91318

Αριθμός τεύχους

293

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στομα, προλάβη νά πεί έστω
  καϊ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΑΐβοθσνΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * ΔΗΜΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ~^ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρο γιώργη 5» — Τηλ, 210.291
  Χρόνος 6ος — 'Αρ. Φύλ. 293 — Δρχ. 10
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
  (ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ »
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Μέ άπόφαοπ τού Δπμοτικοϋ Συμβουλίου
  ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Συνεργασία της Ν.Δ. εϊχε ζητήσει ό κ. Καρέλλης
  μέ πολιτικά άνταλλάγματα στό Δήμο
  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΖΗΜΙΩΝΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ!
  Σέ μιά άιπό τίς πιό ίστορικές τού άποφάσεις τό
  Δη,μοτικό Σημβούλιο Ηρακλείου προοτάτευσε τα
  συμφ<έροντα τής πόλης άκυρώνοντας την τταράτυπη Σύμβαση πού ύπογραψε ό Δήμαρχος μέ την ΕΤΒΑ γιά την ύδροδότηοη τής Βιομηχανικής περιοχης Ηρα¬ κλείου! Ή πλειοψηφία των Δηιμοτικών Συμβούλων εδω οε τή χαρακτηριοτική της θαρραλέα απαντήση στό Δήμαρχο Ηρακλείου κ· Καρέλλη. Άσυιιφορη ή Συμ 6αοη μέ την ΕΤΒΑ κι αν έΆειπε ή προχθεσινή άπόφα οη τού Δημοιτκοϋ Συμβουλίου (όπως χαρακτηριστικά τόνιοαν οί Σύιμδουλοι) ή ζημιά τοϋ Δήιμου θά άνερχό ταν σέ πολλά έκατομμύρια οραχμές Τό Ήράκλειο δέν εχει νερό. Τα Δειλινά, ή Θέ- ριοσος, ό Σταυρωμένος, διψοΰν. Ένα τΐρόβλημα πού χρονίζει καί πού ουχνά ό Δήμαρχος άπέδιδε στήν κα κή λειτουργια τοΰ ύδρευτικοϋ διχτύου, τοποθετηθηκε ά,πό τό Δηυοτικό Συμβούλιο στίς σωστές τού διαιθτά- σεις· Οί Σύμ6ουλοι άνέτρεφαν τούς ίσχυριισμούς τοΰ Δημάρχου! Την έπόμενη τήις Ίοτορικής άπόφασης τοΰ Δημο πκοΰ Συμθο'υλΐου, ή εφημερίδα τοϋ Δημάρχου μιληαε γιά συνεργασιαι των Δημοιτκών Συμβούλων τής «Νέ- ας Δημοκρατίας» μέ έκείνους τοϋ ΚΚΕ, πραγμα πού άνατράτιηκε άπό την άιποκάλυψη τοϋ Δ. Συμβουλίου κ. Παπα'ιωάννου, ότι δηλαδή ό κ. Καρ,έλλης ήλθε σέ δια πρ-αγματεύοεις μέ την «Νέα Δημοκρατίαν γιά νά υπέρ φηφισθεΐ ή Σύμβαίση μέ την ΕΤΒΑ! Ό κ. Καρέλλης ηρθε σέ έπαφή μέ τόν Πρόεδρο τής Ν.Ε. τοΰ κυβερ νώντο'ς Κόμματος Γιάννη "Αγγελιδάκη, ύποσχόμενος ΠΟΛΙΤΪΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ στό Δήμο καί στίς έ Γπμέρους έπιτροπές! Βεβαία δέν γνωριζουμε τί θά πεϊ τό ΠΑΣΟ'Κ πάνω σ' αύτό, τή στιγμή πού ό Δήμαρχος είναι μέλος τού] 'Όιπως είναι γνωστό τό Δ Σ. μέ την 36)78 άπόφα σή το, έξουοιοδότησε τό Δήμαρχο νά υπογράψη την Σύμβαση για τήιν ύδροδότηοη τής Βιομηχανικής Περι οχης, μέ τούς δρους πού εϊχαν τότε ψη'φιστεϊ· Ή Συμ βαση δ,μως δέν συμφιονοΰσε μέ την 36)78 άιπόφαση οτά σημεία πού άναφέρονται παρακάτω καί γι αύτό οί Δημοτικοΐ Σύμβουλοι ύπεραμυνόμενοι των συμφέρον των τής' πόλης, την άικύρωοαν (όπως άναφέρονται χά ραχτηριστικά στήν προχθεσινή άπόφαση τοΰ Δ.Ε.) Μέ άφορμή την πρόσφατη δίκη ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ «Θράσος των τεκτόνων νά προσπαδήσουν νά δικάοουν 2 Έλληνες Πατριώτες» ΟΙ πέντε αγωνιστχς Σφακιανοί παπάδες παίρνοντας γιά μιά ακόμη φορά ζωτικής σημασιαζ απόφαση, στέ κονται στό πλευρό τού Λαού, σάν γνήσιοι πατριώ- τες. Αυτή τή φορά παΐρνονταζ αφορμή από την πρό σφατη δίκη τού Μ ά νού Χαρή καί τού Γιάννη Φου- ράκη στά Χανιά εξηνούν την αντίθεσή του< στόν υα- σονισμό. Παίρνοντας αφορμή απο τό θράσος τής Μασωνίας μέ τό νά προσπαθήσει νά καταδικάσει δυό Έλληνες αγωνιστές καί πα¬ τριώτες, στή δίκη τής 14—11 —80 στά Χανιά, σάν Ορθόδο- ξοι ιερείς έχουμε χρέος καί καθή κον νό καταγγείλουμε στό λαό πώς η Ελλαδική Μασωνία απο¬ τελεί τόν μεγαλύτερο καί υπου λότερο εχθρά τής πατρίδος καί τήζ Ορθόδοξης πίστης μας. Στίς άποφάσεις τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδας τού 1933 καί 1972 αναφέρεται χα¬ ρακτηριστικά. «Η Μασωνία εί¬ ναι αποδεδειγμένη θρησκεία μυ- στηριακή, προέκτασις των πα¬ λαιών ειδωλολατρικών θρησκει- ών, όλως ξενη καΐ αντίθετος πρός την εξ αποκαλύψεως σωτη ριώδη αλήθεια τής Αγίας Ημών Εκκλησίας. Διαδηλεί δέ κατηγο¬ ρηματικάς ότι η ιδιότης τού ιη σώγου υπό οποιανδήποτε μορ¬ φήν είναι ασυμβίβαστος πρός την ιδιότητα τού χριστιανού, ώς μέλους τού Σώματος τού Χρι στού». Ο δέ Αρχιεπίσκοπος Κύ¬ πρου Κυπριανός στίς 2 Φεβρουα ρίου 1815 χαρακτηρίζει τούς μασώνους ώς «λαοπλάνους κα- τασκευή κατηρτισμένη τού Σα τανα». Διεθνιστικός από την φύση τού ο μασωνισμός δέν δεσμεύε- ται από την έννοια τής Πατρί¬ δας. Αυτό φαίνεται καθαρά α¬ πό τόν όρκο τού Ιππότη Καδος πού λέίΐ «Ομκίζο;;αι ότι, α-· . ' νας Ιπποτης Καδος μού κάμει τώ σημείον επί τού πεδίου τής μά- χης, νά θυσιάσω εν ανάγκη καί αυτήν την ζωήν μου όπως σώ- σω την ιδικήν τού...». Από την Κυπριακή κρίση τού 1930 η Με γάλη Μασωνική στοα τής Ελλά¬ δος είχε τα'χθεί υπέρ των Αγγλι¬ κών συμφερόντων καί μιάς σκλάβας Κύπρου. Τόν Ελληνό- Μιά έπίκαιρη άνάλυοη ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΡΕΛΛΗ ΝΕΡΟΥ Τοΰ Κώστα Γιανναδάκη, δικπγόρου Όσοι ζοΰν στό Ήράκλειο καί παρακολούθησαν την βαθειά σι ωπή ττού έτήρησε μέχρι σήΐμερα ή Νοιμαρχιακή 'Ε-ΐιΤροητή τού ΠΑΣΟΚ στό τεθέν στττό τα ττρόιγματα ύδροδοτικό ζήτημα τής τΓΟλης μας, εΰλογα θά διε ρωτήθηκαν ττοΰ νά όφεϊλεται ά ραγε τούτη ή σταση της. *Η ά ττορΐα γίνιεται μάλιστα ττιό £ν τονη δταν «ΐναι γνωστό δτι ή όιμ,όψωνη άητόφαοσΓΐ τοΰ Δηιμοτι κου Συμβουλιον στήν εκτακτη συνεδρίαση τού τάς Π Ιουλίου 1 980, ττού ττιστοποΐησε κατά τόν ττλέον έτΐτίσηιμο τρόττο την αναγνωρίση τοΰ γεγονότος ότι τό άντλού,μενο άπό τίς δημοτι- χές γεωτρήσεις νερό δένχέπαρ κεΐ νά καλύψει · τίς στοιχειώδεις άνά>κες των δηιμοτών μας, ττά,ρ
  θηκε έν όατουσΐα των δημοτικών
  σύμβουλον ττού άνηκουν ίδεολο
  γικά στό ΠΑΣΟΚ
  "Αν λοιπόν άναλογισθεΐ κα
  νείς την τταραπάνω πολιτική συμ
  ττεριφορά των τοτπκών τταραγό
  ντων τού κινήματος ττού δρίσκε
  Λέν μπορεί
  νά ύπάρχουν
  άνασφάλιστοι
  • Μέ τό σημερινό άσφαλιστικό σύστημα κανένας
  πολίτης τού ένερΥού πληθυομοΰ τής χώρας δέν
  μπορεί νά διαμαρτυρηθεϊ γΐατΐ μένει χωρίς άσφα
  λισιική καλύψη πού σημαΐνει:
  χωρίς σύνταξη καΐ χωρίς ίατροφαρμακευτική πε-
  ρίθαλψη , — » «
  • Τά 278 ύφιοτάμενα Άσφαλιστικα Ιαμεια αρ-
  μοδιότητος τού Ύπουργεϊου Κοινωνικων Ύτιηρε
  σιών καλύπτουν σ' δλη την βκταση το ασφαλιστι-
  κό μας συστημα «τσι πού κάθε ένδιαφερ^μενος
  νά μπορεί νά ύπαχθεί σ' 2να Ασφαλιστικό Τα-
  •'καυ.πά δικαιολογϊα δέν ύπάρχει πλέον γιά
  νά μένει κανείς άνασφάλιστος αφήνοντας έκτε-
  Οειμένο άσφαλιστικώς τόν έαυτό τού καΐ τήν οί
  κονένειά τού. . , ,«
  • Γιά περισοοτερες πληροφοριες μπορεί ο κάθε
  ενδιαφερομένη νά απευθύνη στό Υπουργειο
  Κ ΟΙ νίΐϊν ΙΚΙϋ
  V
  — ιΐ··-!^^"— *** · .*» . Τ τί' ι τ τ
  ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝ11Ν. ιΙΙΗ-
  < ■ < >
  ι < < < < ■ ται κοτταφανώς σέ. πλήρη άντ! θέση μέ την άπόφαση, τής Κεν τρικής ΈτΓΐτροπής τοϋ ΠΑ Σ0Κ ποϋ όιρϊζει ότι «Πρέτττει νά γίνίΐ 6αθειά συνείδηση ττώς τό κάβε ττρόδληιμιοί τοΰ λαοΰ μας, μερικό ή όλικο, εΤναι πρόβλη- μ<χ τής κάθε όργάνωσης μας και άττό αύτη άναμένει ό λαός την πιροώθηση καΐ τή λύση του»; έν συνδυασμώ μέ την ττρογραμιματι σμένη άπτουσία των δημοτικών συιμδοϋιλιων τθΰ ΠΑΣΟΚ άπό την εκτακτη συνε5ρίασ·η τοΰ Δή μοιτκοΰ Συ(μ6ουλιου της 11 Ίου λΐου 1980 καί την έπίσης σκο ττίΐμως ρι<)/θ£Ϊσα λει»κή ψήφο τους οτήν συνΕδρΊαση τής 25 Ν·οεμ6ρίου 1980 δττου εκρίθη τό τεθέν άττό τα ττ,ργιματα ήθι κό, νομικό και πολιτικό ζήτη μα τής τταραδίασης τής σαφοΰς έντολής τοΰ Δη,μοτικοΰ Συμβου λίου πρός τόν κ. Δήμαρχο κα τα την υπογραφή τής σύμβασης πωλήσεως τριών χιλιάδων κ.μ. νεροΰ και γιά 20 χρόνια άπό τό Δή,μο στήν ΕΤΒΑ, τότε ή συ κειδητή άττοχή τους μέχρι σήμε ρα άττό τό νά λάβουν δημοσία θέιαη στό συγκεκριμένο ττρωταρ χικό πρόδληιμα άττοκτά ίδιαίτε ρη πολιτΐική σηιμοκτΐα. Καλώς ένη'μερωμένοι ττολιτικοΐ πα,ρατη.ρητές τού "Ηρακλείου ΰ ποστηρίζουν ότι ή εγκατάλειψη των παραττάνω στοιχειωδών άρ χών καί κατευθυντηρίων γραμ- μρν τού κινήιίΐατος όφεϊλεται στήν προσπαθεία τού να έξα σφαλίσει πολιτιικά έρείσ-μοτο: καί στό χώρο τού Βιο,μηχανι κου Κεφάλαιον, Πραγματικά τούτη ή έρ'μηνεία είναι άληθο φανής καί δέν μποροθμε νά την τταρακάιμψου'με. Γιατΐ ττώς άλοι ώς θά έξηγηβεΐ τό γεγονός δτι ό Δήμαρος καί οί δημοτικοΐ συμ δουλοι πού προέρχονται άττό τόν ίδεολογικά χώ,ρο τοΰ ΠΑ ΣΟΚ κατέδαλαν τόσες έττίιμονες ττροσπάθειες καί ττέταχοΛ' νά ΰ πογραψεΤ ή σύμβαση τού Δή- μου μετά τής ΕΤΒΑ υπέρ των διομ.ηιχανιών και όπωσδηπτοτε σέ βάρος των/ στοιχειωδών ά ναγκών των δημοιών. Τουτο ση μειώνουν οί ττολιτΓκοΐ τταρατηρη τες ήταν άδΰνατο νά γίνει χω ρ!