91348

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί'
  ; ό
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΓΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ
  Β Ν ΚΡΗΤΗ
  ί'. : ΐ'
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ} δ Ίανουαρίου 4.912 — Αριθ. 1
  Αριθ. Διατάγ. 197
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΕΚΤΕΛΕ-ΤΙΚΗ ΕΙΙΙΤΡΟΙΙίϊ
  "Εχουσα ύπ' δψιν το άπο 30 Σεπτεμδρίου 1908 ψήφισμα τής
  Βουλής καί το άρθρον 13 το3 93 τοΰ 1911 ψηφίσματος τή"ς
  Συνελεύσεως των Έλλήνων προτάσει τού επί τής Δικαιοσύνης
  'Επιτρέπου,
  ' 4' Άπο^αΰίζβι και αιατάΰΰβιχ
  ΆντικαΘίστησι την έν τω άρθρω 41 τ«ΰ 186 τής 5 Δεχεμ-
  βρίβυ 1911 Διατάγματος (δι' ού είσάγεται δ ΒΡΒ' νόμος τοΰ
  Ελληνικοΰ Βαβιλείου) φράσιν «οί μή κατοικούντες έν τί]
  Ιϊρα τοΰ δικαστηρίου» διά τής φράτεως «οί μή κατοιχοΰντες
  έντος τής περιφερείας των οίκείων Είρηνοδικείων».
  Το παρόν Ίσχύει άπο τϊ)ς έν τί) Έπισήμω Εφημερίδι κατα-
  χ«ρ(βεώς τού.
  Παραγγέλλεταιή δημοσίευσις αυτού, καταχωριζομ,ένου έν τί)
  Έχισήμω Εφημερίδι.
  Χανία 27 Δεκεμβριού 1911.
  'Η Έκτελεΰτικτλ Επιτραπή
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΙΣ
  ' Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ
  "Αριθ. Διατάγ. 201
  ΔΙ Α Τ Α ΓΜΑ
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  "Εχουσα ύπ' δψει το ά-ο 30 Σεπτεμδρίου 1908 ψήφισμχ της
  ,Βουλί)ς προτάσει τ·3 επί τη*ς Διχαιοσύνης Έπιτρδπου.
  Άποφα<Ι{ζε» καί διαν&όετ Είσάγειτόν ύπ' αριθ. 8942 τής 2 Δβκεμδρίου 1911 νόμον τοθ 'ΕλληνικοΟ Βασιλείου ϊχοντα οίΐτω : Πε9» συυ,πληρώσεως τοΰ άρθρον 271 τοΰ Ποιν. νόμον. 1. Έν τέλϊΐτοθ άρθρου 271 το0 Ποινικου Νόμου προστί- '■* θεται πρότασις έχουσα ούτω: . «Είς την αυτήν ύπόκειται ποινήν όστις παρέχει ψευίή4 πι- Γ στοποίησιν δυναμ^νην νά Ιχη οιαδήποτε ϊννομα άποτελέσματα ? »πέρ ή χατά τινος, ώς καί δ'ποιοδμενος χρήσιν τής πιστοποι- ^ ή«ως ταύτας». ν 2. Μετά τό άρθρον 271 τοΰ Ποινικου Νόμου προστίθεται, υπο τόν αριθ. 271 α', τό επόμενον άρθρον. «Ίατροί, τ) άλλοι ϊχοντες την άδειαν νά Ινασκώσι την ία- <£ τρικήν, οίτινες ποιοΰσι, κατά χάριν, ώς πρός την υγείαν προ- σώπου τινός, ψευδη πΐβτοποίησιν, προωρισμένην νά παράσχη πίστιν ενώπιον άρχϊ]ς ή παρ' άσφαλιστικί) έταιρία, τιμωροΰνται με φυλάκισιν μέχρις ενός μηνός, ή1 με χρηματικήν ποινήν 50 μέχρι 500 δραχμών. Είς την αυτήν ποινήν ύπόκειται καί δ πβιούμενος χρήσιν τής ψευδούς ταύτης πιστοποιήσεως.