9134

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γκτεταμενα σχολια τοΰ Συμμαχικον τύπου έξαί-
  -— ρουν τον υπέρ πίστεως άγώνα τής Ελλάδος,
  οί Τάϊμς γραφουν: Είναι κοινή ή αναγνωρίση άπό
  τάς χώρας τής Λύσεως δτι ή Ελλάς καί ή Πολωνία
  επολέμησαν δια την ελευθερίαν καί την πίστιν. Ή
  μεγάλη Ελλάς τοϋ μέλλοντος θά άνεγερθτί μέ χρι-
  στιανικά θεμέλια.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΠΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟΙ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ „ 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 37
  ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Νοεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. -ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ
  ΙΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΤΠΖΑΚΗΣ
  Άπό τίς Άθηναϊκές έφημερίδες
  πού ήλθον προχθές σταχυολογοθμεν
  στά πεταχτά μερικές είδήσεις, πού
  δέν τολμοθν νά οιαψεύσουν ούδ' οί
  ίδιοι οί δράσται των.
  «Κατά πληροφορίας απολύτως θε-
  τικάς, πού μετεδύθησαν είς τόν Υ¬
  πουργόν τής Δικαιοσύνης έκμέρους
  τοΰ Εισαγγελέως Πατρών,
  τό ΕΑΜ έχει ενεργηθεί είς την Πελο-
  πόννησον περίτάς 10.000 έκτελέσεις».
  «Μβς καταγγέλλονται τα εξής διά
  την δράσιν τής περιφήμου Ο. Π. Λ Α.
  (—εκτελεστικόν άπόσπασμα τού Ε.
  Λ. Α. Σ.) τής Καασαριανής: Ή φο·
  βερή αυτή έγκληματική σπεΐρα εχει
  έκτελέσει (στήν Καισαριανή πουναι
  συνοικισμός των Αθηνών) χίλια δια-
  κόσιαπρόσωπα (1200) άνδρες καί γυ-
  ναΐκες».
  «Δέν περνα ήμέρα πού νά μην ά-
  νακαλυφθοΰν καί νέα πτώματα στά
  πέριξ των Αθηνών. Φρίκη προκαλεΐ
  τό πλήθος των πτωμάτων, πού βρί-
  σκονται άλλα πεταγμένα μέσα σέ
  χαράδρες, άλλα σέ ξεροπήγαδα καί
  άλλα θαμμένα τήδε κακεΐσε. Πλήθος
  πτωμάτων πού κατά σατανικήν σύμ¬
  πτωσιν βρΐσκονται δλα κοντά στά
  μέρη έκεΐνα πού ήσαν έγκατεστημέ-
  να τα περίφημα στρατόπεδα συγ¬
  κεντρώσεως των συλλαμβανομένων
  άπό τόν ΕΛΑΣκαί την ΟΠΛΑ».
  «Δέν ξεκινάμε γιά νά κάνωμε πο-
  λιτική... Ξηρά θ' άναφέρωμε καΐ τα
  δσα έγιναν στήν πολύπαθη πόλι των
  Γαργαλιάνων (στήν Πελοπόννησο)
  κάτω στόν κάμπο καί τα περιβόλια.
  Μετά τα γεγονότα Μελιγαλδ—Πύρ¬
  γου—Καλαμών την 24—9—44 καί
  κατόπιν μάχης, πού εδόθη είς τα
  κράσπεδα των Γσργαλιάνων πρός
  τα τμήματα τοπικής ασφαλείας, ό
  ΕΛΑΣ επικρατήσας εισήλθεν είς την
  την πόλιν. Άπ' έδώ άρχίζει τό δρά-
  μα τής δύστυχης πολιτείας, πού έ¬
  πεσεν είς τό μαχαΐρι τής πλέον
  άνηλεοΰς σφαγής. Σάς παραθέτομε
  περικοπάς άπό άφηγήσεις αύτοπτών
  μαρτύρων, πού εχουν φθάσει έδώ:
  Ό αύτοκινητιστής Ε, Τ. διηγεΐται:
  —Τήνπρώτη μερά δώσανε άμνηστεία
  οτούς Γαργαλιανιώτες. Μά την έπο
  μένη πιάνουν δλο τόν κόσμο άπό τα
  σπΐτια καί τα καφενεϊα καί τόν κλεΐ-
  νουν στίς έκκλησίες κι" άρχίζει τό
  ξεδιάλεγμα κι' ή σφαγή! Πάντα λέ-
  γανε πώς «πρέπει νάχη,ς μέσο γιά νά
  πάς άπό βόλι στήν Πελοπόννησο».
  Έδώ σέ 300 καί άνω «χαλασμένους»
  δύο μονάχα έπήγαν άπό πιστόλι.
  "Ανθρωποι μέ οίκογένεια μέ ύποχρε-
  ώσεις, κτηματίες, άγωνιστές τοϋ 21
  καί τού 22, ίίρωες τής Άλβα-
  ν ί α ς σφάχτηκαν σάν πασχαλινά άρ
  νιά, κόβοντάς τους την καρωτίδα.
  Τα πτώματά τους τα ρίχνανε σέ
  «γράνες» έξω άπ' την πόλι. Τό άν-
  θρωποκυνήγι συνεχίστηκε στόν έλαι-
  ώνα, στ1 άμπέλΐα, στά σταφιδόσπι-
  τα. Τρείς μέρες κουβάλαγαν μέ κάρ¬
  ρα τα πτώματα...»
  Σταματώμεν ώς έδώ. Θέλετε τώ·
  ρα νά μάθετε καΐ γιά ποία έγκλή-
  ματα εσφαξαν δλους αύτούς τούς
  άνθρώπους οί ανθρωποι πού διευθύ
  νούν τό ΕΑΜ καί τό ΕΛΑΣ καί τό
  ΟΠΛΑ καΐ δλα τα άλλα κατασκευ·
  άσματα, μέ τα όποΐα παρουσιάζεται
  καί δρά τόΚ. Κ. Ε.; Ιδού:
  «Πληροφορούμεθα έξ επισήμου
  πηγής, δτι στρατιώται τής Ταξι
  αρχίας τοΰ ΡΙμινι, διερχόμενοι την
  6δόν Πανεπιστημίου άπεδοκιμάσθη-
  σαν άπό διαδηλωτές Έαμίτες, οί ό-
  ποΐοι έκραύγαζον:
  —Θάνατος είς τούς προδότας!
  Οί στρτιώται γιά νά μή κακοποιη-
  θοθν Ιβγσλαν τα περίστροφά των,
  χωρίς νά πυρββολήσουν. Τό γεγο-
  νός τουτο εξηκριβώθη, κατόπιν
  άνακρίσεως, την όποίανέ-
  νήργησενάνώτερος"Αγγλος
  Άξιωμα τ ι κός».
