9131

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  5ΟΟ.ΟΟΟ_ΣΤΟΛΑΙ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
  2-06
  Ι Δ Ρ Υ -Γ-Η Σ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β.' ΑΡΙΘ. 35
  ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Νοεμβρίου 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚ ΗΣ
  Είναι αναμφισβήτητον καί πανθο-
  μολογούμενον δτι τό κοινωνικόν καθε
  στώς, υπό τό οποίον μέχρι σήμερον
  έβιώσαμεν καί εξακολουθούμεν νά
  ζώμεν, νοσεΐ καί έχει ανάγκην τής
  δεούσης θεραπεΐας. Διότι δέν είνε
  θεμιτόν, ουτε χριστιανικόν, νά μαστί-
  ζεται εν μέγα μέρος τού πληθυσμοϋ
  υπό τής δυστυχίας καί μ(α μικρά με¬
  ρίς νά μήγνωρίζει πως νά διαθέση,τά
  άγαθά,τά όποΐακαλώς ή κακώς Ιχει.
  Δένεϊνε δυνατόν δίπλα είς τό μέγαρον
  τού πλουσΐου νά εξακολουθήση νά υ¬
  πάρχη ήκαλύβη ήείς τρώγλη τοΰ πτω
  χοθ. Δένέπιτρέπετσι πλέον υπό τόν
  είκοστόν αίώνα τού λεγομένου πολι-
  τισμοΰ νά υφίσταται ή μεγάλη καί
  σκανδαλώδης άνισότης μεταξύ των
  διαφόρων τάξεων.
  Είναι άνάγκη νά τεθή φραγμός
  είς την άχαλίνωτον τάσιν τής κοινω-
  νίας πρός άπεριόριστον πλουτισμόν
  καΐ δημιουργίαν τής δυστυχίας είς
  τόν λαόν.
  Εύτυχώς εσχάτως έ'χει πνεύσει άνε-
  μος άνθρωπιστικοΰ νεωτερισμοΰ καί
  εχει έμπνεύσει τούς μεγάλους άρχη-
  γούς των ίσχυρών Συμμάχων μας,ά-
  πό τούς όποίους έξαρτδται ή τύχη
  καΐ τό μέλλον τού κόσμου. Άπό τα
  αύτά ίδεώδη έμφορεΐται ό Πρόεδρος
  καΐ τα μέλη τής Πανεθνικής μας Κυ¬
  βερνήσεως.
  Ενθυμούμεθα περικοπήν τοϋ μνη-
  μειώδους λόγου τοΰ κ. Πρωθυπουρ-
  γοθ, δτι ή έπανάστασις θά γίνη έκ
  των άνω καί ούχι έκ των κάτω Διά
  τούτου ύπονοεΐται δτι ή Κυβέρνησις,
  ήτις άπαρτίζί.ται άπό έπίλεκτα μέλη
  των περισσοτέρων κομμάτων καί
  τάξεων, έ'χει είλημμένην την απόφα¬
  σιν, δπως είς τό μέλλον καί διά τής
  κοινοβουλευτικής όδοθ συντελεσθοϋν
  είς την Ελληνικήν νομοθεσίαν αί
  καινοτομίαι έκεΐναι, αί οποίαι θά ό-
  δηγήσουν τόν λαόν είς εύτυχεστέρας
  ημέρας.
  'Αλλ' άς ίδωμεν τώραποΐαι, κατά
  την αντίληψίν μας, δέον νά είναι αί
  νέαι τροποποιήσεις των οποίων έ'χο
  μέν ανάγκην διά την βελτίωσιν καί
  εύημερίον τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου.
  Διότι ημείς ό λαός κάμνοντες χρήσιν
  τΛν κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα ό-
  ποΐα μας χορηγοΰν οί Νόμοι καί τα
  Σύνταγμα τής πατρίδος μας, εχομεν
  δχι μόνον δικαίωμα άλλά καί υπο¬
  χρέωσιν νά εκφράσωμεν την γνώμην
  μας επί κάΛ ζητήματος, άφορώντος
  τόν τόπον, καί κατά μείζονα λόγον
  επί ενός τόσον ζωτικοΰ κοινωνικοϋ
  ζητήματος, άπό τό οποίον έξαρτδται
  είς τό μέλλον ή εϋημερία τοΰ λαοθ.
  Ό πληθυσμός τής Ελλάδος κατά
  μέγα ποσοστόν είναι γεωργικός καί
  έπειδή τό εδαφος, έκτός ελαχίστων
  έξαιρέσεων, είνε άγονον, πρέπει ό
  άγρότης νά τύχτ] δλως ιδιαιτέρας
  μερίμνης καί προστασίας υπό τοΰ
  Κράτους.
  Είς τό εξής δέν πρέπει νά ύφί-
  στανται μεταξύ τοϋ άγροτικοϋ πλη
  θυσμοΰ άκτήμονες. Είς τούτους δέον
  νά διανεμηθοον τα ϋπολειπόμενα με-
  γάλα κτήματα, είτε είς ιδιώτας άνή-
  κουν ταυτα είτε είς όργανισμούς. Νά
  τεθή νομοθετικός φραγμός μέχρις ω¬
  ρισμένης στρεμματικής εκτάσεως, πέ
  ραν τής οποίας νά μή έπιτρέπεται ή
  κατοχή καί εκμετάλλευσις γής. Νά
  περιορισθή ή άσκησις των γεωργικών
  έκιχειρήσεων μόνον είς τούς άποκλει
  στικώς άσχολουμένους μέ την γεωρ
  γΐαν. Διά τοθ τρόπου τούτου θά παύ¬
  ση ή οκανδαλώδης έξάπλωσις των
  άστών έπαγγελματιών, υπό ^ τύπον
  έπενδΰσ3ως χρήματος, είς τό έδαφος
  τί)ς ύπαίθρου, τό οποίον δικαιωματι-
  κώς άνήκει είς τάν άγρότην καί μό¬
  νον είς αυτόν. Νά θεσμοθετηηθοθν
  οργανισμοί έπεξεργασίας καί έξαγω-
  Ύής των γεωργικών προϊόντων, κατά
  τρόπον άποκλεΐοντα τοθ λοιποθ την
  διενεργουμένην εκμετάλλευσιν είς
  βάρος του γεωργοθ. Τό ένδιάμεσον
  εμπόριον γεωργικών προϊόντων είβ
  τώ άοτικά κέντρα νά παύση άπό τοθ
  νά έκμεταλλΐτύεται κσί τόν παραγω
  γύν καί τόν καταναλωτήν. Τό τοιού¬
  τον θά επιτευχθή διά τής ιδρύσεως
  πρατηρίων καί συνεργατικών, έκ των
  οποίων θά προμηθεύεται ό αστικάς
  πληθυσμός τα άναγκαιοθντα είς αυ¬
  τόν.
