91400

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

22/3/1912

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  :ι ι
  ί- 1
  Α .Χ
  »"τ ,-
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚιΈΕΠΚΟΕΟ.
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  τυ - χ,,τχί
  ΠΡΟΤΟίΜ
  Έν Χανίοις τη 22 Μαρτ ου 1^12 — ΑΡΙΘ. 26

  Αριθ. Διβτάγ. 14
  ΓΕΩΡΓΊΟ": Α ί
  ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΧ
  "Εχοντες ϋπ' δψει τό υπό χοονολογίαν 30 Σεπτεμδοίου 1908
  τής Βουλής των Ιν.ρττώ; λαί τό υπο χρονολογίαν 8 Μαρτιου
  1912 ψήφισμα τής Έπβναστατικίίς Συνελεύσεως των Κρηΐών,
  χροτάσει τοϋ επί τής Δικαιοσίνης Διοικοϋντος Έπιτρβποο < ί Αποφασίζομεν κα οιατάίίσοιιε ,· Τιθεμεν είς εφαρμογήν καί έν Κρήτ^ τοϋς καί έν τώ λοιπώ Βασιλείω ίσχύοντας Νόμους ΓΩΙΗ'(ύπ' αριθ, ?818) περίάνα- ί στολής τής εκτελέσεως τής ποινής, ΓΩΓ τοΰ 1911 περί με- | τατροπής μιχρών ποινών κρατήσεως ή φυλακίσεως εις χρη- ματικάς ΓΩΜ' (ύπ' αριθ. 3840) περί άναττολής ή μαχατρο- ' -η"ς των μέχρι τής ϊσχυος τού άναθεωρηθεντος Συντάγματος ^ πιδεδλημένων ποινών, ,Ε^ΝΒ' (ύπ' αριθ.3952; -:,;' τ;ί-ο-::ί ησεωςτοθ νόμοο ΓΩΜ' τοθ 1911 «περί άναστίλής καϊ μετα-, τροπ·»5ς των μέχρ'ι τής Ίσχύος τού άναθεωρηθένιος Συντάγμα¬ τος έπιδεδλημένων ποινών», και ,Γ3ΜΔ' (υπ' αριθ 3α44) ·κζρ φυγοδικίας, άναδημοσιίυομένους κατωτέρω. ^ | Ή 'ισχυς τοθ παρόντος ΝομοθετικοΟ Διατάγματος ά'ρχεταΜ «πό τής έν Παραρτή,λατι τής Εφημερίδος τής Κυίερνήσεως καταχωρήσεώς τού. ι Έν Χανίοις τί) 21 Μαρτίου 1912. | Έν όνόμαη τοΰ Βασιλέως | ιΗ ΈπαναστατικΗ Διο.κητικίι Έπιτροπίι { Ό Πρ6β*ρο; Μ. ΗΣΥΧΔΚΗΣ Α. Σ.' ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Ε ΤΣΟΓΔΕΡΟΣ ι (1) Περί άναστολής τής εκτελέσεως τής Λοινής ϋίόμος ΓΩΙΗ' (ύπ' αριθ. 3818) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλη-ς, άπεφασίσαμεν καί "Αρθρον 1. Τα δικασταί* καταδικάζοντα είς κράτησιν η φυλάκισιν μή ίις τρείς μί)νας, δύνανται συναμα η διαταττωΐι δι' ήΐιολογημένης αποφάσεως την αναστολήν τής εκτελέσεως τής ποινής έφ' ωρισ-ένίν χρονικόν ϊΐτάστημα ούχι κατώτίρον των τριών καί οΐ>χί ανώτερον των πέντε έτών,
  Ή -ερί άναττολής ά-τόφασις δέον νά λα^ίάνηται ίι' έμοψη-
  φιας των μελών τοϋ ΐΑικαστηρίου. " - » >, τ ~λ α;
  Άρθρον 2.
  Άναστολή τής εκτελέσεως τής ποινής δοναται νά χορηγηθ^
  οονον αν ό καταδ.κασθείς ουδεμίαν προτέρον υπέστη άλλην κατα-
  δικην,καί άν το δικαστήριον έκ τής ερεύνης των περιστάσΐων υφ'
  άς :τελέσθη ή πράξις, τού χαρακτήρος καί τοϋ έν γένει βίου τοθ
  καταδικασθέντος πεισθή ότι ούτος είναι άςΊος τοϋ ε!»εργετήματο(
  τούτου
  Άρθρον 3. . ^* "
  Άν χατα τόν βρισθέντα χρόνον τής άναστολής δ καταδικα¬
  σθείς εις ουδεμίαν νίαν άξ.οτοινον υποπε'ση τράςιν, ή ανάστα
  λεϊβα ποινή θεωρείται ώ; ίκτιθΐΐΐα. Έν έναντιβ δέ περιπτώ-
  -ς *; ίι/χσ-Λλ~τσχ ποινη καί ή ιτίινή τής νέας πράξεως έκτε-
  λοΰνται οριστικώς.
  Ό Προεδρος άπαγγέλλων την περί άναστολής απόφασιν γνω-
  στοποιεί συναμα τω καϋαδικασθέντι τους ορους υφ' ΟΛς τω παρέ-
  χεται αυτή.
  Άρθρον 4.
  Ή άνασΐολη τής ποινής δέ> άπαλλάσσει τόν κιταδικασθέντα
  τής πληρωμής των δικαττικώ/ δατανίν καί τΐ|ς πολιτικάς άπο-
  ζημιωσ^ως.
  Δέν άπαλλάσσει ό,Αθΐως άτς> τώ; έπιπροσθίτων στερήσεων δι-
  καιω,ιάτων καί άηκανοτητων, άς έν ταίς υπό ιοθ Νέμου ώρι-
  σμέναις περητώΐεσι σ^νε1:άγ:ϊαι ή κα:αδ£κη. Άλλ' αί συνέ¬
  πειαι αυται τής καταϊίκης παοουτιν άφ' ου χρόνοι», κ*τά τους
  ορους τού πρ;ηγουμένου α'ρθρου, ή ίιχα ταλεΐσα ΐτοινή βεωρηθί)
  ώς έκτιθεισα.
  Ό πιρύν νόμος, ψηφισθείς παρά τής Βίυλής καί παρ' Ημών
  σήμερον κυρωθίίς, δημοσιευθήτω ϊι> τής Έφημίρίϊος τί|ς Κυ-
  δερνήσίως και έκτελεσθήτω ώς νόμ,ος τ«3 Κράτβυς.
  Έν Αθήναις χ% 6 Ιουλίου 1911.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ό επί τής Δ'καιοβύνης 'Τΐτοοργβς
  Ν Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
  Εθεωρήθη καί έτέθ/) ή ^.^ ο τού Κ,οάτους σ}ρ»γίς.
  Έν Αθήναις τί) 7 Ιουλίου 1911.
