91328

Αριθμός τεύχους

295

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράζ σ' αυτόν, πού πρίν μέ
  χϋμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  οτόμα, προλάβη νά πεί έστω
  κα! μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΖ
  Μαρογιώρνη Κ - Τηλ. 2Μ0291
  Χρόνος 6ος —Αρ. Φύλ. 295 — Δρχ. 10
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  (ΜΕΛΠΙ. ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ .
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Έπίκαιρες άπόψεις
  ΤΡΕΙΣ
  Τού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
  ΕΠΙ δεκαετίες, οί ιπολντικοί μηχανιομοι αυτής τής χώ¬
  ρας, λειτουργουσών κάτω άπό την σκιά των ιπυροβό-
  λων τοΰ αμερικανικόν οτόλου, ιμέοα στόν άπόηχο τής
  σοβιετικής όΐτειλίί,ς 4(θα (κονιορτοιποαήιθΌυμε τόν Παρ-
  θενώνα» καί μέ κινητήρια καύσιμα, ουδέποτε έξακρι-
  βωθείσης ,ποοελείιοεως! Ή σκιά συνεκάλυπτε "Όύο
  άρχιμηχανικούς τής μιδς βχθης, ή άπειλή τοΰ κονιορ¬
  τού άκείνου τής αλλης...
  Η ΥΠΟΤΕΛΙΚΗ ουνεπώς έξάρ,τηση καί ήώποοκελέ-
  τωοη τής έβνικής μας κυιαρχίας, δέν είναι άποτελέ-
  αματα άλλοδαιπών μόνον αύθαιρεσιών, άλλά καί ήμε-
  δαπών μειοδοσιών! Κατά τίς έκλογές τοΰ 1961 ό Έλ-
  ληνικός Λαός, αέ μιά μεγαλειώδη άπελευθερωτική £-
  ξαρση άνασύρει άπό τίς παλατιανές «ούμπλιγέ.-
  τες» (*) καί άποσψραγΐζει την λάρνακα των γνησίων
  έθνικών ίδεωδών, οδηγών την παράταξη τής άκραι-
  φνοϋς Δημοκρατίας στήν έξουσία.
  ΟΙ ΣίΚΙΕΣ των τηλεβολων αμαυρώνονται, οί απειλές
  συμπυκώνονται, ό φόβος ιμήιπως ή Έλλάδα όκολουθή-
  σει καταξιωμένους ήγέτες, σέ δρόμους χαραγιμένους
  μέ γνώμονες πατρ,ιωτΐκούς, συγκλονίζει τίς ξένες Καγ
  κελλαρίες- Την ϊουλιανή συνωμοσία καί την άπριλια-
  νή τυραννΐα θά όργανώοει ή ·μία «προστάτις», ή αλλη
  θά σπεύσει» όλοταχώς, νά τίς άναγνωρίσει καί εύλο-
  γήοει! Κι' έ'τσι, με.ταδικτατορικά, ή Έλλάδα άκρωτη-
  ριασμένη, θά £χει κορέοει μέ τίς σάρκες τής Κύπρου,
  την καννιοαλική βουλιιμία των είρηνικώς «συνυπαρ-
  χόντων»!
  ΟΜΩΣ, δοο κι αν μετατρέπτονται οί διαστροφές τοΰ
  χτές σέ η'θη τοΰ σήμερα, ό ΊΕλληνικός Λαός άπέδειξε
  ότι δέν απέκτησε απλώς αίματηρή σοφΐα, άλλά έδιδά
  χθη, έναντι πικρών διδάκτρων/ ν« την χρησιμοποιεΐ-
  Ή πρώτη μετά την άποιμάικρ"υνση των τυράννων λα'ί-
  κή έτυμηγορία, ιπαρ' δλες τις άποθεωτΐκές έκδηλώσεις
  υπέρ τοΰ ήγέτη τής Δεξιάς, κατέδειξε δτι ή άποθέω-
  ση έξέφραζε κατά μείζονα λόγο τόν άπελευθφ,ωτιικό
  ένθουσιασμό καί κατά έλάοισονα την ψύχραιμη πολιτι-
  κή έκτιμηση· Ή δημοκρατική παράταξη, τό δέος των
  «προστατών» ανευ πόρων καί ανευ άρωγής, ανευ δη-
  ναρ'ων καί ανευ δολλαρίων, είναι άξιωματική άντιπο-
  λίτευη·
  ΤΑ ΞΕΝΑ κέντρα άιποφάσεων προβλέποντα αύτό
  τό δυσμενές ένδεχόμενο, διέβρωσαν εγκαίρως την δή
  μοκρατική παρ,άταξη μέ δολισφθορεϊς, οί άποίοι έΆα-
  6αν εντολήν σέ περΐπτωση κατά την οποίαν τό κόμμα
  ένδυναμώνεται νά άπσστατήσουν ιμέ σκοιπό νά τό δια
  λύοουν· Τα γεγονότα μαρΛΐροΰν τοΰ λόγου τό άλη-
  θές- Άλλά τό κάστρο τής Δημοκρατίας καί τής έβνι¬
  κής αξιοπρεπείας δέν γκρεμΐζεται!
  ΗΣΑΝ δώδεκα, έγιναν πέντε, έμειναν τρείς: Ιωάν¬
  νης Ζγδης, Νικητάς Βενιζέλος» Κωνσταντίνος Μπαν-
  τουβάς. Σείς οί Νέοι θυμηθεϊτε αύτά τα τρΐα όνόματα
  καί τό παράδειγμά τους· Παρόμοιο δέν &χει νά έπιδεΐ
  ξει ή σύγχρσνη τχολιτική ίστσρία τοΰ τόπου· Ένώ
  τούς προσεφέρθησαν άξιώματα για τα όποία <*α"λλοι» θά εγλυφαν καί τα υποδήματα των προσφερόντων ένώ τούς παρείχοντο δίοδοι πλουτισμοϋ γιά τίς οποίες δλ λοι» θά έδέχοντο ν' άλλάιξουν άκόμη καί γένος, αύτοΐ περιφρόνησαν τούς πάντες καί τα πάντα. γιά νά μπο • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Η ΕΥΛΙΣΘΗΣΙΛ ΤΩΝ ΑΛΛΟΝ Ε [ΤΑ ΠΛΡΛΔΟΞΛ.. ΤΟΝ Αυτή π φωτογραφΐα, (πού ει- κονίζει δυό άρρωστες γυναίκες ξαπλωμένες στό διάδρομο ενός νοσπλευτιιιού ιδρύματος) δημο σιεϋθηκε ολοσέλιδη στό αυστρ·- ακό περ.οδικό «ΒϋΝΤΕ», ποΰ τή συνοδεφε μι μ·ά μ*ΥάΑΠ σχε- τική καμπάνια, αυστηρότατης κριτικής. Το δημοσίευμα έκανε τρομα- χτική αίσβπση στό κοινό τής ευρωπαϊκής χώραί, »νώ η δϊ- ιυθυνση τού νοσοκομείου έ¬ σπευσε να δικαιολογηθεϊ μέ το ότι «όφησαν τίς αρρωστες ε- μϊ, μόνο γιά μερ·«ά λεπτά τής Η διιιοιολονϊα όμως δέν θεω- ρηβη« «ηαρ«Π< «ι ο δ.ευθυν- τικ τού νοσοκομιίου αηολυθηκε πάραυτα. Βλέποντας την παραπάνω φω τογραφϊα, θυμήθπω τό δικό μας «Βενιζέλειο» όπου κάτι τέ- τοι« καταστασίς είναι κάτι τό πολύ «συνηθισμένο» καί «φυσι- κό», χωρκ βεβαία άχι καμιά α¬ πολύση νά γίνεται, αλλά ούτε κάν επίπΑηξπ στόν διευθυντή τοιι. Υπομονή όμω«, γιά λίγες μέ- ρες. Από την πρώτη τού καινούρ γιου χρόνου μπαΐνομε στήν «Η- νωμένη Ευρύπη» καί όλα αυτά θά ανήκουν στό παρελθόν. Κα νεκ άρρωστος πιά στοίκ δια- δρόμους... Όσοι δέν χωράνε στά νοσοκομεία μας, θά... πετι- ούνται στούς... δρόμουςΙ Μ. Χ. ΕΠΙΣΗΜ1 ΠΛΕΟΝ... ΧΩΡΙΣΤΗΚΕ Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΔ... ΔΥΟ Μιά άπαρό^&χτπ κυβερυπτικπ πρωτοβουΑία! ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ ... ΑΜΕΡΙΚΗ Όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνησις υ- πογράφηκε η σύμβαση γ?ά την δημιουργία αρ- δευτικών έργων Δυτικής Κρήτης (Μεσκλά κλπ.) βάσει τής πρό μηνών δημιουργηθείσας Υπη- ρεσίας Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης. 'Ετσι, χάρις στήν κυβερνητική πρωτοβου- λΐα, η Κρήτη χωρίστηκε, επίσημα πλέον οτά ...δύο. Γιατ: άραγε, όπως έχομε ξαναρωτήσει, «Υ- πηρεσία Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» καί όχι απλώς Κρήτης; Τί θά πεί «Ανατολική» καί «Δυ τική;» Τί θά πεί «Χανιώτης» καί «Ηρακλειώτης;» Λάθος. Μεγάλο λάθος, αλλά, πρό παντός, επικινδύνου! Έπαινοι, ενδιαφέρον καί φιλικά αισδήματα Ελληνες τής Σουηδίας: Γιά την υγεία τόν άγόνα καί τό 6ι6λίο τού ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ "Ενα τηλεγρίφημα και μια έπιστολή στή σύζυγό τού Όπως είναι γνωστό (καί ό¬ πως συμβαίνει συνήθως σε τέτοι- ες περιπτώσεις ο Μάνος Χαρής έχει πολύ μεγάλους εχθρούς, αλ λά καϊ πολύ καλούς καί δυνα- ΤΑ ...ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Άν κάποτε επισκεφθήτε τό... ειρηνικο Πεδίο Βολής Κρήτης, θα δήτε κάτι παρόμοια μέ τής φωτογραφιας μας... ειρηνικα μη χανηματα, πού τα χειρίζονται κα ποιοι... ειρηνικοί «φίλοι» καί «σύμμαχοί» μας. Άν λοιπον τα δήτε, μην α- νησυχίσετε, με τα πολλα κου- μπια, τίς οθονες, τα κομπιού- τερ καί τα αλλα. Όλα είναι γιά την διαφυλλαξη τής... Ειρήνης καί όλα προορίζονται καί υπάρ- χουν γιά την... προστασία τού Κρητικού Λαού καί, σέ επέχταση τού Ελληνικού. Ναί, σάς λένιε καί, φυσικά... αν θέλετε τό πιστεύετε (γκέο —βαγκέο). Άν πόλι δεν τό πιστέψετε... σκασιλα τού Κάρτερ καί πολύ περισσότερο τού Ρήγκαν. ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ (ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ...ΟΒΟΛΑ) τους φίλους. Στη δευτερη αυτή κατηγο- ρία, συμπεριλαμβανονται καί πολλοί Έλληνες τού εξωτερικού, σε διαφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οί Έλληνες τής Σουηδίας, πού επανειλημμέ- να έχουν εκφράσει έμπραχτα την αγαπη καί το ενδιαφέρον τους, πρός τον ιδρυτή τής «Αλή θείας». Χαραχτηριστικα είναι τα δυο προσφατα δείγματα εκδηλώσε¬ ως ενδιαφέροντος γιά την υγεια τού Μανου Χαρή, από τούς πα¬ ραπάνω Έλληνιες τού Εξωτερι¬ κού, καθώς καί οί επαινοι γιά. τον αγώνα καί τό βιβλίο τού, (πού αρχισε ήδη να κυκλοφορει καί στό εξωτερικό), αλλά καί η αγάπη μέ την οποία συνεχίζουν να τον περιβάλλουν. Τό πρώτο είναι η έπιστολή πού έστειλε πρός τή σύζυγό τού ιδρυτή τής «Αλήθεας» κ. Λιλή Χαριτακη, ο Πρόεδρος τού Ελ- ληνικου Συλλόγου Τρελλΐ,μποργκ Σουηδίας κ. Γεώργιος Κολλημέ- νος, υπο ημερομηνία 21 Νοεμ¬ βριού 1980, στήν οποία, μετα¬ ξύ άλλων, γράφει: «...Απευθύνομαι σέ σένα, κα¬ θότι, νομιζω, ότι ο Μάνος είναι στήν Αυστρία. Πές τού (τηλε- φώνησέ τού) ότι άν θέλει νά ελ θει παλι στη Σουηδία, θά είναι μεγαλη μας χαρά. θά ξαναπάμε κι εδώ πάλι στό νοσοκομείο. Ο Μάνος έχει πολλούς φίλους εδώ. Εδώ θά περάσει καλα. Τίς μερες πού ήταν εδώ την άλλη φορά, προσπαθήσαμε ολοι να τόν κά- νομε να ξεχασε.1 την πάθησή τού καί νά γελάει καί νομίζω πώς τό πετύχαμε, ως ενα βαθμό. 'Ετσι, νομίζω ότι θά ξανααναζωογονη- θεί, άν θά ξανόρθει. Τόν περιμέ- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελιδα 4 ΚΑΑΤΑΡΙΣΜΑ,, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άιπίθανη χώμα τής -..Ελευθερίας καί των· ■ Άν- θρωπίνων, Δκκαιωΐμάτων, (Ι Άμερική, Άμεριιική, όπως λέει καί ό λα'κος μας τραγουδιστής Κοινούοης |1Αμεριΐική,' ΆμερΊικ^ι, -χΐώρα <τής .