9137

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0 ο7νηςσ·μεΚ9''^ρλ4ιεκ6α^^ν τπς πλήΡοϋςέμπιστο.
  λουθον δήλωσιν: «Εάν 1 Λη η> ?ρο*βη είς Τιΐν άκό-
  έξακολουθήση νά παραπλανΓ^ερΐς ' 'Ερυ8ρά Σ^αία>>
  ρη τούς άίελ'εΐς «?ς ?Λ
  η παυσις τής εκδόσεως της ι °ιαταχδη άμέσως
  ΓΡΑΦΕΙΑ-- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ „ 2-06
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟΣ Α.' ΤΓΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 38
  ΠΕΜΠΤΗ 30 Νοεμβριού
  1944
  Ι1ΙΓ1ΙΙΙ1ΕΙ7ΙΛΙΙΙΙΙΙΙ1Ι
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Τό Α ή Β κόμμα ή οργάνωσις
  αϊρεσις εχει έν σταθεράν πρόγραμ
  μα ή σύστημα είτε πολιτικοθ ή πολι
  τειακοϋ είτε κοινωνικοθ είτε οίκονο
  μικοϋ είτε καί θρησκευτικοϋ περιεχο-
  μένου ή, δπως συμβαίνει επί των ήμε
  ρών μας, κάί εν γενικόν τοιούτον πε
  ριλαμβάνον δλας τάς ανωτέρω κα
  τηγορΐας τό οποίον έπιζητεΐ κατά
  πρώτβν νά τό άποδείξτ) ορθόν, νά τό
  καταστήση συμπαθές καί έν συνεχεία
  νά,τό επιβάλη.
  "Αν τό κόμμα ή ή βϊρεσις μεταχει-
  ρίζεται έν τή προσπαθεία τού, ίνα
  καταστήση συμπαθές τό πρόγραμμά
  τού, μέσα καί έπιχειρήματα ήθικά δί¬
  καια καί είλικρινή τότε λέγομεν δτι
  άσκεΐ πολιτικήν διαφωτίσεως τού
  λαοΰ. Εάν τουναντίον διά τόν ίδιον
  σκοπόν μεταχειρίζεται μέσα καί επι-
  χειρήματα άνήθικα, άδικα καί άνει-
  λικρινή τότε λέγομεν δτι άσκεΐ πολι¬
  τικήν παραπλανήσεως των μαζών
  δηλονότι δημοκοπΐαν.
  λους επί των οποίων καί μόνον στη"
  ρίζονται τα άνελεύθερα καθεστώτα
  αί δικτατορίαι καί τυραννίαι. Ούτω
  είς την περίπτωσιν Μεταξδ έχομεν
  άπό τό εν μέρος τόν «Πατέρα τοθ
  λαοΰ» τόν «σωτήρα τής Ελλάδος»
  τόν «Πρώτον εργάτην» τόν «πρώτον
  «άγρότην» καί δέν ενθυμούμεθα ποί
  άς άλλας άηδίας καΐ άπό τό αλλο τό
  καστορέλαιον καΐ τάς νήσους διά
  τούς άντιφρονοΰντας. Είς την περί¬
  πτωσιν τού διαβοήτου Μουσολίνι ε¬
  χομεν άπό τό εν μέρος τόν «διάδο¬
  χον τοϋ Καίσαρος» καί κατά τό πνεΰ
  μα καί καί κατ' ισχύν ήρωοποίησιν
  των άναλφαβήτων καϊ δειλών Ίτα-
  λών καί άπό τό άλλο την φυλακήν
  καί την έξορίαν. Είς την περίπτω¬
  σιν τοθ Χίτλερ εχομεν άπό τό εν μέ-
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕηΟΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Άπό την έπίσημη έ'κθεση τοΰ 'Υπουργείου "Ά,εροπορίας γιά
  τίς έντεινόμενες άεροπορικές έτηθέσεις κατά τής Γερμανίας
  'Υπώ τοθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ
  Η ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤ.'ΚΟΥ
  ρος την περίφημον «νέαν τάξιν πραγ
  μάτων» καί άπό τό άλλο τό πολυβό-
  λον. Είναι περιττόν νά τονισθή δτι
  σπανίως οί δημοκόποι πιστεύουν είς
  Π έζαΥΥέλλθ ΐ
  οηΛονοτιοημοκοπιαν. δ,τι έξαγγέλλουν καΐ Ιτι σπανιότέ-
  Ενας άμερόληπτος κριτής ό όποϊ- ρον ένδ,αφέρονται πραγματικώς δ!'
  ος λόγω αντιλήψεως και μορφώσεως έκβίνους τούς όποίους ίσχυρίζονται
  είναι είο θέσιν άαέσωο νά άντιλη κτ, ^,,α?-.......>. ._ Λ λ"-Ήι^υνιαι
  ήψ ς ς όποίους ίσχυρίζονται
  Λς,. θέσιν . ά^ω< νά *ντιλη 8^ κοπιάζουν νά «σώσουϊ » Άλλά φη πώς εχουν τα πράγματα όχι μό- καί άν τουτο συμβαίνει ένίοτε τίθΤ νόν κατ' επιφάνειαν άλλά καΐ κατά ται έν τούτοις πάντοτε είς δευτέοβν βάθοςκαί δ όπΰΐοςλόγω χαρακτήρος μοίραν, πρωταρχικόν δέ μέλημα καϊ και ηθους δέν άνέχεται άδικΐες καΐ σκοπός των δημοκόπων είνε ό σφετεο πρεσβευει κατά ψυχήν καΐ κατά σονεί σμός τής έξουσίας καί ή ανάδειξις είς δησιν-τό ορθόν και τόάγαθόν είς την μεγαλειότητας αυτών τε καί τ«ς κλ( πρώτην περίστασιν, τής διαφωτίσεως κάς των. δηλαδή θά σταθμίση τα πράγματα Στόχος/των εΐναιότίτλος τού Ντοΰ θα ζυγΐστ, τα υπέρ καί τα κατά καί τσετοθ Φύρερ ή τοθ άρχηγοϋ.Τό δέλε- άκολουθως θά σκεφθή έλευθέρως άν αρ δέν είναι εοκαταφρόνητον' Κοι θά παραδεχθή ή θά ά-αορρίψπ έν δ- μδσαι την 3ην Αύγούστου Ενοχ αέ λω ήν έν μέρει τό πρόγραμμά ή τό τριος ύπουργός καί έξυπνδς την 4ην σύη£α / ίδί°υ μέγαζ άρ^ ή Π ΟΙ πιό 6αρειές έπδέσεις δμως έγιναν εναντίον ναυτικών βάσεων μέσα στήν ϊδια την ΓερμανΙα Τό "Εμντεν, τό Αμβουργον, τό Κίε λον, ή Βρέμη καί τό Βίλελμσχάφεν βρμβαρδίστηκαν κατά σειρό ε'ίκοσι, δώδεκσ, δέκα καί τα δυό τελευταία έπτά φορές. Περιττόν νά τονισθή ή ση μασία πού έχουν αί βάσεις αύτές. ,Σ αύτές ναυπηγοϋνται τα πολεμικά καΐ τα ύποβρύχια καί κατασκευάζονται τα άεροπλάνα ποίι χρησιμοποιοϋνται στήν Μάννη τπΠ 'Δτλ/~ι/-τιι. ίΜ- α— ε. .