  Παραλλήλως πρός τόν γεωργικόν,
  δέον νά προασπισθή καί ό λοιπός έρ-
  γαζόμενος κόσμος είς τα άστικά κέν
  τρα άπό οίασδήποτε φύσεως εκμετάλ¬
  λευσιν. Νά έξυψωθή τό βιωτικόν επί¬
  πεδον τοθ έργάτου δι' ύποχρεωτικοΰ
  καθορισμοΰ κατωτάτου όρίου τιμής
  ήμερομισθίου, δι' έπιτροπής είς ήν νά
  συμμετίχη καί άντιπρόσωπος τής
  οργανώσεως τού. Νά κατασκευα-
  σθοϋν έργατ,τικά ύγιεινά σπίτια ώστε
  νά παύση τοθ λοιπού ό έργάτης νά
  κατοική είς ανθυγιεινάς τρώγλας
  Νά ενισχυθή καί έπεκταθή ό θε
  μός των κοινωνικών άσφαλίσεων
  δαπάναις τής έπιχειρήσεως, ώστε ί
  άσφαλιζόμενος κόσμος νά εχ- κα
  αΰτός τό δικαίωμα νά άναπαυθή κα
  νά άσθενήστ), χωρίς κίνδυνον τής υ
  γείας ή τής ζωής τού. Άποχωρών
  δέ τής εργασίας λόγω ήλικίας ή α¬
  σθενείας νά έχη εξησφαλισμένην ά-
  ξιόλογον σύνταξιν. Νά έπεκταθή ή
  κοινωνική πρόνοια, δι "ιδρύσεως νέων
  συγχρονισμένων ίδρυμάτων, πρός
  περίθαλψιν, ανάπαυσιν καί άναψυ-
  χήν των εργαζομένων τώξεων.
  Είς την νέαν μεταπολεμικήν κοινω¬
  νίαν δίκαιον είναι δπως δοθή ή άνά-
  λ,ογος θέσις καί είς τούς εργάτας
  τοϋ πνεύματος·,οΐτινες, ώς άποτελοϋν
  τες την ήγέτιδα τάξιν, θά εχουν έ-
  τός των δικαιωμάτων τής πνευματι-
  κής των ϋπεροχής καί τάς άναλό-
  γους υλικάς άνέσεις.
  Τό εμπόριον καί ή βιομηχανία δέ¬
  ον νά περιορισθούν είς τα δρια έκεΐ
  να, τα όποΐα θάτούς καθορίση ή νέα
  τάξις πραγμάτων. Αί μεγάλαι βιομη-
  χανίαι πρέπει νά έθνικοποιηθοΰν.
  Όλα τα κέρδη τοθ πολέμουνά κτυπη-
  θοΰν διά βαρείσς φορολογίας ή νά κσ
  τασχεθοθνν. Αί τράπεζαι νά κρατι-
  κοποιηθοΰν, ά υλοποιούμενης "τής πα-
  ροχής πιστώσεων καί μέ χαμηλόν τό
  κον είς πάντα εχοντα ανάγκην.
  Νά τροποποιηθή τό κληρονομικόν
  δικαίωμα, άποκλειομένων δλων των
  άλλων βαθμών συγκενείας πλήν των
  τέκνων. Έκ των τέκνων δέ θά κλη-
  ρονομοΰν έκ τής έπιχειρήσεως μόνον
  τα έργόζόμενα έν αυτή. Επί πάσης
  άλλης κληρονομίας θά ΰπεισέρχεται
  ώς κληρονύμος αύτο τουτο τό Κρά
  τος, όπερ έκπροσωπεΐ τό σύνολον
  Διά των τελευταίων τούτων μέ
  τρών θά αύξηθοθν τεραστίως αί πρό
  σοδοιτοθ Κράτους, διά νά δύναται
  νά άντεπεξέρχεται δεόντως είς τάς
  Ρ. Α.Ρ.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕηΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝ Α
  Άπό την έπίσημη ϊκθεση τοθ 'Υττουργείου Άεροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έτιιθέσεις κατά τής Γερμανίας
  'Υττό γοΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΣΤΑ Σ,ΤΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΐΧΗΣ
  Ή Βρέστη υπέστη τριάντα τέσσερης
  έπιδέσεις άπό Βρεττανικά βομβαρδι
  στικά μεταξύ τής 1ης Αύγούστου 1941
  καί τής -12ας Φεβρουαρ. 1942. Την ή-
  μέρα αυτήν, λΐγο μετά τίς 11 π. μ έ-
  φδασε στήν Διοίκηση βομβαρδιστικων
  ή είδησις δτι τό «Σάνχορστ», τό «Γκνά
  ϊζενάου» καί τό «Πρίντς—"ΟΙγκεν».
  συνοδευόμενα άπό άντιτορπιλλικά, κα-
  νονιοφόρους καί άεροπλάνα μαχητικά
  καί βομβαρδιστικά, έπλεαν πρός τα
  στενά τής Μάγχης Δέν ύπήρχε άμφι
  6ολία ότι οί Γερμανικές αύτές ναυτι
  κές μονάδες κατευδύνοντο πρός λι-
  μάνι Γερμανικό. 'ϋ Διοίκησις βομβαρ
  διστικών πήρε άμέσως τα κατάλληλα
  μέτρα γιά νά συνεργασδή μέ τό
  Ναυτικό την καταβύδιση ή τόν άκρο-
  τηριασμό τού έχδρού Ή έπιχεΐρηση αυ¬
  τή ήταν δύσκολη, καί μόνο έν μέρει
  είχαν διαλέξει την κα-
  έπέτυχε.
  Οί Γερμανοί
  τάλληλη ώρα μέ μεγάλη προσοχή καί
  οί μετεωρολογικές τους ύπηρεσίες εϊ-
  χαν μελετήση τόν καιρό πολύ καλά.
  Καί ό καιρός πού διάλεξαν ήταν όλο-
  σδιόλου άκατάλληλος γιά βομβαρδι-
  στική δύναμη τής οποίας ό στόχος
  προχωροϋσε μέ μεγάλη ταχύτητα. "Ο-
  λο τό διάστημα πού τα έχδρικά πλοϊα
  βρισκόνταν έντός τής άκτΤνος ένερ
  γείας των βομβαρδιστικών ή Μάγχη
  ήταν σκεπασμένη μέ πυκνά σύννεφα,
  όπως ήταν καί ή εϊσοδος στήν Βόρειο
  Θάλασσα.
  ΟΙ καιρικές συνδήκες δημιούργησαν
  δυό προβλήματα τό ένα πολύ δύσκο
  λο καί τό άλλο σχεδόν άνυπέρβλητο.
  Ήταν άνάγκη πρώτα νά βρεδοΰν τα
  έχδρικά πλοΤα. Ή όρατότητα ποτέ δέν
  έφδανε περισσότερο άπό 2000 γιάρ-
  δες πολλές φορές οϋτε τό μισό, καί
  την περισσότερη ώρα ήταν μηδέν. "Ω-
  στε καί στ'ις πιό εύνοϊκές στιγμές ό
  βομβαρδισμός άεροπλάνου πού πετοϋ
  σε μέ ταχύτητα 200 μιλΐων την ώρα
  δέν εϊχε παρά μόλις 20 δευτερολεπτα
  καιρό γιά νά βρή τα πλοΤα καί νά ρίξη
  τίς βόμβες. Αυτή ήταν καί ή μόνη δυ-
  σκολίσ. Τα σύννεφα ήταν καΐ πυκνά
  καί ξαπλοομένα σέ μεγάλη έκταση καί
  έφδαναν ϊσαμε 20 0 πόδια επάνω άπό
  την έπιφάνεια τής δαλάσσης, κάπου—
  κάπου δέ μόνο 7Γ0 πόδια Βόμβες πού
  διαπερνοϋν δωρακισμό δέν μποροϋν
  οΰτε άπό τό έν ϋψος οϋτε άπό τό όλ-
  λο νά πάρουν την ορμήν πού χρειάζε-
  ται γιά νά διαπεράσουν τό σκάφος πο-
  λεμικοϋ τέτοιες βόμβες δέν μποροϋ-
  σαν νά χρησιμοποιηδοϋν.