ς τή σιωττηλή έγκ,ριση καί τοΰ ίδιον τοΰ ΠΑΣΟΚ "Αν είναι έ'τσι δμως τα πρά γΐματα) θά πρέπει νά τταραδε • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 φωνο μασωνισμο ενδιέφερε άχι η ελευθερία τής Κύπρου αλλά η ικανοποιηση τού Διεθνούς Σιωνι —μασωνισμού. Ο Πρόεδρος Τρούμαν κατά την επίσκεψη τού στήν Αθηνά τον Μπητ'θ ΤΟ'< 1964 σά,ν εκπρόσωπος των ΗΠΑ στήν κηδεία τού Βα<ϊΐλια Παύ- λου, μετέφεριε τίς άποφάσεις τής Εβραικής Στοας ΜΠΕΝΕΘ — ΜΠΕΡΙΤ (στήν οποία κατείχε τον 33ο βαθμο) περϊ διχοτόμη- σης τής Κύπρου, στήν ηγεσία τού Ελλαδικού Μασωνισμού μέ την χαρακτηριστική δήλωση. «Η δέ Χουντική Μασωνοκρατία έκα με βασικό στόχο τής πολιτικής της την διχοτόμηση τής Κύπρου πού όπως ξέρουμε προχώρησε σ' αυτήν αδΐσταχτα καΐ προδο τικά. 'Ετσι ο Ελλαδικός Μασωνι σμος μέ όργανο την Χούντα ε¬ ξετέλεσε την μεγαλύτερη προδο σία καΐ εδημιούργησε την μέγα- ΟΙ ΑΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗΣ Πρώτη: γιά τή διάρκεια τής ΰδροδοτησηις τής Βιομηχανικής περιοχης άττό τό ύδραγωγεΤο τοΰ Δήιμου. Ή άττοφαση τοΰ Δηιμοιτκοΰ Σίίμβουλίου άναφέ- ρει γιά 20 χρόνια καί μετά μέ την προϋττοθεση ότι 6ά ΰττάρ χει δυνατότητα ένώ ή σύμδαση άναφέ,ρει γιά δλο τό χρανικό διάστημα λειτουριγίας τής Βιο μηχανικιής περιοχης. Δεϋτερη: γιά την άποζημίω ση δικαιούχων άττοζημιώσεως ά ττό τπθανές άτταλλοτριώσεις. Ή άπτόφαση τοΰ Δηιμοιτκοΰ Σ;ϋμ -δΐΛ'νΐι,ι/ 3α· άναφ'ώρί,ι τιττοΊα, ε νώ ή σήμ6αση άναφέρει δτι ή ύττοχρέωση αυτή θά δαρύνει τό Τ,ρίτη: γιά την κατασκευή τοΰ άγωγοΰ άπτό τό Δημοτικό ϋ δραγωγεΤο μέχρι τή κατασκευή άγωγοΰ μέ παροχετει/τική ίκα- νότητα 3000 κ.μ. νεροΰ την ήιμέ ρα ένώ ή σΰμδαση άναφέρειΐ κ·α τασκεΐίή τταροχετευτικοΰ άγω¬ γοΰ μέ τταροχετευτική Ίκανότη τα 5000 κ.μ. την ήμέρα Τέταρτη: γιά την μεταφορά νεροϋ άπό την ττεριοχή θραψα νού μέ τόν άγωγό τού Δήμου. Ή άττόφαση τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλιον δέν άναφέρει, τίπο τα, ένώ ή σύμβαση άναφέρει: <ί ό Ατι^^ν α^αΛβιμοανει την υ ποχρέωσιν δνει/ ετέρας άμοιβής ή άττοζημιώισεως νά έπιτρέψει είς την ΕΤΒΑ ΑΕ την χρησιμο "Ενα έρώτημα στό Νρμόρχη ΙΥΓΓΕΝΕΙΙΒΟΥΛΕΥΤΗ Μ Ν.Α. ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ (ΜΟΝΙΜΩΣ) ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπάρχει μιά Υπηρεσϊα πού α- σχολείται μέ Δημοσία έργα καί λυτερη τραγωδΐα τού Νεώτερου στενάζεται κάπου στήν οδό Γι- Ελληνισμού. Μετά την Κύπρο, στοχος τού Σιωνομασονισμού είναι η περιοχή τού Αιγαΐου καΐ η Κρήτη. Πάγια πολιτική τού Σι- ωνισμού, στό θέμα κυριαρχίας τού Αιγαίου είναι η ικανοποιηση των Τουρκικών αξιώσεων, καΐ δι ότι θά ικανοποιούσε την Τουρ- κΐα, προαιώνια σύμμαχο τού Σι ωνισμού, καΐ διότι, τουτο θά έ- φερνε την συρρίκνωση τού Ελλη νισμού, πράγμα πού αποτελεί βα σικό στόχο τού Σιωνομασωνι- σμού. Η γραμμή πού έχει υιοθε- τήσει η Μεγάλη Μασωνική Στοα τής Ελλάδος, στο πρόβλημα τού Αιγαίου είναι ευθυγραμμισμένη απόλυτα μέ τίς Σιωνιστικές επι- διώξεις. Σήμερο, η πολιτική τού Ελλαδικού Μασωνισμού, σύμφω- να με τις εντολες τού Διεθνούς Σιωνισμού, (στό χώρο τού Αιγαΐ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οχλΐδα 4 ρωνυμάκη (σέ μιά πάροδο) σέ £- νο μικρά κτΐριο ιδιοχτησϊας στε νού συγγενή βουλευτή τής Ν.Δ. Ηρακλείου. Επειδή όμως τό κτ|ριο αυτό είναι μικρά προκυρήχθηκε διαγωνι σμός γιά την εκμίσθωση ενός με- γελύτερου καί περισσότερο κα- τάλληλου οικήματος. Ο διαγωνισμός όμως καθυ- στερεί επικίνδυναΙ Τόσο πού νά ψιθυρϊζουν οί «κακές γλώσσες» πώς προωθείτοι μιά καινούργια «απόφαση» πού νά περιορίζει τά τετραγωνικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα γιά νά στεγα- στεί η εν λόγω υπηρεσία, μόνο καί μόνο γιά νά παραμείνει (η υπηρεσία) στό οίκημα τού έ- χοντα θείον στήν... Κορώνη. Δέν μπορέσαμε νά μάθουμε λεπτομερή στοιχεία, θά τό κά- νουμε όμως μέ την πρώτη ευκαι ρία. Π αυτό ρωτούμε τόν ίδιο τόν κ. Νομάρχη τί συμβαίνει... Είναι αλήθεια ότι κινούνται θεοί καί δαίμονες προκειμένου νά συ νεχίζει νά στεγάζεται μιά Δημο¬ σία Υπηρεσία στό μικρά καί ακα τάλληλο κτΐριο ενός συγγενή κά ποιου Νεοδημοκράτη Βουλευτή; ποίηισιν τού δικτύου τού είς την περιοχήν Θραψανού μέχρι τής δεξαμενής τής Βιομηχανικώς Πειριοχής Ηρακλείου, διά την μεταφο,ράν; διά τάς ανάγκας τής Βιομηχανικώς Περιοχης Ή ρακλείου, ποσότητος ύδατος, την όποία θά έξασφαλίσει ή Ε;Τ ΒΑ μέ ιδικάς της γεωτρήσεις, μέχ,ρι 20ΌΟ κ.ιμ. ημερησίως Πήμηττη: ή άττόφαση άναψέ- ρεΐι δτι τα 65000000 θά δοθοΰν σάν άττοζημιίωση γιά την προ σφαρά τοΰ Δήιμου ένώ ή σϋμιδα ση άναφέ,ρει ότι θά δοθοΰν σάν άττοζημΐωση γιά την τήρηρη των δρ«ν της συμβάσεως "Εκτη: γιά την τιμή τού νέ ρού πού θά ττληρώνει ή ΕΤΒΑ ΑΕ. Ή άττόφαση τοΰ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου άναφέρει γιά εκτττω ση 5 δραχμών γΐά κάθε κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νεροΰ άπό τό εκάστοτε ίσχΰον δημοτι κό τιμολόγιο. Ή σύμβαση άνα φέ,ρει «Ή άξΐα τού καταναλισκο μένου ύδατος θά καταβάλλεται υπό ής ΕΤΒΑ ΑΕ είς τόν Δ%ιο* μέ έχτττωση 2'5ο)ο έττϊ τής τι- μΐής τού εκάστοτε ϊσχύοντος τι μολογίου τού Δήιμου διά τούς δηΐμότας τού..,,» Πιό άναλυτικά αύτό σημαϊ νει ότι ένώ ή άττόφαση 36)1978 λεΐ γιά δη,μοτικό τιμολόγιο τό όητοΤο έχει διάφορες κατηγορΐες όατοΤο εχει διάφρες κατηγορΐες καί άναγράφει δτι ή ΕΤΒΑ Α. Ε, θά πληρώνει τό τΐιμολόγιο ποϋ πληρώνουν οί Δημότες. Σημειωτέον δτι ό δρος γιά έκ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Μιά έπιστολή της γυναίκας τού Η ΟΟΥΣΣΕΙΠ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ πεθπνε απο ΣκηηικοΕΐηΗΤιαη Λίγες μέρες μετά την έγχείρησή τού! Κύριε Διευθυντά, Ονομάζομαι Ελένη Κ. Σερπε- τσιδάκη, διεύθυνσή Κανδάνου 61, Ηράκλειο καΐ παρακαλώ δη- μοσιευσετε το παρακάτω σχό- λιο, σάν απαντήση στίς ανακοι- νώσεις τού Ιατρικού Συλλόγου και των Κλινικαρχών. Κύριε Διευθυντά, Σέ τοπικές εφημερΐδες καθημε ρινής έκδοσης δημοσιεύτηκαν την 31—10—80 καΐ την 2—11 — 80 οί ανακοίνωσις τού Ια- τρικου Συλλόγου καί των Κλινι¬ καρχών, διά των οποίων οί ανω τέρω ζητούν προστασΐα από κά θε αρμοδιο, επειδή ορισμένοι συγγενείς ασθενών μέ την συμπε ριφορα τους, δεν τούς αφήνουν νά κάνουν τό καθήκον τους. Εγώ δέν θά κανω κριτική πά¬ νω σ' αυτό, αλλά αφου σας πα- ραθεσω επακριβώς τό ιστορικό απο την ημέρα, πού γιά πρώτη φορά ενοχλήθηκε ο σύζυγος μου απο σκωληκοειδΐτιδα μέχρι την ημερα πού συνέβει τό μοιραίον, θά υποβάλω ορισμένες ερωτη¬ θείς στίς οποίες θά αφήσω νά α- παντήσετε καί νά κρίνετε εσείς, ολοι οί αρμόδιοι αλλά καί όλοι αύτοι, πού θά τύχει νά διαβά- σουν. Την Τετάρτη 8η Οκτωβρίου, ο σύζυγος μου αισθανθηκε ένα έντονο πονο στήν κοιλιακή χώ- ρα καί τον μεταφέραμε αμέσως στό Α' Βοηθειών. Ο εκεί χειρούρ γος χωρίς νά μάς προσδιορίσει την αιτία τού πονου μάς έγραψε ορισμένα φάρμακα, πού έπαιρ νέ μέχρι τό πρωί τής Πέμπτης. Επειδή όμως ο πόνος εξακολου- θούσε τόν πήγαμε σέ παθολογι- κή κλινική. Ο γιατρός τόν εξετα- σε αμέσως καί μάς είπε ότι προ- κειται γιά οξεία σκωληκοειδΐτιδα • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΤΑ ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ,, ΠΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Στό τελευταΐο φύλλο τής Βιαννίτικης εφημερίδας πού έκδίδεται οΐό'Ήράκλειο («ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ») άναφέρονται τά παρ.ακάτω σχετικά μέ τό 6ι6λ1ο τοϋ ί δρυτή τής «(Αληθείας» Μάνου Χαρή καϊ μάλιστα στό πρώτο (κύριο) αρθρο; «...Τόν τελευταίο καιρό κυκλο φόρησε ένα καινούργιο βιβλΐο «Στον Αστερισμό τής Κόμπρας» τού κ. Μ. Χαρή. Στόν πρόλογό τού ο συγγραφέας αναφερει: «Ο άνθρωπος σ' όλα τα μήκη καί πλατή τής γής, οπου κι όν ζεΐ, ιχει ένα κοινό χαρακτηριστικό μέ ολους τούς συνανθρώπους τού. Περιορισμένος στό στενό «οικο- γενειακό τού κύκλο, απασχολημέ νος μέ τά ατομικά τού προβλή- ματα μπλεγμένος μέ τίς έννοιες τού βιοπορισμού, δέν διαθέτει χρόνο για να ασχοληθεί καΐ νά μελετήσει σοβαροτέρα θέματα. Κι όταν ακόμη τά θέματα αυτά σχετίζονται μέ τόν ενδεχόμενο κίνδυνο τής ιδίας τής ύπαρξής τού, κεντρισμενος πρός στιγμήν από τό ένστικτο τής αυτοσυντή- ρησης, τα φέρνει στό μυαλο τού, μά αμέσως μετά, καθοδηγη μένος απο το άλλο ένστικτο τού, το εγωιστικό, τά μεταφέρει στήν πόρτα τού γεΐτονα, καί τά αντι παρέρχεται μέ στωικότητα, πα- σπαλισμένη καί μέ μιά δόση αι- σιοδόξΐας. 'Υστερα — σκεφτεται) — γιά τα μεγάλα προβλήματα,| αρμόδιοι είναι οί μεγάλοι, οί τα-| γοί, οί μπροοτάρηδες. άχι εγώ οί απλος άνθρωπος. Εγώ έχω χρέ¬ ος νά κοιτάζω τον εαυτό μου, τή γυναΐκα μου, τά παιδία μου, τό σπίτι μου καί το αυτοκίνητό μου. Καί πετώντας ένα «δέν βαριέσαι» ή ένα «ώχ αδελφέ» συνεχίζει τόν δρόμο τού, άν άχι μέ ήσυχη τή συνείδηση, οπωσδήποτε όμως μέ υπολανθάνουσα εγκληματική α- διαφορία». Ωχαδελφισμός, η μεγάλη αρ- ρώστεια γιά τό γκρέμισμα κάθε κοινωνικής προκοπής καί ευτυχί- ας. Ωχαδελφισμός πού δημιουρ- γεί την ψευδαίσθηση τής ατομι- κής ή οικογενειακής ευτυχΐας, μά πού συντομα η κρίση τής κοινω νίκης ομάδος τόν συμπαρασύρει στήν καταστροφή. Μέ τό «δέν βαριέσαι» καί τό «ώχ αδελφέ», παραμένουν άλυ- τα σοβαρά προβλήματα στήν ε- παρχία μας καί βασικά τού δρό μου καί τής άρδευσης, πού η λύση τους θά συνεβαλλε αποτε- λεσματικά στήν αλματώδη άνο- δο τής επαρχίας μας. Η εγκατάλειψη τής ψυχολο- γΐας τού «δέν βαριέσαι» καί τού «ώχ αδελφέ» γιά τά ζητήματα τής επαρχίας μας, αποτελεί ση- μερα χρέος όλων των Βιανι/ι- τών.»
