91338

Αριθμός τεύχους

297

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 6

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1981

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  £211 ΟΙ ΖΕΝΕΣ
  Χαράς α αυτόν, πού πρίν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ έστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ί ι
  ΒΑΣΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΑιουβονΐΑ*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΕΙΑ
  ΔΗΜΟΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡ Ι ΟΥ 1981 ■■
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΙ ■
  Μαρογιώργη 4! - Τηλ. 2*0.291 Ι
  Χρόνος 6οςΆρ·Φύλλου 297—Δρ,χ· 10 _
  ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ
  (ΜΕΛΡΙ2. ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ %
  τού μανου χαρή ) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΔΙΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  οα
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΜ ΕΟΚ ΗΡΒΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΗ! ΤΡΙΤΗΣ ΪΠΟΙΑΙΗΣ ΗΑΣ
  Οί άμερικανοί άξιώνουν πλήρη
  έλεγχο οτΐς βάσεις της Κρήτης
  Η ΣΧΗΙΚΗ ΣΥΜΦΑΜΑ Ν ΥΠΟΤΡΑΦΗ10 ΑΡΙΟίίΡΟ ΗΕΧΡΙ10Η ΦΕΜ1ΡΙ01981
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΠΟΤΕ-*
  ΤΕΤΟΙΑ
  ΣΗΜΑΙΑ !
  Δοκιμαστικές άπτοβσσεις σάν κι αΰτήν> έχουν γι'νει καΐ στήν
  Κρήτη (Τυμ—άχι κ.ά ) άττό τόν 6ο Άμερικανικό Στόλο. Γιατΐ
  άραγε;;;
  "Αν, πάντως, οί δονοΐ'μές αύτές στοχεύουν σέ ιμισ άπτώτερη καί
  μονιμότερη...έττί0χεψή τους, άς διαδάσουν τό σΰνθημα πού γρα
  ψομε στό διπλανό κλισέ μέ τή σημαία τους κι άς φροντίσουν οί
  «καλοι μας σύμμαχον ν« τό χονέψουν καλά!.. Ποτέ στήν Κρή¬
  τη τέτο'α σημακχ (οϋτε καί δλλη), έκτός αττό την 'Ελληνικήί...
  ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ
  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
  «ΑΥΡΙΑΝΗΣ»
  ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ
  Ο ΤΑΛΩΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  ΣΤΟ φύλλο 241 (8—1—81) τής γνωστής, πανελλη-
  νίου κυκλοφορίση εφημερίδας «ΑΥΡΙΑΝΗ», δημοσι-
  εύτηκε τονισμένο πρωτοσέλιδο κορυφαίο τό άρθρο
  πού ακολουθεί καί τό οποίο υπογράφει ο συνεργά¬
  την τής εφημερίδας ΤΑΛΩΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
  ΤΟ άρθρο αυτό, πού αναφέρεται στή σύμβαση γιά
  τίς Βάσεις (η οποία θά υπογραφεϊ έως τό Φεβρουά-
  ριο) καί τόν πλήρη έλεγχο πού θά έχουν οί Αμερικα-
  νοί στίς Βάσεις τής Κρήτης, έχει ως εξής:
  Μέ γοργό ρυθμο καί άσυνήθκκη ταχύτητα μελέτης
  καί γενκκώτερης αντιμετωπίσης τού όλλου θέματος, ή
  πλευρά των Αμερικανόν «σύμμαχον» επέστρεψε
  στούς "Ελλη.ν·ες άρμοδΐαυς, τίς «άνεπίσηιμες» θώσεις
  Της, πάνω στύ «άντισχέδιο» τής Κυβέρνηισης Ράλλη,
  νιά τα θέιματα των Βάσεων.
  Μεΐτά την άπό έλληνιικιής πλευράς μελέτη των ά
  ιμερικανακών άπόψεων, τό «άντισχέδιο» θά έπιοτρα-
  φεΐ ξανά οτούς Άμερικανούς, ώστε τ6 ϊδιο, μέ τίς ουμ
  φωνηθεϊσες άιπό κοινοϋ άίπόψεις, νά σταλεϊ «έστίΐσημα»
  πλέον οτήν Έλληνική Κυβέρνηοη, ώοτε νά φανεΐ οτή
  δηιμοσιύτητα, ότι οί έλληνακές θέοεις- ύιπεριισχυσαν
  καί οί Άμερικανοί ύιποκύψανε οτίς «αξιώσεις» μας!
  Πάντως, τό βέβαιο είναι ότι «δλα» θά εχουν Τε-
  λειώοει μέχρι τό τέλος αύτοΰ τοΰ μήνα, ¥ τό άργότε-
  ρο, μέχρι τα μέσα Φεβρουάριον διότι τό γενικώτερο
  ω
  ··■(
  άιμεριικανικό σχέδιθ/ στό κεφάλαΐο «ήμερολογιακές
  προθευμίες», άπαιτεΐ όπως ή συμφωνία γιά τις Βάσεις
  στήν χώρα μας, νά βχει ύπογιραφεΐ τό άργότερο μέχρι
  την προαναψερθείισαι προθεσμΐα τοΰ Φεβρουάριον.
  Τύ κυριώτερο πάνιτως σημεϊο τοΰ «σχεδίου» καί
  «άνΤΐσχειδιου» γιά τις Βάΐσεις, πού προκαλεΐ την καθυ-
  στέρηση. καί πού αν δέν ύπίίρχε θά εϊχε ήδη τελειώσει
  τα θέμα, είναι ή περίιπτωοη των Βάσεων τής Κρήτης
  (Άκρ,ωτηρίου Χανίων καί κυρίως Γουρνών Ηρακλεί¬
  ου·), δπου οί Άμερικανοί άιπαιτοΰν καί θέλουν νά 'έ
  χούν «πλήρη έλεγχο»/ λόγω τής σημαντικότατης σημα
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σΐλίδα 4
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕΤΗΝ
  ΔΙΚΗ ΤΗΣ
  ΓΡΟΘΙΑ!..
  ΚΑΜΜΙΑ ΞΕΝΗ.
  ε—ε—ε—Η
  ΟΙ ΔΙΚΕΣ
  ΚΑΙ ΟΙ
  ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
  ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ
  "ΣΕ
  -ΜΑΘΕ
  Ε ΣΤΗΝ ΕΟΚ-
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ,;
  Γύρω άπό την υπόδεση των Ίεραρχών Είρηναίου - Τιμοδέου
  'Απαράδεχτη έπίδεση
  (καί κυρίως άνανδρη)
  ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙ-ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
  Έπιτίθεται άδικα και βαρεία, μάλλον κατά τού κ. Δημάρχου
  ΑΠΟ τη δεξιώτερη εφημερίδα
  της Αθήνας, ένας κρητικόν δη-
  μοσιογράφος καί στενάς συνερ¬
  γάτην τού Μητσοτάκη, εξαπό-
  λησε μιά δριμύτατη επϊθεση, ανώ
  νυμη όμω< (γιά νά αποφύγει προφανώς τίς συνέπειες, άρα καί άνανδρη), κατά μερικών προ' σιοπικοτήτων τής Κρήτης, μέ α- φορμή τό γνωστό θέμα των Ιε¬ ραρχών Ειρηναϊου καί Τιμο- θέου. ΤΑ πρόσωπα εναντίον των οποί ών χύνει την περισσότερη από την ...αγγελική τού χολή ο πα- ραπάνω κϋριος, είναι κυρίυς δύο: ο γνωστάς σύμβουλον δη- μοσίων σχέσεων αθηνα'ι'κού δή μοσιογραφικού συγκροτήματος ποϋ υποστηρϊζει τόν Ειρηναίο καί—μάλλον— ο Δήμαρχός μας. ΓΡΑΦΕΙ λοιπόν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «...Προσωπα πού ήθελον την δικη τους προβολή καί όχι τού Ειρηναϊου την αποκατασταθή, ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ίι σω- στότερα οί Νεοναζιστές, δηλαδή οί Φασΐοτες (δπως ό είκονιζό,μενος σύγχρο- νος καί έν δράσει)- καθώς καί οί Έξτρεμκπές, Αύτο- νο]ΐιοτές καί κάθε αλλου εϊδους τής Έλευθε,ρίας και τής Δημοκρατίας.·· Λη στές, είναι «<ρρ,οΰτα> — δ
  χι μόνο ταίν Ήνωμένων
  ΓΙολιτειών τής Άμερικής
  — άλιλά καί των·. Ήνωμέ
  νων Πολιτειών τής Εύρώ-
  ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΜΕΤΑ ...ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΟΙ δικις και οί βαρείς καταδίκεί
  που επιβληθηκανε προσωατα
  στήν «ΑΥΡΙΑΝΗ», πέραν όλων
  των αλλων, ουσιαστικών καί τυ-
  πικων σχετικών στοιχείων, φέρ-
  νουν στήν επικαιρότπτα ένα ου-
  σιαστικώτερο μήνυμα: Ότι τό
  τιμημα της μαχητικης δημοσιο-
  γραφίας, είναι βαρύ.
  ΚΑΙ ακομη, θυμίζουν ότι: οί δη-
  μοσιογρόφοι που κάθονται στό
  «κατηγορούμενο σκαμνί», είτε
  Κουρηδες λεγονται, είτε «Αανο-
  χάρηδες, είτε όπως αλλοιώς, δεν
  δικάζονται (δεν πρέπει τουλάχι¬
  στον) σαν συγκικριμένα πρόσω¬
  πα, αλλά στά προσωπά τους δι-
  κάζεται η ίλευθερία τού Τυπου.
  ΝΑ, γιατί νομιζομε ότι 4 (γιά την
  ωρα) δικαστικες περιπέτειες τής
  «ΑΥΡΙΑΝΗΣ» και οί 72 τής «Α¬
  ΛΗΘΕΙΑΣ», είναι 76 απόπειρες
  τραυματ.σμου τής Γυνταγματ.κα
  προστατευομενης Ελευθεροτυπι-
  οχ.
  ΑΥΤΟ καί ΐτολλά άλλα,
  πού δέν σοΰ τα λένε, α"
  μοιρε Λαέ< οί προπχιγανδι στές τής ΕΟΚ, μάθε τα μό νος σου, άφοϋ σέ βάλανε οτήν ΕΟΚ/ γιά νά μην πά Βεις δταν τα δείς ξαφνικά- κανένα έπικίνδυνο.·. όκ· Ν Α γιαΤ1 άρκετοΐ στενα χωρήθηικαν λίγο, πού στό θέμα αύτό τής ΕΟΚ, δέν τηρεϊ σθεναρά τίς άρχικές τού ξεκάθαρες θέσεις τό··· ΠΑΣΟΚ. Οί «Χριστομπαΐχτες» (κατά το.ο.Θεομπαΐχτες) και ό Χριστος ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΩΤΑΚΗ Εξημέρωσαν καί οφέτος τα Χρστουγεννα καί ...οί ΧΡΙΣΤΙΑ- ΝΟΙ Μεγάλοι καί Μικροϊ, κόπως αλλοιώς ένοιωσαν. Τό ίδιο συνέ βη καί... στους ΑΡΧΟΝΤΕΣ τούς κληρικούς καί λαικούς. Απανωτά τα μυνήματό τους εμαγαρίσαν ένα σωρό χαρτια καί οί τυπικες ευχες πού αντάλ- λαξαν ΠΑΡΑΦΟΡΤΩΣΑΝ τόν «ΟΤΕ» καί τα Ταχυδρομεία. ΏΙΙΙ θεέ μου Μεγαλοδυναμε πο- σο «μικροί» καί «Μικροϊ» σέ υ- πηρετούν. Στοχαζομαι αληθεια την ΑΛΗΘΕΙΑ καί... δέν μπορώ να πώ ψώματα. Γυριζω τόσια πίσω καί στεκο- μαι μπροστα στο ΦΩΤΕΙΝΟ Α- ΣΤΕΡΙ. Πασχίζω να νοιώσω τους Μαγους καί τους Βοσκους. Στα άχερα το Χριστό νά στρι- φογυρίζει τό Άχραντο καί Άνι- θο κορμί τού, Την Μάννα τού να σιγοψιθυριζει ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ με προσοχή, καί τόν Ιωσήφ εκ- στατικό νά μή μπορεί νά χωρέ- οει το ΑΧΩΡΗΤΟΙϋ! Οί Αγγέλοι συμπλήρωναν καί στεφανωναν την παρεα. Ο... Η- ρωδης ο θηριώδης ανυπομονος επερίμενε τούς μάγους να τού δειξουν τον τοπο να... προσκυ- νησει κι αυτος. Μεσα τού έβρα- ζε κι απόξω εχαμογέλα πώς «ΓΕ- ΛΑΣΕ...» τάχατες τους Μαγους • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 3 ΑΣ προσέξει καλά ο Λαός μας καί κυρίως οί Νέοι καί Νέες τής Κρήτης, γιατί οί εχθροί τού τό- που μας προτάσσουν τού φυσι- κου, τόν «ηθικό θάνατο» μετά ...μουσικήν. Μέ τό επικίνδυνο αυτό ψυχολογικό μέσο, σέ συν- δυασμό μέ τούς ξενόφερτους χο ρούς, τα τραγούδια καί τα τό- οα άλλα στοιχεία των αντισκο- τεκ(» καί των «κλάμπς» κατα- στρέφουν καί διαστρέφουν τα ήθη καί έθιμα καί σπούνε τούς δεσμούς τής Νεολαίας μέ τίς ρί- ζες τού τόπου μας. Η ΛΥΡΑ, οί Κρητικοί χοροί κι οί μαντινάδες, καί, γενικά, ο δι- σμός των Νέων μέ την Παράδο- ση, είναι τα μόνα όπλα πού μπο ρούν νά αντιταχθούν στήν εθνι- κά επικίνδυνή καί απαράδεχτα ύπουλη επίθεση κατά τής εθνι- κήί μας ταυτότητας. Μ. Χ. δημιούργησαν τό «κίνημα» τύ- που Τσε Γκουεβαρα! Εδώ ήταν ο ποιητής. Άνθρω πος καλών προθέσεων αλλά πα- ρασυρμένος, σέ όλες σχεδόν τίς εκδηλώσεις τού από ένα ποιητι- κο πάθος, εξωλογικό καί ακατα- νοητο γιά τούς πολλούς. Αυτάς ήταν, φοβαμαι ο δημιουργόζ ολης αυτής τής ιστορϊας που έ- βλαψί. την υποθεση Ειρηναϊου και επιβράδυνε την αποκατάστα σή τού — τό λιγώτερο. Η περί- φημη απαγωγή έδωσε επιχειρήμα τα στούς εχθρούς τού Ειρηναί- ου, δημιούργησε δυσάρεστο κλί μα στό Πατριαρχείο καί προκα¬ λέση σκεπτικισμό σέ πολλούς σώ φρονες υποστηρικτές τού Ιεράρ χη»· ΚΑΙ προτάσσει, παρακάτω, γιά τόν δεύτερο: «Άν τίς επιθεσεις αυτές τίς έ- κανε μόνον ο αποκαλούμενος Ντενκτάς από την εφημερίδα τού, τα πράγματα θα ειχαν κα- ποια εξηγήση. Ο άνθρωπος αυ¬ τάς χωρίζει μονίμως τούς λοι- πους Έλληνες από τούς συμπολϊ τες τού καί συχνά υπενθυμίζει σέ διαφόρους Έλληνες πολίτες πού ζούν καί εργάζονται στήν πόλη τού ότι περίπου αυτο τό • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΟΥΜΠΟΥ Είμαστε κάουμπό'υ'δες απ' την Αμερική μά «τό πανί μας επειδή δέν έβγαινε βρακί» τόν Κάρτερ τόν αλλάξαμε (τής Τζώρτζιας τόν μπό'υ') καί βάλαμε στή θέση τού γνήσιο κάουμπό'υ'. Ετσι πιά τώρα βεβαιοί όλοι στίς ΗΠΑ θάναι ότι τού κόσμου τούς λαούς σωστά θά ...καβαλάνε!.. Ο ...ΓΝΩΣΤΟΣ «Χ» ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αποκλειστικό ρεπορτάζ τού Νίκου Ψιλάκη ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΑ ...ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΟΣΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΦΥ- ΛΑΚΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7ΜΗΝΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙ- ΚΟ), ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟ- ΣΟΥΓ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ (ΑΘΕΛΑ ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ) ΣΤΗ ΦΥ- ΣΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΕ αυτό, τό εξ ίσου, σχεδόν, μέ τα ...πυρηνικά δυνατό όπλο, ακινητοποιούν τούς Λαούς τού Κόσμου οί πετρελαιοπαραγωγοϊ Εμίρηδες, καί, παίρνοντάς τους τα πορτοφόλια, τούς κάνουν... κακομοίρηδες. ΠΑΛΗΟ! ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Π, Ο ΠΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΙ) — Χρόνια πολλά, Παπούλη μου γιά τόν Καινούργιο Χρόνο. — Ευχαριστώ, Εγγονούλα μου, κι εσύ, ευτυχία μόνο, χαρά, αγάπη, ξεγνοιασιά κι ειρήνη νά γνωρϊσεις καί τού πολέμου τή φωτία νά μην τή συναντήσεΐζ. Στό λέω εγώ, πούμαι παληόζ σέ σένα, πούσαι νέα: ο πόλεμος είναι κακάς η ειρήνη είναι ωραϊα. Αυτό, κι άλλοι θά σού τό πούν κι αλλού θά τό διαβάσεις, γΓ αυτό, την Κρήτη όσοι αγαπούν άς διύξουνε τίς Βάσεις.