  Όέτΐι τής Δικατοσύνηί 'Τχοοογβί;
  Μ. 11. ΔΗΜΗΤΡΑΚ0Π0ΤΛ02
  «II
  ΓίΙ ι
  Α
  11
  ί ι1
  ιί
  ί ι
  Εφημερισ τ..
  ε—
  ί1)
  Περΐ μετατροπής μικράν «οΐνων κρατήσεως ή φυλακίσεως είς
  χρηματίσας.
  Νόμος ΓΩΙ' (4*' αριθ. 3810). ,
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Ψηβισάμενοι ομοφώνως μετά τή*ς Βουλής, άπεφασίσαμεν καί
  ϊιατάασομεν.
  Άρθρον 1.
  Πασά ποινή κρατήσεως ή φυλακίτεως, ής τό διά τής άπο-
  •άσεως τού δικάσαντος ποΐνικοϋ δι*βσ;ηρτου άπαγγελθέν όριον
  ύπερδαίνει την μίαν έβδομάδα, ούχι δέ καί τό 2ν ϊτος, μετά την
  Ικτισιν αυτής κατά τό ήμισυ μετατρέπεται διά τό υπόλοιπον είς
  χρηματικήν μέν ποινήν ή τή"ς φυλακίσεως, είς πρόστιμον δέ ή
  τί}ς κρατήσεως, τϊ) α'ιτήσει τοδ καταδικασθέντος.
  Τής μετατροπής έξαιροϋνται: 1) Αί ένεκεν άδικήματος ζωο-
  κλοπίας ή ζωοκτονίας ή λαθρεμπορίας άπαγγελθεϊσαι ποιναί.
  2) Αί ποιναί αί έπιβαλλόμεναι είς τούς ύποστάντας- προτέρον
  άλλην ποινήν μετατραπεϊσαν εις χρηματικήν ή είς πρόστιμον.
  "Αρθρον 2.
  Ή μετατροπή γίνεται ύπολογιζομένης έκάστης, έκ των 6πο-
  λειπομίνων, ημέρας κρατήσεως ή φυλακίσεως πρός 3—75
  δραχμάς χρηματικήν ποινη*ς ή προστίμου.
  "Άρήρεν 3.
  Την περί μετατροπής διάταξιν έκδίδει ό εισαγγελεύς, έπι-
  μελούμενος κατά την διάταξιν τοΰ ά'ρθρου 544 ΙΙοιν. Δικονο-
  μίας, την εκτέλεσιν τής αποφάσεως. Άρμόδιος είναι ό εισαγ¬
  γελεύς των πλημμελειοδικών, έν Χ{) περιφερεία τού ίποίου κείται
  το έκδ&ν την απόφασιν δικαστήριον, οιονδήποτε καί άν είναι
  τουτο. Ή διάταξις δριζει τό άνθ' έκάστης ημέρας φυλακίσεως
  ή κρατήσεως καταδλητέον ποσόν χρηματικήν πβινη"ς ή προστί¬
  μου, έπισημειοΰται δέ είς τό τηρούμενον βιβλίον των /αταδι-
  καστικών άποφάσεων.
  Άρθρον 4.
  Ή εκτέλεσις τής άπαγγελθείσης ποινή*ς φυλακίσεως ή κρα¬
  τήσεως εξακολουθή μέχρι τής πραγματικάς εις τό δημόσιον
  Ταμείον καταβολάς τού προσδιορισθέντος ποσοΰ χρηματικής
  ποινη*ς τ) προστίμου, μηδενός έπιτρεπομένου λόγου άπαλλα-
  γί}ς. Τό γραμμάτιον προσαρταται είς την σχετικήν δικογραφίαν.
  Άρθρον 5.
  *Αν ό καταδικασθείς δέν άποδέχηται τόν υπό τού εισαγ¬
  γελέως άποφασισθέντα κανονισμόν τής μετατροπής, ή αρνήται
  ο Εισαγγελεύς την ϊ/.Βοσιν τής περϊ μετατροπής διατάξεως, ή
  περί τούτου αντίρρησις ε'ισάγεται χάντοτεείς τόπλημμελειοδικεΐον
  την πρώτην δικάσιμον άπό τής ύποδολή"ς τής πρός τούτο α'ιτή-
  σεως. Τό πλημελειοδικείον, άκροώμενον τού εισαγγελέως
  καί τοϋ α'ιτοΰντος ή τού πληρεξούσιοι» τού, άποφαίνεται οριστικώς
  περί τής μετατροπής. Κατά τής αποφάσεως ουδέν έπιτρέπεται
  ίνδικον μέσον. Ι
  Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπο τή; Βουλής καί παρ' Ή- !
  μών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής "Εφημερίδος τής
  Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τού Κράτους.
  Έν Αθήναις τί} 30 Ίουνίου 1911.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ό επ! ϊΐ|ς Διχαιοσύνηί Ύττουργός
  Ν. Π .ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
  Εθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς
  Έν Αθήναις τγ, 2 Ιουλίου 1911.
  Ό επί τής Διχαιοσύνηί Ύπευργός
  Ν. Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
  | 'ΑΟρον 1.
  ^ Αί μέχρι τής ίσχύος τού άναθεωρηθέντος Συντάγματος έπι-
  6εδλημέν«ι υπό των ποινικών δικαστηρίων περιοριστικαί τής
  ελευθερίας ποιναί, δύνανται κατ' εξαίρεσιν αί μέν έπανορθω-
  τικαί (καί άν ύπερδαίνωσι τούς τρείς μήνας) καί αί έγκλημα-
  τικαί νά άνασταλώσΐν, αί δέ ύπερβαίνουσαι τό εν Ιτος έπανορ-
  θωτικαί νά μετατραπώσιν είς χρηματικάς, υπό τοΰς όρους των
  νόμων ,ΓΩΙΗ' (3818) τού 1«11 «περί άναστολής ττ)ς εκτελέ¬
  σεως τής ποινής» καί ,ΓΩΓ τοϋ 1911 «περί μετατροπής
  μικρών ποινίον κρατήσεως ή φυλακίσεως εις χρηματικάς», έφ'
  όσον ϊέν τροποποιοθνται δία τοθ παρόντος-
  Άρθρον 2.
  Τού εΰεργετήματος τής κατά το προηγούμενον αρθρον άνα-
  στολής τής εκτελέσεως τοϋ ύπολοίπου τής καταγνωσθείσης ποι-
  νής άίολαύουσι μόνον οί εξής:
  α') Οί μέχρι τής ενάρξεως τής Ίσχύος τοϋ παρόντος νόμου
  τυχόντες προτάσεως τοϋ δικαστηρίου κατά το άρθρ. 456 τής
  ποινικής ϊικονομίας, ή προτάσεως τοϋ άρμοδίου Εισαγγελέως
  κατά τό αρθρον 548, 2 τής ποινικής δΊκονομίας περί άπονομής
  πλήρους χάριτος" ώς καί οί τυχόντες προτάσεως τοιαύτης περί
  μετριασμού τής ποινής, 3ν έν τί] τελευταία ταύτη περιπτώσει
  '■ άπέτισαν τό διά τής προτάσεως τοϋ δικαστηρίου ή τοθ Ε'ισαγ-
  • γελέως καθορισθέν μέτρον τής έπιβεβλημένης ποινής.
