91361

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/2/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '-ί' *
  * Τ
  ΒΛΉΛΒΙΟ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έ
  ^ 8 Φεβρουάριον 1912 — Αριθ. 9
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Πρακτικών δημοσίας συνεδριάσεως τής Επαναστατικήν Συνε¬
  λεύσεως των Κρητών τής 20 Ίανουαρ.'ου 1912.
  _υνεδρίασις 8η
  Προεδρεία'ΑΝΤΩΝΓΟΤ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  Ο κ. Σγουρός καταθέτει καί άνα~τύιτσει πρότασιν Ιχο,ιταν
  ώς εξής:
  Ψήφισμα. Ή Επαναστάτας Συνέλευσις τί/ Κρητών
  Ψηφίζει:
  Ιον) Όπως ή Προσωρινή Έπαναστατική Κυβέρνησις τίθη-
  σιν επί απάντων των εγγράφων της την έπικεφαλίϊα αΒασίλϊΐον
  τής "Ελλάδος Προσωρινή Έπαναττατική Κυβέρνησις»
  2ον) Όπως προσκαλέϊη πχντα ύπάλληλον μή όμόσαν;α τϊν
  δρκον τοθ ΕλληνικοΟ Συντάγματος νά όμόσϊ] τούτον καί νά
  άπομακρύν^ τί)ς υπηρεσίας πάντα άρνβύμενον νά :ώτη τόν δρ-
  κον τοθτον.
  3ον) Όπως ά'μα τ?) άναλήψει των καθηκόντών της ύψώτ}]
  την "Ελληνικήν Σημαίαν έν τοίς σημείοις Φιρκά τής πόλεως
  Χανίων καί Κόυλε Ηρακλείου.
  Άνατίθησιδ' είς την φιλοπατρίαν τού Κρητικού λαοο καίτης
  «νόιΐ'λου δημοσίας δυνάμεως την φρούρησιν ταύτης.
  Το0 ψηφίσματος τούτου τό πρώτον ά'ρθρον εγένετο όμίφώνως
  δεκτόν υπο τής Συνελεύσεως μέ την παρατήρησιν ότι τουτο δέν
  δύναται νά αποτελέση ίδιον ψήφισμ* διότι ά?5ρ2 καθήΑον τής
  Κυβερνήσεως έξυπακουάμενον έξ αΰτοί τοΰ διορισμοθ της.
  £!&£*,< Ό Πρόείρος Οί Γραμματεϊς ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛ1ΔΑΚΗΣ Ν. Μαλιντρέιος Μ. Βολουδάκης Ότι άκριίές Άπέσπαμα. Έν Χανίοις τί) 25 Ίανουαρίου 1912. 1 „.* 4, ' Ό Γραμματεύς Μ. Βολουδάκης Αριθ. Διατάγ. 7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΑΓ Μ Α Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Έχουσα ύπ' δ>ν τό άπό 30 Σεπτεμβρίου 1908 ψήφισμα τής
  έν Κρήτη Βουλής των 'Ελλήνων, τό αρθρον 1 3 τού ύπ' αριθ.
  93 τού 1911 ψηφίσματος τής έν Κρήτη Συνίλεύσεως των Ελ-
  λήνωνκαί τάύπ' αριθ. 4 τής 14 Ίανουαρίου κ*1 5 τής 20
  Ίανο^α13ίοϋ 1912 ψηφίσμαΐα τ/]ς Έπαναστατικής Συνελευίεως
  προιάσει τοϋ έτί τής Δικαιοσύνης Ανωτ. Διευθυντού1,
  ΑποφαόΐΊζει καί διατάο*Λε»
  "Αρθρον 1. Η Ι) τ!) τελευταία παραγράφω το3 έδαφίοι» 6
  το3 άρθρου 147 τής Πολ. Δικονομίας, ώς ε"χε'ι άντικατασταβ^)
  διά τού ΰπ' αριθ. 4 τής 11 Ίανουαρίου 1912 Διατάγματος τ*]ς
  Έκτελεσΐΐν.ής Έπιτροχής, περικοπή «Καί προσέτι, άν δ έκτος
  » τής Κρήτης διατριδων ήμεϊατ.ός κατά την τελευταίαν πρό τΐ)ς
  » ένεργουμένηΐ κοινοποιήσεως δεΛαζενταετίαν είχεν έν Κρήτη
  ».......ι> άντι*αθίσϊαται, διατυπωμένη σαφέστερον, ού'τως.
  € Καί προσέτι, άν ό έκτ:ς τής Κρήτης δια:ρί»ων ήμεδαπός έντός
  »ιής τελευταίας πρό τής ένεργουμένης κοινοποιήσεως δβκα*·ν-
  »ταε:ίας έ'τχεν έν Κρήτη..........»
  Άρθρον 2. Έν τέλει τής αυτής παραγράφοι» κϊΙ μΐτά τ«ς
  φράσεις «. ..,.....τό διχόγραφον τίΐχολολλάΓΛ'. εί; την θιί-
  »ραν τού Ειρηνίδικείου τούτου» προσΐίθενται τα εξής:
  «Άλλ' εάν ό ήμεδαπός δέν 2σχ»ν έν Κοήτη εντός τί)ς ώς
  άνω 3ελαπενταετίας λχ:οικίαν ή διαμονήν ή άν ουδέποτε ϊσχεν
  έν Κρήτιο τοιαότην, τότε περίληψις τοϋ δΐλογράφου καταχω-
  ρίζεται εν τινι έγχωρίω εφημερίδι».
  Το παρόν Διάταγμα Ίσχύει μετά πέντε ημέρας άπό τί)ς έπο»
  μ?νης τ^ς έν τή Έπισήμω Έφημΐρίϊι καταχωρίσεώς τοι».
  Παραγγέλλίται ή 3ημοτίευπς τοβ παρόντος, λαταχωριζομένοι»
  έν τή Έπ.σΓ,μω Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως. *
  Χανιά τί) 7 Φεβρουαρίου 1912
  Ή ίίοοΰωοινη 'ίΐηαναστατικη Κυβέρνησις
  Γ. 1ΙΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Άριθμ. Διατάγ. 3 ι * « *■ & "
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  ο πμοζ-ΡΐΝα εηλμιστατικη κπ,εριηϊίσ
  "Εχουσα ϋη' δψει τό άχό 30 Σ)βρίου 1908 ψήφχσμα
  της έν Κρήττ) Βουλης των Έλλήνων τα άπό 14 κχί 20
  Ίχνουαρίου έ. Ιτους τοιαϋτα τής Έπαναστατικίίς Συνε-
  >εύσεως, τό άρθρον 4 τοϋΰπ' αριθ 691 νόμου, τό άρθρον
  28 τοΰ ύττ' άρ.θ. 485 νόιιου κχ'ι τό άρθρον 135 τού αύ-
  τοϋ νόμον, τα ύτ'άριθ'1 99, 135, 146, κχί 226 τοϋ
  1911 Διατχγμχτ* ιτροτάσει τοϋ Ανωτ·. Διευθυντού ί
  ίΐαιδει'ας
  'Δποάα<Ιίζε» καί Κχνονίζει την μηνιαίαν μισθοδοο-ί*ν :!
