91308

Αριθμός τεύχους

291

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς ο' αυτόν, νού «ρΐν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάλη νά π«ϊ Εστω
  καί μιά συλλαίή δική τού.
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΒΑΣΕΙΓ^ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη ϋ ~ Τηλ. 210.291
  Χρόνος 6ος — Αρ. Φύλ. 291 — Δρχ. 10
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  9
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  (ΜΕΧΡΙΕ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ »
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΝ Ο ΓΙΓΑΣ ΞΥΠΝΗ-ΕΙ
  Τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
  Ή καθεστωτική πολυμορφία των άραι6ικών χωρων
  στέκεται άπροσπέλαστος φ,ραγμός στήν π,ραγράτωση
  μιάς ένιαίας οττάοης καί πολιτικής άΐπέΐναηι στά προ
  βλήιματα πού άντμετωιπίζουν· Τελευταίως, τα προβλή-
  ματα αύΤά άποκτοΰν όζύτατες διεθνικές διακττάσεις, κα
  θιστώντας βαρύτερο τόν ΐστορικό ρόλο άλλά καί οο6α
  ροτερες τίς εύθύνες τοΰ άραΐβικοΰ κόσμου στά σύνολό1
  τού, γιατί σακττά ίί λανθασμένα, σέ παγκάσμια θέαση,
  ό άραδικός κόοιμος προβάλλει σάν μιά άδάσηαστηι καί
  ίστορικά συνυπεύθυνηι όλότητα.
  Κάτω βεβαία άπό την καθεστωτική πολυμέρειαι πέρα
  άπό κυβερνήοεις, ήγετικές φυσιογνωμίες καί όμάδες
  έπηρεασροθ ύΐτάρχει καί έλπίζει, άΥωνιά καί θυσιάζε
  ται, αίμοδοτεϊ γενναιόδωρα κάθε άγώνα, ή άραβική
  ψυχή, δρά άδιάκοπα ή άραβική οκέψη, δηΛαδή ό είρη-
  νίκας καί φιλοττρόοδος άραβικός λαός .
  Ό λαός αύτός ο* δποιο σημεϊο τοΰ πλανήτη κι αν
  βρίσκεται είναι παντοΰ κάτοχος τής ϊδιας έθνικής ταυ
  τότητος· Κουβαλάει αίώνες μαζΐ τού σπάνιες άρετες
  καί όδυινηιρά μειονεκτήματα. Είναι ό "Αραβας ό μέγα
  λόκοιρδος, ό πεΐσρων, ό περήφανος, ό άναποφάσιστος
  καί γ£νναιόδωρος, ό πιστός τής ελευθερίας καί τής
  δημοκρατίας. Είναι ό κληρονόμος ενός λάμπρου πολι^·
  τισμοΰ, είναι ό μεγάλος προσκυνητής τοΰ έλληνικοΰ
  Ύπάρχουν «μακρυχέρπδες» ύπάλληλοι στό Ήράκλειο;
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;
  Φτωχοί ύπάλληλοι άναγκάζονται νά πληρώνουν
  ποσά πού ώς έκ Θαύματος χάνονται άπό τα τομεϊο Ι
  Τί συμβαίνει μέ τα ελλεϊματα
  που κατά καιροϋς διαπιστώνον-
  ται στά ταμεία των Τραπεζών
  τού Ηρακλείου; Τρία κρούσμα-
  τα μέσα στόν τελευταίο χρόνο..
  Τρείς φτωχοί εργαζόμεναι ταμί-
  ις των Τραπεζών άναγκάζονται
  νά πληρώσουν τόν τελευταίο
  χρόνο— ποσά από 50—100.000
  δρχ. επειδή τόσο βρέθηκε τό έλ
  λειμα στό ταμείο τους! από την
  μιά ώς την άλλη στιγμή.
  Ασφαλώς, δέν είναι εύκολο
  να ισχυρισθεί κανείς ότι ένας, ο-
  ποιοοδήποτε ταμίας είναι εύκο¬
  λο νά «κάνει» ένα τέτοιο λάθος,
  πού γιά νά τό καλύψει θά χρεω¬
  στεί νά δουλεύει δυό καί τίσσε-
  ρις μήνες...
  Πληροφορίες μας αναφέρουν
  ότι τα τρία περιστατικά συνέβη
  σαν στίς Τράπεζες Πίστεως, Ε-
  μπορική καί Εθνική. Καί μαζί μέ
  την οποιαδήποτε απαντήση πού
  ίσως θά δινόταν στό τωρινό δή
  μοσίευμά μας, περιμένουμε καϊ
  την εξηγήση. Πώς είναι δυνατόν
  νά συμβαίνουν τέτοια πράγμα-
  τα, πού πάντα δυστυχώς αποβαί
  νούν σέ βάρος τού εργαζόμενου
  υπαλλήλου; Μήπως μέσα στίς
  Τράπεζες ύπάρχουν τα λεγόμενα
  «αρπαχτικά» ή «μακρυχέρηδες»;
  Μήπως κατά καιρούς έχουν ανα
  καλυφθεί τέτοιοι μακρυχέρηδες
  στϊς Τράπεζες τού Ηρακλείου κι
  αντϊ νά παραπεμφθούν στήν Δι-
  καιοσύνη καί στόν Ποινικό Νό-
  μο, τούς επιβλήθηκαν απλώς Δι
  οικητικές κυρώσεις, τελείως ασή
  μαντες ή ακόμη καί μικρομεταθέ
  σεις από τό ένα στό άλλο υπο-
  κατάστημα;
  Περιμένουμε κάποια απαντή¬
  ση. Γιατί εδώ θά πρέπει νά ανα-
  ζητηθεί η ρίζα τού κακού. Όταν
  ένας κακοήθης άνθρωπος ξέρει
  ότι οί κυρώσεις γιά μιά ατιμωτι
  Μέ άφορμή μιά... μαρμάρινη πλάκα
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ... ΔΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Κι ένα έρώτημα στήν Άρχιεπισκοπή
  Μέ αφορμή ένα καταδκαστέο
  γεγονός, μάθαμε μιά παράξενη
  πληροφορία, πού αφορά μιά εκ
  κλπσία τής περιοχήΐ Καμινίων.
  Υπήρχε στήν εκκλησία αυτή
  μιά μαρμάρινη πλάκα, πού
  έγραφε τό όνομα κάποιου
  δωρητή, πού είχε — λέε —χά
  ρίσει ένα μικρά οικόπεδο γιά νά
  χτιοτεί η εκκλησία. Πρίν από έ¬
  να περίπου μήνα λοιπόν άγνω-
  στοι πήγαν καί έσπασαν την
  πλάκα. Τό γεγονός καταγγέλθη-
  κε στήν αστυνομία αλλά η σχε
  τική έρευνα δέν απέδωσε σχε-
  δόν τϊποτα τό ουσιαστικό.
  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΛΟΞΑ
  ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
  τού Πολυτεχνείου
  Σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια
  την έπιδρομή των τάνκς
  όπό
  Τού Νίκου Ψιλάκη
  Πέρασαν Γρθη όφ,τά χρόνια άσΐό τότε πού ή χρυσή έλ
  πϊδα τής σκλαβωμένης Ελλάδος, ΰφωσε τό μαχό· της
  άπέναντι στά φασκττικά τάνκς.
  Έφτά χ,ρό#ια) άπο την φθΐτ^τική εξεγέρθη^ έψτά
  χρόνια άπό τό Πολυτεχνείο.
  Ό φασισμός, άδΐσταχίτος καί ξενοκΐνητος όπως πάν
  τα δέν δίοτασε νά σκεπάσει μέ Τ ά «ΜΑΌΕ ΙΝ ϋ-
  $Α» όότλα τού τίς άγνές νεανικές φωνές που αντιστά-
  θηκαν στά αίμοσταιγή έγκλήΊματά τού.
  17 τού Νοέμβρη 19^73. Μέσα' στό Πολυτεχνείο ή καιρ
  διά τής Ελλάδος. Οί ύπερααπιστές τού χωρίς σιδερ^-
  κά καί μπαροΰ-τια, μά απλιομένοι μέ την άπόφοση της
  νιότης, την άπόφασηι νά παλαΐφουν γιά μιά λέφτερη,
  δημοκρατική Έλλάδα.
  Ή ίστοριαι γνωοτή. "Οσο κι δν ή δικαίω— δέν ίρθε
  άικό,μη. "Οοο κι αν άντιβουΐζουν άκόμη- στ' αύτιά μας
  τα λόγια χοϋ παράνομου σταθμοΰ, τα λόγια έκείνα
  πού εσκιζαν τή νύχτα καί φώλιαζαν στίς καρδιές των
  «κλάδων.
  Πολυτεχνείο. Ή θυοια. Ό αγώνας ενός λαοϋ. ό α¬
  γώνας πού δέν τέλειωοε μέ τ6 νά πνιγεί τό Άμερΐκα
  νοκίνητο στρατιωτικό καθεστώς στά έγκλήματά τού.
  Ό αγώνας τοΰ λαοϋ συνεχΐζεται, μέχρι ^ην πλη,ρη
  δικαιώση.·..
  Τιμή οτούς ν&κρού<2 τοΰ άγώνα ΤιμήΙ στά νιάτα που ΐίδωοαν τή ζωή ^ους στόν άγώνα τής λεφτεριας ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ("Ενα μ^κρδ ποίημα - βύμιση γχά -ά 7 χρόνια άπό Νΐ'κρές^στη,τες, ακόρπκΗ σΐίχοι,, ξεχαχτμένες νότες άπόμοκρες. Ό άέρας ραπίζει τίς ωρες — «*-« « Η δικιά μας πληροφορία α- ναφέρει πώς οί κάτοικοι τής πε- ριοχής δυσανασχέτησαν γιατί τό οικόπεδο αυτό ο δωρητής δέν είχε σκοπό νά τό δώσει, αλ¬ λά ορισμένοι θρησκόληπτοι πή¬ γαν κι έχτισαν εκεί ένα κομμάτι τής εκκλησίας όταν ο ιδιοχτήτης τού έλλειπε από τό Ηράκλειο (υ- πηρετούσε κάπου στήν Αθηνά μιά καί είναι Δημόσιον Υπάλλη- 'Ετσι όταν ήρθε ο άνθρωπος βρήκε τό χωράφι τού... δωρι- σμένο στήν εκκλησία. Αντέδρα- σε φαίνεται κάπως, αλλά δέν ήθελε νά αντιδικήσει καί έτσι δέχτηκε την... δωρεά, μέ τή συ μφωνία όμως νά γραφτεί τ' όνο μά τού στήν μαρμάρινη πλάκα σάν δωρητής. Γράφτηκε καί στήθηκε σέ μιά γωνιά μέχρι πού κάποιοι δυσαρεστημένοι θρη¬ σκόληπτοι σπάσανε την «πλά¬ κα». Ζητήσαμε σχετικές πληροφο- ρίες από την Αρχιεπισκοπή, πλήν όμως δέν μάθαμε τϊποτα περισσότερο από τό γεγονός. Είναι αλήθεια δηλαδή τό πώς ά- γνωστοι σπάσανε την μαρμάρι¬ νη πλάκα, αλλά γιά την αναγκα- στική ...δωρεά τϊποτα. Τόν άν- θρωπο πού ήταν εκεϊ τό όνομα τού γραμμένο, δέν μπορέσαμε νά τόν βρούμε. Κι έτσι, περιμέ- νοντας κάποια απαντήση, ρω- τούμε άν είναι δυνατόν η εκκλη¬ σία νά δέχεται ... αναγκαστικές δωρεές, πού θυμίζουν απαλλο- τριώσεις μέ τό τίμημα τής ... σωτηρίας τής ψυχήςΐ! Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ Η Εφημερίδα «Χανιώτικη Ελευ θεροτυπία» αναδημοσίευσε τό άρ θρο τού συνεργάτη Φουρόκη «ΣΤΟΧΟΣ πού δημοσιεύτηκε μας Γιάννη Η ΚΡΗΤΗ» στό φύλλο τής 26 Οκτωβρίου τής εφημερί¬ δας μας. 'Ετσι η απήχηση τού αποκα- λυπτικού άρθρου τού εκλεχτού συνεργάτη μας ήταν μεγαλύτε- ρη. κή καί ασήμαντη πράξη τού, εί¬ ναι ασήμαντες, τότε γιατϊ νά δι στάσει; Τή στιγμή μάλιστα πού ίσως νά διαθέτει «μπάρμπα στήν Κορώνη» (πού άν μπεί στή μέ- ση) καί οί κυρώσεις θά γίνουν α¬ κόμη πιό ανώδυνες; Όμως τό νά χάνουν οί Ταμίες λεφτά των Τραπεζών, μέ συνε¬ πεία νά τα πληρώνουν από τίς τσέπες τους, δέν είναι τό μοναδι κό πού δέν πάει καλά σέ πολλές Τράπεζες τής πόλης μας. Παρά- δειγμα η Εθνική. Γιά μιά απλή συ ναλλαγή χρειάζεται αρκετό χα- σομέρι. Πρίν δέκα χρόνια τα Ταμεία σ' αυτήν την Τραπέζα (κεντρικο) ήταν πολύ περισσοτε ρα απ' ό,τι σήμερα, (σχεδόν δι- πλάσια) με αποτέλεσμα η δου- λειά νά είναι πολλή, νά δυσανα- σχετούν οί ύπάλληλοι, νά εκνευ- ρίζονται... Βεβαία γιά το μειωμέ- νο υπαλληλικό προσωπικό υπάρ- χει η δικαιολογία. Τό νέο σύστη- μα ΟΝ ίΙΝΕ... Μέχρι νά εφαρμο σθεί όμως... Πέρα απ' όλα αυτά τονίζου- με ότι περιμένουμε μιά επίσημη απαντήση γιά όλα τα παραπάνω καί ιδιαιτέρα γιά τό ποιές κυρώ¬ σεις επιβάλλονται οτούς «μακρυ¬ χέρηδες» υπαλλήλους άν κατά κακή σύμπτωση ύπάρχουν καί έ¬ χουν επισημανθεί τέτοιοι, κατά τό παρελθόν στό Ηράκλειο. ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ Μέ την ευκαιρία τού γιορτα ομού τής επετείου τού Πολυτε¬ χνείου τούς θυμηθήκαμε... Εί¬ ναι οί Μπλαζάκης καί Τζομπανά κης οί δυό αντάρτες πού έζη- σαν μισό περίπου αιώνα στήν παρανομία, στϊς κορφές των Λευκών Ορέων. Αυτάς ο λαός, δέν έπαφε πο- τέ νά παλεύει... πνεύματος, έκεϊνος πού άιγκάλιασε τό φως τού καί τό- στειλε νά φωτίσει πολλές οκοτεινές γωνιές τής γής. Ή άγάπη τοϋ "Αρα6α πρός τόν έλληνικό πολιτισμό εί ναι μιά άνεπανάληιπτη σελίδα τής ίστορΐας έντεχνα ά ποκρυπτομένη άνέκαθεν άπό την έβραιοκρατούιμενη παιδεΐα μας! Αύτός είναι στή, συμπυκνωμένη όμοιογένειά τού ό άραβικός κόομος ό στερούμενος των δυνατοτήΊτων νά έκΐφράσει αυτή τουι την όντότητα σάΐν έθνικοφυλετικό ούνολο, έπειδή ακριβώς οί καθεστωτικές διαφοροποιή οεις πολυκάζουν δχι την έβνική τουι σύοταση, άλλά την έκφραστικί) τού όμοφωνϊα·. Γιατί πίσιο άπό δλων των είδών τίς έξουοΐες, ό λαός είναι 2νας άδιαΐρετος καί άναλλοιωτος, ό λαός πού ζεϊ καβηιμερινά μέ τό 8- ραμα τής είρήνης στήν φυχήι Ή ένδογενής μάστιγαι τοΰ άραβΐκοΰ κόσμου, ή κα^ θεοτωτική πολυμορφία, όφεΐλεται βασικά στά κατάλοι πά τής άΐποικιοκρααϊας ή όποΐα άναγκάοτηκε γιά γνω- στούς λόνους νά έγκαταλείψει την έδαφακή κατοχή ύ- ποκαθιστώντας την μέ την οίκονομική έξάρηοη άΐποκο μίζουσα τα ϊδια αν μή περΐσσότερα όφέλη... Τό μέγιστο ποοοστό τοΰ έθνικοΰ άραβικοΰ πλούτου βρίοκεται σήμερα κάτω άπό τόν έ'μμεσο ή τόν ΰμεσο ^ Λεγχο καί την ώμή εκμεταλλευθή τί&ν πρώην άΐποικιο κρατών οί όποϊοι μέ χίλιες σαιτανικές μεθόδους άΐχοτρέ πουν την παναραβική ένότηιτα, την ένιαΐα άραβική πό λιτΐική, ακριβώς γιά νά μην χάοουν τα τεραστία πλεο- νΕκήματά τους. «Κράτησε γιά τούς έχθρούς σου την κολακεία καί γιά τούς φίλους την τίμια κριτική» είναι μιά σκέψη σο τρή. Άπέναντι στόν άραβικό κόσμο αυτή ή στήλη διά- λεξε πάντα τό δεύτερο καί ^αρι μέρος αυτής τής σκέ ψης. Σέ λιγες μέρες, στό Άμμάν τής Ίορδανΐας έκλήθτ) σαν νά συγκεντρωθοΰν οί ήγέτες δλων των άραβικων χωιρων. Οί όινθρϋΐποΐ αύίτοί έκπροσωποϋν είκοσιδύο χώρες κι δνα λαό! Εΐκσιδύο σημαΐες είκοσιδύο κράτη( είκοοιδύο έθνικές οικονομίες, είκοσιδύο έθνικοΐ Ομνοι κι 2νας λαός! "Ενας λαός εκατόν πενήντα έκατομμυ- ρίων ψυκών! "Ενός λαός, μιά θρησκεία, έ*νας πολιτι- σμός, κοινές ίστορικές ρΐζες. Στήν έποχή μας δσοι όνειρεύονται πεθαΐνουν είτε άπό πεϊνα είτε άπό όνειρΐυξεις. Έξετάζοντας συνεΐχώς ρεαλιστικά την έπικρατοϋσα κατάσταση στήν άραβική οίικογένεια, δέν περιμένουμε την έπομένη τής διασκέ¬ ψεως τοίό Άμμάν νά γεννηθεϊ άπό κάποιο θαΰμα ό χαλύθδινος γίγας τής άραβικής ένότητος- Έλπΐζουμε δμως στό ξεκίνημα μιας νέας γραμμής πού θά καθορί- ζει σαφως καί όριστικά ποιές είναι οί ένέργειες έκεϊ- νες πού τροφοδοτοΰν τό απλοστάσΐο των έχθρίίΰν τού άραβικοΰ κόσμου' καί στή,ν κοινή, άπόψαση τελεσΐδκκης καταδίκης αυτών των ένεργειών άπό τό σύνολο τά> ά
  ραβικών κραΐτών, άνεζάρτηιται αν οί ένέργειες αύτές ά
  φο·ροϋν σέ άραβική γ} 9χι χώρα. Καί δταν άναφερόμε-
  θα σέ «καταδίικη» δΐέν έννοοϋμε κάποια συνήβΐη, φραοτι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Ο ΛΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΣ ΠΙΛ. ΜΕΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
  Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΝΔΠΔΕΙΣΕ ΜΟΝΔΣΤΗΡΙ
  ΕΝΟΧΟΣ ΦΟΝΟΗΒΟΥΛΟΗΚΑΤΑΛΛΗΛΟΗΕΙΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΠΗΕΙΠΑ,,
  "Αρθρο τού ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΧΑΑΟΠΟΥΑΟΥ [ηαλιού φίλου τού ΤιμοΘέου)
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ των Αθηνών «Νέοι νΑνθρωποι», πά
  |οά τόν παλιύ φιλικό δεομό τοΰ έκδότη της χ· Γρ Μι-
  χαλόπουλο μέ τόν Άρχιειπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο (ά
  πό έποχή ΚαλυβιανηΊς), έχει πολλές φορές καταφερ-
  θεϊ κατά τοΰ ΤιμοΘέου, ένώ αλλωοτε τοΰ εχει άναγνω
  ρΐοει ϊχνη προτερημάτιον πού δέν άξιοποϊηοε ό Δέσπο
  τας. ι
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ άσχολήθηκε πάλι μαζί τουι μέ τό θέμα
  Είρηναίου καί — όμολογουμένως σέ όρισμένα σημεϊα
  των άρθρων πού δημοσιεύτηικαν — ξεσκόνισε καλά καί
  ιούς δυό ίί',ιάρχες τής Κρήτης- πού τόσο σάλο δημιουρ
  γήοανε μέ τίς διαμάχες τους.
  ΕΠΕΙΔΗ τα κεΐμενα αύτά παρουοιάζουν ένδιαφέιρον,
  τα άναδημοσιεύομε άπό σήιμερα σέ συνέχειες:
  ΤΟ ΠΡΩΤΟ δημοοιεύτηκε στό φύλλο 20)9)80 μέ
  τιτλο: Ό Άιρχιεπΐσκοιπος Κρήτης είναι άνήμπορος πιά
  μετά την περίπτωοη Είρηναίου», στή στήληι «τ5 πρόσω
  πό τής εβδομάδος» καί μέ κλισέ «ΕΝΟΧΟΣ ΦΟΝΟΥ
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΤΙΐΜΟΘΕΟΣ»
  Τά τελευταία γεγονότα στήν
  Κρήτη εδειξαν ότι ό σημερινάς
  ΆρχιεπίσκοτΓος Κρήτης Τΐιμόθε-
  ος είναι άνόμπορος (άλλά καί
  άκατάλλη,λος) νά ήγεΐται τής
  Αύτονόμου 'Εκκλησήας τής Κρή
  της, Άπέδειξε — γιά μιά άκό
  μη φορά — δτιι είναι ένας άβου
  λος κληρικός, χωρίς φαντασία,
  ένας Δεσττότης πού δυστνχώς,
  είναι μακρυά άττό την έττοχή
  μας καί ό οποίος Θά εΤχε προ
  σφ>έρη< τεραστία ύπη,ρεσία εάν εΤχε μείνη κοντά στά Όρφανο τροφεΤα καί Τυητογραφεΐα τής Καλυβιανής. Θά περάση στήν Ίσταρία τής 'ΕκκλησΙας τής Κρήτης σάν τόν Δεσπότη ι^έ τό «εί—α — ξεΐπα», σάν τόν Άρ χιεττίσκοπο πού έτταιξε την Μη τροτττολι Κιισσάμου πρός χάριν τής Οστερίας Κρητικών( τής πιε στικ,ής άλληλογραφίας τού Πά ττριαρχείου καί άλλον πιέσεων χωρίς νά λογαριάση την ψήφο των Μητραττολιτών, αττοδε,χόιμε νος Ιτσι, έθιμικώς, δτι. στήν έ κλογή Μητροπολιτών Θά παίρ νη μέρος κιαΐά Λαάς| Βεβαία ό Άρχι—■'κΛοττος Κρήτης Θά έτηρεπε ά~ό και,ρσ — λόγω τής γνωστης ύητοθέσε ως τοΰ <ρόνοιι καί τής ά— αλλα γής τον λόγω βλακείας — νά εΤχε εγκαταλείψη την Άρχιεττι- σχΐοιπή καί νά ήταν σέ Μοναστή ρι! Ίσοχ;, μέ άλλον Άρχιεττΐ- οχαττο, ό ΜηττροπολΙτης Γερμα νίας νά ήταν πιό συνετός στήν Κρή|τη/ πιό Δεσπότης τγιο άν Θρώττινος άτΓέναντι σέ έναν δλ λο κληιρικό πού έγινε Δεσπότης κα} εζησε ένα δράμα χωρίς προ ηγούμενο. Γιατί ό κ, Είρηναΐος δταν εφενγε γιά την Γερμανία, δταν έγκατέλειπβ την μικρή Κρήτηι, Θά εϊχε σκεφθή τότε με ρικά πράγιματα, Ή φαντασία δέν τού λειπει. Τότε ή Γερμα νία ήταν μιά χαρά... Σήμερα ή Γερμανία τέλειωσε... Καί κλήβη κε ό λαός (άπό ποίον αραγε;) νά ζητήση τόν Δεσπάτηι τού, χωρίς ό ΐδιος ό Λαός^ τότε ττού έφευγε νά τόν άτταγάγη γΐιά νά μή φύγη! Ίστορίες πού Θι/μίζουν Ιερα παστολές στήν Κεντρώα Άφρι κή.... Καί ξαψνικά τό Θέμα κλείνει. σουν τό χαριστικό δάγκωμα,.,. Προσέχτε ύττερί|<|>θ3νοι "Ανθρω-
  ποι, δλους έκείνους πού σήιμερα
  σέ τόσες δΰσκολες στιιγμές Θε
  λουν φασαρια στό νησί. Πρός
  Θεοΰ, προσόχτε,
  Καλός καί Άγιος ό Είρηιναΐ
  ος. Τόν χρειαζόνταν καί ή Γερ
  μανία δσο καί ΊΕσεΐς. Άλλά
  στήν ζωήι μερικά πράγιμασα λύ
  νονται καΐ μέ κανόνες πού είναι
  τό ΐδιο άποδεκτοί δσο καί ή λε
  δεντιά. Καί μεταξύ μας Κρή-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 4
  Καί ό κ. Είρηναΐος μετά
  την Σττάρτη Θά επισκεφθή 'μερι
  κές άλΐλεςπολιιτεϊες τής Ελλάθος
  Γιατι όόραγε; Ποιό σκοττό Θά έ
  ξυττη.ρετήισουν αϋτές οί περιοδεϊ
  ες; Και τί σημαίνει 'Εττιτροττή
  Άγώνα; Χρειάζεται αγώνας
  γιά την έγκατάστασι ενός Μη
  τροπολίτη στήν,.,. Μη,τρόπιολ!
  τού.
  Κρήτες προσοχή! Χιλιοι δυό
  κινδυνοι ζώνουν τό νησί σας.
  Χϊλιες δνά κόμπρες μέ κάθε εΤ
  δούς κεφάλι — "Έβραϊσμός Σι
  ωνισμός, Αύτονθιμϊα, Άνεξαρτη
  σία — είναι δτοιμες νά σάς δώ
  Χαρτοπαιζία
  όργιάζει
  στό Ήράκλειο
  Οίκογένειες κινδυνεύουν νά διαλυθοΰν
  Ένώ οί μέρες ττερνοΰν καί
  πλησιάζουιμε στά Χριστούγεννα
  ή κατάσταση· στίς λέκτχες επι
  δεινώνεται. Τα τη'λέφωνα της έ
  φηΐμερίδας μας χτνττοΰν συνέ-
  Περιοδεύοντας στήν Νησιώτικη Έλλάδα
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ
  Τού συνεργάτη τής «Α» στό Λονδίνο κ.|ΙΑΚ. ΠΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
  ΣΤΟ ναυτικό περιοδικό «ΑΤΛΑΣ», πού εκδίδει στό
  Λονδίνο η «Άτλαζ Μαριτάιμ» τού Πειραια, γιά τα
  ηληρώματά της, δημοσιεύτηκε τό παρακάτυ κείμε-
  νο τού δημοσιογράφου κ. Ιάκωβου Γιακουμάτου, συ
  νεργάτη τήζ «Αληθείας» στήν αγγλικη πρωτεύουσαν
  σάν συμβολική συμμετοχή στήν επέτειο των 39 χρό
  νων γιά τή Μάχη τής Κρήτης. Τό κείμενο αυτό, πού
  συνοδευόταν από μιά μεγάλη φωτογραφϊα μιάς πε-
  ριοχής τού Αγίου Νικολάου, έχει ωζ εξής:
  Όταν τπρωταντίκ,ρυσα τα ττα-
  ράλια τής Κρήτης στήν άρ
  χή ξαφνιάστηκα κ ι ύστερα ά
  νατρΐχιασα σύγκθιΡμος,(Τό Τδιο
  άνατρίχιασμα ττού έννοιωσα δ
  ταν ύστερα άττό χρόνια ττρωτό
  δα τοΰς άσπιρους δράχοος τοθ
  Ντό6ερ ή κ» ακαμα πιό
  τερα τα καρ6ουνό6ουνα στοΰς
  ντόκους τής Βαλτιμόρηις, 'Αλλ'
  αύτά άνήκουν σέ μίαν άλλη 1-
  στορία) ' < 'Ηταν ένα κιρυο πρωϊνά μέ ό μίχλη (Νοέιμβρης ή Δεκέμδρης ναμΐζω) ττού φτάσαμε στά Χά νιά (ττιρώτος σταθμός τοΰ δρο μολογίου) μέ τό «Άγγέλικα» τοΰ Τυπάλδοι/. Εΐχε προηγηθεϊ μιά δραματική ν^χτα στό διά στηιμα τής όττοίας ή Οάλασσα τοΰ Αίγαϊον μέ τόν άγριο κυ ματισμό της εΐχε δώσει σκληρά μαθήιματα ταλαιπα>ρίας σ' αϋ
  τούς ττού αν χαΐ Θαλασσινοί άττ'
  τα γεννοίράσκια τοος, δέν είχον
  άκάμηι μάθη τα τερτίπιά της.
  Όπως καί ναναι οί Χανιώ
  τες ποΰ βρέθηκαν έκεΤνο τό
  πρωινό καθισμένοι στά καφε-
  νεΐα τοΰ λιμανιοΰ πίνοντας φα
  σκόμηλο^ δέν έντυτΓωσιάστηΚαν
  ούτε ά—" τό «Άγγέλικα» — εΐ
  χαν δαρεθεΐ νά τό δλέττονν νά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  χεια καί τό πιό χαρακτηριστικό
  παιράδειγιμα είναι έκεΐνο μιάς πι
  κραμένης μητέρας ττού τηλεφω
  νεΤ κλαΐγοντας γιά την κατά;
  σταση της κόρης της,
  Ή Άστννομία (Τίμημα Ά
  σφαλείας) μετά την σύλληψηι
  γνωστης λεισχειάρχισσας καί
  τΓέντ* έξι ζαρατταιχτΟΛ» τής Χά
  νιώτττορτας, δέν έχει νά έπτιδεΐ
  ξει καμμιά σημαντική έπτιτνχΐα
  πάγω στόν τομέα σώτό.
