε παράστασης οί θεατές θά
  φευγαν σιωπηλοί καί θσ 6άδι-
  ζαν στούς δράμους τοΰ "Ηρα¬
  κλείου βλέττοντας μέ ττΐκρπ
  τίς άψίσες τού α ή 6 περιοδεύο
  ντα θιάσου (Βουγιουκλάκη —
  Βλαχοπούλου) πού πιάνουν
  την έτταρχΐα κόδοον δνα σ»ρό
  είσιτήρια προσφέρουν — λένε
  θέα)μα (προτιμώ νά ιμή σχολιά
  σω) καί φεύγουν. Μιά ττΐκρα πέ
  ρα γιά πέρα δικαιολογηιμένη.
  Γιατί ό κόσιμος — δοστυχώς
  — άμα δέν άκούσει ήχηρα; όνό
  ματα δέν τό κουνσει ρούττι
  "Άς δο&με δμως τόν Λέοντα
  άπό την άρχή: Δυό φιλόδοξοι
  καλλιτέχμες ή Μαίρη Βοστοτν-
  τζη κοα ό Νίκος Τυριτίδης, ό
  πλιστηικαν μέ μττόλικο κουρά
  γιο> κ ι ήρθαν στήν Κρήτη γιά
  νά φτιάξουν μιά σχολή θεάτρου
  κ ι ίνα θίασο. Ό κόσιμος εΤδε
  την προσπάθιεια μέ κάποισ συμ
  πάθεια καϊ τό κράτος (ττού κο
  πτεται γιά..,. πολιτιστικές έκ¬
  δηλώσεις) μέ αδκχφορία. Στέ^
  "Ενα βιβλΐο τού Γόλλου Πώλ Ντήλ
  0 συμβολισμός στήν
  Έλληνική μυΘολογίο
  Ό Αύστριακός Πώλ Ντήλ έ*
  χει άψήσει δνα ση·μαντικοτατο
  έ'ργο μέ στάχο τού την άπό —
  έρμήνευση των .μύθων. Άλλα
  6ι6λία τοα είναι ή Θεότητα καί
  ό Συμβολισμός στή Βίβλο. Ό
  πως λέει ό Τδιος:
  «ΟΙ μύθοι μιλοθνε γιά την άν
  θρώητινη μοΐρα κάτω άπτό τό ου
  σιαστικό πρίσμα — μοιρα ττού
  ίΐναι ή συνεπεία τής όμαλής ή
  άνώμαλης (δηλαδή έξελιχτικής
  ή ένελικτικ,ής) λειτουργίας τού
  ψυχισμοΰ». Ό ΐδιος ό ήρωας
  καί ό αγώνας τού άντπτιροσω
  πεύουν όλάκληρη την άνθρωπό
  τητα — την Ιστορία της καί
  την άχατάσχετη έξελικτική 6ρ-
  μή της. Ό αγώνας τοΰτος δέν
  είναι μιά πάλη ένΑντια στό έ
  σώτερο Κακό^ πού παντα δια
  κάπτει ή τουλάχιστον έπιβρα
  δύνει, την ούσιαστική άνάγκη
  γιά έξέλιξη.
  "Ετσι, όλόκληρο τό πρόδλη-
  μα τής ήθικής μοΐ,ρας είναι αύ
  τό πού προβάλλεται στό 6ι-
  6λίο τουτο, τό γραμμένο άττό £
  ναν έξαιρετικά διορατικό ψυχο
  λόγο, Στή,ν κάθε σελίδα τού δ
  που έφαρμόζεται μιά αύστηρή
  άκριδόλογη μέθοδος, άνα,τττύσ-
  σονται — μέ άφετηρία τίς 6α
  θύτερες ψυχολογικές τού ριζες
  — οί ήθικές τάξεις πού μετα-
  τρεπουν την άνθρώπτΐινη έξέλιξη
  σέ ήθική μοίρα.
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  Τά γραφεϊα τού Αρχιτέκτω-
  ,νος Γεωργ. Ν. Σφακιανάκη καί
  ού Δικηγόρου Νικολάου Γ.
  Σφακιανάκη μειεφέρθησαν στόν
  4ο όροφο τού Μεγάρου τής Κτη
  ματικής Τραπέζης οδός Ρούσου
  Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέκτων
  κάθε Πέμπτη θά ευρίσκεται εις
  Ασήμι.
  ριωσαν λοιττόν (εμείς γνωρϊζου
  με μέ πόσο κάπο) στήν Κρήτη
  κ ι άρχισαν νά δουλεύουν
  Ό γράφων έίχει νά δεΤ δου-
  λειά τους (λόγω άττουσίας τού)
  άητό τό 1977. Κι ή πρώτη έπα
  φή τού μέ τό ©έατρο Γίέωιν, (5
  στερα άτπό τρώμισυ χρόνια ή
  ταν έκείνη τής ττβρασμένης Κυ
  ριακής, ή παράσταση τοθ «Λέ
  οντα Καλλέργη»
  Μιά παράσταση ένβαρρυντι-
  κή, καλοστηιμένη μέ ττρωτοπορι
  ακή σκηνοθι,σία, νέους ήθοποι-
  ούς γεμάτους πεΐσμα καί δύνα
  ,μη, μιά παράσταση πού δέν
  μοιάζει καθόλου μέ τίς κοροϊδΐ
  ες πού κατεδάζουν όρισμένοι
  Άθηναικοί «θίασοι» γιά νά τά
  «πιάσουν»
  Ιδιαιτέρα έντυττωσιακή ή έρ
  μηνεία τού κ. Μάνθου Φραγκια
  δουλάκη (έρασιτέχνη ήθοττοιοΰ)
  στό ρόλο τοΰ Αλέξιου Καλλέρ
  γη καί τής Βούλας Κουβίδη
  στό ρόλο τής Δουκέσσας. '€κ
  φραστικός σωστός καί άνετος
  — απως πάντα — ό Δ)ντής
  τής Σχολής κ_ Τυριτίδης, Ή
  σκηινοθέτις κ. Βοσταντζή στό
  ρόλο τής μάνας — Καλλέργη
  παρουσιασε δνα δεϊγμα ύψηλής
  ύττοκριτικής, ένώ κανένας ήθο-
  ττοιός δέν ύστέ,ρησε σημαντικά
  στήν έ,ρμηνεία τοΰ ρόλον τού.
  Βασικά οί θεατές πειστηκαν δ
  τι εχουν νά κάνουν μέ ένα θία
  σο ττού έχει δουλέψει τό εργο,
  πού ξέρει καλά τίς κινήσεις τοι/
  ττού δσο κι ών δέν διαθέτει «ή
  χηρά» άνόμο:τα3 τού Αθηναι
  κου κατεστηιμένου, άντιμετωπΐ-
  ζει ψύχραιμα την πραγ,ματικό-
  τητα κα! άιποδϊδει τα μέγιστα
  ξέροντας — Τσως — καλά την
  αποστόλη τού, ττού δέν είναι
  αλλη άττό τό νά δημιουργηθή £
  να μόνιμο θεατ,ρικό φυτώριο
  στήν στέρφα έπαρχϊα.
  Έκεΐνο ττού πρέπει νά τονί
  σοωμε ιδιαιτέρα στόν «Λέοντα»
  ήταν ή σκηνοθεσία, πού είναι
  κατά κάποιο τρόπο — δπως εί
  τταμε προηγούμενα — ττρωτο
  ττοριακή Χι«ρ!ς «χάσματα» άλ
  λά καί χωρίς φτιασιδώματα, ή
  ταν άπταλυτα ταιριασμένη στό
  ·ΐτν£ΰμα τού εργου δίδοντας μέ
  άπλά σχήματα έντυττωσιακά
  σύνολα ένα μικρό δεΤγμα τής έ
  φευρ£τικότητας καί τής κατάρ
  τισης τής σκηνοθεσίας,
  «Αέων Καλλέργης», Ό γρά¬
  φων μετά άττό τρία τόσα χρό-
  νια διαττιστώνει την άνοδική πό
  ρεία τοΰ μικροΰ θιάσου. Όμως
  θά μποροΰσοτν πολλά νά γρσ-
  φτούν.... δσο κ ι άν ξέφυγαν ά
  ττό τά πλαισια ενός «κριτικοΰ
  σημειώματος». Πιστεύουιμε αύ-
  τά τα λίγα λόγια νά είναι πισ
  σίγουιρα δπως πιό σίγουρη εΤ
  ναι ή έλπΐδα. ΟΙ λιγοστοι θεα
  τές τής παράστασης θά τό δια
  πίστωσαν φεύγοντας λίγο πρίν
  τά μεσάνυχτα. Δέν ξέρω πόσοι
  θά εΐδαν στούς δρόμους τοΰ Με
  γάλου Κάστρου τίς πολύχρο>
  μες άφίσσες τού Άθηνα'ικοΰ θι
  άσου πού έρχεται. Δέν ξέρω πό
  σοι θά δοθν, θά διαπιστώσουν
  έπιτέλους ττώς οί γνήσιες οί σο
  6αρές ττροστΓΟΘειες είναι άθορυ
  6ες χω,οίς μεγάλα λόγια καϊ
  πολλές ύποσχέσεις.
  Συγχαρητή,ρια.
  σττίν (τας...
  5ϋΝΘΑί
  ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡιΜΟΣΙΦΩ ΝΑ
  • Άφθονο ζεστό νερό όλο τό 2 4ωρο.
  Ο Χαμηλό λογαριασμό τής ΔΕΗ.
  Ο Η αξία τού εκπϊπτει από τό φο ρολογητέο εισόδημά σας.
  ΟΜπορεΐτε νά τόν αποκτήσετε μ ε δάνειο από τίς τράπεζες πού εξοφλείται σέ τρία χρόνια.
  Λ. ΙΚΑΡΟΥ - ΠΟΡΟΣ ΤΗΛ. 234.694 - 230.229
  !■■■■■■■■■■■!
  ■•■■■■■■■■■Β1Η — ■■■■■■■■■)
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ-
  ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  ΘΑΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η
  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ, ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ.
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796
  [■■Ι
  ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη-
  ματικής Σχολής παραδίδει μαθή-
  ματα σέ μαθητές Γυμνασίου —
  Λυκείου καί γιά πανελλήνιες εξε-
  τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ —
  ΟΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ.
  Επιτυχϊα εξασφαλισμένη —
  Τιμές λογικές.
  Πληροφορϊες 232017.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα
  80 τετραγ. καί υπόγειο 150 τετρ.
  οδός Ακαδημίας 61 (Ρομαντική
  ~ Γωνιά)
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρογιώργη 5)
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ£
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνος Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙ ΑΚΟΓΙ ΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρίτης 5
  Παλαιά Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώστας Κα66αδίας
  Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή)
  Τηλ. 242.040
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκινητο ΗΕ-
  4ί, όλα τά αξεσουάρ.
  Πληροφ. τηλ. 221-135 ύρις
  γραφείου.
