91333

Αριθμός τεύχους

296

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1980

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρός σ' αυτόν, πού πρίν μέ Ι
  χύμα, τού φράξουν οί άλλοι τό |
  οτόμα, προλάβη νά πεί έστω ■
  καί μιά συλλαβή δική τού. ·.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΧ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : ΜΑΝΟΣ: ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη Βί — Τηλ. 2ΙΟ291
  Χρόνοζ 6θζ-Αρ. Φύλλου 296-Δρχ. 10
  ο
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ
  (ΝΙΕΛΙΊ2. ΑΝΑΙΊΉ2.Ε;Η2~.
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΪΑΚΟΓ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΚΡΗΤΕΣ ΕιΤΑΗΜΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΤΟ Ιερατείο των Εβραίων, (τού οποίου προέ-
  χταση είναι τό Ιερατείο τού σημερινού Σιωνι-
  σμού), ενοχλήθηκε από τή Γέννηση τού Χρι-
  στού καί αρνότερα, τόν σταύρωσε.
  ΤΟ ίδιο Ιερατείο σήμερα, πού τό αποτελούν οί
  Εβραιοσιωνιστές — Ιμπεριαλιστές οτοχεύει κα-
  τά τής Κρήτης, πού είναι αναπόσπαοτο μέρος
  τού Ελληνικού χώρου γιά μάς, αλλά άχι καί γι
  αυτούς.
  Διαβάστε οτή σελίδα 4, μιά τρομαχτική α-
  ποκάλυψη τού νέου περιοδικού «Κρητικές Ει-
  κόνες», γιά τίς έρευνες των Ισραηλινών στά λι-
  μάνια τής Κρήτης, πού είχε καταγγείλλει παλιό-
  τερα η «Αλήθεια».
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
  Ένα ιδιαιτέρου
  ενδιαφέροντος,
  επίκαιρο άρθρο
  ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
  ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Ένώ «μπαίνομε σάν τόν Γ/οΰτσο» άπό την 1)1)1981
  Η Ε.Ο.Κ. ΘΟ ΜΑΣ ΚΩΤΑΣΤΡΕΨΕΙ: ΓΑΟΣΣΟ, ΗΘΗ. ΕΘΙΜΟ
  Κ0ΙΘΑ ΜΑΣ ΩΟΕΙΩΣΕΙ
  ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΑΣ
  Ή εντσξη τής χώρας μας
  στήν Κοινή Άγορά, στήν Εύρω
  Ό Μάνος Χαρής, που είκον'ζεται στήν παρατιάνω φω-
  τογραφ-ία μέ την γιατρό κ- Γκέρντα Τσάινερ καί έπα-
  νήλθε στήν Έλλάδα, μετά την πρόσφατη παραμονή
  τού, γιά τούς γνωστους λό,γους ύγείας τού, στή Βιέν¬
  νη τής Αυστρίας, στέλνει τίς παρακάτω εύχαριοτϊες
  καί εύχές:
  Τώρα, πού βρίσκομαι ζανά
  στήν Ελλάδα, μετά την πρό¬
  σφατη θεραπεϊα μου από την
  Αθηνά, πάρα πολλές ευχαριστί-
  £ί σέ ΟΛΟΥΣ όσους μού συμπα
  ραοταθήκανε, μέ οποιονδήποτε
  τρόπο, εδώ καί στό εξωτερικό,
  στήν περιπέτεια τής υγείας μου,
  πού άρχισε πρίν εφτά μήνες.
  Επίσης, μέ την ευκαιρία των
  εορτών, εύχομαι στούς παραπά
  νω, αλλά καϊ γενικώτχρα σέ Ο
  ΛΟΥΣ τούς συνεργάτες, φίλους
  συνδρομητάς καί αναγνώστας
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», γιά τα Χρι-
  στούγεννα καί τόν Καινούργιο
  Χρόνο 1981, ό,τι ποθούν καί κυ
  ρϊως Υγεία.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Αθηνά, 20)12)80
  Καΐ ηαλι για τόν Μάνο Χαρή
  ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΕΑΑΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  ΣΤΗ ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Πρός τή διεύθυνση τής εφη¬
  μερίδας μας, στάλθηκε απο τή
  Σουηδΐα στό Ηράκλειο, η παρα-
  κατω επιστολή, ι/|ν οποία δημο
  σιεύομε χωρΐς σχόλια:
  ΟΒΕΚΙ5ΚΑ ΡΟΒΕΝΙΝΟΕΝ
  Ι ΤΒΕίίΕΒΟΒΟ δννΈΟΕΝ
  (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
  ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ ΤΗΣ
  ΣΟΥΗΔΙΑΣ) ΑίΜΟΟΕν. 7
  Πρός την εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον — Κρήτης
  ΟΒΕΕΟΕ
  Αγαπητέ μας Μάνο,
  θερμά συγχαρητήρια πού δι-
  καιώθηκες. Γιά μάς τούς 'Ελλη-
  νες τού μακρυνού βορρά, η εφη
  μερίδα σου καί τό βιβλίο σου,
  είναι σάν «όαση» παρηγοριός
  καί αδελφοσύνης, αγάπης καϊ αλ
  Αηλεγγϋης, είναι δυό ζωντανά
  κομμάτια απ' την αγαπημενη
  μας Πατρίδα.
  Λυπόμαοτί Μάνο, πού σέ κυ
  νηγάνε γιατί γραφείς την αλή¬
  θεια. Ευχόμαστε όμως ν' αντέ-
  ξεις, νά συνεχίσεις, νά μή λυγί-
  σεις.
  Άν χρειαοτεί νά ξανάλθεις ε¬
  δώ, στή δεύτερη Πατρίδα μας,
  τή Σουηδΐα, γιά την υγεϊα σου
  — πράγμα πού δέν ευχόμαστε
  — νά ξέρεις ότι ΟΛΟΙ ε ί μ α
  στε στό πλευρό σου.
  Μέ πολλές ευχές καί χαιρετί
  σματα
  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΤΡΕΛΛΕΜΠΟΡΓΚ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  5 Δεκεμβριού 1980
  παίκή Κοινότητα, ή στήν ΕΟΚ
  &ττως τή λένε έν σνντομία, θά εί
  ναι άπό την πρώτη, τοΰ καινούρ
  γιου χρόνον, σέ λίγες μέρες δή
  λαδή, μιά ττραγμβτικότητα. Άλ
  λά μιά πραγιματικότητα, ιτολύ
  σκληιρή.
  Όδεύομε λοιπόν πρός την Ε
  ΟΚ, άλλά οχι σάν «όδεύομε
  πρός τό ήλιοβασίλειμα», μά σάν
  νά πηγαΐνομε «ξυπόλητοι στά
  κάρβουνα».
  Τό τ! εχει ακριβώς νά γίνει}
  θά τό δού,με σέ λιγον καιρό, πού
  οί δυσμενεΐς έπιιττώσεις θ' άρχΐ
  σουν νά φαινονται στήν 'Ελλάδα.
  Βεβαία όρισμένοι, είναι γεγο
  νός δτι θά ώφεληθοΰν, αύτοι δή
  λαδή πού θά συνεργαστούν στε
  νσ καί θά έκπροσωιποΰν στήν ού
  σία, τα μιεγάλα κεφάλαια της
  Εύρώπης, τίς γνωστές «πολυε
  θνικές έ,ταιρεΐες» πού θάρθουν
  νά έγκατασταθοΰν καί νά δρά
  σουν, χρησιιμοττοιώντας τούς ντό
  ττιους, στήν πλειονότητά τους,
  σάν «δούλους» καΐ «παρατρεχά-
  μενους»,
  Πέρα ρμως άττό αύτό, ή με
  γάλη ζηιμιά θάναι στή γλώσσα
  μας, πού θά ΰποστεΐ ένα 6 αρθ»
  ττληιγμα άττό τίς αλλες της Εύ
  ρώπης, καθώς τα ήθη καί έθιμά
  μας και γενικά ό-τι καλό διέθε
  τε μέχρι σήμερα ή "Ελλάδα, ττού
  σάν «ΕΟρωιπαικό μέλος» τής
  Κοιινότητας θά ...έξρυιρωπαϊστεΐ
  μιά χαρά καί..., δυό τρομάρες.
  Δέν είναι άνάγκη, οθτε ό χ«
  ρος μάς έπιτρέπτει γιά έπτεχτά-
  σεις, νά έξίηγήσωμε μέ λετττομέ
  ρειες τα δσα μάς περιμένουν.
  Σάν παράδεΐίνιμα λέμε μόνο τοΰ
  το, τό πρόσφατο:
  "Ηδη, οτούς άθηναίκούς δρό-
  ιμους άρχισαν νά κυκλοφορούν
  δωδεκάφυλλες τετράμετρες άφΐσ
  σες, πολύχρωιμες καΐ «έλκυστι-
  κές», μιά άπό τίς οποίες, πού εί
  κονΐζει μιά πολύ έντυπωσιακή γυ
  μνή γυναικα, σέ σχιεδόν «φυσι-
  κές διαστάσεις» καΐ «στάσει»ς,
  ττροδάλλει, £να περιοδικά «εύρω
  παικού έπητέδου», δηλαδή τέλει
  ου πορνογραψικοΰ έντυπτου, άΐττό
  τίς χιλιάδες τής έξελιγμένης Εύ
  ρώπης έντυττα πού ιεχουν άνα
  λάβει την... διοπταιδαγώγηση
  των νέων...
  Δέν «Τμαστε συντη,ρητικοϊ.
  Δέν εΐμαστε πουριτανοΐ. Δέν εΤ
  μαστε άγιοι. Άλλά πιστεύομε,
  μιά καί τ&χομε ζήσει, τόσο στήν
  Εύρώττη δσο καΐ στήν 'Α-
  μερική, δτι τα ηθη, τα εθιμα
  κι οί ρΐζες τής χώρας μας,
  τα θε,μέλια τού Ελληνισμόν, θά
  σειστοΰν καΐ θά δια&ρωθοΰν ά
  πό τίς «έξελΐξ«ις> τής «Κοινής»
  μέσα στήν όποία «ιμτταΐνομε σάν
  τόν Γιοΰτσο» καΐ γινόμαστιε «έ
  ♦♦♦♦♦♦♦Φ»»Φ»»Φ
  ταΐροι», δν άχι... «έταΐρες».
  Ό Θεός — ττοθ λένε — νά
  μάς βγάίλει ψεΰτες...
  Ο ...ιΓΝΏΣΤΟΣ «Χ»
  (Άλλά άχι ό ...Χαρής)
  Ιενοκίνητα χέρια
  πυρηολοϋν τό "ΕΘνος
  Οί ωωτιές τής Αθήναζ είναι μπουρλότα στά
  θεμέλια τού ΠοΑιτεύματος, των θεσμών και
  τής Δηυοκοατίας. Στοχεύουν να πληξουν θανα
  σιμα την Ελλάδα. Είναι τό «πρελουντιο» ενός
  εγκλήματοζ ποΰ θά κλιμακωθεί. Ο Ααος ομως ε-
  χε. πεΐρα καί φρόνιση καί επαγρυπνά. Αυτο άς
  τό καταλάβουν οί συνωμοτεζ της ομαλοτητας.