  Τα λόγια βεβαία δΐνουν καί
  παΐρνουν. Είναι άδΰνατο νά
  μην ξέρει ή Άστυνομία άφοΰ
  ξέρουν οί μισοί ■Ηρακλειώτες
  ττοΰ παίζονται τα μεγάλα τται
  γνίδια^ ποθ οννδυάζεται τό
  «χοντρό» παιγιίδι μέ την ήθική
  κατάηττωση καί δλα τα αλλα
  πού κατά καιρούς καταγγέλθη
  καν άττό τίς στήλες τής «Άλή
  Θείας»
  "Ας κάνε» λοιπόν ένα νέο §έ
  κίη,μα ή Άστυνομία, Κινδυνευ-
  νουν νά διαλυθοΰν οίκογένειες.
  Τό κακό έχει παραγΐνει καί
  ή κατάσταση έχει φτάσει στό
  άττροχώρητο.
  Περιμένουμε...
  -ΕΛΙΔΑ 2
  ΠΟΙ ΙΊΟΑΥΤΈΧΗΘβΥ ΙΗ ΓΕΝ»
  ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  Ώραία νιότη Ι Σέ θωρώ στήν άποσκοτεινάδα,
  Φλόγα αηκώνεις την καρδιά
  στών μπουντρουμιών τή σκοτεινιά,
  σφυρηλατώντας Λευΐτεριά οτή σκλαβωμένη ΕΛΛΑΔΑ.
  Θεριά κατάρα πλάκωσε λιόντισσα πεινασμένη
  τοϋ φασιομοΰ ή κατοχή
  πατάει πάνου οτήν ψυχή
  σέ γης, πού την πατούσανε μονάχα οί άν;τρωμένοι
  Στό τάρταρο βροντοΰν κραυγές γιγάντωϋεν ή νιότη
  τρέμουν όμπρός — της οί δειλοι
  σπδ ή ά,μπάρα στό κελΐ
  σηκώθηικαν οί φοιτητές, μπαίνουν στή ΜΑΧΗ ΠΡΩ-
  ΤΟΙ!
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ τ6 κάστρ,ο — οας τό μπέτι — σας
  σκούταρι.
  Ξεφωτο τϊναξε ή σπαθιά
  μέ αϊματα στή ουννεφιά.
  Καί γύρα — σας όρμοΰν ληστές, οί φασιστές κουρσά
  ροι'
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! "Εφεξες άντρειά στήν οίκουμένη.
  Ή νιότη — μας ή δΐαλεχτή,
  κατέχει νά θυσιαστεϊ,
  νά δεΐξει, και πώς ράχουνται ατό δίκιο οί σκλαβωμέ-
  νοι(
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ
  Μεγάλο Κάοτρο Ναέμβρης 1980
  Ίστορίες άπό την Κριίτπ πού χάνεται
  ΤΑ ΒΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ
  Τού Λεωνίδα Χαρωνίτπ
  Το ντουκιάνι τοϋ χωρίου. Έ
  κια έμονιάζανε όλοι οί χωρια-
  νοί κι έλεγε ό κάθα εις τό κον
  τό κοι τό μακρύ τού 'Εκιά έ-
  παιζογελούσανε ό ένας μέ τόν
  άλλο Ετσά έξεχνούσανε τα
  δάσανα τής τταντέρμης ζωής
  Γιατΐ μόνο κακομοιριές των εί
  χε δώσει. Μίαν κακή άργαδινή
  οί χωριανοί ήτανε δλοι στό
  ντουκιάνι τοθ Πρωτοψάλτη Τό
  ξεροδόρι δέν τσΐ 'φηνε νά ξε
  μουρίσει κιανεΐς Καί οί ττόρτες
  τού ντουκΐιανιού ήτανε άμπαρα
  μένες Κι εϊχΌνΕ γίινει δλοι μιά
  στό τζάκι. Τό χωριό
  ήτανε ττλακωιμένο άτττό χιόνι.Και
  μιάς κοπανιάς γρικοΰνε φωνές
  Σάν νά ήτανε κανείς άνβρωττος
  καί γύρευγε βοηθεία — Γειά
  σωττάτε λέει ό Πρωτοψάλτης
  σάν νοτ γροικώ φωνές — "Ετσά
  σοΰ ψάνηκε μττάρμττΐα — Δέ
  μοΰ φάνηκε μωρέ.
  Πετοΰνται όλοι άτπάνω και
  ποίζουνε μιά άμπωσιά τσϊ πορ
  τας καί πάει δθω Νά δοΰνε
  ποίος καλεϊ βοηθεία.
  — Μωρέ χριστιανοι έλάστε
  μωρέ καί χάλιασε τό κονσκι μου
  Στή Θεσσαλονίκη
  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡ11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣΥΝΕΑΡΙΟ «ΗΣ ΛΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Τό έτήριο τακτικό συνέ
  δριο των εκπροσωπών των
  Τοπικαί Ένώσεων Τοπι-
  κής Αυτοδιοικήσεως στήν
  ΚΕΔΚΕ θά γινει εφέτος
  στή θεσσαλονίκη άπό 23
  Νοεμβριού μέχρι 1 Δεκεμ¬
  βριού
  Την "Ενωση Νομσϋ Η¬
  ρακλείου θά έκπροσωιπή-
  σουν ό Δήραρχος Ηρα¬
  κλείου κ Καρέλλης καί ό
  Πρόεδρος Κοινότητος θρα
  ψανοϋ κ θεοδωρακης
  θέματα τοΰ συνεδρίου
  6ά είναι τα παρακάτω:
  1 Γενική είσήιγηση Άπο-
  ΟΑΠ
  λογισιμός έρ,γου τής ΚΕΔ
  ΚΕ
  2. Οικονομικά προθλήματα
  3 Νιέος Δημοτ καί Κοιν
  Κώδικας των ΟΤΑ
  4. Χορηιγια Προέδρων Κοι
  νοτή"τα>ν
  1α — Οίκιστική
  Προσταοΐα Πε
  ριβάλλοντος σέ σχέση μέ
  τούς ΟΤΑ
  6 Διάοχφοι διεκδΐικήσεις
  των ΟΤΑ
  (Συμμετοχή των ΟΤΑ
  στά Δ Σ. Όργανισμών το
  πικοΰ ένδιαφέρονΤος π.χ
  ΣΐΛμμετοχή στά Δ Σ. τής
  ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ)
  7 Περιφερειαική Άνάπτυ
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτΥιχετε μιά πραγματική εύκαιρία,
  άγορδς πωλήσεως ί| ενοικιάσεως;
  'ΕΓασχες)θίίτε μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίτΓΠικΐτ)
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτική έζυπηρέτη-
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πβλατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος ΚαλοκαιρινοΟ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280-841
  ♦♦♦♦«χ
  Πλατ. Δασκαλογιάννη 20-Ηρα'κλειο τηλ. 288847
  ταξι&εΰετε καΑα & ΐρθηνα
  Αονβϊνο
  Παρίσι
  Μάναχα
  Α Ε ΡΟ ΠΟΡΝ ΚΩΣ
  Απλο . . .,,
  Μαβρίτη
  Μιλάνό
  8900 12000
  8500 12500
  7500 10000
  0
  Φρακφοϋρτη 8200 10500
  "Αματερνταμ 8700 13000
  Ιεραλϊνα 8800 12000
  ΙρυξεΛλες 8500 12500
  Καπεγχαγη 9900 15500
  Σταχάλμη 10000 18500
  ιέννη 6600 9700
  Ιυρίχη 7500 10500
  Ρωμη
  'Απλρ Έπ/φης
  8900 13500
  7400 10500
  6500 10800
  Μέ Πούλμαν ΕΧΡΚΕ83
  Λονβϊνο 2500 4500
  Μιλανο-Μπο-___ ___
  λώνια-Βενετία 1900 3700
  Νάπολη- Ρωμη:______
  Φλωρεντία 2500 4500
  2200 4000
  Βρυξέλλες
  Το ΡΟΤΟΝΤΑ
  κυκλοφορεΐ στα
  κλασικα μπουκαλια ολων
  των μεγεθών, αλλα και σε
  ενα εντελώς ξεχωριστο
  μπουκάλι 2 λιτρων Ετσι,
  μπορεϊτε να αγοραζετε το
  ΡΟΤΟΝΤΑ - που δεν είναι
  ακριθο-ακομη φθηνοτερα
  ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
  ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 14 ΔΡΧ ΚΑΙ
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
  ΚθΤΟΝϋΑ
  Έξεκαθαρΐσανε πώς ήτανε
  ανθρωττος ττού κινδύνευε μέσα
  στή νύχτα. "Ολοι σιμέσως χω
  ρίς δεύτερη ψωνή τ' άφήκανε
  λυτά δεμένα στό ντουκιάνι. Κ«ϊ
  σάν τα γεράκια έχυθήκανε μέ¬
  σα στήν μαύρη νύχτα νά ττάνε
  κια πού γρικούσανε τσΐ φωνές.
  Γρικοΰνε τό γέρο Μαυραντώνη
  νά τούς λέει. — ΊΕγώ εΐμαι μ»
  ρέ κοπέλια καί! ττάε κάτω τό κο
  νάκΊ μου καί πλάκωσε δτ' εΤχα
  καί δέν εΤχα εκειά μέσα. ΕΤχα
  κ ό κακομοίρης τα βούγια έκει
  δα καί ξεχάρτζισα. Μόνο μπρέ
  καπέλια νά σκφτεϊτε ττώς είναι
  έτταέ 70 χρονών κόπος.
  — Καερέτι κά·με μττράμπτα καί
  μην φοβάσαι κβΐ κιανείς 8έν θά
  (ίτάθει πριάμα.ι "Ολοι άρχί£ανε
  μέ κάθε τρόπο νά άδειάζουν τα
  χώματα Άλλά τό μοναδικό
  Φώς πού εΐχανε ήταν τό χιόνι
  Κ ΐι αύτό ήΊτα νά κάιμει. Εκειά
  έπαλεύγανε ίσαμε καί άρχισε
  νά ποδιαφωτίζει. Ό Μαυρατώ-
  νης αμ»ς εΐχε σταθεΤ πολθ τι;
  χερός Γιατι τό κ,ονακι δταν έ
  ττήγε κάτω δέν έσπάσανε τα μ ι
  σοδόκια νά γίνει μιά σωριά. Μό
  νο τα μισοδόκια έκάμανε κοομά
  ρα κ ι έικιά 'ποκάτω ήτανε τα
  βούγια στεμένα. Κι έκιά ττού έ
  τΓολεμούσανε νά δοθνε ή*ντα 8ά
  'ττοκάμουνε, γρι»οί)νε τα βού¬
  για νά φωνιάζουνε. 'Αναπετάρι
  σε ή κ.αρδΊα τοΰ γέρο Μαυιραν
  τώνη
  — Δόξα νάχει ό μεγάλος Θε
  ος Ζωντανά τονέ μοιάζει πώς
  είναι τα βούγια Μόνο δσο μττο
  ρεΤτε να μην τα λαβώσετε.
  — "Εννοια σου μπάρμτται Καί
  σ' αύτά έμεΐς εΤμαστε μάνια.
  — Βρέτε μου μωρέ κοπέλια
  κιανένα φανάρι αττο ποθές }για
  τί έπαέ δέν θα σκοτώσοι/με πρά
  μα 'Εντάκαρε νά άΐττοδιαφωτά
  κ ι ά«όμη τηράμα 'Αγκαλιάσε
  τε μωρέ κοττέλια δυο — δυό
  τα μισοδόκια νά τα θέσετε την
  ποπέρα μπάντα, Γιατι θαρρώ
  πώς κια 'ποκατω είναι τό κρα
  σί. Καί ιμή παθει ττράμα γιατι
  ήντα θά γενώ ϋστερα. Χωρϊς
  κρασι δεν κάνω οΰτε £να ζάλο
  — Έ μττάρμητα Μαυραντώνη
  μά ή άφέντησα, στά κοπέλια εί
  χε πάει καί ελίΐίττε άττό τούτη
  να την κακομοιριά πού σέ βρή
  κε;
  — "Ε γειά σου( έγώ ό κακο
  μοίρης δέν την Εβαλα καθολου
  άφέντες μου. "Ε την κακο,μοΐρα
  δουλειά την έτταθε;.
  — Αυτή μττάρ,μπα θά είναι
  μαζί μέ τα βούγια καί δέν θα
  νέχει δροσά.
  — Ντά στήν ίδια τά6λα έκοι- ·
  μούμαστε καί δα θά μοΰ πεΐς |
  ττώις είναι μέ τα βούγια;
  — *Ω άναθεμάτηνε κοιιβέντα
  καί τούτηνα άν δεν έτπασε μιά
  ζευγαριά χωράφι
  — Ντά δέν σέ κατέχω κοντό
  πότε εΤττες μιά κουβέντα ναχε
  νοστιμιά;
  — ©αρρεΐς μωρέ πώς θέττου
  με χωρία; Έγώ ά,κόμη δέν τδρι
  ξα κάτω
  — Δ£ν στόττα δα νά πιάσεις
  τό ©εό άπ' τόν πόδα "Εναο χω
  ρατά σούκαιμα μά σύ μπτ1άρμττα
  Μαυραντώνη τα λαλεΐς ολα άττό
  να πόρο 'Αλλά αμα βγάλουμε
  την άρχόντισσα άττό κάτω τό
  τεσα, θά φτιάξει τό ναμττετη
  σου καί ΰστε τα λέμε.
  ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  ΙΡΑΝ-ΙΡΑΚ: ΤΟ
  ΤΟΥ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΤΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
  Αν οί Κινεζοι τελικα αποδει-
  χτουν προφητες, τοτε θα είναι
  σωστα και αυτα που είπαν. 1ον)
  ότι ο Τριτος Παγκογκος Πόλε-
  μος εινα εκ της ανθρωπίνης φύ¬
  σεως αναποφευκτος 2ον) ότι
  στοχος τού πολέμου αυτού θα
  είναι ο πληρης ελεγχος της Ευ-
  ρωπης, πριν μπορεσει αυτή να
  εξοπλιστει καταλληλα απο κα-
  ποια εκ των δυο υπερδυναμεων
  3ον) ότι θα γινει χρηση σε ευρεία
  κλιμακα πυρηνικων οπλων και
  αυτών ακομη των συμβατικων
  Πιστυω ότι πολυ λογικο συ-
  μπερασμα θα ηταν να αρχισου-
  με να ανησυχουμε μηπως ο πο-
  λεμος αυτος είναι πολυ κοντα
  μας η μηπως ακομη χειροτερα
  βρισκομαστε τωρα στην αρχη
  τού
  Η αισθηση της ανησυχίας αρ-
  χιζει τωρα να καταλαμβανει ολοε
  να και περισσοτερους λαους
  και να γινεται πιο εντονη οσο περ
  ναει ο χρονος καθως φτανουν
  στ αυτια μας οί αποηχοι απο
  τιςεκρηξεις βομβαςτου καθε τρο
  μοκρατη ,απο την αλληλοσφαγη
  και την αγρια παλη πεινασμενων
  και προνομιουχων, των θανατων
  απο ασιτια, των κοινωνικων ανα
  ταραχων σε καθε κρατος και της
  διαμαχης των συμφεροντων με-
  ταξυ των κρατων με διαφορετικη
  ιδεολογικη και κοινωνικη οικονο-
  μικη δομη γιατι ακομη και αν γι
  νονται αλλου δεν μπορουμε να
  μενουμε αδιαφοροι ουτε να λεμε
  ότι δεν μας αφορουν.