  *"«>Φ>Φ<Φ>«*·>«·ν·
  Δακτυλογραφήσεις —
  Πολυγραφήσεις, Μαθήμα-
  τα Δακτυλογραφίας
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΛΑΜΑ-
  ΝΩΛΗ
  Χάνδακος — Εύγενι-
  κοΰ 2 έναντι εφημερίδος
  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ - Ο)Γ
  • ΜΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρήτη
  Τηλ. Πραχτορχίου
  ?24-3Ο4 καΐ 224-305
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28Ο-2Β3
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ. 288-357
  Γαννησ: Γ Χουζουρακησ:
  ΑΠΟΘΗΚΗ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ
  V.
  ΤΗΛ. 28 7768
  ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣί Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ )
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τά... καθημερινά
  (ΜΙΚΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ)
  -Μ "Ωστε καί παράνομο Πανεπιΐστήρΐο έχουν τά Άμε-
  ρικανάοκια στίς Γοΰρνε^, θεοϋ θέλοντος καί Αβέρωφ.·,
  έπιτρέποντος! Μετά τίς άποκαλύψεις τής «Αληθείας»
  γιά τ6 ζεπούληιμα των.·, δπλητων τους στά Λαϊκά πα-
  ζάρια, πράγ,μα πού μας ντρσπιάζει σάν Λαό, έρχεται
  τό Πανεπιστήμασ πράγμα πού άντίκειται στήν Έλληνι
  κήι Νομοβεϋία·..
  Παζάρια λοιιπόν, Τράιπεζες- Πανεπιστήιΐια, κατα
  σκοπους, νονούς, ρόνο νιά όργανωρένους ο'ίκους άνό
  χί|ς δέν μας εϊπανε άκόμη·.
  Τό παραπάνω ,μοϋ τ&πε ένας φίλος, πού έσπευσε νά
  συμπληρώσεΐ;
  — Ο'ίκους άνοχης ή οϊκους .. τοιούτων;
  ·& Μιά ένδιαφέρουσα δίκη ίίγινε την ιτερασ,μένη 66ο-
  μάδα στό Ηράκλειο. Κατηγοροιύμενοι δυό Χερσονιώ-
  τες πού είχον ισπάσει κάπως τά μοϋτρα ενός 'Αρερικά
  νού «νονοΰ», πού εΐχε λέει αναστατώσει τό χωριό. Τή
  μιά εβριζε την αλλη πείραΓε, έ'δερνε.·· Κι δταν ττηγε
  νά χτυπήΌει τούς κολήγσυς τού τους Γραικούς μέ μιά
  χοντρή άλυσσίδα, έκεϊνοι — φαίνεται — τοϋδωσαν νά
  καταλάβει
  Δυΐστυχώς δέν μπόρ,εσα νά παρακολουθήσω αυτή τή
  δίκη· Τομαθα δμως άργότερα άπό μιά συζητήση δυό
  άγαναχτησμένων Χερσονΐωτών.
  "Ελεγε ό ένας:
  — Δικαστήκανε βεβαία, άλλα ποίος μπορεΐ νά τούς
  κατηγορήΐσεΐ; ν
  Κι ό αλλος:
  — Μωρέ άκόμη έΊτρεπε νά ιοΰ κολλοΰνε.·.
  Καμμιά φοοά βεβαία, άναγκάζεται κανείς νά φτάσεΐ
  στό.·. Άμήν. "Ανθρωποι εϊμαοιτε. ..
  * 102 δραχμές έ^ωσε ή Κυβέρνηση γιά τό λάδι. Κι οί
  άγρότες ντουχιουντίιζουν πάλι, πί&ς θία τά βγάλουν πέ
  ρα άφσϋ τό κόστος παραγωγης φτάνει στίς 25 δρχ. κα
  τά κιλό··.
  Μεταφέρ,ω λοιιπόν αύτούσια μιά συζητήση πού #γι
  νέ έ'ξω άπό τά γραφεϊα της ΕΓΣΗ:
  — Μδς κά,ψανε πάλι
  — "Ε, καί εΐντα έπερΐμενες;
  — Νά σοΰ πώ, ακουγα τό Σεπτέμβρη πώς τό λάδι
  είναι φάρμακο γιά την καρδιό. Υΐά τό στομάχι γιά δλα
  Κι ό άΛλος τόν διακόπτει;
  — Μόνο γιά τίς τσέπες μας δέν είναι φαρμακο
  ~ή Κλειστά τά κρεοπωλεϊα
  — Καλυτέρα γιά νά μή βλέπεΐ κανείς αύτές τίς ά
  στρονομικές ταμπέλες στά τσινκέλια καί τοΰ κόβεταΐ
  ή .^..θρεξη
  * Ξανά τό «ίΐανεπιΐστήμιο» των Άμερΐκάνων
  — Μά τί έ'γινε λέει; Οί Άμερικάνοι τώρα πσυλάνε
  φώτα;
  — "Οχι, άλλάζουν ··..φωτία
  * Σέ μιά έφηρερίδα τής Άντίγκουα, δημοσιεύτηκε
  πρίν λίγες μέρες ή παρακάτω μικρή άγγελία:
  «ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Βάσεις σέ τιμή εύκαιρας. Πλη
  ροφορίαι κ. Άνέρ,ωφ» κλπ.
  Βεβαία, έμας δέν μας νοιάζει τί κάνουν στήν Άντί-
  γκουα- "Αν καί προβλέπω όθα..·απλητα δέν άγοράζσυν
  οί Άντιγκουανοί νά τα στέλνουν στίς Γσΰρνες
  Μέ την εύκαιρία, άς ύπενθυμίσουμε στούς ένδιαφε
  ρόμενους δτι άν καψι,μιά φορά οί ύψηλοί νσικαρηδες
  τους θέλουν νά·...ρίξουν ξύλο, νά τούς στέλνουμε με
  ρικούς ...Χερΐσονιώτες
  * Ύπάρχει στό Ηράκλειο μιά γυναικα, πού ίσχυρΐζε
  ται δτι μιλεϊ μέ τούς·. Άγίσυς καί μάλιστα, τηλεφωνι
  κά:
  — Ποίος, ό "Αγιος 'Ονούφρισς; Ναί "Αγιε μου. Βέ
  βαια ή καημένη ή γυναίικα αυτή δέν είναι σάν την Ά
  για τής Άλικαρνσσοϋ. Μζεύει φραγκοδϊφραγκα γιά
  νά ζήσει .
  Λοιπόν κάποιος την £στειλε στήν όδό "Εβανς (δΐ
  πλα στόν κρ,εοπωλείο τοΰ Κωνιοΰ) γιά νά παρακαλέ-
  σει έστω καί..·. τηλεφωνικά. κάποιον "Αγιο νά βγαλεΐ
  αυτόν τόν -.τρόχαλο άπό τή μέση τοΰ πεζοδρομΐου.
  ΙΤήγε λοιπόν ή Υυναίκα.... άλλά κανένας "Αγιος δέ
  φαίνεται νά άκουσε τά παρακάλια της
  Μόνο κάποιος περαστικός πού την εΐδε της είπε:ι
  — "Αν δέ τό πεΐς τοΰ Άγΐου Χομεϊνί, δέν γΐνεται·.·
  τίποτα!
  * "Εχω ένα φίλο μαντιναδολόγο, τό Λιόντα. Είναι έ
  κεΐνσς ό κατεργάρης ό Άνιογειανός πού εΐχε την ά
  παίτησηι νά χραγσυδήσει ό ξάδερφος τού όΚαλσμοΙ-
  ρης ό λυράρης μιά μικρή μαντινάδα Οτό Ζίγδη δταν εί
  χε έρθει στό Ηράκλειο:
  "Αν θές νά φύγει ή δεξιά
  κι ή χουνικήι παρέα
  παρ,ε τούς λίγους όπαδούς
  κι' έλα μέ τόν Άντρέα··..
  Βεβαία ή μαντινάδα δέν ελέχθη, άλλά ό κατεργά-
  ρης ό Λιόντας δέν σταμάτησε νά ...συνθέτει. Πρίν ά¬
  πό καιριό λοιπόν ήταν μάγειρας στό Κρητικό κέντρο
  ΚΑΣΤΡΟ. Πιήγε μέσα ΐστήν κουζΐνα μιά Γαλλΐδα ολί¬
  γον τι... σουριυρένη, την κέρασε ό Λΐόντας κι έκείνη,
  γύρισε καί τόν φίλησε. "Οταν έφυγε λοιπόν τό Γαλλι
  κόν -..μανούλιον ό Λιόντας μονολογοΰϋε συλλογισμέ
  νος:
  Μές στή γαλήνη τής ζωης
  ήΊρθε ή καταιγΐδα
  Καί δέν ξεχνώ τά δυό φιλιά
  πού μοΰδωσε ή Γαλλΐδα
  Τώρα ό Λιόντας μέ είδοποίτισε δτι τά.·.. τσούγκριθε
  μέ έναν φίλο τού καί μούΌτειλε πρός δημοσΐευση τίς
  οχετικές μαντινάδες πού άναφέρονται στόν .....πληβυν
  τικό Υΐατΐ λέει τά.·..· τσούγκρισε κι ό άδερφωχτός τού
  ό Δαβίδ:
  Δέν μδς φοβίζουν οί άπειλές τοΰ Καινουργιοχωρΐτιι
  γιατί 'μαστε άδερφωχτοί όιντρες τοϋ Ψηλορείτη
  Μή μας — ε κάνεις τό νταή καί τό τταλλικαρούδι
  γιατί μπροστά μου φαίνεσαι ώσάν τό μυγιαλούδι
  Γιά την ίστορΐα σημειώνω πώς ό Αιόντας είναι σω-
  οτός ...Κύκλωιπας. "Υφος 1.55 άλλά ό Ϊδιος λέεΐ:
  — Δέν έχει σημασία τό μπόϊ, ή καρδιά έχει
  Κι έχει κάποιο δΐκιο. Άφοΰ ούτως ην άλλως ό Λαόν
  τας εναι ό μοναδικός καιπετάνιος. "Οταν νεοδημοκρατι
  κόν στέλεχος εχτύπησε τό Μάνο Χαρή, ό Λιανάς μέ
  εϊδοποίησε νά τοΰ πώ:
  Γιά νά μάς έρθει ή ξαστεριά, είναι μεγάλο πράμμα
  Γι αύτό χρειάζονται μπουνιές κα!..·.καρεκλιές συνάμα
  Ναί μωρέ Λιόντα, έφαγε ό άνθρωπος τίς καρεκλιες»
  μά ποΰνε ή .... ξαστεριά;
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑ ΠΑΛΙ Ο...
  ... ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  Η ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑΤΩΝ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ,
  ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΙΓΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑ¬
  ΛΟΓΙΑΝΝΗ.