  Η Πολ.τεία, μιά πού στάθηκε ανικανη να
  τούς προλάβει πρέπει νά βρεί καί νά τ.μωρησει
  αμείλ.κτα τούς ενοχους. Ο κ. Ράλληί αί φροντ,-
  σε. τουλαχιστο νά μην έχει την τυχη τού κ. Κα
  νεΛλοπουλου. Ο λαό< τής Ελλάδος δέν θα επι- Τρέψει αλλη δικτατορία. ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !.. ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΤΟΥΣ. ΟΙ ...ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΗΣ ...ΚΟΙΝΗΣ ...ΑΓΟΡΑΣ Μπταίνομιε, λέει, στήν ΕΟΚ κι άλλάζει ή ζωή μ«ς σελίδο: μά γιά νά μην πάβομε σόκ μάς ...γλυκαΐνουν την άλυσσίδα. Γίναμε, λέει, μονομιάς τέλειοι, τώρα, Εύρίοπταίοι δέν έχει, γιάνά... -αρα—ατέη... κι ή ■Ελλάδα άνάγκτ» καμμιάς Έχομε τώρα, πώ — π», άλλες έννέα Πατρίδες ττού βάζοΐΛΐε μές στόν ποττό τής ΕΟΚ τίς ...γλυκέςάιλυσσΐοες Πάθαμε έτσι, λοκττόν, δ,τι τταθαίνουνε δσον δέν ξέρουνε Ινα ρητόν ποΰχει ό Λαός μας σκαρώσει: «Καλά δττοιος κάθεται έδωνάς καΐ πιό καλά γυρεύει, τού... τέτοιου τού ό Σατανάς κουκιά τοΰ μαγειρεύει» Μ. Χ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ... ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: — Καλά Χριστούγεννα, Αγόρι. — Καλή Πρωτοχρονιά, Κορίτσι. Καλές Γιορτές, Παιδία τού τού Κόσμου, χαρούμενες κι ει- ρηνικές, μά μην ξεχνάτε καϊ κά- ποια άλλα Παιδία, πού π ε ι ν ά - νέ!.. • Διαβάστε στή σελϊδα 3, τούί στίχους τού Μ.Χ. γιό την «Πείνα τού Μαύρου Χριστού». ΤΟ ιΊΑΙΔΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΝΑΔΕΣ ω χ Άντιδέοεις ... "ΒΑΛΤΕ ΤίΙΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ,, ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Τούτον τα μήνα τού Χρΐστοΰ θαχομε πάλι γεννητούρια, ττού ττά 'νό: ττεΤ: κάθε πιστοθ τιώς έρχεται ξοονά ή φοάρια. Κάθε Δεκίΐμ6ιρτ> δηλοοδή
  οί Χριστιανοι έχουν «μ—ελάθες»
  γιατΐ γεννιέται τα ΠαιδΙ
  ττού άνήκει σ' δλες τίς μανάδες.
  Μά οί «,μιττελάδες» — δυστυχώς
  γιά τόν Χριστά δέν είναι μόνο
  κι ό ττλούσιος καί ό φτωχός
  κυττάζίΐ τόν δικό τού πόνο.
  ή σκέψη τού φττοχοί/ γυρίζει
  Στόν δέκατο τρίτο μιατβ
  κι ό ττλούσιος (πάλι γι' αύτό)
  τό πορτοφόλι τού σφαλίζει.
  Μέ δλλα λόγια, πιό άπλά:
  καθένας βλέττει την κοιλιά τού
  καϊ ό Χριστούλης; "Ε, καλά...
  μόνος γεννιέται στή σιτηλιά τού.
  Εύχές, ρουλέττες, ρεδεγιόν,
  κόλλαντα κ ι δλλα νταβαντουρια
  δώρα φτωχά και μενταγιόν,
  νά τού Χριστοϋ τα γεννητούρια.
  Νά οί «σκοτοθρες» των πιστών
  γιά τό Παιδάκι ττού γεννιέται
  (ή μοιρα δλων των Χριστών:
  κανείς νά μην τούς συλλογιέται)
  Κατά τα άλλα ό Χριστός
  γεννιέται ιτάλι (6ρέ «μττελάιδβς»)
  πούχε! γι' αύτό κάθε ττιστός
  καί προπαντός ο1...Δεσποτάβες
  Προσχήιματα, πού ξεκινοΰν
  κι' άττ' τό Λαό κι' άταό τόν Κλή
  Ρ»
  (Όλοι, Χριστέ μου, σέ «ύμνοΰν»
  δσε μ£, έγώ νά σέ... οίκτήρω).
  Μ.Χ.
  Νά, ή ζωή, σέ ιμιά άπό τίς
  χιλιάδες άντιθέσεκ; της: Την ώ
  ρα πού οί κυρίες μέ τίς βαρύτι
  μες τουαλέττες και τα μπριγιάν
  κ,αΐ οί κύριοι μέ τα σμόκιν καί
  τα πατπγιόν, θά καταθέτουν
  οτήιν πράσινη τσόχα τόσα έκα
  τομμύρια, πάρα πολλά παιδία,
  θά περάσουν καΐ τις φετεινές γι
  ορτές, μ* £να ξεχαρδαλωμένο
  παιχνιδι. Τόσα έκατομμύρια στό
  παιγνίδι τού τζόγου κα] τόσα
  λίγων δραχιμών... "Ετσι σωμδαί
  παιδία χωρϊς £να παιχνΐδι των
  νέ ι, χρόνια τώρα, ττάνω στή γή
  πού κατοικού,μΐ, στόν πλανιητη
  αυτόν ττού γυρνά σάν τή ρονλετ
  τα, τόσα παιδία νά κρατοΰν μιά
  σπασμένη κούκλα κ,α! τόσοι με
  γάλοι νά σκορττούν τα χαρτονο
  μϊσιματα σέ πακέττα. Κι δρως
  τό νά παίζεις στόν τζόγο τόσα
  έκοατσμμύρια (λένε δσοι 6χουν
  άντΐθετΓ| γνήμη) δέν είναι ε"γ
  κληιμα, "Εστω, άς τό δειχτοΰμε
  δτι είναι ετσι. Ύπάρχει δμως
  μεγαλύτερο εγκλημα, άττό τού
  νά περνά £να παιδ! τίς γιορτές
  χωρίς τή χαρά ενός παιχνιδιοΰ;
  Όχι, κυριες κα! κύριοι, δέν υ
  πάρχει, δητως δέν ύπάρχουν —
  δυστνχώς — καΐ Δικαστήρισ,
  πού νά δικάζουν κα! νά καταδι
  κάζουν δλους δσους τού την
  στερούνΐ. ΛεΓττοιμέρειες, θά μού
  ττήτε ώττερβολές, τρέλλες, ή
  «ψύλλοι στ" άχερα». Να!, μάλ
  λον £τσι είναι, γΐά σάς, άχι δ
  μως γιά ,μάς, δσους δηλαδή νοι
  ώθουμε λΐγο τή μεγάλη ατΐκρα
  πού αΐστάνεται κατάβαθα τό
  τταιδ! ττού θά περάσει καΐ ((>έτος
  τίς γιορτές, μέ μιά ξεχαρβαλωμέ
  νη κούκλα, αΐώνιο «σύιμβολο
  ντροπής» τής δικής σας μεγαλω
  σύνης κα! τής δικής μας μικρότη
  τας. Γιατΐ κι εμείς έχομε εύθύνη
  πού δέν σν/γικροτοΰιμε ΕΙδικά Λα
  Ίκά Δικαστήρια, νά δικάζουν κα!
  νά καταδικάζουν αύτούς πού δια
  πράττουν τό μεγαλύτερο εγκλη
  μα τού κόσμου: Αύτούς ττού
  στεροΰν τή χαρά ενός παιχνιδιού
  άπό δνα παιδ!. Άλλά ό πλάνη
  της γή, δπως κι ή ρουλέττα, γυ
  ρΐζει. Γι αύτό.... «βαλτέ τώρα
  πού γυρΐζει»
  Μ. Χ.
  ■ ■πΙΙΙΙΙΙΙεΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΒΙ
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡ¬
  ΓΑΤΕΣ ΤΗΣ
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕΥΧΟΝΤΑΙ
  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
  ΦΙΛΟΥΣ
  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ
  ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ
  19 8 1
  ■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ
  ΠΑ ΤΟΥΤΕΣ
  ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
  Μην περΐιμενεις τό Κράτος,
  την 'Εκκλησία, τίς Φιλανθρω-
  ττικές Όργανώσεις, νά βοηθή-
  σουν αύτούς, ττού ττεινάνε τού¬
  τες τίς άγιες μέρες.
  Κόψε «μιά φέτα» άττό τό δικό
  σου ψωμί καί δώσε την, άττλό-
  χερα> στόν φτωχό τής γειαονιάς
  σου.
  ΤΟ ΑΙΜΑ
  ΤΟΥ ΜΙΝΠΤΑΥΡΟΥ
  ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
  ΛΑΒΕΤΕ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ:
  " ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ,
  ΣΤΕΙΛΕΤΕ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ,
  ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ,
  ΕΝΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ... ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΓ.
  Έτσι μάς έρχεται πιό βολικά
  καί σάς ευχαριστούμε προκαταβολικά.
  ,,
  έΕΛΐΔΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1980
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο
  ΑΓΡΟΤΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ
  ΛΑΪΔΗΣ
  ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΠΣΜΑ
  Συνηθισιμένο τό κάστανο τού
  άναιμασέιματος στό νά λέει ό έ
  νας το έτσι τού κι ό άλλος τό
  άλλοιώς τού.
  Κι είναι πολύ πιό συνηθισμέ
  νο τό νά κατηγορεΐ ό £νας τόν
  αλλο η νά τόν κρΐνει ΕΥΚΟΛΑ
  (πρό παντός)
  Όμως ό καθένας μας σέρνει
  πίσω τού τίς εύθύνες τού καί τίς
  συνέττειές τους. Καΐ οί τέτοιες εύ
  θΰνες καί οί τέτοιες συνέπειες έ
  χούν ττολλές φορές καΐ γιά ού
  τόν τόν καθένα ή καΐ γιά τό σύ
  νολο όλέθρια καταστροφικά άίττο
  τελεσματα.
  Έτσι π.χ. πάς νά πεΤς στόν
  αλλο αύτό τό τάδε ποΰκαμες ή
  ταν κσικό καΐ διόρθωσε το καΐ
  μπορεΤ νά σέ καταγγείλει κιό
  λας γιοττι τοΰ στραβοσιδέρωσες
  την γραβάτα τού ιμυαλοθ τού,
  γιατΐ τόν εθιξες, τόν ττεΐραξες,
  τάν συκοφάντησες καί δέν συμσ
  ζέυεται.
  Βλέ/ττει δηλαδή φανερά κανεΐς
  έδώ δτι ό καθένας μας κατά τό
  δικό τού αναγνώστα έχει σχεδάν
  πάντα οτττάνω τού τό «άλάθητο
  τού Πάττα» στά εργα καΐ στϊς
  ττράξεις.
  Κι ένώ δλοι μας ξέρομε μέσα
  μας, στήν ψυχή μας, στόν τρόπο
  ζωής μας ότι αύτό η έκεΐνο δέν
  είναι καλό δμ»ς εμείς τα άγρο
  τοκορόϊδα κυρίως εΤιμαστε πάν-
  τσ. άσυνεννόητοι ένεκεν στουρνα
  ρογέννας.
  Άν μάλιστα τύχει νά τοΰ
  πεΐς καΐ τΐϊττοτε τό πώς δηλαδή
  6εν συνεννοεΐται νά δεΤ τό τί θά
  κάμει στήυ τάξη ούτος καΐ τα
  προ&λήματά τού τότε εΤναι πού
  σαγΐνεται έξΐιττνάκιας.
  Βεβαία έξυστνάκιας μόνο στόν
  χώρο τόν άγροτικό πού λίγοι
  καταλαβαΐνουν πώς τό άγροτι¬
  κό πρόβληιμα, είναι καί μεγάλο
  και πρώαο.
