91378

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1912

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λ
  ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΗΡΗτΗ
  ΠΡΏΤΟΝ
  Έ
  ν Χανίοις
  1 Μαρτίου 1912
  17
  Άριθ(χ.*Διαταγ(Α. 26
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "Εχουσα ύπ' δψειτό άπό 14 Ίανουαρίου 1912 ψι,φισμα τής
  Έπαναστατικϊ ς των Κρητών Συνελεύσεως, τό ίπ' αριθ 6β'[810
  έ. ϊ. έγγραφον τής Κεντρικάς Διευθύνσεως των Δημοσιων Ερ
  γων, τό ά'ρθρ. 7 τοϋ ΰπ'άριθ. 544 τοϋ 19' Ι Νομοθετικόν Λια-
  τάγματος καί τό οίρ9ρ. 34 τοϋ 6π' αριθ. 737 Νομου" προτάσει
  των επί των Έσωτεριχών καί Οίλονςμικών Ά/ωτ. Διςυθυντων,
  στηριζομένη επί τής ύπ'αριθ. 41 έ. ε. όμοφώνου άιβφάσεως
  τής Προσωρινάς 'Επαναστατικής Κυβερνήσεως
  'Ληοφαΰίζετ καί δτατάόόετ
  ΧορηγοΒνται επί τοΰ Είδικοϋ Προυπολογισμόν των «ξόδων τής
  Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσωτερικών τής χρήσεως τοϋ 1911
  αί έπόμεναι άναπληρωματιχαί πιστώσεις.
  α'.) επί Κεφαλ. 2 καί α'ρθρ. 15 «ΈπισΛευαί καί συντηρήσεις
  κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Εσωτερικώ; δραχμαί
  πέντε χιλιάδες (5000)· καί
  6'.) επί Κεφ. 2 καί άρ^ρ. 16 «'Ε-ισκευή καί συντήρησις δη-
  μοσίων καταστημάτων ύπαγομένων είς την δΐλαιοοοσίαν τής
  Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ικονομικών"» δραχμαί πιντε χιλιά-
  ϊες (5,000).
  Είς τοΰς αΰτούς επί των Έσωτερικών καί Ο'ικονομικών Ανωτ.
  Διευθυντάς άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος
  Διατάγματος, υποβληθησομένου πρός κύρωσιν είς την αντιπρο¬
  σωπείαν τού τόπου, άμα συνερχομένην.
  Έν Χανίοις, τί) 21 Φείρουαρίου 1912.
  Ή Ποο<Ιωρινη Έπαν. Κυδζρνηάχς Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ ΈγΛρίνει, όπως διά Διατάγματβς /ορηγηθώσιν αί έπάμεναι άνακληρωματΐλαί τιστώσεις επί τού ΕΊϊικοϋ Προϋπολογισμώ των έξοϊων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως τώ^ Έσωτεοικών τί)ς χρή- σςωε τοϋ 1911. α.) υπό Κεφ. 2 καί αρθρον 15 «Έ-ίΐσΑευαί κχ! συντηρήσεις λτιριων τής Ανωτ. Διευθύνσεως :ώ^ Έ?ωτ:ρικών 8ρ«χ. 5000 β'.) υπο Κεφ. 2 καί άρΰρ. 16 α'Επισκευαί καί συντΓ(ρήσϊΐς δημίσίων καταστημάτων υπαγομένων ε'ιοτΓν δ-καιοϊοσίαν τής Α. Διευθ, -ών Ο'ικονομικών ^ρ<χχ· 5000. Άνατίθησι δέ την Εκτέλεσιν τής παροοσης αποφάσεως εις τοίις ί,πί των Έσωτερικών καί Ο'ΐΛονομικών Άν. Διευθυντάς ιύπαν. Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ; Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ χ"}' ! Ό Γραμματεύς , * ■■ Π. Μαρκαντώνης Ότΐάκριδέςάποσπαΐματήςύτ:" αριθ. 3*]ΜΙ. Ι. αποφάσεως τής Προσ<,ρινή·ς Επαναστατικήν Κυβερνήσεως. Έν Χανίοις τή 21 Φεβρουαρίου 1912. Ό Γραμματεύς τής Προσ. Έπανατ. Κυβερνήσεως Π. Χ. Μαρκαντωνάκης Αριθ. Λιατάγ. 8 τΛς έντφύπ' αριθ. 32 της 12 Φεβρουάριον 1912 πρακτικώ, αποφάσεως τής προο"ωρι,νης, Έπανασταττκης Κυβερνήσεως Αριθ. άποφ. 41 Ή Κυβέρνησις Λαβούσα ύπ' δψει τό ϋπ' αριθ. Μί/»ιο έ· · εγγΡα?3ν τής Δι¬ ευθύνσεως των Δημοσίων Έργων, την ϋπ' αριθ. 211 έ ε πρό¬ τασιν τής Άνω'ίέρχς Διευθύνσεως των Εξωτερικών, τό αρθρον 7 τοϋ ύπ' αριθ. 544 τοΰ 1911 Νομοθετικόν Διατάγματος χαί τό άρθρ. 34 τοθ ύπ'άριθ. 737 Νίμου. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Η ίΙΡΟΣΩΙ'ΟΙΪ ΚΠΑνΑΪΤΑΤΙΚίϊ ΚΥΒΕΡΛίΒΣΙΣ Έχουσα ύπ' 5ψει τό υπό χρονολ. 14 Ίανουαρίου έ. & ψη- φίσματα τής Επαναστοιτικϊ)ς των Κρητών Συνελεύσεως καί το Ζρ§ρο> 3 ίδάφ. θ'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοθ έ*1
  των Ο'ικονομικών "Ανωτ. Διευθυντού. γ
  Άποφασίζει καί βιατάσβει:
  Έπιτρέπει την άτελή εισαγωγήν έν Ρεθύμνη υπό τοϋ Ι. Γρη-
  γοριάδου ενός γεμιστήρος άεριούχων λεμονάϊων γκαζόζ μετ*
  των ϊξαρτημβτών τού.
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικήν Ανώτερον Διευθυντήν
  άνατίθησι την δημοσίευσιν καί εκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τή 7 Φεδρουαρίου 1912.