  Δ)ΣΗ ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ
  ΑΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΙΔΗΣ
  ♦>♦♦< ΛΑΛΟΧΡΗΣΗ Το πόσο πρέπει νά χαϊρεται η να πονά ένας εξαρτάται συνή- 6υς από τόν έσω τού κόσμο, οργανικο ή ψυχικό. Καί στόν ψυχικό επιδρούν οί διαφορες καταστάσεις από φαι- νομενα τού έξω κόσμου συνή- βϋί, στόν οργανικο όμως εξαρ- ταται απ' τίς διάφορες τροφές πού καταναλώνει ο οργανισμόν πούναι κι ανάγκη νά υπάρξει. Μιά απ' τις τροφές αυτές εί¬ ναι καί τό ευλογημένο λάδι μας φ'ιλοι αγρότες. Τό λάδι γά τό οπο'ιο επιστή- μονες μίληοαν απλοί άνθρωποι | ιΜε μερά καί κάθε ώρα έχουν ανά γκη, οργανισμοί στήλωσαν, λά¬ δι ίζησαν καί ζούν κι θεός ευ- λόγησαι. Κι όμιος μερικοϊ περιφρόνη- σαν. Κι όχι γιατί δέν τόθελαν ή γιατί δέν τό ζήτησαν ή γιατί δέν τάχουν ανάγκη αλλά για¬ τί αντίκειται στό παραφουσκω- μένο πορτοφόλι τους πού θεω- ρούν πώς τούς τό ισχονοιεί. Γιατί; Γιατί κϋριοι πιστεϋετε «ότι τέτοιο, ένα τέτοιο; Πώς ■αί γιατϊ πιστεύετε κάτι τέτοιο, ίνα τέτοιο; Πώς καί γιατί πιστεύ ετε ότι τό λάδι έχει τιμή ακριβή, είναι βαρύ στίς τσέπες σας όταν τόσα καί τόσα άλλα ειδή πολυ τελείας ευτελούς άξιαι ρημά- ζουν τίς τσέπες σας, αρπούν τό βιός σας μέσω τής τυχόν εγω- κεντρικής γυναίκας σας πού θέ¬ λει φρού—φρού κι αρώματα; Κι αντί νά δήτε αυτά, τα τό σα καί τόσα άλλα ειδή πού ανε- βαίνουν καί πάνε, βλέπετε τί γί- νεται μέ τό 4 ή 6—8 τοίς εκατό πού ανεβαίνει τό λάδι; Όχι κύριοι όχι. Τό λάδι είναι ιϊδος χρήσιμο, απαραίτητο, α- ναγκαίο, ωφέλιμο, στόν ένα, στόν πάσα ένα. Τό λάδι χρησι- μοποιείται κύριοι παντού καί παντα όπου κι άν εϊστε όπου κι αν βρεθήτε, όπως κι άν στέκε- στε. 'Ετσι στήν πράξη έχετε την χρήοη μιάς τροφής πρώτης, α- ναγκαϊας, απαραίτητης, ανώ- τερης. Πέντε, λοιπόν, μιά φορά, επί τέλους μιά φορά, έστω καί μιά φορά, ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σ' αυτό τό βλογιμένο λάδι καί σ' εμάς πού τό βγάζουμε καί σάν άλλοι σωστοί πιά άνθρωποι δώστε τού μιά αξία, μιά κάποια υλική τιμή αντάξια τής προσφοραί τού καί της προσφοράς μας. Άν βεβαία κάποτε τό σκληρό σας εγώ, τό περίεργο διαχειρι- στικό σας τό έτοιμο πρός κάθε κατευθυνθή ενδιαφέρον σας δεί- ξει καί κάποια κατανοήση σέ μάς πού σάν άλλοι ήρωες τ' αξίζου- μ«· Άλλως πως δέν βλέπω τίπο- τε όλλο παρά πώς λίγο — λϊγο θά βλέπετε νά σβύνει τό ενδια¬ φέρον μας στήν παραγωγή τού, Καί τότε κύριοι, εμείς, εσείς οί άλλοι κι άλλοι δεμένοι στό δένδρο τού θανάτου θά μάς φάν τα όρνια πού θά μάς βρούν πε· μαντρισμένους στήν κλούβα τής βλακεϊας μας, τής ξεροκεφαλιάς μας, τού κούφιου κι άχρηστου εγωισμού μας. Γιαυτό καί γιά τα άλλα πού καί μιά μερά ίσως δέν θά βρείτε καί κάν τροφές νά τρώτε φίλο μου αστοφερμένο βαλτέ μυαλό ζητήστε μυαλό. Αγαπήοτε την λογική, διανέ μετε τό δίκηο, στηρίξτε τόν ένα τόν πάσα ενα αποδίδοντάς τού τό δίκηο τού, τόν κόπο τού, τό βιός τού. Αυτό εσείς καί την διεκδίκη ση των δικαιωμάτων μας εμεΐ τ' αγρότια, τα αιώνια άκακα πά διά τής μητέρας γής κρατήστ νά κρατηθούμε στόν ϊσιο δρό μο τής άχαρης ζωής όπου όλα έρχονται καί παρέρχονται πλή τού ΘΕΟΥ. Φυσικά άν θέλετε πονηρού λια μου αστόωερτα μέ τόν με γάλο κοίληδο καϊ παράουρα α γρότα μου μέ την υποτιμημένι νοημοσύνη εσείς. Καί είπαμε έ! Αν θέλετε. Καί γιά νά μην πού με όλοι κι ολοι, «τό λάδι λαδά κι». ΚΥΚΑΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΙΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟ ΒΙΒΑΙΟ ΤΟΥ ΜΛΗΟΥ ΧΑΡΗ ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ στόν αστερισμό .τής κόμπρας ΒτζΒϋηδΚί ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1980 ΑΘΗΝΑ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Ό κόομος άπό τίς στήλες των ξένων εφημερίδων «><« »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« Έπιστολές ΜΙΑ ΑΠΑΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μεταφραζει η μαρι ψιλακη ΗΤουρκία θά ζητήσει άνταλλάγματα οτό Αίγαίο γιά την στάση της στό ΜΛΤΟ ΑΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΕ«Τ$ ΙΕΚ Στούς δρόμους μ-ής Ά θηνας θυμωμένα πλήθη δι αδηλωτών κραύγαζαν «|Ή Έλλάδα γιά τούς "Ελλη νες» Σιτή Βουλή οί ήγέτες τής Άντιπολίτευσης κατήγ γειλαν την κυβέρνηση γιά την «θυσία τής έθνικής κυ ριαρ,χίας τής Ελλάδος». Ό στόχος των άπιθέσεων ή"ταν ό Πρωθυπουργός Γε ώργιος Ράλλης. Άλλά ό Ράλλης άντιστάθηκε &ξ χρόνΐα μετά τΐού ή Έλλά δα απεχώρησε άπό τή στρατιωτική δονιΛ τοΰ ΝΑ ΤΟ στά ϊχνη τής τουρκικής είσβολής στή Κύπρο, ό Ράλλης άνακοίνωσε δτι ή χώρα τού ένώνεται πάλι μέ τή συμμαχια οάν πλή ρες μέλος. Ή άτιοχώρηοη τής Ελλάδος άπό τό στρα τιωτικό σκέλος τοΰ ΝΑΤΟ εΐχε άφήσει 2να μικρό άλ λά σημανικό χάσμα οτίς εΰ θραυστες νότιες αμυνες τής συμμαχίας, καί ή επι στροφή της χαιρετίστηκε μέ ένθουσιασμό οτίς Δυτι κές πρωτεύουες. Στήν Ού άσιγκτων ό Πρόεδρος Τ- Κάρτερ άποκάλεσε την έ ξέλιξη «ίνα σπουδαΐο βή μα μποοστά νιά την έπαρ κή άόιιυνα τίίς νότιας πτέ ρυγας τής Δυτικής Εύρώ πης». Στίς Βρυξέλλες, δπου ή έπιτροπή ιπρογραμματισμοϋ αμύνης τοΰ ΝΑΤΟ £δωσε γρ,ήΐγορα την εγκριθή της, Ενας έπίισηρος εξέφρασε «την άμετ,ρΐαστη χαρά τού» πού ίι Έλλάδα εϊχε άπι στρέψει στίς πτυχές τού. Η συμφωνία, πού έΎινε άπό τόν Άνώταίτο στρατιωτικό Διοιικητή Β. ν. ΚΟΟΊΕΒ.5 μέσα σέ μαικρές καί ύπομο νητικές διαπραγματεύσεις μέ την Έλλάδα καί Τουρ κια, έφθασε σέ χρόνο δ που ή Σοβιετική έπέμβα ση στό Άφγανιστάν καί ό πόλεμος 'Ιράν — Ίράκ £ χούν αύξήοει τα ένδιαφέ ροντα νιά την τ,ρωτότητα τοϋ ΝΑΤΟ στό νότο- «Ή έ πάνοδος τής Ελλάδος 6ου λώνει τή,ν τρύπα τοΰ Αί γαϊου> εΐπε ό Τ. ΑΕΓΟΚΌ,
  άντιπρ,όσωιπος δαευθυντής
  τοΰ Διεθνοΰς Ινστιντούτου
  γιά Στρατηγικές Σπουδές
  στό Λονδινο.
  Ή κινήση έιπίσης άναμε
  νόταν νά όδηγήσει στήν
  γρήγορη άνανέωση τής
  συμφωνίας γιά την διατή
  ρησηι των Άμερικάνικων
  βάσεων στήν Έλλάδα. Σάν
  μέιρος τής παρασκηνιακής
  εκστρατείας τοΰ ΝΑΤΟ, ή
  Άθηναική κυβέρνηση εϊχε
  άπειλήσει νά κλεΐσει τέσ
  σερεις Άμερικάνικες στρα
  τηγικές έγκαταστάσεις —
  ■συμπ&ριλαμβανομένης άε
  ροπορικής διοικησης, ναυ
  τικών κέντΓρ,ων καί κέν
  τρών έπικοινωνϊας — εάν
  δέν τής έπιτ,ρεπόταν ή άπά
  νοδος στό στρατιωτικό σκέ
  λος. "Αν καί ό 160000 στρα
  τος τής Ελλάδος δέν θό.
  προσθέτει ούσιαστικά στήν
  όλική δύναμη τοΰ ΝΑΤΟ ό
  συντονισμός οιτή νότια πτέ
  ρυγα τής συμμαχίας έξα
  Λείφει 2να ανοιγμα πού ή
  Σοβιετική "Ενωη θά δμπαι
  νέ στόν πειρασμό νά έκμε
  ταλλευθεΐ. «"Οπου ύπάρ
  χει 2να χάσμα, αύτό διευ
  κολύνει τόν έξαπλωτισμό»
  εΐπε ίίνας στρατιωτικάς ά
  ναλυτής
  Ή ρυθμίση τοϋ χρόνου
  τής συμφωνίας ήταν έξ!
