91387

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

7/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ1
  Ν ΚΡΗΤΗ
  Τ-ΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοις η) 7 Μαρτίου 4912
  -1
  Δίαιταν. 5
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ! ή'.
  ΒΤίΣΙΑΕΥ ΤΧλΝ ΕΛΛΗΝ—Ν
  "Εχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  ?ίσμα τής Έπαναστατικής συνελεύσεως των Κρητών καί το
  αρθρον 3 έϊάφ, θ'. τοθ ΰπ'αριθ. 413 Νόμου προτασει τού επί
  των Οίκονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου. }
  Αποφασίζομεν καΐ ΑιατάοΜ >|»εν !
  Έπιτρέπομεν τή > άΐελή εισαγωγήν ίν Χανίοις υπό τής Μα- ι
  ριάνθης Καλλιγιάννη των έ;ής έργαλείων χρησίμων πρός κα¬
  τασκευήν τεχνιτών οδόντων.
  1) 'Ενόςτορνου. 2) Ενός κλιδάνου. 3} Δύομούκλων. 4) Μιάς ,
  ύαλίνης πλακός πρός παρασκευήν πορσελάνης. 5) Μιβς πρέσ-
  σας καί 6) Μιάς φρεζας. _ |
  Είς τόν αότόν επί των Οικονομικωσ Δυκούντα "Επιτροπήν ,
  άνατίθεται ή δημοσίευΐι; καΐ εκτέλεσις τού παρόντος Δια- ]
  τάγματος.
  Έν Χανίβ1ς τή 5 Μαρτιου 1912.
  Έν Όνόαα.ι τοϋ Βασιλέως
  "Η Έπαναστατχκτι Διοικηηκή Έττντροπίι
  Ή
  Μ.Η2ΤΧΑΚΗΣ
  Τι μίλη
  Γ. ΜΑΛΑΓΑΚΙΙΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Β. ΤΣΟΓΔΕΡΟΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Αριθ. Διαταγ. 6
  ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1911 ψι-
  φισμα τής Έπαναστατικής Συνελεύσεως των Κρητών καί τό
  «ρθρον 3 έδαρ. θ'. τοϋ ύπ' αριθ. 413 Νίμου προτάσει τού επι
  των Ο'ικίνομικών διοικοϋντος Έπιτρόπου
  Άποφαο"ίίομεν καί δια·: άσ<ίομεν Έπιτρίπομεν την διά το3 Τίλωνίίου Αγ. Νικολάου άτελή" εισαγωγήν των εξής άντικειμ-νων προωρισμένων διά τό Ίχθυο- τροφεϊον Σπιναλόγκας ήτοι: 1, 3500 μέτρ. συρματοπλέγματος ί) 4000 χιλιογραμ. σιίηρών (κ. ράδδων) 3) 200 » ϊικτύων 4) 250 » πίσσης είς 1 5) 1 ενδυμασίαν . Ε,ς τόν αυτόν επί των Οίκ,ονομικών διοικουντα Έπίτροπον ανατίθεται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού παρόντος Δ:ατάγ- ματος. Έν Χανίοις τ$ 6 Μαρτίου 1912. Ή ΐ!νΠα>αι}τυΐ»κτι Διοικήται
  κη 'ιόπιτροπη
  Ό
  Ιΐρόίδρος
  Τα Μέλη
  Μ. Η1ΤΧΑΚΗΣ
  ϊ. ΜΑΛΑΤΑΚ1ΙΣ
  Α. ΚΡ1ΑΡΗΣ
  Εί, 1 2ι} Ι ϋ" Ι ν/ΔΜ
  Β. 1κυΤΛΑ^
  Αριθ
  . Διατάγ. 2
  ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  Ι ΒΑ2ΙΛΕΥ- ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ! Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μάρτιον 1912 ψή-
  φισμα τής Έπαναστατικής ΣυνΐΛεύσεως των Κρητών καί το
  . αρθρον 3 έϊ. θ'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου προτάσει τού επί των
  Οίκονομικών Διοικούντος Έ-ιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την διά τού τελωνείου Χανίων άτελί) είσαγω-
  ι γήν υπό τοθ Ιωάν. Ρουτζεράχη ενός Λυλινδρομύλου καί μιας
  ' πετρελα-ομη>;αντ;ς μετά των έξαρτημάτων των.
  | Είς τόν αυτόν επί τόν Οίκονομικών διοικουντα Έπίτροπον
  | άνατίθε:αι ή δημοσίευσις *αί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διβτάγ-
  ματος.
  Χανιά τί) 5 Μαρτίου 1912.
  'ϋ» ό όμαη τοι? Βασιλέως
  *Η Έπαναστατικτι Διοικητικτι Έπντροπή
  Ό Πρόεδρος Τα Μέλη
  Μ- ΗΣΥΧΑΚΗ! ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
  1Π. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ- 3.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ- ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ'όψει τό ύ»ό χρονολ. 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα
  ς Έπ3ΐναϊτοιτιχϊ)ς Συνελ5ύ«ως των 'Ελλήνων των Κρητών,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ί
  Ι !
  καί τό άρθρ. 3 «δ. θ'. τού ΰπ' αριθ. 413 Νόμου προτάσει τού
  επί των Οίκονομι/.ών Διοικητικοΰ Έπιτρόχου.
  καΐ διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό των Λου-
  πάκη καί Βαλτα μιάς πετρελαιομηχανη"ς μετά των έξαρτημά-
  των της πρός χρήσιν τοΰ έργοστασιου των.
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικόν ϊιοικούντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος
  Έν Χανίοις τί] 5 Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόαατι τοθ Βασιλέως*
  Ή Έπαναότατικι'ι Δτοίκητικΐΐ Έπιτροπίι
  Ό Πρ όεδρος Τα μέλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗ! Α. ΚΡΙαΡΗΙ
  2· ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑ!
  ΕΜ, ΤίΟΥΔ=ΡΟΣ
  Αριθ. Διατάγ. 8
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Η ΙΤΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤίΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έχουσα ΰπ' όψει την υπό χρονολογίαν 1 ί καί 20 Ίανου*-
  ρίου έ. έ. ψηφίσματα τής Έπαναστατικης των Κρητών Συνε¬
  λεύσεως τό ά'ρθρον 46 τοΰ Άσ;ικοΰ Κώϊικος, προτβσει τού επί
  των Έσωΐερικών Άνωτέρβυ Διευθυντού.
  Άποάαόιζει καί ϋιατάϋόει
  "Αρθρον 1. Έγκρινει τό συνημμένον Καταστατικόν τοΰ έν
  Ρεθύμντ) ίδρυθέντος ψυχαγωγιχ,οΰ ομιλου υπό την έπωνυμιαν
  αί «Μοΰσαι» καί έαιτρεπει την ενέργειαν των υπό τού Κατα-
  στατικοθ τούτου όριζομένων εργασιών.
  Άρθρον 2. Ό Σύλλογος ίφειλει νά ϋ,τοόάλλϊ) τόν ισολογι¬
  σμόν αυτού κατ' έτος είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Έσω-
  τερικών πρός έγκρισιν.
  "Αρδρον 3. Πάσα τροχοποίησις τού Καταστατικού τούτου δέον
  νά ύποδάλληται πρότερον εις την Άρμοέιαν Ανωτέραν Διεύ¬
  θυνσιν.
  Άρθρον 4. Ήπαροΰσα έγκρισις δύναται ν' ανακληθή έν
  περιπτώσει παραδόσεως όρου τινος τού ίγΛρινομένουΚατΛστατι-
  κοδ ή τοΰ παρόντος Διαταγματος.
  Είς τόν επί των Εσωτερικώς Ανώτερον Διευθυντήν άνατί¬
  θεται ήδημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Λιατάγματος.
  Έν Χανίοις τή 2,6 Ίανουαριου ι912.
  Ί1 ποοο"ωρινη Έπαναότατικη Κι/ϋέ^νη *ις
  Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Γ. ΙΙΛΟΙΜΧΔΗϋ
  1. ΗΣΪΧΑΚΙϋ
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
  Τοβ έν ί'ε(ίι/ρ.ν«ι
  «Μοϊόαι»-
  αί
  Άρθρον 1. Συνιστάται έν Ρεθύμνι; ψυχαγωγικός όμιλος υπό
  την έπωνυμίαν αί «Μοθσαι* σκοπόν έχων την δ'.άδθϊΐν τήί £ό-
  θυμίας.
  "Αρθρον 2. Η πραγματοπίίησις τιύ σκοποΰ τούτου θά επι¬
  διωχθή λ') διά τής υπό τού έμιλου συντηρησίως μουσικού διδα¬
  σκάλου πρός διδασκαλίαν είς τα μελη αυτού φωνητικής κβί όΥ
  έγχόρδων καί πνευστικών όργάνων μουοΐκής 6') ό'ιά τής τελέ-
  σεως έκϊρομών χάριν άναψυχής καί γ',Ιόια τής διοργίνώΐίως
  συναυλιών καί χορευτικήν έσπεριδων.
  Άρθρον 3. Πόρίΐταΰ έ+ΐ'λου,θ* είναι α') τ0 2ι*αίωμα έγ-
  γραφής εκάστου με'λους δραχ. 1, β ) ή συν^ομή €Χάστο« μέλους
  έριζομένη είς 8ρ«χ. 1, γ ) τ» ιδιαιτέρως υπό των διδασκομένων
  Ιγχορ.δα ή πνευστικά οργανα μελών καταίαλλίμενα τώ ομίλω
  ί δρζχ, 3 κ«τά μ^να 5') αί προαφ,ϊ,καί αι,νίρόμαί καί
  ε') αί δωρεαι ώς καί αί εϊσκράξεις των συναυλιών και χορευτιχώνΙ
  έσπερίδων υπό τοΰ δμίλου.
  , "Άρθρον 4. Ό Ομιλος θά περιέχη μέλη α ) τακτικά β') «
  τεπιστέλλοντα καί γ ) έπίτιμα. Καί τακτικά μέν θί' θεωρών;» Ι
  οί έγγραφόμενοι κάτοικοι Ρεθύμνης, άντεπιστέλλοντα οί κατοι-Ι
  κοΰντες ή διατρίδοντες έκτός τής Ρεθύμνης, ίπίτιμα οί έξαιρε-1
  τικάς υπηρεσίας τώ όμίλω προσφέροντες κ«ί ο! δωρηταί αΰτοΰ.
  Άρθρον 5. Διά νά γίνη τις τακτικόν η άντεπΐστέλλον μέλο;
  τοΰ δμίλου δέον νά ζητήση τουτο δ ΐδιος ή νά προταθί) υπό τριών
  τουλάχιστον τακτικών μελών. 'Η αίτησις ή πρότασις αυτή δέον
  νά εγκριθή δι*αποφάσεως υπό τής διευθύνσεως τού δμίλου. Τα
  Ικίτιμα μέλη άνακηρύσσονται δι αποφάσεως υπό τής διευθύνσεως |
  τοΰ δμίλου. Παν μέλος δεικνύον άσυμδίδαστον πρός την αξιοπρέ¬
  πειαν ςον δμίλου διαγράφεται έκ τοΰ μητρώου κατόπιν αποφά¬
  σεως τής διευθύνσεως. Βπίσης διαγράφεται κ*ί τό καθυστεροθν |
  τρείς μηνιαίας συνδρομάς μέλος.
  Άρθρον 6. Τόν όμιλον διευθύνει δεκαμελέί διοικητικόν συμ¬
  βούλιον σ.ινιστά;Λ5νίν έξ' ενός προέδρου, ενός άντιπροέδρου, έν!ις |
  γενικοΰ γραμματέως ενός είδικού τοιούτου, καί πέντε συμίΐίι-
  λων έκλεγομένων απάντων διά μυστικάς ψηφοφορίας διά ψηφο-
  δελτίων. Ήδέ δ.άρκεια τ3ΰ Συμδουλίου έσται, μονοετής.
