91373

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ3Ε
  ΤΗΜΑ ΤΗΣ
  '- {)>'*
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις 'Π] 14 Φεβρουάριον 1912 — ΑΡΙΘ. 11
  Αριθ. Δίατάγ. 12
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΡ0Σ2ΡΙΝΗ ΒΠΑΝΑΣΤΑΤΐΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "Έχουσα ύπ' δψιν τό άπό30 Σίπτεμβρίου 19 <8 *ί|ί Βουλής καίτοά'ρθο. 13 το3 ύτ' αρθ. 93 τού 1911 ψηφίσ[Αα- τος τής έν Κρήτη Συνελεύσεως τώ; Έλλήνιβ, κχί τ« υτ' αριθ. 4 καί ο ψηφίσματα τής Έταναϊτατικής Συνελεύσεως, πρ3:άΐει τοθ επί τί)ς Δικαιοσΰνης Έπιτρόπου. καί Τροποποιήσεις της Ποινικής Δικονομνας "Αρθρον 1. Το αρθρον 23 τής Ποιν. Διχβνομίας ώς εχεΐ | μετά τόν νόμον 796 άντικαθίτταται ούτω: γράψη τα πρακτικά ή την απόφασιν, ταύτα ϋπογράφονται ύπβ ' τοϋ άρχαιοτέρου ή τού πρεσβυτέρου την ηλικίαν τακτικοϋ δικα- ! στού έ* των συμμετασχόντας Εάν ό ϋ~ί τ?ς αύτάς περιστάσεις ' μή ΰπογράψας είνε Ε'ιρινοδ.κης, ΰτογράφο/;αι ταυτα υπό τινος των νομ,ίμων αΰτί.3 άν*-*.ηρωΐών, ί'ν δριζϊΐ ό Εισαγγελεύς των ΙΙρωτοδικώ »■». Άρθρον 4 Είς το διά τού ά'ρθρου 4 τού Ν. 796 τεθέν είς τό αρθοον 220 :5ά?ΐον, προστίθενται ίν τέλ:ι τα εξής: «οτί άρ,Λ23ΐον πρζε τούτο είνε πρό μέν τής έκδόσίως τοθ δρι- στνκ3") βϋ/.εόμϊτος τό Συμβούλιον τώ^ ΙΙρωτοδικών, μίτ' αύτο δέ /.αί μίχρι τ^ς ενώπιον τοΰ Κακουργιοδι είου ενάρξεως τής ' συζητήσεως τό Συμβουλιον τού Έφετείου είς την περιφέρειαν τοθ όπο'.ου ύπάγεται τό Κακουργιοίικεϊον, μετά την έναρξιν δέ της συζητήσίως, τό Δικαστήριον των σον = 5ρων, χχί άν τό Κακουρ- • γιοοικείο^ έχη όιαΑ£/»μμένας τάς εργατίϊς τ«υ, τό Συμβούλιον Έφετείου». Άρθρον 5. Έν τέλει το3 1 έδαφ. τοϋ α'ρθρου 228 προστί- «Τής έγκλήσεως δύναται ν« γίνη παραιτησις κατα πασάν στα- ^^, (<ή ίλλον η^ ^^ ^^ τίς δίκης καί επ «κροατηρίου ενώπιον τού δικαστήριον Λλε. ί "Αίθ?5; 6_ Έκ τ3, αρ9ρου 242 απαλειρεται ή τελευταία , νόν μέχρι τής εκδόσεως ναταίΐΑασΐικής αποφάσεως ασχέτυΐς___ πρός την τελεσιδικίαν αυτής. Ή παραίτησις γίνεται είτε αότοκροσώπως υπό τού πρός ταύ¬ την δικαιουμένου, είτε δι' έντολοοόχου ειδικήν έχοντος πρός τουτο εντολήν* «β" ^π' άκρο*τηρίου μέν γινομένη βεία ούται έν τοίς πρακτικοΐί τού δικαστηρίου, κατά πάσαν δ' ά'λλ/]ν ζερίπνωΐιν τού ά'ρθρου 323 σιν τής δίκης καί επ «κροατηρίου > . ~ , , - «!»?>/». ·*« ι,., ^^ ^ «μ^» η ^λ^κ»»
  μόνον μέχρις εκδόσεως ναταίΐΑασΐικής αποφάσεως «σγέτ^ς ^ πζ?ίο1:ι, €ί·χ, η 3,Λη παρίπέμφ|η ,ί; δικαστήριον Ε'ιρηνοίικών
  άπολύεται ό φυλα<ιισμένος». Άρθρον 7. Το αρθρον 309 καταργεϊται. Άρθρο; 8. Είς τό τέλος τού α'. έ5αφί προστιθενται: «καί αν Λ/.νΧ! έςε όθη έρημον τού κατηγορουμένου». "Αρδρον 9. Είς το τέλος τοϋ α'. έδαφίου τού αρθρον 872 χροστιθενται: ,--- ■"',"■ ^, ,' ; ·. ■'■ >" „ ' λ,,. ^, -ν «Λ*ί 5^ άχόμη εξεδόθη έρήμην τού κί:ηγορουμένου».