  (Συνεχίζεται)
  μεγάλας ύποχρεώσεις αί οποίαι μετα
  πολεμικώς θά τό βαρύνουν.
  Έν γένει δέ πρέπει νά ληφοΰν δ-
  λα τα ένδεδειγμένα μέτρα ώστε νά
  παρεμποδισθή είς τό μέλλον ό ύπερ-
  βολικός πλουτισμός, τιθεμένου ποσο-
  τικοθ όρίου περιουσίας, τό οποίον
  νά μή έπιτρέπεται νά υπερβή κανείς.
  Διότι είναι παραδεδεγμένον, δτι, δ-
  τανείς μίαν κοινωνίαν δέν ύπάρχουν
  μεγάλαι περιουσιακαί διαφοραί, τότε
  καί τό κοινωνικόν σύνολον εΰημερεΐ
  Διά των καινοτθμιών τούτων φρο-
  νοθμεν, δτι είναι δυνατόν νάάπονε-
  μηθή Κοινωνική Δικαιοσύνη, τής ο¬
  ποίας έχομεν ανάγκην υπέρ ποτε άλ¬
  λοτε.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  Η ΖΩΟΚΛΟΠΗ
  Τοΰ κ. Ν. ΚΟΥΒΙΔΗ Δικηγόρου.
  Ή μεγαλυτέρα πληγή τής κτηνθ'
  τροφίας είναι ή ζωοκλοπή εκδηλου¬
  μένη κυρίως «νίς τα όρεινά μέρη ότής
  Ελλάδος καί είς πολλάς περιφερείας
  τής Κρήτης.
  Ή μάστιξ αυτή συντελεί είς την
  μείωσιν τής κτηνοτροφίας γΐνεται δέ
  μεγάλη καταστροφή κυρίως των αί-
  γοπροβάτων. Ή ζωοκλοπή μέ την
  έκτασιν την οποίαν έλαβε κατά τό
  διάστημα τής Γερμανοΐτα^ικής κα·
  τοχής τής Κρήτης, δέν έζημίωσε μό¬
  νον τούς κτηνθτρόφους άλλά καί την
  Εθνικήν Οίκονομίαν.
  Λαμβανομένης ϋπ' δψιν τής όμαδι-
  κής καταστροφής υπό των Γερμανών
  καί Έλλήνων γκεσταμπιτών των αί-
  γοπροβάτων των καταστραφεισών
  περιφερειών, τής έπιτάξεως των
  βοών καί τής καταστροφής των ϊπ
  πων ήμιόνων λόγω τοθ πολέμου ^ι
  μείωσις τής κτηνοτροφίας είναι πάρα
  πολύ μεγάλη. Παρίσταται όθεν άνάγ-
  ;η δπως αί τοπικαί αρχαί τής νήσου
  .άβουν άμεσα καί σκληρά μέτρα έ
  ναντίον των ζωοκλεπτών, διότι έν
  έναντία περιπτώσει ή κτηνοτροφία
  θά εκλείψη πρός ζημίαν τής τοπικής
  φερε άπό τούς ζωοκλέπτας τόσον
  ώστε οί φιλήσυχοι άνθρωποι άπεγοη-
  τεύθησον έπειδή έβλεπον δτι ή κα-
  τηγορία αυτή των κακοποιών έπρο
  στατεύετο άπό τούς έλληνας γκε-
  σταμπιτας. ΟΙ ίσχυροί αύτοι προστά-
  ται έδέχοντο τα πλούσια δώρα των
  άλλά καί τής καθόλου Έθνικής Οί-
  κονομίας.
  Οί κ κ Νομάρχαι, Είσαγγελεΐο, Δι
  οικηταί Χωροφυλακής πρέπει νά κι·
  νήσουν τούς ίσχύοντας νόμους περί
  ζωοκλοπής καί νά ζητήσουν δπως
  θεσπισθοΰν αύστηρότερα μέτρα κατά
  των ζωοκλεπτών. Έπικροτοθμεν τάς
  όρθάς σκέψεις τοθ κ. ΣτρατιωτικοΟ
  Διοικητοΰ τής νήσου όστις δι' άνα
  κοινώσεώς τού πρός τόν Κρητικόν
  λαόν καυτηριάζει τούς είδεχθεΤς ζω¬
  οκλέπτας
  Οί κτηνοτρόφοι μας καί όλόκληρος
  ή κοινωνία ησθάνθη μεγάλην χαράν
  καί ανακούφισιν διότι ό Στρατηγός
  κ. Παπαδάκης ύπήγαγεν την έκδίκα
  σιν των άδικημάτων τής ζωοκλοπής
  είς τα έκτακτα Στρατοδικεΐα.
  Ωσαύτως ό κ. Στρατηγός πρέπει
  νά εισηγηθή δπως ή Έθνική Κυβέρ¬
  νησις λάβη προστατευτικά μέτρα
  υπέρ των κτηνοτρόφων διότι ή συμ-
  παθής αυτή τάξις προσέφερεν άνε-
  κτιμήτους υπηρεσίας είς τόν Εθνι¬
  κόν άγώνα, άλλά καί διότι, διά των
  προστατευτικόν μέτρον θά συντελέ¬
  ση τό Κράτος είς την αύξησιν τής
  κτηνοτροφίας πρός γενικήν ωφέλειαν
  τοθ λαοϋ μας. Πρό παντός δμως πρέ-
  πει νά παύσουν αί έπεμβάσεις των
  παραγόνταν καί νά μή ύποστηρίζων-
  ται οί έχθροί τοθ ζωτικοθ σύτοθ κλά-
  δου τής Έθνικής μας Οίκονομίας.
  Κατά τό διάστημα τής μαύρης
  σκλαβιας δλη ή ΰπαιθρος χώρα ύπέ·ι
  ζωοκλεπτών ύπεστήρζιον αύτούς φα
  νερά άρκεΐ νά εγίνοντο δργανα τους
  οδτοι δέ μετεβάλλοντο είς προδότας
  καί ούτω διττώς εβλαψαν τόν τόπον.
  Ή εύθύνη ωρισμένων αρμοδίων διά
  την πάταξιν των ζωοκλεπτών επί
  Γερμανικής κατοχής είναι είς τούς
  κτηνοτρόφους γνωστή διότι άν καί
  είχον την δύναμιν νά τούς κτυπή-
  σουν τουναντίον συνειργάσθησαν
  μετ" αυτών καί τοιουτοτρόπως τούς
  ένεθάρρυναν είς τό καταστρεπτικόν
  έργον των. Οί κτηνοτρόφοι ήναγκά-
  ζοντο οσάκις άνεκάλυπτον τούς δρά-
  στας τής κλοπής των ποιμνίων των
  νά δέχωνται συμβιβαστικας λύσεις
  αί οποίαι ήσαν είς βάρος των διότι
  εγνώριζον δτι οί ζωοκλέπται υπέστη-
  ρίζοντο άπό τούς γκεσταμπίτας εάν
  δέ δέν έδέχωντο διέτρεχεν κίνδυνον
  καί ή ζωή των.