— Εάν τ' άνωτέρι» πρόσωπα έποιήσαντο την ψευδη" πιστοποίη- σιν ένεκα χρημάτων, ή άλλων ώφελημάτων παρασχεθίντων ύποσχεθέντων είτε άμέσως αυτοίς τοίς ίδίοις, ή άλλω τινί, τιμωρούνται, εάν δέν συντρέχωσιν οί 'όροι βαρυτέρου άδιχήμα- τος, μέ φυλάκισιν μέχρι 2 έτών καί μέ χρηματικήν ποινήν μέχρι χιλίων δραχριών.—Μέ τάς έν τω προηγουμένω εδαφίω άναφερομένας ποινάς τιμωρεΐται. καί δ δίδων ή ύποσχόμιενος τάχρήματαή τα άλα ώφελήματα, τό δέ διδόμενον δημεύεται.— 'Εκτός των άνω ποινών δύνανται νά άπαγγελθώσι κατ'αυτών είς τάς περιπτώσει τοΰ 2 καί 3 έδαφ. καί αί συνέπειαι τί)ς καταδίκης επί των έν τω άρθρω 22 τοΰ Ποινικοδ Νόμου άνα- φερομένων άδικημάτων». Όρίζει χρόνον ενάρξεως -ί}ς Ίσχύος τοΰ νόμου τούτου μετα 15 ημέρας άπό τής επομένης τής είς την Επίσημον Εφημερίδα καταχωρίσεώς τού. Παραγγέλλεται ή δημοσίευσις το3 παρόντος δώ καταχωρί¬ σεώς έν τί] Έπισήμω Εφημερίδι. Έν Χανίοις τί) 31 Δεκεμδρίου 1911. 'Η Έκτελεο'τικη 'ΕπντροπΗ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ53 Άριθμ. Διατάγ. 233 ΔΙΑΤΑΓΜΑ Η ΕΚΤΕΛΞΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ "Εχουσα ύπ' δψιν τό άπό 30 Σεπτεμδρίου 1908 ,, Γ τής έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνων, τό άπό 21 Όχτωβρίβυ 1911 τβιοΰτον τί)ς Συνελεύσεως, τό άρθρον 4 τοΰ ύπ' αριθ. 691 Νέμου, καί τό ύπ' αριθ. 226 Ι. Ιτ. Διάταγμα, προτάσει τοθ Έπιτρόπο» τής Παιδείας. Άποφα<|{ζε« καί δτατάόόετ Κανονίζει την μηνιαίαν μισθοδοσίαν: 1) Τοΰ Μαξί|Μυ Μαρκαντωνάκη χαθηγητοΰ των θρησχειι- ,Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τικών έν τώ Γυμνβσίω Ρεθύμνης είς δρ. 240, άπδ τής 8 Δεκεμ¬
  βριού 1911.
  2) Το3 ΤιμοθέΌυ Βενέρη καθηγητού των Θρησκευτικώς έν
  τώ Γυμνβσίω Ηρακλείου είς δρ. 240, άπό τής 8 Δεκεμβριού
  1911· καί
  3) ΤοΟ Άμβρβσίου Γαλανάκι καθηγητού των Θρησκευτικώς
  έν τω Γυμνασίω Νεαπόλεως είς δρ. 240, άπό τής 8 Δεκεμ¬
  βριού 1911. . .
  Ό Έπίτροπος τής Παιδείβς θέλει δημοσιεβσει καί έκτδλέσει, «««> *«· τ° άρθρον 45 το3 »*' αριθ. 135 «. ί. Διατάγμ«ος
  Άριθμ. Διαταγ. 236
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  "Εχουσα «π' δψιν το άπό 30 Σβπτεμβρίοιι 1908 ψήφισμα τής
  ΐ Βουλής των Έλλήνων, τό ύτ' αριθ. 87 τή*ς 21 Όκτω-
  Λ.ι 03 ϊ! ?5 '° - '^ςο 19Μ -: -Τ ο τ?, Συ
  το παρόν Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τί} 28 Δεκεμβριού 1911.
  Ή ΈκτΒλεότικτι
  - , ' '' Ν ΓΊΑΜΔΛΑΚΙΣ
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^
  Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ
  ■* ί ': πρ»τ«σει τοθ επί τής Παιδείας Έικτροπου.