  ΧαρσκτηρΙζουν προδότας τους ε-
  θνικούς ήρωας! Διασύρουν καί συ·
  νοΦ«ντοϋν, μ έ σύστημα καί μ έ
  ηρομελετη μέ νο σχέδιο, κάθε
  Αληθινόν πατριώτην, κάθε γνήσιον
  Έλληνα. Κολλοΰν τή ρετσινιά τού
  φασίστα σέ κάθε άνθρωπον πού δέν
  είναι δικός των, πού δέν γίνεται δργα
  νο τοΰφσσισμοΟτων.Καί δλα αύτά γιά
  νά βγάλουν άπό τή μέση είς πρώτην
  ευκαιρίαν τούς κομματικούς των άν-
  τιπάλους. Πά νά έξολοθρεύσουν τούς
  φορεΐςτών έθνικώνίδεωδών,
  τούς διανοουμένους πρό παντός,
  τούς όποίους περιβάλλει μέ
  εκτίμησιν καί σεβασμόν ή έ·
  θνική συνείδησις, γιά την γνη
  σίως έλληνική δράσι των καί τάς υ¬
  πηρεσίας των πρός την Έλλάδα.
  Ψεθδος είναι δτι κυνηγοΰν τούς
  πλουσίους Καμουφλάρισμα είναι
  κι' αύτό γιά νά ξεγελοθν τόν άπλο-
  ϊκό κόσμο καί νά τόν ποτίσουν μέ
  τό μΐσος καί τό φανατισμό, πού
  τούς χρειάζεται γιά νά τόν σύρουν
  καί νάτόνκάμουν σ υ ν έ ν ο-
  χον είς τα έγκλήματα πού
  μελετοΰν καί διαπράττουν, μέ μονα-
  δικό σκοπό νά καταλάβοϋν την έξου-
  σία, νά καβαλικέψουν. Οί διεθνιστές
  δέν κυνηγοϋν παρά μόνον
  τούο ά ν τ ιθ έτο υ ς των κ α τ ά τ ά
  φρονήματα καί την έθνική
  σ υ ν ε ί δ η σι. Τό ξέρουν αύτό οί πε-
  ρισσότεροι μαυραγορεΐτες καί χρυ-
  σοκάνθαροι, οί καταχραστές καί έγ-
  κληματίαι άπέναντι τοϋ λαοθ καί
  σπεύδουν πατείς με πατώ σε νά
  προσφέρουν την ύποταγήν των είς
  τοΰς άνθρώπους πού διευβύνουν τό
  ΕΑΜ, γιά νά έξασφαλίσουν τό τομά-
  ρι καί τα άγαθά των.
  Καί ποιοί είναι αύτοι πού στΐρώ-
  ■χνρυν τόν έλληνικό λαό είς τό §γ-
  κλημα καί χρησιμοποιοθν τα χειρό-
  τερα στειχεΐα τής κοινωνίας ώς <-κ- τελεστικά δργανα γιά την έπιβολή των σκοπών των; Ποιοί είναι αύτοι πού μεταβάλλουν τα παιδία τοθ έλ· ληνικθθ λαοΰ οέ δημίους, έ"τοιμους νά κατακρεουργήσουν σάν έχθρό τού λαοϋ, κάθε τίμιον άνθρωπο, κά¬ θε πραγματικόν Έλληνα απλώς καΐ μόνον διότι τόν προέγραψεν τό Κόμ- μα; Μέ ποιές περγαμηνές καί μέ ποι- ές θυσίες των καί μέ ποιές ύπηρεσί- ες των γιά την Έλλάδα καί τό λαό της, Ιρχονται νά αίματοκυλΐσουν την Έλλάδα; Ποιοί είναι αύτοι οί Χριστοδουλάκηδες καί οί Άλτιπαρ- μάκηδες καί οί Μαυρίδηδες πού έξε- φύτρωσαν έδώ—στήν Κρήτη—γιά νά διδάξουν ΤθνΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ποιό είναι τό πατριωτικόν καθήκον των;!! Καί διηύθυναν ό καθένας των τούς Κομμουνιστές σ' ε"να διαμέρισμα τής Νήσου; Έχομε χρέος άπέναντι τού έλληνικοθ λαοΰ, ίερό καθήκον νά τοΰ ποθμε την άλήθεια: Όλοι αύτοι εί¬ ναι πράκτορες, πού μάς έστει- λαν οί Βούλγαροι άπό τή Μακεδο- νία κατά τό διάστημα πού τήνέκρατοΰσαν καίτήνώρι- ζαν αύτο ί. Τούς έδιάλεξαν έλλη- νοφώνους γιά νά μάς ξεγελάσουν. Τούς εστειλαν είς την Αϊγυπτο γιά νά παραλύσουν καί παρέλυσαν τόν έκεΐ στρατό μας. Τούς εστειλαν καί έδώ, γιά νά παραλύσουν την έθνι- κή μας ψυχή. Συνειργάσθησαν καί συνεργάζον- ται μαζί των καί οί δικοί μας διε¬ θνιστές. Δικαίωμά των. Μ' αύτό δεί χνουν την αγάπην των πρός την Έλ λάδα. Άλλά μή λησμονοθν—τό κα- ταλαβαίνουν άλλως τε, διότι δέν εί ναι άνόητοι—δτι ό Ελληνικάς λαός μέτήνέλεύθερηψήφοτου θά τούς πληρώση πολύ γρήγορα. ^ _ ΠΡΩΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΗΡΙΟΗ ΤΟΥ ΣΧΟΑΕΙΟΥ Τό άνοιγμα των σχολείων μας έ¬ φερεν επί τάπητος, καινουργιες σκέ- ψεις, ^αινοΰργιες άπαιτήσεις, και· νούργιες προσδοκίες, καινουργιες χα- ρές, καινουργιες άγαλλιάσεις. Ή νεολαία μας, ή σπουδάζουσα, πυρα- κτωμένη στήν άβυσσον των πόθων, ταλσντευομένη σέ άβέβαια συναι- σθήματα συνέρχεται καί πάλιν στό Κ. Α. Ρ· Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΤΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Άπό την έπίσημη έ'κθεση τοΰ Ύττουρ}/ε.