91351

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^ίν^
  ΒΑΧ1ΛΕΙΟΑΙ ΤΗΣ ΕΑ·ΑΔΟΧ
  ■"ν-.·.;*
  ΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν Κ Γ» Η Τ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 12 Ίανογαρίου 4942 — Αριθ. 2
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΝ ΕΓΠΤΡΟΠΗ
  Έχουσα ύττ' όψιν τό «-ο 30 Σεπτεμδρ'ιοο 1908 ψ',φισμα τής
  Βουλής καί τό άρθρον 13 τοΰ ϋπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 ψηφίσμα-
  τ;ς τής έν Κρή:τ] Συ^ελϊόΐεος τώ* Έλλήνων, προτάσ=ι τού
  επί τής Δικαιοσύ/η; Έπιτρόπου,
  εί καί 5ιατάιίο*ει
  Τοοπο-οιήσεις τάς ΠοΑντικΛς Δικονομίας.
  "Αρθρ;ν 1. Το έδάφιον 6 τού ά'ρθρίυ 1ί7 άντΐλχθίστα α-,
  οΰ'τως :
  6—Επί ή,Αεδαπών δΊατριβ:ντων έκτός τής Κρήτης, είς τόν
  Είσαγγελέα έκείνίυ τοϋ δικαΐτηρίου παρ' ω ή όΊκη είσάγεται ή
  μέλλει νά ε'ισαχθί) τ) είνε έκ*ρεμτς ή όπερ εξέδωκε την από¬
  φασιν" καί άν πρ5κεααι περί Ε'φηνοίικείου, εις τον Ε'.σαγγελέα
  τού Πρωτοδικείου είς ου την περιφέρειαν άνή*ει τό Ε'ιρηνοδι-
  κεΐον' επί δέ δαογράφων άναγομένων είς έκτελέτεις, άρμίδιο;
  Εισαγγελεύς είνε ό το3 τόζου τής εκτελέσεως" επί άΆλων
  δέ έξωϊΪΛων κοινοποιήσεων άρμόόΊος είνε ό τοϋ Πρωτοϊικείου
  έντόςτήςινεριιρερϊίαςτοθ όπουυ είχε ο ήμεβατόςτην τελευταίαν
  έν Κρήτγ; διαμονήν, καί έν ελλείψει τοιαύτης ό Εισαγγελεύς
  των Πρω.οϊικών τής πρωτευούϊης. Ό Εισαγγελεύς όφειλει,
  άν δ ήμεία-ος διατριβτ, έκτός μέν τής Κρήτης άλλ' έντος τίθ
  Έλληνΐχοϊ Βασιλείου, νά πέμψτ, άνευ ά/αβολής το παραΒίθέν
  ύτω έγγραφον είς την Ανωτέραν επί τής Δικαιοσύνης Διεύ¬
  υνσιν δια ν* άποσταλί) εις τόν καθ1 ου άπίυθύνεται. Το έγγρα¬
  ) ς
  φον δ"«ν γίνεται Βεκτον υπό τοϋ Εισαγγελέως άνευ τής
  ταδολής των απαιτουμένων δ«πανημάτων, άπ^ρ κανονίζονται ύπϊ
  τής Ανωτ. Διε-θύνσεως τής Δικαιοσύνης. Άλλ'εάν δήμεδα
  πος σημειοϋταιώς διατρίίων εις τόπον κείμενον έκ,τος τής τ» Κρή¬
  της καί τού Έλληνικοΰ Βαηλείου, τότε τό δικόγραφον παρα-
  μένετ τΐαρά τω Εισαγγελεϊ άνευ προ-ια:α5οων καί ά'νευ
  περαιτέρω διαβιδάσεως παραδιδίμενίν είς τόν κιθ' ου άπευθύ-
  νεται όταν ήθελε παρ' αύτιϋ ζητηθί).
  Καί πρίσίτι, άν δ έκτός τής Κρήτης ίιατρίδων ήμίδαπός
  κατά την τελευταίαν πρό τής ένεργιυμένης κοινοποιήσεως δε-
  κα-ενταετίαν είχεν έν Κρήτη κατοικίαν ή διαμονήν, τό 8ι-
  κόγραφον έπιδιδεται είς εν» των έξ αΐ.χατος κατ ευθείαν
  ή έκ πλαγίου συγγενών τοϋ τοιούτου ήαεδατοί μέχρι τίτάρτ
  βαθμοθ συμπερ'.λαμδανομΐνου ή έξ άγχιστείας μέχρι Ιευ-.έρ
  έ ΐ ά έξέλ δά θνά
  ή γ γγ
  βαθμοθ συμπερ'.λαμδανομΐνου ή έξ άγχιστείας μέχρι Ιευ-.έρΜ
  βαθμοθ συμπεριλαμ5ανομένου, κχΐ άν έξέλιπεν διά θανάΐουδές
  ου παρήχθη γάμος, κατοικοϋντα είς την αυτήν Είρηνοίικεια-
  ή έ έό ή δοίας χα:ω*ει ή δ·£^νε τελευτίΐίν
  ο ρήχη γμς,
  κήν κεριφέρε αν έντός τής δποίας χα:ω*ει ή δ·.£^.νε
  έ ήμίδαπδς πρό τί|ς έκ τής νήΐο« άπίδημίας -».«" έν έλλείψΐι
  δέ τοιούτου συγγίνοΰς ή άγχιστέως, τό δικόγραφον τοιχοκολλά-
  ται εις την θύραν τοϋ Ε'ιρηνοδικειου τούτου.