  άναρμοδιότης δέν έπιφερει την ακυροτητα τής -αρ*ιτήσεως, τί · ' ? ' Γ""' " ·* ^-_
  δέ δικόγρα^ον ήή Ικθεσις παραπέμπονται είς τόν αρμόδιον Εισχγ-
  γελέα ή δημόσιον κατήγορον
  Ό παραιτού,Αενος
  στικά ΐξοϊα τού
  Ή προσηκόντως
  σιν τής ποινιχϊ)ς άγωγής
  10. Είς τό α'. ίδάφ. τού ά'ρ6ρ:υ 373 κϊί μετά
  φράϊίΐς «έντός 30 ημερών άχό τής δή Αοσΐίύσίΐος αότών»
  χροστί'ίενται αϊιά δικο/ράφου κχτατιθεμίνου .ταρά τωγρ*}ΐματ·Ι
  τού Έφετείου είτε».
  "Αρθρον 11 Τό αρθρον 379 άντικαθίστ*:αι «ίίτως :
  «Εάν ή απόφασις άλυρωθή διά παραβίασιν -όπου τινός, τότε
  πραξαν πλείονες, ή υπέρ τινος έξ αυτών παρ,ίτησις συνεπάγεται τό Ε?ετεί;ν κατα το οο.ο,ν α,τω είτε χρ«ι. παρ έ,υτω καί
  τα αύτά άποτελέσματακαι διά τούς άλλους».
  ρ ρ
  ύττόθε,,ν,εΐτε πα?*πέμπει αυτήν άς το αΐτο ή ίλλο
  Άρθρον"2.'νΗ"έ"ν ά'ρθρω 40 περικο,ή «ό παρά τοϋ Συμ- δμόδαθμον δικαστήριον»
  «ουλίουτ^ν 'Εφετων επιτετραμμένος ταύτα Έφ.της» άντικα- ,,Αρθρο, 12. ^ετα. «£™*η - ™£*£ ^
  θίσταται δια τής εξής:
  «δ νόμιμος αότοΰ άναπλ»ίρωτής».
  Αρθρον 3. Ή έν ά'ρθρω 78 περικοπή «παρά πάντων των εις
  συζήτησιν παρευρεθε'ντων καί είς την απόφασιν συμπραξάν-
  ΐήν
  των
  ρ
  υζήτησιν χαρευρεθ
  άντικαθί
  διά τής εξής:
  τής έν τώ άκροατηρίω διαδικασίας καί μετά τό αρθρον 379 πρβσ-
  τιθεται Βίον κεφάλαιον Β α <«άνακοπη των έρήμην άποφάσεων» καίύπ'αύτό προστίθεται αρθρον 379α ίχον ούτως: «Αίτελεσίδικοι καταίικαστικαί καί έρήμην τοϋ κβτηγορουμί- ;οα άπο^άσεις των Ε'ιρηνοδικείων, των Πρωτοδικείων καί 1*α£ί η χ-λί.τ« ΐ« «νβς «?«««·.- νά υπο- τόν νόμον ή κλήτε.σίς τού, δέν είχε παντα,ασ,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τ ;ν
  τώ ■
  Βέν εΐ-χ: -.λητευθη1 νομίμως. Η άνα·/.3-Γ, -{'./ί:
  -;ϋ ςικαστηρίου διά καταθΐ'σεως τού 3·.χ.ογρ3?ο·,
  τεϊ αυτού είτε συν:ίτου.ένης παρ'αότω εκ9ίΐε.>>;, /.--'3·.^
  σ;ε'λλει τϊ,ν εκτέλεσιν. Γινομένης οί/.τής τής άνα/.οπί):,
  ται ή προσβληθείς.* απόφασις ν.οά έ-ανα',αμβίνίτα1. μετ* νόμιμ,ον
  κλήτευσιν ή συζήτησις. Κατά τής έττ' άναχοπη" άποφάσ.ως συγ-
  χωρείται εφεσ"ς κατά -ούς νομίμ.·?υς τύ~ους »?' ό;;ν 3εν πρό-
  κίιτα: περί άνακοπείτΓ,ς αποφάσεως '/.ατά θϊύ-ερον βαθμόν έλ-
  Εεδομένης. Ή ϊφεσις 2έν άναστέλλει την εκτέλεσιν.»
