91323

Αριθμός τεύχους

294

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράζ σ* αυτόν, πού πρίν μέ
  χώμα, τού φράζουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεί έστω
  καί μια συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ^
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-θονΐ-Αα: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΟΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΓΗΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΪΟ — ΚΡΗΓΗ13
  Μαρογιώρν?] Κ - Τηλ. 210-91
  Χρόνος 6ος-Αρ. Φύλ. 294-Δρχ. 10
  Ι
  3>
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
  (ΝΙΕλΡΙΣ ΑΝΑΡΡΠΣΒΟΕ »
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡίΑΚΟΓ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΉΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Στά εύρύτερα σχέδια των έχθρών τής Κρήτης, πού θέλουν άναταραχές στό Νησί μας,
  έντάσσεται ( γιά τό θέμα Ειρηναίου - Τιμοθέου ) καί ή σύγκληση «Μείζονος Συνόδου»
  ΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖ
  ΣΤΗΙΜ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!
  Μεγίστη ή ίστορική εθθύνη δλων των Ίεραρχών άλλά καΐ δοων κρύβονται η'ισω τους
  ΕΙΝΑΙ πιά γνωστό, αυτό πού επανειλημμένα έχομε
  τονίσει: ότι δηλαδή, οί έχθροί τής πατρίδος μας, μέ-
  σα στά εύρύτερα σχέδια πού έχουν καταστρώσει ε-
  νατΐον της, σάν κυριώτερο μέσον τους έχουν επιλέ-
  ξει τή δημιουργία πάσης φύσεως αναταραχών πάνω
  στό Νησϊ.
  ΜΕΣΑ σ' αυτά, δυστυχώς τα σχέδια, έντάσσεται καί
  τό θέμα τής «διαμάχης» Τιμοθέου — Ειρηναϊου, πού
  τωρα τείνει νά πάρει ευρύτερες και επικινδυνότερες
  διαστάσεις, μέ τή σύγκληση «Μείζονος Συνόδου».
  ΗΔΗ, είδαν τό φώς τής δημοσιότητας μερικά δημο-
  σιεύματα, σέ μερίδα τού Τύπου, πού δέν είναι άμοι-
  ρα αυτής τής θλιβερής περιπτώσεως, στήν οποία α¬
  τυχώς, πρωτοστατούν αρκετοί σημαίνοντες Κρητι-
  κοϊ παράγοντες, πού κρύβονται πίσω από τούς Ιεράρ-
  χες μας, οί οποίοι κι αυτήν την φορά, αποδεικνύον-
  ΔΑΧΤΥΛΟΛΕΙΧΤΟΥΜΕΝΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ...
  ...ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
  ΑΥΤΟΣ είναι ο δαχτυλοδει
  χτούμενος πλέον, Δήμαρ-
  χο< Ηρακλείου κ. Μανό- λης Καρέλλης, πού τό Δη- μοτικό Συμβούλιο (σύσσω μο ουσιαστικά) τού ακύ- ρωσε (ευτυχώς) μιά πα- ράτυπη καί ασύμφορη γιά τόν Λαό σύμβαση, υπέρ των Βιομηχάνων, πού άν «περνούσε» θά ήταν γιά χρόνια σέ βάρος τής ευρύ τερης λα'Γκής μάζας των Ηρακλειωτών. ΤΏΡΑ, άραγε, πού οί πάν¬ τες (ώς καί τό ΠΑΣΟΚ) τόν εγκατέλειφαν, έκθετον τάς τον συγχρόνως, θά νοιύθει σάν δαχτυλοδει- χτούμενος Δήμαρχον ή «Δήμαρχον»; Ιδού η απο- ρία... πού θά την λύσει άν την ... ξανατολμήσει.., των εκλογών η «ευκαιρία» (Μπά). ΑΥΤΟ είναι κάποιο ανώνυ- μο Ηρακλειωτόπουλο, πού χάρις στήν άξια θέση πού πήραν οί Δημοτικοί Σύμ- βουλοι Ηρακλείου καί κυ- ρίως οί τού Κ.Κ.Ε., (αύ¬ τοι πού έδωσαν τό αξίω- μα τού Δημάρχου, ουσια¬ στικά, στόν Καρέλλη καί πού τώρα τού τό παίρ- νουν) θά μπορεϊ τό παιδί αυτό νά συνεχίσει νά πί- νει, έστω αυτό τό νερό πού υπάρχει. Καί τό πίνει ήδη, όπως δεί χνει η φωτογραφία, αλλά άχι βεβαία «στήν υγεία» ε- κείνου πού, συνεργαζόμε- νος καί μέ την Δεξιά, θέλη- σε, τόσο ανορθόδοξα καί απαράδεχτα, νά τού τό στερήσε. ται καί συνυπεύθυνοι καί ανίκανοι (όσοι δέν είναι υ- πεύθυνοι) νά ανακαλύψουν τούς υπευθύνους. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ευθύνη, πάντως, όλων, Ιεραρχών καί μή, αλλά πρωτίστως των πρώτων, πού φέρονται στό προσκήνιο καί πού άμεσα σχετίζονται μέ τό θέ¬ μα, είναι μεγίστη καί σάν τέτοια, όσο είναι ακόμη καιρός, πρέπει νά την αντιμετωπίσουν όλοι τους. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ δέν είναι μόνον ο Τιμόθεος καί ο Ειρη ναίος (απλώς δέν έχει αποκαλυφθεί ακόμη ποίος από τούς δυό έχει την μεγαλύτερη ευθύνη), αλλά υπεύ- θυνοι είναι ΟΛΟΙ οί Ιεράρχες τής Κρητικής Εκκλη- σίας, πού ενώ τόσο σοβαρά πράγματα διαδραματί ζονται γύρω από την Εκκλησία, αλλά καί την Κρή- τη εύρύτερα, αύτοι τηρούν εγκληματική σιγήν ιχ- θύος, ενώ σέ άλλα, εντελώς δευτερεύοντα θέματα, ►♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦·♦♦♦< Ή έκτακτη πρόσκληση γιά συνάνΐΐηοη τώ[ν "Ιε ραρχώιν Κρήτης μέ τόν πρωθυπουργό κ. Ράλλη, τόν 'Υπουρ,γό Εξωτερικών κ. Μητσοτάκη καί τόν 'Υπουργό Παιδειας κ. Ταλιαδοϋρο, έπτβε- βαιώνει ακριβώς, τό κύριο περιεχόμενο αύτοΰ τοΰ αρθρου. Ή Κυβέρνηση δηλαδή, γνωρίζοντας την έπιμο νή τής άντΐθεσης των Ίεραρχών πρός τόν Είρη ναΐο Γερμανιας και προκειμένου νά προλάβει τό Σιχϊσμα, τούς καλεΐ γιά νά τούς «πε!σει> μέ όποι
  ονδήιποτε «τρόπο», νά άλλάξουν γνώμηι καί νά ψη
  ωίσουν την έπαναφορά τού στή Μηιτρόπολη Κισσά
  μου καί Σελΐνου
  ♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ♦♦♦♦♦♦♦♦
  είναι γνωστό, ότι είναι λαλίστατοι.
  < ιού τ-ώρϊ» Οίΐ αττοτΕλέοοι την των ωδίνων, είναι η σύγκληση «Μείζονος Συνόδου» μέσω τής οποίας θά επιτευχθεί τελικά η εξουδετερώ¬ ση τής αντίδρασης τού Τιμοθέου καί των άλλων Μητροπολιτών Κρήτης πού δέν θέλουν νά επανέλ- θει στή Μητρόπολη Κισάμου καί Σελίνου ο Ειρη- ναίος, αλλά στή συνέχεια θά δημιουργηθεί Σχίσμα στήν Εκκλησία τής Κρήτης, διότι καί μετά την διά αυτής τής μεθόδου τοποθετηθή τού Ειρηναίου, οί άλλοι πού δέν τόν θέλουν, δέν θά τόν αναγνωρίζουν δέν θά έχουν ιπαφή μαζί τού, δέν θά γίνεται δυνατή η σύγκληση Συνόδου καί έτσι θά δημιουργηθεί αυτό πού προείπαμι, δηλαδή Σχίσμα, πού μέ την πραγμα¬ τοποιηθή τού, καθένας αντιλαμβάνεται τί δυσμενέ- στατο αντίχτυπο θάχει γιά την Εκκλησία τού τόπου μας, αλλά καί γι αυτόν τόν ίδιο τόν τόπο γενικώτε- ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΗΓΟΥΝΤΑΙ... ΣΠΑΘΙ ■ Κ ■■■■■-■■■-■■■■Β ΙΐΠΙΒΕΙΙ ...-- <■■■!■!■ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΗΤΟΣ, ΠΕΤΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΣΟΥ. Μ. Χ- -•- Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΞΑΔΕΡΦΑΔΕΣ. ΟΧΙ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΕΞ ...ΑΙΜΑΤΟΣ Μ. Χ. — ¥ — ΛΙΓΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΕΓΝΟΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΝΤΥΘΕΙΣ, ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΦΑΣ, ΠΩΣΘΑ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΕΙΣ. ΣΩΣΤΑ, ΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΩΧΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Μ. Α· ΑΜΕΡΙΚΗ: ΚΡΙΣΗ Ή ΠΔΡΛΚΜΗ ΗΚΡΙΣΗΣΤΗΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ 1ΣΧΝΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΗΠΑ μένο της. Ό παγκόσμιος ά ————————————————— Κάθε ανθρωπος μηορεϊ νά άναγνωρϊσει μέ εύκολϊα δτι οί Ήνωμένες Πολιτεϊ ες βρισκονται οήμερα σέ 2 να νέο σταυροδρόμι πού εί ναι χαραγμένοι πάνω τού δρόιμοι τελείως διαφορετι κοΐ άπ' αύιτούς τοΰ παρελ θόντος Μέ τό τέλος τής βιετνα ,μΐΐκί)ς τραγωδΐας, έίχουμε και την έναρξη μιάς περιό δου πού θά μπορούαμε νά αποκαλέσουμε τό τέλος τής Άμερικάνικης μοναδι κότητας.Τό μεγάλο σμως 8 νειρο τής μιάς *αϊ μοναδι κης Άμερικίίς έξαφανΐστη κε μαζί μέ την κατάρρευ ση τής πΐστης στό πεπρω ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ Εκ μνήμη τού αδερφού τού Μανόλη Χαρ. Στρατάκη ο Συμ- βολαιογράφος θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Χ. Στρατάκης απέστει λε εις την εφημερίδα μας τό πο- σό των 4.000 διά νά διατεθεί ώς ακολούθως: 1) Υπέρ τής Στέγηί Ανηλίκων Ηρακλείου δρχ. 2.000. 2) Υπέρ των Απροσαρμό- στων Παίδων «Άγιος Σπυρί¬ δων» δρχ. 2.000. νιαπρόσωπος το&οΚατπταλι σμοΰ έπεσε θύμα τοΰ ϊδιου τοΰ Καπιταλισμοΰ. Μβτά την άποχώρηση των Άιμερικανών άπό τό Βιετνάμ οημειωνόταν μιά ούσιαστιική στροφή καί 2 νας καινούργιος δριόμος ά νοιγόταν οτΐς σχέσεις των ΗΠΑ μέ τόν ύίπόλοιπο κό σμο. Έμφανέί δμως είναι ότι ή Άμερική σήμερα δέν μπορεϊ νά ξαναβρεϊ την έμ ττιστοσύνη πρός τόν έαυτό της, συνϊπεια αύτοΰ τοΰ πράγματος< είναι νά ζεϊ μιά μεταβατικη περΐοδο, ΐήν περΐοδο τοΰ «μετά Βιετ νάμ> φάχνοντας νέες προ
  τεραιότητες σέ διεθνή επί
  πεδα. Μέοα στά πλαΐσια
  τής έπαναπροσληφης τής
  χαιμένης έιμπιστοουνης οί
  Άμερικανοΐ προσπαθουν
  νΔ προσδιορΐσουν ξανά την
  ίσχύ τους άλλά £χοντας τό
  Βιετνάμ μέ κακό προηγού
  μενο είναι πολύ σχολαστι
  κοΐ ώστε νά άποφ-ευχθοΰν
  γεγονότα πού τυχόν 3ά θυ
  μΐζουν την τραγωδΐα αυτή
  Ό είδικόί πάνω σέ θέμα
  τα κοινής γνώμης Ντάνιελ
  Γιαγκέλο6ιτς, παρατηρε! δ
  τι τα σηιμερινά άμερικανι
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οτή σελΐδα 4
  Ο ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
  Την δίκη των Μάνου Χαρή
  καί Γιάννη Φουράκη μέ τή Μα-
  σωνία στό Εφετείο Κρήτης, κά-
  λυψε φωτοειδησεογραφικά, ο ει-
  δικά απεσταλμένος διεθνώς γνω¬
  στάς φωτορεπόρτερ κ. Δημή¬
  τρης ΚουΑούρης, πού συνεργά-
  ζεται μέ διεθνή Πρακτορεία Τύ-
  που καί είναι περισσότερο γνω¬
  στάς γιά τίς επιτυχϊες τού μέ τό
  «φωτοειδησεογραφικό κυνηγη-
  τό» τού Ωνάση, τής Τζάκυ Κέν-
  νεντυ, τής Σοράγιας, τής Χρι-
  στϊναί Ωνάση καί άλλων πρόσω
  πικοτήτων.