  Τόσον πολύ είχον άποθρασυνθεΐ
  οί ζωοκλέπται ώστε είς τάς παρα
  κλήσεις των παθόντων δπως τούς
  άποδώσουν ολίγα αιγοπρόβατά άπό
  τα κλαπέντα άπήντων είρωνικά δτι
  έκαμαν λάθος πού δέν έ'κλεψαν καί
  τούς ίδίους. Είναι καιρός πλέον τώ
  ρα ποθ ό άνεμος τής ελευθερίας
  έπνευσεν είς την μεγαλόνησον νά
  σταματήση ή άτιμος δράσις των ζω
  οκλεπτών. Πρέπει νά γίνη σταυρο-
  φορία ολοκλήρου τής κοινωνίας κατά
  τής κατηγορίας αυτής των έγκλημα-
  τιών διότι καταβιβάζουν τόν πολιτι
  σμόν τοθ τόπου γίνονται αΐτιοι φό-
  νων, άντεκδική<ίεω.ν καί άλλων σο- βαρών άδι,κημάτων, γενικά δέ βλά- πτουν την Εθνικήν Οίκονομίαν καί διαταράσσουν την ομαλήν κοινωνι¬ κήν ζωήν. Τελευτών πιστεύω δτι ή καταδίω ξις των ζωοκλεπτών υπό είδικών α¬ ποσπασμάτων, ή έπιβολή αύστηρών κυρώσεων υπό των έκτάκτων στρα- τοδικείων θά σταματήσΓ| την δράσιν των καί ή έναπομείνασα κτηνοτροφία θά αυξηθή πρός μεγίστην ωφέλειαν τοθ ΚρητικοΟ λαοΰ, ] ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Ηράκλειον Κυριακή 26 Ν)βρίου 1944 ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΙ,ΕΣ Τ ό Αγγλικόν ραδιόφωνον μετέδωσε δηλώσεις τοϋ Τΐτο κατά τάς οποί¬ ας ό Γιουγκοσλαθος στρατάρχης ά- ποσκοπεϊ είς την ίδρυσιν αύτονόμων Πολιτειών είς ιά κρατίδια έξ ών ά- πετελέσθη ή προπολεμική Γιουγκοσ¬ λαυία υπό μίαν κεντρικήν Συμπολι· τείαν. Ό ί'διος οτρατάρχης φέρεται δηλώσας δα αποβλέπει είς στενο· τάΐηνκαί φιλικήν συνεργασίαν μετά τής Βουλγαρίας. Τό σύστημα κατά τό οποίον θέλει διακυβερνηθή μετα- πολεμικώς ή Γιουγκοσλαυία, ζήτημα καθαρώς εσωτερικόν, ένδιαφέρει την Έλλάδα μόνον άπό τής απόψεως τοΰ καλοΰ ένδιαφέροντος γειτόνου καί φίλου πρός γείτονα καί φίλι ν Όσον άφορά τάς φιλικάς μέ την Βουλγαρίαν σχέσεις, παρ* δλον δτι ουδόλως είμεθα βεβαιοί περί τοΰ άν καί κατά πόσον αί έν προκειμένον ά- πόψεις τοΰ Τΐτο συμπίπτουν μέ τάς άπόψεις τοΰ ΣερβικοΟ λαοθ θά είχα¬ μεν νά παρατηρήσωμεν δτι μ(α τοι¬ αύτη προσέγγισις θά ήτο άν δχι άλ¬ λο τουλάχιστον πρόωρος καί άκαι- ρος δεδομένου δτι τόσον είς τα Σερ- βικά έδάφη δσον καί είς τα Έλληνι- κά τα μόλις έκκενωθέντα άπό τούς Πρώσσους αύτούς τής Άνατολής είναι άκόμη πσσιφανή τα σημεΐα τής Βουλγαρική^ βαρβαρότητος. Έν πά- σει περιπτώσει άσχέτως τοϋ τί θά πράξουν καί τί δέν θά πράξθυν οί Γείτονές της, ή Ελλάς δέον τσχύ- τατα νά άνασυγκροτηθή είς Κράτος Έθνΐκώς ισχυρόν. Ιδού ποίον πρέπει νά είναι τό δνειρο παντός άληθινοΰ Έλληνος! ΟΙ... ΣΚΟΠΙΜΟΙ ΠΓΡΟΒΟΛΤΙΜΟΙ Μερικοί—εύτυχώς έλάχιστοι—όπλο φόροι αύτοτιτλοφορούμενοι «άν- τάρτες» συνεχίζουν πσρά τάς αλλε¬ παλλήλους καί αυστηράς άπαγορεΰ- σεις νά πυροβολοΰν άνά την πόλιν καί κυρίως είς τάς έξωθι αυτής συ¬ νοικίας, "ίσως δέ διά νά μην έμπΐ· πτουν είς την κατηγορίαν των ά- σκόπως πυροβολούντων,οί κύριοι οθ- τοι βάλλουν τελευταίως κατά... στό· χων ώς επί παραδείγματι κατά των μονοτήρων των ήλεκτρικών καλωδί- ών καταστρέφοντες άσυνειδήτως τό ηλεκτρικόν δίκτυον,πραγμα πού μπο· ρεΐ νά στοιχίση καΐ θύματα δεδομέ¬ νου δτι είς πολλάς περιπτώσεις διά των καταστρεφομένων καλωδίων δι- έρχεται ρευμα ύψηλής τάσεως. Δέν είναι δυνατόν νά φροντίσουν οί άρ· μόδιοι νά άποστείλουν τούς «γενναί- ούς» αύτούς άν δχι είς τάς φυλακάς τουλάχιστον είς τα χωρία των νά ή· συχάσωμεν; ΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΓ ΡΟΜΗΟΓ-.. Κατά τάς δοξασίας των οίκονομο- λόγων δλου τοΰ κόσμου μία πόλις έστω καί άν δέν είναι μεγαλούπο- λις δπως π. χ. τό Ηράκλειον εΐνσι αδύνατον νά ζήση. έστω καΐ μίαν στιγμήν χωρίς μέτρον άνταλλαγής, χωρίς νόμισμα δηλονότι. Άν δέν ά- πατώυ,εθα έν τούτοις ημείς στερού¬ μεθα άπό εϊκοσι ημερών καί πλέον οιουδήποτε νομίσματος καί δμως ά¬ κόμη δέν άπεθαναμεν. Εάν λοιπόν τό κριθάρι, τό στάρι καΐ τό έλαιον δέν άποτελοϋν νόμισμα,καί δέν ϋπάρ- χει άμφιβολία πώς δέν άποτελοθν, τότε ή αί δοξασίαι των οίκονομολό- γων είς τό ζήτηυα αΰτό είναι λαν- θασμέναι, ή ημείς οί ρωμηοί έχομεν τοιαύτας ίκανοτητςχς, οστε καί έδώ κατωρθώσαμεν νά ανατρέψωμεν θε· μελι^δεις αρχάς καί κανόνας. Πρός ηθικήν τουλάχιστον ικανοποίησιν μας διά την πεΐνα, την κατάντια καΐ τό χάλι μας, άς παραδεχθώμεν τό δεύ¬ τερον. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Σχετικώς μέ την «μάχην» την διε· ίξαχθεΐσαν πρό ολίγων ημερών υπό μιας «οργάνωσις» τής πόλεώς μας 6- Ν το άτο βα άπο / ό· |«ττρατο ίΐβίτών ί ν μέ την >ναρ(ου
