91354

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

13/1/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΪΤΑΡΑΡΤΗϋΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥυΕΡΝΜ
  ΕΝ ΚΡΜΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ^ 13 Ιανουάριον 1912 — ΑΡΙΘ. 3
  "Αριθ. Διατάγ. 1
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Β ΒΚΤΕΛΕΣΠΚΙΙ ΕϋΙΤΡΟϋ»
  Έχουσα ύπ' δψει τό άττό 30 Σεπτέμβριον 1908
  μα τής έν Κΐήτγι Βουλής των '.Λλτινων, τό ΰπ' αριθ.
  87 της 21ης Όχτωβρί'ου 1911 τοιούτον τής Συνελεύσεως
  των Έλλη^ων έν Κρήτν). κχί τό αρθρον 7 τοϋ ύπ' άοιθ.
  93 τοΰ 1911 ψγιΤ»'συατος τ/ίς αυτή; Συνελεύσεως, προτά-
  σει τοΰ ίη των Εξωτερικών καί Οίκ,ονομικών 'ίίπιτρόπων
  «τηριζοι/.έ'νγ) επί τη; ΰπ' άοιθ. 255 τοΰ 1911 ό λοφώνον
  αποφάσεως τής Έκ,τελίβτικής Έπΐτροπής.
  Άτοφαόίζει καί διατ<ι<ϊ<Ιει 'ίδγρ-'νονται αί μελέται χχί οί σνετικοί Προυπολογιβμοί των ίπομε'νων δνιμοσιων ϊργων. 1) Διά την κατχσκε'>·/)ν γβφυρας κ*ί όδοθ προιπίλά-
  «εως μεταξΰ Κχψοδάσου Πχτβι*νοϋ έκ δρχχμών πέντε χι¬
  λιάδων ( 5. 000) άχι *2) ιί την χατατκίυήν τοϋ πρός
  τόν Βϊμον υπολειπομένου τμΫιματος τος άόμ*Ιιτγ)ς όοοΰ
  Κχλυβών Βάμου έκ οραγμ^ν πί'ντε χιλιάδων (5. 000)
  Έπιτρέπεται, όπως διά. την <'κτέΉτιν των Εργων τού¬ των δίατίθ&σιν αί πρός τόν τ*οπόν τούτον μ6τχφ:ρθεΐ(ΐ*( π.στ<ώ«{ς «κ τής -/ρ/ϊσεω; τοϋ 1910 είς την χρήσιν τοϋ 1911 κχί χνχριρόμίνχ εϊί τα ύπ' αριθ. 193 τοΰ 1911 Διάταγμ.Λ υπό κεφάλαιον 3 κχί άρθρον 33 κχί 38 Είς τοΰί αυτού; έτί των 'Κσωτίρ κων κχί Οίκονομικών Έπιτρότους άνχτ·'θ£τα.ι ή Δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τοΰ πχρόντος Διαταγματος. Έν Χανί'ο-ς τί) 2 ΊινουαρΌυ ^912. Έκτελεατική κχί τό ίρθρον 50 έδάφ. στ. τοΰ Οπ' άρι ι*. 393 Νόμον, υρο- ) τά>ίΐ τοϋ Ιπί των Έσωίίριχών Βπιτρόπου στηοι!,θ(*4'νη είς
  όμόφωνον άτοφχΐ'ν τή; Έκτελιστικής Έπιτ^οπϋς Οπ'
  ' αριθ. 250 ϊ. ϊ.
  Αποφάσει ]κα Διατ&ο'σει
  Έγκρίνιι τα ΰ»τ' άριθμ. 8 τής 1 Απριλίου ί911 »χί
  3,9 τή; 9 Δ)βρίου 1911 πρχκτικά, σκι<β(βχιμοϋ (Α»τ*ξύ τοϋ Γινικοϋ ^ιοΐΛ'Ίτ κου Συιχβουλίου τ^ϋ Κτνω-ριλοϋ; Τα- μίίου κ«1 των όφ$·λ·τών, 1) Έλίντς /όρ*ς 'Αντων. Σή- οχκχ ώ; πιτρόπου των άνηλίκων τέκνα»ν Άθηνόίς Κλιώνης Κχλλιόπης. καί Κων)τίνου κ«1 2) Γίωργίου 'Αντων, Σή- φχκχ, δι ών τουτο όρίζιι τό υπό των όφιιλιτών τούτων πληρωτέον ποσόν είς τό "ΐ)ιτ^ΑΧ τοϋ Κοι,νωιριλοϋς Τα- μίίου Σρχκίων πρός όλοσχ?ρή έξοφλητιν τοΰ πρός *ΰτό χρε'ους των δ ά Κεφάλαιον καί τοκους ε!ς δρ*χμχ; ες,ακο- βί«ς εξ (636) κχι ταύτας εντόνως άπό Ι Άπρ λίον 191,1, ώ; καί είς τχ μίχρι «>ίμίρον γινΐνημΛα. Δικχιτικά δα-
  παντιμχτα, τοΰ ώς ά"νω 'Υ.τθΛα,τχιττ,μΑτος.
  Εί; τόν αυτόν επί των 'ϋσωτίρυί'ϋν '€πίτ33ΤΓθν άνχ-
  τίθεται ή δημοσίευσις κχί εκτέλιιις τού πχρόντος Διλγχυ·-
  αχτος.
  Έν Χανίοις τή 29 Δ·χεμβρίου 1911
  Ό '£κτελε<Ιτικη Επιτραπή Ι ΗΓΤΧΑΚΗΣ Γ. Ι1ΛΟΓΜΙΔ148 Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Τ. ΗΣΐΧΑΚΗΪ Γ ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ν ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ 186 ΔΙ ΑΤ Α Γ Γνΐ Α ηεκτγλ:στκη "ΐτρίπι / ύπ δψει τό υπό χρονο'νθγΐΛ' 30 Σεπτιμβρίου 1^')8 Ψηοιο-μ* τής έν Κρή'τνι 'Βουλής των Έλλην^ τούπ αριθ. 87 τής 21 Όκτωβρίου 1911 τοιούτον της Συνελεύαεως ΆοτΟ. Πρωτ, 6226 » Αιικπ. 3619 ΑΝΟΤΕΡλ ΔΙΕίθϊΝΣΙί ΤΗΣ Πρός την Έκ.βλεΰτ κην 'Έ Κΰριο» Συνάδελφοι, Λαμδάνω την τιμήν νά ΰποίάλω υμίν σχέϊιον ΝομοθετικοΟ Δ ατάγματος περί ιδρύσεως *ρακτικη"ς θηλέων Σχολί)ς έν Κα- βτελλίω Κισάμου. "Ότι πρό πολλοθ ϊπρεπεν ή έν γένει παΐϊευβις τί,ς νεέτητος χαρ* ημίν ν ά λάβη πρακτικωτέραν τροπήν, ήτοι νά ανν$υίβτι την Ιςιν9?ωπιστική< μίρφωσιν μετά τής πρα«τικί]ς τοιαύτης, ώστε | νά καθιστα τον παιϊ'υίμενον ικανόν νά ζή μίταχειριζόμενος τα Ι μαθήμϊτ* το3 τ/_ιϊο» ώς έφόϊιχ, οί έ** λανθάνιι. Άν 8έ τουτο »*ε;ιτί|ς αρρενων νε^λα/Λς^ ί,τις κ*1 των κνευματικών δτλων *
  ΤΉ 2 ΚΥΒΕΡΝΗΪΡ05
  έν τώ το3 βίου άγώνι ποιείται χρήσιν, Ιχη χΰρος, πολλώ μάλλον
  'ισχύει περί τής θηλείας, κεκλημένης νά ίράση ώς οίκοκυοά, ώς
  μήτηρ, ώς συζυγος, νά ασκήση ϊηλαϊή ευγα χοινων.κά ϊεόμενα
  ουχί άπλής θεωρίας, άλλά μάλλον πράξεως. Άλλ' αΰ':η βε¬
  βαίως δέν κτάται διά τής έν Ισχύϊ πά δεύσεως τοΰ γυναικείου
  φύλου, έν ή καίτοι έν μεγάλη δίσει άναγράίίνται έν τοίς π?5-
  γράμμασι πρακτικά ο'ικΐκυροσύνης μαθήαατα, ϋπερισχύει ή σύν¬
  ταξις καί τεχνολογία, ό ψιττακισμόί, ή μηχανική ά/τιγραφή,
  ή ύπερδολική ιτνευματική καταπόνησις, ύι:έρ ώ» ό πολυτιμότε¬
  ρον τής μοθη'εία; χρόνος καταναλίσκεται, παρασκευάζονται 5ε
  σώματα μέν άσθενικά καί μεμαρασμένα, Βιάνοιαι δέ άμδλεΐα'. τού
  ετέρου ήμίσεος των αποτελούντων τάς κοινωνίχς στοιχείων.