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Αγ
  η,
  Μ·ο;- Ά:
  Αγ. Β
  . 120,
  άφ
  ύποδΐδ)λου,
  η: ϊ έλαβεν
  1) Τοϋ Μιχ. Ί Παπαδάκη Δ)ντοϋ τ,} ϊι
  νι Άν. Δοριοτικοϋ σχολ.ίο; είς 3ρχχ. 1 ΊΟ, χρ
  υπηρεσίαν λχτχ τό τρέχον δ ευΟ,ν:ού τοΐ έν Αιι<:ν: Σητείας Ανωτ. Δηαοτ. σχολςίου είς δρ. 1 ΊΟ, άο' η; άνέλαβίν ^τίηρεσίχν κχτχ τί τρίχο' σχο?ν.όν Ιτος 3 χπο ΒΑΣΙΥΕΙΟΝ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ίί Πί'Ο^ΩΡϊΐί'ί ΒΠ4ΝΑί;ΓΑΤΙΚΗ ΚΥΒδΡίίδΣΙΣ "Ενουσχ ύπ' ψει τό υπό χρονολογίαν 14 Ίχνουαρίου 1912 ψήφισμ,α τής Επαναΐτ. των Κρητών Σ^νε/^εύσεως καί τό ά'ρ- θρο; 3 :3^9· θ'. τοο ϋ~' άρ.Ο. 413 Νόμ.υ, :-ροτ«σβι τοΰ επί τώ; Οΐλονο,ιικών Ανιοτέρου Διευθυνιοΰ- Ά^ο^'ΐόίζΈΐ χα οιατάίίιϊη Έ-ιτρε'πει την άτελή εισαγωγήν -;ν Ηρακλείω υπο τοθ Γεωργί..» Α-.στολϊκ») μιας άλευρ;μ.ηχανί)ς ίίϋβίΐΙ» μεθ' ενός χωνί υ, ςν;; μαγνήτΐιι, έ/ος κ;σ/.ίν:υ, ενός κυλίνδροΐ) καί Ε·.; τϊν αυτόν επί των Ο'.κονο ιικ'ον Ανωτ. Διευθυντήν άνα- τίθεται ή δημοσειυ:; καί έκτέλεΐις τοΰ παρόντος Διατάγματος. Έν Χανίοις τί) 26 Ίανουαριου 1912. Ή "ροό<ορ. Έπαναιίτατικη Κν&έρνηό.ς Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ 6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 41ΑΤΑ Γ Μ λ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕιΤΑΝΑΣΤΛΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ό-' οψ., το ά ι-ο 30 Σί--εμ.5ρί3θ 1908 τής έν Κρήτ/; Βουλ^ς των Έλλή;ων χαί τα υπ' αριθ. 4 τι)ς Ό Ανωτέρας ««ευθυντης τής ίίχ δε'ίας Ο.Οει οο-«Τ!εύτ ι 14 ''«3ϋαρ»υ' 1912 καί 5 τής Ν) Ία^υαρίου 1912 ψη?(- ' σματα τής ϋπαναστχτ.κής ώυνεΛευσεως και το αρΰρον 1*1) τοο 'ϋργαησμοϋ των Δικαττηρίων προτάσίί τού Ανωτ. ΔιευθυντοΕ ιής Δικαιοσύνης, 'Λποφαϋίζει κατ διατάίίο^ει Δ'.ϊρίζει τ3ν Έγέτψ Ιωάν. Σχου;αΓο·ον προσωρινόν άνχ- πληρω:ήν Τ5ΰ άχου-ιάζοντος ,ί.έλ3ος τοΰ Συμδ3υλίοιι τής Δι¬ καιοσύνης Μαριου Δηαητρακάκη μέχ-ι τής έπανίϊβυ τού. Εις τ'ο; Ανωτ. Διευθυντήν τής Δ·.'.ΐ;37ύν/;ς άνατίθεται ή δη;Λ3Τ!£ϋσ ς ·ζ.α!. εκτέλεσις τοΰ παρόντος ,* Χ*νία χτι 1 Φεβρουαρίου 1912. Ή π*>ο(ίωρινη Έ^αναο'τητιΚΐΐ
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΛΙΙΣ
  Ι ΗΣΪΧΑΚΙΙΣ
  Ν. ΓΙΛΜΑΛλΚΗΣ
  χχί έκτςλέσει τό παρόν Δ'.χτχγ|/.α
  Έν Χανίοις τή 31 'ίχνουχρίου Ί 9 ί 2
  ΊΙ Προθωρινη Έπαναο'τατικίι
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΛΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Άρ.Ο. Διατάγ. 5
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η
  χ ΰ,τ'δψ;·. το οτε; χί3ν:λ5γίχ. Ιί Ίανίυϊοίίΐι 1912
  ψήφισμα τί)ς Επαναστατικήν τώ; Κρητΐον Συνελεύάίως χαί τό
  άρθρ. 3 έδάφ. 6'. τοδ ύ-'αριθ. ί·3 Ν^μο^, π,ίϊτίϊει τίί. ΐτι ΆοιΟ. Διχτάγα.
  των Οικονομαων Άνωτέοοι» Διευθυντού ! ■-----!-------------^~
  ♦Απαφασίζει κ ίί διατάσει:
  Έπιτρίπει την ίτελτ] εί«γωγ(;ν ΐν Χανίοις 5πό τοΰ Δημ. }
  Βενάλη οδοντοϊατρός έ/:,- Μο.ϊρ Β;νζίν(]ς μ::'χ τώ; ς'αρτη- ,
  Η
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  οδόντων.
  Είς τόν αότον έκί τω
  άνατίίεται ή δημοΐ.ευτ'.; καί ϊ
  'Α'ώ £?:ν Δ·.ευΟ^ντ/^ν
  Τ33 πΐρό;:3ς Δ'ατάγ-
  ς τή 31 Ία;;υα,3 ου 1312.
  ΊΙ ΙΙοοιίωοινΐι *Ετ;αν. Κνδέονηιίις
  Ι. 1ΙΣΪΧΑΚΙΙΣ
  Γ Ι'ΛΟΤΜΙΛΙΙΣ
  - ' Ν ΠΑΜΑΛΛΚΪ2
  ύ- όψει τό άπό 30 Σεττεμβρίου 1908 ψήφισμα τί)ς
  | ΐν Κρήτη Βίυλής τό) Έ/.λήνων τχ άτο 14 χχί 20 Ίανουα-
  " ρίου 19)2 τ3·.αο;α τί)ς Έ^ανα7.-α:ί<·.ής Συ;ελϊύτεως, το αρ- } θ.3 5-^17 τ;) ύτ ά.ιθ. 93 έ. ε. Δ·.-/.τάγματ,ς, τϊ> Ί-. αριθ. 146
  ι τής 5 Σί-ϊτ.μ5ρί3υ 1009 ΔιάταγΛϊ καί την ύπ'άρΐθ. η*[α% τ5|ς
  . 22 Δί/.:μ5ρί:ο 1911 είσηγ?;τικί;ν έκθεσιν το·3 Γεν. 'βπιθίωρητου
  τής ΙΙχιδείχς ζροτάτίΐ τού Άν,οτ. Διευθυντού τή*ς Παιδείας,
  Άποφασίζει καί
  Πρίάγει το διτάςιον δημ. βχοϊ·.3> Τουρλωτής Σητείας
  ί είς ανώτερον τ3ΐού:3ν χαί ά;α-ίθ/]τ·.-ρ3ίωρι νώς την διεύθυνσιν
  Ι αότοό εις τόν έ; αύτώ τ::ι.χ. Βον 2ημ33ιδάσχαλον Γεώργ. Οΐ-
  ά επί μην. έπιμισθιωδρ. 5.
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΡΡΡΝΗΣΓΩΣ
  Ο Ανβηερος Διευθυντη; τής ΓΙαιϊείχς 0&« δηα:Τϊύσ:ι ί) Μίαν πριονιτπκήν μηχανήν 2) Μίαν πλανιστικίν μηνανήν
  καί εκτελέση « πζρον μ€τ^ _-)ν 6|χρ—μάτων τη?; 3) Πριόνια β!; ταινία; δι«?:ρο«
  Εν Χανίοις τή 31 Ιανοαρίβϋ 1912. πλίτ:.;. /,) Δέκα ^ίντε δ«χ?5ρ«ς τροχοΰ; έ* σφυρίγδαις. 5)
  Η Πθθόωοινη Ε~ανα<ίτ, Κυβε' ν»<Ιιο 200 τ,5.-άκα ναλύίίινα, καί 6) Έν υιτ,γάνπκα ίώ πλαν?ά- Ν ΓΙΑΜΛΛΑΚΙΣ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^ Ι. ΗΪΥΧΜΠΣ Άριθμ. Δί«τ«γμ. 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ι Α Τ Α Γ IV! Α Η ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΠΑΜΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒ^ΡΝΗ^Σ "Εχουσα &-'δψιν τό «-ό 30 Σ-:-τεμβρί:υ 1908 ψ^ιτ^α τής έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνων τα «-ο ί4 να! 20 Ία- νουαρίου έ. Ιτους τοιαύτη τής Έ-ϊνασ:ατι·Λής Συνελεύσεως καί το αρθρον 8 τού ύ ς' αριθ. 10*2 τί., 1911 Διατάγμα·ος, προ- τάσει τοΰ άνωτέρου Διευθύνη τής Ποίΐϊείας. Ίδρύει έν Ν=ρο".ούρ;υ Κκΐωνίχς έν ί:ΐϊ ο--ον ςημ;:·.-;^ σχολείον αρρενων ν.ζΐ Ον;)έον. Ό Άνώτερος Δι;υθυν-ί;ς τί|ί Παιϊείχ; ΟΓλει ΒηιΑΐσ.εύσ:1. καί ϋιτελέσει τό παραν Διάταγμα Έν Χανίοις τί) ?1 Ίοινοναρ'ίϋ 1915. ν. γιαμαλακησ γ πλουμιδη^ ι. ησγχακησ Αριθ. Διοιτάγ. 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ; Α Γ ?Λ α * Έχοασα ύπ' όψει το ατ.Ό 30 Σιο,ςί-.υ 1,ίΟ8 ψήφυ,.» τή: έν Κρήτη ΒοΛής των Ελλήνων, τα ά*; !4 ·αϊ 20 Ίανυ- αρίοι» 1912 τβι«ΰτα -ή; Έ·ταν;:τατίΛί;ς Συ ^λεϋΐίω; /ιϊ: τό αρθρρν 68 τοθ ϋπ' έριθ. 737 Νόμ^ προτάϊει τ2δ Άν. Διε,ι- βυντβδ τϊ)ς Παιδείας Άποφαβίζει καί διατχασ.ι ΈΐΓΐτρέπει ττ,ν 4λ τοΰ Δη-οϊίίυ Ταμ-ίου ζττόληψιν όλ; κλήρου τίς μιαθοϊοϊίσς ύ^έρ τοϋ Λ) τ.3 τ;3 έι λό .αί ίχ. Γ» - - ■ -ί* ι ι χριστιανικόν! δημ. οχολεί υ Μ ι. Κω·:ταντα;-; Ια το άπό 8 'Οκτΐίθρίοϋ 1911 μ?/.?·- 8 Ίαν5^ρ ου 19 Γ2 χρονικόν 3;άσττ;μα, Λβ'ί1 ότι ά-.ο.ισίΐτεν ί>
  γφ βϊ6«νείας νομίμως ίίΐϊτϊποιηθίΐίης.
  Ό Άν. Διευθοντή; τή; Πχιϊή/ςθέ ί! ό
  τελέσ«[ το ιταρόν Διάταγυι?.
  Έν Χανίοις τϊ) 26 Ι»«*ίΙ>« 1912
  Ή Οοοόωοινίι Έτ:ινα<ίτατιΚίΐ Ν ΓΐνΜΛΛΚΐ Γ. ΠΛΟΤ'ίίΙΔΗΣ Ι ΗΣΤΧΑΚΊ2 φρ ρ φργ ) υ-άκα;/αλύίϊινα, καί 6) Έν μηχάνημα ίιά πλαν'ά- ;'7>ν νταμκλάΪΜ·; των θυρών.
  Εις τ":ν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Ανωτ. Διευθυντήν άνα-
  Οίτα'. ίΓ,μοσίευσίς /.αί έκ:ε'λεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Χνια τή 31 Ίανίυαρίου 1912.
  'ΙΙ Ηοοο*. Έπαναΰταττκη
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Αριθμ. Διχτάγ. 6
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΛΙΑΤΑΓΜΑ
  Ε ΠΡ0Σ3Ρ1Κ3 Ε3Α1Α3ΤΑΤΙΚ1 Κ?3ΕΡΡ^
  "Εχουσα ύπ'δψί·. τό υπό χο-,νολογίαν 14 'Γαν;υϊρί5^ 1912
  ψήειισμα τής'Επανασίατιιιϊ}; Συνελεύσε,·ος κ«ίτό ά'ρθρ:ν'■< Ιϊάρ. β'. τοΰ ύπ' αριθ. 413 Νίμου τρίτάσει τυΰ επί των Ο'.κίοα.·.- κών Ανωτ. Διευθι,ντοΟ, •Αποφα<*ί(ει κα» διατά^α'ει Έχιτρίπει την άζελ ·; ε'υαγογί;; έν Ηρχ*.λείφ υπό τοθ Γ. Μ· Κοζνράχη των βςή; ε'ιδών : Αρθ. Δ·ατάγ. 6 ' *'' „. * Χ*>,
  ΒΑΣΐΛΕίΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΓΤ ·ΟΣα?ΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒ5ΡΝΗΣΙ
  Έχ^ϋτζ ό-: ό'ψϊί τό ϋ-ΐ χρίνολογίαν 14 Ία»ουαρ·.ο^ 191 "2
  ώ/)ίΐτμα τής Ί'ιΐΓανα;τατ'-/.ιίς Συνελίύσεα; τα ύ~' αριθ. 1ί8/7ί
  ;3;/71, Τϊο 1909 '■";,„, «»7π9 *»ί"νι« «3191; ^υϊρ1^, "^
  '^-ιμελτ 'ίθ τ:ύ Μ:υσε ου Ρ*;ύ.χν(]ί, τό χρβριν «'? τοΰ ϋ~' αριθ.
  93 π.;, ψη^ίσμα;!,- τής Σ-ΐνελεΰσεως των Έλλήνων έν Κρήτη
  ν.Λ τ; ά:0ρ3; 36 νού ΰ-' ά:'.Ο. 737 νό,λθυ, πρίτάσει των επί
  τό; Οίκον3μ·.*ιϊ>; καί τή; Παιϊϊίας Ανωτ. Διευθυντών, στηρι-
  ζ:μίνη ε'ς την 6~' αριθ. 4567 τοθ 1911 γνωμίδότησιν τί)ς
  Δ ευθόνσ:-ι)ς τώ; Λ/ιμίΐ'.ίο; "Εργων καί τί) ομοφώνω ά,τοφάϊ»:
  τ/5; 11ρ33·ωρ. Ε-α/α^ττιτκτ;; Κυβερνήσεως ύπ' αριθ. 10έ. Ι.
  ιίίζβι κα δτατάσαεκ '·" ^ ·'·**
  ;αι '.τΛ τίύ ε'.ϊιχού προύτολογισμού των ίςόδων τής
  '.ινωτ. Διευθύνσ-:ως τής Παιίεί»; τή; χρήσεως 1911, ίκτακτος
  πίττωσι; ίκϊρ. χιλί«ν έςακοσίων πεντήκοντα (1650) καί υπό
  ϊίΐίν Κεφάλαυν καί αρθρον αϊιι την στερέωτ·.ν τή; άρχαία;.,
  ΙΙίλασγική; γ«^^ρ2ς έν :ω χειμάρρω Έλευθέρνης».
  Είς τοίις α!ιτ:ϋς επί τής ΙΙαιδίία; Ααί των Οικονομικαί 'Αν**}*ν
  Λ'.ευθυντάς ά;ατ.θ3:αι ή ί^μ,ΐΐιενσι; καί εκτέλεσις τοϋ παρίν·* *κ
  τος Δία:άγματ;ς όπερ ύ^βληθήσεται πρός κΰρωσΐν είς τό νομβ-, ·«
  τθ-:τι·/.3ν σώμα, ά'μϊ συνερχόμενον. ^ ,»,
  Έν Χανίοις τή 31 Ίανουαρίου 1912.