  Υπαρχουσών προτάσεων τοΰ τε Εισαγγελέως καί τοϋ δικα¬
  στηρίου, λα,λδάνεται ύπ' δψιν ή έπιεικεστέρα πρότασις.
  β ) Οί συμπληρώσαντες τό έβδομηκοστόν ετος τί]ς ήλικίας
  των, αν συγχρόνως Ιχωσιν άποτίσει ή ά'μα ώς αποτίσωσι τα
  ίύο τρίτα τής καταγνωσθείσης είς αίιτούς πβινής, ώς καί οί
  συμπληρώσαντες τό 75ον έ"τος τής ήλικίας των, άν έχωσιν άπο¬
  τίσει ή ά'μα ώς αποτίσωσι τό ή'μισυ τής καταγνωσθείσης αυτοίς
  ποινής. Εςα'ροθνται τής διατάξεως ταύτης οί είς Ίυόδια δεσμά
  . καταδικατθέντες, ώς καί οί έπικεκηρυγμένοι λττ,στβί κ <ί οί επί | παραβάσει. το3 περί ζωοκλοπίας καί τού περί λγ,στείας νόμίυ, ' είς οιανδήποτε ποινήν καταδικασθέντες. γ') Ο. κατά τόν χρόνον τής ϊιαπράξεως τού άδικήματος μή Ιχοντες συμτεπληρωμένον τό 18 ετος τή*ς ήλικίας τω», άν ( έχωσιν άποτίσει ή αμα ώς αποτίσωσι τα δΰί τρίία τής κατα- ; γνωσθείσης ποινής. '&ξαιροθνται τής διατάξεως ταύτης οί είς Γήν τελευταίαν πρότασιν τού προηγουμένου έδαφίου ύπαγόμενοι κατάδικοι. δ') Οί ευρισκόμενοι εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε κατά την γνώμην ίμζειροτεχνών ή εξακολουθήση τής εκτελέσεως τής ποινής ή'Οελε φέρει βλάβην άνήκεστον εις την υγείαν α!ιτών, άν συγχρόνως άπέτισαν ή ά'μα ώς αποτίσωσι τα δύο τρίτα τής κακα- γνωσθεισ/)ς αυτοίς ποινής. Οί «·ς Ίσόίια δεσμά καταδικασθέντες λογίζονται ώς άποτί- σαντες τα §ύο τρίτα τής ποινής των, αμα ώς συμπληρώσωσι ε'ικοσαετίαν Ιν τϊ) φυλακή. Γ') Περί άναστσλής ή μεταΐροπής των μέχρι τής ίσχύος τού άναθεω- ρηθεντος Συντάγματος έπιβεβλημένων ποινών. IV Ομάς ΓΩίΙ (ύπ' αριθ. 3840) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφΐσάμενοι ομοφώνως μετά τίΐς^ίυλϊΐς, άπί|ασίσαμεν χαί Ιιβτάσ»ομεν, σθ έχωσιν «ποτίσει ή αμα ώς αποτίσωσι τα τρία τέταρτα της γνωσθείσα αυτοίς ποινής Εξαιροϋνται τής διατάξεως ταύτης οί είς την τελευταίαν πρότασιν τοΰ έδαφίου 6' τοθ παρόντος ά'ρθρου ύπαγόμενοι κατάδικοι. Άρθρον 3. Η άναστολή τής ποινής διατάσσεται υπο τού Πλημμελειδ- δικείου, έν τί| περιφερεία τού οποίου κρατεϊται κατά την Ιναρ- ξιν τη"ς^ ίσχύος τού παρόντος νόμου δ κατάδικος, κατ' αίτησιν α!το3 ε'υαγομένην πρός συζήτησιν κατά την πρώτην άπό τής είς^τόν ΕΊσαγγελέα έπιδίσεως συνεδρίαν. Η τού Πλημμελειοδι/,ίίου απόφασις, έκδιϊομίνη κατ' ελευ¬ θέραν, κ«ί έξ έπαγγέλματος ετι γενομένην, εκτίμησιν των έφ' απα; προσκομιζομένων άποδεικτικών στοιχείον, εις ουδέν υπό* κείται Ινϊικον μέσον. Άρθρον 4. Πάσα μέχρι τής 'ΐΓ/ύος τού άναθεωρηθέντος Συντάγμ»^ τος έπιδεβλημένη ποινή φυλαχίσεως ΰπεοδαίνουσα τό εν ϊτος μετατρέπίται είς χρηματικήν ττ| α'ιτήσει τοθ κατα- ίικασθέντος, άν ούτος Ιχη άποτίσει ή 'ά'μα ώς άποτίστ) τα δύο τρίτα τί|ς έπιδίδλημίνης αύτω π9ΐν?|ς.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρμόδιος είναι δ Εισαγγελεύς τών Π^μμ·λε 3δικών έν
  τί) περιφερίία τοϋ δποίου κ*τά την ίίνχρξ'.ν τί): 'υχυΌς τοΟ !
  παρόντος νόμου κρατεΐται δ κατάδικος. ·
  Αί πρός εφαρμογήν το3 παρόντος ά'ρθρου, ώς καί το3
  {ΐρθροϋ 3 τοΟ νόμου ΓΩΓ τοϋ 1911, διατάξεις τοϋ Ε'ισαγ- ί
  γελέως γράφονται επί πενταϊράχμου χαρτοτήμου. Ι
  Άρθρον 5. Ι
  'Η ίσχΰς τοΰ παρόντος νόμου άρχεται άπδ τί|ς δημοσιεΰ
  σϊως αϋτοϋ έν τή "Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως.
  Ό παρών νόμος, ψηφισθείς παρά τής Βουλής καί παρ'
  Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδος
  τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τού Κράτους.
  Έν Αθήναις τί) 23 Ιουλίου 1911.
  Έν Όνόματι τού Βασι>έως
  Ό Άντιδασιλεύς
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
  Περί φυγοδικίας.
  Νόμος Γ^ΜΔ' ('ΰπ' αριθ. 3944)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
  ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Ψηφισάμβνοι δμ;φώνως μ?τά τ^ς Βουλής, άικ'.
  χαί διατάσσομίν.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  V
  ΠοιναΙ κατά τΛς φυγοδχκίας. ^1. .,,.
  1 · *-"'· Άρθρον 1. " 11"'
  Οστις επί /.ακουργήματι κατηγορούμενος, σκοπών να άχει-
  η πρός τή> αρχήν, δέν προσέλθτ] ή δέν συλληφθί) έντός μη«
  Ό επί τής Διχα'.οσύνη; 'Τπουργος
  Ν. Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
  Εθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.