  1*8882 : νΉΙ - ΟΙΒν^Η - 02
  ι·ΐΛν;ιι χ
  ™°ο
  θΛΐρΛθντΐΗ ϋ

  οο5ει
  γΓ-ΏθΊΛΟΙ/ν

  οοβει
  ΙιμοΌλ Ο3Ν
  ** 059
  VI
  ΟΛιΟ,Λθν'ΤΊΗ
  VI
  ΟΟ151
  οονιι
  Ζ-ΙΛΚ
  ^νΧ3
  00161
  οοεζι
  ΙΜΛ1ΟΥ3
  Ο9εοι
  οεβ5
  ΙιγΙοοη
  οοον
  0089
  οοοζ
  οο5ε
  »9ΌσΑιγ39
  οΛΐσοχ
  οοιιι
  0086
  0Ζ69
  0898
  ΟΛθγΐΙ/Ι
  ίιιισςοι^ι
  0009
  006Ζ
  ΌΙΛΟγθΐΐγγ
  οοζιι
  ΟΟ9Ζ
  ΙιΧισηζ
  0009
  006Ζ
  Ο1ΧΛ30—Υφ
  οοιο ι
  0099
  11ΛΛ319
  0009
  ΟΟβΖ
  ΟΛθγΐΙ/|
  οοεη
  0056
  ίιΗγοΧοιχ
  0009
  οοβε
  Ο113Λ39
  00801
  00/ 8
  ΙλλοΧλ3υοχ
  0055
  οο5ε
  Αοηγ
  οο5ει
  Ορ-18
  53γγ3'?ηο9
  0059
  οοβε
  ιιη^Α^^
  009ΖΙ
  009Ζ
  θΛΐγοσ"39
  0099
  οοδε
  ϋΧισηζ
  οοβει
  οηβ
  ΓΐΤ3ΧΛ03ΧΟΤΐν
  0565
  οο/ε
  ΤΐθΧΛϋ3Χ0Γΐν
  0091-1
  ΟΟΖΖ
  Ιιχσηοώχοσφ
  0055
  οοβε
  53γγ3*?ηό9
  00501
  009/
  οΧολοι^
  0055
  οοβε
  ιοΐσσυ
  οοβει
  0ΖΖ6
  ιοιοΌυ
  0565
  ΜΐΦ/113
  οοζε
  ογυο
  ΟΛΪΟ,ΛΟλ/
  05611
  5ϋ<1>/ιΐ3
  ΟΖ68
  ογιιο ^
  ΟΛ19Λθν
  ΝνΐΛΐνΑθυ 3ΙΛΙ
  οχυουο<ΐ3ν «ΖλΟύΧ» ΟΟΟΟζ'2 ολοοχ 399Χ — ινχ 33<Ι υΧ 23Ν3ΡΜΟ32ΑΧυνΝ V (_0Τ) νΧΗ3 ΝΟΧνΧ «ΧϋΝΙΖ.3υ» -3 33 νΝ3ΐΛυνθ23ΐν νυυχ ινχ 3ΐ3νοπ Ζλονλν^λυ 23ννΐνΐΧ 33 33133*1 ΖλΟΙΖ ΗΠΑ 33ΧΙΡν0Ν0Ι3αΑ ΝΑΟθυΝΐνΧίΙΟ νΝ ΟΧ3 ΙϋτΗΙ^Η Ι3ννν9ΡΜΑ3 ΐνΐνΠ ΟΧ νΤ Τ Μ7ΤΜΩ1Ι μτγκ.τ'-τιλτ ν ΐιχ ιχυΐνι^Λ ΐχυΝιίΙΪ'Λ. ΠΝΗ ΝΠΧ ΟΙ3ΝνΧ ΟΧ ί τΗ|Ιπ^^^^^^^^Ι^— % ^ΟδΡΐ'εΒΒΒΒΒΐΐϋ^^^ 330ΙΝΠ Η '3ΗίΓιννθ υ_υ 3Ηχυχνΐ ινχ ι ^^^Η 11 ΝΑΟ(Ι3Χ3 νΐνΐνυ 3ΧΝ ^βββΗ Ρ 3Π νΧ2 ν<Ι3333Χ — ΙΙ^β-Ιβ ·οιοΊ);ια3ΐοτΙ Ι" .ΒΒΒΒΒΒΒΒ'^^^^Κ ΟΛ^ 3Ο 01119x10091110 9».ιαα19' ϊΐ3 ολ^ ΐ3οΙιΑΙιόοχ ολ. 3301 Ρ ΙββββββΤ -ΙΝΠ Λΐί10 οιΙΐΐ9ΐΐ>Λα9 Ά'
  Ι3ΛΙ9 531Ο951 Γ1013ΧΟ1Χ ΟΛ^Γί'
  ρχ ^9Λ? ^)ίθ3θΙ;γίτιυ ^ϋ:ι λο
  ιααιι 91 ΐι^ 3ΐΐ3θώ3χΐ3 ·ηο
  19ΙΟ1Χ 3109^ Λθγγ3ΓΪ 91 ΟΐΑ
  ΙριΐΐΛΌΐιΙΐο οοοι ΐϋΛρ αου
  'Ιΐ/ΙΐνΌΐΩ/ΙΓΐ'ίΙΓ ΙιλτϊιΉι ητι Αίη
  ■ ϊ
  ν*.».»ι γ^ ι->(^ίΐν ου. ^4ΛΙΐυ±υ| Λ.11
  ΒΓίπο^ώοοαυ ολ 313011,0111
  Ο9 53ίΙ 9Λ 31Τ300111ΛΤ —
  ^^^■ΒΒ^^ΗΒΒΒΙΒΒΒΒ
  Ι33ΗΘΗΟ9 νΝ
  Ι:: ·: ■
  ΒΒΒ^^^ηβ^ΒΒΒΒισιΒ
  3ΧΗΧ3υθνθΝν 330
  ΙΝΑ Η ΝΟΝΟΡΜ ΑΟΠ Νϋ
  ■γπ
  ΐνΐνυ ΝυΐτΐΑΐλίίνοχνχ
  ^Κ^Ι / ι
  -3 Νθνν3ΙΜ ΟΧ3 2Υ_
  νχνΐ^Η<ΙΧ νΧ 13X3 3Χ33ΑνΝ3Π3 νθ 330 ΙΝΠ 3ΗΧ 3νΐΦνίυθν ■■βββββββββ^ββββββββΙ ^β^βββββββ^^ββββββββΙ Ηννν ΙΧτΐνχ ΐνΧ 33Χ <ΐνΧ 2ΟΧ3Φ3 3νΧΝΟΖ ιχο ν<ΙΟΧν 'ΑΟΧ ΟΙάΆ ΟΧ3 ΐνΐνΠ ΟΧ V υ ΝϋΝθ -3 ΝυΝ3ΡίυΝΗ ΝΟΧ ΟΙ3Ννχ ΟΧ 3Χ3ΑΧ3 ΙΝ3 (6161) ΑΟΐνΐνΠ ΑΟΧ 3ΑΟΧ3 2ΑΟΝΘ ^3ΐν _ΑΟΧ νΐΑ3ΝΠ 2αοχ νΐνΐνυ νχ νυ α_ ^χχΐΝυνΐν — ■ΟΛοαχ 2Η2Α3νΐνΐΧΧ3 2ΗΧ -ΐχνΝν3χανΐΐ3 ινχ 2νΐννχζννΐν νχνκ ίν&Κ)<ΙΙΙ ΥΧΐνΐ3 ΗΛ -ΟΗ<ΐνΦ3 33 ΝΛΟ23Θ ΥΝ 23ίϊυΧ 66 Ι3ΥΘΗ Ο9 330ΙΝΠ Η νΐ3θνΡΐ -ν νη_ ουν νΐ 2ΐ ι λ οχ νχ ινχ νυοαν νχ νΐλν ΐ3κυζ υν ν υ ΌΙΗνΟΧΣ Ι3ΝΓν_Ηΐ1 Ν3ν νΐΐΐ νΐ2 ΐνΐνυ ΥΝ3 33<ΐυΧ Ζ3Ν3ΙΜ 2112 — Ιοηοΐ ΐΌΐΐ Λφΐ ϋρΑα λΙι οΐλ οάιοιο ^ίιιονηο ί)ϋ:ι Ιιο Ιΐχ ί)Τ3Λθλ 5αοιο ΙΐΙΟΟΟ Γ3λΙΐ^3 ΙΌΧ γ 0119 01x019 9ιδ'Ι101ί Ιΐαοχ 330ΙΝΠ ^ οχ Ι/οΊΐΛηοφ λΙιι Ιΐιηο 130 ΙΐΓΐ3γθΙίΟ1ΟΧ Ε»Λ Γθ^ γ ΙΙΪΌΐΐρ, Ι3Λ ιοΐΛθΛφγώα>ι'
  :ΐχο
  -3Η ΓΟΛ
  Ι?Λ Όί]Ό 1013Λ^Α Π003Λ α
  οιΐΐιοΐοιχ ΙΐΜοκ Ιΐ ηουο λγοχ
  ΟΙ03Η ΛΓ0Λ3Γΐ)ΙΐΜΙΟΐηΧ Λίρΐ
  9Ο3Λ φ01^13^ ?Ί ^Οίι3α9
  ί Ιΐο3ΐιΤ? Λίΐΐ Λαου3γ9ουΐ9
  ηουι οΑ'03 Ι30·γιχοιλ3 ολ 19
  ΙΌΜ 91 ψΐΑ ΛΟ1Λ)03< Λ.0)Λ3Ι1 οϊΛΤί, Λίηι 013110^ 91 Λη °9 330ΙΝΑ 5ϋ 3ΓΐΙΐ ΟΙ ΙΟΛ 531θ"9>1 {Ο '0ί}°
  οί ρχ 39 Γοαοώ οιτΙιΙόμ
  '1)3χοΌυ3Λ9 ίΐ
  ΙΌΛΙ3 πογ!ο9>ι
  -ΌΛΐρ ηοι ο(θι06 οί Τ3ΐου
  ογΙιοΙιοχ ηου ο03Λ 9Χ —
  ΐΝυ<ΐυ ο Αν νΐ3Χΐνΐν ΗΧ νχνΧ ΟΡί3ΐνΠΟΞ3 ΟΧΙΙ3ν ου ν υ ΣθΐνΗΦΑ η υν -νυνν αοπ ο_ου οχ ΝνΧ ΙΒΝΐνΗίΒΠΑ Ν3ν ΐνΐνυ οχ νυ νονθ -3 ΜυΝΒΙΑίυΝΗ ΑΟΙ3ίνΧ ΑΟΧ ΟΖΙ3 ΟΙ2ΗΧ3 ΟΧ Ί1ΤΙ3 ΤΛφΙΛγ, ?θα3Υ3, 3^ '^ΟΙΟ -ο 5'αι Ιΐη3χοοιοχ λΙτι ϋ :>ΐ3θ3ι0θΐίαοαΊΐ ΐο
  ΐϋχ ιολ|3
  ηγου>9 ρχ ητουο ίΐ 51ΐγου
  ί>ύι αο^'αιI10^Λ^ία^ αοχΐγ
  οχ— αοα Όοαθ]0^ο Ιΐιοΐ3γχ
  Ιΐ ΛΓΟιΧ 31{}Ο 3ΧΙΙΛΙΛ Λ39
  οΑό3
  '·Λ^>^ο^(
  ΟΜΙΛΘ3.
  ν
  ι^^^1^^1ι^'^ό^ ο»
  ΧΙΝ «1Ο
  οΐιοΐΐΌτίτΙοάΛοόιχ λοι οτί'Α
  ο.
  •αοτίΐτγ ηοι
  Ιΐ οιογΙογ)Λχ3ι
  Ο1Χ1Ό
  -ιλγοχΑοοΌη
  ΟΓΐ'Ο
  οχΐιοτΙΙΐιοηΰ
  Ι
  γ( -^τ^ 5αΐ ^αοο3ή χο
  ΐίορ, Ι3χσ"9υα Λ99 ολογΙ ιχο
  00190: ~ ΟΟ
  *3ΐΐΧ ΟΓ130 Ο1Ο ίΐ
  00131X0031,
  λΙιι λοχ<Ιιι<1χιχοιιι3 ^ηοΰΐοχ Ρ1ΟΧ ΠΟ1Ι ί331ΛθΑΐ>θΌΐΙ ΤΟΜΌ
  9
  91Α 3χΙΐ9γ3ΑΑο^3 ηου
  -Ο^ ΛΠ)ΧΙΐΙΐγ09
  ΟΙ 3ΐ1 ΟΧΊ13ΧΟ
  οχΐιοτΐΐΐν 9Χ
  οί
  Π0Μ1ΛΘ3. ηοι οΐ3ώϋόλ οιο
  53ΐοΌώοόϋγιΐ 53ό3ΐοοοιό3ϋ
  -ηοιοιόχ ΐϋ>ι ι^ογΙ οιοτΐφΐθ υΐσι
  013ΛΕ) 1ΟΧ ΟΤΐθΙΛΓΙΟ ϋΛ3 Γ) Ι
  -13λ ϋΐθ ΟΛΛ3λΠΟ1Ο10χ Τ01 ΛΟ111ΟΥ '
  0Λφτ1ΐ3Χ ηοι ϊ>3όυΧ ίοιι 1
  οοοι ηου ί
  -3100^3 01Ο ΊΟΛ13 ΟίΙθΙΛΓΙΟ 0Ο01 13Θ9ΥΟ1ΟΧ
  γϋΧ ΪΝθΌ,Χ >Ο13»Ο]ΟΘ 1ϊΙϋ113ΧΟΐυ3
  9 Όιόολγηο9 Ιμιο 191^01 ϋΛ3 3ΐΊ ιΐ
  0ΛΛ3λη01Ό10'χ ϋΐ 19^01 ΟΛ3 ϋΐλ
  ϋγγσ ϋΐΓΐοχ οοο ^3Λϋγγ3> ί>ηοι ^ρη1 τριΛ ιοΐ3ό
  -3ώοοόυ ΌόφΧ 5ογΙ ΐ,ιχΐΛθΐολ ψ Ό]όολγηο9 Η.