  Έν βήμα επί τα πρόσω, το πρώτον μέν άλλ' εϋελπι θά κά¬
  μωμεν περιδάλλοντες, καθ 6 ίχεμεν δικαίωμα, μέ νομοθετικόν
  κϋρας την τέουσι τό πρώτον έκ των ενόντων λειτουργήαατ-ν
  σχολήν, ής οί πρώτοι καρποί κατά τάς ε'ιδήσεις τής κϊθ' ήαα;
  υπηρεσίας καί τάς έ"κθ·'σ=ις τοΰ φιλοπροόϊου ίϊρυτοΰ ΈπιτκβπίΟ
  Κισάμου καί Σελίνου χαί των χροκρίτων των δΰο τής Έπισκο
  πή; Έπαρχιών είναι έ/έγγυα περι παραγωγής πολλαί ά*ρ5-
  τέρων.
  Τοιαΰ'-αδέτινα Ι"λπίζ:υσα καί ή Συνέλευσις τ; αρμοδία ε'ισηγήσει
  τής υπηρεσίας τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Πα'ϊείας, ϊι' ύ-ϊλ·
  λήλων αυτής λαβούσης γνώσιν των κατά την σχολήν, ένίβχυσε
  τα πρώτα αυτής βήματα διά 8ισχιλι:ιξράχμοι> συν*ρο:Αής. Βε-
  βατότατα ϊέ αν ειργάζετο κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον
  δμαλνς θά ένϊμοθέτει ΰτερ αυτής ώς έγώ σήμερον προτείνω τό
  υποδαλλέμενον Νομοθετικόν Διάταγμα.
  Ως βάσιν τούτου τί^ημι την οικοκυρικήν μόρφωσιν, οία προσή-
  κει είς Κρήσΐϊν καί γ·νικώς είς Έλλην.'ϊα συμφώνως πρός τάς
  έθνικάςήμώνπαραδόσείς. Καίϊιά τουτο δρίζω νά εχ^ ή Άν. Διευθ,
  τής Παιϊείαςτό!Ί*αίι*μανά κανονίζηέλευθέρωςτοπρόγραιιμαάπο-
  σκοχοϋσα είς τα ανωτέρω, ήτοι νά περ'κόπτη μέν τ!/ ζχρηστοί,
  ϊος ί' ειπείν χαί έπιίλαδή είς τό θήλυ φύλον, ών πολλαχώς
  έν τοίς ν3ν χαρθεναγωγϊίοις έξ άπλής μιμήσεως γίνε-αι χρήσις,
  νά πρβσθέτη ϊέ λαμίάνουσα έξ έπαγγελαατικών ή ε'ιϊικών γυναι-
  κείων σχολών «ντ' αΰ-ών αλλα χρήσιμα καί ώφέλιμα είς τόν
  ο'ικογενειακόν καί κοινωνικόν καθ' δλου βίον.
  "Ινα ίέ μή μόνον τα παιϊευθησόμενα έν τή πρακτικί) σχολή κοράσια
  καρπώνται των ιτροσδοκωμένων ώφελιών άτομικώς άλλά καί γί-
  νωσιν οί φορείς τής ώ?ελ«ίας ταύτης είς την κοινωνίαν δρ·'ζομεν
  νχ λαμίάνωνται έκ των άπό τής σχολής άποφίίτων αί μέλλου-
  σαιτών έπαρχιακών παρθεναγωγείων διδ^λοι ή καθόλου ί·ί)λο·.
  έν ϊημοτικοίς σχολείοις.
  Δέν είναι τού παρόντος νά εκτεθή ενώπιον υμών ή πραγμα-
  τική κατάστασις των Ιταρχιακών παρθεναγωγείων έμπετΐστευ-
  μένων εις τάς άπφοίτους των ζρώην ανωτέρων ημών Παρθε-
  ναγωγείων, κορατίδας δεκαπεντε έτών ή καί μικροτέρας υπο
  χασάν 8' Ιχοψιν άκαταρτίστους διά νά άσκώσι τό μορφωτικον
  τοθ ϊιο)λου Ιργον. Καί άν διά των πρό μικροϋ γενομε'νων έ;ε-
  τάσεων εγένετο μικρά έκκαθάοισις, πάλιν προτέ'σίϊν ή άνάγκη
  χαί τάς έκκαθαρισθείσας έχιίληθίϊσα ώς μή ώφελεν ες τοΰς
  χροϊσταμίνους τής πο)ιτείας διά τούς κϊΐροϋς οϋς διανύομεν.
  Αναμφισβητήτως λοιπόν αί άπόφοιτβι τής ι ρυομενης σχολής
  ϊίξιώς τού προγράμματος αυτής καταρτιζομένου ουδεμίαν θά
  ε-/ωσι σύγκρισιν πρός τάς νυν 8ιΒ)λίσσας ημών, θά δύνανται δέ
  ώπλισμέναι διά των κτηθητίΑένων έν τί) σχολί] έφοίίων νά παι-
  δ«ύωσι τό γυναικείον φθλον τα καθήκοντα αυτού άίρύνουσαι
  τϊν νούν, άπαλΰνουσαι την καρδίαν, ένισχύουσα: δέ τό σώμα
  χαί χληροθσαι αύτό δεξ'οτήτων, ίνα καί τούτο πληροϊ τόν προορι¬
  σμόν τής γυναικός.
  Αλλά καί άν παιδευθώσι μόνον δι' εαυτάς, θά άποβώυιν οί
  στθλοι καί τα στηρίγματα των οϊλ.ων, άν οΐς θά δράτωσιν ώί
  σύζυγοι καί μητέρες, ώς άδελφαί καί κόραι.
  ^ Δέν θάάπαξιδσι δένά ράπτωσι, νά χλΰνω3ι νά Ιμβαλλώνωσι,
  νά πλε'κωσι, νά μαγειρεύωσι, νά περιποιών.αι τε'κνχ, γονεϊςκαί
  - - .....,. υβριν λογίζ
  ται. Ιοιοθτον τόν τής σχολής προορισμόν τιθέλενοι νομίζΐμεν
  ότι δέν είναι μεγάλη ή δαπάνη ήν προτείνομεν των 5,000 5ραχ-
  μών ετησίως.
  Άν μάλιστα ληβθή ύπ' δψιν ότι θά ϊΐ£τηοεΐτο Άν. Δημοτ.
  έν Κΐϊτελλίω Παρθεναγωγεΐον έςατάξιον, υπέρ ου θά έϊατάνα
  δρ. 2,760 διά τάς διί)λίισ·ας καί 500 διά την 3πηρεσί%ν, άϊι-
  στάχτωΐ θά γίνη Βε/τΐν νά χροσ3!απιχνατ3ΐ μ'κρόν Ι-ι ποσόν ΰπέο
  Ιργου τοιαύτα χροοκονιζομένου. "Ίσως θά έ'λίγέ τις ότι το'αύτη
  σχτλή ή'ίμιοζεν ε'·ς κβντρικόν ιιαλ'λον τής νήσου σημείον ή εις
  τό άτόκεντρΐν Καστέλλι τή; Κισάτ,ου.
  Ή παρατ·/ρησις θά ήτο ευλογ^ς εάν άλλαχοΰ υπήρχεν οίον
  τό ?ν Κασ^ελλ'ω δι5α·<τήριον. Άλλ' άφ' ου έκεϊ ίδρυσεν ό Ινθεος ζήλο; ρέκτου Έπισκίπου παμμέγιστον Έκπαιξευτήοιον χάσχς τά^ ανάγκας πρα'.τι·^ς σγ:/ήί πληοοϋ.» διά δατάνης ίσως 50000 %ραγμΰ>·ι, έτ.ροίκισε
  ?έ αύτό δι' ύφαντουργικών ίστών καί πλεχτικών μηχανηαιάτΜν,
  συ ήγΐγε ?έ Ιν.ϊί μ^ναχάς υπέρ τής υπηρεσίας τούτου, άνήνε·ρ=
  5έ κίμψϊν έν τω κέντρω ναόν πρός έκκλησιασλ^ν των χαιϊεοο-
  μένων χα'.ώρισε πτέουγκ τού .Βούμοΐτος νοτοκοαίΐακήν,Βεν βλέζω
  τϊν άτοτοέ-ον-α λόγον νά ϊ'νθωμε» την έ/.-ϊ ΐ*ου«ν τή-; ~ρώ-
  της έν Κίήτη πρα<τικής σχολής, νυν μάλ'οτα δτε έ5δομα?ιαία τακτική διά θχλάστης συγκο'νων'α τοός ',ζ Καστέλλι γ'νϊται, μετ οΰχολάδέ καί διά ξηρά; άμαςοϊρομική τοιαύτη θά λειτ;^ργή. Διάτ'ιν δρασιν ταύτην τοΐ Έπιτκίττου όοίζ μ,ίν νά έχη ο3-5ς χαί την εποπτείαν, δ ότι β'βχίως ά'οκνος θά εϊνβ', άφ' ου Φυσικόν είναι πας ά'νθρωπος ζηλοτύπως τα ίϊια Ιργα νά περιέπη καί ν ά φρον- τίζτ; νά προάγη. Υπάοχει ϊ' ελπίς μετά τίνα χρόνον, ού μακρόν, νά άχο'ή αΰταρκπςή σχϊλή έκ-οιουμενων των ττοοϊόντων αυτής, 5ν κρί- νωμίν έκ τής ^ίτινής χαραγ',νγής, ής Εκθεσις εγένετο κα-ά τάς εορτάς το3 Πάσχα. Τουτο δέ προίλέπεται Ιν σχετικω εδαφίω το3 μ':νου άρθΐ^υ τοϊ3 Διατάγματος. Έν Χανίίΐς τή 14 Δεκεμβριού 1911. Μίθ' ΰχολήψΐως Ό Έχίτ'ίΐτοο τίς Ποΐ'.ϊείας Ν. ΓΙΑΜΛΑΚΙΣ Αριθ. Διατάγ. 238 Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΓΡΟΠΗ * Έχουσα ύπ' όψιν τό άτο 30 Σεπτεμβ; 'ου 1908 ψήφισχα τής έν Κρήτϊ; Βίυλής των 'Ελλήνων, τα ύ~' άο.θμ. 87 τής "21 Όκτωβρίου 1911 καί 93 τής 25 Ό/.τ ,ιίρκυ '911 το.αθτα τής Συνελεύσεως, προτάσΐ'. τ;·3 επί τής 11α δείας Έπιτρόπου. Άποφαο ζει κα ο;α:άό<Ιε>
  Ίδρνεται ΐν Καττε λίω Κ (σάμου καί ίν τοίς έν αυτώ ίϊου-
  μένο·.ς υπο τυύ Έπ.σόπ3< Ιν.σίμ.:υ καί Σελινου καταστήματι τίίς Ζωοϊόχου Πηγή; »ΙΙρακτΐΛη τ^ολή θηλέων» περιοριζΐμ.έ- νου τού έν Καστελλίω Παρθεναγωγείίυ εις τειρατάξιον. Ο κΰκΛος -ής έν αύτω μαθ()τείας όριζεται π»ν:αετής. Δε¬ κταί δέ πρός κατάταξιν έν τή πρώιΥ; τάςει γίνονται μετα 'πι- τυχή εισιτήριον 3:κίμ·«σί*ν αί άπόφοιτοι «πό τής τ£τάρτ(]ς τά¬ ξεως των ίημοτιχών Παρθενΐγωγείων. Ή λΐΐτο^ργια τής Σχολής θί κανονισθή ίι' Έκτελεστι*ο3 Διατάγματος. Καί βάΐις μέν -ίύτου τιθε-αιτ; -,:ρόγραμμα των ϊημοτικών καί Ρυμνατιακύν Άν. ΙΙαρθϊναγωγειων, τροποπθ'.εΐ- ται ?έ /αί συμπληρούται δα πρακτικών καί ο'ικΐκυρικών μαθη- μα-ων ο'ικϊίων τώ γυναικε'ω φύλω, συμφωνών οέ πρός τάς έθνι- κάς παραΒόσε;ς καί τϊν προορισμ:ν τής γυναικός, καί διά παι3α- γωγι/,ών, ίνα αί άτ.Ό'^·"·. μετά δίκιμασίαν, ήν θά κανονίζη ή Άν. Διεύθυνσις τής Παιδείας, δύνανται νά διορίζωνται 2ι:)λοι έν τοίς δηαοτιχίίς τής Νήσου σγολείΐις. Άναγραϊεται έν τω χρι^ίΐολογ.σμω ετησίως πρός συντήρησιν ταύτης ποσόν μέχρι πεντακισχ'.λίων δραχμών. Τό διορ'.ζόμενον 'ν βΰτώ προσωΐΐικο^ μισθοοοτΐΐται κατά τοΰς xει^ε'νο^ς έκ~αι- ϊευτικούς ν;μους έ* τ ϋ Δημοσίου Ταμείου. Η έκ τής πωλήσεως των χειροτεχνημάτων τής Σχολής καθαρά πρόσοδος χατατί6ετ*ι είς τό Δημόσιον Ταμείον 5ια:ιθεμίνη υπό
  ΦΗΜΚΡΤΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΠΣΓΩΣ
  τΐ|ς Διευθύνσεως τής Παιίείας πρός βελτίωσιν καί τελε·.οπ;ίηϊΐν
  τής Σ·/3λί!ί τ) ποβς συ'Μτλήίοτιν των άναγκα'ων μετ* την οΑ',η-
  σιν των τάςεων ?απανών.
  Διχαιώ'Α^τα Ιγγραϊής χα' ιτ'.στοχίΐητικών σπουδής (ίν*ε>./.-:ι-
  κών, άποΒεικτικών καΐ διπλωμάτων) ορ'Τονται οΤα καί έν τοις
  λοιπάς αναλόγως εκπαιδευτηρίοις τής Νήσου. Μηνιαίων δ δά-
  κτρων άπαλλάσσονται αί φοιτώ σαι είς την Σχολήν.
  Ή Διεύθυνσις τής Σγολής μόνον είς γυναίχα ώρίμου ήλι-
  χίας λογίαν /α! έχουσαν νί'-ΐιαα τροτό >τα πρός δ·.3ρισ;«ν Ιν Άν.
  Π·*οθεναγωγε·'οις δύναται ν ά άνα-εθή.
  Ή Άνωτάτη δέ έποπτεία τής Σνολής άνατίΐεται εις τόν Επί¬
  σκοπον Κιτίχην καί Σελίν3υ άτκοΰντα την προσήκουσαν επί¬
  βλεψιν ώς πρός την θοητκευτικήν διδασκαλίαν κα'. την ηθικήν
  δΐ'χτταιϊαγιόγησιν των μάθη τριών καί την άχ.οιβή έν γένει τήρησιν
  τ3θ ποογοάμιατος, γνωρ'ζοντα δέ είς την Ανωτέρα Διεύθυνσιν
  τής Παιδείας πάντα τα κατά ττν λει-ουργίαν τής Σχολής.
  Κατά το σγίλικόν Ιτος1911 — 1912 Ίά λε'.τουογήτ'.ιτι Βύο
  μόνον τάξεις επί ί?( βάση τοΰ προγράλματος των Άν. τάίςεων,
  πέαπτη: καί Ιχτης, των ανωτέρων ϊηαοτικών Παρθενϊγωνει'ω>',
  προτλαμβανο',ιένων δ.δατχαλ'σΐ'ον χειροτεγ'ημάτων καί Γυμνα-
  στικής Κατ' Ιτος δέ θά τοοστίθηται υ,ί-χ τάξις μέ/ρι συαχλνιοώ-
  σεως των -£ν:β καί θά ?ηο?!>ται ανάλογον προσωπικόν. Πατάν
  άλλην λίπτομε'ρΕΐαν σχετικήν τ.ρος τό πρόγραχμα καί την έν
  γένει κανονικήν τής σχολής λί'.τουργίαν θα κανονίζη δια δ'.ατα-
  γι~ν ή Ανωτ. Διεύθυνσις τής Παιδείας.
  Ό Έπίτροχος τής Παιϊϊίας θέλει δημΐσιενσει καί έ-αελε'σει
  ό
  τό
  παρόν.
  Έν Χανίοις τί) 30 Δεκεμβρίβυ 1911.
  Ή 'Εντελεστικλ 'Κπΐταοπη
  Ν ΓΙΛΜΑΛΛΚΗΣ
  Τ ΗΤΤΧΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛ^ΤΜΤλΗΣ
  Άρ.θ.
  75
  ΔΙΑΤΑΓΙνΙΑ
  Η ΕΚΤΕΔΉΤΊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  «■^«ιγ' οΊ,ιν τό ύτό γ,οονΑογ^ 30 Σ5-Τ5·χ63ίου 1908
  Τ.,»·.ν,*,< τής έν Κοητη Β3·Λής τίό* Έλλή''ύ>, τ'" υπο χρονο-
  λογίας 10 Δ-:κ5ΐβο!.ου Ι. Ι. κ»ϊ 14 Φ;β3θ;α:>ί->' 5. = . το'.ϊΰτχ
  τής Σινελεύσεως, τό 6-' άο-.θ 42 έ. ε Δ'.ά-αγλ* τής 'Εκιϊ-
  λεττικής Έπτροπής κ« το ά'ρθαον 46 τού Άστυκού Κώδικος,
  προτάσει τοϋ έ-ί των Έσωτεριχών Έπιτρό-ου.
  •Αποφαό.ζίχ καΐ διατάξη
  Άοθρον 1. Έγκρίν-ςι τό συνημένον <7>?ϊ Καταστατικόν τού
  έ* Μάλλαις Ίεραπέτρου ίδ?υθ£ντος ΣΑλίνου υπό την έπωνιι-
  μίαν «ή Αρχαί* Μάλλα* καί έτιτρέζει την ενέργειαν των υπό
  τού Καταστατικ-'ύ τούτου ίριζοαε'νων έρ,'ασιίν.
  Άρθρον 2. Ό ΣΛλογοςόΐ-είλεινά ύποίίλλη κχ^ έ'τος τον
  ισολογισμόν αυτού είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Άσωτ'.ρι-
  κών πρός έγκρισιν. ,
  Άρθρον 3. Πασά τροποποιήση τού Κατασ;ατικοΰ δέον να
  ύποδάλληται πρότερον είς τΓ,ν Άρμοϊίαν Άνοτέραν Διεύθυνσιν.
  "Αρθον 4. Ή ζαροΰτα έγκρισις δύναται νά άναγχληθίΐ εν
  περιπτώσει χαραβάτεως 'όοου τινος τοΰ : ;χρινο·λέν3!> Καταστα-
  στρτιχού ή τοΰ παρόντος Διατά ματος.
  Είς τόν έπΐτώ, Έσοκερικ^ Έτίτροτον ά^:ίθεται η 3ην.3-
  σίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος
  Έν Χανίοις τή 2 Μαίου 1911.
  Ό Προεδοεύων
  Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Ν Σ ΠΙΣ
  Γ
  καταστατικόν:
  Τοϊ» έν Μάλλαις Ίεοα«άτρας κοπευτι-
  κοθ Σνλλόγου «'Π Άρχα α Μάλλα»
  Άρθρ3ν 1. 'Βρύεται έν Μάλλαις Ί:·3α-έ:ρχς συχτεριλαμ-
  ινομένων χαί των γειτονιχών χωρίων, Χοιστοΰ, Παρσα, Αγ.
  Γεωργίου καί Ίερας Μονής Έςακουττ'ς, Σ«ποπευτΐχ:ς Σύλ-
  λογος, ύτό τόν έ-ωνυμίαν «Ή Άρ/αίϊ Μίλλτ» τοΤ ό^3ΐ'ου
  σκοζος είναι ή ατκησις των ■Λ?.λών α!ι-3ΰ καί μή είς την γυμνα¬
  στικήν ·λ% σΛοπεη'λήν, καί ή ϊΐά παντός μέσου προσ33ρά
  τροττ.ζήι-α πρός ένίι-χυτιν τΤιν σ*οχευτι*ών καί γυΑ·>ατ:'.κίΓ)ν
  άτκήτεω^ καί ή Λοινίον·*ή ΐΑΟο^ωΐι κϊΙ έν γένει ήτ'Ξνλχ-
  τική άνάπτιξις των ;χ,ϊλών τ->3 ΣΑλίγ^υ δ·ά τή; ί3ρύτ:,>: σκο-
  πευτηοίου καί δημ-σί-οο ϊ'.αλέξε-ον, ί·χ Κυοιιχών Σχολον, 3·ά
  συστάτεωί βιίλυθήκης μετ' άνΐγνΜττηρίων χαί διά παντός
  άλλου μέτου τε·'νοντος «ι; την τ:λήοωτιν τοΰ σκοποΰ τούτου.
  Μ έ λ π
  ;,μ^. 2. Μέλος Τ3^ ΣΑλόγου ϊύ^αταινά γείνη π5· Κοής
  ;ς Ελλην ~/οησ:ιζν>)ς συμΆ3ρ·>3ύμενος πρός τάς ϊ·, ··. ίςεις
  τοϋ "ταφέντος.
  Αρθρον 3. Τα αέλη δ·α·οίνονται, είς έπίπμα, τακτκά κα'
  άν-επιστίλλοντα. Καί έζίτΐΛα μ,'ν μΑη άνϊ/.ηούστοντα· οί ίυ
  νίαενοι ώς έ* τής έ:εγ,:ύιης θ£σ;ω; αυτών νά ο?ίλήσωτ. τ'ον
  Σύλλογον, γ) ΰχοτίθ-τ-χι ότι θ'* τ^ν όϊελ'ίτ'Λσιν ϋλιΧ'Τ)-* ϊ"33ΰν-
  ται δέ ταυτα ψόφίυ χαθώς λ αί τα άντεπίΐτέλλοντα. Τακ:·κ» Ϊ4
  οί ύπ'γο-Φΐντες τό παοόν, εκατόν «:ρ'θ.......'» ίϊρυ-
  τΐί τού Σ'Λλόγου καί οί Ιπιθυαίΰντες νά συμτοά;-»τιν ε'ς την
  ϊΐιόδοσιν τοΰσοτού αότού καί ζ^τϊτιστέλλοντ-χ ιΐ ύτίρ τίύ ΣυΧ-
  λόγου ένδια35ρό;ί.ενοι άΧΧά Κϊτοικ53<τες Ικτός τής ϊϊρχς τού Δήαου. Αρθρον 4. Είς τάντατά Ιγγοαίόμενα αέλ-^ϊ'ϊϊτοί'. δίπλονμα ΰπογεγραμτ,ίνον υπό τοΰ Προέδρου κ«ί τού Γρϊμαατίως τοθ . ΔιοκητιχοΟ Συμίουλίου. Αοθρον 5. Πϊν τα·/.τι·<.όν υιέλο; καταβάλλει πρός Ιγγρϊφήν μ[η·<ι (1) δρ. ίί' ακοι% κα! Ά',νΐΐ^ν τίνϊροαήν λεπτά εΐχ.3?ι(νθ). Άρθρον 6. Πάν τα7.τ·<ΐ'αέΧος κχ^-χίάΧλον την, σ^νΐομήν αυτού εχει τό δικαίωμα τοΰ Ικλέγεσθα·. καί έκΧέγειν. Άρθοον 7. Έίν ϊέ τχκτκόν μέλος φοραθ/^ ττροφϊνΤις άντι- στρατϊυόμενον είς τόν σκοπόν ή τα συΜ.3£ροντα τοθ Συλλίγου ή καθυστερή άδικαιολογήτΜς Ιτί Ινα μ^να την συ δοομήν τ3υ. ϊοι- γράφ:ται τοΰ μητρώου τοΰ Συλλόγου, τόν επόμενον αήνΐ κ«1 παύει τού νά θεωοήται μΑος αυτού Υ,ωρίο νά ϊγη τό δικαίωμα ν* αναλάβη δ,τι ΰτερ τού σκοποθ τοΰ ΣΑλόγου κατεβα^ εν. Άνακτάται δέ τα δι/.αιώματί -ου ίΰθοί ώς ήθελε καταίάλλη Τά: καθοσ-εοουμέναΓ συνίοοπάς τού. Τα ϊιά την προίτην αιτίαν διανοαφόμενα μ''-η, 5ϊν δύνανται νί -γγοαφίόσι χλέον. Άοθρον 8. Τέστϊρα έ* τ<Τιν μεΧ?.ν ϊικαιοΰνται δι αίτήσεώς των ποός τόν Ποόεδοον νά τοοχαλώΐ· συζήσησιν τού Διοικητικοΰ Συμ.ίοΑίοΐι Ο7τως ά~οφανθϊ) έτί των γρ3™τώ; ϋχοίληθητομένων αύτω θεμάτων. Δ'ι ο ί κ π α ι ς Άρθρον 9. Ό Σύλλογος διοιχίίται υπό είκοστετραΐΑελούς ίΤΓΐτροκής άχοτεΧου'λένης άτΐ Ινα Π ::εΒρον, Ινα ΆντιπρόεΒρον, ενα Γενικόν Γραμμίέα, Ινα Ειδικόν, Ινα Ταμίαν, Ινα "Εφορον, Ινα Κλητήραν λαί Ιίι.3. έπτά (17) Συμίούλ^υς, έκΧεγομένων κατ' ετος διά μυστικάς ψηφοφοοίας ϊ·.Ί ψκ)φ:5ί·χτίων. έ* των έν τί) έ'ϊρα τού ΣΑλόγ·υ οίκούντ·αίν τα-, ικών μελών, τή έγγράφω προσκλήσβι τοΰ Πρ-=?ρου κατά την 1 Μαίου έ^άτιευ έ'τους, άνα- λαμίάνει ϊϊ κϊθή-Αθίτα την πρώτην Κυριακήν τού ίδί'υ μηνός, σ^ντάσσ5τα'. πραχ,τιν.ΐν παραοόσεως ν α παραλαβήν χαί ΰπ;γ?ά- φεται παρ ά;Α3οτέο ·>ν των Συ^δουλ >ν έν άπαρτία.
  Άρθρον 10 Ό Πρόεδρ-1; τού Δ ;.κητικ;ΰ Συμίουλίου έκ-
  προσω-εϊ τόν Σύλλ^γ-ν καθ ά.άσα: χΰτοϋ τάςσγέσεις καί ένερ
  γειας ενώπιον πάσης άοχής χαί ταν.-ς Δικαστ^ρΐ3υ, καί 3ιευ-
  θϋνει τάς τε γεπ/ιάς Συνελίύσεις κα'. τάς συνε'3ρ:άϊεις τού Συμ-
  δουλίον, προεδρεύει άμφοτε'ρ αν /.αί δ-.ϊει -/.αί ά?αιρεΐ τόν λόγον
  ζτ.Ό τάς έξίρχίμένας τού θέΑατος εχ όν έν ίσοψηφία την νικώσαν
  ψ?;ο3ν, κηρύσσει την έ'ναρςι/ καί την λήςιν αότών καί ΰπογρί-
  | φεΐ μετά τού Γενικτύ Γραμμκτέως τα πρϊκτι/.ά των συνε^ριά-
  | 5ό·,>/, χαί τ,ί'χχ τα εγγ?α?α τ3ΰ ΣυΛΟγου. Έ*ϊίοει ένταλματα
  ! ίληρωμής καί ούναται εκάστοτε ν:· έξϊλέγχτ) τα β-.ίλίχ *ιί-τα;
  ί τζρί^ε:; τοΰ Ταμίου, άναγγέ/.ων τα ά-οτελέομχτα είς τόν Σύλ¬
  λογον καί ϊίϊων λό-ρν τώ* ύ^' αύτδΰ «ετί*γ;*ίν·ον κατ ετ.ς
  ενώπιον τής Γενικνς Συτελεύσεως τοϋ Συλλόγου.
  Άρθρον 11. Ό Άντιπρόεϊρος βοηθεΐ τόν Πρόείρ.ν είς τα
  καΐ αναπληροί αυτόν άπόντα ή* κωλυίμενον, άναπλη-
  ρούμενος καί ούτος υπό τοϋ πρεσίυτέρου τώε παρίινων Σ?μ-
  ίϊύ)ων.
  Αρηρον 12. Ο Γενι*ός Γραμματεύς συντάσσει πάντα τα
  2γγρα»α καί <τ/ετικά ίηΐΑθϊυύμχτα τοδ Συλλώγου, τί) συνεννοή- σΐΐ -αντοτε τοϋ Προίδοου,ποοσέτι τα πρ*κτικά των σ'-ΐνίϊριάΐίων τ'ϋ Δ'οικητικοΰ Συμίουλίου καί των Γεν.κών Συνελεύσεων των τακτικών μελών τοϋ Σολλόγου, τηρεΐ την άλληλογρατίαν καί τό πρωτόκολλίν, Ιγγράτει είς τό μητρωον τα ιιέλη, σφραγ'ζει καί συ-νιπογροκρει μετά τού Προέ^ρου πάντα τα εγγρϊϊα τ.α Συλ- 'όνου. Αρθρον 13. Τον Γενικόν Γοα'.ιματέ'α άπίντα ή κίλυόμ?νον αναπληροί ό ε'ιδικός Γρχματείις έ'χων τα αΰτά δικχ-.ώματα καθή- νοντα χαί ύχΐ'νρεώσεκ:. Αοθρον 14. Ό Ταμίας ένεργεΐ τάς είσπραξις καί πληρω¬ μάς, έχϊιδει ιάς άναγκαίας σχετικάς άχοϊίςεις, κράτει πρός τούτο διπλότυπον βιβλ'ου έσόϊων καί Ιξίδων, ϊνΐργεϊ τάς πλη¬ ρωμάς δυνάμ ι ένταλμ,άτων ΰπογεγραμιιένων χαρ' αυτού κα! τού Πρ:ε'δβου, καίϋποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν Ισολογισμόν 03»κ·ς τουτο ήΐελεν αυτή ίπατήση. Όταν δέ τό είς χείρας τού ευρισκόμενον ποσόν ανέλθη είςίραχ. πεντήκοντα (50) .;πο-/ρεοϋ- τ«ι νά καταθέση αΰτΐ! ει'ί τό ταχυϊρ-μικόν ταμι?υτήρι:ν Ίε;α- π-'τρας έπ' ονόματι τοϋ Συλλόγου. Είναι δέ προσωπκώς ύπεύ- θος διά τα διχπε-ιστευμένα αύτω χρήμιατα, ώς καί διά τάς συν τοϋ Προέδρου καί Γραιιμετε'ως, όν δ δεύτερος ΰπ-οβάλλει είς τόν έ'λεγχΐν καί την έγκρισιν τής γενικάς Συνελεύσεως. Αρθρον 15. Κιτά τ? πρώτον ϊ-ος τής συττάσεως το Δ:οι- κητικΐν Συμβούλιον θά διαχε'ρισθή την περιουσίαν τοϋ Συλλόγου «νευ προϋπολογισμοϋ. Αρθρον 16. Ό Κίσμήτωρ είναι 6 εκάστοτε Ιφορος δ'ττις Γυσΐγγι* καί .Όιπα σκοπευτικά είϊη χςρηγεΕ τα *ννκα·.:3ντα εκάστοτε πρός λειτουργίαν το3 υκοπευτη- ρίίυ άντικείμίνα" ε'ιο τό τέλος εκάστου μηνός παραίίϊει εις τόν Ι αΜ'.αν επί «ΐΐίϊείξει πάντα τα έκ φυσιγγίων προερχ^μίνα χρή- μ*τα ύπογρεούμενος όπως ές Ίίίων άνωρθ ,ίνη πάσαν άϊικαυλί- γητον βλάβην η ελλϊίψει ύλικοϋ καί έν γένει διευθύνει παΐαν την ύ-^ρεσίαν' τοϋτβν κω"1 υ; μέν όν άνπληροϊ Ό Γενικός Γρααατεύς. Αρθρον 17. Ό Κλητήρ ό^είλει τ?/διαταγϊ) τοϋ Πίθέδρου νά προσκαλί) τι ϊιάφορα μέλη τοϋ Συλλόγου πρός συγκροτήση τής Ρενινής Συνελεύσεως καί έν γένει πάσαν ά'λλην υπηρεσίαν ήν ήθελεν άναθε'σ^. αύτω δ ΪΙρίεΙρος τοϋ Συλλόνου. Αρθρον 18. Έν περιπτώσει παραιτήσεως με'λους τινός τοϋ Δ·;ικητικοϋ Συμβουλίίυ τα λοιπά μέλη κατά πλειοψηφίαν Ικλέ- γ:ν>σι προσωρινώς μέλος έκ των σονϊρίμιτών μέχ'.ς ότου ή Γε-
  νιχή Συνέλευσις έκλε'ξει έτερον ή καί τό αϋτό.
  Έξελεγκτικίν Έπιτροπίι
  Άρθρον 19 Π'ήν τού Διο'χητιχοϋ Συμί:υλίου έκλέγεται
  κα ' ε:ος υπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί τριμελί|ς έξίλεγκ-
  τική έτιτοοκή ήτις έςελέγχει δέ~*α πέντε (15) ήμέοας πρό τής
  ο-ίνόϊου τγ<ς Γίνικής Συνελεύσεως τάς πράξεις τοϋ Διοικηπκοΰ 2.υα5ουλίου κα! έγκρίνει την ίτησίαν λογοίοσίον μετά την κατα- χωρησιν αύτ^5^ είς τό βιβλίον των πρακτικών των Σιι^ελεύσεων χαί πρό τής δημοσίευσις της. Τα αΰτά έ?ελεγκτικά μέλη δέ' δύναται νά είναι καί μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμδουλίου. Σνε3ρίαι καί Γενικαί Συνελειίσεις Αρθρον 20. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται ά'ζας μέν κα:ά μήνα τή προσκλήσει τοΰ Προόδρου, έκτάκτως 8έ όσά- κης κριθί] τουτο άναγκαίον. Αρθρον 21. Πρός υυγκρότησιν άπαρτίζς είς τάς συνεδριά- σεις άπαιτεΐτα', είς μέν τάς τοΰ Διοικιτικϊϋ Συμδολείου ή παρου- σα τουλάχιστον 13 μελών, είς τέ τάς τίς Γενικάς Συνελεύσεως τ^ 2/3 των τακτικών μελών τοΰ Συνδέσμοι», έν περ πτώτει δέ ματαιώσεως τής ϊνεδριάτεως ελλείψει άπαρτίας, ή Συνέλενσις σογκαλεϊται Ιλ νέου την επομένην Κυριακήν ο«ότε θεωρεϊται έν άπ7ρτία ΐίοσϊήποτε καί άν είναι ο άριθμός των χαρ,όντων μελών. Πόροι τού Σύλλογον "Αρθρον 22. Πόραι τοϋ Συλλόγου εισίν οί έξτ)ς. '~ - α) Αί μηνιχΐϊ'. συνϊρομαί των μίλύν, 6') οί κο'.νοϊ Ιρανΐι, καί γ) αί υπέρ τοϋ Σολλόγου δωρί/'. καί κληροίίτήματα. Αρθ:.* 23. Ό Σίλλ^γίς ά/α*ηούτϊε·. ϊωροΐήν αυτού τάντα πρίτρε'ροντα ζιτι είς άνπκίίμιενχ, &ί:ε είς χίήματα ποσόν άξίας ά'νω των δέχα (10) ίραχμον, εύεργίΐτην άίω των (50) δραχ,χών, καί μέ^αν ΐόεργετην ά'νω τώ* εκατόν (100). Ο Σύλ- λογ3ς ίημηιεύει τΰ :ν?μ« αθτ'ο·» ώς καί την πράςιν είς τίνα έγ- χώρΐ3·ι έ..', Αερί3α, άνχγράφειτό δνομα αότών είς τιν έν τϊ) αί- θούσ»; άν ι; .2 ;η μέν ο ν ιτ.να>ιη των δωρητώ* ή εόεργετώ/, αναρτα
  την ε'ικόνα τοϋ μεγάλου εόεργέτου έν τί) αί**ούίί; τοϋ Σ^λλόγου,
  παρέχει ε'ιν αύτάς σ/ϊτ·Λ5·/ διχλωΑ» ύπ3γ£γοα/.μ-'ν5ν υπο τ:ύ
  ΓΙίοέϊρου ζχί τού Ρεί'.κοϋ Γαρμ,λχτεως- έν ω γινεται μ,νεία τή* ς
  τάςεως Λ: ήν κα'.ετάχθη.
  ΓενικσΛ διατάξεις
  Αρθρον 24. Ό Ιύλλογος Ιχει σ?ραγι'3« «έρουσα κύκλω
  τάς λέςεΐς «Σ<ο~ευτι«ς Σίλλογος τοϋ Δήμίυ Μαλλων ή Αρ- χαία Μάλα>κ%ί Ι' τώ ϋΐω -'ι_· -*ρίτ:ζ;ιν Κοιτίς β·>χ/.ο?:ρυ
  τκ^τεύοίτος κχί επ! τΓ>ν όρι-ον είιριτ^θΑένί^ μέ τ<]ν ση.Ααίχν. 'ΞπιτίΟϊΓαι δέ χΰτ/], 3.ά τό κύρος είς τ ό έγγραφον. "Άρθρον 25. Ό Σύλλογο; ^χΐΐ βγιχϊχν τή< Έθηκαν τ^ς ρρ 20. Ό Σ^λλογο; 'οοτάςει αχχ; τοϋ *«.>; ττ,ν 23
  Απριλίου, Ιίρτήν τού Άγίου Γεωργίοιι. Τα τής έ3ρττ*;5έκχ·
  νονίζει τό Διο'.κηΓΐκόν Συμβούλιον.
  Άρθρον 27. Εάν άμελήση δ Πρόί5ρ5ς καί δέν συγκαλέση
  τό Διοικητικόν Σημ53ύλϊον ή την Σ_>νίλευ.Γ'.ν κα:ά τάς έν τφ
  πχρότι όρ'"3μένας ή'χίρας, συνέρ-/ετ3(·. αϋτοϊΐΛαίως τό μ-ν Συμ¬
  βούλιον τ;,ν έζ;με'>ην Κυριακήν άπό τί;ν μχται οθεϊσαν κχί ζη-
  τοϋνται είιθ'ναιάζΐ τϊν ΙΙρόεϊρ3ν διά την τοιαύτην παραβίασιν
  τοϋ καταστατικόν.
  Αρθρον 28. Είδικός έσωτίρικΐς κανονισμός έκπονηθησόμε-
  νοθ ύτττο τί)ς Γενικάς Συνελεύσεως θέει κχ^ρίΐϊ] τ^ν τρίτον
  των έογαΐ λ» αοτής' -ΐτίτης 3ε υπό τίί Λυΐλΐτικοϋ Συνδουλίου
  κχταρτυθήΐίται έΐωΓΞ5ΐ*ος αύ:οϋ κανονσ;Αός καί είδικός τοιού¬
  τοί σκο~ΐοτί;ρ''ου ·'αί λοιχών ύτηοεσιών.
  Αρθρον 29. ΆταγορεύοντιχιεΊς τάς συνεδριάσεως αίκομματι-
  καί δΐ9;χ?νχι καί σι,ζητήσεις.
  "Αρθρ.. 30. Κια τηνήχέρχν τή; σΑίτ^ίίλής θέλει πϊρίσ-
  τχται ή δυνατόν δ έ/.ίστοτβ Σταθμάρχης τής χίορορυλαλής Μαλ-
  λών πρός τήρησιν τής τάξεως.
  Άρθρον 31. Ή άναθεώρισις καί τροποποίησιν τοϋ παρόν-
  τος καΐασςατικοθ έπιτρέτεται ε^ς τα/ΐτικήν γενικήν συνέλευσιν
  ταοίτ·' αν μελών, εγκαίρως καΓηίτησμίνη κ,αί μετ' αποφά¬
  σεως Λί)φ(»αίτ'·ς άπΐ τα */$ τουλάχιστον των μ.ελών.
  "Αρθρον 32 Δ'άλυσιςτοϋ Συλλόγου δ^ατχι ν' άποφασισθί)
  μόν»ν υπό τακτικής γενικής συνελεύσϊως των τακτικών μελών,
  γνωττοτΓθ'ομϊνου τ23 σκοπ^ΰ είς 'άλχ τα μέλη διά πρθϊλλήτείίς
  τοδ ΔιοΐΛ. :ικοϋ Σ^Λβ5υλου δε'κα (10) ημέρας πρό τής συοεδριά-
  ΐεως καί κατότιν ά.τΐίάσεως Χ/]φθΐίσης άπό τν ^ των τακτι¬
  κών μελών.
  Άρθρον 33. Διαλυομένου «0 Συλλόγου ή ύτζάρχουσΛ πε-
  ριαυσία αϋτ^ϋ διατ'.θΐ αι υπέρ κίΐνοφελ^ίίς εργου οριζομένου υπό
  τής Γενΐ5>^ς Συνελϊύ^εως.
  Άρθρ&ν 34. Τό -αρόν καταϊτατικόν συνεζητήθη "Ααί έψη-
  φ'σθη έν γεηλήτών μελών συνελεύσει.
  Ό Σύλλίγΐς έςΐυσιοϊοτεΐ τόν Πρόεδρον νά ενεργήση τα δέ-
  οντα πρός έ'γκρισιν.
  Έν Μ ■■λαις τί; 17 Απριλίου 1911.
  "Επίνται αί ϋτίογραφαί των μελών
  .,Η
  ΕΦΗΜγΤΡΓ' ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  183
  Άρθρον 6. Ό άν-τ-ρόεδρος αναπληροί τόν Πρόεδρον ά
  η κωλυόμενον
  αζοντα
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΧΗ ΕΠΙΤΡΑΠΗ
  "Έχουσα ϋ* όψει τΌ ΰτό χρονολογίαν 3}
  ιν 7. Ό Γεν. Γραμματεύς εκτελεί1 ϋ
  1908
  κην
  καί
  πατάν την γραρι-
  των υτογραϊομ-:
  τέως, ·*αί
  Οί ών γινε
  ιπλόταπ;ν βιβλίον
  δυνάμει ένταλμζ-
  ψήφισμα τής έν Κρήτη ΒουΛής των Έλλή^ων, τό ϋ- αριθ. 87 .-Γ.Γ.. „. ~ -_,—, 6,-.?1Ιι «,«75ιν την
  τής 21 Ό<τωίρίου έ. ί. τοιούτον τής Σ,ινελεύσεως, το οίρΰριν τάς άν*γκαίας άποδειςεις κράτει πρός τούτο ί 11 τοΰ Συντάγματος καί τό ά'ρΰρον 46 τίύ Άστυχ,ού Κωοικος, έσόδων καί έςόδων καί ένεργεί τάς πληρωμάς ττροτασει τού έιιί των Έσωτερικών Έπιτρόπο*·. — '"......—"' '~' Άποφασίζ&ι κχί δια-ϊάοδί: Αρθρον 1. Έγκρίνει τό συνημ,Αενον κατα3τατι?.:ν τού έν Καστέλλι·) Άποπορώνου ίδρυθέντες Συλλιγου υπό ι ι,ν έπωνυ- μιαν «.Άγιος Νικόλαος» καί έπιτρέπει τν ν ενεργεια - ;ών υπο τού Καταστατικοΰ τούτΐυ όριζομένων εργασιών. -, , , . , _ > »- >. Λ· » "*,-----—
  ".λ ί, ·/»,.-,, . .- . , <·,- ■ ·■ λογου ως λϊι ισολογισμόν, αεν ίυναται 3 ούτος να Αοατί1 » Αρθρον 2. υ 2.υλλογίς ο;εΐλει ν» υτοβαλ/η α. ετος ,Ρ ' , , - * ε,-, « >-·.<"* γ·*^ - , . ,Γ , ".„.'. ,Α - ^ £, υ 1-ναω π/.εον των δρ. 50, αμα συγκεντρωθίντος ίί ε; τον ισολογισμόν αυτού εις την Ανωτέραν Διεύθυνσιν ών Εσω- . , ■ . , - » "-« · <, » . τερικων. Άρθρον 3. Πασά τροπίποίησ ς τού Κατατταχι/.ςο τούτου δέον νά ϋποδάλληται πρότερον εις την αρμοδία* Ανω ί'ραν Δι¬ εύθυνσιν. Άρθρον 4. Ή παροΰσα έγκρισις δύναται ν'άνΛκλ/,/ϊ] έν πε- (.ιπτώσει παραδάσεως όρου τινός τοΰ έγκρινομενου Κα-.αατατικού ή τού παρόντος Διατάγματίς. Ό επί των Έσωτερικών Επίτροπος θέλει δημοσιε^- καί έκ τελέσει τό παρόν Διάταγμα "/ι ΟΙ) ου:ος Γρά-εζαν Κρήτης ή είς τό Κρητ Λόν Ταμιευ- ητο3 Συλλόγου. 'Αχών δέ ή κ.)λυ3;«νο; άνα- οίάσίως τού Σ^Αβουλίου. ό άνατΑ.ιό/.,υ ,·>-;■,=
  ρ γμ
  Εί Χανίοις τή 12 Δεκεμβριού 1911.
