91370

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ντ'/
  ΒΑΓΙΛΕΙΟΝ ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
  •.Ι. έ.
  ■«
  ^ "·■ „ ' , , · } ; ΐ,ΛΪ1Γ4·*»Ίί
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤ8ΕΡΝΗΣΕΟΙ
  ΕΝ ΚΡΜΤΜ
  ΤΕΤΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Αριθ. Διατάγ. 11
  Έν Χανίοις; τή 10 Φ*6ρουαρ.ου >Η2— ΑΡΙΘ. 10
  ή φράσις «τή γνωμοδοτήσει τοϋ Πρωτοδικείου έν τί) πβριφερεί*
  τού όποίου έγ/.ατασταθήσονται».
  Άρθρον 3. Εις τό α'ρθρ. 15 τού αύτοϋ νόμου προστίθΐνται
  * έν τέλει τα εξής." «Άλλ' ή έκ τοϋ ά'ρθρον 23 τού Ποιν. νόμου
  ανικάνους τού μάρτυρος δέν έπιφέρει την άκυρότ/)τα τοϋ συμ-
  βολαιογρα^ιχ,οϋ έγγραφον, έ-αγομε'νη μόνον κατά τάς περιστά-
  σεις την π ιθαρχι*ήν ΐΐμωρία; τοο συμίολαιογράφου».
  Άρθρον 4. Τί αρθρον 37 τοϋ αύτοϋ νόμου άηιχαθίσταται
  ούτω : «Τα β'δλία Λαί πάντα τα λθ'πά ϊγγραφ* φυλάττοντβί
  -αρά τώ ίβ ω συμόίλαιογράφω Άπολυθέντος οριστικώς, ΐϊαραι-
  τηθέντος, «πίθανόντος ή εις ά'λλην χεριφε'ρειαν μετατιθίν-
  τος αυτού, ταύτα παραίιδονται είς ενα των άλλων συμβολαιο-
  γράφων τής α!»τής περιφερείις, δριζόμενον υπό τού έχί τ1]ς Δι-
  καιοσύνης Α Διευθυντού χαί έν ελλείψει τοιούτων ε'ς τόν Είρη-
  νοδίκην. Ή παράδοσις γίνεται διά πρωτοκόλλου, συμπράτ-
  τοντος τινος των δικαστικώ/ ΰπαλ/>ήλων, ό"ν δρίζει δ Εισαγγε¬
  λεύς των ΙΙρωτοδικών, καί τ33 παραλαμδάνοντος. Ή σφραγίς
  τού άπ;λυθέντος, παραιτηθέντος, μετατεθέντος ή αποθανόν¬
  τος άφανίζεται υπό τού Εισαγγελέως των Πρωτοδιχ,ών, συν-
  ταττομένη; εκθέσεως. Διορισθέντος τοί διαδόχου τού, τό αρ-
  χεϊον παραίιδεται, έζιμϊλεια τβ3 Εισαγγελέως των Πρωτοδι-
  κών, είς αότΐν, συνταττομένου όμοίου, ώς ά'νω, πρωτοκόλλου*
  έφ' όσον δέ; διορισθή τοιούτος ή τής θέσεως καταργηθείσης, τ^
  χργ^'.ο^ παρτμέ^ει καρ' ω αρχικώς ώρίιΰι] υπό τού Α. Διευθυν¬
  τού καί άν άλίμη ή καταργηθεΐσα θέσις ήθελε άναυσταθί), πλήν
  άν πρόκειται περί άρχείου ταραδοθέντος είς τόν Είρηνοϊίχην, δτε
  τουτο παραϊ δεταιείςτόν διοριΐθέντα συμδολαιογράφον.
  ' ·7ί3λϋθ.ν-ος, παρβιΐηθέντος, μετατεθέντος ή θανόντθς τοθ
  Συμδολαιΐγραφούν;ος Ε'φηνοϊίκου,τό άρχεΐον δι' δμοίου πρωτο¬
  κόλλου παραϊίδεται είς τόν διάδοχον αύτοϋ καί μέχρι τ»]ς ύπ'
  αυτού άναλήψεως ϋχηρεοίας εις τόν γραμματέ'α τού Ε'ιρηνοίι-
  κειου».
  Άρθρίν 5, Τό παρόν Διάταγμα ίσχΰει μετά δεχαπέντε
  ημέρας 'άκό τής επομένης τής είς την Επίσημον Εφημερίδα
  καταχωρίσεώς τού.
  Παραγγέλλεται ή δημοσίευσις το3 παρόντος Διατάγματος
  κατα·/ωριζομ.->ου έν τί) Έπισήμψ Εφημερίδι.
  Έ; Χανίοις τη" 9 Φεδρουαρίου 1912.
  'ίΐ Ποοίίωρινη Έπαναίίτατικτ» ΚυβέρνηΛς
  Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓ ΛΛ .-Λ
  Η ΠΡΟΣΩΡΓΝΗ ΕΠΑ.ΝΑΣ1ΆΤΙΚΗ ΚΪΒΕΡΝΗΕίΣ
  Έχουσα ύπ' όψιν τό άπο 30 Σεζτεμβρίου 1908 ψήφισμα τ?}ς
  Βουλη*ς καί τό ά'ρθρ. 13 το3 ύπ' αριθ. 93 τού 1911 ψη^ίσμα-
  τος τής έν Κρήτη Συνελεύσεως των Έλλήνων, καί τα υπ' αριθ.
  4 καί 5 ψηφίσματα τής Έ-αναστα-.λής Συνελεύσεως, προ-
  τάσει τοδ επί τής Δικαιοσύνης Έπιτρίπου,
  Άποφασίζει καί διατάσσει
  Τροποποιήο'εις είς τόν περι Συμβολαιογράφων
  νόμον (Κανονισμόν των σι/μβολαιογραφεί'.υν)
  "Αρβρον 1. Τό αρθρον 3 το3 περί Συμδολαιογράφν, ν νόμου
  άντικαθίσταται διά τοϋ έχομένου :
  «Άρθρον 3. Έν τ») περιφ;ρεία εκάστου Ε'ιρηνοδικείου διορί-
  ζβτ«ι είς τουλάχιστον συμβολαιογράφΐς έόρεύων ο,τοι» καί τό
  οικείον Είρηνοδικεϊον, πλήν άν άλλως περί τούτων ορίζεται έν
  τοίς νόμοις. Μή ύπάρχοντος συμβολαιογράφου έν τί) Ιίρα τού
  Ε'ιρηνοδικείου, δ Ε'ιρηνοδίκης εΛπληροϊ καί τα τού συμίολαιο-
  γράφοι» Ιργα λαί εχει πάντ-ί α!ιτθϋ τα δΐλαιώματα καί τάς όπο-
  χρεώσεις. Κωλυομένου δέ ή μή Ιπάρχοντος τί3 Είρ^οϊί/.ου, έκ
  πληροΐ τα καθήκοντα τχΰτα ό γραμματεύς τοϋ Είρηνοϊΐλείοΐ),
  καί τούτου μή ύπάρχοντος ή κωλυομένονί, ό Εισαγγελεύς τώ,ι
  Πρωτοδικών όρίζει προσωρινώς άναπληρωτή" δια πράξεως τού.
  Διορίσθέντος Συμδολαιογράφου έν τή 'έϊρψ τοϋ Ε'ρηνοϊι/.είου
  τούτου, τό συμβολαιογραφικόν άρχεϊον παραδίδεται εις τούτον
  έπιμελεία τοθ Εισαγγελέως.
  Όσά/ΐις τις των συμβολα'ογράφων κωλύεται δι άσθένειτ^,
  άπουσίκν ή τίνα άλλον λόγον πρός εκπλήρωσιν των καθ^κίντων
  αυτού", καί δέν ύπάρχει άλλος μή κωλιιόμενος συμβο/βιογράφος
  έν τί) αΰτί συμδολαιςγρα?'.κϊ) έ'δρα, άναπληρο^ται ο3ΐος υπό τοθ
  Ε'ιρηνοδίκου. Τβύτου ϊέ κωλυομένου ή μή ϋπάρχςντος, άνα-
  πληροθται υπό τοθ γραμματέως τοο Ε'ιρηνοδΐΛείίο' χπί 5ν ό
  γραμματεύς κωλύεται ή δ'.ν ύπάρχει, ό Εισαγγελεύς τώ^ Πρω-
  τοδικών διορίζει προσωρινώς άναπληρωτί)ν διά πράξεως τού.
