9140

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -ό Υπουργείον ΤΤαιδείας εξέδωκε Διαταγήν ή ΟΓτοία
  1 εδημοσιεύθη την 19-11-19445^ τής όίοίας επ,-
  οπων. Η οργάνωσις τής ΕΠΟΝ προσοέτει Α Δια-
  είναι πολιτική οργάνωσις διά τούς νέους τής
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  χηλεφωνα
  γραφειον αριθμοσ 4-55
  τυπογραφειον „ 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΑΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α-' πΕΡΐΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ. 39
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Δεκεμβριού 1944
  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑ ΝΝΉΣ ΜΤΠΖΑΚΗΣ
  Η ΜΙΚΡΟΗΠΟΤΛΜΙΕΥΣΙΣ
  ΚΗΙ ΟΙ ΕΗΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΠΟΜΟΛΟΓΟΙ
  Σύμφωνα μ' έκεΐνα, πού δια-
  τυμπανίζει διαρκώς ό Κομμου-
  νισμός περί πλουτοκρατών, καί
  χρυσοκανθάρων καί καρχαριών
  κτλ, τί θαπρεπε νά περιμένη
  κανείς άπό τόν πρώτο κομμου¬
  νιστήν, ή έστω καί κομμουνί-
  ζοντα, ύπουργό των Οίκονομι-
  κώντής "Ελλάδος; Τουλάχι¬
  στον μερική,δήμευσι τής
  περιουσίας των πλουσίων πρός
  ανακούφισιν των πτωχών τάξε-
  ων.Έτσιθά ίκανοποιεϊτο, έστω
  καί άρνητικώς μόνον, έκείνη
  ακριβώς ή άπαίτησις των κατ'
  άποκοπήν προστατευομένων
  τού κομμουνισμοΰ—των προ-
  λεταρίων—τήν οποίαν αύτάς,
  χωρίς νά τό λέη καθαρά, δμως
  ύποθάλπει θετικώς καίκαλλιερ
  γεϊ μ' όλη τού τήν δύναμι. Πρό
  κείται γιά τή γνωστή κραυγή:
  «Νά τα μοιράσωμε!»
  Τί έκαμεν δμως ό κ. Σβώλος,
  ό πρώτος κομμουνίζων ύπουρ-
  γός των Οίκονομικών τής "Ελ¬
  λάδος; Ακριβώς τό αντίθετον.
  Δήμευσιν όλοκληρωτι-
  κ ή τής μικράς περιουσίας τοΰ
  μεγαλυτέρου καί συμπαθεστέ-
  ρου μέρους των πτωχών τής
  "Ελλάδος. Μέ μιά μονοκονδυ-
  λιά τοΰ νέουνόμου περί δραχ-
  μής έξανεμίζεται όλοσχερώς ή
  μικροκατάθεσις, πούχεν είς τα
  Ταμιευτήρια τοΰ Κράτους ή
  των Τραπεζών, ή ύπηρέτρια, ό
  μεροκαματιάρης, ό μικροΰπάλ-
  ληλος, ή πλύντρια κτλ. Καί γε¬
  νικώς δσοι έπίστεψ^ν είς τήν
  δραχμή,δσοι έδούλεψαν μέ τή
  δραχμή, δσοι εδειξαν κάποια
  πίστιν είς τό άθλιον αύτό Κρά-
  τος...τής «Μπουρζουαζίας» δέ-
  χονταιτώρα έξοντωτικόπλήγμα.
  Ένω δσοιμέ τήν «λίραν είς χρυ
  σόν» έχόρευαν κυριολεκτικώς
  επί τέσσερα όλόκληρα χρόνια
  στήν πλατή καί είς βάρος τής
  δραχής καί τής Κρατικής πίστε¬
  ως αύτοι βγαίνουν κερδισμένοι.
  Αύτη είναι ή ήθική κάθαρ-
  σιςκαίή Κοινωνική δικαιοσύ-
  ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
  Ο ΟΥΊΉΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ετο ποηεΓηο Κπ _την ειρηηη
  νη πού ύπεσχέθησαν οί οίκονο-
  νολογικές μεγαλοφυΐες τοϋ
  τοϋ ΕΑΜ;
  Δέν δημοκοποϋμεν. Δέν προ-
  σπαθοΰμε νάέκμεταλλευθοϋμε
  τόν πόνο των λαϊχών τάξεων,
  πού βλέπουντίς μικρές οίκονο-
  μίες των, τό άποστάλαγμα τού
  ιδρώτος καί τοΰπόνου δεκάδων
  έτών, νά 4έξατμίζεται σέ μιά
  στιγμή. Σκεπτόμαστε γιάτά πά
  ρα,πέρακαί ρωτοΰμε: Ποίοςθά
  καταθέση πλέον χρήματα είς
  τάς Τραπέζας; Ποίος θά βάλη
  τίς οίκονομίες τού είς τα Τα-
  μιευτήρια; Ποίος θά αγοράση
  είςτό μέλλον έσωτερικά δάνεια
  καί ποίος "Ελλην τοϋ έξωτερι*
  κου Οά έμπιστευθτ) νά στείλτι
  τα κεφάλαιά τού είς τήν 'βλλά,
  δα; '
  Γιά τή διεθνιστική θρησκεία
  βεβαία δέν είναι μικρό κέρδος,
  τό νά κλονισθϋ και νά κατα-
  στραφί) ή έμπιστοσυνη, ή πίστι
  τοϋ "Ελληνος είς τήν 'Ελλάδα,
  είς τήν Πατρίδα τού. Άλλ' αύ¬
  τό είναι άραγε τό πραγματικό
  συμφέρον τοΰ 'Ελληνικοΰ λα-
  ον;
  Είς τό μέτρον δμως αύτόφαί-
  νεται καθαρά καί έκεϊνο τό ο¬
  ποίον πάντοτε μέ πολλήν επι*
  μέλειαν προσπαθεί νά κρύβη ό
  κομμουνισμός, ένφ αποτελεί
  πρώτον θεμελιώδη σκοπόν τού:
  Τήν ολοκληρωτικήν έξαθλίωσι
  τοΰ πτωχοθ λαοϋ, τήν άφαίρε-
  σι καί την καταστροφή κάθε
  στηρίγματος καί έλπίδος τού,
  ώοτε νά μην τοΰ άπομέντ) άλλη
  διέξοδος παρά οί πλούσιες καί
  δημοκοπικές ύποσχέσεις, πού
  τού δίδουν συνεχώς οί κομμου¬
  νισταί πράκτορες, περί παρα-
  δείσων καί άπολαύσεων, φτάνει
  νά τούο άκολουθ'ί) καί... ν ά έ¬
  ξ ο ν τ ώ ν η δποιον τοΰ λ έ¬
  ν ε αύτοι. Ακριβώς δπως ό
  βοσκός μέ μιά πράσινη φούντα
  πέρνει πίσω τού όλόκληρο τό
  κοπάδι των πεινασμένων
  βάτωντου: 6.Λ
  είναι τολμηρός έκεΐ πού χρειαζόταν
  τόλμη. Όπουδήποτε εΐδε νά γίνεται
  κακό πάντα τό έμΐσησε Σ' δλη τή
  ζκήν τού υπήρξε πάντοτε τίμιος φί-
  λος καί μεγαλόκαρδος ά,ντίπαλος.