  νκπυνλοα-νΜΐνι ινχ ινΐΞνι υνβ
  Α(οΑό3 Λφχιιυγρρ οήήοόλοόυ οιο ιθ){
  ΒΙ Η
  ηοιγηορίΐηζ Μυγ ηοι οήοιώυώ
  ■■■■-911
  νΝΗΘΦ ΐννΑΟυ νΝ ΝΛ0ΐν>ΐνΐ31Ι
  (ΐο<η_ΐ)θ3ιτ οί/αυο^ΦΠαο οαΐ θ "^Π"1 3ΐΙΐ0<1)3Χιθηΐ3>
  οιτΐ
  γ>
  υοιζ
  ^«►♦♦♦♦♦♦•«Μ»»^
  ΖΗΙΗ^Χ -
  8931.33 - 1^90933
  ΖΑ0θν9
  ΟΧΙ1ΖΛΟ-Χ
  ηοιχ ^αογγΌ !)αοι
  91Α οπΐοιιΌΐί1Αΐ39θο'πιυ Λϋθ
  ρχ η^όίοτία λιιι οΐΐο3γ3ΐ
  ουΐ9 Λ.90 ΊΐοηΛΐτπ" οΐΙΛ —
  ί Ι01§
  οτΐόϋ ΐθ ΐηΐΛθ03σ>ΐα3ΐχι1αο
  ολ. ΐ3ΐΐ^αιι ϋητηΐ λιποιχ
  — — (β
  γοι οχΐυκοοοαυ οί ρΜ ολ
  ιοχ 91 ΟΙ9ί 91 ΐτ>ΐϊ3ΐ3αΊΐιΐη^
  3 Ο1ΓΟΟ1 ΛΟΙ Οΐηϋ 3ΐ1 Ι
  ■ιολ]3 ολ ΐ3υ30ιχ αο
  μ Λ90 ποι 9γοο9 Λ9Χ Ι3Λ
  19 Γ>Λ Ι3-3θΊΐ Ό|0ι ίΐϋΛ^
  Ο, ΤΟΓθαΧ ΙΟΑ3 ^Γθΐΐθ
  90 ίιίου 133γ ηο~ 'αοι
  3ώΓΐαΟ ΟΙ Ι3^91Ι0Χ 5θΛ3 30
  ΌΧ Ο, ί5ΐ3γ3|0 Τχ
  'ΙΐΙβΙΤΟΟ ΙΟΛ13
  Ιΐοαγ Ιΐ Ιΐιαο 'γΐΐ- —
  οί ΛτοιθΛηγ 9θ
  λΙιι όιόχ ΐοΐ3
  Λ1910 3λι93 91 "
  οώαΐ3γ ουο 3ΛΐουιΓΐ3 ο^ οΐό
  (Ι11ΟΤ3 ΟΙ Οΐίΐιθ 3ΛθΊθ113 Ό0
  αοώγ, ·3ΐοιχιΙ^900ΐουο 9
  οΐαΙτιΐοτ3 91 Λ
  Ο0 13X3 Ουγ( ΟΓΐθΜΟ ΌΟ
  3ΐυΐα3ΐΐ 3ο ιοχ Ιΐ ί>ΐ30τ>ιο
  3Ο 9Ι1αο>Γ ΤΟΙΟΤίΟΟΌΙί ΛΠΟ0
  Ιΐΐ3,0θΐτοι 9Λ αοτ' ΙιτΙϊϊιλΑ ίΐι
  ΐνΝΙ3
  ΗΙΛΙΟΧν ΟΖΟ
  ΖΙ3Ζν9
  Ζ3Ν3Ξ ΖΙ1Ζ
  ΖΗ1
  ΝΗΙ
  ■ ■■■■■■■■■■Βεΐ !■■■■
  91
  'ΟΝΟυ
  λνου οιυ
  313θϋΙ0Ν
  λθυ ΖΙ3Ζ3
  ΖΗ1
  υ ολ
  ιοχ
  ΙιΗ
  φΛΑ 1X1 911»1 Μ3Ο3αΐ13^3 ΙΟ1
  ΛΟΛΐλ 9Λ Ι31Κ301Ι φ
  311 ΓΟΛΟΙΙΏΟΠυ 311 Οΐΐσ
  -3ΐτοΐόο ο 010939
  ΐογγου τοχ αοΐΐ3γου ΐοόΐΐυ
  ΟΛγ, '^^ΐΙΐ^ΟΙι ΙΟΛΧ31(1γθυ
  ■χχ2 ■αοΐόΐΐιΐορ αοί Ιΐοιηρΐΐ
  λΙιι οιλ 53109Χ ί)3αοώοΐ9
  3τΙ Τ3όο<ί>ογχαχ ηοΛΐοχ αοχ
  11091113 οοι
  «οιοΙ1ιιιο}3 13/Ι19Χ
  Λ39 λο α01 Ιΐΐ99ΐυ3Λαο Λ91
  ί>ΐ3ΛΌΧ ΤΟ13Χ39 Λΐΐίί Ό
  ■■■■■Ι
  ΒΒΒΒΒΒΕ1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  31ΑΙ
  βββββββββββββ
  βββββββββββββ
  'Ζ3ν3Ζ3ΙΛ]
  «χνυ~ν3υΐΛΐ» ηζηιλιζ
  ΟΧνΐ3Μ3ϋΟΧΙΟ (Ζ3ΙΛ1Ι1Ζ3νΗ|ΛΐνΧ
  3Ι/Ι 'ΟΧΐνννλΟΧΙΖΙ ΟΟΛΙΟΙϋ^υ νΝ3
  ΗΝννλθΜνηΐΝνυ Ηνιι
  ΝΗΙ
  ΛΟΙ ΗΖΝλθλ3ΐν Η1 3ΙΛΙ «Η<ίνΧ0ννϋ3ΙΛΙ» Ι1ΝνΝ3υν 'νΧΙΝΟΝνΧ λνν.9 3θνΧ Ι3ϋ-ΛΟ1Ι3ν ■■ ζνυυ. νιιυο ψψ ^ΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗίΙΜΒΗΙΐΗΜ ίΌ—'ΦΧ ΑΟΙΒΦνάϋΟυλΙ 2ΟΝλθλ3ϋλ β *>ϋχιοχιά>ι1ν
  20Νλθλ3ϋλ
  2Η1ΝΑΘΑ3ΐν
  «νΐ3ΘΗνν Η»
  (9 ΙιλάιριΑοοοι/, Ιοοο)
  ννΐά3Ι/ΪΗΦ3
  αοΐοΊΐιΐΰρ αοί οτΐΐιτι
  Λϋ 91 3ΐ5ϊ^ ΙίΧ0Ο00Τ_Γ» : 3Λ
  3γ ολ αοιΐ οΐ3οοώιτο3γ 910
  οο3ΐι ^>39ΐχοΛΐυ 5οΐΛφΐ1'3αχ
  ΤΟΧ ^)Ι30ιΙΐ6ΐΐ1ΟΟΟ1Ι ΪΟΙΛΟ'Λ
  οχ οχογαώθ'θίηχ Ιΐ3οχ ρχ
  003190
  ΟΙΟ31Ι αγθΐΐ ΙϋΧΙ 53^1Λθγ<1) 'Λσηγοχαοιιτί ϋιχουοχ όο 3Γί ΛΠΟΛΧΤΟ1 10103100010311 10 ΙΟΧ ΛίΤ)ΤΟΙΐΐΙΐΟ13 ΟΙ λΙιι 9^9 :>91Μ? οΙ3ι!Ιγο 910
  Λθ>1300()>Γη3γ Λ0>ΧΙ1θγι Λΐθΐ
  ΤθΑΙΐΟΟ ΙΟ ΛΟΟΟ1(ώ3
  30 ΓΙΟ1 αθΐΛΟ
  Ό1Ο Ι31ΟΟΧ!Ι1ί^ (ΙΟΙΙ
  οχ Ιΐ Ιΐιοο Ι3^9γγ9 9Θ ^ΐρ
  31131Χ ^ί
  Ο
  νΧ
  γλοχ9 γοοχ»
  90'υο'ΐ3 οτΙ/Ιΐιοηο Ο3Λ οί 3γ1
  3γΙ τχρ λο λοι^ιοιιγΙο^ι 3γΙ
  ΐ3αοώογχηχ πολίοχ αοχΐι
  091113 ηοι ΐΐοίΐίΐίοχ ογοΑαιΊ
  τιρ 91 ι°Λρ οιασ οιί
  οχ ·θΓίΙΐγ99θΊΐ οα
  Λ^ Λ0>ΙΛΠ)ΛΙΟΧ
  -Αη.— ΛΐτΐΜΐιοτρ λιγοι ^λοιοοτΙ
  οο ίχιοι ργοχοουο ολ 3οιχ
  ΛΟΝνΐΛΙ Α01
  ···λπολιΛ ολ Ληοη3ΐΛθ>ι ιολυοο ι
  - Σ3ΙΜ0ΝΙ0)υλΖ
  2111
  Ζ_1Μ3νθ±νΐΑΙ·Ι->Ι 10 ΪΙΑΙΗυαθιΐυ
  » ΛηοόοώογΜΠΜ ιογγου φ
  ΐΗΐΐΝβυ
  Οϋ Ονθ 133
  V
  ΟΙ
  ΙΜΙΙΝΟυ
  γ ΙΐΙΟ
  0 ο 3ϊΙηοοΐιχ
  Ώΐο 3Χ0ΙΙ 3τ1ηοοτο)ιαλ ΙιγΙ ^ο
  γ—3 ^ ιχ ΐΐ9ΐΑουτΛΤ οί ,Λρ ιι
  ΛϋοΐοφΛΑ ^αοορ ί)ηογο
  οόχίΐιτ 91
  ΟΙΟΗ9Χ Υ9 9Υ
  Ιΐχαν. ΛΙίΐ° ΛΊ1099Λ9 ,λ 3Π.ηοΰ'Ιΐώ9 λΙιγΙ
  ^αοΐΓΐο 5αογ9 οί Α
  9ΐο3ΐα3γ ^^Μη
  ,99 9ΤΓΙ ΙΟΜ(}Υ !° λοογοιο^0 (?011 9101011
  οαχΐιι 91 οΐΛοαχ σι ολ9- οί 9-9 1ΐΥϊ3χ 91
  Ιΐιο
  ηοιί
  γο σοοχ3 οχ
  9 αοί ώιχόχ λΙιι ιι,ο
  ΙΟ13ΛΟ39 πογΙ ΙΐχηΛ η,
  οί οτ,ο^ 9Λ ςριΊΐ^
  ηθΙΛΟΙΙ Ο>ΛΧθΛ 'ΓΟΛ^1^
  Λθο(ο.λ9Η αοΐΐ Ιΐγρχ οχ
  •ΛθοΐΓογθι0 αοιΐ οιιοιΐ οχ
  Λοληώ3 ιουΓοϋι^Λθ τ
  ηοιολυοό30 υ»ρ± ηοι οιο ή υιού ο π γ/
  ΗΧΗΙΟΠ
  0861 λΟΜ9Ι/Ι3Χ3ν Ι-
  ΖΗΙΗ^Χ «νΐ3ΘΗΥν Η»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΙΔΗΣ
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΠΤΟ
  Κόσμος. Πολύς κάσμος κύιρι-
  οι, Καί τό ττερΐεργο είναι ττώς
  άλλος είναι δτσι κι άλλος άλ-
  λοιως. «Άλλος είναι έργάτης,
  όλος είναι ναυτικός> αλλος δου
  λεύει στά τραΐνα κ' άλλος εί¬
  ναι...» βλακικός. Τί νά γίνει.
  Ή πσροιμίο πώ·ς «δλα σάν τα
  δάχτυλα δέν είναι ϊσο» ίσχύει
  κι έδω.
  Έττσμενο είναι ττώς στόν κ<χ θένα ΰττάρχει καί ή α ή ή 6, γ δ, κλατ. Αύτό δμως ξ>Ιν σηιμαϊνει ότι κι
  ό καβένας μττορεΤ νά κάνει κι
  δ,τι θέλει μβσα στό χώρο πού
  ζεΤ καϊ κ,ΐινίΐται^ περπατά κα]
  χρατιέται, τρώ£ΐ καί πανει
  Ή σχίση ττού άναγκαστικά ύ
  πάρχει μέσα καί άνάμεσα στά
  άτομα τοΰ κοινωνικον σύνολον
  κσΐ πού είναι δασικά άναγκα
  σμένοι οί άνθρωττοι δλοι νά δέ
  χβούν γήν κοινή γραμμή τής
  σχέσης αυτής εΤ·σι τό δτι ττρέ
  πει νά σι/μφωνοΰν μεταξύ τους
  Στή σχέση, συμφωνίας άτό
  μων καί τάξεων γιά νά ύττάρ
  χει είναι περΐτρανα άττοδειγμέ
  νη ή ΑΓΑΠΗ
  Ή άγόπτη είναι τό ούρανοκα
  τέβατο δώρο τού ©εοΰ Πατέρα
  καί γιά νά ύττάρχει κι αυτή πρέ
  τηει τό συμφωνητικό νά ζούν οί
  άνθρωπτοι κάθε τάξης μονιασμέ
  νοι νά ίσχούει ττάνω στήν «κοι
  νωνική δ,καιοσύνη»
  Οί Νόμοι τού κράτους και
  τού θεοΰ πρέττει νά γίνουν σ'
  δλους παράδειγρα καί πιρέττει δ
  λοι μας νά τούς σεδοιμαστε, νά
  τούς άγαποάμε καί νά τούς
  ΤΓροστοττευοιμε
  Μιά φορά ο! άρχαΐοι μας λέ
  γανε: «Τινος δν άρέσει πόλις
  ανευ νάμων»
  Αΰτό τό ίδιο ττρέπίΐ νά γίνε
  ται καί γιά !-ΐάς, 'Ανεξάρτητα
  τό άν μερικοΐ καί μερικές κάνουν
  ται μέ 6άση τίς άρέξεις τ> τίς
  έΌεις τους ΓΙΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ
  νά ξέρο·με ττώς κ' ό διττλανός
  μας έχ«ι τίς αύτές άνάγκες σχε
  δόν μέ μάς.
  "Ετοι κατ' άνάγκη τό συιμφω
  νητικό άνάιμεσα μας πρέττει νά
  πιάνει καί τα δικά τοο δΐκηα
  αίτήιματα άλλά κοί τις ύποχρεώ
  σεις τού.
  ΣίήιμΕ.ρα στό σύνολό τού οί
  δνθρωποι είναι περίεργοι στήν
  σκέψη. "Ετσι συναντάς έναν καί
  σού λέει τό πρωί αλλα, άλλα
  τό μεσημέρι κι αλλα τό 6ρά-
  δυ, Κ ι άν μάλΐιστα καί τόν ττρά
  ξεις κι όλας αυτόν τόν τέτοιο
  — μέντιο καρκινόκακο τι/ττο τό
  τε είναι πού σϊγσυρα σέ ττήρε
  τό ττοτάμι.
  Οί νάμοι κράτους καί Θεοΰ
  στόν — στοΰς τέτοιους μτπαιμττέ
  σιδες μονοχικούς ή ταγικούς τύ
  πους ττάνε ττερίττατο καί τό
  σνΐμφωνητικό σοιι πάει ώς τόν
  Άτλαντικό ή Είρηινικά 'Ωκεανό
  γιά νά πάρει καθαρό άέρα καΐ
  νά μην μολυνθεΐ τό κακόμοιρο.
  Τί νά γίνει ρέ φϊλε μοί/. "Ε¬
  ισί είναι σοΰ λέει ό άλλος. Νά
  άς πούμε έδώ έ'τσι λένε αύτοι
  πού μάς άδ,ικοϋν σάν άγρότες
  πού είμαστε
  Κι δσο τό δικό μας κοντόφθαλ
  μο άδειο μάλλον μυαλουδάκι
  δέν μάς άφήινει νά ξεφύγουιμε
  κι ώττ' τα κομοομτιασιμένο; χόμ
  ματα τόσο τό κακό τής μοίρας
  πραγίνεται.
  Δηλαδή τί παραγίνετε, —α
  ραουιρογίνετε.
  Γιατί έτσι καΐ δοΰμ£ τί είναι
  αύτό πού μάς κάνουν τα χαιμί
  νια τής μητισχαδωρίας μέ τόν έ"
  να ή τέν άλλο τρόπο εχουν γί
  νει καρφιά στά μάτιο: μας κι
  άλλοτε έ'τσι κι άλλοτε άλλοιώς
  τρώτε τό 6ιο μας τότε άλλοίιμο
  νό ούς.
  Μόνο ττοϋ εύτυχώς γιαυτούς
  τούς Ίοΰδες τοΰ Θείου και εν
  νοιμου συμφωνητικοθ μεταξύ
  μας σάν άγαθοβγιόλ,ηδες έ-
  μεΤς δέν τούς καταλογίζομε γιά
  έγικληιματική του·ς εύθύνη
  Άλλοιώς, ετσι δηλαδλή καί
  ξυπνούσαμε καΐ βλέπαιμε τό τί
  μάς μαγειρεύουν κάτω ά~' τό
  συμφκΛ/ητικό νάΊ^αστε δλοι δι
  καιοι «ι Τσοί τότε ήταν πού θά
  γινόταν «τό σώσαι»
  "Ενα «σώσαι»" άντάξιο μέ κεϊ
  νο πού δούλεψαν έκμεταλλευόμε
  νοι τόν 'ίδρω μας, πίνοντας τό
  αΤρα μας, τρώγοτας την σάρκα
  μας.
  Κι διμως εμείς εΤμαστε καί μέ
  νουμε άκιακα, άγαθά τίμια ώς
  τα δυό χιλιάρικα τής σύνταξης
  Αύτό θά τηεΤ ν&σαι τίιμιος,
  καλώς, ντρέτος κι άν θέτε:
  ΒΛΑΚΑΣ
  Καί μην μού ττεΤτε κ ι άλλοι¬
  ώς. Ή μάλλον γιατί κι άλλοι
  ώς άψοΰ κι ώστόσο θά ψοφϊσο
  με μέχρι νά μάθομε νά ,μήν τρώ
  με σάν τόν γάίδαρο τού Να
  στραντΐν Χότζα,
  Παρακαλώ λοιπόν κάθε άγρό
  τη κι άγρότισσα νά κάνει «τού
  μΐπΐκΐ ψιλοκομένο» νά τό 6ου
  λώνει δηλαδή καί μιά χα' είναι
  ττιστός στό κοινωνικό συμψωνη
  τικό περί ίσότητος καί κοινωνι
  κης δικαιοσύνης καί κάθεται ά
  διαμαρτύρητος πού ξέρει ΐσως
  ό τέτοιος τταραοΜροσκετττικι-
  σμός τους τούς στείλει γιά πι
  λάφι τού ,Αλλάχ, κ ι άχι Παρά
  διεσο Θεοΰ κι άνθρώττων. Για-
  τί; 'Ε!
  Μιά προσπαθεία πού πρέπει νά ύποστηριχδεϊ
  ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
  Έκατομμύρια πεινασμένα παιδία σ' όλο τόν κόσμο
  Γνωρίσαμε διαδιοχκά τό τοϋ κόσμου άντιμεταχπι-
  παγικάσμιο "Ετος των προ ζουν σή'μερα £να σκοτεινό
  σφύγων, τό 'Έτος τοΰ περί
  6άλλοντος, τό διεθνές "Ε
  τος τής γυναίκας και
  1979 τό Διεθνές "Ετος τού
  παιδιοΰ.
  Παρ' ολα αύτά ποτέ αλ
  λοτε δέν υπήρξαν α όλό-
  κληρο τόν κόσμο περισσό
  τεροι πρόσφυγες. Τό περί
  μέλλον. Μποροΰιμε λοιπόν
  δικααα νά άναρωτηθοϋιμε τι
  τό λόγο εχουν δλες αύτες οί
  εΐιδικές χρονιές άφοΰ δέν
  λύνουν τα προβλήματα
  τοΰ κόσιμου;
  "Οοοΐ θέτουν αύτη την έ
  ρώτηση εχουν παρεξηγή
  σει τόν άντικεΐιμενικό σκο
  6άλλον μας άνησυχεϊ σή-
  μερα περισσότερο άπό πό
  τέ καί οί γυναίκες οέ πολ
  λά μέρ,η τοΰ κόμουσ δέν ^
  χούν τα ϊδια δικαιώ,ματα
  μέ τούς άνδρες· Παρά τό
  διεθνές "Ετος τοΰ παιδαοΰ
  πάνω άπό τα μισά παιδία
  πό τοΰ Ό'ργανισμοΰ των
  Ήνωρένων Εθνών- Μέ τα
  «*Έτη» αύτά ό ΟΗΕ έ^ιδι
  ώκει βασικά νά δηιμιουργή
  σει σκέψεις, νά προκαλέ-
  σει συζητήσεις μέσα στίς
  διάφορεςΙ ικυβερνήισεις με
  ταζύ των αρμοδίων άλλά
  ■♦··
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ- 289-021
  "Όλα προσεγμένο — "Ολα φρέσκα
  ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡ1Α
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·

  ■■■-■-«-«■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
  !■■■■ ■■■■!.
  κ
  Παννηγ Γ Χουζουρακηε
  ΑΠΟΘΗΚΗ
  ΗΛεΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ
  ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;
  ΦΡΟΝΪΙΖΕΙΠΑ ΣΑΣ ΤΟ ΟΑΝΠΙΑ ΕΧΡΚΕ85
  7ΗΜΕΡΟ ΠΑΡΙΣΙ 23)12-29)12
  8ΗΜΕΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2 3)12" 30)12
  (ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ - ΑΣΣΟΥΑΝ)
  ΠΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΠΑ ΧΡΙ-
  ΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕ
  ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ...
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ιΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤίΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΤΑ
  ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΡΗΕ88
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΜΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΤΗΛ. 285-576
  ---------.............ΜΜΜΜΜΜΛ»ΜΜ»»ΜΜΜΜΛΜΜα»»ΜβΛΜ»
  ΪΪΪΙηΪμΪι--------- .......
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ-
  ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  ΘΑΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η
  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕΣΕΚΡΗΤΙΚΟΚΟΝΑΚΙ,ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ.
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796
  ;■■■.■■■■............■■■■■■■■■.......■■■■■■■■■■■π.........■
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ
  V.
  ΟΟΙ-ΟΒ
  ΤΗΛ. 28 7768
  ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣΊ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ Ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  κυρίως νά άφυπνήσει τό
  ,μεγάλο κοινό. Έπιδιώκει
  νά μας κάνει νά συνειδητσ
  ποιήσου,με τα συγκεκριμέ
  να διεθνΐή προβλήματα και
  νά τούς δώσουμε άπόλυτη
  προτεραιςΐτητα παρα,μερι
  ζοντας τίς αλλες έγνοιές
  Ό "Οργανισ,μός Ήνιυμέ
  νων Εθνών δέν μπορεϊ νά
  συνόψει διεθνείς συρφωνι
  ες 6ασικής άρχής. Δέν έ'
  χει την έξουσία νά έξαναγ
  κάσει τα Κράτη — Μέλη
  πού θά μεταφράσουν αύ
  νά υίοθετήσουν νομοθεσίες
  τές τίς βασικές άρχές σέ
  νόμους.
  "Ετσι, παρά τό γεγονός
  δπ ή διεθνής διακηρύξη
  των δικαΐω,μτων τοΰ παιοι
  ου υίοθετήθηκε πριν άπό
  εϊκοσι χρόνΐα πολλές άπό
  τίς άρχές αυτής τής διακη
  ρύξεως δέν μεταφράστη-
  καν σέ νθιμικές διατάξεις
  γιά τό παιδι· Ώς τόσο τό
  1979, Διεθνές "Ετος τοϋ
  Παιδιοΰ, σηΐυειώθηικε ού
  σιαστική πρόοδος. Πολλές
  χωρες αύτη τή στιγμή μέ
  την βοηθεία όργα,νισμών δ
  πως ή υΝΙΟΕΓ (Ταμείο
  των Ήνωνιένων Εθνών
  γιά τό παιδί) μακροπρόθε
  σμα εΐδικά προγράμματα
  πού θά βοηθήουν τα παι
  διά τους.
  Στίς Ίνδίες ή κυβέρνη
  ση ανέλαβε νά θέσεΐ σ' έ
  φαρμογή £να πρόγραμμα
  ΰωρεάν παιδείας μέχρι την
  Ιήλικια των 8 έτών. Όρι-
  Όμένα νέα έικπαιδευ,τικά
  και ύγειονομικά προγράμ-
  'ματα θά άποσκοποϋν κατά
  •κύριον λόιγο στή μείωοη
  τοΰ ποσοστοΰ τής παιδικής
  θνησιιμότητας. Τέλος οί
  Ίνδιες έιπανεξετάζουν κι
  αύτές την νο,μοθεσια πού ά
  φορα τό παιδι,
  Στήν Λατινΐκή Άμερική
  πολλές πόλεις σέ πλήρη ό
  νάπτυξη άντιμετωπίζουν
  τό οοβαρότατο πρόβλη,μα
  «τοΰ παιδιοΰ τοΰ δρόμου».
  Τα περισσότερα άπ' αύτά
  τα παιδία δέν εχουν οΰτε
  γονεΐς οϊΛτε κηδεμόνα·
  Ζοΰν στούς δοόιμους καί
  συχνά έιπιδιδονται στήν
  Τιορνεία η στό λαβρεμπόί·
  ριο νορκωτικών. Μερικά
  ιάιπ' αύτά, μόλις στά 6 η
  στά 7 χρόνια τους ύποφέ
  ρουν άιπό την άπάνθρωπη
  Ιέικμετάλλευση. Ή Κολομ
  6ία ουΥκρότηοε μία μόνιμη
  έπιτροπή πού 'έχει άναλά-
  6ει νά ιμελετήσει τα προ
  βλήματα τοΰ «παιδιοΰ τοΰ
  δρόιμου». Τό Μεξικό εχει
  έπίσης καθιερώσει εΐδικά
  προγρά-μματα σ' αύτό τόν
  τομέα
  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΑΜΟΥ
  ΠΡΟΣ: Εφημερίδα «Η
  ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Όδός Μαρογιώργη 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΚΡΗ
  — ΤΗΣ
  Κύριε Διευθυντά,
  Μέ την έιπιστολή μου αύτη
  θέλω νά σδίς γνωρίσω ότι
  σκοπεύω την αρχομένη έ
  βδαμάδα νά παραιτηθώ τοΰ
  άξΐώιματος τοΰ Νομάρχου
  Μέ την εύκαιρια αυτή,
  θέλω νά σας εύχαριστήσω
  θερμά, διά την ένηιμέρωση
  πού εϊχα άπό τίς στήλες
  τής εφημερίδας σας, πού
  τόσο τακτΐικά, τιμής ένεκεν
  μοΰ στέλινατε-
  Οί εύχαριστίες μοί) ίδιαί
  τερα άπευθύνονται · στόν
  Μάνο μαζι μέ τίς εύχές
  γιά γρήγορη άποκαΐτάστα,-
  οη τής ύγείας τού.