  Επί των τοιούτων άναπληρύτεων 5έν άπαιτεΐται ή παρά¬
  δοσις τοϋ άρχείοι» είς τόν ά>>ο<πληροϋντα. Αλλ' έ-ί προσω- ρινών παύσεων ή μ»κράς άπουΐίας δύναται νά διαταχθή υπό τοθ Εισαγγελέως των Πρωτοδικών ή διά πρωτοκόλλου προ- σωρινή παράδοσις είς τίνα των ά'λλων συμ6ολαιογράφιον ή τόν ΕΊρηνβδίχην άν δέν ύπάρχουν τοιούτοι, συμπράττοντος δικαστι- κοθ τινος ύπαλλήλου, δν δριζει ο αότός Ε'ισαγγελϊύς, καί τοϋ παβαλαμβάνοντος άναπληρωτοΰ». Αρθρον 2. Έκ τοϋ ά'ρθρου 5 τού αυτού νόμοο άπαλείφβται
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ί « ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Διατάγ. 8
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  1 Π ΠΡΟ--ΡΙΝΗ ΕΠΑΜ-ΤΑΉΚΗ ΚΥΒ£ΡΑίΙΙΣΙ-
  "Εχουσα ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 14 Ίανουαρίου 191*
  Ψήφισμα τής 'ΕπαναστετΓΐκή'ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  άρθρον 3 έδάφ. θ'. τού ύ*' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τού επί
  των Οικονομικήν Ανωτ. Διευθυντού.
  'Λποφαόίζει κατ δταιάάΰει
  Έπιτρέπει την άτελί} εισαγωγήν έν Ρεθύμνΐ} υπό το3 Ιω.
  Γρηγοριάδου ενός γεμιστί)ρος άεριούχων λεμονάδων γκαζόζ
  μετά των έξαρτημάτων τού.
  Είς τόν αυτόν επί των Οίκονομικών Άν. Διευθυντήν άνατί-
  6ησι την δημοσίευσιν καί εκτέλεσιν τού παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 7 Φεδρουαρίου 1911.
  Ή "ροΛωρινίι Έπανα<Ιτατικη Κυβέρνησις Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Άριθμ. Διαταγτς 4 Έχοντες ΰπ δι^ιν τό ύ-' αριθ 123 κ.χί χρονολογίαν 2 Αΰγούστου 1911 Διάταγμα περί έπαναληπτικώ» έξε- τάσεων των άποτυχοντων εις τρία (/.αθήμα,τα κατά τάς διδασκαλικάς έξβτάσεις τοΰ παρελθοντος Αόγούστου όρίζο- μεν ταδε. Αί έπανχλνιπτΐΛαι έξετάσεις θά ενεργηθώσιν έν Χανίοις Ρεθύμνη, Ήρα/ΐλδίω /οά Νεα,πόλε. κατά την 19, 20 *αί 21 Μαρτίου ενώπιον των κχτά τόπους ίίδικών έζετασ- τικών 'Επιτροπε ών. Τα δι' εύλογους αίτίας κωλυθησόιιενβι. μ.έλη θά άνα- πληρωσγ) ό άνωτεροί της Παιδείας Διε^υντης συμφώνως τώ 2 άρθρφ τοθΰπ'άριθ 112 της 11 Ιουλίου 1 θ 11 δια¬ τάγματος. Έν Χανίοις 31 Ίανουαρίου 1912 Ό Ανώτερον τής Παι<ε^ Διευΐυντής Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚΙΣ Ά , 3 Κ ( 1 V, » Έκ τοΰ Έβνικοΰ . Α.