  Ή ίϊοού. Έπαναΰ'.ατικη Κυβέον
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΐ:
  Ν. ΓΙΛΜΑΛΑΚΙΣ
  Ι. ΗΣΓΧΑΚΙΠ:
  ';ί ΙΙοοίίωοινΗ *Ι5ηιινα(ΙταΐϊκΗ Κν βέονηιίις
  "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΤΓις ίν τώ ντ' άιιθ 8 τή'; 26 Ιανουα^ίου 1312 πρακτικφ
  " Ίσεί'ος τής ηοοΐωοινης ΕηαναστατικΛς ΚυβερνΛΟειος
  Ή Κυβέρνησις
  Λαβούσα ύ-' δψίΐ τλν πρότασιν ταύτην τοϋ ΐπί τή"; Παιϊείας -'
  Ανωτ. Διευθυντού, τα 6π' αριθ- «/„ »»/- τοΰ 1909·»^.
  «7)119 καίϊί7/}«τ;3 1911 εγγϋΐα τοϋ έ-ιμελητοϋ το3 Μου-,/^
  αίθί Ρεθύ;χντ;ς, την ύπ' άρ·.9. 4567 γνωμοϊίτησιν^τί;; Κεν- ;«
  το'κής Διε^θ^νσεως τώ; Δημοσίων Έργων, τό οίρ^ρ. 3 τοδ
  ύτ' αριθ. 90-. ϊ. ψη»(τμχτ:; τή; ΣυνΕλεΰϊϊως καί τό άρθρον
  36τοΟ ΰπ' αριθ. 737 Νόμ;υ.
  Άκοφχαίζει παμιψηφεί,
  γ - έκ δρ*/ '/ι^ίω' ϊχ*.03Μ>) -ΐντ,'*''τα (165 3), ίϊτι τ33 ε:5ΐ·
  Κ3ϋπρ5ϋπολογισμ:ΰ τώ; έςίΪΌ* τή; Ανωτ. Διευθύνσεως τ^ς
  Παιδείας τί); χρήΐεω; τοϋ 1911 καί ό-ο Ηιον Κεφάλβιον καί
  αϊθρον «ίιά τί;ν στερέωσιν τή"; άρχΐίας ΠελίΐγΐΛΪς γ«Τ'Λ03ί> ·»
  τϊρχειμάρφ Έλευθέρνης'». καί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  'ΑνατίΟησι την εκτέλεσιν τής ρ ^
  επί των Οικον:μικών καί Πα-.δείας Ανωτ. Δι-οθοντά;.
  Ή ΠοοόΜβ. Έίΐαναότατικτ» Κυβέρνησις
  Γ. ΠΛΟΤΜΪΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Ό Γραμματεύς
  Π. Μαρκχντώνης
  "Οτι άκριίές άπέσπασμα
  Έν Χανίοις τί) 1 Φεβρουαρίου 1912
  Ό Γραμματεύς τής Προσ. Έκιχνατ. Κυβερνήσεως
  Π, Μαρκαντώνης
  τούς Άνατιθητι τί;ν έλτέλεσιν τής παρούσης εί; τβύς επί τής
  Δημ:σίας Ασφαλείας καί Οίκονομ«ών Άνωτέροι#ς Διευθυντάς.
  'ΙΙ Ιροόω^ϊνίι Έ«ανα?ϊ. Κνβύ
  * Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
  Ι Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι Ι ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  | Ό Γραμματεύς
  Οτι «Λριοες αποσχασμα - - ——
  Έν Χαν οις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς τής Πρβσ. 'Επανατ. Κυδερνήΐεως
  Π. Χ. Μαρκαντωνάκης γ, ,
  'Αρι». Δι«τάγ. 12
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ~ '
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΤΤΑΝ4ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "Εχουσα ύπ' δψςι τό άπδ 1-1 Ίχ'ουχρίου 19 12 ψ^φ σμχ
  τϊϊς 'Επχναστατικής Σ-ινελευβεως, τό αρθρον 3 τοθ ύπ'
  Αριθ. 93 τοΰ 1911 ψήφισμα της Συνελεύσεως χαί γ4 άρθρ.
  36 τοϋ ύπ' αριθ 737 Νόμου· πριτάϊ:·. των επί της Δημο?,
  Ασφαλείας καϊ των Οίκονομικων Ανωτ. Διευθ..ντών, στη¬
  ριζομένη είς την ΰπ' άρ'.Ο. 22 έ. Ι. άπόφασ.ν τής Προ—
  σωρινής Επαναστατικήν Κυβίρνήσεως.
  καϊ
  Άρ-.θ. Διατάγ.
  Γ»
  Χορηγιϊται επί τού Είδικοϋ Προυπολογ:σ«.οΟ των έξόδων
  τ?5ς "Ανωτ. Διευθύνσίως τί; Δϊΐμοσίας Ασφαλείας της
  χρήσεως τού 1911 κχί υπό ίδιον Κεφάλαιον κα,ί αρθρον
  ίκτακτος πίστωσις εκ δραχμα; χιλίων (1000) «Πρός εφαρ¬
  μογήν έκτάκτων μ^τρων διά. την Δημοσίαν Ασφάλειαν».
  Είς τοΰς αύτούς επί της Δ ιμοσι'α; Ασφαλείας καϊ Οίκο-
  ν·μικών 'Ανωτέρους Δτευθυντχς άνατίθετα·. ή δηΐΛοσίευσ ς
  καϊ εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δ ατάγματος, ύπΌβληθ/ισομένου
  πρός κύρωσιν είς τόΝομοθετ".δν σώμα, άμκ συνερχόμενον.
  Έν Χανίοις τ? 7 Φεβρουαρίου 1912.
  Γ. ΠΛ0ΤΜΙΔΗ5
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Έπανα<Ιτατικη Κυ6έρνιν<ίις ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΛς έν τώ ύπ'ξάρτθ. 15 τΛς 7 Φεδρουρίου 1912 ποα- χττκφ αποφάσεως της προσωρινάς Έπανα- στατικΛς Κυβερνήσεως Αριθ, άποφ. 22 Ή Κυβέρνησις Λαβούσα ύπ' δψβι τα, ώ; ανωτέρω, έχιεθέντα παρα τοϋ επί τ1}ς Δημοσίας Ασφαλείας Άνωτέρ;υ Διευθυντοϋ, τό άρθρ. 3 τβ3 ύπ' αριθ. 93 π. ?. ψηφίσματος τής Συνελεύσεως καϊ τό ίρθρον 36 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμου. 'Αποφαΰίζει πα»ι^η«^εΙ "Οπως διά Διατάγματος χορηγηθϊ) Ιχταχτος πίστωσις έκ οροτχμών χιλίων (1000) έπ2 τοΰ είδικοί Πρου~ολογισμο3 των έξ6δων της Ανωτέρας Διευθύνσεως τ5)ς Δημοτ. Ασφαλείας τη'ς χρήσεως τβθ 1911 καϊ υπο ίδιον Κεφάλαιον /.χΐ αρθρον χρος εφαρμογήν έκτάκτων μέτρων διά την Δημοσίαν 'Αά λίιαν χαί 8Α.ΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ :■ _,. Δ ! Α Τ Α Γ Μ Α Η ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΙΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ' "Εγουσα ύπ' δψίΐ τό υπό χρονολογίαν 14 Ίανουχρίου 1912 Ψηφΐζμχ τ/ϊς Ήτχ;αστατΐΛης Συνελεύσδως, ιό άρ¬ θρον 3ί τ.^ ΰπ' άριθμ. 737 Νόμου κχί τό άρθρ. 7 τοϋ ύπ' άρ θμ. 544 της 23 Μχρτίου π. ϊ. Διχτάγμχτος προτά- σε' ^οΰ επί των 0;Λον3Α'.<ών Ανωτ. Δΐίυθοντοϋ σνηριζο- μίνη είς τ.ιν ΰπ' άο. 3. έ. Ι. άπόφχσιν τίίς προσωρινίΐς 'Ξπχνχστατ»ς·ης Κυβερνόσεως 'Αποφαϋίζει καί οι«τά(Ι(Ιει Χορηγςϊ άνχπ> ιρωμχπΛην πίστωσιν έ~ί τοΰ εΐδιχοΰ Προ-
  ύπολογισμοΰ των έξόδων της Ά. Διε-θύνσίως των Οίκο-
  νομιχών της χρήσδως τοΰ οίκονομικοϋ ετους 1911
  1) Υπό κ,εφχλ. 10 καί άρθρ 3 Διά πάσταν κυλίνδρων
  ποτασσαν, φωτ'τμόν και λο'πας μικροδχπχνχς τοΰ Τυπο-
  γρχφείου, ταχρδρομι^α Λαί γραφιχγιν ύλην δρ. . 1,200.—
  καί 2) Υπό Κίφάλ. 10 κχί άρθρ. 4 δ'χ προ¬
  μήθειαν μελχν/·,ς τοΰ Τοττογρ'ί'ρί'Όυ δρ....... 205.—
  Έν δλφ δρ..... 1,405.—
  Εις τόν επί των Ο'-κονομικ,ων Ανωτ. Διευθυντήν άνχτίθε-
  ται ή ΛιμοσιΈυσις κχί εκτέλεσις κ, ο3 -παρόντος Διατάγματος
  ύποβληθη-ΐθμΐνον πρός κυρωσιν είς τό Νομο )ετΐλόν σώμχ
  άαχ συνερχόμενον.
  ' Έν Χανίοις τχι 27 Ίανουχρίου 1912 *""""*"
  Ή ΙΙροιίωυινη ΈπαναόταττΗτι Κυ6έρν»»<ί»ς Γ. 1ΙΛ0ΤΜΙΔΗ2 / "* ' Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ *' Ν. ΠΑΜΑΑΑΚΗ2 - ^' ' ο! Τ" Άπόσπαιίμα τας έν τώ ύπ' άοιθμ 3 της 28 Ιανουάριον 1912 Ίρακακφ αποφάσεως της^ροΐωρινης 'ί3παναστατι.χής Κνβερνησεως Αριθ. άποφ. 3 Η ΠΡΟΣΟΡΙΗΗ ΕΠΑΝ4ΣΤ4Τ1ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Λχβοϋσα ΰπ' 5ψε. τ' ανωτέρω, τό άρθρον 7 τοϋ ύπ' άρ'θ. 54* τής 23 Μαρτίου 1911 Ν3μοθ6τ'κοΰ Διατάγ- ματος κα'. τό άρ ρον 34 τοϋ ύπ' αριθ. 737 Νόμου. ·,.{■. ΈγΛρίνϋ, δχως δια Διατάγμχτΐς /ορηγηθώσ.ν αί επόμε- νχ! άνχπλϊΐρωματί'.χί πιστωσε·ς επί τοΰ είοΊκ,οΰ Προυπο λογισμοϋ των ίςόδων της Ανωτ. Δ ευθύνσεως των Οίκονο- δν της χρήσεως τυΰ ' 911 . , ξ . ^ ^ ^ψ&Α , ί>
  , ξ .
  ____________* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ , . ... . -^
  1) Υπό Κεφ. 10 κχί αρθ. 3 δια. πάιτχν κ,υλίνδρων πό- β'.) Διά την συμπλήρωσιν των άμυντικών έργων τ«,ς λιθίνης
  τάσσαν, φωτ.σμ,δν και λοιπάς μ'.κροδχτίάνας τού Τυπογα- ] γεφύρας Πλατύ έκ ϊραχμών εξ χιλιάδων (6,000).
  οείου δραχ........................ 1, 2001 6'.) Διά την επισκευήν τοϋ παρακτίου τείχου τού φρουρίου
  2) Υπό Κεφαλ. 10 καΐ ίρθρ. 4 διά προ- 5 Ηρακλείου έκ δραχμών χιλίων πεντακοσίων (1,500).
  αήθε,αν μελάνης τοΰ Τυ*ογραφείου» . . . δρ- 205— ] τ'Ο** την επισκευήν τού Κα,νοκοχτηρίου Ηρακλείου έκ
  " ~ ' . « * ■ /Πί.-----. ϊραγμων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ϊ,500).
  , „ εν ολφορ.. ^ . » 1.4υ&·—ι Έπιτρέπεται Οπως διά την εκτέλεσιν των Δημοσίων τούτων
  'Ανχτίθησι δέ την εκτέλεσιν της πχρουυης βΐς τόν επι των : ?(}γων §ιατεθω5ΐν αι πρ^ς τ,0το χορηγηθεϊσαι έκτακτοι πιστωσ-
  Οίκονομικων Ανωτ. Διευθυντήν. « σε,ς εχ{ τ3^ ε'ιδικοθ Προυπολογισμοΰ των έξόίων τής 'Ανωτί;
  •Η ΠθθΛωοΐνΗ Έπαναο'τατΐΚτι ΚνβέονηΛιί,· | οας Διευθύνσεως των Έσ«»ϊερ«ών τής χρήσεως τού 1911 δια
  ., ,„" ...- Γ. ΠΛΟΤΜΙΑΗΣ | τοθ ύπ' αριθ. 4 έ. 2. Διατάγματος. _ _
  , Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ ] Είς τούς αΰτους επί των Έσωτερικών και Οικονομικων^ ϋ-
  "'. * ,',λ' "*''' 7 Ν.ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ ί πιτρόπους, άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος
  )?>:ν^.!Η»'· ' '! Ό Γραμματεύς | Διατάγματος.
  **'.?'?!■ , . '» Π. Μαρκαντώνης ? Έν Χανίαις τί) 12 Ίανουαρίου 1912. , ^
  Ότιάκριβες άπ6ο-πα<τμα } Ό ΈκτελεΛτικΗ ΈπιτοοπΗ , , Έν Χανίοις τί 27 Ίανουαρίου 1912 | Ι- ΗΣΥΧΑΚΗΣ ( ,,;! Ό Γραμμ*τεύς της Προβωρ. Έπανχστατικης Κυβίρνήσίως } Γ. ^^^^ Π. Μαρκαντώνης : _1----------_ ^, ,, #,, =-—- ! ΠΡΟΪ'ΠΟΑΟΠΣΜΟΣ Αριθ. Διχτάγμ. 4 ? · ΤΛ άΓιαιτουν,ένης δαπάντις διά την έπιυκενήν τού Λ. ■ _ Τ _. Π %Α Α ' παρακτίου τείχους τού Φρουρίου Ηρακλείου Η ΐπΐαπκΐ επιτροπη ;« " ^ Δτ;1 ^ Έχουσα 6.' όψιν τό υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμδρίου 1908 - -Λ·ϊ *9Ύ™ V Λ' *' ψήφισμα τής έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνων τό άπό 21 Οχτω- . « · βρίου 1911 τοιούτον τής Συνελεύσεως των Ελλήνων εν Κρή- ^ ,_ ,.....ωί# 4 13 00 3 50 45 θθ τί τό αρθρον 3 τού ύπ' αριθ. 63 τού 1911 ψη?ί<τμ~α| τής 2 ΈιΙ / .....» , 40 00 1 50 60 00 «2τ1)ς Συνελεύσεως καί τό αρθρον 35 τού ύπ' αριθ. 737 Ν- 3 Σκυροκίνίαμαχυτόν» » 11 00 66 00 275 00 μου προτάσει των επί των Εσωτερικήν^ καί Οιχονομ,αων ί.πΐ- 4 Σκυροκονίαμα είς σάκ- τροπων στηριζομένη είς τό 6,· αριθ. «/«» τής 4ης Δεκεμ- ? * κυ6 ^ 10 00 35 00 350 00 βρίου 1911?γγΡα?ον τής Διευθύνσεως των Δ.^ ών Έργων ^ ...... , , 60 00 10 00 600 00 χαί τη δμοφώνω γνώμη τής Έκτελεστικής Έπιτο*πής (αριθ. 1330 50 άχοφ. 259 τοθ' 1911) ·' 'Απρ46λετ::α εξοδαίφ' ών δικαίωμ* ε"χειό έονολάβος 169 50 ΆΛοφαβίζεικαΙοιατάσβει · <Η 22 Νοεμβριού 1911. 1500(0 Χορηγοΰνται ε—Ι τού είδιχοΰ Προύπολογισμού των εςόίων -ν-{^" Φ ^ τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Εσωτερικώ·· τής χρήσεως Ρ ι * Ό Μηχανικός τού 1911 καί υπό ϊδια κεφάλαια καί ίρθρα αί έπομεναι έχτακτοι " ' " Α. _Τνος γεφΰρας Πλατυ δραχμαι Εξ χιλιαδες Ο.υυ. Ηί^ επισκευήν τού Παρακτίου τείχους «0 ?ρ..ρ»«>
  ^^5Τ^^ _* Ο',ονομικων Έπιτρόπους
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτέ'εσις τού «αρ9ν«ς Διαταγμ,-
  τος υποβληθησομένου πρός κΰρωσιν είς την αντιπροσωπείαν
  τού τέπου αμα συνερχομίνην.
  Έν Χανίοις τϊ) 12 Ίανουαρίου 1912.
  ♦Η ΈκτελεΛτιΚΐν Έπχτροπη
  Ι ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΥΜΙ4Η8
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗί:
  '.. η ", - ...........................
  Αριθμ. Διατχγ. 5 ,
  Α. -θγθ·Η« ^χ
  "'· -:!
  Ό Διευθυντή^;τωνι Δημοσ^ Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ ?
  απαιτουμένης δαπάνης δια τΗνΛ;μπλΑρ«οβιντβν άΛτ
  τςικ^ν έργων τής λιθίνης γεφύοας τού ποταμου Πλατυ
  ν} παρά τ6ν Άγιον Γαλήνην
  1
  Εϊδοςΐργον
  * ·
  Ποσόν
  Τιμί)
  Δρ. Λ. Δο. Λ.
  <5 Γ Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχουσα οπ'όψιν τό υπό χρ0νο>ογίαν 30 Σε.τεμ'-ρί:υ 1908
  Έγ,ρίνονται αί μελέται κ,Ι οί προυπολογισμο'. των ακολου-
  6ων δημοσίων Έργων.
  < ·Ενισχαφή θεμελίων είς παν βάθ,ς................μ» 237 00 150 355 50 ^^«^ 00 125 360 01 00 10 00 3340 00 2 00 410 00 β004500 27000 7 80 20 00 156 0
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΡΝΗΣΕΩΣ
  7 Έχίχρΐσμα διά θηραϊκοκο-
  νίας τοθ ύχοστρώματος τοϋ
  Αριθ. Δ:ατάγ. 7
  όχετοϋ ,
  8 Έπενδύσεις διά ξηρολιθομΫ<ς πάχους 0.40.........μ3 9 Λιθορριπή προχώματος έξ ογκολίθων 0.20—0.30..μ* 10 Μεταφορά έξ °λγ. Γαλήν»·, καί τοποθετησις μετά των σχετικών δοκών 3.00χ ., 175°/θ«..........έμ. μ- 11 Συνδετη"ρες σιδηροΐ ϊοκών γεφυρίου............όκ. 28 00 1 50 23 00 6 00 80 00 10 00 12 00 2 00 48 00 0 80 42 00 138 00 800 00 24 00 38 40 V!" 5933 90 66 10 Κονδύλιον οΥ άπρόοχτα έφ' ου ουδέν δικαίωμα ίχει δ έργολάδος........................ Όλικόν προϋιτολογισμοϋ Ιξ χιλιάδες δραχμαί 6000 00 ΈνΡεθύμνγ] τί) 6 Όκτωδρίβο 1911. Ό Μηχανικάς Εθεωρήθη Θ. Κοτρότσης Έν Χανίοις τί) 18 Όκτωδρίου 1911. Ό Νομομηχανικςς Μ. Σββοάκης Εθεωρήθη δι* ίραχμας εξ χιλιάδας. Έν Χανίοις τί) 19 Όκτωδρίου 1911. Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ ΠΡ0-Τ-Π0Λ0ΓΙΣΜ03 τής απαιτουμένης δαπάνης διά, την γενικήν επισκευήν τοϋ Καταστηματο<τοϋ έν Ηρακλείω Καπνοκοπτήριον 5. Ετδος έργων Ποσόν 1 Άνάσυρσις κεράμων.....μ· 599 20 2 Έπισκευήκορωνίδος... .μ1 150 00 3 Τοποθέ'τησις κενουργβν κε- ράμων τεμαχ........... 2000 00 4 Κ&τασκευή χαραθΰρων τρο- χείου................. 2 00 5 Κατασκευή παραθύρων έσω- τερικών............... 2 00 β Έλαιοδαφή χορωνίδος ό'μ.μ. 150 00 7 » ύελοστασίων τεμαχ. 35 00 8 » θυρών........ 12 00 9 Άμμοκονιάματα είς διάφορα σημεΐα..............μ» 120 00 10 Κατασκευή ύδρορόης.. όμ.μ. 130 00 11 Τδροχρωματισμοί......μ1 2240 00 12 'Υελοπίνακες τβμ........ 40 00 13 Έπιδιόρθωσις παραθύρων.. 35 00 2180 02 'Απρδοκτα έφ' ών 4 έργολάδος ουδέν Ιχει δικαίωμα 319 98 Άθροισμα 2500 00 Έν Ηρακλείω τί) 25 Όκτωδρίου 1911. Ό Έργοδηγός Εθεωρήθη Α.. Λογοθέτης Έν Ηρακλείω αυθημερόν Ό Νομομηχανι/,ός Ι. Στυλιανίδης Εθεωρήθη διά δραχμάς 86ο χιλιάδας πενταχισίας Έν Χανίοις τϊ) 29 Όκτωδρίου 1911. ■ Ό Διεοθυντής των Δημβσίων Έργων Ι ,- .,.,„* Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ Ι Τιμη Δρ. Α. 0 60 0 60 0 06 40 00 50 00 1 25 5 00 5 00 1 00 1 80 0 25 0 60 2 00 Δαπάνη Δρ. Λ. 359 52 90 02 120 00 80 00 100 001 187 50] 175 00 60 00 ι 120 00 234 00 560 00 24 00 70 00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ,ΐ Η ΠΡΟΣίΙΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Έχουσα ύπ' δψει τα υπό χρονολογίαν 14 Ίανουαρίου 1912 ψήφκτμα της Έπανχστατικης Συνελεύσεως, καί τό άρθρον 7 τοΰ ΰπ' ά,ριθ.90 τ., ε. ψηφίσματος της Συνε¬ λεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτϊ) προτάσει των επί της Παιδιίας καί των Οικονομικήν Άν. Διευθυντήν, στηριζο¬ μένη είς την ΰπ' αριθ. 4567 τοΰ 1911 γνωμοδότησιν της Διευθύνσεως των δημ. Έργων καί είς την ύπ' αριθ. 10 έ. ϊ. όμόφωνον απόφασιν της Προβωρ. Έπαναστατικης Κυβερνήσεως. - ' 'Αποφαόίζει καΐ Δτατάόόει Εγκρίνονται ύ μελέτη καί ό Προϋπολογισμός έκ δραχμών χιλίων έξακοσίων πεντήκοντα (1650) διά την στερέωσιν της άρχαίας Πελασγικης γεφύρας έν τφ νειμάρρω 'ϋλευ- θέρνης. Έπιτρίπεται όπως διά την εκτέλεσιν τοΰ Ιργου τούτου δαπανηθϊϊ γ) πρός τουτο χορηγηθεΐσα, Ικτα,κτος πίστωσις διά τού ύπ' αριθ. 6. έ. ϊ. Διατάγματος, επί τοΰ είδικοϋ Προϋπολογισμοϋ των έζόδων της Άν. Διευθύνσεως τής Παιδείας της χρήσεως τοϋ 1911. ·ι ; ■' εϊ" 4 Είς τούς αΰτούς επί της Παιδείας καί των Οικονομικήν Άν. Διευθυντάς άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος διατάγματος. Έν Χανίοις τη 31 Ίανουαρίου 1912 " * ι ΊΙ Προϋωρ. Έπαναότατικίν Κυβέρνικϊις {κ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ „ „, «;,' Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ { ^ * Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ , «4 ... ΠΡΟΥ-ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ .. '*. τής απαιτουμένης δαπάνης διάτην στερέωθιν τής πελασγικης γε^ύρας έν τω χειμάρρψ ^Βλενθέρνης. α. •β Έΐδος ϊργων Ποσόν Τιμή Δαπάνη Δρ. Λ. Δρ. Λ, 8 20 20 00 16-ί, 00 1 Άνασήκωσις άρχαίων θολι- τών πρός αντικατάστασιν των ίφθαρμένων όποκειμένων καί άνατοποθέτησις αυτών διά πολυσπάστου.........μ3 2 ΛβξευτοΙ όγκέλιθοι κατά τε¬ λείαν άπομίμησιν των άρ- ' ** χαίων...............μ3 8 90 100 00 890 00 3 Άπδξεσις καθαρισμός ναϊ κλήρωσις χαινοντων άρμών διά τσιμεντβκονίας......μ* 4 Προμήθεια χρήσις κτλ. ίξα- σφαλιστικοΰ άψιίοτύχου...μ3 5 Σιδηραί άρπάγαι τοποθετού- μεναι χωνευταί καί διά μο- λύδδου............όκάδ. 6 Έκδραχισμϊς διά τον κανο- νισμον τί)ς κοίτης.......μ3 20 00 1547 «0 75 00 3 00 225 00 2 60 80 00 208 00 10 00 2 00 20 00 20 00 2 00 40 00
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Δι' άπρόοπτα έ'ξοδα έφ' ών ουδέν δικαίωμα Ιχει ό
  έργολάβος............................ 103 00
  "Ητοι έν δλω δρ. χιλίας έξακοσίας πεντήκοντα 1650 00
  Έν Ρεθύμνΐ] τί) 29 Όκτωίρίου 1911.
  Ό Μηχανικός
  Θ. Κοτρότσης
  Έβββρήθη
  Έν Χανίοις τί) 5 Νοεμβριού 1911
  "Ο Νομομηχανικός
  Γ. Καρυωτάκης
  Έθεω ρήθη
  διά δραχμάς χιλίας έξακοσίας πεντήκοντα
  Έν Χανίοις τί) 28 Νοεμβριού 1911.
  Ό Διευθυντής των Δημοοίων Έργων
  Ν. ΠΕΤΑΣΗΣ
  Αριθ. Διατάγ. 185
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  "^~~Τ~Ί^ΓαταΓγ μΤα
  η εκτελεστησ επιτροππ
  Έχουσα ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμβρίου 1908
  ψήφισμα τη*ς έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνων, τό ύπ' αριθ. 87
  τί)ς 21 Όκτωβρίου έ. ε. τοιοθτον τής Συνελεύσεως, τό άρθρον
  11 τοϋ Συντάγματος "καί τό άρθρον 46 τοϋ Άστικοϋ Κώδιχος,
  προτάσει τοϋ επί των Έσωτερικών Έπιτρόπου.
  καί Διαταΰόει
  "Αρθρον 1. Έγκρίνει τό συνημμένον ωδε Καταστατικόν
  τοϋ έν Καμηλάρι τ^ς Πυργιωτίσσης ίδρυθέντος Σκοπευτικου"
  τρώω έγγρα->όμενα μέλη ώς τακτικά, έπίτιμα καί άντεπιστβ'λ-
  λοντα μέλη αύτοι!.
  Άρθρον 4. Τοατικά μέλη λογίζονται πάντες οί προσωρινώς
  ή μονΐμως διαμένοντες έν τί) εδρα τού Συλλόγου καί πληρώ¬
  νοντες την συνδρομήν αυτών, έγγράφονται δέ τή αίτήσει των.
  Έπίτιμα μέλη όνομάζει ό Σύλλογος προτάσσει ενός των μελών
  τοϋ Διοικητικόν Συίουλίου χαί είς -Γενικήν των μελών συνέλευ¬
  σιν πάντας τους υπέρ τού σχοποθ τούτου έξερετικάς υπηρεσίας
  προσενεγκόντας. Άντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται νά γίνωσιν
  πάντες οί έν τί) ά'λλτ; πίλει ή χώρα κατοικοθντες, πληρώνοντες
  έπίσης την συνδρομήν των.
  "Αρθρον 5. Είς πάντβ τα έγγραφομενα μέλη δίδεται δί-
  χλωμα ύπογεγραμμένον υπό τού Πρόεδρον καί τοβ ΓενικοΟ
  Γραμματέως, τοϋ Διοιχητιχο3 Συμίουλίοιι.
  "Αρθρον 6. Παν τΛκτικΐν μέλος καθυστερί)σαν την μηνιαίαν
  αΰτοϋ συνδρομήν επί εξ συνεχεΐς μήνας στερεΐται τοθ διχαιώμ*-
  τος το3 συζητείν καί άποφαίνεσθαι επί όκτώ δέ συνεχείς μήνας
  διαγράφεται τοθ μητρώου τού συλλόγου καί παύει νά θεωρί}ται
  μέλος αίιτοϋ /ωρίς νάεχτ) τό δικαίωμα νά αναλάβη ό,τι υπέρ
  τού σκοποϋ τοθ Συλλόγου τούτου κατέβαλεν, άνακταται δέ τα
  δικαιώματά τού ευθύς ώς ήθελε καταβάλλει τάς καθυστερουμέ¬
  νας συνδρομάς τού
  Άρθρον 7. Παν τακτικόν μέλος καταίάλλει πρός έγγραφήν
  έφάπαξ λεπτά 40 καί μηνιαίαν συνδρομήν λεπ. 30.
  "Αρθρον 8. Ό Σύλλογος διοικεΓτατ υπό 12 μβλοϋς Συμδου-
  λίου αποτελουμένου έκ τοϋ Προέδρου, Άντιιτροέδρου, Γβνικοϋ
  Γραμματέως, είδικοθ Γραμματέως, Ταμίου, Έφόρου, Κοσμή-
  τορος καί 5 ά'λλων Συμίοάλων έχλεγομένων κατ' έτος έν τη"
  εδρα τοϋ Συλλόγου οίκούντων των μελών τ}) έγγράφω α'ιτήσει
  τί) προσκλήσει τοθ Προέδρου τ^ Παρασκευί) τοϋ Πάσχ» έκάσ
  τού ίτους.
  "Άρθρον 9. Ό Πρόεδρος έκπροσωπεΐ τόν Σύλλογον είς πά¬
  σας αΰτοβ τάς ενεργείας και σχίσεις ενώπιον πάσης άρχής, ύπο-
  γράφει τα πρακτικά τα ίγγραφα τα έντάλματα πληρωμάς, σι>-
  Συλλόγου υπό την έπωνυμίαν «'Αγιος Παντελεήμων» καί επι- | γχαχ6ΐχβί 8«υθύνει τάς τ.'γενικάς συνελεύσεις καΐ- τ^σύνεδριά-
  τρέπει την ενέργειαν των υπό το3 Καταστατικο3 τούτου δριζο-
  μένων εργασιών.
  Αρθρον 2. Ό Σύλλογος όφείλει νά υποβάλλη κατ' έτος
  τόν Ισολογισμόν αΰτοϋ είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Έσω-
  τερικών.
  Αρθρον 3. Πασά τροποποιήση τοϋ Καταστατιχο3 δέον νά
  υποίάλληται πρότερον είς την άρμοδίαν Ανωτ. Διεύθυνσιν.
  Αρθρον 4. Ή παρο3σα έγκρισις δύναται νά άναχληθί) έν
  περιπτώσει παραβάσεως δρου τινός τού έγκρινίμένου Καταστα-
  τικοϋ ή τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Ο επί των Έσωτερικών Έπίτροπος θέλει δημοσιεύσει καί
  |κτελέσίΐ τό παρόν Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τί) 30 Δεκεμβριού 1911.