- Μαγχη τοθ Άτλαντικοϋ δλες έχουν άμυνα δυνατή. Άπό τίς πολλές περι- πέτειες των άεροπόρων πού έκαμαν έπιδρομές εναντίον τους τόν περασμέ νο χειμώνα άναφέρομε δύο Την νύχτα τής 10ης πρός την 11η Ίανουαρίου 194 2, ένα βλήμα επέτυχε βομβαρδιστικό Ούέλιγκτον καΐ αναψε μιά πυρολαμπίδα Ή φωτία μεταδόδηκε οτόν διάδρομο στήν βάση τού σκάφους καΐ στό ϋφασμα ποΰ τό σκεπάζει Τόσο πνιγήρός ήταν.ό καπνός, πού ό άσυρ ματιστής δέν μπορούσε νά πληοιάση γιά νά πολεμήση τίς φλόγες. Τα όργα- να χειρισμοϋ τοϋ άεροπλάνου τα σκέ παζε ό καπνός. Τό ούέλιγκτον πιάστη κε στίς άκτίνες - τριάντα · πέντε - προ- βολέων · τούς μέτρησε ό πυροβολητής αλλου βομβαρδιστικοϋ ποϋ βρέδηκε κοντά—καί αρχισε νά χάνη ύψος Ό πιλότος διέταξε την εγκατάλειψη τού άεροπλάνου. «"Εξαφνα άπό τα νέφη τού καπνού πρόδαλε κάποιος καί μοΰ- πιασε ίό χέρι», διηγόταν άργότερα ό πιλότος «'Άκουσα τό πλήρωμα νά εγ¬ καταλείπη τό σκάφος καί σκεπτόμουνα δτι σύντομα κ Γ έγώ δάπρεπε νά πηδή- σω. Σηκώδήκα άπό την δέση μου γιό νά δω άν εΤχε μείνη κανένας. Ό κα πνός εΐχε όλιγοστεύσει κάπως καί μέ σα στό σκάφος είδα τόν δεύτερο πι λότο -νά παλεύή μέ τή φωτία. Φοροϋ σε την μάσκα όξυγόνου γιατί τα άέρια σ' έπνιγαν». Ό δεύτερος πιλότος κα- τόρδωσε νά σβύση την φωτία μέ την πυροσβεστική άντλία καί μέ τα γαντω- μένα 'χέρια τού. Ό πιλότος γύρισε τότε στήν δέση τού καί μέ την βοήδεια τοϋ συναδέλψου τού έφερε τό άεροπλάνο ασφαλώς στή βάση τού. (Συνεχίζεται) Ο ιδιος μέ τα αυτά προσόντα ά- μερόληπτος κριτής είς την δευτέραν σε π«ρίπτωσιν μόλις δηλαδή συναντίση τό τη δί ίθ άέ ά θ μγζ ρ*^ τής φυής! Μία ομάς Έλλήνωνπαρεσκεύα- επί τούτω έργασθείσα κατά ι διάστημα τής κατο,χής £ν στα. ν πρό όζ καινο- μρς Διότι, κάνει άμέσως την σκέ πρόγραμμά είναι σαθμ τοϋ δτι τό άφοϋ διά _.(____,____'---ίΐ >- «·.»*«ιΐ|μ« ι·ΐν κατο,χης εν στα-
  την δημοκοπΤαν τίθεται άμέσως άν- θερόν , πρόγραμμά (5ιζοσπαστικών
  τιμέτωπος__αυτομάτως τρόπον τινά πολιτειακών, πολιτικών; οίκονομικών
  —εναντίον τοΰ προγράμματος ή συ· καί πιθανώς θρησκευτικώς μεταρρυ-
  στήματος πρωτοΰ κάν νώ εισέλθη είς θμίσεων διά την μεταπολεμικήν Έλ·
  ΧρτττηιΐΐπεΐηΓ ΛιΛτι λ*λ λ«"Α λάδα δπερ έξηγγέλθη δημοσίαυπό χι
  λιάδων στομάτων ένλεπτόν μετά
  την λήξιν τής κατοχής. Τό γεγονός
  τής έν μέσω καπνών καί έρειπίων έγ-
  καίρου εμφανίσεως τοΰ προγράμμα¬
  τος τούτου καί ή ύπολανθάνουσα ά-
  πειλή δτι πρός επιβολήν τού θά χρη-
  σιμοποιηθοΰν τα κατά των κατακτη-
  τών προορισθέντα δπλα διέθεσεν ευ¬
  θύς έξ άρχής δυσμενώς τούς άμερο
  λήπτθυς κριτάς τούς δυναμένους νά
  ίδουν είς τό βάθος των πραγμάτων.
  Συνεζητήθη δτι -παθανώς τό άκαιρον
  τής εμφανίσεως τοΰ προγράμματος
  νά όφείλεται είς σφάλμα. Άλλ* έ
  πειδή έκεΐ,θεν δθεν διευθύνεται καί
  έκπορεύεται ή δλη κίνησις σπανίως
  γίνονται λάθη καί μάλιστα τόσον κε
  τής δημοκοπίας έπιζητεΐ νά' στηρι¬
  χθή, νά επιβληθή καί νά έπιπλεύστ).
  Εάν δέν ήτο σαθρόν θά κατέφευγε
  είς την * πολιτικήν τής διαφωτΐσεως
  καί μόνον.
  Διά τόν λόγον αυτόν πάσα δημο-
  κοπική προσπαθεία εχει κατά κανόνα
  άντιμετώπους άπό τής πρώτης στι-
  γμής δλους τούς δυναμένους λόγω
  μορφώσεως καί ήθους νά κρίνουν ορ¬
  θώς καί δικαίως. Καί ή δημοκοπία
  κατ' ανάγκην άπευθύνετα ι μόνον
  πρός τάς. μεγάλας μάζας τοθ λαοΰ
  ένθα έλπίζει νά άνεύρΓν, άτθμα τα ό
  ποία νά δύναται νά περιπλέξη είς
  τούς πλοκάμους της. Ή δημοκοπία
  δέν εχει ποτέ ηθικήν γραμμήν. Καί
  τούτου έ'νεκεν τό ψεύδος, ή συκοφαν-
  τΐα, ή άπάτη, ή χίμαιρα, ή κολακεία
  ή κακότης είναι τα συνήθη της συστα
  τικά. "Ολα αύτά τα ζυμώνει έπιτη-
  δείως καί τούς δίδεί την κατάλληλον
  διά την περίστασιν, την εποχήν καί
  την ψυχολογίαν των μαζών τάς ο¬
  ποίας θέλει νά εξαπατήση φόρμαν.
  Έπειδή έν τούτοις λόγω τής φυσι¬
  κάς εξελίξεως τοϋ άνθρώπου καί τής
  γενικής άνόδου τοΰ μβρφωτικοΰ επι-
  πέδου τοϋ λαοΰ ή δημοκοπία ουδέν
  είναι δυνατόν νά κατορθώση μόνη ή
  καΐ άν κάτι κατορθώση τουτο θά εί¬
  ναι έφήμβρον καί ρευστόν οί θέλον
  δεμίαν ή ελαχίστας περιέχει ^^ινυ
  τομάς, αί οποίαι δέν άνταποκρίνον
  ται είς τό αϊσθημα τοθ συνόλου ή
  σχεδόν τοθ συνόλου τοΰ Έλληνικοΰ
  λαοΰ ή δέ παγκόμιος πρς-ς νέαν ζω¬
  ήν τάσις τής συγχρόνου έποχής τό
  καθιστά ετι συμπαθέστερον. Ούδεμία
  δέ άμφιβολία ύπάρχει δτι άν έκ μέ-
  ρους των διεκδικούντων την πάτρό
  τητα τοΰ νέου προγράμματος ήσκεΐ-
  το είλικρινής τιολιτική διαφωτίσεως
  τοΰ λαοθ καί δχι δημοκοπία ήθέλα
  μέν συντόμως καταλήξει έν πλήρη
  συμπνοία άδελφωσύντι, καί όμονοία
  είς αρίστα άποτελέσματα.