  ραφίαν
  υπο
  γλώσ-
  ΤΊΜΗ ΦΥΛΛΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Κυριακή 26 Ν)βρ(ου 1944
  Η ΣΤΡΑΤ1ΩΤΙΚΗ Δ)Σ1Σ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡ)Σ1Ν
  'Η ΣτρΛΧΐωτική Διοίκησις Κρήτης
  απέστειλε την κατωτέρω τηλεγραφι¬
  κήν αναφοράν πρός ιόν κ Παπαν
  δρέου:
  «Παντελής έλλειψις τροφίμων ι¬
  δία είς κατεχομένηγ περιοχήν παρώ
  έχθροΰ Στόπ. Είς πόλιν Χανίων τό
  παν ένεκρώθη Στόπ.Πληθυσμός άντι-
  μετωπίζει θάνατον έκ πείνης. Κατά¬
  στασις τραγική μή έπιδεχομένη άνα-
  ναβολήν. Λαός Κρήτης περισσότερον
  πληγείς, περισσότερον άγωνισθείς,
  θεωρεΐται έγκαταληφθεΐς παρά Κυ¬
  βερνήσεως Κατάστασις ύπαίθρου ού
  χί καλυτέρα. Συγκεντρωθέντες έ'νο-
  πλοι έξήντλησαν τό παν. Λαός πιε
  ζόμ*νος άγανακτεϊ. Ούδεμΐσ απάν¬
  τησις είς επανειλημμένας τηλ)κάς
  άναφοράς. Ποιοΰμαι έκκλησιν έκδη
  λωθε.ϊ ενδιαφέρον δι* άπαλλαγήν κα-
  τεχομένου τμήματοςάπό εχθρόν καί
  άμεσον ενίσχυσιν πληθυσμοΰ είς τρό-
  ψιμα.
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 'Υποστρ)γος
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ
  κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Επί τής ανωτέρω άναφορας ό κ.
  Παπανδρέου απήντησε ώς κάτωθι:
  Στρατηγόν Παπαδάκην Κρήτην.
  Τα τηλεγραφήματα καί αίτήσεις
  σας εξετάζομεν. Αί σκέψεις τής ε¬
  λευθέρας Ελλάδος στρέφονται μέ
  πόνον πρός την ήρωϊκήν γωνίαν τής
  Κρήτης ήτις ΰποφέρει υπό την εχθρι¬
  κήν κατοχήν. Μελετώμεν δλας τάς
  δυνατότητχχς πρός εξεύρεσιν μέσων
  πρός αποστολήν τό ταχύτερον δυ¬
  νατόν βοηθείας καίέφοδίων. Αί Βρετ
  τανικαί Άρχαίσοβϋτρώς μελετοΰν τόν
  καλύτερον δυνατόν τρόπον διά νά
  βελτιώσουν τα δεινά σας έφ' όσον ό
  εχθράς μένει είς την Κρήτην. Ή Έλ
  ληνική Κυβέρνησις καί οί Σύμμαχοι
  φροντίζουν νά φέρουν τό ταχύτερον
  βοηθείας Μή χώνετε τό θάρρος σας
  Δέν θά σάς έγκαταλείψωμεν.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Ό πολιτικάς σύμβουλος καί άνα
  πληρωτής τή έντολή τοΰ Πολιτ. Κυ-
  βερνητικοΰ Άντιπροσώπου Κρήτης
  εξέδωκε ανακοίνωσιν διά τής οποί¬
  ας ούδεμία άναβολη πρόκειται νώ
  νά δοθή είς τό ζήτημα τής ενάρξεως
  των μαθηματων καί δτι άιταντα τα
  έκπαιδευτήρια τής έλευθερωθείσης πε
  ρι*ερείας τής Κρήτης δέον νά προ-
  χωρήσουν είς τό έργον των. Ή ό-
  μαλή λειτουργία καί πρόοδος των
  έκπαιδευτηρίωντής Νήσου—γράφει ή
  έν λόγω ανακοίνωσις—αποτελεί έθνι
  κήν ανάγκην καί υποχρέωσιν. Διδά-
  σκαλοι καί διδασκόμενοι, γονεΐς καί
  κηδεμόνες, όφείλουν νά συνδράμουν
  πρός τοθτο, έντείνοντες τάς προσπα
  θείας των, ώστε νά .εξέλθωμεν άπό
  την άπαιδευσΐαν είς την οποίαν κα-
  τεδίκασαν την Εθνικήν Ένότητα τα
  δεινά τής δουλείας.
  ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ
  ΤΑ ΝΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  Κατ' ανακοίνωσιν τής Στρ. Διοι¬
  κήσεως Ηρακλείου ή αφιχθείσα χθές
  είς την πόλιν μας Αγγλικη Άποστο
  λή εκόμισεν τα νέα νομίσματα τα ό-
  ποΐα θά τβθώσι τό ταχύτερον είς κυ¬
  κλοφορίαν. Ταυτα άποτελοθνται ά¬
  πό Έλληνικά νομίσματα τής δραχ-
  μής καί Άγγλικάς (Στρατιωτικάς)
  λίρας καί λοιπάς ϋποδιαιρέσεις.
  ναντίον των κοριτσιών προσκοπίνων
  μας εξεδόθη χβές, άν καί λιγάκι κα-
  θυστερημένον, καί ετοιχοκολλήθη τό
  κατωτέρω .. επίσημον ανακοινωθέν:
  «Σύμφωνα μέ διαταγές τής Όργά-
  νωσΐς μας τα άτρόμητα παλληκάρια
  μας έπιτεθήκανε σέ εύρύ μέτωπο
  μέ δακρυογόνα άέρια ένάντια στίς
  φασιστοπεμτοφαλαγγίτισσες δεσποι-
  νίδες τού Προσκοπισμοϋ καί τα κά-
  μανε.,.μαντάρα. "Υστερα άπό την ε¬
  πίθεσιν τα τμήματά μας άποσυρθή-
  κανεμέ μεγάλη τάξι».
  Αύτό είναι τό ανακοινωθέν Άλλά
  ημείς επληροφορήθημεν επισήμως δ¬
  τι τα άτρόμητα παλληκάρια πού άρ-
  χίζουν τό λαμπρόν των στάδιον μέ
  πόλεμον κατά των δεσηοινίδων, έ¬
  καμαν λάθος καί άντί νά πετάξουν
  δακρυογόνα έ"ρριξαν...'γελοιογόνα άέ
  ρια, άλλως δέν έξηγεΐται τό πώς δχι
  μόνον οί Προσκοπίνες, άλλά καί ό
  κόσμος ό οποίος έπληροφορήθη τα
  τής «μάχης» δέν μποροθν νά κρατή-
  σουν τα γέλοια τους... Άν τό τοιού¬
  τον είναι άληθές συνιστώμεν νά ε¬
  παναληφθή τό... κατόρθωμα! Έχομεν
  τόσην ανάγκην άπό γέλοια σήμερον
  πού άργοΰν τα θέατρα, οί κινηματο-
  γράφοι καΐ ρί... κσραγκιόζηδες!