  Οί φωτογραφίες πού δημο-
  σιεύτηκαν καί στό προπερασμέ-
  νο φύλλο τής «Αληθείας» από
  τή δίκη τής Μασωνϊας στά Χά
  νιά, ήταν τού κ. Κουλούρη, ο
  οποίος τίς παρεχώρησε ευγε¬
  νώς στήν εφημερίδα μας.
  Αξίζει νά σημειωθεί, ότι με¬
  τά την επιδείξη τής ταυτότητας
  των ξένων, κυρίως, αλλά καί
  των ελληνικήν πρακτορείων,
  πού εκπροσωπούσε ο κ. Κου-
  λούρης, ο κ. Πρόεδρον τού Ε-
  φετείου τού επέτρεψε τή λήφη
  φωτογραφιών. Αντίθετα, δέν
  επέτρεψε τή χρησιμοποίηση μα-
  γνητοφώνων.
  Μέ την ευκαιρα τής πρόσφα
  της δίκης, στό Ιφετείο Κρήτης
  καί των όσιον ποκαλυπτικών
  ακούστηκαν πάλιαπό υπεύθυ-
  να πρόσωπα (Συγραφείς, Βου-
  ΤΙ ΜΥΒΖΕΙ;
  ΤΙ ΜΥΗΖΕΙ;
  Αλήθεια, κάτΐυρίζει, μά τί;
  Τό παιδί τι φωτογραφίας
  (άν καί παιδί), )... μυρίστηκε
  τή... μυρωδιά Ι δέν αποκλείε-
  ται σέ λίγο, νέβοηθήσει τα...
  αρτηριοσκληρι4να ρουθούνια
  μας. )
  Λέτε νά κυκλ?ορήσει, σέ πά
  ραλλαγή, η γνι,τή φράση πού
  λέει «Τό παιδί Κησε»;
  Αναμείνατε..
  λευτες, Δικηγόρον) γιά την πε-
  ριλάλητη πλέον Μασωνία, δημο
  σιευομε την παραπάνω φωτο¬
  γραφία, παρμένη μέσα σέ μιά
  «στοα» ή «κλάμπ» (όπως λέγον
  ται στό εξωτερικό), πού αποθα
  νατΐζει μιά «ίστορική στιγμήν,
  γι' αυτού; πού εξηγούνται...
  σπαθί.
  Όσο γιά τίς καδένες μέ τα
  «λιολιά» πού κρέμονται στό λαι
  μό τους, τί νά πεί κανείς, εκτός
  από τή λα'Γκή φράση: Τό κρϊμα
  στό λαιμό τους...
  ...ΑΙΩΝΙΑ
  Η... ΜΝΗΜΗ
  Αυτό τό χαραχτηριστικό,
  σκίτσο, μέ τόν παραπάνω τί-
  τλο, μά< έστειλε αναγνώστης τής «Α», πού διάβασε (όπως γράφει), τα σχετικάμέ τό αθωω τικό μας αποτέλεσμα στή δίκη τής Μασωνίας, στά Χανιά. Τί θέλει νά πεί άραγε; Οποίος τό βρεϊ, κερδίζει μιά ... τενεκεδένια πεντάλφα. (Όχι φυσικά γιά τό πέτο τού, αλλά γιά τό ταπέτο τού)... ρα. Κι αυτό διότι, μεταξύ των άλλων πού μπορούν νά συμβούν είναι π.χ. νά ξεσηκωθούν «αυθόρμητα» μερικοί φίλοι τού Ειρηναίου καί νά προβούν σέ δυνα μικές ενεργειες κατά των άλλων «Αγίων» πού δέν τόν θέλουν καί παράλληλα άλλοι φίλοι αυτών, νά ξεση¬ κωθούν «αυθόρμητα» κι αύτοι καί «δικαιολογημέ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΤΑ ΔΩΡΔ ΤΩΝ ΜΔΓΩΝ Σέ λΐγες μέρες, (μπορεϊ νδναι καί μέσα στίς "Αγιες). οί συγχρονοι «Μάγοι», πού όδηγοΰνται δχι άπό τόν γνωοτό Άστέρα άλλά άπό τούς... άστέρες τής ά·μερικα νίκης άστερόεσας, ύπογράφοντας τή συμφωνίαι γιά τίς Βάσεις μέ την Κυβέρνησή μας, θά μας φέρουν πολ λά χρήοιμα καί είρηνικά, ώφέλιμα καί άκριβά, πλούσια καϊ καταπληκτικά &ιορα πού μαζί μέ τα άλλαι τής ΕΟΚ (αύτά θδναι, λόγω ήμερομηνίας έντάξειος, Πρωτοχρο νιάτικα) θά έκφράζουν την τελευταία λέξη, δ,τι_δηλα δή καλύτερο 2χει νά έπιδεΐξει ή Άμερικ.αινικΐ'καϊ ή Εύρωπαϊική Άγορά (δνομα καί πράιμα) Τό πιό εύχάριστο δμως είναι δτι τή μερϊδα τού λέ- οντος αυτή τή φορά θά την πάρει ή Κρήτη, γιά νά πά ψουν πιά οί Κρητικοΐ νά διαμαρτύρονται δτι, τάχα μου, παρ.αμελοΰνται Στίς δυό φακογραφίες πού δηιμοσιεύο,με παραπάνω- φαινεται μέρος αυτών των άπΐθανων δώρων, πού μόνο κάτι «πράχτορες», «άιριχικατάσκοΐχοι»/ «κομμουνιοτές» «έπικίνδυνοι», «αθεοι», «συκοφάντες» καί «τρελλοΐ» (σάν τό Μάνο Χαρή), θά τα χαραχχηρΐσουν σάν δάίραι — αΐδωρα Μά αύτούς, ποίος τούς λογαριάζει; Ποίος; Άλήΐθεια, ποίος; Έθνικό έγκλπμα ό άφανισμός τού τεχνικοϋ δυναμικοϋ Τού Μιχάλη Κώτη 'Ερωτόίται κάπτοιος "Ελλη-· νας — Τί δουλεια κάμετε κύριε; — Ξέρετε. Τό άρχιικό μου έ πάγγελμα ήταν οΐκοδόμος. Πέ σανε όμως όρισμένα «κεσάτια» μαζεμένα καΐ άΐλλαξα έττάγγελ μα. Άχολήθηκα μέ κτητνοτροφι κά χω,ρίς έπιτυχΐα καΐ τέλει» ταϊα τώρα εχω άνοΐξει. ένσ καφε νεϊο. 'Αριγότερα δέν ξέρω μέ τί θ' άσχοληθώ. Μά δέ διαφέρουν κοττά τπολΰ σέ γενική εΓκόνα οί δια6αθ|μ!σεις καί οί έναλλαγές στόν έτταγγελιματικό τομέα στό μεγαλύτερο μέ,ρος τού Έλληνι κου λαοθ, Λίγοι είναι αύτοϊ πού δρχι αν καί παροτμένοαν σταθερο! στό Τδιο έπάγγβλιμα. Ίσ»ς αύ τοι νά στάθηκαν πιό τυχεροΐ γιατί σέ κατάλληλες εύκαΐιριες κατόρθωσαν καΐ πρόλαδαν να ίσχυ,ροττοιηθοθν νάκαναν μιά κά ποία ύποδιομή καΐ έτσι νά μττό ρεσαν ν' άντεξαν τίς άλλοπρό σαλλες καΐ άλληλοσυγκρουόμε »ες στοχεύσει·ς των κάθε λογής εξυπνων κυδερνήτω,ν τής χώρας μας Έρχεται ή μιά κυβέρνησή έ πιλέγει τό,ν εύφυέστατο οΐκονο μολόγο της τε,χνοκ,ρατη, καΐ Ι ξαγγέλλει άατό τίς κάμερες Τ.ν μέ άρκετά μποφώρ Οφρς αίσιο δοξΐας. «"ι(Ξλληιν£ς) έστέ βεβαιοί δτι δλα σας τα προβλήρατα τα έχομε θέσει ύττό έλεγχο, κάττο>ς
  £■— ι. Τώρα θά χρτιμ<—οδοτήσο • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή οελίδι ν
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΣΤΟΝ Β. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  (6 μήνες άπό τόν ήρωικό βόνατό τού)
  Τό χώιμα πού βάφτηκε κόκκινο,
  τό αϊμα σου, αϊμα άθώων, αίμα ίίρωα
  αίμα Κρητικού,
  ή άνοιξιάιτικη μερά, πού οιτά μαλλιά της;
  παίζαν κρυφπούλι οί μέιλιΐσσες
  είναι τής ελπίδας τό πέρασμα.·.
  Βαισΐλη,
  ή θυοια σου, θυοια στόν άνθρωπο
  χαστούκι γιά κείνους πού ρυθμίζουν
  τίς τύχες τοϋ κόοιμου,
  χαστούκι γι αύτούς πού φτιάχνουν
  βόμβες νετρονίου
  πού άφ-ήνουν έρμα τα παιδία τής Κύπρου.
  Ή ζωή δσο κι αν χαμογελοΰσε
  στό δ ιάβα σου, δσο κι άν μέσα
  στό είκοσιπεν,τάχρονο κεφάλι σου
  οί ήλιαχτίδες παιχνίδιζαν στό ξέοπασμα τής νιό τηι;
  δσο κι αν ό χρόνος περνοΰσε
  χωρίς νά σκιάζει το είναι σου,
  πριοτίιμησες τή θυσία
  τόν έζαγνισμό πλάί στό φτεραπό φέρετρό σου,
  πλάι σέ μιά πόλη α,μέριμνη
  πού δέν εκλαψε
  γιά νά κλάψει μιά μάνναΐ
  Ό Βασίλης πού τάφηκε στά συντρΐμια ^
  Ό Βασίλης πού σκεπάατηικε μέ τή σηιμαία
  καΐ κεΐνο τό άρ,ωμα τής άν'θισμένης
  Έλληνικής νίίς,
  Ό Βασίλης &έν χάθηκε! "Εγινε ήλιος
  (ρώς, λάβαρο, δάκρυ..·.
  "Εγινε σύμβολο μιας έποχης ποΰχει
  ξεχάσει τίς άζιες·..
  Φίυτεινό σύιμβολο.
  Φωτεινή έλιπίδα δσο κι άν φαινεται μέσ' άιπό
  βουρκωμένα μαα:οτσϊνορα
  Βαισίλη Άνδεαδάκη, ζεΐς στίς καρδιές μας
  Ψ. 80
  ^
  ΣΤΟΠ
  θέλπε νά έιπτίιχΐτε μΐάι πραγματική εύκαιρία,
  άγορας ποιλήοεϊβς ίΐ *·νοΐκιάσεακ;;
  μας θ& έχετε σύντομα
  *
  Στόχος μαο: "Οχϊ ί) άπλή μεοιτική εξυπηρετή¬
  ση. ήΧλά το συμφέρον τϊίς τίτλατείαο μας.
  νίΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕ1ΑΚΑΚΗ
  ρΐνοΠ
  ν

  θ
  Ι
  :
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  «ΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡί}
  ΤΗΛ- 289-021
  Όλα τιροοεγμένπ — Όλα φρέσχα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΟΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  α ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΙΜΟ
  Ή νέα έκΟεοΐΊ τοϋ ΣτέΛιου Μαρκατάτη
  Οι αναμετρήσεις τού Στέλιου
  Μαρκατάτη συνθέτουν ένα χρο-
  νο συνέχειας.
  Είναι η εκφράση τού αέναου
  γίγνεσθαι τής ζωής, μέ προταγω
  νιστές τό χώρο καί τό χρόνο.
  Όμως, μέ εκφραστές τα δημιουρ
  γήματα τοϋ θεού καί τού αν-
  θρώπου ν' «ανα-μετριούνται» μέ
  σα από τόν υπαρξιακό τους χρό
  νο (καί την επέκτασή τού, τόν
  ιστορικό χρόνο) μέ τή διαχρονι
  κότητα, ή μέ τή μεταφυσική τού
  αιώνιου χρόνου, πού ταυτϊζεται
  μέ την ά-χρονικότητα μέ την τε-
  λική καταργήση τής χωροχρονι-
  κής πρωταγιονιστηκότητας. 'Ε-
  τσι, μέσα από τό πνεύμα τής
  καινούργιας δουλειάς τού Μαρ¬
  κατάτη, ο παρελθόν χρόνος, συγ
  κρούεται, μέ τόν χρόνο τού πα¬
  ρόντος καί οί δυό τους (συγχο-
  νψένοι, σέ κάποιο σημεϊο) «ανα-
  μετριούνται» μέ τόν μέλλοντα
  χρόνο, ανάμεσα απά καταστά-
  σεις α-βεβαιότητας καί τρόμου,
  απαντοχής καί ελπίδας.
  Αυτή η σύγκρουση καί η α-
  ΒΡΑΒΕΙΟ
  ΣΤΟΝ «ΦΑΜΕΓΙΟ»
  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
  ΔΗΜΗΛΑ
  Στό ΖόοτΓΤΓειο Μέτ/αρο έγιναν
  στΐς 27 Νοεμβριού τα έγκαι-
  νια τής 4ης Καλλιτεχνικής Έκ
  θέσεως καΐ τής 3ης Εκθέσεως
  Λογοτε,χνΐικοΰ βιδλιου των ϋ-
  τταλλήλων τοα Ύττουργειοι/ των
  Οικονομικαί»^ παρουσία των Ύ
  φοπουργών κ.κ. Παν. Μπτοκοδοΰ
  κιπΐ Κων) νού ΠαποίΡιρηγοπούλου
  οί όττοΐοι και άιπένΕΐμαν και τα
  βραβεΐα στούς βραβευθέντες λο
  γοτέχνες ποιητές καϊ πεζσγ,ρά
  φους
  Στόν ττεζο λόγο βραβεύτηκε
  ό συιμπτατρΐώτης μας συγγραφέ
  άς Γιάννης Δη(μηλάς (Δηιμητρο
  μανολάκης) Δ)ιντής τής Διευθύ'
  σεως Τελωνείον Σούδας γιά τό
  ξργο τού «Ο ΦΑΜΕΠΟΣ»
  !£-■»■■■»■■■■■■
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  (Οδός Μαρσγιώργη 5)
  {(Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ►<*>♦■*.
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗί
  Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης
  (Μάνοί Χαρής)
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  Αμφιτρίτης 5
  Παλαιά Φάληρο
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Κώοτας Καββαδίας
  Εβανς 63 (Στοα Μουρτζή}
  Τηλ. 242.040
  ■■■■■■Ι
  ΠΑΤ
  ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;
  ΣΑΣ ΤΟ ΟΰκΈΙΒ ΕΧΡΚΕ5.
  7ΗΜΕΡΟ ΠΑΡΙΣΙ 23)12 ~ 29)12
  8Η^ΕΡΟ Α1ΓΥΠΤΟΣ 23)12" 30)12
  (ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ - ΑΣΣΟΥΑΝ)
  ΠΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΠΑ ΧΡΙ-
  ΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕ
  ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ...
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΪΚΟΥ
  ί^ΙΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΤΗΛ. 285-576
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ19ΒΒΒΒΒΙ3Ε.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒ(ΐαΒαΒΒΒΒ
  ναμέτρηση παράγουν τόν χρόνο
  τής δια-χρονικήί συνέχειας, η της
  ά-χρονικότητας, καταργώντας
  την χωρο-χρονική δυνάστευση.
  Συνθέτουν την αένναη ροή, μέ¬
  σα από τή βιωματική αγωνία
  τού ανθρώπου καί τού κόσμου
  καί διαμορωώνουν την αφαιρέ¬
  ση καί την αίρεση γιά την υπέρ
  βαση τής αγωνίας τού θανάτου,
  των υποκειμενων καί των αντικει
  μένων, αλλά καί τού θανάτου
  τού χώρου — χρόνου, πού κα-
  Θορϊζει καί τόν δικό μας θάνα-
  το.
  Μέ αυτή την καθοριστική συν
  τεταγμένη, ο καλλιτέχνην αγω
  νΐζεται μέσα από τούς πίνακες
  των «αναμετρήσεων» τού νά
  μπάσει τό παλιό, μέσα στό
  καινούργιο, γιά νάχει πιό ισχυ-
  ρή δύναμη κρούσης, ν' ανοίξει
  την μεταφυσική πόρτα τού μέλ
  λοντος γιά νά συνθέσει τόν χρό¬
  νο τό συνεχή, τόν χρόνο τής
  οιαχρονικής αιωνιότητος, πού
  αυτάς καθ' εαυτάς (μέ την κατάρ
  γηση τής χιορο-χρονικής δυνά-
  στευσης) παράγει την ΕΛΠΙΔΑ
  πού αποτελεί την υπέρβαση τού
  θανάτου.
  Γι αυτό οί ζωγραφικες κινη
  σεκ τού καλλιτέχνη είναι δρα-
  ματικές. Η γράφη υπαρξιακή. Η
  σημασιοδότηση αγωνιοτική. Η
  σηματοδότηση χωρο-χρονική.
  Η ανίχνευση οραματική — απο-
  καλυπτική καί η συνθετική λει-
  τουργία, μετα-χωροχρονική.
  Π.χ. στήν τριλογία των δέν-
  τρυν, όλες αυτές οί συνιστώσες
  διαμορφώνουμε τή μεγίστη και-
  νούργια επίτευξη τού Μαρκατά¬
  τη. "
  Οί πίνακες αυτής τής τριλο-
  γίκς (όπως καί οί άλλοι πίνακες
  τής παρούσας εκθετικής δουλει¬
  άς τού), εκφράζουνε την κοσμο
  γονική καί ταυτόχρονα την φιο-
  τοτροπική συνείδηση τού καλλι
  τέχνη πού, μέσα από χρώματα
  μεταλλικά - ψυχρά καί ταυτό¬
  χρονα ονειρικά, αγωνίζεται νά
  λεηουργήσει ο χώρος — χρόνος
  σάν εκφράση καί συνείδηση ζω-
  ήΐ καί ταυτόχρονα νά εκμηδενι-
  στεϊ γιά τή σήμανση τής μεταθα
  νάτΐας συμπαντικής ελπίδας.
  Μιά αγωνία «Νά μή βυθιστεί
  η ΝΗΣΟΣ» (χωρο-χρονική έν-
  νοια), νά μην γκρεμιστεί τό όνει-
  ρο, (μεταχωρο - χρονική εξακτί-
  Έναί αγώνας νά σωθεί ο άν-
  Ορωπος καί ο κόσμος καί η ελπί-
  δα τού, από τίς συνεχείς απειλές
  ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΪΑΝΟΥ
  ΚΑ! ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ
  ΒΑΤΙΚΙΩΓΗ
  Προσκαλβσμενιη, ο—ό Ί6ν Μου
  στικο Σϋλλο-ο «Απόλλων» καΐ
  τό 'Ωδεΐα 'Ιφακλείου, ή 'Αλΐκη
  Βοττικιώτη δ&οσε ρεσιτάλ πιά-
  νου χθές Κυριακή 7 Δεκειμβιρίου
  στή Βασιλικ] τού Άγϊοι» Μάρ
  κον μέ εργα /νντΓετάβεν Σοπέν,
  Ντειμττυσύ, «θώς και μέ συνθέ
  σεις γιά παδιά τής Ρΐκας Δέ
  ληγιανινάκη κχΐ τού Γιάννη Κων
  •στΐαΐντυνϊδη -
  Σήιμε,ρα, Δυτέρα και αΰριο
  1)ρίτη α~ο^μα (4—8.30)
  ή Αλίκη Βαικιώτη, θά διδαΐξει
  ττιάνο στό Ωξ>εϊο Ηρακλείου,
  σιέ έπιλεγιμέους άπό τούς δα
  σκάλους τού στι-ουδαστές τοΰ
  Ώδείου.
  Στά σεμιώριο πιάνου, πού
  όργανώνει τ( 'Ωδεΐο ΉιρσκλεΙου
  χαί πού ή τίρσκολούθησή τουο
  βά εΤναι έλΘθερη, καί γιά τούς
  έκτός τοί> Ίδείου σττουδαστές
  καί δαισκάλος? εχουν δεχτεΐ —
  ώς τώρα —-ά διδάξουν οί ττισ
  νΐστες καί Ιτταιδευτικοί, Δό-
  ιμνα Εύνουχΐου, Νέλλη, Σομιτέ
  κολο; Χάρις Κλαδάκη, Χ(ρυση
  Παρθενίδου - Φλώρου
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΒΑ:
  ΟΛΟ ΛΙ ΠΙΟ
  ΔΥΝΑΝΚΗ
  ΟΛΟ ΚαΙ ΠΙΟ
  ΜΕΓΑεΗ
  Η ΜΑΜ ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΑΣ
  ΒΒΒΒΒΒηΒΒΒΒΒΒΒΗίΏ£!2Ξ_ΒΒΒΒΒ5ΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΕ1Β13ΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒ
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΧΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟιΙΑΝΤΙ-
  ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. *
  ΘΑΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣΝΩ Η
  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚ», ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ.
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΙ
  ΟΙ ΡΙΖΕΣ
  καί κυρίως από την εσχατολογι-
  κή απειλή, πού ζώνει την Κρήτη
  (γενέτειρα τού πολιτισμού) αλ¬
  λά καί την υπόλοιπη ανθρωπότη
  τα.
  Μιά κραυγή απόγνωσης καί
  ελπίδας, ενός ευαίσθητου καλλι¬
  τέχνη πού πραγματώνεται μέ υ-
  ψηλή δομική εμπέδωση, μέ έλεγ
  χο των εκφραστικών μέσων, με
  γνήσια αυθεντικότητα.
  Μιά καινούργια ζωγραφική κα
  τάθεση, στόν αγώνα τής τΐέχ-
  νης καί την αγωνϊα τού καλλιτέ-
  χνο, γιώ ανέβασμα, με «Ανα-με-
  τρήσεις» συνεχείς, πάνω από τό
  πρόσωπο τού θανάτου.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ
  ΑΗΜΟΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΘ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Ή Διοικοάσα Έπιτροπή τής
  ΤΕΔΚ Νομοϋ Λασιθιού μιέ ά
  φορΐμή τό γεγονός τής άσκήσε
  ως ττοινικιής διώξεως έναντΐο
  τού Δημάρχου Ίβραατέτρας καί
  μέλους της Μιχαήλ Μυγιάκη
  καΐ έχοντος ύπόψη, δτι καθήκον
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  0ΡΓΑΝ7ΣΜ0Γ--------~---------
  ΑΠΑΣΧ1ΟΛΗΕΙΕΩΣ
  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΥΠΗΡΙΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΑΕΙ
  ΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ή 'Υπη,ρεσία ΟΑΕΞΔ Ν. Ή
  ρακλείοι» άνοοκοινώνει δτι άπό
  27)11)80 έως 28)12)80 θα δι
  ενε,ργηθεΤ ττληρωμή εκτακτης οί
  κονομικής ένισχύσεως σέ άνέ,ρ
  γους οίκοδόμοας
  Ή κατοτβολή θα γΐνεται κά
  θε έργάσιμη ήιμέρα, πλήν Σα6
  βάττοι/ στά Γραφεϊα τής 'Υττη
  ρεσΐας (Πλατεΐα Άγΐας Αίκατε
  ρίινης) κατά τίς ώρες 5—8 μ.μ.
  κοττ' άλφαβητική σειρά έπιθέτου
  δικαιούχων:
  Άτταιτούμενα δικαιολογήση
  κα:
  1) 'Ασφαλιστικά βιβλιά,ρια
  ΙΚΑ μέ τα ήιμειρομισθκΐ των έ
  των 1977, 1978; 1979 καϊ
  1980, ώς καΐ τα είδικά φύλλα
  τής μηχανογραφήσεως τοθ ΙΚΑ
  δηλαδή Άπάσπασ,μο: 'Ατομικοϋ
  'Ασφαλιστικοΰ Λογ)σμοΰ γιά
  τήιν άπασχόληρη τους άητό 1)
  9)79 και μετεττϊΐτα.
  2) Ατομικιό βιβλιάριο άσθε
  νεΐας κσΐ
  3) Δελτϊο 'Αστυνομικής ταυ
  τότητος
  *Η Διευθύντριο:
  ΧΡ. ΠΟΥΛΟΥΝΤΑ
  των έκτπροσώττων τής Τοπικής
  Αυτοδιοικήσεως είναι νά παΐρ
  νούν θέση σέ δλ<χ τα θεματα τοϋ τοττικοϋ ένδιαφέροντος καΐ νά συμπαρΐστανται στίς είρηνΐ κές καΐ νόμιμες έκδηλώσεις τοΰ λαοΰ των ττεριφε,ρειών τ»ν, γιά κάθε τ! πού άνιαφέιρεται στήν βελτιώση των ρων της ζωής τους ΨΗΦΙΖΕΙ 1 ) Διαμαιρτύ,ρεται γιά την δϊωξη καΐ μάλιστα μέ τόσο 6α ρειές κατηγορίες τού Δημάρχου Ίε,ρττάτρας^ 2) Εΰχεται δπως τό Κιράτος άντιιμετοϊττΐζει πάντοτε τίς είρη υικές έκθηλώσεις των πολιτών μέ κατανοήση ψυχ,ραιΐιία καί χωΐρΐς ττρρσφυγή σέ άκρότητες 3) '/^ξιώνει νά άττοέμεται ά πό 6} α. τα Κρστικά δργααν ό όφειλό,μςνος σεβαοιμός τηρος τούς έκτπΐοσώπους της Τοπικής Αύτοδιο <ήι?εως Α) Δπ/νί,,ει ότι θεωρεΤ χρέ ος της νά σι,' πταρίστιοοται πάν τοτε στούς έκλεγμένους έκπρο σώπους τής Τοττικής Αύτοδιοική σεως στήν άσικιηισηι τού καθήκο ματα καΐ νά άγωνΐζονται γιά τος των νά έκψράζουν τα αΐσθή την Ίκανοποΐηση των αίτηΐμάτων τοΰ λαοΰ πού τίς εξέλεξε "Αγ. Νικόλαος 17—10— 1980 Ό Πρόεδρος ΡΟΥΣΟΣ ΚιΑΠ,ΕΤΑΝΑΚΗΙΣ Τα Μέλη Μιχαήλ Μυγιάκης, 'Αντώνιι- ος Χουρδάκης, Γεώργιος Κοττα ττόΐτης Αντώνιος Βελημβασά- κης, Γεώργιος Μαστορής, Δημή τριος Τσιμινικάικης ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥκ. ΣΤ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Βοηδήματα σέ άπορα παιδία τοί3 Ν. Ηρακλείου Είμαι παλαιάς Ηρακλειώτης καί από τό 1965 ασχολούμαι μα- ζί μέ την σύζυγό μου εθελοντι- κά καί φυσικά χωρίί καμμιά α- μοιβή μέ φιλανθρωπικο έργο στήν Κρήτη. Είμαστε αντιπρόσω ποι μιάς «Διεθνούς Φιλανθρωπι- κής Κίνησης» πού έχει σάν κύριο σκσπό της την άμεση αποστόλη βοηθείας σέ παιδία πού η υπάρ¬ ξη τους καί η υγεία τους κινδυ- νεύουν από στερήσεις, από εγκα τάλειψη, από πολέμου^ από εκμε ταλλεύσεις κλπ. Εκτός τής οικο- νομικής βοηθείας, η κινήση αυ¬ τή προσφέρει καί δωρεάν θερα- πεία καί δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις σέ Νοσοκομείο Διεθ νους φήμης τής Κεντρικήν Ευρώ- πης. Επίσης προσφέρει μακρά διαμονή γιά αποθεραπεία σέ ειδικά γιά τα απΐδιά αυτά σπί- τια, όπου τα φροντίζουν Κοινω νικοί Λειτουργοί καί εθελόντρι- ες κυρϊες. Τα παιδία πού είναι εν τελώς απρσστάτευτα τα δίδουν γιά υιοθεσία σέ οικογένειες πού έχουν όλα τα προσόντα γιά τό σκοπό αυτό. Στήν περίπτωση αυτή πρόκειται μάλλον γιά ορ- φανά θύματα πολέμου ή επιδη- μιών. Στίς Ασιατικές καί Αφρικα ν ι κές χώρες όπου υπάρχει μεγά- λος αριθμός τέτοιων παιδιών τούς οργανώνουν επί τόπου συσσίτια καΐ ιδρύουν παιδου- πόλεις ώστε τα παιδία αυτά νά αποτελέσουνμιά γερή καί υγιή νέα γενεά στόν τόπο τους. Τό κύριο θέμα όμως αυτής τής επι- στολής μου είναι νά παρακαλέ- σω τα δημοσιογραφικά όργανα τού Ηρακλείου νά μάς βρούν εϊ- κοσι περίπου παιδία συνολικά πού νά είναι τα πιό φτωχά τα πιό απροστάτευτα κλπ απ' όλα τα παιδία τού Ν ομού, άν είναι δυνατόν, επειδή μάς ενδιαφέρουν αποκλειστικά καί μόνο αυτού τού είδους τα παιδία καί επειδή είναι σχεδόν αδύνατο γιά ένα ά- τομο πού δέν κατοικεί μόνιμα στήν Κρήτη καί πού δέν είναι νέ ος νά τα ανακαλύιμει. Αναγκά- σθηκα νά καταφύγω σέ σάς αξιό τιμοι κύριοι γιατϊ σάς θεωρώ κατάλληλους καί τούς πιό υπεύ θυνους τής μικρής αυτής προ- σφοράς αλλά συγχρόνως ωραί¬ ας καί ιερής. Επειδή κατοικούμε μακρυά α¬ πό την Κρήτη καί επειδή θά πρέ- πει νά δοθεί η εύκαιρία καϊ στούς φιλανθρώπους τής Κρή¬ της νά συμμετάσχουν στήν κϊνη ση αυτή είτε μέ εθελοντικη ερ- γασία είτε υλικά είμαστε πρόθυ- μοι νά συνεργαστούμε μέ μιά ο- μάδα εκλεκτών Ηρακλειωτών μέ σκοπό νά τούς αναθέσομε όλη την εΐίθύνη καί την εργασία τής Κίνησήί μας γιά όλη την Κρήτη Η ομάδα δέ αυτή μέ τή σειρά της νά προσπαθήσει νά επιτυχει τη συνεργασία αναλόγων ομά- δων απ' όλο τό νησϊ ώστε νά δή μιουργηθεί μιά παγκρήτια Κινή¬ ση μέ απώτερο σκοπό νά κατα¬ στεί ο πυρήνας γιά τή συνεργα σία καί την ομόνοια όλων των Κρητικών σέ όλους τούς τομείς τής ζωής τού νησιού. Σάς επανα λαμβάνω πιό συγκεκριμένα ότι έχουμε βοηθήσει στό παρελθόν καί εξακολουθούμε νά βοηθούμε ένα αρκετά μεγάλο, αριθμό παι διών απ' όλο τό νησί καϊ θέτω μάλιστα ευχαρίστως στή διαθέ¬ ση σας τίς εκατοντάδες των επι- στολών πού λάβαμε καί λαβαϊ- νουμε από τα παιδία αυτά καί τίς οικογένειές των. Ένα ποσοστό απ' τα παιδία αυτά έχουν επαφή απ' ευθείας μέ τούς δωρητάς των πού τούς θεωρούν σάν θε- τούς νονούς καϊ νονές. Οί ευερ- γέτες αύτοι είναι μάλλον απλοϊ οικογενειάρχες αλλά καί συγ¬ χρόνως ειλικρινός φίλοι τού λαού μας καί τού τόπου μας. Κάναμε αρχή μέ τό νέο αυτό σύστημα από τό Νομό Ηρακλεί¬ ου γιατϊ ο Νομός αυτάς καί ιδιαί τερα η πρωτεύουσά τού αντιμε τωπίζει φ:τος αλλά καί χρόνια τώρα, μεγαλύτερη οικονομική κρίση από τούς άλλους Νομούς, λόγω σοβαρών ζημιών στήν γε ωργική παραγωγή αλλά καί λό¬ γω τού μεγάλου ποσοστού εργα ζομένων μέ ημερομίσθιο, σχετι- κά μέ τόν πληθυσμό. Γράψατε κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΟΥΝ ΤΟΥΛΑΚΗ Αιόλου 3, Βάρκιζα Αττικής ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη- ματικής Σχολής παραδίδει μαθη- ματα σέ μαθητές Γυμνασίου — Λυκείου καί γιά πανελλήνιες εξε- τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΦΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ. Επιτυχία εξασφαλισμένη — Τιμές λογικές. Πληροφορΐες 232017. [ ταζιδεύετε καλα « φθηνα! ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ απχΩ επ/φης ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ απλο £π7α>τΐ-
  Λονδινο
  8920
  11950
  Λονδινο
  3700
  5950
  Παρισι
  9220
  13800
  Παρισι
  3500
  5500
  Μοναχο
  7600
  10500
  Βρυςελλες
  3500
  5500
  Φρακφουρτη
  77ΟΟ
  11500
  Αμστερνταμ
  3700
  5950
  Αμστερνταμ
  8140
  13900
  Ζυριχη
  3500
  5500
  Βερολινο
  7600
  12500
  Γενευη
  3500
  5500
  Βρυξελλες
  8140
  13500
  Λυων
  3500
  5500
  Κοπεγχαγη
  8700
  10800
  Βενετια
  2900
  5000
  Στοχολμη
  9500
  14300
  Μιλανο
  2900
  5000
  Βιέννη
  6600
  10100
  Φλωρεντία
  2900
  5000
  Ζυριχη
  7600
  11200
  Μττολωνια
  2900
  5000
  Μαδριτη
  8680
  9800
  Τορινο
  3500
  5500
  Μιλανο
  6920
  11100
  Βελιγραδι
  2000
  4000
  Ρωμη
  5930
  10360
  Ελσινκι
  12300
  19100
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  Γκοτεμπουρκ
  11400
  15100
  14 Ημ. Λονδινο
  14 650 6οι
  Νεο Υορκη
  13800
  _
  Μοντρεαλ
  13500

  11 Ημ. Λονδινο
  13450 δρχ.
  ΠΛΑΤ.ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 20 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ: 288847
  !■■■■■■■■■■■■■
  ΔΙΑΚΟΠΕΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΜΕ ΕΝΑΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Ή Βουλγαρία, ή γειτονική μας χώρα, προσφέ-
  ρεται γιά μάς τούς Έλληνες όσο καμιά άλλη
  χώρα γιά ένα ταξίδι τα Χριστούγεννα
  Γιατϊ μέ ένα ταξίδι στή Βουλγαρία, ό Έλλη¬
  νας έπισκέπτης θρίσκεται χωρ'ις καλά-καλά νά
  τό καταλάβει, τόσο σύντομο είναι, στό έξωτε-
  ρικό κάνει τίς διακοπές πού τόσο έπιθυμεί, καί
  ζεί τίς χαρές τού χειμώνα
  Ταξιδέψτε, λοιπόν, τα Χριστούγεννα στή γει¬
  τονική μας χώρα. καί μ ένα σύντομο κα'ι άνετο
  ταξίδι θάχετε τρία θιώματα μαζί κα'ι Χριστού¬
  γεννα καί διακοπές, καί έξωτερικό
  ΥΛΓΑΡΙΑ
  Γιά περισσότερες πληροφορΐες άπευθυνθείτε στόνταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στό γραφείο τού Έθνικοΰ
  ΌργανισμούΤουρισμού τής Βουλγαρίας στήν'Βλλάδα,ΒβΙΙοηΙουπεί,Άκαδημίας 12,Άθήνα134, τηλ 3634675.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ε————■—■——■—■—■———————■————__
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
  Λένε κάτ.ι άνθρωποι καί μάλι
  στα τό λένε καί ττολλές φορες
  ττώς ό τι—ος τρώει την ούσΐα
  ττοΰναι τό ζουιμΐ κσ] ότι τ&χα-
  τες δέν τηρέττει νά πολυτραβιέ-
  ται μιά συζητήση
  Σ' ένα μεγάλο ττοσοστό συιμ
  δαίνει αύτό τό ότι δηλαδη τρα
  βώντας πολϋ τή συζητήση τρώς
  την ούσΐα καί χάνεταιι σέ λόγια
  "Ωστασο μως οδώ που τό ά
  γροτικό μας πράβλημα εΤναι
  καΐ τταραμένει πάντα άλυτο χά
  ριν κακής κιεκτημένης τακτικής
  κράτους, κοινων!ας) τάξεων κτλ.
  δέν μίττο,ροΰμε νά μην ύπενθυιμή
  σωιμε καΐ ξανα -ύπενθυ<μϊσωμε κ ι Τσως — Τσως καΐ ξανά καί ξα νά πού κι αν δέν φέρομε την βταστή «κοινω|νι<κή δικαιοσύνην γιά δλους γενικά τουλάχιστον νά έξισορροττούμιε κάττως τίς κακεντρεχες κ αί συιμφε,ροντολό γες θέσεις των αλλων τάξεων Γιατί ένώ είναι περΐτρανα ά ποαεδεΐγΐμένο ότι μειονεκτοϋμε σέ ό—ολαβές, σέ δρους ζήσης κτλ. έν τούτοις οί τάξεις αύτές <διίνλΐζουν τόν κώνωττα καί κα τοπττνουν την Κάμηλο» Κσϊ ένώ δλες σχεδόν έργάζον ται ττολύ λιγότερο &π" τόν ά γρότη καΐ μέ εύνοϊκάτερους δ ρους εργασίας καί καταττατοθν έτσί τα ΙΣΑ μας δικαιώματα καί έδώ καί στίς σίγουρες άπτο λαβές ττοΰ έχον ν τόσο υλικές δσο καί ήθικές έν τούτοις μάς καχοδλέπουνε κιόλας, έττειδή συιμβαΐνει καμιμιά φορά νά τρώ με κ,ι έμεΤς ένα κάποιο εΐσοδη ματικό μας κέρδος, αν μάς τό άφήΊσουν οί καιρικές συνθήκες και τα χαμΐνια τής μττισναδωρΐ άς. Άν Άν Άν.... "Ετσι άκούει κανείς πολύ συνηθισμενα τό ττώς εμείς οί ά γρότες δέν μπαρούμε νά πάρο με και με,γαλύτερη σύνταξη γιατι δέν πληρώνομε συντάξιμα δηλαδη κιρσηήσεις Τώρα τό ότι αύτός ό κύριος τάδε^ τοιάδε και δέν συμμαζεύ τοι τό δτι ήρθε κ ι αύτός κ ι έ μεΐς τα άγρότια γυμνάς στόν κάσμο και μόνο πώς δουλεύει καί ζεϊ ίσως — Τσως καϊ δεκα- πλάσια καλυτέρα καί τού ττ&ρισ σεύαν καί οί κραττ(σεις δέν τό λέει 'Αττλά λέει μόνο δτι τόν σνμφέρει, "Ακα,μη,, έκούσια μπορά νά ■ηω τσαλαττατεΐ ευχαρίστως τό ίτυΐμφωνητικιό Κοιινωνίας και Κράΐτοι»ς πε,ρι (σότητας δλων των "Έλλήνων καΐ άγνοεΐ και αυτόν τόν ίδιο τόν Θεό Δηιμιουρ γό παλεύοντας μόνο νά κερδίσει σάν αταυο καί τάξη πολλά ρα ττολλά, δσο γϊνεται ΠΟΛ¬ ΛΑ. Στά χείλια τού έτοιμο πάντα τό δηλιητήριο της ψυιχής τού χτυ ττά ττολΰ συχνά καί πάντα τόν αλλθ) τόν κάποιο αλλο, τόνέ,να ή τούς ποΐλλοΰς άλλους χωρϊς νά σκεψθεϊ κάν δτι ύπάιριχουν γύρω τού κι άλλοι. Γιατΐ; Για τι τό κάνει; Μά γιατΐ άλλο, στοϋιρνο μου άγαττηιμένο Γιατΐ εΐμαοτε στοΰρνα Αύτός είτε μεμονωμένος είτε τοκτοποιημένος σάν καλός μτπσ ναδόρος ψνχών καΐ σωμάτων κάνει λέει την δουλειά τού, δή λαδή άρτπά κ,αί ρΐιμάζει δ?τι βρεΐ, Και έττειδή μάς χρειάζ&ται σάν τάξη νά ύττάρχουιμε έστω καΐ στεκούμενοι πάνω στά κα λαμοπόδαρά μας γι αύτό καί μας κρατούνε στήν ζωή καΐ δέν μάς πετάνε καλά — καλά καΐ στά σκουττϊδια Δηλαδη: Σέ χρειάζοιμαι να μέ ζεΐς έλα, Δέν οί χρβιάζομαι οΐΰιριο άφού μού κοοβάλησες χτές, φύγΐε. Πήτγαινε στό χωρά φι σου νά δουλέψεις Μέ λΐγα λόγια άκυρώνει τό ΠΡΩΤΟ μας σι/μφωνητΐκό γιά ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ άκυρώνει καΐ τό ΔΕΥΤΕΞΡΟ γιά ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ έστω της τηροσω/ττικότητας μας καΐ μάς πετά καλά — καλά δ- ξω άττό κάθε εΤδους άνθρώπινο όπτόκτηιμα ή δικαΐωμα Άποτέλεσμα δΤλων αυτών των κακών είναι τό όόδειασιμα των χωρίων μας. Προκειμένον δηλαδη νά ζή- σομΐε κι έ,μεΤς σάν άνθρωπτοι καΐ νά άττολαύσομε τίς υλικές και ήθικές ΪΛανοτΓοιήσεις τϊρέΐχουιμε στήν πόλι. Καΐ τί νά γΐνει καΐ κύριοι άστάκια μου; Τΐατοτα δλ λο κι αν σάς άρέ... Κι δν δέν σάς άρέ γιάλλα κι άτΓολυταιρέ, Και νά μην σάς κακοψαΐνεται κιόλας. Σεΐς πρώτοι μβς άνοΐξε τε τό δρρμο. Σείς πρώτοι παρανομεΐτε στήν μή αναγνωρίση τού συμφωνητι κου μας ττού έθεληιμένα η δθέλα κάματε κουρέλ» και τό πετάξα τε στά σχι/λιά. Κι αύτό: ξα-λω 'μένα ττάνω στόν ι«>προσωιρό
  της κοντοφθαλμΐας καΐ τής γαΐ
  δουριάς τους τρώνε — τρώνε
  κι δλο τρώνε τό ΒΙΟΣ- ΜΑΣ.
  Γιατί δμως φΐλε; Γιατί;
  ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤ Α ΤΟΥ Λ ΑΟΥ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  Έρωτήσεις - έπερωτήσεις βουλευτών
  ►♦♦♦< Μέοα στήν τσιμεντόσκονη κάνουν μάδημα 45 μαδητές ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ0ΤΙΚ0Υ ΣΧΟΑΕΙΟΥ ΑΑΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΗ ΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ "Ενα μεγάλο μέρος τ»ν τηα ιραγοαγάν σουλτανινας τού Ν. "Ηρακλείου πού τταράδοσαν σουλτανΐνα στήν κρατική συγ κέντρωση δέν εχουν πληρωθεΐά κάμα, γιατΐ ή κυβέ,ρν,ηση δέ φρόντισε εγκαιρα νά χορηγήσει τίς άτταραϊτητες ττιστώσεις Ή καθυστέρηση αυτή βχει σάν άτΓστέλεσμα νά έπιβαρύνον ται οί άγρότες μέ τόκους ύπερη με,ρίας γιά τα χρέη τους στήν ΑΤΙΕ πού καθι/στβροΰν μέ την σειρά τους νά έξοφληθοθν ΟΙ παραγωγοΐ καΐ οί όργανώ σεις τους ζητοϋν άττό την κιο δέρνηση νά τούς χορηγήσει α μ«ισα τα χρή,ματά τους καί νά άψαΐιρεθοΰν οί τάκοι ύττειρηιμερΐ άς γιατΐ γιά την καθυστέρηση έξόψλησης των χρεών τους δέν εύθύνονται αύτοι άλλά ή Τδια ή κυβέρνηση Μέαα στήν όπτοητνιχτική οϊτμό τουλάχιστον αϊθουσες σιραι,ρα πού δη,μιουργεϊ ή τσιμε ΐΕρωτάται ό κ. Ύττου,ργός τι ντόσκονη κάνουν μάθηιμα οί 45 μαθητές τοθ 3ου Δημοτ·ικού σχολεΐου 'Αλικα^ρνασσοΰ στό Ήράκλειο Κρήτης, τού όργοτά ξιου της «ΤΊράνς Μττετόν> πού
  άττεχει λΐγα μόνο μέτρα ό~6
  τό κτΐριο τού σχολείον
  'Εκτός δμως άττό τό πρόβλη
  μα τής τσιμεντσοκ,ονης ύττάρ
  χούν μεγάλοι κϊνδυνοι ά(π·ό τα
  αϋτοκΐνητα τής έταιρίας και
  την Ίκανοπο>ίηση τού δϊκαιου αί
  τήιματος των γονέων γιά τή με
  ταστέγαση τού 3ου Αημοιτκοϋ
  σχολεϊου Άλικαρνασσού Ν. Ή
  ρακλεΐου σ£ κατάλληλο κτΐριο.
  Οί έ,ρωτώντες δουλευτές τού
  ΚΚιΕ
  Μ. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
  Λ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
  Κ. ΚΑΠ'ΠΟΣ
  Ν. ΚιΕΠΙΕΣΗΕ
  μέτρα σκοττεύε» νά πάρει γιά
  Τί
  γινεί με την
  φωτεινή σηματοδότηση
  ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  τ<ής βιομηχανικήν ποριοχής γε άττό έττΓΪιμονες όχλήσεις καί την άγανάκτηση των κατοΐ τταροΐγόνη·ων/ πως οί Βουλευτές κων πού άτταιτοΰν νά ψωτοση- τού ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου1 καί ό μαθοΰν οί τταγΐδες θανάτου νικά πού περνοϋν συνέχεια Δη|μος) τα "Υποοργεΐο ενέκρινε στούς δράμους της Άλικαρνασ μπροστά άττό τό σχολειό Τό σχολειό πού έξυττηρετεΐ καΐ τα τταιδιά των οίκισμών Πάνω 'ΑλικαρνασσοΟ καί Μέ σα Κατσαμπά εΤναι διθέσιο άλ λά διαθέτει μόνο μιά αϊβουσα κι ,αύτή νοικιασΐμένη μέ ώττοτέ λεσμα τα παιδία νά κάνουν μά θηιμα σέ δΰο βάρδιες (ττ,ρωΐ — άττόγευιμπ) Οϊ γονεΐς ζητούν την έξβύρε ση κατάλληλον κτιιρΐου μέ &ύο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΓ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ.μ. καΐ 4-3·—8 μ.μ· ΙΑΤΡΕΙΟ: Καλοκαιρινβΰ — Εαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ : Ίατρείου: 887.866 ΤΗΛ-: Οΐκίας 2£4 608 ■ ■■■■■■■■■■■■■ΒΗΙΗπΙΗπΙΗΗΗΒΙΗΗΗΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣΐΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΗΛ. 225064-221258 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Όλ>μ.πια.κ-1 χαχα,χτά.
  αΐθέρες ρ,έ νέο στυλ
  Άπολαϋστε 2να πραγματικά
  μοντέρνο ταξίδι μέ τα ΑΙΚΒυδ Α300
  της Όλυμπιακης Άεροπορίας.
  "Απλετος χώρος γιά σάς και τις
  άποσκευές σας. Λιγότερος θόρυβος.
  Πολυτέλεια. Άν προσθέσετε
  και την Όλυμπιακή φιλοξενία,
  καΐ την ίίνεση ενός άποκλειστικά
  δικοϋ μας άεροσταθμοϋ στήν Άθήνα,
  γιά τίς άμεσες άνταποκρίσεις σας
  έσωτερικοΰ-έξωτερικοΰ, έχετε ένα
  τελείως διαφορετικό ταξίδι.
  Γιά δουλειά η γιά άναψυχή, ό έπι-
  βάτης μας, πρώτης ή οίκονομικής θέ-
  σεακ;, ίχει μία άξέχαστη έμπειρία,
  είτε πετάει στό έσωτερικό, είτε πρός
  τα μεγάλα κέντρα τής Εύρώπης..
  ΤΓΪστωση, γιά τή φωτεινή σηιμα
  τοδότηση, κυκλοφοριακ,ών κόμ-
  6ων τής ττολεως Ηρακλείου Κρή
  της
  "Ομως οί άρχικές ττροβλέ-
  ψεις έιπάμενα καΐ οί τπστώσεις,
  είναι κατώτερες ά~ό τίς άνάγ
  κες μιάς μεγάλης καί άναρχης
  κυκλοφορίας άχηιμάτων πού ΰ-
  ττάρχει στό Ήράκλειο
  Ιδιαιτέρα είναι όπταραΐτητο
  νά φωτοσηιμανθοΰν ώρισμένοι
  κορβοι κυκλοφορίας όχηιμάτων
  στήν Κοινότητα 'ΑλικαρνασσοΟ
  πού σηκώνει τό δά,ρος της κυ-
  κλοιρορΐας όπτό καί πρός τό Άε
  ροδράμιο καί αποτελεί καΐ τή
  βασική προσπέλαση. π,ρός τό
  Λιμάνι.
  Τό Ήράκλειο καί ιδιαιτέρα
  ή ΆλΐΜαρνασσός εχει θρηνήσει
  θύμσ/τα ό~ά την έλλειψη φωτει¬
  νής σηματοδότησης — τό τελευ
  ταΐο θύμα Ενας 19χρονος νέος
  — άφύπνησε την όδύνη. άλλά
  σου
  'ΕΡΩΤΑΤΑΙ ό κ. Ύττουιργός
  Γιά τό τί πρόκειται νά πρά
  ξει ώστε νά έπεκταθεΐ τό άντι
  κεΐμενο τής μελέτης γιά τή φω
  τείνη σηιματοδότησηι των κυκλο
  φοριακών κόμβων τής Πόλεως
  Ηρακλείου καΐ νά δοθούν ττρδ
  σ&ετες πιστώσεις ωστε νά καλυ
  φθοΰν δλοι οί έτπκίνδυνοι κυκλο
  φοριακοΐ καμβοι στή Πόλη στά
  Προάστεια καΐ ιδιαιτέρα στή
  φορτωμένιΓ) κυκλοψαριακά ιΑλι-
  καρνασσό
  Οί 'Ερωτώντες Βουλευτές ·
  ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
  ΑΛΕΚΟΣ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΕ
  Μ. ΔΡΕΤΑΚΗΣ
  Θ ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθος για επίβλεψη
  δυό μικρών παιδιών από 8—1
  κάθε ημέρα.