  Εΐχε ψαντασία καί εδειξε πάντα σύμ-
  πνοια, άνάλογη πρός τόν μεγάλο χα-
  ρακτήρα τού. Ποτέ δέν λιποψύχησε
  μπρός στόν κίνδυνο, κΓ δσο ποιό δύ-
  σκολες οί ώρες τόσο πιό περήφανα
  άντιμετώπιζε τήν άπειλή.
  Άγάπησε τή ζωή άπό τίς πλευρές
  της έκεϊνες πού ^πιβάλλουν στόν πο·
  λεμιστή νά δεΐξτι, τίς άρετές τού.
  "Ήξερε, δσο πολύ λίγοι άνθρωποι
  νά άποκαλΰπτει τίς πιό καλές ίδιό-
  τητες των προσώπων πού εΐχε στήν
  ύπηρεσία τού. Νομίζω, δτι ό ίστορι-
  κός τοΰ μέλλοντος Θά τοΰ αναγνωρί¬
  ση πώς εΤχε τίς μεγάλες έκεϊνες ά¬
  ρετές οί οποίες κατά τούς τελευταί-
  ους 4 αίώνες εδημιούργησαν τήνπλει
  άδα εκείνην των πολιτικών άνδρών
  πού υπήρξαν οί άρχιτέκτονες τοΰ νέ
  ου κόσμου. Ό ίστορικός τής αύριον
  Θά πή δτι κατά :ίς λαμπρότερες ώ¬
  ρες τής ίστορίας τής Αγγλίας κα¬
  νείς άλλος δέν έκαμε τόσα δσα ό
  Ούΐνστων Τσώροσιλ γιά νά τής εξα¬
  σφαλίση τήν Ισχύν καί νά διατηρήση
  την άξιοπρέπειά της.
  ΑΠΘ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΈττΙ τί) σημεριντ) 70η έπετείω των έίκαμε μιά άπό τίς μεγάλες έκεϊνες
  γενεθλίων τού ΒρεττανοΟ Πρωθυπουρ-·------------<--___ __η____.-... _Α.. «... ---.-. Λ .ΝΙΙίΜ.ΑΛ,ΓΛίΛ^ι τΑ νίττί.ιθι· γοΰ ή «ΝΙΚΗ»άφιερώνει τα κάτωθι: Κανείς πολίτης τής Μ. Βρεττανίας, πού πράγματι άγαπά τήν πατρίδα τού, δέν μπορεΐ νά υποτιμήση τό τί χρωστδ ·τόν κ. Τσώρτσιλ. Ό Ούΐνστων Τσώρτσιλ, πήρε στά χέρια τού τήν Κυβέρνηση τής χώρας, όταν ή αγγλία περνοΰσε τήν πιό με- γάλη κρΐση, άπό τήν έποχή τής μά- χης τοθ Άούστερλιτς. Μέσα σέ λΐγους μήνες, μέ τό θάρ- ρος καί τήν ένεργητικότητά τού έ- νέπνευσε στήν ψυχή τού λαοΰ άπο- φασιστικότητα τέτοια, πού κανείς έ- χθρός δέν μποροΰσε νά κάμψη Ό κ. Τσώρτσιλ, εΐδε σιγά σ,ιγά, δ· τι ό κόσμος άρχισε νά ξυπνδ καΐ νά άντιλαμβάνεται ποίος κΐνδυνος τόν άπειλοθσε. "Εθεσε τα θεμέλια τής Άγγλοαμερικανικής έκείνης συνερ- γασίας, πού τήν έπ-ίσφράγησε στό Πέρλ-Χάρμπορ ή Ίαπωνία μέ τήν προδοσΐα της. Στίς 22 ΊθυνΙου 1941 τόν άν- του. Μέ χειρονομίες πού καθιστοϋν θρωπθν κύριον τής τύχης λόγια πού εΐχαν βαθειά άπήχηση ε- σβυσε μέ μιάς δλη τή μακρυά καΐ θλι- βερή ίστορία των Άγγλοσοβιετικών παρεξηγήσεων καΐ διόρθωσε πλήρως τίς πλάνες τοΰ 1920. Επιμονήν, πί¬ στιν καΐ άκούραστον ζήλον, τα προ- σόντα τού αύτά τα χρησιμοποίησε ό Ούΐνστων Τσώρτσιλ κατά τρόπο τέ- τοιο, ώστε μάς έκαμε δλους νά ξεχά σωμε τα σφάλματά τού καί νά νοιώ σωμε, δτι άν τόν άκολουθούσαμε, ή συντριβή τοθ Χίτλερ καΐ τοθ Μουσο¬ λίνι δέν θδταν Μνα δνειρο πού μδς Ικανε τόσο δυστυχεΐς άλλά ένας σκοπός ποΰ μποροΰσαμε νά τόν πραγματοποιήσωμε. Ξέρομε βέβοαα, δτι οί άδυναμίες τού είναι μνημειώδεις. Κάθε δμως τί¬ μιος άντίπαλός τού δέν μπορεΐ πα¬ ρά νά αναγνωρίση δτι μνημειώδη εΐ- ναι τα προσόντα τού. Ποτέ δέν τοϋ ελλειψε τό θάρρος. "Ηξερε πάντα νά Ηράκλειον Παρασκευή 1 Δ)βρίου 19-14 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ Επληροφορήθημεν κατά τρόπον μή επιδεχόμενον αμφισβήτησιν δτι άσκξΐται τρομοκρατία εναντίον άπλο ϊκών συμπολιτών^μας είτε διά νά δώ- σουν είτε διά νά δώσουν δτι έ'χουν καί δτι δέν έχουν είς «έράνους» εϊτε διά τα άλλάξουν φρονήματα καί πε- ποιθήσεις!.. Ή συνήθης επωδός ,τών άπειλούντων «παλληκαράδων» πρός τούς μή ένδίδοντας είς των είναι: «Καλά, θά τάς απειλάς σέ γράψωμε Ρ. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕηΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΜΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Άπό τήν έπίσημη εκθέση τοϋ 'Υπουργείου ΆεροτιορΙας γιά τίς έντεινόμενες άεροιτορικές έπιθέσεις κατά τής ΓερμανΙας "Υπό τοΰ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΓΤΑΡΑΘΥΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ίΕΚΛΕΙΣΕ ΜΠΙΖΑΚΗ Την 21η Ίανουαρίου, ένα βομβαρδι- στικό τύπου Χάμτεν, μέ πολλα άλλα μαζί, έβομδάρδισε τό "Εμντεν. Ή πτή σις ήτον ήρεμη, έκανε δμως κρύο τρο- μερό. Τό σύστημα τής δερμάνσεως τοϋ σκάψους έπαυσε νά λειτουργή εύδύς μετά τήν άπογεΐωση άπό τήν βάση, άλλά ό πιλότσς έξακολούδησε τήν τα μετάξινα έσωτερικά γιά νώ έργα- οδώ πιό γρήγορα. »Τήν στιγμή πού άγγιξα τό μέταλλο δάκτυλά μου έχαοαν κάθε ϊχνος ζωής: πράγμα πού σέ κάνει νά τρο- Ιμάξης. Καταλαβα τότε πώς καΐ τα πυ· |ρο6ολα δέν δα μποροϋσα νά τα χρη- σιμοποιήσω. Σκέφτηκα δτ[ καΐ ό άσυρ· διαδρομή τού πρός τήν Γερμανία. Νά Ιματιστής δάτσν στήν ϊδια δέση—καΐ τώρα τ! ύπέφερε ό πυροβολητής τής ούράς' εΐχε φέρει μαζί τού μερικές έμ- πρηστικές βόμβες πού δα τίς έρριχνε άπό τήν δυρίδα τού ύελοφράκτου πυ· ροβολείου. Γιά νά άνοίξης πρέπει νά τραβήξος τόν μάνδαλο καί νά κτυπή- σης τήν δυρίδα πρός τα επάνω «"Ανθιξα τήν δυρίδα», είπε ό πυρο- βολητής. «Ό άέρας πού μού κτύπησε τό πρόσωπο ήταν 65 βαδμών κάτω, άπό τό μηδέν. ΕΙχα τώρα νά κουρδΐσω κάδε βόμβα πρΐν τήν ρίξω, πράγμα πο¬ λύ λεπτό—χρειάζεται νά τραβήξης μιά δελόνη καΐ κατόπιν νά βάλη,ς τα οά- κτυλά σου μέσα σ' ένα στρογγυλό έ- λατήριο άπό σύρμα—έβγαλα τα γάν- τΐσ μου καί τα έξωτερικά χοντρά καΐ ήταν άν δηλαδή συναντουσαμε κατα- διωκτικό τής νύκτας δέ δδμασταν Ικα- |νοΙ νά προβάλι/με τήν παραμικρή [αμυνα. »Όπωσδήποτε δέν μποροΰσε νά γΙ- !νη τίποτε κα! έτσι προσπάδησα νά ξα· Ιναφορέσω τα γάντια μου, χωρίς δμως |να τό έπιτύχω Πρέπει νά όμολογήσω |δτι φοβήδήκα τήν στιγμή έκείνη πιός Ιέχασα πιά τα χέρια μου. Κατάλαβα δμως δτι πάγωνα γιατΙ ή δυρίδα ήταν άκόμη άνοικτή. Προσπά¬ δησα νά πιάσω τόν μάνδαλο. Επί πολ¬ λήν ώρα ήτο αδύνατον νά τό κατορ- ιδώσω. (ΣυνεχΙζεται) στά χαρτιά μας κσί θά δής δταν έλ θη ή ώρα!» Διά νά σταματήση ή άη δία αύτη δέν άπευθυνόμΓθα πρός τάς «όργανώσεις» διότι γνωρίζομεν προ καταβολικώς τί θά μδς άπαντήσουν «Οί απειλούντες είνε άνεύθυνα στοι ■χεΐα καί ημείς νίπτομεν τάς χείρας μας » Άπευθυνόμεβα άπ' εύθείας πρός τούς «παλληκαράδες» τής κα κης ώρας καί τούς λέμε σταράτα κα ξάστερα.«Εκρίθη,απεφασίσθη καί έδη μοσιεύθη καίγίνεταικαθημερνώς κοινή συνείδησις δτι,δλοι ήμεΐςοί Έλληνες πρέπει, πρώτον νά πρασπαθήσωμεν άπό κοινοϋ να δημιουργήσωμεν μίαν Μεγάλην Έλλάδα καΐ ένα ισχυρόν καί ελεύθερον Κράτος καί ύστερον δλοι πάλι άπό κοινοθ καίέντός, τήςΜε γάλης Ελλάδος καί τού ίσχυροθ κα έλευθέρου Κράτους, νά προσπαθή σωμεν νά λύσωμεν τάς πολιτειακάς πολιτικάς, κοινωνικάς καί οίκονομι κάς διαφοράς μας, είρηνικώς, μέ α¬ μοιβαίαν καλήν πίστιν καί κατανόη· σιν καί κυρίως μέ τήν ελευθέραν ϊκ· φράσιν τής θελήσεως τοθ λαοΰ.» ΟΙ έξερχόμενοι των θεμελιωδών αυτών άρχών «τρομοκράται» άς εχουν ύπ' 8ψιν των δτι τό ηλίθιον δόγμα τού Παχιαδάκη κατά τό οποίον δέκα ά- ναρχικοί μποροθν νά κάμουν καλά δέκα χιλιάδες φιλησύχους πολίτας ουδεμίαν θά έ'χτ] είς τό μέλλον πέρα¬ σιν! Ό πολύς νομιμόφρων, άγσθός καί φιλειρηνικάς κόσμος πιθανώς νά άγαπδ τήν ησυχίαν τού άλλ' άφ' ής στιγμής θά άπειληθή ή ζωή τού ή τι- μή τού καί τό ψωμί των παιδιών τού θά γίνη θηρίον! "Οπλα εχομεν καί η¬ μείς καΐ μάλιστα περισσότερα καί καλλίτερα... Ή Κρήτη δέν θά γίνη ποτέ Πελοπόνησος!... Έξηγημένοι μιά γιά πάντα! ΚΑΠΟΪΟΕ 8Ε0Ε ΜΑΕ ΕΛΥΠΗΘΗ! »πό κύριον άρθρον άπογευματινής συναδέλφου πληροφορούμεθα ε'- να σοβαρότατον γεγονός: Ότι δηλα δή μέ τήν «καθοδήγηση τής όργάνω σις» οί παραγωγοί μας —μδς συγ- χωρεϊτε —ή «άγροτιά»—ήρχισεν τήν αάχη τής σποράς,καίάν δένάπατώμε θα δέ «μάχη τής σπορδς» σημαίνει ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ε8ΝΙΚ0ΦΡ0ΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ή Έθνική Όργάνωσις Κρήτης (Ε.Ο. Κ.) απεφάσισε λόγω των πολλαπλών άναγκών της καί κυρίως λόγω τής επειγούσης άνάγκης σοβαράς ένισχύσεως των έν Χανίοις μαχομένων τμημάτων της καίτοΰ έντός τής πόλεως άποκε κλεισμένου πληθυσμοϋ νά ενεργήση προσεχώς έρανον είς εύρεΐαν κλίμα?^α τόσον έν τί) πόλει όσον καΐ είς τάς επαρ¬ χίας. Ό τρόπος τής διενε· γείας τοΰ έράνου τούτου θά ά- νακοινωθη προσεχώς, ήδε Β.Ο.Κ. εύελπιστεί δτι οί ΕΘΝΙ ΚΟΦΡΟΝΕΣ Κρήτες οί ποθοΰντες τήν τάξιν, τήν ησυχί¬ αν, τήν εξασφάλισιν των πατρίων θεσμών καί τής ζωής καί περιουσίαε τοΰ άτόμου καί τήν κοινωνικήν δικαιοσύ¬ νην έντός μιάς'ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ καί ΑΔΙΑΣΠΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ θά σπεύσουν νά ένισχύσουν τό έργον της. Έν τώ μεταξύ, έπειδή ύπάρχουν πληροφορίαι, δτι διάφορα άτομα ή Έπιτροπαΐ προφασιζόμεναι δτι έκπρο- σωποΰν τήν Ε.Ο.Κ. ή την ιδεολογίαν αυτής προβαίνουν είς παρομοίας ενεργείας, έφιστάται έπ' αύτοΰ ή προσοχή των Έθνικιστών. Ουδείς θά έχη τό δικαίωμα νά ένεργή έρανον υπέρ τής Ε,Ο.Κ. άνευ έγγράφου πρός τουτο έξου- σιοδοτήσεως τής Λιοικούοης Έπιτροπής τής Ε.Ο.Κ* Ή τοπική Έπιτροπή εκάστου χωρίου νά αναμείνη διά τήν ενέργειαν τοΰ έράνου τήν παρουσίαν έντεταλμένου τής "Οργανώσεως. Ε.Ο.Κ. Ηράκλειον νά σπείρουν οί χωρικοί τα χωράφια τους! Καΐ διερωτώμεθα τί θά συνέ¬ βαινεν όν είσηκούετο ή γνώμη των άνοήτων αυτώνσυμπολιτών μας οί ό ποΐοι έφώναζον καί έκραύγαζον νά διαλυθοΰν αί όργανώσεις! Γιά στε- φθήτε το καλά! ΤΙ κακόν θά έπαΘαί- ναμεν άν εΐχε διαλυθή ή «όργά νωσις!» Τα χωράφια θά έμεναν άσπορα δπως ...άσπορα έμειναν καί τό παρελθόν καί προπσρελ- θόν έ'τος καΐ δλα τα παρελθόντα ετη άπό καταβολης κόσμου πού δέν ύπήρχε «οργάνωσις!» Ασφα¬ λώς κάποιος Θεός μδς έλυπήθη! Ζή- τω, λοιπόν, ή "Οργάνωσις ! Οϊ ΤΑΦΟΙ ΤίΙΝ ΑΓΓΛΩΝ ΣΤΡΑΤΙβΤΠΧ Υπάρχουν λόγοι διά τούς όποίους ό κ. Δήμαρχος πρέπει νά διατά- ,η άμέσως τόν, δσον έπιτρέπουν αί περιστάσεις, καλλίτερον εύπρεπισμόν των τάφων των διά τήν ελευθερίαν μας πεσόντων "Αγγλων στρατιωτών των ευρισκομένων είς τό νεκροταφεί¬ ον. Λυπούμεθα ειλικρινώς διότι διά νά γίνη τουτο εδέησε νά φθάσωμεν μέχρι υποδείξεως διά τοϋ τύπου. Άλλ' αί ψυχαί των ήρωίκών μας συμμά- χων, οί όποϊοι διά τοθ αΐματός των καθυγίασαν τήν γήν των πστέρων μας, άς μάς συγχωρήσουν. Μέσα είς τήν σύγχυσιν καΐ τήν παραζάλην μας ό μή εγκαιρος εύπρεπισμός των τάφων των δέν είναι ασφαλώς ή μό· νη μας παράλειψις. ΛΙΑ ΤΟΝ ΦΡ0ΥΡ)Χ0Νκ·ΠΕΤΡΑ<ΟΓΙχ1ΡΓΗΙ Αυτήν τήν φοράν άπευθυνόμεθβ προσωπικώς πρός τόν τόσον πα¬ ρά πάντων έκτιμώμενον φρούραρχόν μας κ. Πετρακογιώργην καί τόν πα¬ ρακαλούμεν: Δέν θιά είναι δυνατόν νά καταρτίση μίαν περίπολον άπό πέντε στρατιώτας τής απολύτου έμ- πιστοσύνης τού οί όποϊοι νά περιέρ- χωντοι τάς εξωτερικάς συνοικίας τής πόλεως καί νά συλλαμβάνουν να ιευε ος. ιλμα ό «τρατο Λ ν μέ τήν ίναρίου ραφίαν υπο ζ τρ·
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟϊ ΔΡΧ. 5
  7ΝΓΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Παρασκευή 1 Δ)βρίου 1944
  Τ0Π1ΚΡ1 ΗΕγΊ
  ΒΑΡΥΤΑΤΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
  ΕΙΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦ1ΜΑ
  Ό Φρούραρχος κ. Πετρακογιώρ·
  γης εδήλωσεν είς συντάκτην μας τα
  κάτωθι:
  Κατόπιν τής άφίξεως καί κυκλο-
  φορίσς τού νέου νομίσματος καί τοϋ
  καθορισμόν των νέων τιμών υπό τής
  αρμοδίας άγορανομικής έπιτροπής
  έπιβάλλεται τόσον είς τούςέμπόρους
  δσον καί είς τούς καταναλωτάς ή
  άκριβής τήρησις των διατιμήσεων
  διότι έν περιπτώσει καθ" ήν ήθελε
  συλληφθεΐ τίς είτε πωλών υπέρ την
  διατίμησιν είτε προσψέρων περισσό-
  τερα ταύτης όφείλει νά γνωρίζη δτι
  ό πέλεκυς τής δικσίιοσύνης θά πέση
  βαρύς έπ' αυτού.
  Τό ανωτέρω σοβαρόν ζήτημα δέν
  είναι δυνατόν νά παραβλέψϋ ούδε-
  μία άρχή τουναντίον πάσαι αί αρχαί
  είναι άποφασισμέναι νά φθάσουν μέ
  χρι των άκρων διά την πιστήν εφαρ¬
  μογήν των ανωτέρω.
  Βαρΰταται ποιναί θά έπιβληθοΰν
  είς τούς άποκρΰπτοντας τρόφιμα.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τ.Τ.Τ.
  Άπό Ηρακλείου μέχρι Λιμένος
  Χερσονήσου ετοποθετήθη κατά γής
  καλώδιον Τηλεφωνικόν διά τοΟ ό-
  ποίου γίνεται ή τηλεφωνική έπικοι-
  νωνία μετά τοΰ Νομοΰ Λασηθίου
  Τό καλώδιον τουτο διακόπτεται
  καθημερινώς υπό διαφόρων κακο-
  ποιών στοιχείων κβί διαρπάζεται διά
  νά χρησιμοποιήται ώς φορτώματα
  ζώων κ.λ.π.
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις πρός την
  οποίαν έγνωρίσαμεν τουτο, εχει την
  απόφασιν νά τιμωρήστ] μέ την έσχά-
  την των ποινών τοΰς δράστας.
  Παρακαλοΰνται αί δημόσιαι αρχαί
  αί κοινωτικαί αρχαί καί ό πληθυσμός
  νά συνδράμουν διά την διατήρησιν
  τής Τηλεφωνικ^ς συγκοινωνίας τής
  οποίας την χρησιμότητα δλοι άντι-
  λαμβάνονται. »
  Εκ τοϋ Τεχνικ. ΤΤΤ Τμήμ. Άνατ. Κρήτης)
  ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑΙ ΤΟΥ Ε. Ο. Χ Α
  Πληροφορούμεθα δτι άπό πολλών
  ημερών καταβάλλονται ^προσπάθειαι
  παρά τής Διευθύνσεως τοϋ Ε. Ο. Χ.
  καί των Επιτροπών των 'Ενορισκών
  Τομέων Άγίου Μηνδ καί Άγίας Τρι
  άδος τοΟ Παραρτήματος πρός έξεϋρε
  σιν καταλλήλο υ οίκήματος καί έπί-
  πλων πρός στέγασιν των παιδικών
  Συσσιτίων διά την καλλιτέραν εξυπη¬
  ρέτησιν των σιτιζομένων παιδιών.
  ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
  Τό Εργατικόν Κέντρον Ηρακλείου
  καλίϊ τούς Προέδρους τής δυνάμεως
  τοϋ Έργατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου νά
  διέλθουν άπό τα γραφεΐα διά την δι
  ανομήν τής Σταφίδος.
  — Έπίσης οί άνάπηροι καί τα θύ-
  ματα πολέμου καλοΰνται όπως προ-
  σέρχθνται άπό σήμερον καί μέχρι τής
  5 Δεκεμβριού άπό τό Γραφείον τοϋ
  Συλλόγου Άναπήρων καί Θυμάτων
  πολέμου φέροντες μεθ' έαυτών τα
  κρατικά δελτία δια νά παραλάβουν
  την άναλογοΰσαν είς αύτοΰς ποσό-
  τητα ελαίου, τσικουδιδς καί οίνου.
  ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
  Ή άναβληθεΐσα άνακομιδή των
  όστών των Τσατσαρωνάκη, Πεπονά-
  κη, Παπαδάκη, Σαπροβαλάκη καί
  Τρυπάκη θά λάβη χώραν την ερχο¬
  μένην Κυριακήν 3ην Δεκεμβριού καί
  περί ώραν 8ην πρωϊνήν έν τώ Άερο-
  δρομίω.
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό Συμμαχικόν ανακοινωθέν
  Αί Άμερικανικαί Δυνάμεις άπέχουν
  5 χιλιόμετρα άπό τό Ντύρεν
  4.000 Συμ. ΆεροπΑανα κατά τής Γερμανίας.
  Άμερικανικαί Δυνάμεις τής 9ης
  στρατιδς ήρχισαν νέαν επίθεσιν είς
  τόν τομέα τού ποταμοϋ Ρόερ καί η¬
  νάγκασαν τόν εχθρόν νά υποχωρήση
  δυτικώς τοϋ Γιοΰλιχ. "Επί τής δυτι¬
  κώς δχθης τοϋ Ρόερ αί Άμερικανικαί
  Δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασίν
  των επί εΰρέως μετώπου καί άπέχουν
  περί τα 5 μόλις χιλιόμετρα άπό τοΟ
  Ντύρεν.
  Ή 3η Άμερικανική στρατιά κατέ¬
  λαβε καί νέας θέσεις επί ύψωμάτων
  τα όποϊα δεσπόζουν τής περιοχής
  τοΟ Σάαρ.
  Ή 7 άμερικανική στρατιά προήλα-
  σε βορείως τοϋ Στρασβούργου δια-
  νύσασα απόστασιν 30 χιλιομέτρων
  έντός 24 ώρών. Τό κύριον σώμα τής
  στρατιδς αποτελούμενον έκ Γαλλι-
  κών τεθωρβκισμένων μονάδων συνε-
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Κατά τάς γενομένας προχθές άρ-
  χαιρεσίας τοϋΣωματείου Κρεοπωλών
  Ηρακλείου εξελέγη τό κάτωθι Διοι¬
  κητικόν Συμβούλιον πρόεδρος Ν. Κου-
  τσούκος, άντιπρόεδρος Τάσ. Σταθό-
  πουλος, ταμίας Όδ. Κατσαμάκας,
  γραμματεύς Θεοδ. Βουρεξάκης. Σύμ-
  βουλοι δέ εξελέγησαν οί Μιχ. Ξυ¬
  λούρης, Δημ Κιρλίμπας καί Γ. Κασ-
  σάπης.
  Ο
  άφοπλίζουν καί έν άνάγκτ] νά ξυλο
  ■•κοποϋν δημοσία τούς άσκόπως πυ
  ροβολοΰντας; Είναι ακατανόητον νά
  είμεθα ύποχρεωμένοι άκόμη καί σή
  μερον, ΰστερα άπό τόσας διώξεις
  δάκρυα καί αΓμα νά προφυλασώμε-
  θα, ημέραν καί νύκτα, διά νά μην
  πέσωμεν θύματα αυτήν την φοράν
  «φιλίων» σφαιρών! Είναι τόσον δύ¬
  σκολον νά γίνη κατορθωτόν νά ένο
  ηθή άπό τούς ολίγους άργοσχόλους
  άκοινωνήτους, είς χείρας των οποί¬
  ων έλαχεν έ'ν δπλον δτι δέν έπιτρέ·
  πεται νά πσίζουν μέ την ησυχίαν
  καί την ζωήν των άλλων;
  ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΕΙΔΗΣΕϋΝ
  ί τακτικοί αναγνώσται τής στή-
  λης αυτής άς μάς συγχωρήσουν
  διότι σήμερον στερούμεθα είδήσεων
  περί των έργων καί ημερών τής συν-
  τρόφισας «καθοδηγητίνας» καί τού
  συναγωνιστή «καθοδηγητή» είς την
  ύπαιθρον! Νά υποθέσωμεν άρα γε,
  δτι οί «διδάσκαλοι» δέν είναι καλά
  είς την υγείαν των; Δέν τολμώμεν
  οθτε νά τό σκεφθώμεν κάν! Μάλλον
  τοΟ διαβόλου
  ρημέλησε την
  σίν της.... Καί θά την καταγγείλω·
  μέν είς την «Όργάνωσις!»
  ΚΑΙ Ο «- ΖΕΒΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΓ
  Ο κ. Ζέβγος(=Ταλαγάνης), ό ψευ-
  δώνυμος ύπουργόςτής Γεωργίας,
  έξήγγειλε τή μάχη τής σποράς. Ό¬
  πως πληροφορούμεθα δμως άντί 80
  μαθητών, πού εισήχθησαν πέρυσιν
  είς την Ανωτάτην Γεωπονικήν Σχο¬
  λήν, εφέτος έκαμε δεκτούς μόνον 25
  καί άπέκλεισεν ύπερεκατόν ύποψηφί-
  ους, φυσικά διότι δέν ήσαν κομμου¬
  νισταί. "Οσο λιγώτερος ό στρατός...
  τόσο άσφαλέστερη ή νίκη. Δέν εΐν
  έτσι;
  ή Κατερίνα θά πα·
  τακτικήν άνταπόκρι-
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΣ
  ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  Πάντες οί ύποβαλλόντες αίτήσεις
  πρός επαγγελματικήν στέγασιν όφεί-
  λουν προσκομίζοντες καί τα στοιχεϊα
  των νά προσέλθωσιν είς την αίθου¬
  σαν συνεδριάσεων τοΟ Πρωτοδικείβυ
  την 2αν Δεκεμβριού 1944 καί ώραν
  2 μ. μ. πρός συζήτησιν των, καί οί
  έχοντες άντιρρήσεις κατά των αί-
  τούντων.
  Ηράκλειον 30—11—1944
  Πρόεδρος Έπιτροπής Στεγάσεως
  Α. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
  Η
  δεσποινΐς Νίτσα Κ. Γαλανάκη παρα-
  δίδει μαθήματα "Αγγλικής μέ μέθοδο
  , . Λ / _ — _ ^_ ? _ ^
  V*
  .» «^ 1**1 4*# ^ Ι Ι 1 Λ#
  ταχείας έκμαθήσεως, είς τής οϊκίαε Πλα-
  τεία Κορνάρου (Βαλιδέ τζαμί)
  Ή Έπιτροπή Στεγάσεως ΝομοΟ
  Ηρακλείου γνωρίζει πρός τούς υπο·
  βαλλόντας αίτήσεις πρός επαγγελ¬
  ματικήν στέγασιν δα δέον νά προσα-
  γάγωσι τα εξής στοιχεϊα άνευ των
  οποίων δέν θά έκδικάζονται αί αί¬
  τήσεις των.
  Α' ) Βεβαίωσιν έφ' άπλοϋ χάρτου
  Δήμου Ηρακλείου ή βεβαίωσιν των
  Έπαγγελματικών Σωματείων Ηρα¬
  κλείου ή τού ίερέως τής συνοικίας τού
  είς ήν νά δείκνυται δτι πρό τής 11
  8)βρ(ου 1944 ήτο μόνιμος κάτοικος
  "Ηρακλείου άσκών τό δεΐνα έπάγ-
  γελμα. Β'.)Ύπεύθυνον δήλωσιν καθ"
  ήν θά διώκεται ποινικώς έν περιπτώ¬
  σει ψευδοΰς δηλώσεως ενώπιον δημ.
  άρχής, 8τι εισίν έπαγγελματικώς ά-
  στεγοι. Γ'.) Πιστοποιητικόν δτι ή'-
  σκουν τό έπάγγελμά των έν "Ηρα¬
  κλείω. Όφείλουν δέ νά ευρίσκονται
  έγκατεστημένοι καί νά άσκώσι τό
  έπάγγελμά των μέ άνηρτημένην πινα
  κίδα εξωθί τοΰ καταστήματος είς
  ήν νά άναγράφεται έπάγγελμά καί
  ονοματεπώνυμον αυτών, νά χρησι-
  μοποιήσουν δέ τό παραχωρηθησόμε-
  νόν κατάστημα αποκλειστικώς δι'
  αύτούς. Δ'.) Οί χρησιαοποιοϋνΐες ή¬
  δη τα άλλοτε μαγαζιά ώς αποθήκας
  όφείλουν έντός δέκα ημερών νά έκ-
  κενώσωσι ταυτα, καθόσον μετά πα¬
  ρέλευσιν τής προθεσμίας θά έκκε-
  νοΰνται υποχρεωτικός υπό τής Έπι¬
  τροπής ήτις καί θά χρησιμοποίησις
  ταυτα πρός στέγασιν .Έπαγγελμα-
  τιών. Ε'.) Οί κατέχοντες πλέον τού
  ενός καταστήματος ή άποθήκης δέ¬
  ον νά δηλώσωσι ταυτα είς την άνω
  Επιτροπήν, άλλως δέν θά προστα-
  τευθώσιν.
  Ό Πρόεδρος Έπιτροπής Στεγάσεως Η¬
  ρακλείου.
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
  χίζει την προέλασίν τού νοτίως τοϋ
  Στρασβουργου μέ τόν σκοπόν ίνα
  άποκόψη γερμανικήν δύναμιν ή ό-
  ποία προσπαθεΐ νά αποφύγη, διά των
  στενών των Βοσγίων.
  Είς τόν Νότον δυνάμεις τής 1ης Ά-
  μερικανικής στρατιάς ηύρυναν τό
  προγεφύρωμά των επί τής διώρυγος
  Σήνου—ΡοοανοΟ.
  Άλλαι δυνάμεις τής αυτής στρα¬
  τιδς προελαύνουν βορείως τής Μυ-
  λούζης.
  Ό λιμήν τής Άμβέρσης ευρισκό¬
  μενος είς χείρας των Συμμάχων λι-
  μενίζει τώρα μεγάλας νηοπομπάς ύ-
  περωκεανείων χαί άποβαίνει ούτω
  άσυγκρίτου άξίας ναυτική βάσις διά
  τάς Συμμαχικάς Δυνάμεις.
  Τέσσαρες χιλιάδες καί πλέον Βρ.ετ-
  τανικά καί άμερικανικά βομβαρδιστι-
  κά έπέδραμον εναντίον τής Γερμα¬
  νίας. Κύριοι στόχοι των Συμμαχικών
  άεροπλάνων υπήρξαν τό Άνόβερον
  —Χάμ —Ντόρτμουθ - Ντούϊσμπουργκ
  —Νυρεμβέργκ καί Νόϊς, δπου έπλή-
  γησαν παντοειδείς «χθρικοί στόχοι
  καί ιδία διϋλιστήρια συνθετικοϋ πε-
  τρελαίου.