  ΕΙΣ ΤΙ ΠΟΣΟΝ ΑΝΗΡΧΟΝΤΟ
  ΤΑ ΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΗΙΣΜΑΤΑί
  Κατά πληροφορίας μας τό κομισθέν
  χθές ποσόν των νέων χαρτονομισμά-
  των άνέρχεται είς δέκα έκατομμΰ-
  ρια "Ελληνικάς δραχμάς καί είς εΐ-
  κοσι έκατομμύρια Άγγλικάς στρατι
  λίρας
  Ό τρόττος καί ό χρόνος τής κυκλο
  φορίας των νέων χαρτονομισμάτων
  θά κανονισθωσι κατόπιν συνεννοή¬
  σεως τοΰ Στρ. ΔιοικητοΟ Κρήτης καί
  τοθ Διευθυντού τού ενταύθα Ύποκα-
  ταστήματος τής Τραπέζης τής Ελ¬
  λάδος.
  ΑΥΣΤΗΡΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
  ΤΗΣ ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚ)ΩΣ ΗΡΑΚΕΙΟΥ
  Έττειδή παρά τάς έπανηλλειμένας
  διαταγάς τής Στρ. Διοικήσεως Ηρα¬
  κλείου έξακαλουθοθν διάφοροι έ'νο-
  πλοι τάς διαρπαγάς διαφόρων άντι
  κειμένων άπό οικίας πολιτων, τάς
  ερεύνας, τούς έκβτασμοϋς καί τάς
  κακοποιήσεις ό κ. Νάθενας εξέδωκε
  αόστηροτάτην γενικήν διαταγήν διά
  τής οποίας άπαγορεύει είς οιονδήπο¬
  τε ένοπλον νά προβαίνει είς τάς α¬
  νωτέρω ενεργείας άνευ έγγράφου
  διαταγής τής Σ, Δ. Η. καί άνευ πα·
  ρουσίας όργάνου Χωρ)κής.
  Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
  Κατόπιν διαταγάς τοϋ Στρατιωτι
  κου Διοικητοΰ Κρήτης όρίζεται δτι ή
  άμοιβή παρά πάντων των έν τή μή
  κατεχομένη περιοχί} της νήσου έλαιο
  τριβείων ή έλαιοπιεστηρίων όρίζεται
  είς 1)10 τής παραγομένης ποσότητος
  ελαίου.
  Ή Διοίκησις καί αί ύποδιοικήσεις
  χωρ)κής διετάχθησαν νά παρακολου-
  θήσουν την εκτέλεσιν τής ώς άνω
  διαταγής, τής Στρατιω ιχής Διοική¬
  σεως Κρήτης προτιθεμένης νά έλέγ-
  ξη επί }αίσχροκερδεία τούς μή συμ-
  μορφουμένους.
  ΟΓ ΑΤΥΧΗΣΑΝΣΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ
  Καλοΰνται τα μέλη τού έν Ηρα¬
  κλείω τμήματος τής Πανελληνίου Ε¬
  νώσεως 'Ατυχησάντων Έμπόρων καί
  Βιομηχάνων την 29 Ν)φίου 1944 ημέ¬
  ραν Τετάρτην καί ώραν 10 π. μ. είς τα
  γραφεΤα τοϋ Έμπορικοϋ καΐ Βιομηχανι-
  κοϋ ΈπιμελητηρΙου Ηρακλείου.
  (Έκ τοϋ ΓραφεΙου)
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων "Αρχαιρεσιών τού Συλ-
  λόγου Μεσιτών Εγχωρίων Προιόντων
  εξελέγησαν οί κάτωθι
  Πρόεδρος Ανδρ Μανουράς 'Αντι-
  πρόεδρος Δ. Καααπάκης, Γ. Γραμ. Κ
  Γερμακόπουλος, Ταμ Ήρ Σημαιάκης,
  Σύμ6 Γ Ιορδανίδης, Κ Μαλιωτάκης,
  Δ Λιάκουρης
  ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ
  ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Προσκαλοΰνται άπαντες οί άνάπη
  ροι καί τα θύματα πολέμου οΐτινες
  είχον έγγραφή μέχρι τί)ς 17—11—44
  είς τόν Σύλλογον Άναπήρων καί
  Θυμάτων Πολέμου δπως προσέρχον
  ται μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός
  άπό τα γραφεΐα τοθ Συλλόγου πρός
  παραλαβήν τής άναλογούσης αυτοίς
  ποσότητος άλατος.
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΑΤΑΓΗ
  Ή Ζωοκλοπή έξακολουθεΐ ώς πυ"
  ορροοΰσα πληγή νά μαστίζη, τούς
  κτηνοτρόφους έν τή 'Υπαίθρω.
  Έπειδή εΐμαι άποφασισμένος νά
  Γτροστατεύσω μέ δλας μου τάς δυνά¬
  μεις την κτηνοτροφίαν, άφ' ενός μέν
  διότι οί κτηνοτρόφοι μας, προσεφέρον
  είς τόν Εθνικόν άγωνα αφάνταστον
  θετικήν βοήθειαν, άφ' ετέρου δέ απο¬
  τελεί σοβαρόν παράγοντα έν τή Έ-
  θνική οίκονομία.
  Πρός τούτοις άνακοινΰ πρός πάν¬
  τας, 8τι οί ζωοκλέΐτται θά τυψεκίζον·
  ται είς τόν τόπον ένθα διέπραξαν τό
  άδίκημα
  Άλλά πρός σύλληψιν καί εξακρί¬
  βωσιν των δραστών έκάστης ζωοκλο-
  πής, οί κτηνοτρόφοι, ίνα μή χάσουν
  την εκτίμησιν των άρχηγών άνταρ
  τικων όιαάδων, ούς πολλαπλώς έξυ-
  πηρέτησαν είς τόν άγώνα κατά τοθ
  έχθροθ, άλλά καί ϊνα μή διωχθοΰν
  ώς συνεργοί καί ώς άποκρύπτσντες
  τούς ζωοκλέπτας, ένουν ηθικήν καί
  νομώ υποχρέωσιν, δπως άναφέρουν
  αυτούς είς τάς Στρ. Ύποδιοικήσεις
  Ύπαίθρου διά τόν άνευ καθυστερή-
  σεως τυφεκισμοθ των βάσει τού έν ί-
  σχύει νόμου Δ. Σ. Θ. έν Κρήτττ, περί
  καταστάσεως πολιορκίας.
  Έν γένει κάθε πολίτης έχει την αύ
  την μέ τούς κτηνοτρόφους υποχρέω¬
  σιν νά καταγγέλλτ) δράστας ζωοκλο-
  πών κσί κλοπών γενικώς πρός τάς
  αρμοδίας αρχάς, καθ1 δσον τα αύτά
  ίσχύουν καί δι' αύτούς, άλλά έκτός
  τούτου έκτελοΡν υψίστης σημασΐας
  ΠΡΩΓΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Έντός τού Στρασβούργου συνελήφθησαν
  20.000 Γερμανοί αίχμάλωτοι.