  Έν Αθήναις τί) 25 "Ιουλίου 19Π.
  Ό επί τή; Διΐ-αιοσύνης Ύιτοι»ργός
  Ν. Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  * ·ΪΙ >β Ι Υ Λ Ι * ·»*» ί ■ *ρ*νν^-'*ν*1 9 ί
  V
  ν Τ νν'Ι»ΝννΝ ^ν*ν« Γ^*Μ
  } νός άπο τί)ς κατά τό αρθρον 20 το3 παρόντος νόμου δημο-
  ( σιεύσεως τοΰ διατάσσοντος τήν σύλληψιν τού παρπτϊμπτιχο!}
  . βουλεύματίς, τιμωρεϊται έτί φυγοδικία, 1) εάν ή φυγοδικία δέν
  , παρετάθη πλέον τοΰ Ιτους διά φυλακίσεως Ίσοχρόνοο πρός τό τί)ς
  ^ φυγοδικίας δ'.άστημ* μή δυναμένης όμως νά υπερβή" τούς Ιξ
  , μήνας, άλλως διά φυλαχίσεως τουλάχιστον Ιξ μηνών. 2) "Εάν
  ? διαρκούσης τής φυγοδικίας κατέστη ϊνοχος πλημμελήματος, διά
  φαλακίσΐως τουλάχιστον ενός ϊτους, εάν δέ κακουργήματος,
  δια φ-ΐλαλίσεως δύο έτών, κατ' ελάχιστον όρον.
  Αί πίΐναί αυται μετριάζονται είς τό ήμισυ εάν δ φυγόδικος
  προσέλθΐ) αύθίρμήτως εις τήν δημοσίαν αρχήν.
  Άρθρον 2. - '.
  Εάν ένωθύσι δύο ή πλε'ονες φυγόϊιχοι, τιμωρβΒντβΊ διά
  φολακίσίως τουλάχιστον δύο Ιτών, εάν κατά τάς διατάξεις τώ ν
  ίίρ^ρ. 57 62 χαΐ 6ϋ-69 τοΟ Ποινικο3 Νόμου δέν καταγινώσχη-
  (ί)
  Περί τροποποιήσεως τοΰ νόμου ,ΓΩΜ' τοΰ 1911 «περί άναστολής
  καί μετατρ^πήςτών μέχρι τής ϊσχΰος τοϋ άναθεωρηθέντος συν-
  τσγματος έπιβεβλημένων ποινων».
  Νόμος Τ^ΝΒ' (ύπ' αριθ. 3952)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' , .„. , , „ ,ν ,
  ΡΑνΓΛΡνν τηντ ΡΑΛΗΜΓΐν ' οιοτχξις αυτή δεν έφαρμοζεταΐ καΐα τοΟ ι
  ΒΑϋΛΜΣ 1 ΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ^ . ελθόντος είς την δημοσίαν αρχήν φυγοδ,κου. . .-ΧΛ,
  Ψηφ'σάμενοι ομοφώνως μετά τής Βίυλί|ς, «πεφασίσίμεν 1 Άιθρον 3.
  καί διατάσσομεν" Ιη·· */♦^-, »' ι ' » -
  Γ ι υ; εν φυγοδικία διατελο3ντες, οΐτινες έκ συστασεως, ή ως
  Αρθρον μόνον. συμμορϊται δ'έπραξαν πλημμέλημα ή κακούργημα, τιμωροϋν-
  Πρός εφαρμογήν το3 νόμου ,ΓΩΜ' ;ο3 1911 δέν άναι' ' ται, τηρβυμέ/ων των ^εν τώ Ποιν. Νομώ διακρίσεων μεταξΰάρ-
  τεΓται νά λαμβάνηται ή περί άναστολής απόφασις δι' δμο" χηγων, όδηγών καί άπλών συστασιωτών^ ή συμμοριτών, εάν ή
  ψηφίας των μελών τοϋ Δικαστηρίου. Προτέρα καταδίκη δέν τελεσθείσα πράξις είνε πλημμέλημα, διά φυλοικίσεως τούλάχι-
  κωλυει
  Ιχείνγ)
  κήν
  σεως τ!)ς'δπο'ίας παρήλθεν ό νόμιμος πρός παραγραφήν το3 ' είς τό διαιτραχθέν άδίκημα ποινί)ς.
  άδικήματος χρόνος. ' " δαταψις οΰ'τη, ώς καί α! διατάξεις των άρθρων 62 καί
  Ο! διανύοντες ποινήν ΐσοί-ων δεσμών ύπάγονται είς τάς 69 τού Ποιν. Νόμου, δέν έφαρμόζονται ώ; πρό; αυθορμήτως
  ϊιατάςεις το3 νόμου ΓΩΜ' τοϋ 1911, άν «πέτισΛΊ εϊχο- προσελΟ;ν:«ς είς δημοσίαν αρχήν.
  σιπέντε Ιτη έκ τής ποινής αυτών ή είκοσιν £τη έκ ταύτης Άρθρον 4.
  άν ήσαν άνήλικοι κατα τ^ χρόνον τής καταδίκης. ^ Εάν δ φυγοδικών πορεπέμφθη είς τό κακουργιοδικεΐον επ Ι τί)
  Αί δυνάμει των δι»τά;εων τοϋ νάμου,ΓΩΜ τοΰ 1911 πρά;ει, ίι'ήν έφυγοϊίκει, ή επί πράξει, δΐϊρκοίσης τ<]ς φυγβ- άπορριφθεΐσαι υπό των δικαστηρίων περί άναστολής «Ίτή- δικία; τελεσθϊίσϊ), τό δικαστήριον των Συνέϊρων άποφαίνεται περί σεις πρό τής ίσχύος το3 παρόντος νόμου, δύνανται να εισ- ( τή-φυγοΐικίας, οίαδήΐτοτε καί άν εΓ^ε ή έτυμηγορία των ένόρκων, α'/θώσιν έκ νέοιι, έπιμελεία των καταδίκων ή τοϋ εισαγγε- | Μ1 πβ;νΧ0ΐε μίτά τήν έτυμηγορίαν ταύτην, λεως, "όπως κριθώσι καί υπό τάς υπό τοϋ παρόντος νόμου ί θεσπιζομένβς μεταρρύθμισις. > Αρβρον ί).
  Ή κατά τάς διατάξεις τοϋ νόιιου ΓΩΜ' καί τοΰ πά- | Εάν δ φ>γοδιχών κατεΐΐΊάτθη επί τ<) πράξει, δι'ήν έφΐ>-
  ρόντος απόλυσις γίνεται δρισπκή, εάν δ άπολυθείς δέν υπο- γοϊίκει, ή τί) πράξει, δι'ήν παρεπέμφθη ώς διακραχθείση παρ'
  χέσι; είς πλημμέλημα ή κακούργημα κατά τόν τής άναστο- ( αότοΰ διαρκούτης τής φυγοδικίας, ή ποινή ή καταγινωσκομένη
  λΐ]ς χρόνον. ', διά τήν φυγοδικίαν, κατά τα προηγοόμΐνα άρθρα άποτίνεται μετά
  Ι Ό παρών νόμος, ψηφισθείς ΰτό τής Βϊυλής καί παρ' _ τήν λήξιν τής διά τήν κυρίαι πράξιν έχι5ληθεί·η)ς.