ίου Άεροττορίας γιά τίς έντεινόμενες άεροπορικές έττιθέσεις κατά τής Γερμανία Υπό τοθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ _ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΐΧΗΣ ΟΙ άπώλειες ήταν δεκαπέντε βομ- βαρδιατικά, οί περισσότερες ϊσως όπό συγκρούσεις μέσα στό σκοτάδι. "Αν ό καιρός ήταν καδαρός οί άπώλειες δα- ταν μεγαλύτερες, γιατί τα γερμανικά καταδιωκτικά δα μποροϋσαν νά δρά- σουν πιό εϋκολα. Τα γερμανικά πλοΤα δμως δέν πέρασαν άδικτα «Έκτός των ζημιών τάς οποίας έπέ- φεραν τορπίλαι καί δόμβαι κατά τάς έ- πιθέσεις τής 12ης Φεβρουαρίου» άνα- φέρει τό επίσημον άνακοινωδέν πού εξέδωκε τό Ναυαρχεΐον καί τό Υπουρ¬ γείον 'Αεροπορίας, «κατά πασάν πιδα- νότητα προξενήδηκαν καί άλλαι βλά¬ βαι υπό των ναρκών τάς οποίας έτο- ποδέτησαν τα άεροπλάνα μας». Έδω πρός τό παρόν μένει τό ζήτημα τουτο. Οί έπιδέσεις κατά τής Βρέστης δέν είναι ή μόνη συνεισφορά τής Διοική¬ σεως δομβαρδιστικών στήν μάχη τοιΐ 'Ατλαντικοϋ. ΚΓ αλλα Γαλλικά λιμάνια στήν κατο- χή τοΰ έχσροθ, καδώς καί λιμάνια οτό Βέλγιο, στήν ΌλλανδΙα καί στήν Νορ- βηγία δοκίμασαν τίς έπιοέσεις της. Την "(δια έποχή, έγιναν 18 έπιδέσεις στή Χάβρη καΐ την Βουλώνη 15 στήν Δουν- κέρκη, 12 στό Χερβοθργο, λ στό Σαίν Ναζαίρ, 2 στό Καλαί καί Λοριάν, κο μιά στό Μπορντώ. "Από τα Βελγικα κσ Όλλανδικα λιμάνια, ή Όστάνδη ειχ 13 έπιδρομές, ή 'Αμβέρσα 2, καΐ τ<: Ρότερνταμ 5. Μερικά άπό τα λιμάνιο αύτά, όπως τό ΣαΙν-Ναζαίρ καί Λοριάν είναι βάσεις ύποβρυχίων. Σ" αλλα συγ- κεντρώνονται τορπιλάκατες καί έπι- δρομικά πλοία, ή προσεγγίζουν οί νηο πομπές τής άκτοπλοΐας. (Συνεχίζεται) σχολείον της, πού τ' άφησε τόσους μήνας δίχως λόγο κι' άφορμή. Ή θύ- ρα των ώραίων άναμνήσεών της μέ- νει άκόμη διάπλατα άνοικτή, ή ϊδια δέπρθσφέρει στό βωμόν τό ύπόλειμ- μα των δυνάμεών της. Άνασύρει την αύλαίαν των έτών καί διακρίνει πά ρέλαση νεότητος, στό βάθος τής ο¬ ποίας πάλλεται ένρς ίερός παλμός. Δίχως τή θέλησί της άνατέλλει έ- μπρός της £να μαγικό δνειρο, αύτό πού διαβουκολοΰν τα παιδικά της χρόνια, τα άνθη, τα άρωματισμένα μέ τό μύρο τής πνοής τής νεότητος σκεπάζει γιά μιά στιγμή τίς ώχρές άναμνήσεις. Ή ήδύλαλος τής Έπτανήσου ΜοΟ- σα πού ώνόμασε τό εκπαιδευτήριον «φλογερό καμίνι», δέν έπλανάτο. Στή φλογώδη πράγματι κι' άσβε- στο κάμινον δέν σκομοΰνται μόνον οί μεγάλες διάνοιες, οί ίσχυρές ψυχές είς τό νά άποβαίνουν ηγέται τοϋ Έ- θνους, άλλά καί λαξεύονται κι' οί καρδιές καί τα συναισθήματα, καί σφυρηλατοθνται οί Έθνικές των τρο- φίμων συνειδήσεις. Άπό τό καλλικέλαδο σμήνος τής Νεολαίας φέρονται σέ δημοπρασίαοί άρχαΐοι συγγραφεΐς τής κλασσικότη- τος, παραμορφωμένοι κι',άγνώριστοι Ή αύλή τοΰ σχολείου εχει μεταβλη¬ θή θε άγοραπωλησία. Ό οΐκος των Μουσών, τό ιερόν τέμενος σ' άγορά βέβηλον έ'γινε οΐκος έμπορίου. Μόνον τό βραγγέλιο χρειάζεται.... άλλά... Ή έποχή τα δέχεται δλα. Ό Όμηρος τσαλακωμένος, τσα- κισμένος μελανιασμένος, ξεθορια- σμένος άπό τή πολυκαιρία, άπό τή πολύ χρήσιν, άπό την μετάβασιν, άπό χέρι σέ χέρι, ζητεί άγοραστή. Ή σεμνοτυβοθσα, ροδαλή μάθη- τρια, ροδόχρους καί χιονόχρους, ρο- δόχροια στό πρόσωπο πλησιάζει, δει- λιασμένη γιά νά άγοράσΓ) τόν δυστυ- χισμένον κατί κουρελιασμένον Όμη- ρον. — Πόσο τόν δίνεις; — Δυό οκάδες λάδι! —Δέν σηκώνει συγκατάβασι, δέν σηκώνει εκπεσμον. Δυό οκάδες λάδι!! Φανταστήτβ, κύριοι, ή συνσλλαγή καί τό έμπόριο μέσα σ' αύτό τό Μου¬ σείον των γραμμάτων νά τό διευθύ¬ νη, ό Κερδώος Έρμής. 'Επανήλθον οί μαθηταί άναγκαστικώς στούς πρωτο- γόνους καί τρωγλοδύτας άνθρώπους. Γυρίβαμεν πίσω χιλιάδες χρόνισ. Εί- δος άντ'εΐδους. Τό λάδι, βάσις χρυ¬ σή, σταθερά κι' άμετακίνητος. Άχκαϋμένε Όμηρε, τί σοϋ ήτο γραφτό! "Υστερα άπό τό μεγάλο στραπατσάρισμά σου καί τή μυθιστο ρηματική πέριπέτεια, τή νέα σου Ό- δύσσεια, νά καταλήξη,ς, σέ δυό οκά¬ δες λάδι! Τα ίερά κι' άνύπαρκτα, άπό τό χρόνο, τόν σιδηροκαταλυτή, θά τρί· ζουν τα κόκκαλά σου στήν καί φημισμένη Ίωνία. Ή φλογισμένη άπό τό πόθο, μα- θήτρια, γιά μάθησι σέ πέρνει, σ' ά γκαλιάζει καί στό στήθος της έλαφρο σέ χαϊδεύει σέ θλίβει άπό χαρά, ένδόμυχη ψυχική εύχαρίστησι, γιό νά σέ θερμάντ], γιά νά σοϋ γλυκάνΓ, τό πόνο καί νά σοΰ ΙπουλώσΓ} τό τραύματά σου. Αίσθάνεται τό πλού- σιο άρωμά σου νά τής γεμίζη, την ά- δολη κι' άθώα ψυχοθλα της, γιατί άκόμη δέν τής ήλθαν τής συμφοράς τα σύννεφα νά παγώσουν τή θέρμη της. Ουτε άντεκατεστάθησαν οί ρεμ βασμοί τής νεότητος στή σκληρά πραγματικότητα. Ι. ΡΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑϋΔΟΣ Υ)ΣΓΜΜΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έν συνεχιία ττρΘς σημερινήν γνωστο ποίησιν τής Νομαρχίας Ηρακλείου ανα¬ κοινούμεν τα εξής: Η Άγροτική Τραπέζα ένεργοϋσα κατ εντολήν καί διά λ)σμόν τής Έλληνική Κυβερνήσεως δέχεται προσφοράς δι' ά γοράν ελαίου είς την τιμήν των 9 όκα δών άνά μίαν χαρτίνην λίραν Άγγλια^ Β.Μ.Α. τής οποίας ή τ μή καθωρίσθη επι σήμως υπό τής Κυβερνήσεως πρός νέαι δραχμάς (600) έξακοσίας εκάστη. Τό προσφερθησόμενον ελαιον δέον νέ είναι οξύτητος μέχρις 6 βαθμών κατ' ά νώτατον όριον, διαυγές (λαμπάντε), ανει ίζήματος (μούργας), εθγεστον καί άνει κακοσμίας. Προσφοραί γίνονται δϊκταί ααρ' ημίν τόσον παρά των Σ)σμών δσον καί τταρο μιμονωμένων παραγωγών ώς έττίσης και παρ' έμπορον. Αί ττροσφερθησόμεναι παρτίδες δέο νά μή είναι μικρότεραι των (100) οκάδων τουλάχιστον εκάστη. Διά πασάν επί πλέον πληροφορίαν δύ- ναντβι οί ένδιαφερόμενοι ν" άπευθύνων ται παρ' ημίν. 3—1 (Έκ τοϋ ενταύθα Ύ)τος Α.Τ.Ε.) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ — Έορταί. Αυριον εορτήν τοϋ Άγίου Άνδρέου δέ» έορτάζει ό Ίατρός κ. "Ανδρέας Συμνιακο κης λόγφ σοβαράς άσθενβίας τοΰ πατρόα τού. Φροντιστηριακαί τταραδόσεις ΘΕΟΦΙ ΛΟΥ ΚΟΚΚΙΜΔΟΥ ΚαθηγητοΟ. Άπο 1ης Δεκεμβριού άρχίζουν νέα τμήματο Μαθηματικήν καί Φυσικών διά μαθητάς Γυμνασίου καί ΰποψηψίους διά τας Άνω τάτας Σχολάς τοθ Κράχους. Πληροφορίαι καθ1 έκαστην άπό 2—5 μ.μ. είς την οικίαν Γ. Μαρκάκη (έναντι Αγ. Τίτου( Ηδεσποινίς Νίτσα Κ. Γαλανάκη παρα- δίδει μαθήματα Άγγλικής μέ μέθοδο ταχείας έκμαθήσεως, είς τής οίκίαε Πλα- τεία Κορνάρου (Βαλιδέ τζαμί) Τ ό ξενοδοχείον ΠΑΠθΥΤΣΑΚΗ ίπα- νήρχισε λειτουργοϋν κανονικώς,, ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Ηράκλειον Τετάρτη 29 Μ)βρίου 1944 ΜΕίΐΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ» ΕΛΛΑΔΑ Ιξιόπιστοι συμπολίται μας έπανα· " κάψαντες προχθές έξ Αθηνών δίδουν ενδιαφερούσης πληροφορίας διά την εξέλιξιν τής πολιτικής κατα¬ στάσεως είς την Πρωτεύουσαν καί τάς επαρχίας. Κατά τάς πληροφο¬ ρίας αύτάς ή θορυβοποιός καί ταρα¬ χοποιάς έξώρμησις των άριστερών ατοιχείων ή όποία πρό ολίγων άκό¬ μη ημερών ηπείλει νά καταφάγη τα πάντα καί τούς πάντας, έθραύοθη πρό ιοθ γρανιτώδους Έθνικιστικοΰ εείχους. Ή μερίς τοϋ Έλληνικοϋ 'αοϋ ή όποία εΤχε πλονηθή άπό τα <αμουφλαρισμένα συνθήματα καί εΐ- χε καταληφθή άπό παραζάλην, άρχί· ζει νά συνέρχεται κατά τρόπον έκ- αληκτικώςγοργόν. Συγκινητικόν Έθ- νικιστικόν (ίεθμα πνέει τώρα άπ' ά¬ κρου είς άκρον τής πρωτευούσης καΐ των έπαρχιών. Είς τάς εκλογάς σω· ματείων καί ουλλόγων αί οποίαι γίνονται είς τόν Πειραια καΐ τάς Αθήνας καί αί οποίαι διε· ξάγονται πάντοτε μέ πολιτικόν πε¬ ριεχόμενον έπιτυγχάνουν οί Έθνικι· αταί μέ συντριπτικήν πλβιοψηφίαν! Οϋτω ε,ίς τάς άρχαιρεσίας των ύπαλ· ήλων τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή Έθνικισταί έλαβον 800 ψήφους ε¬ πί 1200 ψηφισάντων. Είς άλλην Τράπεζαν ή άναλογία ήτο 107 'Εθνι- <όφρονες έναντι 13 άριστερών. Είς αύτό τουτο τό Εργατικόν Κέν¬ τρον εξελέγησαν Έθνικισταί. Είς τα χωρία τής Άττικής δέν ευρίσκεις οθ- ΐε ενα μή άκραΐφνώς Έθνικόφρονα ίστω καί άν τόν ζητής επί ημέρας. Αύτά έξ Αθηνών. Τα όποΐα, άπλού ατατα, σημαίνουν δτι είναι ήλίθιος έ· <εΐνος ό οποίος παρασυρόμενος άπό τόν θόρυβον, την τυμπανοκρουσίαν, τάς φωνάς καί λοιπάς προσκαίρου^ ενδείξεις, χάνει έστω καί πρός στιγ· ιιήν την πίστιν τού πρός τόν πατριω¬ τισμόν καί τό ακράτητον "Εθνικόν ρρόνημα τοθ "Ελληνος... .ΦΑΖΟΓΝ ΘΓ0Υ1. ΚΑΙ ΑΠΟΑΥΟΓΝ Εκ τής αυτής πηγής πληροφορίαι ό μιλοθν δυστυχώς περί φρικιαστι- <ών έγκλημάτων έκτελεσθέντων ε¬ ναντίον Έθνικοφρόνων σημαινόντων τροσώπων είς άς περιοχάς επεκρά¬ τησαν πρός στιγμήν/ οί άναρχικοί. Είς την Πθλον έκρεουργήθησαν 26 πρόκριτοι άπαγορευθείσης, κατά τό Γερμανικόν σύστημα τής ταφής των. Ό Έθνικόφρων δήμαρχος Φιλιατρών εδολοφονήθη την επομένην τής έκλο γής τού, ώς Δημάρχου, κατά την ο¬ ποίαν εκλογήν συνεκέντρνσε τα 82 ο)ο των ψήφων. Οί πρώην φιλε>εύθε·
  ροι βουλευταί Μποϋκος Μεσσηνίας
  <αί Γκλαβάνης Βόλου εδολοφονήθη¬ σαν Νά σχολιάσωμεν τα πρωτοφανή αύτά έγκλήματα;'Άς αφήσωμεν καλ¬ λίτερα νά ομιλήση. ήΝέμεσις ή όποία ασφαλώς δέν θά βραδύνη νά έλθη! (ΙΑΠΠΑΕ ΚΑΙ ΕΠ1ΙΚ0Π0Σ :έ κάποιο χωριό τής ελευθέρας Κρή της ζή £νας έφημέριος τοθ όποίου Ί άγαθότης, ή αφελεία καί ή άρετή -ίχουν καταστή παροιμιώδεις ακριβώς 5έ λόγω των (διοτήτων τού αυτών έ- <ρίθη απαραίτητον νά ένταχθή είς Γήν «οργάνωσις» ίνα διά τοΰ κύρους τού παρσσύρει καί τους περισσότε- οον ϊσως άπό αυτόν άπλοϊκούς ομο¬ χωρίους τού. Μετεκλήθη λοιπόν εύ- σπευσμένως ό... άρμόδιος «καθοδη- γητής» ό οποίος πρό πάσης «κατη- χίσεως» εζήτησε καί έλαβε πληρο¬ φορίας περί τής ^ζωής τοϋ έφημερίου. Καί Ιμαθε δτι ούτος ένώ ήτο ό άγα- θότατος των θνητών καί ήγάπα δλον τόν κόσμον έ'τρεφε παραδόξως άσ· πονδον μΐσος εναντίον τοθ Έπισκό- που τής Περιφερείας τού, διότι τόν εΤχε άδικήσει κάποτε... Εδρεν έ"τσι θαυμάσιον «πάτημα» 6 «καθοδηγη- ής» καί —«Σδς άρκίζομαι πσππόΐ μου 8τι εμείς σεβόμεθα την θρησκείαν καΐ τούς παππάδες τούς όποίους θά προσπαθήσωμε νά έξυψώσωμεν! Θά 1 •ομα ,αδή Μ4 τα συν ιονή
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΒ*»»5*ΓΧ. 5
  1ΝΓ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τετάρτη 29 Ν)βρ(ου 1944
  ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΝΒ-Γ Λ Ι ΑΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ-
  —— Δ-% |ΤΑΙ ΑΠ· ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚ ΑΣΤ
  ΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΊΙΩΤΙ
  ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Ό Διευδυντής τού άεροδρομίου
  ομηναγός κ. Μηνοδάκης εδήλωσε είς
  συντάκτην μας τα κάτωθι
  Διά τού προογείωδέντος πρόχδές
  άγγλικού καταδιωκτικοθ άεροπλάνου
  άφΐχδη ό διοικητής τού άεροδρομίου δγ·
  γλος άντισυνταγματάρχης ν/ΟΟΟυΚΡ.
  -Ολίγας ώρας μετά την άφιξιν τού άνω
  άεροπλάνου προσεγειώδη καΙ έτερον
  αγγλικόν δικινητήριον βομβαρδιστικόν
  κομίσαν ειδικόν αυτοκίνητον διά τάς
  ανάγκας τού άεροδρομίου.
  Ό άχρηστευδεΐς υπό των γερμανών
  διάδρομος τού άεροδρομίου έχει μήκος
  1800 μέτρων, έχουν δέ έπιδιορδωδή
  μέχρι σήμερον 900 μέτρα. Διά τής συν-
  τελεσδεΐσης ταύτης έπιδιορδώσεως
  κατέοτη δυνατή ή προσγείωση των
  άεροπλάνων.
  ΑΙ εργασίαι τής όλοκληρωτικής επι·
  σκεής συνεχΐζονται υπό ίταλων αίχμα-
  λώτων μέ ταχύ ρυδμόν
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Ηρακλείου
  εξέδωκε ανακοίνωσιν διά τής οποίας
  προσκαλούνται άπαντες οί άλλοδαποί
  οί είς τόν νομόν Ηρακλείου διαμένον-
  τες, όπως παρουσιασδώσιν είς την Δι¬
  οίκησιν Χωρ)κής (τμήμα άλλοδαπών)
  καί άπογραφώσι άπό σήμερον μέχρι τής
  5 Δεκεμβριού έ. έ. Είς την κατηγορίαν
  των άλλοδαπών ύπάγονται καΙ οί Γερ-
  μανοί, Ιταλοί, ΠολωνοΙ κ.λ.π. αίχμάλω-
  τοι πολέμου, πλήν των είς τόν λόχον
  "'άεροδρομίου Ηρακλείου ύπηρετούν-
  ' των. 'Επίσης δέν όφείλουν νά παρου-
  σιασδοθν καί οί είς τάς υπηρεσίας τού
  ΣυμμαχικοΟ Στρατηγείου υπηρετούντες.
  Μετά την έκπνοήν τής προδεσμίφς,
  πάς συλλαμβανόμενος καί μή άπογρα-
  φείς, δα παραπέμπε ται είς τό Στρατο¬
  δικείον.
  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ^!
  Πρωτο6ουλία τού Δήμου Ηρακλείου
  'δέλει τελεσδή αυριον 30ην τρέχοντος
  ημέραν Πέμπτην έν τώ Ίερω Ναώ τοϋ
  ' -'Αγίου 'Ανδρέου παρά τό Νοσοκομείον
  Μεταδοτικών Νοσημάτων δεία λειτοϋρ
  γία είς μνήμην τοϋ Μεγάλου Εύεργέ-
  ' τού τής πόλεώς μας ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑ¬
  ΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ, είς ήν καλοϋνται όπως
  παραστώσι οί τιμώντες την μνήμην
  αυτού
  κτυπήσωμεν μόνον τούς ...Έπισκό-
  ρους γιατΐ καταβροχθίζουν τόν ...ί-
  δρώτα των έφημερίων!» —«Θά κτυ-
  πήσετε κσΐ τόν Ιδικόν μας Δεσπότην;»
  —«Φυσικά πρώτον καΐ καλλίτερον.»
  —«Έ τότε γράψε με είς τα χαρτιά
  σου».
  Ούτω ό αγαθάς λευΐτης εγινε έν-
  τός πέντι λεπτών φανατικός των νέ-
  ών [δεών όπαδός. Κατά κακήν ;έν
  τούτοις τύχην τοθτε καθοδηγητοθ >4αΙ
  τής «"Οργάνωσις» είς χείρας τοΰ
  παππδ περιέπεσε μία προκήρυξις έκ
  τής οποίας προέκυπτεν δτι οί νέοι
  τού φίλοι είχον ώς αρχηγόν είς την
  Πελοπόνησον έναν... Δεσπότην! "Ε-
  ξαλλος όαίδεσιμώτατος ανήλθεν ΐήν
  επομένην Κυριακήν επί τού άμβωνος
  καί: ,
  -—Την κατάρα μου νά έχη χωρία
  νοί, έβροντοφώνησεν πρό τοΟ έκπλή
  κτου έκκλησιάσματος, δποιος άπό
  σας πιστέψΤ] άνθρώπους πού δέν
  γνωρΐζει ποδθε κράτει ή σκούφια
  τους! Είς την κατάραν τ.οΰ πατίπα
  προσθέτομεν καί ημείς διά νά τελειώ
  νωμεν!
  Άμήν!!
  ΥΠΟΥΡΓΟΕ ΥΠΟ ---ΨΕΥΔΟΝΥΜΟΝ
  *πό ένυπόγραφον επιστολήν τοΰ
  γνωστοθ δημοσιογράφου καί ττο-
  λιτευτοϋ κ. Εύσ. Κουλουμβάκη πρός
  τόν Πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου
  δημοσιευομένην είς την έν Αθήναις
  έκδιδομένην συνάδελφον «Μ.ΈλλΑς»
  πληροφορούμεθα δτι ό κομμουν. 'Υ-
  πουργός τής Γεωργίας κ. Ζεϋγος με-
  τέχει είς την Κυβέρνησιν υπό .. ψευ-
  δώνυμον καθ" δσον τό πραγματικόν
  τού ονομα είνε Ταλαγάνης καίδχι
  Ζεΰγος. Δέν γνωρίζομεν οϋτε μας
  ένδιαφέρει νά μάθωμεν ποίους λό-
  γους έ'χει νά κρύπτεται υπό ψευδώ-
  νυμον.ό κ. 'Υπουργός! Όμολογοΰ
  μέν έν τούτοις δτι μέχρι σήμερον του¬
  λάχιστον μόνον οί λογογραφοι καΐ
  αί άρτίσται ήτο γνωστόν δτι έχρησι-
  μοποίουν τα λεγόμενα «καλλιτεχνι-
  κά» ψευδώνυμα! Εάν χώρα ή μόδα
  έ'χει έπεκταθεΐ καΐ είς την πολιτικήν
  δέν γνωρίζομεν καί προτιμώμεν νά
  μην... έρευνώμεν! Κινδυνεύειή.. «Έ-
  θνική Ένότη!»
  Λίαν προσεχώς έπανεκδίδεται
  στόν Σατυρικόν περιοδικόν 6
  ρ
  Υπό την Διεύθυνσιν τού κ.
  χριτιλτ).
  τό γνω-
  «Φανός».
  Γεωργίου ΙΑα-
  Ό Στρατιωτικός Διοικητής Νομοϋ
  Ηρακλείου διά τής ύπ'άριθ. 23)11)44
  Διαταγής τού έκδοθεΐοης κατόπιν
  προηγουμένης συνενοήσεώς μεθ'δλων
  των Άρχηγών των πατριωτικών Άν-
  ταρτικών όμάδων διατασσει μεταξύ
  άλλων καί τα εξής.
  1) Εφεξής πάσαι αί σχετικαί μηνύ-
  σεις θά ύποβάλωνται άπ' εΰθείας είς
  την Στρατιωτικήν Διοίκησιν (Τμήμα
  Δικαστικόν) καί δέον νά είνε σαφεϊς,
  ν' άναφέρωσι την μηνυομένην πράξιν,
  τόν χρόνον τελέσεως αυτής, τα μη-
  νυόιαενα πρόσωπα, ώς καί τοϋς μάρ-
  τυρας οΐτινες γνωρίζουσι περί των
  κατσγγελλομένων γεγονότων καί
  πράξεων.
  2) Αί αύται μηνύσεις αΐτινες άφο-
  ρώσιν άτομα διαμένοντα έκτός τής
  έ'δρας τής Διοικήσεως καί οί μηνυταί
  δέν διαμένουσιν ενταύθα, δύνανται
  νά ύπαβάλλωνται παρά των ενδιαφε¬
  ρομένων καί είς τάς κατά τόπους
  Αστυνομικάς Αρχάς καί Είρηνοδί-
  κάς.
  3) 'Εψιστδται δλως ιδιαιτέρως ή
  ΐτροσοχή των ύποβαλλόντων σχετικάς
  μηνύσεις προδοτικοϋ περιεχομένου
  πολιτών, καθ" δσον είς περίπτωσιν
  καθ1 ήν ήθελον ελέχθη αυται ώς άβά
  σιμοι καί ώς άποτέλεσμα προσωπικού
  μίσους καί εκδικήσεως οί τοιούτοι μη¬
  νυταί θά ουλλαμβάνωνται καί θά πά
  ραπέμπωνται είς τό .Στρατοδικείον
  μέ την κατηγορίαν τής ψευδοΰς κα-
  ταμηνύσεως καί συκοφαντικάς έκ δό·
  λου δυσφηαήσεως έπιβαλλομένων είς
  αύτούς αϋστηροτάτων ποινών.
  ΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  Πρός αποφυγήν τής άποδράσεως
  ή αναχωρήσεως έκτός τής Κρήτης
  προσώπων άτινα έδρασαν άντεθνι
  κώς κατά την περίοδον τής κατο-
  χής καί ύπόπτων, ή Στρατιωτική Δι¬
  οίκησις Ηρακλείου εξέδωκε την κά¬
  τωθι ειδικήν Διαταγήν:
  1. Πάντες οί προτιθέμενοι ν' άνα-
  χωρήσωσιν έκτός τής Κρήτης έκ τοϋ
  Νομοΰ Ηρακλείου δια θαλάσσης ή1
  αέρος, δέον δπως έψοδιάζονται άπα·|
  ραιτήτως διά σχετικής αδείας τής
  Στρατιωτικάς Διοικήσεως.
  2. Πρός έκδοσιν τής αδείας ταύτης
  άπαιτοΰνται τα κάτωθι στοιχεΐα:
  α) Βεβαίωσις έφ' άπλοθ τοϋ Φρου-
  ραρχείου Ηρακλείου προκειμένου πε¬
  ρί προσώπων κατοικοΰντων ή1 διαμε¬
  νόντων έν Ηρακλείω κατά την τε¬
  λευταίαν τριετίαν ή τής Στρατιωτι-
  κης 'Υποδιοικήσεως ή' ΰποδιοικήσεως
  Χωρ]κής τού τόπου τής διαμονής ή
  κατοικίας τού κατά την τελευταίαν
  τριετίαν δτι δέν καταδιώκονται δι'
  άντεθνικήν δρασιν ή ενέργειαν προ¬
  βλεπομένην υπό τοΰ νέου Νόμου.
  «Περί έπιβολής κυρώσεως ύπευ-
  θύνων κ.λ.π.»
  β) Τοιαύτας βεβαιώσεις τοΟ Γρα-
  φείου τού υφ' ημάς ΔικαστικοΟ καί
  τής Στρατιωτικάς Διοικήσεως.
  γ) Πιστοποιητικόν τής Είσαγγελι-
  κής Άρχή"ς τοϋ τόπου τής διαμονής
  ή' κατοικίας τού περί ποινικής κατα¬
  στάσεως τουκαί δτι δέν έκρεμεϊ μή¬
  νυσις εναντίον τού δι' άντεθνικήν
  δράσιν.
  3. Πάντα τα ανωτέρω δικαιολογη
  τικά θά υποβάλλωνται δι' αίτήσεως
  είς τό τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου
  δπερ μετά την έ'ρευναν υπό την προ¬
  σωπικήν ευθύνην τοΟ Διοικητοϋ αύ
  τοϋ θά διαβιβάζη ημίν ταυτα είση-
  γούμενος σχετικώς.
  Προκειμένου περί προσώπων άτινα
  δέν ηδυνήθησαν νά έπιστρέψωσιν είς
  τάς έστίας των λόγω αίχμαλωσίας
  των ή' ώς ναυαγοί, θά έξακριβοΰται
  τουτο υπό τοΟ τμήματος Ασφαλείας
  ίνα διατάσσωμεν την κατά προτίμη¬
  σιν δωρεάν.
  4. "Απασαι αί ανωτέρω υπηρεσίαι
  δέον δπως παρέχουσιν άνευ οΰδεμιάς
  καθυστερήσεως τάς αίτουμένας βε-
  βαιώσεις των.
  Υ. Προκειμένου περί προσώπων
  προερχομένων έξ άλλων Νομών δέ¬
  ον δπως υποβάλλωσι ημίν βεβαίωσιν
  δτι δέν διώκονται τής Στρατ. Διοική¬
  σεως τοΰ τόπου τής Κατοικίας ή" δια¬
  μονής των.
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Έϊταοις τής άεροπορικής δράσεώς
  Κ,Η.Ρ. 6ομ6αρδίζει μέ βόμβαςτών 6 τόννων
  Είς τό Δυτικόν Μέτωπον Δυνάμεις
  τής 7ης Άμερικανικη,ς στρατιάς πλη-
  σιάζουν έκ τριών κατευθύνσεων πρός
  τό Γιοΰλιχ τόν άδικον τούτον κόμ·
  βον πρός Ντυσελεντόρφ καί Κολω-
  νίαν,
  Συμμαχικά άεροπλάνα έβομβάρδι-
  σαν σιδηροδρομικοϋς κόμβους καίγε-
  Φύρας ύποχωρήσεως των Γερμανών.
  Ή 7η Άμερικανική στρατιά εση¬
  μείωσε ΐτροελασεις 2 χιλιομέτρων.
  Δυνάμεις της 3ης Άμερικανικής
  στρατιάς κατέλαβον την πόλιν Σαίντ
  Άβόλ 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικώς
  τοΰ Σααρμπρύκεν.
  "Αλλαι Δυνάμεις τής 3ης στρατιδς
  προήλασαν πρός Σάαρ —Λάουκεν
  καί ώπέχουν 16 χιλιόμ.άπό τηνπόλιν.
  Είς τ®ν νότον οί 50 χιλιάδας Γερ-
  μανοί δυτικώς τού Ρήνου προσπαθοΰν
  νά ψθάσουν τα στενά των Βοσγίων
  καταδιωκόμενοι υπό των Συμμαχι-
  των Δυνάμεων. Γαλλικαί καί άμερι-
  κανικαί Δυνάμεις κατευθύνονται πρός
  την μόνην έναπομείνασαν γέφυραν
  ΰιτοχωρήσεώς των.
  Είς την "Ολλανδίαν Βρεττανικαί
  Δυνάμεις έκκαθαρίζουν την περιοχήν
  τοϋ Μάς, έναντι τοϋ Βέν—Λό.
  Συμμαχικον άεροπορικαί άρμάδες
  έβομβάρδισαν έχθρικοϋς στόχους είς
  Φραϊμπουργκ, Νόϊν, σιδηροδρομικούς
  καί όδικούς κόμβους είς τό Δυτικόν
  Μέτωπον.
  Μοσκΐτος έβομβάρδισαν τό Βερο
  λΐνον. Βρεττανικά καί Άμερικανι-
  κά βαρέα βομβαρδιστικά έβομβάρδι·
  σαν τό "Οηπενμπούργκ ^νοτιανατολι-
  κώς τοΰ Στρασβούργου, καί άλλους
  στόχους είς Κολωνίαν.
  Τριακόσια καί πλέον Βρεττανικά
  βομβαρδιστικά έβομβάρδισαν τό Μό-
  ναχον μέ βόμβας νέου τύπου των 6
  τόννων.
  Πιντακόσια μεσαΐα βρεττανικά
  βομβαρδιστικά έπληξκν χήν βορειο
  δυτικήν Γερμανίαν, καταρρίψαντα
  είς άερομαχίας 98 Γερμανικα κατα-
  διωκτικά, καΐ 4 επί τοϋ έδάφους·
  Χθές άλλαι άεροπορικαί άγγλοαμε-
  ρικανικαί Δυνάμεις είς έπιθέσεις των
  κατά τής Γερμανίας κατέρριψαν είς
  την μεγαλυτέραν μέχρι τοθδε άερο-
  μαχίαν 122 γερμανικα καταδιωκτικά.
  Βρεττανικά βομβαρδιστικά διέρμη
  ξαν τάς διώρυγας είς Ρουρ τοΟ
  ΓΪτόρτμουθ—"Εμς καϊ Μίτελαντ είς
  μήκος 25 χιλιομέτρων.
  Είς την Ούγγαρίαν οί Ρώσοι προή
  λασαν βορειανατΘλικώς τής Βούδα-
  πέστης καί ύπερφαλάγγισαν τό κατα
  ληφθέν ήδη Χατβάν.
  Είς την Ιταλίαν Βρεττανικαί καί
  Πολωνικαι Δυνάμεις έκύκλωσαν την
  Φαέντσα καί έξεκαθάρισαν 25 χιλιο¬
  μέτρων μήκουςέδαφοςέπί των άκτών
  τού ποταμοϋ Λαμόνε.
  Είς την "Απω ανατολήν Άμερικα·
  νικά ύΐτερφρούρια έβομβάρδισαν κα
  πάλιν τό Τόκιο. Είς τάς ακτάς της
  νήσου Λέϋτε έβυθίσθησαν 6 Ίαπωνι-
  πά πολεμικά.
  ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΟΝ
  ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ
  ΚΑΙΡΟΝ Νοέμβριος.-Ή ταινία
  «Γιά ποίον κτυπα ήκαμπάνα» στήν
  όποία παίζει ή Κατίνα Παξινοΰ έ¬
  φθασε στό Κάϊρο,
  Στό Έλληνικό κοινό είναι γνω-
  στές οί περιπέτειές της: τορπιλλισμοί
  κακουχίες, κίνδυνοι. Άλλά άπό την
  πρώτη στιγμή πού πάτησετό πόδι της
  στή σκηνή οί κριτικοίτής τέχνης, την
  χαιρέτισαν σάνίκλεκτΓ) άπεσταλμέ-
  Αί Συμμαχικαί στρατιαί προελαύ-
  νουν έφ' ολοκλήρου τού μετώπου.
  — Βορείως τοΰ ΓλάϊλενΚίρχεν αί
  Βρεττανικαί δυνάμεις προήλασαν 5
  άκόμη χιλιόμετρα εύθυγραμίσασαι
  τό μέτωπον είς τόν τομέα αυτόν.
  —Είς τόν ποταμόν Ρόερ αί Γερμα
  νικαί δυνάμεις ύφίστανται ισχυράν
  Συμμαχικήν πίεσιν.
  —Είς τόν τομέα ΐοΰ Άαχεν ουδέν
  τό άξιον λόγου.
  —Είς την Άλσατίαν Συμμαχικά
  στρατεύματα διέρχονται τα στενά
  Σαβέρν.
  —Πρός βορράν καί πρός νότον
  τοΰ Στρασβούργου Συμμαχικά στρα¬
  τεύματα διέρχονται τό Ρήνον έν ει¬
  δή ριπιδίου.
  — Οί Γερμανοί μεταβάλουν τάς έκ-
  κλησίας είς όχυρά διά νά άντιμετωπί
  σουν την επίθεσιν τοϋ στρατηγοΰ
  Ντέμσεϋ.
  —Ή Συμμαχική άεροπορία έβομ-
  βάρδισεν τό Μάϊντς.
  —Τό Μόναχον έβομβαρδίσθη διά
  βομβθν νέου τύπου των 6 τόνων.
  —'Άλλα Βρεττανικά βομβαρδιστι¬
  κά κατέστρεφον 31 έχθρικάς άμαξο-
  στοιχίας.
  —Κατά τόν βομβαρδισμόν τοϋ
  Μάϊντς ή Λουτβάφε προέβαλε αντί¬
  στασιν διά 400 καταδιωκτικών έκ
  των οποίων κατερρίφθησαν είς άερο¬
  μαχίας 122,
  —Τό Τόκιο έβομβαρδίσθη καί πά¬
  λιν υπό Άμερικανικών ΰπερφρου-
  ρίων
  —Ή Κυβέρνησις Πιερλό δέν θά έν-
  5(1-στ] είς τάς απειλάς τής μειοψηφί-
  άς έφόσον ή πλειονότης ύποστηρί-
  ζει την Κυβέρνησιν.
  —Όλόκληρος ό Συμμαχικός τύπος
  γράψει ένθουσιώδη σχόλια διά την
  απελευθέρωσιν τής "Ελλάδος.
  —Είς την Ιταλίαν οί Γερμανοί έκ-
  διώκονται άπό τόν ποταμόν Λαμόνε.
  —Ή Φαέντσα είναι τελείως περι-
  κυΛλωμένη.
  -Είς την Ούγγαρίαν οί Ρώσσοι
  άντιμδτωπίζουν
  αντίστασιν.
  ισχυράν Γερμανικήν
  —Πολλαπλασιάζονται αί ενδείξεις
  των έντκινομένων προσπάθειαν των
  Ρώσσων διά νέαν έπιθετικήν δράσιν.
  — Είς τάς Βρυξέλλας έλαβε χώ¬
  ραν άπεργία άνευ έπεισοδίων.
  —Ή πρόσκλησις των έφέδρων τής
  κλάσεως 1936 συνεχίζεται κανονι¬
  κώς.
  —Κατόπιν διαταγάς τής Κυβερνή¬
  σεως διωρίσθη ώς γενικός διευθυν-
  τής τοΰ ϋπουργείου Στρατιωτικών ό
  ύποστράτηγος κ. Σπαής.
  —Καί νέα άερομαχία έ'λαβε χώ¬
  ραν υπεράνω τοΰ Γερμανικοΰ εδά-
  φους καθ' ήν άεροπλάνα τής Κ.Α.Ι1-
  κατέρριψαν
  κτικά.
  98 Γερμανικα καταδιω.
  νη τής "Ελλάδος. Ήταν άλλωστε
  γνωστά τα άντιγερμανικά της αίσθή-
  ματα. Χαρακτηριστική είναι μία μι-
  κρή ίστορία:
  Τό Δεκέμβριο τοΰ 1939 είνας άνώ-
  τατος Ναζί εζήτησε άπό την Παξι¬
  νοΰ νά δώση μία παράστασι στή
  Γερμανία. Τού απήντησε δτι εΐχε · ά-
  ναλάβει ύποχρεώσεις γιά την Αγ¬
  γλία. Ό Ναξί γύρισε τότε καΙ τής
  εΐπε: «Σέ τρείς μέρες ή Αγγλία δέν
  θά είναι τίποτε κλλο άπό Εν« νησάκι
  δίχως σημασία». Καί ή Παξινοϋ άγά-
  πησε περισσότερο την Αγγλία δταν
  εΐδε μέ τί ■'ΐρωϊσμό ό Άγγλικός λα-
  ός άντιμετώπιζετούς βομβαρδισμούς.
  Καί την άγάπη της γιά την Αγγλία
  τής τήνάπέδωσε τό κοινόν τοϋ Λον-
  δίνου μέ την έξαιρετική ύποδοχή πού
  τής έπεφΰλαξε δταν παρουσιάστηκε
  παίζοντας εργα τοΰ ϊψεν. "Εκτοτε ή
  ζωή της έ'χει δεθή μέ τόν έλληνικό ά-
  γώνα. Αυτή καί ό άνδρας της, ό γνω
  στός ήθοποιός Άλέκος Μινωτής έρ-
  γάζονται δραστήρια γιά την έλληνι-
  κή πολεμική περίθαλψι στήν Άμερι-
  Γενικάς πολεμικός
  άπολογισμός
  Σήμερον εδόθησαν Ραδιοφωνικώς
  λεπτομέρειαι περί τοϋ πολεμικοΰ ά-
  πολογισμοΰ τής Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας άπό τοΟ Σεπτεμβρίου τοϋ 1939
  μέχρι τοϋ Ίουνίου 1944.
  Κατά τό διάστημα αΰτό τό Ηνω¬
  μένον Βασίλειον κατεσκεύασε:
  1.) 102 χιλιάδες πολεμικά άεροπλά
  να έξ ών δέκα χιλιάδες βαρέα βομ·
  βαρδιστικά.
  2.) 25 χιλιάδες άρματα μάχης.
  3.) 919 χιλιάδες όχήματα.
  4.) 35 χιλιάδες τηλεβόλα.
  5.) 722 πολεμικά σκάφη.
  6.) 5 χιλιάδες άλλα βοηθητικά
  πλοΐα.
  Τα κατασκευασθέντα σκάφη είναι
  χωρητικότητος τεσσάρων καί ημίσε¬
  ως ίκατομμυρίων τόννων. Έκτός
  των ναυπηγήσεων προστίθεντβι αί
  έπισκευαί καί άναπροσαρμογαί άλ¬
  λων σκαφών.
  Αί απώλειαι είς άνδρας άνέρχον-
  ται είς 500 χιλιάδας έξ ών 176000
  νεκροί.
  Τό Εμπορικόν Ναυτικόν έσχε 29.
  600 νεκρούς.
  Αστοί εφονεύθησαν 57.000. καί ε¬
  τραυματίσθησαν 45.ΟΟΌ.
  Τό σύνολον των ύ πηρετούντων είς
  τόν Στρατόν άνδρών καί γυναικών
  άνέρχεται είς 22 έκατομμύρια.
  Αί δαπάναι μέχρι τοϋ Ίουνίου
  1944 άνήλθον είς 25 δισεκατομμύρια
  στερλίνας.
  Μηχάνημασκοπεύσεως
  Εδόθη τελευταίως είς την
  δημοσιότητα σΰντομος περι-
  γραφή ενός νέου μηχανήμαχοςί
  σκοπεύσεως τό οποίον χρησιμο-
  ποιεΐ ή άγγλοαμερικανική άε-
  ροπορία. Αί αγγλικαί έφημερί
  δες γράφουν δτι ή βάσις επί τή „ _„
  οποίας στηρίζεται τό μηχάνη^ΐρκρίο1
  μα είναι αί άκτΐνες Χ.
  Είς Ούγγαρίαν
  Ιος καί 6