  Είς την νότιον Ούγγαρίαν δι' ημε¬
  ρησίας διαταγάς τού ό Στρατάρχης
  Στάλιν ανήγγειλε δτι Ρωσσικαί δυ¬
  νάμεις ήρχισαν νέαν επίθεσιν καΐ
  προήλασαν πέραν τοΰ Δουνάβεως
  επί μετώπου 140 χιλιομέτρων καΐ είς
  βάθος 40 χιλιομέτρων. Κατελήφθη-
  σαν αί πόλεις Πέτς—Μοχάβετς καΐ
  Πάχατσε.
  Είς Σααντζάκ οί Γιουγκοσλαϋοι
  έλέγχουν τώρα ολόκληρον την πε¬
  ριοχήν.
  Είς την Ιταλίαν Δυνάμεις τής 8ης
  στρατιδς προελαύνουν βορειοδυτι-
  κώς τής όδοΰ Φαέντσα—Ραβένα. Ή
  5η στρατιά συνέλαβε μέχρι σήμερον
  60 χιλιάδας αίχμαλώτων.
  Είς την Άπω Ανατολήν τό Τόκιο
  έβομβαρδίσθη υπό αμερικανικόν ύ-
  περφρουρίων είς δύο συνεχεΐς έπιθέ
  σεις.ΆεροπλάνατοΟ στόλουέβύθισαν
  καί άλλα 13 Ίαπωνικά σκάφη.
  Σύνοδος
  Αγγλ. Κοινοβουλίου
  Επί τή ενάρξει των εργασιών τής
  νέας περιόδου τοϋ Άγγλικοΰ Κοιν°
  βουλΐου, ωμίλησε ό Βρεττανός Πρω"
  θυπουργός κ. Τσώρτσιλ, ειπών μετα'
  ξύ άλλων καί τα εξής: Ό Βρεττα
  νικός λαός δέν πρέπει νά παρασύ-
  ρεται άπό τό συναισθημα δτι ό πό-
  λεμος θά λήξτ] συντόμως. Αί πρό
  καιροΰ προβλέψεις μου ήσαν δτι ή
  ληξις των έχθροπραξιών μετά τής
  Γερμανίας, θά ελάμβανε χώραν την
  προσέχη άνοιξιν Ι) τό θέρος. Αί ση¬
  μεριναί μου πληροφορίαι—έσυνέχι
  σεν ό Βρεττανός Πρωθυπουργός—
  δέν δικαιολογοϋν καμμίαν μεταβο¬
  λήν είς την πρόρρησίν μου. Καί ό
  κ. Τσώρτσιλ εσυνέχισεν υπό τάς έ
  πεφημίας των μελών τής Βουλής: Ε¬
  άν επρόκειτο νά τροποποιήσω την
  πρόγνωσίν μου, περί τής λήξεως τοΟ
  πολέμου είς την Ευρώπην τό θέρος
  θά προετίμουν πρό τοΰ θέρους.
  ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛίΑΟΣ
  ΥθΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έν συνεχεία πρές σημερινήν γνωστο-
  ττοίησιν τής Νοααρχίας Ηρακλείου ανα¬
  κοινούμεν τα εξής:
  "Η Άγροτική Τραπέζα ένεργοϋσα κατ'
  εντολήν καί διά λ)σμόν τής Έλληνικής
  Κυβερνήσεως δέχεται τΐροσφοράς δι1 α¬
  γοράν ελαίου είς την τιμήν των 9 οκά¬
  δων άνά μίαν χαρτίνήν λίραν Αγγλίας
  Β.Μ.Α. τής οποίας ή τιμή καθωρίσθη επι¬
  σήμως υπό τής Κυβερνήσεως πρός νέας
  δραχμάς (600) έξακοσίας εκάστη.
  Τό ττροσφερθησόμενον ελαιον δέον νά
  είναι οξύτητος μέχρις 6 βαθμών κατ' α¬
  νώτατον δριον, διαυγές (λαμπάντε), άνευ
  Ίζήματος (μουργας), εθγεστον καί άνευ
  κακοσμίας.
  Προσφοραί γίνονται δεκταί ηαρ' ημίν
  Ό 'Αμερικαν. Τυπος
  Επι τή 7θΠ έπετείω των γεν
  νεθλίων τοϋ ΒρεττανοΟ Πρω-
  9υπουργοϋ γράφει: Ό κ. Τσώρ¬
  τσιλ είναι ένας νέος μέ λαμ¬
  πρόν μέλλον. Είναι ό μεγαλυ¬
  τέρας άνήρ πού έγνωρίσαμεν
  καί ή "εύγνωμοσύνη μας πρός
  τό άτομον τού καΐ τόν Βρεττα¬
  νικόν λαόν είναι μεγίστη.
  Χάρις είς τό ενδια¬
  φέρον των "Αγγλων.
  Ή αρμοδία επί τής βιομηχανίας
  Βρεττανική έταιρεία έν Αθήναις α¬
  νεκοίνωσε δτι θά προσληψθοθν 17
  χιλιάδες ελλήνων έργατών διά τάς
  ανάγκας των διαφόρων έλληνικής
  βιομηχανίας ή όποία θά αρχίση έπα-
  ναλειτουργοϋσα χάρις είς τό ενδι¬
  αφέρον καί τάς προσπαθείας των
  Βρεττανικών άρχών.
  Ή έταιρεία επί τής ανοικοδομήσε¬
  ως των καταστραφεισών οίκιών ανε¬
  κοίνωσε δτι έκ των 1.7ΟΟΟΟΟ οίκιών
  είς την Έλλάδα αί 4ΟΟ.ΟΟΟ ύπέστη-
  σαν σοβαρωτάτας ζημίας. Κατόπιν
  των ζημιών αυτών είς άκινήτους πε¬
  ριουσίας Ικ μέρους των Γερμανών ό
  έθνικός πλοΰτος τής χώρας εμειώθη
  κατά 23 ο)ο.
  Ή 1η Καναδική στρατιά ήνώθη με
  τα των 6 άλλων Συμμαχικών στρα-
  τιών.
  —Ή πόλις τοΰ Μέρζικ άπειλεΐται
  υπό των Δυνάμεων τής Ι ής Καναδι-
  κης στρατιάς.
  —Ή 3η στρατιά προελαύνει πρός
  την κοιλάδα τοθ Σάαρ.
  — Άπεκόπη ή όδός των στενθν τοΰ
  Μπρίνερ κατόπιν δράσεώς τής Συμ-
  μαχικής άεροπορίας.
  —Ή Κ.Α.Ρ. έβομβάρδισε διϋλιστή
  ρια πετρελαί·υ είς τό Μίτσμπούργκ.
  —Ή 1η καί 9η άμερικανικαί στρα-
  τιαί προελαύνουν επί έλώδους εδά·
  φους έναντι σκληράς Γερμανικής
  άντιστάσεως.
  —Ή 3η στρατιά τοΟ στρατηγοΟ
  Πάτον μάχεται είς την παρυφήν τοΟ
  λεκανοπεδίου τοΟ Σάαρ.