  Μεγάλαι πυρκαϊά» είς Τόκιο.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή πόλις
  τοθ Στρασβούρνου κατελήφθη έξ ο¬
  λοκλήρου υπό των Συμμαχικον Δυ·
  νάμεων. Συνελήφθησαν έντός τής
  πόλεως 20 000 Γερμανοΐ αίχμάλωτοι.
  Τα Γερμανικά στρατεύματα ύποχω-
  ροϋντα έβαλον διά τοϋ πυροβολικοϋ
  έντός τής πόλεως καί κατέστρεφον
  τόν Καθεδρικόν ναόν.
  Γαλλικά στρατεύματα εξεδίωξαν
  τούς Γερμα^ ούς πέραν τής γεφύρας
  τοΰ Ρήνου ανατολικώς τοΰ Στρασ-
  βούργου καί μάχοντοα τώρα έντός
  τής Γερμανίας.
  50.000 Γερμανών οΐτινες ευρίσκον¬
  το είς την περιοχήν των Βοσγίων ό-
  ρέων καταδιώκονται υπό των αμερι¬
  κανικόν στρατευυάτων.
  Άμερικανικαί Δυνάμεις διέβησαν
  τόν ποταμόν Σάαρ καί άπέχουν 40
  χιλιόμετρα άπό τοθ Σααρμπροΰκεν.
  Είς τόν τομέα αυτόν 40 Γερμανικαί
  μεραρχίαι καταβάλλουν άπέλπιδας
  προσπαθείας ίνα άναχαιτίσουν την
  ττροέλασιν των άμερικανικών Δυνά¬
  μεων.
  Ή 1η άμερικονική στρατιά κατέ-
  στρεψε έντός 24ώρου 118 Γερμανικά
  τάνκς.
  Είς την Έοθονίαν Ρωσσικαί δυνά¬
  μεις έξετόπισαν τοΰς Γερμανούς άπό
  τό μόνον έναπομεϊναν είς αϋτούς ο¬
  χυρόν τής "Οϊζελ καί δεσπόζουν τού
  κόλπου τής Ρήγας.
  Είςτήν Τσεχοσλοβακίαν οί Ρώσοι
  εσημείωσαν σχετικήν πρόοδον λόγω
  ραγδαιοτάτων βροχών, αί οποίαι έ-
  μποδίζουν την εξέλιξιν των έπιχει-
  ρήσεων.
  Είς την Γιου>κοσλαυΐαν Δυνάμεις
  'Απηλευδερώδη ή πόλις
  τού Στρσοβούργου
  Ή 7η Άμερικανική στρατιά
  καί Γαλλικαί δυνάμεις τής 1ης
  Γαλλικής στρατιάς υπό τόν
  στρατηγόν Λε?ίλέρ>:, άπηλευθέ-
  ρωσαν τό Στρασβοΰργον κατό¬
  πιν Οεαματικής προελάσεως 30
  χιλιομέτρων έντός 24 ώρών. Αί
  Γαλλικαί καί Άμερικανικαί
  δυνάμεις προελαύνουν πέραν
  τής πόλεως πρός ι όν Ρήνον
  καί ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα
  πρό τής μεγάλης γεφύρας ή ό-
  ποία κατάτάς υπαρχούσας πλη¬
  ροφορίας είνε άκόμη άθιπτος.
  7ΗΙΟΜΟΙ 1ΙΜΣ1Ι ΜΜ
  Δηλώσεις 'Αμερικανοϋ
  στρατηγού Άρνόλδ
  Ό Διοικητής των Άμερικα¬
  νικών Άεροπ. Δυνάμεων έδή
  λωσε δτι πρόκειται περί πειρα
  ματικών άεροπορικών έπιδέ-
  σεων πατά τής'Ιαπωνίαςμέχρις
  ότου άρχίστ] ή εΐσβολή είς αύ¬
  την τήνΤαπωνίανκαίέλπίζειδτι
  ή ήμέρα αύτη δέν είναι μακράν.
  Καΐ πάλιν τό Τόκιο
  Άμερικανικά ύπερφρούρια έ
  πετέθησαν «αί πάλιν εναντίον
  τής Ίαπωνικής Πρωτευούσης
  ώρμηθέντα έκ νέων βάσεων
  τοΰ συμπλέγματο5 των νήσων
  Σαϊμπάν.
  Ό άεροπορικός άνταποκριτής
  τοϋ ραδιοφωνικοΰσταθμοΰτοΰ
  Λονδίνου ό οποίος παρηκολού¬
  θησε την έπιδρομήν αύτην ε-
  στειλε μίαν έςαιρετικώς ενδια¬
  φέρουσαν άνταπόκρισιν είς την
  οποίαν περιγράφει τυμεγαλεΐον
  τής ακριβείας πού διενηργήθη
  ή έπιδρομή στό Τόκιο.
  Α Γ Γ Ε Λ ϊ Α Ι
  Τ ό Δικηγορικόν Γραφείον κ. ΕΜΜ ΜΙΧ
  1 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ μετεφέρθη επί τής όδοθ
  Δαιδαλου πάροδον τής Πλατείας Βενιζέ¬
  λου επί τής πλευρδς Ζαχαροπλαστείον
  Ρεγκινάκη.
  Τ ό παρά τόν "Αγιον Τίτον όδοντοία-
  1 τρεΐον τοθ κ. ΕΜΜ ΑΛΕΞΑΚΗ έτια-
  νή^χισε τα εργασίας τού
  Οίατρός ΜΑΡΚΑΤΑΤθΣ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ
  έπανακάμψας δέχεται είς τό ιατρείον
  τού όδός Βΰρωνος) παρά τόν "Αγ. Δημή-
  τριον 2—4 μ.μ.
  Εθνικήν πράξιν καί διότι ούτω θά
  άπαλλαχθή ή Κοινωνία άπό τούς
  αίσχρούς καί μυσσρούς ζωοκλέπτας
  Ό Στρ. Δ)τής Ύπαίρθου
  ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Ή Έσθονία άπηλευθερώθη τελεί¬
  ως μετα την κατάληψιν υπό Ρωσσι
  κων στρατευμάτων τοΰ τελευταίου
  κέντρου Γερμανικής άντιστάσεως "Α-
  ϊζελ είς την είσοδον τοθ κόλτΐου
  τής Ρήγας.
  —Δυνάμεις τής 3ης στρατιας διέ¬
  βησαν τόν Σάαρ 45 χιλ. άπό τοΰ
  Σααρμπροθκεν.
  — "Εγνώσθη σήμερον δτι οί Γερμα¬
  νοΐ διαθέτουν 70 μεραρχίας είς τό
  Δυτικόν Μέτωπον.
  —Είςτήν Γιουγκοσλαυΐαν κατελή¬
  φθη ή ναυτική βάσις τοθ Καττάρου.
  — Απεκατεστάθη ή δι' άσυρμάτου
  έπικοινωνία μεταξΰ Αθηνών - Λον-
  δίνου χάρις είς τάς προσπαθείας τοθ
  Διευθυντού τής άγγλικής τηλεγραφι¬
  κάς έταιρείας «Κέι"μπλ—Γουάϊλερ» ό
  οποίος ευρίσκεται άπό ημερών είς
  τάς Αθήνας.