  ΈπαναότατικΗ Κυβέρνησις
  Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΓΜΙΔΗΣ
  Ν.ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Έν Χανίοις τή
  'Π ΙΙροΛωρινη
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Δΐίχτάγ. 5
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ ίνΐ Α
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ύπ' όψει τό υπό χρονβλογίαν 14 Ίανευαρίευ 1912
  ψήφισμα τής Επαναστατικήν Συνελεύσεως καί τό ά'ρθρον 7 τοΰ
  υπ' αριθ. 90 π. ε. ψηφίσματος τής Συνελεύσεως των Έλλήνων
  έν Κρήτη προτάσει τοΰ 'ετΛ τής Δικαιοσύνης Ανωτ. Διευθυν¬
  τού, στηριζομε'ντ; εις την ύπ' αριθ. 9 έ. 2. όμόφωνςν απόφασιν
  τής Προσωρινάς Επαναστάτας Κυβερνήσεως.
  'Αποφαόίζει καΐ δ·ατάόυ"ει
  Έγκρίνεται ή μελεΈη καί ό Προυπολογισμός έκ δραχμών
  3,300 διά την έπισχευήν διαμερισμάτων τοΰ έν τω Λιμε'νι Ση¬
  τείας κτιρίου :οΟ Δημοσίου.
  Έπιτρέπεται, όπως διά την εκτέλεσιν τοΰ Ιργου τούτου δα-
  πανηθϊ) ή διά τοΰ ύπ' αριθ. 2 έ. ε. Διατάγματίς χορηγηθείσα
  πρός τουτο έ'χτακτος πίστωσις επί τοΰ ΕίδικοΟ Προυπολογισμόν)
  των έςόδων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης τής χρή¬
  σεως 1911.
  Είς τούς επί τής Δικαιοσΰνης /αί Οικονομικήν Ανωτ. Δι¬
  ευθυντάς άνατιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος
  Δίατάγματος.
  Έν Χανίοις χγ} 27 ΊανουαρίΌυ 1912.
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΠΛΟΤΜΤΔΗΣ
  Ι ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  ΠΡΟΤ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΛς ά«α»τον|ΐένης δαπάνης δ»ά την έΒ»βκ<νίιν τοΐί Ειρη>
  νοοικπ'ον κτλ. δίαιιερκΐμάτων ιοϋ έν Λιμένι Σητείας
  ο.

  Έίδος Ιργων
  Ποσόν
  Τιμη
  Δρ. Λ.
  Δαπάνη
  Δρ. Λ.
  1 Έξαγωγή τής παλαιάς λε-
  πίδος έκ τοΰ δώματος τού
  κτιρίου καί άπομάκρυνσις
  ού .ής μακρά τοΰ κτιρίου μ«
  2 Προμήδεια, μεταφορά,τεπο-
  θέτησιςκαί χοπάνΐσμαλεπίϊος
  πάχους 0.12-0,15 4«ί. 63000 00
  ό Οπλισμός στέγης δ[ά §<,,. 44ΟΟΟ Ο 20 88 00 0 03 1890 00 κων 0 !β /<Μϊ . ,..,. ήχο»ς 5,00 4,00καί3,5 νέωξις ε'πών επί των τοίχ ι έφ ών θά έδράζωνται / ;ά κλείσιμον χαί χτήσιμον ατόπιν τεμ. 58 00 5 00 290 00 4 Υόροχρωματισμός δλων των έιτιφανειών των τοίχων έσωτε ρικών καί εξωτερικών διά τριών διαστρώο>εων γαλακτο-
  ματος ασβέστου έξ ών ή τρίτη
  εγχρους «φού προηγουμένως
  καθαρισθώσιν αί έπιφάνειαι
  των τοίχων έκ των παλαιών
  ύδρ;χρωμάτων........μ» 1900 00
  5 Κατεδάφισις παλαιών τοίχων
  των έπιδειχθησομε'νων τω έρ-
  γολάβω............'.μ3 2100 120 25 20
  6 Στέγης νίας διά δοκών διά
  τομής ",^/ο,υάπεχουσώνάλ-
  λήλαις κατά 0,70 αίτινες θά Ζ ,
  έπακουμδώσιν επί των τοί¬
  χων μετά σανίδων έ~' αυτών
  έφ'ών τίποθετηθΐ) ή λεπίδα μ*
  7 Πάτωμα νε'ον έκ δθλών διά
  τομή-ς Ο,1β/·»Μ έ*
  0 05 95 00
  6 00 5 00 30 00
  Ειδος Ιργων
  Ποσόν Τιμη Δαπάνγ)
  Δρ. Λ. Δρ. Λ.
  8
  10
  11
  12
  13
  πάχους οΰγγίας αί δοκοί θα
  άπέχωσιν αλλήλων κατά 1
  μέτρον «πό ά'ξονα είς ά'ςονα
  Κατασκή νέων παραθΰρων
  1.1β/ΐ.79
  V*™
  τζο-μηλικίων
  σκούρων καί ιτοΒιών παραθύ-
  ρων ύελο~ινάχων σιδηρών
  έξαρτημάτων έλα·οχρωματι-
  σμοΰ έκ τριών διαστρώαεων
  έλαιοίαφής *τλ......ϊμ. μ.
  Ι Άνεωξις θίρας ',^/ί,βο §υ-
  φύλλου περαστής έκ σανίδων
  πάχους οΰγγίας μετά φεγγί-
  του είς τό άνω μέρος ΰψοςθ,βθ
  τζαμηλικίου ύελοπινάκων σιδί)-
  ρών έξαρτημάτων πλήρη,
  πομώλων χ,λείθρων έλαιοχρω-
  ματισμοί έκ τριών διαστρώ-
  σεων Ιλαιοβαφίί κτλ. όμ. μ.
  Έλαιοχρωματισμός των θυ¬
  ρών των υπαρχουσών τοΰ
  κτιρίου διά δύο διαστρώσεων
  έλαιβίΧΐής κβθ' ϊλας τάς επι¬
  φανείας άφοθ προηγουμένως
  α3ται πλυθώσι καλώς ομ. μ.
  Ελαιοχρωματισμοςτώνύπαρ-
  χόντων παραθύ-ων -,οΰ κτι-
  ρίίυ διά δύο δ αοτρώσεων
  έλαιοδαφήςκαθ' όλας τάςέπι-
  φανείας «φού προηγουμένως
  ταυτα πλυθώσιν καλώς δμ. μ.
  Έλαιοχρωματισμόςτώνντου-
  λαπίων διά δύο στρώσεων
  έλαιοδαφής επί των οροηΰ>^
  Ιπιφανειών........δμ. μ.
  Συμπλήρωσις των σιίηρων
  έξαρτημάτων των τε θυρών
  καί παραθύρων ήτοι σουρμέ-
  δων μετεσέδων πομώλων
  κλείθρων κτλ...........