  "Αρθρον 13 Το ά θρ;ν 382 άντικαθίσται ούτως:
  * Εντός τής εκάστοτε οριζομένης συνόϊο» 5 Εισαγγελεύς τώ ν
  Έφετών προϊ·.ορ·.ζάΐ τάς ϊι/.αιτέας νζο'ίέαν.ζ χαθ άς ήθίλε χρί-
  νει ημέρας, δυνάμενος νά ζητήση ϊιά τόν προσδιορισμόν των δαχ-
  σίμων ημερών τή-ι γνώμην τ:3 Προέϊρου -ζ,ν ΈφετΓόν ή τ^ύ
  Πρ:έδρου των Πρωτοοικών, εάν ?έν ττρό/.Εΐτα·. ~ερί Κα·/.ουργΐ3-
  διοχείου συγκροτουμίνου έν τή ϊϊρα τοϋ Έφετείουί.
  "Άρθρ3ν 14. Τό δ'. έ3«»ι;ν τϊΰ άρθρου 436 «ντκαθ!σ:ίτϋ
  ούτως:
  «Τό κλητήριον τούτο έζίκριμα,ενα τουλάχιστον μήνϊ ~ρ'ο τή;
  έν αύτω ωρισμένης χρϊς ϊί.^ίηζίν δ'κατίμοιι γ^έρχς, τ3·χθΑ3λ-
  λαΐαι είς τι των 3ΐ·,μοσίων μερών τού χωρί:ι> ή τής ττόλεως ότου
  είχεν δ κατ^γορούμενος τί;ν τΐλευτα'αν τού κατοικίαν, εάν είχι
  τοιαύτην έν Κρήττ;, καί είς τι των ϊημ,οσίων μερϋν τής ϊ*ρα
  τοϋ ςικαστηρίου των Πρωτΐδ·.κ?)', καί έκτϊς τ3ύτυν κατανωρ»
  ζεται είς την Επίσημον Εφημερίδα».
  Άρθρον 15. Μετά τό άρθρον 407 πρ3στίθεΐαι ίίιον οίρθρ:
  οϋ'τωο:
  «"Αρβριν 407α'. Εάν Ό καθ" ευ έξείέθη κατα-χετήρ!ον -/.α-
  τηγορούμενος σςνελήφθη ή κροτήλθί τ.ρ'ι τής τϊλεσιϊικίας τής
  κατ' αυτού έρήμην άποφάσίως, προσάγετα'. άμέσωςτ'ις τ:ν -ζρμό-
  διθν Αναχριτήν, όστις τόν άνακρίνε'. περΐ τής -ράξϊίος καί [ΐ.ιχχ
  τούτο πέμ-ει την άναλριτικήν ί·/.0εσιν είς τόν Είσα,'γίλέα τ.χρ' ω
  είναι ή ίίκη έκκρεμής».
  Άρθρον 16. Το άρθρον 408 άντικαθι'στατίΐ ούτος:
  « Εάν τις κατά την περίπτωσιν τού αρ^ρπ 405 καΐηγΐρΓ,Οτ,
  ένεκα κακουργήματος, ?:ράττ:νταιπρώ:ον τ.ιρΐ αυτού τα ίιά τώ';
  άρθρων 246 —255 καί τού άρθρου 281 δι*τεταγμ=να, /.αί μίτΐί
  ταύτα έκδίίεται κατά τα χ'ρθρχ 405 καί 406 *λητήρι;ν ίτί/.ριμι:,
  ότερ τ3ΐχ3καλΛ«ται καί καταχωρίζετα·. κϊτά τα έν άρθ;τρ ίΟ3
  ωρισμένα καί έχ,τος τούτων το'.χοκολλαται κα είς τι των 3/;μο-
  ίίων μερών τής ϋρχ; τοΰ δικατ;ηρίου των Κίαουργ^ϊικών.
  Άλλων εγγράφων /οινοχίίησις, τοιχοκόλλησις ή καταχώρισις
  δέν άπαιτείΐαι».
  "Αρθρον 17. Τί άρθρον 409 άντικαθίσταται ούτως:
  «Εάν ό κατηγορούμϊνος, έκ5;0ίντος πρός αότόν κλητηρίου
  έϊτ'./.ριματοςνομίμως κ3ΐν;τ:;ιηβ-'ντος, Ιιι ίν^χι.οθη, 2ι/.«ζεται
  έρήμην παρά τ3υ Δ'./.αστ^ρίθ'θ των Συνέίθ'ών ά;ει συμ-τράξεωι
  τού τώ,ι ένόρκων, «να/ινώ^χίται δηλ. κατά τό άρ3ρ. 391 τό -ζοϊ
  παραχομπής βούλευμα καί ι'ο Ιγ/.λητήριον ί-χχρχψον χ,χί ε';α ά,;-
  χεται ή συζήτησις κατά τα όίρθρχ 342—361 καί 363—366
  καϊ 368, έν τί) αυτή δ' αποφάσει άποφασίζεται ή *ρα;ις καί ή
  έ^αρμοστέα χοινή.
  Αλλ' ο! έν τω καταλόγω τού Εισαγγελέως μάρτυρες οΰτε
  κλητεύονται ουτε έξί-άζονται έν τω άκροατηρίω. Άναγινώσ/.ον-
  ται μόν3ν αί κατά την προδικασίαν νομίμως ληφθεΐσαι κατϊθέσεις
  αυτών καί τα ά-3δε·.κτικά ίγγραρχ καί κατά την κρίσιν τοΰ δικα¬
  στήριον πασΛ άλλη νομίμως ληφθεϊσα κατά -ήν προΒικασίαν
  κατάθεΐις. Δύνανται δμως νά έξετ^σθώσιν καί είς τό ακροατήριον
  οί μχρχυρις τού κα;αλόγο-ί τού Εισαγγελέως, εάν έθελί δ·.α· ]
  τ*ξΐ[ΐ τούτο τό δικαστήριον.
  ;ι;Λ:ν
  ανα-
  ύτίθίΐϊως κατά την τροσΒιορισθησβμένην δικά-
  Άλλ' εάν είς τ;ν ϊρήμηνκαταΐικαισθέντ» έ-εδλήθγ; ποινή ουχί
  >"-ημ.»-.ι. ·,'., τ:;ε ή ώς ανω άκύρωΐις τής τοιαύτης αποφάσεως
  έρχεται μόνον αν μή εβε/,εν ούτος δηλώστ; τ.Λρ'ζ τω Ε'ισαγ-
  γελεΐ τού ο'./αστηρίίυ τ«ύτο^ καί μέχρι τής ενάρξεως τί)ς κατ'
  άντψ.ωλ·'αν υζητήσεω: ότι ά.τοίέχετα'. έν συνόλω την απόφασιν
  τειύτιΐν, σ^ντα;:^;Α5'ν^ις έκθίίεί,ις ή κατατιθεμένίυ συμίβλαιογρα-
  φικο; «ϊρί τίύτΐυ έγγράΐου Αλλ'ή ϊήλωσ ς δύναται νά γίν^
  •Λ)ί -ρ:; τό δ./.ιιτ:ήρ·.2ν τ.ρ'ο τής ενάρξεως τής συζητήσεως,
  κ.ατχχίοριζομένη είς τα πρακτικάβ.
  "Άρθ?3ν '9. Μετά το ώ; ανω 413 ά'ρθρον τϊρίστίθεται νέεν
  άρθρον 413;/. όπερ ϊχει ού'τως:
  « Έϊν 5 -/αθ' ο3 έξεϊίθη κατασχετήριον κατηγοροΰμενβς συλ-
  ληφθί) ή ιτρίσίλθη είτ· πρό ή μετά την κατ' αύτοθ έρήμην κατα-
  ίΥ/.αιπΐϊ.ήν απόφασιν άλλά πρό τούχρίνΐυ τήςπαραγραφής, προσά-
  γεται &Μζως ύς τόν άρ μόίιον Άνακριτήν, δστις άνακρίνει αυτόν
  πβρϊ τής πράξεως ν.αί μετά τίύτο πέμ-ίΐ την άνακριτικϊ|ν έκθεσιν
  είς τ'ΐν Ε'.σχγγελέα τού παρ' ω ή ίίκη οικαστηρίου. Τοιαύτη άνά-
  κρυις --ριττεύει εάν, υπαρχούσης περιπτώσεως, εγένετο ή κατά
  τα ανωτέρω δήλωσις ά-οϊοχής τής αποφάσεως».
  Άρθρον 20. Τό αίρ^ρ-^ 418 τής Ποινιχής Δικονομίας «>τι-
  «Ή άναθεώρησις των -χατα5ΐΑ3ΐστ'-·/.£ιν άΐΐοφάσεων τοϋ Κακουρ-
  γΐίΒιν.είου δύναται νά ζητηθ?] μόνον ϊιά τούς έπομένους λόγους:
  α) Εάν -/.ι>.ΤΛΪ·.·.'.2σΟ·ϊ) ό κατηγορούμενίς ένεκα ά'λλης πρά-
  ξ«ως -αρά την έν τω έγκλητηρίω έγγράφω καί τω π«ρί παραπο-
  μ.-ής β:υλεώματι σηυ.ειςυμένην 6) Εάν δέν έτηρήθησαν βί προ-
  θετμίαι των ά'ρθρων 250,257 κ^ί 383 τής Ποιν. Δικονομίας.
  ) Έά
  γ) Έά;
  5. Εάν
  ρ
  το ϊι/.ιστήρυν ϊΐν ήτο προσηκόντως συντβθειμε'νίν.
  ξ ί ί
  ήρ ή ρη
  έ'γΓ.'ϊ καταδίωξις ές έπαγγίλματος είς περίπτωσίν
  τ.να χαθ' :η/ />.»τά τ; αρθρον 22 δέν δύναται νά γίνη κατα-
  δί:ο; ς ε'.'Λή'Λαΐ' έ'γ/.' ηο-ιν. ε) Εάν κατά την έπ' «κροατη-
  ρίου δια5'.·/.α;ίαί 2έν ΰ-'<ίρχε σ^νήγορος. στ) Εάν πβρά τάς οιατΛς'ίΐς :■')-/ αρΊρ-Λν 67 καί 68 τής Πο'.νικής ΔΐΑονομίας 44 Δ 83 ρρ ή ή μ τοΰ 6~' αριθ. 44 Δ'.ατάγματος ή διαδικασία ) Εά ο 6 αυτών». 18. Τό %ρθρ 413 άντικχθίσταται ούτως: δέν Ιγινε δημοΐίως. ζ) Εάν δέν ώρ-λίίθητχν ολοι οί Ινορκοι καθ!' ο ατάττε· ό νόμ?ς. η) Εάν γενομένης άνα6ολή*ς τή"ς 3ί·<ης είς άλλην συνεδρίαν, τό δΐλαΐτήριον των ένόρχων δέν -υ^ίτίθη «χ νέο:ί. θ) Εάν τις των ένόρκων δΐν παρευρέθη κχθ όλην τ.·;ν έν τω άκροατηρίω διαοίκαΐίαν. ι) Εάν ή έτυμηγορία τού οΐλασιηρίου των ένόρκων δέν ήτο έγγραφος, βύϊϊ Τϊαρίΐίβη είς τό δικχτ.ήριον των σονέδρων Φέρουσα την υπογρα¬ φήν τοδ -ροϊσ;αμένου -ών ένόρχων. ιχ) Εάν κηρυχθέντος ένόχον τού κατηγορονμέναυ, ή έτυμηγορία δέν άναφέρει ρητώς ότι κβ- τηρτίσθ^, ο'ύσης τ-^ς υπό τού νόμου απαιτουμένης πλειοψηφίβς, ή ά'λλ^ν τινά ταυτόσημον φράσιν, ιβ) Εάν τις των έν τω άκροατη- ρίω έςεταΐθέντων καί κατά τόν νόμον όρκισ:έων μαρτύρων δέν ώρκίβίη είς τό ακροατήριον, ιγ) Εάν έν τω «κροατηρίω δέν εδόθη ίϊς μίρτυρχ ή κατηγορούμενον μή γιγνωσκοντα νά λαλί) την "Ελληνικήν παντάπασι διερμηνεΰς ή ό δοθείς δ'εν ώρ^ίσθη προ- σΐίκόντως. :δ) Εάν δεν παρευρέθησαν ολοι οί δικασταί καί έγραμ- μβτεΰς άί.ακόπω; είς όλας τάς έν τώ άκροατηρίω συζητήσεις. ι·) Εάν εγι,νε παράβασις τύπου τινός τν}ς έπ' άκροατηρίου διαδικα- αίζ επί ποινΐ) «χυρότητος ρητώς αατεταγμένου. ις) Εάν έν τί] π.ινική αποφάσει δέν εγινε παντελώς μνεία τού ανήκοντος άρθρον τού Ποινικού Νόμου, ιζ) Εάν έφηρμόσθη ψευδώς τ) έρμηνεύθη Ι εσφαλμένως ό ποινικός νόμος. | Πάΐα άλλη παράίατις των τύπων τής διαδικασίας δύναται να | προβληθή μόνβν δαρί'.ούσης τής συζητήσεως ενώπιον τοί ίικα- 421 τ»]ς Ποινικός Δικονεμίας «Άρθρον 421 α' Ό αύτός Εισαγγελεύς δύναται, μή χεριορι- ■ενοςΰπο προθεσμία;, νά ζητήση δι "αναθεωρήσεως τήνΐι'ύιτέρ- «Λυρίΰται α. ΨΓ' ζρχιζχ*. ή κ*:ά ίν Κα.<3υ>3-|Ί33·.Αών κατ'
  επί συγχωρητών άντικειμένων».
  Άρθρον 22. 'Η έττ-ιγραφή τής § Ε τοΰ βιβλίον τέταρτον
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  άντικαθίσταται ούτως: «Ε'. άναβολή καί διαχοχήττ]ς Εκτελέ¬
  σεως». Καί ή έν τω άρθρω 454 περικοπή «έκτός τ/|ς περι-
  πτώσεως τοδ άρθροι» 457 αριθ. 2 άνββάλλεται ή εκτέλεσις τί]ς
  ποινής» άντικαθίσταται οθ'τως:
  «Έκτός τί)ς πιριπτώσεως τού άρθρου 457 αριθ. 2 άναίάλ-
  λεται ή διαχόπτεται ή εκτέλεσις τής ποινής».
  Έν τέλει οέ τοθ αΰτοθ 454 άρθρου προστίθεται: «Άλλά διά
  τε την άναβολήν καί την διακοπήν δικαιοΐοτιϊ πάντοτε τό δικα¬
  στήριον, τηρουμένων των δΐατάξεων των άρθρων 456 γ καί
  456 δ', όπερ δύναται νά διατάξη καίτήν επί έγγυήσει άναβολήν
  ή διακοπήν τί]ς *οινή"ς καί νά ορίση τό ποσόν καί τοΰς 'όροος αύ¬
  τη" ς" δύναται δέ νά προσδιορίση καί τόπους τινάς ούς δέν βά δι-
  καιοΰται ό χαταδιχασμέ'νος νά μεταβή διαρχούσης τής άναίολής
  ή διακοπής χαί νά ορίση τάς συνεπείας τής παραδάσεως ταύτης».
  "Αρθρον 23. Μετάτό τε'λος τού άρθρου 456 προστίθενται
  τα ίπόμενα άρθρα υπό την έπικεφαλίδα «Ε' α. Τα κατά την
  έλτέλεσιν «ροχύπτοντα». Ήτοι τα ίξί]ς :
  Άρθρον 456 α. Πασά χατά την εκτέλεσιν ποινικϊ]ς άτοφά-
  σεως διαφωνΐα μεταξΰ τής έκτελούσης άρχη"ς καί τοϋ καταδί-
  κου λύει«ι »πό τοϋ έκϊόντος την εκτελουμένην απόφασιν δικα¬
  στήριον.
  Άρθρον «45β 6. Ή συγχώνευσις των κοινών γίνεται υπό τοΰ
  αΰτοθ διχαστηρίου, Οπερ εξέδωκε τάς πλείονας άποφάσεις, χ»! άν
  τά,έκδόντα ταύτας δικαστήρια είνε χατά βαθμόν διάφορα υπό τοί
  άνωτέρου, εάν δ' ώ τι ν άμόβαθμκάρμόδιον είνε τό πρώτον έπιλη-
  •θέν. Τό αΰτο πράττεταικαί άν τα δικαστήρια άνήκουσιν είς διά-
  φορον περιφέρειαν έφετείου.