  Ολα αυτα είναι μια υποθεση
  κοινη και για τους αλλους και για
  μας και οχι πολυ ασχετη με το εγ
  γυς μελλον τωρα που σε ολα τ'
  ΜΒΙ
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚ Ο) ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
  ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΔΗΛΑΔΗ 8ΑΕΗΑ (ΣΕΧΑΝ)
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
  ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:
  ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΟΜΩΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ
  ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ:
  1) ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΕΡΜΑ) ΤΗΛ. 230-041
  2)ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ57 ΤΗΛ. 235-506
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕ
  ΡΟΥΜΕ
  Έλάτε νά τα δεϊτε
  ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΑΜΑΞΙ ΠΑΣ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΤΑΞΕΙ..
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡ)ΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΒΙΊΙΙΐ"
  τον
  σηίτι σας...
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:
  ΛΝ. & Λ. ΛΙΜΟΞΥΑΑΚΗΣ
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
  ΤΗΛ. 225-906 -7-8
  ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟΣΙΦΩ ΝΑ 51ΙΝαΑΙ_
  • Άφθονο ζεστό νερό όλο τό 2 4ωρο.
  • Χαμηλό λογαριασμό τής ΛΕΗ.
  • Η αξία τού εκπϊπτει από τό <ρο ρολονητεο εισόδημά σας. •Μπορείτε νά τόν αποκτήσετε μ ε δάνειο από τίς τράπεζες πού εξοφλεϊται σέ τρία χρόνια. Λ. ΙΚΑΡΟΥ - ΠΟΡΟΣ ΤΗΛ. 234.694 - 230.229 ■ ■ι σλλα ηρθε να προστεθει ο α προσδοκητος πολεμος Ιραν — Ιρακ που φερνει μαζι τού την α πειλη διακοπης εφοδιασμου τού 60ο)ο των προμηθειων πετρε λαιου τού Δυτικου κοσμου που δεν είναι αλλο παρα το πετρε- λαιο που διερχεται απο το στενο τού Ορμουζ. Αισθητος αρχισε να γινεται και κοινος πανικος που φαινεται να κυριαρχει σε ολες τις ταξεις των διαφόρων χωρων που εξαρ- τουνται με οποιοδηποτε τροπο απο το επτρελαιο, από τόν τε- λευταιο μεχρι τον πρωτο πολίτη γιατι ξερου^ ολοι πολυ καλα κσι οί παλιοτεροι θυμουνται, ακομη καλυτέρα τι σημαινει στερήση ε¬ νεργείας, θερμανσης, τροφης, τι ■ εινα η ανεχεια, η πεινα. Ι| Αύτοι που εχουν πιο γερη μνημη φυσικα θα θυμουνται την ολιγαρκεια και αυταρκεια που διε- κρνε τα παλα σπιτια και νοικοκυ- ρια θα ξερουν την στερνα για το νερο, αντι για την εταιρεια υδα των η το τζακι για την μαγειρι- κη αντι για την ηλεκτρικη κουζι- να, την σομπα με τα ξυλα για θερμανση αντι για το καλοριφερ που τα αντικατεστησε η συγχρο νη τεχνολογια με τα επιτευγματα τού ηλεκτρισμου και οχι μονο στον τομεα τού συγχρόνου σπι τιου αλλα ακομη και στην απε- λευθερωση τού ανθρωπου στις ανετες μετακινησεις, στην διανυ- ση μεγαων αποστασεων καθημε ρινα με το δικο τού IX και στην αμεση επικοινωνια με το επιτευ- γμα τού ιδιωτικου τηλεφωνου Το τοτε και το τωρα εάν θα το συγκρινουμε θα δουμε ποσο α νημποροι και συναμα ποσο παγι δευμενοι είναι οί σημερινοι αν- θρωποι απο την συγχρονη τεχνο¬ λογια για να αντιμετωπισουν την στερήση, για να προσαρμοσθουν σε συνθηκες μαχης για απλη επι- βιωση χωρις ευκολιες ακομα και οταν ειμαστε τυχεροι και ο πολε μος δεν ερθει μεσα στις αυλες μας και στα σπιτια μας Οί δυο υπερδυναμειςτωρα σαν μαθητευομενοι μαγοι που αφη- σαν ανεξελεγκτες και ελευθερες τις δυνάμεις τού κακου, μην μπο ρωντας να τις συγκρατησουν ε- κλιπαρουν η μια την αλλη για α- μοιβαιες υποχωρησεις και αμοι- βαια υπομονη και συγχρόνως α- ποχη απο την συρραξη μεταξυ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ£ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνοί χάρικ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρΐτηί 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδίας Έβανς 83 (Στοα Μσυρτζή) Τηλ. 242.040 ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη- ματικης Γχολής παραδίδει μαθή- ματα σέ μαθητές Γυμνασϊου — Λυκείου καί γιά πανελλήνιες εξε- τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΟΥΣΙΚΚ—ΧΗΜΕΙΑ. Επιτυχϊα εξασφαλισμένη — Τιμές λογικές. Πληροφορίες 232017. ■ Ι ΓΪΑΝΝΗΓ Γ ΧθΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΕΓ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ ΤΗΛ. 28 7768 ΜΑΥΡ0ΛΕΝΗΣ4 Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΙΙ ■ ■Ι ΑΝΟΙ^ΑΜΕ ΤΗΝΠΑΡΑΣΚΕΥΗ24 0ΧΤΩΒΡΙ0ΥΤ0ΓΝί2ΣΤ0ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΓΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΡΟΜΑΝΤΙ- ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η ΚΑΦΕΤΕΡ.Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ, ΜΕ ΡΑΚΕΣ ΪΪ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ. ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796 ■■■■■ ■■■■■■■■--■--■-■■■ ι ι εί
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕιΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΤΟ ΧΟΡΤΟΖΟΥΜΙ
  Καί είπεν ο άνθρωπος. Γεννη
  θήτω ημέρα, εβδομάδα, μήνας,
  χρόνος, χρόνια, αιώνας, αιώνες
  μαύρες κι άραχνες καϊ εγέννετο
  ούτως.
  Καί εΐδε ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ(;) ό¬
  τι καλόν τό ούτο — τοιούτο —
  τέτοιο καί δέν συμαζεύεται γιά
  τόν ΕΑΥΤΟΥΛΗ ΤΟΥ καϊ ευλό-
  γησε τα τέτοια μέντια τού σάν
  αυτοαποκαλούμενος ΔΙΚΑΙΟΣ.
  Τώρα τό πόσο δίκαιος είναι
  ο τέτοιος φίλος μας αγαπητό
  αγροτόστουρνο αυτό βρέστο
  μόνος σου, κρίνετο μόνος σου,
  πιαστο μόνος σου,
  Πώς; Απλα. Απλά φίλε μου
  βου'Γδόγεννε μέ τα πολλά ξε-
  ράδια πού ξερει ο κάρκανός σου
  πού γεμάτος χορτοζούμι πνευ-
  ματικής καί υλικής τροφής χαί-
  ρεται καί καμαρώνει τα δυό τού
  καλαμοπόδαρα.
  Κι ώς πού τό στούρνο μου
  αγαπημένο αγροτάκι δέν έκανε
  άλλο τίποτα απ' το νά καμαρώ¬
  νει τό χορτοστηλωμένο πνευ-
  ματικά καί υλικά πόδια τού τό
  πράγμα πήγαινε καλά.
  Τί γίνεται όμως τί, όταν ο ξύ
  πνιος αφέντης Α, Β, Γ, τόν πότι
  σε φαρμάκι ποντικοκτονίας πού
  'χε ρίξει μές στό χορτοζούμι
  τής πνευματικήν τού ανυδρίας
  κι ώς πού νά τινάξει τα πέταλα
  τής αγροτοζωής τού αντιδρά κι
  όλας στό κάθε καλό πού τού
  προσφέρεις;
  Μπορείς ρέ φίλε εσύ νά μού
  πείς; Ξέρεις;
  Είδες, έμαθες τό πώς καί τό
  γιατί τό αγροτόγεννο συναδελ-
  φουλάκι μας «πιάνει» σχεδόν μό
  νο τό νάνι — νάνι τό νινί;».
  Καί λές ρέ φίλε νά τούρθε
  καμιά μαλακιά ανάπλα απ' την
  φιλή Ευρώπα—ώπω—ώπα απ'
  αυτές πού μαζεύουν τώρα τίς ε-
  λιές καί νά ξάπλωσε απάνω της
  κάτω απ' την ελιό καί νά την
  βολεψει τον ερχόμενο χειμώνα
  καί ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ένεκεν, νά πού-
  με; Λές;
  Τί λές ρε φίλε, λές; Ναί—άχι;
  τί;
  Καί επειδής ρέ φιλαράκι αγα
  θόβγιολε την σήμερον ημέραν
  τα κάτι «παλιόπαιδα ατίθασα»
  σάν κι εμάς καί δυναμικά μόνο
  στό καφενείο τού χωρίου μας
  εϊμαστε καί ικανοί γιά τίς παν¬
  τός είδους φαβοκτονίες μπορεί
  νά κανουμε καί τα άνω—παρα-
  πάνω;
  'Ετσι δέν είναι; Τί «σπίτι μου
  σπιτάκι μου καί πετροκαλυβάκι
  μου» τί ελιά — ελιάκι μου καί
  χορτολαδοφαγακι μου.
  «Στό τρελλό τό διάβα μας»
  όλα είναι πιθανά την σήμερον
  ημέρα που τα νετρόνια των μά-
  γκηδων τής αφαΐμαξης μας δέν
  μάς σκοτώνουν αλλά σάν παλ-
  ληκάρια τής φακής που είμαστε,
  μάς τσιμπάνε. Ναί κύριοι. Μάς
  τσιμπάνε.
  Αυτό που σού λέω, αυτό
  πού άκουσες, αυτό πού είδες.
  Κι άν σ' αρέσει. Κι άν δέν σ'
  αρέσει δίνε τού γιά άλλη Γή
  καί γιά άλλους κόσμους νά δού-
  νε τα μάθια σου κι άλλους αν-
  θρώπους.
  Καί πού ξέρεις. Ίσως εκεί νά
  μην χορτοζούν οί άνθρωποι καί
  νά την βολέψεις κι εσύ τό αδικο
  γεννημένο.
  Φυσικά άν ανοίξεις τουλάχι¬
  στον εκεί τα μάθια σου. Γιατί α
  λήθεια φιλαράκι μου όπου κι άν
  πάει κανείς σάν ύπνος καί ύπνος
  θά μείνει άν τού τύχουν καί
  «τού Αβραάμ καί τού Ισαάκ τα
  αγαθά» καί τό μόνο πού θά α-
  πολαμβάνει θάναι τό ένα κά-
  ποιο χορτοζούμι πού θά τρώει.
  Κι άν μέ ρωτήσεις πού τόμα-
  θα, πού τό είδα, πού τό ξέρω
  σού λέω απλά καί ξεκάθαρα πώς
  καί τό έμαθα καί τό είδα καί τό
  ξέρω.
  Τόδα κάτω στήν εληα πού
  γεννήθηκα, στό θέρος πού θέρι-
  σα, στόν κάμπο πού έσκαψα,
  στήν Γή πού πότισα μέ ίδρο καί
  αμα, μέ νερό κι απίρι, μέ βροχή
  καί λιοπύρι.
  Κ, άν έτυχε αγαθόβγιολε
  μου ο νούς σου νά μην έπιασε
  όλα αυτά τα χρόνια τό πόσο
  χορτοζούμι αμυαλοσύνης σέ
  τά'ι'σαν τα μαγκόπαιδα τής α-
  στόφερτης αλχημείας πού ξερου
  νέ νά πουλάνε καλά τό εμπόρευ
  μα τής σκοτεινής τους ταχτι-
  κής, πιάστο τώρα, έλα τώρα,
  τρέξτε έστω καί τώρα.
  Τρέξε καί βάλε καί εσύ το
  πετραδάκι σου γιά τό αποτίναγ
  μα τού πνευματικού καί υλικού
  κχορτόζουμου πού σέ τα'ίζουν
  ακόμη οί μάγκες τής κηφηναρίας
  Γκέ—γκέ; Μπήκες δηλαδήήήςϋ!
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΤΔΗΣ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστερισμό
  τής κόμπρας
  ΒΓΖΒΖίηδΙιί
  οκτώβριον Ι9«ο
  ΑΘΗΝΑ
  Ε.ΚΔΟί.Γ,Ι£.
  θ
  ΓΡΑΜΜΙΙ
  ΑΥΤΟ είναι τό εξώφυλλο τού βιβλίου τού Μάνου
  Χαρή «Γτόν αστερισμό τή< κόμπραζ», πού φιλοτέχ- νησε ο ζωγράφος Μιχάλης Νικολινάκοζ. Ήδη, μετα την Αθηνά, τό αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο κυκλοφο- ρεί από τα μέσα τήζ περασμένηζ βδομάδας καί στό ΗράκΑειο. Τιμάταο δρχ. 250 καί γιά τού< αναγνώστεζ συνδρουητές τή< «Αληθείας» πού θά τό προμηθευ- τούν από τα Γραφεία μα<, μόνον 200 δραχμέζ. Την κεντρική διαθέση τού βιβλίου, γιά όλη την Ελλαδα, έχει τό βιβλιοπιολείο «ΑΛΦΑ — ΩΜΕΓΑ», Ακαδημιαζ 57 (στοα Όπερα), τηλέφυνο 3638435, Αθηνά. ΓΕΩΤΡΗΓΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΗΛ. 225064-221258 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ■---■--■■■■■■■■■■■■-■-■-■■■-■■ (■■■■■■■■■■■α ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■§ Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ ■ ■■■■■■ι= ΙΓΡΑΜΜ ΑΤΑΙ ι ■ >■ ■■■»■■»------ ■■■■■■ε ■κια ■■■■■-
  Σχετικά μέ τό θέμα πού άποκάλυψε ή «Άλήδεια»
  έλεχθεϊ από κτηνιάτρους
  ή καταλληλότητα τού γάλατος
  (πού βρωμοκοπάει στό λιμάνι τού Ηρακλείου)
  ΤΟΝΙΖΕΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Κύ,ριε διευθυνταί,
  Σχετικά μέ τα όσα δημοσιεύ
  τηκαν στό μέ άριθμό 2β>8')27—
  10—1980 φύλλο τής εφημερί¬
  δας σας μέ τίτλο: «200 τόν-
  νοι βρωμισμένο γάλα κλπ.» σας
  πληροφοροήμε ότι τα γάλα αύ
  τό είναι προελεύσεως Βελγίου,
  άπτοστειρωμένο καΐ μακράς δι-
  αιρκείας^ διατηρεΐται εκτός ψυ-
  γεϊου καΐ έΐχει επί τής συσχευα
  σΐας την ήμερομηνΐα λήξεως.