  σου σπουδαία άπό την απο
  ψη τής Ελλάδος. "Αν καί
  ή κυβέρνηση τοΰ Ράλλη 2
  χει την πλειοψηφία στή
  Βουλή, οί άριστερές δυνά
  μεις όδη<γού(μενες άπό τόν άρχηιγό τοΰ ΠΑΣΟΚ Άν δρ,έα Παπανδρέου κάνουν μιά έκστ,ραιτεία εναντίον κάθε δεσμοΰ μέ τό ΝΑΤΟ καί ή συμμετοχή στήν συ,μ μαχία άπείληρε νά Υίνει έ να σοβαρά πολιτικό θέμα- "Οπως εϊδαν πολλοί πά ρατηρητές, ή καινούργια στρατιωτική κυβέρνηση της Τουρκίας ήταν ύπεύ θυνη νά σπάοει τό σταμά τημα· Άφ' δτου ή Έλλάδα απεχώρησε 6ΐπό τό στραιτι ωιτικό σκέλος τοΰ ΝΑΤΟ τό 1974, ή Τουρκία άρνεΐ ται νά θεωρήσει την έπά νοδό της μέχρι νά τακτο ποιηθεϊ τό ζήτημα τό ποι ός θό άσκεϊ έλεγχο στό Αί γαΐο Πρόσφατα δμως, ή Αγ κυρ,α ίίσυχα συμφώνησε νά παραμερίσει τό θέμα προσωρινά. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 ρ.μ. καΐ 4-30—8 ρ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαδαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.3ΘΘ ΤΗΛ·: Οίκίας 224 608 Τί συμβαίνει μέ τίς ΈΙΚΟΝΕΣ,, Ό σκοπός τώρα είναι νά κτυπηθεϊ μιά ίσορροπία. "Ενα δυνατό σενάριο είναι γιά £να ναυτικό διοικητήι τοΰ βασισμένου στίς Βρυ ξέλλες ΝΑΤΟ νά (καλεϊ) τίς δυνάμεις κάθε έ5θνους δταν χρειαστεΐ· Μιά καί νούργια άεροπορική διοίκη ση τοΰ ΝΑΤΟ θά έγκατα σταθεΐ όπίσης στήν Έλλά δα νά δουλεύει σέ σύνδε σμο μέ μιά ήδη έγκατεστηι μένη στήν Τουρκία. «Προ ληπτική Διπλωματία>: "Αν
  καί ή πριωτύτερη πολκική
  κυβερνήτη της Τουρκίας
  εϊχε συμφωνήισει ιδιαιτέ
  ρως νά διαπραγματευτεΐ
  τό θέμα τοϋ Αίγαίου, ή έγ
  καθιδρύθη στρατιωτικοΰ κα
  θεστώτος εχει καθαρά διευ
  κολύνει τή.ν διαοικασία.
  «Εάν ή Τουρκία ή"ταν κά
  τω άπό πολιτική κυβέιρνηι
  οη θά εϊχε συμφωνήσει ΐδι
  αιτέρως νά διαπραγρατευ
  θεΐ τό θέμα τοΰ Αίγαί
  ου, ί< εγκαθιδρύθη δμως σρατιωτικοΰ καθεστώτος ^ χει καθαρά διευκολύνει την διαδικασία· «Εάν ή Τουρ,κία ήταν κάτω άπό πολιτική κυβέρνηση δλες οί ά,ριοτερόφ,ρονες καί άν τινατοικές δυνάμεις θά εί χαν κατηγορήσει τούς ύ πεύθυνους νιά π,ροδοσία — δπως στήν περίπτωση τής Ελλάδος τώρα» εΐπε 2 νας Δυτικός άναλυτής. Ή "Αγκύρα θά μποροϋ σε, δμως νά δεϊξει μερικά πραγμαικά πλεονεκτήμα τα στήν έπάνοδο τής *Ελ λάδας στίς ιπτυχές τοΰ ΝΑ ΤΟ. Εάν μιά καλή στιγμή γιό. την Τουρκία — ή ό ποία άναρρώνει άπό τό πρόσφατο πραξΐκόπημα, ά ντιμετωπίζει έσωτερική δυ σαρέσκεΐα καί £χει άδύνα τη οΐκονομία — νά μαλα κώαει την ενταση μέ την Έλλάδα» εϊπε ό Μακτό ναλντ, βοηθηιτικός καθηγη τής διεθνώγ σχέσεων στήν Σχολή Οικονομικωσ στό Λονδινο. «Οί Τοΰρκοι συμ πλέκονται σέ μιά «ηρολη πτική διιπλωματίαϊ. Άκόμα οί Τοϋρκοι ξεκα θάρισαν δτι περίμεναν κά τι πρός άνταπόδοση γιά δ τι όνόμαζαν «εύκαμψία». «Ή Έλλάδα θά έπρεπε νά είναι εύτυχιομένη μέ τη θέση τής Τουρκίας πού τής επέτρεψε νά ξαναενω θεΐ οτό ΝΑΤΟ» εϊπε ό προ ηγούμενος Τοϋρκος υπουρ γός "Αμύνης Χασάν Ίσίκ. «Είναι δικαίωμά μας τώρ,α νά περιμένομε νά δεϊξει ή Έλλάδα μιά παρόμοΐα στά ση στίς μελλοντικές δια ιπιραίγματεύσεις καί σέ αλ λα προβλήματα άνάμεσα στίς δύο χώιρες μας». "Ενα άκάνθινο θέμα είναι ή Κύ πρός. δπου οί συνομιλίες &ουν μακρύνει γιά χρό νια πάνω στό διαμελιομό τοΰ νηισιοΰ. Κανείς δέν περίμενε τα χεία ιπρόοδο, έκεϊ άλλά τουλάχιστον ή επάνοδος τής "Ελλάδος στό στραπω τικό σκέλος τοΰ ΝΑΤΟ σή μανε δι οί δύο χώρες μποροΰσαν ν' άρχίσουν νά έργάζονται μαζί ξανά. ΡΕΤΕΚ ΥΥΕΒΒ ΚΑΙ ΡΟΕΕΤΕΡ ΜΕίΈΑδ (ΑΘΗΝΑ) 8ΑΜΙ ΚΟΗΕΝ (ΙΝΣΤΑ ΜΠΟΥΛ) ΚΑΙ ΕΑυ ΚΕΡΟΚΤ5 Ο ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΑΣ ΠΕ ΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙ, ΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΓΟΥΣΤΟ, ΠΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΟΤΙ ΠΙΟ ΠΙ- ΚΑΝΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ... ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΜΕΓΑΛΟ ΧΑΡΗ». .■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■*»■■■■■ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦίΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΗΛ. 225064-221258 ΗΡΑΚΛΕΪΟ-ΚΡΗΤΗΣ Κύριε διευθυντά, Απαντώντος στό ΐσχόλιο σας μέ τίτλο «2νας δημό- της καταγγέλλει» πού δή μοσιεύσατε στό φύλλο της 27—10—80 τής εφημερί¬ δας οας εχω νά σδς γνωρί σω τα παρακάτω: Μετά άπό τίς καταρρα- κτώδεις βροχές τής περα- σμένης έ.6δομάδας όρισμέ- να σπίτια επί τής όδοΰ Πά τελάρου (κτίΐσματα οτό ρέ- μα πού έχει καταληφθεϊ σέ όρισμένα σημεΐα τού αύθαίρετα) παρουσίασαν πρόβλημα. Ή Τεχνική *Υ- πηρεθία έπισκέφθηκε άμέ σως την περιοχή καί εΐση γή0ηκε την κατασκευή έ νός φρ,εατίου. Ή έ,ργασία γιά την κα¬ τασκευή προγ,ραμματίΐσθη κε, ήδη 9έ έργάζεται έκεϊ £να συνεργεϊο τοΰ Δήμου· "Οσον άφορα τίς αίτιά- σεις τοΰ δηιμότη πού έπι- σκέφθηκε τα γραφεϊα δτι αν πάει στήν θεια» δέν θά κατασκευάσο με τό φρεάτιο, δέν εύοτα θοΰν άίσφαλώς. Αύτό πού είπώθηκε άπό μενά είναι δτι μας άφήνει άδιάφορους ή έπίσκεφη (ή. ή μή έπίσκεψη) όποιασδίί ποτε εφημερίδας Τίς έφηιμερίδες, δπακ; καί τή Δικαιοσύνη, φοβοΰν ται οί ένοχοι. Καί εμείς στό Δήμο Ηρακλείου δέ.ν αϊΐσθανόμαοτε δνοχοι Υΐατ! κάνομε τό καθήκον μας χω ρίς τυμπανοκρουσίες. άντι μετωπίζοντας καί τούς ου στηματικά κακόπιοτους καί άρνητές, έχοντος τή συμπαρ,άΐσταση των καλών δημοτών — πού είναι εύτυ χώς ή πλειοφηφία Ό Δήμαρχος Ήιρακλίου ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΔΥΟ ΗΡΛΚΛΕΙΠΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΑΝΙΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ ΙΗΒΙΙ ΑΕ ΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Απλο Επ/φής| ΛονΒϊνο Παρίσι Μαναχο 8900 12000 8500 12500 7500 10000 Φρακφοώρτπ 8200 10500 'Αματεγινταμ ΒερσΛίνα ΒρυξεΛλες Καπε^χαγπ Σταχόλμπ Βιέννη 8700 13000 8800 12000 8500 12500 9900 15500 10000 18500 6600 9700 7500 10500 ΜαΒρίτη Μιλάνο Ρωμη ■Απλό Έπ|φής 8900 13500 7400 10500 6500 10800 Μέ Πούλμαν ΕΧΡΚΕ53 Λονβϊνο 2500 4500 Μιλάνο-Μπο- __ __ λώνια-Βενετϊα 1900 3700 Ναπολη- Ρωμη-.