  Εάν δ έκτός τής Κρήτης διατρ£6ων ήμίδαπδ; Ιχη έν τί) Ιϊρα
  τίδδικαϊτηρίου ίιορίσει δικασπκόν πληρεξούσιον δεχθέντα τί·ν
  εντολήν κΐΐ γνωΐτον είς τόν κοινοποιούντα, τότε ή έπίίοσις γ(-
  νεται μίνον ϊίς αυτόν.
  "Άρθρον 2. Είς τό τίλος το3 άρθρου 170 προστίθενται τα
  έξής^
  «Εάν δ προεϊρεύσας αποθάνη ή Χ'ολύεται Ι* τινος περίστα¬
  σις νά υπογράψη τζπρχκτικά ή την απόφασιν, ταύτα ύπογράφον-
  ται υπό τού άρχαιοτέρου ή τού πρεσίυτέρου την ηλικίαν τακτι-
  κού δικαστοθ έκ των συ^μετασχόν:ων.Έάν δ υπό τάς αύτάς περι-
  στάσεις μή ύπογράψα; είνε Ε'ιρηνοϊίκης, ύτογράφονται ταυτα
  ύτ.ό τιν:ς τώ/ νομίμων αυτού άναίΐληρωτών, όν όρίζει δ Εισαγγε¬
  λεύς των ΙΙρωτοδικών».
  "Αρδρον 3. ΊΙ έν τώ άρθρω 191 καί έν έίαφ. 6'. φράσις
  «έά< όμως δ ϊαϊικος κϊτοικϊ) έν τί) άλλίΪΛΐτί]» άνηκαθίσΐίΐτΛΐ οίίτως: «Εάν δμως δ ϊιάϊ'.ϊο; κατ:ι*τ] ή 3'.ϊ;χ:'νη έκτός τή"ς Κρήτης». Άρΰρ^ν 4. Ή έν άρΰρ'ύ 466 παράγραρίς «Δ·.ά τού; έν τί) άλλοίαπή κ%τοικ)3ντ»ς ή ϊ χμίον:ας ώ; κα! τ;υ; αγνώστου ίιαμονή; ή αΰςησις αίίτη εΐνχι είκοσι ημερών», άντικαθίσταται οϋ'τω : «Διά τούς έκτός τής Κρήτης Αα:οΐΛ5ίντχς ή διχμένίντας ώ; καί τοΰς άγνώΐτου δια,Αον^ς ή αΰςΓ,ιις αΰ':η είναι είκοσιν ή'»ερών». Άρθρον 5. Ή έν αρ^ρω 495 φράΐις «ϊιά τοΰ; έν τή άλλο- δχπί) διαμένοντα;» άν:'.κ»θίσί«χι οΰ':ως: «ϊιά τού; έκτός τής Κρήτης διαμένοντας». "Αρβριν 6. Ή έν χρ'ϊρφ 582 φράσις «ή νόμιμος πρός ίφ«- σιν προθεσμία ϊιά τοΰς διαμένοντα; έν τί) άλοϊαπί)·, άντικαθί- σ:αται οΰ'τως: «Ή νόμιμίς πρό; Ιφΐΐιν προθίσ,χία ϊιά τοΰ; διχμένοντας έκτος τής Κρήτης». Άρθρον 7. ΕΊ; τό δ' έϊάφ. τού ίρθρου 315 τού ·κίρΙ έχτε- λέΐίως τμήμχτος προστίθενται τα έςί)ς : «Άλλ' εάν αί αποφά¬ σει; των μή εγχωρίων ϊικαστηρίων έχουσι έκϊοθή" έρήμην Χαι εναντίον τινος όστις είνε ήμεϊαπό; ή έξομοιούται έν Κρήττ) μέ ήμεϊαπόν καί όστις μετέχει ή φέρεταιε'ις την δίκην ώ; κΰριος διί- δικος, προσεπικαλού,Αενοςή όπως δή λ ότε άλλως, τ ιτε ού 2ε μίαν 1 α'τιΐ έν πάσι; περιπτώσει έχουσι ΊτχϋνΧαί ή υπόθεσις χρήζει νέας 1 σ^ζητήσεως κΐί αποφάσεως ενώπιον των εγχωρίων δικαστήριον». ] Άρΰρζν 8. Το άρθρον 318 τού περί εκτελέσεως τμήματος άντικαθίσταται οϋ'τως: ' Άρθρον 318. Ήπραςς τ^ς περιαρής τού έκτελεστηρίοι» τύΐϊοι» ώ; καί ή πραςις τή; άπορρίψΐω; τί}; περί τούτου αίτή- βεως νρΐσόάλλΐντ» δι' έφέσ;ω; έντός «ΪΛθΐιν ήμίρ-όν άΐϊό ττ]ς Γ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4
  κοινςποιήσεως ή, τοιαύτης μή γενομένης, έντός είκοσιν ημερών Άποφαίνδΐαι «αμψηφεΐ
  «πό τής ίπιταγής ενώπιον μέν τοϋ Πρωτοϊικείου εάν «ρόκειται Έγκρίνει, όπως διά Δκχτάγματος χορηγηθί) εκτακτος πίσ;ω-
  περί πράξεως Ε'ιρηνοδίκου, ενώπιον δέ τοϋ Έφετείου εάν πρό- σις) £π£ τ0ϋ· Εϊδ^οΰ Προυπολογισμόν των έςΌδων τής Ανωτέρας
  χειται περί πράξεως Ιΐροέδρου πρωτοδικών. Η έκτέλεσ ς δέν Διευθύνσεως τής Δικαιοΐύνης, τής χρ^ιωζ το3 1911 υπό ίδιον
  άναστέλλεται' άλλάτό κατ' ίφεσιν Δικασ-ηρίου καί πρό τής έκϊι- κεφάλαιον καί ά'ρθρον, έκ ϊραχ τριών χιλιάδοιν τρΐακοσίων
  χάσεως τής έφίσεως δύναται επί άπ/οά μή κοινοποιουμέντ; άνα-< (3,300) «δι επ σκευήν τοϋ έν χω Λιμένι Σητείας κτιρίου τού φορα νά διατάξη την αναστολήν. *------.........' Ή πράξις το3 Προέδρο,ι τών'Εφετών προσβάλλεται έντός των αΐτών προθεσμιών καί μ έ τάς αυτάς συνεπείας δι άνακοπής ενώπιον το3 Εφειείου. Προσίολή το3 έκτελεστηρίου τύπου ίι' αύτίτελοΰς άν^κοπής ή έφέσεως είνε άπαράδεχτος εάν ίχιρ προηγηθή άνακοπή κατά τής έπιταγής % κατ' άλλης πράξεως εκτελέσεως ο τί ίι' αΐιτής πρέπει νά φέρωνται καί αί χατα το3 Ικτελβστηρίου τυπου ένστάσεις» Άρδρον 9. Ή ίσχΰς τοϋ παρόντος άρχεται μετά ϊέχα ημέρας άπό τ»;ς επομένης τής έν τϊ) Έπισήμω Εφημερίδι χαταχωρίσεώς τού. ΠαραγγΙΧΧΐτΛΐ ή δημοσίΐυσΐς τίίπβρίντος δια κα;3χ"ωρ;σίως έν τή Επισήμω Εφημερίδι. Έν Χανίοις τή 11 Ίανουαρίου 1912. II '£κτέλε<Ιτ«κη Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗ2 Ι. Α Η2ΤΧΑΚΗ2 Ι ΔημοσΌυ» χαί Άνατίθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης αποφάσεως είς τούς επί τής Δικαιοσύνης καί των Οίχονομικών Έπιτρόπους. Ή Έκτελεστικτΐ έπιτροπη Γ. ΠΛ<ΙΥΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Ό ΓραμμΛτεύς Π. Χ. ϊΜαρχ,αντωνάκης "Οτι άκριβές αντίγραφον Έν Χανίοις τ/] 4 ΊίνουβρίΌυ 1912. Ό Γραμματεύς τής Έκτελεστικής 'Επιτροπής Π. Χ. Αριθ. Πρωτ. 6443 » Άπαψ. ίϋί Α2ΓΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ό Λΐομάογπς Ρεθι/μνιις Λαβόντες γνώσιν τής ανθυγιεινάς κχτατΐάσεως των λαχανικών Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ίΚΤΕΔίΣΤΙΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ . , .... 04 . λ και γαλακ-.ερων υπο τας συνΘή*»; υπο Λίς οι:;ίχς πωλώνται ϋπ' όψιν το υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμβρίου 1908 ταυτα έν τη" άγορα τής πόλεως ΡίΟ^μν/^ς άπο?*5ΐζ3μεν καϊ δια- τής έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνίαν, τό ύπ" αριθ. 87 τάσσομεν : Όίί 19ί 1 Σλ ' α'.) Οί πωληταί παντί»* εϊ$3ΐ>ς λί/.»νικών ή όπωρικών υπο-