--Άνεξαρτηοτ)ας καί τής··., ιπροοδου, πού είσαι παρ,αγωγός δλων των···, έξελίζεων καί δλων των σπάνιων··. φρούτων. Άμερική, Άμερική, έσύ μόνο καί καμμιά άλλη, θά μποροϋοες νά διεκδικήσεις καί την·-· μηπρότητα τοΰ ιπαραπάνω λεβενταπαιδου, πού μέ τό ότιλο οτό χιέρι, (πού τό άγόρασε άπό 2να οοϋατερ —μάρκετ), κάθεται στή γωνιά τοίό δρόιμου τής περιοχίίς πού έλέγ χει καί.··. έλέγχει καί··. κανονίζει τίς ύποθέσεις τού σύμφωνα μέ τα δικά τοο···· λε;πτά γοΰστα "Οσο γιά τόν άστυνόμο τής περιοχίίς/ τόν Σερίφη (γ) μάλλον τόν··. έρίφη)- τόν προοτάτη δηλαδή τοΰ Νό μοιι, αΐ·τ6ν ό λεβέντης τόν γράφει οτά καλογυαλιομέ να παιπούτσια τού ή- άν είναι μεγαλόκαρδος τοΰ δίνει «μερτικό» άπό τό Κοινό Ταμεϊο τής Μαφίας· Άμερική, Άμερική, κακώς λένε δτι εϊσαι μιά χώρα τραγική· 'ΟΕγώ ιπκκεύω πώς εϊσαι μιά χώρα··· ύποδει- γμαπκή. Μ· Χ· ΟΤΑΝ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ «κλατάρισμα» ουνέβει, προσφατα, στόν Δημο- τικό... Οδοστρωτήρα Ηρακλείου. Τό κλισέ πού δημοσιεύομε παρα¬ πάνω, μέ «κλαταρισμένο» τόν μπροστινό τροχό, δείχνει τό μέ γεθος τής ζημίας καί τή δικαιο- λογημένη στεναχώρια τού Δημάρ χου μας, πού έμεινε όχι απλώς «από λάστιχο», αλλά... «από σί- δερο» (καί μάλιστα πολύ καυτό). ΠΑΝΤΩΣ ο κ. Καρέλλης, απέδω- σε τό πρωτοφανές αυτό «κάζο» σέ «προβοκατόρικη ενεργεια», άχι φυσικά τής Δεξιάς (μέ την οποία εξ άλλου απεκαλύφθει ότι είχε σχετικές «επαφές συνεργασί- ας» γιά νά προληφθούν ακρι¬ βώς τέτοιες ζημιές), αλλά τής Α- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Σε λίγες μέρες, οί... μάχαιρες, που ακονίζονται ήδη, θά πέσουν αλυπητες στά λιπαρά σώματα των χοίρων, αυτά τα σώματα, που μερικοί τώρα τα λενε πτώ- ματα. 'Ετσι, γιά οσους δέν φο- βούνται τίς ορμόνες, από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι δέν θά λείψει κι εφέτος τό ψητό χοι ρινο. Γιά όσους δέν φοβούνται τίς ορμονες καί, φυσικά, γιά όσους διαθετουν καί τα σχετικα οβολα. Οί υπολοιποι, πού δέν φο¬ βούνται τίς ορμονες, αλλά δεν εχουν όβολα, άς περιοριστούν νά κυταζουν, σκεπτομενοι, δή- θεν ότι δεν παίζουν την υγεία τους σάν... πεντοβολα. Καμμιά φορά, οί πολλές τυ- μπανοκρουσϊες φέρνουν τό αν- τίθετο αποτέλεσμα: Προσπα- θώντας δηλαδή νά σπάσουν τα τύμπανα των αυτιών των αφε- λών ανθρώπων, πρός τούς ο- ποίους απευθϋονται, σπάνε οί Ίδιες οί μεμβράνες των τυμπά- νων πού τίς προκαλούν. Τραγικό παράδειγμα, η περί- πτωση ενός «λαοπρόβλητου» Δημάρχου, πού ... βαρούσε... βαρούσε τόσο πολύ τό τύμπα- νό τού, ώστε τελικά έσπασε την μεμβράνη τού. Καί τώρα, ίσως αναρωτη- θούν μερικοί, τί θά βαρά ο άν- θρωπος; Τί θά βαρά, άχι βεβαία γιά νά διαλαλεί τίς υπέρ τού Λα ού συμβάσεις (αυτές τής «πήρε τό νερό» πού πήγε νά ρίξει «στό μύλο των Βιουηχάνων»), αλλά τίς υπόλοιπες «επιτυχίες» τού; Απλούστατα: εκτός από τό πετσί ενός σπασμένου τυμπάνου υπάρχει καί ο αέρος τής τρο- μπέτας ή τής «τρόμπας τού Πλα τϊδα», ήπως έλεγε καί ο μακαρϊ- της ο Πιτσιδιανός. Άς αρχίσει λοιπόν νά τή φυσ σά την τρόμπα τού, μιά πού α¬ πό τό κακό τού (τώρα πού απο- μονώθηκε καϊ από τό ΠΑ.ΣΟ. Κ.), φυσσά καί ξεφυσσά, αλλά πού νά... χτάραΙ.. κρυώσει τέτοια λα- ΧΟΡΕΥΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ... ΧΟΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΤΑΨΙ... Ο περιλαλητος, υιΐ αριθμόν 1 εχθρος τής Ανθρωπότητος, Ζμπί γκνεφ Μπρεζινσκι (πού τή δρα- στηριοτητα τού αποκαλυψε προ σφατα στό Ελληνικο Κοινό ο Μανος Χαρής, μέ το βιβλίο τού «Στον αστερισμό τής κομπρας») εικονιζεται στή φωτογραφία μας σέ ενα χορευτικο στιγμιότυπο, παρμενο σέ αμερικάνικη ντισκο τέκ. Ο συμβουλος τού Προέδρου Κάρτερ καί διάδοχος τού άλ¬ λου Εβραιοσιωνιστή Κίσινγκερ, ευχαριστημένος καί πωρωμένος από τα εγκλήματα πού διαπράτ- τει καί σχεδιάζει κατά τής Αν¬ θρωπότητος, για λογαριασμο, των μεγόλων αφεντικών τού I- μπεριαλιστών καί Σιωνιστών, χο ρεύει στό ρυθμό τής «ντίσκο» ό¬ πως Κάτι πού λέει πολλά... Γέμισαν οί τοίχοι της Αθήνας μέ Άντισιωνιοτικά συνθήματα Καί άλλες άντισιωνιστικές έκδηλώσεις Τόν τελευταϊο καιρό, ανάμε- σα στά τόσα άλλα γνωστά συν θήματα πού αναγράφονται στούς τοίχους τής Αθήνας, άρ- χισαν νά ξεχωρίζουν, γιά πρώτη φορά, συνθήματα κατά τού Σι- ωνισμού. 'Ετσι, οί τοϊχοι τής πρωτεύ- ουσας γέμισαν κυριολεκτικά, μέ αντισιωνιστικά συνθήματα, τό κυριώτερο των οποίων είναι «ΚΑΤΩ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ». Εκείνο πού πρέπει νά τονιστεί είναι ότι τα παραπάνω συνθή¬ ματα δέν σβύνονται, όπως συμ βαίνει μέ τα άλλα πολιτικά συν¬ θήματα, ούτε καλύπτονται από αφίσσες. Πρόκειται γιά ενεργεια άξια προσοχής, δεδομένου ότι «λέει πολλά» τό σπουδαιότερο των ο¬ ποίων είναι ότι, σιγά — σιγά ό- λο κα'ι απλώνεται στά λα'ι'κά στρώματα, κάθε πολιτικής παρά ταξης, ο κίνδυνος τού Σιωνι- σμού, πού είναι εθνικός. ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΔΗΜ. ΜΠΕΗ Χαραχτηριστικό είναι καί τό γεγονός ότι ο Δήμαρχος Αθηναί- ων κ. Δημ. Μπέης μιλώντας στή δεξϊωση πού οργάνωσε πρός τι μην των Παλαιστινίων εκπροσω¬ πών τού ΡίΟ (τής Οργάνωσης γιά την Απελευθέρωση τής Πα- λαιστίνης) αναφέρθηκε στήν ο- μιλϊα τού στόν Σιωνιστικό κίν- δυνο, παράλληλσ μέ τόν κίνδυ- νο τού Ιμπεριαλισμού. ΚΑΙ Ο κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΠΑΝΝΗΣ Αξίζει ακόμη νά σημειωθεί, ότι στήν άλλη πρόσφατη εκδή λωση ποϋ οργανώθηκε στή Βουλή των Ελλήνων, γιά την επίσημη εγκατάσταση στήν Ελ¬ λάδα τού ΡίΟ, μιλώντας ενώπι¬ ον τού Προέδρου τής Βουλής καί εκπροσωπών τού πολιτικού μας κόσμου ο κ. Παύλος Βαρδι νογιάννης, τόνισε τή διαθέση τής χώρας μας νά βοηθήσει τόν αγώνα των Παλαιστινίων καί καταφέρθηκε κατά τού Σιωνι- σμού. ΔΥΟ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Σημειώνομε ακόμη ότι ετοι- • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΕΒΡΑΪΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Όπως αναγράφηκε ήδη στόν ημερήσιο αθηνα'Γκό Τύπο, πλοίαρχος Ισραηλινού πλοϊου, πού ήταν δεμένο οτό λιμάνι τού Πειραια, βρέθηκε νεκρός στήν καμπίνα τού, μέ μιά πετσέτα στό οτόμα στϊς αρχές τής βδο- μάδας πού πέρασε. Τό πλήρωμα τού παραπάνω πλοίου, περί τα 37 άτομα, ήταν στήν πλειοψηφία τού ισραηλινό. Απαγορεύτηκε ο αποπλους τού, καί από τίς ελληνικές Αρ- .._, .... «χορεύει στο ταψί» όληι χές διενεργούνται ανακρίσεις, την Ανθρωποτητα, απειλώντας Ι μιά πού, μάλλον, πρόκειται γιά την μέ ένα πυρηνικό πόλεμο. * εγκληματική ενεργεια. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ "ΚΑΠΕΛΛΟ,, Ή γελοιογραφία αυτή πού δημοοιεύτηκε στήν έ πιθεώρηση «ΤΗΕ δΙΤΝ», δείχνει χαρακτηρασπκά την «άλλαγή» στάν ιπροεδρικό θώκο των ΗΠΑ Ό έπίσηιμος όστυνομικός (ό.—άνεπίσημος ώκολου θεϊ ΐ| μάλλον··· παρακολουθή τούς δυό Προέδρους) λέει στόν ΐμιπεριαλιθτή κεφαλαιοκράτη πού είναι δί- πλα τού, δείχνοντας τούς Κάρτερ καί Ρήγκαν Τό καπέλλο μδς ένδιαφέρει, δχι ποίος θά τό φορέ σει, ετοι δέν εϊιπατε; ' Καί 6έ6αι, 2ται είπαν οί διευθύνοντες τίς τύχες τοΰ Αμερικανικόν) Λαοΰ καί πολλών άλλων κι ετσι έγινε: Κολιός καί κολιός άπό τό ·διο βαρ,έλι καί κάτω άπό τό ϊδιο «καπέλλο» Ζήτω λοιπόν ή Άμερική καί δλοι της οί μπόϋδε; οί καουμπόϋδες καί οί.....τεντυμτιόϋδες.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ_1_5_ΔΕΚΕΙ«ι_ΒΡΙΟΥ 1980
  Μέ την εύκαιρία τής έκΘεσης στή Γκαλερΐ Σταυρακάκη
  ΖΩΗ ΣΚΙΑΔΑΡΕΙΗ
  Μιά ζωγραφικη γεμάτηΐείρήνη, αγάπη, περιστέρια καΐ φώς
  Ή πρώτη — ούσιαστικά —
  εκθέση τής Γκαλε,ρΐ Σταυρακάκη
  στ νέο της κτΐριο στήν όδό Δαι
  δάλου είναι αύτη τής Ζωής Σκια
  δαρέση. "Ετσι ή μοναδική Γκα
  λερΐ τής Κρήτης θ' άρχϊσει 'πάλι
  την πνεκματική προσφορά της
  στόν Ήρακλειώτικο μά καΐ γε-
  νικώτερα Κρητικό χώρο.
  Ή Ζωή Σκιαδαρέση σπούδασε
  ζωγραφικη στήν Άνωτάτη Σχο-
  λή Καλών Τεχνών κοντά στό
  Σίττΰρο Πατταλουκά καΐ τ° Γ"ισ;ν
  νη, Μόραλη. "Αν καΐ έίμεινε άρκε
  τα χρνια ιμακριά α~ό τόν είκα
  στικο χώρο, μέ την πρώτη της έκ
  θέση τό 1972 κυιριολεκτικά έντυ
  πωσίασε. Ή ζωγραφικη της μττο
  ρεΐ νά θεωρηθϊΐ σάν μιά άνα-
  δρομή στήν παράδοση τού τό-
  που. "Ετσι χωρίς ν' άντιγραφει
  κανέναν κατάφερε νά δημιουργή
  σει μιά δική τη.ς τεχνική, μιά
  τεχνική πού χαιρακτηρΐζεται άττό
  λετττότητα σαφήνεια, ένώ τα
  χρώματα άπό την πρώτη κιόλας
  ματιά έντυττωσιάζουν.
  Θειματικά ή Ζωή Σκιαδαρέση
  κινεΐται άττλυτα στό χώρο τού
  προβληιματισιμοίλ Τα μηνύματά
  της εΤναι σαφή, γ&μάτα περιστέ
  ρια καΐ λουλοΰβια, γεμάτα άγά
  πή, ειρήνη καϊ ψώς. Τό δνει,ρο,
  περιστέρι κι έκεΐνο φτερουγίζει
  γιά άλαργινες έττοχές, χαμένες
  μέσα στό απειρο, μέσα στά χρό
  νια ποΰ κάττοτε θά 'ρθουν.