__ ___ Φλωρεντία 2500 4500 Βρυξέλλες 2200 4000 ΣΤΟΠ θέλετε νά έπιτυχετε μιο πραγμαηκί| εύκαιρία» άγορδς πωλήσεακ 1| ενοικιάσεως; Έπισκεφθτιτε μας. θά έχετβ σύντομα την πιό ουμφέρουσα περίπτιοση· Στόχος μας: "Όχι ή άπλή μεσιτική έξυπηρέτη- ση, άλλά τό συμφέρον τίίς πελατείας μας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188 ΤΗΛΕΦαΝΟ 280—841 Ό γνωστάς μας άπό τίς παλιότερες έμφανίσεις τού στά Ήρακλειώτικα κέντρα Άντρέας Διλδόης, δείχνει ξανά έΎα κομμάτι τοΰ πό λυποϊκιλου έρμηνευτικοΰ τού ταλέντου, στό νάϊτ κλάμπ «Χιντυρακη» δ που έμφανίζεται φέτος. Ζεστή άπαλή φωνή, πού ταιριάζει αιπόλυτα στά τραγούδια πού έρμηνεύ εί, χρωματισμένη μέ την μεγαλοπρεπεία καί την άνεση πού χρειάζεται ένας σωοτός καλλιτέχνης, δικαι ώνει δσους πίστεφαν στό ταλέντο τού καί τα σπάνια φωνητικά τού προσόντα. Γιά τόν ίδΐο ίσως άποτε λεϊ εύτύχημα, γιά τούς φί λους τού άδικία τό γεγο νός δτι παραμένει στό Ή ράκλειο, μακρ,υά άπό τα «ύψηλά» καί πολλές φορές βρωμισμένα κυκλώματα, πού έν πάσει περιπτώσει δ μως, προστοέρουν τή δόξα καί ά(ραιροΰν την ποιότη τα. Ό Διλβόης παρα,μένει πάντα ό άγνός χαραχτή- ρας, ό ανθρωπος πού τό τραγούδι τό 6λέπει λιγώτε ρο σάν επάγγελμα καί πε ρισσότερο σάν δικό τού κέ φι, δική τού άπόλαυση καί 'λειτούρ,γημα συνάμα. Έν πάσει περιπτώσει ό φείλουμε νά όμολογήσου- με δτι ή τρετεινή σαιζόν τόν 6ρίσκει άνανεωμένο νά άσχολεΐται μέ ξεχωρι στή έπιτυχία μέ τό έλαφρό καί μέ τό ιρεμπέ/πκο τρα- γούδι ΓΙίΙΡΓΌιΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ "Ενας άκόμη Ηρακλειω της τραγουδιοτής πού θά μποροΰσε νά διεκδικήσει μέ σχετική θνεση μιά Θ&Η} στά κυκλώματα πού ήναψε ραμε προηγούμενα, κι δ¬ μως παραμένει κι έκεΐνος στήν έπαρχία, δίδοντας μιά ξέχωρη γότα ατήν πολιτι σμένη διασκέδαση, Ό Γιώργος Γουβιανός έμφανίζεται καί φέτος ατ.6 ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ, πού ώς γνω στόν, λειτουρ,γεΐ μέ την φροντίδα καί την διεύθυν σηι τοΰ κ. Γ. Άσσαρΐωτά- κη. Πέρα άΐτό τα γνιοστά φωνητικά τού προσόντα, ό Γιώργος Γουβιανός διακρΐ- νεται γιά την εύχέρεια τού νά έ,ρμηνεύει σωστά πολ λά £ίδη τραγουδιών άλλά νά παραμένει ,προσηλωμέ νος στό ποΐοτικό τραΥούδι Άναμφισβήτητα ό Γιώρ γος Γουβΐανός είναι 2να ά κάμη ταλέντο πού διαπρέ πει στό Ήράκλειο, πρ,οτι μώντας ϊσως την σωστή ά ναγνώριση καί την είλικρι νή καταξίωση, καί δχι την έφήρε,ρη δόζα πού πολλές φορές συνδυάζεται μέ την άπομάκρυνση τοΰ άνθρώ πινου παράγοντα· Μέ ίδιαίτερη ίκανοΐτοίιι οη τόν εϊδαμε, δπως καί κάθε ν,τόοτιο σωοτό καλλι τέχνη, νά έμφανίζεται καΐ φέτος διατηοώντας την ά πλότηιτα τής φωνής καί την εύαισθησία έκείνη πού τόν κάνει νά ξεχωρίζει- ►♦«·♦♦ ♦♦♦« ♦♦♦ ΠΟΝΤΙΚΙ Κάθε Παρασκευή τα λέει δλα καί... κάτι παραπάνω! ΠΟΝΤΙΚΙ ΣΑΤΙΡΙΖΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ "Ανθπ Νάρκισος Ήράκλειο - Ρόδος ΙΜΥΦΙΚΑ καί Φωτογραφίες ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΓ.:;:
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ1 ΑΠΟ ΊΪ.Μ ΚΡΗΤΗ -- _Λ Λ__
  ■ πουηριν με/χωμα οου
  — ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^__________________β__ ορραξουν οί αλ^λοι τ:σ σεομε
  Ι^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Β προλαβηνρ πό εουωκαι 11
  ΒΐΗ^ΒΗΐΒ^^^^^^^^^^^^^^^ΒΗΐ]^ΙΒΐΒ^^τΙ^Ι^^^^ΐνρ^Ι^^Ρε^Ρ^^^^^^Β ουλλαβη δικη'οσυ
  Ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  ι
  ι
  10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ~
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Κείμενα πού πρέπει νά διαβάζονται άπό τό εύρύ κοινό
  «ΠΡΟΒΛΗΜΛΤΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  Τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΙΜΝΗ
  7ον
  Πρώτιστη καί μεγίστη φρον
  τίδα των ύπενθύνων τΓρεττει νά:
  είναι ή αναπτύξη της ΊΕλληνι
  κης 'Ε—αρχίιας γιά νά γίνει
  κσΐ τό χωριό πυιρήνας τγολΛο-
  πλοοσιασμοΰ των έθνικών αΐμο-
  σφαιρίων. Αυτή είναι ή σωστή
  έθνική άμυνα, ίσάξια κσί ίσότι
  μη έκείνης πού μ'ΐτοροΰν νά
  ττ,ροτάξονν οί ένοπλές μας δν-
  νότμεις.
  Δέν άρκεΤ στήν σημερινή ΊΕλ
  λάδα ένας δυνατάς κσΐ &ρτια
  έξοστλισμέινος οτρατός, δταν ττϊ
  σω άπό τα στρατευμένα παι¬
  δία μας δέν ύπάρχει ένας Λα
  ός έ,λληνικά φωτισμένος καί οί
  κανομικά εθρωστος ένας Αα-
  ός παντοιοτράπως ζωντανος.
  Φωτισμένη ^Ελληνική 'Ε5παιρχια
  φωτισμέ,νη Έλληνΐκήι Νεοαλαία,
  ή σωστή έθνική μας δμυνα!
  Κι/ρΓες καί Κύριοι,
  Μέχρις έδώ μίλησα περί ττολ
  λάν, μά προσπάθησα, παραλ-
  ληλα? νά προσδώσω εμφαση
  στίς άφθαρτες άξίες πού έητιλέ
  ξίαμε σάν Λαός. Νομίζω ττώς
  είναι άπταιραίτητη μιά έττεξήτντ]
  ση. "Οταν καυτηρίασα έκείνονς
  ττού σατανικά έτπδιώκουν νά
  μάς άποκόψουν άττά τίς προγο
  νικές ρίζες καΐ έΓττεσήμανα τούς
  θανάσιμους κινδύνονς πού έγκν
  μονεΐ αύτη ή δολΐα προσπα¬
  θεία, δέν σημαϊνεΐ ότι τταρέβλε
  ψα ή παραβλέττω πώς καί ή άν
  τίΐστροφη άκρότης δέν είναι έξ
  Τσου άρνητική. Καί έξηγοΰιμαι.
  ΕΤναι πανθομολογούμενο δτι οί
  'Ελληνες έπεξεργάσθηκαν τό ν
  πόδαθρο τού συγχρόνου πολιτι
  σμού. Δώσαμε μ' αλλα λόγια
  στούς Εΰρωπταίοι/ς τα έπτιστη-
  μονικά έφόδια καί έργαλεϊα νά
  άναιττνξουν χήν τεχνολογία
  τους, την έτπστήμη τους καί
  νά προαδεύσουν. Άν εμείς σή-
  μερα άρνηθούιμε ή τταραβλέ-
  ψοι»με τίς ώφέλειες ττού προκύ
  τττουν ώτττ' αυτή την πρόοδο
  καί δέν τίς είσάγουιμε στάν τό
  πό μας τότε 6έ6αια θά μεί
  νουιμε στόν άραμττά καί στό
  μαγγανοιτηγαδο καί έίμ'μεσα
  άν θελετε, διά τής τεθλασμέ
  νης, θά έχουιμε μ' αυτή μας την
  συμπερΐφορά άτταρτηθεΐ τίς
  τπρογονικές μας άξίες, Σαφέστε
  ρα, πιστεύω πώς κάδε πολιτι-
  σμός έκφυλίζεται δταν δέν οί-
  κοδΐομεϊ κάποι© μέλλον/ δταν
  δηλαδη περιορίζεται στό λιδά-
  νισιμα καί μάνο των αξιών ποιύ
  εδημιούργησε, όπάτε αΰτές οί
  άξίες γίνονται σιγά — σιγά
  ξένες ττρός τό έγώ των δημιουρ
  γών τους καί έξαφανίζονται.
  'Εκ ττ,ρώτης δψεως θά νάμιζε
  κανείς ότι όμιλώ επί σαράντα
  λετττά δίχως ν* άκροθίξω έστω,
  στά άποϊα ώναφέρεται ό τίτλος
  τής διαλέξεως. Κι δμως ττράκει
  ται ττερί πλάνης. Διέγραψα μί¬
  αν άχνή βεβαία τροχιά τής έλ-
  ληνικής ίστορικής τεθλασμένης
  μέ τίς άνοδικές καί καθοδικές
  της διαδρομές. Άνάγλυφα μέν,
  άλλά άποσπασιματικά μέσα σ'
  £να πρόχειρο περίγραμμα, το
  ποθέτησα μερικές ά—ό τίς άξί
  ες πού διαθέτει καί τα προβλή
  ματα πού αντιμετώατισε ό *Ελ
  ληνισμός σέ μιά σφαιρική θεώ
  "Εμμετρο.. άφιέρωμα στούς άμερικανους
  Στό διάλο νά πάτε οεϊο.