  Την δημσκοπίαν αυτήν την βλέπο
  λεΐ κάπου κάπου είς Ινίαχυσιν καί
  την όμογάλακτον άδελφήν της την
  βίαν. Καί την διατάσσει νά πετάξη,
  δακρυγόνα σήμερον καί πιθανώς
  χειροβομβίδας αυριον είς τό κατώ¬
  φλιον μιδς αιθούσης ένθα διά τα
  άγνότερα άνθρώπινα καί έλληνικά
  διευβυντησ:
  ΩΑ ΝΝ ΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚΗΣ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ £ίΙ ΗΜΕΡΑΗ ,
  ι
  "Ηράκλειον Πέμπτη 30 Ν)βρίου 1944 Ι
  ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ Ε3ΗΓΗΪΙΪ
  Τώρα δτε ό αγών διαχωρίσεως των
  προβάτων έκ των έριφίων ευρί¬
  σκεται ; είς τόσον καλόν σημείον |
  είμεθα ΰποχρεωμένοι νά δηλώσωμεν Ι Ι
  δτι διαφωνούμεν ρΊζικώς μέ τούς ό-
  μοίοδεάτας έκείνους οί όποΐοι, πα·
  ρασυρόμενοι ϊσως άπό δικαιολογημέ¬
  νην αγανάκτησιν, διά τα είς βάρος
  τοθ- Έθνους καΐ τής κοινωνίας επι·
  χειρηθέντα, θεωροθν έξ ϊσου συνυ-
  πευθύνους, δλους έκείνους οί όποΐ-
  οί, πλανηθέντες, έψόρεσαν έκεΐνο
  ή τουτο τό περιβραχιόνιον! Είς τόν Κ
  στενόν μας τόπον ένθα πρόσώπα
  καί πράγμπτα είναι αδύνατον νά ά-
  ποκρυβοθν γνωρίζομεν δλοι πώς έγι¬
  ναν αί όργανώσεις καί διά τίνος τρό·
  που ήλιεύθησαν οί όπα-δοί. Συνεπώς
  ουδεμίαν ευθύνην δυνάμεθα νά κα-
  ταλογίσωμεν είς τάς χιλιάδας των
  Έλλήνων έκείνων οί όποΐοι εθνικό
  φρονες ώς ημείς, φίλοι τής είρήνης,
  τής τάξεως, τής ήσυχίας καί τής νο-
  μιμότητος, ώς ημείς, άδάμαστοι λά·
  τραι τής Μεγάλης καί αίωνίας "Ελλά¬
  δος δπως δλοι μας, παρεσύρθησαν
  πρός στιγμήν διά των γνωστών μέ·
  σων καί ύποσχέσεων κοί έπύκνωσαν
  τάς τάξεις των ελαχίστων οί όποΐοι
  εθεσαν ώς πρόγραμμά νά παραδώ
  σουν την Έλλάδα είς τούς έ.χθρούς
  της άφοΰ τιρθτον μέ τουτο ή έκεΐνο
  τό πρόσχημα έξαφανίσουν τούς δυ¬
  ναμένους νά την ύπερασπισθοΰν! Οί
  τοιοΰτοι θά είχον ευθύνην μόνον είς
  περίπτωσιν καθ* ήν καΐ μετά την ε¬
  λευθέραν, είλικρινή" καί άμβρόληπτον
  5ιαπίστωσιν τής αληθείας έξηκολού-
  3ουν τυχόν νά ύπακούουν είς δόγμα·
  τα, διαταγάς καί άξιώματα των τυ·
  χοδιωκτών πού ■'■■'-----
  ώς
  ολοι συμφωνοΰμεν καί ουδείς άν- σαν
  τιλέγει διά τό «πρόγραμμά»; Μήπως ... „.„.,
  δέν πρόκειται περί αυτού καί άλλο ^ίΑ ΤΟΝ κ. ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΝ
  εκοπία
  Την δη,οχοπίαν αυτήν την βλέπο- ^ΧΧ'^^Χ^ Μ^ κατηγγέλθη ΟΠ ό , Γυμνα.
  μέν την άκουομεν καί την αίσθανό των; Εάν ούτως §χΕΙ ή ύπόθεσϊ■ Λ Ι ΡΧης άΡΡένων τής πόλεώς
  μεθα πανταχοΰ. Είναι έκείνη ή όποία απάντησις συνοψίζεται είς μίαν Κα^ ^ άπ/1ΥόΡευσεν είς τούς μαθητάς
  ομιλεί άπό τα μεγάφωνα καί άπό μόνη.φράσιν.Ότιόπως δλϊς δκΤσΖ Ι?ϋ κατ*™° *κδΡομήν να τραγου
  τόν τύπον ένιοτε δέ καί άπό άμβω- ούτω ΐαί ημείς οί «Ελλην» Β ^Γ. ΠΡ°«οπικά τραγούδια/ μέ
  χωρίς κανείς
  τό ε
  τες νά έπιβληθοθν δημοκόποι κατά
  τάς τελευταίας δεκαετηρίδας εδω-
  ο^xν είς την δημοκοπίαν μίαν όμογά¬
  λακτον άδελφήν. Την βίαν ή τουλά¬
  χιστον την απειλήν βίας. Είς τό στά¬
  διον τής προπαρασκευήν οί δημοκύ-
  ΊοΓ σπανίως έμφανίζουν καί τάς δύο
  αδελφάς πρό τοΰ κοινοϋ. Συνήθως ή
  δημοκοπία δρδ έκ τοΰέμφανοΰς καΐ ή
  Ρ(Β ίΐ ή τρρμρκρατία ^είς ιά τιαρασκη
  νιοί. Αλλ" άφ' ής στιγμής επικρατή-
  9ουν έμφ,ανίζονται πλέον καί οί δύο
  *πΙ οκηνής έν δλτ) αυτών" τ{} αγριό¬
  τητι. Άλληλοσυμπληρούμεναι καί υ¬
  ποστηρίζουσαι ή μία την άλλην, αί
  6ύο δμογάλακτοι άδελφαΐ, άποτε-
  λρθν τού<; δύο άπαραιτήτους στύ- φαλαιώδους σημασίας γίνεται μάλ¬ λον πιστευτόν ότι οί «ύπεύθυνοι» διά την κίνησιν δέν είχον είς την θέλη¬ σίν των την εκλογήν τοΰ καταλλή- λου χρόνου τής εμφανίσεως. Τό παράδοξον τουτο έν συνδυα¬ σμώ μέ την πάντοτε σοβοΰσαν απει¬ λήν βίας προύκάλεσαν έστω άσαφεΐς ύπονοίας περί ενδεχομένης υπάρξε¬ ως είς την δλην υπόθεσιν δικτατορ^ κων τάσεων. "Ως ήτο φυσικόν καί επόμενον έδη μιουργήθη άμέσως αντίδρασις ή ό¬ ποία Ογκοΰται τεραστίως έφ' δσον ένισχύονταιαί περί ανελεύθερον τά¬ σεων υπόνοιαι, Ό κόσμος ό οποίος άκόμη δέν έπρόλαβε νά άναπνεΰση τόν άέρα τής ελευθερίας νά προσψέρη --------Λ------- _„„ έκείνη ή όποία θεωρεΐ Έλληνας μό νόν τούς. έκ τούς έμφανούς δπαδούς ΓΜΜΜΑΤΑ ΑΪΤΟ ΓΗΝ ΑΑΓ=ΔΝΑΡΡΙΛ_ Είναι έκείνη ή όποία^ίς τάς όδούς Η ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ της πόλεως δέν βλέπει χριστιανούς σκελετωμένους άπό τάς κακουχίβς καί τάς στερήσεις παρά μόνον εύτυ- <ν χοΰντας κολυμβώνταςείς την χλιδήν Υπερχιλια πρόσωπα, κύριοι, Κυρί- καί την πολυτέλειαν. Είναι έκείνη ή αι και Δεο"ποινίδες, ών μέγας άρι- όποία δέν βλέπει Έλληνας διψών μ ς οιακεκΡιμένην έν τή κοινωνία τας διά μίαν καθολικήν ελευθερίαν Γ? τΠ έ^στήμη θέσιν φερόντων, έντός μιδς μεγάλης Ελλάδος άλλά πληοωοαν-τήν Μ. Αίθουσαν τού έντός μιάς μεγάλης Ελλάδος άλλά η°ω0αν τήν Μ" ΑΓΘουσα- μόνον πεμτοφαλαγγίτας καί φασί- ρερικανικοϋ Πανεπιστημίου, στας. Είναι έκείνη ή όποία δέν Κλέ- Κατα τΐΊν συγκέντρωσιν τ «ίναι διατεθειμένος νά ύποκύψΓ) καί πάλιν είς δικτατορίαν. Τό άν αυτή αύτην την φοράν προτίθεται νά μάς έλθη έκ των κάτω ουδεμίαν εχει ση¬ μασίαν. Είτε διά νά πνίξουν την αν¬ τίδρασιν είτε έκ >όγων άρχής οί ιθύ¬
  νοντες τοϋ νέου προγράμματος έζα-
  πέλυσαν μίαν τοιαύτης φύσεως γενι¬
  κήν πολεμικήν ώστε παρ' δλην την
  καλήν θέλησιν παντός άυεπο^ήτίΐόυ
  κριτοίΐ 6ίν ε!*αι. δυνατόν1 ή""νά θεω-
  ρήση ο5τος την πολεμικήν ταύτην
  καθ" δν τρόπον διεξάγεται, ώς δημο-
  κοπΐσν.
  Τό πρόγραμμά αύτό καθ" έαυτό,
  ώς τούλάχισ:ον έξηγγέλθη τουτο,ού-
  στας. Είναι έκείνη ή όποία δέν βλέ
  πει Έλληνας προσπαθοΰντας πώς
  έν μέσω τής γενικής συμφοράς νά
  οικονομηθούν τόν άρτον των τέκνων
  των άλλά Έλληνας οί όποΐοι κατα-
  σκευάζουν είς τα σιδηρουργεΐα ά-
  λυσσίδας διά νά άλυσσοδέσουν τούς
  άδελφούς των. Εΐ-ναι έκείνη ή όποία
  δέν βλέπει άνά την πόλιν έρείπια
  καί τέφραν άλλά μέγαρα πλοθτον
  καί άγαθά. Είναι έκείνη ή όποία έ-
  λισσομένη ώς άλώπηξ είναι πρόθυ-
  μος νά δάξη την μεσημβρίαν *
  ρα την οποίαν ήά^
  καί νά ά
  την
  η την ρ
  εσπέραν
  ξ
  την
  ^ την εσπέραν την
  χείρα την οποίαν εδαξε την μεσημ¬
  βρίαν.
  τόσον είλικρινής ώστε δταν
  τής εϊπης «ώρα καλή παππά» σοΰ ά¬
  παντα «κουκιά σπέρνω». Καί τόσον
  καλής πίστεως ώστε δταν την έρω
  τδς «Δύο καί δύο κάνουν τέσσαρα;
  Ναί ή δχι» σοϋ άπαντα Βτι «ύβρίζεις
  τόν λαόν!» Αίσθάνεται τέλος τόσον.,
  ακμαίας τάς δυνάμεις της ωστε κα· |
  συγκέντρωσιν την οργα¬
  νώθεισαν υπό τοϋ Συλλόγου Διάλε-
  ξεων περί Άναδημιουργίας τοϋ Κό-
  σμου μετά τόν πόλεμον.
  Κ*ατά -^τήν ^συγκέντρωσιν ταύτην
  διεκηρύχθη ό σκοπός των διαλέξεων
  καί εγένετο προτροπή πρός διάδο .
  σιν τού σκοποΰ τούτου καί άνάνογογ^|
  δρασιν. Άντιπρόσωποι ώ'ί
  γών των έν Αιγύπτω "£
  ΑΛ1^
  νέγνωσσν Διαγ'^Τμντα έγκρίνοντα)
  και ευλ.^^0ντα τήν τοιαύτην δράσιν
  ,ο διάγγελμα τοΰ "Ελληνος Πα¬
  τριάρχου Άλεξανδρείας ανέγνωσεν
  έλληνιστί ό Μ/ Πρωτοσύγκελλος Σ.
  κ. Βασίλειος Έπίσης πρώτος μετά
  τό πέρας των όμιλιών ό χορός τοΰ
  Παρθεναγωγείου άπό τόν κ. Σαββί-
  γήν έψαλε τό Πάτερ "Ημών έλληνι-
  :ί.
  "Ωμίλησαν ό τέως Αίγύπτ. ύπουρ-
  γός Σέρ Σάμπασι, ό κ. Π. Ζουγκέ,
  6 Πρόεδρος τοθ Άμερ. Πανεπιστ. κ.
  Κ. Γώτσον, ό- Έπιθεωρητής των έν
  Αίγ. Κολλεγίων Πατήρ Ποργκύ κ. ά.
  στί.
  γ γ αήρ Ποργκύ κ. ά.
  Ή γενική εντύπωσις ή*το δτι εύρε
  ρί τοΰ άνκαί κατά πόσον θά επιτρα¬
  πή είς τούς μαθητάς νά είναι μέλη
  «όργανώσεων». Ειδοποιούμεν τόν κ.
  Γυμνασιάρχην, άν καί είμεθα βεβαι¬
  οί δτι κάλλιστα γνωρίζει τουτο, δτι
  ό Προσκοπισμός δέν εΓναι «οργάνω¬
  σις» άπό τάς συνήθεις σήμερον, άλ¬
  λά παγκόσμιος έκπολιτιστική εκδή¬
  λωσις τής νεότητος! Καί κυρίως τόν
  ειδοποιούμεν δτι, δλως αντιθέτως ά¬
  πό δσα λέγει, ό πρωθυπουργός κ.
  Παπανδρέου είς δηλώσεις τού διαβι-
  βασθείσας τρίς διά τοϋ σταθμοΰ Α¬
  θηνών ετόνισεν δτι ή μόνη έξωσχολι-
  κή οργάνωσις την οποίαν θέλει 6χι
  μόνον έπιτρέψει, άλλά καί ένισχύσει
  ήθικώς καί ύλικώς ή Κυβίρνηχης είναι
  ό Προσκοπισμός! "Αν τύρα ό κ. Γυ-
  μνασιάρχης θέλ^ι νά ίδρύσΓ] κράτος
  έν κράτει, τ,ών πληροφορούμεν δτι εΤ-
  Πημεν παρόντες είς 8ν κοσμοϊστορι-
  κόν γεγονός. Διότι πρώτην φοράν
  άπό τής διαιρέσεως των χριστιανών
  πθσαι αί Χριστιανικαί Έκκλησίαι συ¬
  νήλθον επί τό αύτό δι" επισήμων άν-
  τιπροσώπων τ<ον καί ομοφώνως διε- κήρυξαν ώς σκοπόν ανώτατον τόν αυτόν τρόπον δράσεώς με-τά τόν πό¬ λεμον. Είναι δ' αναμφισβήτητον δτι δταν άγαπώμεν ύ ό μ αι δ αναμφισβήτητ δταν άγαπώμεν τούς όμοίους μσς έργαζόμεθα διά την ευτυχίαν αυτών. Έπίσης αναμφισβήτητον είναι δτι δ- σοι διδάσκουν τό' μΐσος μεταξύ των άνθρωπίνων κύκλων καί την «Ορεσιν τής εύτυχίας είς τα ύλικά άγαθά, υπό τού πνεύματος τοθ κακοθ έμ- πνέονται καΐ έπιδιώκουν ικανοποίη¬ σιν φΐλοδοξιών ή ζωϊκών άκολαύ· σεων. ιλΐν νς ελμα ό 'ρττρατο Λβί τΰ>ν
  ΟΙ γο-
  μέ την
  ύναρΐβυ
  ■ραφίαν
  υπο
  τρ·
  αρ-
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Πέμπτη 30 Ν)βρίου 1944
  1
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΚΗΝ
  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ1ΤΩΝ
  Τό Έργατουπαλληλικόν Κέντρον
  Ηρακλείου δι' άνακοινώσεώς τού
  καθιστφ γνωστόν δτι διαθέτει έργα·
  τοτεχνίτας καΐ ύπαλλήλους δλων
  τθν κλάδων καΐ ίδιοτήτων καΐ συνε-
  πώς ό κάθε έργοδότης πού Ιχει άνά-
  γκη τοιούτων νά άπηυθύνεται άΐτ' εύ
  θείας στό γραφείον τοθ ΈργατικοΟ
  Κέντρου.
  ♦ Η ΣΗΜΕΝΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Ύτΐενθυμίζομεν είς τό κοινόν την
  σημερινήν διάλεξιν, την δοθησομένην
  έν τώ κινηματογράφω «Μινώα» περΐ
  ώραν 6ην άπογευμανινήν !πρωτοβου-
  λΐα ιοΰ Άκαδημαίκοΰ Κοινωνικοΰ
  Σννδέσμου, υπό τού Ταγματάρχου
  κ. Έμμ. Μαρινάκη, παλιτευτοθ Θρά
  κης, μέ θέμα Μακεδονία, Θράκης
  καΐ αί θηριωδΐαι των Βουλγάρων.
  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
  Ό Σΰλλογος των Πολυτέκνων Η¬
  ρακλείου καλεΐ τα μέλη αϋτοϋ είς
  τακτικήν συνέλευσιν την ερχομένην
  Κυριακήν (3 Δεκεμβριού) καΐ ώραν
  9 π. μ. είς τό κατάστημα τοϋ κ. Έμ
  Κυριακάκη (παραπλεύρως μεγάρου
  Διαλυνά) πρός εκλογήν νέου Διοικη
  τικοϋ ΣυμβουλΙου.
  Η
  ναι κάπως άργά! Πρό διμήνου έ'πρε-
  πε να έπιχειρήση δπως καί άλλοι, έ¬
  στω επί ματαίω, έπεχείρησαν!
  ΛΟΓΑΡΙΑΕΜΟΣ ΧίΙΡΙΣ ΤΟ» 8ΕΝΟ4ΟΧ0Ν
  ΟΙ συμμαχικοί μας σταθμοίδιβτυμ-
  πανίζουν τελευταίως δτι άφοΰ
  καΐ ή Σουηδία, τελευταίον είς την
  προκειμένην ενέργειαν Κράτος, απη¬
  γόρευσε καΐ αυτής την εξαγωγήν σι-
  δήραυ καί χάλυβος είς την Γερμα¬
  νίαν είναι φυσικόν νά υποθέσωμεν
  δτι «ντός όλίγου οί Ουνοι θά στε-
  ρηθοϋν τελείως των άπαραπήτων διά
  την διεξαγωγήν τού πολέμου μετάλ-
  λων! Θά μας έπιτρέψουν, οί τα τοι·
  αϋτα ίσχυριζόμενοι φίλοι, νά παρα¬
  τηρήσωμεν δ-τι κάμνουν κάπως λογα¬
  ριασμόν χωρίς τόν ξενοδόχον ό ο¬
  ποίος είς την παροθσαν περίπτω¬
  σιν είναι αί.... χιλιάδες των βομβών
  πού πίπτουν νυχθημερόν επί τής Γερ
  μανΐας άπό τα συμμσχικά άεροπλά-
  να.... Μόμον σίδηρος, συνεπώς, καί
  χάλυψ δέν θά λείψουν άπό την Γερ¬
  μανίαν άφοΟ τής έρχεται ούρανοκα-
  τέβατος! Πιθανότερον μας φσίνειαι
  νά θραυσθοΰν ενωρίτερον καί αί
  ΰπολοιπόμεναι άνευ έγκεφάλου γερ
  μανικαί κεφαλαί άπό την χάλαζαν
  των βομβών καί νά ήσυχάσωμεν!
  Ό Θεός νά δώση!
  ΤΑ ΑΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
  συμπαθεστάτη μας «συντρόφισ-
  σα καθοδηγητίνα» έκαμε πρό ο¬
  λίγων ημερών στό χωριό καί νέαν
  «καθοδήγηση» στίς χωριατοποϋλες
  τής^«Όργάνωση»:
  —Είναι άμαρτία, βρέ κορΐτσια, έ'·
  λβγε μεταξύ άλλων, έσεΐς νά σκο-
  τώνεσθε στή δουλειά στούς κάμπους
  καΐ στά χωράφια καΐ νά σδς τρώη
  τό κρθο κάθβ πρωΐ την ιδία ώρα πού
  οί λεγάμενες «Μεγάλες κυρίες» κοι-
  μώνται πάνω σέ ντιβάνια καί μσξι-
  λάρια καί πέρνουν τό μπάνιο τους
  μέσα σέ.... γάλα σάν ξυπνήσουν!
  Ή παρευρισκομένη δπως πάντοτε
  είς τάς «κατηχήσεις» ροδοπάρειος
  Κατερίνα έσπευσε άκόμη μίαν φοράν
  νά διαφωνίση μέ την «συναγωνίστρι-
  αν».
  — Εμείς, κυρία, εΤχε ... «μεγάλες
  κυρίες» τό χωριό μας σ' δλο τό πόλε-
  μο, μά δέν τής εΐδα έγώ νά κάνου-
  νε μπάνιο μέ γάλα! Ή κακόμοιρες
  ϊσια-ΐσια, δέν εΐχαν γάλα νά δώσουν
  στά παιδία τους...
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή «συ-
  ναγωνιστίνα» θά περιήρχετο είς δύ¬
  σκολον θέσιν εάν δέν έσπευδε είς βο¬
  ήθειαν της άλλη ροδοπάρειος κατη-
  χουμένη» ή Ροδάνθη:
  —Δέν ξέρεις τί λές βρέ ,.,ΚατερίναΤ
  Κι' άν δέν είναι στό Ήράκλειο «με¬
  γάλες κυρίες» πούλούονται μέ... γά¬
  λα δέν είναι στό Χόλυγουντ;
  .., . Δέν κατωρθώσαμεν νά πληρο¬
  φορηθώμεν άν ή «συντρόφισσαί υπε¬
  σχέθη είς τάς μαθητρίας της νά τάς
  αποστείλη, έν καιρώ, είς τό.... Χό¬
  λυγουντ διά νά δοκιμάσουν έκεϊ κα-
  τά τό σύστημα των «αστέρων* τό
  θέλγητρον των έντός γάλακτος λου-
  τρών! Πλήν, δσον καί άν τα ταξίδια
  είναι σήμερον δύσκολα, δέν την συμ-
  βουλεϋομεν νά αποτανθή, διά τόν
  "ίδιον σκοπόν, είς τούς γαλατάδες
  μας... "Αν πρόκειται γιά καθάριο νέ
  ράκι 6χει φυσικά καί τό χωριό καΐ μά·
  λιστα άφθονον!
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Είδοποιοΰνται δλα τα μέλη των
  τεχνιτών ζαχαροπλαστών σήμερον
  Πέμπτην καί &ραγ 2 μ μ. είς Γενικήν
  Συνέλευσιν πρός συζήτησιν διαφό¬
  ρων θεμάτων.
  ΟΙ- ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΟ Κ-Κ-Ε- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
  ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΆΡΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ
  Απίστευτον άλλ' άληθινόν: Μόλις
  έ'γινε ή άπελευθέρωσις τό Κ.Κ.Ε. συ-
  νεκάλεσε είς τό Θέατρο «Άλίκης»
  συγκέντρωσιν των συγγραφέων ,,καΐ
  ήθοποιών τού Θεάτρου καί έκεϊ οί
  «σύντροφοι »'Οθεατρικόςσυγγραφεΰς
  Νΐκος Κατηφόρης καΐ ό ήθοποιός τοΰ
  ΈθνικοΟ ^θεάτρου Καροθσος ωμίλη¬
  σαν καί ήξίωσαν στά έργα πού θά ά-
  νέβαιναν στό Έλαφρό Θέατρο' νά
  μήγίντι σάτυρα εναντίον των Βουλ¬
  γάρων, γιατί δέν έχομεν τίποτα μέ
  τό Βουλγσρικό λαό, άλλά μονάχα
  μέ τους Βουλγάρους Φασίστες!! Λί-
  γες μέρες δέ άργότερα όμάδες κομ-
  μουνιστών ήθοποιών έπήγαν είς τό
  θέατρο «Άλάσκα» καί ήξίωσαν άπό
  τόν πατριώτη Θιασάρχη Πέτρο Κυρια
  κό νά κατεβάση τόν τίτλο Άθήνα.—
  Σόφια γιατί δέν επρεπε νά πειρά-
  ζωμε τόν Βουλγαρικό λαό.
  Καμαρώστε "Ελληνες. Δέν έχετε
  είς τό στόμα παρά μόνον Ινα έπιφώ-
  νημσ: αΐσχος.
  ΠΩΣ Ο ΖΕΥΓΟΣ ΖΗΤΟΥΣΕ
  ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Ό Γ. Ζέβγος στό βιβλΐο τού τό εκ¬
  δοθέν σσά 1934 καΐ έπιγραφόμενον
  «Γιαυτνφ ή έπανάσταση στήν Έλλά-
  δα θά αρχίση σάν άσακοδημοκρα-
  τία» έ'γραφε στήν "σελίδα 32 τα εξής
  καταπληκτικά γιά σοβαρά "Ελληνα:
  Ή λύση τοΰ ΈθνικοΟ ζητήματος εί¬
  ναι έπίσης πρόβλημα τής άστικοδη-
  μοκρατικής έπανάστασις πού ή έλλη-
  νική μπουρζουαζία δχι μόνο δέν τό
  λύνει παρά περιπλέκει πιό πολύ. Στή
  Μακεδονία καί Θράκη ϋποδοΰλωσε
  σέ ξένες έθνότητες καί γιά νά στα-
  θεροποιήση έκεϊ την κυριαρχία
  της ξετσίπωσε καί κατέστρεψε
  ένάμισυ έκατομμΰριο πρόσφυγες. Πά
  νά άπλώση τίς κατακτήσεις της στή
  Μακεδονία καΐ Θράκη έτοιμάζει γορ-
  γά τόν καινούργιο πόλεμο. Τό Κ.Κ.
  Ε. ύποστηρίζει μ' δλες τίς δυνάμεις
  τό δικαίωμα τής αΰτοδιαθέσεως
  των πληϋυσμών Μακεδονίας καί
  Θράκης ώς καί τόν άποχωρισμό
  τους' σέ ξεχωριστό κράτος. Είναι ή
  άρχή τοΰ Μάρξ—Λένιν καί τό κόμ-
  μα μας την άκολουθεΐ μέ συνεπεία.
  Καί αϋτόςλέγεται "Ελλην Υπουρ-
  γός!!
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  Πρός
  Τό Φρουραρχεΐον Ηρακλείου
  % Ενταύθα
  'ί-^ Έττιτροπή εκμεταλλεύσεως Ήλεκτρι-
  κων έγκαταστάσεων διά τοΰ κοινοποιη
  9έντος ημίν 6π' αριθ. 540) 23—11—44 έγ-
  γράφου της άπευθυνομένου τιρός υμάς
  έγνώρισεν ημίν δτι έξ αϊτίας των άσκό-
  πων ττυροβολισμών, οΐτινες δυστυχώς έ-
  ξακολοιοθοΰσι νά ρίπτωνται εισέτι καί
  έντός τής πόλεως παρά τάς επί τούτου
  διαταγάς μου δημιουργεϊται κίνδυνος τής
  ζωής των πολιτών έξ ήλεκτροπληξίας,
  ϋΛ,νεττεία των βλαβών αίτινες προξενοϋν-
  τατ. είς τό ηλεκτρικόν δίκτυον τής πόλε¬
  ως, άναφέρεται δέ έν αύτφ ή θραθσις έκ
  τούτων των άγωγών τής γραμμής τού
  Έργοστασίου «ΤΑΛΩΣ>, καθ" ήν παρ' ο¬
  λίγον νά θρηνήσωμεν θόματα. Κατόπιν
  τούτων έπανέρχομοα επί τοΰ ζητήματος
  τούτου τής καταπαόσεως των ά&κόπων
  πυροβολισμών καΐ έντέλλομσι την λήψιν
  αύστηροτάτων μέτρων υφ' υμών. Πρός
  τουτο δέον νά διαταχθώοιν τα έν τή πό¬
  λει φυλάκια καί τΐϊρίπολοι δπως συλ'λαμ-
  βάνωσι πάντα δστις ήθελεν γίνη άντιλη-
  πτός πυροβόλων άσκόπως, νά άφοπλίζε-
  ται καί νά υφίσταται καί τάς λοιπάς συ¬
  νεπείας τής παρσπομπής τού είς τό Στρα
  τοδικεϊον μετά την υποβολήν κατ' αυτών
  σχετικής μηνύσεως.
  Άναψέρατε λήψιν καΐ εκτέλεσιν τής
  παρούσης.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  "Αντ)χης ΠεζικοΟ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  — Έορταί.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Νομοΰ Η¬
  ρακλείου άντισυνταγματάρχης κ. Άνδρέ
  άς Μάθενας δέν έορτάζει οότε δέχεταα έ-
  πισκέψεις σήμερον εορτήν τού Άγίου Άν-
  δρέου.
  Τ ό ξενοδοχείον ΠΑΠθΥΤΣΑΚΗ έπα-
  νήρχισε λειτουργοϋν κανονικώς.
  Ηδεσποινϊς Νίτσα Κ. Γαλανάκη παρα-
  δίδει μαθήματα Άγγλικής μέ μέθοδο
  ταχείας έκμαθήσεως, είς τής οΐκίαε Πλα-
  τεΐα Κορνάρου (Βαλιδέ τζαμί)
  ΠΡΩΤΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Είς την περιοχήν των Βοσγίων
  πιέζονται 50.000 Γερμανοί
  Ήχμαλωτίσ8ησαν 15 χιλ, Γερμ, υπό των Γάλλων
  Άμερ«·ανικαί Δυνάμεις της 3ης
  στρατιάς προήλασαν έντός 24ώρου
  12 χιλιόμετρα επί εΰρέος μετώπου
  έντός τοθ Γερμανικοΰ έδάφους. Πολ¬
  λαί ψάλσγγες τής αυτής στρατιδς
  μάχονται είς την βιομηχανικήν πε¬
  ριοχήν τού Σάαρ
  Οί έν τή περιοχή των Βοσγίων κυ-
  κλωμένοι 50 χιλιάδες γερμανοί πιέ¬
  ζονται ισχυρώς υπό των Συμμαχι-
  κών Δυνάμεων. ΓαλλικαΙ Δυνάμεις
  ήχμαλώτισαν 1500 Γερμανοϋς.