  "Αρβρβν 456 γ. Εάν τό χατά τα προηγούμίν» αρθρα αρμό¬
  διον δικαστήριον είνε τό των Συνίδρων καί ή σύνοδος τοϋ Κ«-
  κουργιοδικεΐου Ιχει λήξει, δικάζει τό δικαστήριον των 'Εφε-
  τών β'ις την περιφέρειαν τοϋ δποίου ύπάγεται τό Κακουργιο-
  δικεΐον.
  "Αρδρον 456 δ'. Τάς σχετικάς πρός τα προηγούμενα αρ^ρ*
  τη"ς § ταύτης α'ιτήσίΐς ένασκεϊ & καταδικασθείς, δύναται δέ νά
  ένβσκήση αύτάς χαί & παρά τΔάρμοδίω διχαστηρίω Είσβγγελεΰς
  ή Δημόσΐες Κατήγορος, ίι' ών πάντοτε ε'ισάγονται.
  Τό δικαστήριον οόναται νά διχάση χαί ανευ κλητεύσεως τοϋ
  καταδίχ·υ, άλλά παριστάμενον είτε αυτοπροσώπως είτε διά πλη-
  ρ ϊξουσίοι» δέχεται πάντοτε είς ά-ρόασιν.
  Ώς πληρεξούσιος τβϋ χαταδίκου διχαιοθΐαι ανευ είδΐλωτέρου
  προρΐσ|Μθ, νβ παραστ^ κ«ί δ χατά την κυρίαν δίκην ώς τοι-
  εϋτος παραστβς».
  Άρθρον 14. Τδ άρθρον 458 άντιχ«θίστ«τιιι σ&'τως :
  α Αί άνεχτέλεστοι χαταδιχαστιχαί ποινικαί άιτοφάσίΐς παρα-
  γράφονται α! μέν μεταγινώσκουσαι ποινήν εγκληματικήν μετά εϊ-
  χοσιϊτη, * δέ έπανορθωτικήν μετάδέκα χαί«ί άστυνομιχήν μετ»
  δ6ο ΐτη άφ' ής έδημοσΐίύθησαν, καί Ικτοτί άναστέλλϊται ή χαρα-
  γραφή τής ποινιχί]ς άγωγϊ)ς χαί άν άκομη ήθελεν επέλθη
  διά τής εμφανίσεως τοϋ χαταδικασθέντος άκΰρωσις τής άποοά-
  σεως>.
  ; Αρθρον 25. Ή ίσχΰς το3 παρόντος Διατάγματος άρχεται
  μετά ίίκα ημέρας άιτδ τ^ς επβμένης τ»)ς έν τί| Έπισήμω Έ»^-
  μερίδι χαταχωρίεεως αυτού.
  Παραγγέλλεται ή δημοσίευσις τοΠ παρδντος διατάγματος,
  χαταχωριζομένου έν τί 'Επισήμω Έβημερίδι.
  Έν Χανίοις τ?)
  II
  Φείρουαρίου 1912.
  ι »Η Προόωοτνη ' ί<.πανα<<τατικη Κι/6έΐ3νη<Ιτς 1 Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ 1 Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ 1 Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ ( Αριθ. Διατάγ. 7 ; ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Έχουτα ύπ' δψει τό υπό χρβνολογί αν 14 Ίανουαρίοι» 1911 ψήφισμα τής Έπαναττατικής των Κρητ ών Συνελεύσεως χαί τδ άρθρον 3 έδάφ. θ', τοϋ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, χροτάσει το3 επί των Ο'ιχονομιχών Άνωτέρου Διευθυντού ι 'Αηοφαόίζει καί οιατάό<Ιει Έπιτρέπει την άτελϊ) ε'ισαγωγ ήν έν Ηρακλείω ύπδ τοθ ΜωΟ- σέως Μπαρπούδη ενός μύλου σΐδ ηροθ πρδς αλεσιν γεννημάτων μετά των έξαρτημάτων τού. Είς τδν αυτόν επί των Ο'ιχονομιχΰν Ανώτερον Διευθυντήν άνατίθεται ή δημοσίευσις χαί εκτέλεσις τοθ παρόντος Δια- τάγματος. Έν Χανίοις τϊ) 7 ΦεβροοαριΌυ 1912. , *Η Προ<)ωρ. Επαναστατικαί Κ νβέρνη<Ιι<; ! Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Ι Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ! Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ Έβνικοϋ
  .4 ί
  *ί> ·
  '<* ί*. *.* ., » 4 . ,-