  Σά,μος 15 Νο&μβρίου 1980
  Φιλυκώτατα
  ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΦΙΛΙΠ
  ΠΑΚΗΣ
  ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΝ ΔΟΑΛΑΡΙΠΝ
  Τού κ. Γ. Κουκουριτάκη
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καΐ 4-30—8 μ.ρ-
  ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκαιρινοΟ —- Γαβαλάδων 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ·: Ίατρείου: 287.366
  ΤΗΛ·: Οΐκίας 224608
  ΠΡΟΣ: Τήιν Έφηιμερί
  δα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  Κύριε Διευθυντά
  Απαντώντος στόν Δή-
  ιμαρχο κ. Καρέλη καί στό
  Διευθυνντή τοΰ Βενιζελει
  ου κ. Άπαλκη περί ΐατρι-
  κής, δολλαρίων κλπ· σδς
  γνωριζω ατΐ;
  1) Γιά εξετάση θυροει
  δοΰς — θυροακτίνογραφία
  πηγά την γυναικα μου
  στήν Άθήνα καΐ μέ έξετά
  σεις — ξενοδοχεϊα — μετα
  φορά — φαγητά κλπ. μοΰ
  στοίχΐσαν 15000 δρχ. "Αν
  περιμενα νά βγοΰν οί έξε
  τάσεις 2—3 μέρες άκόμα
  θά εϊχα £νας κόστος 20000
  δρ,χ. Μηχάνημα θυροει
  δοΰς ύπάρχει στό Βενιζέ-
  λειο άπό 5ετίας άλλά δέν
  ύπάρχει 6 χειριστής· Γιατί
  κ.κ. δέν κάνετε -μία άναφο
  ρά νά έ'ρθη κάποΐσς χειρι
  στής!!! Μόνο στό Ίπποκρά
  τειο περνανε έξετάσεις θ*υ
  ροειδοΰς δχι θυροακτινο
  γ,ραφίας 200 — 300 δτομα
  μηνΐαίως ήτοι 300 δτομα
  επί 20000 ϊσον 6.000000 μη
  νιαία έ'ξοδα ασθενών μιας
  κλινικής μόνο·
  2) Γιά έγκεφαλογράφη-
  μα δέν ύπάρχει μηχάνημα·
  Γιά νά πάω τό παιδί μου
  — την γυναίκα μου — έ
  μενά - τή πεθερά μου - εισί
  τήρια -10000 -«ξετάσεις 10
  003 -γιατρός συνοδεία άμοί
  6ή 8000 — φαγητά — ξε
  νοδοχεΐα 12000 ϊσον 40·
  000 χρειάσθτ)κα· Κι δμωζ
  ΤΕΒΕ καί Ταμείο Έμπό
  ρων έ^χουν ίδρυθεΐ άπό τό
  1934 — 1936 καί δέν έ'χουν
  στό Ήράκλειο 44 χρόνια
  μηχάνημα έΥκεφαλογραφή
  ματος Ποϊαι άναφοραι εγι
  ναν γιά μηχανήματα θυρο
  ειδοΰς — έγκεφαλογραφή
  ματος;
  Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Τακιρη 18
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΧ
  Ε)Γ - Ο)Γ
  • ΜΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κάβε μίρα
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρήτη
  Τηλ. Πρακτορίίου
  224-304 καί 224-308
  ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη-
  ματικής Σχολής παραδίδει μαθή-
  ματα σέ μαθητές Γυμνασίου —
  Λυκείου καί γιά πανελλήνιες εξε-
  τάσεκ στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ —
  ΦΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ.
  Επιτυχία εξασφαλισμίνη —
  Τιμές λογικές.
  Πληροφορίες 232017.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθος για επιβλεψη
  δυο μικρών παιδιών απο 8—1
  καθε ημερα.
  Πληροφορίες από τον κ. Χρή-
  στο Δημητρίου τηλ. 287-470.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος σου-
  βλατζής καί μικράς σερβιτόρος.
  Πληρ. κ. Εμμ. Μακρυδάκη Λε-
  ωφ. Καλοκαιρινό!) τηλ. 242.481
  κυκλοφορεϊ στά
  κλασικά μπουκάλια ολων
  των μεγεθών, άλλά καί σέ
  ένα εντελώς ξεχωριστό
  μπουκάλι 2 λίτρων Ετσι,
  μπορεϊτε νά άγοράζετε τό
  ΡΟΤΟΝΤΑ - πού δέν είναι
  άκριβό-άκόμη φθηνότερα
  ΚθΤΟΝϋΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΑΝ Κ Α-Α. ΑΙΗΟΞΥΛΑΚΗΣ &ΣΙΑΟ.Ε.
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
  ΤΗΛ. 225-906 -7-8

  φ Μ — ΙΕΛ1ΔΛ 4— — — — — — — Μ —— —— — ■■— —Μ ~ — Μ ·■
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Β
  Ι
  Ι
  Ι
  1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  * ι
  χορας οαυεαν |
  που πριν με /χωμα ι^ου
  Φραξουν οί αλ^λοι όο οεομα
  ηρολαΡη να πει εοεω και κια
  ουλλαΡπ δικηχου ^^
  Μ Ι1ΠΝΚΙΙ1»:
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  ί
  Ή Μασονική ίδιότητα
  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΔΤΡΙΔΡΧΗ
  Ένα άρδρο τού περιοδικοϋ «Σταύρος»
  Παρά λίγο νά δημιουργηΘοϋν έπεισόδια
  Ο ΝΕΚΡΟΣ ΠΟΥ ΧΔΘΗΚΕ ΠΟ ΔΡΟΜΟ
  Φορτώθηκε (κατά λάδος) γιά... Ρόδο
  ή δέν μπορούαε νά έκτελωνισδεϊ;
  Ο άνθρωπον πέθανε στή Γερ
  μανία. Εΐχε όμως την ατυχή ...
  έμπνευση — όσο ζούσε — νά
  θέλει νά ταφεί στά πατρικά τού
  χώματα κάπου στό Ρέθυμνο (Τό
  όνομα τού νεκρού Γεώργιος Α-
  λεβυζάκης).
  Φορτώθηκε λοιπόν τό τρέρε-
  Σχετικά μέ τό θέμα τής Μασονικήζ ιδιότητος τού Οί
  κουμενικού Πατριάρχη πού αποκάλυψε η «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑ» δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφϊα τού εξω
  φύλλου τού Μασσονικού περιοδικοϋ «Πυθαγόρας»
  (Ιανουάριον — Μάρτιος 1977 — τεύχοζ 5) στό οποίο
  εικονϊζεται ο Πατριάρχης μέ τα μασονικά σύμβολα,
  Ό Οίκουμενικός Πατρι¬
  άρχης Μασώνος; Είς την
  σύγχρονον εποχήν, δλα εί
  ναι πιθανά και τίποτα δέν
  ώποκλείεται, μιά έποχή
  συγχύσεως, διαστρεβλώσε
  ωας και παραποιήσεως τής
  άλήθεΐ'ας, άλλά και ό πλέ
  όν εύφάνταστος καί ό πλέ
  όν φανατικός αίρετικός,
  δέν ήτο δυνατόν νά (μαντα
  σθή, πολύ περισσότερον νά
  Π|ΐστεύει, δτι ήτο δυνατόν
  ή κεφαλή τής Όρθοδσξίας
  ό Οίκουμενικός Πατριάρ
  χης τής Όρ0οδοξίας ήτο
  δυνατόν νά είναι Μαοώνος
  Άμφιβάλετε; Ιδού ή ά
  τιόδειξις. Είς την Δι,μηνιαΐ
  αν "Ορθόδοξον έκδοιν τοΰ
  Άγίου "Ορους, Ίανσυάρι
  ος — Φεβρουάριος 1980
  τεϋχος 57/ τελευταία σελίς
  «Πυθαγόρας» μέ ύπότιτ
  λον «(Τεκτονικόν Δελτίον»
  φιγουράρει μέ τό τεκτονι¬
  κόν σήμα — £κδοσις της
  Μεγάλης Στοδς τής 'Ελλά
  δος, τεΰχος 33ον Ίανουά
  ριος — Μάρτιος 1977, τεΰ
  χος 5, ό άνεκδιήγη τος αύ
  τος ίερωμένος, ό ύποτιθέ-
  μενος άντιπρόαωτιος τής
  Όρθοδόξου Χριστιανικης
  Εκκληίας τοΰ Χριστοΰ μας
  "Εκτοτε τρίθ' καί ήμισυ
  παρήλθαν δτη άπό την φο
  βερ,άν και τρομεράν εϊδη
  σιν πού θά έΊτρειπε συνθ'έ
  μελα νά συγκλονίσει δχι μό
  νόν την εύσεβή "Ορθόδο¬
  ξον Χριστιανικήν Έλληνι
  κήν κοινωνΐα. αλλά καί
  την Παγκόομΐο ΟΙκουμενι
  κή κοινωνίαν/ διά τό κατά
  ντημα αύτοΰ τοΰ άνθρώ
  που νά μεταβληθεϊ είς δρ
  ργανον τής πλέον μισητής
  άντιχριστΐ'ανικής και άντε
  θνΐίκής Όργανώσεως- Κά-
  τω άπό την φωτογραφίαν
  μέ τό σήμα των μασώνων
  01ΣΦΑΚΙΑΝΟΙΠΑΠΑΔΕΣ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  ου) εκφράζεται μέ την βασική
  θέση. «Παραχωρήσης δικαιωμα-
  των κυριαρχίας, υφαλοκρηπϊδας,
  καϊ εναέριου χώρου τού Αιγαϊου
  στήν Τουρκία, διά διαπραγμα-
  τεύσεων». Η Μασωνική πολιτικη
  τής Μεγάλης Στοάς τής Ελλάδος,
  στό θέμα «Αυτόνομη Κρήτη», έ-
  χει υιοθετήσει ανΐπιφύλακτα τα
  ' Σιωνιστικά σχέδια γιά την Κρή¬
  τη, πού τα υποθαλπει, τα προω-
  'θεϊ μέ απόλυτη μυστικότητα.
  Τό Σιωνιστικό σχέδιο προβλέπει
  την δημιουργϊα μιάς «Αυτόνομης
  Κρήτης», κάτω από Εβραιο— Α-
  μερικανο— Σιωνιστικό έλεγχο Έ
  τσι μετά την Κυπριακή προδο-
  σία, η Ελλαδική Μασωνία ετοιμά
  ζει την προδοσϊα τού Αιγαίου
  καϊ τής Κρήτης (βιβλϊα Νίκου Ψα
  ρουδάκη «Οί σκοτεινές δυνάμεις»
  Γιάννη Φουράκη «Σιωνιστικές Συ
  νομωσϊες», Κυριακού Διακογιάν-
  νη «Σαρκοφάγοι τού Ελληνι-
  σμού», Ιωάννη Αντωνοπούλου
  «Συνομωσϊ.α καϊ Αγάπη», Μάνου
  Χαρή «Στόν αστερισμό τής Κόμ-
  πρας»).
  Γιά όλα αυτά καταγγελουμε
  στον Ελληνικο λαο πως οί Μασω
  νικες Στοες καί τα παρακλάδια
  τους αποτελούν τα σκοτεινά καί
  ξενοκινητα κεντρα Συνομωσίας
  πού στρέφονται ύπουλα καί προ
  δοτικά κατα τού 'Εθνους καί της
  Ορθόδοξης πίστης μας. Ο αγώ¬
  νας γιά την διαλύση των αντεθνι
  κων αυτών άντρων τής προδο-
  σιας είναι ιερος καί πατριωτικός.
  Καλουμε τούς Μασώνους τής
  χώρας, νά ξαναγίνουν Έλληνες
  καί Χριστιανοί. Αυτο θά γίνει μο
  νάχα, αν θά φύγουν από τίς Μα-
  σωνικές Στοές.
  ΟΙ 5 ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ
  Νικόλαος Γιαννουλάκης
  Κων)νος Χαμπιτάκης
  Γεώργιος Χιωτάκης
  Νικόλαος Παπαδοσηφος
  Μιχαήλ Δαμανακης
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΛΚΛΕΙΟ
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστερισμό
  τής κόμπρας
  ΒτζΒΖίηδΙιί
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1980
  ΑΘΗΝΑ
  ΕΚΔΟΪΧΙί.
  Θ
  ΑΥΤΟ είναι τό εξώφυλλο τού βιβλίου τού Μάνου
  Χαρή «Στόν αστερισμό τής κόμπρας», πού φιλοτέχ-
  νησε ο ζωγράφος Μιχάλης Νικολινάκος. Ήδη, μετά
  την Αθηνά, τό αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο κυκλοφο-
  ρεί καί στό Ηράκλειο.
  Τιμάται δραχμές 250 καί γιά τούς αναγνώστες
  συνδρομητάς τής «Αληθείας» πού θά τό προμηθευ-
  τούν από τα Γραφεία μας, μόνον 200 δραχμές. Την
  κεντρική διαθέση τού βιβλίου, γιά όλη την Ελλάδα,
  έχει τό βιβλιοπωλείο «ΑΛΦΑ — Ω ΜΕΓΑ», Ακαδημίας
  57 (στοα Όπερα), τηλέφωνο 3638435, Αθηνά.
  ασχολήθηκαν πολλά έντυπα. Πρόσφατα τό περιοδι-
  κό «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» τής Χριστιανικής Κίνησης Νέας
  Σμύρνης, δημοσίευσε άρθρο τού προέδρου τής κίνη¬
  σης γιατρού κ. Κ. Σωτηρόπουλου, τό οποίο αναδη-
  μοσιεύουμε γιά νά νίνει περισσότερο αντιληπτή η κρι
  σιμθτητα αυτού τού γεγονότος.
  της τελευταίας σελίδος
  τοΰ Πυθαγόρα ιδού ή κραυ
  γή πόνου, όρΥής άγανακτή
  σεως καί άπογνώσεως άπό
  τό "Αγιον "Ορος την παρα
  Θέτομεν ανευ αλλων σχολί
  ών: «Ή θεοκατάρατος Μα
  ωνία καυχάται έπειδή
  στούς κόλπους της οτεγά
  ζει προδότας, έπισκόπους,
  διαφηιμίζονίΓας αύ,τούς καί
  δή τον Οικουμενικόν. 'Ό
  σοι Όριθόδοξοι καί Έλλη
  νες θ-ρηνήσατε διά την φο
  6εράν άιΠοστοισίαν καί άπο
  μακρυθνήιτε άπό αυτόν καί
  τούς μεγαλοσχήρους «ιέπι-
  οκόπους», ίερεΐς καί ίερο
  μονάχους, οΐτινες μνηιμο
  νεύου·σι τόν Λατινοφόρον
  Οίικουμενιστήν καί μασώ
  νόν Δηιιή,τριον»
  Κάθε συνειδητός Όρθό-
  δοξος Χρκτπανός, δικαίως
  διακατέχεται άπό όργή καί
  αγανάκτησιν δταν βλέπουν
  τό φώς τής δημοσιότητος,
  τοιαύται συνταρακτικαί εί-
  δήσεις καί μάλιστα άπό ά
  γνούς καί άνιδιοτελεΐς στυ
  Λοβάτας τής 'Ορθοδόξου
  Χριστιανικής Πίστεως, δ-
  πως είναι ή Χριστιανική
  καί Έθνική "Επαλξις τοΰ
  Άγίου "Ορους
  Καί αύτοι μέν έκαμαν τό
  καθηικον τους καί πρός την
  "Ορθόδοξον Χριστιανικήν
  θρησκείαν καί τό "Εθνος
  γενικώτερον καί ξεσκέπα-
  σαν τόν άνθρωπον αυτόν δ
  σπς άκολουθεϊ τα βήματα
  τοΰ Προκατόχου· .τού Άθη
  ναγόρα, Οστις εϊχε κατηγο
  ρηθεΐ καί έκεΐνος επί Μα
  σωνισμώ.