  Είς την "Ολλανδίαν ή 2α Βρεττανι-
  κή στρατιά συνεχίζει την εκκαθάρι¬
  σιν των γερμανων επί της [δυτικής
  δχθης τοθ 'Ηάς.
  Καθ1 ήν στιγμήν Άμερικανικά βομ
  βαρδιστικά καί Βρεττανικά ροκετοβό
  λα άεροπλάνα τύπου Τάίφουν έπε-
  τίθεντο εναντίον στόχων είς την πρώ¬
  την γραμμήν τού Δυτικοϋ Μετώπου.
  Άεροπλάνα Μοσκΐτος έβομβάρδισαν
  την Νυρεμβέργην. Οί πιλότοι των
  άεροπλάνων μετά την πρώτην συγ
  κεντρωτικήν επίθεσιν διέκριναν τερα¬
  στίας πυρκαίάς.
  "Εξ Ελβετίας ήγγέλθη δτιτό Μπάν
  τεν εκηρύχθη πολεμική ζώνη.
  Είς την Αλβανίαν Βρεττανικά ά¬
  εροπλάνα έρριψαν τρόφιμα καί φυλ-
  λάδια είςτά Τίραννα επί τή έπετείω
  τής έθνικής εορτής.
  Είς την Τσεχοσλοβακίαν οί Ρώσ-
  σοι πλησ.άζουν τα στενά Ντούκλα
  ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί Γερμανοί άπωθήθησαν άπό τόν
  ποταμόν Ρόερ καί είς δύονέά σημεΐα.
  — Νορβηγοί σαμποτέρ έβύθισαν τό
  ατμόπλοιον Σβέλιγκ καί έν δλλο είς
  τό "Οσλο.
  — Ό λιμήν Μαντράκιον τής Ρόδου
  έβομβαρδίσθη υπό Βρεττανικόν άε¬
  ροπλάνων.
  — Άμερικανικαί δυνάμεις άπέχουν
  ολιγώτερον των 5 χιλ. άπό τό Ντύ-
  ρεν.
  —Ό κ. Κόρντελ Χάλ έξακολουθεΐ
  νά είναι ό συμβουλάς τοθ Προέδρου
  Ροϋσβελτ.
  —Ό νέος ύπσϋργός των εξωτερι¬
  κών κ. Στετίνιους έ'χειείδικότητα επί
  των Ρωσοσαμερικανικών σχέσεων,
  —Όλόκληρος ό Άμερικανικός τύ-
  πος εξαίρει τό έργον τοΰ κ. Κόρντελ
  Χάλ καί την δραστηριότητά τού εύ-
  χόμενος υπέρ της ταχείας άναρρώ-
  σεώς τού κατόπιν τής μακροημέρου
  ασθενείας τού.
  —Είς την τομέα των Βοσγίων έξει-
  λείψθη ό έχθρικός θύλαξ.
  —Αί επί τοΰ Ρήνου γέφυραι Μπρά-ν
  ιζαχ καΐ Ραϊνάου κατεστράψησαν
  υπό τής Συμμαχικής άεροπορίας.
  —Συμμαχικαί δυνάμεις "ίστανται
  μαχόμεναι επί της Γερμανικης μεθο-
  ρίου τής Σάαρ —Λάουτερν.
  — Ανατολικώς τοΰ 'Άαχεν συνε¬
  χίζεται σκληρός αγών επί τής αμαξι¬
  τής όδοΰ πρός την Κολωνίαν.
  —Ή μάχη είναι αγών πεζικοΰ. Ή
  γερμανική άντίστασις φθείρεται λό¬
  γω Συμμαχικής πιέσεως.
  —Είς την άνατολ,κήν Σλοβακίαν
  οί Ρώσσοι προήλασαν καί 10 άκόμη
  χιλιόμετρα καίκατέλαβον 50 τοποθε
  οίας πρός την δίοδον Καρπαθίων καί
  πέραν τοθ Κόζιτσε.-
  —Είς την Γιουγκοσλαυία κατελή¬
  φθη τό Ναζιτσε 65 χιλιόμετρα δυτι¬
  κώς τοΰ Δόυναβεως.
  — Είς την Ίτσλίαν βορείως τής
  Μοντιλιάνα κατελήφθησαν πολλά ύ-
  ψώματα.
  —Συμμαχικαί Δυνάμεις διέβησαν
  την διώρυγα Ρήνου Ροδανοΰ.
  —Έπαρασημοφορήθησαν Βρεττα-
  νοί άξιωματικοί οί όποΐοι' έπιβαίνον-
  τες τορπιλλακάτου έβύθισαν τό ιτα¬
  λικόν ατμόπλοιον Βόλγα.
  —Έντός δύο ημερών οί Γερμανοί
  άπώλεσαν είς άερομαχίας 232 γερμα
  νικά καταδιωκτικά.
  — Άμερικανικά βομβαρδιστικά έ
  βομβάρ&ισαν στόχους είς Μπακόκ
  Ταϋλάνδης.
  —Ό άρχηγός των Συμμαχικών
  Δυνάμεων οτρατηγόςΆίζεν Χάουερ
  συνεσκέφθη επί μακρόν μετά τοθ
  στρατηγθθ .Μοντγκόμερυ. Οί Σΰμμα-
  χοι στοατηγοί προηαρασκευάζουν
  την τελικήν ήτταν τής Γερμανίας.
  —Συμμαχικά στρατεύματα προε-
  λαΰνοντα πρός Ρούκ καΙΣάοφ κατέ¬
  λαβον τό ΜπροΟμεγ βορείως τοθ
  Γιοθλιχ καί τό Κίρχΐν νοτίως αύτοθ
  —Άλλαι Συμμαχικαί φάλαγγες ε
  φθασαν μεταξύ ΓιοΟλιχ καί Ντύρεν.
  —Ή 3η στρατιά κατέχει τώρα μέ
  τωπον 26 χιλιόμετρον επί γερμσνι-
  κου έδάφους.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Νοέμβριος — Έκτός της
  προσφοράς είσαγωγής ελαίου έξ Ί-
  σπανίας, ΰπάρχουν είς τό υπουρ¬
  γείον ΈφοδιασμοΟ προσφοραί τουρ¬
  κικών οϊκων έξαγωγών, διά την ει¬
  σαγωγήν είς ελληνικάς άγοράς μέγα
  λων ποσοτήτων τροφίμων πρώτης
  άνάγκης. "Ολαι αύται αί προσφοραί
  συζητοϋνται ήδη καί συντόμως θά
  ληφθούν έπ' αυτών άποφάσεις. Με¬
  ταξύ των ξένων οΐκων πού εζήτησαν
  νά πωλήσουν τρόφιμα είς την Έλ-
  λάδα είναι καί ό Λονδίνειος Οΐκος
  Τσόνσον Χάρντιγκ καί Σία, διά με¬
  γάλας ποσότητας παστών ψαριών.
  —Κατέπλευσε είς Πειραια προερ-
  χόμενον έκΚαναδά καί ετέθη άμέ-
  σως υπό έκφόρτωσιν τό Σουηδικόν
  ατμόπλοιον «Άκκα» μέ φορτίον 3.
  ΟΟΟ τόννων, ήτοι 5.5ΟΟ τ. σίτου, 1ΟΟΟ
  τ. βακαλάου, 100 τ. |λουκάνικα, 300
  τ. μπιζέλια καί σοΰπες καΐ τό ϋπόλοι
  πον μέκονσέρβες ψαριών, γάλα, ιαα
  καρόνια καί φάρμακα.
  —Κατέπλευσαν έκίαης είς Πειραια
  τρία άκόμη άγγλικά φορτηγά μέ 22.
  ΟΟΟ τόννους παντοίων προμηθειών
  καί τροφίμων.
  —Αναμένονται εισέτι νά κατα-
  πλεΰσουν καί τα Σουηδικά «Σουόρ
  βα» μέ 7.5ΟΟ τόν. γενικοΰ* ψορτίου
  καί 850 τόν. σίτου, τό «Μπόρελαντ»
  καΐ τό «Ναγκάρα».
  —Κατόπιν τής προχθεσινής καταρ
  ρακτώδους βροχής ανευρέθησαν πά
  ρασυρθέντα υπό των σχηματισθέν
  των ρευμάτων 12 πτώματα άνδρών,
  φέροντα τραύματα διά πυροβόλων
  δπλων.
  —Κατόπιν Κυβερνητικής άποφάσε
  ως Ιδρύθη χωριστή 'Ακαδημία Γραμ
  μάτων καΐ Τεχνών, είς την όποιαν
  θά μετέχουν 15 άκαδημαίκοί μιοθο-
  δοτούμενοι ίσοβίως μέ τόν μισθόν
  τοΰ Άεροπαγίτου. Παραλλήλως κα
  θιεροΰνται 20 άριστεΐα κ«ί 30 βρα-
  βεΐα τα όποΐα θ' άπονεμηθοΰν υπό
  τής Άκαδηΐ'Ιας είς τοΰς καλλιτέρους
  έκπροσώπους των γραμμάτων καί
  των τεχνών.
  Αγγέλλεται έξ Αθηνών δτι τό δι¬
  καστήριον διά την επιβολήν κυρώ
  σεων θά αρχίση λειτουργοθν άπό
  τής προσεχούς Δευτέρας.
  —Ή έθνοφυλακή άναλαμβάνει τα
  καθήκοντά της άπό μεθαύριον. Είς
  τούς άνδρας εδόθη ίματισμός καί
  άρτιος όπλισμός.
  —'Η έλληνική Χωροφυλακή θά ύ·
  πάγεται είς τό υπουργείον Στρατι¬
  ωτικόν καί Έσίοτερικων.
  —Τα μαθήματα τών( Γυμνασίων
  καί Δημοτικών σχολείων άρχίζουν
  άπό τής 1ης Δεκεμβριού.
  Έφθασεν ό στρατηγός
  Πλαστήρας
  Ελληνικόν άντιτορπιλλικόν κατό¬
  πιν είδικής έντολής απέπλευσεν πρό
  ημερών διά Νίκαιαν μέ σκοπόν νά
  παραλάβη τόν στρατηγόν Πλαστή-
  ραν. Νεώτεραι είδήσεις άναφέρουν
  δτι τό άντιτορπιλλικόν επέστρεψε είς
  — ο
  Τό Τμήμα τής άγορανομίας μί.
  απέστειλε τόν κάτωθι κατάλογο
  διατιμήσεων:
  Οΐνος 14—18. Ξύλα άσχιστα
  κατ' οκάν, σχισμένα 4. Κάρβουΐ
  10. Άρτος σίτου 44. "Αρτος κριθ^
  34 μέχρι 7—12—44, άπαγορεύ£τ|
  ή μικτή ποιότης. Κούρεμα— ξύρισ1
  δρχ. 40, κούρεμα 30, ξύρισμα 15.
  στικά ψωμΐ 3, μικρά γιουβέτζι 5, „
  τριο γιουβέτζι 7, μεγάλο 10, λαμ|
  ρίνες καί ταψιά γλυκοϋ 7. Παι
  τες 22
  μέσω των Καρπαθίων.
  Είς την Ούγγαρίαν άγγέλονται νέ
  αι προελάσεις νοτιοδυτικώς της Βου-
  δαπέστης Ρωσσικαί Δυνάμεις διέ¬
  βησαν τόν ποταμόν Τίζα καί προή¬
  λασαν πέραν αύτοθ.
  Είς την περιοχήν τού Σκοΰταρη
  Γιουγκοσλαυία! Δυνάμεις προελαύ-
  νουν μέ αντικειμενικόν σκοπόν νά συ
  ναντηθοϋν μέ τάς Άλβανικάς Δυνά¬
  μεις αί οποίαι άνέρχονται τώρα είς
  30 χιλιάδας άνδρών.
  Είς την Ιταλίαν ή προέλασις των
  ΣυμμόΓχων συνεχίζεται βορείως καί
  νοτΐως τής Φαέντσα.
  Έλλάδα. Ό Στρατηγός κατεχόμε-
  νος υπό βαθυτάτης συγκινήσεως ά-
  πεβιβάσθη είς τό πάτριον εδαφος και
  προσόκύνησε ευλαβώς τό άγιον ελ¬
  ληνικόν χώμα.
  Πλήρης έμπιστοσύνη
  Ή Βελγική βουλή εψήφισε
  Διάταγμα διά τοΰ όποίου παρέ-
  χονται είδιπαί εξουσίαι, Κοι-
  νωνικοΰ περιεχομένου, Δικαιο-
  σύνης, Ασφαλείας, είς τόν πρω
  θυπουργόν κ. Πιερλό.
  Αί είδικαί αυται εξουσίαι]
  παρεχωρήθησαν είς τόν κ. Πι-ΐ
  ερλό οιά ψήφον 116 έναντι 12.]
  Ό βομβαρδισμός τής
  Νυρεμβέργης
  Διά πρώτην φοράν άπό τής ένάρ
  ξεως τοΰ πολέμου ένηργήθη βομβαρ
  δισμός γερμανικης πόλεως ύπότό,
  σου μεγάλου άριθμοΰ άεροπλάνω^
  τύπου ΜοσκΤτος δσος ήτο έκεΐνο
  όστις έπληξε την Μέκκαν τοΰ έθνικο
  σοσιαλισμοΰ την Νυρεμβέργην ή < ποία κατά τάς δηλώσεις των παρο τηρητών δέν ύπάρχει πλέον. ~~ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ" :να ΥΣΤΑΤΗ Σ1ΙΓΜ Κι Ό Πρωθυπουργός τού Βε^ γίου κ. Πιερλό απηγόρευσε Ι λας τάς συγκεντρώσεις καί δι δηλώσεις. —'Η άπεργία έπεξετάσ καΐ είς τάς επαρχίας. —Είς την Αύστρίαν ό Χίμλερ εσφϋτ} λε ένόπλους των ταγμάτων 88 νά καταπολεμήσουν την άνι κατά τοΰ έθι/ικοσοσιαλισμοϋ ΐΗ, Ό άγγλος Βασιλεύ£ «Όμιλών ετόνισε δτι δλαι αί ιΐ| Οποθέσεις διά την τελικήν νίκην έ σφαλίσθησαν. Τό τελικόν πλήγμι δοθή κατά τής Ιαπωνίαν συντό;. ^ Είτα ό Βασιλεύς εξήρε την μαχ ]τ κότητα των στρατιωτών είς δλα τ μέτωπα καί απέστειλε τόν έγκάρδκ τού χαιρετισμόν πρός τάς μαχομένο Δυνάμεις δλων των δΐτλων. —Είς 'Άαχεν συνεχΐζεται λυσσί δεις αγών.