91390

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/3/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "£ ος τ")^ Κΐ<;:ών καί τό αρθρον 3 εϊάφ. θ'. τού υπ' αριθ. 413 Νοχου προτίσει τοθ επί των Οικονομικόν Διοικούντος Έπιτρόπου. Αποφασίζομεν καί διατάόιίοαβν Έπιτρέπομεν την άτελή ε'ισαγωΐ-ην »ν Ρεθομνη ^π^ τού Ι. Γρηγοριάϊου ινάς πετρίλχιομ^/χνής αεϊά των έςαοτη λάτων της. Ε'ς τον α'ίτον ίπί των Ο'κονομικών Διοικοίντα Επίτροπον ά*ατιθςται η δημοσίευσις καϊ έχτίλεσις τού παρόντος Διατάγ- ματος. Έν Χανίοις τή 7 Μαρτίου 1912. Έ* ονόματι τού Βασιλέως Ή Έπαναστατικϊ. Λιοικητικίι Έπιτροπίι Ό πρόεδρος Τα Μέλη Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ι
  ββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΤΒΡΝΗΣΡΏΣ
  'Ι'
  III

  Αριθ. Δ.ατ.άγ. 11
  ΓΕΧ1ΡΓΧΟ— Κ.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΛΑΉΝΩΝ
  "Εχοντει: ΰπ' δΜιει τό υπο γοονολογίιζν 2 ΜαρτίΌυ 1912 φή-
  •ισμα τής Έπαναστατικ1)ΰ ΣυνελευσεΜί των Κρητών καί τό
  άρθρον 3 έδάφ. θ'. τε3 ΰπ' αριθ. 413 Νίμου, προτασει τοθ
  επί 'τών ΟΊκονβμικών Διοικοθντος 'Επιτρόπο»,
  'Δΐτοφαόιζοιιεν χαΐ διατάσσομεν
  Έπιτρέπρμεν την άτελτ} εισαγωγήν έν Χανίοις υπό το3 Χαρ.
  Γαλάνη των κατωτέρω ει&ύν προωρισμένων δια τα έν Ραβδούχα
  Φουρνέ χαί Σκηνέ μεταλλουργεία.
  1) 4 Σημανδοθοες μετά των έξαρτημάτων των.
  2) 10 Το-ννου Ράγιαι
  3) 80 Άντέναι (Στρογγύλαι) έξ 150 τεμαχίων.
  4) 1 Ά/ΧύσδκΊκ 5 τβμαγίων.
  5) 2 Δέματα συρμίτων πλεγμένων.
  6) 12 Βαγενέτα μετά των βάσεων χαί έξαρτημάτων αυτών.
  7Ϊ ^2 "Έςαρτ^ματ*'!£ημαίούρ«ς.
  8) 1 Πλαστιγγ« είς τεμίάγια μέτά των Ιξαρτημάτων της.
  β) 1 Παλάγκον.
  10) 1 Ββρέλιον διαφόρων έξαρτημάτων
  11) 1 Σάκκος » »
  12) 6 Κιβώτια » »
  13) 1'Μερίς τραβέρσες (τεΐ*. 760).
  14) 2 Κουβάδες »ετά των έξαρτημάτων των.
  15) 1 Μερίδες Συνδετήρεν ραγιών (τεμ.. 336),
  16) 1 Δέμϊτ άμτάντου.
  17) 1 Δέμα σωλ^νες
  18) 1 Τενεκέ Μοοράβιν. (έκ. 14).
  19) 1 Ί«παρ(·υ άτμ«ντλίας.
  20) 1 Ρεκόρ.'
  21) 100 Τί#άχια Ρίδβς έξαγωγί)ς.
  22) 1000 Τβμαχια βίϊες των 7 κοιλών.
  23) » Φλάντ*;.
  24) 500 Βίϊες ραγΛν.
  25) 15 Μέτρα σωλήνων σιδηρών' χαί
  26) Διάφορα άλλα έξαρτήματα των άνω μηχανημάτων.
  Το όπ' αριθ. 1 Δχάταγματί}ς§ Μβρτίοα έ. ί. άναχαλεϊται.
  Είς τόν αυτόν επί των Οΐχόνσμιχών Έπίτροπον άνατίθεται
  ή δημοίίευσις καί εκτέλεσις τοθ _ παρόντος Διατάγματςς.
  Έν Χανίοις τη 7 Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόμ-ατι τού Βαβιλέως
  Ή Έπαναστατικη Διοικητικτι 'Επττροπη
  Ό Πρόεδρος ' Τα Μέλη
  Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  - 1Κ>:- Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Β ΣΚΟΤΛΑΣ
  Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ.
  κα
  Αριθ. Διατάγ. 24
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  Δ^Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  Πβρτ «-Ισΐφάξεως έίόδων κατ πληρωμής έξόδων
  ττδν άγροτικών Δτιμων.
  "Εχοντες ύπ' 5ψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  φισμα τ·*5ς Έπαναστατικί5ς Σι»ν«λ*όσεα>ς των Κρητών καί τό
  άρθρον 31 κ*ί 41 τοθ άκο 20 Απριλίου 1911 ύπ'άριθμ. 69
  ΝομοθετικοΟ Διατάγματος, τροτάσει των επί των Έσωτερικών
  καί επί των Οικονομικωσ Επιτροπών καί τϊ) δμοφώνω αποφάσει
  ΈΔ Έπιτροπής,
  ' Άρθρον 1. Ή εί—ραξις των έσόδων των άγροτικών Δή¬
  μων ΙνεργεΕται. συμφώνως ταίς ϊιατάξεσΐ τοΰ ύπ' αριθμόν 69
  Νομοθετικόν Δΐϊτάγματος, υπό των δηαοσ'ων ε'.σπρακτόρων,
  επί τή έκίόσει διπλοτΰπου άποϊεικτικοθ εΐσποά?εως Ίδίου τύ-
  ιτου, επί τί) βάΐει των υπο των οΊκείων Δημάρχων πβραϊιίο-
  μένων αυτοίς όνομαστικών κειτ«λόγων των ίφειίετών των Δήμων.
  "Άρθρον 2. Τα υπό των ίκιμοσίων Ε'ισπρακτόβων ε'ισπρατ-
  τόμενα δημοτικαί χρήματα, εί μέν προέρχονται έξ έσ4δων περί
  ών προνοοθσΐ τα άρθρα 12 καί 13 τοθ ΰπ' αριθμόν 69 νομοθε¬
  τικόν Διατάγματος, καταθέτουσιν οί ε'ισπράττοντες αότά, ^πί
  χαρακατβθήκη, έντός 15 ημερών το βραδύτερον, είς τα πλη-
  σιέστερα δημοσία ταμεία, εί δέ προέρχονται έξ έσόδων περί ών
  δέν προνοοϋσι τα άρθρα 12 καί 13 τοθ υ—* άοιθ. 69 νομοίετι-
  κοθ Διατάγματος, παραδίδουσιν, Ιντός ^κτώ το πολύ ημερών,
  4πί ά»οδείξ« ιταραλαβϊ}ς-, «Ίς τόν οικείον Δήμαρχον, έκπληροϋντα
  χρέη προσωρινοΰ Ταμίου.
  Άρθρον 3. Οί Δήμαρχοι είς χεΐρ«ς των δπ-οίων ήθε-λβ- σ·ι»γ-
  κεντρωθί! ποσόν ύπερβαίνον τάς εκατόν δραχμάς, καταθέτουσιν
  ή άποστέλλουσιν είς τό πλησιέστερον ϊηιιόσιον ταμείον τό πέ¬
  ραν των εκατόν δραχμών σογκεντρούμενον βΐς χείρας αύτώνπο-
  σόν, επί παρακαταθήκη άποδοτία δι' Ιντάλματος αίιΐών άς τοϋς
  ίικαιούχους.
  Άρθρον 4. Τα-υπό των ταμιών έκδιδέμβν* γραμμάτια πα¬
  ραλάβη δημοτικών παρακαταθηκών, έφ' όσον μέν άφορώσιν είς
  ε'ισπράξεις καθαστερομμένων έσό?(ι>ν των καταργηθέντων Δή-
  μω,ν, παραδίδονται ^ άποστέλλονται είς τοίς Νομάρχας* έφ'
  8σον δέ άφορώσιν είς είσπραξις έσόδων των νέων Δήμων, πα¬
  ραδίδονται ή άχοστέλλονται είς τοΰς ο'κείβυς Δημάρνοιις, οΐ¬
  τινες, ώς καί ο! Νομάρχαι, έγγράφουσι ταυτα έν Ίδίω βιβλίω
  πιστοχρεώσεως των Δήμων είς ούς τα εϊσπραχθέντα άνήκουσιν.
  Έν τώ περί ου ανωτέρω βιβλίω οί Δτ)μαι, άφ ένβς [«.έν πι-
  στοθνται μέ τα ποσά των Οπερ αίιτών έκϊιδοαένων γροιμΐΑ3ΐ«ων
  παρακαταθηκών, άφ' έτέρβυ δέ χρεοθνται μέ τα πασά τδν υπο
  των Νομαρχών ι) των Δημ^χων εκδιδομένων είς ^ά ΰ
  χρηματικών Ινταλμ,άτων.
  Έν τοίς βιβλίοις των Νομυφχιών τ,ηρδΐται ιδία δι1 Ικ
  Δήμον μερίς.
  Αρθρον 5. Οίίτε οί Νομάρχαι οΰτε οί Δήμαρχοι,
  νά έντέλλωνται πληρωμάς είς βάρος των Δήμων ,επι.των δη-
  μοσίων ταμείων, «ν μή υπάρχη παρ' αΐΐςΐς άντΑκρυ»μο{ των
  εντελλομένων πληρωμών είς γραμιμάτια δημοτικών παρακα¬
  ταθηκών .
  Έν εκάστω δϊ των υπό των Νομαρχών ή των Δι^μάρχων
  εκδιδομένων χρηματικών ένταλΐλάΓων σονάπτίται, πλήν των
  άλλων δικαιολογίΐτικών εγγράφων τί"ς έντελλομ^ς πληρίρμίίς,
  καί Εν η πλειότερα γραμμάτια παραχαταδήκης, ό'σα άρκοΰσιν
  ίπως καλύψωσιτο ποσόν τής ώς ίίρ,ηται πλ*}ρωμίίς.
  Οί άριθμοϊ των γραμματίων δέον 8πως σημειώνται επί -χα^
  είς 5 ε'ισίσυνημμένα έντάλμαΐίς^
  "Αρθρον 6. Άπαγορεόεται απολύτως τοίς ταμίαις ή πλη-
  ρωμ<| οιουδήποτε έντάλ^τος, έγόαρν _δέν ^υνάπτονται είς αΰτό Ίσάξια άνεξ4·λΐ)τα πβρακαταδήκτις γραμμάτια' πληρωνουσι δέ τα υπό των Νομαρχών $ των Δημάρχων είς βάρος των Αή- μων καί έττί τοϋ δχ^ την διεύθυνσιν αυτών ταμβίου,υπο- «3νΐΝο¬ μαρχών ή των Δημβρχων Ικδιδίμενα χρηματικά έντάλματα. μόνον έφ' όσον έπβρκοίσι πρός το3το αί σχετικαί δημοτικαί παρακαταθήκας Έν περιπτώσει καθ* ήν το Λοσο,ν των συνημμένων τω Ιντάλ- ματι γραμματίων παρακαταθήκης τυγχάνει ανώτερον τής ποσό¬ τητος τοϋ ε'ντάλματος, έξοφλοϋνται μέν 4λο»χίρώς τα γραμμά¬ τια, αλλ δ ταμίας έκδίδει ίια την επι πλέον διαφοράν νέον υπέρ τοϋ αΰτοθ δικαιούχβυ Δ-ήμ^ϋ παρακαχΑβήχης γραμμίτιον, το δποίον άποστΑλει «»ς τόν ,ΙχϊόνΛα..τό,χρΐ()μΛ*ι*ρν ίνταλμα Νο¬ μάρχην ή Δήμαρχον. Αρθρον 7. Οί Τβιμίαι πιστοδνται υπό μίρί** -«Δημοτικαί παρακαΐαθί)και» δυνάμει των έξ«φλημε'νων γραμματίων ιταρα- λαβί)ς δημοτικών παρακαταθηκών ικαί των είς ά ταυτα συνά^ πτονται έξωφλτμένων γρτ,ματικών ένταλμβτων. Τηροθσιν ϊδχον ι Βοηθητικόν Βιβλίον τής ανωτέρω μερίδος, υπό την οποίαν έκα¬ στος Δί)μος πιστούται μέν δυνάμει των έπ' όνόματί τού έκδιδο-
  ΦΗΜΕΡΐΣ ΤΗΣ'ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  €%7
  μέν ών γραμματίων παραλαβήν επί παρακαταίήκη κα?, αντιθέτως,
  ^ρεοθται δυνάμει των έςωφλημΐνων έκ των ώς είρηται γραμμα¬
  τίων καί των είς ά τα3τα συναπτονται συνεξωφλημένων χρημα-
  τικών ένταλμάτων καί ΰποίάλλουτι καθ' έκαστον μή"να εις τό
  Γενικόν Λογιστήριον, μετά σχετικών αναλυτικών καταστάσεων,
  τα τε αντίστοιχον των ΰπ' αυτών εκδιδομένων γραμματίων ιταρα-
  λαίί]ς γραμμάτια παραδόσεως καί τα κατα τόν αυτόν μή"να !