  Ι'Η'χών σήμερον κυρωθίίς, 3ημίσιευθ/ίτω διά τής Εφημερίδος
  ίς Κυδερνήΐϊωί **1 έκτελεσθ ίτω ώ; ;ό[λος τοϋ Κράτους.
  Έν Αθήναις τί) 8 Δεκεμβριού 1911.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  '0 επί τϊζ Διχαιοσι5»ης Ύπουργος
  Ν. Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
  Εθεωρήθη χαί ετέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς.
  Έν Αθήναις τί) 8 Δεκεμίρίου 191 ί.
  Ό επί της Διχαιοσίνης Τποοργος
  Ν. Π. ΑΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
  Άρθρον 6.
  ^Άτταλλάσσεται τής ποινής τί)ς φυγοδικίας δ φιιγοδικος όστις
  συνέλαβε καί παρέϊωκεν είς τάς αρχάς φυγόδικον, διαπράξαντα
  φόνον ή αναίρεσιν.
  ί Άρθρον 7.
  Ι "Οστις Ικτός των υπό τί3αρθρ. 76 το3 ΠοινικοΟ Νόμοι» 4ρι-
  ζομένων προσώπων έν γνώτε1. τροφοδ;τεϊ, ή ίέχεται είς τήν
  οικίαν τού, κρύπτει φυγόδικον, τ) διτωσδήιτοτε διευκολύνει τήν
  άχόκριιψιν ή δραπέτευσιν τοϋ φυγοδίκοι», τιμωρείται, δια φυλαχί-
  σεως ενός μέχρι εξ μηνών, εάν δ φυγόϊικος ύπάγηται είς τήν
  ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  1
  κατηγορίαν τοϋ άρθρ.1 στβιχ. α', άλλως μέ φυλάκισιν τουλά¬
  χιστον Ιξ μηνών.
  "Αρθρον 8.
  "Οστις άναγγέλλει ά'^σως ή έμμέσως πρός φυγόϊ·κον τα
  πρός σύλληψιν τού λαμβανόμενα υπό τής άρχ?ς μέ-ρα, ε*ν
  πρόκειται περί φυγοδίκβυ, υπαγόμενον είς την κατηγορίαν τοϋ
  άρθρ» 1 στοιχ. α'. τιμωρ^ϊται διά φυλακίσεις 1—6 μηνών
  άλλως διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.
  "Αρθρον 9.
  Δημόσιοι ή ϊημοτικοί ύπάλληλοι *αί ύπηρέται τ·μωροΰνται
  ώς συνεργοί φογοδι*.ίοϋ: είς τάο πίοιπτώσεις τοΰ προηγουμένου
  άρθρου, ή άν παρέλιπον νά καταδεέ?ωτιν άμέσως εις τάς αρ¬
  μοδίας «ρχάς τόν τόπον τής ϊιατριίής φυγοϊίκου.
  Άρθρον 10.
  . Α» περί συνεργείβς διατάξεΐς τοδ Ποιν. Νέμου έφαρμόζον-
  τ«ι καί επί τν|ς φυγοδιχίας, έφ' όσον δέν τροποποιβΰνται διά
  τοδ. νόμον τούτου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Ποιναί καί «ΊιοιβαΙ επί καταδείξβι
  η «ίΐ'λλτίι^ίΐ φι/γοδίκων.
  "Αρθρον 11.
  Ό χ»ταδ«ικνύων τόν τόπον τϊ|ς διατριίής" τοδ φυγοϊίκοι», διατε-
  λοΰντος έν φυγοδικία πλέον των δύο έτών, ή γατηγΐρουμένου
  επί άναιρέσει ή φόνω, διαπραχθέντι πρό τής φυγοϊικίας ή κατ'
  αυτήν, ϊιατελοΰντος δ* έν βυγοδικία πλέον τοΰ ενός μηνός,
  λαμίάνει αμοιβήν δραχ. 200, εάν ένεκα τής καταδείξεως κα-
  τ<*ρθώθη ή σύλληψίς τοι>.
  • # "Αρθρον 12.
  Ό συλλαίών καί παραϊοός εις την άρχ·ίίν φυγόϊικον, κα-
  Τίτγορούμενθν Ιπί άναιρέσει ή φόνω διαπραχθέντι πρό τής φυ-
  γοδικίας ή κατ' αΰτή-ν, διατελούντα ϊέ έν φυγοϊ',κία πλέον τοΰ
  ενός μηνός, λαμβάνει αμοιβήν δραχ. 400.
  "Αρθρον 13.
  Ό "—"βλίττίς 'όστις προσκαϊο'όμενος παρέχει την συνδρομήν
  τού είς την άρ>ήν ή τούς Οπηρέτας αύτής πρός χαταΒίωξιν
  καί σύλληψιν φυγοδίκου, εάν έτραυματίσθη υπό φυγοϊί'ΐου, λαμ-
  βάνει παρά τοΰ Δημοσίου αποζημίωσιν δραχ. 100—500. εάν
  ομως έκ τ->3 τραύμοιτος κατέστη Ίσοβίως άνίκβνος πρός έργα-
  σ'αν, λαμίάνει έκ τοθ δημοσίου ταμείου σύνταξιν μηνιαίαν δραχ.
  50, εάν ΐί*νε εγγαμος, άλλως έκ δραχ. 30. Ή σύνταξις έγ-
  γάμου μιταίαίνει είς την χήραν καί τα όρφανά κατά τάς δι«-
  τάξεις τοΰ νόμου περί συντάξεως των πολιτικών ύπαλλήλων,
  ή δέτοδ άγάμου είς τούς γονεϊο, ή μή ύπαρχόντων τοιούτων,
  είς τάς άγάμους αδελφάς ή τούς άνηλίχους άδελφους τού.
  Τα περί συντάξεως έφαρ^όζονται καί είς τούς ύπαξιω-
  ματικούς καί στρατιώτας, χωροφύλακας καί ύπαξιωματικούς
  τής χωροφυλαχής, αγροφύλακος καί δασοφύλβκας.
  Άρθρον 14.
  Αί ϊιατάξει; τοΰ προηγουμε'νου άρθρου καί κατά τάς έν
  αύτω ϊιοαρίσεις έφαρμόζονται καί έν γ περιπτώσει ήθελ£
  φονευθή" έν συμχλοκή μετά φυγοδίκων πολίτης ή τις των ίν
  τω εδαφίω δευτέρω άνορών τής δημοσίας δυνάμεως.