  Ή ΈκτελειΙτικη Έπιτροπΐι
  Γ. ΠΛΟΤΜΙ.ΗΣ
  Ν ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι.
  υ νόν
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
  ϊοΰ Σύλλογον Κα<ίτέλλου «δ "Αγ*Γς Νικόλαο».». Αρθρον 1. Σ^νισταται έν ιω χωρίφ Καστέλλω Ατο/ορώνου Σύλλογος σκοπόν έχων την ανέγερσιν ιερόν! νχου εν τω αύτω χωρ'ω καί την καταλλήλως άνακαίνισιν αύτοΰ Αρθρον 2. Τα άποτελούντα τόν Σύλλογον μέλη :·αΛρίνον- ται είς έπίτιμα έ'κτακτα κϊϊ τα<τικά. 'Ε-ίτιμα μ^ΛΤ) άνα- κηρύσσονται υπό τού Συμβονλίου τοϋ Συλλίγοο, οί ε.< ρετικάς έκδουλεύσεις δυνάμενοι είς τόν Σύλλογον ή είς τόν σ'.-;-όν αυ¬ τού νά προσφέρωσ' καί στεροΰνται ψήφου. Έν.τακτα μ^/>η έκλέ-
  γονται υπό τού Διοικητικοΰ Συμβουλίου οί θεωρούμ; ■-·. ότι δύ¬
  νανται νά προσφέρωσιν υπέρ τού σκοπού τού Σι:Λ/.;γου
  τουλάχιστον δρ. 2 καί στερούνται έπισης ψή?:υ. Τα τικά
  δύνανται νά ώτι πάντες οί κατ' αρχήν έγγραφησίμϊνοι ώ; τοιαΰτα
  καί οί δι' αποφάσεως τοΰ Συμδουλίου τζ αιτησει αύ:ώ< Ικλεχθη- σόμενοι ή* ττγ, προτάσει ενός των μελών τού Συμίουλυυ. Άρθρον 3. Τα μέλη υποχρεούνται να καταδάλ/,ω;ι κατά μήνα επί διπλοτΰπω άπ δειξει είς τόν Ταμιαν τοΰ Συλλογου συνδρομήν έκ λεπτών πεντήκοντα. -». Άρθρον 4. Ό Σύλλογος διοικείται υπό Συμβουλιον δίκαμε. λοΰς αποτελουμένου έκ τοΰ Προέδρΐυ, τοθ άντιπρ.; οου τού Γεν. Γραμματέως καί εξ Συμβούλων έχλεγο,λένων πάντων έκ των τακτικών μελών κατά τα κατωτέρω ίριζόμενα /αί διά δύο ϊτη. Τό Συμβούλιον δύναται νά προσλάβ;, λπ Είοΐιΐ.:ν Γραμ- ματέα οσάκις θεωρήση άναγλαίον τούτο. Άρθρον 5. Ό Ιΐρόεδρος έκπροσωΐτεϊ τόν Σύλλογον χαθ' 8λας αυτού τάς σχέσεις καί ενώπιον πάίης άρχής *αϊ παντός Δικαστήριον, τηρεϊ την σφραγίδα, έφορεύει ρφ' όλων έν γένει των ύποθέσεων τοΰ Συλλόγου, συγκαλεί "αυτόν είς συνείριας καί διευθύνει τάς συζητήσεις, άποσφραγίζει τα Ιγγραφα καί διευ- θΰνει την έν γένει άλληλογραφίαν, ύπογράφει πάντα τα εγγραφα, τα -ρακτικά των συνεδριών, τα διπλώματα καί πρός πληρωμήν έντάλματα, παραλαμδανει καί δίδει χρ^ΛτΛ καί πράγματβ, δύ' ναται δέ νά έξελέγχη τό ταμείον καί πάσαν εργασίαν τοΰ Ζυλλό- γον καί δίίει λόγον καΐά την πρώτην τακτικήν Συνέλευσιν των ! κ«τ« την Πρβ«5ρ«ίαν ' "------......' σο^ άνω-έρου των δρ. 5 εις την Γράττεζα ττ,ρ'.ον έπ'ο-,: *ατι τού πληρούται δι άΐτο πάσας τάς ύποχρεώσϊΐς αύτ:ϋ. "Αρθρ:ν^ 9. Το Διοικη «κόν Συμβουλιον άποφασίζίΐ περί ό).Μ - , έν γένει των ύιτοθετεων τοΰ Συ/>λόγου.
  1 Άρθρον 10. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ίχ=ι τό κ3ρος ν' λγ.:-
  . φασίζτ, πε,;! -άΐης έκτ^Λτου Βαπάνης Οίωρο^μΙνης άναγκΐΐας
  1 έκ τοΰ πϊΐού τςΰ Συ'Οίγδυ.
  ί "Αρθρον 11. Τό Συμβούλιον λογίζεται 1ν άπαρτία δταν π«ρι-
  σταν-αι ές τουλάχιστον έκ των με<ών α!ιτο3. "Αρ^ρ-.ν 12, Δύναται δϊνάέκλεχθ^ καί έπίτιμος Πρόείρ-ς τοϋ Δ'.οι/.ητικ5·3"Συμδουλίου λαμίίνομβνος έκ των άνδρών έκε.- νων οΐτινες ώς έκ τής έςόχθΛ θέτεώς των εγγυώνται την προα- γωγήν των έρ/ασιών τοθ Συλλόγου. "Αρθρον 13. Τα τακτιχ,ά μέλη σ^γΛαλο3νται είς γε'.κήν Συνέλευσιν τακτικώς μέν ά'πα; τού Ιτους κατά μ^ν» Ίανουα- ρι;ν, ίκτάκι·ο>ς δ' όταν παραστή πρ:ς τουτο άνά^κ/). >
  Άρθρον 11. Ή Συνέλευσις λογίζετβι έν άταρ: α 3τα» καρί-
  στανται τουλάχιστον ίό έκ των τακτικών μελών, ε/περιπ.ιόσ^ι
  δέ ματαιώτεως τής συνεϊρίας έλειψει άπαρΐιας ή Συ'νέ/.ευσις
  καλείται έκ τοΰ νέ;υ έντος 8 ημερών όποτε θιωρει-αι έν απαρ-
  τία οίοσδήποτί καί άν είναι ό αριθμος των ζαρίντο,' μελών.
  Κατά τή* --ρ ότην τακτικήν Συνέλευσιν"
  1) Άναγινώσκεται ή λογοίοσια τού αυικητι/οΰ ^υμίουλι:υ
  ώς κϊί ή Ικθεσ ς τής 'Κςελεγχτκής Έπιτροπίΐας αχ-.χ το λής^ν
  ϊτος.
  κατά την
  το συμ¬
  3) ΈΑλίγί/ΐαι τρια αναπληρω,Αχτικά μ:Λη άΊι/
  τάξ ν τής έ/ΐλ-'γής αυτών καλοΰνται πρός άναπλήρ ,
  νόντων ή παραιτηθέντων.
  4) Άποφαίνϊται ή Συνέλευσις πΐρί των τυχόν
  προτάσεων καί έν γένει περί πάσης υποθέσεως
  φέρον τού Συλλόγου.
  Τα άντικείμινα των εργασιών των έκτάκτων Συνίλεΰσεων όρί
  ζοντα. υπό τού Διοικητκού Συμβουλίου λαμβανομένων ϋπ' ίίψϊ·.
  των προκαλούντων αύτούς λό^ων ή αχΙ των παρ,υτιαζομένων
  άναγλών
  Άρθρον 15. Αί άτΐοφάσεις των Συνελεϋσεων λαμίάνο/ται
  ά πλειοψηφίαν διά φανερά; ψηφοφορίας, πλήν των άντικειμέ-
  κατα
  νων ά'τινα άφορύσιν είς προΐω^ικά ζητήματα έφ' ών ή ψηροφορία
  έ«εργεΐται μυσ;ική. Ή έκλογή τοΰ Διοικητικόν Συ^βαυλιου ώς
  καί τής έςελ=γκτι*ής έχιτρο-ή; συντελείτα-. έπίση; οιά μυττική";
  ψηφοφορίας έν περιπτώσει Ίσοψηφίας έπανολαμδάνεται.