  Μίαν τόσον έπίσημος καί
  συνταρ,αικτική καηγορία ' έ
  πρεπε νά θέση είς συναγερ
  μόν ολόκληρον ΐό "Εθνος
  καί ιδιαιτέρως την Όρθό
  δσξον Αύτοκέφαλον Έλλη
  νίκη "Εκκλησίαν καί έ'πρε
  πε ανευ όναβολής ν' άπο
  κηρύξη, νά τηλι.τεύση και
  νά στιγματίιση τόν έν λό
  Υω ίερωμένον, νά τόν άνα
  θεματίση καί έν πάση περι
  πτώσει νά διακόψει κάθε
  εϊδους έπ·αφή μαζί τού.
  Άλλά πέρα βρέχε,ι.
  Άπό τό κεφάλι 6ρωμάει
  τό φάρι, δπως λέει ή Λαι
  κή παροιμϊα καί δπως δυ
  στυχώς διαιπιστοΰται ή σή
  ψις είναι καθολική. Ό θε
  ός νά βάλη τό χέρι τού έ'
  τσι ;ιόνον ύιπάρχεΐ ελπίς
  νά σωθο-ΰμε.
  Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Ία,τρός
  Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  καί πρέπει νά μεταφερθεί σέ χει-
  ρουργική κλινική. Πήγαμε λοιπόν
  στό ΙΚΑ καί αφου μάς ρώτησαν
  ποία κλινική προτιμούμε, φύγα-
  με γιά την χειρουργική κλινική,
  που επιθυμούσε ο σύζυγός μου.
  Ο γιατρός εκείνη την ώρα είχε
  χειρουργείο καί ,περιμέναμε επί
  μια ώρα περίπου. Μετά τό χει-
  ρουργείο καϊ αφού τόν εξέτασε,
  μάς είπε ότι πρέπει νά χειρουργη
  θεί αμεσως καί μάς πρότεινε μιά
  άλλη χειρουργική. Πήγαμε καί σέ
  αυτήν ο γιατρός όμως δέν μάς
  δεχθηκε, γιατί δεν εφημέρευε η
  κλινική τού καί μάς έστειλε σέ άλ
  λη. Ύστερα λοιπόν από τόση τα
  λαιπωρία καί μπαίνοντας από το
  ένα ταξί στό άλλο φθάσαμε κα
  τα τίς 11 π.μ. στήν τρίτη χει¬
  ρουργική κλινική. Αφού τόν εξέ
  τασε ο γιατρός μάς είπε ότι θά
  χειρουργηθεί τό απόγευμα. Χω
  ρίς λοιπόν καμμιά προκαταρκτι-
  κη εξετάση χειρουργήθηκε στίς
  7.15 μ.μ. Αξίζει δέ νά σημειιοθεί
  ότι ο σύζυγός μου μετά πού συ¬
  νήλθε από την εγχείριση μάς εί¬
  πε ότι είχε ζητήσει νά βάλουν
  κάτι στό κρεββάτι τού χειρουρ-
  γείου, επειδή φοβόταν μήπως
  τον τρυπήσει κανένα σίδερο.
  Την Κυριακή τό βράδυ γύρω α¬
  πό την τομή παρουσιάστηκε ε-
  λαφρό πρήξιμο, πού όπως διαπι
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
  ΒΑΡΗΚΟΙΑκ.
  Μέ έξαιρετική συνεπεία στίς
  Νέες μας παραλαδές σάς προ-
  σκλοθμε νά δοκιμάσετε κσί νά
  ττρομηθευθήτε τα Νέα μας Μο-
  δέλλα 1981. Τώρσ. Νέςχ τελεί¬
  ως 'Ακοι/στικά ΖΕΝΓΤΗ — ΤΕ
  ΕΧ — ΒΟ5(:Η — ΚΕΞΧΤΟΝ
  — ^Ο5Ε^6I μέ διάρκεια μττ«
  ταρί·ας 1000 ώρες. Μέ 2 λήψεις
  φωνής. Μέ σύστημία περιορι
  σμοθ των θορύβων καί 6ουϊτων.
  Τό Νέο επι παραγγελία άκου-
  στικό ΟΛΟ ΣΤΟ ΑΥΤΙ τής 5ΤΑ
  ΚΧΕΥ Άμερικής. Έπίσης Μπα
  ταρίες ικαί ,άνταλλακτΊκά γιά
  κάθε άκουστικό_ Διάρκεια επι¬
  σκέψεως μας. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Ξεν, ΔΟΜΕΝΙΚΟ 5—6—7 Δε-
  κεμβρίου
  ΖΕΝΙΤΗ: ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας
  87 Θεσ)νίκη Τσιμισκή 32
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ι. Δραγάτση 2
  ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΕΓΑΛΥΓΕΡΗ
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
  ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
  στώθηκε αργότερα επρόκειτο
  γιά μόλυνση. Ο γιατρός εκείνη
  την ημέρα ήλθε τυχαία στήν κλι¬
  νική, επειδή τον ζητησε κάποιος
  άλλος ασθενής καί τού ανέφερα
  την περίπτωση λεγοντάς τού μά
  λιστα, άν χρειαζεται νά τόν με-
  ταφέρουμε στήν Αθηνά. Αυτος
  όμως μέ καθησύχασε λεγοντάς
  μου ότι παρουσιάζεται πολύ συ
  χνό μετεγχειρητικά χωρίς κανένα
  κίνδυνο. Την Δευτέρα η κατά-
  σταση τού χειροτέρευε. Την Τρϊ-
  τη όταν τό πρήξιμο είχε απλωθεί
  αρκετά, ο γιατρός τού έκανε ο-
  ρισμένες τομές γιά νά φύγουν οί
  ακαθαρσίες. Την Τετάρτη η μό¬
  λυνση είχε απλωθεί σε όλη την
  κοιλιακή χώρα και τότε βλέπον-
  τας ο γιατρός την μεγόλη ανησυ
  χία μου τον μετέφερε στο «Βενι
  ζέλειο». Εκεί ζήτησα να γίνει κά-
  ποιο ιατρικό συμβούλιο, μετά τό
  οποιο γιά πρώτη φορα μού γνώ-
  ρισαν ότι η κατόσταση τού άν-
  δρα μου ήταν σοβαρώτατη. Α-
  ποφάσισα λοιπόν νό τόν μεταφέ
  ρω στήν Αθηνά. Εκεΐ παρ' όλες
  τίς φιλότιμες καί υπεράνθρωπες
  προσπαθειες των γιατρών τού
  Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων,
  τούς οποίους καί ευχαριστώ ο σύ
  ζυγός μου υπέκυψε εις τό μοιραϊ
  όν την 25—10—80.
  Ερωτώ λοιπόν, εξετέλεσαν τό
  καθήκον τους όλοι αύτοι οί για-
  τροι; Καί άν δέν τό εξετέλεσαν
  τούς εμπόδισε κανείς νά τό εκτε.-
  λεσουν;
  Προστασία λοιπόν ζητώ καί
  εγώ αλλά καί ολοι αύτοι, πού βρί
  σκονται στή δική μου περίπτωση
  γιατί είναι κρίμα τό 1980 νά πε-
  θαίνουν άνθρωποι από σκωληκο-
  ειδίτιδα.
  Τα ονόματα των κλινικών καί
  των ιατρών δέν αναφέρω γιά ευ-
  νοήτους λόγους καί είμαι πρόθυ-
  μη να συζητήσω μαζί τους τυ¬
  χόν διαμαρτυρίες ή παράπονα,
  αν νομίζουν ότι αυτά πού γράφω
  δέν αντιπροσωπεύουν την αλή-
  θεια.
  Ευχαριστώ,
  ΕΛΕΝΗ Κ. ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗ
  τρο στό αεροπλάνο, συνοδεία
  6 ατόμων γιά νάρθει στό Ηρά¬
  κλειο. Έρχονται οί συγγενείς —
  συνοδοϊ στό Ηράκλειο, νοικιά-
  ζουν ταξί γιά νά πάνε τό νεκρά
  τους στό Ρέθυμνο, περιμένουν
  ...ΤίποταΙ
  Κόντευαν νά δημιουργηθούν
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  • ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;
  • ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-
  ΜΑΤΑ
  (Αρθρο τού Μ. Κώτη)
  Γιά τ ό κτιριο τού
  Γυμνασίου Κοστελλίου
  Τό καλοκαίρι τοΰ 1979 ό τότε ύπουργόζ Έμπορικής
  Ναυτιλίας κ· Έμιμ. ΚεφαλοΥΐάννης μέ αλλους κυβερ-
  νητικούς παράγοντες θεμελιωσαν τό κτιριο πού θά στε
  γαστεϊ τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο τοΰ Καστελλίου Πε
  διάδας.
  Οί έργασίες αρ,χισαν καί μέχρι την λήξη τοΰ σχο
  ,λικοϋ έ',τους 79 — 80 ό σκελετός τοΰ κτιρίου εϊχε άπο
  περατωθεϊ·
  Πδνε μερικοί μήνες τώρα πού οί έργασίες στό άνεγεϊ
  ρόμνο κτιριο σταμάτησαν ξαφνικά. Τώρα πού ό χειμώ
  νας έρχεται καί οί έλλείψεις πού άντιμετωπίζει τό
  παλιό διδακτήρια γίνονται περισσότερο αίσθητές έκ
  φρ,άζουμε την άπορία μας, όπως όλος ό κόσμος, ίΐλλω
  στε γιατί νά σταματήσουν οί έργασίες βτσι ξαφνικά;
  Ρωταμε λοιπόν, τίς άρμύδιες ύπηρεσίες τί θά γίνει
  τώρα πού τα νρά θά ξαναπλημμυρσουν τίς αίθουσες
  τοΰ παλιοΰ διδακτηρίου καί οί μαθ'ητές θά άναγκάζον
  ται κυριολεκτικά νά κολυμποΰν μέσα στά νερά Υΐά νά
  κάνουν μάθημα.
  Ρωταμε έπίσης γιατί νά σταματήσουν οί έργασίες
  ανεγέρσεως τοϋ σχολικοΰ κτιρίου, πού οί κάτοικοι της
  περιφερείας Καστελλίου έβλεπον ο' αύτό δτι ή κυβέρ
  νηση δπαψε πιά νά άδιΰφορεϊ γιά την περ,ιοχή τους;
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
  έπεισόδια. Χάθηκε ο νεκρόςΙ Τό
  τί συνέβει είναι αδύνατο νά περι
  γραφεί. Ώσπου μαθαίνουν πώς
  τό φέρετρο φορτώθηκε κατά
  λάθος από την Αθηνά γιά τή
  Ρόδο!
  Στό αεροδρόμιο περίμεναν
  40 άτομα. Άρχισαν οί φωνές
  καί απειλήθηκαν ξανά επεισό-
  διο. Ώσπου οί αρμόδιοι έδω-
  σαν την απαντήση:
  — Δυστυχώς ο νεκρός δέν μπο-
  ρούσε νά εκτελωνισθεί στήν Α¬
  θηνά από κάποιο λάθος καί θά
  έλθει αύριο τό πρωί.
  Τί περίμεναν λοιπόν οί Τελω
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΛ ΠΑΝΝΑΔΛΚΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  δτι τό ΠΑΣΟΚ σάν πό
  λιτικό κΐνηιμα δέν κατέχεται πιά
  άπό την κοινωυική σιονείδηοη
  τώ προδλημάτων τού λαοθ άλ
  λά άντίθετα διακρΐνεται άττό
  την έξοι/σιαστική άι-τΐληψη κα
  τα την άντιιμετώπτΐσή ούς, 'ΕΞίττο
  μένως καί τα παρακάτω άναφε
  ράμενα ττολιτικά συιμπτώματα
  βολουνταριστικής σθμιττεριφο-
  ρας πού τταρουσίασαν οί δη|μο
  τιικ,οι σύμβουλοι καί τα νάμιΐμα
  δργανα τού ΠΑΣΟΚ δέν θά πρέ
  πει νά τα θεωρήισο'νΐυε τυχαία
  αλλά σάν τή λογική συνέπτεια
  τής αύτσΐρχικής άντϊληψης τοΰ
  ΠΑΣΟΚ κατά την άτττό μέοους
  τοι> άντιιμετώπιση των κ,οινωνι
  κων ττ'ροβληιμάτων Τοΰ τόπτου
  μας. Πού ομως άλλο τί δέν άττο
  δεικνύουν παρά τό δ,τι δρίσκε
  ται άκσμη στό στάδιο τής ττολι
  τικής τού άνωριιμότητας μέ 6
  λες τίς έπΐικΐνδυνες άντιλήψεις
  πού συν,επάγεται τούτη ή κατά
  σταση.
  Τέτοιο συ'μΐπτώ,ματα βαλουν-
  ταριστικής συιμΐπιειριφοιράς ποΰ
  μητορο&ν ν' άνα<|>ερθοΰν άμέσως
  είναι:
  Ι) Ή άπτό μέρους τού ΠΑ
  ΣΟΚ άποδοχή τού γεγονότος
  νά τεθοΰν σέ δεΰτερη μοΐρα οί
  άναγκες σέ νειρό μιάς όλόκλη-
  ρψ; κοινωνίας έκιατό χιλιάδων
  άνθρωΓττων έν σχέσει μέ τίς ά
  νάγκες ύδροδότηρ-ης ωρισμένων
  6κ5ΐμηχανιών. Άξίζει νά σηιμειω
  θρΐ ότι τόν Φεδραυάριο τοΰ
  19ι79 οΊ δηιμοτιικοί σύιμβουλοι,
  οί ΐδεολογΐκά προ0κεΐμενοι στό
  ΠΑΣΟΚ δέν έδίστασαν νά Οπερ
  ψηφΊσουν πρόταση τού Δηιμάρ
  χου ττοϋ χορηγοΰσε 4ΟΟΟ κ,μ.
  νεροϋ ήιμερησίως στήν ΕΤΒΑ
  ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΓΗ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΒΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  πτωση 2ΐ5ο)ο εΐχε ΐ^πο,ρροιφθεΤ
  μέ είδΐική άττόφαση τού Δη,μοτι
  κου Συιμιδουλΐοι; την 69)1979
  ΟΊ παραπάνω διαφορές άνα
  λυόμενες οΐκονομικά έ.ττιφέρουν
  και ζημίαι στό Δήμο. 'Επισηιμαί
  νει ότι ύπάρχουν ττροβλήιματα
  στήν Οδρειοση τής πόλης δηλαδή
  ότι τό νερό δέν έτταρκεΐ καϊ γιά
  δλα αυτά θεωρεΐ τή σμμβαση
  πού υπέγραψε ό κ_ Δήμαρχος
  την 5)10)1979 μέ'τήν ΕΤΒΑ
  Α, Ε. ώς μή ύπάρχουσα, ώς ά
  κυρη
  Μειοψηψούντων των Δημοτι
  κώ^ Σύμβουλον δπως ττεριγρά
  φεται είς τό Ιστορικό τής πά
  ρούσας.
  νειακές Υπηρεσίες; Νά έχει χασί-
  σι καί λαθραία τό φέρετρο; Για
  τί νομίζουμε πώς δέν είναι σω-
  στά νά ταλαιπωρείται ένας νε¬
  κρόν μ' αυτό τόν τρόπο κι ακό
  μη νά ταλαιπωρούνται οί συγγε-
  νεί< περιμένοντας τόσες ώρες τό φέρετρο. Εν πάσει περιπτώσει, τα επει σόδια τελικά δέν έγιναν εξ αιτί- ας τής άψογης στάσης (όπως πληροφορούμαστε) τού υπευθύ νού τής Χωροφυλακήν αεροδρο μίου καί τού Διευθυντή τής Ο- λυμπιακής αεροδρομίου κ. Χαλ¬ κιαδάκη. ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ)ΤΛΚ Ηλ ΤΟ ΡΥΑΜΙΣΤΙΚΟ καί γιά 25 χρόνια. Τούτη άκρι 6ώς ή άντιΐμετώπιση τοΰ προ δλήματος άπό μέρους των δημο τικών (τυμβούλων τού ΠΑΣΟΚ μάς δοη,θεΐ νά αντιληφθοΰιμε τα ποσο ύπεύθ'υνηι είναι ή πολ,ιτική τού φιλοσοφια καί ττρακτική. 2) Ή μέχρι σήρερα μή άντ! δρώση τού γιά τούς άηταράδε- κτους ορους κάτω άτΓτά τούς ό ποϊους συντελέσθηκε τό 8εποΰ ληυα τού νςροΰ τής πόλης μας. 'Εδώ άξίζει νά σημειωθεΐ δτι δ χ ι μονο δέν εκδοθή κε καμμιά ά νακοίνωση τοΰ ΠΑΣΟΚ ττού νά διαχωρϊζει τή Θέση τού στό ση μαντικότατο τουτο ναμικο, κα! πολιτικό ζήτη(μα_ άλλά προ- σπάθηισε νά καλύψει τόν ΔήΊμαρ χο ύττοδεΐχνοντας στούς δηιμοτι κούς συιμιδοϋλους τού νά ρίψουν λευκή ψήιΐρο. "Οττως καί έγινε. Τούτο τό γεγονός μάς όδηΐγεΐ στό συιμίττέ,ρασμα δτι άττοδίδει άττόλυτη προτεραΐ'ότητα στήν κημΐματική σκοπιιμότητα άδιαφο ρώντας αν ό ΔήΊμος κινδΰνευσε νά ύττοστεΐ μιά ζημία έκατοντά δών έκατοιμμυρ·ίων. 3) Τό γεγονός ότι δλο αύτό τό διάστηιμα οί τοπικοί παρά γοντες τοΰ ΠΑΣΟΚ &έν αίσθάν ©ηκαν καθόλου την άναγκη νά δώσοον δημοσία μιά εξηγήση τής τηρηθείισης μέχρι σήμερα ττολιτικής τού γροιμιμής, τταρ' δ τι τό π,ροεκλογικό κομΐματικό ττρόγραΗμα τής «Δημοκιρατικής Συνεργοχτίας» τό άτταιτοΰσε μάς κάνει εϋλογα νά άμφιβάλ λουμε γιά ,τό αν πραγιμιατικά πιστεύουν οί νόμΐιμοι έκητρόσω- ποι τού σέ όποιαδήποτε δέσμευ ση άτττό τίς τυχόν προκελογικές διακη,ρΰξεις τού. Όταν δέ εχου με ύττ' δψη. μας καί τήιν σιγή ποθ τηροΰν στίς κατά καιρούς τταρεχόιμε.νες διά τοΰ τύττοι/ άνα κοινώσεις τοΰ κ. Δη,μάρχου ποΰ να τοΰ προδλήιματος τή συσκο τΐζου, δέν είναι δύσκολο νά συιμ άνττί νά τταρουσιάζουν την εΐκό ττεράνουιμΓε και ποία θά είναι ή ποιότητα τής πληροφόρησης πού έπτιφυλάΐοσουν στούς πολι τες άν κάποτε ήδελε άτττοσττά- σοι>ν την ττλειοψηψια στίς κοινο
  δουλεατικες έκλογές καί σχημά
  τιζαν άμιγή κυδέρνηση τοΰ κι-
  νηΐματος.
  Θά πρέπει λοιπόν να αναγνω
  ρισθεΐ δτι είναι άρκετά τα πά
  ραττάνω άναφερθέντα συμίτττώ
  ματα πολιτικής άσυνέπειας έκ
  μέρους των πα,ραγόντων τού
  ΠΑΣΟΚ γιά νά άντιληφθεΐ κα
  νείς την έκταοη της αύταρχικής
  άντϊληψης πού κατέχει τούς το
  πικούς παράγοντες τού ΠΑ
  ΣΟΚ κ·ατά την άττό μέρους τους
  αντιμετωπίση τών' κ.οινωνικών
  προδλημάτων.
  Τό Ηράκλειο πόλη ποΰ έξε
  λΐσσεται .ραγδαΐα, άλλά άπρο
  γιρα;μιμάτιστα, τταρουσιάζε,ι σή
  μερά την είκόνα τής πολεοδομι
  κιής άναρχίας. Κΰρια σττιχεΐα αύ
  τής τής άναρχίας είναι ή λανβα
  σμένη δομή, ή σπατάλη καί κα
  ταστροψή κάθε χώρον μέσα καί
  εξω άπό τα τείχη ή σύγχιση
  των λειτου,ργιών, ό κυκλοφορια
  κός ψόρτος
  Έτσι σέ τοιμος καθαριστι
  κούς γιιά την οίκονομική κ,αΐ κοι
  νωνΐική άνάτττνξη τοΰ τόττου, ττα
  ρουσιάζονται τεραστία προδλή
  ματα ποΰ έρττοδίζουν έπίσης
  καί την Τση εξυπηρετήση δλων
  των κατοίκων.
  Μέ τα προβλήματα αΰτά, ή
  λύση των οποίων άτίοτελεΤ δα
  σική ύττοχρέωση τής πολιτείας
  εχει έπανειληιμμένα άσχοιληθΐεΤ τό
  ΤΕιΕ (Τμ. Άν. Κρήτης) υέ ειρ
  γασίες ττού έχει κάνει καΐ στίς
  οποίες εχει έτπσημάνει τίς αίτί
  ες των προδλη,μάτων αυτών κ ι
  εχει ττροτείνει τίς λύσεις τους.
  Τίς έργασίες αύτές εΐρχεται
  καί πάλι νά παρουσιάσει στό
  εύρύτερθ κοινό τό ΤΒΕ)ΤΑΚ
  σέ μιά προσπαθεία το-υ, νά 6ο
  ηθήΊσει, τόσο τόν άπλό πολίτη
  νά κατανοήσει τό π,ρόδλη,μα Ή
  ράκλειθ; δσο και τούς άλλους
  άρμόδιους φορεΐς, πού έπίσης
  αύτο" τόν καιρά άσχολούνται μέ
  τό θέυα τταρουσιάζοντας στή
  Βασιλική τοΰ 'Αγΐου Μάρκου
  τήΊν ΜελέΤη «Όργάνωση οίκι
  στικής περιοχής Ηρακλείου».
  (Ή μελέτη αύτη έχει γΐνει δττως
  είναι γνωστό άπό τό "Υπουρ
  γεΐο Χωροταξίας και Περιβάλ
  λοντος; στά πλαίσια ενταξης
  τοΰ "Ηρακλείου στά Κέντρα Έν
  ίτατιικώιν Προγ',οαμΙμάτων Άνά
  πτυξης κ,αί θά άττοτελέσει μετά
  την τελική φάση της; πού θά εί
  ναι ή άνάΐτησή της στόν Δή,μο
  καί ή ύποδολή ένστάσεων τόν
  κατευθυντη,ριο όδηγό άνααττυξιης
  τοΰ Ηρακλείου, γιά τα έττάμε
  να 20 χρόνια)
  Ή ττοφουσ'ιαση των έργασι
  ών αύτών; θά γΐνει υέ σειιρά έκ
  δηλώσεων, πού θά πραγιματο
  ττοιηθοΰν στις αίθουσες τοϋ
  ΤΒΕ)ΤΑΚ καί στό Διάστημα ά
  ττό Δευτέρα 1 εως Σάδβατο 6
  Δεκέμιδρη.
  ΟΙ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜ,ΒΡΗ
  — Τα αύθαΐιρετα
  — Τα οίκόττεδα τοΰ δημοσίου,
  πού εχουν καταληφθεΤ άπό ίδιώ
  ;τες και πρκειται νά πάραχωρη
  θοΰν μέ τή διαδικασϊα τοΰ Ν.
  719)77 καί
  — Ό χώρος τού ΠανεπιστηΙμι
  όν Κρήτης
  ΤΗΝ Π-ΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚ)ΜΒΡΗ
  — Ή Άλικαρνασσός
  — Τό Λκμάνι
  ;— Ή ρύττανση τοΰ περιδάλλον
  τος.
  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚιΕΜΒΡΗ
  — Ο5 ά-όψεις τοΰ 'Τ1ΕΕ)ΤΑΚ
  γιά την μελέτη «Όργάνωση Οί
  κιστικών Περιοχών Ηρακλείου»
  Νά καθρεφτίζει πολεοδομικά
  την παράδοση τής πόλης καί τέ
  λος
  Νά μην ένθαρρΰνει ταξικές
  διακ,ρίσεις στή διάρθρωση των
  ττεριοχών κατοικΐας, έξασφαλι
  ζοντας ταυτόχρονα μέ εύκρινεΐς
  όριοθετήσεις τίς πολιτιρτικές
  κατοτδολές των κάτοικον, έ~ιρέ
  ρους περιοχών τού (π.χ. Μικρά
  σιάτες περιοχής Ν. Άλικαρνασ
  σοΰ- κλπ.)
  ΕΚΘΕΣΕΙ!
  - ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
  ~ ΙνΤΑΡΚΑΤΑΤΗ
  Δυά σηιμαντικές έκθέσεις ζω
  γραφικής θά άρχίσουν αύτη τή
  δδ^μάδα στό Ηράκλειο.
  Ή πρώτη — τής Ζ«ής Σκια
  δαρέση — άρχΐζει σήμερα στή
  γκαλερί Σταυρακάκη πού δρί
  σκεται στήν όδό Δαιδάλου άρ
  11
  Ή δεύτερη τοΰ Στέλιου Μαρ
  κατάτη, άρχίζει την Παρασκευή
  στή Βασιλική τοΰ Άγΐου1 Μάρ
  κου. Καί υέ τίς δυό έκθέσεις θά
  άσχοληθούμε άναλυτιικά στά
  προσέχη μας φύλλα.
  ΠΕΙΜΘΗ
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  Πέβανε καί κηδεύτηκε προ
  χθές στά χωριό «Άποστόλοι»
  Πεδιάδας ό 70χρονος Μανώλιης
  Στρατάκης πατέρας τοΰ έκλε
  χτοΰ δικηγόρου καί σι/νειργάτη
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» κ. Γιώργη
  Στρατάκη,
  Πρόκειται γιά έναν τίμιο άν
  θρωπο πού κατανάλωσε τή ζωη
  τού στό υόχθο. Παιδϊ μιάς φτω
  χής οικογενείας, άναγκάστηκε
  νά μττεΤ άττό μικράς στή διοπά
  λη; νά μάθει σιγά — σιγά την
  τέ,χνη τοΰ μαραγκοΰ να δουλέ
  ψει τίιμια καΐ εύσυνείδητα άντέ
  χτνπ-ας τα άλλεπάλληλα χτυττή
  ματα τής μοίρας.
  Τό πρώτο χτύπηιμα τοΰ στέρη
  σε την οίκογενειακή τού γαλήνη
  Μολις εΐχε άττοκτήισει τα δυό
  ττρώτα τταιδιά τού, πέθανε ή ά
  γαττημένη τού συντρόφισσα, ά
  φήνοντας τού τό βάρος τής άνα
  τροφής. Τό γεγονός αύτά τόν ά
  νάγκασε νά συνόψει καί δεύτε
  ρο γάμο γιά νά μτττορέσει νά με
  γαλώσει τα παιδία τού, νά τούς
  δώσει δλα τά έφοδια γιά τή
  ζωή. Κ ι ένιώ τα εΐχε πιά καταφέ
  ρει έρχεται άκόμ,η ίνα σκλη,ρό
  χτύπη,μα τής μοϊρας. ΟΟμα ό ϊ
  διός τροχαΐου άτυχήματος χτύ
  πησε δαρειά στό ώριστε.ρό πόδι
  μΐέ συνέττεια μιά μόνιμη άνοατη
  ρία.
  "Ομως τίττοτα δέν τόν τττόη
  σε. Τό Τδιο άγωνιστής τό Τδιο
  τίιμιος καί καλωσυνάτος συνεχι
  σε νά προσφερει δ,τι μιποροΰσε
  στά παιδία τού καί την κοινω
  νία.
  Κι δταν ήρθε ή ώρα νά γεν
  τεΐ τους γλυκούς καρττούς τοθ
  άγώνα τού ίϋρχεται ό χάρος.
  Μόλις πρόλαδε καί εΤδε τα δνει
  ρα τού νά πιραγιματώνονται. Μό
  λις πρόλαβε καϊ εΤδε τα παιδία
  τού όπως τα όνεκρεύτηκε, ήρθε
  ό θάνατος νά κόψει τό νήμα: τής
  ζωής τού,...
  Αίώνια τού ή ,μνηΊμη.
  Ή «ΑΑΒΘΕΙΑ» συιμιμετέχει
  στό πένβος τοΰ δικηγόρου της
  καί έκλεχτοΰ φΐλου στόν όποΐο
  εύχεται κ.αλή τταρηγοριά.
  Τί συμβαίνει μέ τίς
  "ΕΙΚΟΝΕΣ
  ,,
  (τις