  ίη 882: νΗΐ -
  - 02 ΗΝΝνυοννχζνν ιννυ
  ε* εί
  θΛ»9ΛθντΐΗ Κ,

  ΟΛΙΟΛθνΠΗ Η
  00151
  Ζ3ΙΛ
  ΟϋνΧ3
  00161
  οθεοι
  οοον
  οοοε
  ΐ9οσΑιγ39
  οοιιι
  0059
  οο9ε
  θΑΐσοχ
  0086
  οοοβ
  006Ζ
  ΟΙΛΓθγθΙΧΙ^
  οοζιι
  0005
  οοβε
  Ο1ΧΛ30ηγφ
  οοιοι
  0008
  οοβζ
  ΟΛθγΐ^
  οοεκ
  0009
  0062
  ΟΧ3Λ39
  00801
  0095
  009ε
  α—ην
  οοςει
  0099
  οο9ε
  'αη^Λ^^
  00531
  0099
  οο9ε
  ϋΧΐσηζ
  οοβει
  0969
  οο/ε
  γΙοχλο13χοι1/
  00511
  0099
  οο9ε
  ί>3γγ3*?ησ9
  00801
  0099
  οο9ε
  ιοιοΌυ
  οοβει
  0969
  οο/ε
  θΑΐρΑον
  08611
  ΜιΑ/ιιβ
  ογιιο
  ΝνΐΛΐνΑΟυ 3ΐΝ
  ί>υ.α>/υ3
  οοβε ι
  οοβει
  ΟΟτΊΙ
  οοεζι
  οεβδ
  0Ζ69
  0898
  009Ζ
  0099
  0056
  00/8
  οηβ
  009/
  ΟτΊ 8
  00//
  009/
  0226
  0268
  Ιιτΐ—4
  ΙιΧιόηζ
  ΙΐΛΛ3|-
  ΙιτΙγοΧοι-
  ν
  ΙιχοΤιοώΜχκΙφ
  θΧϋΛΟΙ/^
  ιθΐΰου
  _____ΟΛΙΟ,Λθν
  31311301^01
  ♦♦«ε» «►♦♦♦♦ ♦♦♦■
  « ΜΛΟοΐυΐΛΙΟΙ »
  0<11Ν3)Ι νικνυ ΟΙ ΟνΟ ΙΥ3 ηαιοψόώ τ>γο» —
  ΤΖΟ-βΚ νΉΙ
  ΝΟΧΧ
  «ΗΛΟ<ΙΙΙΤΛΙΟΙ» ΖΗ1Η.Χ ΟθνχνάΗ - 096-68.3 νΗΙ ϊ 2ΗΝ3νθβλνΐΛΙ 1Η>ΐννΐΑ ΖΟΝΙΝ :2Η1Νλθλ3ΐν -
  νΐΦν.ϋΟΙΖΟΙΛΙΗν ΗΧΙ1Η4Χ ΝΗ12
  09-66-83 νΗΙ Ζ3ΙΛΙ0<ΐνΝλΖ νϋ (ΐΟΟϋ^θΝν Ι0ΧΙΐνΐΜλ3Νυ - ΝϋΙΙΛΙΗ±2Ι_3Ν - Ζ3ΝΧ31Οϋθν - ΙΟΦν_ϋΟΙΖΟΙΛΙΗν) Ζ3±νϋ-3ΝΑΖ 09 : Η Χ Η ΜΗ1 ΖΗνΑ ριο Λποϋοφογ-ΐπ» 23ΙΜΟ νΐΛΙΗΙΛΙΧ Ο3Ν β6^σοο—θθθθθθθ·θθθθθθθθθθ< Η1Η4» — νΐννΐΛΙ 0ΝΙΠΠ5Ν00 νΐΛΙϋΙ3ΙΛΙΗ2 ΖνΖ 3χγοχο ΛΟ1ΝΛΘΛ3ΐν ΖΛΟ4Ο1Ι943Ζ Έ ΖλΟ<ΙΙ3.ΐνΐΛΙ •V ΖνΝΙΖλΟΧ Φ3Ζ ΖνΐΝΑΘΑ3ΐν :θΗΐιιηοοΰιι θΛ3Γΐη3)ΐιο.ΐ3 3πηοχυ- ΙΗΙΗοΊΙ οιό ενε γυχ ΡΟΑ-) εβ »Φ·ΦΦΦ·ΘΦΘΘΘΘΘΘΘΦ4 ΑΟΙ3Φν<υθϋΑΧ ΖΟΝλθλ3ϋΑ Οό1ιγ9φ οιογου 9 Μ ΖΗΧ07)ι3 2ΟΝΑΘΛ3ϋΛ 3Η1Νλθλ3ΐν 7ΗΧΗ1Μ0ΙνΊ «νΐΒΘΗνν Η» (5 ΖΗΧΗ4Χ Υ7Ια3ΗΗΦ3 ΒΒΒΒΒΒΒ VII — 99 ΌΙΝΝΥ5 νίΛ — δΜαΊΊΗ 3 !ί νΝΗΘ ν — 02 Άοι — ΖΗυυινΐΦ '_|ν/Α3 :1ι·ΟΛ(9 Λϋχο Ληοήηοάλ. ΟΛ ΛηθσθΧΐΗ ΊθΛ3Γΐ)θςΐ3<|)Ι3Ι§Λ3 10 ^ "009019 [»χ λΙχχ »ιλ οοοχ) ί>3(ό
  οφοο^υγιι. 53ο'3χοοοιό3.ι> η^
  "θΧΐγθΧΙ ρΧΟ ΙΟΧ ΛΟΟΟ Ε>»!Λ
  -ίΐγ^γ-3 ΟΧΟ ΟΟΟΧ (θθ'ϊΓΐϋθ
  ηοϋ. Λ«οιγ3θ ΛΟΛΒη'ϋ.φοαλ
  -ορ !-ι·λ^>) 5ϋχ 5οοο03γ1 ϋ
  3ΰ ιοχ35γ>γ1ιοι3 ι» οοΊιηχ ϋχο
  ΗΙ/,ΟΧν ΟΖΟ
  23Ν3Ξ 2113
  3Η1
  ΝΗΙ
  λνου οιυ
  313θϋΙΟΝ
  λθυ 21323
  2Η1
  ΟΧΓ|ΟΧ 1X5»)
  Λΐιχ
  ώλ ηχΙιχοιηΛι>9 "ϋχ ιϊ.λιο Ίοχιλιχ
  »γ
  ολΐγ 3
  ΐ3γχί λιιχπ 'ί>1ιχ ΟΧΙ190ΦΥ9 ο_ι_
  ----- ΟΧΙΧΟΓΐθθΊ3Χ1 ----- ΏΙ,ΏάΐΙ »Χ
  ιοχ λιολιΑ '5ογ3χ 'οήαο» λοχ ογ
  9 ,ο ί>ια
  )Ιι>ι.ΐΛ3Λ
  οσιΐ.
  θ 3ΧΟί1ΐίΐ§ΟΙΟ Χ)ΐΗ ρΐΛ
  Ιιο ιηχρχΐΌχυρ ηοχί πολι3Μ3 γ{ ι
  Ο1Ό -γίΐ5) «ς(θΧ3ϋ» ΟΛΟίΙΧ 3.Ο
  ΙΧ>» Χ5γΟ»Π3 3ΗΛΟ9>?γ1 ΛΐίΧ ΒΛ 3τί
  -ηοίΙθϋΓΐ '5ϋχ !Χ;η3»£Β0ΐΐ»( ου.
  Οίίΐ 0>4ΙΛ0Γΐ1ΐΧ£ΙΙϋ·3 1Ο> ΟΧΐΛ
  -3 ΛϋΧ£> -----
  Ι3Λ|3ΧΟί)ϋ
  53ν,"?λ3Γΐ 39
  -Ο 'ϊϋϋςχίη^ ίιΐμ. ί>3:ίηΧ
  3ΰ ΟΛΟΧ (ΠΟΛΓΤΧίΐΟΙΟθσ ΙΒΟΙ Λ0033
  3γΠΙ9 'θΟϋ/ΙΧ ΠΟΟ3ΓΙ »|§) ϋ'ΧΠΌ
  οοοηγλ. Ιιχ Ι^χχχολΛ ι3λχ>>· χ>λ
  ΐο Ιιγγο χ>ιγΓ 3
  0191 »χ »ιλ ιο
  --- 000 ΟΟ3ΓΙ ΟΧΟ» --- 300311
  Ιχο 119 ,ϋ.ρ ολο<1Χ οοιΗ 3Λ (ο» -ΙΛ3Α -ηολ »λ ' νιΦννσν^ η, • οο οοοφγΛ 03Λ ρΐ|ΛΙ Α -■—■· 3ΐ1ηοχοισοΧη3 οιυ ιοχ- "2Η1 νΐΛΙΖΙΙΛΙ0Ν01<ΐνΧ 'ΖνΐΛΙ 2ννΐε13ΙΛΙΗΦ3 ΖΗ1 ΗΖΝΛΘΛ3ΐν Η1Ζ 3ΙΛΙ 'νΧΙΙΛΙΟίΐνΑΧνΐ '313νΐ31Ζ Ζνΐ3ΧΖ3<ΐν ΖΗ1 313ΝΗΧ ΟΙ IV» λΟιΙλνΐΟΝΙΝ ΑΟ1Μ ΟΙ ΛΟϋ '«Ζνΐ3ΘΗνν» ΖΗ1 Οϋθνθά3ΙΛΙΗ ΟΙ 'ν>ίΙΙΛΙΟοΙ7ΑΧνΐ '3139νν
  ΖνΐΛΙ Ζ31ΗΙ/Ι0<ΐνΝλΖ ΖλΟΙ Οϋν ΙΟΖΟ « ΑΟάΑ νΐΟΝΙΚΓ ΑΟΧ νκΐν οχ » 'Λ 130» ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ 3Γΐγ, Λϋχ οίΐψ) 5ϋχριΐ3χο'γί γ 9 '(οΐΛθΐ1ια^ ϋχ οιΐ-ρι) -ΗΧβ^Χ ΟΛ[<Ϊ3Χθχ ϋ '' 'λο0 5ϋχη3χιγοϋ. — 5οο'ολϋχΐ9 9 ': οαι 9 '- 3(11113, θ'χιΐΛθΧϋΓΐοΐ9 ί^χ οχιοοιι. ο§3ι 5ολο1ηοΐιη 9 9 'γ Χ3ΝΥ 5λναΠΟΗ ϋβγ, ηοχσοοχ ηο·>«ι<|)Χ)<ίΛοιοοι11ΐ'ν' '3'ν 'βθ0ο1Λ? 9 '5χ3| 9 '50. 9 'υνΞΗ -ιοιγ 9 'οοΐ3γ5ΐο<1μ, 9 ΌΟΙ3ΥΧΧΧΪΙ-Ι, 51ιχΙι>»
  'χιι^ϋηοχ
  Τ 'αΛ
  3Γΐ
  ηοχι 'Λοογγη λμχ
  Ιαχ
  IX
  3ΧΟΟΠθΧη3ΧΛΟ [ΏΧ
  ϋΧηο ■ι>ογΙ ολ
  •γ 9 '51ιθ!θ ^ ϊ051 "'^Λθ3 Λ^
  ϋχ οχι ΖΑΟΎΟ »Π<ί'3θ 3Τ'{?οχν£'ΐς'κ><<Τ3ΐ '. 9 ψ) 5ϋιχο4>ιοχοχ ·χ 9 '(θ!9υι>0Ζ 0Λ
  ϋΧ ΟΙΙ») ΪΟΧΟΟιΧΟΟϋΛιυ 5ϋΛΛΟ^ ΟθΧ ΟΐλίίηθΛΙΟΧ ΛΟΧ [ΟΧ ΟΛΛ3Λ
  9 '(οιεΙολγηο9 Ιιχ 9·11'Ρ) βο3— ηοχοισ'χ ρχ ηιΛ ί>3Χ03 53γγοΐι.
  9ϋίρ) 5θΛ3Γ)ΓΙ|ϋγοχ ^ 9 'ί^χιο1 οϋ^} λοχ [οχ
  31/ννάΗϋ λθυ
  ΟΛΟΟχ 03Α/ ΟΙ ΙΩ» ΟΛΛ3λΠ010ΙΟχ Οί
  ΒΒΒΒΒϊ
  οιϋ«Χ οχο
  9061 ηοια9Γΐ3θΝ \ζ ^μχ
  •οοχ
  ΛθΓΐοι.οκίΙίΐ λοχ ιοχ οχ ρχΙαχοιθΛ
  Λ3λ ΛΙΙΧ »ΐλ 3Χΐϋ01ΟΧΟΟΙ9 5Ρ3^3Χ
  ιοι§! ιοχ 53ΐοχΐ9 5ιχο 5ΐ3ΰΙιοΊ3Χ
  ιχυ3 53χιιτΐ3γοϋ 5ιχ 53γ9 3ο ηοχ
  ΛΟϋ. Ι390θγθΧ» ΛΟ^Οϋ.9 ΛΟΧ 'ΠΟΟ
  -ηχ ηογηου ΛθΧ3ΐι.οχ ηοχ 5οιλ
  οΧηιτΐ 5<ρ 'ηοσηχ Ιίο^ηΐΐχ λ»χ3^ι. Οχ 9 ί10" 5ζθλθ'3Λ3 Ι3Χί3Χ3·ΛΓ|Πί>
  οχηο ογΙΚΟ'χ οχ 5]3 "
  ηχ οΐωρ
  ηοιγηχοοχ
  -οχοοχιγ,
  -οφοχοιόχ '
  , 51ηηοο'3λογοχι ^Ιιο1
  5ϋ§ΐ3χοι:)γΙ '51ιο'χΛηοχ—
  1χ ιο
  3χοιι.ο Λοκ>υ.9 οχ ιοχ
  ο°ΙΓΐοθ'?3 Ο0-1-
  -ΛΟ ρΧΙΛϋγγ ρ
  'ηοόη·)^ 5οο'ηϋ-2 Λρχ3υ.οχ 9 Ι105*
  Ι3Χ3Χ3ΓΐΓΐ'ηο ΛΟ1ΟΧ!^> ΟΧ 5)3 'ηθθΊ
  ηχ ηογηου Λρχ3ΐυοχ ηοχ
  οχ ^061 0οα- Λοχοηοληγ
  ιοχ
  5ογ
  οοχ
  οφηχ λοχο »ΰπ3γϋχ>ς)Όχι ηοχιχ
  , ηοιοθΛϋργ, οοιλγ, ηοχ
  οόα.
  -ίίοχΛγ^ 5οχϋιθΛΐθ)|
  ΛΓΟΧ ΛΟ30ΛΌΜ. ΟΧ 5]3 ίΐΟΧΟΟ ΙβΗ
  ϊ[30Χ3θχηχβχ — 5010090ου. Λΐυ.
  ΟΧΒΧ ----- Ι»Χ303ΛΟ<Ι> ΛΟΙ011.9 ΛΐΙΧ
  ρχο»
  51ιχ
  -Ό 11 ΛΐΧΧΟ 53ΙΌ3ΟΙΙΧΙΤΙ ΠΟΧ
  Τί 53γ»ν<·3Γΐ 5 ιχ — ηοχχ>Λ»9 ηοχ
  Ι<ίΧ3Γΐ ----- Ι3<)3φθΟσϋ. Χ>Λ Ι3ΟΙΧ
  3Λ0Ο »Λ βΐλ 139ΒΥΥΜΟ ΛϋΧ]3 ΛΟΧ
  Οθϋ Λ«χ<)ηο_ι_ λ«χ ΙιγΙοχο λμχ -λο ιοχ ηοχ Λ<τ»χ>ιοΌΧλι-ιο οοχ
  Λ»|3Χ]0 ΛΜ1 5ΐ3ί3ΐΐΧΛΟΙ1/)0ϋϋ. ί>3>|
  -ιιΐΐΛΐΜληο 3ή ο^ιχίΙοχΛγ, ηοχ
  οιον>Χ οχο Ι3φ3<1χουΐκ3 ιβχ ιβχ35 ιχογηφοχυρ (χ3ΐαΌοχ) 5οχοΓΐΙΛ»χ. λλ^ ηοχιχσΌοχ ηοχ 5μο ο03χολσΌρ ολ -ιγ ιοχ 5»οχησΌχ 5;χο ιοχ^ιχοογηφ 10x350x19 -ο 'οιοΌχοοχ λΙιχο ί!9'β Η0Χ3γγ3ΧΟΟ01ίρ |ΟΧ ΟΧΙΧ€ΐ»Χ -Λγ< οχο οο3γ)ι ηοισ'3§οοιυ ηοχ ΛοΧογ Λοχιιχ'σηοχ λοχ οαιρ '1)οιο οροσϋ Λΐϋ,οχοχ 8061 ηοιΰβηοΛβι, (ηολίιΧοΎ,) »§:ίχ>9 ποχλοο_|_ Λρχ3^οχ ηοχ
  ΛΟΙ03λίΐ ΛΙΙΧ1Λ3Λ ΛΙΧΧ ΟϋΛ '5θ11.Ο
  Χ'Ί-^^-^Υ. ---- ΛΡ>|3ΧΟ
  ΙΐΧθΙ03ΧΙ Λϋ,Χ ΛΛ0η3ιΧ
  ιοι,οχι.9 '5
  ιοχ
  9 5οχοί1<ρο παχ Μ.&Ο1ΛΩ 5θΧΛ39ηγθΙΟ ηΟΧ ΛΟ[λίΐΧ οΌ λΙχχ ΛηθΛρ9ί1»γθΛΒ ;οχ 'ηοβ ϋΧ ΛίΟΧιΙΜΟΠΟΧ ΛΟΟΧ ΛΟΙΧΛΟΛ^ ογωΐηο 5ιχ 53γο 3Ο ηοόηχ λοχ 3£>1ιοηογ
  ϊθ, οοχιΐΛΐιγγ^ ηοχ ηοχιλογο·
  3Λ3λ ηΟΧ ρΐΧΛ393γ ΛΐΐΧ Ο013Ο 5θΛ
  -3Γ)ΐΟΟ30Ίυΐ ΙΟΧ ΟΧΟΟ ^ '5»]ΛΟ9ι
  3X0^ ^Ιιχιχην ρχ 5οιιοικ)υ —ι
  ΛΟΙΧ£»3θΌχ ΛΜΧ ΛΐΐΧθΙ<)3ϋ. ΛΐΙΧΟ ιοΐθΛθχ3ϋ.οχ 5ο ΛΏοχχΙοτ ηοιΐι 'Λ«ΧΙ.«ΟΊ/ ΙβΧ ΛΟΙΟΛΛ3Λ ΠΟΧ ΛΟΛι 'ηοοΛχ ηογηου Λρχ3ϋθχ ηοοηχ Γΐηοο^ Λρχιχυοχ ηοχ »χ ολογφ ηοχ λιι>τιλο3λ Λϋχ 3,^ 3ηοχΙι ηοάηχ
  9 Λ3θ91δι:ου
  Ι ΑΟΐΐνΝϋΟ»! νΐΒΐννυ )
  Β911ΘΖν
  Ν0Ί03 Λχ
  ■*ΜΛΙ3Χ3 <00ΙΟΧ ΟΧ» ΛΟΧΟΛΐλ IX ΙΟΧ3ΧΟΟΟ19 ΟΛ |ΟΧ 5θΓ|θΟΧ 5θΧΙΛΟΙΧ£)10Χ 50Λ3γ1Ο3ΧΟ -οχωρ 9 '3·υ.^Υ9 91· ΏΛ ?1/(· '^η5 Ιιχ χ>ιλ οι^ορ οιγΙγΙϊιχ 5ιοΌΧ Όγ)
  ϋόη3 οχιλογοιοΧσ'ρ 0191 ΌχΙιλιχ
  Ο ΙΟΧ αΛ3Γΐ«λθ!1. '5θ[<ίθΧΟ} 51ΐ'ΧΙΛ ΟΙΧΟΙΟ'Χ 51ΐΧ ΟΙ30ΛΟΠ1 ΟΧΟ 13X3 3Λ 5ϋχ 5ΐ3θοργίι§χ3 ϊιχο Όλθγ οχο [οχ Ικο^ Ιί—> 3χϋ0φιοηοχ3Γΐ
  •ηοχ 5ρ>Φ οχ 3οοια>φ35 '
  -ιχοισΧ λοοχ Ιαο^ Ι^χο '"α·ΐ-
  Ιαχ 3ΟΟΧ3 »Λιο — οΛιο
  9± ')ΟΛΙ3ΧΟΧΟ ΟΙΛΟΰ
  οιυη
  5ίΐχ
  -ογηφ ϊιχο ϊοχοΐ3γχλ3 ο
  ϋΐχοισ'Χ !)ηοιοίΐϋ.^ γΐφ
  5ηοΓΐοιχ3£ΐιοΧ )3Λγ3χο 5ηο;οϋ.
  9 5ηοχ 9-^Ρ (5ο^οοιοχ ηοχ !>ο
  1X10 ίϊϋΧ Χ3) ΛΟΛΙ3Χ3
  οιι ϋΛ3Λπ3 λοχ 5φ
  λοχ ου» 'οχοτΐιηο'χο
  »Χ θγθ 3Ο '0.[9 ΟΙΟ
  ΟΓΐΙΐ9 ',ΟΧ ΟΧΊΧΡ519! ΛρΧΟ 3£>1ΐγθ9
  ΟΛΐχχγ, 5οιοολσ'3 ϊΙοιιιοοχΛμλ
  ιοχ 5θ[θΌ5? 5ηοχιοχ 5ηοχο
  ίΐΐΧΟ 3Ο
  5ϋχ
  -ο 9Χ Ο011 'ίΧ0^ 30ΐγΙ
  Λ(Λ91θΊΐΧ3ΐγΐΧ 013X^)019 Ι}1·0
  η3»γοΧ ηοΐι Ιιχ3θ'ρ
  -οσ'φιο'3ΐι 9>ιχ^|νιθ:0-
  Ο03ϋΟ1Ο» ΙΟΧ3ΛΚφη Θ
  Λ» ΙΙΧΙΛΟΙΧΟΙΟ'Χ Ιΐ Ο03ΓΐΙΐΟ 1»Χ
  -3η3λ οχΐιΐ9ΐσλυρ λΙιχ ιοχ 0139"°^
  ο λΙχι 'οΓΐοιλογοοΌχι λοχ οοιοϋ.
  9 ηοχ Ήοργοι, ηοχ ηοΗοιχπΛθΦ
  ηΟΧ 5ΟΧ13Χ ΟΙΛ3ΧΙΛΟ0λ ΟΧ ΙϋΧ
  Ο[3λθΓΐ Ιι 1ΟΛ|3 5ΐ1)«σ3Γΐγ, 51»!
  -ΐΛΐχογ ί>ϋχ χ>ΩΜχνΒ0ΐυηό9!Ώ
  μ, "ΛοθΛολοιοΙιροιπσοιι. λιχιχ οο
  ΛΟΧΌ
  '5ηογοχοοϋ.οο'3ΐ
  "0% ου.
  Ι3Λ
  οιλοοιο
  ιοοχοχο
  ΟΙ3ΦΥ>υ 0
  οί ογγι^ 'Ιΐο
  Μ :ΪΌύ :>οχθχ—

  ι1ΐα
  α
  ϊυή
  υ ο ι 2
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΖΗ1Η-Χ-
  -1790522 "
  ΐΗΐλοηυ
  Ο»1ΦΟ41ΖΙ43υ 3ΙΛΙ
  ΖΙ3ΖΗ.1ϋ3ϋ
  !ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ο 3χϋ0οηγχοχοχ
  -3τ1ισ3ϋ. 5ηοχ
  λοχο
  ίλΟΖ
  V
  ά 3 Χ νΐΖ
  3θνΜ Ί3ΝνΐΦ
  «νΐ3ΘΗνν» ΝΗ1Ζ Ι3ϋ3<11Ιϋ3 ΛΟϋ ΟΐνννΦ3Μ Ο<131ΰΧΙΖν9 ΟΙ ΙΥΝΙ3 Οΐλν 110 ΖνΝΧ3Ξ ΝΗΙΛΙ ΙΥΜ Ζ3ΐ/ιχν<ιν ζ3ΐζοχνΐΝ3υ Ηϋνΐΐυ3 νΐΙΛΙ 3ΙΛΙ 3ΖΗΙΛΙ0<ΐνλΧνΐ Ί3νΐ31Ζ ΖΙ3Χ3 ΝΗΙ Ν3ν Μ ΗΚΟανΗΑΪ ΝΗΙ IV» ΑΟΖΗΙΛΙΑΘ VI 3Ζ νΖ3ΙΛΙ ΑΟΙ ΗΗΟανΝΑΙ ΝΗΙ ΙΜΙ3 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ι» 11Χ301 "V· '^δΌγ^ν* ■°Υ?910Φ '3λοοιχΦ -09 3Ο ΟΟΟΧ^ν) Ογ3ΧΛ<ίθ11.Γΐ ϊϋΧηφ οργολ3Γΐ ηοο ρΧΟ 3θη0Λγ0<|)Ο 0ΧΠ0Χ3 Οχ 'ϋπΌΛΓΚ} Ο13ΧΙ»ΛηΑ ΟΛηοοϋ ΌγΙΙοο ■ ΟΙ3Υ3Χ ΟΛΟΟΧ ΙΟ0ΧΓ3 ϋ 'ίιϋχιοηοΓΐ οιαχϋλϋ9οχ ^ϋγοχοΛγ, 5ϋχ Ογ3ΧΛιθΌϋ,Γΐ ΟΛΠθΊχ Οΐϋ. ΟΧΟ ϋΓΐιφοο'χ ιοχ3Λ[Λ οχηο,χψ ιο/ιογ ηογ οχ ιοχ ΊοοχίΙρο 5ϋχ ιοσοϋ. γ)ι3 ιο ΛηοϋιοΊς) Λΐιχ -ϋχηο ;οχ ΐ3φ 301-ΩΏ1.Ό Χ Λ^μ. ΐ>0 'ϋφθθ'χΟΟΧΟΧ
  ϋ ϊοχϋχοχϋοοοΛρ 5ϋχ
  ο§ο>^ηγ^
  νΐλΟΥΥΥΧ '
  -ισφ
  ηοοϋ ολοοΧ
  ΛΟΧ θγ[9 ΟΙ0'θγ3ϋ.
  ΟΟ3Γ1 ΛΟΓΐΛθΧΛΟίίχ ηθΧιΐγΟ|-.0§
  3Ο 53ΛΙΙΧΟ 53ΧΟΟΐ1θΛΟΧΟΧγΐ
  ο, 'ηγοχι 350x0009 ?9
  ηχη3 ϋ '5ογ)ο,, Ό^9ι[θφ Ιι
  Λ39 ηοϋ ί)ϋΑχίΌχο 5ϋχ
  ο Ιι Λοχμ4 οιλοχι3Λ 019,1 λΙιχο
  ιχιιιο 9Χ'Υ'Φ 3·° οςίοιΐορχ ηιτι
  3ΟΟ1ΜΙΟΛ ΛΟΐν ΠΟ3Λ 5θΛ| Χ)ΐγ»>»Λΐρ
  ΛΙΙΧΟ
  Όο'9[θφ Ιι ιχ)χ3χοι09 ηοϋ ογ
  0191 ΟΧΟ ΟΟ3Η ΙΧΟ93ίΧ
  ΌΛ3 ,ο ηοΛρΐι. ΙιλβΜ 00X350x1»
  ΐ3ο'ΙΐΛϋη5 Ο0 ο^3Γΐ ίιγγο Λϋχ ιοχ
  ΌΛσοχ Λοχ ΐ3Λ»χ Ό
  ΛϋΧ
  5ο@οχ ·5οιγΙολ»
  ίιϋχ οϋ0οώίθ9
  ηοΐί 5ηοχηο
  -3γγ( ΛϋΧΟ ^ΟΧΛΟΛΧΙΟ,Ι, Ί30Ο0
  Λϋχ ο
  χ :5ϋχ 5ηοΜοΛ 5ηοχ
  ΟΧί» ΙΐΛ3ΓΐΛθΙ§0Χ«0
  -3ΦΟΙ1Λ Όθ'9;θφ ϋ
  ηοχι ιι.ιιι<·> οχο ρ^ οιΧηχη3 λοχ
  οο'λΛ ογο ι»Λρ ιοχ '5«φ ηοχ
  ιολ|3 ;σχ ηοχ 0x19
  »χ^ 91 Ί
  5ϋχ ογΙοοο'9 οχο
  ^3^1^^I^
  9 ηοΐι. οιχιγϋ ϋ ιολ]3 •
  οΐοο1» ϋ 'θΛθΰΧ οχΧ9
  οχ ολ3 'ϋΧηΦ οιγηοόχΐΓΐ ΐοιγν
  VI
  -λΟΥνΥΧ : 3οϋα1οφ·ογχηχ ηοη.
  Ό3οx^ο'^ Ιιγ3λΑο9 Ο01
  103Λ ηοχ ϊογχ;χ 9
  ηοι
  5ηοχ
  ΟΧ 30/ΟγΟΛγ, Ί3ΛΟΟΧηγ 0011. ΪΟΟιφ
  ΟΧ Ληο§ ΟΛ Λ003ϋθϋ.Γΐ 3ΧΠΟ 'ΛΟΟ
  ΟχϋθΧ Λ3«} '!5ϋλ 5ϋχ Ι0Λ3Γ)θθγθΧ
  ιο ιοχ 3φΓΐογ? Λ3§ ηοίΐχοο ηοχ
  -3Χθ !>Ι3Λ03Ι9 5)ΧΟ
  0Ι01ΟΧ03ϋ3θ' ΟΧ ΙΟΛ|3
  ϋοοΛΛίΐϋ3 ,χοχ ιο
  ;οχ ϋφϋγοχοχοο'αι.
  ;οχ βι,οιοΊχοιιο '
  5ϋχ
  5ΟΙΧΕΧ
  9 'οχηο ιλ 53χιϋβΛηο
  θϋθ 5ο ιοχ 5(α4>ηόοχ 5ι3οΙιχλολ
  -ηο ιοχΛηοιοϋοχοΓΐΐλοςΙϋ 5ο ιοχ
  ΛΟΧ
  γΙομ ιχ» οΜ ΊβοιχιοΧολϊ) ί^ηοχ
  ολ Ι3αοϋ.ι1 Λ39 ηοΜοιγϋθφρ ϋ>ίϋ3
  λπο οΐΓΐΗοχ -ΛοΛαινΛ—>5? λολοχχ
  Οχ ΛθΧ»ΓΐθΛΟ§3ΧΙΟνν ΛθΧϋΧΟΧΟ
  μλΑ 'ηοχ Λ&139 λοχ 3£»1ΐ9ηογοχ
  -Ιι ΙΐθΜΙΧΙγΙΐΛ3 ΛΟΧΟ,,
  9 3χοο9ι!9ί ηοΐιο ηοχιχοΌχΛγ,
  ΛΐιγοΧχ Λΐιχιχογ, ΛΐιχΐΛίιγγ3,
  ΛΐΐΧ 5)3 Λ3ΟΙΙΧ10Φ3Ι, -ΛΜΙ3ΧΟ3ς1
  οχ λϊοχ ΛΐιΧοισ'3ϋ. Λϋχ 5]3
  ιο
  -Οφ ΙΟ3Ι ΛΟΙ0Χ19
  (ρχχοαγ [οχ ϋ<)39θ<|) 3 Χ ΙΐΧθΓΐ 110, 5(·>λο'3Λ
  χη ιβχ 1010x19 1°
  Ο01 5οφγ3§ο ιβχ ΙιόχίΐΓΐ'
  >Ρ03«ί3| ηοχ 5οιη Λθχμ|4
  '8Ζ'91 91 ΛοχιχοΌχΛγ, οχ 5|3 3*
  Ι19ΙΧΙΛ3Α ΙΟΧ ΛΟάΑ» 5θ[3Λ3λθ'Χ|
  (Ο 5ϋχιΧ<)οΐί)χχϊαι 51ιχ 5ολοΑ λοχ ΐνβΗχΝνΐΛΙΗΙ Ί Ι,; ηοο'οχ Ή Ο Ι3ώρΟ_ ΑΟαΑΜ ΖΟαλυΐ Ννΐ3ϋν)Ι Ο Λ<Όχρι1θΛος>3Ήθ|/|
  υι
  0Η00930 ιο·
  ρ 390Χ 3ΟΟΧ9 5οαυοα'9Λθ ο,
  «ΛίθΛρΗγηοοηονν ρχοχ «Ιθ3χιλλογ
  οφ [ΟΛοιχοιΰχ» οο^χι οΐϋ. «ηογ
  33γιοθ9» ηοχ 5ογεφο»
  λοχ ρχοχ «ηοχοιΰχ 5ο
  00·1· ίθθ10^ 13Χ? 'ΛΓ0Λ
  -3Γΐοο'ηχΰθΓΐοο·ΐ9 χιχοχ ιο
  «93, -«5ηογ1ιγγρ
  0X130 ΟΧ 3^η£ΐΙΐΧ 0011 3(
  ΙΧΟΓΙΟΛ9 Λ3 ΟΑΧηθ ΙΟΧΛΟΛΐΛ ΙΧΟ
  :ο>ιιΛοοχοχΐΓίοχ ουχ οχ ;οχ ηχ
  -οΗιΐγχ οιΗοοχλοχι 3ο Ληοχϋοι^
  -ηχ ο[9 ϋ [οχ θΓΐιϋγχιλ3 οχ 5ΐ3ο
  Ο ΛΟΧ ΟθΌΧ 0ΤΪΙΟΟΛ09 ΟΙϋ. ΛΟΧΟ
  3·χϋ9οηοοοΌιι. 5ογ1οοχ 9 '5ΐ3τ1κ)Λ
  ηο 5^λι3χοχο 53γγο οιιζ? 5090Φ
  9 [ΟΧ ϋγΙ30ΧΟ ϋ 13ΧΟΙϋΟΧ3Γ)'ΙΧΛΟ
  ρΛ ϋΜλίΟΛρ ΙΙΧΙϋ.30ΊΧ011.ΟΛρ
  ■ηοΗοοχ ηοχΐΛ»ιχοιο'Χ
  53Ι3ΟΌ9 ψά ηθΛ3Γ|θ
  ηοχ 5«;σηχ οκΙ^Χ βχο
  [ΟΧ ΙΟΧ3ΛηγΟΤΐ
  Λ9Χ ΙθοοΊιι. 0030 ηοχ
  οόος οχοιλογοχων» οχ οχηοχ
  'Ιιοηφ μ, ·5οχοΛρ9 59λ»χλμ5 βλ
  Ι0ϋγρ 5ολ3ι,, ■ϋχιιχθΓΐοο'9
  ϋο^ μ, 'οαΐιχο^ ηοχ
  οσ'χι. Λϋχο 3χϋ9ΐιλϋ§9 Λ?9 '3οηοχ
  -Ο Λ3§ '39χ3 Λ3§ 5θΗθΟΧ Ο. '1>ΐ:''
  3ΓΙΙχο '1ι5ιρο'χι [»χ 5οΐ1οιλογ ρχ
  ϋ«5 »σΌϋ· 'Λθ9γ3θΌιι. ιοχ ο;οΌχο
  -Ι [ΟΧ ΛθγγΟΓ) ϋθϋΛΓΐΐΟΛ» 3X1^ΛI^
  ■ΟΓΐθγΧ 'θΛ^Γΐίίθ^Ο—? ΟΟΙ1Ι. 3Λ
  13ΓΙ3 Γΐ33γ0ΐΐ9 5ϋχ οο'χο» οχ
  οχ ο,ντρ ί>ρι1 οιουο οχ
  ιολι3 — ^ωχαιτ> — οιοιιο οί 'πολ3ι1τ;3μ
  αοι
  ΟΙΙΙ)
  , γ
  -η ιόλι3 ΐΐοΐΑ 'Λη.οόοώογ'ΜΐηΜ ηοιχι ηΐθΓΐΐοόοΐϋ
  ^χ οχπΐ") Ι3^ίοχ3^ αοιχ 'ογιΐμ- (οιλοιχίο.οΌιχ λοι
  θΛ3ΐί
  1861- ΛΟΙ_νλΟΝνΐ ΖΙ
  ΖΗ1Η4Χ «νΐ3ΘΗνν Η»
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12ΓΑΝ0ΥΑΡΙΟΥ 1981
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΕΛΙΑΑ 3
  Ένα άρδρο τοΰ Γνωοτοϋ Ήρακλειώτη συγγραφέα
  Ο ΝΙΚΟΛΗΜΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
  ΠΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑΣ
  Ή άπήχηοη τού βιβλίου τοΰ ίδρυτή τής «Αληθείας»
  ΕΞΓχσ. την τιμή νά πάρω στά
  χέρια μου τό 6ι6λΐο τού Μάνο
  Χαρή «Στόν άστερισμό τής Κόμ
  τπρας» μέ καλογραιμ^ένη άφιέ-
  ρωση, πού μέ συνεκΐιησε
  Όμολογώ ότι, ή έμφάνιση
  αυτού τού 6ι6λΐου σάν σϋνολο
  άττό τό έξώφυλλο τού μέχρι τή
  σταχαστική διατάξη τού κειμέ
  νού τής συγγραψής (ποΰ μέσα
  σ' αύτη ξεδιττλώνονται οί έκτι
  ρήσεις τού γιά τό ποΰ βσδϊζει
  ή άνθρωτΓτότητα) διαποτίζεται
  άπό τίς άνησνχϊες τοΰ συγγρα
  ψέα "τού μετουσιώνονται σέ
  κραιιγή κινθΰνου καΐ άπογοή-
  τευσης
  Πλασμένος νά βλέττει τα
  πράγιματα, τα γεγονότα, δχι δ
  πως παρουσιάζονταν, άλλά δ
  πως ήσαν στή ττρσγυατικότητα
  τα ξ,εσκεπάζει άπό τα φ-ιασΐ-
  δια ττοιό τα ντύνουυ αύτοι οί
  στρστευιμένοι θεαμπταΐκτες, πού
  νομίζουν πώς «Θεία πσραχωρή
  σει» πήοαν στά χέ,ρια της τίς
  τύχες τού λαοΰ τής ύφηλΐου.
  Ακριβώς αύτη τού ή άνθρω
  πιστική τοποθετηθή στή μαχό
  μένη δηιμσσιογραφΐα, ξεσήκω-
  σε τούς σκοταδιστές τού τόττου
  μας, νά τού φράξουν τό δρόμο
  της άρετής και τής ντομ~ροσύ
  νης.
  Άλλά άς σταθοΰμε στά συγ
  γραψικά τού 6ι6λΐου τού ένδια-
  φέροντα.
  Τό 6ι6λϊο τού Χαρή δείιχνει
  μέ κραυγαλέο τρόπο σέ ποία
  χώρα διά ποιούς άνθρώττους,
  μέ τί μέσα χαλκεύονται τα σι-
  δερικά ττού θά χρησιμοποιηθοΰν
  γιά νά σβύσουν την άνβρωττότη
  τα, μέ τίς καταστρεπτικές !6ιό
  τητές τους, στό δνοιμα τού άντι
  κομμουνισμόν. Τόν ττεριδόητο
  σύμ·6ουλο τού Κάρτερ Πρεζΐν-
  σκυ πού τόσο ττολύ άσχολεΐται
  στό 6ι6λίο τού, τόν προβάλει
  στογνό, άττάνθρωπο, άνελέητο
  γιά νά δεϊξει στόν άναγνώστη
  ότι σάν αύτό καΐ δττως αύτός
  σκέπτεται είναι καϊ σκέπτον
  ται οί έπιτελεΐς τού εκάστοτε
  κατεστημένου, στή μεγάλη χώ¬
  ρα τού καττιταλισμοΰ, είτε λέ
  γονται Ρεμττουπλικάνοι είτε δή
  μοκρατικοϊ. 'ΕΞκεΐνο δέ πού δί-
  νει τή μεγαλύτερη άξΐα στό 6ι
  6λΐο τού Μάνο είναι τα δοκου
  μέντα πού δίνουν φώς σ' δλα
  τα παρασκήνια τής έξωτερικής
  πολιτιικής τ'ών Ήν. Πολιτειών
  δσο καμουφλαρισμένα κι δν
  προδάλλονται οί διασυνδέσεις
  της μέ την Εύρώττη καΐ Ίαπω-
  νΐα πού άποολέπουν στόν Τδιο
  στόχο, στήν διά «πυρός καΐ σι
  δήρου» καταστροφή των χωρών
  τοΰ ύπαρκτοΰ σοσιαλισμοΰ καί
  είδικώτερα τής Σοβιετικάς "Ε-
  νωης. Δέν χρειάζκται πολύ σκέ
  ψη γιά νά μποΰμε στό νόημα
  αυτού τοΰ μίσους, πού έκδηλώ-
  θηκε άυέσώς μετά τόν άντιφα
  σιστικό πόλε,μο πού διακατέ-
  χει τόν καπιταλιστικό κόσμο έ
  νάντια στή γρήγορη στήν άλμα
  τώδικη μπορεΤ νά ττεΤ καιεΐς έ
  πιρροή τής Σ.Ε. ςττά έθνικά καϊ
  κοινωνικά κινήματα των λαών
  σέ παγικόσμια κλΐ,μακα.
  Μέ πόση. πειστικότητα έπε
  ξεργάζεται τα θήματα πού στο
  χεύουν τίς άπόψβις τού πού τό
  βωροχΐήει μέ γεγονότα, άριθ-
  μούς, γιά νά μή μένουν ιτεριθώ
  ρια άμφισδήτησης, πού μόνο ε
  νας όξυδερκής (ϊηιμοσιογράφος
  τού εττιπέδου τοΰ Μάνον», θά
  μϊποροΰσε νά έττιτύχει.
  Δέν ά(>ήνει καμμιά ττλευρά
  τοΰ ρόλοιι άχάλυτττη πού τταΐ-
  ζοι ή τριμερής επιτραπή ττού
  ττλαισΐώνεται ά|πό'2ί71 Ιμέλη ποΰ
  άποτελούν τόν έγκέφαλο στή
  δράση καΐ έξάτπλωση τοΰ τρα-
  πεζοβιομηιχανο-έμπτορηκοΰ κεφα
  λαΐου ττάνω στήν όποία ποντά
  ρουν οί τρείς μεγάλοι συνεταΐ-
  ροι μέ την άθώα έμφάνιση (ΟΟ
  ΣΑ) Όργανισ,μός Οΐκοναμικής
  συνεργασΐας καΐ Άναπτύξεως.
  Ποΰ αύτό πάντοτε γΐνεται κά-
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  στόν αστερισμό
  τής κόμπρας
  ΓΙ'ΛΜΜΙΙ
  Τύ 6ι6λίο αύτό, τοϋ Μάνου Χαρή, «Στόν άστερισμό
  τής κόμπρας», πρέπει νά διαβάοετε, γιά νά μάθετε:
  • Πώς, γιατΐ κι' άπό ποιούς κινδυνεύει ή Κρήτη
  • Ποιοί σκοτεινοΐ, Ίμπεριαλιστές καΐ Σιωνιστές, κρα
  τοΰν στά χέρια τους τίς τύχες τής Ανθρωπότη¬
  τος καΐ την άπειλοϋν μέ καταστροφή
  • ΤΙ κινδύνους περ,ικλεΐει 2νας προετοιμαζομενος ί]-
  δη πυρηνικός πόλεμος
  • Ποιό είναι τό «ήμικύκλιο τοϋ θανάτου», που σχημα-
  ύζουν οί Άμερικανικές Βάσεις οτή Μεσόγειο καΐ
  την Μέση "Ανατολή
  • Τα πορτραίτα των όργάνων των εμπόριον τού πολε
  μου, Μ-ρεζΙνσκι, Κάρτερ, Κΐσσινγκερ
  • ΤΙ είναι ή «Τριμερής Έπιτροπή», ποιοί είναι οί 271.
  Ίμπεριαλιστές καΐ Σιωνιοτές, πού την άιποτελοΰν χσΐ
  πώς διευθύνει τόν κόσμο, μέ Προέδρους — Μαραονε
  τες, τύπου Κάρτερ
  • Παχ; διευθύνονκπ καΐ δροΰν οί Μυστικές Υπηρεοΐ
  εςϋΙΑ.ΟΙΑ.ΡΒΙ,ΙΝΚΑΕϋΝ8ΑιΛπ.
  • ΤΙ είναι ή «ΣΑΛΤ —2», τό «Κινέζικο Χαρτΐ», ό
  «Μιλπαμισμός» καΐ ό «Τριλατεραλισμός>
  • ΤΙ γράφ-ει ό Διεθνής Τύιπος γιά τή Συμμορΐα Μπρεζ
  νΐοκι καΐ τούς Έβραιοσιωνιστές
  • Ποιές είναι οί ήθικές καΐ οί υλικές συνέπειες, σέ ά-
  ρ,θμούς, ενός πολέμου, σάν τοϋ Βΐετνάμ-
  • ΤΙ λένε οί Ρώοοι γιά τίς Άμερικανικές Βάσεις καΐ
  ΚΙ>ΡΚαΓπΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑΗΙ
  • ντά Βιβλιοπωλεϊα, πουλιέται πρός 250 δραχμές
  « ν1α Γ,,αψεϊα τής «Αληθείας», πρός 200 δραχμές
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΗΔΗ ΝΑ ΤΟ
  ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙ-
  1>ί1Σ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
  τω άτπό την πΐεση τής Ούάσιγ-
  κτον πού θέλει νά δεσμεύσει τό
  τράστ αύτό, στρατιωτικά, πολϊ
  τικά καΐ οίκονομικά
  Άπαριθμεΐ τίς δεκάδες πολυ
  εθνικές καΐ μονοττωλιακές έται
  ρίες των τριών συνεταΐιρον.
  Πού άπό τα 1977 συμμετέχουν
  στήν έπιτροπή τό>ν έγκεφαλων
  πού κρατοΰν κάτω άπό τή δύ
  ναμη τοΰ χρήματος την οίκονο
  μική ζωή των λαών πού Ιχαυν
  αττλωθεΐ τα πλοκάμια τους μέ
  χιλ1 ο όνόματα. Άπ' αυτή την
  έκιμετάλλευση οί άμερικάνοι έ
  χθΌν τό μερΐδιο τοΰ λέοντος ά
  κολουβοΰν οί Εύρωπαϊοι καΐ ε
  πονται οί Γιοτπωνέζοι. Ή άμε-
  ριχάνικη όμάδα τέλει ύττό την
  ττροζδρΐα τού Έβραιοσιωνιστή
  (όπως τόν άττοκαλεΐ) Ντέϊδιντ
  Ροκφέλερ. Στή ττρώτη σει.ρά φι
  γουράρουν τα πιό μεγάλα όνό
  ματα των μεγάλων χρη'ματιστι-
  κών( βιομη,χανικών καί έμπορι-
  κών έταιριών, ττού κάθε τόσο
  προδάλλονται στή διεθνή άκ/ο-
  ρά. ιΕΤναι άξιοσημεΐωτο ότι
  στήν έρευνά τού ό Μάνος 6γά
  νει στήν έπιφάνεια ότι είκοσά
  δα σχοδόν ά'μερικάνων κυβερνη
  τικώΐ' άξιωματούχων, κατεχουν
  θέ,σεις κλειδιά στό τεράστιο
  αύτό μηχανισμό ττού άγκαλιά-
  ζει την ύδράγειο μέσα στό κύ
  κλωμα «π,ρώτες ΰλες — παρα-
  γωγή — κατανάλωση. Άνάλο-
  γα αμως έκτός των άμερικά-
  νων συμμετέχουν στό κύκλωμα
  αύτό Διττικοευρωτταΐοι καπιταλι
  στές (Ιταλοί, Γάλλοι, Δυτικο-
  γερΐ)-ανοΐ), Δέν λεπτοι/ιν καΐ ττο
  λιτικοΐ των Εύρωπαϊων καΐ
  ττρώην 'Υ'πουργοϊ! Καΐ οί Γιαπω
  νέζοι άφοΰ είναι μέλη τής τρι
  μεροΰς, εχουν τό μερΐδιόν τους
  σ' δλη αυτή την έκμεταλλευτι-
  κή διαδικασΐα, πού στό τομέα
  τής παραγωγής ττολεμικών εί
  δών, άφήνει τα υπερκέρδη πού
  διανιέ/μονται στίς πολυεθνικές έ
  ταιρΐες, άλλά ττάντοτε πιρέττει
  οί άμερικάνοι νά εχουν τό προ
  δάδισμα. Μιά άναφορά τής έ-
  πιτροπής κάτω άπό τό τΐτλο
  «Μεταρρύθμιση στίς διεθνεΐς
  όργανώσεις» γράφει μεταξύ άλ
  λων. Ή Άμερική πρέττει νά συ
  νεχΐσει νά τταίζει ήγετικό ρόλο
  στή καθοδήγηση τοΰ διεθνοΰς
  συστή'ματος. Παράλληλα μέ
  την συντονισμένη καΐ συνεχώς
  διερυνομένη οικονομική κυριαρ-
  χια πού άσκούν αύτοι οί τερά-
  στιοι πλόκαμοι των έταΐρων, ή
  Άμερική τταΐζει τό ρόλο τού
  πρωταγωνιστή. Τό τεράστιο ό-
  πλοστάσιο ττού δημιούργησε
  στά χρόνια τοΰ ψυχρού πολέ¬
  μου, πού σ' αύτό συνετέλεσε 6έ
  6αια καΐ ή συνδρομή των γερα
  κιών τοΰ Πενταγώνου (ττού ττΐ
  σω τους δρΐσκονται οί όμάδες
  των κατασκευαστών των πυραύ
  λων καΐ δλων των πολεμικον
  μέσων καταστροφής) πού ψθά
  νούν στά τρισεκατομμύρια δολ-
  λάρια οί δαττάινες. Κάτω άττό
  τίς πιέσεις των λαών γιά είρή
  νευση καΐ συνδιαλλαγή μεταξύ
  των ϋττερδ^νάμεων γιά άφοττλι
  σμό καΐ συνΰτπαρξη, ή ΗΠΑ
  δέχθηκε νά ύπογράψει την συμ
  ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  Πτυχιούχος τής Φυσικομαθη-
  ματικής Σχολής παραδ'ιδει μαθή-
  ματα σέ μαθητές Γυμνασϊου —
  Λυκεϊου καί νιά πανελλήνιες εζε-
  τάσεις στά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ —
  ΦΥΣΙΚΗ—ΧΗΜΕΙΑ.
  Επιτυχία εξασφαλισμϊνη —
  Τιμές λογικές.
  Πληροφορϊες 232017.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΩΡΓΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 3
  ΤΗΛ. 288-357
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
  ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ!
  ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 280-283
  ΜΙΝΩΙΚΕΤ ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  • ΜΙΝΩΣ
  • ΑΡΙΑΔΝΗ
  • ΚΝΩΣΟΣ
  Κσβε μίρο
  Κρήτη — Πειραια —
  Κρήτη
  Τηλ. Προ·"»ρ€Η>υ
  224-304 «α( 224-305
  φωνϊα τοΰ Έλσΐνσκυ, πού γιά
  κάπο:ο μικρό διάστη,μα εδειχνε
  δτι δαδΐζαμε στήν ΰφεση καΐ
  στήν «Αϊ&ρϊαση». "Υστερσ. μά-
  λιστα άττό τή σχετική συμφω-
  νΐα τοΰ ΣΑΑΤ —2 οί φιλειρη
  νΐικοι λαοΐ άινΒπνεαν ττερισσότε-
  ρο γιατΐ εΤχε γίνει άκάμη ίνα
  δήμα πρός τα μττρός στό δρό
  μο τοΰ περιορισμόν καΐ τής έ
  λάττωσης των στρατηγιικών δ
  πλων, καρίπός κ ι αΰτός των
  ττροστταθειών των άνθΐρώπων
  ττού άγαποΰν την ειρήνη.
  Άλλά ασφαλώς ΰστερα άπό
  τό χάσιμο των δάσεων τους στό
  Ίράν, οί άμειρικανοΐ (συνεχΐζει ό
  Μάνος) μέ πρόσχημα την έττέμ
  δαση τής Σ.'Ε. στό Άφγανι-
  στάν επεκράτησαν τα γεράκια
  στήν ψυχροπολεμική ττολιτική
  («αί μέ την έκλογή τοΰ Ρήγ-
  καν προσθέτω έγώ έτπκρατεΐ
  ξανά καΐ άναθερμαΐνεται τό μι
  λιτσριστ κό ττνεΰμα)
  Κάτω άπ' αϋτές τίς συνθήκες
  ό άμερικανικός έξοπλισμός σέ
  ιμέίσα μαζικής καταστροφής ε
  κανε σημαντικό άλμα στό το¬
  μέα των νέων φτερωτών πυραύ
  λων Κρούζ καΐ τίς βάμδες νετρο
  νίου (πού καταστρέφουν τούς
  άνθρώπους καΐ οχι τα εργα
  τους), Καΐ άρχΐζει μιά φροντΐ
  δα μακρόχρονου ττρογράμμα-
  τος έξοπλισμοΰ γιά την ΗιΠΑ
  καΐ τοΰς συμμάχους της πού
  σημαΐνει συντονισμός μεταξύ
  ττ2ν ένόττλων συστηιμάτων γ ι αΰ
  την καΐ των Δυτικοευρωτταΐων
  συμμάχων της καΐ ύττοδεικινύ-
  ουν την αυξήση των πολεμικών
  δαττανών στούς προυπολογι-
  σμούς των. Μέ τίς δηλώσεις δέ
  τοΰ στρατηγοΰ Χαΐηγκ ττού ύ
  ττεστήριξε άνοιχτά την έττέκτα-
  ση των ένεργειών τοΰ ΝΑΤΌ
  στήν Άφρική. Άκόμη δέ καΐ ό
  Κάρτερ δήλωσε δτι «δέν μπορεΐ
  νά κλεΐσει τα μάτια γισ τό α
  νοιγμα επεμβάσεως στήν Άφρι
  κανική "Ηττειρο. (Καΐ τώρα πού
  ό νέος πρόεδρος Ρήγκαν τόν
  διόρισε ύπουργό των "Εξωτερι¬
  κών άντιλαμ6άνεται κανείς τι
  πρέπει νά ττεριμένει καΐ ό πιό
  αϊσιόδοξος δνθρωπτος γιά την
  «αϊθρίαση» άπό τα γε,ράκια τού
  μιλιταρισμοθ
  Δέν είναι μικράς άθλος τοΰ
  Χαρή ή συγκεντρώση τόσων δή
  μοσιευμάτων σχεδόν τής όλότη
  τας τοΰ άμερικαΛ>ικου τύπου,
  γιά τό πώς βλέπουν την πολιτι
  κή τοΰ σύμβουλον τοΰ προέ-
  δρου Κάρτερ, Μττρεζΐνσκυ, ττό-
  σο ψοχροπολεμική εΤναι καϊ σέ
  τ! ποδλέπει αύτη τού τή θέση,
  πού όπως γράφουν οί έφημερΐ-
  δες αύτές τόν θεωροΰν ώς τόν
  ττρώτο κΐνδυνο γιά την ειρήνη
  μέ τον άρρωστηιμένο άντισοβιε
  τισμό τού.
  (Συνεχΐζεται)
  ! ΓΡΑΜΜΑΤΑ!
  ■■■ι
  (■■■■■■ι
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  §— Η
  !■■-
  ΜΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ
  ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ
  Άγαπητή «Άλήθεια»
  «Θά ήθελα νά δημοσιεύσεις
  αύτό τό γράιμμα Γιατΐ νομΐζω
  πώς πρέπει έττιτέλους νά μιλή
  σομε γι αυτή τή τπεριβόητη ά
  περγΐα των καθηγητών καΐ
  μεΤς οί μαβητές. Μιά καΐ μάς
  άφορά άμεσα,
  "Ας μάθουν λοιπόν οί γονεϊς
  μας πού διαφωνούν ,μέ τό «τρό
  πό διεκδΐκησης των «ίτημβτων
  των καθηγητών». Καΐ βλέττουν
  την άπεργΐα τους μέ δυατπβ'τΐβΐ
  πώς πρώτοι αύτοι θ« έπρβττε
  νά τούς ύττοστη,ρΐξουν. Τβύς τβ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  & ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Άπαντοϋιμε στό δημοσΐευμά
  σας σχετικά μέ τίς συ.νθήκες
  στεγάσεως τού 4ου Δημοτικοΰ
  Σχολεΐου Άλικαρνασσοΰ "Ηρα¬
  κλείου Κρήτης καΐ σάς γνωρϊ-
  ζουιμε τα εξής:
  Ι. Ή στέγαση τοΰ 4ου Δή
  μοτικοΰ Σχολεϊου Άλικαρνασ-
  σοΰ δέν είναι βεβαία Ίκανοποιη
  τική; άλλά είναι προσωρινή καΐ
  γϊνονται ένεργειες άιττό τούς
  άρμόδιους τοπικούς τταράγον-
  τες γιά την έξεύρεση καταλλή
  λου οίκήματος γιά τή στέγαση
  τοΰ σχολείον.
  2. Σΰμψωνα μέ πληροφορϊες
  τής Πολιτικής Άεροπορΐας καϊ
  τής αρμοδίας Επιθεωρήσεως,
  τα σχόλια κρΐνονται ύπερδολΐ-
  κά. Έξ άλλου στό εξής, τό οΤ
  κημα αύτό δέν ττρόκειται νει
  χρησιμοποιηθεΐ γιά κατοικΐα ύ
  παλλήλου, δεδομένου δτι ό άνα
  ψεράμενος ύπάλληλος ήδη μετε
  τεθή καΐ ό άντικαταστάτης τού
  δέν πρόκειται νά μεΐνει στό κτΐ
  ριο σύτό.
  Ό Γενικάς Διευθυντάς
  Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ
  λέμε εμείς οί μαβητές, πού
  τ·ύς βλέπουμε καβημερινΑ, ν«
  άγωνίζονται γι« τό μεροκίομα
  το αύτοι πού βά έπρεπε κύρι
  ος σκοττός τους νά εΤναι ή μόρ
  φωσή μας. Κβΐ »μως έμττοδΐζο
  νται άκόμη καϊ γι αύτό.
  Γιατΐ κανένας δέ ξέρει τι θά
  πεΤ νά βλέχτεις τό καβηγητή
  σου νά θέλει ν« σοΰ προσφέρει
  ττειεισσότερα άπό τίς στΤρες
  γνώσεις των σχολικήν διδλΐων
  καΐ ν' αδυνατεί γιατΐ δέν τοΰ
  «περισσεύουν» νό: 4γορ«σει δ
  σα βιβλΐα θα ήβελε γιά νά ύψώ
  σει τή -π·ιότητ« τής *ουλει«ς
  τού.
  ΟΊ γονεϊς λβιπ·ν βά ίτπρβττε
  Οί «Χριοτομπαϊκτες»
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1
  'ΩΙΙ! θεία Χάρις! ΏΙΙ θεία Βου-
  λή.
  Η μερά επέρνα άκαρπη γιά
  τον Ηρώδη καί η ψυχή τού έ-
  βραζε από θυμό. Σαν... τέρας
  'ξεχύθη οπλισμένος καί.., πλαι-
  σιωμενος απο τούς πλησοκέφα-
  λους τού. Έσφαξε χιλιάδες νή-
  πια μή τυχόν καϊ μέσα σ' αυτα
  «βεβαιος μάλλον» θά θανάτωνε
  καί τόν μικρο Ιησού!
  Ουλους καί ούλα τα νοιώθω
  μεχρι εδώ. Επεράσανε χρόνια
  ο ΧΡΙΣΤΟΣ εμεγάλωσε, έδειξε
  στό Λαό τό πρόσωπό τού τό Α-
  ΛΗΘΙΝΟ. Έλεγξε τούς ψεύτεζ
  καί τούς Άδικους. Τούς Γραμμα-
  τεις καί Φαρισαίους, πλαισιούμε
  νους από κάμποσους Αγραμμά¬
  τους πτωχοψαράδες καί βο-
  σκούς. Σκοπός τού ήταν
  νά ξεστραβώσει τον Πλα-
  νεμένο Λαό καί επισυναγάγη το
  Απολωλός Πρόβατο στήν ΚΑΙ-
  ΝΗ πύμνη καί την ΤΕΛΕΙΑ ΖΩΗ.
  Ο Ηρώδης αστόχησεΙΙ! 'Ε-
  πρεπε ομως νά τον διαδεχθεί κά-
  ποιος ή κάποιοι... Άλλοι... από
  τούς ψευτοιερείς καί τούς Φαρι-
  σαίους τού λεγομενου «Περιού-
  σιου Λαού».
  Ο Γολγοθάς ήτο κοντά καί α-
  ναπόφευκτος η πορεία τού Ιη¬
  σού πρός εκεί. Λαέ μου τί εποιή-
  σασι καί τί μοί Ανταπέδοκες...»
  στους προποδες τού Λοφίσκου
  κάποιος «κενός» τάφος θά δεχθεί
  το Άχραντο Σώμα τού. Καί
  φρουροί θά φρουρούν αυτό ...
  τό πλάνοΙΙϋ
  Την άλλη μερά οί Μυροφόρες
  περίλυπες θά τόν ρωτούν καί...
  οί Αμετανόητοι Δήμιοι τής Αλη¬
  θείας θά ίπιστρατεύουν ιμώματα
  νά κρύψουν τό γεγονός. Η Πο-
  ρεια πρός Εμαούς θά είναι ο
  πρώτος προβληματισμός καί η
  ΠΡΩΤΗ μετά την ΠΡΩΤΗ Απο-
  κάλυψη.
  Ο Ιούδας καί οί ...περί αυτόν
  θά κρέμονται άλλοι στή Συκιά
  κι άλλοι από τα μαλλιά τους. Οί
  ληστές θα εγκαινιάσουν ταυτο-
  χρονα την Κόλαση καί τον Παρά
  δεισο...! απομένει στούς Απο-
  στόλους η αποδέλοιπη δουλειά.
  Στοχαστικοί μετάνοιωναν γιά τή
  στάση τους προ των γεγονότων
  αυτών.
  Άλλοι ...αρνώντο, άλλοι διε-
  ρωτούντο, άλλοι ψιλάφιζαν, ένας
  μόνο κάτω στο Σταυρό εφάνει
  την Κρίσιμη στιγμή. Ο.. Λαός
  μεταστρεμένος καί διεστραμένος
  είχε απαρνηθεί καί αμφισβητήσει
  την Ανοίξη.
  Οί Μυροφόρες έδωσαν την
  πληροφορία χωρίς νά γίνουν πι-
  στευτές. Ο Πιλάτος έπλυνε τα
  χέρια τού συνεχώς, ένα όνειρο
  επολυθυμούντο καί τού ΗΛΙΟΥ
  το σκοτάδι καί σεισμος τόν πο-
  λυενοχλούσε, οί Λεπροί είχον ξε
  χάσει οί εννιά τόν ευεργετη
  τους, ο ένας κάτι λίγα εθυμούν-
  το. Η Παναγία εζούσε στήν ΠΑ-
  ΝΑΓΙΑ! σιγή της καί ο Ιωσήφ
  κάπου εκεί κοντά την Μακαριό-
  τητά τού, αυτά είναι μερικά α¬
  πο τα μύρια πού θάπρεπε να
  γράψει κανείς. ΝάΙΜ η εικόνα. Οί
  μερες περνούν, οί Αποστόλοι άρ
  χισαν νά ξανασυντάσσονται σε
  κάποιο συγκεκριμένο χώρο εν α-
  ναμονή τού ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ.
  'ΩϋΙ ευλογημένη μερά
  III
  Οί
  πύρηνες γλώσσες θά συνταρά-
  ζουν τίς γλώσσες τής σαρκός
  καί από δειλές θά γεμίσουν θάρ-
  ρος, από άλλαλες θά γίνουν εύ-
  λαλες «πύρ ήλθο βολεί»!
  Τα τέσσερα καντάνια τής Γής
  θα πάρουν τό ΦΩΣ τής Ανάστα
  σεως. ΜάΙΙΙ 'Ω θεέ μου η εικόνα
  αυτή δέν θά λείψει εις τούς Αιώ-
  νες. Πάντα θά γεννιέσαι, πάντα
  θά προφήτεύεσαι, πάντα θά
  προδίδεσαι, πάντα θά σταυρώ-
  νεσαι, πάντα θά ψηλαφίζεσαι,
  πάντα θά ΣΕ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ!
  Μά ΕΣΥ στό δρόμο πού χάρα
  ξες ακούνιστος στέκεις. Όσοι
  προδοτες κι άν φανούνΙ οσοι
  Σταυροί κι άν σού στηθούν! στο
  πρόσωπο των πιστών σου θα
  λάμπεις καϊ θά Ανασταίνεσαι.
  Τό μήνυμά σου δέν μοιαζει
  ούτε μέ εκείνων πού σε Αρνούν-
  ται, ούτε μέ εκείνων πού σέ εμπο
  ρεύονται «Συμπορευόμενοι μέ
  τούς κάθε λογείς Καίσαρας»! Κσί
  τί μ" αυτό; Μικρά Ανθρωπάκια;
  Εγέμισε από σάς ο κόσμ^; --
  καιρούς αποκαλύψεως παιρνού-
  με. ΜαϋΙ δικούναι καί οί ΣΥΚΕΣ
  να κρεμαστήτε καθαροϊ ΠΡΟ¬
  ΔΟΤΕΣ.
  Ο Χριστος λάμπει καί θά λάμ-
  πει πάρετέ το απόφαση.
  Παπά Γιώργης
  Αγιά Ρουμελη
  ΣΦΑΚΙΑ
  οχι ^
  στούς καθηγητές, εΐλλά καΐ ν'
  άγωνιστοϋν μεΐζΐ τους γιά τή
  διορθωση τής πβιδβίας μας.
  Καΐ μιλάω ετσι γιβτΐ μόνο
  οί καθηγητές καΐ ιμεΤς ξέρομε
  τί Θά πεΐ νά κάνεις μββημα £
  ξι ώρες μέσα στά λεγόμενα
  μαγειρεία καΐ άποβήκες χαρ
  των πού τώρα λέγονται τάξεις.
  Καΐ νά τελειώνει τό τρΐμηνο
  και νά μην έ'χει ενα όλόκληρο
  σχολειό διαβήτη γιά τα πΐνακο:
  νά γϊνει τβ μάβηιμα σωστό.
  Γι αύτό άς συμπαρασταθοΰ
  με στούς καθηγητές. Γιατϊ ό
  αγώνας τους πέρα άπό τα οί-
  κονομικά βέματα είναι καΐ έντο
  νη διαμαρτυρίαι γιά την σό—«α
  κΐ έξαθλιω/μένη παιδεΐα μας.
  Καΐ άς σταθοΰν οί γονεϊς στό
  ττλευρό μας.
  Γιατΐ εχουν λάθος αν νομΐ-
  ζουν, πώς δλα καλά καΐ άγια
  στή παιδεία μας καΐ μόνο ή ά
  περγΐα των καθηγητών θά φτα!
  εί καΐ δέν θά μάβουν τα παι¬
  δία τους γράμματα_
  Εύχαριστώ
  ΜΑΥΡΑΚΗ
  ΠΟΝΤΙΚΙ
  Κάθε Παρασκευή
  τα λέει δλα καί...
  κάτι παραπάνω!
  ΠΟΝΤΙΚΙ
  ΣΑΤΙΡΙΖΕΙ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
  ΜΙΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ... "ΕΥΡΟΠΑΤΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
  ΒλΤ! 0Λ10Ν ΣΒΣ!
  Κυκλοφορεΐ καί άπό τα Βιβλιοπωλεία:
  "ΤΟ ΙΙΙΜΒ ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  »♦♦♦♦■
  >♦♦♦♦♦«»♦♦ Μ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  - "Ενα πρωτότυπο ήμερολόγιο τής«ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  - "Ενα «ήμερολόγιο τοίχου» ποΰ «κολλα στόν τοϊ-
  χο» τό ΝΑΤΟ, την ΕΟΚ καί τίς ΒΑΣΕΙΣ.
  ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΡΡ5ΕΤ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  Ζητήστε το, αντί 50 δραχμών, στά Βιβλιοπωλεία τού Ηρακλείου Κρήτης:
  1) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, Πλατεία Βαλιδέ Τζαμί, οδόζ 1866
  2) ΚΛΑΔΟΥ, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου (λιονταρια)
  3) ΚΟΥΒΙΔΗ—ΜΑΝΟΥΡΑ οδός Δαιδάλου
  4) ΔΟΚΙΜΑΚΗ οδόζ Τχη Τζουλάκη
  Καί στήν Αθηνά: στό Βιβλιοπωλείο «Α—Ω» Ακαδημίαν 51 (Στοα Όπερα)
  ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ, ΕΝΑΣ «ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ» ΝΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ
  — ΟΣΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ — ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ !..
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  ϋ ΑΛΗΘΕΙΑ
  * ι
  χαρας ο&υοΕ,ν |______
  πουπρινμε^χωμα οου
  ορραξουν οί αλ'λοι όο σοομα
  προλαρη να πέι εσεαο κ αι ■ ιια
  ουλλαβπ δ|ΚΓ^'οου
  12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ρ
  ι
  ι
  Μέ άπόφαση τού Συμβουλίου Έπικρατείας
  ΑΚΥΡΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
  ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΖΟΥΡΑΡΗ
  ΠΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙΣΤΗΝ 0Δ0 ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΠΑΝΩ
  ΙΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΤΕΙΧΗ - ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Τό Συμβούλιο Επικρατιϊας μέ
  την υπ' αριθμόν 4372)1980
  πρόσφατη απόφασή τού εκήρυ
  ξε άκυρη την οικοδομική αδεία
  τού γιατροϋ κ. Ζουράρη γιά τό
  οικόπεδο τής οδού Δαιδάλου, ύ-
  στερα από σχετική αίτηση τού
  δικηγόρου κ. Γιώργη Στρατάκη
  γιά λογαριασμό τής κ. Αλίκης
  Κουτάντου.
  ΤΑ "ΚΑΛΑ,, ΤΗΣ... ΚΟΙΝΗΣ
  «ΣΕ ΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ-
  -ΜΑΘΕ ΠΑ ΤΗΝ ΕΟΚ»
  ϋΐ προπαγανδισιές τής ΕΟΚ, τιού μας «ταχουον πρή~
  ξει» τ' αΰτιά μας, γιά τα Τόσα «ώραία» καϊ «καλά» πού
  μδς έπιφυλάοσει ή έΎταξή μας σττΥν··. Κοινή Άγορά,
  δεν λένε τιποτα γιά την «ταμπακιέρια»· Άποσιωττοΰν
  δηλαδή τό τί έχει νά μας δώσει καϊ νά μας μεταφέρει
  ή Εύρώπη, οτόν τομέα των··· έξελιγμένων ήθών της.
  ΣΤΗ φωτογρακρία, νέοι καϊ νέες, της .■•■'Κοινης 'Αγο
  ρας, χαρεύτυν... γυμνοΐ σέ «νπσκοτέκ» Εύρωπα'Ίκίίς
  πρα>τεύουσας·
  ΑΎΤΙΟ οηιμαινει δτι, σέ λΐγο, μετά την πλήρη έ'νιαξή
  μας- θά άκολουθήισει καϊ ή πλήρης ΐιροσαρμογή μας
  στΐς··· έξελίξεις πού ύιπάρχουν στήν Εύρώιπη. θά γι-
  νουμε δηλαδή κι εμείς, επι τέλους- άνθρίϋΐΓΓτα!
  Μ. Χ
  ΕΟΚ - ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ
  Τού Μ. Ρουκουνάκη
  Καθημε,ρινό τα χαζοκούτια
  διαλαλοΰν εΐσαι στήν ΕΟΚ;
  Μάθε γιά την ΕΟΚ ετσι και έ
  γώ διάβσα ,μιά π,ρόσκληση δτι
  τή Δευτέρα στΐς 5.1.81 στό Βιο
  μηχανικό 'Ε~ΐιμελητή|ριο θά γι-
  νόταν κάττοΐα όμιλϊσ γύρω στό
  θόμα τής ΕΟΚ γεγονός που έν
  δισφέρει κάθε "Ελληνα και εϊδι
  κά κάθε συνταξιοθχο τής ιμιαμι
  συ καΐ έξό,ντα. Πηγά καί γώ
  νά 'κούσω κ«τι άΐττό τό τταρ&6ει
  σο πού μάς 6άλανε άρον άρον
  δηλαδή θέλοντας ό βλάχος καί
  μή θέλοντας ό ζωγράφος φορεσε
  κιαί σύ Χριστέ μου κόκκινα
  τσαρούχια νάμισα κατ' αρχήν
  ότι γιά να γράψουν στίς έφηρε
  ρΐδες καϊ νά κάνουν κάττοΐα τέ
  λος πάντων τπρόσχληση έττπρεπε
  νά εΐχε κάποιο λαϊκά χαρακτή
  ρσ γιαυτό κα! άττοφάσισο: νά
  —άχο άλλά μόλις πηγά κσΐ έ-
  κατσα λιγο στό διάδρομο νά
  φουΐμάρω Ινα τσιγάρο εΤδα μέ
  μεγάλη έίκπληΐξη νά: συγκεν'τρώ
  νονται γάρ» στά 150 ατοιμα δ
  λοι κ ι δλοι πού άπτοτελούνταν
  άττό άξιωματικούς τοϋ στρατοΰ
  καί της χωροφυλακής μέ μεγάλη
  στολή άτττό τόν ιμητροπολίτη καί
  μερικούς παττάδες συνοδούς λί
  γους έπιχειρηματίες καί δηιμόσι
  ούς ύπαλλήλους προφανώς δτα-
  τεταγμένους. Λέω στόν εαυτόν
  μου τί γυρεύει ή άλεποΰ στό
  παζάοι, άλλά εΤττα μιά καί ήρ
  θα άς κάτσω νά: δώ τέλος πάν
  των τι θά ποϋνε μιά πού ττρό
  κείται γιά τις άρχές τού τόστου.
  Τό λόγο ττή,ρε —ρώτος ό Ναμάρ
  χης, μετά τό Μελισσείδη, Πρόε
  δρο τού 'Εττιμελητηιρίου, καί τε
  λευταΐος κόπτοιος γεωατόνος μοΰ
  διαφεύγει τό ονομά τού, άνάΓπτυ
  ξαν ό καθένας τό θεμα πού εί
  χε ανάλαβε ι άΐλλά δεν μς[ς εΐττε
  κανένας ττώς θά διαμορφωθούνε
  οί συντάξεις, μέ τάν άλματώδη
  ττληθωιρισιμό πού τπροχωρσ κα
  θώς καί τα ήιμερομίσθια πού σή
  μερά κυιμαΐνονται ενα κιλό κρε
  °ς ή ίνα κιλό μτταρμτΓούνια, Τα
  μόνο ούσιαστικά πού εΤπε ό γε
  ωτΓΟνος δτι θα έτπδοτοϋντ.αι οί ό
  ρεινοί πληθυσμοϊ. Κατά πόσον
  δέν ξέρω, εΤττε έττίσης καί ό Με
  λισσείδης δτι ή ■Ελλάβα θά έ
  χει ττολιτικά όφέλη μέ την έντα
  ξή της στήν ΕΟΚ άλλα δέν μάς
  διευκρίνησεν τι ττολιτικά όφέλη
  θα έχομε. Τό δφησε φλού τό
  θήμα. Καί ρωτώ εάν θελήσει πά
  λι κανένας έπτίδοξος Μεταξάς ή
  ΠαπαδάτΓθυλος λαοσωτήρας ή
  ΕΟΚ θά τ όν άπτοτρέψει; Νά κά
  τση στό σδέοκο τού 'Ελληνικοΰ
  λαοΰ; εάν οί Τούρκοι σιωνιστές
  σηρατοκιράτες θελήσουν νά 6α-
  λουν χερι στή ττατρΐδα μας ή
  ΕΟΚ και τό ΝΑΤΟ, θά τούς
  έμττοδίσουν; 'Εάν αύτά τα
  δύο έξασφαλίζει ή ΕΟΚ α¬
  σφαλώς αύτά θά είναι τα πολι-
  τικά όφέλη. 'Αλλοιώς και εχομεν
  την εύλογία τής ΕΟΚ ττερίτττω
  ση Κύπρου άίπό τούς Άμερικά-
  νους κάλΐλιο νά μάς λείπει. Μι-
  κρό μικΐρό τ' άλώνι μας ναναι
  μοναχικό μας.
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΚΑΛΑΝ Ι ΟΥ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ό Πρόεδιρος τής Κοινότητας
  Σκαλανίου προκηρύσσει τακτι-
  κό μειοδοτικό διαγωνισιμό διά
  )§ήτφραγ'ιστων ,προσφορών, γιά
  την κατασκευή τοΰ έ'ργο-ί «άντι
  κιατάσταση εχτωτερικοΰ δικτύου
  υδρεύσεως «ττρουττολογισμού
  δαττάνης δραχμές 4ΟΟ.ΟΟΟ
  Ό διαγωνισμός θά γΐνει την
  21 τού μηνός Ιανουάριον τοΰ
  έτους 19811 ή,μερα Τετάρτη και
  στά Γραφεΐα τής 'ΤΥΔΚ Ηρα¬
  κλείου, ένώ-ιον τής έτπτ,ροπής.
  Ωρα ενάρξεως τοΰ διαγων'
  σμοΰ όρΐζεται ή 1 1 και ή λήξις
  η 1 2 μεσηιμδρινή
  Ό διαγωνισμός καί ή έκτέ
  λεση τοΰ εργου διέττονται άττό
  τίς διατάξεΐς τοΰ Β.ΙΔ. 4-68)
  1968 και των συναφών διατά-
  ξεων τού Ν.Δ. 288801954
  Ή έγγύηση συιμμετοχ,ής στόν
  διαγωνισμό όρΐζεται σέ δραχ
  μές 20.000 μέ την π,ροσκόμιση
  ίσόποσο γραμμάτιο τοΰ Ταιμεΐ
  ου Παρακαταθηκών και δανεί-
  ων ή έγγυητικής έττιστολής ά-
  ναγνωΐρισμένης Τ,ρα—έδης.
  Τής μελέτης μ—οροΟν νά λά
  6ουν γνώση οί ένδιαφερόρενοι
  άπό τα Γραφεΐα τής ΤΥΔΚ Ή
  ρσκλεΐου και τής Κοινότητας.
  Στίόν διοογωνισμό μττοροΰν
  νά γίνουν δεκτοί έργολάδοι δή
  μοσίον έργων Α' τάξεως και δ
  νω, γιά έργα ύδραυλικά
  Ό Π,ρόεδρος Κοινότητος
  Ν ΖΕΡΒΑΚΗΣ
  Έτσι η «Αλήθεια» πού πρώτη
  έφερε στή δημοσιότητα την υπό
  θέση αυτή, δικαιώθηκε γιά μιά
  ακόμη φορά.
  Καί η δικαιώση αυτή ήρθε α¬
  πό τό Συμβούλιο Επικρατείας τό
  οποίο εθεώρησε ότι η εν λόγω ά
  δεια εκδόθηκε γιά νά οικοδομη-
  θούν τα Αραβοενετικά Τεϊχη.
  Οί Αναγνώστες τής εφημερί¬
  δας ασφαλώς θά θυμούνται τόν
  θόρυβο πού ξέσπασε μετά την
  ερευνα της τόν περασμένο Μάη
  καί την συνέντευξη τού δικηγό¬
  ρου κ. Γιώργη Στρατάκη. Ο «ιδι
  οκτήτης» τού οικοπέδου τότε εί
  χε στείλει εξώδικο στήν «Αλή¬
  θεια» τό οποϊο έσπευσε νά δη-
  μοσιεύσει καϊ στϊς άλλες εφημε-
  ρϊδες, οί οποίες αρνηθήκανε με¬
  τά ταύτα, παρά την υποχρεωθή
  τους από τό Νόμο νά δημοσιεύ
  σουνε την απαντήση πού εΐχε
  κάνει ο κ. Γ. Στρατάκης σ* αυ-
  τό.
  Τό πρόβλημα τής προστασίαν
  των αρχαιολογικών μας θησαυ-
  ρών, παραμένει πάντα σοβαρά,
  πάντα επίκαιρο. Τα αρχαία μας
  χρειάζονται προστασία καί όχι
  «κατεδάφιση». Γϊ αυτό καλό θά
  ήταν η Επιθεώρηση Βυζαντινών
  Αρχαιοτήτων νά εντείνει τίς προ
  σπάθειές της γιά νά διαφυλαχτεί
  καί μετά από μάς, ό,τι ωραίο μάς
  άφησαν οί παλιότερες γενιές.
  Περιμένουμε άμεσες ενέργειες
  γιά νά μή βρεθούμε στη δυσάρε
  στη θέση νά καταγγείλουμε συ-
  γκεκριμένα περιστατικά τα οποία
  ίσως νά έχουν διαφύγει τής προ
  σοχής των αρμοδίων.
  Η απόφαση τού Συμβουλίου
  Επικρατεϊας πρέπει νά αποτελέ-
  σει αρχή γιά μιά σωστή εξόρμη-
  ση διάσωσης των αρχαιολογικών
  μας θησαυρών.
  Τόν περίμεναν προχδές στό Ήράκλειο
  Ο ίγκληματίας (Χένρυ Κίσσιγκερ)
  τελικά δα1 πάτησε στήν Κρητη!
  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  Τελικά, ό έγκληματίας δέν
  ττάτησε τα χώματα τής Κρή
  της! Πρόκειται γιά τόν πιό
  σκοτεινό άνθρωπο τής νεώτε
  ρης Ίστοιριας, τόν καταστροφέα
  τής Κύπρου, Άμερικανοεβραΐο
  Χένρυ Κίσσιγκερ, τόν οττγοΪο
  «πβρΐιμεναν» προχθές στό άερο
  δράμιο Ηρακλείου 60 περίττου
  άστυνομικοα μέ στολή καιΐ πολι
  τικά, άνθιρωίττοι -πών ιμυστικών
  ύττηρεσιών (ΚΥΠ) κλτττ.
  Τό αεροϋτλάνο ήταν νά τπροσ
  γειωθεΐ στό Ήράκλειο τό ά—ό-
  γευμα τοΰ Σαδβάτου γύρω
  στΐς 18.ΟΟ! 'Ερχάταν άττο κά-
  ποια Άραβική χώρα καί κατευ
  θυνόταν γιά Μοορόκο. Τα μέτρα
  όίσφαλείας στό άεροδρόμιο ή
  ταν ιδιαιτέρα όσον κι άν εΐχε
  ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΖΩΑ
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ
  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  Μιά άξιόλογη γνώμη άπό τό Χανιά
  Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΛΚΗΣ
  ΠΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  Ο διακεκριμένος λογοτέχνης καί δικηγόρος Χα¬
  νίων, γνωστάς αγωνιστής τής Δημοκρατίας καί ιδεο-
  λόγος μαχητής κατά των εχθρών τής Κρήτης κ.
  Στρατής Παπαμανουσάκης, έστειλε στόν Μάνο Χα¬
  ρή, την παρακάτω επιστολή γιά τό βιβλίο τού »Στόν
  αστερισμό τής κόμπρας».
  "Εστω καί καθυστερημένα
  σέ τταροκιαλώ νά δεχθεΐς τίς
  θερμές ιμου εύχαριοτί·ες γιά την
  τΐιμητική προσφοραί τού 6ι6λι
  ου σου, καθώς και τίς πιά θερ
  μές και άτγωνιστικές μου εύχές
  γιά τόν καινούργιο χρόνο.
  Τα εργο σου «Στόν άστερι-
  σμά τής κάμιπρας», άτττοτελεΐ τή
  συι«επή συνεχίση τού έθνικού
  ττατριωτικοΰ σου αιγών»α, γιά
  την υπερασπίση τής Κρή—,ς
  ιμας ά— ό κάθε ξενοκρατική έπτι
  δουλή. Ή έπισήμανση των σκο
  πών των σκοτεινών δυνάμεων, ή
  (άιττοκάλυψη των άνθελληνικών
  τους σχεδΐων καΐ μεθόδων καί
  τό κήρυγμα τής έγρήγορσης.
  »<αΐ τής άντίστασης, πού προΐ σφέρει τό διδλΐο σου, όπτοτε- λοΰν πολύτιιμη συνεισφορά στόν ίϊΐγώνα μας. Γιατί μόνο μέ σω στή ττληροφόρηση σ' έποχές 'μάλιστα πού άχούγονται λιγο- στές τΐμιες κ·αί τολμηρές φωνές σάν τή δικήι σου, ιμττοροΰμε νά ώντιταχθούμε στούς πανΐσχυ- ρους άντιπάλους μας. Ευχομαι τό εργο σου νά γί νει ικτή,μα κάθε Κρητιικοΰ καί κάθε "Έλληνα καί έτσι οί ίδέες τού νά γίνουν δύναιμη γιά την υπερασπίση τής δϊκαιης ύττό- θεσης τοϋ λαοΰ μας κι δλων των λαών τοΰ κόσμου, γιά μιά ττερίοδο εΐρήνης, λευτεριάς καΐ ■ττροόδο·;. | Χανιά 26)12)ι198Ο Ι !ΣΤΡΑΤΗΕ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑ¬ ΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ μέ μιά διεθνή στατι- στική, σέ ολόκληρο τόν κόσμο, υπάρχουν πάνω από πενήντα χιλιάδες (μαζί μέ τα παραρτή- ματά τους) Εταιρείες Προστασϊ- ας Ζώων. ΣΥΜΦΩΝΑ μέ άλλη σχετική έ- ρευνα, ούτε μία Εταιρία Προ- στασίας... Ανθρώπων, υπάρχειΙ ΙΣΩΣ βεβαία πεϊ κανεϊς ότι οί Άνθρωποι δέν έχουν ανάγκη, ό¬ πως τα Ζώα, άν καί μερικοί από αυτσύς ζούν υπό χειρότερες συν θήκες. ΤΑ παιδία τής Μπιάφρας καί τού Βιετνάμ, δέν είναι βεβαία τής αυτής ...αξιας, όπως μερικά σκυ λιό «Λουλού» ή «Φόξ — Τεριέ»... διαδοθεΐ ότι ό έγκληματίας δέν θά κατέβαινε καθόλου άττό τό άερο~λάνο, τό ό~οΐο θά 'ρχό- ταν μόνο γιά άνεφοδιασμό. Πλ,ηροφοιρίες δρως άττά τή Βάση, Γουρνών άναφέρουν δτι οί προετοΐιμασίες γιά την ΰιπο- δοχή τού, εΐχαν ά,ρχΐσει άτττά μιά δδομάδα περΐττου. Κ ι ένώ οί 'Ελληνικές άρχές «ένηΐμερώ νονταν» ότι τό αεροτΓλάνο α¬ πλώς θά δλλαζε πορεΐα και θά πήγαΐνε γιά άνεφοδιασμό στή Μάλτα οί ιάξιωΐμΐατικοΐ των Γουρνών έπαιρναν σήμα δτι α¬ πλώς γιά λόγους ττού δέν εγΐ ναν γνωστοΐ ή έιπίσκεψηι τού με θαυιριανοΰ ΎπουιργοΟ τοΰ Ρήν γκαν άναβαλόταν: Πάντως στό άεροδρόμιο τοΰ Ηρακλείου εττπκρατοΰσε άνατα ραχή; μέ τα έκτακτα μέτρα ά σφαλεΐας. "Ολοι δσοι βρέθηκαν έκεΤ τα άτπάγευμα τού Σα66ά- τοι/ έμαθον γιά την έττίσκεψη τού έγκληιματΐα στήν Κρήπη μας. Τα έκτοικτα μέτρα άρχι- σαν στΐς 16.30' καΐ τέλειωσαν στΐς 17.30 δταν ττιά ήταν γνωστό δτι δέ θά έιρχόταν, τό άεραττλάνο. Μεταξύ εκείνον πά ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ • ΣΥΝΕΧεΐΑ από τή σϊλίδα 1 οφειλουν στην ανοχή τού. Είναι η πλέον τραχεία παραβίαση τού Συντάγματος πού μάλιστα γίνε- ται απο έναν βαρυ δημοκρατη...» ΔΙΚΑΙΩΜΑ τού κυρϊου Μητσο- τακικού προπαγανδιστή νά γρά φεΐ ό,τι θέλει, άχι όμως κάτω α¬ πό τα άνανδρο καϊ σκοτεινό μέλ λον τής ανωνυμογραφίας, νά δΐ- νει τετοιους βαρυτάτους χαρα- χτηρισμούς καί νά αποκαλεϊ «Ντενκτάς» τής Κρήτης ένα «βα- ρύ» ή άχι δημοκρατη, πού μπο- ρεί νά έχει, όπως όλοι, ελαττώμα τα σάν άνθρωπος, αλλά οπωσδή ποτε είναι πιό δημοκράτης από τόν συγγραφέα τού απαράδε- χτου ανωνυμογραφήματος. Ο. Φ. Η. Η ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΗΡΑΚΑΕΙΩΤΕΣ Πουλήθηκε λοιπόν ο ΟΦΗ. Η «Ηρακλειώτικη» ποδοσφαι- ρική ομάδα, έπαιμε πιά νά ανή- κει σέ Ηρακλειώτες. Έτσι αυτή τή στιγμή ο κόσμος έχει απομα- κρυνθεί απά τό γήπεδο, δέ νοιώ θει καμμιά συγκινηθή γιά την τοπική μας ομάδα, μιά πού οί μετοχές τού αγοράστηκαν, ό¬ πως τουλάχιστο καταγγέλθηκε από τούς ΒαρδινογιάννηδεςΙ Όχι κύριοι. Ο ΟΦΗ πρέπει νά παραμείνει Ηρακλειώτικη ομάδα, όπως ηταν μέχρι σήμερα. Δέν έ¬ χει ανάγκη απά «υψηλούς» προ- στάτες, ούτε καί είναι συμφέρον τού τόπου νά βρίσκεται σέ ξέ- να χέριαΙ Οί συνδρομητάς μας θά βροΰν σήμερα στόφύλλο τής «Δλιίθειας»τό ήμερολόγιό μας, μιά επιταγη καί το παρακάτω σχαικό ενθετο έντυπο: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 ΔΗΜ ΟΣΙ Ο ΓΡΑΦ Ι ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΗΛ. 280.291 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Διευθυντής: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΜΕ «ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ» (ΣΑΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ) ΚΑΙ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ (ΠΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΟ ΨΕΜΜΑ) ΤΟΥ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΟ ... ΦΟΡΟ». Άν τυχόν,, μέ τό ήμερολόγιό αύτό, τύχομε τής εύαρεσκείας σας, στείλετέ μας, μέ έπιταγή, ενα χαρτονόμισμα τής ... άρεσκείας σας. Λ.Ί Ι ,· · Έτσι μας άρχεται πιό βολικά καί σας εύχαριστοΰμε προκαταβολικά «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ Α ΥΙΟΣ ΕΝΑΣ «ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ» ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ (ΟΣΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ) ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝ ΘΕΑΕΤΕ - ΜΗ ΜΑΣ ΞΕΧΒΣΕΤΕ! ντ«ς πού «περΐμεναν» ήταν καΐ ...6α συνειργείο τής «Αληθεί¬ ας» μέ τόν ώπογράφοντα καΐ δυό φωτογράφους! Έντύττωση έκανε ή αΤΓΓθυσΐα Άμερικανών άττά τό άεροδρό¬ μιο, άν κσΐ έτπ€άτες τής «Ό- λνμπιακής» μάς είπαν δτι γύ¬ ρω στίς 19.ΟΟ' εφευγαν άπό τόν χώρο πού είχον σταθΐμεύ- σει καΐ κατευθυνόταν ν1ο: τή Βάση Γουρνών τρΐα άμερικάνι- κα αύτοκΐνητα, μιά λψουζΐνα καΐ δυό τζίττ. Άργά τό βράδυ τού Σα66ά τού έττικοινωνήισαιμε μέ "Ελλη- να έργζόμενο στή Βάση Γουρ νών, ό οποίος μάς δήλωσε ότι οί Άμερικάνοι περϊμεναν κά- ποιο υψηλό τρράσοοτπο τώρα καΐ μιά βδομάδα. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ 'ΟρΘόδοξος Ακαδημϊα Κρήτης ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η Ορθοδοξος Ακαδημϊα Κρή¬ της ανακοινώνει ότι θα διατεθει' καί φέτος από το Ταμείον Αρω- γής Σπουδαστών χρηματικό πό σόν γιά υποτροφίες, σπουδα- στικα βοηθηματα καί ειδική ενι¬ σχύση πρός εκτύπωση επιστη¬ μονικήν διατριβών, εφοσον το θέμα εχει σχέση μέ την Κρήτη. Επίσης θά χορηγηθεί ειδική υ- ποτροφία 60.000 δρχ., για με- τεκπαϊδευση στό εξωτερικό. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαϊωμα υποβολής αιτησε- ως έχουν: α) Σπουδαστές Ανωτέρων καί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ- ματων τής Κρήτης, β) Αλλοδαποί σπουδαστές Α. Ε." της Κρήτης, καί γ) Κρήτες σπουδαστές αλλων ΑΕΙ τής Ελλάδος καί τού Εξωτε ρικου. ΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όσοι επιθυμούν να λαβουν υποτροφία η βοηθημα παρακα- λουνται νά υποβαλουν στήν Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, με χρι 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση μέ δυό φωτογρα- φίες (νά διευκρινίζεται άν η αί¬ τηση υποβάλλεται γιά υποτρο¬ φία ή βοήθημαι, β) Υπεύθυνη Δήλωση τού γο- νέως ή κηδεμόνος γιά την περι- ουσιακή τού κατάσταση (και κάθε χρήσιμο σχετικό στοιχείο, όπως π.χ. αριθμος μελών οικο¬ γενείας, πόσα παιδία σπουδα- ζουν κ.λ.π.). γ) Υπεύθυνη Δήλωσή τού σπουδαστή ότι δεν λαμβάνει άλ νει άλλο οικονομικό βοήθημα ή το ύψος τού βοηθήματος πού λαμβάνει. δ) Βεβαίωση τής οικείας Σχο λης γιά την εγγραφή καί την προ οδο τού, καί ότι δέν παίρνει άλλη υποτροφία. Γιά τή χορηγήση τής υποτρο φίας πρός μετεκπαίδευση οί εν- διαφερόμενοι πού βρίσκονται ηδη στό εξωτερικό παρακαλουν ται νά υποβαλουν τα παραπά- νω δικαιολογητικά καί επί πλέον αντιγραφο πτυχίου ΑΕΙ. Όσοι έχουν την πρόθεση νά μεταβούν στό εξωτερικό πρός μετεκπαίδευ ση ή νά ασχοληθούν μέ ειδική έρευνα, παρακαλούνται νά επι- κοινωνήσουν μέ τή Διεύθυνση τής Ορθοδόξου Ακαδημίας. Όσοι ενδιαφέρονται γιά την ειδική ενισχύση πρός εκτύπωση διατριβής παρακαλούνται νά υποβαλουν σχετική αίτηση καί βεβαίωση τής οικείας Σχολής γιά την εγκριθή καί τό αντικεί- μενο τής Διατριβής ή (στήν πε- ρίπτωση Υφηγεσίας) υπεύθυνη δήλωση γιά τό θέμα τής επί Υ- φηγεσία διατριβής. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ: Η απονο μή των παραπάνω χορηγήσεων θά γίνει κατά την πανήγυρική συνεδρία τής 15ης Μαρτίου 1981 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ ΞΙΑΣ). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιά περισσότε- ρες πληροφορίες παρακαλουμε να απευθύνεσθε στήν ΟΡΘΟΔΟ ΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Κολυ- μπαρι, Χανίων, τηλ. 0824)22245 Ιανουάριος 1981 Ο Γενικός Διευθυντής ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Κάθε Δευτέρα ή μάχη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Ο Ε/ΕΓΧΟΣΤΩΝ ΒΑΣΕΠΗ + ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 1 ^ '. οίας πού έχουν γι' αύιτούς-οί Βάθεις αύτές· Έπειδή δ^μως^ ουρπΐιπτει, είδΐκά στό κομμάτι αύτό Τοΰ 'Ελληνικοΰ χώρου, ό Λαός νά ί*χει μιά «ηύξηιμένη εύαΐχϊΘηΌκι», στό β^μα (ιτό οποίον οί Κρήτες χαρακτη- ριστικά άιποκαλοϋν... άνάθε,μα), τόσον οί Άμερικανοΐ, δσον καί οί "Ελληνες άρμόδιοι έσπθυμοϋν νά 6ροΰν «μιά κάιποια λύση», ιπού νά είναι οσο τό δυνατόν πΐό «άνώδυνη» καί — κυρίως — νά μην προκαλέσει «άντι δράσεις», διόίτι «αι οί δυό ττλευρές εχουν«κακές άνα μνήρες» άπό τό ξύιΐτνημα τοϋ«Κρ,ηιτικοΰ) Μινώταυρσυ» στά γεγονότα τοΰ Μουσείου Ηρακλείου, δπου ή έιμμο νή τοΰ Λαοϋ άνάγκασε τόν τότε Πρόεδρο τής Κυβερ¬ νήσεως κ. Κ· Καραμανλή, νά εξαιρέσει τίς άρχαιότη- τες τοΰ Μουσείου Ηρακλείου άπδ τόν έκπατρισμό τους οτό έξωτερικό. Άξίζει άκό,μη νά ση,μεΐα)θεϊ, δτι άνάρεσα στούς κύ- κλους πού άσχολοΰνται ρέ τα θέματα των Βάσεων, κυ¬ κλοφορήσαν χθές τρείς χαιρακτη,ριστΐικές φηιμες, οί εξής: Πρώιη: ότι ό κ. Παπανδρέου, συζή,τησε μέ τόν κ· Ράλλη, την περατώση Τοΰ «άντισχεδίουι» γιά τις Βά- Ο3ΐς καί τιν)ν ειδ ^οτερηπερίιπωση των Βάσεων Κρήτης ■ή όττοία, πέραν ολων των αλλων, τόν ένδιαφέρει είδα- κότερα, δεδομένου δτι τό Ήράκλειο είναι ή πρώτη ϊϊόλη τής χώρας, δίπου τό ΠΑΣΟΚ έχει τόσο μεγάλη έΊπιρροή! Δεύτερη: δτι στό χθεσΐνό Ύιπουργικό Συμβούλιο ό κ· Ράλλης συζήτηε μέ τούς συνερ,γάτες τουι τό βέμα. Τρίτη: δτι ή συνάντηοή τού μέ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ· Κ. Καραμανλή, ττού έγινε κι αυτή χβές άΦορρΰσε στό κύρΐομέρος τής προεδρικιης ένημέρωσης τό βέμα των Βάσεων, τό όποϊο μετά την ΕΟΚ, πού τέ λειωσε καλά — κακά, είναι τό ΐπό σοβθιρό έπΐχαιρο έθνικό θέμα, πού κι' αύτό ιηρέπει νά κλείσει στά ταχαά καΐ προδιαγεγρ,αρμένα χρονικά δρια, άλλά χωρίς τόν τιαραμΐικρό ξεοηκωμό τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ καΐ ίδιαί- τερα τοΰ Κοηαικοΰ, ό οποίος παρουσιάζει έντονότερο κάποκ; ενδιαφέρον, άφοΰ τό50ο)ο, οί μισές δηλαδή άτ πό τίς Άμερικανικές Βάσεΐς πού βρΐσκονται σήμερα στήν Έλλάδα, είναι έγκατεοττημένες στούς έΐτίγειους καΐ ύιπόγειους χώρους της Έλληνικης Μεγαλονήσου- ΤΑΛΩΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