  "Ομως άς δοθιμε τί εγραψαν
  κατά καιρούς οί έφηιμερϊδες γιά
  τή δουλειά τής Ζωής Σκιαδαρέ
  ση:
  Τό έργο της πηγάζει άττό μιά
  παραδοσιακή άρχή:
  Ι
  Την Έλληνική αυτή ττσρσδοση
  είτε τής άρχαικής; ή κλασσικής
  π τής Βυζαντινης εποχής, την
  βρισκου'με σέ κάθε περΐπου ερ-
  γο της, φθάνει νά βαθύνουιμε
  κα^ νά ζήσουμε τό εργο της πιό
  έ'ντονα.
  'Υπάρχει σύγχρονα μιά ποικι
  λία στήν τεχνοτροττπα της ττού
  δείχνει δτι ή Ζωή σννεχώς προ
  βληιματΐζεται . .
  Μαζΐ μέ την εύαισθησΐα της
  καί την καταπληκτική δεξιοτε-
  χνία της, κάνουν την εκθέση αύ
  τή ίνα πραγιματικό ση,μαντικό
  γεγονός στήν καλλιτεχνική ζωή
  τοθ τόπ ου1.
  Μπεάτα Κιτσίκη — Παναγο-
  πούλου
  Ιστορικός τής Τέχνης, καθηγή-
  τρΐα τού Πολιτεισκοΰ Πανεπι-
  στηιμΐου τής Κ,αλιφόρνιας στό
  Σάν Χοσέ
  Παρουσιάζει έττίσης τοπΐα
  κα} συνθέισεις. Σ' αύτά άναπτΰσ
  σει ένα προσωττικά ύψος πού ή
  ίδιαΐτερη γοητεΐα τού δη,μιουρ-
  γεΤται σέ μιά λεπτή γράφη σχε
  δϊσο καΐ μέ τό πατιναρισμένο
  χρώμα πού δΐνουν την αΐσθηση
  καί την νοσταλγΐα, παληών είκο
  νογρσφιών χειρογράφων.
  Ελένη Βακαλό (ΤΑ ΝΐΕΞΑ 16)
  10)72)
  Άληθινή έκπληξη, άττροσδό-
  κητη δσο κι εύχάιριστη γιά τούς
  Άθηναίους φιλότεχνους θά είναι
  ή εκθέση ζωγραφικής τής Ζωής
  Σκισδαρέση πού θά έγκαινιασθη
  στήν γκαλε,ρί «'Ώρα» την έρχό-
  μενη Τετάρτη 4 'Οκτωβριου
  (ΤΑ ΝΕΑ 10)9)72)
  Ό δ'άλογος άνάμεσα στή ζω
  γραφική τής Ζωής Σκιαδαρέση
  καΐ τάν θεατή, έχει μιά δική τού
  διαλεκτική κι έναν ίδιόρυθμο
  ,μορψικό χαροκτήρα αίχμαλωτΐ-
  ζει τό λογΐσμό καΐ έδραιώνει
  μιά λανθάνουσα συνείδηση τώυ
  πραγ.μάτων. Ξεφεύγοντας άττό
  τα ττεΐττατηιμένα ξενόφερτα τηρό-
  τυττα ή τα ίθαγενή καθιερωιμένα
  βαδΐζει παράμερα καί ξεπερνών
  τας τη γνωστικη πορεια ανοίγει
  ρωγιμές ττρός τό δνειρο.
  10)9)72)
  Τώνης Σττητέρης (ΤΑ Ν'ΕΑ
  Ξυπνοΰν μνήιμες παληές κα! τή
  συνθέτουν: μοτΐβα άπό την άρ
  χαία όγγειογραφική παράδοση
  κα! άττό τή λαική τέχνη καλλι-
  γροτφΐα, άνετταΐσθητος μανιερι-
  σμός, έττικράτηιση τοθ διακοσιμη
  τικοθ στοιχείου. Ό έξαίσιος λυ
  ρισμος της χρωματικής κλίμα-
  κας πού συχνά ττλουτΐζεται άτττό
  τή χρήση υλικών μέ πολύτιμη
  λάιμψη.
  Νίνα Άθανάσογλου
  Ιστορικός της Τεχνης
  (Περιοδ. Ζυγός)
  Μια τελεία τεχνική προσδίδει
  στή ζωγραφικη αύτη έρμηνεϊα,
  ττού μέσα στόν «καλλιγραφισμό»
  της, άι*αζητάει μίαν έξέλιξη στό
  6άθος
  Ντιάνα Άντωνακάτου
  (Πολιτικά Θέ,ματα 14)11)75)
  Τό χάρισμα ποϋ διακρίνει κα
  νεϊς στήν ζωγραφικη τής Ζωής
  Σκιαδαρέση είναι ή εΰρηιματικό-
  της στό στήσιιμο τού θέιματός
  της είτε τοττίο είτε πορτραΤτο
  είναι αύτό.
  Βάσος Κουντουρΐδης
  Κριτική γιά τό βϊβλίοτοϋ ΜΑΝΟΥΧΑΡΗ
  ΣΤΟΝ ΛΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΠΣ
  Γράφει ό Μανόλης Άποστολάκης
  Λίγες φορές η ύλη, ύστερα α-
  πό πολλές επεξεργασίες, επιτυγ-
  χάνει στήν κορυφή τής άθλησής
  της, νά δημιουργήσει κοιτϊδα
  γιά το πνεύμα μεγάλων ανδρών.
  Καί λιγότερες ακομα φορες, η
  καρδιά τού ανθρωπου (τού άρτι
  ώτερου οργανισμού) έχει πετύ-
  χει νά παραμερίσει τίς μικρότη-
  τες πού συχνά διχάζουν τό αν-
  θρώπινο γένος καί νά επιβληθεί
  στά συναισθήματα πού επηρεά-
  ζουν στίς αποφάσεις τού, τάν
  νού.
  Όταν πλέον, μέ ιΐγώνα τρα-
  χύ, οί φυσικές δυνάμεις κατορ-
  θώνουν νά ισορροπουν, οί δυό
  παραπάνω περιπτώσεις δίνονται
  σά καρποϊ από προαιώνιες προ-
  σδοκίες καί μόχθους.
  Τότε γεννιούνται άνθρωποι
  λεύτεροι καί δυνατοί, εκπρόσω-
  ποι τής ζωής, πού ξέρουν χω-
  ρίζ νά φοβούνται νά λένε την α-
  λήθεια καί νά βαδίζουν μπρο-
  στάρηδες, φωτεϊζοντας μέ την
  λαμπάδα της, αιωνόβια σκοτά-
  δια.
  Τότε «από μηχανής θεοί» έρ-
  χονται στήν ζωή άνθρωποι σάν
  τόν Μανόλη Χαριτακη (Μάνο
  Χαρή), τόν συγγραφέα τού βι-
  βλίου «Στόν αστερισμό τής
  Κόμπρας» καί μεγαλώνουν την
  ζωή, μετατοπίζοντάς την.ψηλό-
  τερα.
  Τό βιβλίο αυτό δίνει μέ τόν
  απλότερο τρόπο στόν αναγνώ¬
  ση τού, ειδήσεις από διεθνή γε
  γονότα πού θά έπρεπε νά παρα-
  κολουθεί επί σειρά ετών, μέσω
  τού Τύπου ή διακεκριμένων πα-
  ρατηρητών καί συγγραφεων, γιά
  νά τα μάθει.
  Στήν εποχή μας, πού κατά κα
  νόνα, όλοι οί άνθρωποι είναι ε-
  ξαρτήματα μιάς κάποιας μηχανής
  καί όργανα κατευθυνόμενα από
  τόν «ανωτέρα του<», πού πρϊν ν' ανοίξουν τό στόμα τους σκέ- φτονται τί νά πούν γιά νά ευχα ριστήσουν «τ' αφεντικά τους», Τό ΡΟΤΟΝΤΑ κυκλοφορεΐ στά κλασικά μπουκάλια ολων των μεγεθών, άλλά καί σέ ένα εντελώς ξεχωριστό μπουκάλι 2 λίτρωγ. Ετσι, μπορείτε νά άγοράζετε τό ΡΟΤΟΝΤΑ - ποϋ δέ ν είναι άκριβό- άκόμη φθηνότερα ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 14 ΔΡΧ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕθΤΟΝϋΑ γράφτηκε τό βιβλίο αυτό, μέ ε- λεύθερη σκέψη, καθαρή ψυχή καί δυνατό μυαλό. Τό συγκεκριμένο τού νόημα εκθέτει στόν αναγνώστη τις δο- λοφονικές ενέργειες αυτών πού καθορίζουν τίς τύχες των λαών (καί τού λαού μας), καί τόν ρω- τά, μέ κρυφά ερωτηματικά, ώς πότε θά ανέχονται οί παραφορ- τωμένοι τού ώμοι τό βάρος των υπερατλαντικών συμφερόντων. Ο εξαίρετος δημοσιογράφος ερευνά. Μά η έρευνά τού δέν προσκολάται σέ μιά γωνιά τής γής, αλλά απλώνει τα πλοκάμια της σέ όλο τόν πλανήτη καί συ- μπυκνώνει, μέσα σέ Αϊγες γραμ- μές, πολιτικάς πορεϊες καϊ πορ- τροίτα σημερινών «κλαυδίων», πού παρουσιάζοντα! σάν «Πρόε- δροι» γιά νά εκπροσωπήσουν τούς λαούς τους, ενώ, στήν ου- σία, κινούνται σάν «μαργιονέ- τες» από τα νήματα των καπιτα Αιστών τούς οποΐους εκπροσω- ποϋν. Ο πόλεμος πού μάχεται ο συγγραφέας δέν είναι φανταστι κός, ούτε μακρίνας γιά μάς. Εί¬ ναι, επιστημονικάς, βαρβαρότε- ρος από κάθε προγενέστερό τού. Ιδίως εμάζ τούς Κρητικούς, πού μάς έχουν μαντρϊσει μέσα στά σπίτια μας σάν μελλοθάνα- τους, (πάνω στό «αεροπλανοφό- ρο Κρήτη»), θά μάς αποτεωρώ- σουν, κπϊ μάς καί τό νησί μας, στο πρώτο ΜΠΑΜ Αμερικής — Ρωσίας. Θά μάς ανατινάξουν ιμηλά, ώς τόν γαλανό Κρητικό ουρανό, αι υπόγειες μπαρουταποθήκες, πού είναι κρυμμένες στά έγκα- τα τού νησιού μας. Π αυτό, η αδράνεια τού κα- θενός μας δέν ανάγεται πιά στά πλαίσια τής λευτεριάς μας. θεωρείται έγκλημα έναντι των συνανθρώπων μας καί αυτο- ΐΐτονία έναντι τού εαυτού μας. Όταν ακούσετε, απ' αυτούς πού θά αναλάβουν την ευθύνη νά διώξουν τούς Αμερικανούς α¬ πό την Κρήτη μας (προτού προ- λάβουν νά την κάνουν δική τους) τό σύνθημα, μην ασχοληθεϊτε άλλο μέ τα αμπέλια, τίς ελιές καί τα χωράφια σας, άν τ' αγαπάτε. Παρατήσετε τα χωρία σας καί τα μετόχια σας, όπου σάς έχουν καταχωνιάσει τα συμφέροντα τού ενός καί τού άλλου ξενομπά -■^■■■■■■■■■■■ΗβΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώργη 5) «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗί Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής) ΔΐεΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ Αμφιτρίτης 5 Παλαιό Φάληρο ΥΠΕΥΘΥΝΟΓ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Κώστας Κα66αδίας Εβανς 83 (Στοα Μουρτζή) Τηλ. 242.040 τη καί πορευτήτε πρός τίς Βά- σεις Γουρνών, Χανίων κλπ. νά στείλετε τούς ενοϊκους τους, μέ τό καλό ή μέ τό ζόρι, (εσείς ο παντοδύναμος λαός) στίς μακρυ νές τους πατρίδες. «Στόν αστερισμό τής Κόμ¬ πρας», θά βρήτε, μέ σιγουριά γραμμένη, πέρα από κάθε ουτο- πία καί πάθος, μιά αναμφισβή- τητη αλήθεια. Όσο καί άν αλλάζουν οί κυ- βερνήσεις τού κάθε κράτους (καί τού δικού μας), άν δέν σταματή σει το παράφρονο κυνηγητό των εξοπλισμών καί τελικά άν δέν επέλθει η καταστροφή των όπλων, όλες οί πολιτικάς αλλα- γές θά είναι ψεύτικες καί θά α- λυσσοδένουν, όλο καί πιό πολύ τούς λαούς, γιατϊ, οί βιομήχανοι τού θανάτου δέν αστειεύονταιΙ.. Παλιά, οί άνθρωποι σάν τόν Μάνο Χαρή, πού έλεγον την α¬ λήθεια (την αλήθεια πού πάντο- τε έθιγε τα συμφέροντα κάποι¬ ας αυτοκρατορίας) κατάφευγαν στήν έρημο, νά κάνουν παρέα μέ τα θεριά, διωγμένοι από την Κοινωνία των «ανθρώπων», ή έλειωναν στά υγρά θεμέλια των πύργων — φυλακών τής εκάστο τε δυναστείας. Η Δημοκρατία όμως σήμερα (απάγαυσμα μακροχρόνιων λα- Ί'κών αγώνων) τούς αφήνει πε- ριθώρια γιά ελιγμούς, έστω κι άν η ιδία στό μέλλον, προσπα- θεί νά τούς αφανίσει. Στόν ειρηνικό αυτό ελιγμό, τού θαραλλέου δημοσιογράφου Γνΐάνου Χαρή στρατευθήτε, συ- σπειρωθείτε, όσο είναι ακόμα καιρός, διαβάζοντας τίς διεθνείς εΐδήσεις, στό βιβλίο τού, πού ήδη κυκλοφόρησε, μέ τίτλο: «Στάν αστερισμό τής Κόμπρας» το οποίο σάς μεταφέρει, μέσα απο τα επιτελεία καί τούς οίκους οπου διαπραγματεύονται τίς αξίες σας, οί μεγιστάνες τής δο- λιοφθοράς. Καί είναι επείγουσα ανάγκη, τώρα πού η υγεία τού διέρχεται μεγάλη κρίση, νά νιώσει, ότι δέν είναι μόνος, νά στεριώσει στό χέ ρι τού εκ νέου η δημοσιογραφική πέννα, προτού οί πιέσεις επιδει- νωθούν καί τό φαινόμενό τού αφανιστεί. ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός γιά επίβλεψη δυο μικρών παιδιών από 8—1 καθε ημέρα. Πληροφορίες απο τον κ. Χρή- στο Δημητρϊου τηλ. 285470 Μεταξύ σοβαβοϋ καΐ όστείου Παννηγ Γ Χουζουρακησ ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝ1ΣΧΥΤΑΙ Τ.