  Άρθρον 7. Ό πρόεδρβς 8ν άπόντα ή κωλυόμενον ,άνβπλη-
  ροϊ δ άντιπρόεϊρος έκπροσωπεΐ τόν όμιλον είς απάσας αύτοΰ τάς
  σχέσεις, ώς καί ενώπιον Δικασ;ηρίων, συγκαλεϊ τό Διοικητικόν
  Σ.;μβούλιον καί τόν όμιλον είς συνεδρίας, κηρΰσσει την έναρξιν
  κ«ί λήξιν αυτών διευθύνει τάς συζητήσεις,ύπογράφει τα πρακτιώ
  καί ίν γένει παν έγγραφον μηδέ των υπό τοΰ ταμίου εκδιδομένων
  ένταλμάτων ή ίιπλατύπων έςαιραυμένων.
  Άρθρον 8. Ό γραμματεύς όν άπόντα ί| κωλυόμενον κατ«
  τάς συνεδριάσεις αναπληροί ό ε'ώικός γραμματεύς συντάσσει τβ
  πρακτικά των συνεδριών τηρεί την άλλτΐλογραφίαν φαλάττει ύ
  άρχεΤον να> την σφραγΐδα τοΰ δμίλου, έγγράφει τα μέλι; έν επί
  τούτω μητρώω καί συνυπογράφει μειά τοθ προέδρου τα πρακτιχά
  καί λώΐπά έγγραφα.
  Άρθρον 9. Ό τβμίας ένεργεϊ πασάν είσπραξιν εκδίδων δι-
  πλοτύπους άποδείξεις, εκτελεί πληρωμάς μόνον δυνάμει έντάλ-
  ματος έκδιδομένου ύπ' αυτού1 καί συνυπογραφομένου υπό τού
  προέδρου καί υπέχει ευθύνην διά τα ϋπ' αυτού κρατούμενοι χρή-
  ματα τβύ δμίλου ϋπαχρεούμενος νά καταθέτη τάς πλέον των εί-
  κοσι δραχ. εις τό ταμιευτηριον τοΰ ενταύθα ύποκαταστήματος
  τής τραπέζης Αθηνών.
  Άρθρον 10. Τό διοικητικόν συμβούλιον συνεδριάσει ώσάκις
  παρουσιασθή άνάγκη προσκαλούμενον υπό τοΰ πρΐέδρου, έπίσης
  δέ καί ή δλομέλεια τού δμίλου. Αίάποφάσίίς λαμδάνονται χατά
  πλειοψηφίαν, έν περιπτώσει δέ Ίσίψηφίας νικα ή ψήφος τοΰ προέ-
  δρου, άπαρτία λογιζεται όταν παρίστανται τα ή'^ισυ πλέον έ/ός,
  έν περιπτώσει μή καταρτισμόν άπαρτίας άναβάλλεται υπό τοθ
  προέδρου ή συνεδρίασεις είς ωρισμένην ήμέ,οαν, δπότε την ίχχρ-
  ίίαν αποτελοίσι όσα δήποτε καί ά'ν προσεΛθωτιν έκ των μελών
  επί προσωπικών ζητημάτων ή ψηφοφορία γινεται μυστική.
  Άρθρον 11. Ό όμιλος θέλει έορτάζει την 25ην Μαρτίου
  εορτήν τοΰ Εύαγγελισμού.
  Αρθρον 12. Ό όμιλος έχει σημαίαν την εθνικήν καί "ιδίαν
  σγρζγβα φέρουσαν έν τω μέσω την λύραν τού Όρφέως καί πέ¬
  ριξ^ τάς λέξεις ψυχαγωγικός ομιλος Ρεθ.μνης αί «Μοΰσαι».
  Αρθρον 13. Ό ομιλος υφίσταται έν όσω άριθμεί τουλάχισ¬
  τον 25 τακτικά μέλη. Έν περιπτώσει διαλύσεως αύτοΰ ή ύφισ-
  ταμβ'νη τυχόν περιοϋσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως είς τό
  τχ^ίΐον τού έθνικού στολου.
  Αρθρον 14. Τό παρόν καταστατικόν Ίσχύει επί διετίαν μεθ'
  V
  δύναται νά μεταβληθή έν γενική συνεδρια υπό τού δμίλου,
  εάν απαιτήσωσι τούτο τα 3/§ των τακτικών αυτού μελών.
  Έψ(]φ'σβ»! κα-τά την συνεδρίασιν τί)ς 17 Δεκεμβριού 1911.
  ( Επονται αί ύπογραφα! των μελών)
  *Εκ τοθ