  Άροισμα.......
  Διά άπρόοπτα έ'ξοδα......
  Έν Όλω δραχμαί........
  Άν Άγίω Νικολάω τη" 1 Σεπτεμδρίον 1911.
  34 00 5 00 170 00
  5 00 40 00 200 00
  1 00 45 00 45 00
  16 00 4 00 64 00
  20 00 3 50 70 00
  4 00 1 50
  6 00
  36 00 2 00 72 00
  3045 20
  254 80
  3300 00
  Ό Μηχανικος
  Α. Στεφάνου
  Εθεωρήθη _' "'
  Έν "Ηρακλείω τί) 7 ΣεπτεμδριΌι» 1911. * 8ί
  Ό Νομομηχανικός
  Ι. Στυλιανίδης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς τρείς χιλιάδας τριακοσίας.
  Χανιά 17 Νοεμβριού 1911.
  Ό Διευθυντάς των Δημόσιον Έργων καί ά. α.
  Ν. ΠΕΤΑΣΗΣ
  Αριθ. Διατάγμ. 13
  ί.Μ·
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ ν 5
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ύ~' δψει τό ά-δ 14 Ίανουαρίου 1912 ψήφκτμα
  τής Επαναστατικης των Κρητών Συνελεύσεως τό ύπ' άριθμ.
  /13 8· *τ· έγγραφον τοθ ΜηχανικοΟ Ρεθύμνης, την ύπ'
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ρ 122 έ. ϊτ. πράξιν τού Διευθυντού των Δη/οσίων ΠΡΟ-Ϊ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Έργων τό αρβρ. 3 τοΰ ύπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 ψοφ - Της άααποι/μίνης δαπάνης διά την άντικατάθταόιν της
  σματος της Συνελεύσεως των Έ/ληνων έν Κρήτγ] κχ> τό στέγης τοϋ Στρατώνος της Χωροφνλακης Ρεθύμνης διά
  άρθρ. 36 τοθ ύπ' αριθ. 737 Νόμου. ' _ νέης τοιαύτης συμφώνως τοίς όννημμένοτς έγγραφοις.
  Προτάσει των επί της Δημοσίας "Ασφαλείας κ α*, των 11 Π λ Τ * Δ '
  Οικονομικαί Ανωτ. Διευθυντών, στηριζομένη είς τ·/ιν ΰπ' "*! Ειδος ϊργων α Α α »'
  αριθ. Ζο ε. ετ. ομοφωνον απόφασιν ττ,ς Προσωρινής Επα 3 γ γ
  ναστατιχης Κυβερνήσεως. ^ Άποίύνθ.^ςτΛςνπαο-
  •Αν,οφα<*,ζε. καί δτατά^ε» . „ *™δης 51*™ * 1 Καταίιδασις έκ τοϋ έπιστε- Χορηγεϊται επί τοΰ Είδικοϋ Προϋπολογισμόν των έξόδων γάσματοςμεταπροσοχήν των Μ της "Ανωτ. Διευθύνσεως της Δημοσίας Ασφαλείας της ύπαρχόντων κεράμων καίτο- χρήσεως τού 1911 καί υπό ίδιον' Κεφάλαιον, ΪΛτακτος τοθέτησ.ς αότών είς μέρος 5 π.στωσ.ς «κ ο>«χμών δύο χιλιάδων ένν.αχοσίων (2,900) βελει υποίειξε» τφ βργολ-ίφ . Λ
  δια ττ,ν αντικατάστασιν της στερς τού Στρατώνος της ται ν.α? καταστρέφωνται οίτοι
  Χωροφυλαχης Ρεθύμνης. %Λ.<Λ την εκτέλεσιν τϊ]ς Είς τούς αύτούς επί τϊΐς Δημοσίας "Ασφαλείας λχ ιών σ:ε'γης ............μ· 315 00 0 25 78 75 Οικονομικήν Ανωτ. Δ ευθυντάς άνατίθεται ή §Υιυζα!ευτ ς 2 Ά—χαθήλωσις τοϋ έν γένει καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος ί.παβληθν^ομέ'νο·.) πρές κΰ;α,σιν σκελετού (ζευλτών)καί κατα είς την άντιΐτροσωπείαν τοΰ τόπου άιια συνεργομένην. βιβχΐις των ξύ/ων κλτ' Έν Χαν;ο«ς τ? 7 Φεβρουαρίου 1912 " ' , ¥"^1.....1......' * 40 °° 40 °° • Γ ϊί Αποσυνσεσις τής κάτωθεν Ή Προό. Έπαναϋτατικη ΚιβέρνιιοΊς τςΰ σ/.ελειοΰ υπαρχούσης Γ· ΠΛΟΥΜΙΔΗ! βροφής, ήτοι ^«καθήλωσις Ι. ΗΙΥΧΑΚΗΙ μετ^ 1Γροσ°^ς,άπάντων τώ^ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ θραύωνται ^αί διασχίζωνται __________ αυται, έξαγωγή των έν τω θαλάμω ύπβρχίντων ξυλί- ΆριΘμ. Διατάγ. 14 νων στύ>ων καί καταίίίατις
  "~~~^—————————— ^..^ ,^ ^^ κεφαλαϊς αυτών
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπαρχουσών στρωτήρων ίο-
  - Τ χ τττ Β ττ τ- τ χ κων μετά τής μεταφορας «Ι¬
  ΔΙΑ! ΑΙ Μ Α των κατ'άποκοπήν....... 35 00 35 00
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ „. Καταόκενα στέγης ώς έν
  "Εχουσα Οπ' δψίΐ τό άπό 14 Ίανουαρίου 1912 ψή- τφ σχεδίφ. .
  φισμα της Έπαναστατικής Συνελεύσίως καί τό αρθρ. 7 1 Κατασκευή σκελειο3 στέγης ' "
  τοϋ ύπ'αριθ. 93 π. 2τ. ψηφίσματος της Συν£>ευ«ως των συμφώνως ταίς ίιατάξεσιτής
  '&λλήνων έν Κρήττι προτάσει των επί τής Δημοσίας Άσφα- »"ϊγΡ»?ί« τών «οχρ«ώ-
  λιί« χ·1 Οΐχονοαικών •{5«ίτβόιτων, -ηοίζουίνη είςτην ο !Ζεων·'''; ·,''''.......μ. *" Οϋ 1 ϋϋ 51>4 ""
  « - · ο ,οο > ν -ι . λ δ' ~ α 2 Κατασκευή οροίωματος υπο
  υπ αριθ. 122 ε. ετ. πράξιν ττ,ς Δ.ευθυνσεως των Δη;χο το2 σχελετού διά σανίδων πα-
  σίων Εργων και είς την υπ αριθ 23 ε. ετ. ομ-οφωνον ) αιών καί νέων μετά πήχεων
  απόφασιν της Προσ. Έπαναστ Κυβερνήσεως ^ς ^ν Τ^ σΙ)^?Λ^ άναφέ-
  Άποφααίζει καί διατισαει ρεται ..'........".....μ1 282 00 3 · 0 846 00
  'Εγχρίνει τή/ μελέτην καί τόν προυπολογισμόν έκ δραν. 3 Κερ; μωσις τής ανωτέρω στέ-
  *' -ι ·* > ' /ο ο ιον ϊ ' · ' Υίΐς 2ια κεραμων 1 αλλιας
  ουο νιλιαοων εννεακ,οσιω/ (2,9^0) όιχ την αντικαταστα / '* ■ Γ ,
  ~ / - .- %-,.«' (σήματος ψυναρας) και συμ-
  σιν της στίγης τού στρατώνος της χωροφυλακτ,ς Ρίθυμνης. ^ ιςΙερ^ετρικως των
  Επιτρέπει, όπως δια την εκτέλεσιν τοθ Ιργου τούτου τοίχων ί(ά νέας τοιχοποιίας
  οαηανηθΫ] ή πρός τούτφ χορηγηθεΐσα διά τοΰ ύπ' άριθμ. ώς έν τώ οχεδίω......μ* 315 Γ0 4 00 12<>0 00
  13 έ. ϊτ. Διατάγματος Ικτακτος επί τοΰ ίΐ'ι'δικοΰ Προθπυ- ' ' 2823 75
  >ογισμοΟ των έζόδων της Ανωτ Διευθύνσεως της Δημο- ^^ £πρΟσκτα Ιςοδα άφ' ών
  σ(ας Ασφαλείας της χρήσεως τοϋ 1911. ούίέν δικαίωμα Ιχει δ έργο-
  Ε{ς τούς αΰτούς επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί ΟΊ- λάβος................. '" ~~
  κονομΜχων Ανωτ. Διευθυντάς άνχτιθετχ; ή δημοσίευσις καί Ήτ·.ι έν όλω δραχμαί.... ~9ϋΟ 00
  εκτέλεσις τοϋ παρόντος. Έν Ρεθΰμνη τί) 2 Ίανουαρίου 1912.
  Έν Χανίοις τη 7 Φεβρουαρίου 1912. '° Μηχαντκός
  __· ·
  •β Προσβρινή Ί3«αν*ατατςκη Κυβέρνησις "Εθεωρήθη
  Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗ2 Έν Χανίοις τί) 12 Ίανουαρίου 1912.
  Ι. ΗΣΓΧΑΚΗΣ Ό Νομομηνανικος - ,'
  Ν.ΓΙΑΜΔΛΑΚΙΣ Γ. Καριωτάκης
  ,{?ς ,#..«,.',? Εθεωρήθη 8ιά δραχμάς δύβ χιλιάϊας έννεακοσία;.
  '7~*^ --------------- Έν Χανίοις τί) 15 Ίανουαρίου 1912.
  Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
  ''* "'" ν ';' · Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  4 ■
  "Αριθ. Διατάγ 1 4
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Η ΠΡθρΐΙίΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  "Εχουσα ύπ' ό'ψ:ι τί υπό χρονολογίαν 14 Ιανουαρίου
  1912 ψήφισμα τής Έ·7τα,να.<ϊτατικη; των Κρητών Συνε¬ λεύσεως, τό άρθρον 7 τού ύπ' άριθμ. 93 π. Ι. ψηφίσμα- τος της Συνς, εύτιως των Έλλήνων έν Κρήτη καί την ύπ' άριθμ. 259 έ Ι ·}νωρ.οδότ·(ΐσιν της Δ'Ευθύνσεως των Δή- μ,οσίων Έργων προτάσ;; των επί των Εξωτερικών καί Οικονομικήν Άν. Διενθυντών στηριζομένην είς την ύπ' αριθ. 17 έ. ε άπΟΓρασ.ν της Προσωρινάς Έπαναβτατικτϊς Κυβερνησιως. Ά οδαίίίΓί' και διατάόόετ 4 Κατεδάφισις μέρους άποβά- θρας πρός κατασκευήν κλί- μακος...............μ3 5 Βαθμίδες κλίμακος λίθιναι διαστάσεων γ.<χΰαρώ·* 0,25Χ 0,25 έλαχίστου μήκους 0,60 μετά παραγλυφών συγκολη- μένων διάθηραικοκονίας μ.τρ. 6 Καθήλωσις επί των άκμών των βαθμίδων σιδηρών γω- νιών των 40X40 πρός 5 οο 3 οο 15 αο 20 00 5 00 100 00 Έγκρίνεται ήμ,ίλέτηχαΐ ό προϋΛθλογισμός έκ δραχμών '< 7 Έκσκαφή θεμελίων κρηπι- πρίφύλαξιν τούτων μ. τρ. 36 00 1 00 36 00 γρ μ ργμ ρχμ χιλι'ων έννεκκίσ'ων ογδοήκοντα τριών 2ο/,,0 (1983, 23/00) δια την αποπεράτωσιν της άποβάθρας Παλαιοχώρας Σβλίνου Έπιτρέπεται, όπως διά τ.',ν εκτέλεσιν τοΰ ϊργου τούτου! η ή [ΛδΓαφξρΟίϊία εις τόν Ειδικόν Προυπολογισμόν ' των έξόδων τής Ανωτέρας Δΐε'-ΐθυνσίως των ' ι]σωτερικ,ών της χρήτεως τού 1911 κχΐ υπό /.ίοχλ. 3. «ρ6. 19 πίστωσις. · Είς τοΰς αυτού; επι τον Έ<τωτίρ'κ.ών καί Οϊκονομικ,ών } "Ανωτ. Διευθυντάς άνβιτίθετα! ή δημοσίευσις κ,αί έκτέλε- ϊ σις τοϋ παρόντος Διατάγμα,τος. | Έν Χανίο ς τί} 8 Φεβρουαρίου 1912 φή ρ δώματος διά κοχλιάρεως σιδη- ρας ναί πτύων κϊΐ έναπό- θεσις των έξαχθησομένων ύλών εις ύποδειχθησόμίνον 3 Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Ι ΗΣΤΧΑΚΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΐέΜΐς δι:«άν·ΐς διά την ρ έν Ιΐαλαιοχώρα ι αταθΜΐναόθβίάης <Ίηο6άθρας. Ο- Ειδος "Εργων Ποσόν Τιμή Δρ. Λ. Δαπάνη Δρ. Λ. 1 Έκίραχισμός έντός τής θα¬ λάσσης ύφάλων καί σκοπέ- λων πρός καθορισμόν καί έκ- δάθυνσιν α . λιμενίσκοϋ δυτι¬ κώς τής ό!^ο6άθρα^, τςΰάνα- τολικίθ μέρους έκφορτώσεως κ,αίτήςεΊοόϊουνατ'άποκοπήν 2 Έκσκαφή έντός τής θαλάσ¬ σης χαί επί τ3ύ δυτικοθ με'- ρους τής άχοίάθρ^ς μ(χρι βάθους 1.20 άπό τού σκυ- ροκονιάματοςτής άποίάθρας. Κατά την προμέτρησιν των βαθών δέν θά ληφθώσι- ύπ' ϊψιν οί βράχοι ώς ζεριλαμ- ίανόμενοι είς τό ύπ' αριθ. 1 κονδύλιον............μ1 3 Συμπλήρωσις των καταδρω- θέντων έκ των τριχυμιών με- ρών τοϋ σκυροκονιάματος αποίαθρας διά τοιούτου λίαν ύδραυλικοϋ άχοτελεσθησομί- νου έκ 235 οκάδων σιμέν- του 0,42 ά'μμου καί 0,85 σκύρων διαμέτρου μεγίστης 0,03—0,04 συμπεριλαμβα¬ νομένων των άναγκαίων έςό- δων πρός κατασκευήν προ- χείρων βραγμάτων ίιά την χΰσιν............... μ3 350 00 ρ (μ 8 Έγκιβωτισμός διά σκυροκο- χονίαμα άποτελούμενος έκ πασσάλων διαμέτρου 0,12 ζευκτήρων των ^/^ κο:ί πασ- σαλοσανίδων των β/^ έμπι- γνυομένων μεχρι βάθους 1,60-1,80..........μ» 9 Σκυροκονίαμα θεμελίων κρη πιϊώματος αποτελούμενον έκ δύο (2) μερών θηραϊκής γής ενός μέρους ασβέστου έσδε- σμενης καί τεσσάρων με¬ ρών σκύρων διαμέτρου 0,03 —0,05 θραυστών......μ' 10 Τοιχοποιία κοΐνή διά θηραϊ- κοκονίας άναλογίας τής αυ¬ τής μέ έκείνης τοΰ σκυροκο¬ νιάματος αριθ. 9.......μ3 11 Ξεστή λιθοδομή.......μ3 12 Σιδηροί/ρΐκοι διά την πρόσ- ϊεσιν των λέμδων εξωτερι¬ κάς διαμέτρου 0,20 καί δια¬ μέτρου *ρίκων 0,025 όκάδ. Άθροισμα........ Δι' άπρόοπτα έφ' ών οΰϊέν ϊικαίωμα εχει δ έργολάδος Όλικόν άθροισμα μ3 14 00 5 00 70 00 29 00 ο 00 145 00 13 20 16 00 211 20 3 20 4 00 12 00 30 00 38 40 120 00 50 00 1 00 50 00 Γ77ΊΓ60 207 65 Ητοι έν όλω δραχμάς χιλίας έννεακοσίας ογδοήκοντα 15/ 00 00 4 00 400 00 6 00 40 00 240 00 τρείς καί 15/ιβο· Σ/,,μ* 1. Οί έξαχθησίμενοι δγκοι έκ τοϋ έκδραχισμοθ θέ¬ λουσι ριφθϊ) διά προφύλαξιν τοθ λιμενίσκου δπου ή"θελΐ διαταχθϊ] πρός τουτο ό έργολάδος. Σημ. 2. Άπασαι αί τιμαί το3 παρόντος προϋπολογισμόν) περιλαμδάνουσι τάς προμηθείας επί τόπου μεταφοράς έν γένει με¬ ρικάς εργασίας έπισφαλή ?ξοδα καί κέρδος τοϋ έργολάδοο. Έν Κολυμδαρίω τί} 19 Ιανουαρίου 1912. Ό Μηχβνικός 1. Στάγκαλης Εθεωρήθη Έν Χανίοις τή 23 Ίανς=υαρίοι> 1912.
  Ό Νομομηχανικος τής 1ης περιφερείας
  Γ. Καριωτάκης
  Εθεωρήθη διά δραχμάς χιλίας έννεακοσίας ογδοήκοντα
  τρείς καί *7ιμ·
  Έν Χανίοις τί) 24 Ιανουαρίου 1912.
  Ό Διευ^υντής των Δημοσίων "Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  'Αρ.Ο. Αιατάγ. 15 ,
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ·
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Ι
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΧΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ '
  Έχουσα ΰπ' δψει τό άιτό 14 Ίανουαρίου 1912 ψήρι-
  σμα της Έπα ^αστατικης Συνελεύσεως, τό άρθρ. 7 τοΰ < ύπ' αριθ. 93 τ. ϊτ, ψηφίσι/.ατος της Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρητ/) κα'ι τάς ύπ' αριθ. 398)343 καί 484) 417 έ. ετ. προτάσιις της Διευθύνσεως των Δημοσ'ων "Ερ¬ γων προτοίσει των επί των Έσωτιρικών κα! Οϊ/.ονομικων Ανωτ. Διευθυντήν, στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 30 έ. ϊ. απόφασιν της Προσωρινάς Επαναστατικήν Κυβερνήσεως. Άποφαόίζετ καί διατά<Ιίίει Έγ*ρί»ει τάς μίλετας κοιϊ τοΰς προϋπολογισμώ; των ακολούθων Δτ,μοσίων Έργων 1) Διά την επισκευήν τού Δ.κ,αστικοϋ Μεγαρον Ηρα¬ κλείου, έκ δρα,χμών τριάκνντΛ χιλιάδων (30,000) κχί 2) Δια τγ,ί '.χτκσ/.ευην λ.Οίνης Γεφύρας καί θολωτοο Γεφυριδίου επί της όδοΰ Μπαμ,παλη-Χάνι-Βρύσίς, '■·/. δρ όκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8,300). Έπιτρε'πεται, όπως διατεθώσι διά την έκτέλισιν μέν τοΰ ιτρώτου των Ιργων τούτων ή χορτιγηθίϊσα διά τςΰ άρθρου 24 τοϋ ΰπ' άρ.Ο. 93 π. ετ. ψηο.'ίματος της Συ¬ νελεύσεως εκτακτος πίστωσις, διά την εκτέλεσιν δέ τοϋ δευτέρου έκ τής πρό τουτο άναγεγραμμε'νης πιβτώσιως έν τφ Είδικφ προϋπολογισμώ τ'3ν έξόδων της Άνωτί'ρας Διευθύνσεως των Έσωτδριχών της χρήτεως τοϋ 1911 υπό Κεφαλ. 3 καί άρθρ. 35 Είς τούς αύτούς επί των Έσωτερικών καί Οικονομικήν 'Ανων. Διευθυντάς άνατι'θί.τ*ι ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Δ:ατάγματος. Έν Χανίοις τ?ί 11 Φεβρουαρίου 1912 Ποσόν ο. ■β Έίδος έργων Τιμή ΔΡ. Λ. Δαπάνη Δρ. Λ. Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^ Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΓ ΠΡΟΥ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ξ απαιτουμένης δαπάνης δια τΛν ίπιόκενην καΐ διαρ- θνθ|ΐ»ιο"ν τμή{ΐατος τοθ έν ΉοακλβΙφ ιιεγάλου Στρα¬ τώνος ένθα τό Έψ&τεΙον καΐ Κακ·ν^γιοδ·κεΙον -3- ί,ϊδος έργον Ποσόν Τιμη Δαπάνγ) Δρ. Λ. Δρ. Λ. Ι. 'Εφε—ϊον Α' Έργα λιθοδομχκά 1 Κοινήλιθοδομήδιάλίθων άρ- γών καί άμμοκονίας.... μ3 2 Διάστρωσις σκυροκονιάμα- 3 Β' "Εργα ξυλουργτκά 3 Κατεδάφισις ξυλοτοίχων.. μ^ 4 'Ανέωξις δυο θυρών επί των ξυλοτοίχων τοϋ μεταφραΐτι- κού γραφείοΐ» κ«ί τοϋ μ«- γειρείου............... 2 00 5 Κατασκευή νέων ξυλοτοί¬ χων ................μ8 6 Κατασκευή πατωμάτων μιάς αιθούσης διά δΌκών 0.10Χ 0.20 καί σανίδων Άμίριχ** νικών οΰγγίας........μ 7 Κατασκευή ίΰο θυρών 1.25Χ 3 00 12 00 2 00 20 00 28 00 Ο 10 3 00 18 00 4 00 2.80 διφύλλων άπλών περα στών μεθ' απάντων των σ δη- ριχών καί τού έλαιοχρωμα- τισμβ3 ............... 8 Άνακαίνισιςτοθσανιδώματος των χατωμάτων διά σανίδων Άμερικανικών οΰγγίας..,μ* 9 Άνακαίνισις των 25 βαθμί- δων τής κλίμακος........ 25 00 10 Έπισχευή καΐ έλαιοχρωμα- τισμός τής θύρας τής κυρίας ε'ισόίου................ 11 Έπισχευή καί έλαιοχρωμαπ- σμός των θυρών αμφοτέρων των χατωμάτων......... 20 00 12 Έπισκευή καί έλαιοχρωμα- τισμός των ΰελοστασίων αμ¬ φοτέρων των όρόφων..... Περιζώματα χατωμάτων μ.τ Γ' Έπιχρίσματα 13 Άμμοκονιάμματα σποραδικά είς αμφοτέρας τάς όροφάς..μ* Δ' "Εργα χρωματΐστικιά 14 'Υδροχρωματισμοί αμφοτέ¬ ά" 2 00 60 00 120 00 36 00 40 00 2 80 6 00 72 00 15 00 10 Οί» 150 00 335 00 5 50 1842 50 25 00 5 00 121 00 1 00 10 00 10 00 20 00 6 00 * 120 00 46 290 00 00 4 0 00 40 184 116 00 00 200 00 0 80 160 00 15 ρων των πατωμάτων.....μ* Έλ«ιο-/ρωματυμός δροφών είς δύο διαστρώσεις.. . . Ε' Στέγη 16 Άρσιςτώνκεράμωνκαίκαθα- ρισμός τοΰ σανιδώματος τής στέγης..............μ1 17 Ενίσχυσις των σεσαθρωμέ- νων κεφαλών των ξεστών εις τάς πακτώσειςόμ.μ...... 18 Αντικατάστασις σαθροθ «ανι- ϊώματος τής έπιστεγάσεωςδιά σανίδων των %.......μ 19 Αντικατάστασις σαθραςχον- ϊροξυλβίας τής στέγης.. .μ3 20 Κατασκευή ύδρορρόης διά σα- νίδων λαρζίνων των 3/4 έπεν- ουθησομένης διά τής έπιστε- γάσεως...........μ·τΡ· 21 Ανέωξις όριζοντίας έγκοπής καθ1 όλον τό μήκος τής έσω- τερικής κατακορύφου παρειας τοϋ άττικοΰ ύ'ψους 0.10 καί βάθους 0.08διάτήνέντοίχισιν τοΰ τέρματοί τού τάπητος τής έπιστεγάσεως......μ· τρ. 22 Έπιστέγασις δι' έρυ8ρ;ύ τά¬ πητος συστήματοςΚΐΐΟβΓΟΪα καθ" όριζοντίανπροίολήνμέ- χρι τής εξωτερικάς κόψεως των τοίχων..........μ* 290 00 23 "Υδροσωλη"νες έκ γαλβανι- σμένης λάμας διαμ. 0.10 μετά τριπλοθ έλαιοχρωματι- σμοΰ............μ· τρ. Ζ' Κατασκευίι δύο αποχωρητηρίων 24 Άνασκαφαί θεμελίων .,.,.μ3 25 Κοινή λιθοδομή ϊιά θηραϊκο- κονίας........... . . . .μ 26 Μαρμάρινοι πλάκες ανα- δβθμών «άχους 0.025 καΐ 1900 00 0 08 152 00 450 00 1 00 450 00 250 00 0 20 50 00 10 00 15 00 150 00 50 00 1 60 80 00 2 00 70 00 140 00 50 00 1 80 90 00 65 00 0 60 39 00 2 50 725 00 25 00 3 00 75 00 2 00 1 00 1 00 16 00 2 00 16 00
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΤΠΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕϋΣ
  ι Ι
  1 . μ............ 14 00 4 00 56 00
  51 Κατεδάφισις τοϋ τοίχου τοϋ
  διάδρομον...........μ3 150 00 1 50 225 00
  52 Διάλυσις ξυλοτοίχων____μ» 265 00 0 10 26 50
  53 Διάλυσις των όροφώνκαίάπο-
  καθήλωσις των σανίδων των
  πατωμάτων..........μ» 980 00 0 15 147 00
  Β' Λιθοδομνκά £ργα
  54 Κοινή λιθίδομή διά νέων
  λίθων άργών καί άμμοκο-
  ν.ας................μ3 12 00 12 00 144 00
  55 Κοινή λιθοδομή διά παλαιών
  καί νέων υλικών.......μ3 250 Ον) 8 00
  56 Λιθοδίμήδιάξεστΰ/λίθωνμ3 5 70 80 00
  57 Λαςειιτά κιονόχ.ρανα σΐύλων
  0.50x0.50x0.25 Δωρ·.-
  κοΰρυθμίΰ δμ.μ........ 4 00 16 00
  58 Λαξευτά κιονόκρανα στολί-
  σκων 'όμοια 0.45χ0.45Χ
  0.20 'όμ. μ........... 2 00 14 00
  59 Λαξευτή κορωνίς θύρας κυ-
  ρίας ε'ισόδου υψους καί έξο-
  χ'ής 0 26 μετά γλυφών καί
  κυματίων..........μ.τρ. 2 60 18 00
  60 Λαξευτιχί βαθμ-.δες κλίμακος
  0.16x0.32.......μ.τρ. 11 00 10 00
  Γ' Ιΐλακοστρώσεις
  61 Πλακοστρώσϊΐς μεθ'άρμολο-
  γημάτωνδιάσιμεντοκονίαςμ2 11 00 10 00 110 00
  Δ' "Εργα ξυλουργχκά
  62 Ξΰλινοι κιγκλίδες έξωτερι-
  καί όμοιαι πρός τάς υπαρ¬
  χούσας...........μ.τρ. 6 00 6 00 36 00
  63 θύρα κυρίας ε'ισόδου 1.40Χ
  3.20δίφυλοςδιπλήπεραστή έκ
  διπλοσανίδων 0.035 μετά
  ήμικυκλικοΰ ύελοστασίου καί
  τετραξΰλου τομής 0.12χ
  0.12 μετά χειρολτιδίδων όρει-
  χαλκίνιυ απάντων των σιδη-
  ρικών καί έλαιοχρωματισμου 00 250 00 250 00
  64 Κατασκευή πατωμάτων 1ης
  καί 2ας όροφής διά νε'ων δο-
  κών τομής 0 08x0.30 χαί
  σανίδων οΰγγίας Αμερικα¬
  νόν............... μ* 178 00 10 00 1780 00
  65 Κατασκευή πατωμάτων δι"
  υπαρχουσών δίκών άνατοπο-
  θετουμε'^ων καί νέ. ν σανίδων
  οΰγγίας Άμερικανικών... μ, 178 00 6 00 1068 00
  66 Σανιδώματα χατωμάτων έκ
  σανίδων οΰγγίας Άμερικα-
  νικών επί ΰπαρχόντων πατω-
  ξύλω^..............μ» 260 00 5 50 1430 00
  67 Κατασκευή μιας κλίμακος
  πλάτους 1.50—1.65διαστά-
  σεων βαθμίδος είς τό μέσον
  0.16X0.32 μετά βάσεων
  λαρζίνωνθ.035 καί κιγκλίδων
  τορνευτών χειρολισθήρος
  μετά γλυφών καί δύο ένη-
  λάτων πάχος 0.06. . βαθμ. 30 00 15 00 450 00
  68 Κατασκευή ξυλοτοίχων διά
  Ποσόν
  Ειδος ίργων
  Τιμή
  Δρ. Λ.
  Δαπβνη <χ>
  Δρ. Λ. .§·
  Ποσόν
  παλαιών χαί νέων δοχών καί
  όροφοπήχεων.........μ, 280 00
  69 Περιζώματα πατωμάτων ό'-
  ψους Ο.ί2 διά σανίδων οΰγ-
  γίας μετά γλυφής είς την κο-
  ρυφήν καί έλαιοχρωματι-
  σμοϋ............ . μ.τρ. 360 00
  70 'Λνατοποθέτησις κουφωμά-
  των.................. 15 00
  71 Κατασκευή ενός ϋελοστασίου
  δμοίου πρός τα ύπάρχοντα
  1.03x2.45............ 1 00
  72 Κατασκευή θυρών 0.90Χ
  2.20μονοφΰλωνάπλώνπερα-
  στών μ$τά τετραξύλων απάν¬
  των των σιδηριχών καί έλαιο-
  χρωματισμοΰ ό μ. μ........ 5 00
  73 Κατασκευή μιας ΰελοθύρας
  1.30χ3.00 διφύλλςυάπλής
  περαστής μετά τετραξΰλου
  ύιλοπινάκων απάντων των σι
  δηρικών καί έλαιοχρωματι-
  σμοο................. 1 00
  74 Κατασκευή ϊύο ύελοστασίων
  1.03X2.45 δμοίωνπρόςτά
  όπάρχοντα μεθ' απάντων των
  σιδηρικώντώντετραξύλωνκαϊ
  έλαιοχρωματισμοΰ........ 2 00
  75 Ξυλεπενδύ σεις των τοιχωμά-
  των των έσωτερικών θυρών
  διά σανίδων τών3/3Ομ.μ.. 4 00
  76 Κατασκευή δροφων μετά 8ι-
  πλών φατνωμάτων καθ' ορι-
  |ζοντίαν προδολήν διά καδρο-
  νίων 0.06X0.06 καί όρο¬
  φοπήχεων ............ μ* 530 00
  77£Κατασκευή όροφών ά'νω φα-
  τνωμάτων............μ* 170 00
  78 Ξΰλινοςκορωνίς(λοϋκι)ύ'ψους