  Άηοφαϋίζει «α» διατάόσει ε
  Προοτίδησιν είς τό α'. έϊάφ. τοθ 2 άρθρου τού ύπ'ά·ιθ. 226
  τής 5 Δεκεμβριού 1911 Δΐατάγματος μ·τά τάς λέξεις «λαμ-
  βάνουσι δέ μισθόν άναλογοϋντα πρός 30 δραχμάς* τάς Ιξής
  λεξεις «κα:ά μή*να» κβί άντικαθιστςΐ τάς νξεις «καθ* έξάωρον»
  ' διά των λέξεων «μεθ' έξάωρον».
  " Ό Έπίτροπος ττ]ς Παΐδείας θέλει δημοσιεόσε'. χ«ί έκτελεσβι
  τό -«ρ^ν όπερ ίσχυει άπό τής καταχωρίσεώς τού έν τ^ Ειΐίσή-
  Έφημερίδι.
  Έν Χανίοις τ$ 30 Δεκεμβριού 1991.
  •Η ΈκτελείΙτιΐίτι
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ^
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
  Ι. Α ΗΣΥΧΑΚΗ!
  Αριθ. Δίατάγ. 234 1 ^ .· .
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Έχουσα ύπ' όψιν τό άπό 30 Σεπτεμβρίου 1908 ψήφισμα τής
  έν Κρήτη Βουλί)ς των Έλλήνων το άπό 21 'θΛτωβρίου 1911
  τοιούτον ττ)ς Συνελεύσεως πρός δέ τό ά'ρθρο 11 τοϋ ϋπ' αριθ.
  73 καί χρονολογίαν 16 Φεδρουβρίου 1911 ψ^φίσμοιτίς τής αύ-
  τίΐς Συνελεύσεως, προτάσει των επί των Οικονομικωσ καί τής *
  Παιδε,ας Επιτροπών στηρ,ζομένη είς την ύπ' αριθ. 249 έ. ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚβΝ
  απόφασιν τής ολομε/ειας τής ΕκτελεστΐΛής Επιτροπής.
  'Αποφαόίζει χαι διατί.ο"(ίη Διά της ύπ'αριθ. 248 της 21ης Δεκεμβριού 1911 άπο-
  χ» / . ν * λ- 'ν· " <ηΐΛ φάσεως της ΈΛτελεσπκης Έπιτροπης άπερρίφθησαν αί τε Μεταφέρεται ή μή διατεθεισα κατα τό οικονομικόν ετος 1 νΐΟ , , ' ! ,"" ' πίστωσις ή άφορώσα «δ<ά μεταφοράν, ΐπιδιόρθωσιν καί στερέωσιν αΡΧίκαι ^ροτασεις καί αι κατα μερικήν αυτών τροπολογίαν νέαιτοιαυται της 8θ<5ΙβΙΟ ΓΓαηςΕΙδθ α ΕηίΓθρΓΐδθδ άβ ΟΓ3££1- βΐ άβ Τγ&ΥΛΙιχ ΡαυΙΪ08, διά την κατασκευήν καί έκμε- άρχαιοτήτωνί καϊ άναγεγραμμένη έν τώ είδΐΛω πρ;υπολογισμώ των έξόδων τί)ς Άν. Διευθύνσεως τής Παιίείας τής χρήσεως 1910 άνερχομένη είς δραχμάς τέσσαρας χιλιάδας εϊκοσι μίαν τάλλευσιν τοΰ σιίηροδρόμου άπό Ηρακλείου είς Μεσσαράν, κ«ί 60 % (4021,60) είς τον προοπολογισμόν των έςόδων τής κριθεϊσαι ώς άσύμψοροι διά, τό Δημόσιον. Απεφάνθη δ' αύτη, Άν. Διευθύνσεως τής Παιίείας τής χρήσεως 1911 υπό Κεφάλ. §τι δύναται ν' άναλχβγι ή, ώς άνω, έταιρία την κατά τό 3 άρθρον 2 έδ' δ' --..----. Είς τβυς αύτούς επί των Οίκονομικών καί τής Παιδείας Έ- της κατοίτ£06[μ6'νγίν 1^^. πιτροπους «νατιθεται ή δημοσίευσις κα·. εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τί} 28 Δεκεμβριού 1911. | Ή Εκτελεθτικίι ΈπιτροΛίι | Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ άπό 21 Όκτωβρίου 1911 γραμμάτ'.ον της Τραπε'ζης Κρή- Ό βπί των Έτωτίριχών Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!! Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ ? .'.< .