  Προτοϋ έχτελωνιστεΤ καί διο
  χετευθεϊ στήν άγορά τό γάλα
  αύτό, όπως καί κάθε άλλο τρό
  φιμο τπού προορΐζεται γιά άν
  θρώππνη Λατανάλωση) έξέταζε
  ται προηγουμένως, μετά από
  αΤτηση τού ένδΐαφερομένοο, ά-
  πό την αρμοδία ύπη,ρεσΐα (Τμή
  μα Έλεγχον τροφϊ,μων της Δ)ν
  σεως Κτηινιατ,ρΐ'κής Ηρακλείου)
  εάν πληροΐ τούς δ,ρους είσαγω
  γιής και εάν είναι κατάλληλο
  γιά κατανάλωση, δηλαδή: α)
  εάν τό τρόφιμο συνοδεύεται ά
  πό τό προβλεπόμενα άττό τή
  σχετική Νομοθεσϊα Κτηνικχτρι
  κό πιστοποιητΐικό τής χώρας
  προελεύσεως καί 6) ή καταλλη
  λότητα τού τροφίμου μακροσκο
  πικώς, όργ,ανολητττικώς, ποιοτι
  κώς και έργαστη,ρΐιακώς δταν
  χρειαστεΓ Μετά άπτό τίς έξετά
  σεις αύτές αττοφαίνεται ή ύττη
  ρεσια εάν είναι κατάλληλο ή δ
  χι τό τρόψιμο καΐ τάτε δϊνεται
  ή ·πιρέττουσα λύση.
  Στή συγκεκ,ρι.μένη περιπτω-
  σηι στήν όποία άναφερεχτθε, ή
  κακοσμΐα στό χώρο έκεΐνοττοΰέ
  χούν ταποθετηθεΐ τα έμπορευμα
  τοκιι6ώτια> ττροέιρχεται άττό τό
  χυμένο γάλα των φιαλών πού ε
  σττασαν ικατά τήινι έκ4>όρτωση.
  Συεττώς άλλο ή κακοσμΐα άττό
  τό χυμένο γάλα καΐ δλλο ή κα
  ταλληλότητα τού ύπολοΐττου γά
  λοκτος. "Ηδη,, γιά τόν έκτελωνα
  σμό τοΰ ενός έμττορενματοκιβω
  τϊου συνεστήθη έττιτροττή άττό
  τρείς κτηνιάτρους της ανωτέρω
  υπηρεσίας καΐ έττελήφθη τού θε
  ματος, δηλαδή έξετάστηκε τό
  γάλα μακροσκοττικώς καΐ όργα
  νολητΓτικώς καί έγινε άντιττρο-
  σωστευτική δειγ.ματοληψΐα γιό
  την εξετάση τού άττά τό Κτηνια
  τρικό έργαστήριο Χανίων. Με¬
  τά την απαντήση τοΰ έργαστη
  ρΐου, ή επιτραπή- θά έίχει όλο-
  κλη,ρωμένη άντίληψηι γιά την κα
  ταλληλότητα ή δχι τοΰ γάλα¬
  κτος καΐ θά ατΓοφασϊσει άνάλο
  Υ«.
  Ό Δ)ντής Κτηνιατρικής Η¬
  ρακλείου α) α
  ΔΗΜ. ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΕ
  Γύρω άπό τή διαμάχη Τιμόδεου-Είρηναίου
  ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Έπιστολή τής Όρδοδόξου Άναμορφώσεως
  Πρός την
  ΊΕφηψιερΙδα «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  Μαρογιώργη 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Κύριε Διευθυντά,
  Μέ ένδιαιφέρο ττάντα τταρακο
  λουθοΰμε τούς ώραΐους άγώνες
  σας, ο! όττΐοΐοι σάς χαρακτηρι
  ζουν. Ιδιαιτέρα στό <|>ύλλο 13
  Όκτωβρΐου 1980, ή παρατήιρη
  σή σας ότι καΐ σ' αυτή την τό
  σο άπλή περίτιτωση τής έττανα
  φοράς τοΰ Μητροπολΐτου Είρη-
  ναΐου Γαλανακηι στήν πρώτη
  τοι» έπισκοπική ττεριφέ,ρεια) ό
  κλήιρος έμτταίζει τό λαό, είναι
  ττετυχεμένηι.
  Ή γνώιμη μας στό θέμα τοΰ
  Εΐρηναΐου· είναι ότι μέ όλο
  τό δϊκ,ηο τού "<> έτπθυμεΐ
  νά επιστρέψη στήν πρώτη τού
  πισκοττή ττεριφέρεια, διότι εί¬
  ναι ό μόνος πού την άνέδειξε
  και την άξΐοποίησε, και έϋτομέ
  ως θέλει νά συνεχίση τό εργο
  τού, Μέ δλη τη διραστη,ριοτη(τα
  τού έδωσε δνα λα,μπρό παρά
  δειγμα τού έργαζόμενοκ έπισκό
  που, δχι τού κη,φήνα. ^
  Δέν δικαιώνωμε δμω4..τ!ς έ-
  νέργειες πού έγιναν γιό: την έ
  πιστρςκμή τού. Δέν ξέρομε άν
  παρά την θελήση τού έγιναν δ,
  τι έγιναν, γιά νά τόν έξαιρέσω
  με. Πάντως αύτά δέν θά τα ε
  κανε έίνας Απόστολος τού Ίηι
  σοθ ΧριστοΟ, πού όπως θέλουν
  έκεΤνοι νά λένε δτι εΐναιι «διάδο
  χοι» τους.
  Παρά τό γεγονός ότι σέ ώρι
  σμένους έκκλησιαστικούς το
  μ εΐς διαφωνοΰμε μαζύ του; δέν
  μπορούμε νά άπτοκρΰψωμε τα
  καλά εργα πού πραγματοποΐη
  σε στήν πρώτη έπισκΐοπικήι τού
  περιφερίΐα, δτι είναι άξια ττολ
  λών έπαύνων. Μέ μόνη, τή δια
  ψορά, δτι σέ δλα αύτά εΐδε ,μό
  νόν τό ΰλι«ό στοιχείον, δέν εΤδε
  τα ττνευματικό. Σά παράδειγμα
  άαφέρομε τό εξής ΐστορικό.
  Πρϊιν ό κ. Είρηναϊος μετατε
  θή στή Γερμανΐα, σέ μιά δεξΐω
  ση, πού εγινε στά Χανιά( στήν
  όττοία παιρευρΐσκετο καί αύτός
  έκεΤ κάττοια Κυρΐα, πού ήξερε
  τα έργα τού, τα οποίαι άψηινει
  κατάξη,ρα πνευιματικότητος τοΰ
  εΪΓττε: Σεβασμιώτατε, πολύ ά-
  σχολεΐσθε μέ τα τοΰβλα», Καΐ έ
  κεΤνος ^πάντησε πολύ έξυττνα
  καί χαρακτηριστικά: «Σάν τού
  6λα πού εΐμαστε ,μέ τα τοΰβλα
  ασχολούμεθα». Τα λόγι« τού
  αύτά έκφράζουν μιά με^άλη ά
  λήθεια, ώς πρός τό πνευματι¬
  κόν μέρος,
  Όλ" αύτά καΐ τόσα άλλα,
  «ών ούκ εστίν άριθμός» μάς πι
  έζουν νά ένώσωμε μέ την δική
  σας φωνή και την δική μας, καΐ
  ,μαζύ νά τούς ποΰμε^ δτι ή πρώ
  τη καΐ μεγάλη, έκκλησιαστική ά
  νάγκη,, δέν είναι ή άλλαγή τής
  "μ·ος ή τής δλλης Μητροττολιτι
  κης δδρας, άλλά ό αγώνας γιά
  την έίτπστροφή τής 'Εκκλησιας
  στίς γνήσιες όρθόδοξες χριστια
  νικές ρΐζες.
  Σάν κινήση της 'Ο,ρθοδόξου
  'Εκκλησιαστικής Άναμορφώσε¬
  ως, ττού ξχει ούτος τό σκοπό,
  τής έ-ιστ,ροφή,ς στΐς άρχαΤες
  ρΐζες, διαμαρτυρμεθα γιά δσα
  συ,μβαΐνιουν στήν ΐεραρχΐα τής
  Κρήιτης. Ή συμπεριφορά τους
  φανε,ρώνει κατά πόσον λαμβά-
  νουν ύπ' δψη τους τή φωνή τού
  ττοιμνΐου τους, Πρέπει νά στα
  ματήση ττλέον ή συνήβΕιαι νά έ
  κλέγεται ό έπΐσκοπος άττό λΐ-
  γους άγευστους ττνευιματικότηΓ
  τος. Τό ττοΐιμνιο πρέπΐΐι νά έκλέ
  γη τόν ττοιμένα τού όπως ανχ
  νέ ή έκικλησΐα στήν «χρυσή έπο
  χή» τής Όρθοδοξίας
  Ζάς εϋχαριστοί/με γιά τή φι
  λοξενΐα
  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΛΜΟΡΦΩ-
  ΣΕΩΣ
  Σωκράτους 73 (6ος δροφος)
  Αθήναι Τηλ. 46(184<51 Όλι>]λχΐια.χ-ΐ κατακτά
  αίθέρες ι*έ νέο στύΑ
  Άπολαΰστε δνα πραγματικά
  μοντέρνο ταξίδι μέ τα ΑΙΚΒυδ Α3ΟΟ
  τής Όλυμπιακής Άεροπορίας.
  "Απλετος χώρος γιά σας και τις
  άποσκευές σας. Λιγότερος θόρυβος.
  Πολυτέλεια. 'Άν προσθέσετε
  καΐ την Όλυμπιακή φιλοξενία,
  και την δνεοη ενός άποκλειστικά
  δικοΰ μας άεροσταθμοΰ στήν Άθήνα,
  γιά τις ΰμεσες άνταποκρίσεις σας
  έσωτερικοΰ-έξωτερικοΰ, έχετε 2να
  τελείως διαφορετικό ταξίδι.
  Γιά δουλειά η γιά άναψυχή, ό έπι-
  βάτης μας, πρώτης η οίκονομικής θέ¬
  σεως, £χει μία άξέχαστη έμπειρία,
  είτε πετάει στό έσωτερικό, είτε πρός
  τα μεγάλα κέντρα τής Εύρώπης.
  ΑΐΓουδ Α300
  νεολαία
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΣΤΔΣΗ
  ΤΟΥ ΪΕΣΗΚΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
  ΖΥΗΕΧΙΖΕΤΑΝ Ο ΑΓΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟ.ΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  η ο β» β λ
  Στίς 17 τού Νοέμβρη 1980
  κλεϊνουν 7 χρόνια από την μερά
  ποϋ η λα'ι'κή εξεγέρθη τού Πολυ
  τεχνείου καταπνίχτηκε στό αϊμα
  καί στήν ιομή βία από την Νατο-
  "Γκή στρατοκρατική χούντα.
  Μέσα από τόν αγώνα αυτό
  φάνηκε ξεκάθαρα η ανάγκη γιά
  την εθνική ανεξαρτησΐα — λα'ι'
  κή κυριαρχία.
  Ο αγώνας αυτάς αποτελεί ένα
  οράσημο καϊ μιά αφετηρία. Ορό
  σημο γιατί ήταν τό αποκορύφω
  μα τής πάλης τού λού μας ενάν-
  τια στό μονοπωλιακό καί ιμπερια
  λιστικό σύστημα εξάρτησης πού
  δημιουργήση καί στήριξε τή χούν
  τα.
  Αφετηρία γιά τό ξεκίνημα νέ-
  ων αγώνων γιατί οί στόχοι τού
  Πολυτεχνείου γιά Εθνική Ανε
  ξαρτησία — ΛαΤκή Κυριαρχϊι
  παραμένουν επΐκαιροι καί ανε»
  πλήρωτοι.
  Στά 7 χρόνια πού πέρασσ
  από τότε, έγινε κοινή δισπίστι
  ση πώς μέ την πολιτική τους <3ΐ κυβερνήσει τής Δεξιάς δέν 6έ- λησαν νά ανταποκριθούν στά ι- δανικά τού Νοέμβρη αλλά αντί- θετα συνέχισαν τό καθεστώς τής εξάρτησης καί τής μονόπλευ ρης λιτότητας καί τούτο γιατί — Μέ τό πρόσφατο ξαναμάν- τρωμα τής χώρας μας στό στρα τιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ παρά την θελήση τού Ελληνικού Αα- ού, εμπλέκει τή χώρα μας στά ιμπεριαλιστικά τυχοδιωκτικά σχέδια καί υπονομεύονται τα κυριαρχικά — Εθνικά μας δικαι- ώματα, ανοίγει νέος δρόμος εθνι κων παραχωρήσεων (π.χ. εναέ- ριος καί θαλάσσιον χώρος τού Αιγαίου). Η Κυβέρνηση προσπαθεί νά ανανεώσει καί νά εδραιώσει τό καθεστώς των αμερικάνικων βά σεων μόνο καί μόνο γιά νά εξυ πηρετήσει τα ΝΑΤΟικά σχέδια καί συμφέροντα, δημιουργεί έ- τσι μεγάλους κινδύνους γιά την ειρήνη τής περιοχής καί την α- σφάλεια τού τόπου μας. — Στό Κυπριακό δέν προωθεί τή διεθνοποίηση τού προβλήμα τος γιά μιά δίκαιη λύση στά πλαϊσια των αποφάσεων τοι ΟΗΕ. — Επίσης μέ την ένταξη τής χώ ρας μας στήν ΕΟΚ αυξάνεται ο λοένα καί περισσότερο η εξάρ- τησή μας από τα ξένα κέντρα α¬ ποφάσεων. Οί κυβερνήσει^ τής Δεξιάς μή μπορώντας καί μή θέλοντας νά λύσουν τα οξυμένα εσωτερικά προβλήματα — υποβαθμίζουν τό ρόλο τού κοινοβουλίου —μειώνουν τό ρόλο τής Τοπι- κής Αυτοδιοίκησης — παρεμβαίνουν στά συνδικά- τα ποινικοποιώντας την πολιτι¬ κή καί συνδικαλιστική δραστη- ριότητά τους, χρησιμοποιεί ΜΑΤ καί ΑΟρες γιά νά καταπνί- ξουν τούς αγώνες τού λα'Γκού κινήματος. — Στήν οικονομική πολιτική ό- λο καί γίνεται πιό φανερή η χρε ωκοπία τής Δεξιάς γιατί συνεχί- ζοντας τή μονόπλευρη λιτότη- τα μειώνει τίς αποδοχές των ερ γαζομένων ενώ αντϊθετα τα μο νοπώλια κερδοσκοπούν όλο καί περισσότερο. — Στά πλαίσια τής αντιεκπαι- δευτικής τής πολιτικήν υποβα- θμίζονται όλο καί περισσότερο οί σπουδές. Όμως μέ την όλο καί εντεινό μένη πάλη των εργαζομένων έ¬ χει γίνει συνείδηση τής πλειοψη φκ'( τού λαού η αναγκαιότητα μιάς άλλης πολιτικής πού νά φέρνει καί νά ενώ νέ ι στό προ- σκήνιο τής ιστορίαν τίς λα'Γκές δυνάμεις πού αποτελούν τό μο- χλό τής κοινωνικήν αλλαγής. Οί διεκδικητικοί αγώνες τού λαού μας φανερώνουν όλο καί περσσότερο τό μεγάλο χάσμα μεταξύ τής Δεξιάς καί τού λα¬ ού. Σήμερα προβάλλει σάν παλ- λα'ι'κό αίτημα ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΔΕ- ΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ. Ηρακλειώτικε λαέ, Σέ καλούμε νά συμμετέχεκ μαζικά καί αγωνιστικά στίς εκ- δηλώσεκ τής Οργανωτικής Επι- τροπής γιά την 7η επέτειο τού Πολυτεχνείου στή Βασιλική τού Αγίου Μάρκου 15—16—17) 11)80 καί νά βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί. ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ, Έξω γιά πάντα από τό ΝΑΤΟ, 'Εξω οί Βάσεις τού θανάτου, Ψωμί — δουλειά — λευτεριά, Όχι στήν ΕΟΚ των μονοπωλίων, ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ, ο αγώ¬ νας συνεχίζεται γιά εθνική ανε¬ ξαρτησΐα — Λα'ι'κή κυριαρχία. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τά γραφεία τού Αρχιτέκτω- ο< Γεωργ. Ν. Σφακιανάκη καί ού Δικηγόρου Νικολάου Γ. Σφακιανάκη μειεφέρθησαν στόν 4ο όροφο τού Μεγάρου τής Κτη ματικής Τραπέζης οδό< Ρούσου Χούρδου αρ. 4. Ο Αρχιτέκτων κάθε Πέμπτη θά ευρίσκεται εις Ασήμι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 8.30—1 μ.μ. καΐ 4 30— 8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ — Γαβαλάδατν 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗ- ΤΗΛ-: Ίατρβίου; 287.366 ΤΗΛ.: Οίκίας 224608 ♦♦♦♦♦Φ»»»»»» «>♦♦♦♦
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 288-021
  "Ολα προσεγμένα — Όλα (ρρέσκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΪΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  α ΤΟνΜΠΡΟΥΚ »
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦ ο φ φ ♦♦

  «ν
  ·»♦♦«}>♦♦
  Μ ΝΜ--ΛΙΔΑ *««ε«αΐϋΙεΐΜ« ΟΜ ΜΙ * * .* ϋϋ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ■.-—' Ι__
  πουπρνμε^χωμα οου
  τρραξουν οί αλ'λοι όο οτ;ομα
  προλαΡπ νρ πέι εοοω κ αι μια
  ουλλορπ οικη'εσυ
  α
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ~
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Κείμενα πού πρέπει νά διαβάζονται άπό τό εύρύ κοινό
  «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  Τοϋ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  δο
  Αύτές οί έπιστήμες, ή φιλο
  λογΐα, ή θεολογία, ή Ιστορίσ ή
  φιλοσοφία, τα νομικά οί ξένες
  γλώσσες, ή κοινωνιολογία συμ
  μετέχουν στόν άναβιβασ,μό τοΰ
  κοινωνικον επίπεδον στήν συ
  ναρμολγηστ} των άνυψωτικων
  τού κλιμάκων1, άλλά δέν εΐνσι
  οϋτε οί καταλλήλως, ούτε οί 1
  κανές νά συγκροτήσουν μιά κι
  νητική κοινωνία, δηλαδή μιά
  κοιωνία εξελισσομένη, μιά: κοι
  νωνία προοδεύουσα. *Η στατι
  κή κοινωνία μπτορεΐ κάτω άττό
  ωρισμένας συνθηκες ινα δώσει
  τβχΜθ> ττοτέ δμως έττιστήμη, ή
  δέ τέχνη αίττοκτά Ιστορικό άντΐ
  κρυσμα μόνον δταν κατατΐθε
  ται στό τοομεΐο ιμιάς κοινωνίας
  δεδομένης οίκονομικής ύττοδο
  μΐης. Τα μσθτιματικά, ή φυσική
  ή χηιμεία, ή 6ιοχιΓ>μεια, βρΐσι<ο ντοιι σέ κατάσταση; έξαθλιωτι κά πρωτογονη. Τώ οίκημα τής Φυσικης Σχολής τοθ Πανετπστη μϊου Άβηνων δέν θά τό χρησι μοττοιοΰσαν ο£5τε γιά κοτέτσι σέ χώρα εύρωπαϊκή. "Ας μην άναφερθώ στά έτπστηιμονικά έρ γαστήρια των άλλον Σχολών καί δή τής Ιατρικήν, Στά: τε λευταΐα έκατό χρόνια τα συγ γ,ρ«μματα 'Ελλήνων έτπστηιμό νων είναι ζήτη,μα άν ξεττερ νοθν σέ άριθμό τα δάχτυλα τού ενός χεριοΰ. Γεμάτες οί προθή κες των βιβλιοτΓωλεϊων μέ ξένες κάκιστες μεταφράση ς ττού δέν χρησΐιμεύοι/ν σέ τΐττοτ' άλλο, ά ττό τό νά έλκύσουν τούς σττου δαστές σέ Πανετπστήμια τού έ ξωτερικοΰ. Ό Καραθεοδωρής ά πό τούς κορυφαίους μαθηματι- κούς τοΰ αιώνος, έκλιπαοοΰσε τέσσερα χρόνια νσ τοΰ δοθεΐ μιά Κρα Φυσιογνωσίας στό Πά νετπστήμιο Άθηινών καί έλακτ! σθει! Ποίος, ό επιστήμων αύ- τός πού άντικατέστασε έναν ΡΕΙ-ΙΧ ΚΙ-ΕΙΝ στά γερμανικά ΠανΕτπστήμια! Έδώ χρειάζε τσι ίνα ττολθ μεγάλο κεφαλαΐο άλψα στή λέξη ΑΙΣΧΟΣ. Ό Συκουτρής αύτοκτονεϊ, ό μέγας Άβροτέλης Έλευθερόπουλος ττεθαινει ττρόσφατα περιφρονη- μένος, ό μέγιστος "Ελληινας Φ>ι
  λόσοφος τοΰ αΐώνος καί τής νέ
  ωτέρας Ελλάδος, έκεΐνος γιά
  τόν όποϊο ό Πλεχάνωφ άψιερώ
  νει τα έγκωμιαστικότερα λόγισ
  στό έ"ργο τού «Βασικά ττροβλή
  ματα τοθ ΜσρξιισμοΟ». Ό Μου
  στοξύδης, ό θεμελιωτής της
  4(αντικ€ΐιμενικής αίσθη/πκής»
  πού στήν Εύρώπη ξεπερνοΰσε
  τόν Μπερξόν κ ι όν ό ΜιτΓΕρξόν
  δΊέν ήταν Έβραΐος ό Μουστοξύ
  δης θά τάν ι/πεσκέλιζε σέ φή
  μη γιατΐ σέ διάνοια ήβελε πέν
  τε Μπέρξοντες, ζήτησε κ ι αύ-
  τός μιά δδρα καί μόνο μήνυση
  δέν τού ύττέβαλαν οί μισέλλη
  νες σκοταδιστές, τό εύδοκΐιμοΰν
  φροθτο στόν άθηνα'ίκό βόρβορο.
  Ό Μουστοξύδης, αύτη ή άνυττηε*
  δληιτη διάνοιοτ πούλησε τόν ττε
  ρίφηιμα Σκορπιό, τό νηισάκι τού
  γιά νά ζήσει μά τελικά ττεθανε
  άπτό ψυχικό μαρασμό. "Π έγι¬
  ναν τα 6ι6λία τού Μουστοξύ-
  δη; Γιατί έξαφανΐσθηκαν; Πάνω
  άττό τρείς χιλιάδες "Ελληνες έ
  'Εν' όψει των έκλογών
  Οί έφημερίδες
  καί τα στελέχη τής Ν.Δ
  «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
  ΜΕ ΧΑΣΙΣ
  ΡΕΘΥΜΝΟ, 15—
  Αναπληρωματικό μέλος τής
  Νομαρχιακής Επιτροπήν Ρεθύ-
  μνου τής «Νέας Δημοκρατίας»
  συνιλήφθη, χτέ< τα ξημερώμα- τα στό χωριό Πηγή, γιατϊ κατεί- χε 2 κιλά καί 300 νραμμάρια χα- σϊς αρίστης ποιότητος. Πρόκειται γιά τό Νικ. Χατζά- κη, 36 χρόνων, γιωργό, στό σταύλο τού οποίου βρέθηκαν ε- πίσης μιά ζυγαριά ακριβείας καί πολλά νάυλον σακουλάκια, γιά συσκιυασία τού χασίς. Ο Χατζάκης είναι ιδιοκτήτης πολυτελοΰς βίλλας στό χωριό Πηγή». (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 15-11-80) «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ». (Όλες οί δημοκρατικές εφη- μερ'ιδε< τής 1.4.80) Πρόκειται γιά τή γνωστή I- στορία, πού ο Αντιπρόεδρος τής Ν.Ε. τής Ν.Δ. Ηρακλείου Ι. Μι χελιδάκης, επιτέθηκε κατά τού Δημοσιογράφου — ιδρυτή τής «Αληθείας» Μάνου Χαρή, μέ μιά σιδερένια καρέκλα, προξενώντας τού κατάγματα στό χέρι καί άλ· λες σωματικές βλάβες. Τό θυμη- θήκαμε μέ τα.. κατορθώματα τού εκ Ρεθύμνου Νεοδημοκράτη Ν. Χατζάκη. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Οί εκλογές πλησιάζουν. Τίποτ* άλλο. (Ή, ο νοών νοείτω). πιστήιμονες στοΐδιοδρομοΰν λο?μ προ στό έξωτερικό. ΑΛη~ως κα νείς γνορίζει την τύχη έκείνων πού πϊστευσαν στίς έξαγγελΐες τοΰ κράτους κι έσπευσαν νά προσφέρουν- τίς γινώσεις τους στήν γενετειρά τους; Προτι,μώ νά τήιν άττοσιωιτΓησω,,. Ή ·Ελλάδα είναι τελείως ά δύνατο νά όρθωθεΐ οΐκονομικά κσι νά ττροοθεύσεΐ άν δέν τταρά γει ή άν δέν «Ισάγει τεχνολο- γί<χ. Ή είσογωγή είναι πανά κ/ριδη καί σέ όρισμένους τοιμεΤς άδύνατηι ή παιραγωγή τεχνολο γίας όον«στέλλ£,ται μέ την άντι ανατπυξ'ΐακή παιδεία πού έτοι μάζει έργάτες γιά τή Γερμανία. 'Εττιστήμον«ες α—ο τό Ίσραήλ εΐσάγει ή Έλλάδα γιά τίς καλ λιιέργειες στήν Κρήτη πού δλοι τοι*ς είναι κατάσκοποι κοινοί. 'Ε— ιστήμονες άπό τό Ίσραήλ έτοιμάζεται νά κουβαλήσει ή Έλλάδα στήν Ήλεΐα γιά £ργ6 πού ττρογραμματιζονιται. Κ ι ό ©εός βοηθός. Μέινουιμε ένας Ααός άγευστος έπΓΐστιημονιικής παιδείας, ττρο στταθοΰμε νά θεραττεύσουμε 6α ριές άσθένειες μέ νοδοκαΐνες, μάς ξυλοφθρτώνει ή συναισθη ματικιή άλογικότης καί μάς συνετταίρνει ή πνεΜματική γλίνα μιάς στείιρας ψευτοδιανόησης.Ο1 μεγάλοι έτνοχοι αυτής της κατά ντιας δέν είναι άλιλοι άττό τούς ττνευιματικούς μ άς στθιμαχοττατέ ρες, με ττρώτους καί καλύτε- ρους τούς συγγραφεΐς των άν θισμένων άμιτγ&αλιών, τοθ Μι μήκου καί τής ΑΛαίρης καί δέν συμιμοοζεύεται. "-Υπογραμμίζω δ τι δέν άντιδιαστέιλλω εαυτόν, ττρός άρσιν πάσης παρεξηγήσε «ς. (Συνεχίζεται) ΑΡΚΕΤΟΙ ΠίΙΙΙΣΙΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ Λένε πώς είναι ύπάλληλοι τήςστατιστικήςύπηρεσίας ΠΑ ΝΑ ΠΟΥΑΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ____ Χρησκμοποιώντας το ττροσχιη! μα τής,,., σταττστικής, διάφο ροι πλασιέ γνωΐστών έκδοτικών ο,Τκων..., άρμούν στά σττιτια τού κόσμου. Πβρνάνε δηλαδή τό πρωΐ καί εΐδοποιοϋν τό κόσμο νά τούς ττερι,μένει τό βράδι/^ γιατϊ λέει είναι ύττάλληιλοι ττΐς.... Στατι- στική>ς ύπηρεσιας, "Ετσι οί άν
  σρωττοι μένουν στά σττίτια τους
  καί άηταντοΰνε σΐ χίλιες — δυό
  ερωτηθείς, γιά τό πόσα παιδία
  έχει ή οίκογένεια, ποΰ δουλεύ
  ουν οί γονεΤς .μέ πόσο —ρο6ι
  €άστηκαν τα παιδία την τελευ
  ταία χρονιά κλττ. Άφοΰ λοιττόν
  τελειώσει ή άνάκριση,, σκάει ή
  ...,6όμ6α
  — Ποΰ θέλεις νά ταξιδέψεις;
  ρωτοΰν τό τταιδί
  — Στήιν Αύσταλΐα λέει έ-
  ΑΝ Ο ΓΙΓΑΣ ΞΥΠΝΗΣΕΙ
  ■ ι ■
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σβλίδα 1
  πτ|γ·αΐινοέρχεται — οθτε ά~ό
  μαζ, τρακόσιοι/ς τόσους νομά-
  τους, νεοσύλλεκτους φαντάρους
  πού κατεβαίνιαμε νά συμττληρώ
  σοι/με την έκπαίδενσή ιμας στό
  στ,ροβτόπεδο Δαο-καλογιάννη λΐ
  γο ττιό £ξω ά—' τό 'Ηράκλειο.
  Τα Χανιά τότε κ,ρατοθσαν £
  ναν χαρακτήιρα ήττιο σάν ττόλη,
  Χαμηλά σττίτια — Ινα -6υο ττα
  τώματα — ,μ* έξωτερικά στολί
  δια καί ττλοι/μίσματα, ώραΐα
  παραθυρόφυλλα καί ζωηρούς
  χρωματισμούς στήν ττρόσοψη.
  Κάτι ττού δσο ν&ναι δέν τό 6λέ
  ττεις σνχνά χώρα πιά. Άττ* τίς
  αύλές ξέφευγε πλούσια βλάστη
  ση) έντονα πράσινη, θρομτιενη.
  07π" τα εΰφορα χώιματα καί
  τούς τροπικούς ή,φρικανικούς
  άνΐέμους πού φτάνουν μέ
  χρι έκεΐ δρασκελώντας τό
  Λιβυκό Πέλαγος. ΟΙ άν-
  θρωπτοι ττάλι, οί Χανιώτες; φά
  τσες σκλη,ρές, αύλακωιμένες όπτ'
  τόν άγώνα καί τούς καϋμούς
  τής βιοττάλης. Άγοπτοθν τή γή
  τους δπως δλοι οί Κρητικοΐ κκΐ
  μένουν σταθεροί σ' αύτην. Την
  καλλΐ€ργοΰν κ«1 βγάζουν τό λά
  δι οΧ τίς έλιες ή τα έσπεριο
  ειδή άτΓ* τα δέντρα στούς κάμ
  ττους. Δέν μετανσστευουν ευκο
  λα. Οΰτε καί στά καράβια
  ■τηαρκάιραν σάν τούς άλλους
  νησιώτες. Κ,ι' δσοι εχουν στρα
  φεΐ στή θάλασσα, θά πρέ—εί νά
  τούς δλέπουμε σάν έττιχειρημα
  Τί£ς παρά σάν παραδοσιακούς
  νοκ/τικούς, 'Ωστόσο μέ τόν γορ
  V
  ό ρϋβμό μέ τόν όποΐο άλλά-
  ζουν τα πράγματα κι αύτές οί
  κοι/6ένιτες μττο^ΐ νά εΓναι ά6ά
  σιμες. Σάματις σέ λίγη σκέψΐ
  μας δάζει ή ττληροφορια ττού
  γράφτηκε τελευταία στις έψηιμε
  ρίδες σύμφωα μέ την όποϊα μιά
  Κρητικιά ττε,ρασμένη τα πενήν
  τα ζήτησε νά βγάλη, φυλλάδιο
  γιά νά μτίαρκάρει!
  Στό Ρέθι/μνο, πού ήταν ό
  δεύτερος σταθμός μας ή ζωή
  τοΰ λιμανιοΰ ήταν άκό,μη ττιό ή
  συχη. Σχεδόν νεκρή. 'Ενα δυό
  άνθρωτΓΟ! πειριπάταγαν κατά μή
  κος τοΰ γιαλοΰ καί με,ρικοί άκό
  |μα κύτταγον» τό ^'Αγγέλικα»
  ράθυμα καθώς έκανε τό «κρά
  τει» τού ,μέσ' άττ' τα παράθυ
  ρα των καφενείων, *Η δψι των
  σπιτιων θύμιζε ένετικό λιιμάνι ή
  και Μεσανατολικό πόρτο.
  Κατά μηκος τής παραλίας
  καθώς παιρο—λέαμί στή συνέ-
  χεια ξετυλΐγονταν τό κ,ριγτικό
  τοττίο σ' δλη τή δόξα τού. 'Αλ
  |λοΰ αγριο καί βραχώδες μέ
  Υνωριοτε
  τις τιμες μας
  ΜΑΚΚΕΤ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  1) ΟΥΙΣΚΙ ΒΕίί' 5 420
  2) ΤΙϋΕ ΟΜιΑΤΙΟ 3 κιλών 270
  3) ΠαρκετΐΜη ΡΚΟΝιΤΟ μικρά μεγεθος 43
  4) Μερέντα ΠΑΥΛΙΔΟΥ 27,50
  5) ΦΑΡΙΝΑ ΠΩΤΗΣ 500 6Κ. 17,'δΟ
  5) ΦΑΡΙΝΑ ΠΩΤΗΣ 500 <ΞΚ. 17,50 6) Ρύζι ,μπλού ρόζ ΤΟΝΥ' 5 500 6Κ 19,50 7) Μττάμιες Εί ΟΚΕαθ 800 ΟΚ. 45 8) Σαμπουάν Παπουτσάνη ΟΙκογ. μέγεθος 70 9) Σερβιέτα 5ΕΙΙΕίΝΑ μικρή 23,50 ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ 1) ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 56 τηλέφ. 283327 ί) ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 18 τηλ. 282774 ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ τουψωτούς θάμνους χωμένους |μέσα στ!ς τηέηρες, αλλοΰ ήσυ |χο μέ μικρούς κολπίσκους κι (άμμουδιές. Κάτι σάν φυσικά •λιμανακια. Στό βάθος ξεχώριζε }ό όρεινός δγκος τού Ψηλορείτη τού θρυλικοϋ ΚρητικοΟ 6ου Ινοΰ ττού κατω άττ' τόν ΐσκιο τού £εΐ δλΓ[ ή ΚρτίΓΓη. } 'Ακουμπισμένο στά ρέλια τοΰ ;τπλοίου τό φανταρολόϊ κύτταγε ^αίμαργα την Κρτντη. Ή Κ,ρήτη σκέφτηκα. Τό νησΐ θρύλος. Βρΐ χτκονταν δίττλα μας. εΊΕνχχ κσμ ;μάτι ζωντανης γης ξαπλωμένο κατάμεσης στά νερά της Μεσο ,γείου. Κάτι σάν τεράστιο ττλε ού,μενο. Ταξιδεύει τωρα γιά χι λιάδες χρόνια καί δέν ξέρεις πρός τα ποΰ είναι ή ρότα τού. Γιά την Ανατολή ίχει 6άλει ή γιά την Δύση. Άλλά στό τέλος τέλος τί σηιμασία 6χ£ΐ; Πές δ τι θέλεις. Πές ττως πορεύεται δ ττως τής χτυποΰν οί άνεμοι γιά νασαι μέσα. Στοΐυιροδρόμι^ πέρασμα, σύ- ναρο, άποκούμπα. Αύτό στάθη- κιε ή ΚρηΊτική γη άττ' την χαραυ γ(ή τοΰ άνθρώτΓΐνου τΓθλιτισμτΰ 'μέέίρι σήμε,ρα. Δέχτηκε έτπδρο- μές, καταχρήσεις( ττολιτισμούς} έπΐιμροές καί πάλι κατακτήσεις Οί άγριότητες ττού διεπράχτττ καν ^|ΤΓ τούς 6αρ6άρους έναντι όν τού πλη|θυισμοΰ της δέν £- χούν τό δμοιο τους. Κάθε σκλα 6ιά πού έγΐνονταν ήταν σκλη ρή καί ,μακροχρόνιοο. ΊΕΘ|ρεψε δ μως κα! τόν δικό της ττολιτι- ,* σμά άττό τότε πού έγκαταστά ΘΙηικαν στό νησι τα 'Ελληνικά <)>ύλα καί τδκαναν τοττό τους.
  ^Εφρεψε £ναν ό—' τούς ττρω-
  τους καί πιό κορυφαίους ττολιτι
  σμούς, Τότε πού ήταν θαλασσο
  κράτηρα μέ στρατό Ισχυρό καί
  ναυτικό άκαταμάχητο ήταν τό
  πιό μεγάλο πνευματικό κι έμττο
  ρικό κέντρο ταΰ τότε γνωστοΰ κά
  σμου. Τα μνη,μεΐα καί τα έρεϊ-
  πια των άνακτόρων πού 6λε
  πουμε σήιμερα στή Κνωσσό καί
  στή Φαιστό καί μένοαμε εκθαμ
  6οι μπροστά στήν άρχιτϊκτονι
  κή) την πρόοδο καί την τελεία
  τητα της ζωής πού είχον οί τό
  τε, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες
  .τοΰ ύψηλού ττολιτισμοθ πού άν
  θισε την Μινωΐκή έποχή στά νη
  σΐ.
  Ή Κρήτη δμως δέν είναι μό
  νο άιΡχαία Ιστορία. Κάθε ματιά
  πού ρίχνεις γύ,ρω σου, κάθε 6ή
  μα πού κανεις, βρίσκεσαι άντι
  μέτοχτΓος ,μέ τούς θρυλους τούς
  παλιούς καί τούς νεους, Καί ττα
  ντοΰ ή ιδία δια—ίστωσιι: ό ό
  γώνας των νταπιων νά μεΐ-
  νουν "Ελληνες καί έλεύθεροι.
  ΟΙ μακροχρονιοι πόλεμοι ένα
  τιον των Τούρκων μέ τούς ττυρ
  πολισμούς καί τα όλοκαυτωμα
  τα, μπερδεύονται στά Τδια χώ
  ματα μέ τίς αητεγκωσμένες μά
  χες πού έΐδιναν ο! Κ,ρητηκοί (άν
  δρες, γΜναΐκες καί παιδία) κα
  θώς άντιμετω—ιζαν τα κύματα
  των άλεξι—τωτιστών τοϋ ΧΙτλερ
  πού έπεφταν σάν μαύρα κορά-
  κια άπ' τόν ούρανό γιά νά ρι
  μάξουν τή γή τους.
  Σήιμερα άΐκομα ττερπατάς
  στούς τόττους ττού γιράφτηκε ή
  Ιστορία (μέ τούς Βενετους, τούς
  Τούρκους ή τούς Γε,ρμανούς έ
  πιδρομεΐς) καί νοιωθεις την άτ
  μόσφαιρα γύρω σου άνήσυχτι,
  ήλεκτρισμέ,νη. Τόν άγέρα γζμ&
  τον μαρωδιές ιμπαρούτης.
  Τέτοια είναι ή γή τής Κρή¬
  της καί τέτοιοι εϊν' οί άνήρωητοι
  ττού την κατοικοΰν. Π αύτό τα
  ένστιχτό σου δέν λαθεύει. Ξ£-
  ρεις δτι ά τάττος αύτάς τραβάει
  πάνω τού καθώς ττορευεται μέ
  σα στόν χρόνο δλα τα πεΐΓΓρω
  μενά τής γής μας καί τής φυ
  λής μας. Γι αύτά καί τα ώνατρί
  χιασμα πού σί περιλούει σύγ
  κορμο ετσι έξη,γιέται. Είναι κά
  τι σάν μήνυμα πού σοΰ δίνει ή
  φύση. Σάν προειδοποίη_ση γιά έ
  γιρήγορση καί οτι>τοσυγκεντρω-
  μό. Σέ θέλει πανέτοιμο γι αύ
  τα πού θά δεΤς καί πού θά ζή
  σεις ττλσιάζοντάς το.
  Στο 'Ηράκλειο ττοθ φτάσαμε
  απογευματινάς ώρες Κωριακής,
  ήταν χσρά θεοΰ. ΕΤχε ψιλοβρέ
  ξει ά,πό νωρίς καί τα χώμα μύ
  ριζε άκάμα. Ξέρεις έκεΐνη τή
  γλυκειά μυρουδιά που μόνο τό
  χώμα μας άνα&ίνεΐ Οστερ' άπό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  κή έττίττληξη πού την έϊτομένη λησρονεϊται. άλλά στήν
  άμετάκλητη, άπορόνωοη,!
  Ή συνδιάσκεφη τοΰ Άρμάν θά αΐτιολογήοει τή σύ-
  νοδό της αν πάρει αύτη την τόσο άπλί} {ραινομενικά
  άιπόφαιση. Επί τέλους, ίίνας προγιραμμαΐτιορός τό> ύ-
  παρχουοών κοινών άντιλή(ψ"εων στήν άραβική οίκογέ-
  νεια έστω καί καθυστερημέινα, θά άποτελέσεΐ την α¬
  παρχή έδραιώσεως ,μιάς οταθερής καί συγκεκριμένης
  στασης· ΓιατΙ στή σκέψη, των φίλων τοΰ άραβικοΰ κό
  σμου καί ίίλλων πολλυ> παραγόντων τής δαεθνοΰς ζω
  ής, κυρΑαρχεϊ μόνιμα τ6 έρώτηρα: «ΐΠοιές άραβικές
  χώρες συινειδητοποιοΰν πραγ,ματι τον σιωνιστικό κΐν-
  δυινο καί ποιές έθελστυφλοΰν ¥ όιδκιφοροΰν συμπαρα
  σύροντας στον σλεθρο τής άδρανείας τόν ύιπολοιιπο ά-
  ραβικό κασμσ καί τούς λαούς της περιοχης»1
  Ή συνδιάοκεψη τοΰ Άμμάν, αύτό τουλάχιοιτο τό κε-
  φαλαιωδες σημεΐο πρέιπει νά τό ξεκαθαρίση. Ή συν-
  διάσκεψη τοΰ Άμμάν έχ£ΐ τις δυνατόττητες νά κατα-
  στήρει σαφές στούς πάντες δτι ό άραβιχός κόσμσς εί¬
  ναι σήιμερα μιά άιπό τίς λΐγες έναπομέινουσες έλπίδες
  τής άνθρωπόαητος άπέναντι στήν ίιμπερΐαλιαστική ά.-
  δηφαγία τοΰ σιωνισμοϋ. Άν τό κατορθωοει θά άποτε-
  λέσει μέγιστο ίστοριΐκό άρόσημσ πού θά δΐκαιώσει τόά
  ξιοθαύμαοτο άραβ^κό παρελθόν, θά έοτι6ιρα6εύσει τό
  παρόν καί θά έατενδύσει μέ πολύτιμες ύστη.ρεσ1ες τό
  μέλλον· "Οταν ό άραβικός κόσαιος συινειδηΓΤοποιήσεΐ
  τή δύναμή τού καί προσδιορΐισει την όρθή χρήρη αυ¬
  τής τής δύναμης, ή άνθρωπότη/τα θί" άρχΐσει νά έλπΐ-
  ζει....·
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-
  ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ματωμένης μουσικης Μιά σωπή. Μιά οιαΜτή τόσο φλύ
  (άρη
  Οί καννες των σπλιον
  Τα «αποφασίζομεν». Τα «διατάοοωμεν». Τα βραχνά
  κύμματα τοΰ παράνομου Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ·..
  Σιωπή...
  Οί μέρες περνοΰν σάν κουρασμένοι στρ,ατιωτες σ1Τό
  (ρυθμό τό>ν έμβατηρίων
  Σιωπή... Τα σημαντρα, οί γεπονιές της Αθήνας, ή πά
  (νοπλϊα της νύχτας
  Έδώ Πολυτεχνεϊο
  Έδω Πολυτ:εχν£ΐο
  ΤΩ, οί θύμισες, οί θυμΐσες πού γυρνάνε τούς δεϊχτες
  Ό πόνσς, ή νύχτα, οί ώρες, μουγγές. Ό ίίλιος ντρέ-
  ιπεται νά πεϊ «καλημέρα»
  Έδω Πολυτεχνεϊο
  Ή φωνή τώ,ρα βγαίνει άιπό τούς τάαρους κσΐ τρυπα τή
  νύχτα τοΰ Σαναάγο καί βουρκώνει τόν ίίλΐο τοΰ Σάν
  (Σαλβαντόρ
  Έδώ Πολυτεχνεϊο
  (ή φωνή)
  Τρέιμει τό σαΥΟνι τοΰ Διομήδη
  Έδω Πολυτεχνεϊο
  (ή φωνή.·.)
  Φόβος, δάκιρυ, τύψη, αϊμα, έλπίοα. θάνατος
  Έδώ Πολυτεχνεϊο
  Ό Φάρ,ος-
  ΑΝΤΙΟ ΕΦΗ
  Στή φοιτήτρια Έφη Ψαλτάκη
  πού χάθηκε τόσο ξαφνικά...
  Περίμενα νά μέ πάρεις τηλέ-
  φωνο νά σιινεννοηθούμε γιά την
  εξετάση τού Συνταγματικού...
  Κι αντΐ γιά την δικιά σου φωνή,
  άκουσα την κλαμμένη φωνή τής
  Δέσποινας.
  — Η Έφη... μοθ εΐπε, χωρΐς νά
  προλάβει νά τελειώσει τή φρά-
  ση της. Η Έφη...
  Άν δέν διέκρινα τόσο σπαρα-
  γμό στή φωνή τής κοινής μας φί
  λης, δέν θά τό πϊστευα...
  Όχι καλή μου φιλή. Δέν είναι
  δυνατόν νά έφυγες γιά πάντα α¬
  πό κοντά μας, ενώ περιμέναμε
  νά πάρουμε τό πτυχίο τής Νομι
  κης γεμάτες σκέψεις καί όνειρα,
  γεμάτες απογοητεύσεις αγωνΐα
  καί προσμονή.
  κεΐνο.
  'Ανοίγει λοιπόν την έγκυκλο
  τταίδεια ττού πλασσάρει καί
  «στέλνει» τό παιδι στή χώρα
  αύτη. 'Υστερα μέ κάθε σιγου
  ριά λέει:
  __ Τώρα πού θά σοΰ αγο
  ράσει ό μπιαιμτΓάις σου1 αύτό τό
  6ι6λίο νά το διαβάσεις γιατϊ
  θά ξανο—εράσω νά σοΰ κάνω|
  έρωτήισεις. Κι δν ά—αντήσεις
  σωστά θά κερδίσεις ένα ττοδή-
  λατο ή μιά σειρά βιβλιων ή έ¬
  να ταξίδι στήν Εύρωττη...
  Και ττάει λέγοντας
  Καταγγρλιίες υττάρχουν πολ-
  λές. Καί νομΐζουμε δτι κά—οί
  ος πρέπει νά άσχοληθεΤ μ' αύ
  την την περίτττωση. Ίσως άκό
  μη, καί ό κ. ΕΞσαγγελέας> γιατϊ
  τό νά τταροοσιάζεται κάποιος
  σάν ύττάλληλος Κρατικής ύττη
  ρεσίας γιά νά πουλήρει ένα 6ι
  &λιο άμφισβητούμενης άξίας, εί
  ναι τό λιγώτερο έξωφρενικό
  καί παράνομο.
  Η ΚΥΡΑ - ΚΑΤΙΝΑ
  ΚΑΙΤΟ
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
  Πρίν από λϊγες βδομάδες δη-
  μοσιεύσαμε ένα ερώτημα γιά
  τό Πολεοδομικό, σχετικά, μέ
  μιά πισϊνα πού φτιάχνεται σέ υ¬
  πό ανέγερση ξενοδοχεϊο ιδιοχτη
  χτησίας γνωστού εργολάβου,
  στήν περιοχή τής Σταλίδας.
  Απαντήση δέν πήραμε ακόμη
  Γιατϊ άραγε;
  Άς μάς πούν τελοσπάντων
  τί συμβαίνει, τί έκαναν. Γιατί
  άν δέν ήταν η πισίνα τού εργο-
  λάβου αλλά τό φτωχοκάλυβο
  (τό παράνομο) τής κάθε κυρά—
  Κατϊνας, θά μαθαϊναμε σϊγουρα
  απά τό Πολεοδομικό τί συμβαί¬
  νει.
  ΧΕΝΡΥ
  ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ
  Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  ΝΑ ΠΑΕΙ
  ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  τες: Δέν εΤναι λειβένπκο καί μέ
  σα στίς κρητικές συνήθειες ,νά
  τταίρνης τό κονάκι ενός έκλεγμέ
  νού Δεσποτη μετά α~ό μιά ά
  τταγωγή, καί μετά άττό ή-όφασι
  μΐας «ΕτΓΐτροτΓής Άγώνα». Καί
  έσεΐς Κρητικοι παπάδες πού μέ
  τόν τρό—ο σας επταναστατήσα-
  τε κατά των άποφάσεων τής
  'ΕκκλησιίΙας σκεφθεΐτε τουτο:
  Άλλο Άρκάδι (μιά καί τό ά
  ναφέρατε) καί άλλο δ,τι έκεΐ
  νες τίς στιγμές θελατε!
  "Οσο γιά τόν 'Αρχιεπίσκοπο
  Κρήτηις μόνο τουτο: "Ας πάει
  νά ξεκουραστη (καί ,νά προσευ
  ') σέ Ει»α Μοναστήρι
  ΓΡΗιΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥ-
  ΛΟΣ
  Στή φωτογραφία μας ένα χα-
  ρακτηριστκό στιγμιότυπο, λίγο
  μετά την ανακοινώση των απο-
  τελεσμάτων στίς πρόσφατες Α-
  μερικάνικες εκλογές. Ο υπό εκκά-
  λαψιν υπουργός εξωτερικών
  των ΗΠΑ κ. Χένρυ Κίσσιγκερ χά
  μογελά πανευτυχής, γιά την εκ-
  λογική νίκη τού επιστήθιου φί-
  λου τού κ. Ράναλντ Ρήγκαν. Ο
  κ. Κίσσιγκερ αυτές τίς μέρες βρί
  σκεται στήν Πορτογαλλία γιά ε-
  παφές μέ Μαύρους Αφρικανούς
  ηγέτες. Μετά την Πορτογαλϊα ο
  ανωτέρω εικονιζόμενος Υπουρ-
  γός Εξωτερικών των ΗΠΑ θά με
  ταβεί εις Χιλήν, προκειμένου νά
  συζητήσει τρέχοντα προβλήμα-
  τα αυτής τής χώρας, μέ τόν επί
  σης «κολλητό» τού κ. Πινοσέτ,
  τάν Λαοφιλή ηγέτη.
  Σέ αποκλειστική τηλεφωνική
  συνέντευξη τού στήν «Αλήθεια»
  ο κ. Κίσσιγκερ εδήλωσε ότι η Α-
  μερικάνικη Βάση Γουρνών είναι
  ένα απέραντο πτηνοτροφείο ό-
  που μεγαλώνουν τα ...περιστερά
  κια τής Ειρήνης (δΙΟ).
  Στήν φωτογραφία μας, ένα
  από τα ...περιστεράκια πού με¬
  γαλώνουν στή βάση Γουρνών.
  6ροχή.
  ΟΙ άνβρω-οι είχον ξεχυβεΐ Ι ΙΡΑΝ "" ΙΡΑΚ:
  στό λι^ιάνι γιά νά ύ~οδεχτοΰν
  τούς δικούς τους που εφταναν
  μέ τό —οστάλι, ένώ άιλλοι ά
  πλώς χάζευαν την κίνησι. Σάν
  έίδεσε τούς κάοους πλώ,ρα —
  πρΐμα τό «Άγγελικα» ρίξαν τίς
  σκαλες στά πλευρά καί σάλτα
  ραν βιαστικοί απάνω στή κου-
  6έρτα οί πρώτοι 6αστάζοι. Καί
  στό Ήράκλειο τής Κρήτης γΐνο
  νται τα ιδία, όπως καί σ' δλα
  τα λιμάνια της γής: βλαστήμι
  ες καί σπρωξιματα...
  Φορτωθήκαιμε τϋύς γυλιούς κι
  άρχίσαιμε τό κοηΐδασμα τής
  σκάλας
  — Καλημέρα Κ^ρήτη!
  ΙΑΚ. Γ.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 2
  τους — την τρίτη σέ σειρά ανή
  λέη σφαγή τού 20ού αιώνα.
  Οποιοσδήποτε τοπικάς πόλε-
  μος μέχρι σήμερα αλλού, αντιμε-
  τωπιζόταν μέ υπερβολική δόση
  κυνισμού κι απ' τούς δυό καί α-
  ποτελούσε εναλλάξ πηγή πλού-
  του γιά τόν ένα καί ηθικο'ι'δεολο
  γικής δικαίωσης γιά τόν άλλον.
  Οί δέ λαοί των αναπτυγμένων
  χωρών περιορίζονταν σέ χλιαρές
  εκδηλώσεις συγκίνηοης καί λύ-
  πης πού είναι τα ιδία ακριβώς αι-
  σθήματα πού αισθάνεται κανεϊς
  όταν βλέπει τό γλυκανάλατο ΠΕ
  ΥΤΟΝ — ΠΛΕΤΣ στήν τηλεόρα
  ση.
  Τέσσερα χρόνια στόν ίδιο
  χώρο, όλη η Φοιτητική ζωή, μ'
  όλες τίς συγκινήσεις, τίς πίκρες
  καί τίς χαρές της.
  Όλα τα περιμέναμε... όλα.
  Μανά φύγει η Έφη από κοντά
  μας, ποτέΙ
  Μάθαμε τό άγγελμα τού θα-
  νατου σου τόσο αργα, λίγες ώ¬
  ρες πρίν σέ δεχτεί γιά πάντα η
  μάννα γή, λίγο πρίν συνειδητο-
  ποιήσουμε μιά πραγματικότητα
  τόσο πικρή...
  Ούτε ένα λουλούδι δέν προ-
  λάβαμε ν' αποθέσουμε στόν τά-
  φο σου, ούτε νά ενώσουμε τόν
  δικό μας σπαραγμό, μέ κείνο των
  πικραμένων γονιύν σου. Μά σ
  έχουμε Έφη, μέσα στήν καρδιά
  μας, ζωντανή, ακαίρια μέσα
  στή θύμηση,όπως σέ γνωρίσα-
  με, όπως μοιράστηκες τίς δικές
  μας λύπες καί χαρές, όπως μοιρα
  στήκαμε τίς δικές σου. Μόνο τώ
  ρα, μέ τόν ξαφνικό θάνατό σου
  μοί- πίκρανες αγαπημενη μας φι¬
  λή. Μόνο τώρα γιά νά μάς μείνει
  η πιό πικρή θύμιση τής φοιτητι-
  κής μας ζωής...
  Εγώ, η Βούλα, η Δέσποινα, ό¬
  λες σου οί συμφοιτήτριες θά σέ
  θυμούμαστε πάντα σάν τό κο-
  ρίτσι μέ το άκακο χαμόγελο πού
  συντρόφεψε τα φοιτητικά μας
  χρόνια καί πού η κακή μοίρα δέν
  άφησε νά συντροφέψει καί την
  άλλη ζωή μας.
  ΑΜΑΛΙΑ ΨΙΛΑΚΗ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω εκτελέ¬
  σεως απαραίτητον τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη-
  θε) διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι:
  ΤΡΙΤΗ 18.Π.8Ο
  Ι. Άλτο 08.00 μέχρι Ι 6..ΟΟ οδοί: Ξενοφώντος— Βίτσι
  — Άγησιλάου — Νίδας — Ήρας ©ουκιβίδου — Δρήρου
  2. Ά~ο Ι 200 μέχρι Ι 5.00 οδοί: Κανάρη — Δημοκ,ρί
  τοα — Όδυισσέως — Καλη,σπερΐδων — καί λεωφ. Ίκάρου
  άπό Θουκιδίδου ιμέχρι γέφυρα Κατσαμπά
  ΤΕΤΑΡΤΗ' 19.11.80
  Ι. Άπό Ο8.ΟΟ μέχρι 15.00 οδοί: ©εμιστοκλέους — Έμμ.
  Τζανέ — Αριστείδου — Πλάτωνος — Τριανδρίας — Σο
  φοκλέους — Κιαστοριάς — Κασταμονίτσας — ©ερμοττυ
  λών — Άνδρέου Κάλβου, στήν όδό Κανάρη ά—ό λεωφ. Ί
  κάρου μεχρι Πιλάτωνος καί Ξενοφώντος άττό Κανάρη μέ¬
  χρι Θεμιοττοκλέους
  2. Άπό 12.ΟΟ μέχρι 15.00 Βιομηχανική Ζώνηι — Μέ¬
  σα Κατσαμπά — ιΐ 26 Σ.Μ, — ΟΤΙΕ — Άμνισσοΰ — Καρ
  τερό — Ταμττρούκ καί χωρία 'Εληά — "Ανω — Κάτω Βά
  θεια — Άνώττΐολη — ΊΕπισκοττή — Σταμνοί — Σκόττελα
  — Σγουροκεφάλι — Άϊτάνια — Μονή Άγκιαράθου Και
  νούργιο Χωριό — Γάλιττε — Γαλύφα — Σιμάρι.
  ΠΕΜΠ'ΤΉ 20.Ί 1.80
  Ι. Άττό Οβ.ΟΟ μέχρι 14.00 οδοί: Βάρνηις _ Παλιοκά
  ττα — Δρυιμη,τινοΰ — Τέρμα ©ερϊσσου στήν λεχοφ. 'Ακα
  δημίας άπό Άντιοχεΐας μέχρι Θερίσσου καί περιοχή Έρ
  γοστασίου ΑΧΐΕΚ
  2. Άπό Οβ.ΟΟ ιμόχρι 15.00 οδοί: Μεγάλου Κωνσταντΐ
  «ου — Πλάτωνος — Σκαλτσούνη — Μαραθώνος — Κα
  πττάν Μιχάλη — Κομνηνών — Ζήνωνος — Βαλσαμονέρου
  — Γράμμοι/ — 'Αραχώβης — Πύλου — 'Αχελωου καί
  όδός "Ολύμπου ά—ό Μιλτιάδου μέχρι Δωδώνης,
  ΠΑΡΑΣΚιΕΥΗ 2)1.11.80
  1. Άπό Οβ.ΟΟ μέχρι 11.00 όδός Ίτάνου άττά λεωφ. Γ.
  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ μέχρι ΜονήΊς Π,ρεβέλη,ς, 'Εθνικής Άντι-
  στάσεως καί Ρόδων άπό Ίτάνου μέχρι Μυσωνος καί λεωφ.
  Παητανδ,ρεο·* άττά λεωφ. Δημοκρατίας μέχρΐ 'Εθνικής Άν
  τιστάσεως.
  2. Άπό Οβ.ΟΟ μέχρι 15.00 Περιοχή ΚΕΚΑΤΕ και ό¬
  δός Χριστομιχάλη Ξυλούρη.
  ΣΑΒΙΒΑΤΟ 22.11.80
  Άπό Οβ.ΟΟ μέχρι 13.00 Περιοχή Άποθηκών ΔΕΗ, ά
  σδεστοποιεΐα Μαυρογιάννη, καί μάρ,μαρα Σαριτσάμη.
  Ή ίπανατροφοδότηση θά γΐνιι χωρΐς προειδβποΐη-
  οη πιθανόν καί πρίν άπΟ την άναγραφόμενη ώρα καί ώς
  έκ τούτου οί έγκαταστάσεις κσΤ τα δΐκτυα πρέπη νά θε>
  ωρούνται 6τ ιβρΐο-ονται συνεχώς υπό τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορϊύεται ή προσέγγιση στούς
  άγωγοϋς ή τα άλλο οτοιχεΐα τού δικτύου έστω κα] άν
  βρΤσκονται επί τοΰ ίδάφους.
  ΑΙΗ—ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΑΙΙΟΥ