91313

Αριθμός τεύχους

292

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  —ε-
  Χαρβς σ* αυτόν, «ού «ρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ €»ράξουν οί «λλοι τα |
  στόμα, προλάΑη νά πβϊ £στα» ■
  καΐ μιά συλλα·η δική τού.
  ■. ΚΛΖΛΗΤΖΛΚΒΕ _
  Ε5£_Ο1_ΞΕΝΕΐ: ΒΑΣΕΙ* ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΜ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβνβ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώργη Β — Τηλ. 210.291
  Χρονος 6ος—Άρ. Φύλ. 292—Δρχ. 10
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΛΣΕΏΣ
  (ΝΙΕΛΚΙέ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Ν.ΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΕ Τ0Υ2 ΜΑ_ΩΚΟΥ_
  ΠΡΟΧΘΕΣ
  στα χηΝΐη___________________
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Γ. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΠΑ ΤΟ ΑΗΜΟΣΙΕΥΜΔ ΠΕΡΙΚΑΤΔΣΚΟΠΕΙΔΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΟΝ
  τής εδρας κ. Κρινάχος
  Συναρπαστικέζ οί άγορεύσεις των συνηγόρων Γ. Στρατάκη, Σ. Παπαθεμελή, Μ. Μιχόπουλου
  Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  Η ένοταση πού υπέβαλε καί Πρωτόδικα, απέδειξε τελικά πώς
  οί δυό μασόνοι δέν μπορούσαν νά υποβάλλουν μήνυση. Γιά μιά α-
  κόμα φορά από τή θέση τού συνήγορου, έδωσε τό αγωνιστικό
  τού παρόν...
  ΣΤ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
  Μιά πολιτική προσωπικότητα στήν δίκη τού Εφετείου. Ο
  βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ καί γνωστάς νομομαθής κ. Στέλιος Παπα-
  θεμελής συνέβαλε αποφασιστικά στό ξεσκέπαομα των μασόνων.
  Ν.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  Ο γνωστάς αντιστασιακός καί αγωνιστής κ. Νίκος Ψαρουδάκης
  Γιά άλλη μιά φορά μάρτυρας σέ δίκη μέ τούς Μασόνους. Ο γνω¬
  στάς Πρόεδρον τής «Χριστιανικής Δημοκρατίας» είναι από τούς
  πρώτους Έλληνες πού αγωνίστηκαν κατά τής Μασονίας.
  Μιά δίκη τέλειωσε, Μιά άκά
  μι> δικαιώση γ ι αυτή την μικρή
  εφημερίδα τού μέ δλες της τίς
  δυνάμεις πολέμησε καί ττολεμά
  εναντίον των σκοτεινών δυνάμε-
  ων
  ΑΟΩΟΙ ΠΑΝΗΓΎΡΙΚΑ ο'ι
  Μάνος Χαρής καί Γιάννης Φού
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  XI
  ίνα κρεββάτι κάποιου Νο-
  &-<>κομιίου τή< Αυστρίας θά βρή ■ε τόν' Μάνο Χαρή τα χαρούμε- νο μαντότο τής αθώωσής τού. Μιας αθώωσηί ιΓ5" δέν μεταφρά ζεται σάν απαλλαγή από κάποια ποινή, αλλά σάν δικαιώση ενός τίμιου καί ιερού αγώνα. Ο ιδρυτής της «Αληθείας» α- βωώθηκε «ερημην» απο την Ελ ληνικη Δικαιοσύνη. Ίσως στή μακρυνη χώρα πού βρίσκεται, νά εμαθε σύντομα τό χαρούμε- νο μαντάτο κι ένα δάκρυ να κυ- λυσε στο προσωπό τού... Η δικαιώση τού αγώνα έρχε ται σιγά — σιγά, μά θαρθει σί- γουρα. Καί ο ιδρυτης της «Αλη¬ θείας» ξερει πολύ καλά τί σημαϊ νει δικαιώση, τι σημαινει αγώ¬ νας. Το τιμημα που πληρωσε γιά νά μάθει είναι μεγάλο. Η υγεία τού... Αυτήν τη θυσίασε σ' ίνα άνισο μα ιερο και τϊμιο παιγνίδι. Οί συνεργατες κι οί φίλοι τού πανηγυριζουν τη νίκη κάνονταί μεγαλη ιυχη. Να σμιξουν σύντο μα στό Ηρακλειο αφου αναρρώ- σει εντελώς, σπ< επαλξεκ τού ί- οιου Ιιροϋ Αγώνα. ράκης γιά τό δη.μοσιευμα τής «Αληθείας» ττοΰ ιμιλοΰσε γιά κατασκοπεία σέ 6άρος των *>Ελ
  ληνικών 'Ενόττλων Δυνάμεως, ά
  πό τούς μασόνους.
  ΟΙ κατηγαρούμενοι είχον κα
  ιτα&ικ^χστεΐ πρΜτ)οδΐκως σέ φυ
  λάκιση 10 ιμηνών (ό Μάνος Χά
  ρης καί τότε δττως καί τώρα ά
  πουσίαζε στό έξωτερικό γιά λό
  γους ύγεΐας καί καταδικάστηκε
  έρήμην)
  Ή δίκη αύτη ξεκίνησε άττό
  μιά άλλη δίκη πού έγινΕ στίς
  15 Ιούνιον 1979 μέ κατηγο-
  ρούΐμενους (τότε) τοθς Τέλη
  Γιαννακουδάκη, Μάνου Χαρή
  καϊ Νΐκο Ψιλάκη γιά την 6πε-
  ξαίρεοη των Μασονικών έγγρά
  φων. Στή δίκη αυτή στήν όποΐα
  καταδικάστηκε μόνο ό κ, Τ.
  Γιανναιοουδάκης σέ φυλακίση 4
  μηνών εΐχε καταθέσει σάν μάρ
  τυΐρας ύΐτεράστπσης ό Γιάννης
  Φουράκης άττοσ—άσματα τής κα
  τάθεσης τοθ όττοίου, ό Μάνος
  Χαρής εδημοσίευον στήν «Άλή-
  θεια> μέ τόν τΐτλο δπως κατατέ
  Θηκε ττροχθές στή δίκη: ΚΑΤΑ
  ΣΚΟΠΕΙΑ είς 6άρος των 'Ελλη
  νίκων 'Ενόττλων
  "Η δίκη τού Έψετείου τέλει»
  σε μέ πανηγυ,ρισμούς τοθ πλή
  8ους καί μεγάλη Θλϊψη των μα
  σόνων. Αύτόματα, τα χαρούμε
  νο μαντάτο διαδόθηκε σ* δλα
  τα Χανιά καί ό πανηγυρικός τό
  νος μεταδόθηκε, έγινε κραυγα
  λέα απαντήση γιά τοθς Μοσό
  νους ττού δέν έχουν κανένα λαϊ
  κό έρισμα καμμιά ονμττάθεια
  στά κατωτέρα στρώματα τού
  ΛαοΟ, έκεϊνα πού χύνουν τό αΤ
  μα τους στούς πολέμους έκεΐνα
  ττού στέλνουν τα παιδία τους
  νά ττολεμήσουν στήν Κυττ,ρο, έ-
  κεϊνα πού νοιώθουν τόν ττόνο
  τού πατέρα δταν μαθαϊνει ττώς
  τό παιδ! τού εδαψε κόκκινες τίς
  όκρογιαλιές τής Άμμοχώστου
  οταν κατέπεσαν τα Έλληνικά ά
  εραπλάνα τόν ' Ιούλιο τοθ 1974
  Ό λαός αύτός παραμένει ά-
  μόλυντος, άγνός κι άκέραιος, £
  τοιμος σέ κά0ε στιγμή γιά κά
  θε θικτία. Ό λαός αύτός ττού ττα
  ραμένει μακρνά άττό τα άφΐκια,
  τίς μασονικές στοές καί τίς ύ
  ψηλές διασυνδεσεις.
  Μιά δΐκη τέλειωσε. Μιά άκό
  μη ταλαιττ«ρΙσ. Ισ»ς (κατά τούς
  μασόνους) νίκη γιά τούς άνθρώ
  πους πού ξέρουν δτι ό αγώνας
  καί μόνον αύτός θά φέρει μιά α
  σπρη μερά σέ τουτο τόν τό~ο.
  Μιά ακόμη δικη τοΰ Μάνου Χά
  ρη καΐ τής «Αληθείας» μιά δί¬
  κη — ξεσκέπασμα των οτκοτει-
  νών δυνάεΐμων.
  καί των διακεκριμένον συνηγό-
  ρων κ.κ.
  Γιώργη Στρατάκη, δικηγόρου
  Ηρακλείου
  Στέλιοιο ΠατΓαθεμελή δικηγό¬
  ρου Θεσσαλονίκης — Βουλευτή
  ΠΙΑΣΟΚ
  Μιχάλη Μιχάττουλου δικηγό-
  πέδειξε γιά μιά άκόμη φορά τό
  ύψος της καί κατακερμάτισε τα
  μασονικά έττιχειρήματα. Ό ΕΙ-
  σαγγελέας της έίδρας κ. Κρινά-
  κος θά μείνιει στή Θύμιση των
  άκροατών αυτής της δΐκης μά
  καΐ στή θύμιση δλων έκείνων
  πού ένδιαφέρονται γιά τα κ,ρίσι
  'μα έθνικά μας προβλήματα, μέ
  την άγόρευση — καταττελτη έ
  ναντϊον των σκοτεινών δυνώμε-
  ων καί των μοχτόνων.
  Ο βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλης Χατζηνάκης μέ τόν
  κατηγορούμενο Γιάννη Φουράκη. Τελικά όμως δέν κατέθεσε σάν
  μάρτυρας λόγω τού ότι ήρθε μέ κάποια καθυστερηση από τό Ηρά
  κλειο, όπου έλαβε μέρος στήν πετυχεμένη συγκεντρώση κατά των
  Ξένων Βάσεων πού οργάνωσε τό κόμμα τού. Βεβαία, ο αγώνας δι
  εξάγεται σ' όλα τα μέτωπα καί συγκεντρώσεις καί στά δικαστήρια.
  ΘΡΙΑΜΒΟΣ
  Στήν ττροχθεσινη δίκη στό Έ
  φετεΐο Χανίων σάν μάρτνρες Ο
  περάσπισης κατέθεσαν οί κ.κ.
  Κυριάκος Διακογιάννης συγγρα
  φέας; Νΐκος Ψαρουδακης Πρόε-
  δρος τού Κόμματος Χριστιανι-
  κή Δημοκρατΐα, ένώ οί δουλευ
  τές τοθ ΠΑΣΟΚ κ.κ. Μανόλης
  Χατζινάκης καί Κώστας 'Ασλά
  νης δέν κατέθεσαν τελικά, έττει
  δή δέν πρόλαβαν νά έττιστρέι-
  ψουν εγκαίρως άττό την σνγκέν
  τρωση κατά των Ξενων Βάσε-
  »ν.
  Ή αϊθουσα τού ^Εφετείου άλ
  λά καί οί γύρω χώροι είχον
  ττλημμυρ'ισει από διακεκριιμέ-
  νους Χανιώτες, Ιερεΐς, καί ττλή
  0ος κόσμου άττό δλες τίς τταρα
  τάξεις καΐ ένθουσιώδεις νέους
  πού προσήλθον γιά νά παρακο-
  λουθήσουν την έξαιρετικής σττου
  δαιότητας δίκη, νά παρακολου
  Θήσουν τό ξεσκέπασμα των μα
  σόνων άττό τίς καταθέσεις των
  πανελληνί»ς γνωστών μαρτύρων
  ρου Αθήνας
  *Ηταν μιά αύθόρμητη καί ά
  πρόσκλητη ονμμετοχή τοΰ Χα;-
  νιώτικοι; Λαοΰ στήν σπουδαία
  αύτη δίκη, μιά συμμετοχή ττού
  έκδηλώθηκε πολλές <ρορές μέ χΐΐροκροτήματα καί £να πονη- γυρικό ξέσπασμα στό τέλος τής δίίκης) δταν άνακοινώθηκε τό ά θωωτικό άττοτελεσμα γιά τούς δυό άγωνιστές κατηγορούμε- νους. Είναι μιά άκόμη νίκη σπου¬ δαιοτάτης σημασίας, ττοϋ ξεκι- νά άττό τούς άγώνες αυτής τής μικρής εφημερίδας, μιά νίκη πού φανερώνει καί άττογυ.μνώνει τίς μασονικές όργανώσεις. *Η 'Ελληνική δικαιοσύνη; σέ μια ά ττό τίς ττιό Ιστορικές άττοφάσεις της των τελευταίων χρόνων ά πέδωσε «τα τοΰ Καίσαρος τώ ΚαΊσαρι» κσί άΐττάλλαξε τοθς δυό κατηγορουμένους, άπτοδίδον τας τοι/ς στήν κοινωνΐα λευκούς τιμίους, άγωνιστές, πατριώτες. Ή 'Ελληνική δικαιοο·ύνη) ά Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή διαδικασΐα στό Έφετεϊο περιστράφηκε γύρω ά πό δυό ένστάσεις τίς οποίες καί οτό πραϊτόδικο δικαστή ριο εΐχε ύποβάλλει ό μοναδικός τοτε ύπερ,ασπιστής τοϋ κατηγορουμένου Φουράκη κ. Γ. Στρα,τάκης Ή πρώτη ενσταοη εΐχε άντικεΐμενο τ5 &ν είχαν γ} δέν εϊχαν δικαίαηαα νά κάνουν μήνυση οί μηνυτές Π· Καρανίικας καΐ Α Παπαδάτος· Κατά την ενοταση τέτοιο δικαΐωμα δέν ύττήρχε για τί ή καταθέση τοϋ Φουράκη οτή δϊκη γιά τα μασονικά εγγραφα καϊ τό δημοσιευιια τής εφημερίδας μας άνα- φερόταν στή δραστηριότητα τής Μεγ. Σττοάς της Έλ λάδος καΐ Σκοών Ηρακλείου καΐ Χανίων. Συγκεκρι- μένα ό Γ. Φουρκης εΐχε καταθέσει τότε ότι έξ' αίτΐας τής κατασκοπευτικίίς δράσης τής Μεγ. Στοδς μέ τίς κατά τόπους στοές της στό Ήρ,άκλειο καΐ στά Χανιά καχ'αρριφθηκε ένα στρατΛωαικό μεταγωΐγικό άεροπλάτ νο κατά τόν Ίούλιο τοΰ 74, πού μετέφερε "Ελληνες στρατιώτες άπό τα Χανιά στή Λευκωσΐα τής Κύπρου. Δέν ύπήρχε συνεπΐϋς δικαΐωμα ύπο6ολής μήνυσης άπό τα παραπάνω πρόσωπα γιατΐ ή κατθεση καΐ τό δή μοσΐευμα άναφερόταν στή Μ· Στοα τής Έλλάδας καΐ στίς στοές «Άριάδνη» καϊ «ΙΚναχΐσός» Ηρακλείου καΐ «Ραδάμανθος» Χανίων. Οί Στοές αύτές σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καΐ τούς Νόμους, τοΰ κρά,τους δέν είναι ΜΙΧ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο γνωστάς ΑΘηναϊος δικη γόρος πού σάν υπερασπιστής τού Γιάννη Φουράκη αγωνίστηκε γιά την επιτύχη έκβαση τής δί- άναγνωρσιμένες καΐ δέτν έίχουν νομική ύπόσταση, ά*ρα τό εβαλαν τούς Καρ,ανΐκα καΐ Παπαδάτο καΐ υπέβαλον την μήνυση σάν θιγόμενα πρόσωπα. Κατά την έΎσταση ομως οί5τε οί Καρανΐκας — Παπά δατος σάν μασόνοι έχουν αύτό τό δικαΐωμα, γιατΐ ή όργάνωση τους είναι κρυφή καΐ παράνομη καΐ ό πολύς κόσμος δέν τούς γνωρίζει διά νά βχουν προσωπΐκή μα σονική τιμή ή όποΐα νά προστατεύεται άπό τό σύνταγ μα καΐ τόν Ποινικό Νόμο- Κατά την ύπ' άρ.2020)69 άπόφαση τοϋ πολυμελοϋς πρακοδικεΐου Αθηνών ή όργάνωση των μασόνων θεω- ρεΐται κρυφή καΐ σκοτεινή παραθρησκευτική όργάνω ση ή όποΐα δέν μπορεΐ νά δρά μέ τή μορφή Σωματεΐου σάν άντικειμενη πρός τή Δημοσία Τάξη. Αύτός είναι καΐ ό λόγος πού ή παραπάνω άπόφαση απερριψε την αϊτηση των μασόνων γιά την ϊδρυση Σω ματεΐων μέ την όνομασΐα «ΔΕΙΛΙΟΣ ΑΐΠΟΛΛΩΝ» "Αλλωστε δπως ανέπτυξε καΐ απέδειξε ή ύπεράσπι ση των κατηγορουμένων στό Έφετεϊο οί Μασόνοι £- χούν έξαπατΓήσει καΐ τόν Έλληνικό Λαό άλλά καΐ τό Έλληνικό κράτος σάν όργανωμένη κοινωνία καΐ πολι τεια- Έπειδή εγνώριζον τόν παραβρησκευτικό καΐ εί- δωλολατρικό χαραχτήρα των μυστικοπαθών τελετουρ γιών τους, τό 1927 φανερώθηκαν καΐ κατόρθωσαν καΐ άπέσπασαν άπό την τότε Έλληνική Κυβέρνηση διάτα δέν εΐχαν καΐ δικαΐωμα νά ύπο6άλλουν μήνυση. Τό γεγονός αύτό τό γνώριζαν οί μασόνοι καΐ γ· αύ γμα πού έπέτρεπε την παρουσΐα τους καΐ τή δράση • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο 4 ♦♦♦♦♦♦< Νά προστατευτεϊ τό Κρπτολογικό Συνέδριο Σέ λιγους μήνες θά γΐνει στόν "Αγιο Νικό- λαο τό Ε' Κρητολογικό Συνέδριο, μιας προσπά θείας πού τόσα πολλά μπορεΐ νά προσφέρ,ει. Δυστυχώς δμως στό συνέδριο αύτό βρΐσκουν — η τουλάχιστο έπιδιώκουν νά βροϋν — δσυλο διάφοροΐ ξένοι «έπιστήμονες* μέ ί3πουλους καΐ υποπτους σκοπούς. Είδικά σιό έπόμενο συνέδριο διάφοροι <Κρη- τολόγοι» άπό «σοφό» Ίσραήλ έτοιμάζονται νά βροϋν καταφύγιο γιά νά έξυπηρετήσουν τα σατα νικά τους σχέδια γιά την Κρήτη. "Ας τό λάβουν ύπ' 9ψη τους οί όρΥανωτές. "Ας μην στεΐλουν προσκληθείς στούς κυρΐους αύτούς γιά νά άντιμετωπισθεί άπό τώρα αυτή ή σοβαρή ύπόθεση. .♦♦< >♦♦♦♦♦♦♦
  Ο Πρόεδρος τή< Αδελφότητος Κρητών Πειραιώς, σ' ένα χα- ραχτηριστικό στιγμιότυπο τής κατάθεσής τού. Ο κ. Καβρουδό:τ^ ήταν μάρτυρας υπεράσπισις οτή δίκη τού Εφιτεϊου. α
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΑΙΓΑΙΟ
  Τού Α. Δερμιτίάκη
  Μόλις την Κύπρο οπάραξες £τρεξες μέ χαρά σου
  Μέο' το Αίγαΐο Πέλαγος νά βάλεις την ούρά σου
  Γιά ναχει ό στόλος σου ανεσι παντοΰ νά μπα<νο6γαίνει Πρέπει τό Αΐγαϊο Τούρκικο στά γρήγορα νά γένει Κύπρο, Τουρκία, Ίοραήλ κι Αίγαϊο άπό την αλλη Ρούσους πετρέλαια Άραπιές βάζεις μέσ' τό μπουκάλι Σαντάιτ Άττιλας, Ίσραήλ τρείς λυοσοοαομένοι σκύλοϊ είναι ό νέος σου "Αξονας οί μπιστικοι σου φιλοι Τα αίγαιακά πετρ,έλαΐα πολύ τα λαχταρδνε Τοϋ ΝΑΤΟ ιά σκυλόψαρα καί τρέχουν νά τα φδνε Είναι καί κάποια μας Νησιά κοντά στή Μικρά Άσία πού ιά λιμπίζονται πολύ Άττιλες. ΝΑΤΟ. ΣΙΑ Δωσε πατρΐδα δ,τι ζητοΰν οί Τουρκο — Άμερικάνοι Ή προστασϊα Κίσσινγικερ πολλά νησάκια κάνει Γυαλούς πετρέλαια ούρανούς πολλά 'χωμε καί δώσε τσΐ δυτικούς φονιάδες ,μας προστάτεψε καί σώσε Καί τι μετράει δνα νησί καί μιά 'Υφαλοκρηπίδα Μπρός στήν Έθΐνοοωιτήρια τού ΝΑΤΟ την άσπίδα Ή άνκαλιά των Μπρούκληδων άρ,αξο6όλι τρέλλα Νοιώθομε τόση σ'γουριά τοϋ ΝΑΤΟ την όμπρέλα; Λαδάκι αν ξαναγίνωμε ατοΰ ΝΑΤΟ τό λυχνάρι δεΐχνει πώς συνεχιζομε τής χούντας τό τροπάρι Ραιμιέ μου ξύπνα κι ήΊκαμες συντέκνους οκυλολό' Σοϋ οπάραξαν την Κύπρο χτές σέ παίζουν κομπολόι Αίγαϊο, Δωδεκάνηοα, οήρερα παν νά φάνε γιά Κρήτη — θράκη τα σκυλιά νά μ'λάνε Σκίσε Ρωμηέ τα συμφωνα τίς άλυσσιδες σπασε Σ<τό ΝΑΤΟ γιά νά ξαναμπεϊς πρέπει τρελλός γιά νά- σαΐ "Οοοι μισεΐτε τή σκλαβιά δέν πρέπει νά κοιμαστε Άττίλα — Κύπρο —■ Κισσινγκερ — καί «Χόρα» νά θυ μδστε Μόλις την διχοτόμηοη τοΰ Αίγαίου κατακτήσουν Την αλλη μερά τή μιοή τή θράκη θά ζητήσουν 'Όσοι ψοφάτε νιά άνθρω'πιά καί γιά άνεξαρτησία Σταθίϊτε δρθ'οι νά διώξωμε 6άσεις πυραύλους ΣΙΑ Ντροπή στήν ίστορ,ία μας, αισχος Υΐά την γενιά μας Σιτούς Μπρούκληδες αν αφήσωμε σκλαβάκια τα παιδία μας (ΏΠΟΟΤΧΐρΠ ΟΥΖΟ ■ ΚΡΑΣΙ ΑΠΟ ΤΟ 1879 ΚθΤΟΝΌΑ (άσπρο ΜΠΟΥΤΑΡΗ) ΚβΤδΙΝΗ ΚΑΙ ουζο οοποο1:αρπ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΑΝ.Κ.Α. - Α. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣά ΣίΑ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 225-906 -7-8 Έμφανίζεται στό Κρπτικό κέντρο «Κάστρο» ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Λυράρης στά δεκαπέντε τού χρόνια ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Καμμιά φορά η εξαίρεση μάς γεμϊζει ελπίδα. Κι όταν η εξαίρε¬ ση αυτή αντΜθεται στά ξενό- φερτα ήθη ,η Γλπ'ιδα μεγαλώνει θεριέβει... Η εξαίρεση, ένα δεκαπεντά- χρονο παιδί, ένα παιδί πού κρα- τά σφιχτά μέσα στά μικρά τού χέρια τό δοξάρι, τή λύρα... Μι- λάμε γιά τόν Μανόλη Αλεξάκη πού αυτές τίς μέρες συνεργάζε- ται μέ τόν Βασίλη Αναγνωστάκη στό Κρητικό κέντρο «ΚΑΣΤΡΟ». Πραγματική έκπληξη. Όσο κι άν την νοιώθεις αυτήν την γνη- σιότητα πού δέν έχει τίποτα νά ζηλέψει από τό δοξάρι των με- γάλων, δέν μπορείς νά ιπστέψεις πώς απέναντϊ σου ένα αμούστα- κο παιδί, κρατώντας σφιχτά την λύρα τού, δίνει τόν όρκο τού στήν παράδοση στήν Αμαζόνα Κρήτη. Τα μεγάλα μάτια τού λάμ- πουν. Αρχΐζϋ. Κάπως δειλά, οί πρώτες δοκιμές. Μέσα στό δεκα πεντάχρονο μυαλό τού, στροβιλί ζονται οί Καζαντζάκηδες θεότη- τες. Η Κρήτη κέρδισε έναν ακό- μη γιό της πού κατάφερε νά ξε περάσει τό δέλεαρ των Αμερικα νόφερτων ημιυπόγειων μέ τούς πΆύχρωμους φωτισμούς. Στό πρόσωπο τού 15χρονου Μανόλη ,Αλεξάκη, βλέπεις την ελ πΐδα, εκείνην πού νοιώθεις αι- μόφυρτη δίπλα σου θωρώντας τα συνομίλικά τού παιδία κάθε ■Όάδυ νά κατεβαϊνουν τίς σκά λες των ντισκοτέκ. Ο αμούστακος λυράρης συνε χίζει.. Όσο κι άν μιλά, όσο κι άν επιμένει η λύρα, ο ίδιος είναι σχεδόν ανέκφραστος, δοσμένος ΓΙΟΙΗΣΗ ΦΙΛΕ ΜΟΥ Τού Τάκη Θεραπνοίου Φίλε 'ΐου, ίίφυνες τή νύχτα έκείνη, τή νύχτα των τάνκς καί τοϋ χαλασιιοϋ Τή νύχτα πού την αύγή της ρόδιζε ή λευτεριά καί τις φυχές δλων μας θέρμαινε ή έλιπίδα, τύ σώμα σου πάγωσε καί τα μάτια σου κλείσανε μπρός στή τιόρτα τοϋ ίεροΰ τοϋ ίεροΰ τής λευτεριας. Έκεί, μπρός στό Πολυτεχνεϊο οτυγνοΐ δολοφονοι τού οπλισμένοι σάν άστακοΐ σέ γκρέμισαν οτή γή κλείνοντας τό στόμα σου χωρίς νά σβήσουν τή φωνή, σου, τή διψα σου τή δίψα μας γιά λευτεριά· ΤΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΝΑΙΟΣ Σ ΤΟΠ θέλει κ νά έπιτιΊχετε μιά πραγμαχικη εύκαιρΛα. άγορος πωλήσεως ί| ένοιχιάσεακ;; Επισκεφθήτε μας. θά έχετε σύντσμα την πιό συμφέρούσα περίπτυκτη Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μροιτική έζυπηρέτη- στ), άλλά τό συμφέρον ττιο ττρλατείας μος ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Λεω«ρΛρος ΚαλοκαιρΐνοΟ 188 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341 Πλατ Δασκαλογιάννη 20-Ήρακλειο τηλ·. 288847 ταξιθεύε- γε καϋα & φθηνά .Ε ΡΟ ΠΟΡΝ ΚΩΣ 'Απλό Επ/φής 'Απλρ ΈπΙφής ΑονΒϊνο 8900 12000 Μαβρίτη 8900 135ΟΟ Παρίσι 8500 12500 Μιλανά 7400 10500 Μοναχο 75ΟΟ 1ΟΟΟΟ Ρωμη 6500 1Ο8ΟΟ Φρακφαύρτη 82ΟΟ 10500 Μέ Πούλμαν ΕΧΡΡΕ35 'Άματερνταμ 8700 13ΟΟΟ Αονβίνο 2500 45ΟΟ Βερολΐνο 8800 12000 Μιλανο-Μπο- __ Βρυξελλες 8500 12500 λώνια-Βενετία 1900 37ΟΟ Κοπεγχαγη 9900 155ΟΟ Ναπολη - Ρωμη ·__ Στοχάλμη 1ΟΟΟΟ 185ΟΟ Φλωρεντία 25ΟΟ 4500 Βιέννη 66ΟΟ 97ΟΟ Βρυξέλλες 2200 4ΟΟΟ νΖυρίχη 7500 1Ο5ΟΟ / χον στό σττίτι (τας... ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός γιά επίβλεψη δυο μικρών παιδιών από 8—1 κάθε ημερα. Πληροφορίες από τον κ. Χρή- στο Δημητρίου τηλ. 287-470. ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος σου- βλατζής καί μικράς σερβιτόρος. Πληρ. Τηλ. 242-841. ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη- ματικής Σχολής παραδίδει μαθή- ματα σέ μαθητές Γυμνασίου — Λυκεϊου καί γιά πανελλήνιες εξε- τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΦΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ. Επιτυχία εζασφαλισμένη — Τιμές λογικές. Πληροφορίες 232017. ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟΣΙΦΩ ΝΑ • 'Αφθονο ζεστό νιρό όλο τό 2 4ωρο. • Χαμηλό λογαριασμό τής ΛΕΗ. • Η αξία τού εκπίπτει από τό ωο ρολογητέο εισόδημά σας. •Μπορείτε νά τόν αποκτήσετε μ ε δάνειο από τίς τράπεζες πού εξοφλείται σέ τρία χρόνια. Λ. ΙΚΑΡΟΥ - ΠΟΡΟΣ ΤΗΛ. 234.694 - 230.229 Παννηγ Γ Χουζουρακηι ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ.ν. ΤΗΛ. 28 7768 ΜΑΥΡ0ΛΕΝΗΣ4 Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ο.'οκληρωτικά στήν νότα... Ανέκ νραστος αντιμετωπίζοντας μέ μιά γαλήνια ψυχραιμία τόν κό- σμο. Καί σύ θυμάσαι τα δικά σου παιδικά χρόνια... Τούς φί- λους, τούς πρώτους φίλους, τίς πρώτες ουσιαστικές εντυπώσεις από τόν κόσμο, τούς λυράρηδες στήν πλατεϊα κάποιου χωρίου καί πολλά δεκαπεντάχρονα μάτια νά κοιτάζουν, νά παρακολου- θούν μέ δέος μέ αγωνϊα... θυμά¬ σαι τα πρώτα βήματα σέ μιά «πί στα» πρόχειρη, θυμάσαι τούς πά λιότερους σ' αυτό τό κόλεσμα τής Κρήτης, τό κάλεσμα πού «σαλπίζεται» μόνο μέ τό δοξάρι καί τή λύρα. Ο δεκαπεντάχρονος λυράρης είναι μιά ευτυχής «σύμπτωση» μέ σα στήν καθημερινότητα τού Μεγάλου Κάστρου. Μιά ελπίδα όπως είπαμε καί προηγούμενα, πού μεγαλώνει ποτίζοντας τό δέντρο τής παράδοσης. Μιά ελ¬ πίδα πού την νοιώθεις σιμά σου σάν τόν ρωτάς πώς πρωτάρχισε νά παίζει λύρα καί παίρνεις, περί που μιά τέτοια απαντήση: —Χμ, μεγάλη μεγάλη ιστορία. Την αγαπούσα τή λύρα καί ξε κίνησα νά τή μάθω μέ δυό ξύλα... Πάνε τρία χρόνια από τότε καί ο Μανόλης κατάφερε νά κά νει τό μεγάλο βήμα. Νά δουλεύει σ' ένα από τα μεγαλύτερα Κρητι κά κέντρα τού Ηρακλείου δίπλα στόν Μανόλη Καρπουζάκη, τόν Γιώργη Κρουσανιωτάκη. Μπράβο δεκαπεντάχρονε καλ λιτέχνη. Καί νά ξέρεις πώς πά- νω στή λύρα σου χορεύει η Κρή τη. Λυγερή, Αμαζόνα, Ψηλόκορ- μη. Η Κρήτη πού περιμένει πολ¬ λά από σένα, από τό κάθε Κρη- τικόπουλο, μά ξέχωρα από σένα πού βρήκες τή δύναμη τό κουρά- γιο νά σηκώσεκ στούς μιχρούς σου ώμους ένα τόσο μεγάλο χρέ- ος. Τό χρέος νά διατηρηθεί η μουσική μας κληρονομιά στίς πά ραπέρα γενιές. Κι η δική σου συμβολή σ' αυτήν την προσπα¬ θεία πρέπει νάναι μεγάλη. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΡΑΝ - ΙΡΑΚ: ΤΟ ΤΟΥ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Τού κ. ΛΛΙΧΑΛΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΡΥΔΗ5 ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΜΔΥΜΑΤΑ 2ο (τελευταίο) Καποιος ψυχρος παρατηρη- τής θά έλεγε όμως ότι η θεία Πρόνοια έβαλε κάτω από τό έδα φός των εμπολέμων καϊ των υπο λοίπων σέ απόγνωση η απελ- πισία λαών τής Μέσης Ανατολής τό πολύτιμο οξυγόνο των κατα- ναλωτικών χωρών τής Βιομηχα νίκης Δύσης — τό πετρέλαιο. 'Ετσι ώστε νά γυρίσει ο τρο χός καί νά μην είναι συνέχεια οί Δυτικοί οί γεμάτοι αλαζονεία καί έπαρση, εκείνοι πού μέ γεμάτες τίς κοιλιές καί τίς τσέπες καί πού οπλισμένοι μέχρι τα δόντια νομί ζουν ότι θά γίνεται πάντα «τό δικό τους» λαδώνοντας επ' άπει¬ ρον σέ κάθε χώρα «σύμμαχο» κάθε χρώματος ένα «γενναίο» «εθνοσωτήρα» στρατηγό. 'Ετσι νομίζουν ότι επ' άπειρον θά δια- φεντεύουν τούς λαούς αυτούς αντικαθιστώντας τίς ανάγκες τους σέ κάθε τομεα παραχωρών- τας τους γενναιόδωρα θρησκευ- τικά καί πολιτικά όπια κάθε εί- δους. Έτσι αυτό πού μάς μένει εί¬ ναι νά είμαστε απλοί θνητές δυο λαών πού έχουν αφηνιάσει καί σ' αυτο βεβαία έχουν βοηθήσει οί παρασκηνιακές προτροπές, οί ε φοδιασμοί όπλων, οί ύποπτες καί παράλογες συμμαχίες καθώς καί η φανατικότητα των μαζών από τίς διάφορες κοσμοσωτήρι- ες θεωρίες καί θρησκείες. Τώρα όλοι οί μεγάλοι τής γής, πού τούς πουλούν τα όπα καί τούς φανατίζουν μέ τίς ιδεολογίες τους — ή μέ άλλα λόγια τα συμ φέροντά τους — κρούουν τώ¬ ρα τόν κώδωνα τού κινδύνου σ' αυτούς καί συγχρόνως τούς υποδεικνύουν νά μην υπερβά- λουν στήν αλληλοσφαγή μετα- ξύ τους καί πρό παντός νά μην κλείσουν τή δίοδο των πετρε- λαίων από την οποία εξαρτάται η καλοζω'ί α και η ευημερία των πλουσιων λαών Δύσης καί Ανατολής καί μέ όλη της την φυσικότητα να μην σταματήσει καί ή απο μερους των Δυτικών ανηλεής εκμεταλλευθή των υπα ναπτυκτων λαών σε όποια ήπει- ρο κι αν υπαρχουν αύτοι. Αν σκεφτει κανεις ότι ολό- κληρο το 24ωρο οτιδήποτε τρώμε, φοραμε, χρήσιμοποιού- με, καθε τί πού μάς μεταφέρει, μάς θερμαίνει, μάς στεγάζει, μάς θεραπεύει, μάς συντηρεί στή ζωή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα, μέ τό πετρέλαιο, τότε τό αίσθη μα τής έντονης ανησυχίας πού θά τον καταλάβει είναι η μόνη συναισθηματική αντιδράση πού θά τον καταλάβει είναι η μόνη συναισθηματική αντιδράση πού τού απομένει ιδίως άν είναι α- στός. Νομίζω ότι καιρός είναι νά αρχισουμε νά ετοιμαζόμαστε νά έρθουμε αντιμέτωποι μέ οποια- δήποτε επερχόμενη δυσκολίσ φροντίζοντας έτσι νά επιβεβαιώ σουμε γιά άλλη μιά φορά την διαφορά μεταξύ ανθρώπων καί ζώων. Τα ζώα καθοδηγούνται α πό τα ένστικτα, ενώ ο άνθρωπος στή θέση τού ενστίκτου έχει βά λει τό λογικό κι από αυτό θά πρέπει νά καθοδηγείται πάντα άν δέν θέλει νά αντιστραφούν σ' αυτόν οί χαρακτήρες τής φύ σης. Στό πρσκείμενο θέμα αναφέρ θηκα εξαιτίας διαφόρων σκέψε- ων μέ αφορμή τον πόλεμο στον Ι ΡΑΝ — ΙΡΑΚ καί την χρεωκο- πία των σήμερινών κοινωνικο οικονομικών συστημάτων πού οδηγούν στήν αλληλοεξόντωση καί στήν ολοκληρωτική κατα- στροφή της ανθρωπότητος. Μετά τιμής ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τί ουμβαίνει μέ τίς "ΕΙΚΟ ♦♦♦♦♦ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώργη 5) <ΙΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» Ι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗί : Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αμφιτρΐττκ 5 Παλαιά Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Καββαδίας Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 (τις κρη,τικες); ■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■----- ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΤΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ίΙΑ ΣΑΣ ΙΟ ΟΠΝΟΙΟ ΕΧΡΡΕ55 7ΗΜΕΡΟ ΠΑΡΙΣΙ 23)12-29)12 8ΗΜΕΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2 3)12 ~ 30)12 (ΚΑ Ι ΡΟ ~ ΛΟΥΞΟΡ ~ ΑΣΣΟΥΑΝ) ΠΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΠΑ ΧΡΙ- ΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ... ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΑΜΟΙΑ ΕΧΡΗΕ88 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΗΛ. 285-576 ■■■■■■■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■ι ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ "■■■■■■■■^ ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ- ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕίΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ,ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ. ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796 !■■
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Ή ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΕΛΠ ΟΓΑ... ΑΥΤΟΥ (ΟΧΙ Α! ΦΤΟΥ)
  'Όταν ό Καίσαρος τής
  Ρώμης επεφτε νεκρος άπ'
  ΐήΊν συνομωοία τοΰ Βρού
  ιτου καί Σία κι έπειδή ό
  Βροΰτος ήταν νόβος γιός
  τού την τελετυαΐα στιγμή
  ειπε: «Καί οί ύιέ μου Βροΰ
  τε;»
  Εμείς τα άδικοσκοτωμέ
  να κάθε ώρα καί κάθε μέ
  ρα άπ' την άδιαφορΐα των
  εκάστοτε Κυβερνητικών ά
  πό στάσεως Έλληνικοΰ
  Δημοσίου έπάμενο είναι
  ■νά ποϋμε σήμερα καί στόν
  Διοικητή τοϋ ΟΓΑ τό «καί
  ού υΐέ μου Άνδρικόπου
  λε;»
  λα άξιόπμος κ. Δ)ντήί; ε
  Κι έξηγοΰρα': Ό καθ" δ
  στελε σ' δλους τούς άσφα
  λιομένους τοΰ ΟΓΑ τό Α·
  Π. 9140 εγγραφο (;) Α
  ΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ τής 16
  ΑύγούΌίτου 1980 καί λέει
  — λέει καί τί δέν λέει.
  Βεβαία τι θΰχανε δσα κι
  άν έλεγε άφοϋ ταλεγε κα
  θισμένος στήν πολυθρδνα
  τοΰ ΐδ'αιτέρ,ου τού γραφεί
  ου;
  Καί ιιιά καί πίοτευε δτι
  οί άφελεΐς άπάμαχοι τής ά
  γροτιάς θα τα χαυτοΰν ε
  στειλε τόν φιλεσθηματιομό
  αΰτό γι άνά αίσθανθεΐ Κύ
  ριος οίδε τί.
  "Ισως ίκανοποίαιοη άπό
  τύψεΐς πού ή κοροϊδία τοΰ
  διπλαοιαομοϋ της άγροτι-
  κής σύνταξης τοΰ έφερνε
  ή κι άκαμη γιά νά ίκανο-
  ποιήση καί τα άφεντικά
  πού τόν τοποθέτησαν έκεϊ
  μεΥαλοθλοθεσία.
  ϊοως — ϊσως καί σέ πολυ
  Σάματις ξέρει καί κα
  νείς;
  Καί ναί μέν εμείς δέν ξέ
  ρο,με άλλά έστω καί βου'ί-
  δογέννητοι κάτι καταλαβαί
  νομε άκόμη κ- Δ)τα τοΰ
  ΟΓΑ
  Κι αν τό διμιμο ενδιαφέ¬
  ρον γιά τούς άπόμαχους γο
  νεϊς μας νομίζετε δτι ξεχεί
  λιοε καί -πρέπει νά τό άπο
  6άλετε σάν καλή σας πρδ-
  θεση νά μας άγαπήσετε
  καί νά μας συμπονέσετε
  παρακαλώ άφήστε το.
  Γιατί σίγουρα θά σάς
  Λρειαστεΐ νά άπαλύνετε
  τίς σκληρές καρδιές δλων
  έκείνων πού παίρνουν δε-
  καπλάσια, εΐκοσατιλάσια-
  πενηνταπλάβιια συντάξεις
  άπό τοΰ άγρότη.
  Άκόμη νά μδς πεΐτε πό
  σα παίρνουν οί ύπάλληλοι
  σας κι έσεϊς ό ϊδιος καί χω
  ρίς νά δέλετε νά μάς κολα
  κέψετε πώς μδς περιθάλπε
  τε νοοοκομειακά μέ τα δι
  σεκατομμύριά σας νά μδς
  προοθέσετε καί πόαο πλη-
  ρώνουμε εμείς εΌτω καί
  στόν ϊδιο σας τόν Όργαν-ι
  σμό.
  Βεβαία δέν περιμένουιιε
  πώς θά σας φανεΐ έστω γε
  λοία ή φράση σας τό πώς
  δέν μπορεΐ νά τριπλασια-
  σθεϊ, ή σύνταξη των πατέ-
  ρων μας. Άπεναντίας πε-
  ριμένομε μεγαλύτερες έκ-
  πληξεις γιά περισσότερη
  λιτότητα των γονιών μας
  αν ωυοικά ό Τιμάριθμος
  δέν εχει φάει τό πρώην
  χιλιάρικο πού παίρνουνε-
  Τι είναι αύτά κ. Δ)ντά·
  Τί 'ναι αύτοι! νΑραγε θα-
  χετε έΌτω άκούσει την φρά
  οη «..·. δέν ύπάρχει καν αϊ
  σθηοη γελοίου» νά μας πε
  μ(ι6άλετε σάν σιντόνα κα-
  θ'αρά άπύ τόν Σταυρό Άπο
  καθηλώοεώ μας; "Αραγε
  τό τετράγωνον τής ύποτι-
  νούσης μέ τί νά ΐσοΰται
  γιά σας; "Η δέν ύπάρχουν
  καν άπέναντι κάθετες
  πλευρές;
  Σέ ποιούς μιλάτε κύρι-
  οι; Σέ Κάφρους. Σέ κορό
  ιδα, οέ μα'μούνια, σέ κοιμι
  σμένους ή σέ άπόμαχα άπο
  παιδία τής μιάς κάποιας
  μητέρας ζωης; Πότε επί
  τέλους θά καταλάθετε δτι
  κι εμείς εϊμαστε α/νθρωτΐοι
  μ' ΟΛη την σημασία τής λέ
  ξεως κι έ'χομε «έγώ» καί
  «είναι», θάρος καί μέλλον;
  Καί γιατί άκόρη δέν μπο
  ροΰν νά τρ,ιπλασιαστΰν καί
  τετραπλασΐαστοΰν οί συν-
  τάξεις; Τι ου,μβαίνει; Μή
  πως γΐατί δέν περισσεύουν
  άπ' τίς άπληστίες μερικών
  ή όντως είναι άδύνατο τοΰ
  το;
  Κι άν είναι πώς ό τάδε
  ύπάλληλος παίρνει άπ'
  την ΑΤΕ 222000 δρχ. συν
  ταξη;
  Τί συμβαίνει κ. Δ)ντά;
  Τιποτα;
  Ναί, οχι, μάλιστα Γ» «&ς
  αυριο τα σπουδαΐα;>
  Εύχαριστοΰμε πού καί
  τό Κράτος κι έσεϊς άναγνω
  ρίζετε λόγους την κοινωνι
  κή μας π,ροσφορά. "Ας εί
  ότε καλά κι ό θεός άπό κεϊ
  ψηλά νά σδς στέλνει τα 6
  λέη τού σάν μόνος έλεή-
  μων μιά πού οί επί τής
  Γής δέν φαινεται νά άνα-
  γνωρίζουν τίς τόσες προ-
  σφορές. Τί αχαριστία άλή-
  θεια κ. Δ)ντά!! Καί μέ τί
  νά ταξιδεύει αραγε αυτή ή
  άχαριστα των αλλων δταν
  πρόκεπαι νά σδς συκοφον
  τήοουν.
  Μέ πλοϊο, μέ άεροπλάνο,
  μέ φέρυ μπώτ, μέ πύραυ-
  λο η μέ μυστικό χημε'οσυν
  θετικό;
  Καί μή ποΰ πεϊτε πώς
  όέν τούς συγχωρατε αύ-
  τούς τούς συκοφάντες σας
  σάν πολυέαπλαχνοι πού
  είστε· Μην μοΰ πεΐτε!!!
  "Αν είναι δυνατόν!!!
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΜΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
  ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΙΜΑΤΟ
  ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟν ΑΝ)ΣΜΗΝΑΓθν
  Πού Θυσιάστηκε ν ά σώσει μιά πόλη
  Η ΓΝΩΣΤΗ αεροδιαστημική
  επιθεώρηση «ΟΥΡΑΝΟ» στό
  τεύχος 137)20—9—80, τίμησε
  ένα Κρητικόπουλο, τόν Βασί-
  λη Ανδρεαδάκη, αφιερώνον-
  τας τό πολύχρωμο εξώφυλλό
  τού πού στολίστηκε μέ μιά
  φωτογραφία «τού ήρωα πού
  δέν ξεχνιέται» κι ένα κείμενο
  των συνεργάτην τού Σούλας
  Κούτρα καί Παν. Γραμμένου,
  πού τό αναδημοσιεύομε πα-
  ρακάτω:
  Περπατώντιας κανείς στά
  στενά σοκκάκΐα τής όδοΰ
  Γιαννίκου στή γειτονιά
  τοΰ Βάσου ,δέν έίχει άπωσ
  δήιποτε άρκειτά περιβώρια
  έπΐλογής. Είναι σίγουρο δ
  τι μόνο τα χαμηλοντάβα-
  να αύτά σπιτάκια, μόνο οί
  (ρρεσκοασπρκνμένες, παάά
  γωνες αύτές αύλές, μόνο
  τα όρθάνοιχα αύτά παρά-
  θυρα καί οί ξεκλείδωϊτες
  πόρτες, γεννοΰν άνθρώ-
  πους ελευθέρους καί μέγα
  λαψυχους. Φθάνοντας κα
  νείς στύ σπίτι τοΰ Βάσου
  κι άντικρύζοντας την μαυ
  ροφορεμένη μάννα, δρθΐα
  στό κεφαλόσκαλο καί μέ
  ψηλά τό κεφάλι, σιγουρα,
  άρχιζει νά άμφιβάλει καί
  ν* άναρωπέται εάν πρέπει
  νά την συλλυπηθεϊ
  Π'ΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ σέ λιγο
  την ττατέρα μ|έ. τΕντωμένα τώ
  στήθΐβ καΐ την άγέρωχη έκεΐνη
  ματιά πού σέ διαπερνά άπό την
  μιά ώς την άλλη όόκρη της ψυ-
  χής σου, διαττιστώνεις χώρας
  νά χρειάζεται ή συνδρομή τής
  Ίστορΐας δτι# πράγματι, έδώ
  σέ τοΰτον τόν τόπο την Κρήιτη
  τής Ελλάδος γεννιούται μόνο
  ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ,
  Δέν χρειάζεται κανεΐς ν* άρχ!
  σει νά ρωτάει την κυρά — Βαγ
  γίλΐα πώς καΐ γιατΐ. Φτάνει μο
  νάχα ή ματιά της, ή άετήσια έ
  κεΐνη εκφράση τού ττροσώπΌυ
  της, προκειμένον νά σοθ μετα-
  δώσει τόν στπαροογμό ποϋχει
  στά στήθια της, τόν πόνο γιά
  τόν άδικοχαμένο γιό_
  'Οχι, ό Νΐκος Καζαντζάκης,
  δέν έκψραζε τελείως την ψυχή
  τοΰ μικροΰ Βάσου πού, κάθε
  ττρωΐ άνηφόριζε μέ την ΜΑΝ¬
  ΝΑ καί τόν άδελιρό, τόν Λευτέ-
  ρη στό ξακουστό ταφόιττεδο,
  τοΰ "Ηρακλείου. "Οχι γιατΐ ό
  Βάσος ΆνΙδρεαδαικης ήλττιζε!
  ■Ήλττιζε σέ κάτι τό πολύ ύψη
  λό.... "Ηλπιζε στόν ΑΜΘΡΩΠΟ,
  Κι δμως κι ΑΥΤΟΣ, να, και ό
  ΒΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ! ήταν
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
  ΣΤΙΣ 23 Μαΐου τοΰ 1980 έ
  νας γνήθΊος λεβέντης τής Κρή
  της 26 μόλις χρόνων κατόρθω
  σε νά δεΐξει τα δρόμο τής τι-
  μής καί νά όδηγηθεΐ στό Πάνβε
  όν των Ήρώων δπου μόνο τούς
  έχλεκτούς έμαθε ή Ίστορκχ νά
  καλεΐ. Είναι ό άνθυττοσμηνσγός
  Βασίλης Άνδρεοΰάκης πού μέ-
  σα σέ μερικά δει/τερόλεπτα τα
  όττοΐα ίσοβαροΰν μέ αίώνες, ε-
  κανε την μεγάλη έκλογή. Εΐττε
  τό μεγάλο Όχι! 'Ανάμεσβ στό
  χρέος ττ,ρός τούς άλλους καΐ τή
  σωτηρΐα) δέν εδίστασε. Διάλεξε
  τό χρέος. Καΐ θυσιάστηκε, £δω
  σε σά φόρο τιμής τα Ή) τού
  χρόνια, γλυτώνοντας ετσι τούς
  τής Λαμίας.
  Την ώρα ποθ ή ζωή στήν πό
  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ
  ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ
  ΤΗΛ. 225064-221258
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  !■»■■■■■■■■■■■■■■■
  λη τής Λαμίας άμέριμνη κυλοΰ
  σε καΐ συνέ,χιζε άδιάφαρα νά
  χτυπά στούς ρυθμούς της( την
  &ρ<χ πού οί κάτοικοι ήταν όπτορ ροφημένοι μέ τίς καθημερινώς ά σχολΐες τους άνυττοψΐαστοι τό¬ σο γιά την δική τους δύσκολη θέση δσο καΐ γΐά την τραγική οΤρα τοΰ άτυχου πιλότου, ό Βα σίλης Άνδρεαδάκης τό γνήσιο αύτό τέκνο τής Κρήιτης εΤχε κά μει ήδη την έκλογή τοι/. «"Οχι δέν θά έγκααλεΐψ». ©ά ττροσττα βήσω νά σώσω τα παιδία πού άμέριμνα τώρα παΐζουν, δέν θά στει|ρί|σ-ω έκατουτάδες ζωες» Ή μοΐρα τής πόλης ζυγιάστη κε στή συνεΐδηση τού Ανδρέα δάκη, πού, παιδΐ άκόμη γεμά- το δυναμισό δνειρα φιλοδοξΐες, άγάπη γιά τη ζωή £6αλε σέ δεύτερο ττλάνο τα σχέδια, τό μέλλον την Τδια τού τή ζωή, σώ ζοντας ετσι έκατοντάδες άνθρώ ττους άποψεύγοντας τό χαλα- σμό, τό ςχριχτό άνακτωμα άπό χαλάσματα καΐ σάρκες. "Επεσε σέ διατεταγμένη ά- ποστολή» άνα<)>έΊρουν οί ύττεύ
  θυνοι τού έττιτελεΐου τοΰ νεαροΰ
  ^ανθυποσμηιναγοθ^ τταράΐλληλα
  μέ'τά συλλυπητή,ριά τους. Πέ-
  ρα'άττ' αύτά δμως, τΐποτα. ΟΟ
  τε μιά φωτογραφϊα δέν έστει-
  λν στΐς εφημερίδας ούτε μΐα
  γραμή δέν εγιραψαν γιά την θυ
  σία τού.
  Ό λαός δμως τής Κρήτης πού
  ξέρει καΐ τιμά τούς ήρωες, έ
  δειξε τό θαυμασμό καϊ τή συγ
  κΐνησΐ τού γιά τή μεγαλωσύνη
  τής πράξης τοΰ Βασΐλη 'Ανδρε
  'αδακηι. Π ρωτοφανήις κοσμοσυρ
  ροή στήν κηδεΐα τού δεκάδες τη
  λεγραφήματα στούς δικούς τού
  γιά συλλυπητήρια; άρκετές δω
  ρεές στήν μνήΐμη τού.
  "Ολοι μιλούν μέ θαμυασμό
  πού τόσο πρόωρα ζήλ'.ψε τίς χά
  ρες τού ό μαΰρος καδαλλάρης
  γιά τόν νεαρό άνθυττοσ'μηναγό
  καΐ τόν πήρε μαζΐ τού.
  Ό Βσΐλης Άν§ρεαδάκης ή"
  ταν καΐ έξακολοΐ3εΐ νά είναι
  τό καμάρι των δικών τού καΐ
  τής Κρήτης όλόκληρης.
  ΟΊ μεγαλύτεροι τόν θυμοΰν
  ται — παιδΐ άκόμη — νά ΐπττ
  ρετεΤ μέ ζήλο τόν ένοριακό ναό
  τοΰ 'Αγΐου Ματθαίου καΐ λιγο
  ΜΒΒΒΙΒΒ-ΒΒΙ
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ) ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
  ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΔΗΛΑΔΗ 8ΑΕΗΑ (ΣΕΧΑΝ)
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
  ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:
  ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΟΜΩΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ
  ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ:
  1) ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΕΡΜΑ) ΤΗΛ. 230-041
  2)ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ57 ΤΗΛ. 235-506
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕ
  ΡΟΥΜΕ
  Έλάτε νά τα δεϊτε
  ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΑΜΑΞΙ ΠΑΣ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΤΑΞΕΙ..
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡ)ΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  ΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ'ΒΒΒΒΙ
  ΔΙΑΚΟΠΕΣ
  ΙΚ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα. προσψέ-
  ρετα! γιά μάς τούς Έλληνες όσο καμια αλλη
  χώρα γιά ένα ταξίδ. τα Χρ.στουγεννα.
  Γιατί μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία ο Ελλη¬
  νας έπίσκέπτης θρΐσκεται χωρις καλ°^τνα
  τό καταλάβει. τόσο σύντομο είναι, στο έξωτε
  ρικό, κάνει τίς διακοπές πού τόσο έπιθυμεί, καί
  ζεί τίς χαρές τού χειμώνα.
  Ταξιδέψτε, λοιπόν, τα Χριστούγεννα στή γει¬
  τονική μας χώρα. καί μ' ένα σύντομο καί άνετο
  ταξίδι θάχετε τρία βιώματα μαζΐ. καί Χριστού¬
  γεννα καΐ διακοπές, καί έξωτερικό
  ΥΛΓΑΡΙΑ
  άργότερ τόν μητροπολιτικό Ναό
  τού Άγΐου Μηνά. Τάν θυΐμοΰν
  ται δλοι ττ,ρώτο στό Δημοτικά
  Σχολειό, στό Γυμνάσιο στόν ά
  εροσκοτπσμό.
  Νεαρός ιάκόμα, άλλά γεμκ
  τος ζωή; δττως λέει ό Γιώργος
  Γιακουμάκης, τοττικός έ'φορος
  τού Ηρακλείου, μέ δρεξη καΐ
  ένθουσιασμό έρχεται νά γραφτεΐ
  στίς τάξεις τοΰ Σώματος 'Ελλή
  νων Προσκόπων. 'Επιθυμΐα τού
  πού δλους έντυατωσίασε, τό νά
  θέλει νά γΐνει άεροπρόσκοπος,
  ^πραγματοποιεϊται. Γράφεται
  στήιν όμάδα των Άεροττ,ροσκό
  πων κα! δέν άργει νά μπή στό
  πνεΰμα τό προσκοπικό δΐινοντας
  την άγάπη τού καΐ την άφοσΐω
  ση στόν ανθρωττο.
  "Αγαπά καΐ άγαπιέται άπ' δ
  λους Ή στάση τού ή συμπε
  ιριΐφορΐά τού ,ττροκαλοΰ'ν ήντύπω
  ση γιατΐ τα σπάνια χαρΐσματά
  τού είναι ύπεραρκετά γιά ίνα
  παιδΐ τής ήλικΐας τού. Ή καρ
  διά τού είναι γεμάτη άττό άγά
  πή γιά δλους, "Ενας ύπέροχος
  '^εροττρόσκοττος καΐ ένας θαυ
  μάσιος ανθρωτττος &ρΐσκεται
  στό προσκήνιο τΠζ όμάδας τού
  καΐ πετυχαίνει πολλά γι αυτή
  μιά καί ή άγάπη τού γιά τόν
  Άεροπροσκοτπσμό είναι μέγα
  λη καΐ ό πόθος τού άμέτρητος,
  Τό ενδιαφέρον τού δέν στα
  ματά γιά τούς δλλους καΐ ή ά
  γάττη τού δέν εχει σύνορα οΰτε
  ττεριορισμούς.
  Μετά άπό καιρό ένας ύπέρο
  χος ττράσκοττος τελειώνει τή
  σχολή του; γΐνεται άβροπόρος
  πετά στούς αΐθέρες, ττάντα κε
  φά-ΐος, ττάντα γελαστός έτοι
  μος νά θυσιαστεΐ γιά την σωτη
  ρΐα των αλλων δπως καΐ θυσιά
  ζεται. "Εττεσε πολεμώντας στην
  πρώτη γραμμή, οχι δμως στήν
  μάχη γΐά τόν πόλεμο; μά στή
  μάχη γιά την ειρήνη.
  "Ολοι οσοι £ΐ|χ<χν την τύχη νά ζήσουν άπό κοντά τόν Βασ! λη Ανδρεαδάκη και νά συνερ γαστοΰν μαζΐ τού σάν τταιδΐ, σάν πρόσκοπο, σάν πιλότο θυ μοΰνται την εύγενική ψυχή καΐ τα λετττά τού αΐσθήιματα. Αίσθήματα ττού καΐ στή ττιό δύσκολη στιγμή, εκαναν την με * ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΤΟ Ι.Δ.Ε.Β. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑ ΑΣΙΕ ΚΑΙ ΤΗΝ... ΙΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΛ Σχετικα με το θεμα που δη¬ μοσιεύσατε στήν εφημερίδα σας τής Δευτέρας 17 Νοεμβριού με τόν τίτλο: «ΠΛΑΣΙΕ ΣΤΟ ΗΡΑ¬ ΚΛΕΙΟ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Υ¬ ΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑΣ» σας βεβαιούμε ότι η Εταιρεία μας ΙΔΕΒ (Ινστιτούτο Διαδόσεως Ελληνικού Βιβλϊου) δέν έχει καμμιά απολύτως σχέση μ' όλα αυτα διά τον λογο ότι έ¬ χει 5 χρόνια παρελθόν καί ονο- μα στήν πόλη τού Ηρακλείου καί γενικά σ' όλη την Κρήτη καί ώς εκ τούτου παρακαλώ ερευνήσα- τε σχετικά μέ τό ποιοί είναι αύ¬ τοι πού υπονομεύουν τίς προ- σπάθειες άλλων εταιρειών γιά να δημιουργησουν ένα καποιο ό νομα στο κοινό χρησιμοποιών- τας απαράδεκτα μεσα νά πουλή σουν κάτι χωρίς να τους ενδια- φέρει στήν συνέχεια τί συνέπει- ες θα επακολουθήσουν καί τί προβλήματα θα δημιουργη- θούν. Λόγω δέ τού μεγάλου σεβα- σμού που νοιώθουμε πρός τό αναγνωστικό μας κοινο νοιώσα- με έντονα την ανάγκη νά το ενη μερώσωμε γιά όλα αυτα γιατΐ πάνω απ' όλα είναι αρχή μας καί στόχος μας η δημιουργία τού καλού μας ονόματος. Γιά τόν ΙΔΕΒ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΤΑΚΗΣ "Αν εϊχα δύναμπ Άν είχα δύναμη τόση δύναμη πού νά μπορούσα όλο τόν κόσμο νά κυβερνούσα. Στρατούς καί τάνκς αεροπλάνα πλοία θά σταματούσα τό ανθρωποφάγωμα καϊ τούς πολέμους θά καταργούσα. Τα εργοστάσια πού κάνουν όπλα Θά τα γκρεμούσα καί εις την Θέση των ειρήνης έργα Θά δημιουργούσα. Κι όλους εκείνους τα έργα τού ολέθρου πού εμπορεύονται καί τή ζωή των άλλων μέ τούς πολέμους επιβουλεύονται. Όλους εκείνους σέ μιά νύχτα Θά τούς κρεμούσα καί στά σκυλιά γιά νά τούς φάνε Θά τούς πετούσα. Τελος Θά έφτιαχνα καινούργιο κόσμο μ' ειρήνη, αγάπη πού η καρδιά όλων μέ καλωσύνη νάναι γεμάτη. , Σέ ένα τέτοιο ανθρώπινο κόσμο κι εγώ πού πάσχω ελπίζω κι εύχομαι μέ σάς κι' εγώ μερίδιο νάχω. ΓΕΩΡΓ. Κ. ΚΑΡΠΑΛΙΔΗΣ ■»«4εν'ε*9»-««^«·^φ*·^^4|^4φ~4Ρ>"·«^«φ·
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ. 289-021
  Όλα τιροσεγμένα — Όλα φρέοκα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  «*><»>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■< Γιά περισσότερες ΌργανισμοϋΤουρισμου της .πν/βρΐτε στόνταΕιδιωτικό σας πράκτορα ή στό γραφεΐο τοϋ 'Εθνικού Όλυρ.ΐζιαχ-1 κοιταικτά. αίθέρες ρ.έ νέο στυλ ?/. Άπολαΰστε £να πραγματικά μοντέρνο ταξίδι μέ τα ΑΙΚΒυδ Α300 τής 'Ολυμπιακής Άεροπορίας. Άπλετος χώρος γιά σας καΐ τις άποσκευές σας. Λιγότερος θόρυβος. Πολυτέλεια. "Αν προσθέσετε καΐ την Όλυμπιακή φιλοξενία, καΐ την δνεση ενός άποκλειστικά δικοΰ μας άεροσταθμοΰ στήν Άθήνα, γιά τις δμεσες άνταποκρίσεις σας έσωτερικοΰ-έξωτερικοΰ, έχετε ένα τελείακ; διαφορετικό ταξίδι. Γιά δουλειά η γιά άναψυχή, ό έπι- βάτης μας, πρώτης η οίκονομικής θέ¬ σεως, 2χει μία άξέχαστη έμπειρία, είτε πετάει στό έσωτερικό, εϊτε πρός τα μεγάλα κέντρα τής Εύρώπης. η ο ι» § α ΑΐΓΐουδ Α3ΟΟ
  Μ β ΣΕΛΙΔΑ 11
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ;~
  ε,ου 1
  χορας ο*αυτ;~ν
  πουπρν με^χωμα
  ςρραξουν οί αλ'λοι
  προλαβη νρ πει εαεω κ αι μ
  αυλλαΡπ δικη'υου
  Ι **^ Κ «ΙίΙΝϋΙΙΙΚΙ
  24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  Β
  Β
  Β
  ΚείμενεΓπού|πρέπει νά διαβάϊονται άπό τό]εύρύ κοινό _
  «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΔ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΫ»
  Τού [ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝιΛιΉ]
  ι1
  9ο (τελευταιο)
  ΕΙΓχΐα ύποσχεθεΐ νά έτπσηιμά
  νω ττοιός φταίει. Ή έλληνική
  ό,ρθόδοξη θρησκεία είναι άπτό
  τοΰς κυριότερους στόχους των
  ήχθρών τής πατρίδος γκχτΐ α.
  τροτελεϊ κενιτρομόλο δύναμαι συ
  ο—ειρώσεως τού ΊΕΕλληνισμοΰ.
  Ό κεντρικάς της ττυρήνας, ή
  Έκκλησίν*, βάλλεται καί ίητονο
  μεύεται. Είναι τόσον ύψηλά ή&ι
  κά άναστήμ'ατα δλοι δσοι κρο
  τοΰν τίς φαρέτρες καί έξακοντί
  ζουν τα δηλητηριώδη 6έλη
  τους; Προσέξτε τους έναν ττρος
  §να. Π,ροσέξτε τους καί ά—οξή
  σαΤε την άτπδερμίδα της προ
  σωτπΊκότητός των γιά νά δεΤτιε δ
  τ< -ρόκειται ττερί όχτττονδύλων σιτιζομέων άτττό τα μεγάλΐα κέν τρα τού άνθελληνισμοθ τό σιω νιστικό Ιερατϊ:?ο καί τα ττολλα ττλών πρόσω—είων, ύποκατάστα τα τού, Προσέξτε τους γΐά νά άτΓθλύσετε δλητν έκείνη την ττη χτή Ιερότητα ττού ξεχειλίζει ά πό τή μο,ρφή τους καί τό ττερι εχόμενο τού λόγον των καί νά θαυ,μάσετε την ίδανικότερη εί κόνα σατανικής μετμορφώσεως πού ύπάρχει. ΤΙ Π'ΡΕΠΕΙ ΓίΑ ΚΑΝΟΥ1ΜΙΕ 'Ανέκαθεν ύτπηρξαμε οί τέλει ότεροι άναλυτές καί οί άδεξιό τεροι, ττλήν ελαχίστων έξαιρέσε ων; άνασυνθέτες οί "Είλληνες, Άριστοι στή διαγνωστική, κά κιστοΐ' στή ν θεραπΕυτική. Πάν τα ξέρουμε νά λέμε τί είναι κα κό στ,ραβό καί 6λαβερά άλλά ττά «ντα χάνουμε τή φανή μας δταν μάς .ρωτοΰν: καί τώ,ρα τί ττρέ ττει νά κάνουμιε; Ούτε ρινίσμα τα καρτεσιανής μΕθοδικότη,τος, οθτε άδιόρατη καντιανή έστω λογική, άφού ό Πλωτΐνος μάς εΤ ναι αγνωστος καί 6 Άριστοτέ λης ξενος. Κατά την ταπιεινή μου γνώμη καί έττειδή δέν έχω έτοιμα. σκονάκια θερατττευτικά, συνταγές ΤΓανάκειας καί για τροσόφτα, θά εκλεγή δτι κσθέ νας μας -ρέπτει νά φροντίζει νά στήΊνει μιά σωστή φαμίλια έλλη νίκη, ό καθένας μας νά στρέφει δλες τού τίς ττροστταθειες στήν έλληνική άνατιροφή των τταιδι ών τού μά καί στό 6αθμό ττού τού είναι έπιτρετττό καί στά Ιτταιδιά τού τπερίγυρού τοι/, νά: τα γαλουχεΐ μέ τίς ήθικές άρ χές καί τα μηνύματτα τής Χρι στιανικτΐς Θρησκείας καί νό: τα έξο—λίζει μέ τίς ττρογονικές ά ρετές στίς όητοΤες τόσο έττέμει να. Πάνω δμως καί πρΐν άττ* δ λα, δσα δπονταιΐ ή δσα ό νοθς τού καθενός σνλλαίμοάΐνει,, ττι στεύω δτι καθένας μας, σ* δ •ποίον πολιτικό ί Ιδεολογικό χώ ρο άνήικει καί κινεΤται ττρέπει νά έτπλέγει τούς ίκανότειρους καί ένπμάτερους καί έλληνο- πρεπέστερους ανδρες ή γυναΐ κες, προκειμένου νά τούς έκχω ήσει τό δικαίωμα καί νά τούς έιπιφαρτίσει ιμέ τό ίερό χρέος να τόν έκττροσω—ήσουν στό Κοι νοδουλιο! Στόν ώμεσο πολιτικό χώρο θά τταρατηρήσει κανείς δ τι ή παροΐΛΤια της 'Ελληνίδος είναι περισσότερο άπά άμελη τέα καί ττεριορίζεται δυστυχώς κάτω τού 3ο) ο των έκ,ττροσώ- τπων τοϋ Λαού. Κ'οΐ λέγω δυστι/ χώς γιατί ή σύγιχρονη Έλλην! δα ΟπερτΒρεΤ συχνά στή συγ κέντρακτη Ιδιοτήτων ττολιτικης χρηΐσιμότηττος άτττά πολλοι/ς &ν δρες. Ή ιΕλληνΐδα άτττό λόγους ψυχοσι>νθετικούς κατευθύνει ά
  κ,ρι6έστερα τό έθνικό στόχα
  στρο,
  Κυιρΐες καί Κύριοι,
  ΚαταχιράσΘηικα τής άντοχής
  σας καί εφαασα ΐσως στά δρια
  τής άνοχής σας. Σάς εύχαρι
  στώ θιερμά γιατί θελήσατε να
  μέ τιμήσετε μέ την τταρουσία
  σας καί ιδιαιτέρα τόν σεβασμι
  ώτατο πού μέ κάλεσε στή συμ
  παθέστατη πόλη σας. Θά ήταν
  6έ6αια εΰχής έργο &ι μέσα σέ
  τούτη την αΐθουσα, ά(νάμεσα
  στά σεδαστά ακιροατΓ|,ριο ύπήρ
  χε γιά μενά μιά θέση άκροατοΰ
  καί την δική μου κατεΐχε κά
  ττοια ττοσωπτικστης τής πολιτι
  κης ή της πνευματικήν ήγεσίας
  τοϋ τοπτου. Δι/στυχώς οί ττολι
  τικοί μας πατέρες δεσμεύονται
  σ/ττσ την κομματική πειθαρχία,
  οί ττνευματικοί μας ταγοί μαστί
  ζονται άπό την ίδεολογική ά
  ναρχΐα καί οί Τοΰρκοι άνενδοί
  αστα άτττειλοΰν την έθνική μας
  κυριαρχΐα.
  Καί πάλι σ&ς εύχαριστω
  Κ. Δ.
  Άνοιχτή έπιστολή πρός τόν ήγέτη τής Κρητικής Έκκλησίας
  ΑΡΧΕΠΙΣΚΟΠΕ1ΊΜΟΟΕΕ, ΤΟΡΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΟΥ ΜΕΓΑΑΟ
  _____ίΑναδημοσΐευσηΙάπό^τήνΙόθηναΊκήΙέφημερίδα^Νέο^ "Ανθρωπον
  ΣΤΟ φύλλο τής 18)10)80 της εφημερίδας των Αθηνών «Νέοι Άν Δέν μπορούμε ομως νά ττοθμε μαγαζι άς μην γινεται κουβέν
  θρωποι», ο διευθυντής της Γρηγόρης Μιχαλόπουλος εδημο δτι είναι καί ψέμματα.
  σίευσε μιά ολοσέλιδη ανοιχτή έπιστολή πρός τόν Αρχιεπίσκο Γνωρίζουμε βεβαία δτι ή «Α
  πό Κρήτης Τιμόθεο, μέ τόν οποϊο συνδεόταν από εποχής Κα ΛΗΘΕΙΑ» καί 6 Διευθυντής της
  . ιι*νΐΛ— ν/Ληιι— (·' —?_ _»
  λυβιανης.
  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τής επιστολής αυτής αναδημοσιεύομε όπως ακρι- ναι συμ—αθής. Άλλά στήν πά
  βώς πρωτοεμφανίστηκε μέ·τόν τίτλο «Αρχιεπίσκοπε Τιμόθεε, ρούσα περίηττωσι δγάλετε τα
  τώρα τό χρέος Σου μεγάλο».
  καί τα ττετ,ραχείλι σας 6ξ» άπό
  την Μητρόπολι.
  Γ,ράφει ή εφημερίδα ση,μεΐα
  καί τέρατα. Γράφει γιά σχέδια
  Σιωνιστικά. Γράφει γιά φακελλώ
  ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ,
  ΔΙΟΛΟΥ φιλική δέν Σάς εί¬
  ναι αυτή ή εφημερίδα. ΣτάθηκΕ
  στό παρελθόν λίαν άποκαλυτττι
  κήΊ, λίαν πικρή. 'Αλλά άρχή μας
  είναι: Ή Άλήθεΐα — "Ή Άλη
  θινή 'Αλήθεια δπως ελεγε καί
  ό μεγάλος Κ,ρητικός Νίκος Κα
  'Αρχιεπίσκοττος τής Κρήτης,
  ττ,ρόσωπο ιμέ πανελλήνια λάμψι
  καί ό οποίος θά συγκεντρώνη
  την άγάττη όλόκληρης τής Μέγα
  λο νήσου!!!
  ΜΑΚΑΡ Ι ΩΤΑΤΕ,
  τα, Τό γνωστό «πουρκουά» δέν
  εχει στεγνώοχι άκάμη!
  Βλέπτετε Μακαριώτατε πόσο
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ δέν Σάς εΤ άληθινοΐ εϊμαστε. Λοιττάν, έπει
  δή δέν εϊμαστε ούτε ιμέ την Γή
  των πετρελαίων οϋτε μ έ τόν ά
  προσωπικά σας όπως βγάζετε στέρα τοΰ Δαυίδ μπορούμε, χω
  ρίς φόδο καί πάθος — τό έττα
  ναλαμδάνουμε — νά δούμε λί-
  γο πιό μακρυά. Καί γι' αύτό
  Σάς τονίζουιμε: Δείτε μέ ττιό —ε
  ρίσκεψΐ^ μέ τη ό φροντίδα, μέ
  ττιό προέκτασι (μέ προεκτάσεις
  θά λέγαιμε καλυτέρα) τό 'Εκ-
  ,ματα. Γράφει γιά ξένες Μυστι
  κές 'Υπηρίσίες. Γράφει. Καί τί
  Ή Κρήτης τό γνωριζουμε κα δέν γράφει. Γράφει άτΓΟψεις ά κλησιαστικό Θέμα! Δεΐτε το αύ
  λά ΟΛΟΙ αύτό, είναι στοχος ττλών άν€|ςΔο(ττων) Δηΐμοσιογρά- τή την φορά, -πί,ρα άπό τήν' κα
  γείου, τό μεγάλο ύπερωκεά-
  νειο, τού άττοίου πολλοί θά ή
  θελαν νά ήσαν δχι ιμόνο έττιβά
  τες άλλά καί κυβερνητες. "Ας
  μή κρυβώμεθα. Οί ψίθυροι καί
  Δημοσΐων ύπευθύνων Άνδρών των παττάδω·ν, ττέρα άπό την κα
  όπως Βουλευτων, Δημάρχων λή λειτουργία τοΰ Οίκοτροφεί-
  καί άλλων Πολιτικών!
  ου τής Καλυ6ιανης_ Δεϊτε το σέ
  Καί έν άρχή πάντοτε Μακα- συνάρτησι ιμέ την ίστορική πό
  ώ ό Σό
  ριώτατε ό Σιωνισμός!
  ζαντζάκης — πρέπτει νά λέγε- τ-ολλών καί ποικίλων εχθρόν, φων, άλλά προσθετει καί άττό λή έμφάνισι τού Άγίου Μηνά
  ται παντού. ΣήΊμερα θά έλθουμε ΕΤνσ' το ιμεγάλο νησί τής Μεσο ψεις, ύποθέσεις, συλλογιοιμούς πέρα άπό τα παραπτώματο:
  μέ αύτά τα λόγια μας δίπλα
  στον 'Αρχιεπισκο—ικά Θρονο
  Σας, γιατί χωρίς φόβο καί πά
  θος άποφλοιωενοι άπά κάθε τί
  προσωπικά, ττροφητεύουμε, καί
  μακαρι νά διαψευσθοΰμε, δτι
  τα 'Εκκλησιαστικά θέματα τής
  Κρήτης σύντομα θά μπλέξουν
  καί άφού ό Λαός σΠτοκτά κα-
  θοριστικά ,ράλο στά τής 'Εκκλη
  σίας, σύντοιμα θά τεθή καί θε
  μα 'Αρχιετπσκιό— ου!
  ο! διαδόσεις πολλοί καί ττολλες ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ
  τάττεδο. Δέν είμεθα φίλοι οϋτε
  των Άρά6»ν οΰτε των
  Σύντομα 0« τεθή θέμα παραι
  τήσεως Σας; γιά νά αναλάβη
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ;
  (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΟΠΑΚΙΑ)
  Τού συνεργάτη μας κ. Άντ. Λατνάκη
  (Αφιερωμένο στούς συμπολίτες
  μου — όσοι δέν είναι ΑΝθΡΩ-
  ΠΟΙ αλλά ανθρωπάκια αλλά καϊ
  κατ' επέκταση όπου υπάρχουν
  τοιούτοι).
  Συνεπής πρός την υποσχεση
  πού έδωσα στό αναγνωστικο
  κοινο τής «Αληθείας», προχωρώ
  σήμερα αγαπητοϊ μου φϊλοι καϊ
  καταπιάνομαι μ' αυτό τό πάντα
  επίκαιρο καί καυτό κοινωνικό θε
  μα.
  Οί λόγοι πού μ' έσπρωξαν στήν
  επιλογή τού πελώριου αυτού θε-
  ματος είναι κυρϊως η ανυπαρξία
  σχεδόν — η σμύκρινση κάθε με¬
  ρά τού ποσοστού των ΑΝΘΡΩ-
  ΠΩΝ (αξίζει νά γράφεται με κε-
  φαλαία) καί η πλημυρίδα δυστυ
  χώς των ανθρωπακϊων πού έχουν
  παρακλαδια τους τούς υπανθρώ-
  πους καί παληανθρώπους καί τα
  ανθρωποειδήϋ Αυτά τα τελευ¬
  ταία συχαμερά όντα τα αντιπα-
  ρέχομαι μέ βδελυμίαγιά νά ρί-
  ξω τό κέντρο βάρους κυρίως
  στά ανθρωπάκια πού ελαφρσ. τή
  συνείδηση νομίζουν ότι είναι
  καί αύτοι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ασχέτως
  άν είναι απλοί άνθρωποι κάποιας
  μεσαίας τάξης ή άν ανήκουν σέ
  ψηλότερα σκαλοπάτια, έχουν
  πτυχία, τίτλους καί αξιώματα ή
  φορούν σμόκιν καί στό κούφιο
  κεφάλι τους ημίψηλο.
  Αλλά άς μού επιτραπεί μιά μι-
  κρή παρένθσεη: Βρισκόμουνα σέ
  μιά κάποια μεγάλη συγκεντρώση
  χιλιάδων ατόμων όπου κάποιος
  θά μιλούσε. Ξαφνικά μέ ρωτά
  γνωστάς μου επιστήμων: «Τί λές
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστερισμό
  κόμπρας
  ΒΓΖΒΖΐηδΙΐί
  ΟΚΤΩΒΡ1ΟΣ 1910
  ΑΘΗΝΑ
  ©
  ΓΡΑΜΜΙΙ
  αυτό τό πλήθος πού έχομε μπρο
  στά μας, τί είναι; πρόβατα, που-
  λιά ή τί άλλο; Φυσικά τού απαν-
  τώ άνθρωποι. «Λάθος κάνεις»
  μου ανταπαντά. Λίγοι απ' αυ-
  τούς είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ελάχιστοι
  ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ αλλά η πλειο¬
  νότης είναι υπάνθρωποι (μετα-
  ξύ των οποίων ένα ποσοστό αν
  θρωπάκια καί ανθρωποειδή. Άρ
  χισα νά σκέφτομαΓ τού απαντώ
  έχεις δίκιο. Καί καταλήγει κάθε
  σκεπτόμενος ρεαλιστής συνάν-
  θρωπός μας πσύ έχει ανησυχίες
  γιά τόν δύσμοιρο αυτό τόπο πώς
  αυτή είναι η αλήθεια πού δέν κρύ
  βεται. Μακρύς ήτανε ο πρόλογος,
  τού θέματός μας μά δέν μπο-
  ρούσα νά τόν αποφύγω μιά καί
  είναι τόσο σοβαρά. Καί τό εντο
  πίζω γιά την πόλη μας τα παρα-
  δοσιαχά ΧΑΝΙΑ. Καί ξαναβρον-
  τοφωνάζω μέ πόνο ψυχικό σάν
  Έλληνας Χριστιανός: Αλήθεια
  μά τί πάθαμε εμείς οί Χανιώ-
  τες; Αλλοτριωθήκαμε; Σέ σάς συ
  μπολιτες μου πού αποτελείτε την
  πνευματική ηγεσία απευθύνονται
  οί γραμμές αυτές: Στά καυτά κοι |
  νωνικά προβλήματα —κοινωνικές
  πυοροούσες πληγές — μερικά
  των οποίων έγραψα στό προη-
  γούμενο. Γιατί εξακολουθείτε νά
  κρύβεστε στή θαλπωρή τού κε-
  λύφουςστόνωχαδελφισμό, στήν
  αγωνιώδη προσπαθεία ενός υλι
  στικού καλύτερου βολέματος,
  στό δέ βαριέσαι; Καί ελαφρά τή
  συνειδήσει αποφαίνεστε: Εγώ
  θά σώσω την κατάσταση; εγώ
  θά ανοκόψω τό ρεύμα τής εξέλι
  ξης; δηλαδή κατήφορον, σοδο-
  μοτισμόν προσθετει ο γράφων.
  Ναί κύριε συμπολίτη μέ τούς τί
  τλους καί την μεγαλύτερη από
  μενά κοινωνική θέση καί μόρφω
  ση. Καί εσύ καί εγώ καί τόσοι άλ
  λοι θά βρεθούνε νά ανακοπεί τό
  κακο πού καταστρέφει τα νειά-
  τα, την ελπίδα τού αύ-
  ριο. Νά κλειστούν τα
  φρεάτια κάποιας χαβούζας
  τού κοινωνικού βορβόρου. Καί
  προχωρώ πιό βαθύτερα τό νυ-
  στέρι γιά νά καταλήξω καί νά
  δικαιολογήσω ποιούς ονομάζω
  ανθρωπάκια, συμπολίτες μου.
  Καί γίνομαι σαφέστερος καί όσο
  μπορώ πιό δϊκαιος καί αντικειμε-
  νικός στίς κρίσεις μου. Είμαι
  πρώτ' απ' όλα υποχρεωμένος νό
  κάνω αυτό τό ξεσκόνισμα γιά νά
  καταλήξω στά ανθρωπάκια. Ε-
  ξαιρώ τούς Δημοσ. Υπαλλήλους
  όλων των βαθμίδων: Τί νά σού
  κάνει λόγου χάριν ένας εκπαιδευ
  τικός ή άλλος υπάλληλος όταν
  έχει προ'Γστάμενο μασώνο (όρ-
  γανο τού κάποιου χανιώτικου κα
  τεστημένου);
  Μπορεί επίσης νά πάρη τή
  θέση ένας μορφωμένος επαγγελ
  ματίας, ή συνταξιούχος πνευμα¬
  τικάς όνθρωπος —πνιγμένος στό
  άγχος — πού το γενικότερο κα-
  τεστήμένο δημιουργησε, ή προ
  βληματικά αγωνίζεται γιά την
  μορφώση των παιδιών τού; Ό-
  μως υπάρχουν πνευματικαί άν-
  θρωποι μέ πτυχία καί προβολή
  κοινωνική πού μπορούν νά ανα-
  λάβουνε μιά προσπαθεία ανασχέ
  σεως τού κακού. Αδέσμευτοι ό¬
  πως ο γράφων — μέ τα παιδία
  τους αποκατεστημένα, άς είναι
  έστω καί δέκα άτομα. Δέν υπάρ¬
  χουν; Καί παρα'υ'πάρχουν. Άν
  δέν τούς συγκινήσει ή θλιβερή
  κατάσταση, καί δέν ενεργοποιη-
  θούν θά έχω άδικο άν τούς ονο-
  μάσω ανθρωπάκια;!!!!
  γιά τα σχέδια αυτών των Δυ
  νά)μεωιν) μ έ άττοκορύφωμα τα
  σχέδιο ττροδοσίας γιά δήθεν
  «Αύτονομία»
  Ποιοί έργάζονται γιά τα σχέ τό ττληρώσουμε κάττοτε — στήν
  δια αύτά; Ποιούς έξυπηρετοϋν 'Ελλάδα πιστεύοντας δτι ό Το
  τα σχέδια αύτά; Ποιούς βολεύει ττος τούτος ιμπορεΐ νά ζήση μ<* ή Αύτονομία; Ποιοί θελουν την κρυά καί άττό τό μαγαζί των Ά Κρήτη σέ πρώτη φάσι Ανάστα μερικανών? μ,ακρυά άττά τό μα τη; σέ δευτερη ολίγον Αύτόνο γαζί των Άγγλων, ιμακρυά άπτύ μη, σέ τέταρτη 6ική> τους; Άς τό μαγαζί των Ρώσσων.
  πάρετε μία σειρά ά—ό την έφη Βεβαία — άς μή τα κρύβουμε
  — σέ ττερΐ—τωσι τάνκς (γιά δ
  ποιο σκοττό τα δούμε στόν Τό
  ■πό τούτο, άν καί άς είναι άχρεί
  ρεία τής Κρήτης! Δεΐτε το σέ όν
  νάρτησι μέ τό Άρκάδι τό 'Αρ
  άδ ύ ώ
  Δέν άνηκουιμε σέ κανένα Στοα κάδι πού φώτισε την Έλληνική
  Ίστορια ττού φώτισε τούτο τό
  Λαό — τόν Έλλη νικ ό Λαό —
  Άνήχουμε — καί αΰτό θά Υ'« τόν δρόμο της σωστής Ά-
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Η Α
  καί θά δήτε σηιμεΓα
  καί τέρατα γιά τα όποΐα δέν υ
  πάρχει ούτε διάψευσις ούτε καί
  •έίπέμβασις τού Εισαγγελέως.
  Δέν λέμε δτι είναι Άλήθειες.
  νεξαρτησιας.
  ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΙΕ,
  Ή 'Εάκκλησία τής Κρήτης δέ
  χτηκε τάν τελευταιο καιρά ίσχυ
  ρά χτυπήματα άττό την ύττάθεσι
  Είρηναΐου. Ίσως ό κ. ΕΙΡΗΝΑΙ
  ΟΣ νά προεκάλεσε πολλά άττό
  αΰτά άθελά τού. "Ισως σέ ότλ-
  λα νά έχη πλήρη εύθύνη. Τό )-ό
  νο 6έ6αιο. Θέλησε νά έπιστρέ
  ψη στήν Κρήτη άκολουθώντας
  ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ
  ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  "Ενα ψήφισμα τοϋ ΣΤΕΔΚ
  Ο Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσε όρων τής ζωής τού,
  ΑΥΤΟ είναι τό εξώφυλλο τού βιβλίου τού Μάνου
  Χαρή «Στόν αστερισμό τής κόμπρας», πού φιλοτέχ-
  νησε ο ζωγράφος Μιχάλης Νικολινάκος. Ήδη, μετά
  την Αθηνά, τό αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο κυκλοφο-
  ρεί από τα μέσα τής περασμένης βδομάδας καί στό
  Ηράκλειο. Τιμάται δρχ. 250 καί γιά τούς αναγνώστας
  συνδρομητές τής «Αληθείας» πού θά τό προμηθευ-
  τούν από τα Γραφεία μας, μόνον 200 δραχμές. Την
  κεντρική διαθέση τού βιβλίου, γιά όλη την Ελλάδα,
  έχει τό βιβλιοπωλείο «ΑΛΦΑ — ΩΜΕΓΑ», Ακαδημίας
  57 (στοα Όπερα), τηλέφωνο 3638435, Αθηνά.
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
  ΒΑΡΗΚΟΪΑκ.
  Μέ έξαιρετική συνεπεία στίς
  Νέες μας παραλαδές σάς τπρο-
  σκλοϋμε νά δοκιμάσετε καί νά
  —ρομηθευθήτε τα Νέα μας Μο-
  δέλλα 1981. Τώρα Νέα τελεί¬
  ως 'Ακουστικά ΖΒΝΙ'ΓΗ — ΤΕ
  1-ιΕΧ — ΒΟ50Η — ΚΕΧΤΟΝ
  — 0Ο5Εί0Ι μ£ διάρκεια μττα
  ταρίας 1000 ώρες. Μέ 2 λήψεις
  <ρωνης_ Μέ σύστημα περιορι σμοΰ των θο,ρύδων καί 6ου'ίτων. Τό Νέο έττΐ παραγγελία: άκου- στ!κό ΟΛΟ ΣΤΟ ΑΥΤΙ τής 5ΤΑ βΚΕΥ Άμερικής. ΊΕπίσης Μίΐτα ,ταρίες καί ,άνταλλακτΊκά γιά κάθε άκουστικό Διάρκεια επι¬ σκέψεως μας. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ξεν. ΔΟΜΕΝΙΚΟ 5—6—7 Δε¬ κεμβριού ΖΕΝΙΤΗ: ΑΘΗΝΑ ■Ακαδημίας 87 Θεσ)νίκη Τσιμισκή 32 ΠΕΙΡΑΙΑ!: Ι. Δραγάτση 2 ΕΪΜΑΣΤΕ Η ΜΕΓΑΛΥΓΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ών Δήμων καί Κοινοτήτιον Κρή της, μέ αφορμή τό γεγονός τής σσκήσεως ποινικής διώξεως έναν τίον τού Δημάρχου Ιεραπέτρας Μιχαήλ Μυγιάκη καί έχοντος υ- πόψη ότι τό καθήκον των εκπρο σύπων τής Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης είναι νά παίρνουν θέση σέ ό λα τα θέματα τού Τοπικού εν- διαφέροντος, καί νά συμπαρί- στανται στίς ειρηνικές καί νόμι- μες εκδηλώσεις τού Λαοϋ των περιφέρειαν των γιά κάθε τί πού αναφέρεται στή βελτιώση των Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ ΊΗ Νομισματική ΊΕττιτροπή διέκοψε τή χρηματοδότηση γιά την καταβολή τής άξίας των ττο σοτήτων σουλτανίνας καί τού βαμβακιού εσοδείας 1980 πού έ¬ χουν παραδοθεϊ ή παραθίδονται στή συγκεντρώση ΟΙ παραγωγοί είναι ανάστα τοι γιατί έκτός των άλλων είναι ύποχρεωμένοι νά καταβάλλουν καί τόκους ύττερημερίας γιά τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, Καλούνται οί κ.κ. ύπουργοί νά πάρουν άμεσα υέτρα γιά νά συνεχισθούν οί πληρωμές στούς άγ,ρότες πού παραδίνουν την παραγωγή τους στή σνγκέντρω ση. Κ. ΒΑΣΑΛΟΣ Κ. ΚΑΠΙΠΟΣ Κ. ΛΟΥΛΕΣ ΓΡ. ΦΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 3 γάλη τού έκλογή^ είπαν τό με γάλο Όχι. 'Οχι, πού ανοιξε την πόρτα τής Ίστορίας, τής αίωνιότητας—ιά τόν νεαρό άνθυ Τελειώνοντας^ δέν σοΰ μένουν πολλά ττεριθώρια έ—ιλογής. Γιά τούς γονιούς τού Βάσου, τόν Νί κο καί την ΕΟαγγελία "Ανδρέα δάκη; τα ουλΛυττητήρια δέν άρ κοΰν. "Οχι, ό Νίκος καί ή Εύαγ γελία άξίζουν θερμά συγχαρη ΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ 1) Διαμαρτύρεται γιά τή δϊω- ξη καί μάλιστα μέ τόσο βαρειές κατηγορϊες τού Δημάρχου Ιερα¬ πέτρας. 2) Εύχεται όπως τό Κράτος αντιμετωπίζει πάντοτε τίς ειρηνι κές εκδηλώσεις των Πολιτών μέ κατανοήση, φυχραιμϊα καί χω¬ ρίς προσφύγη σέ ακρότητες. 3) Αξιώνει νά απονέμεται α¬ πό όλα τα Κρατικά όργανα ο ο- φειλόμενος σεβασμός πρός τούς εκπροσύπους τής Τοπικής Αυτο- διοίκησης. 4) Δηλώνει ότι θεωρεί χρέος της νά συμπαρίσταται πάντοτε στούς εκλεγμένους εκπροσώπους τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στήν ασκήση τού καθήκοντός τους, νά εκφράζουν τα αισθήματα καϊ νά αγωνϊζονται γιά την ικανοποί ηση των αιτημάτων τού Λαού πού τούς εξέλεξε. ΧΑΝΙΑ 19 Οκτωβρίου 1980 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Γιάννης Κλωνιζάκης Μαρία Πλουμίδου — Παπαδάκη Αντώνης Χουρδάκης ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Με έπιστολή τού ό κ. Όδυσ σέας Μανουσάκης έττππλοττοιός διευκρινίζει δτι ή έκκλησία των Καμινϊων πού δημοσιεϋσαμε στό ττροηγούενο φύλλο τής «Άλήθει άς» δέν χτίστηκε σέ οίκόπεδο χωρίς την συγκατάθεση τού ίδι οχτήτη, άλλά μέ τήνί σύμφωνη γνώμη τού. Συνεττώς δέν ύπάρχει καμμιά κατάληψη οίκσττεδικού χώρου καϊ τα χιρήματα τής άγοράς των οίκοπέδων συγκεντρώθη- καν μέ έράνους. ΑΠΩΛΕΣΘΗ Απωλεσθη πλαστικά πορτο- φόλι άνευ χρημάτων μέ αστυν ταυτότητα επ* ονόματι Τριαντα- φυλλίδης Χρήστος τού Ιωάννου Α.Μ.Θ. 4351416 Δ.Χ. Ηρακλεί¬ ου. Επίσης περιείχε υπηρεσιακή ταυτότητα υπαλλήλου τού ΟΤΕ καί διάφορες άλλες αποδεΐξεις. Παρακαλεϊται ο ευρών νά τη- λεφωνήσει στά γραφεία τής εφη μερίδας μας ή στήν Αστυνομία. Άθώοι 6τά Χανιά θρησκεϊα ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα ούς οαήν Έλλάδα σάν γ] σάν Σωματεϊο. Τό "Ιδρυμα δμιος κατά την Έλληνική νομοθεσία, δέν έχει μέλη δπως τα Σωματεϊα γ'ά νά μποροΰν οί δυό παραπάνω Μασόνοι νά θεωρηθοΰν δτι θίγονται ά πό τό δημοσίευμα. Τό "Ιδρυμα είναι μιά όργάνωση μέ περΐουσία ή όποΐα άποκλεισπκό σκοπό έχε' νά δια- θέσει καί νά διαχειριστεΐ την περιουσία αυτή στήν έ κτέλεση διαφόρων φιλανθρωπικών σκοπών. Οί Μασόνοι οϋτε στό Ηράκλειο οϋτε στά Χανιά, άλ λά οΰτε καί στήν Αθηνά καϊ τίς άλλες πόλεις μποροΰν νά άποδείξουν δτι διαθέτουν τή δραστηριότητά τους σέ κοινωφελή £ργα. Άντίθετα £χει όργανώσεις μέ πό λυάριθμα μέλη τα όποΐα μέλη, είσέρχσνται στήν όργά νωση τής Μασονϊας άπό προσωπικά κίνητρα καί γιά άτομικά όφέλη καί δχι Υΐά κοινωφελεϊς σκοπούς. Εί- σέρχονται στήν Μασονία γιά νά άναρρ'χηβοΰν στίς Δη)ΐόσιες 'Υπηρεσίες καί νά έλέγχουν την κρατική έ- ξουσία δπως καί γιά νά υποστήρ,ιχθοΰν μέ μυστικό τρόπο στίς διάφορες επιχείρησις καί έπάγγελματικές άπασχολήσεις τους, εισέρχονται δηλαδή μέ αλλα λό¬ για στή Μασονία γιά νά προωθηθοΰν αΰτσΐ σέ βάρος αξιών καί τΐμιων Έλλήνων οί όόποΐοι δέν καταδέχονταΐ γιά καιροσκοπικούς λόγους νά ταπεινώσουν καί νά έ- ξαφανίσουν την άξιοπρέπεια τους γ'ά χαρή τοΰ άτομι κου συμφέρσντος. Τό Έφετεΐο άφοΰ άόκουσε την αναπτύξη των παρα πάνω ένστάσεων άπό την υπερασπίση των κατηγορου μένων καί άφοΰ ό Είσαγγελέας τής έ>δρας μετά την εί
  δική άγόρευση πάνω στίς παραπάνω έστάσεις των ύπε
  ρασπιστών τοΰ κατηγορουμένου εδέχθη καί έκεϊνος
  την όρθότητα των ένστάσεων έπιφυλάχθηκε νά απαν¬
  τήσει ο" αύτές μετά την ούσιαστική έρευνα τής ύπό-
  θεσης Πραγματικά μετά άπό μιά έζωνυχιστική διαδι-
  κασια καί μετά άπό τίς τεκμηριωμένες άνορεύσε'ς τοΰ
  κ. Είσαγγελέα καί των συνήγορων τής ύπεράστασης
  εβγαλε την άπόφαση τού την Πέμπτη 20)11)80 μέ
  την όποία έδέχιτηκε σάν βάσιμες τίς ένστάσεις της ύ-
  περάσπισης των καηγορουμένων καί τούς άθώωσε πά
  νηγυρικά. Πρέπει νά σημειωβεϊ δτι καί οί δυό ένστά¬
  σεις εΐχαν άναπτυχθεί πρωτόδικα καί δτι κατά την πρω
  τόδικη δίκη ή άπόφαση βγηκε καταδικασπκή γιά τούς
  κατηγορούμενους μέ μειοψηφΐα. Τοΰ μειοψηφΐσαντος
  δικαστή έ'χοντα την γνώμη δτι οί κατη,γορούμενοι έ-
  πρεπε νά κηρ,υχθσΰν άθωο'.
  ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΑΡΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ
  «Ή Κρήγτη έχει τεράστιες δυ
  νατότητες ττολύττλευρης διομη-
  χανικής άνάτττυξης. Οί 'μέχρι τώ
  ρα κυδερνήσεις τής δεξιάς την
  έίχουον καταδικάσει σέ οιομηχα
  νικό μαρασμί»
  Αύτό τονίστηκε στό διήΐμερο
  ττροσυνβδριο γιά την βιομηχα-
  νία τής Κρήτης πού άρχισε χθές
  στό Ρέθυμνο (αΐθουσα Λυκείου
  ^Ελληνίδων) καί όργανώνεται ά
  πά τα τμή'ματα Άνατολικής και
  Δυτικής Κρήτης τού ΤΕΕ
  Ή γεωγραφική θέση τής Κρή
  της, ή πλούσια γεωργική της
  παραγωγήν τό ύπέδαφος καί τό
  εμψυχο δυναμικό πού διαθέτει ά
  ποτελοΰν παράγοντες ττού μπο¬
  ροΰν νά βοηθήσοι/ν &ν γίνει ή
  σωστή όργάνωση καί δοθούν τα
  άπταραίτητα κίνητρα την ταχεία
  καί τΓθλύττλευρη βιομηχανική ά
  νάπτνξη τού νησιοΰ μας. ΟΙ έρ
  γασίες τού Συνεδρίου 6ρχισαν
  μέ χαιρετισμούς των κ.κ. Νίκου
  Λεδεντάκη (προέδρου ΤΒΕ)
  ΤΑΚ) καί Στέλιου Χουρδάκη
  (ώντιπροέδρου τού ΤΕΕ)ΤΔΚ)
  Ενδιαφέρον παρουσΐασε ή
  εΐσήιγηση τού κ. ΊΕφεντάκη έκ-
  ττροσώττου τής Κεντρικής 'Οργα
  νωτικής ^Επιτροπής τού ΤΕΕ
  πού άνέίτΓτυξε τό θέμα €Γενική
  τοποθέτηση τού ττροβλήματος
  διομηχανικής άνάπτυζης,
  Ό κ. 'Εφεντάκης εΐπε δτι ή
  σημερινή βιομηιχανική κατάστα
  ση στή χώρα μας όφείλεται κύ
  ρια στήν πολιτική των κυβερνή
  σεων πού άφησαν τή σχετικά
  μ ι κρή διομηχανική μας
  αστα) προτι,μούμε νά είναι Ά δρόμο τελείως, στήν κυριολεξία
  μερικανικης κατασκευής «αί άνορθόδρξο: Μέ άτταγωγή, μέ
  ττροελεύσεως. Γιά τό Γαλλικό έκπαραθύρωσι ενός άλλου ίεράρ
  χ-η, μέ έγκατάλειψι ιμιάς Μητρο
  πόλεως.
  Πρός ©εοΰ. Δέν θέλω νά ύ
  ποθέσω τΐποτα άλλο ττίρα άττό
  τό νά μιλήσω γιά άψελεΐς κινή
  ρ"εις σέ -τ*όσο λεπττά έχκλησΐ'α
  στικά θέματα. Γιατί τπστεύω
  — κ.αί εΰχθ'μαι νά λαθεύω —
  ότι "Ενας Δεσπότης δέν κερδί
  ζει μιά Μητρόττολι κάτω άττό
  την τπεσι καί τόν άγώνα μιάς
  λεγόμενης 'Εατιτροπής Αγώνος!
  "Ενας Δεσπότης δέν προδάλλε
  ται, άντίθετα άπό τόν χριστια
  νικά νόμο τής ταπτεινότητος,
  σάν ό μόνος καί μοναδικός... "Ε
  νας Δεσττότης δέν παΐρνει τό
  ράσο τού γιά νά αρχίση περιο
  δεϊες, ούτε έχει άνάγκη συμπα
  ραστάσεως ά—ό Έτπτροπές Ά
  γώνων!
  Άλλά σταΐματώ έδώ Μακαρι
  ώτατε. Κάπτοτε Σάς γνώρισα
  στήν Παναγΐα την Καλυβιανή.
  Σάς βαύμασα γιά την δραστη
  ριάτητά Σας, γιά την εύφυΐα
  Σας.
  'Ελπΐζω — τό πιστεΰω θά £
  λεγα καλυτέρα — δτι διαβάζε
  τε καί ττέρα άπά τίς γραμμές
  αύτές. Έλπίζω — και πάλι θά
  ελεγα τό πιστεύω — δτι κατα
  λάβατε πολλά καί περισσότερα
  άπό δσα Σάς εΐπα μέσα άττό
  τό άρθρο αύτό!
  ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ,
  Τόν τελευταιο καιρό δείξατε
  — δέν τα κρύδω έστω καί αν
  γίνωμαι δυσάρεστΌς — δτι προ
  τιμάτε την Φαναριώτικη νοοτρο
  πία άπό την γροθιά, την Κρητι
  κή γροθιά στό Κρητικό μαχαι
  ρι των ιμυρίων κινδύνων τταρσ:
  των ώραίων, δπως συνηθίζεται
  στίχων. Δείξατε δτι δέν θέλατε
  λώ πήτε τούς τελευτ!α?ους λά
  γους πού ή Κρητική νοοτροπϊα
  Σας άλλά καί ή έξουσία τής
  Άρχιεπισκοπικής ραβδου, σάς
  δίδουν! Τώρα δμως; εάν χρεια
  σθή νά είπωθούν καί δέν είπω
  θοΰν, τώ,ρα άν χρειασθή νά εί
  πωθούν πρίν άπό άλλες κινή
  σεις, καί δέν είπωβοΰν, Μακαρι
  ώτατε θά έχετε τεραστία εύθύ
  νη.
  'Ελττίζω — τό πιστεύω θά ε
  λεγα καΐ πάλι — δτι καταλάβα
  τε πλήιρως τό ττεριεχόμενο τής
  Επιστολής μου αυτής.
  Μετά τού ττροσήκοντος Σε
  βοχτμού
  ξη στή καλή θελήση τού ντόττι-
  ου καί ξένον κεφαλαιου,
  "Ενδιαφέρον παρουσϊασαν έ
  τπσης οί είσηγήσεις τού Δή,μου
  Αρχανών καί των κομμάτων
  ΠΑΣΟΚ ΚΚ|Ε, ΚΚιΕ έσ.
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.
  ΠΟΥΛΟΣ
  ΜΙΧΑΛΟ
  Υνώριστε
  τιςτιμεςμας
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  1) Γάλα ΟΑΒΝΑΤΙΟΝ σοκολάτα 400 γρ. 19,80
  2) Αλάτι ΚΑΛΛΑΣ γίγας 800 γρ. 26
  3) Καφές ΒΡΑνθ 100 γρ. 31
  4) ΒΗΑΝΤΥ ΜΕΤΑΧΑ 3^ 128
  5) Σοκολατάκια ΤΣΟΚΟΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
  500 γρ. 135
  6) ΤΙΟΕ ΓΙΓΑΣ 1050 γρ. 80
  7) Παρκετίνη Ον/ΕΒίΑΥ μεσαϊο 450 γρ. 42
  8) ΒΑΒΥ ίΙΝΟ πάνα βρακάκι 1-2-3 Νο 86,50
  9) Σαμπσυάν ΣΑΝΣΙΛΚ 450 γρ. 98
  10) ΑΡΤΕΡ δΗΑνΕ ΑΰυΑ νΕίνΑ 110 γρ. 136
  ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ
  1) ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 56 τη λέφ. 283327
  2) ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 18 τηλ. 282774
  ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ
  ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