  επι των οποίων έναποθέτου-
  ψήφμ ή ρήη ή ή, ρ
  τί)ς 21ΐ|ς Όκτωίρίοΐ) 19ί 1 το»3τον τής Συνελεύσεως, τό ύπ' ) η
  6301 τί)ς ^28 Νοεμβριού 1911 ίγγραφον τής υπηρεσίας των χρεοϋνται νά τοποθετώσι τα κβΐ επ ω οων αποθέτυ
  Δημοσίων Έργων, τό άρθρον 3 τού ύπ' αριθ. 93 τοϋ 1911 σιν αότά είς ίίψος 50 έκατοΐτών "0 μέτρου υπέρ τ>)ν έπιφάν*ι«ν
  ψηφίσμβτος ττ]ς Σίνελίΰσεως κ*ί τό άρθρ. 36 το3 ΰπ' αριθ. 737 τού δαπέδου το3 κβταϊτήμχτος αότών κα! έντός τοθ καταστή-
  Νόμου, προτάσει των επί τής Δικαιοσύνην καί Οίίβνομικών ματος.
  "Επιτροπών στηριζομένη επί ττ)ς ύπ' 251 το9 1911 4μΟ?ώνου β'·) Οί «ωλτ1τ*' ™τ'^ ίί53υί γ*λχκ-£?ών ί?είλ3υτι να
  αποφάσεως χ'Ψ,ς Έκτελεστικ»!ς Έπι:ροπί)ς. ?*/ωτι ταδτα έντός άγγείων καθζρών κ^ί έντό; π?36η*5ν συ,ο-
  ψ * προφύλαξιν ΛότΓΰν άπό τα άνβ^,ϊΐνΐ μ3λύσ-
  άρθρον «δι' επισκευήν τοδ έν Λιμένι Σητείας κτιρίου το3 ' Ή ίσ'χϋς τής παρούσης χ?χετ3'- μ-:ιτά δέ« ή.Αίρ*; άτο τής
  Δηαοίΐίϋ». ^ δημοσιεύσεώ; της έν τϊΐ έπισήμω εφημερίδι, ή δέ 'μέ;ιμνα τής
  ϋις τους α^ους επι τής Δικαιοσυνης κ«ί των Οικονομικωσ άΧρι5ο3ς έκτελέΐεω; άνατΛεται είς τα δημοτιχά κοιί άα:υνομικά
  Επιτρόπους άνατί)ετίΐ ή δημβσίευτις κα: εκτέλεσις το3 «αρόν- δργανα τής πόλεως.
  τος Διάτάγματος.
  Έν Χανίοις τή 2 Ίανβκαρίοΐ) 1912.
  Ή Έκτελεϋτικτΐ Κπιτροπη
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ £
  Ι. ΗΣΐΧΑΚΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚΗ2
  Έν ρ.^.^ τ< 30 Λεκεμίρίοι» 1911. Ό Νομάρχης Ρεθύμνης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΛς έντφύη* όριβ. ?Ο0 της 28 Δβκεμόρίου 1911 πρακτικφ άποφάαεως τής ΈκτκλεθττκΛς Έπττροηής. Στυλ. Γ. Φωτάκης Άκριίές αντίγραφον Έν ΡεΒΰμντ] αυθημερόν Ο ' Στυλ. Μ Ό Ύπογρ»μματεΰς Στιιλ. Μ. ΙΙ ι 'Η Έ π ι τ ρ ο π η α ύ£' ?ψιν >ι% ϊγγραψον τσδτο τής Ανωτέρας Διευ¬
  θύνσεως τής Διχαιοσύνης ύπ' αριθ. 7ο17;'ΐ49ι έ. 2. τό ύπ' αριθ.
  6,301 τής 28 Ν«μίριΌυ 1911 έγγραφον τής υπηρεσίας των
  Δημόσιον "Εργων τό άρθρον 3 τοθ όπ' αριθ. 93 έ. ε. ψηφίσμα-
  τοτ/ς τήί Σ»νελει)σ6(ι— καί το αρθρον 36 τοί 6π' άρι8μ. 737
  Νόμς».
  » ■
  III
  !■■
  II
  ■!* ........... .........' Ν. '^.1^^-^ ^^^^^^^'
  Έκ τοΰ Εβ-νικοΟ Τν»'