  Άκάμη συν τοίς άλλοις Θέλει
  καΐ άνδρες τιμίους, δΐκαιους εί
  ρηνικοϋς καϊ πέρα γιά ττέρα συ
  νεννοήσιμους
  Δέν μπορεΐς νά κάνεις μόνο
  τόν ξύπνιο καϊ τό άττοτέλεσμα
  τής έξυπνάδας νά μην έχει θετι
  κό, είρηνικό δίκαιο καί τϊμιο
  ττέρα γιά πέρα άγώνα.
  Στό δτι έ"νας ή πολλοΐ σέ
  μιά περΐτττωση α, 6 δέν σπρώ
  χνουν τις άριστες δυνατές νομι
  κές θέσεις άφ' ενός κα! δέν ση
  κώνουν τα ανάστηιμά τους άφ' έ
  τέρου αύτός, αύτοι δέν είναι παλ
  λη^άρια. Δέν είναι καγ τΐττοτα
  κανεΐς μας αν δέν συνεννοεΐται
  νά έξαντλήσει δλους τούς θεΐους
  καΐ άνθρώπινους νάμους βοηθών
  τας κι δλας έ'τσι την πατρΐδα
  τού1 νά όρθοττοδήσει
  Παληά καΐ πρόσφατα έιμείς τα
  άγρότια πάντα καλοθρεμμένα
  παλληκάρια τής φακής άφήσαμε
  άπό άσυνεννοησία άττό άτολμΐα
  καΐ άνανδρΐα κυρϊως παλλές πε
  ριτττώσεις νά χαθοϋν.
  Χορτοζωισιμένοι άττό μυαλό,
  πονηροΐ ή κλέφτες άπ' την άλλη
  εχουρε γΐΜει σέ πολλές ττεριπτώ
  σεις καΐ θύματα καί άνανδροι
  καΐ μαιμούνια και κορόιδάκια.
  "Οσοι μέ διαθάζουν άς τό θυ
  μηθοΰν αΰτό καλά, δς τό σκε-
  φθοΰν καλυτέρα κ ι άς τρέξουν
  νιά δοΰν δτι ή θετική γραμμή εΤ
  ναι έκεΐνη της άτττόλυτης συνεννό
  ησης τής άνδρεΐας καΐ τοθ θάρ
  ρους.
  Καΐ ττάνω ά,π' δλα τής χρή-
  σηΊς τού θειου κι ανθρωπίνου νό
  μου μέ τό δΐκιο καΐ γιά τό δίκιο.
  "?*ΗΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Τίς γιορτινές μέρες, περάστε από τού
  Γ
  (στή Χανιόπορτα)
  Γιά νά πιείτε ένα ποτήρι ρακή
  μ* ένα καλό σας φϊλο...
  Γ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ —ΛΕΦΤΕΡΑ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ — ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  10 ♦«!><■> *»«»«►«»■ ♦■♦■♦♦ «ΜΜ»
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγμαηκή εύκαιρία,
  άγορας πωλήσεως 1 ενοικιάσεως;
  ΈΓπσκεφθητε μας. θά έχετε σύντομα την
  πιό συμφέρουσα περίπτΐιΐοη
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεοιτική εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τής πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  |
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ |
  Λεωφύρος ΚαλοκαιρινοΟ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—341
  ♦♦♦
  "Αλλη μιά «πρωτιά» τής Κρήτης
  ΗΡΟΚΑΕΙΩΤΗΣ Ο «ΜΙΣΤΕΡ ΕΑΑΑΣ» 1980
  Ό ΦυσιοΘεραπευτής ΝΙΚΟΣ ΒΕΊΣΑΚΗΣ
  ν
  Ο «Μϊστερ Ελλάς» 1980
  ΝΙΚΟΣ Ι. ΒΕΊΣΑΚΗΣ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Η«ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ»
  ΚΑΙ Ο ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  σάς περιμένουν σ' ένα
  ρουαντικό περιβάλλον
  νιά ένα ποτήρι ποτό
  τα Χριστούνεννα
  (ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΠΟΤΑ
  ΔΕΝ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ)
  ΤΕΛΗΣ (ΩραίαΕλλάς)
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  «>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»<»♦♦♦♦♦■»» ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ* ένα ποτήρι ρακή ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΧΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ' ένα ποτήρι ρακή (γιά τό καλό τού χρόνου) την μερά τής Πρωτοχρονιάς ΜΑΡΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Πλατεία Δασκαλογιάννη >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>«►
  ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ
  Ο Νομαρχιακός Υπάλληλος τής Επαρχίας
  Πυργιωτίσσης Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης εύ-
  χεται στήν εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» καί σέ όλους
  τούς συνεργάτες της ΛΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥ-
  ΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, καί
  μέ καινούργιες δυνάμεις νά συνεχίσει τούς αγώ-
  νες της. Στόν Μάνο Χαρή εύχετε ταχία ανάρω-
  ση καί νά γυρίσει γερός καί δυναμικότερος.
  ,♦♦♦♦< >♦♦♦♦♦♦♦
  ιι
  ΚΡΗΤΙΚ
  ΟΙΜΕ
  II
  Κυκλοφορούν στά ττερίππρα
  ΤΟΠΡΟΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ
  ΥΛΗΣ ΠΑ ΤΗΝ Κ Ρ Η Τ Η
  ΓΡΑΦΟΥΝ: 30 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΔΗίνΙΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑ-
  ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ).
  ΠΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΗΛ. 28-99-30
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 4 ΤΗΛ. 289-930 ~ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Στοΰς άγώνες γιά την άνάδει
  ξη τοΰ «Μΐστερ Ελλάς» 1980,
  πού έγιναν πρόσφατα στό θέα-
  τρο «Ρέξ» των Αθηνών, ή Κρήτη
  εΤχ€ μιά νέα ττρωτιά.
  "Ετσι, μετά τίς γνωστές επι
  τυχίες τού νησιοΰ μας στοϋς δια
  γωνισμοΰς των γυναικείον Καλ
  λιστεΐων, ήρθε ή σειρα των άν
  δ·ρών.
  Πρώτος νΐικητής άναδειχτηκε
  ό γυμναστής — φυσιοθεραττευ
  τής, πού διατηρεΐ τό γνχοστό
  «στούντιο» Γυμναστικής — Φυ
  σικοθεραττεϊας στό Ήράκλειο κ
  Νίκος Βεισάκης πού κέρδισε
  τρείς είδικώτερους τίτλους: Ι)
  Πρώτο 6ρα6εΐο μέσης κατηγορί
  άς μεταξύ των 81 συμιμετασχόν
  των στόν διαγωνισμό. 2) Πρώτο
  δραβεΐο «ΛΑπτέστ Πόζερ» πού τό
  κερδιζει γιά ττέμπτη συνεχή χρο
  νιά καί 3) Πρώτο βραβεΐο «"Ο
  βεραλ» (νικητής δλων των κατη
  γαριών)
  Άξιζει νά σημειωθή ότι μετα
  ξύ των 81 δκχγωνιζομένων ήταν
  καί "Ελληνας τοθ έξωτερικοί),
  πού ήρθαν είδικά νά πάρουν μέ
  ρος άπ τίς χώρες πού κατοικοΰν
  Ό Νΐκος Βεισάκης, ττού ττα-
  ράλληλα μέ την έντονη ένασχόλη
  σή τού στή Γι/μναστική καί τή
  Φυσιοθεραττεΐα εχει καί άλλα έν
  δκχφέ,ροντα, είναι ενας καλός
  Κρητικός, πού διακρινεται γιά
  τό ήθος καϊ την άγωνιστικάτητά
  τού σέ θεματα πού άναφέρονται
  στήν ίδιαΐτερή μας Πατρΐδα
  Ή εφημερίδα μας, τής όΐποίας
  ό Νίκος Βε'ισόκης είναι καιλός ψί
  λος, τόν συτνχαΐρει θερμά γιά
  την έτπτυχία τού καΐ τοΰ εΰχε-
  ται καΐ άνώτερες έ— ι-α«χίες.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ. 288-357
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη-
  ματικής Σχολής παραδίδει μαθή-
  ματα σέ μαθητές Γυμνασίου —
  Λυκείου καί γιά πανελλήνιες εξε-
  τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ —
  ΦΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ.
  Επιτυχία εξασφαλισμένη —
  Τιμές λογικίς.
  Πληροφορίες 232017.
  Γαννησ: Γ Χουζουρακησ
  ΑΠΟΘΗΚΗ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΑΡΤΗΜΑΤΟΝ
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ Τ
  V.
  ΟΟΙ-ΟΡ
  ΤΗΛ. 28 7768
  ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ4 ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ )
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Η διασώση των
  λαονραφικών θησαυρών
  ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ
  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Κ. ΓΙΑΝΝΗ
  ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ
  Σχηματίστηκε Κεντρι-
  κή Επιτροπή
  Μιά άξιέπαινη πρωτοβουλΐσ,
  τού συμιττατριώτη. μας Ύφυπουρ
  γού Εσωτερικώς κ. Γιάννη Κε
  φαλογιάννη, άρχισε ήδη νά ύλο
  ποιείται.
  Πράκειται γιά την προσπα¬
  θεία διάσωσης λαογραφικών θη
  σαυρών τής χώρας μας, αττό την
  Τοττική Αύτοδιοΐκηση.
  Καθηγηιτές, διειΛυντές Κέν
  τρών τής Άκαδη<μίας Αθηνών καΐ Μουσείων, καΐ αλλοι εΤναι μέλη τής Κεντρικής Έπιτροττης πού θά ήγηθεΐ στήν προσπαθεία τού ύπουργειου Εσωτερικόν καί τής Τοπιικής Αυτοδιοικήσεως γιά την καταγραφή τοΰ λαογρα φικοΰ ύλικοΰ τής χώρας Τα στοιχεΐα πού θά καταγρα φοΰν στήν προσπαθεία σχιτή, δ πως άνέφερε ό ύφυίττουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, μττοροθν νά συνοψιστοΰνι σέ: τραγούδια, λαίκούς χορούς καΐ βασικά το- πικούς, θρύλους διαφόρων τόττων πού κάττΓθτε ΐσως νά ήταν μιά •π-ραγιματικότητα. Παραδόσεις. "Εργα λαίκής τέχνης. Τοπικές έι«δυιμασίες. "Επιπλα σκαλιστά πού έκφράζουν μιά ε/ττοχή καΐ μιά τάση Τοπικές διάλεκτοι καΐ τταροψΐες πού έκφράζουν τή λα ική θυμοσοφΐα. Καΐ τέλος θά κα ταγραφούν παραδοσιακής άρχιτε κτονικής κτΐσματα και ίστορικά καϊ δΐικαιοποαικτικά έτγγραφα, ττού μπορεΤ νά βρΐσκονται κατα χωνιασμένα σέ συρτάρια η ντου λάπτια τταλιών σπιτιών, μένοντας ετσι άναξιαποίητα. "Οπως διευκρινίστηκε; τα διά φορα άντικεΐιμενα, μετά την κα ταιγραφή τους θά παράμεινεν στά χέρια των κατόχων τους ένώ ή διαδικασΐα καταγραφής προ- βλέπει την ιδρύση, Νομαρχιακών Επιτροπών πού θά συντονΐζουν κατά περιοχές τό έ'ργο των τοπι κων επιτροπών των Δή·μων και Κοινοτήτων, πού κατά βάση, θά άττοτελοθνται άττό τόν Δ*Ρ<ΧΡΧΟ ή τόν Πρόεδρο τής Κοινιότητας τόν γραμ'ματεα, τόν πά—ά καΐ τόν δάσκαλο. ΒΒΒΕΙΒΙϋΗΒΐΗΙΕΙ —---ΒΜ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Οδός Μαρογιώρνη 5) ((Η ΑΛΗΘΕΙΑ» !ΔΙΟΚΤΗΤΗ£ Εμμ. Ηρ. Χαριτακη* (Μάνος Χαρής) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗί: ΚΥΡΙ;ΚΟΓ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αμφιτρϊτης 5 Παλαιά Φάληρο νπεΥΘΥΝΟΣ τυπογρΑΦΕΙΟΥ Εβανς 83 ίϊ" -όο Μουρτζή) Τηλ. 242.040 ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθος για επίβλεψη δυο μικρών παιδιων από 8—1 καθε ημέρα. Πληροφορίες απο τόν κ. Χρή- στο Δημητρϊου τηλ. 285470 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΟΐΕΙΣ... ΓΟΥΡΟΥΝΙΣΕΣ «Πάντα κάθε Χριστούγεννα, πολλά μιλιούνια σφάζαν οί ανθρωιποι- σάν κι έιμένα, γουρούνια- Φέτος έλπίζομε, εμείς δλοι οί χοΐροι τής σφαγής νά γλυτώσωμε τό ψριχτό πανηγύρί "Οχι πώς τώρα οί ανθρωποι σκέφτονται γουρ,ουνίσα η γιατΐ έζευγενίστηκαν σάν κι έμας, ϊσα — ϊσα· Μά γιατί στο κεφάλι τους τριγυριζουνε μόνες κάποιες σκέψεις ■. άνώτερες, πού τίς λένε... όρμόνες»· Μ-Χ. ΠΟΛΙΤίΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ 34 Π 35 Υπό Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ Μέ την εύκαιρΐα τής πρωτο χρονίας πού άρχεται λέν€ τα κάλαντα μικροΐ καί μεγάλοι αύ τό είναι ένα παλιό έθιμο στόν 'Ελλαδικό χώρο καΐ διεθνώς δ που ύττάρχουν χριστιανοί. "Ε τσι τή χρονιά τοί> 1934 ή τοΰ
  1 935 δέν θυμάμαι καλά τή χρο
  νολογΐα, στά διάφορα ξε)ρονήσα
  ήταν έξορισιμένοι κάμποσοι κοιμ
  μουνισταΐ μέ τό ίδιώνυμο τού 29
  πού εΤχ€ έψαρμόσει ό Λευτέρης
  Βενιζέλος. Στή Γαύδο λοιπόν ύ
  πήρχαν τότε καμμιά 40ριά έξό
  ριστοι τούς άποίους τούς εΤχε ά
  ναλάδει ή Κ,ρήτη νά τούς «πα-
  τρονάρει» δηλαδή να τούς βοηθά
  οίκοναμικά τότες ήταν μιά ττολύ
  θαρυχεΐιμωνιά καί ή ανεργΐα μά
  στιζε τούς έργαζαμένους καΐ £
  τσι δέν μτΓορούσαμε νά είσπρά
  ξομε λεπτά ή άργάνωσή μας ή
  έργαιτκή βοηθεία ττού ήταν £να
  εΐδος έττιμελητεΐας πού άντικει-
  μενικός σκοττός της ήταν νά 6ο
  ηθσ. τούς έξόριστους φυλακισμέ-
  νους καΐ τίς οικογενείας τους. "Ε
  να λοιπόν βραδυνό χειμωνιάτικο
  μαζευτήικαμε 5—6 σύντροφοι
  καΐ πήραμε άπόφαση νά γυρί-
  σουμε στούς δράμους τής άγο-
  ράς νά λέιμε τα κάλαντα να
  είσττράξθιμε με,ρικά λΕτττά καί νά
  τα στεΐλοιμε στή Γαύδο, άλλά
  γιά νά δοθεΤ ντόρος καΐ κάτι
  τό "ροτάτυττο φτιάξαμε εμείς
  μερικά στιχάκια πολιτικοΰ ττερι
  εχημένου τής τότε έττοχής
  4>τιάξαμε 4 κουτιά μέ κόκκινο
  φόντο καΐ τα άρχικά γραιμματα
  Ε.Β. έργατική βοηθεία, φτιάξα
  με έπτίισης και πε,ριβραχιόνια πά
  λι μέ τα άρχικά Ε.Β. στρατολο
  γήσαμε καμμιά είκοσαριά δτο-
  μα τούς δάλαμε τα περιβραχιό-
  νια καΐ άρχϊξαμε άπτό τού Τσον
  βαλϊδη τό φοϋρνο καΐ βαδΐζαμε
  πρός την πλατειά στ,ράτα τα
  δϋο κουτιά μαζεύανε άριστερά
  καΐ δεξιά άπό τα μαγαζιά καΐ
  τα δλλα δύο στό κέντρο τοθ
  δράμου άπο τούς περαστικούς
  λέγοντας στόν κόσμο βοηθήσετε
  τούς έξόριστους τής Γαύδσυ καΐ
  δλοτ μ έ ιμεγάλη ευχαριστήση 51
  ναμε άλλά ακριβώς στό Καμάρα
  κι έκεΓ πού ήταν τού Παρασύρη
  τό μπακάλικο μάς μττλοκαιρισε
  ή άσφάλεια άλλά είχαμε συνεν
  νοηθεΐ δταν μάς κυνηγήσουν τό
  πό συγκεντρώσεως αύτοι πού 6ο
  στάνε τα κουτιά στή ξύλινη τάμ
  πια καΐ οί άΛλοι νά φύγουνε.
  "Ετσι συναντηθήκαμε στό μέ
  ρος πού είχαμε ό.ρ3σει άνοΐξαμε
  τα κουτιά καΐ είχαμε μαζέψει
  τηερΐ τίς 1200 δραχ'μές. Άλλα
  αύτό τό γεγονός εΤχε δωσει 6να
  μεγάλο εύγε στούς πρωτοττό
  ρους άγωνιστές άπό δλους τούς
  Ήρακλειώτες ανεξαρτήτως πολι
  τικής τοποθετήσεως
  Άρχιμενιά καΐ άρχιχρονιά
  θά έρθουν δλα δολικά!
  καΐ άρχή καλός μας χρόνος
  τής 'Ελλάδας μας ό ττόνος
  "Αγιος Βασΐλης έΐρχεται
  Λευτέρης άναδερεται και ό Πανα
  γής ξυττνάει
  γιά νά δή πώς θά τό φάει
  Λευτέρη κάττσε φρονιιμα και μή
  μάς μουρμουριζεις
  γιατι ό Κονδύλης έρχεται καΐ
  βασιλιά θά φέρει
  καΐ δλους τούς βενιζολοκομ,μουνι
  στές
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΗΒ ΚΚΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΗΙΒ
  ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟιΜΙΡΔΜΠΕΛΛΟ
  μέ την όρχήστρα τοΰ Καρΐστινοΰ
  ΚΑιματισμός, Παραδοσιακό ιραγπτό
  πτμόοφαιρα
  Γλέντΐ χορός ώς τό πρω'ί*
  Φανταστικός διάκοσμος
  ΈξασιραΑίσατε τίς διακοπές σας καί τήυ καρά
  Τηλ. κρατήσεων 0841 28401
  ΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒ5ΙΝΗΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1980
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ14Α3
  ΤΟ... ΑΝΑΠΟΔΟ
  ΤΥΜΠΑΝΟ!...
  Όπως θά παρατηρήσα-
  ' νέ, ασφαλώς, οί αναγνώ-
  ,στες μας, στό περασμένο
  . μας φύλλο, κάτω από τόν
  τιτλο «ΟΤΑΝ ΣΠΑΝΕ ΤΑ
  ΤΥΜΠΑΝΑ», η φωτογρα-
  φϊα πού απεικόνιζε τό
  • σπασμένο τύμπανο, ήταν
  ανάποδα, γιατϊ απλούστα-
  τα ο Τυπογράφος μας
  (καί άχι ο^. Δαϊμονάςτου)
  • έβαλε τό κλισέ... ανάποδα.
  .Οταν ρωτήσαμε τόν...
  δράστη, τό γιατϊ, μάς α-
  πάντησε:
  ?" —'Ε, τί νά γίνει τώρα,
  αυτά συμβαινουν. Εξ άλ
  λου ο Δήμαρχος γιά τόν
  οποΐο έγραφε η λεζάντα
  • είναι... «ανάποδος» κι έ-
  τοί καϊ τό κλισέ ήτανε...
  ασορτϊ.
  ,,,Τί σού είναι, τέλος πάν
  'των, αύτοι οί Τυπογρά-
  5ΐ... Καμιά φορά... χειρό
  ίροι κι από τούς... Δη-
  μοσιογράφους.
  Άπό την Κρήτη, στό πλευρό τού Παύλου Μελά
  Η ζϋή τού Καττπάν1 Γιάννη Πούλακα
  κα'ι η δράοη τού στον ΜΔΚΕΔΟΝΙΚΟ ΔΓΩΝΔ
  "Ενα ενδιαφέρον ϊοιορικό κεϊμενο τού κ. ΠΑΝ. Δ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΑΟΥ
  2ό (τελευταΐο)
  «Μήν άνησυιχεΐτε! Θά χρησιμο
  ττοιήσω ενα Ίκανό ανβρωτττο, τόν
  Ντΐνο Στεργΐου, παλαιά άρματω
  λό) πού θά κάμει την ό— οκεφάλι
  ση τού μεγάλου νεκροθ, γιστΐ ή
  καρδιά αύτο& βαστάει»
  "Ετσι, σάν πάρθηκε ή ά— όχ)>α
  ση τοϋ άττοκεφαλισμοθ, 40 άν-
  θρωττοι τής Σιάτιστας, οί πιό
  πολλοΐ άιπ' τοΰς ότττοίους ήταν ό
  πλισμένοι, έκαμαν την μετακομι
  δή τού κεφαλιοΰ στό Πισοδέρι,
  δπτου και τό ένταφΐασαν.
  Στό τηρώτο δεκαήμε,ρο τοΰ Νο
  ε,μβρΐου 1 904 κι ένώ οί δυο Κρη
  τες Άρχηγοΐ Γ. Κατεχάκης καϊ
  Θώμιος Καούδης βρΐσκονταν στά
  Λέχοδο είδοποιήθηκαν άτττ' τούς
  σκοπούς τους ττώς ανθρωττοι άρ
  ματωιμένοι κατευθύνονται στό
  Λέχοδο. Ό Κατεχάκης έστειλε
  τόν Καοΰδη σέ μιά ράχη νά ι
  δεί, τί συρβαινει,
  Άπ' τό κοϊταγιμα δμως ττού έ"
  καιμε τόσο αύτός δσο καί οί σκο
  ττοΐ, δίν μιποροθσαν νά άντιλη-
  φτοθν, πό ι οί ήταν οί όπλισιμένοτ
  γΐατΐ καΐ ή άττόσταση ήταν μο
  κρυνη, άλλά καΐ γιατϊ έκεΐνοι
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστερισμό
  τής κόμπρας
  ΒΓΖΒΖίηεΚί
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1980
  ΑΘΗΝΑ
  ΕΚΔΟίΧΙΙ
  ®
  ΓΡΑΜΜΙΙ
  Τό βιβλιο αύτό, τοΰ Μάνου Χαρή, «Στόν άστερισμό
  τής κόμπ,ρας», πρέπει νά διαβάσετε, γιά νά μάθετε:
  • Πώς, γιατϊ κι' άπό ποιούς κινδυνεύει ή Κρήτη
  • Ποιοϊ σκοτεινοϊ, ΊμπεριαΛΐστές καΐ Σιωνιστές, κρα
  τοΰν στά χέρια τους τίς τύχες τής Ανθρωπότης
  τας καΐ την άπειλοϋν μέ καταστροφή
  • ΤΙ κινδύνους περακλείει £νας προετοιμαζόμενος ή¬
  δη πυρηνικός πόλεμος
  • Ποιό είναι τό «ήμικύκλΐο τοΰ θανάτου», που σχημα-
  τίζουν οί Άμερικανικές Βάσειζ στίι Μεσόγειο καΐ
  την Μέση Ανατολή
  • Τα πορτραίτα των όργάνανν των εμπόριον τού πολε
  μου, Μτιρεζίνσκι, Κάρτερ, Κΐσσινγκερ
  • ΤΙ είναι ή «Τριμερής Επιτραπή», ποιοϊ είναι οί 271.
  Ίμπεριαλιστές καΐ Σιωνιστές, πού την άποτελοΰν καΐ
  πώς διευθύνει τόν κόσμο, μέ Προέδρους — Μαριονέ
  τες, τύπου Κάρτερ
  • Πώς διευθύνονται καΐ δροΰν οί Μυστικές Ύϊΐηρεσΐ
  εςϋΙΑ.ϋΙΑ.ΓΒΙ, ΙΝΚΑΕθΝδΑκλπ.
  • ΤΙ είναι ή «ΣΑΛΤ -2», τό «Κινέζικο Χαρτϊ», ό
  «Μιλιταρασμός» καΐ ό «Τριλατεραλισμός»
  • ΤΙ γράφει ό Διεβνής Τύιπος γιά τή Συμμορΐα Μπρεζ
  νισκι καΐ τούς Έβραιοσιωνιστές
  • Ποιές είναι οί ήθικές καΐ οί υλικές συνέπειες, αί ά-
  ριθπούς. ενός πολέμου, σάν τοΰ Βιετναμ·
  • ΤΙ λένε οί ΡώσΟ1 γιά τίς Άμερικανικές Βάσεις καΐ
  ΚΑΐπθΛΪΑ ΑΛΛΆ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ!!!
  • Στά Βιβλιοπωλεϊα, πουλιέται πρός 250 δραχμές
  Ι ντΑ Γοαωεία τής «Αληθείας», πρός 200 δραχμές
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΗΔΗ ΝΑ Τ(
  ΠΡΟΣΕΧ-Ι ΟΛΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡ1
  ΒΩΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
  (
  ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
  αΤΟΜΠΡΟΥΚ»
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ
  ΤΗΛ- 288-021
  •Όλα προσεγμΑνο — Όλα
  ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
  ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΦΑΡΙΑ
  ΚΕΝΤΡΟ
  « ΤΟΜΠΡΟΥΚ »
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■·
  ιορύβονταν άπ' τα κλαδιά των
  δέντρων, ποθ περνοΰσαν.
  "Οταν σμως άρχισαν νά πλη
  σιάζουν, ό Καούδης γνώρισε,
  τόν Πούλακα, πού ερχονταν σ'
  αύτούς καβάλλα στ' αλογό του;
  ένώ οί άνδρες τού τ όν άκολουθοΰ
  σαν πεζοττορώντας, Κι άκοΰστη
  κε τότε νά λέγει στόν Κλάπα,
  ττού βρισκόταν δίπλα τού:
  «Άδικα άνησυχοΰμε, γιατϊ
  αύτός πού έρχεται είναι ό καττε
  τάν Γιάννης Πούλακας>
  "Ετσι, αιφοΰ ό Καούδης πεΐ
  στηΐκε ποίος έρχόταν, κατέβηκε
  στό Λέχοβο άναγγέλλοντας την
  εΐδηση στόν Κατεχάκη, όπότε έ
  ττέστρεψαν καϊ οί δυό στή ράχη
  ένώ άπό πίσω τους άκολουθοθ
  σαν καΐ οί άνδρες των Σωμάτων
  τους.
  Κι άψοΰ δεχτηκαν μέ φιλιά
  καΐ άγκαλιάσιματα τόν Πούλακα
  τοΰ άνακοίνωσον πώς πή,ραν την
  άττοφαση, νά χτνττήσουν τα
  Σκλήρο. Ό Πούλακας δμως τούς
  εΐπε πιρΐν τό χτι/ττήσουν, νά ονμ
  δουλευτοϋν τόν καττετάν Σούλιο,
  τή γνώμη τοϋ οποίον καΐ νά ά
  στταστοΰν γιατΐ ό Σούλιος μολο
  νότι ήταν Τοΰρκος, ώστόσο δ-
  ιμως ήταν ψιλέλληνας, δΐκαιος
  καΐ συνετός καΐ άντιτταθοΰσε
  πολύ τούς Βουλγάρους γιά τίς
  άβικίες πού διέπρατταν σέ 6ά-
  ρος τού 'ΕΞλληνισιμοΟ. Ό Σούλι
  ος διαδραμάτισε σπουδαΤο ρόλο
  στό χτϋπηιμα τοΰ Σκλήθρου. Ό
  Πούλακας πολλές φορές κατέβαι
  νέ άφοδα στά χωρία. Έτσι θέ-
  λοντας κάποτε νά πάει στό
  "Αργος Όρεστικό άπ' τό Κωστα
  ράζι, μεταμφιέστηικε φορώντας
  καλογερικά ράσα, άφοΰ διατη
  ροΰσε καΐ μεγάλη γενειάδα.
  "Αλλη πάλι φορά εΤχε κληθεΤ
  στή Δροσοπηγή, γιά νά προ
  στατέψει τους κατοΐκους τηις,
  γιά τό Βουλγαρικό Κοιμιτάτο
  εΤχε προγράψει άρκετούς άττ' αύ
  τούς. Καΐ την προστάτεψε ττρα
  γματικά ό Πούλακας γιατ! μό-
  λις έμαθον την έκεΐ τταρουσία
  τού οί Βουλγαροκαμιτατζή6ες,
  ιμόνο την ττεριτριγθριζαν, χωρϊς
  διμως καΐ νά τολ,μοϋν νά μττοΰν
  σ' αυτή, γιατϊ ύττολόγιζαν τόσο
  τη γενναιότητα; δσο και την ά
  ΤΓθφασιστικότητα τοΰ Πούλακα
  Ό Άρχικομιτατζής Κόλλε πή
  γε κάττοτε σ' ίνα χωριό τής πε
  ριοχής τής Φλώρινας άητειλών
  τας τούς "ΕΞλληνες κατοΐκους
  τού. ΟΊ κάτοικοι τοΰ χωρίου
  εκείνον τρομαγιμένοι ώττ' τίς ά-
  ττειλές τοΰ Βουλγάρου Κόλλε,
  ζήτησαν βοηθεία άττ' τόν Πού¬
  λακα. Ό Πούλακας χωρίς νά
  λογαριάσει τούς κινδύνους ό—'
  τούς Βουλγάρους καΐ άττ' τή
  ιμεγάλη κακοχαιρΐα πήρε μαζΐ
  τούς δυό Κρήτες Άρχηγούς Βαγ
  γέλη Νικολούδη καΐ Γιώργο
  Σκαλίδη καΐ "πήγε.
  Στό δράμο δμος ήταν τόσο
  ιτολύ τό χιόνι, πού οί άνδιρες των
  Σωιμάτων χρησΐιμοττοιοΰσαν τούς
  ύττοκάπανους των δπλων τους,
  γιά νά άνοΐγουν δράμο. Γιά ό
  δηγό τους εΐχαν τόν Ήλία άπ'
  τό χωριό Φλάμπουρο τής Φλώ
  ρινας. Κι ένώ δοέθηκαν σέ μιά
  άπλοχωιριά τού δρόμον, εΤδαν
  τό χωριό πού θά πήγαιναν.
  ΕΞΤδαν δμως καΐ 4 άνθρώττους
  άττ' τούς όποΐους οί τρείς ήταν
  ενσττλοι κι ήταν Τουιρκαλβανοΐ
  χωροφύλακες, ένώ ό δλλος ήταν
  φοροεισττιράχτορας. Ό Πούλα¬
  κας δλέττοντάς τους νά έρχον
  ται σ' αύτούς διέταξε τούς αν
  δρες τού νά μή ττυροβολήσουν.
  Έκεΐνοι δμως προχωροΰσαν α-
  φοβα καΐ σάν έκμτασαν κοντά
  τους κι εΤδαν προταγΐμένα τα δ
  πλα των άνταρτών, σήκωσαν
  ττάνω τα χέρια τους, σηιμάδι
  πώς δέ θά πυροδολήσουν, άλ¬
  λά θά παραδοθοΰν. "Υστερα άττ'
  αΰτό ό Πούλακας δέν τούς ένό
  χλησε. Πιρΐν δμως φύγουν, θεώ
  ρησε καλό νά τούς ττροσφέρει
  μερικά ιμετζήτΐα 'ναμϊσματα
  Τούρκικα ττού καθένα άντιττρο
  σώττευε 20 γρόσια δηλαδή τό
  1 )5 περΐπου χρυσής λΐρας Τοωρ
  κίας). Κ ι είτε ιδή οί χωροφύλα¬
  κες δέν γνώριζαν την Έλληνική
  εκαμνε τό διερμηνέα ό Ηλίας
  "Ενας τότε άπ' τούς χωροφύ
  λακες, εΐττε:
  «Τί λές κα—ετάνιε. Εμείς νά
  πάρουιμε χρή'ματα νά μή σάς
  ττροδόσουιμε; "Αμα είναι ετσι,
  τότε νά σάς δώσουμε κ ι εμείς
  γιά νά μή μάς προδόσετε καΐ
  σεΤς. Όταν δμως ένας δνθρωττος
  δΐνει τό λόγου τού, δηλαδή τη
  «μητέσα» ιμπορεΐ νά τό κάμει
  αϋτό;». Πήρε κατόπι τό λόγο
  κ ι ένας δλλος άπτ' αύτούς πού
  εΐπε: «Πουλημένη μττέσα κα/ττε
  τάνιε, δέν είναι μπέσα, άλλά
  σωστή άτιιμ]α>
  Κ ι δττως φάνηκε, ή Άρδανί
  τικη μττέσα τηρήθηκε. Όταν δ
  ιμως ό Κόλλε έμαθε πώς δύνα
  μη 'Ελλήνων άνταρτών κατευθύ
  νεται στό χωριό δπου παρέμει-
  νε, έιρυγε, παΐρνοντας άντΐθετη
  κατεύθυνση γιά νά μή συναντη
  θεΤ μέ τούς "Ελληνες στό δρό
  >μο, πού πορεύονταν άπτοκλειστι
  κά γι αυτόν.
  "Οταν άνακηρύχτηκε τό Τουιρ
  κικό Σύνταγμα (Χοωριέτ τόν
  Ίούλιο 1908, ό Πούλακας 6ρι
  σκόταν στά Σερδια. Στήν ττλα
  τεα των Σερδϊων εΤχε στηθεΐ
  χορός γιά τό χαρμόσυνο γεγο-
  νός, πού τόν τράβηξε πρώτος ό
  Πούλακας. Τα γεγονός αύτό θυ
  ιμάται καλά ό συνταξιοΰχος δι
  δάσκαλος Σερ6ϊων κ. Σωκράτης
  Γκόρας ττού ήταν τότε μικρό παι
  δι
  Παρά τίς έπτιτυχΐες δμως στό
  Μακεδονικό άγώνα κα^ τίς στε
  ρήσεις ττού ·π·έρασε σ' αυτόν ό
  παροπτάνω Κρητιικός, δμως τό
  τέλος τού ήταν όδυνηρό
  ΕΤχε έρθει σέ φιλονικΐα μέ Μα
  νιάτες πάνω σέ χαρτοπαΐγνιο
  στήν Αθηνά μέ άποτέλεσμα νά
  σκοτωθεΐ ϋιτουλα άττό Ινα άπ'
  αύτούς τή στιγιμή πού κατέίδαι-
  νε άττ' τή σκάλα τής αιθούσας
  τοΰ χαρτοτταιγνΐου
  Ό συιμπατριώτης Παύλος
  Γύπαρης ύμνητής τοΰ Μακεδο
  νικοΰ άγώνα μέ τούς έμμετρους
  στΓχους τού ΰμνησε καΐ τόν Πού
  λακα μέ τούς παρακάτ» στΐ-
  χους
  Κάτι ιμού λένε στήν καρδιά καΐ
  κάτι μοΰ μιλοΰνε
  νεκροΐ ώσον τόν Πούλακα εάν
  άναστηθοΰνε
  θά τρέξει πάλι ό Πούλακας μέ
  λΐγα παλληκάρια
  στό Ζελενΐτσι (Σκλήθρο) νά
  βρεθεΐ, νά κάιμει πανηγύρι
  Νά μττεΐ στή Ζαγοιρΐτσιανη, πού
  χε πολύ χατήρι
  νά δώσει νέο μάθημα, νά μαζευ
  τοΰν οί Βούλγαροι λιγάκι
  νά μή σκορτΓθϋν στούς 'Ελλη
  νες τό δθλιο φαρμάκι.
  ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΤΖΗΜΟΠΟΥ-
  ΛΟΣ
  ΑΜΕΡΙΚΗ: ΚΡΙΣΗ Η ΠΛΡΛΚΜΗ
  Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΉΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΚΑΧΕΞΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΧΝΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΠΑ Τ»Σ Η.Π.Α.
  3ο (τελευταΐο)
  «Τό πρβλημα, άναφέρει
  ή εκθέση τοΰ κέντρου δέν
  είναι τόσο ή δημιουρ.γΐα νέ
  άς τεχνολογίας δσο ή άπορ
  ρόφ-ησή της- Στό μέτρο πού
  ταλοι»
  Έπίοης στόν τομέα τής ά
  ιμοιβής τής εργασίας μας ξε
  πέρασαν οί Σουηδοι, οί
  Γάλλοι- οί Δυτικογερμανοί
  οί Όλλανδοΐ, οί Βέλγοι καΐ
  δέν ύπάρχουν ούσιαστικές οί Δανοΐ —λέει ό Ρΐτσαρντ
  μεταβολές στό σχηματισμό Κοϋιπερ, παλαιός οίκονομι-
  τών μισθών, ό μή μετασχη —ε—·——-
  ματισμός τοΰ καταναλωτι- ΤΟΥ Κ. ΜΙΧΑΛΗ
  κου προτύπου των νοικοκυ
  ριών αποτελεί σοβαρό φρέ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
  νο γιά την μεταβολή των έ ™~~"™~™~*
  ξουσιαστΐκών σχέσεων με κός σύιμβουλος στήν προε-
  ταξύ βιομηανίας καΐ τριτο- δρ!α — οί όποίοι προσφέ-
  γενή τομέα» ρουν ύψηλότερους ώριαΐ-
  Άκόιμα μακρύτερα αν ρΐ ούς μισθούς καΐ έχουν με-
  ξει κανεΐς μιά ματιά στΐς ά γαλύτερο άπό μας κατά κε
  ιμερικανικές οίκονομικές φαλήν είσόδηιμα.
  στατιοτικές, θα δκπυστώσει Αύτό συμβαΐνει καΐ στόν
  ότι ή άμερικανική παραγω τομέα τής άποταμΙευσηςΈ
  γιικότητα ύπολεΐπεται ση νώ ή μέση όμερικανική οί
  μαντικά της άντίθτοιχης κογένεια άφιερώνει τό 5
  των αλλων καπιταλιστικώ ο)ο των εΐσοδημάτων της
  χωρίον. Χαρακτηριστικά εί σέ άηοταμιευτικές κατευ-
  πε ό οίχονομολόγος Τζών θύνοεις τό άντΐοτοιχο στήν
  Σάμουελσον: «άν ή σημερϊ Δυτική Γερμανια είναι 12
  νή. κατάσταση συνεχιστεί ο)ο, στήν Γαλλία 18ο)θ/
  σέπέντε χρόνια οί Γάλλοι στήν Ίαπωνΐα 10ο)ο· Μοί
  καΐ οί Δυτικογερμανοΐ θά ραΐα λοιπόν, ή έξέλιξη αύ
  μας ξεπεράσουνΚα! θ' άκο τή έπηρεάζει καΐ τίς έπενδυ
  λουθήσουν οί Ίάπωνες, οί τικές συμπεριφορές των έ
  Καναδοί καΐ γιατί βχι οί Ί πιχειρήσεων- οί οποίες πά
  ταζιδεύετε καλά&φθπνα!
  σχουν άπό ελλειψη έπενδυ
  τΐικών πόρων κα στρέιφον-
  ται πρός τα δμεσα κέρδη·
  Τα δύο τελευταία χρόνια
  οί γιαπωνέζικες καΐ εύρω
  πα'κές έπενδύσειζ οτΐς Η
  ΠΑ ξεπερνοΰν τίς άντΐστοι
  χες άμερακανικές στό έξω-
  τερικό· Ή ϊδια κατάσταση
  παρατηρεΐται κα' στόν το¬
  μέα τής Ερεύνας δπου ή
  σχέση τών διατιθέμενων
  κονδυλίων πρός τό Άκαθό
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ - Ο)Γ
  • ΗΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κάβε μερά
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρητη
  Τηλ. Πρακτοοΐίου
  224-304 «οί 224-308
  Χριστούγεννα 1980 - Πρωτοχρονιά 1981
  Η ΠΕΙΝΑ ΤΟΥ
  « Μ Α ΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ »
  Ρουφάει, μάταια, τής Μάνας ι υ
  πού σούφρωσε κι αυτό από την πεϊνα
  καί μέ τό βλέμμα τού ρωτά: γιατί νά ζεί,
  χωρίς νά τρώει τώρα κι ένα μήνα.
  Υπάρχει απαντήση στό ερώτημα αυτό;
  κι είναι κανείς πού νά μπορεί νά τού τή δώσει;
  Νομίζω άχι κι επειδή 'ναι καί... καυτό
  τού ρεβενιόν μας τό τραπέζι θά... κρυώσει.
  Καλή μας όρεξη λοιπόν, χρόνια πολλά,
  χριοτουγεννιάτικες ευχές καί άλλα τέτοια
  (άοτο τό μαύρο, εμείς νάμαστε καλά)
  καί φέρτε σόδες, τό στομάχι έχει σεκλέτια.
  Τέτοια Χριστούνεννα — συγγνώμη δηλαδή
  ζητώ από σάς Πανάνιοί μου Δεσποτάδες—
  μέ πεινασμένο, έστω τό μαύρο αυτό παιδί,
  γράφω στά φρύδια μου όσα λέτε, μασκαράδες.
  Φάτνη κι αστέρι καί ειρήνης ωσανά
  σμύρνα καί λίβανος καί μάγοι,
  είναι ψευτιές ένα παιδί όταν πεινά
  κι εσάς φουσκώνουν οί κοιλάρες σας, βρέ τράγοι.
  Τό ξέρω, πάλι θά μού πήτε πώς εγώ
  είμαι ο «άθεος», πού δέν πιστεϋω.
  Απλώς, τα νένια σας δέν ευλογώ
  κι ούτε τή μούρη μου κοροΊ'δεύω.
  Καί δέν ανέχομαι νάμαι «πιοτός»
  σ* όσες πομφόλιγες μάς κοπανάτε
  την ώρα πού πεινά ένας «Χριστός»
  εσείς, απ' τό πολύ φαΤ, νά σκάτε!..
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Χριστούνεννα 1980
  !■■■■!
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ απλο επ/ψης
  Λονδινο
  Παρισι
  Μοναχο
  Φρακφουρτη
  Αμστερνταμ
  Βερολινο
  Βρυξελλες
  Κοπεγχαγη
  Στοχολμη
  Βιέννη
  Ζυριχη
  Μαδριτη
  Μιλανο
  Ρίομη
  Ελσινκι
  Γκοτεμπουρκ
  Νεα Υορκη
  Μοντρεαλ
  8920 11950
  9220 13800
  7600 10500
  7700 11500
  8140 13900
  7600 12500
  8140 13500
  87ΟΟ 10800
  9500 14300
  6600 10100
  7600 11200
  8680 9800
  6920 11100
  5930 10360
  12300 19100
  114ΟΟ 151ΟΟ
  13800 _
  13500 —
  ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
  απλο
  ΕΠ/φης
  Λονδινο
  3700
  5950
  Παρισι
  3500
  5500
  Βρυξελλες
  3500
  5500
  Αμστερνταμ
  3700
  5950
  Ζυριχη
  3500
  5500
  Γενευη
  3500
  55ΟΟ
  Λυων
  3500
  5500
  Βενετια
  2900
  5000
  Μιλανο
  2900
  5000
  Φλωρεντία
  29ΟΟ
  5ΟΟΟ
  Μπολωνια
  2900
  5ΟΟΟ
  Τορινο
  3500
  5500
  Βελιγραδι
  2ΟΟΟ
  4ΟΟΟ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  14 Ημ. Λονδινο
  14 650 δοχ.
  11 Ημ. Λονδινο
  13 450 δρχ
  ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΥΣΤΙΚ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 235-493 "230-169
  ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ
  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
  Ο ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  ΠΛΑΤ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 20 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ: 288 847
  ■ ■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■-■-----
  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
  ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ
  ΒΑΘΟΥΣ 350 ΜΕΤΡΑ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ
  ΤΗΛ. 225064-221258
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΠΑ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ
  Γιά όλους τούς νεαρούς πελάτες μας από 2 έως
  99 ετών προετοιμάσαμε εκτός από τίς θαυμάσι-
  ες Χριστουγεννιάτικες σπεσιαλιτέ μας καί ένα
  πρόγραμμα γιά:
  * νά χορέψουν μέ την ορχήστρα «ΒΙ8ΙΝ0
  8ΤΑΠ8» στίς 24 καί στϊς 26 Δεκεμβριού καί
  όλες τίς άλλες βραδιές στήν δισκοθήκη μας
  μέ αξέχαστες παλιές καί νέες επιτυχίες,
  * νά περάσουν ευχάριστα μέ την οικογένειά
  τους, μέ Μπϊνγκο, παιγνίδια σκοποβολής,
  παιδικές. γιορτές καί διαγωνισμούς, δώρα
  στούς μικρούς μας φίλους κλπ. ή
  * νά χάσουν τα πρόσθετα Χριστουγεννιάτικα
  κιλά τους μέ σάουνα, γυμναστική, τέννις,
  πϊνγκ — πόνγκ, μπάνιο στούς 26 βαθμούς
  τής κλειστής θερμενόμενης πισϊνας μας.
  Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
  τηλεφωνήστε: 0897)41361—5.
  Σάς ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Γούβες Ηρακλείου
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«►♦♦ο <■ !
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρσς σαυοον |
  ηουπρινμε^χωμα Γ,ου
  ερραξουν οια,νλο
  ηρολαβη να πέι εσυοο κ
  αυλλαΡπ οικη'εσυ
  ι
  ι
  ι
  22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Μιά τρομαχτική αποκάλυψη τοϋ νέου περιοδικοϋ «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ»
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΜΟΜ (!!!)
  ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τό περιοδικό «ίΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙιΚΟΝΕΣ» πού κυκλο
  φορεϊ ήδη στά περίιπτερα έκδΐδεται άπό τόν άρχισυν-
  τάκτη της «Άλήθεια» Νικο Ψιλάκη, άσχολείται διεξο
  δικά μέ £να σοβαρό θέμα, πού άφορα την Κρήτη καί
  τούς κινδύνους πού διατρέχει- "Οπως θά θυμοΰνται
  οί άναιγνίϋστες μας πρίΐν τρία χρόνΐα εϊχαμε δημοσιεύ
  σει μιά εϊδηση γραμμένη άπό τόν Γιάννη Φουράκη,
  πού άναφέρει δτι άνώτατος Γάλλος Άξιωματικός εΐχε
  καταγγείλει στόν Γιάννη Φουράκη, δτι οί Ίσ-
  χει ζηίτηθεΤ άττό άρκετούς μήνες
  δέν ένημερώθη.κε ό Έλληνικός
  Λαός ή στό κάτω — κάτ» ή
  «Σταχος των Ίσρατιλινών, ή
  Κρήτη! Δυό καθηγητές τοθ Πά
  νετΓΐστηιμιου της Χάϊψα, οί Ε.
  Ι_ΙιΝΟΕΚ κ,σϊ Μ. ΟΟΤΗΑΝ ζήχη,
  σαν έτττίσηιμα και άητό την 'Ελ
  ληινική Κυβέρνηρη,, νά άρχϊσουν
  ύττοθοΐλσσσιες ερευνες στά Μινω
  ϊκά λιμάνια τού νησιοθ μας!
  ΟΙ ΐδιοι όνομάιζουν τις έρευνες
  οούτές «άναγν«ιριστικές» καΐ έ
  χούν ττιέσει την Έλληνική Κυβέρ
  νηρηι μέ την διττλοοιμ—ική ταυς
  άντητροαωτΓΓεΙσ στήν Άθήνα καί
  δτλΐλους ορθαδοξους καϊ άνορθό-
  δοξους τιράπους νά χορη,γήσει τό
  συνταμώτερο δυνατόν, την ώδεια
  αυτή!
  "Ετσι, πιροκύττττει £να άκομη
  πολύ σοβαρό θέιμοο: ΤΙ γυρει/ουν
  οί ΊσραηΙλινοι στήν Κρήίτη; Τί
  θέλουν, τί ζητοθν άττό τό μαρτν
  ρικά νηρί;
  "Ασφαλώς ή απαντήση δέν
  είναι καθόλου δϋσκολη καί άτττο
  δεικνύει γιά μιά άχόμη φορά
  την κρισιμότητα των καιρόν!
  "Οχι, οί «άναγνωριστικές» €
  ρευνες στόν ύποθαλσσσιο χώρο
  τής Κρήτης δέν εχουν σάν σκο
  ττό, την «μελέτην ττού Τσ»ς ίσχυ
  ρισθοΰν οί μεγαΛοσχήιμονες κα-
  θηγητές καϊ σπουδαγμένοι * Ισ¬
  ραηλίτας. Ό σκοατός τους είναι
  αλλος. Ό κίνδυνος δέν εΤνσι πιά
  μιά ύπόνοΐισ, £νος ύτταινιγμος
  των «φαντασιο—λήχτων», δπως
  θα μττοροθσε κανεΐς νά Ισχυρι
  στεϊ!
  'Αλλά κ ι άν άκδ,μη δέν σνμ-
  βαΐνουν δλα αώτά (πράγιμα πού
  κανεΐς δέν μ—ορεΐ νά ίσχυριστεΐ)
  ποίος εΤναι σέ θέση νά γνωρί-
  ζει τί θσ; κάνουν αύτοι οί μυστη
  ριώδεις όντες, στά Μινωίκά; μας
  λιμανια; Ποίος είναι σέ θέση
  νά γνωρΐζει πόσοι ξεχασμένοι θη
  σαυροί μας θά κάνουν πσλι φτε
  ρά, τί άκόμη ττοιά σκοτεινά; σχέ
  δια θα έφαρμοστοθν γιά την
  ττλαστογιράφηση τής Ιστορικής
  αληθείας;
  ΕΓναι γνοστό ττώς οί θησαυ
  ροϊ ττού βρίσκοντσι στάι Μουσεΐα
  μας δέν είναι τταρα &*α μικρά
  ποσοστό των δσων ύτΓτάρχουν.
  Κι εΤναι άκόμη γνωστά πώς οί
  Κρητικο! ξεσηκώθηκαν σύσωμοι
  γιά νά άττοτρέψουν τόν «τουρι-
  σμο> των άρχαιων τους την 6
  νοιξη τοΰ 1979
  Καλοΰμε την 'Ελληνική Κυβέρ
  νηση νά μή χορηγήσει τέτοια α
  δεια στά Ίσιραηιλινά Πανετπστή
  μια. Νά απαντήσει τί γίνεται μέ
  την δλη ύττόθεση^ νά μάς πεϊ
  γιατί, άν καί ή αδεία αυτή ι
  ραηλινοΐ πετοΰν στή θάλασοα της Κρήτης άρ-
  χαϊα άντικείμενα, γιά νά τα «άνακαλύψουν» μέλλοντι
  κά καί νά πλασιογραφιησουν γιά μιά άκόμη φορά την
  ίστορια, υποστήρίζοντας αύτό πού έκφράζει ό Έβραϊος
  καθηγητής Τζβή'Ανκόρι στό 6ΐ6λιΟ τού «ΚΚΕΤΑ ]ΟΌ
  ϋΑΙΟΑ» (Ίουδα'κή Κρήτη)
  "Αν διαβάσει κανεΐς τό κειμενο των «Κρ·ητικών Εί
  κόνιον» θά καταλά6ει πολλά! Τό περιοδικό γράφει με
  ταξύ άλλων:
  Βουλή των Έλλήνων; Γιατί ό ρώνει όλοκάθαρα την ά~ειλή "ού
  «ύκλος τής σιωττής «έχλεισε» £- φουντώνει γιά μάς καί τό μορτυ
  να τόσο σοβαρά θέμα πού φανε ριχό νησί μας;»
  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
  ΜΙΑΠΟΡΕΙΑ-ΜΐαΚΑΤΒΝΤΐα
  ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗ
  ΕΚΑΚΛΡΟΑΕΦΤΑ .ΠΟΥΝΛΤΟΝ ΦΤΑΣΟΥΝ
  άλλο< ο ...μουφλούζηί, ο πανύ- ιμηλος τιμάριθμος, δέν ...φτάνε ται μέ τίποτα. ΣΕ λιγες μέρες, τα πέλματά μας θά βαδίζουν οτήν τε- λευταίια είικασαετια αύτοΰ τοϋ αΐώνα. ΆζΙζει νομίζω τόν κόπο μιά ήμερολογιακή όναδρομή: 1900 ή Έλλάδα τυλιγμένη στούς ματωμένους έπιδέ- σμους τής προδοσας τοΰ 1897, περισυλλέγει τα ράκη της. 1900 — 1904 ό Παΰλος Μελας, ήράκλειο πατριωτικό άνάστημα, ξεκινα την έποποιΐα των Μακεδονομάχων· 1904 — 1909 ό Έλληνισμός τής Μακεδονίας νενοκτο- νεϊται άπό τις συμμορίες Νεοτούρκων καί Βουλγάρων μέ όργανωτές Έ6ραίους( έπανάσταση Γουδι· 1910 τίς τύχες τοϋ "Εθνους παίρνει στά χέρια τού ό μεγαλύτερος "Ελληνας πολιτικάς/ άπό την άρχαιότιη τα μέχρι σήμερα- ό "Ελευθέριος Βενιζέλος 1912—1913 Βαλκανικοί πόλεμοι- 1914 — 1918 κινήματα, διχαομοΐ, διαμελισμός τοϋ κρά τους, παγκόσμιαι πόλεμοι, ό Βενιζέλος όδηγεΐ την Έλλάδα στό πλευρό των συμμάχων· 1919 — 1922 ή μεγάλη Έλλάδα, ό Έλληνικός Στρα- τός στήν Κωνσταντίνουπολη, λειτουργια στήν Άγία Σόφια, καταστροφή μέ προδοοίες "Αγγλων, Γάλλων Ίταλών, Εβραίων ήγετών καί Έλλήνων. 19—2 — 1925 προσφυγιά, έξαθλΐωση οίκονομωςή, κίνη μα τυφεκισμός των 2ξι. 1925 — 1928 έπανάσΤαση, δικτατορια Παγκάλου, πο- λιτϊκό χάος, τέλος κυβέρνηση Ε· Βενιζέλου- 1928 — 1934 άνασυγκρότηση, όρ,γάνωοη ύιτό Ε· Βενι¬ ζέλου τοϋ συγχρόνου έλληνικοΰ κράτους καί έγκατά λείψη όριστική ύπ' αύτοΰ τοΰ πολιτικοϋ 6ίου· 1935 — 1940 κίνημα, δικτατορία, έπαναοτήλαίση θρό- νου, καταπίεση τοΰ λαοΰ, έθνΐκές μειοδοσΐες. 1940 — 1941 πόλεμος μέ Ίταλούς, μέ Γερμανούς, ό λαός μέ τό άλβανικό 8πος καί ΐό Ροΰπελ δικαιώνει τούς ήρω'σμούς των προγόνων τού έπαναλαμβάνον- τάς τους. 1941 — 1943 κατοχή, πείνα, άντίοταση, ή Έλλάδα έκ πλήσσει την λουφασμένη ανθρωπότης. 1944 ή παγίδα τοϋ Δεκέμβρη. 1945 — 1946 -τρομοκραηα, διωγμοί, διχασμούς υπό την μουσική ύπόκριουση τής έγγλέζΐκης όρχήστρας· 1947 — 1950 έμφύλιος, συλλήψεις, έξορίες, σφαγές ή Έλλάδα φλέγεται καί περνά στήν άμερικανική ύποτέ λεια· 1950 — 1954 ό Πλαστήρας κυβερνό, άλλά έξαπαταται άπό τούς συνωμότες της Δεξΐας, έκτελέσεις/ νεοτρο- μοκρ,ατία, ή Έλλάδα στό κλουβί τοϋ ΝΑΤΟ έκχωροΰν ται έλληνικά έδάφη γιά βάσεις πού θά καταστοΰν άρ- γότερα όλέθρια έχθρικά ς>ρούρια, Παπάγος, οί Άμερι
  κανοί μετατρέπουν την Έλλάδα σέ «δΑίΟΟΝ» τοΰ Τέ
  ΑΝ ΤΩΡΑ 6άλετε δίπλα τού κι' έκεϊνο πού ακουσαν
  συχνά τ' αύτιά μου νά προφέρεται άπό νέους
  στήν Άθήνα καί άλλοϋ, δηλαδή πώς: «Τό
  Αίγαίο άνήκει στά···. ψάρια», τότε νά μοϋ
  πεΐτε παρακαλώ πατεράδες, δασκάλοι καί κυβερ-
  ΑΥΤΕΣ τίς μερίς, «τίς άγιες»
  πού λένε, κάθε οικογενειάρχης
  θά χρΕΐαοτεϊ στήν κυριολεξία,
  «ένα κάρρο λεφτά», γιά νά αντι
  μετωπίσει, τις «εορταστικές α-
  νάγκες».
  ΒΕΒΑΙΑ οί περισσότεροι, θά πά
  ρουν τόν «δέχατο τρϊτο» μι-
  σθό, αλλά πού νά φτάσει κι αυ-
  τός ο «γρουσούζης», αφοϋ ο
  ΚΙ όμω< κι εφέτος «κουτσά Γραβά» όλοι «θά τή βγάλο- με» (όπως λένε καί οί κυβερνήτι κές διαβεβαίωσεν), λίγο μέ τίς περικοπές, λίγο μέ τή λιτότητα, αφού — όπως λένε — τα ιδία ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓνωρΙζουμε στό ενδιαφερόμενο κοινδ ότι λόγω εκτελέ¬ σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιη- θεΙ διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι; ΤΡ Ι ΤΗ 23.ι 12.1980 1. Άπά 08.00 ιμέχρι 10 00 οδοί: Βΐτσι, Λυκάστου, Λώκτου, Μ. Κατεχάκη, Ρυτϊου, Δρή,ρού, Θούκιδιδού, Ξενο- φώντος, Κανάρη, Αριστείδου-^ Πλάτωνος, Ανδρέα Καλβου Καστοριάς, Κασταιμονΐτσας, Θερμοττυλών, Σωκ,ράτους. 2. Άττό 08.ΟΟ μέχ,ρι 15.ΟΟόδοϊ: ©εμιστοκλέους, Τρι- ανδρΐας; Έμμ. Τζανέ, "Αγ. Τρύφωνος, στίς περιοχες άρ- δευτικών Κατσαμ—ά, Φασόλα^ Βαγιάς, καϊ τμήιμα Νέας Άλικαρνασσοΰ πρός κόμδο 'Εθνικής όδού. Ή έπανατροφοδότηση θά γίνη χωρίς προιιδοποΐη- ση πιθανόν καί πρΐν άπο την άναγραφομενη ώρα καί ώς έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καί τα δίκτυα πρέπη νά θε- ωρούνται ότ ιβρΐσκονται συνεχώς υπό τάση, Γιά λόγους όσφαλΐΐας απαγορεύεται ή προσέγγιση στούς άνωγούς ή τα άλλα στοιχεΐα τού δικτύου έστω καί άν βρΐσκονται επί τού ίδάφους. ΔΙΗ— ΠΙΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αντιμετωπϊζει όλη η Ανθρωπό- τητα. ΝΑΙ, έτσι κάπως θά γίνει: Όλοι «θά τή βγάλομε» ... μέχρις ότου «μυαλό νά βάλομε». ΜΕΧΡΙΣ ότου δηλαδή καταλά- βομε ότι δέν πρέπει νά κόβομε τα πόδια τού Τιμάριθμου, αλλά «κάτι άλλο» εκεϊνων πού τού ρί- χνουν «λίπασμα καί ψηλώνει». ΕΚΕΙΝΩΝ, πού δέν τούς νοιά- ζουν οί καταστάσεις αυτές, για- τί πρώτον τίς δημιουργούν καί δεύτερον αύτοι έχουν άχι «κάρ¬ ρα», αλλά λιμουζίνες, φορτηγά καί βαπόρια, γεμάτα από λεφτά καί μάλιστα ζεστά, κολλαρισμέ- να καί ξεκούραστα. Ώ, χαρώτα, πού λένε... 1955 — 1963 οκταετία Κ· Καραμανλή, ή Δεξιά έμπε- δώνεται σατραιπικά. 1963 — 1967 ό λαός άγανακτεϊ, άνένδοτος, ό Γ. Πα¬ πανδρέου ένθουσιάζει, θριαμβος τής Δημοκρατίας, πα- λαπανές συνωμοσιες, άποστασΐες/ δικτατορια. 1967 — 1974 σκοτάδι, έθνικές μειοδοσΐες, οίκονομική άποστράγγιση, Άττίλας, ή Κύπρος ύποδουλώνεται, οί άμερικανικές Βάσεις προστατεύουν τό Ίσραήλ καί την Τουρικία, πισώπλατα μαχαιρώνουν την Έλλάδα/ Πολυτεχνεϊο· 1974 — 1980: Οί Τοΰρκοι έκβιάζουν, άπειλοΰν< ζητοΰν τα νησιά μας καί τό μισό Αίγαΐο, προκαλοΰν, ή δεξιά δέχεται διαπραγματεύσεις δχι επί τίΐς Έλληνικής Α- θράικης, οχι γιά τα κατεχόμενα Έλληνικά έδάφη τής Μικρασίας, 5χι γιά την Κωνσταντινούπολη, άλλά γιά δ,τι ζητοΰν οί Τοΰρκοι! ΠΑΡΕΑΕΙΨΑ ίσως πολλά- Τό νόημα δμως είναι ότι όγδόντα χρόνΐα αίμορραγοΰν οί φλέβες της Πατρΐ'- δας. Όγδόντα χρόνια κατακρεουργεΐται· Κι' δμως, καμ μιά πληγή καί καμμιά συμφορά καί καρμιά άιπειλή, δέν μέ τρόμαξε τόοο πολύ δσο δνα άπλό σύνθΐιμα γραμμένο άπό "Ελληνες (;) φοιτητές στή θεσσαλο- νίκη προχτές- Διαβάστε το πατεράδες, δασκάλοι καί κυβερνήτες αυτής τής χώρας. Διαβάστε το κι' &ν σάς άπόμεινε γουλιά έθνικής εύαισθησίας, σκεφΐθεϊτε καί πράξατε· Ιδού ό τρόμος: «Ω ΞΕΙΝ άγγέλλειν κηδεμονιοις δτι τηδε κοιμώμεθα τοίς κείνων χρήμασι τρεφόιμενοι»! Όχι... Τα Νειάτα τής Ελλάδος, η χρυσή ελπίδα τού Έθνους υα<, δέν πρέπει νά «δεθούν» κατ' αυτόν τόν τρόπο, όπως επιδιώκουν (καί δυστυχώς εν μέ¬ ρει τάχουν πετύχει) οί εκμαυλιστές των ηθών, των εθίμων καί τής Ιστορίας τού Ελληνισμού. νήτες αύτοΰ τοϋ τόπου, μήπως γνωρίσατε έθνική συ- νείδηση άλλου λαοΰ τόοο βαθειά σαιπισμένη! ΚΓ ΑΥΤΑ μέν τα συνθήματα καί αλλα πολλά τοΰ εϊ- δους αν οπέρνονται άπό πράκτορες καί προβοκάτορες Τούρκους, Σιωνιστές, Άμερκκανούς, Ρώσους, Χετταί- ο'υς καί τό κράτος αδυνατεί νά τούς βάλει στό χέρι καί νά τούς στήσει στόν τοΐχο, αύτό τό κράτος είναι άνά- ξιο τοΰ "Εθνους. "Αν είναι "Ελληνες άναθρεμμένοΐ μέ τέτοια ίδανικά, τότε τό κράτος πρέιπει νά στηθεΐ στόν τοϊχο! ΣιΕ ΜΙΑ τέτοια πορεία όγδόντα έτων ήρω'ομοΰ καί θυσίας, δέν αρμοζε παρόμοια κατάντια Νέοι τής θεσ¬ σαλονίκης· "Ισως νά θεωρεϊΤε πολυτιμότερο τό ύγρό τής (Χ)0Α — ΟΟΙ.Α άπό τό αϊμα τοϋ πατέρα σας· Δΐτ καίωμά σας· "Ελληνες δμως έλπΐζω νά μην αύτοαπο- καλείσθε· ΚΙ' ΕΣΕΙΣ πατεράδες, δασκάλοι καί κυβερνήτες, κα μαρώστε αύτούς πού έτοιμάοατε γιά νά τούς παραδώ- σετε αΰρΐο την Έλλάδα. ΕΤΣΙ δμως ι) άλλιώς, μιά είναι ή άλήθεια τής κατάν τιας μας πού μοναχά τα λόγια τοΰ Ήροδότου προσδιο- ρίζουν ακριβώς: «5τι πολλοΐ μέν ά/νθρωποι, εΐεν^ ολί¬ γοι δέ άνδρες!» ΚΑΛΗ χρονιά··.. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ Πρός τόν κ. Δήμαρχο Τό δικτυο άιποχετεύσεως τής Λεακρ· Δημοκρατίας καταοκευάστηκε μόνο γιά την συλλογή όμβρΐων υδά¬ των σύμφωνα μέ ννωματεύσεις αρμοδίων ύττηρεσιών τοΰ Δήμου. Ρωαοΰμε τόν κ· Δήμα,ρ,χο όιν γνωρίζει δτι σ' αύτό τό δίχτυο πηγαινουν καί τα μολυομένα νερά τής όπο χέτευσης άπό όρισμένα σπΐτια τοΰ παραπάνω δρόμου. Κι' άκόμη, ρωτοΰμε τόν κ. ΔήμαρΓΧθ αν έχει πάρει άπό Δημότες ένυτιογραφ·ες άναιρορ,ές γιά τό παραιπά νιο σοβαρό θέιμα· Περιμένουμε μιά απαντήση, άλλοιθδς θά άΐσχοληθοΰμε ζανά, μέ περισσότερα στοιχεΐα γιά την δλη ύπόθεση· ·■■■■*■:■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■^ « Η ΑΛΗΘΕΙΑ « Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων τής Πρωτοχρονιάς καί των Φώτων, ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΤΗΝ ΙΥΝΔΡΟΜΗ ΙΟϊ; ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ, ΘΥΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΣΤΕΙΛΕΙ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΩΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ, ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑΣΟΥ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΜΕΡΙΚΗ: ΚΡΙΣΗ Ή ΠΑΡΑΚΜΗ; • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 3 ριοτο Έθνικό Προιόν άιπό 3ο)ο πού ή"ταν τό 1965, έ"- πεσε στό 1,9ο) ο ένώ ακρι¬ βώς τό όντίθετο συνέβη στίς χώρες της ΕΟΚ Ή Άμερική δέν είναι πλέον αύτό πού ήταν μπο ρεΐ τό ξύιπνημα νά είναι οκληρό, άλλά τό σόκ θά πρέτΐει νά ί;χει έξυγιαντι κές έπιπτώσεις· Τρανή άπό δείξη τής απωλείας τοΰ πά γκόσμιου οΐκονομικοΰ προ- βαδίσματος άπό τίς ΗΠΑ εΙναι τό γεγονός δτι ένώ τό 1950 ή χώρα μέ 152 έκ· κατοίκους είχε 12,5 φορ,ές μεγαλύτερο ΑΕΠ άπό την Ίαπωνία, σήμερα παρά τα 200 έκατ- κατοίκους, τό ίποσοστό αύτό μειώθηκε σέ 2,5 φορές σχεδόν· Τό ϊδιο θεαματική ύπηρζε κατά την ιδία περίοδο καί ή ττ,τώση τής άμερικανικής συμρετσ- χής στό παγκόσμιο έιμιπόριο ή όιποία άπό 30ο) ο σχεδόν τό 1950 δέν ξεπερνάει τό 21ο) ο σήμερα. ΜΙΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ..." ΕΥΡβΠΛΤΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΑΤ! ΟΑΟΙ ΣΠΣ! Κυκλοφορει αύτην την έβδομάδα: ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ φ»»»φ»»»»»φ»»»»»<>» »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< *·♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦Φ»»φ ♦♦♦♦♦♦
  ψψ
  ♦♦♦♦■
  Ενα πρωτότυπο ήμερολόγιο της«ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Ενα «ήμερολόγιο τοίχοιι» πού «κολλα οτόν τοϊ¬
  χο τό ΝΑΤΟ, την ΕΟΚ και τις ΒΑΣΕΙΣ.
  ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΡΡ5ΕΤ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  Ζητήστε το, αντί 50 δραχμιόν, στά Βιβλιοπωλεία τού Ηρακλείου Κρήτης:
  1) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, Πλατεία Βαλιδέ Τζαμί, οδός 1866
  2) ΚΛΑΔΟΥ, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (λιοντάρια)
  3) ΚΟΥΒΙΔΗ—ΜΑΝΟΥΡΑ οδόζ Δαιδάλου
  4) ΔΟΚΙΜΑΚΗ οδος Τχη Τζουλάκη
  Καί στήν Αθηνά: στό Βιβλιοπωλείο «Α—Ω» Ακαδημΐας 51 (Στοα Όπερα)
  ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ, ΕΝΑΣ «ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ» ΝΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ
  — ΟΣΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ — ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ !..