91395

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

15/3/1912

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΚΑΛΑΔΟΣ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ν ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττί 15 Μ«ρτι·υ 4912 — Αριθ.
  Άριθμ. Διατάγ. 27 >
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' |
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ί
  Εχοντες 5π' δφει τό όπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου έ. έ. ψή-|
  «,ισμα τή*ς ΈχαναστατΐΑίίς των Κρητών Συνελεύσεως τό άρθρον
  5 καί 22 χοθ ύπ' αριθ. 85 ί. ί. Δΐατάγματος χροτάσει τού Διοι-
  χοθντος ί-1 τδν Έσβτερικών Έττίτρόπου,
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν:
  Ή Ιχλογή των Έπιτροπειών των διά τοϋ ύπ' αριθ. 81 π. ϊ.
  Διατάγματος συσταθέντων Δήμ»ν ΡοδοποΟ κβΐ Σπανιάκου 2ιά την
  υ.έχρι 1 Ό*τω6ρίου 1913 περίοδον διεξαχθήσεται είς τους Δή-
  μους τούτους κατά την 18 τρέχοντος μηνός ημέραν Κυριακήν διά
  μυστικ5{ς καί ίιά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας άπβ τής άνατολής μέχρι
  τής ίύσεως τοθ ηλίου. 4
  Ό ήμέτερος επί των Έσ«*τερ:κων διοιχών Έπίτρ>πος θέλει
  δημοσίευσις χαί εκτελέση τό παρόν Διάταγμα.
  Έν Χανίοις τη 9 Μαρτίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  "Η Έπαναστατική Δτοικητικη Έπιτροπτι
  Ό Πρόεδρος Τα Μέλη
  Μ. Η2ΓΧΑΚΗ2 Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  λύβ'α» χαί Κατσΐκάλι, προσαρτώμενα είς τβν 'Υπόσταθμον Γα-
  ρύππα.
  Είς τόν αυτόν επί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δη-
  μοσίων Εργων Έπίτρΐπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκ¬
  τέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 9 Μαρτίου 1912
  Εν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή Έπανασταηκίι Διοικητικτΐ Έπιτροπίι
  Ό ΠοοΕορ0< Τα μίλη Μ. Η2ΪΧΑΚ -2 ΣΓΙ. ΜΑΛΑΤΑΚΗ2 ΕΜΜ. ΤΣΟΤΔΕΡΟΣ ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Αριθ. Δίατάγμ. 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣΑ' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Εχ'ν-ίς ϊί" ?ι|ει ',ς οιιΐ 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής παναστατικής Διοικητικώς Έπιτροπ ής καί τό αρθρον Ί τού π ' αριθ. 662 Νίμου, προτάσει τού επι τής Δημοσίας Ασφα¬ λείας καί Δημοσίων Έργων Διοικοθντος Έπιτρόπου, στηριζο¬ μένη είς την ύπ' αριθ. 3250 τής 5 όδεύοντος τοιαύτην τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χωροφυλακήν καί Ταγμάτων Πε- ζικοθ, Αποφασίζομεν καί Μετασταθμεύομεν την έδραν τοθ 'Υποστάθμου τής Χωρο- ?υλακη·ς Μαχβιρα είς τό χωρίον Γαρύιτπα, ούτινος ή περιφέ- ρεια θά άποτελήται έκ των αυτών χωρίων, πλήν τώνσυνοι- κΐσμών "Ιννι καί Μοναστηράκι' οίτινες προσαρτώνται εις τόν Σταθμόν Σχοινίά, έξ ου άποσπώντβι τα χωρία Νεοχώρι «Κα- ΆριΟ. Διατάγ. 12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΥΣ} ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩ-Ν "Εχον:ες ύπ' όψει τό υπό χρον. 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμ* τής 'Επανάστατικής Συνελεύσεως των Κρητών καί τό αρθρον 3 ϊίίγ. θ'. τού ύπ' άρ.Ο. 413 Νόμου προτάσει τού επί των Οί- κονΐμικών Δΐίΐκο3ντος Έπιτρόπου, ^Απο^αοίζομεν καί διατά<ί<ίοί.ιεν 'Επιτρέ'πομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοθ Μ. Μπαμπούίη μιας πετρελβιομηχανής μετά των έξαρτημά- των της. Είς τόν αυτόν επί των Οίκον:μικών Διοικοίίντα Έπίτροπον άνατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτε'λεσις τού παρόντος Διατάγ- •ιατος. Χανιά τί) 8 Μαρτίου 1912. Έ. ονόματι τοι? Βαόιλέιας ΊΙ 'Κπαναΐτατική Δτοικητική, 'Επιτροπΐι Ό Ποίίδρος Τα Μέλη Μ· Η2ΥΧΑΚΗΣ ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ ΣΠ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΖ β. ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΈΩΣ

  Ι ί'·
  > ί>
  ι
  Ι Ι
  ! Ι
  Αριθ. Δ.ατάγ. 13
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ- ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' £ψίΐ το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίο 1912 ψή-
  φισμα τής Επαναστάτας Σι,νίλεύσεα,ς τίύν Κρητην /αί τό
  αρθρον 3 έδ. θ'. τοϋ ϋπ' αριθ. 413 Νόμου προτάοει «υέπίτών
  Ο'ικονομικών Διοικοϋντβς Επιτ,-όπου,
  Αποφασίζομεν κα διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοθ Κ.
  Κοτσιφάκη μιας γκαζοζομηχανής μετά των έξαρτημάτων της.
  Εις τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις *αί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματβς.
  Έν Χανίοις τ^ 8 Μαρτίου 1912.
  Έν 'Ονόαατι τοϋ Βασιλέως
  Ή Επαναστατικαί 'Δΐοικητικί» ΈΛΐτροπΐι
  Ό Πρόεδρος Τα Μέλη
  Μ ΗΣΥΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  4) Ενός σταφυλοθλιπτηρίου (ΓοαΙβΓΓ) μετά των έξαρτημάτων.
  Είς τόν αυτόν επί των Οίκονομιχών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις κκί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγ-
  μαατος.
  Έν Χανίοις τί, 10 Μαρτίου 1912.
  Έν «ονόματι τον Βασιλέως
  Ή 'Επαναστατικτι Δαοικηηκί. Έπντροπτι
  Ό Πρόεδρος Τα μέλη
  Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Διαταγ. 15
  Αριθ. Διατάγ. 18
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' όψει τό υπο χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
  ψήφισμα τής Έπανβστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
  αρθρον 3 έδάφ. θ'.) τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου προτάσει τού επί
  των Ο'ικονομικών Διοικβΰντα Έπιτρόπου,
  Αποφασίζομεν καΙ διατάσσομεν
  'Επιτρέ'πεμεν την άτελεί εισαγωγήν έν Χανίοις υπο τοϋ
  Κωνστ.Μανωλικάκη μιας άτμοκινήτου κινητηρίου μηχανής μετά
  των έξαρτημάτων της.
  Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή Δημοσίευσις καί Εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις τή 13 Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  Ή 'Επαναστατνκη Διοικητικίν Επιτροπη
  Έχοντες ΰπ' όψει τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τί)ς
  Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί το 10 αρθρον
  τού ύπ' ί-ριθ. 196 Νόμου, προτάσει τοϋ επί τής Δημοσίας
  Ασφαλείας καί των Δημοσίων Έργων καί των επί των Ο'ικο¬
  νομικών Διοικούντων Επιτροπών,
  Αποφασίζομεν καν διατάσσομεν
  Άναστέλλομεν μέχρι 1 Σεπτεμδρίου 1912 την αναγκαστικήν
  είσπραξιν των είς τό Δημόσιον όφειλομένων άντισηκωμάτων των
  δι' οιονδήποτε λόγον άχαλλαγέντων έκ των τάξεων τοΰ Στρατοδ
  ή διαθεσιμων των άπογραφών 1907, 1908, 1909 καί 1910.
  Είς τους αΰτοΰς επί τής Δημοσίας "Ασφαλείας καί των Δη¬
  μοσίων Έργων καί των ΟΊλονομίκών Διοικοϋντας Έπιτρδπους
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις το0 παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Εν Χανίοις τϊ] 12 Μαρτίου 1912.
  Έν ονόματι τού Βασιλέως
  Ή Έπανασταττκ ι Διοικητικίτ 'Επιτροπίι
  Ό Πρόεδρος Τα μέλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗ2
  Σ· ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  ===___= ΕΜ. Τ2ΟΥΔΕΡΟΣ
  Αριθ. Δκχτάγ. 1
  Ό Πρόεδρος
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
  Τα Μέλη
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Αριθ. Δι«τ*γ. 14
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1911 ψή
  φισμα ■ττ,ς Έπαναΐτατικής Συνελεύσεως των Κρητών καί τό
  άρΰρζν 3 έδα?. Ο'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου προτάσει τού επί
  των ΟΊ/.ΐνςμ'.κών οΊοικοΰντος Έ-ιτρόπου,
  ^Αποφασίζομεν καί Διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τού
  Άντωνίου Χατζιδάκη των εξής μηχανημάτων.
  1) Ενός κινητηρίου μηχανζματος (αΐΟΐίθαΓ εί ρβίΐΌΐ) μετά
  των έξαρτημάτων τού.
  2) Μιας άντλίας διπλής (ροΐϊΐΐΐβ Ο, ίΐθϋΐΐΐα, ϋίϊθΐ) μετά των
  εξαρτημάτων της.
  3) Μιας άλιευτικής μηχανής (Ιθα-ίίβ,ΙΙδΘ ά ΐηοίυΓ) μετά
  των έξαρτημάτων της.
  Έχοντες ύπ' ϊψιν τό άπό 2 Μβρτίου &. έτ.
  Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, την ύπ' αριθ. 40 τί}ς
  28 Νοεμβριού 1911 πράξιν τής Μοναστ. Επιτροπείας Ρεθύ¬
  μνης καί τό αρθρον 1ϋ9 τού Καταστατικόν Νόμου, προτάσει
  τοθ διοικούντος την Παιδείαν Έπιτρόπου,
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έχιτρέπομεν είς την Μοναστ. 'Επιτροπείαν Ρεθύμνης νά
  προέλθη είς διαπραγματεύσεις όριστιχοϋ συμβιβασμόν επί τής
  ΰφισταμένης έκκρεμοΰς δίκης μεταξυ αυτής καί τοΰ Νικ. Ρου-
  • χάχη 2ιά την οπ'αύτοϋ άνόρυςιν φρέατος έν τί) έν τϊ) ύπ' αριθ. 40
  πράξει τής Μοναστ. Επιτροπείας Ρεθύμνης αναφερομένη τοπο-
  θεσία άνηκούσΐ] εις την "Ιεράν Μονήν Βοσάκων.
  Είς τόν επί τής Παιδεϋς διοΐΑοϋντα Έπίτροπον άνατίθεται ή
  δημοσίευσις κ«ί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τί) 6 Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως
  "Η Έπαναστατικίι Διοικητχκτι Έπιτροπτ.
  Ό Πατρός Τα μίλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Ε. ΤΣΟΓΔΕΡΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Δ.ατάγ. Π
  ΓΕ-.ΡΓ1ΟΣ Τί.
  ΒΑΣΙΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
  Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
  φισμα τής Έχαναστατικτ5ς Συνελεύσεως των Κρητών καί τό
  άρθρον 3 έδάφ. θ'. τοΟ ΰπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοϋ επί
  των Οίκονομικών Διοικοθντος Έπιτρόπου.
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Έπιτρέπομεν την «τέλη" εισαγωγήν έν Χανίοις υπο τού Στυλ.
  Βιρουράκη ενός μηχανήματος πρός κατασκευήν γαζόζας.
  Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικωσ Διοικοϋντα Έπίτροπον
  άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγ-
  ματος.
  Έν Χανίοις χί} 13 Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόματι νού Βασιλέως
  Ή Έπαναστατνκτν Διονκητνκτι Έπιχροπτι :
  Ό Πβοείρος Τα Μέλη
  Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Σ. ΜΑΛΤΑΚΗΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΤΔΒΡΟΣ
  θηλε'ων τού χωρίου Κάτω Ασιτών είς τβ έκεϊ λειτουργοϋν άρ-
  ρεναγωγεΐον.
  Μετατίθεμεν την Ουρανίαν Μ. Περάκιν γ'. προσ. διί)λισσαν
  έκ τοϋ Παρθεναγωγείου Κάΐω Ασιτών είς τό διά τοΰ παρόντος
  Διατάγματος μετατιθέμενον είς Άνω Άσίτες Παρθεναγωγεϊον.
  Είς τόν ίιοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθεται
  ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  Έν Χανίοις τη" 1? Μαρτίου 1912.
  Έν Όνόματι τού Βασιλέως
  *Η Έπαναστατικτι Δτοικητικτι Έπηροπτι
  Ό Προεϊρος Τβ Μέλϊΐ
  Μ. ΗΣΪΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ε. ΤΣΟΥΔΚΡΟΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Σ. ΜΑΑΔΤΑΚΗΣ
  Άειθ. Δικτάγ. 4
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. ε. ψηφισμα τ>5ς
  Έπα,ναστατικης των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 9 τού
  ΰπ'αριθ 102 τοΰ 1911 διατάγματος καί τό ύπ' άριΑ.
  76/.< ττϊς 2 Φεβρουαρίου έ. ϊ. ϊγγραφον τοΰ Γεν. Έπιθίω- '54 , - *· - » — * » >ι?
  ρητοϋ, προτάσει τού όιοικουντος την Ιΐαιοειαν Επιτρόπου
  Αποφασίζομεν και διατάσσομεν
  Ί^ρύομεν προσωρινώς έν Πρινέ Σελίνου μί'χρις όρκΐτικο
  κανονισμοΰ τνίς ΐκεΐ σχολικης περιφερείας εν άδιαίρετο
  σχολείον αρρενων καί θηλέων διά τα χωρία Πρινέ κα'·
  Τνισκιανά.