ν. ΤΗΛ. 28 7768 ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ4 ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Β ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΘΟΥΣ35ΟΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΗΛ. 225064-221258 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ ■ ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒ9ΙΒΙΙΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΡΔΑΑΑΧΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ: 830—1 μ·ιι. καΐ 4-30—8 μ.μ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΚαλοκπιρινοΟ — Γαβαλάδων 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ : Ιατρείον: 287.3ββ ΤΗΛ : Οίκίας 224 608 ... Α Π Ε Ρ Π ΩΝ. Με τόν ολοένα καί αυξανόμε- νο ρυθμό απεργιών, πού πραγμα τοποιούνται στή χώρα μας, η κα τάσταση είναι τόσο περιπλεγμέ- νη καί παράλληλα βεβαία απελπι στική, ώστε, κοντά σ' όλα τα άλ λα (ταλαιπωρίες κλπ.) έχει προ- στεθεί καί τό πρόβλημα τού νά μή γνωρίζει τό Κοινό ποιοί κλά- δοι απεργούν, πότε καί γιά πόσο διάστημα. Φυσικά οί εφημερίδες ενημερώ νούν τόν κόσμο, αλλά πού νά προλάβουν κι αυτές... Γι αυτό, η έκδοση ενός «Πλη ροφοριακού Δελτίου Απεργιών», θά ήταν μιά προσφορά πρός τό ςποίο οί απεργίες πλέον έγιναν άχι απλώς καθημερινή πραγμα- τικότητα, αλλά... «τρόπος ζω¬ ής». Τί λέει επ' αυτού ο κ. Τσαλ- δάρης, τής πληροφόρησής μας ο ... κανακάρης; ΑΝΑΦΟΡΑ Πρός Την εφημερίδα «Αλήθεια» Ενταύθα Σας παρακαλω για την απο- καιασταση τής αληθείας σχετι κα με την οικοδομή Γευργίου Μυρ. Σαρρή στήν περιφερεια Σταυρωμενου, να δημοσιεύσε- τε την απο 8—12—80 κατωτέ¬ ρω αναφορα μου που κατεθε- σα στον Δ)ντή τού Πολεοδομι- κου Γραφείου Ηρακλείου καί δένέδειξε κανενα ενδιαφέρον γι αυτή παρ' ολες τίς υποδειξεις που τού υπεδειξα. ΑΝΑΦΟΡΑ Ιωάννου Πιτικάκη κατοίκου Ηρακλείου ΨΗΦΙΣΜΑ Τό Πενικό Συιμβοΰλιο τοΰ Β' Λ Ηρακλείου μ£ άττόφασή τού σμπαραστέκεται στόν τίμιο άτ/ώ να των καθηίΥητών γΐατ^ ό άγώ νας τους συνταυτιζεται μέ τόν άτ/ώνα των μσθητών γιά 'μιά κα λϋτερη ποτιδεία και ένα καλύτε ρο μέλλον. Δηλώνομε δτι αττέχομε άττό τα μαθή'ματα μας καΐ ότι ττάντσ θά εϊμαστε στό πλευρό των κα θηγητών. Τα Γ.Λ. τού Β' Λ.Η ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη- ματικής Σχολης παραδίδει μαθή- ματα σέ μαθητές Γυμνασίου — Λυκείου καί γιά πανελλήνιες εξε- τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΟΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ. Επιτυχία εξασφαλισμένη — Τιμές λογικές. Πληροφορίες 232017. Σολωμου 10 Πρός Τον Διευθυντήν τού Πολεο- δομικου Γραφείου Ενταύθα Πηγά στην Διευθυνση θικι- σμου και εξετασα την υποθεση σχετκα με την οικοδομή Γεωργ. Σαρρή τού Μύρ. καΐ διαπίστω- σα ότι από 7—10—1980 η ανω¬ τέρω υπηρεσία εδωσε διαταγη στό Π Αστυνομικο Τμημα Ηρα¬ κλείου για να δισκοπούν οί αυ- Οαιρετες, όπως λέγει, εργασίες στήν οικοδομή τού προαναφε- ρομενου, ενω η δικια μου ανα¬ φορα εγινε στις 9—10—1980 καΐ έτσι η καταγγελΐα γιά την οί κοδομή αυτή εγινε από αλλους. Ηρακλειο 8.12.1980 Μέ τιμή ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ Υ.Γ. Το ότι δεν ειχε αδεία ο κ. Γεώργιος Σαρρής, είχον τέλει ως α/νοιαν'. Και η συνΐΐδησή μου είναι καθαρή για την ανωτέ¬ ρω υποθεση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Εύχαριστοΰιμε θερ'μά καΐ άττο τόν τΐπτο, ολους ττοϋ μάς συλλι; πήβηκαν γιά τόν θάνατο τοϋ πσ τέα, πατητοθ και ττροπάττπου μας ΕΥΑΓΓΕΞΛΟΥ ΠΕΞΩΡ. ΦΡΑΓ ΚΙΑΔΑΚΗ συνταξιούχου Δασκά λου κσΐ όλους δσοι πσρσκολοΰ θησαν την κηδεΐα τού κατά την 8 Δεκεμβριού 1980 στό χωριό Ξιδάς. Ή οίκογένεια τοΰ αποθανόν¬ τος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283 »♦♦»■ Σ ΤΟΠ θέλετε ά έπιτ<Ίχετε μιό πραγ]ΐαπκί| άγορος τΐωλήπεως ϊ| Ανοιχιάσεαις; μας. θά έχετε σύντομο Στόχος μας: "Ονι ή άττλή μΓσπική ζ ση, 6λλώ τό θ"ΐΐΦέρον τί^ο ττρλστείος ΜΕΣΤΤΤΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ Κ,αλοκαιρίνοΓι 1Η8 ΙΉΛΚΦΟΝΟ 280—341 ταζιόεύετε καλά « φθπνα! ΑΕΙ>ΟΠΟΡΙΚΩΣ απλο
  8920
  9220
  7600
  7700
  8140
  7600
  8140
  8700
  9500
  6600
  7600
  8680
  6920
  5930
  12300
  11400
  138ΟΟ
  Λονδινο
  Παρισι
  Μοναχο
  Φρακφουρτη
  Αμστερνταμ
  Βερολινο
  Βρυξελλες
  Κοπεγχαγη
  Στοχολμη
  Βιέννη
  Ζυριχη
  Μαδριτη
  Μιλανο
  Ρωμη
  Ελσινκι
  Γκοτεμπουρκ
  Νεα Υορκη
  Μοντρεαλ
  επ/φης
  ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
  απλο
  επ/φης
  11950
  Λονδινο
  3700
  5950
  13800
  Παρισι
  3500
  5500
  10500
  Βρυξελλες
  3500
  5500
  11500
  Αμστερνταμ
  3700
  5950
  13900
  Ζυριχη
  3500
  5500
  12500
  Γενευη
  3500
  5500
  13500
  Λυων
  3500
  5500
  10800
  Βενετια
  2900
  5000
  14300
  Μιλανο
  2900
  5000
  10100
  Φλωρεντία
  2900
  5000
  11200
  Μπολωνια
  2900
  5000
  9800
  Τορινο
  3500
  5500
  11100
  Βελιγραδι
  2000
  4000
  10360
  19100
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  15100
  14 Ημ. Λονδινο
  14 650 δρχ.

  11 Ημ. Λονδινο
  13450 δρχ.
  -.- ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ: 288847
  ΐΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟϊ:
  ΛΗ.Κ.Α Α. ΑΙΗΟΞΥΛΛΚΗΣ & ΧΙΛ Ο Ε.
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
  ΤΗΛ. 225-906 -7-8
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ
  ΑΝΟΙ-ΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 0ΧΤΩ3ΡΙ0Υ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙ-
  ΚΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΟΙ ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η
  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ, ΜΕ ΡΑΚΕΣ, ΧΟΡΤΟΠΙΤΕΣ
  ΚΑ! ΑΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ.
  ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΛ. 287.796
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΠΑ-ΠΑ-ΠΑ, ΣΕ-ΣΕΣΕ, ΓΕΓΕ-ΓΕΣ
  Τα παραττάνω γράιμιματα τού
  τΐτλου μου· σήιμερα λένε ττολλά,
  Καρίως δμως έννοοΰνε και είναι
  τίτλος τής «Πανελλήνιας Συνο-
  μοσπονδίας Γεωργικών Συνεται-
  ρισμών»
  Αύτό εΤναι ή ΠΑΣιΕΓΕΞΣ κι έ
  χει λέει δύναμη 750.000 περΐ
  που οΐκογενειών, Φυσικά δλοι
  τους ϊπτοτΐθεται ότι είναι άγρό
  τες και ότι οί άγρότες αύτοι εί
  ναι όργανωμένοι και ύποστηρΐ-
  ζονται άπό την ΠΑΣΕΓΕΣ
  Ή ΠΑΣιΒΓΕΞΣ έ'χει «κύριο Δι
  ευβυντή» τόν κ. Χρονόττουλο ά
  ■πό συστάσεώς της σχεδόν η άν
  θέλετε μετά τόν τηλεο—πκά ή
  ρωα Άφαντάκη.
  Ό κ. Διευθυντής καθ" δλα σ
  ξιος πλήν τής ίκανότητας τού
  νά μάς 6ρεΤ τόν τρόττο νά φάιμε
  κ ι εμείς εν α κομ'μάτι ψωμί άν
  βρώπινο εχει την άττοκλειστική
  ϊκαντητα νά διατάζει στό ττώς
  νά εΐμαστε πάντσ οί ΐδιοι.
  Άρχηγός τοΰ «τ* εΤχες Πάν
  νη τ' εΤχα πάντα» φαϊνεται πώς
  τό ένα μάτι τού σάν γαρΐδα ττιά
  νει και τό τελετυαΐο αυγοτάρα¬
  χο τής ΕΟΚ μας δπου τό ποτάμι
  άττό ττιλάφι πού θά μάς δίνουν
  στόν άλλο κόσμο θά διαιωνιστεΐ
  Τώρα τό αν χρειασθεΐ γιά νά
  τό έττιτύχει αύτό τό τόσο μέγα
  λο καλό όάνθρωττος μας νά μετα
  6εΐ καυυιά πενήντα — έκατό —
  δισκόσιες φορές στούς Βρουδοξέ
  λας τής Εύρώπης καΐ μάς 6ά-
  λουν νά πληρώσομε και κάτι ά
  κάμη έκαταμμυριάκια εξοδα
  των άνθρώπων αύτό δέν παίζει.
  Κεϊνο πού προέ,χει είναι νά 6ου
  τηχθούν άττό τα τζΐνια έμάς τα
  ΤΑΞΟΥΜΕΝΑ έκατομμύρια τής
  ΕΟΚ καΐ νά έτττενδυθοθν στήν ά
  γροτιά μας νά φάμε (,) ψωμΐ.
  Ναναι δηλαδή γεννητικά (καλό
  γεννα) σέ άντΐθεση μέ την υπο
  γ€ννητικότητα τού πληθυσμοΰ
  μας.
  Κύριοι σιωπή'! Τί γελάσατε
  δηλαδήήής πού εΐττα νά φάμε ψω
  μί κλπ. Ψέμματα εΐπα. Άφοΰ
  κι ό φΐλος καΐ μτ» έξαιρετέος έ
  πΐ θεμάτων ΕΟΚ κ. 'Υπουργός
  Κοντογιύργης μέ μαθηματική ά
  κρίδεια και μέ γεω,μετρικό τόττο
  κάτττου στήν 'Ελλάδα δρισκει
  ττώς ερχονται λεφτά, πολλά λε
  φτά, καλά λεφτά, άρκετά λεφτά
  τάσα — τόσο: κ ι άλλα τόσα,
  ΛβΕΙ
  "Π δηλαδήήής 6ρέ φϊλοι μου
  άγρότια (κακό,μοιρα κι έσεΐς)
  γιά άστεΤα τδχετε νά ξυττνήσε
  Άπό την Κρήτη, στό πλευρό τού Παύλου Μελά
  Η ζωή τού Κατΐίτάν Γιάννη Πούλακα
  και ή δραοη τού στόν ΜΛΚΕΔΟΝΙΚΟ ΛΓΩΝΔ
  "Ενα ενδιαφέρον ίοτορικό κείμενο τού κ. ΠΑΝ. Δ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΑΟΥ
  τε ενα πρωί τής 1—Ί—·&1 καί
  νά δ£Ϊτε τό μαξιλάρι σας ττη|ΐέ
  νο σάν τα σαδρ'ιδια τής θάλασ
  σας ότττό λεφτά καΐ την κοιλΐά
  σας αδεία;
  Παράξενο είναι; Λέγε, παρά
  ξενο είναι!! Καΐ λέγε άγοτάκι
  μου άγαττημένο. Είναι ή δέν ίΤ
  ναι ετσι δττως σοΰ τα λέει κ ι δ
  ττως περιττον; κι έσύ άττ' τό λιγο
  — πολύ καταλαδαινεις Καΐ μή
  μοΰ πεΤς κι άχι ότι δηλαδή δέν
  δγαΐνει ά~* την μυΐγα ξύγκι άττ'
  τό χοχλιό λάδι κι άττ' την Άλε-
  ποΰ περΐσσευιμα. Άλλοΐμονοϋ
  Γιατΐ ετσι καΐ δέν γίνει καΐ νά
  6γεΤ κάτι τις ΰστειρα τί γΐνεται;
  "Εχει γοϋστο &ρέ φΐλε μου νά
  ττής καΐ πώς πεθαΐνουιμε καί ξε
  γνοιούμε.
  Άλλά αύτό είναι άδύνατο για
  τί καΐ διότι, ημείς οί χορτοδΐαι
  τοι ύλικά και πνευιματικά άφ' έ
  νός είμωστε καΐ σκληρά παλλη
  κάρια καΐ άφ' ετέρου 9έν συμφέ
  ρει στά άφεντικά τα ντόπια καϊ
  ξένα νά τινάξου,με τα πέταλα.
  Γιατΐ μετά ττοιός θά τούς δου
  λεϋει.
  Κατάλαδες τώρα γιατΐ καΐ
  γιατΐ, γιατΐ άγάττη ,μον γιατϊ
  πρετπει, έτπδάλλεται καΐ είναι ά
  νάγκη νά ιόπάιρχουιμ·ε καΐ θά ύ
  πάρχουμε;
  Καΐ μην πάει κι ό νοϋς σου
  πώς ή ΠΑΣΕΓΕΣ κάνει Γενικές
  Συνελεύσεις γιά νά μάς παΐξει
  τόν ΠΑΠΑ καΐ νά μάς κάνει ΣΕ
  — ΣιΕ καΐ νά μάς στεΐλει στά ά
  φέντια τής Εύρώπης μ' ενα ΓΕΣ
  Αύτό άττοκλεΐεται «άττοκλεΐ
  εται σοθ λέω». Γιατΐ άλλο πρά
  ξη κι άλλο πιλάφι.
  Κ ι αν ττοτέ ή ττράξη συιμφω
  νήσει μέ τό ττιλάφι τοΰ παραδεΐ
  σου τότε αύτό είναι καΐ θά είναι
  ύτηερικανότητα των ίθυνόντων
  μας νά συνδυάζουν καΐ τό «φά
  τε καΐ μάθια ψάρι» κλττ. Άλλά
  καΐ μην φοδάσαι φΐλε μου. Ώς
  την 1—1—811 Τσως κάπτοιος ή
  οί ΐδιοι σέ πονέΐσουν καΐ σ' άγα
  πήσουν «δστως ό Χριστός πού
  γεννιέται άγόπτηισε την έκκλη
  σία».
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΠΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ. 288-357
  Ό Γιάννης Πούλακας γεννήθη
  κε στά χωριό Θέρισσο — Κυδω
  νΐας — Χανίων πού εγινε γνω
  στό στήν Ίστορΐα τής Κιρήτης,
  άλλά καΐ στό Πανελλήνιο, για
  τί σ' αύτό άναττετάστηκε στίς
  10 Μαΐου 1905 ή σηιμαϊα τής
  εξεγέρσεως τής Κρήτης κατά
  τού Άρμοστοΰ της, ττρΐγκηπτα
  Γεω,ργΐου άλλά καχ τής κηρύξε¬
  ως τής ενώσεως της μέ την μη
  τέρα 'Ελλάδα, άττ' τούς 'Ελευ
  θέριο Κ. Βενιζέλο, Κων. Μάνο
  καΐ Κων. Φού,μη
  Ήλεκτρισιμένος λοιπόν άττό
  πατριωτιοιμό ό Γιάννης Πούλα
  κάς κι άκολουθώντας τό παρά
  δειγμα ττολλών συμπτατριωτών
  τού ά—' την Κρήτη, άνέβηκε έθε
  λοντικά στή ΑΛακεδονΙα τό 1 904
  νά άγωνιστεΤ κατά Τούρκων καΐ
  Βουλγάρων γιά τή ματαιώση τής
  Βουλγαροττοιήισεώς της!
  "Ετσι άν καΐ ιδιότης ό Πού
  λακας μέ την παλληκαριά καΐ
  δοοοστηριότητα πού άνέπτυ-ξε
  στή διάρκεια τού Μακεδονικού
  άγώνα μητόρεσε νά γίνει, Άρχη
  γός Σώματος. Άρκετο! υπήρ¬
  ξαν οί τομεΐς τής δράσεώς τού
  τταραττάνω Μοκεδονομάχου έ-
  μεΤς όμως σέ λΐγους ό~' αύτούς
  θά άναφερθοΰμε.
  Φερνοΐ/Τας λοιπόν τό ψευδώνυ
  μο Καδαλλάρης, ό Πούλακας ση
  μεΐωσε άξιοζήλευτη δράση ττού
  πιό έντονη ύπήιρξε στήν περιο
  χή τής Δροσοττη,γής Φλώρινας
  "Ετσι, δταν στΐς 26 Σετττεμ-
  δριου 1904 τό Σώμα τοθ Παύ
  λου Μελά δρέθηκε στό χωριό
  Περικοπή τής Φλώρινας καΐ δρή
  κε έκεΐ καΐ τό Γιώργο Μττολάνη
  φιλοξενήθηικε γιά μιά δα&υά στό
  σπΐτι ενός καλοθ πατριώτη, τού
  Κ,ώστα Μαρώνη, ά?ττ' τό όποΐο δ
  ταν έφυγε τόν άκολούθησε κι ό
  έγγονός τοΰ Μαρών.η, 'Αποστό-
  ^•Πζ, άγοντας τότε τό 16ο £τος
  τής ήλικίας τού.
  Καΐ μολονότι έητικρατοθσε με
  γάλη κακοκαιρΐα μέ δυνοττή 6ρο
  χή καΐ μέ άσττ,ρισ,μένες τίς κορυ
  φές τοΰ Βιτσΐου όπτ' τό χιόνι,
  ό Μελάς επρε,ττε νά φύγει άττ' έ
  κεΓ γιά νά συναντήσει τόν κ,αττε
  τόν Πούλακα δπως εΤχε γΐνει συ
  νεννόηση. Ό Μελάς πρίν άκάμα
  ξεκινήσει εΤχε δώσει έντολή στό
  ΜτΓτολάνη νά τραβήξει μπροστά
  ένώ έκεΐνος δταν εφτασε μετά
  τό^ Μπτολάνη,6ρί|κε τόν Πούλακα
  νά κάθεται ττάνω σ' Ενα κοτρώ
  νι τού δουνοθ κα^ νά τόν περι-
  νει.
  Κ ι δταν ό Μελάς εφτασε ό
  Πούλακας τόν δέχτηκε μέ άγκα
  λιάσματα καΐ άττανωτά φιλήιμα
  τα
  Πρΐν δμως φτάσει ό Μελάς, ό
  Πούλακας εΤχε δεχτεΐ μιά γυναΐ
  κα άπ' την ττεριαχή έκεΐνη, πού
  τού εφερε ενα γράιμιμα. Τό θάρ
  ρος της έκαμε έντύττωση στόν
  Πούλακα, γι αύτό τόλμησε νά
  τής ττεΐ: «Μέ κάμνει έντύπτωση
  κορία, πώς τόλμησες νά άνεδείς
  στούς ψήλούς τούτους δράχους
  τού δοανοΰ νά μέ άνταμώσεις
  φέρνοντας καΐ τό γράμμα αύτό;»
  Καΐ ή χωρική μέ τό θάρρος
  ττού την διέκ,ρινε, εΤπε: «"Οττως
  έσύ καπετάνιε, άφησες τόν τόττο
  σου κι ήρθες στό δικό μας γιά
  τό καλό τής πατρίδος μας ετσι
  έκαμα κι έγώ»
  Άφοΰ ό Μελάς συζήτησε μέ
  τόν Πούλακα, ό δεύτερος δείχνο
  ντας τό γράμμα στόν πρώτο εί
  πε: «Άρχηγέ! Πρέπει νά λεΐ-
  ψιουν άπ' τό χωριό Περικοπή δυό
  τερατα, πού τυραννοΰν πολύ
  τούς "Ελληνες τής περιοχής. Καΐ
  είναι αύτά, ό ΒουλγαρότΓαπας κι
  ό Βουλγαροδάσκαλος. Γι αύτό
  νομΐζω ττώς εΤναι άνάγκη νά ττάω
  ε«εΤ κα! νά μή τούς άφήσω ζων
  τανούς, άκάμα καΐ δν χάσω τούς
  μισούς μου δντρες»
  Μεσάνυχτα ήταν, δταν ό Πού
  λακας ξεκΐνησε μέ τούς άντρες
  τουι γιά την Περικοπή, δΐνοντας
  έντολή, νά την περικυκλώσοΐΛ'.
  Γιά νά πετύχει δμως ό σκοπός
  τους πήραν μαζϊ τους κ ι £να ό
  δηγό. Αύτός θά εδειχνε τα σπί
  τια τού ποπτά καΐ τοΰ δάσκαλον.
  Μά έκεΐνος έτρεμε άττό τό φόδο
  τού ττού σάν τόν εΐδε ό Πούλα
  κάς τόν άραταξε άπ' τα μαλιά,
  λέγοντάς τον: «Θά έρθεις κοντά
  μου, νά μοϋ δειξεις τα σπΐτια
  πού ζητοΰιμε κι δταν δεδαιωθώ
  πώς αύτά είναι, μόνο τότε θά
  φύγεις»
  "ΕΞττσι, σάν μπήκαν στό χωριό
  καΐ δείχτηκαν τα δύο σττΐτια ό
  Πούλακας χωρίς καθυστέρηση έ
  στειλε τούς Κρητικούς, Γιώιργο
  Μΐττολάνη, Βαγγέλη Νικολούδη
  καΐ Γιώργο Σκαλΐδη, νά κύκλω
  σοι/ν τό σπΐτι τού δάσκαλον έ
  νώ αύτός δρισκόταν εξω άττ'
  τό σττίτι τοϋ παπά
  Ή κρούση των θυρών των
  διχ> σπιτιών εγινε ταυτόχρονα κι
  δταν άνοΐχτηκε ή π,ρωτη Ούρα
  τοΰ στπτιοί) τού παπά, μττήκε
  μέσα ό Πούλακας μέ πυροδολι
  σμούς ττού τόν δέχτηκαν άντιιτν
  ροδολισ,μοΐ μέ δρισιές στή σλα>
  δική
  Άπολαΰστε ένα πραγματικά
  μοντέρνο ταξίδι μέ τα ΑΙΚΒυδ Α3ΟΟ
  της Όλυμπιακης Άεροπορίας.
  "Απλετος χώρος γιά σας και τις
  άποσκευές σας. Λιγότερος θόρυβος.
  Πολυτέλεια. "Αν προσθέσετε
  και την Όλυμπιακή φιλοξενία,
  και την Ονεση ενός άποκλειστικά
  δικοΰ μας άεροσταθμοΰ στήν Άθήνα,
  |αε νεο στυΛ
  γιά τίς ό;μεσες άνταποκρίσεις σας
  έσωτερικοϋ-έξωτερικοΰ, £χετε 2να
  τελβίως διαφορετικό ταξίδι.
  Γιά δουλειά ^ γιά άναψυχή, ό έπι-
  βάτης μας, πρώτης ί] οικονομικάς θέ¬
  σεως, ίίχει μία άξέχαστη έμπειρία,
  είτε πετάει στό έσωτερικό, είτε πρός
  τα μεγάλα κέντρα της Εύρώπης.
  Ό Μελάς δλεττοντας τούς αν
  τρες τοΰ Σώματος νά άδρανοΰν
  δταν είφϊτασε έκεΐ κι αύτός τούς
  κατηγόρησε λέγοντας.
  «Τί κάνετε δρέ τταιδιά καΐ
  δέν κινεϊσθε; Θά μάς σκοτώσουν
  τόν καττετάν Γιάννη, οί Βούλγα
  ροι. Γρήγορα νά μπτεΐτε στό σττΐ
  τι κι δχι νά στέκεοτε αυτού,
  κρατώντας άμυνα»
  Καΐ σάν μηηήκαν μέσα εΤδαν τόν
  Πούλακα μέ τό πιστόλι στά χέ
  ρια τού, νά προτρέπει τούς άν
  βρώττους τοϋ σπτΐοΰ νά παραδο
  θοϋν γΐατΐ άλλιώς θά τούς ε-
  καιε δλους.Ό τταπάς^ πού στεκό
  ταν στό πάνω μέρος τής σκάλας
  τού σπιτιοΰ καΐ κρατοΰσε πιστό
  λι στά χέρια τού, δέν τολμούσε
  νά πυροδολήσει άλλά κάθε τόσο
  φώναζε: «Βοηθεία! Βοηθεία1».