  έξωφλημένα γραμμάτια παραλαδής, δμιοϋ μετά των είς ά ταύτα
  συναπτονται συνιξωφλημένων χρηματικών ένταλμάτων.
  "Αρθρον 8. Αί εύθύναι των δημοσίων είσπρακτόρων επί τή
  εϊσζράςει *αί διαχειρίσει των δηιχοσίων χρημάτων έκτείνονται
  καί επί τής ύπ' αυτών ένεργουιιένης ε'ισπράξεως καί διαχειρί¬
  σεως των είς τοΰς Δήμους ανηκόντων χρημάτων.
  Λογοδοτοϋσι καί διά την δημοτικήν αυτών διαχείρισιν, οί δημό-
  σιοι είσπράκτορες, πρός τοίις προϊσταμένους αυτών δημοσίους
  ταμίας, οίτινες, δι' ιδίας αποφάσεως, κηρύττουτιν όρθ'ός έχου¬
  σαν την δημοτικήν αύτω; διαχείρισιν ή καταλογίζουσιν αΰτους,
  Ιχοντες ϋπ' οψ ν τάποσά των ύπ' αυτών είσπραττομένων δημοτι-
  κών βίσοδημάτων καί τα ποσά των, «■—ι τί) παρχδόΐει των ειτπρα-
  £εών των, εκδιδομένων γρα,ιμχτίων παραλαίής επί παρακατα-
  θήκχ) καί άποδείξεων των ο'ικείων Δημάρχων, δηλωτικών κατα-
  6ολί)ς πρός αντονς δημοτικών έσόδων, συμφώνως ταίς διατάξεσι
  τοϋ άρδρον 2 τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Άρθρον 9. Ή Ίσχΰς τού παρόντος Διατάγματος άρχεται
  άπό τής δημοσιεύσεώς τού.
  Είς τοίις επί των Έσωτερπών καί Οΐκονουιικών Διοικοθντας
  Έπιτρόπβυς άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόν¬
  τος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί] 7 Μαρτίου 1912.
  •Εν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή 'Ε-αναο"τατικ ι Δτοικητικη 'Επιτροπίι
  Ό Πρόεδρος Τα μέλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗ5
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 762
  471
  Α2ΤΓΗ0ΜΙΚΗ ΔΤλΤΑΓΗ
  Ό Νομθοχπς Ρεθύμνης
  Μεταρρυθμίζοντες την ύτ' αριθ. ^^ τής 31 Ιουλίου 1910
  άΐτυνοιιικήν δ.αταγήν δημοσιευθίϊταν είς τό ΰ-' αριθ. 4ί> τής
  19 Αύγούστου 1910 φύλλον τή; Έπισή:*οϋ ΈφηΑερίδ3;.
  Ά ποφαβίζομεν
  Άπαγορεόοιεν έν τώ μέλλοντι πιός τάντας τοΰς
  γεΐς λαχχνικών καί όπωρικών τοϋ Νομο) Ρεθ^Ανη:, νά -:'ισ<- γωσι ταυτα είς την πόλιν Ρεθύμνης^ δι' ά7>λης ι'ιϋθ) Ικ-3ς
  τής διά τής Μέγαλης Πόοτας καί Ά χμου ΙΙίρτΐ; έξϊ-.ρΐϊίΐ
  των διά θαλάσης εισαγομένων.
  Ό χιχίαόάτης τής παρούσης θά τιμωρήται ώ
  οίρβρφ 13 τοθ ϋπ' αριθ. 455 Νίμου.
  Ήάκοιίής έφϊρμογή κχί έκτέλεϊΐς τής παρ
  εις την επίβλεψιν το3 έκάστο-ϊ μισθωτ^3 κ*ί £ΐς :χ
  κα'. άστυνομικά όργανα τής πόλεως,
  Έν Ρεθ5μνη τί) 27 Φείρουαρίου 1912.
  Ό Ν;μάρχης Ρεθύμνης Ό Γραμματεύς
  Σ. Γ. Φωτάκης Ν. Σκλαβάκης
  Γ