  Άρθρον 16. Τα τα*τικά μέλη μετέχουσι των συνεϊριών είς
  των έν αύταϊς συζητήτεων καί Ιχουσι δΐΑαίωμ ψήφου.
  Άρΰρον 17. 115/ μέλο, άρνο,ιμϊνον νά καϊαίάλγ; την συν¬
  δρομήν τού διαγράφεται έ* τοΰ μητρύ";υ τώ; μελών άπίραϊει τού
  διοικητικοϋ συμβουλιον.
  Άρθρον 18. Τό διοικητικόν
  εκ το3 μητρώου των μελι
  δύν^ναι νά
  αντιστρΛ-

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ι ι
  11
  τευόμεν:ς τα συμφέροντα τοϋ Συλλόγου ή μή συμμορφοΰμενος
  πρός τας άχοφασεις αυτού.
  Άρθρον 19. Οί πόροιτοϋ Ιυλόγΐυ άζοτελοϋντα 1) έκ τής
  έγραφής των τακτι-/.ών μελών ήτις άρχεται είς δραχ. 1 εκάστη,
  2) έκ των συνδρομών αυτών, 3) εύεργετημάτων, δωρεών καί
  σ-ινδρομών, 4) ικ βοηθ^μάτων τής Κυβερνήσεως, κληροΒοτημί-
  τον, έρνΐνοιν καί συνΒρομών των διαφόρων Ένορια/.ών Έττιτρθ·
  •^ειών, Δήμων καί σω,.*α:είων, καί 5) έκλαχ-.ίου καί τον κα:α
  τάς εορτάς τούΣυλλόγοϋ ε'ισπρ*ς-:ων.
  Άρδρον 20. Το διοικητικόν συαβο^ ',ιον άνχχηρύτσ-ι μεγάλοος
  ε!ιεργέτ=ς τούς προσφέροντας τό Συλλογω χρηματικήν δωρείν
  έ* δρχχ. 20Ί, εόεργέτας τοϋς -ρσ^ίροντας το ποσόν των &ρρ%.
  50, ίωρητάς τούς προσφέροντας τό ποσ'ϊιν των δραχ. 20, συν¬
  δρομητάς δέ πάντας τοΰς προσφέροντας ποτ:ν μέχρι των δραχ.
  20 των οποίων τα όνόματα Οά ίη^οτιϊύω'ται ί'ις μίαν τώ» εγχω¬
  ρίων εφημερίδων. Οταύτως άνακηρύτονται ,^εγάοι εόεργέται
  καί δωρτ,ΐαί οί χωρηγοϊίντες υλικάς δόσίΐς άςιας κατα την άνω-
  τέ-ω κλίμακα
  "Έρθρ:ν 21. Έχέτειος έπρΐή τού Συλλόγου ορίζεται ή έορτή
  τού Άγιου Νικολαου 6 Δεκεμβριού, ίπέτειος τού άνεγειρο',χενου
  ίεροΰ ναού" τα τής εορτής κανονιζει τό Διοικητικόν συμβούλιον
  έι ε'ιίικοϋπρονράμματος.
  Άρθρίν 22. Είς τα με'λη τού Σ^λλόγου χωρηγεΐται δί-
  πλ'ομα πιστοποιούν -ήν Ίδιότητά των.
  "Αρθρον 23. Ό Σύλογος έ"χη σφραγΐδα κυκλωει3ί), φέ-
  ρςυσαν γύρωθεν μέν τάς λέςεις «Σόλλογος υπέρ ανεγέρσεως
  ναού έν Κασΐέλλω Άποκορώ'ο>» έν δέ τω μέσω τάς λέξεις «ό
  "Αγιος Ν'.κόλ,αος».
  Άρθρον 2'». Το παρον /,α:αττατ<ΐ5ν δύναται νά τροποποι- ηθ/) δι ά/τοφάτϊ'ος τί)ς συνίΛεύσεως των μελών, καταρτιζομίνης γ.χτχ το ά'ρθρον 14 καί άπορασιζούσης κα:ά πΜΐοψηφίαν των */3 των παροντων μελών. Άρθρον 25 Το διοικητικόν συσό ύλιον ΰττοχρεοϋται νά 6~ο- ίαλλη κατ ετος εις την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Εξωτερικών τον ισολογισμόν τοϋ Συλλό;ου πρός έγκρισιν. Αρδρον 2ό. Δια/υομένου τοϋ Συλλάγου ή έκαθαριζο,Αένη υπο τού τελευταιου Διοικητικού Ζυμβουλίου περιουσίαι τού, πα- ρα:οθί)σεται τί) 'ϋνορ'ακτ} Επιτροπε'α ΚαστεΛλου Άρθρον 27. Γο .ϊ.υμ6ου/Μον τού ^υλλό^ου διά τα δύο πρώ:α Ιτη έςελέγη ώς εξής, 11ρ;ε3ρος ό Ανδρέας Ι. Δασχαάκης, άντικρόϊδρος ό ΝίκθΑα^ς Μ. Ρωμ.χ/ΐα'ς, Γεν. ΓρχΑμιτεύς ό Κωντταντεϊος Β. Νι θΛΐδ^/.ης, Ταμ άς δ Σταύρος ίερέος Όρ- φανουίακης, σύμβουλον·. Ν ΛΟΛαος Γ. Λΐσ'.αΛακης, Ευάγγελος Φωτακης, 1Λϊώρ. Μ. Αναγνωττάκης, 'Δναγνώτιης 1-Όοουσά- κης, Ανδρέας Β. Αναγνωστάκης κα Δημή. Στ. Φαραντάκσς. Άρθοον 28. Οί ύπογράφοντες το παρόν κίταΐτατικόν θεω- ρίύνται αΰτβδ.καίως ίδρυταί *αί μέλη τοό Συλλόγου. » Έν Καστέλλω τή 4 Δε·/.6>ίρίου 1911.
  ("Επΐνται αί ύΐΐογραφαί των μελών)
  Άο'.Ο Π^ωτ. 5 7
  » Διεκ-. 22
  'ΙΙ
  Χανίων
  Ώ;
  ώνχς
  πλτ,ροιρύχύχ πολλ ί των π.λ'.τ'ον περί τα
  ς ί1χ·,ζ(.ι^νχς ε:σέβ/ονται είς ξένους έλαι-
  δ
  ς ρηγ γ
  κχί ρχβδίζουτ. τχ έλχ όο'ίν-ι'ρα,, οτω; ουλλ£ξ'θ(τ: τον ύπ'
  αυτόν ένχτ3ΐ/.;ίνχντχ έλχιό/.χρπον, οΰτ'.ο δέ γίνοντχι πρό-
  ξίν/ΐ ζην.ίών ού αί'.Λίώ' είς τκ έλχιόδενδρχ των οποίων
  πολλούς θρχύουτι κλά^υς πρός συλλογήν όλ-'γου Ιλαι-
  5υ ι-
  οκ,χρτου, δ^ερ
  Έτε δή 5ΛΤος τούτου ^ολλχ/.'.ς χ%%ίιοότι χώρ
  πλοκχί μετχξΰ των σΛλεγόντιον τχ ανωτέρω άπομς<.ζεύ μχτα. Διά ταΰτχ "Αποφασίζομεν ι Ά~χγορεν)θ(Α:ν είς ττχντχ ττολίίην νχ ί'.ιίτ/τ,τχ: είί ί ξένον έλα,ιώνχ πρός σΑλογον άτο1αxζ6^1Λxτων ελαιόκαρ¬ πόν (άτολήδ.χ), άν μή ~ροηγ;υ'ΐένως )αβϊ) τ))ν πρός του¬ το ά^ιαν τοθ ϊδ·.0 4τήτου. Ή αϊδ'.ια χίίτη Οά δίόετχι έγ- | γράφ.ι>ς η ττροφορικώς ένώτιον τοϋ οίχείου άγροφυλχκος.
  Οί παραβάται τ?,ς πχοουσης Ηχ τιμωρώνται ουμωνως
  ; πρός τάς διχτάξεις τοϋ αρθρου 697 -τοΰ 11ο νικοΰ Νόμου
  ] ή δέ τήρησΐς αυτής η,ή ίσχϋ; αργΕτα,ι άπο τής κα,τα-
  ' γωρήσεω; της είς τ/)ν 'ϋίπίσημ,-ν Έ^^μερίδχ άνχ ίθεται
  ε·ς τχ δ/;μοτ:κ,χ κχί άττυνομ,ικά, οργανχ γ.χ την χγροφυ-
  ! λακ,ήν
  ι Ό Νομάρχης Χχν'ων
  ! Ά Ναϊ. ζαδέ Ό Γραμματεύς
  ' Π. Δ. Πολυχρονίδης
  3 ν; «■ ϊ ■ *"' ϊ <··