  Παράλληλα δμως παρακαλοΰσε
  καΐ τό Βοεδόδα Κολλε πού φιλο
  ξενοΰσε, νά σκοτώσει τόν Πούλα
  κα
  Δέν τολμούσα διμως κανένας
  νά τό κάμει γιατΐ ό Πούλακας μ*
  ενα κατάλληλο έλιγ,μό πέτυχε
  νά σκοτώσει ενα Βούλγαρο κι ά
  φού άνέδηκε τή σκάλα άρχισε
  νά χτυττάει ιμέ την κάννη τοΰ π ι
  στΰλιοΰ τού τό κεφάλι τού τταττά
  'Εκεΐνη τή στιγ'μή άνέδαινε τή
  σκάλα τού στπτιοΰ κι ό Μελάς
  μΐέ τόν Μττάρμττα — Ανδρέα Δι
  τωσε δεύτερο Βούλγαρο άτττ' τή
  κώνυιμο, όπότε ό μέν Μελάς σκό
  Μτταρμπαντρέας δοήθησε τόν
  συιμΐμορΐα τού Κόλλε, ένώ ό
  Πούλακα νά δέσει τόν παπά
  Στό μεταξύ ό Πούλακας έ
  στειλε άνδρες τού νά πάνε καΐ
  στό σττιτι τού δασκάλου, γιά νά
  δοηθήσουν τούς Μπτολάνη, Νικο
  λούδη καΐ Σκαλίδη νά πιάσουν
  καΐ τό δάσκαλο, "Ωσττου δμως
  νά φτάσουν έκεΐ οί άνδρες τού,
  είδον τούς τρείς Κρητικούς νά
  τόν φέ,ρνουν δεμένο.
  Την ώρα δμως πού διαδραιμα
  τΐζονταν τα τταρατπ·άνω γεγονότα
  στήιν Περικοπή, κανένας άττ'
  τούς κατοικους τού δέν τόλμησε
  νά 6γεΐ εξω άπ' τό σπΐτι τού.
  "Ετσι, οί δύο έκεΐνοι δασανιστές
  τού 'Ελληνιικού στοιχεΐου παπάς
  καΐ δάσκαλος όδηγήθηκαν στό
  Βΐτσι, γιά νά άνακ.ριθούν. Έκεΐ
  νοι έκληταρούσαν τούς Άρχη-
  γούς νά μή τούς σκοτώσουν δι
  νοντας την Οπόσχεση πώς μττο-^
  ροΰσαν νά μετρήσουν 500 χρυ
  σές λϊρες γιά τή διασώση τους
  πού τίς διεθετε τό Βουλγαρικό
  Κοιμιτάτο.
  ΟΙ Άρχηι/Οι δμως χωρίς νά
  συγκινηβοΰν αττ' τίς παρακλή-
  σεις τους, οΰτε καΐ νά δελεα-
  στοΰν άττ' τή χρηματική τους
  προσφορά, εττραξαν ότι έπέδαλε
  τό 'Εθνικό συμφέρον.
  Πολύ σιωττηλός, άλλά καΐ
  σκετττικός ήταν ό Παΰλος Με
  >άς την παραμονή τού θανάτου
  τού, πού πορευόταν στή Σιάτι
  στα. Μειδιοϋσε λΐγο μόνο, δταν
  στήν πορεΐα τού άκουε διάφορες
  εύθυμολογίες αττ' τούς άνδρες
  των Σωμάτων πού δάδιζαν. Ή
  καρδιά τού ήταν πληιμμιυρισμέ
  άττό έθνικούς ττόθους καΐ ή
  ψυχή τού φτερούγιζε σέ ψηλά ί
  δανικά. Κι ένώ δάδιζε δΐττλα άπτ'
  τό Γιάννη Πούλακα, άκούστηκε
  νά λέγει:
  «.. Θά ήθελα κοπτετάν Γιάννη
  νά πεθάνω έδώ στά Μακεδονικά
  χώιματα, άλλά βά εΤχα την πάρη
  γορη άπαίΓτηση πού θά μ' εκα
  μνε νά χαϊρομαι μέσα στά κρύα
  σκοτάδια τού θανάτου καΐ πώς
  τό παράδειγμά μου θά συντελέ
  σει ώστε νά λιώσουν οί πάγοι
  ττου πλακώνουν τίς καρδιές των
  άναισθήτων έκεΐ κάτω στήν έ
  λειο&ερη 'Ελλάδα, γιά νάρθουν
  κι αύτοι έδώ στή δοξασμένη τού
  τη χωρα των τροπαιοφόρων δα
  σιλιάδων τής Αρχαιότητάς. Καΐ
  τότε καττετάν Γιάννη, νά έρθει
  τό άγαττητό μου παιδι, ό Μΐκης
  ττού θά είναι λεβέντης καΐ άν-
  δρεΐος, γιά νά ζητήσει τόν τάφο
  τού άτυχου ττατέρα τού νά ρϊ-
  ξει λουλούδια ν' άνάψει ενα κε
  ράκι καΐ τή φτωχική κανδήλα...»
  Καΐ σάν έφτασαν στή Σιάτι-
  στα, σ' αυτή παράδωσε τό πνεΰ
  μα τού ό 'Εθνομάρτυρας Μελόος
  στΐς 13 Όκτωδρΐου 1904
  Τή μερά διμως πού σκοτώθηκε
  ό Μελάς, ό Πούλακας μέ τα
  Σκαλΐδη καΐ τό Βαγγέλη Νικο-
  λοΰδη, δρΐσκονταν στό Βίτσι.
  Ό Μούχταρης (Πρόεδρος) τής
  Σιάτιστας έχοντος μαζϊ τού τόν
  παπτά, τό δάσκαλο καΐ λΐγους
  ττρούχοντες τού χωρίου, πήγαν
  στό ληιμέρι τού Πούλακα νά συ
  νεννοηθοΰν πώς νά ένεργήσουν
  γιά την ταφή τοΰ μεγάλου νέ
  κροΰ, πού σκοτώβηκε στό χωριό
  τους.
  Ό Πούλακας πού τούς δεχτή
  κε φιλόφρονα σάν άκουσε γιά
  ττοιό σκοπό έκεΐνοι τόν έττεσκέ
  φτηκαν, εΤπε:
  ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΗ... ΦΕΡΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
  Ο ΑΝΗΡ... ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ ΤΑ ΤΟΥ «...
  Η πρωθυπουργόν της Αγγλίας
  κυρϊα θάτσερ, λόγω αξιώματος,
  είναι μιά από τίς λίγες γυναίκες
  των αστικών χωρώ^, πού αλλα-
  ζει τό σχετικό άρθρο τού αστι-
  κου νόμου πού λέει (ή μάλλον
  έλίγε) ότι: «ο ανήρ φέρει τα βά-
  ρη τού γάμου καί η γυνή επιμε-
  λςϊται τα τού οίκου>>.
  Ετσι, όπως βλέπετε στή φυ
  τογραφία, ο καυμένος ο κύριος
  θάτσερ, σύζυγος πρωθυπουρ-
  γού (καί άχι... διδασκαλισης ό¬
  πως λέγανε σέ μάς παλιότερυ).
  μέσα στά άλλα τού... υψηλά κα-
  θήκοντα, είναι νά σερβίρει καΐ
  τό τσάι.
  Καί γιατϊ άχι δηλαδή, α φού
  η δημοκρατικήν Αγγλία εχει τό
  μέγα προνόμιο νά διαθέτει γυ-
  ναίκα Βασίλισσα, γυναϊκα Πρωθυ
  πουργό καί αρκετές άλλες επίλε
  χτες γυναίκες σέ υψηλές θέσει<, τόσο, πού καμμιά φορά (έτσι τουλάχιστον φημολογείται) καί μερικοί Άγγλοι «άνδρες» νά φέ- ρονται κάπως «γυναικεία»!... «Νά πάμε ά—όψε νά τόν ττά ρουμε κι δσοι άττό μάς άττσμεΐ νούν» "Ενας διμως άττ' τούς ττρούχο ντες τής Σιάτιστας πού τόν ά κουσέ εΤπε: «Τό μόνο πού πρέπει νά κά νουμε είναι, νά πάρουμε μόνο τό κεφάλι τού καΐ νά τό θάψου με "Οταν δμως δαιτυιττώθηκε επι φυλάξη πώς νά παρθεΐ τό κεφά λι, ττήρε τό λόγο ό παπάς πού εΤπε: (Συνεχΐζεται) ■■■■■■■■■■■■■Ι ΕΚΕΪΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ "Ενας ύπεραιωνόβιος πέθανε σέ ήλικϊα 101 έτών καΐ κηδεύ τηκε στό χωριό Ξιδάς — Πεδιά δος, την περασμένη Δευτέρα 8 Δεκεμβριού 19ΐ8Ο.*Ηταν ό Εύαγ γελος Γεωργΐου Φραγκιαδάκης συνταξιοΰχος δάσκαλος, γεννηιμέ νος στό μετόχι Τοϊχος Καστα μονΐτσας. Στήν ζωή τού δέν εκα με μεγάλα ττράιγιματα, μά μέ δ σα έκαμε, έστω καΐ μικρά, έ κράτησε τόν τΐτλο τού ΔΑΣΚΑ ΛΟΥ σ' δλη τή ζωή τού, άλλά κα! τώρα πού πέθανε, γιά τό χωριό πέθανε ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ) πού άν καΐ οπτό τό 1935 έτταψε νά διδάσκει στό σχολειό, έδΐδα σκε την κοινωνΐα μέ τό παράδει γμα τού καΐ τόν τρόατο ζωής τής οικογενείας ττού εδημιούργησε. Καϊ εδημιούργησε μιά μεγάλη οί κογένεια όπτό 9 παιδία, 17 έγ γόνια καΐ 23 δισέγγονα πού θαυ μάσια μιττορούν νά προδάλλον ται σάν παράδιεγΐμα. Κα! εξω άίΐτό τό σχολειό είχεν άναπτύξει θραστηιριόηητα, έττοικοδομητική καί σάν ένοριακός έττΐτροπος κα! σάν μέλος συνεταιρισμοΰ καί σάν κάτοικος τού χωρίου άκόιμη, άΐφήκε άνεξϊτηλα τα Τχνη στόν τάπο πού ττέρασε. Μέ αλλα λό για, σάν Δάσκαλος, σάν Οίκογε νειάρχης καΐ σάν πολίτης ΕΓΕ ΜΙΖΕ τή θέση πού κατεΐχε. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα ττού τόν σκέητασε καΐ άς μεΐνεΐ αίώνΐα ή μνήμη τού γιά νά τόν φέ,ρνουν σάν παράδειγμά οί μεταγενέστε ροι. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Έβανς 83 — Τηλ. 242-040 ■■■■■■■■■■■■■"■■ ΙΗπΙΗΗΙΒΗΗ ■ ■■■----■■■■■■■■■■■ΕΙίΙΒΐεΙΒΒ Α3ΟΟ Β» Ο Π Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΤΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΣΑΣ ΤΟ ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΡΚΕ58 7ΗΜΕΡΟ ΠΑΡΙΣΙ 23)12-29)12 8ΗΜΕΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 23)12" 30)12 (ΚΑΊ ΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ - ΑΣΣΟΥΑΝ) ΠΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΠΑ ΧΡΙ- ΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙ ΑΛΕΞ ΑΜ Ε ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ... ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΝΟΙΑ ΕΧΡΗΕ88 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΙΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΗΛ. 285-576 ■■■■■■■Ι !■■■■■■■■ΗΒΙ η ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙ ΟΝΕΣ η Κυκλοφορούν οέ λίγο ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟ ΑΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΡΑΦΟΥΝ: 30 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ). ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 4 ΤΗΛ. 289-930 ~ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ***
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ' |__
  πουπρινμε^χωμα κου
  ερροξουν οιολ^λοι τζο ΟΌΟμα
  προλσβη να πει εοεω κ αι μια
  ουλλσβπ 6]κι-ι'τ;οο
  ΗΘΕΙΑ
  Ι
  ι
  9
  Ι
  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 -
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Κ23
  ■. '_
  Η ΚΥΒΕΡΙΛΙΗΣΗ
  ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΘΗ,
  ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Κάνοντας μονόπλευρα μνημόουνα γιά τον έμφύλιο
  Κανείς προοδευτικάς φορέας τής πόλης μας δέν λαμβάνει μέ-
  ρος στά μνημόσυνα γιά τα Θύματα τής «κομμουνιστικής κατά
  τού έθνους επιβουλής» πού οργανωνει η Νομαρχία. Ο Δήμος, οί
  βουλευτάς τού ΠΑΣΟΚ, όπως καί άλλοι φορεϊς επέστρεψεν τίς
  προσκληθείς.
  Σχετικά μέ τό θέμα δημοσιεύουμε μιά επιστολή τού βουλευτη
  τού ΠΑΣΟΚ θανάσπ Σκουλα καϊ ένα τηλεγράφημα τού βουλευτη
  τού ΠΑΣΟΚ Κώστα Ασλάνη πρό ί τόν Νομάρχη Ηρακλείου.
  Πρός
  Τόν κ. Νομάρχη Ηρακλείου
  Κύριε Νομάρχη,
  'Ελαβα την οπό 9 Δεκεμβρη
  1980 πρόσκλησή σας, γιά να πα-
  ραστώ στήν τελεση μνημοσύνου
  «πρός απότιση φόρου τιμής στά
  θύματα τής κομμουνιστικής κατά
  τού Έθνους επιβουλής».
  Κύριε Νομάρχη,
  Διαπορώ γιά τή συνεχιζομένη
  τακτική τής Κυβέρνησης. Τυμ-
  βωρύχους τού μίσους προσπα-
  θεί νά νεκραναστήσει με τίς γι-
  ορτές μίσους, που διοργανώνει,
  με πρόσχημα το «μνημόσυνο»,
  την μακάβρια καϊ παρωχημένη
  εποχη τού εμφυλιου πολέμου.
  "ΚΛΑΤΑΡΙΣΜΑ,, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ριστεράς, πού, όπως είπε, τα
  νηθίζει κάτι τέτοια».