  'ΙΙ Έκτελεότικλ Έπιτροπη
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
  Ι. Α ΗΣΥΧΑΚΗΙ
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
  Τοι7 έν Καμηλάρη ίίυργΐωτίίίιίης Χκοπευ-
  ττκοθ -νλλόγον α ό "Αγ· αοτελ»;ήμωνί.
  Αρθρον 1. Ίδρύεται έν Καμηλάρι Πυργιωτίσσης Σκοπευ-
  τικος Σύλλογος υπό την έπωνυμίαν εΣκοπευτικδς σύλλογος
  Καμηλάρι Πυργιωτίσσης ο Άγιος Παντελεήμων».
  Αρθρον 2. Σχοπδς τοϋ Συλλόγου είναι ή ά'σκησις των με¬
  λών αΰτοθ καί μή, είς την γυμναστικήν καϊ σκοπευτικήν καί ή
  δια παντός μέσοα προσπάθίΐα πρός ενίσχυσιν των γυμναστικών
  καΐ σκοπευτικών άσκήσεων καί ή κανονική μόρφωσις καί έν γέ-
  ν«ι πνευματική ανάπτυξις τοθ συλλόγου διά τής ιδρύσεως σχο-
  πευτηρίου, δι* δημοσίων διαλέξεων, διά Κυριακών σχολών διά
  συστβσεως βιβλιοθήκην μετ' άνβγνωστηρίου καί διά παντός αλλου
  μέσου τείνοντος είς την πληρώσιν τοϋ σκοποΰ τούτου.
  "Αρθρον 3. Ό Σύλλογος άπαρτίζεται άπδ τα έν τώ μη-
  σεις τοϋ συμβουλίου, δίδει δέ λόγον των ύπ' αΰτοϋ πεπραγμένων
  ενώπιον τής Γενικάς Συνελεύσεως.
  Άρθρον 10. Τόν Πρόεδρον άποντα ή κωλυόμενον αναπλη¬
  ροί δ Άντιπρόεδρος έχων τα αΰτά δικαιώματά χαί καθήκοντα
  χαί ύποχρεώσεις χατά την ένάσκησιν τής Προεδρικής έξουσίας.
  "Αρθρον 11. Ό Γενιχός Γραμματεύς εκτελεί την γραφικήν
  υπηρεσίαν χρατεΤ τό πρωτόκολλον καί συνυπογράειει μετκ το3
  Προέδρου παν έγγραφον.
  Άρθρον 12. Τ»3 Γενιχο3 Γραμματέως χωλυομένου ή άπόν-
  τος άναπληροΰται υπό τοϋ ε'ιϊικο3 Γγαμματέως Ιχοντος τα αΰτά
  καθήχοντα δικαιώματά καί ύποχρεώσεις τού Γεν. Γραμματέως.
  "Αρθρον 13 Ό Ταμίας ένεργεΐ τάς είσπράξεις καί πληρω¬
  μάς έχδίδει τάς άναγχαίας άποδείξεις κράτει ταχτικά βιβλία
  έσόδων καί έξόδων καί είναι προσωπιχώς ύπεύθυνος διά τα έμ-
  πεπιστευμένα αυτώ χρήματα, ουδεμίαν δί πληρωμήν δύναται νά
  ενεργήση άνευ έντάλματος έκδιϊομένου υπό το3 Προέδρου.
  Αρθρον 14. Τόν Ταμίαν άπόντα 4) κωλυόμενον αναπληροί
  εν των μελών τού Διοιχητικο3 Συμβουλίου ύπ' ευθύνην τού ύπ'
  αύτοθ δριζόμενον δι' έγγράφου τού πρός τόν Πρόεδρον.
  Άρθρον 15. Ό Κοσμήτωρ Ιχει την έπιμέλειαν των σχοπευ-
  τικών δργάνων τοϋ άρχεΐου τής Βιβλιοθήκην μετά το3 άναγνω-
  στηρίου καί έν γένει διευθύνει πασάν την υπηρεσίαν τού Συλλό¬
  γου. Τούτον κωλυόμενον αναπληροί δ Γεν. Γραμματεύς.
  Άρθρον 16. Ό "Εφορος το3 Σχοπευτηρίου μεριμνα περί
  τί)ς έν γένει λειτουργίας τίϋ Σχοπευτηρίου τηρεί ύπ' ευθύνην
  τού πάντα τα οπλα φυσίγγια χαί λοιπά σκοχευτικά ειδή χορηγεί
  δέ τα εκάστοτε άναγχαιοϋντα άντικείμενα πρός λειτουργίαν τού
  σχοπευτηρίου.
  "Αρθρον 17. Τό Συμβούλιον συγχαλεΐται υπό τοϋ Προέδρου
  δσάκις κριθή ύπ' αΰτο3 άνχγκαΐον ή χατόπιν έγγράφου α'ιτήσεως
  πρός τόν Πρόεδρον δύο μελών. θεωρεΐται δέ άπαρτία όταν κα-
  ρίστανται 7 τουλάχιστον μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμίουλίου.
  "Αρθρον 18. Δωρεαι είς χρήματα ή βραδεΐα γίγνονται δεκ-
  τά χατ' απόφασιν τοθ Συμβουλίου, όνομάζονται δωρηταί ή κατα-
  δάλλλοντες 20 δρ«χ. ή άντικείμενα ίσης «ξίας. Εΰεργέται οί
  ανω των 50 δραχ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "Αρθρον 19. Ό Σύλλογος εχει σφραγϊδχ ς/έρουσαν έν τώ
  μέσω την ε'ικόνα τοΰ (Προδρόμο») Άγίου Παντελεήμονος λύκλω
  δέ «Σκοπευτικός Σύλλογος Καμηλάρι ό Άγιος Παντελεήμων».
  Άρθρον 20. Ό Σύλλογος εχει σημαίαν την εθνικήν τής
  Ξηρϊς.
  "Άρθρον 21. Ό Σύλλογος έορτάζει κατ' Ιτος την Παρα¬
  σκευήν τού Πάσχα ό'τε καί αποφάσει τού ΔιβικητΐΑθυ Σ^ι^.ίζ^~ ί;.)
  διανέμονται καί βραδεΐα ε'ς τούς νικητϊς τής ημέρας έκείνης.
  Άρθρον 22. Ή διάλυσις τοϋ Συλλόγου δύναται νά γίνη μό¬
  νον υπο τακτικάς γενικάς συνελεύσεως.
  "Αρθρον 23. Διαλυομένου το3 Συ/λόγου παΐα ή περιουσίαι
  αυτού1 ϊ'ις χρήματα καί λοιπά ύλΐλά ίιατίθενται υπέρ τής Κοινό¬
  τητος τ?]ς Ιδρας τοθ Συλλόγου.
  "Αρθρον 24. Άπαγορεΰονται αυστηρώς αί συζητήσεις αί πο¬
  λιτικαί κατά κατά τάς Γενικάς Συνελεύσεις.
  Άρθρον 25. Ούδεμία τροποποίησις τοϋ παρόντος Καταστα¬
  τικόν δύναται νά γίνη ή κ,ατά την ήμ,έραν τής εορτής το3 Συλ¬
  λόγου υπό Γενικής Συνελεύσϊως.
  Άρθρον 26. Ό Σύλλογος έξουσιοδοτεί τόν Πρόεδρον νά
  ενεργήση τα δέοντ,α πρός έγκρισιν.
  "Έν Καμηλάρι τί) 23 Νοεμβριού 1911.
  Ό π:'ς-Γ=-
  Ίωάν. Σ. Παπαδάκης Ό Γραμματεύς
  Έμμ. Ι. Παπαδάκης
  . Ι
  ·«

  II
  * >· ■»■<·; νι" . 1**5 ... ρ 4Α, ί , . ' . ■*.<·'"*·} 1 ί» ί*