  Πληροφορΐες από τόν κ. Χρή-
  στο Δημητριου τηλ. 285470
  ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΤΕΣ Μ ΑΘΗΝΑΣ
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΗ ΒΙΑ
  Καί την τρομοκρατή α
  οτήν έπέτειο τού Πολυτεχνείου
  Την Πέιμτττη, στΐς 20 Νοεμ¬
  βριού συνήλθε στήν αϊθαυσα
  τιής Πανηπειρωτικής Συνοιμο-
  σττονδίας Π Γενική Συνέλευση
  τής Δημοκρατικής Κΐνησης τώ
  Έπαρχιωτών τής Αθήνας (ΔΗ
  ΚΕΑ). Στίς έργασΐες της πή-
  ραν <μέρος 3ι50 άντΐϊττρόσαττ'οι, άτττό 4-1 νομούς της χώρας. Α νάμεσά τους έτττιστήιμονες, λογο τεχνες, καλλιτέχνες έττιχειρημα τίες έργάτες, φοιτηΓτές; νοικοκυ ρές καί στή ιμεγάλη τους πλει οψηφΐα μέλη των διοικήσεων συ ντοπΐτικων συλλόγων τής Αθή νας. Έττίσης σύμβουλοι δλων των μεγάλων ό,μοσπονδιών δ τπως τής Πανη,πειρωτικής Συνο μοσ,ττονδίας^ τής Παναρκαδικής όμοο—ονδΐας, τής Όμοσπονδΐ- ας Κεψαλληνιακων καί Ίθακησι ακών. Συλλόγων (ΟΚΙΣ) τής Όμοσπονδίας Ναξιακών Συλλό γων (ΟΝΑΣ) τής "Ενωσης Συλ λόγων Μεσσηνΐας, τού Συνδέ- σιμου Κρητών Έττιστημόνων κδ. Ό πρόεδρος τού άττερχο·μέ- νου 'Εκτελ. Γραφείον κ. Ηλίας Παρασκευαΐδης παρουσίασε τόν ό)ΐΓολογισιμ|ά τής δράσης καΐ στή συνέχεια ή συγγραφέας κ. Δαράκη εΐσηγήθηκε τό θέμα: «ΟΊ κύριες κατευθύνσεις τής πό λιτιστικής ,μας δουλείας». Άκο λούθησε ή παρουσιάση τού μελ λοντικοϋ προγραμαμτισμοΰ δρά σης τής ΔΗ.Κ.Ε.Α. άττό τόν κ. Κοτταχέα Κατόπιν τό λόγο ττηραν πολ λοι άντιπ(κνσωποι, άττό διαφό¬ ρους νομούς τής χώρας; πού έ ττυσήμαναν τα μεγάλα προβλή ματα των περιοχών τους, συνέ τηεια τής μακρόχρονης έγκατά λειψής τους άττό τίς μέχρι τώ ρα Κυβερνήσεως καΐ τόνισαν τίς μεγάλες δυνατόττηες πού δΐνει ή συντονισμένη δΡασΠ των έπταρ χιωτών τής Αθήνας, μέσα άττό τή ΔΗ.Κ.Ε.Α. καΐ τούς συντοπΐ τικους συλλόγους γιά ούσιαστι κή βοηθεία πρός την έλληνική έτταοχΐα. Τό σώμα εκανε όμάφωνα δέ κτή πρόταση τού προεδρεΐου γιά καταδϊκη τής άστυνομΐκιής τρομοκρατίας καΐ 61ας, στή δι άρκεια τής πορεΐας τού Πολν τεχνείου καθώς καΐ τής προβο κατόρικης δράσης των «άναρχο αυτονομων» στοιχεΐων Άκολούθησε ή έκλογή τού 63μελούς Γενικοΰι Συιμβουλΐον καί ή έ'γκριση ψηφίσματος συιμ αταράστασης πρός τόν άγωνιζό ιμενο λαό τής ύπαιθρον Στό τέλος των εργασιών τό Γενικά Συιμιβούλιο, σέ ίδιαίτερη συυεδρΐαση προχώρησε στήν έ κλογή τού νέου 'Εκτελεστικοΰ Γραψεϊου, πού τό άπτοτελοΰν οί: Παρασκευαΐδης Ηλίας: Καθη- γη,τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Ρόκκος Παντελής: Καθηγητάς 'ΕζβνικοΟ Μετσοβΐου Πολυτεχνεΐ ου Χα-^ζηδάκέης Νΐκος: Λυκειάρ χης Δαράκη Πέττη: Συγγραφέας Μανουσάκη Γ.: Πρόεδρος τής Φοιτητικής "Ενωσης Κρητων κλπ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ ΓΪΑΝΝΗε Γ ΧθΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΕΖΑΡΤΗΜΑΤηΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ XV. ΤΗΛ. 28 7768 ΜΑΥΡ0ΛΕΝΗΣ4 Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑίΓουδΑ300 0» ο η ο # Λ κλασικά μπουκάλια ολων των μεγεθών, άλλά καί σέ ένα εντελώς ξεχωριστό μπουκάλι 2 λίτρων. "Ετσι, μπορείτε νά άγοράζετε τό ΡΟΤΟΝΤΑ - πού δέν είναι άκριβό- άκόμη φθηνότερα « ΕθΤΟΝϋΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΑΝ.ΚΛ-Α. ΑΙΚΟΞΥΑΑΚΗΣ &Σ1λΟ.Ε ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΠ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 225-906 -7-8
  ϋ Μ ΣΕΛΙΔΑ 4εε-|ΒΜε>Ιε>ενε«·ΙΜεΒΐ ■■ ΗΙ Μ Μ ΒΒ" !■ ΒΒ~ ΒΒ ΒΒ !!■< ΒΜ Ι ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ -,*^, Ι__ ηουπρινμε/χωμα Όου ςρραξουν οιαλ'λοι υο σεομο προλαβη να πει εσοω κ αι μια ουλλαΡπ σ^κρ'οου 1«»;ιιιΐζιιΐΗΐ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Νά παραιτηθοΰν οί άποτυχόντες ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΑΣ ΤΟΥ ΟΦΗ Τό "ένα πόδι| 6ΓΙΊ Β' Έδνική'· ΟΦΗ: Νέα ήττα μέσσ. στό γή—εδο τού την πιροηγοϊ>μενη
  Κυιριακή, χάνοντας καθαρά άττό
  τόν δυνατό ΠΑΟΚ ρί 2—0
  Δέν θά άναφερθοΰμε σέ λε-
  τττομέ,ρειες τού άγώνα αυτού,
  άλλά θσ. σταθιοΰιμε στήν κοινή
  συνιστσμένη όλων των κριτικών
  τού άγώνα στίς άθλητικές κσί
  ΤΓολιτικές έφηιμερίδες. Δηλαδή
  στό ότι ό ΟΦΗ ήταν άττογοη-
  τευτικός καΐ έχασε σχζδόν ΑΜΑ
  ΧΗΤΙ. Καί —αραμοιο πραγμα-
  τα εχουν γραφτεΐ πολλες άκό-
  μα φαρές στήν φετινή άτυχη
  (πρός τώ τταρόν τουλάχιστον)
  ττερίοδο. Άλλά αύτοι ττού ξέ
  ρουν νά «διαβάζουν» μέσα άπο
  την άτταδοση μιάς ομάδος σέ
  κάποιο συγκβκριμένο παιχνΐδι,
  βέν νοιώθοι/ν άπτογοήτευση μόνο
  ΰ—ό τα άνεπιτυχή άττστελέσμα
  τα} άΛλά ά~ο τό δτι δέν φαίνε
  ται να ύπάρχουν ττροο—πκές
  γιρηγορης καλυτέρευση,ς καί ά
  ττοφυγής περιπτετειών. Πολλές ό
  μαδες μπορεΐ να εχουν κακή
  ά—όδοση γιά ίνα άρκετό χρονι
  κό διάστηιμα, άλλά άν αύτο ά
  φείλεται σέ λίγες συγκεκριμέ-
  ι/ες άδυναμιες, είναι φυσικό νά
  ύτηάρχει ή αΐσιοδοξΐα στις όμά
  δες αΰτές δτ» μερικές κατάλ-
  ληλες ένέργειες (μεταγραφές
  κλπ.) εΤναι δυνατόν να άλλότξει
  ή κατάσταση. Άλλά γιά τόν Ο
  ΦΗ τί σταθερά καλό ύπάρχει
  φέτος ώστε νά έλ—,ΐζουμε νά άλ
  λάξουν τα ύπόλοκπ-α; "Ισως μό
  νο οί τερματοφύλακες. Ή δμυ
  να δέχεται πολύ εύκολα, άκο
  ιμοο καί μέσα στό γήπεδο τού
  ΟΦΗ γκόλ. Τό κέντφο είναι άνί
  κανο νά όργανώσει ενα σωστό,
  όατλό παιχνίδ', ιδίως δταν κ,ρατι
  έται ττεισματικά στόν πάγκο ε
  νας παίκτης τής άξιας τοΰ Κα
  ραΐσκου, ένώ ή έττίθατη βγάζει
  γ^όΑ >μέ πάρα πολύ μεγάλη δυ
  σκολία. Μέ αύτά τα δεδομένα
  λοιτττον είναι άρκετά δύσκολο νά
  ύπάρχει έστω καί λιγη αίσιοδο
  ξί«.
  "Ηδη ό ΟΦΗ έχει φτάσει σέ
  2 μόλις δαθμούς άτπ-άσταση ά
  ττό την ούρά τοΰ βαθμολογικοΰ
  πϊνακα, καί καθώς την αλλη Κυ
  ριακιή παίζει στό Φάληρο μέ
  τόν 'ΟλυμΓΓΓΐακό, προβλέπεται
  νά χειροτερέψει την θέση τουιά
  κιόιμα ττερισσότερο. Άλλά τί
  μητορεΐ άραγε νά σταμΌτήσει
  αύτό τάν κατήψΌοα πού τό τέρ
  μα τού βρϊσκεται στόν νοτιο δ
  μιλο τής Β' 'Εθνικής; *Η άτπάν
  τηση είναι δύσκολη γιατί δ-
  ττως εΐτταμε ττιό —άνω δέν είναι
  μονάχα δύο — τρείς ένέ,ργειες
  πού πρέπτει νά γίνουν άλλά πά
  ρα πολλά. Πάντως σίγουρα δέν
  θά διορθώσει τίίττοτα, κατά πά
  σα ττιθανότητα δέ θά τα χειροτε
  ρέψει, ή ενεργεια πού σύμφωνα
  μέ ττληιροφορίες έγκυρων έφημε
  ρίδων θά γίνει ή εγινε ώττό την
  διοίκηση τού ΟΦΗ νά πουλήσει
  τίς μετοχές της στόν κ. Βαρδινο
  γιάννης τόν τηρόεδρο τοΰ Πανα
  θηναϊκοθ. Αύτη ή ενεργεια πού
  θά μττοροθσε νά θεωρηθεΐ ΐσως
  άκόιμη καί προδΌτικη γιά την '
  στορία τού ΟΦΗ είναι καί ήθικα
  ανετΓίτρετΓτη, καί χωρίς τηρακτι-
  κή άξια. Διότι ό κ. Βαρδινογιά"
  *ης παρ' δλα τα έκαταμιμύρια Ι
  πού εδωσε οθτε τή/ ό(μάδα του|
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστερισμό
  κόμπρας
  ΒΓΖΒΖίηδΙΐί
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1980
  ΑΘΗΝΑ
  Θ
  ΓΡΑΜΜΙΙ
  Τό 6ι6λίο αύιτό, τοΰ Μάνου Χαρή, «Στόν άστεριοιμό
  τής κόμπιρας», πρέηει νά δια6ά.σετε, γιά νά μάθητε:
  * Πώς, γισΐτΐ κι' άπό ποιούς κινδυνεύει ή Κρήτη
  * Ποιοί οκοτεινοί, Ίρπεριαλιοτές καί Σιωνιστές, κρα
  τοΰν στά χέρια τους π:ϊς τύχες τής Ανθρωπότη¬
  τος καί την άπειλοΰν μέ καταστροφή
  * ΤΙ κινδύνους τχεραικλείει 2νας προετοιμαζομενος ή¬
  δη πυρηνικός πολεμος
  * Ποιό είναι τό «ημιχύκλΐο τοΰ θανάτου», πού σχημα-
  τίζουν οί Άιμερικανικές Βάοεις οτί Μεσόγειο καί
  την Μέση Ανατολή
  * Τα πορτραΐτα των όριγάνο>ν των έ,μπόρων τοΰ πολέ
  ιμου, Μΐτ,ρεζίνσκι, Κάρτερ, Κΐσοινγκερ
  * Τί είναι ή «Τρΐμερης Έπιτροπή», ποιοί είναι οί 271,
  Ίιμπεριαλαοτές καί Σΐωνιοτές, πού τή.ν άιποτελοΰν καΐ
  πώς διευθύνει τόν κόσμο, μέ Προέδρους — Μαριονέ
  τες, τύπου Κάρτερ
  ■^ Πώς διευθύνοντ,αι καί δροΰν οί Μυστικές 'Υΐτηρεσί
  ες ΟΙΑ, ΌΙΑ, ΡΒΙ, ΙΝΚ ΑΕΟ ΝδΑ κλπ.
  * Τί είναι ή «ΣΑΛΤ —2», τό «Κινέζικο Χαρτΐ», ό
  «Μιλιταρισμός» καί ό «Τριλατεραλισμός»
  * Τί γράφει ό Διεθνής Τύιπος γιά τή Συμμορία Μπρεζ
  νίοκι καί τούς Έβραιοσιωνιστές
  * Ποιές είναι οί ήθικές καί οί υλικές συνέπειες, σέ ά~
  ριθμούς, ενός πολέμου, σάν τοΰ Βιετνάμ·
  * Τί λένε οί Ρώοοι γιά τίς Άμερικανικές Βάσεις καί
  κυρίως της Κρήτης
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ!!!
  * Στά Βιβλιοπωλεϊα, πουλιέται πρός 250 δραχμές
  * Στά Γριαφεϊα της «Αληθείας», πρός 200 δραχμές
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΗΔΗ ΝΑ ΤΟ-
  ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΟΛΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙ¬
  ΒΩΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
  δέν κατάφειρε νά φτιάξει. Πώς
  λοιτΓον ττε,ριμένομε δτι θά δώσει
  τίς σωτήριες λύσεις γιά τόν Ο
  ΦΗ; Γιατί 6έ6αια δέν γίνονται
  μονο μέ τα χρήματα οί άμάδες.
  Είναι πολύ σο6ο)ρη ή εύθύνη
  της διοίκησης γι αύτην την έ
  νέιργεια (αν είναι τελικά άληθι
  νή) δττως είναι ττολύ σοβαρή ή
  εύθύνη της γιά πολΐλά αλλα πρά
  γΐματα, δπτως γιά την διαστική
  άνανέωση την ττρόσληψη άγ,νω-
  στου καΐ (πιθανότατΓα) άκατάλ
  ληιλου τΓ)ροπονηιτή) τή,ν έττέμΐβα
  σή της στό ε,ργο τοϋ προττονη
  τή καί δλ!λα. Νο,μίζουμε δτι ή
  σηιμερινή διοΐκηση δέν εόχει δι
  καίωιμα νά ταλαιπωρεΐ άκομα
  ταν ίσιτορικό σύλλογο καΐ τούς
  ότηαδούς τού. ΟΙ φίλαθλοι μετά
  τόν άγώνα μέ τόν ΠΑΟΚ φώνα
  ζαν πολύ καθαρά αύτό πού και
  έμεΐς τπστεύουιμε δτι πρέ—εί νά
  γινιει γιά άνάσταση τού ΟΦΗ.
  «Πα,ραιτηθεϊτε»
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΟΦΗ
  Έπειδή, όπως λέγεται, ό ΟΦΗ δέν πάει καλά ηρο-
  τείνομε στούς διοικοΰνΐτες την όμάδα ένα νέο..·. φάιρ-
  μακο, μιά πού άποδείχτηικαν άνίκανοι οί... Φα,ρ,μακο-
  ■ποιοί καΐ οί . · Φαρμακοτρίφτες.
  Νά μιμηθοΰν δηλαδή αύτό πού έΐκανε ή ξένη όμάδα
  τής φωτογραφίας μας καΐ νά ηροπονήοουν τούς παϊ-
  χτες μέ μουσικά δργανα.