  —Αί συμμαχικαί Δυνάμεις Ιχουν
  καταλάβει πολλά
  θρακωρυχεΐα.
  Γερμανικώ άν-
  —Είς τα Βόσγια ό Γερμανικός
  θύλαξ περιορίζεται.
  — Ανατολικώς τοΰ Μέτς σημειοΰ-
  ται Συμμαχική σταθερά πρόοδος.
  —Είς τό Ρούρ κατελήφθη τό Γκοσ-
  λάρ καί αί Συμμαχικαί Δυνάμεις
  έφθασαν τάς δχθας τού όμωνύμου
  ποταμοθ.
  —Ή 1η στρατιά μαχομένη έντός
  τής Γερμανίας κατέλαβε τό Χοθτγκεν.
  —Είς την νέαν των επίθεσιν οί Ρω-
  σοι κατέλαβον 320 τοποθεσίας είς
  την νότιον Ούγγαρίαν.
  —1000 ίπτάμενα φροΰρια έβομβάρ-
  δισαν στόχους είς την βορειοδυτικήν
  Γερμανίαν.
  —"Ηρχισε ή έκκαθάρισις τής 19ης
  Γερμβνικής^Στρατιδς.
  —Είς την ανατολικήν Πρωσίαν ά-
  πεκρούσθησαν Ισχυραί γερμανικαί
  άντεπιθέσεις.
  — Αυριον άναμένεται νά φθάση
  είς Μόσχαν ό στρατηγός Ντέ—Γκώλ.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Νοέμβριος.— Υπό των
  "Αρμοδίων Αγγλικών Άρχών εγένε¬
  το άποδεκτόν όπως, τα ίν "Ελλάδι
  υπό ναυπήγησιν ή συμπλήρωσιν
  πλοΐα διά λογαριασμόν Έλλήνων
  πλοιοκτητων, άπαλλαγοϋν τής έπιτά-
  ξεως επί έ'ξ μήνας άπό τής νηολο-
  γήσεως αυτών καί τουτο δπως έν-
  θαρρυνθή ή ταχυτέρα αποπεράτω¬
  σις, συμπλήρωσις καί χρησιμοποίη¬
  σις αυτών είς τάς εσωτερικάς θα
  λασσίας μεταφοράς.
  —Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ επί των
  Μεταφορών ΰπουργοθ οί Σΰμμαχοι
  'άπεφάσισαν καίθά μδς στείλουν έκ-
  τός των 1200 ψορτηγών αύτοκινήτων
  καί μεγάλον αριθμόν έ^αστικών αύ
  τοκινήτων δλων των διαστάσεων
  καί των συναφών άνταλλακτικών
  αυτών διά νά κατορθωθή νά τεθοθν
  έν λειτουργίςχ καί τα άργοϋντα έκ
  τής ελλείψεως έλαστικών λεωφορεία
  αϋτοκίνητα.
  —Υπό τής «Εμ—Ελ» ετέθη είς την
  διάθεσιν τής Έπιτροπής συντονισμοϋ
  σημαντική ποσότης καφέ, Γ)τις θά δο¬
  θή είς την κατανάλωσιν διά τοθ έ-
  μπορίου.
  — Ό άρχηγός τοθ κόμματος των
  Φιλελευθέρων κ. Σοφούλης εδέχθη
  πολλάς έπιτροπάςαί οποίαι τοϋ άνέ
  πτυξαν διάφοραζητήματα τώντάξεων
  καί όργανώσεων πού έξεπροσώπουν.
  —Ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
  διέταξε την διάλυσιν δλωντών άνταρ
  τικών όμάδων ή όποία δέον νά έχη.
  συντελεσθή πρό τής 10ης Δεκεμβριού.
  Ή εκτέλεσις τής Διαταγάς έχει ανα¬
  τεθή έξ ολοκλήρου είς τόν ανώτατον
  αρχηγόν των Βρεττανικών Δυνάμεων
  3—1 ("Εκ τού ενταύθα 'Υ)τος Α.Τ,Ε.) Ι άντιστράτηγον Ρόναλ Σκόμπυ.
  τόσον τΐαρά των Σ)σμων δσον κα'ι τΐαρά
  μεμονωμένων παραγωγών ώς έπίσης καί
  παρ' έμιτόρων.
  ΑΙ ττρσσφερθησόμεναι
  παρτΐδες δέον
  νά μή είναι μικρότεραι των (100) οκάδων
  τουλάχιστον εκάστη.
  Διά πάσαν επί πλέον πληροφορίαν δύ-
  ναντκι οί ένδιαφερόμενοι ν' άπευθύνων
  ται ηαρ' ημίν·
  Επάνοδος άπελευθε
  ρωθέντων Ρώσσων αίχ-
  μαλώτων.
  Τό Πρακτορείον Ρώυτερ αγγέλ¬
  λει δτι 1000 Ρώσσοι αίχμάλωτοι πο¬
  λέμου καί πολίται άπελευθερωθέν-
  τες άπό τα συμμαχικά στρατεύματα,
  έτυχον θερμής ύποδοχής δταν έφθα¬
  σαν είς Μουρμάνσκ. Οί Ρώσσοι πού
  περιελαμβάνοντο μεταξύ των καΐ
  γυναΐκες καΐ παιδία όρφανεμένσ
  άπό τούς Γερμανούς ήλθαν άπό την
  Αγγλίαν δπου κατά τό διάστημα τής
  παραμονάς των έτυχον θερμής πε¬
  ριθάλψεως.
  ΥΣΤΑΤΗ ΤΙΓΜΗ
  — Αγγέλεται δτι ή Βελγική Κυβέρνη¬
  σις θά ανασχηματισθή επί ευρυτέρας
  βάσεως διά τής συμμετοχής καί άν-
  τιπροσώπων τοθ κινήματος άντιστά-
  σεως.
  —Ό Πρωθυπουργός κ. Παπονδρίου
  ανεκοίνωσε δτι τό Τάγμα έθνοφυλα-
  κής θά αναλάβη, υπηρεσίαν άπό της
  1 — 12—1944. Ή υπάρχουσι έθνο-
  φρουρά θά παραδώση άμέσως τόν
  όπλισπόν της καΐ τα πυρομαχικά.
  — Βελτιωθεισών των καιρικων συν-
  θηκών είς την Ιταλίαν ήρχισε ζωη¬
  ρά ή δράσις των περιπολιών τής 5ης
  στρατιάς.
  —Έβομβαρδίσθησαν υπό τής Συμ
  μαχικής άεροπορίας στόχοι είς Λύντ
  τής Αυστρίας, Μόναχον καΐ Ίντσ·
  μπουργκ είς Γερμανίαν.
  —Τό Τόκιο έβομβαρδίσθη "έκ νέου
  δύο φοράς υπό Αμερικανικόν υπέρ-
  Φρουρίων.