  Τα Οήλεα προικ'ζονται προσέτι παρά τοϋ δημοσίου ταμείου
  δια δραχ. 500, πληρωνομένων μετά την τέλεσιν το3 γά/ου.
  Άρθρον 15.
  Επίσης ίφβρμόζονται αί διατάξεις των άρ^ρΐύ^ 13 καί 14
  και κατα τας έν αυτοίς ϊιακρίσεις, άν έτρβυματίσθη ή
  εφονεύθη ό κατά τό άρθρον 14 καταδείξας τόν τόπον τής
  διατριβη'ς φυγοδίκου, εάν τα τραύματα ή δ φόνος έπήλθον
  ένεκα τής καταϊείξεως.
  "Αρθρον 16,
  Έν άπβυσία τής στρατιωτικάς άρχής, δ δήμαρχος όφείλει
  ν» λαμβάνη τα πρός καταδίωξιν πρόσφορα μέτρα είϊοποΐών
  αμελλήτί καί τάς πλησιεστέρας στρατιωτικάς άστυνςμίας καί
  διοικητικάς αρχάς, άλλως τιμω^εϊται .κατά τάς.δι*τάξ*ις τοΰ
  έχομένοτ) " " "
  ρέται,
  "Αρθρον 17.
  Διβικητικοί, σΐρατιωτικοί καί ίημοηκοί ύπάλληλοι ή ύ—ι}.
  έπιτετραμμένοι την καταδίωξιν τϊ|$ φ»γοίικίας, %
  χρβσκαλούμενοι αρμοδίως είς ενέργειαν μέτρων άνΛγομ'νων
  είς την καταδίωξιν εάν άμελήσωσι την εκπλήρωσιν των κβθη*
  κόντων των, τι*ωροΟνται υπό τοϋ δικαττηρίοι» των πλημμβλεΐ'
  οϊικών μέ φυλάκισιν τβ'Λά^κττον ενός μηνός.
  Ι "Αρθρον 18. · , ι . Η
  Ή καταίϊκη· των έν τοίς ά'ρθροις 9, 16 καί 17 ύπαλλήλων
  ο-ονεπάγετατ αυτοδικαίως διά μέν τούς πολιτικούς την άπο τής
  ύΐϊηρετίας Ικπτωσιν καί την πρό-τκα'ρον άνικανίτητα πρός άνά-
  Ι κτησιν άρχής ή άλλης δημοσίας ϋπηρεσίβς επί εν ϊτθς-, διά δέ
  : τούς άξιωματικους την επί έτος μετάθεσιν είς αργίαν ϊι' απολύ¬
  σεως έκ τής θέσεως. Είς τάς αύτάς ώς άνω περιπτώσεις οί
  μέν πολιτιχ,οί ύπηρέται παάονται .αυτοδικαίως τής υπηρεσίας,
  μή ϊυνάμενοι ν'άναλάίωσι τοιαύτην πρό τή; παρελεύσεως έ'τους,
  , οί δέ ύπαξιωματικοί έκπίπτουσι τοδ βα*)αο3 των, όποχρΐθύμενοι
  ' νά ύπηρετήσωσιν ώς στρατ,ιώται τό υπόλοιπον τής θητείας των.
  ! "Αρθρον 19.
  *■ Δ-άΒ. Διατάγματος κανον'ζονται τα αφορώντα είς την βε-
  * ίαίωσιν τοϋ ϊικαιώματος τή*ί άμοιδής·, τί[ς βΐ>ν<τάξ·εως ή προι- κίσεως καί εις. την διανομήν τΐ}ς άμοιδής, άν είνε πλείονες οί ϊικαυΰχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. ΔταδΊκαΐΐία των «^νγοδίκων επί κακορ ΐϊετά τίιν εκδο<ίιν τοϋ παοαπεμ-τικοθ λίΰαατος κλπ. "Άρθρον 20. Τό βούλευμα τό διΛτάσσον την σύ'λήψιν κατηγορουμένου ϊ τοιχοκολλεΐται έν άποσπάσματι είς τα υπό τοϋ άρθρ. 222 καί 194 τής Ποιγ. Δικονομίας δρ ζόμενα μέρη κα! προσέτι εις τό δημαρχικόν κατάστημα τής τελευταίας κατοικίας τοθ χατηγο- ρουμένου επί έπιδοτηρίω εκθέσει τοϋ ΙπιΒίδοντος τβθ διχασττκοδ κλητήρος συνυπογραφομένη,ύχό τοΰ Δημάοχου ή τοϋ προίστα- μένου τοΰ Δημοΐΐχοΰ Συμ^ουλίου ή των νομίμων· αΰτώνι ανα- πληρωτών. Άπό τής ημέρας δέ τής τελευταίας τοίχοκολλήσεωί άρχονται αί πρός ανακοπήν καί άναίθίσιν τοδ βουλεύματος, προθεσμίαι των άρθρ. 260,262 καί 263 τής Ποιν. Δικονϊμίας. "Αρθρον 21. Ή περ? άνακοπής ή· άναιρέσεως αίτησις είνε ϊεκτή μόνον Ιάν ό επί κακοϋργήτΛατι παραπεμφθή προσαγάγη πιστοποιη- τικόν τοϋ δεσμοφύλακος ότι κρατεΐται έν ταίς φυλαχαΐς., "Αρθρον 22. Εάν 8εν εγένετο άνακοπη κατά τοΰ βουλεύματρς κ«τά τό προηγούμενον χρβρνν κ«ί μετά την παρέλευσιν τή"ς έν άρ^ρ. 20 προθεσμίας, δ παρ' έφέταις είσαγγελεύί, άφοΰ προηγουμένως ένεργηθώσι τα έν τοίς- άρθροις 264—267 τής Ποιν, Δικονο- μίας διατεταγμένα, έκδίδει κλητήριον έπίκριμα, φέρον την σφραγϊδα τής υπηρεσίας καί ύπογεγραμμένον προσΐϊκόντως, έν | ω άναφέρεται ρητώς τ<> χακούργημα καί ό κατηγορούμενος χαι
  ^ δι ου προσκαλεϊται ο3τος νά εμφανισθή" ενώπιον τού {} καί ένώ-
  • πιον οιουδήποτε εισαγγελέως πλημμελειοδικών τής περιφερείας
  ! τοΰ Έφετείίυ, έντός είκοσιν ημερών άχό τής τοιχοκολλήσεως τοΰ
  5 κλητηρίου Ιπικρίμακς, ίνα δικασθϊ) κατ' άντιμωλίαν, ε'ιδΌποι-
  ; ούμενος συγχρόνως ότι έν έναντία περιπτώσει δικασθήσεται έ-
  {ρήμ-ην
  ί Το κλητήριον τουτο έπίκριμα τοιχοκολλεΐται είς τα κατά τό
  ( άρ^ρ. 20 όριζόμενα μέρη καί είς την πόλιν ένθα έσρεύει τί» Έ·
  φετεΐΐν, καί δημοΐιειίεται καί διά τής έν τί) πρωτευούσϊ) τοθ
  | Κράτους εκδιδομένης ημερησίας εφημερίδος, τής π«ρά τοΰ έκ-
  . δίδοντος τό κλητήριον έπίκριμα Εισαγγελέως οριζομένης.