  — Είς έν δισεκατομμύριον εβδομή¬
  κοντα έννέα έκατομμύρια λιρών ά-
  νέρχεται ή άξία των είς τοΰς Συαμά-
  χους τής Μεγάλης Βρεττανίας προσ-
  φερθέντων πολεμικών είδών δωρεάν
  υπό τοΰ άγγλικοΰ Κράτους. Έξ αυ¬
  τών 1000 τάνκ προσεφέρθησαν μόνον
  είς Ρωσσίαν.
  —Αγγέλεται έκ Μόσχας δτι αί
  συνομιλίαι μεταξύ Στάλιν καί πρω-
  θυπουργοϋ τής Γιουγκοσλαυΐας κ.
  Σουμπάσιτς έληξαν.
  — Είς την Οΰγγαρίαν κατελήφθη-
  σαν τό Τοκέ καί Τοσούρ πρός την
  κατεύθυνσιν τοθ Μισκόλτς.
  —Έβομβαρδίσθη υπό άεροπλάνων
  τής Κ.. Α. Ρ. ,ό λιμήν τής γερμανο-
  κρατουμένης άκόμη νήσου Κώ.
  —Μετά την κατάληψιν τού Στρασ-
  βούργου οί συλληφθέντες Γερμανοΐ
  αίχμάλωτοι άνέρχονται είς τρείς
  χιλιάδας. ιΜεταξΰ αυτών συμκερι-
  λαμβάνονΐαι καί τρείς στρατηγοί.
  — Βρεττανικά Μοσκΐτος έβομβάρ-
  δισαν τό Άνόβερον καί άλλους στό-
  χους είς την Δυτικήν Γερμανίαν, με¬
  ταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνον
  ται έγκαταστάσεις συνθετικοΰ πε-
  τρελαίου είς τό Ρούρ.
  — Είς τα Βόσγια δρη μεταξύ Σα-
  ρασβοΰργου Σαβέρν απεκλείσθησαν
  50 χιλιάδες Γερμανών οί όποΐοι έκ-
  καθαρίζονται υπό δυνάμεων τής 1ης
  Γαλλικής στρατιας.
  —Τό συνέδριον περί ιδρύσεως Δι-
  εθνοθς άεροπορικής έταιρείας συνε-
  χίζεται είς τό Σικάγον καί άντιπρο-
  σωπεύεται άπό 60 άναττροσώπους
  των Σύμμαχον "Εθνών.
  —Τό Δελτίον τοΰ έν Λονδίνω Γρα
  φείου πληροφοριών τής Έλληνικής
  Κυβερνήσεως λόγω τής έπαναλει-
  τουργίας τοθ Σταθμοΰ Αθηνών διέ-
  κοψε τάς έκΐΐομπάς τού άπό χθές
  24—Π —1944. Ή έκπσμπή τής 10ης
  νυκτερινής θά διατίθεται είς τό μέλ-
  λον είς μαθήματα άγγλικής διά τούς
  "Ελληνας:, Δευτέραν—-Τετάρτην—
  Παρασκευήν καί "Κυριακήν είς τάς
  22—22,15 ώρα Ελλάδος, πού θέλουν
  νά μάθουν "την αγγλικη γλώσσα.
  Είς την Άστυπάλαιαν 27 Ιταλοί
  καί 6 Γερμανοΐ παρεδόθησαν είς τάς,
  Δημοτικάς αρχάς τής νήσου.
  —Ό Πολωνός {,Πρωθυπουργός κ.
  Νικολάίτσι παρητήθη.
  —Ή πρόσκλησις τήη κλάσεως τοθ
  1936 άφορδ πρός τό παρόν 16 Νο
  μούς, έλπίζεται δέ δτι συντόμως θά
  έπεκταθή είς ολόκληρον τό Κράτος.
  — Ό Πρόεδρος ^Ροΰσβελτ εδήλω¬
  σεν δτι ή βοηθεία τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας πρός τάς Ηνωμένας Πολιτεί-
  ας, έχει συγκινήσει τόν Αμερικανι¬
  κόν Λαόν.
  —Οί άποκεκλεισμένοι Γερμανοί
  τής Δωδεκανήσου προβαίνουν "είς
  νυκτερινάς πειρατικάς έπιδρομάς
  κλέπτοντες τρόφιμα καί άλλα ΰλικά
  των κατοίκων.
  —Ό Βρεττανικός Στρατός παρεχώ
  ρησε μέσα διά την στέγασιν 500.000
  Έλλήνων.
  — Αγγέλλεται έκ τοθ Ίταλικοΰ με
  τώπου δτι δυνάμεις τής 8ης Στρατιας
  εγκατεστήσαν σταθεράν προγεφύρω-
  μα επί τοϋ ποταμοθ Κασσΐνο, καΐ
  συνεχίζουσαι την προέλασίν των
  πρός Μόντε Ρίτζι, κατέλαβον την
  Φούνια.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Ό κ. Μάκ—Βή
  Ό έν Αθήναις πρεσβευτής
  των Ήνωμένων Πολιτειών κ.
  Μάκβή άνεκυρήχθη έπίτιμος
  δημότης Αθηνών.
  "Ηρχισε ή μάχη
  κατά τής Ίαπωνίας.
  Ό 'Αμερικανός στρατηγός
  τής Άεροπορίας Άρνολδ ε¬
  δήλωσεν δτι ή μάχη τής Ία¬
  πωνίας ήρχισε.
  Αί Γαλλικαί δυνάμεις
  εισήλθον είς Ρηνανίαν
  Αγγέλεται έκ τοΰ μετώπου
  ότι Γαλλικαί Δυνάμεις τής
  1ης στρατιας εισήλθον είς
  την ρηνανίαν.
  Καί άλλα 14 Ίαπωνικά
  σκάφη έστάλησαν είς τόν 6υ
  θόν τού Είρηνικοΰ'
  —Έβομβαρδίσθη τό Βερο¬
  λίνον— Μόναχον— Άνόβερον
  ΐ Λύντς.
  Μ'
  τοθ Τΐτο έφθασαν είς σημείον εκεί¬
  θεν των Αύστριακών συνόρων.
  Είς την Ιταλίαν Δυνάμεις τής 8ης
  στρατιας διέβησαν τόν ποταμόν Κασ
  σϊνο είς 5 σημεΐα καί ϋπερφαλάγγι-
  σαν τό Γερμανικόν άμυντικόν σΰστη-
  μα νοτίως καί νοτιανατολικώς τής
  Φαέντσα. "Αλλαι συμμαχικαί Δυνά
  μεις προελαύνουσαι κατέλαβον τό
  Μόντε—Ρί σι.
  Είς την "Απω "Ανατολήν ό Άμερι-
  κανικός|στόλος έβύθισε Ίαπωνικήν
  νηοπομΐτήνή όποία μετέφερε 4.5Ο0
  Ίάπωνας ώς φρουράν ένισχύσεως
  τής Λέϋτε. 'Αμερικανοί άεροπόροι ά¬
  ναφέρουν δτι μιτά τόν βομβαρδι-
  σμόν τής Ίαπωνικής πρωτευούσης έ-
  ξεράγησαν τεράστιαι πυρκαϊαί αί ο¬
  ποίαι ήσαν όραταί έξ αποστάσεως
  150 χιλιομέτρων.
  *4δρες·
  Ιήνττ