  καί τα δολλάριά σας
  Τού γιατροϋ ΑΡ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
  Άνάθεμα σας Μτχρούκληδες καί τρισανάθεμά οας
  στό διάλο νά πατε σεϊς καΐ τα δολλάρΐα σας
  Άνάθ'εμα σας Μπρούκληδες στό διάλο νά πατε
  Έκάτσετε στό σδέρκο μας καί μπλιό δέν ξεκολατε
  Άρκαδι ή Κρήτη νά γένει χιλιαδες προτιμοΰμε
  Μ' άστέιρι στήΓν Σημαΐα σας ποτέ δέν θά γενοΰμε
  Τσΐ Γερμανούς έδιώξαμε μέ πέτρες καί μέ ξύλα
  μά φύΐγαμε απ' Χάρυβδη καί πέοαμε στήν Σκύλα
  Ό Χίτλε,ρ μας έπότισε θανάιτου καρδιοχτύαπα
  Μά 'σεις τα ξεπεράσετε τοΰ Χΐτλερ τα τεραΐιπια
  Μηόμιπες καί μαΰρο θάνατο μας ζώοανε τό τόπο
  πώς θα γλυτώοωμε άιπό σας πρέπει νά βροΰμε τρόπο
  Πυρ-ηνικό όπλοστάσΐο ό τόΐτσς έ^ει γίνει
  Τόσο, πού σ' αλλσ μακελλιό ρσυθουνι δέν θά μεΐνει
  "Ιίρθατε μέ χαμόγελα τάχα νιά προθτταοΐα
  καΐ χοϋντες μάς φορτώσετε, βάσεις, πυραύλους, ΣΙΑ
  Πυρηνικά στόν τόπο μας δΐέ θέμε μήτε βάσεις
  Εμείς θά τα! ξηλώσωρε καί βάσεις καί συμβάσεις
  Την χούντα μάς φο,ρτώσατε την Κύττρο γιά νά φατε
  Γιαύτό καλά σας είναι μπλιό στόν διάολο νά πάτε
  Τρείς πιθαμές τρώτε τή/ν νης άπ' απού κι αν διαβητε
  Τό ΝΑΤΌ μπλιό δέν μάς χωρ εί μόνο ξεκουρπιοτηίΓε
  Έκάφατε τα σπίτΐα μας άπό' δλους τούς ρουκούνους
  Τούς πιό πολλούς έκάματε προδότες καί σπιούνους
  Την μιοή Κύκρο φάγατε μέ μπαμπεσιά μεγάλη
  καί δα μάς φοβερίζετε νά ςρατε καί την αλλη
  Χασάπηβες των Κέννεντυ τοΰ Λουθερ Κΐνγκ ορονιάδες
  ντροπή στήν ΐοτορϊα σας οί τωρινοϊ αφεντάδες
  "Ο,τι ώραίο καί ύψηλό τό έμβλημα σας πάντα
  καί σήμερα σας κυβερνά ή Λέσχ- των Σαράντα
  Τό "Αγαλμα τής Λευτεριάς ποί5χετε στό Λιμάνι
  νά πάτε νά γκρεμίσετε Μπρούκληδες μάνι — μάνΐ
  Στή θέση τού νά στήοετε μιά γη άλυσσοδεμένη
  τού Χίτλερ άποβράσρατα αύτό σας άπομένει
  Α. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
  Ιεραπέτρα
  τιςτιμες μας
  ΜΑΚΚΕΤ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΒΒΔΟΛΛΑΔΟΣ
  1. 5ΚΙΡ 3 κιλών Δρχ. 275
  2. ΟΑίΟΟΝΙΤ3 κιλών ττλυντιηρΐου πιάτων 265
  3 ΝυΟΟΕΤ ύγρό βερ νικ ι ύττοδημάτ»ν 1 8,50
  4. ΚΑΚ,ΡιΕΧ 300 6Κ 46
  5. Συρμάτινο σφουγγαρσκι ΑΖΑΧ 16
  6. Γάλα Έβαπορέ θΑβΝΑΤΙΟΝ' 20
  7 Φρυγανιά Βοσινάκη μεγάλο ττακέτο 23
  8. Κομτταστα Ροδάχινο Βέρμιον — Νάουσα 34
  9. Μακαρόνια ΚΟ55ΟΙ- 1)2κιλοΰ 23
  10. Βερμούτ ΟΙΙΝΖΑΝΟ λευκό — κόκκινο |Τ30
  ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ
  1) ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 56 ΤΓ|λέφ. 283327
  2) ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 18 τηλ. 282774
  ΚΑΟΕ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ
  ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ /ννΑΣ
  ρηση. Άν ιμεταθέσουμε σέ χρο
  νίκη π,ροεκβολή πολλά άττ' ού
  τα στό σήμερα, θά δοΰμε πόσο
  μοιάζοι/ν τα τοτινά ιμέ τα τωρι
  νά. Παραδείγμαοτς χάριν:
  Βαρβάρων έ— ιδρομές καί ά
  ττειλές δέν αντΐιμετωττίςουμε καί
  στίς ιμέρρς μας; Δέν συστρα-
  τεύονται, αττως άνέφερα στήν
  αρκή, ί'μπε,ριαλιστικές δυνάμεις
  κατά τής πατρίδος; Μακ,ραίω-
  ωνες προσπάθειες κατακρεουιρ
  νήσεούς τής έλληνικής γλώσσας
  καί παιδείας δέν ητροτείνουν τό
  δακτυλικό τους άττοτύττωμα σή
  μερά; ΣΐΛΐχεϊς μηχανορραφΊες
  εξαφανίσεώς τής έθνικης μας
  κληρονομίας ποίος άρνεΐται δτι
  δέν συνεχίζονται ιμέ τόν ΐδιο ρυθ
  μ ό δταν προσπαθοθν νά έγκλω
  βίσοι/ν αυτήν την κληρονομιά
  καί νά την περιορίσουν στούς
  τσε6ρέδες} τα τσουράτπα, τα
  μπουζούκια κ.αί τούς μπαγλα-
  μάδες, τα ντέφια καί τα δΐάφο
  ρα σερμπέτια, στούς Καραγκιό
  ζηδες καί τούς άμανέδες, τίς
  άΐμπελοφιλοσοφίες πΐνευματικών
  τραχανάδων της Εύρώττης καί
  τής Άμεοικής, πού μάς σερβί
  ρουν στίς ττλαστικές —ιατέλες
  αισχρών μεταφ,ρασεων στυλ
  Μπρέχτ καί Ίονέσκο, δταν ε-
  χουιμε στό όατλοστάσιό μας έναν
  Άριστοφάνη, έναν Σοφοκλή κι
  έναν Εύρυπίδη; Οί λυσσώδεις έ
  πιθέσεις κατά τού Χριστιανι-
  σμοδ μήττως εσταμάτησαν; Ο
  έκφυλισμός της έθνικης συνειδήι
  σεως καί ό καταποντισμός τής
  έλληνικής Νεολαίας στά κατα-
  γώγια τοθ λευκοί) θανατον άνε
  στάλη η βρίσκεται σέ έξαρση;
  Καί μήπως εχει κανείς άντίρ-
  ρηση δταν οί σηιμερινοί Νέοι
  σοΰ ώτΓαντοϋν μόλις τούς μιλή-
  σεις περί των τουρκικών έπι-
  βουλών δτι τό Αΐγαϊο άνήκει
  στά ψάρια;
  'Αναιμφισβήτητα οί ιμέθοδοι
  αλλαξαν, Όπωσδή,ποτε, δταν
  κάτι διενεργεΤται κοντά μας, δι
  πλα μας5 δέν είναι οΰτε δσο
  πρέτττει σαφές^ οθτε δσο γινε-
  ται όρατό, Τό δέντρο κρύβει
  τό δάσος. 'Ενα γεγονός ττού
  συνέβη κάποια χρόνι« ττρίν εύ
  κολότερα, όράται κα! έξηγεΐται
  έττΈΐδή ακριβώς προκύπτει ή ί
  δανική χρονική ΐ^ττόσταση. Σή¬
  μερα δυσκολότερα μποροΰμε
  νά δοθμε δτι ή διάδοση των
  ναρκωΓτικών, ή όόμβλυνση τοΰ
  πατριωτικοΰ αίσθήίματος καί τό
  δνειρο ενός διαβατηρίου μέσου
  ίΐτροστΓ^λάσεως ρτόν έξωελληνι
  κό χώρο είναι γιά τούς Νέους
  δ,τι ακριβώς κατά τό παρελθόν
  τα παιδομαζώματα, τα σκλαβο
  πάζαρα καί ή γ^νιτσαροποίηση
  δτι αέ την είδοττοιό ασφαλώς
  διαφορά ότι οί μέν Γενίτσαροι
  Ε,σφαζαν μέ τα χέρια τοι/ς τούς
  γονεΤς τους, ένώ οί σηιμερινοί
  "ΕΞλληνες Νιέοι 'Απόδηιμοι μέ τα
  χέρια τους κατασκευάζουν μό¬
  νο τα δττλα στίς ξένες φαμττρι-
  κες ττοθ σκοτώνουν τ' άδέλφια
  τους στήν Κΰπρο κι ΐσως κάπο
  τε κι άλλοϋ! Καί τότε καί τώρα
  ή 'Ελλάδα εχανε καί χάνει τα
  καλυτέρα βλαστάρια τοΰ έθνι-
  κιοθ της δρυιμώνος...
  Ή έλληνική γλώσσα, ό νωτι
  αΐος μυελός τής πατρίδος, ά-
  φαιμάσσεται σήμερα δπως καί
  ιοατά τό παρελθόν ΑΛέ τάν Πάλ
  λη άττό τα Λονδινο καί τόν Ψυ
  χαρή άπ τό Παρίσι, ξεκινά τηρο
  βοκατορικά ή διαδικασία άττο-
  χαυνωσεως καί ξεχύνεται ό
  γλωσσικός διχασιμός στήν 'Ελ¬
  λάδα των «μαλλιαρών» καϊ «κα
  θαρευουσιάνων» γιά νά άπλω
  θεΐ σέ μιά ττάνδημη δΐανοητική
  άνηθικότητα, τής όπτοίας τα ά
  χαλίνωτα ττάθη κ αί ή εκατέρω¬
  θεν έτερογονία δολίων έπιδιώξε
  ών, φθάνει στή χυδαιάτητα. Οί
  στόχοι πολυδιάστατοι_ Νά άνε
  μοδέρνεται ή έλληνική διανόηση
  σέ δονκιχωτικούς ττολέμους καί
  νά βυθίζεται κάθε έλπιδα έπι-
  στηιμονικής άναβιώσεως ή ττ,ροσ
  κτήσεως έξ άλλοδαπής, ιμέσα
  στήν γενική καθίζιση; νά στραγ
  γαλΐζεται ή ούσιαστική άττοστο
  λή τής παιδείας, νά κατευθύνον
  ται οί "Ελληνες πρός δλες έ
  κεϊνες τίς έττιστηιμες πού δέν εί
  ναι ττοτέ δυνατόν έφ' έαυτών
  νά συντείνουν στήν οΐκονομική
  όρθοττόδηση τής χώρας, ώοτε
  νά εχουμε συνε,χώς άττοχειροβΐ
  ωτο τό 95ο) ο τού ττληθυσμοί).
  (Συνεχίζεται)
  ΤΟ ΜΕΑΑΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΩΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  λείψεως.
  Τό Ηράκλειο επίσης, η πέμ-
  πτη έλληνική πόλη μέ θικονσμι
  κή ζωη σφιζουσα, μέ προνομιου
  χο θέση στή Μεσόγειο, (τό 1)5
  των πλοίων πού διασχίζουν τή
  Μεσόγειο είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ), ση-
  μαντικό λιμάνι καί κόμβος συ-
  νκοινωνιακός κυρίως μελλοντικά
  δέν διαθέτει σήμερα Σχολή με-
  Αέτης τού χώρου τού καί των
  διεθνύν οικονομικών σχέσεων,
  ενώ οί υποφήφιοι διεκδικούν θε
  ση γιά οικονομικήν σπουδή 1
  πρός 8,5. Μόνο ο πληθυσμος
  της Κρήτης απ' απού θά ήτο δυ
  νατή η μάστευση τού δυναμι-
  κού της έχει 500.000 περίπου
  κατοίκους. Ο χώρος της όμιος έ¬
  χει ανάνκη κινητοποιήσεως μορ
  φωμένων επιχειρηματιών γιά
  τουριστκές ναυτιλιακές εμπορι-
  κές, εξαγωγικές, βιομηχανικές ε-
  πιχειρήσεις καϊ γνώστες των διε
  θνών οικονομικών σχέσεων.
  θά μπορούσε νά συνεχισθεί
  η αναφορά σέ άλλα σημαντικά
  κέντρα όπως η Καλαμάτα ή τό
  Αγρίνιο, η Καβάλα ή η Λαμία, η
  Μυτιλήνη, οί Σέρρες, η Κομοτι-
  νή κ.λ.π.
  θά επισημάνω μόνο τό θέμα
  της Μυτιλήνησ
  Η Λέσβος έχει έκταση — επι
  φάνεια σέ τετραγωνικά χιλμ.
  1.629.803 καί 97.008 κατοίκους.
  Η Ρόδος 1.398.028 καί 66.606
  κατοίκους καί η Κερκύρα 592,
  846 τετρ. χιλμ. μέ 89.578 κατοί
  κσυς. Μέ τίς παρούσες συνθή-
  κες η επιλογή τού οικονομικόν
  μεγέθους τού οποίου η μεταβλη
  τή θά είναι χαρακτηρισθή τής
  αλλαγής τής οικονομίας στή Λέ
  σβο είναι η δημιουργία μιάς Οι-
  κονομικής Σχολής, υπό ορισμέ-
  νους όρους ήτοι αριθμός φοι-
  τούντων, διδασκόντων, μαθή-
  ματα μεθοδολογίας προσελκϋσε
  ως αρίστων πρός δημιουργία
  στελεχών καί εμφυτεύσεως αρι-
  θμού εξ αυτών στά νησιά τού
  αρχιπελάγους, μέ συνδυασμό ευ
  κολιών διά παροχύν πρός · όνι-
  μο εγκατάσταση καί δημιουρ-
  γίαεργαοιών μέ αναπτύξη τουρι
  σμού, ανοικοδομήσεως, ευκολι-
  ών επικοινωνιών (αεροδρόμιο)
  κ.ά.
  Μετά τίς Ιατρικές Σχολές η
  περιφερειακοποϊηση των Σχο-
  Αών τού Οικονομικόν Κύκλου
  καί αργότερα των Πολιτιστικών
  όπως λ.χ. των Καλών Τεχνών,
  θά δημιουργήσει συνθήκες σο¬
  βαράς καί αενάου εξελίξεως των
  μεγάλων αστικών κέντρων εκ-
  τος Αθηνών — θεσσαλονίκης,
  θα δημιουργηθούν συνθήκες δι
  αβιώσεως καί προσελκύσεως ε-
  κείνων των Ελληνων οί οποίοι
  θα δώσουν σημαντική ώθηση
  σέ σειρά πόλεων τής Ελλάδος
  καί θά προσδιορίσουν το μέλ-
  λον τους.
  ΑΡΧ. Β. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Τό Σίυρατεϊο 'Ηλεκτρο
  τεχνιτών Βοηθών καί ΣΌ
  ναφών Ν. Ηρακλείου κα
  λεί τα μέλη τού νά συμμε
  τάσχουν στήν Άπεργία
  πού κήρυξε ή Γενική _υ
  νομοσπονδία Εργατών Έλ
  λάδος (ΓΣΕΕ) γιά τίς 10
  τοΰ Νοέμβ,ρη 1980, γιά νά
  περιτρανώσουμε τή φωνή
  μας έινάντια στή πολιτική
  τής μονόπλευρης λιτότηπτας
  καί τόν έμιπαιγμό τής Κυ
  6έρνησης στίς πλάτες των
  εργαζομένων.
  Έντολή Διοικήσεως
  Ό Πρόεδρος
  Α. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
  Ό Γεν. Γραμματέας
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ
  ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Νέστωρος 6 Πόρος
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Όλοι οί γονείς πού ϊχουν α-
  νάπηρα παιδία απ' όλη την Κρή
  τη ανεξαρτήτου φύλου καί ηλι-
  κίας παρακαλούνται νά επικοινω
  νήσουν τηλεφωνικώς στός αρι-
  θμό τηλ. 224028 στό Ηράκλειο
  γνά νά ενημερωθούν γιά λίαν εν
  διαφέρον γιά αυτούς ζήτημα.
  "Ευα άποκαΛυπτικό ευυραφο
  ■ ■■
  ••ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ., ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΗνβΟΗΙΑΙ ΊΜΓΕΝΥΙ 3 ΔΗΗΣ ΒΕΣΒΣ
  Ύπουργός ΊΕΘνικης Αμύνης
  Ή βδομαδιάτικη έφηιμεριδα
  «Φωνή τού 'Αγρότου» πού έκδί
  δεται στή Φιλιτπτιάδα, δημοσι
  εύει στό φύλλο της τής 17—
  10—80 £να άττοκαλυτΓτικό έμ
  πιστευτικό έγγιραφο τού Ισόβι
  ου (γιά δεξιές κυβερνήσεις) *Υ
  πουργοΰ Έθνικης Αμύνης μέ τα
  όατοΐο προτρέττΐει τούς τπάντες
  νά άγνοήσουν «3—όφαση τοΰ
  Συμβουλίου 'Ετπκιρατείας καί
  νά νομιμοποιήσουν τό ρουσφέ
  τι γιά νά μή χάσουν οί ήμέτε
  ροι. Ή «Φωνή τοΰ 'Αγρότου» ά
  ναψέρει χαραχτηριστικά:
  Μέ την έμπιστευτική διατα
  γή ό κ Αβέρωφ, τταραβ ιάζον
  τας τό Σύνταγιμα, βιάζοντας τή
  Δημοκρατία καί τούς Νόμους,
  λέει καθαρά πώς άτταιτεϊ νά
  6ροΰν οί άρμόδιοι των ό,ργανι
  σμών τρόπ-ούς ώστε μή ύπακού
  οντας στήν άπτόφαση τοΰ Συμ
  βσυλίου *Επικρατείας νά διορϊ
  ζουν τούς ήμετέρους»!
  Βεβαία^ ή διαταγή τοΰ Άβέ
  ρωψ δέν είναι πρόσφατη. Συν
  τάχθηκε στίς 29)6)75, δμως εΐ
  ναι πάντα έττίκαιιρο, γιατι ό <γε φυροποιός» ύττουργός της Λέξι άς, δέν επαψε ποτέ νά κράτει άττό τό 1974 καί μετά τα ήνί<χ τού στρατοΰ! Νά τί λέει τό αποκαλι—τικό έγγραφο! ΠΡΟΣ Άπαντα τα ύττουιργεΐα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ Α ΜΥΝΗΕ Στρατιωτ, Γραφείον κ. Ύττουρ γοΰ 'Αρ Φ. 4θΟ) 303) 942575 Άρ. Σ. 4339 Αθήναι, 29 Αύγ. 75 ΘΕΜΑ: ΑΛέριμνα υπέρ Άγωνι στών Έθνικης 'Αντιστάσεως "Εχομεν την τι'μήν νο: γνωρί σωμςν τα κάτωθι: α. (ιΐ) Διά τού Ν.Δ 179) 69 «Περί Έθνικης *Αντιστάσε ως καί δή κατά την διάταξιν τοΰ άρθρον 19 τταράγρ. 11 τα τα τέκνα των 'Αγονιστών 'ΕΒνι κης 'Αντιστάσεως έξομοιούμε να πρός τούς Πολεμιστάς άττο καθίστανται έργασιακώς κατά την περί τούτων ίσχύουσαν σχε τικήν Νομοθεσίαν (Α.Ν. 18ι46) 51 διρθρ. 3) (2) Συναφώς πρός τ* άνωτέ ρω κα! αί ύητ* άριθμ. 3222) καί 1Οι14)74 άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου τής "(Εττικρατείας, καθ" άς είχεν γίνει δεκτόν δτι? τα τέκνα των Άγωνιστών 'Εθνι κης 'Αντιστάσεως, δύνανται νά τστΓοθετηθοΰν είς τούς ύττά τού ανωτέρω Αναγκαστικόν Νόμον προβλεπομένους Όργανισμούς καί έ— ιχεΐιρήσεις δι' έργασισχήν αποκατάστασιν. 6. Ούχ ήττον το Σ. 'Ε-ικρα τεΐας διά των ύ—' άριθιμ. 605) 75 καί 1843)75 άποφάσεών τού, άναφερομένων είς δύο σνγ κεκριμένας ττεριτττώσεις τοπο θετήσεως τέκνων Άγωνιστών Έ θνικής Άντιστάσεως τταρά τώ ΟΤΕ ά?π·εφάθη ότι ταυτα δέν έμ πΐτΐτουν είς τάς προδιαληφθε' σας ενεργετικάς διατάξεις τού Ν.Δ. 179)69 καί Α.Ν. 283ι6) 51 μέ συνέπειαν την άτΓΟλυσιν τούτων υπό τον ΟΤΕ γ. Έ—ειδή έκ των ώς εΐρη ται ανωτέρω άποφάσεών τοΰ Σι/μβουλίον ττϊς ΊΕπικρατείας, είναι ενδεχόμενον ν* άσκηθώσιν ύπά των διαφόρων έπιχειρήσε ών καί Όργανισμων ττροσφυγαί ενώπιον τούτον κατά των ούτω τοποθετηθέντων ύτταλλήλων των τέχνων Άγωνιστών Έθνικης Ά ντιστάσεως, παρακαλοθμεν δ ττως ένεργήσετε είς τούς ύπα γομένους τί έτΓθτττενομένονς υφ' υμών Όργανισμούς καί επι χειρήσεις διά την εξεύρεσιν τρό ττου τταραμονής τρν (ά|νωτέρω ύτταλλήλων νφ' έτερον κατά την κρίσιν ι>μών έργασιβκήν σχέσιν
  μέχρις όριστικής έΐπ-ιλύσεως τοΰ
  θέματος
  ΕΥΑΓΠΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟ
  ΣΙΤΣΑΣ
  Ό Ύπουργός πού... νομιυοποιεΐ τό ρουσφέτι μέ έμπϊ
  στευτικό έ'γγρα(ρό τού σ' δλα τα ύπουργεΐα( δποχ; τόν
  είδε ό συνεργάτης μας Μάνος Πάρης
  Ή τσιμεντοβιομηχανία «ΖΕΥΣ»
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΟιΜ»ΛΙΑ ΤΟΥ κ. Ν. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
  ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
  θετικό άπωοδήποτε 6η
  μα χαρακτηρΐζεται ή ϊδρυ
  ση, στήν Κρήτη, της βιομη
  χανίας τσιμέντων «ΖΕΥΣ»
  Ή δλη προσπαθεία θά άπο
  φέρει σημαντικά όφέλη
  στόν τόπο καί τούς κατοϊ
  κους τού πού θά είναι οί
  κύρ,ιοι μέτοχοΐ τού.
  Αύτό τό συμίττέρασμα
  ΠΑ ΤΟ ΛΑΔΙ
  ΑΙΡΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 12.11.80
  ΣΤΗΝ ΠΛΛΤΕΙΛ ΕΛΡΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Ή κοινή πορεία στόν Ά
  γώνα τής ΟΑΣΝΗ μέ τίς
  ΕΝΩιΣΈΙΣ γεωργικων Συ
  νεταιρισμών τοΰ Νομοΰ
  μας νιά διεκδίκηση τής τι
  μής ασφαλείας τοΰ λαδιοΰ
  ϋέ 130 δρχ. γιά τό Νο 3 δεί
  χνει την πλήρη όμοφωνία
  όμοψυχία, καί κοινης συ
  ν εργασίας στόν Άγώνα
  τής Άγροτιδς τοΰ Νομοϋ.
  Ένάντια στήν άντιαγροτι
  κή πολιτική τίϊς Κυβέιρνη,
  σης, στίς μισθώσεις της Ε
  ΟΚ των μονοπωλΐων, καί
  στήν μονόπλευιρη λιτότη
  τα- Ή ΟΑΣΝΗ, άδελφακά
  καί άγωνιστικά δεμένη μέ
  τίς συνεταιριστικές όργα
  νώσεις κατεβαΐνει μέ την
  άγροτιά τοΰ Νομου την Τε
  τάρτη 12 τοΰ Νοέμβρηι
  στήν καθορισμένη συγκέν
  τρωση διαμαρτυρίας μέ κύ
  ρΐο αϊτημά μας. 130 δρχ. τι
  μή, ασφαλείας Υιά τό λάδι
  Νο 3. Καί 5 δρχ. έιπιδότηση
  Ή Έπιτροπή άγώνα κα
  λεϊ καί τίς αλλες όργανώ
  σες των εργαζομένων τοΰ
  Νομοΰ μας καί δλους τούς
  φορεϊς νά συμπαραστα
  θοΰν ένεργά στόν δΐκαΐο ά
  γώνα των έλαιοπαραγω
  γών μας. Καλεϊ την Κυβΐέρ
  νηση νά άναθεωρήση την
  άπαράδεχτη τΐμή των 102
  δρχ. γιά τό Νο 3 πού θχα
  μόνο δέν καλύβει τό κό
  στσς παραγωγης- άλλά προ
  βληματίζει τούς παραγω
  γούς, άκόμη καί γιά τή συ
  γκομιδή τοΰ έλαιοκάρπου.
  ΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝ
  ΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙ
  ΑΣ ΠΑ ΤΟ ΛΑΔΙ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΤΟΥ ΝΟ
  ΕΜΒΡΗ ΩΡΑ 1ο ΤΌ
  ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
  Ή Έπιτιροπή άγώνα
  ΣΩΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟ
  ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙΛΝΑΤ ΚΡΗΤΗΣ
  Μετά άπό καθυστέρηση
  6 χρόνων συζηιτεΐται αύτές
  τίς ήμέρες στή Βουλή τό
  νομοσχέδιο γιά την ϊ&ρυ
  ση τοΰ Οίκονομικΰ Έιτπμε
  λητηιρίου. Ή άναγκαιότη
  τα τής ϊδρυσης καί οί άγώ
  νες των 40000 οίκονομολό
  γων έίπεισαν καί τούς τε
  λευταίους πού άνπδρου
  σαν καί έπέβαλαν την άπο
  δοχή τοΰ Οίκον. Έπιμελη
  τηρίου, πού θά είναι 6 έηά
  σημος σύμβουλος τοΰ κρά
  τους πάνω στά οίκονομι
  κά θέματα.
  "Ομως τό νομοσχέδιο πά
  ρουσιάζει σοβαρές άτέλει
  ες
  Οί οίκονομικοί έπιστήμο
  νες θά πρέπει νά βρϊσκον
  ται σέ έτοιμότητα γιά τίς ά
  ναγκαϊες τροποποιήσεις
  γιά ένα σωστό οίκονομικό
  έπιμελητήραο.
  1) Ή έΥγρα<ρί| νά είναι υποχρεωτικήν καί δχι προ αιρετική γιατί άντΙθΕτα τό Οΐκ. 'Επιμ. παίρνει τή μορ φη συλλόγου. 2) Περιφερειακή έκπρο σώπηση γιά τα διοικητικά δργανα καί δχι μιά γενική συνέλευση, στήν Άθήνα πού δέν μπορεΐ νά έκπρο σωπήσει τίς 40.000 των Οί κονομολόγων πού είναι κα τεοπαρμένοι σέ δλη τή χώ ρα 3) Οίκονομική αύτοτέ λεΐα καί 9χι έίγΐκραση τοΰ προϋπολογισιμοΰ άπό τούς ύπουργούς της κάθε κυβέρ νηθης 1) Έκλεγμένη διοίκηΡΊ} γιά τίς έκλογές καί δχι διο ρισμένη όπό τόν ύπουργό συντονισμοΰ. Παρόμοιο τη λεγράφημα στάλθηκε σέ δ λους τούς βουλευτές τοΰ νομοΰ Ηρακλείου Τό Δ. Σ. Σύλλογος Πτυχιούχων Άνΐικάτων Οίκονομικών Σΐχολών Άνατολικτϊς Κρή της βγαίνει άβίαστα, βλέπον τας τόν «δνε,μο δημιουργί άς» πού πνέει γύρω άπ" αύ τό τό θέμα, βλέποντας την δραστηριότηιτα, τό νεΰΐρο των άνθρώπων πού άσχο λοΰνται. Ή ίδΐέα γιά ϊδ,ρυση τής τσιμεντο6ιομηιχανίας προ ήλθε άρχικά άπό μελέτη τοΰ ίδρύματος Ροκφέλλερ. Στό θέμα εΐχαν δείξει επί σης ενδιαφέρον, "Ελληνες καί Ίάπωνες έιπιχειρηματί ες. Τώρα θά πρ,αγματοποιη θ'εί άπό τό σύνολο τοΰ Κρη τικοΰ λαοΰ. "Εδρα τής βιομηχανίας τσιμέντων «ΖΕΥΣ» είναι ό Άγιος Νικόλαος, ένώ όρι στική τοποθεσία δπου θά γίνουν οί έγκαοταοτάσεις τα Κάτω Ασύιμα Λασιθίου. Ό τόπος αύτός δέν επι λέχτηκε τυχαϊα. "Ερευνες έγιναν σ" δλους τούς νο- μούς τής Κρήτης. Έκεϊ 6 μως πού υπήρχαν οί προϋ ποθέσεις έγκατάστασης τής βιομηχανίας άντιδροΰ σαν οί κάτοικοι (Πλακιάς, "Αγ. Πελαγία, περιοχή Μα τάλλων — Καλών Λιμένων Μπαλί κλπ) Τελικά στά Κάτω Λούμα ύπάρχουν οί προϋποθέσεις ύπάρχει καί ή θετική άντίδραση των κατοΐκων. Τό έργοστάσιο θά άπα σχολεϊ 450 έρ,γαζόμενους σέ τρείς βάρδιες καί θά προτΐμηθοΰν κάτοικοι της γύρω περιοχίίς. Πάντως τό πρόβλημα μπαίνει οτήν χρηματοδότη ση 7 δίς δρχ. θά χρεια¬ σθούν γιά την άποπεράτα»- ση τοΰ εργου. Ποσό τερά στιο πού θά καλυφθεί άπό την χρηματοδότηση ς"ένων οϊκων πού έχουν δείξει έν διαφέρον. Άλλά οί χρ,ημα τοδότες δέν θά είναι τ' ά φεντικά. Ή έιταιρεία θά εί ναι εύρείας λαικης βάσε ως καί γι αύτό ύπάρχουν δλες οί π,ροϋποθέσεις Όρισμένα τώρα στοιχεία πού προκύιπτουν άπό σχε τική άνακοίνωκτη τής έται ρείας: — Τό άρχικό της μετοχΐ κό κεφάλαιο είναι τής τα ξης των 600 έκ. δρχ. — νΕχει ΰδεια σκοπιμό τηΐτα μέ κοινή άπόφσ.ση των ύπουργών Συντονι σμοΰ, Οικονομικών/ Βιομη χανίας, Ενεργείας — "Εχει έξασψαλισθεϊ ή έΥικατάσταση στά Κάτω Λούμα Λασιθίου μέ βάση γνωματεύσεις δλων των αρμοδίων ύπηρεσιακών όρ γάνων. — Τό ανωτέρω ποσο στό μετοχών πού μπορεΐ νά άγοράσει κανείς είναι 1200 δηλ τό2ο)οο τοΰ με τοχικοΰ κεφαλαίου. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΤΙΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ι:ικοι:ι Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ά-ό την 'Ελλάδα). Ή «Άλήι- θεια» εύχαριστεΐ τόν φίλο ττού τό ταχυδιρόμησε ΔΙΠΛΩΑΛΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣ- ΡΑΗΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 1 Π. ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 67ι1953Ο — 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΎΠΟ Άπά 27—3Ί)1Ο)80 θά -προ γματοποιηθη στό ξενοδοχεΐο Ο 1-ΥΜΡΙ€ ΡΑίΑΟΕ τής Ρόδου, Ίσραηλινή ΊΕΞκθεση ξενοδοχεια κου έξοπλισιμον. Στήν εκθέση αυτή θά έκθέ- σουν 29 έταιρίες τα παρακάτω προΐντσ.: "Εττιπλα άπο ξνλο, πλαστι- κό καί χιρώμιο, πλαστικές δια κοσμήσεις, διοκοσμήσεις άπό άλονμίνιο^ κονδέρτες, μηχανή ματα κλιμοττισμοθ, ήλιακά συστήματα, ττλαστικές 6αλ 6ί&ς, σωληνώσεις Ρ. V. €., μηχανή ματα παρασκενής κα φέ.^ μαχαιροπή,ροννα, σερβί τσια, έξοπλισμό κουζίνας, φωτι στικό ύλικό άνεμιστήρες, πυρο σδεστήρες, διαφημιστικό ύλικό, άντικείμενα σουδεν,ίρ, τηλεφω- νικό έξοπλισμό, άπορρυπαντι- κά; ταττετσαρίες τοίχου, μηχα νφατα ίταρασκευής χάμττοι/ρ- γκερ, θέσεις τουαλετών, χαρτο- μάιντηλα, πετσέτε'ς, φρεσκα καί κατεψυγμένα λαχανικά καί προ κτασκευασμένες αύτοτελεΐς ,μο- νάδες. Τή, Κυριακή 26)10)80 οτίς 21 Ο Ο στά ξενοδοχεϊο ΟΙ_ΥΜτ ΡΙΟ ΡΑίΑςΕ θά δοθή δεξίωση υπό τοΰ κ. Ράνι Τάλ Έμπορι κου "Ακόλουθον τής Διττλωμα- τικής Άντιττροσωττείας τοΰ Ίσ ραήλ στήν Άθήνα. Ή εκθέση θά λειτονργεϊ κσ θημερινά άπό 18.00 — 22.00 Τί άλλο νά πεϊ κανείς; Μο νο πώς χρειάζεται όμοψνχίσ σ' αύτές τίς κρΐσιμες στιγμέςπού ή Έλλάδα έγιινε στόχος τοΰ Ίσραηλίτικον έττεχτατισιμοΰ!