  'ΊΕτσι, πρίν άπό κάθε άγώνα, θά παίζουν μουοική (πού
  έξημερώνει τα ήθη) καΐ ίτά ήρεμοΰν τούς ίίγριους άν-
  τιπάλους.
  Είναι μιά πρόταση άπελπιοίας, πού Ϊσως νά φέρει κά¬
  ποιο άοπτέλεσμα οτήν κακοδαιμονΐα πού δέρνει την ό
  μάδα·
  "Αν πάλΐ δέν φέρει ούΊτε αύτό τό ποθούμενο, τα δργα
  να θά χρειαστοΰν, γιά νά άντιπαραθέσουν οί διοικοϋν
  τες τόν ΟΦΗ σέ δσους, πολύ σύντομα, έτσιμάζονται
  νά τούς παίξουν τα...· νίταούλια ί μάλλον τίς....
  γαζοντεινέκες
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΚΠΤΗ
  * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελϊδα 1
  με την κτηνοτροφία μας καί θά
  την ψθάσομε σ' εΜρωττταίκά πρό
  τυττα»
  Κατασκευάζονται άρκετές
  μονάδες κτηνοΤροφικές γιά νά
  μην τηεράσουν έλάχιστα χρόνια
  καί νά έρηιμωθοϋν μέ άττοτέλε-
  σμα νά είσάγομε τεράστιες ττο
  σόττηες κ,ρεάτων νά στέλνοιμε
  συνάλλαγιμα καί νά εΐσττράττο-
  με όρμόνες.
  "Έρχεται ή αλλη κυβέρνηση
  και πάλι μέ εύφυέστατο πρόσω
  πό και μέ τα ιδία μέσα μαζικής
  ένη<μ>έρωσης έξαγγέλλει «"Ελλη
  νες μην στενοχοιριεστε θ' ά/ττσλ
  λαχτήτε άττό τίς βαρειές φορο
  λογίες. Θά σάς κλεΐνω τόν ίσο
  λογισμό κάθε χρόνο χωρίς νά
  τό καταλαβαϊνετε. Θά τα παίρ
  νομε αητό τούς φοροφυγάδες.
  Καί θά εΤναι τελικά τόσο μικρό
  τό τσίμπημα πού οίίτε θά τό
  καταλαβαίνετε. Έξ άλλου, μέ (
  σχαρότατο £5φος; μην ξβχνάτε δ
  τι έντός ολίγοι; θά καταφθά-
  σο«ν καί τα πετρέλαια των γνω
  στών μας πρίνων καί θά λυθεΐ
  όριστικά τό οικονομ ι»ίό μας»,
  Περιττό βεβαία να: σάς πώδ
  τι τα πετρέλακχ δέν κατέφθα-
  σαν καί μάλλον τα δικά μας άλ
  λαξαν.
  "Ερχονται και παρέρχον*ται
  οί κυδερνήσεις. Ή κατάσταση
  έττιδεινώνεται καί ή οΐκονρμΐα κα
  ταρρέει. Τελευταία λοιττόν έττε
  κράτησε καί ή «έτικέττα>. Ή οί
  κοδομή αύξάνει τόν ττληθωρι-
  σμό. Τσεκούρι στίς οίκοδομές
  τσεκούρι στά δάνεια. Τέρμα
  Γιά φανταστεΐτε λοιπόν νά γινό
  στίς οίκσδοιμικές έητιιχειρήσεις.
  ταν καί κάποια έξαγγελΐα δττος
  τίς προηγούμενες πού τπστεύω
  νά μην ήταν άσχετη, μέ την εί
  κόνα αύτη πού δπ»ς την φαντά
  ζομαι θά ήταν κάπως ετσι.Ελλη
  νες έστέ βεβαιοί δτι θάέτηζήσετε
  Δέν χρειαζό,μαστε πιά σπίτια
  γιά νά μένετε. Απεδειχθη δτι
  μπτορεΤτε νά παροομένετε κοί ύ
  παίθριοι. ΕΞίσαστε ή άνθεκτικό
  τερη μεσογειακή ράτσα>
  Αύτη δυστυχώς την τιραγελα
  φική ,μορφή πού πιστεύω νά
  μην άττοτελεΐ ύπερδολή έχει πά
  ρει ή οίκοδομή <μέ δλα τα συ ναφη έπαγγελματα στήν έττοχή μας. Κι αύτό άπτοτελεΤ φαινόμε νο. ΔηιμιουιργεΤ τεράστιο κοινωνι κό πρόδληιμα καί έσωκλείει έ/πί σης τεραστία έθνική καταστρο φη. Γιατι άξιότιιμοι κύριοι "ΕΞλ λη,νες άναγνώστες, δταν ενός κλάδος τέτοιου μεγέθοος καΐ τέ τοιας μαρφής έξωθεΐται σέ άκρα νισμό, πώς θά μίττορέσει ένα κρά τος νά άναπτυχθεΐ και νά προ, κόψει χΐορίς τεχνικό δυναμικο, χωρίς πλουτοτταραγωγούς φο ρεΐς κτλ. Πώς θά παράγει έ"ργα>
  ενεργεια, άπτόδοση, δφελος} εύτ»
  μερία; οΐκονσμία, άνάτττυξηι;
  Πώς θά ταλμησετε άξιότιμοι κι»
  ριοι άρμόδιοι νά μας έντσςΤετε
  στό παραγωγικό κύκλωμα ΕΟΚι
  μιέ τέτοια χάλια; Μέ —οΐους ιμη
  χανικούς θά δουλέψετε> ιμέ ποι
  ούς έργολάβους καί μαπταρους;
  Μέ τί έργατικό
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Τοϋ κ. Α. ΛαΊ'νάκπ
  Ποία; Μά ποιό άλλο. Τό
  Μασώνικο τέρας καλέ. Πό
  τε; Πρίν λίγες μέρες στίι
  δίκη τοΰ Έφετείου Χανί¬
  ων 18 καί 20 11)80. Αυτή
  τή φράση μοϋ θύμισε ή ά
  πόφαση καταπέλιτης καΐτά
  τής έβριαιοκίνητης μασωνα
  ρίας στήν παραπάνω ίστορι
  κή δίκη, ή φράση πού διά
  6αζα κάποτε στήν Ίλιάδα
  τοΰ Όμήρου καΐ πού δίνω
  άμέσως την εξηγήση της:
  Δούπησε— έπεσε, έγκρεμο
  τσακιστηκε μέ πάταγο- "Ε
  παθε τραΰμα όδυνηρό τό
  μασώνικο θεριό μέ τα ξε -
  μασκαρώματα πού τής 6κα
  ναν δχι τυχαΐοι μάρτυρες
  και συνήγοροι ύπερασπΐσε
  ακ; των κατηιγορουμένων
  άιγωνιστών τοΰ άντισΐωνι
  σμοΰ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ καΐ
  ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ. Καί
  κατηγορουμένων άπό ποι¬
  ούς; Άπό τούς άνθρώπους
  τής Μεγ. Στοδς Αθηνών
  ποΰχαν τό θράσος νά βγοΰ
  νέ άπό τό σκοτάδι τοΰ άπά
  τριδος τεκτονισμοΰ γιά νά
  ύιπεραμυνβοΰν τής άζιοπρε
  πείας; Των δυοχρηΐμισθέν
  των δήιθεν άπό τούς αγω τέ
  ρω άγωνιοτάς. Μέ την δι-
  καιοτάτην άθώωσιν των μη
  νυθένιτων άπό τούς μέγα·
  λόσχημους, μαοώνους —
  πού πήγαιναν γιά μαλλΐ κι
  έ<ρυγαν κουρεμένοι. Τό «ό χυρόν τής Δημοκρατίας» — ή Έλληνική Δικαιοσύ- νη έ^ωσε. δνα πολύ διδακτί κό μάθηιμα στά δργανα τοί3 έβραιοσιωνισμοΰ πού πρέ πει νά τούς προβληματΐσει νά ζυπνήσει την πορωμένη τους συνείδηση γιά νά ξα ναγίνουν "Ελληνες Χριστϊ ανοί καΐ νά άπεμπολήσου νέ την ττίστη τους στόν Έκ πρόσωπον Μεγ. Άριχιτέκτο ωσφόρο ΜΑΤΣ (κάποιονό να τοΰ Σύμπαντος). Μή1 πως στήν άγόρευση τού ό σθεναρός καΐ στό Κοινοβού λιον, Δικηγόρος ΠΑΠΑ- ΘΕΜΕΛΗΣ, δέν τούς όιπε κάλεσε ανθέλληνας. "Ας τόν μηνύσουν αν μποροΰν· Σττούς μεγαλόσχημους ένά γοντες μασώνους των Ά θηνών συμπαρεστάθηκαν οί έν ΜΑΤΣ άδελφοΐ των τοΰ Ηρακλείου καΐ Κλιμά κιον τής Χανιώτικης Μα σωνΐας μεταζύ των οποίων χαΐ δυό πρώην άρχιε,ρεϊς τής Χανιώτικης Στοας. "Η δέν είναι ίϊτσι κύριε Λευτέ ρη Σταυρακάκη και κύριε Βασ. Σπυριδάκη; Παράξε νο μοϋ φάνηκε πώς 6ρ,έθη κε μέσα τή μασωναρΐα τή Χανιώτικη ό έπΐτιμος "Επί θεωρ. Μέσης Μιχάλης Μποζωνάκης. Τό γεγονός δτι πρίν £να χρόνο άλλά καΐ αύτές τίς μέρες ό άγ<3 πητός μου συνάδελφος έ ά. ("Εφεδρος έζ έφέδρων ά νώτερος Άξ)κός — πρόε δρος όμωνύμου Συνδέσμοΰ στά Χανιά) Γ]το ό έπίσημος όμιληΐτής στήν συνεστιαση τοΰ Μασωνοκατευθυνομέ νού Ρόταρυ, μέ βάζει σέ ύ ποψΐες μήπως ό κάποτε ου μπολεμιστής μου Μιχάλης £χει μπλοκαριστεϊ στά γρα ' νάζια τής στοας Χανίων; "Ενα στερνό «άντίο» τού Μάνου Χαρή Στόν Μανόλη Στρατάκη Όταν μαθαϊνεκ, άρρωοτος ο ϊδιος, στό εξωτερικό, τόν θά- νατο ενός αναπητού προσώπου, οπωσδήποτε η θλίιμη πολλαπλα σιάζεται. Καί τότε είναι πού προ σπαθείς νά στρέψεκ τή σκέψη σέ αντίρροπες κατευθύνσεις, γιά νά απαλύνεις τόν πόνο. Αυτό έ- κανα κι εγώ, μέ τό θάνατο τού Μανόλη Στρατάκη, από τούς Αποστόλους Πεδιάδας. θυμήθηκα ότι, ο απλάς αυ¬ τάς άνθρωπος καϊ ο στιμωνερός άντρας, έγινε φίλος μου, όχι νιατί έτυχε ο γυιός τού νάναι δκηγόρος μου, στίς δικαστηρια κές μου περιπέτειες, μά γιατί πίστευε στόν μικρά αγώνα μου κι όταν κάποτε—όπως έμαθα— κάποιος συγχωριανός φϊλος τού Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ _^_ · ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐδα 1 να» καί νάγΐνεΓόχι τοίΓΚουτρούλη, πού λένε, αλλά τού ι. Δεσπότη ο γάμος στήν Κρήτη, όπου (ο θεός νά μή φέρει τέτοια ώρα), δέν θά μοιραστούν κουφέ- τα, αλλά καλύβα. ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν από τή θέση αυτή, ΟΛΟΥΣ τούς Ιεράρχες τής Κρήτης, νά βγούν ανοιχτά από τόν Άμ- βωνα κι από τόν Τύπο καί νά πούν στόν Κρητικό Λαό τό τί ννωρίζει καθένας τους καί νά εξηγήσει η κάθε πλευρά, γιατί δέν θέλει την άλλη, αναλύοντας στό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τής Κρητικής Εκκλησί- ας, κάθε λεπτομέρεια πού γνωρίζει γύρω από την πε- ρίπαωση αυτή. Διαφορετικά ΟΛΟΙ θάναι συνυπεύθυ- νοι σέ ό,τι συμβεί καϊ ΟΛΟΙ θά λογοδοτήσουν όχι πιά στόν Θεό (αυτός εδώ είναι αναρμόδιος), αλλά στήν Ιστορία τής Κρήτης. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ «Άγιοι τής Κρητικής Εκκλησίας» εί¬ ναι πάρα πολύ σοβαρά. Τό ξέρετε καΐ τό λέτε ψυθι- ριστά ο καθένας σας. Δέν σηκώνουν λοιπόν αναμο- νές διαβουλεύσεις, παρασυναγωγές καί παπαδίστικες μέθοδες, ξεπερασμένες καί γνωστές σ' όλους μας. Τα πράγματα θέλουν ρεαλιστική καϊ — πρό παντός — φανερή καί ξεκάθαρη αντιμετωπίση. ΕΜΠΡΟΣ λοιπόν, στό όνομα τού Θεού καί τής Κρή¬ της, κάποιος άς κάμει την αρχή, τόσο γιά νά μάθει ο Λαός την πραγματική Αλήθεια, όσο καί κυρίως γιά νά προληφθούν σέ βάρος τού Νησιού μας σοβαρό- τατα δεινά, από τούς εχθρούς τού, πού γυρεύουν α- φορμές καί αιτίες. ΚΑΠΟΙΟΣ σας πρέπει νά κάμει την αρχή καί νά μιλή- σει, όπως έχει χρέος καί σάν πνευματικάς, εκκλησια- στικός ταγός καί σάν πατριώτης. ΚΑΠΟΙΟΣ πρέπει, επιτέλους, νά αναλάβει νά διασώ- σει, μέ την υπεύθυνη παρουσία τού, καί τό κύρος των υπολοίπων, πού τόσο δειλά σιωπούν, δειλά καί εγκληματικά. ΚΑΠΟΙΟΣ από τούς Ιεράρχες τής Κρητικής Εκκλησί- ας, πρέπει νά αποδείξει ότι τα αχαμνά τής καρδίας τού δέν έχουν περιπέσει σέ αδράνεια, όπως τα άλλα, πού, λόγω σχήματος καί ιερωσύνης, έχουν αδρανο- ποιηθεί. Ο «... ΓΝΩΣΤΟΣ Χ» (Αλλά όχι ο... Χαρής) τούπε:«μωρέ πές τού Γιώργη νά γυρεύγει τή δουλειά ντου καί νά μην μπλέκει» ο Μανόλης Στρατά κης, δέν σκέφτηκε σάν πατέρας, μά σάν αγωνιστής καί αντίθε- τα, χωρίς νά χρειάζεται φυσικά άρχισε ταχτικά νά λέει από τότε τού γυιού τού: «Τό Μάνο νά υπερασπίζεσαι πάντοτε, γροι κάς;». θυμήθηκα μέ πάση αξιοπρέ- πεια, σέ κάποια δύσκολη καί κου ραστική γιά όλους μας εκδρομή στό εξωτερικό, αυτός ο ανάπη- ρος από τό ένα πόδι, άνθρωπος, ξεπέρασε τίς δυσκολίες πιό πο¬ λύ από όλους τούς άλλους καΐ μέ πάση παρατηρητικότητα καί σωστή κρίση, αυτός ο σχεδόν αγράμματος άνθρωπος, έπαιρ- νε μέρος στίς συζητήσεις. θυμήθηκα μέ πάσο θάρρος αντιμετωπίση την αλήθεια γιά την επάρατη αρρώστεια πού τόν χτύπησε καί μέ πάση άνεση μού την εκμυστηρεύτηκε, γιά νά μή στεναχωρηθούν οί δυό τού γυιοί πού τοϋ συμπαραστε- κόντουσαν. θυμήθηκα με πόσο αγώνα, κατάφερε νά ξεπεράσει τίς αντι- ξοότητες τής ζωής καί νά δώ σει στήν Κοινωνία αξίους καί χρήσιμους απογόνους. θυμήθηκα μέ πάση δύναμη καί θέρμη σούσφιγγε τα χέρι, ό¬ ταν σέ χαιρετούσε καί μέ πόσο δυνατή λάμψη στά μάτια τού σέ κύτταζε, σά νά σούδινε, χω¬ ρίς νά τό δείχνει, κουράγιο καί θάρρος. θυμήθηκα κι άλλα πολλά γιά τόν Μανόλη Στρατάκη, τόν α- πλό, τίμιο, ειλικρινή άνθρωπο καί αγωνιστή τής ζωής καί τού θανάτου καί η θλίψη από την είδηση τού χαμού τού, απάλυνε μέσα μου κι έγινε πιό υποφερτή στό παγερό περιβάλλον τής Αυ¬ στρίας. Μ. Χ. ΠΕΙΜΘΗ Ανδρέας Τζανακάκης Έκτός εάν έμεΐς δλοι οί τε? χνικοί θά έχομε κάνει χρήσηι τού δευτέρου1 κατά 'ΕΞλληνική συ» νήθεια καί παράδοση έττσγγέλ ματος καϊ θά προσφέιρομε τόν πλούσιο Έλλη,νικό καφέ μέ τα1 ηέλύ καΐμάκι στούς Εύρωτταΐ-ι ούς τεχνικούς πού θά μάς εχουν άντικαταστήρει, Γιατί δυστυχώς μόνο τέτοιαι έτπαγγέλματα εύημεροθν^ εύδοκι μούν και ένθαρρύνονται στήνν κσ) τα τα άλλα εύδαιμονα χωρ» Μέ τιμή Μ. ΚΩΤΗΕ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΙΙΙΒΗΙΜΒΒΙ^ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Όλους όσους συμμετείχανε μέ τόν οποιο- δήποτε τρόπο, στό βαρύ πένθος μας γιά τόν άδικο καί πικρό χαμό τού λατρευτού μας συζύ- γου, πατέρα, παππού, αδελφού καί θείου ΜΑΝΟΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ τούς ευχαριστούμε από τα βάθη τής καρδίας μας. 'ββββββββββββββββββββββββββββββββι Ο θάνατος τού Ανδρέα Τζα¬ νακάκη πού συνέβει τα μέσα τής περασμένης βδομάδας βύθισε σέ βαρύ πένθος, πολλά από τα μέλη τής Ηρακλειώτικης κοινω- νϊας καί περισσότερο όσους γνώ ριζαν από κοντά τόν προικισμέ- νο μέ πολλά προσόντα αυτό νέο άνθρωπο, πού τό «ραντε- βού» τού μέ τόν θάνατο ήταν κυριολεκτικά πολύ πρόωρο. Μέ ιδιαίτερη αγάπη πρός την εργασϊα, μέ ενθουσιασμό, μέ τι- μιότητα καί άλλα προσόντα πού τόν είχε προικίσει η φύση, εντελώς αυτοδημιούργητος καί χωρίς άλλη βοηθεία τρϊτων, μπόρεσε, πρίν συμπληρώση κα¬ λά καλά τόν πρώτο κύκλο τής ζωής τού νά στήσει μιά αξιοπρό σεκτη επιχείρηση ασφαλειών καί νά κερδϊσει την συμπάθεια, την εμπιστοσύνη, καί την εκτί- μηση, όσων τόν γνώρισαν από κοντά καί όσων συνεργάστηκαν μαζί τού. Δυστυχώς όμως καί στήν πε ρίπτωση τού Ανδρέα Τζανακά¬ κη, έγινε αυτό πού λέμε όταν πε θαίνουν οί νέοι άνθρωποι, ότι δηλαδή πεθαίνουν ακριβώς επει δή είναι καλοί. Τί άλλο νά πεί κανείς γιά νά εξηγήσει τόν άδικο χαμό αυτού τού νέου καί προικισμένου αν- θρώπου; Ιδιαιτέρα εμείς οί συγ γενεϊς τού καϊ πιό πολύ εγώ, πού τόσο εκτιμούσα καί αγαπού σα τόν αξέχαστο ξάδερφό μου Ανδρέα, λυπηθήκαμε βαθύτατα γιά τόν απροσδόκητο θάνατο τού, γΓ αυτό καί μέ περισσή ο- δύνη τού συντάσσω αυτόν τόν τελευταίο αποχαιρετισμό σάν ε- λάχιστο φόρο τιμής στήν αλη- σμόνητη προσωπικότητά τού. Άς είναι ελαφρό τό χώμα πού σέ σκέπασε, αγαπημένε ξάδερφε, ΑΝΔΡΕΑ. Ε. Σ. ΑΜΕΡΙΚΗ: ΚΡΙΣΗ Ή ΠΑΡΑΚΜΗ; ^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 κά αίσθήιματα καμμΐα σχέ ση δέν έχουν μέ την νοο τροπία σταυροφοριας τής δεκαετΐας τοΰ 1950 καΐ των αρχών αυτής τοΰ 60. Την τάση μάλιστα πού σήμερα έπικρατεϊ μποροΰμε νά την συνοψισουμε μέ την εκφράση «Προοεκτικύς διε θνισμός» Είναι πάντως ήμερα γε γονός δτι ό Εύρωπαικός 'Τύπρς καθημερινά άναφέ ρεται στήν παρακμή καΐ στήν όΐτισθοχώρηση τής Άμερικανικής παντοδυνα μΐας. "Ετσι ό μέσος Άμερι κανός πολίτης αίσθάνεται έζασθενημένος καΐ £νοχος γιά την κατάσταση αυτή, σημαντικό γεγονός πού συ νέπεια £χει νά τόν έπηρεά ζει την γενική τού συμπε ριφορά. (Συνεχΐζεται) Δυσκολεύομαι νά τό πιστέ ψω. Πάντως μαζΐ μ" έμένα κι αλλοι Χανιώτες πού έ χουνε άνησυχΐες γιά τήν' διαβρω,τική δραστηριότητα τής Χανιώτικης μασωνΐας ζη^τοΰμε άιπό τόν κ. Μποτο νάκη μιά διευκρΐνιση. "Αν σιωπήσει αύιτό τό μήπως θά πλανάται στίς σκέψεις δ λων των συμπολιτών μου πού δέν έμιάνθησαν άπό τή μασωνική χολέρα. "Υ στερα άπό τό στραπατσάρι σμα των πρακτόρων τοΰ Σι ωνιμοΰ μασώνων περΐμενε κάβε Χανιώης πού έμαβε τί ελέχθησαν στή δίκη αύ τή ή ήτο ο;τό άκροατήριο 6 τι τα μασώνια πού άιΐοτε λοΰν καΐ κουμαντάρουν τόν Ροτ. ομιλο μέ τί μοΰ' τρα θά παρέστηναν τούς πατριώτας νά τιμήσουν τή νιορτή της Ενώσεως, δέν έπρεπε νά την ματαίω σουν; "Αν ,τήν έκαναν οί Ροταριανοΐ — πού είναι ά κόμα στό χώλ τής Μασωνΐ άς τό πράγμα1 διαφέρει. Γι αλλη μιά φορά άπευθύνο μαι πρός τούς Ροταριανούς Χανιώτες καί τούς παρακα λώ νά χωρίσσυν τα τσανά κια τους άπό τούς μασώ νους· Νά πετάξουν τό μα σωνικό καπέλωμα- Καΐ γι δλλη μιά φορά άπευθύνο μαι στόν σημερινό κ. Πρόε δρο τοΰ Ρόταρυ γιά νά τόν ρωτήσω: Είναι γ] δχι καΐ Σεβάσμιος (Άρχιερέας)' τής Χανιώτικης Στοας; "Αν τόν συκοφαντώ άς μέ μηνύσει. "Αν σιωπήσει ό κάθε λογικός Χανιώτης άιμέ οί άνύποπτοι Ροταρια νοΐ (οί καθαροΐ Ρσταρΐανο! δχι οί Μασώνοι πού φορά νέ τή μάσκα τοΰ Ρόταρυ, ΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ Σίΐ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ. Τό Διοικητικόν Συμ βούλιο τοΰ ΡΟΧ πλήν ενός δέν είναι μασώνοι; Περί μενά δτι υστερα άπό τό πλήγμα τής αποφάσεως τοΰ Έφετείου — πού έΐμοι αζε μέ ζεματιστό νερό πού έΐλουσε τούς άνθρώστους τοΰ σκότους, δτι θά έ^γα ζαν την ουράν υπό τα σκέ λη. "Ομως τό θράσος ,των είναι άπύθμενσ. Καί διε ρωταται κανείς: Μιά καΐ ό Μασωνισμός «είναι θρη σκεια μή γνωστή έν Έλ λάδι δπως έχει άποφανθεϊ ή Έλ. Δικαιοσύνη γιατί πά ρουσιάζονται μέ άναίδεΐα χιλΐων παθήκων καΐ θε λουν νά χώνονται παντοΰ σέ θέση κλειδιά; Μιίίπως έ χούν ίσχυρούς νονούς; Σκέφτηκα στήν άρχή νά 6άλω τόν κατωτέρω τίτλον στό παρόν δημοσίευμα μιά καΐ τό ζεμάτισμα πού τούς ίρθε στήν πρ,όσφατη δίκη δέν τούς έδίδαξε- Τόν προ σθέτω στό τέλος: «Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙ ΕΝΑΙ» Στό έιπόμενσ: Συνέχεια τής ερεύνας: ΤΙ ΣΥΜ ΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» ΛΑΙΝΑΚΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟ- ΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Τό Βραβεϊο <Ό Χρικτούς Κά τινος των Δημοσίων Σχέσεων» ά ττνοέιμεται φέτος άητό την εΕλλη νίκη Έταιρΐο: Δημοσΐων Σχέσε ών πρός την "Ενωση Άνταπο- κ,ριτών Ξένου Τύποι/ κατά τή διά,ρκεια δεΐττνου ττού παρστίθε ται πρός τιμήν των» μελών της καί στό όττοΐο θά ττοοροκαθησου ώς ττροσκεκλημένοι μέλη τής Κι/βε,ρνήσεος, τοΰ Διττλωνματι- κοθ Σώματος κσί δλλοι έ~ιση μοί. Ή Έλληνική Έταιρία Δηιμο σίων Σχέσεων πήρε την ά~όφα ση αθτή γιά να έτΓΓΐβροβεΰσει τό έίργο των Άνταποκ,ριτών Ξέ νού Τύπου στή χώρα μας, πού γιά σειρά έτών ύττηρετοθν μέ •εύθύνη καί συνεπεία τον χώρο τιής έττικοινωνΐας καί τής έντηιμε ρώσεως τής ξένης Κοινης Γνώ μης γιά τα ελληνικόν «τΓράγμσ τα» καί άντιστοϊχος. ^ΒϋΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΛΟΠΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ Σέ συνέχεια προηγουμένων άνακοινώσεών μας, γνωστοποιούμε ότι: Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΕΔίΚΑΙΩΣΕ μέ την άπόφαση 632)1980 τού Μονομελους Πρωτοδικείου Ηρακλείου καί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ «ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» μέχρι νά έκδοθεί όριστική άπόφαση