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1 * ΤΟ ΚΑΚΟ πήρε μεγαλύτερες δια
  στάσεις, καθότι η «σύμβαση» μέ
  τούς Βιομηχάνους από τούς ο-
  ποϊους ο κ. Δήμαρχος είχε προ-
  μηθευτεί τόν οδοστρωτήρα, δέν
  προέβλεπε την περίπτωσις., ρε-
  ζέρβας.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ όμως Συμβού-
  λιο, στήν πρόσφατή τού συνεδρί
  αση, μετά από διεξοδικές ανακρϊ
  σεις, επέβαλε στόν κ. Δήμαρχο
  ηθικές κυρωσεις, ενώ π όλη υπό-|
  θέση θά παραπεμφθή σύντομα|
  σέ «Λα'ι'κό Δικαστήριο»... διά τα ί
  περαιτέρω. {< ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΓΛΩΣΣΑ, ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΘΕΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ. ΝΑ ΓΙΑΤΙ, στίς... συμβάσει γε- νικά καϊ ειδικά μέ τούς βιομηχά- χάνους, πρέπει νά δίδεται περισ- σότερη προσοχή. ΑΝΤΕ τώρα, ο κα υμένος ο κ. Δήμαρχος, χωρίς «ρεζέρβα» καί χωρίς «βουλκανιζατέρ» νά δού- με πώς θά αντιμετωπίσει τέτοιο ακλατάρισμα», γιά νά συνεχϊσει τίς δημοτικές τού δραστηριότη- τες. ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, μεταδίδομε (μέ κάθε επιφύλαξη όμως την πληροφορία ότι ο οδοστρωτή- ρος ήταν... ρωσικής προελεύσε¬ ως, γεγονός πού άν είναι αλη- θίς, δεϊχνει καταφάνερα ότι ο κ. Δήμαρχος έχει δίκηο καϊ ότι πρά γματι πρόκειται περϊ... κομμου- νιστΐκού δάχτυλου. ΑΝ ΔΕΝ είναι έτσι, πρόκειται πε ρί απλού... δάχτυλου. Δάχτυ¬ λου πάντως καί μάλιστα, αρκε- τά... χοντρού. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΓΚΗ ΥΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΠΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤίΚΕΣ ΕΥΧΕΣ, ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗίνΐΙΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 280-291 Ή ΣΤΟ 230-386 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1: ■ ■ ~-ν δϋΡΕΚ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΛΟΜΑΔΟΣ ΜΙΝΕΡΒΙΝΗ 5Ό0 ΟΚ δρχ· 103 2. Κουραμπιέδες αμυγδάλου πακ. 1 κιλό 140 3. ΒΚΑΝΟΥ νΒΙ55Α 5 αστέρων 170 4. ΡΑΒΙΝΕ υρ Μύλων Αγ. Γτωργίου 16,80 5. Κύβοι ΚΝΟΗΒ 6 λίτρων 29,50 6. Παιδικά παπουτσάκια μέ καλτσάκι 175 7. Σαπούνι Ι_υχ μεγάλο μέγεθος 18,50 8. Σαμπουάν ίΟΟΚΥ — Ι_ΟΟΚ 100 ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ 1. Λεωφ. Καλοκαιρινού αρ. 185 τηλ. 282.774 2. Λεωφ. 62 Μαρτύρων αρ. 56 τηλ. 283.327 3. Λεωφ. Ικάρου αρ. 72 τηλ. 242.346 ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ Ποία σκοπιμότητα εξυπηρετεί; Βοηθόει μήπως τή Δημοκρα- τία η εξυπηρετεί τα εθνικά συμ- μεροντα η αναζωπύρωση τού διχασμου; Ή μήπως η παράτα- ξη πού επικράτησε στόν εμφύ- λιο καί πού έχει νά επιδείξει στίς ταξεις της καί συνεργάτες τού Γερμανικού φασισμού πι- στεύει ότι θά βρεϊ «δικαιώση» των πράξεων καί των προδοσι- ών της; Γιατί δέν μάς λέει ποτέ τίπο- τα γιά τούς ταγματασφαλίτες, κουκουλοφόρους προδότες; Γιατί δέν μάς λέει ποτέ τίπο- τα γιά τα Αγγλοαμερικανικά ι- μπεριαλιστικά σχέδια, πού άνα- ψαν τή φωτία τού Εμφυλιου; Γιατί δέν μάς λέει ποτέ τίπο- τα για το τρομοκρατικό όργιο τής Μεταβαρκιζιανής περιόδου, πού εξώθησε τα πράγματα στον εμφύλιο σπαραγμό; Καί γιά νά πάμε λίγο πιό πα- λιά. Γιατί δέν μας λέει τίποτα γιά το ποιές δυνάμεις φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη, ποιές οδη- γούσαν τίς κινητές γκιγιοτίνες α πό χωριό σέ χωριό καί αποκεφά- λιζαν αγωνιστές τού "21; Καί σήμερα μετά την παράδο- ση τού λαού μας στό οτρατιω- τικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, η Κυβερ νηση θά μας εμπλέξει στά επικίν δυνα παιγνίδια τού Ιμπεριαλι- σμού, μέ ανυπολόγιστες επιπτώ σεις πάνω στήν ειρήνη τού τό- που καί τής περιοχής μας, πάνω στήν ευημερία τού Λαού μας. Γιατί επιτρέπει η Κυβέρνηση, στό στρατιωτικοβιομηχανικό πλέγμα τού δυτικού κόσμου καί στίς μυστικές υπηρεσίες των κα πταλιστών, νά συνεδριάζουν στο Ελληνπ ο εδαφος καί νά υπο δεικνύουν τρόπους καί συστή- ματα επίθεσης κατά των εργαζο μενων καί των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Λαών τής πε¬ ριοχής, τρόπους αντιμετώπισης των εργατικών αγώνων; Γιατί επιτρέπει στο έδαφός μας νά αναπτύσσονται θέματα όπως: «Άνθρωποι καί ανησυχί- ες, που οτρέφονται εναντίον τού συστηματος τού κεφαλαί- ου»; Γιατί καί μέ ποιό ηθικό έρι- σμα κλείνει την πόρτα τού επα- ναπατρισμού στους πολιτικους πρόσφυγες; Κύριε Νομάρχη, Άν πρέπει νά θυμόμαστε κάτι απο τόν εμφύλιο, αυτό είναι, ο ρόλος τού Αγγλοαμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. 'Ενα ρόλο, πού τουλάχιστον συνειδητά, δέν πρέ πει νά τόν αφήνουμε νά παίξει. θωράκιση τής Δημοκρατίας καί εξυπηρετήση των εθνικών μας συμφεροντων αποτελούν η εθνκη ομοιμυχία καί η ομαλότη- τα τής πολιτικής μας ζωής. Τό μίσος έχει μέσα τού τό σπέρμα της φθοράς, τής διάλυ- σης, της καταστροφής. Καί ο Ελληνικάς Λαός δέν θά επιτρέψει την νεκρανάστασή τού. Η Κυβέρνηση όμως τής Δεξιάς διοργανώνει «γιορτές καί μνημό συνα μισους». Καί προκαλεί την Ιστορία. Καί την προκαλεί δι- πλά. Καί γιατί συνεχίξει νά επι- μένει στό ιστορικό ψέμα καί για τί αδιαφορεί γιά τίς συνέπειες τής τακτικής της. Ανοίγει τάφους, μνημονεύει τό μίσος. Ο λαος όμως θέλει νά ξεχάσει τα παλιά μίση. Κι οί δυό πλευρές τού εμφυλιου πολέμου. Γιατί κι οί δυο έχουν νεκρούς. κι οί δυο υπόφεραν απο τόν έμ φύλιο σπαραγμό. θυμάται όμως, ο Λαός, — καί πρέπει να θυμάται — την αιτία αυτής τής τραγωδίας. Φυ- λάει την πικρή αυτή εμπειρία γιά να ξέρει. Καί δέν θά ξαναπέ- σει στήν παγίδα, σέ πείσμα των ξένων, πού μάς θέλουν διαιρεμέ νους, σέ πείσμα των Ηρωδιάδων τού Μίσους. Στό «δώστε μας οπλα να «πό λεμήσουμε» αντιπαραθέτει την δική τού κραυγή «δώστε μας α- γάπη καί ισοπολιτεια για να χτί- σουμε ενωμενοι το μελλον τής πατρίδος μας». Κύριε Νομάρχη, Καλεσμενος σάν βουλευτής να μετασχω στα «μνημόσυνα τού μίσους» δεν θά τό κάνω. Πστευοντας ότι εκφράζω την αληθινή βούληση τού εντολέα λαού, ΑΡΝΟΥΜΑΙ νά υποβαθμίσω το μεγάλο αξίωμα πού μού έδω σε καί νά μετατραπώ σε τυμβω- ρύχο τού μίσους. Ηράκλειο 13 Δεκεμβρη 1980 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Βουλευτής Ηρακλείου __Φ__ ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΑΣΛΑΝΗ Πρός Τόν κ. Νομάρχην Ηρακλείου Κύρε Νομάρχη επστρέφω την πρόσκλησή σας γιά το μνημόσυ νο τής Κυριακής καί αρνούμαι να συμμετάσχω σέ μιά ανίερη προσπαθεία αναζωπύρωσης πο¬ λιτικών παθών ΣΤΟΠ Η μονό- πλευρη εκτίμηση των γεγονό- των τού εμφυλιου πολέμου εί¬ ναι απαράδεκτη πλαστογράφη- ση τής Ιστορίας ΣΤΟΠ Ο Εμφύ λιοςλιος πόλεμος ήταν μιά κατά ρα γιά όλο τό 'Εθνος πού έγινε μέ την ανάμιξή καί καθοδήγηση ξενων εξαρτητών τής χώρας, γε¬ γονός πού πρέπει νά αποφεύ- γωμε γιά τό παρόν καί τό μέλ- λον, όταν τόσο έχομε ανάγκη την εθνική συμφιλίωση καί ενό- τητα μέ τιμή. ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ Βουλευτής Ηρακλείου = ΣΠΙΘΕΣΙ ■ ■?■■■■■ !■■■■■ ΟΙ ΑΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΙ ΜΠΟΡΕΙ, ΑΘΕΟΙ ΝΑ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ. ΜΠΟΡΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ. Μ. Χ. ΟΣΟΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, (ΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥκ. ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ), ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ: ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΟΥΝΕ ΤΕΤΟΙΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΦΕΤΦΑΔΕΣ. Κί ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΠΩΣ ΛΕΝ, ΖΩΗ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΑΛΛΗ, ΑΥΤΟΙ ΠΑΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝΕ ΝΑΧΟΥΝ ΚΟΙΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ; ;; Μ. Χ. Άπό τόν Δημήτρη Γεωργακόπουλου ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ,, ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ Ό γνωστός άπό τα δημο ληλος, άπό τό κατεστημένο αύτοι. Αύτά πού 8καναν σέ λείψη καί την άδιαφορία- σιεύματα τοϋ ΆΟηνα'κοΰ όταν εκτελεί τα καθήκοντά μενά δέν δχουν καμμιά ά Γιά νά διορθωθεϊ ή άστυ άλλά θά Τύπου Άστυφύλακας Δη¬ μήτρης Γεωργακόπουλος/ (πού άποτάχθηκε ήδη, έπει δή μέ τό νά συμμετέχει μέ τόν Λαό στόν έορτασμό τοΰ Πολυτεχνείου, νά έκφρά ζει τή γνώμη χου ελευθέρα καί νά θέλει νά όργανώσει «Έπιτροπή Δημοκρατικοΰ Άγώνα Άστυφυλάκων» κρΐ θηκε άποταχτέος) κυκλοφό ρησε £να μικρά 6ι6λιαράκΐ πού λέει δμως πολλά καί σο6αρά (πράγματα· Ό θαρραλέος αύτός "Ελ ληνας Άστυφύλακας/ κα- ταγγέλλει συγκεκριμένες πράξεις άνωτέραη' καί άνω τάτων αξιωματικών τής Ά¬ στυ νομίας, πράξεις βίας συ γκεκριμένων συναδέλφων τού καί γενικά στό πρωτότυ πό καί έντυπωσιακό αύτό «κατηγσρώ» τού, δίνει μέ ντοκουμέντα καί ύπηρεσια- κά έγγραφα πού παραθέτει μιά ζοφερή είκόνα πού δή μιουργοΰν 2να μέρος των ύπηρετούντων στά Σώματα "Ασφαλείας Ό κ· Γεωργακόπουλος/ τελειώνει τό μικρό 6ι6λια ράκι — κατηγορώ, μέ μιά άναφορά πρός τόν άναγνώ στη, λέγσντας: «Άγαιπητέ άναγνώστη/ αυτή ή ίστορία πού διάβα- σες είναι πέρα γιά πέρα ά ληθινή- Τα έγγραφα καί τα στοιχεϊα στά παρουσΐα- σα γιά νά δεϊς τι μπορ,εϊ νά τού κατά συνείδηση καί ένας πολίτης πού μπλεχτεί στίς σκσπιμότητες ■πού είναι «άνώτερες» της- λογικής καί τοθ δίκαιου- Στήν ύπόθεση τοΰ Νέου μπορεΐτε νά ταυτΐσετε καί τόν δικό σας έαυτό αν κάπο τε α.δΐκα κατηγορηθήκατε καίφυλακισθήκατε καί ξέ- ρω δτι είστε έκατοντάδες ξία μπροστά σέ δλλα πού εχουν κάνει σέ αλλους συ ναδέλφους μου/ δπως τοΰ Νίκου Άγγελόπουλου, τοΰ Γιώργου Σπέντζου, τοθ Φώ τη Κουτσογιάννη, τοΰ Κώ στα Στρεβίνα, τοΰ Χρονό πουλου καί αλλων· "Οπως τοΰ μακαρίτη Γιάννη Που λημενέα πού πέθανε στά 22 τού χρόνια στήν έγκατά νομία, χρειάζεται δλοι οί πολίτες νά καταγγέλουν δ» τι παράνομο διαπιστώνουν άπό αυτή. Μόνο μέ τόν τρί>
  πό αύτό θά άλλάξουμε τόν
  Έλληνικό Λαό άπό την κα
  ταπίεση πού γίνεται στό 6
  νομα τής Δημοκρατίας·
  Πρέιπει καί έιπιβάλλεται ό
  Λαός μας νά κα,τεθεΐ άπό
  τό σταυρό τού μαρτυρΐου»·
  ΑΜΕΡΙΚΗ: ΚΡΙΣΗ "Ν ΠΑΡΛΚΜΗ
  Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΚΑΧΕΞΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΧΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΗΠΑ
  2ο
  Κα' σ' αυτή την 8
  χι καλή κατάσταση ή~ρθαν
  νά συσωρ,ευτοΰν, ή πτώση
  τοΰ σαχΐκοΰ καθετώτος, ή
  ύπόθεση των όμήρων τής
  Τεχεράνης, ή παταγώδης
  άποτυχία της ψευτο — έ
  ιπέμβαοης σωτηρίας των ό
  μήρων στό Ίράν, άκόμη
  καί οί δροι πού τό Ίράν ε
  θεσε στίς ΗιΠΑ
  "Ενα έπίσης χεαρότερο
  δεδομένο δτι ό πόλεμος Ί
  ράν, Ίρακ θυμίζει στόν
  μέσο Άχιερικανό δτι έξαρ
  ταται άπό τό πετρέλαιο, έ
  νώ ό πληθωίρισμός (14
  ο)ο) τοΰ ύποβιβάζει συνε
  χώς τό βιοτικό τού έπίπε
  δο· Π&ρισσοτεριο τώρα μέ
  πάθει 2να δημόσιος ύπάλ- μέ την κατάκτηση τής 'Αμε
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ. ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1
  ροΰν νά κρατοΰν τό μέτωΐπο ψηλά καί στό στιβαρό-
  τους χέρι τό περήφανο λάβαρο τής Δημοκρατίας/ μέσα
  στόν άσφυκτιχό κλοιό μιας άργυρώνητης άποσιώπη-
  σης τής ήρωικης των στάσης/ κάτω άπό τίς κίτρινες εί
  ρωνεΐες Γροικύλων ύμνητών κάθε τυραννίας( μεθό-
  δευτών κάθιε άτιμίας/ όργανωτών κάθε έθνικής μειοδο-
  σας καί άτίμων έραστών μιάς ρ€υστοιποιούμενης δη¬
  μοκρατίας».
  ΕΙΝΑΙ ατράγματι 6αρύ τό λάβαρο των ίδεών κα' ή
  «πόλις» των άτπόρθητη! Βαρύτερο άπ' δλο τό χρυσάφι
  δλων των Δαρείων·
  ΣΕΙΣ/ οί Νέοΐ/ πιστέψτε! "Ενα ποτήρι Λ^ερό δέν £χω
  πιεϊ μαζ' τους- Οδτε ποΰ μένουν γνωρίζω· "Εμαθα δ¬
  μως νά μετρώ οωστά τούς ίίντρες πού σέβονται τα λό
  γο τους. Γιατί δποιος τόν λόγο τού δέν τιμα, δέν 'έ
  χει πιά τίποτα νά χάσει. Κι δταν ό λόγος δίνεται σ' 2να
  λαό τόσες φορές προδομένθ/ ή άθέτησή τού εϊναι άτι-
  μία αίώνια-
  ΘΑ μέ άδικοΰσε έκεϊνος πού θά ύπέθετε δτι συνθέτω
  έγκώμια διθυραμβικά, τριών ιπροσωτπκοτήτων- "Οχι»
  δέν μ' ένδιαφέρουν τα πρόσωιπα· Τιμώι καί ύπολήπτο
  μαι τις ίδέες καί τα ίδανικά πού ένέπνευσε στόν 'Ελ
  ληνικό λαό ό μέγας ηγέτης καί γεννήτορας τής παρα
  τάξεως των- ίδανικά πού άΊπλωοαν την γαλανόλευκη
  άπό τίς ύπώρειες τοΰ Παρνασσοΰ- στά πάνσεπτα σκα
  λοπάτια τής Άγιάς Σοφίας!
  ΟΧΙ, δέν έγκωμιάζω πρόσωπα· "Αν κατά κεΐ οτόχευα
  θά ίστελνα τή γραφιή μου πεσκέοι στούς κρατοΰντες
  την έξουσΐα ήχ στούς πρός αυτήν όδεύοντας. Έγκωμι¬
  άζω την άρετή καί τό ήθος, την συνεπεία καί την αύ-
  ταπάρνηο?η, την λεθεντιά καί ήν άνιδιοτέλεια, την κοι
  νωνική αγωγή καί την έντιμότητα/ την πίστη στό λαό
  καί στή Δημοκατία^ τίς άνθρώπινες άξίες καί τόν πα-
  τριωτισμό- "Οχι, διΐ,ν μέ συγκινοΰν τα πρόσαϊπα· Μέ
  καίει ή μοίρα τής γής μου καί τό μέλλον τοΰ τόπου-
  Γιατί είναι ό τόττος ό ττλουσιώτερος τής Εύρώπης καί
  τόν όρέγονται πολλά σαγόνια! Καί γνωρίζω, δσο κα
  νείς αλλος στήν Οίκουμένη, πόσο δύσκολο είναι νά
  δημοπρατη'θεΐ τούτη ή πατρίδα έφ' όσον στέκεται όρθός
  έ'στω κΓ ?-νας "Ελληνας άληθινός/ τό Λαό νά φωτίζει-
  Ή πολιτευομένη 'Ελλάδα εχει σήμερα τουλάχιστον
  τρεΐο!
  ΚΙ Ο ΛΑΟΣ, πού δύσκολα λαθεύει, πάντα δικαιώνει
  τούς έντίμους!
  Κ. Δ·
  ^ Βαθειά πηγάδια στά έγκατα των πύργων των φεουδαρχών ό-
  που έρριχναν ζωντανούς εκείνους που ήθελαν νά εξαφανίσουν. Πα-
  ραγωγο τού γαλλικού ρήματος «ουμπλιέ»: ξεχνώ.
  ρικανικής άγορδς άπό ξέ
  νες πολυεθνικές καί ξένα
  προιόντα είχε την πικρά
  εμπειρία ό μέσος πολίτης
  νά μάθει δτι οί μαθητές γί
  νονται πολλές (ρορές καλύ
  τεροι άπό τούς δασκάλους
  Τό γεγονός τοΰ 20οΰ αί
  ώνα θά είναι ή μεγάλη έπα
  νάσταση των θεσμώιν πού
  θά πραγματοποιηθεΐ στίς
  Ήνιυμένες Πολιτεϊες. Δέν
  μπορεϊ παρά μόνο έικεϊ νά
  γίνει. "Ηδη μάλιστα αρχι
  σε νά έκτυλίσσεται. Στόν
  ύπόλοιπο κόσμο δμως δέν
  θά έζαπλωθεΐ παρά μόνο
  αν πετύχει .τίς ΗΠΑ· Μό
  νόν δταν γκρεμιστοΰν οΐ
  βάσεις τοΰ διεθνοΰς Καπι
  ταλισμοΰ καί ό ύδροκεορολι
  σμός τοΰ άμερικανικοΰ κε
  φαλαίου πάφει νά δυνα
  στεύει τούς άνά την γή
  συμμάχους
  Τότε θά δοθεϊ ή εύκαι
  Ριία ώιστε οί δημοκρατικοΐ
  θεσμοί νά έζαπλωθοΰν πε
  ρισσότερο καί ό ρόλος τής
  δημοκρατίας νά γίνει ση
  μαίνων καί βαρυσήμαντος
  πιά, στά διεθ"νη γεγονότα
  γιατί ή συνεπεία των δη/μο
  κρατικών θεσμών είναι ή ά
  νάπτυξη ενός άμοιβαίου σε
  βασμοΰ μεταξύ των κρο.
  τής γής.
  Σκόπιμο είναι, νά δεί κα
  νείς, σιν ίσχύει σήμερα σέ
  τόσο μεγάλη κλίμακα δΉως
  πρίν, ή άμερικανΐκή έπιρ-
  ροή στά ιπαγκόσμΐα πράγμα
  τα καί άκόμη άν ό συνεχώς
  καταγγελόμενος στήν χώ-
  ρα μας άμερικανΐκός ήγε-
  μονισμός βρίσκεται στό επί
  πεδο πού θέλουν νά τόν
  6λέ.πουν δσοι ^χουν έναρ-
  μονίσει τα συμσ>έροντα
  τους μέ αυτόν·
  Μιά όγκώδης μελέτη τοΰ
  Κέντρ,ου Προοπτικών Μελε
  των καί Διεθνών Πληροφο
  ριών (ΟΕΡΙΙ) γράφεΐ: «ή
  άμερικανική οΐκονομΐα π«-
  σχει άιπό γρίττπη- Καί αύτό
  όφείλεται σέ πληθώρα διαρ
  θρωτικών γεγονότων τα ό-
  ποϊα θά όποτελοΰσε τερά-
  στιο οφάλμα νά τα έρ/μη-
  νεύσει κανείς μονοσήμαντα
  καί μονόπλευρα.
  (Συνεχίζεται)
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελιδα 1
  νούν κι άλλοι φίλοι εδώ καί γενι-
  κά ολόκληρος ο Ελληνικάς Σύλ-
  λογος τού Τρέλλεμποργκ. Πάλι
  μέ πολλά χαιρετίσματα καί πα-
  μπολλες ευχές γιά την καλυτέρε-
  ψη τής υγείας τού Μάνου, από
  τή Σουηδϊα, Γιώργος Κολλημέ-
  νος».
  Τό δεύτερο δείγμα είναι τό
  τηλεγράφημα με αριθμο 3328)
  2154 τής 4 Δεκεμβριού 1980,
  πού έχει ως εξής:
  «Μανόλην Χαριτόκην, Αιγί-
  νης 18, Αθηνά: Μάνο, συγχαρη
  τήρια πού δικαιώθηκες. Συνέχι-
  σε νά κυρήττεις την Αλήθεια. Εύ
  γε για το βιβλϊο σου. Μέ δημο-
  κρατικη αγάπη. Ελληνικάς Σύλ-
  λογος Τρέλλεμποργκ, Πρόεδρος
  Γεώργιος Κολλημένος, Αλμογ-
  κεβάγκεν 7, Τρέλλεμποργκ, Σου
  ηδίας».
  Αξίζει νά σημειιοθεί ότι ο πά
  ραπάνω Σύλλογος, πού αποτελεΐ-
  ται από προοδευτικά στοιχεία,
  είναι" ο πρώτος Σύλλογος τής
  Σουηδίας, πού άρχισε την αντι-
  δικτατορική δράση κατά τής
  χούντας τό 1967 καί πού βοή-
  θήσε ουσιαστικά τόν Ανδρέα Πά
  πανδρέου καί τούς άλλους πού
  έκαναν αργότερα τό γνωστό α-
  γώνα, τόν οποίο τόσο βοήθησε
  π Σουηδία καί οί 'Ελληνες πού
  διαμένουν σ' αυτήν.
  Μέχρι σήμερα ο παραπάνω
  Σύλλογος συνεχίζει νά βρίσκεται
  σε χέρια προοδευτικών στοιχεί-
  ων, μελών τού ΠΑΚ, τα οποία
  πρόσκεινται πρός τό ΠΑΣΟΚ
  καί γενικά τα προοδευτικά κόμ-
  ματα, αποτελεί δέ ένα επίλεκτο
  μέλος τής τόσο δυναμικής Ομο-
  σπονδίας Ελληνικών Σωματείων
  τής Σουηδίας, πού εδρεύει στήν
  Στοκχόλμη.
  Οί συνεργάτες τού Μάνου
  Χαρή καί η σημερινή διεύθυνση
  τής «Αληθείας», συγχαίρει τούς
  παραπάνω φίλους καί τούς ευ-
  χαριστεί γιά τό θερμό τους εν¬
  διαφέρον, γνωρίζοντας τους ότι
  ο Μάνος έτυχε αναλόγου ενδια-
  φέροντος καί στή Βιέννη, από
  αλλους φίλους 'Ελληνες εγκατε-
  στημένους στήν Αυστρία, οί ο-
  ποίοι τόν εμπιστεύτηκαν στά
  χέρια μιάς διακεκριμένης για-
  τρού, τής κ. Γκέρντας Τσάινερ,
  ειδικής επιστήμονος, τής περιο¬
  χής Ροντάουν — Πέρχτολντσν-
  τορφ, τής Βιέννης.
  ΜΙΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ... "ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
  ΟΑΟΙ ΣΑΣ!
  Κυκλοφορ£ϊ την έρχόμει/η δδομάδα:
  ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΜΙΝΒΐΑΥΡΟΥ
  ΤΑ ΑΝΤΙΣΙΩΝϊΣΤΙΚΑ
  ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
  μάζονται νά κυκλοφορήσουν
  στήν Ελλάδα δυό νέα βιβλία,
  πού αναφέρονται στόν Σιωνι-
  οτικό κίνδυνο.
  Τό ένα είναι τοϋ Κυριακού
  Διακογιάννη (πού είναι πιό δυ-
  νατή προέχταση τού προηγου-
  μένου βιβλίου τού «Οί Σαρκοφά-
  γοι τού Ελληνισμού») καί τό δεύ
  τερο τού δημοσιογράφου κ. Βα
  σίλη Καββαθά.
  - "Ενα πρωτότυπο ήμερολόγιο τής«ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  - "Ενα «ήμερολόγιο τοίχου» πού «κολλα στον τοϊ-
  χο> τό ΝΑΤΟ την ΕΟΚ καί τις ΒΑΣΕΙΣ.