  Είς τόν Διοικοΰτα Επίτροπον την Παιδείαν άνατίθεται
  ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος διατάγματος.
  Έν Χανίοις τχ, 13 Μαρτίου 1912
  Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως
  Ή 'Επαναστατικη Διοτκηττκη Έπιτροπτι
  Τα Μέλη
  Β. ΣΚΟΤΛΑΣ
  Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  V
  4
  Ό Προιδρο;
  Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
  Αριθ. Αιατάγ. 8
  "Αριθ. Πρωτ. 911
  » Διεκπ. 533
  Α2ΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
  Ό Νομάρχης Ρ εθύ|ΐνης
  Λαβόντες ύπ' 5ψιν τα παράπονα των κατοίκων τϊ}ς πίλεως,
  ότι οί ίχθυοπώλαι μετα·έρουσι καθ1 εκάστην εσπέραν τούς ενα¬
  πομείναντας άπωλήτους ΐχθθς έκτός τοϋ κατασκεοασθέντος ίχ-
  θυοπ<*λείου καί άποκρύπτουσιν αύτοίις είς διαφόρους οικίας ή καταστήματι διά νά έκθέσωσι τούτους είς πώλησιν κατά την ά μέσω ς επομένην ημέραν άναμίχτους, μετά των νεοαλιευθέντων καί ότι περιφέρουσι τούτους πρός πώλησιν είς τάς άποκε'ντρους άγοράς τής πόλεως. Διατάσσομεν α') Οί εναπομείναντες κατά την εσπέραν άπώλητοι Ίχθ3ς θά μένωσιν είς τό Ιχθυοπωλεϊον τής πόλεως διά νά έπιθίωρώνται την πραίΐαν ϋιτό τοΰ αστυϊάτρου. β') 'Απαγορεύίται ή ανάμιξις των άχωλήτων κατά την εσ¬ πέραν μετά των άλιευθέντων κατά την πρωίαν τής επομένης. γ') Ή πώλησις των Ίχθύων θά ένεργϊ)ται έντός τοΟ Ίχθυο- πωλείου άπό τής χρωίας μέχρι τής 3 μ. μ. ώρας, δπάτε δικαι- οϋνται ·ί ίχθυοπώλαι νά ^εταφέρωσι τούτους μόνον είς τάς άγο¬ ράς Τσάρου, Πρίγκηπος καί Ρώσσων. Ή πώλησις ίχθύων είς άλλο μέρος έκτός των Ιριζομένων διά τ!)ς παρούσης καί ή έξαγωγή τούτων έκ τοΟ Ίχθυοπωλείοο προ- ώρως ώς καί ή τοποθέτησΐς αυτών είς άλλο μέρος έκτός τοΟ Ίχ- θυοπωλείου καί ή ανάμιξις των παλαιών μετά των νέων αποτε¬ λούσι παράβασιν τής παρούσης, καί θά τιμωρήται συμφώνως τώ Νάμω. Ή ίσχύς τής παρούσης άρχεται 10 ^>.έραις μετά την δημοσί¬
  ευσίν της είς την επίσημον εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ή δί
  έφαρμογή αυτής άνατίθεται είς τα Δημοτικά καί άστυνομικά όρ-
  γανατής πόλεως.
  Έν Ρεθύμνη τί) 9 Μαρτίου 1912.
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
  Στυλ, Φωτάκης Ό Γραμματεύς
  Ν. Σκλαίάκις
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
  ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' όψιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. ετους ψήφισμα τής
  Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 9 τού ύπ'
  αριθ. 102 τού 1911 Διατάγματος, τό άρθρον 138 τού ύπ' αριθ.
  485 Νόμου καίτό ύπ' αριθ. «·/„, τής 8 Φεδρουαρίου 1912 ϊγ¬
  γραφον τοϋ Γεν. Έπιθεωρητου, προτάσει τβθ Διοικοϋντος την
  Παιδείαν Έπιτρόπου.
  "Αποφασίζομεν «αί διατάσσομεν
  Μετβτίθεμεν προσωρινώς την Ιδρα* τοϋ Παρθεναγωγείου
  Κάτω Ασιτών είς τό χωρίον "Ανω Άσίτες καί ΐπιτρέπομεν
  την συμβοίτησιν έν αύτω αρρενων καί θηλέων τοϋ χωρίου "Ανω
  Ασιτών, έπιτρέπομεν 8' ωσαύτως την σομφοίτησιν αρρενων καί
  Έκ τοϋ Έθνικοβ Τυπογραφείον
  Γ