  ' Άρθρον. 23.
  ' Εάν δ κ*τηγορούμενος δέν έμφανισθ») Ιντός τί}ς ανωτέρω
  προθεσμίας, δικάζεται,έρήμην υπό τινος κακ,ρυργιοδικείου τί]ς
  περιφερείας τοΰ Έφετείου χατα τόν έν άρθρω 464 τής Ποιν.
  Δικονομίας διαγραφόμε,νο» τρόπον.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚϊΈΕΡΝΤΗ—ίν
  81
  Άρθρον 24.
  Ή κατ' έρήμην απόφασις τοιχοχολλεϊται καί δημοσιεΰεται είς
  τοΰς έν τω αρθρω 22 έδ. β' άναφερομίνους τόπβυς καί εάν ο
  Ιρήμην καταδικασθείς δέν προσφύγη εις τό ϊνϊι*ον μέσον τής
  ανακοπήν έντός 6 μηνών άιτό τής ώς ανω 3η;Λ3σιεύσ:ως, έκτελεϊ-
  ται κατά τό ά'ρθρον 459 τής Ποιν. Δικονομίας Ιπιμελεία τοϋ
  παρ' έφέταις εισαγγελεύς ή το3 παρ'αυτού ύποκατΐσταθ'έντος
  εΐσαγγελε'ως πλημμελειοδικών /αί τού πολιτικάς ένάγοντος,
  καθ' όσον άφορα ίν,άτερον αυτών.
  "Άρθρον 25. ι
  Ο έρήμην καταδικασθείς εις εγκληματικήν ποινήν διατελεί
  μετά την ε'.ς τό προηγούμενον ά'ρθρον παρέλευσιν τής πρός '
  ανακοπήν προθεσμίαν εις κατάστασιν νομίμου άπαγορεΰσεως
  διαρκουσαν μέχρι τής παραγραφής τής αποφάσεως.
  Άρθρον 26.
  Ό έρήμην καταδικασθείς είς εγκληματικήν ποινήν ϊικά-
  ζεται κατ άντιμωλίαν, εάν συλληφθή ή εμφανισθή μέχρ'· τής
  παραγραφής τής ποινιχής αποφάσεως, συμφώνως πρός τό ά'ρθρον
  470 τής Ποιν. Δικονομίας.
  Άρθρον 27.
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται αί διατάξεις των ά'ρθρων 463
  καί επ. τϊ)ς ποιν. Δικονομίας, έφ' όσον δέν μετερρυθμι'σθησαν
  ή κατηργήθησαν διά τοΰ νόμου τούτου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
  των έρήιιην καταδ.καθθέντων καΐ
  των άποδράντων έκ των φι/λακών.
  Άρθρον 28. _______
  Ό έρήμην καταδικασθείς κατά τα προηγοΰμενα άρθρα, δια¬
  τελεί έν φυγοίικία, οίασδήποτε καί άν είνε ή επιβληθείσα ποινή,
  καί έξακολουθεΐ ύπαγίμενος είς τάς διατάςεις τοϋ νόμου τούτου.
  Άρθρον 29.
  Έν φυγοδικία διατελ:ϋσι καί ϋπάγονται ωσαύτως εις τάς δια-
  τάξεις τοϋ νίμου τούτου : α) ό έρήμην επί πλημμελήματι είς
  φυλάκισιν τουλάχιστον ε; μηνών καταδικασθείς μετά τριάκοντα
  ημέρας, άφ' ής καιέστη τελεσίδικος, κατά τάς διατάςεις τής
  Ποιν. Δικονομίας, ή απόφασις, καί β) 5 άποδράς έκ των φυλα-
  λών ύπόδικος ή κατάδικος.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
  Είδικαί διατάξεις-
  Άρθρον 30.
  Διά των υπό τοθ νόμου τούτου όριζομένων π οΐνων τι;,'.ωροΰν-
  ται καί οί ~ρό τ.'ς Ίσχύος αΰτοθ έν φυγοϊικία διατελοθν ϊς, οί¬
  τινες δέν ήθελον προσέλθει ή συλληφθ<5 έντός μηνός άτΛ τής Ίσχύος τ^ϋ παρόντος νόμου, εάν διαμένωσιν έν τή ήμεϊ^πϊ). Ο! κα;άτόν χρόνον τή; ένά^ξεα»: τής Ίσχύος τοϋ τταρόντος νόμου δ.α,λίνοντες έν τί) άλλοίαπή" θίωροθνται φυγόδ κοι καί έφαρμό','ονται καί κατά τούτων αί διχτάξεις τού παρόντος νβμου, εάν δέ' προσέλθωτιν ή συλ'.ηφθώσιν έντός μηνός άπό τ/5ς ίπα- νόδου των έν τί) ή;«.εδαπί). "Αρθρον 31. Ό παρών νόμος δέν ίχει έφαρμίγήν έ—ϊ των πολιτικών άϊι- κημίτων καί των το3 τύπου. Πασά διάταξις άνι-ι/εΐμέν ο είς τ'ον νόμον τοϋτον καταργεΐται. Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπο τής Βουλής καί παρ' Ημών σήμ.ίρον κυρωθεις, δημοσιευθήτω Ηά τί{ς Εφημερίδος τί]ς Κμ5ερνήσεως καί έκτ-λεσθήτο ώς νόμος τοθ Κράτους. Έν Αθήναις τη 2 Δεκεμίρίου 1911 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ό έτί τηςΔικαιοσύνης Ύπουργός Ν.ϊ Τ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εθεωρήθη καί έτέθ^ ή μεγάλη το3 Κράτους σφραγίς. Έν Αθήναις τή 2 Δεκεμβριού 1911. Ό επί τής Δικαιοσύνης Ύπουργός Ν. Π. ΛΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΠΛΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚϊΒΕΡΝΗΣΕβ2
  α') Υπό Μψ. 16 κα' άρθρον 1 ('δι' έπισχευάς καί βυντήρη-
  σεις κτιρίων καί εςοία απογραφήν ακινήτου περιουσίας τβϋ Δη¬
  μοσίου» δραχμάς........................... 1500
  6) Υπο χεφ. 18 καί α'ρθρο; 7 «ίι' εκτέλεσιν δικα-
  στικών άποφάσεων καί αμοι6αί διχτγορων δραχ..... 10000
  Είς τον αυτόν επί των Ο.κονομικών Ϊιοικο3ντα Έχίτρβπον
  άνατιθεται ή δημοσίευσις κ,ιί έκτ.λεσι, τού παρόντος Δνατάγ-
  ματος. *
  Έν Χανίοις τί) 14Μ*ρτιου 1912. ;
  Έν ονόματι ιαί?< Βασιλέως 'ΙΙ ΔιοικητικΗ Έπα' αο'τατικίι Έπηροπτι Ό Πρόεδρος Τα μέλη Μ. Ηϊ-ΓΧΑΚΗΣ Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΠΣ Β. ΪΚΟΥΚΑΣ Είς τόν αυτόν επί των Οικονομικήν διοικ.ο3»·τα Έπίτροπον άνατιθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγ- ματος, Έν Χανίοις τί) 17 Μαρτιου 1912. Έ» ονόματι τού Βασιλέως Ή Επαναστατικαί Διοικητικίι Έπιτροπί. Ό πρόεϊρος Τα Με'λη Μ. ΗΙΥΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ „ ** Β. ΣΚΟΥΛΑΣ " ' - Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ι Γ' 4 ΑΠΟ £ΠΑ_ΙΓν1Α Της ύπ Αρ θ 10 τ&<> υ Μάρτιον Ι9ι2 πρακτικω άποφάθβως '·
  της Έπανασταικι ς Διοικητικώς 'Κπιτροπής. |
  Αριθ, άπ φ. 12 {
  ΤΙ Επιτραπή {
  ι
  Λαδ,νυα ύπ' δψεΐ-τΐ ύπ αριθ. 66*/8β» της 8 Μαρτίοιι έ. ε. !
  Ιγγρα ο/τής Άνωτερ ς ί^^ι«Λι&^νσε<ώς των Οικονομικων τόαρθρ. 7 το^ ^τ' άρι(ι. 5^4 χβύ 1912 Νομοθετΐκου Διαταγματος κβιιτό άρθρ. 3ι τοϋ υ- αρ 0. 437 Νομ»υ. Έγκρινει, Όχω, διά Διαταγματος χορηγηβώσιν υπό τού Ιΐ,ί- ϊικοϋ ΠρουΐΓθλογιομοΟ των έξίδων τής Ανωτέρας Δ.ευδυνσεως των Ο'ικονΐμι/ώ-' τής χρήσεως τού 19ΐ1, α εχΐμε-ναι άνα^λη- ρωματΐ/.αί πτστ<)ο-ϊΐς. α') Υπό /.φ. 16 καί άρθρ. 1 «δι έπισ*ε^ας καί τυντηρήσεις κτιριων καί €,ι α «πογρα^ής άλΐνητου περΐί,υσιας τβύ Δημο¬ σίου» δραχμ ς............................. ΙοϋΟ *6 ) 'ϊπο κ ■). 18 καί αρβρ. 1 «δι'έκιέλεσιν ίικαστι- κων αποφ^τεω» καί άμοιίαι νΤΑηγίρων» δραχ...... 10000 Άνατίί ψιι δέ την εκτε εσιν τού παρόντος είς τόν επί των ΟΊ/ονομι, ω; δ.οικοδντα Έπιτροπον. Ό Προε ρος Τα μέλη Μ ΗΣΓΧΑτίΗΣ Α.ΚΡΙΑΙΗΪ Σ. ΜΑΛΛΤΑΚΗΣ Άοιθμ. Διατάγ. 21 ™* } £, , ν ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α'. "ΒΆΣΙΛΕΪΐ: ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ Έχοντες όπ' βψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 Ψή- φισμα τής Έπαναστατικής Συνελεοσεως των Κρητών καί τό άρθρον 3-έδάφ. Θ . το3 υπ' αριθ 413 Νίμου, προτασει τοϋ επι των Οΐκβνομικών Διοικοίντος Έπιτρί·εο. _ Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν Έπιτρς'πομεν την ά-ελή* εισαγωγήν ίν Χαηοις υπό το3 Χα- ραλάμπους Γαλάνη "διά τα έν ΡαδϊοΛ^α νΣχηνέ καί Φουρνέ Μς- ταλλουργεία των κατωτέρω είδών, ήτοι. 1) 5 τοννους Ράγια. ν - ,-% 2) 20 κιβωτια όρσιτιδοο. < ι ο,ί ^ ^ 3) 50 άντένβς έξ 150 τεμαχίων. ,1, -ι 4) 1 Μερίς συνϊετηρων Ραγιών. ,ν{ * , 5) 1 » τραίέρσβι. , ^ ^ 6) 1 τενεκές ΜουράΣια. , 7) 1 κιβώτιον διά^ορα έξαρτήματα, 8) 3-κιβώτια » » ζ ·»· 9) 1 δέμα σϋρμα πλεγμένον. 10) 8 Βαγονέ-α με^ά των :ςαρτθοζτων των, και διάψσρα άλ α μινροίξαρτήματα. Είς τόν <χότί.ν ει;ι των Ο'κθνομικων Δ'θΆθϋνα Έιτΐ'τροχον άνατίθεται ή δημοσίευσις κ-αί εκτέλεσις τοθ παρΐντος Διατάγ- μ-ατος Έν ϋ. ΓΣΟΤΔΕΡΟΣ Ό Γραμματεύς Ί1 · 'Κ.. ϋΜαρκαντωνάκης "Οτι ΟΑριβές άπ»σπ~,μα Έν Χανίβίςτί)Ι5 Μχρτιου 191 >.
  Ό Γραμματίυς τί}ς Έπαναατατιχ^ς Διοικητικώς Έιιτροτί]ς
  Γ. λΙαμκαντ«*νακης
  Αριθ. Διατάγ. 22
  1ΩΝ
  "Έχοντες ϋπ' βψει το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτιου 1912 Ψή-
  φισμα τής Εζαναστατικ,ής ΣΰνβλευσεΜς των Κρητών και το
  άρ&ρον ^ έδαφιον θ'. τα") υπ'άρΐβ. 413 Νομου. προ~»»ίΐ-τοΰ
  επί των Οίκονομικών Διοικο3ντος Επιτροπου.
  ΐΔνποι^οϋΐϋζο|ΐβν και δια«ώ^<ίο{ε£ν Έπιτρέπομεν την άτ«/.») εισαγωγήν έν τώ 'Υ)τίλ<*νείφ Χερ- «•νήσου Πείιαδβς μι«ς πετρελίομηχβνίς 4πί τίτραχίρου ατα¬ ξία» μεβ δλων των έςαρτϊ)νΛτων της οωΐ δύο «νυλιών, υιώ τού Χριστοφορου Κασαδέτη. Χα»ί*ις τή 17 Μχρτίοι» 1912. Έν Όνόμττι τού 'Η Έ-παναχχτατΐιςη Διοικητικίι Ό Προε5ρο< Μ. ΗΣ5ΤΧΑΚΗΣ Β Τα η ΣΚΟΤΛΑϊ Σ. »ΑΛΤΑ«ΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ ! Ι Έκτνν