  0.26 τοθ διαδράμου μετά των
  τραδηγμάτων.......|*·τρ. 140 00
  79 Έπισκευή χαί έλαΐοχρωματι-
  σμος ΰελοστασίων αμφοτέρων
  των πβτωμάτων δμ.μ..... 41 00
  80 Έπισκευή καί έλαιοχρωμα-
  τισμός των θυρών αμφοτέρων
  των όροφών δμ. μ........ 6 00
  Ε' Έπ%χρίο"ματα
  81 Άμμοκονιάματαΰροφώνμετά
  διπλών φατνωμάτων καθ δρι-
  ζοντίαν προίολήν.......μ* 490 00
  82 Άμμοκονιάματα τοιχισμά-
  των καί ξυλοτοίχων καθ όρι-
  ζοντίαν προδολήν......μ1 1840 00
  83 Κατασκευή καί τράδηγμα τοθ
  κυματίου των φατνωμά-
  των...............μ.τ. 700 00
  Στ' Έργα ^ρωματιστικά
  84 'Υϊροχρωματισμοί καθ* όρι-
  ζβντίαν ή καταχάρυφον προ¬
  δολήν...............μ* 2600 00
  Ζ' Στέγη
  85 "Αρσις των χεράμων τής στέ-
  γης καί μεταφορά αυτών είς
  την οίον.............μ* 040 00
  86 "Ενίσχυσις των κεφαλών των
  ϊργων
  Τιμή
  Ρ· Λ·
  Δβπάνΐ}
  Δ Λ
  2 50 700 00
  0 40
  2 00
  144 00
  30 00
  30 00 30 00
  50 00 250 00
  70 00 70 00
  30 00
  15 00
  5 00
  3 00
  3 50
  4 00
  6 00
  1 00
  0 80
  Ο 50
  60 00
  60 00
  2650 00
  510 00
  490 00
  164 00
  36 00
  490 Οο
  1472 00
  350 00
  0 08 208 00
  0 20 108 00
  σεσαθρωμένων δοκών είς τάς
  παχτώσεις διά δοχίδων μή-
  κουςέκάστης 2.00 μ. καίτο-
  μης 0.09X0.22 ομ.μ . . . 8 00 15 00 120 00
  87 Αντικατάστασις σαθροϋσανι-
  δώματος τής έπιστεγάσεως
  διά σανίοων των }/4 . . . . μ» 102 00 1 60 163 00
  88 Αντικατάστασις σαθραςχον-
  δροξυλίαςτη-ςστέγης... μ3 1 00 70 00 70 00
  89 Κατασχευή ύδρορρόηςδιάσα-
  νίίων λαρζίνων βπενδυθησο-
  μένων διά τού έχιστεγά-
  σματος..........μ. τρ. 75 00 180 135 00
  90 Άνίωξις έγκοπί]ς είς την
  εσωτερικήν κατακόρυφον χά- *
  ρειάν τοϋ Άττιχοΰ χαί των
  πλαγιοτοίχων ίίψους 0.10 χαί
  βάθους 0.08 διά την έντοίχι-
  σιν τού τάπητος τί)ς έπιστε¬
  γάσεως ............μ.τρ 105 00 Ο 60 63 00
  91 Έπιστέγασις δ' έρυθροϋ τά¬
  πητος συστήματοςΚυ.1)ΘΓθίά
  καθ' όριζοντίαν προβολήν μέ-
  χρι τής εξωτερικάς δψεως
  των τοίχων........μ. τρ. 560 00 2 50 1400 00
  II
  ' "Έργα σιδηροιφγνκά
  92 Σίδηρος χατεργασμένος σφυ-
  ρήλατος............χιλ. 250 00 Ο 80 200 00
  93 Σίδηρος είς δοκούς. .. .χιλ. 19 250 0 30 5775 00
  0* Διάφορα
  94 Ί δροσωλήνες έκ γαλβανι-
  σμένης λάμας διαμ. 0.10 διά
  τα ύ'δατα τής στέγης μετά
  των σιδηρών δαχτυλίων τής
  επί των τοίχων χαθηλώσεως
  αυτών των χωνίων καίτοϋτρι-
  πλοθέλαιοχρωματισμοϋμ.τρ. 55 00 3 00 165 00
  30692 30
  Δι' άπροόπτους δαπάνας 307 70
  Όλικον άθροισμ» 31000 00
  Άφαιροϋντβι έκ τής έναντι
  δαπάνας δραχμαί χίλιαι κα-
  θαραί μή ύποκείμεναι εις την
  έκπτωσιν τής δημοπρασίας δι'
  αξίαν των κεράμων χαί των
  σβνΐδων των πατωμάτων, αΐ¬
  τινες περιέρχονται ύποχρεω-
  τικώς εις την κυριότητα τοθ
  έργολάδου............. 1000 00
  'Υπάλοιχον Δραχ. 30000 00
  "Ητοι δραχμαί τριάκοντα χιλιάδες.
  Έν Χανίοις τη" 26 ΔεΛεμδρίοι» 1911
  Ό Μηχανιχός
  Η. Φίλων
  Εθεωρήθη
  διά δραχμάς τριάχοντα χιλιάδας
  Έν Χανίοις τί) 26 Ίανουαρίου 1912
  Ό Διευθυντάς των Δημοσίων Έργων
  Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
  96
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΪ'ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Τάς απαιτουμένης δατΐάνης δια ταν κατασκευήν 1) Λιθύνης
  γίφυρας άνοίγματος μ. 6.00 είς το χιλ 4X648 κσι 2| Γε-
  φυρίου θολωτοΰ άνοίγματος μ. 1 50 εις χιλ 6+650 της όδοϋ
  Μπαμπαίνη Χάνι-Βρυσακ
  <» Ποσόν Τιμή Δαπάνη -«- Ειδος Ιργων Δρ. Λ. Δρ. Λ. < 100 1 ΈχσχαταΙβεμελιων.... μ3 295 00 100 2 Κοινή τοιχοποιία......μ3 380 00 12 00 3 θολοδωμήέκτικτώνλίθωνμ3 56 00 25 00 4 Ξεστή λιθοδομή.......μ3 20 00 5 Ξηρολιθοίομαί........μ3 10 00 6 Έπικάλομμα βόλου.... μ» 125 00 7 Όρ«ταΙ έπιφάνειαι.....μ4 345 00 8 Λιθορροι*αί..........μ3 142 00 40 00 6 00 2 00 1 20 2 00 Δι' άπρόοπτα "Ητοι έν όλω Δρ. όκτώ χιλιάδας τριακόσιαι 295 00 Ι 4560 00 ! 4400 00 ι 800 00 | 60 00 250 00 424 00 284 ΟΟ 8073 00 227 00 Έν Χανίοις τή 12Ώ Νοεμβριού 1911 Ό Μηχανΐλος Ν. Κάβρας Εθεωρήθη Έν Χανίοις τη 29η Νοεμβριού 1911. Ο Νομομηχανικός τής 1ης περιφερείας Γ. Καριωτάκης Εθεωρήθη διά δραχμάς όκτώ χιλιάδας τριακοσίας, Έν Χανίοις τί) 2 Φεβρουαρίου 1912. Ο Διευθυντάς των Δημοσίαν Εργων Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