91407

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ (.ΨΗίΜϋΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»!
  ΕΝ ΗΡΗΤΗ
  , >γ μ ι ι ([ΐ χ
  σ: πρλτον
  ; Έν Χανίοις ττ| 30 Μαρτ'ου 1912 — ΑΡΙΘ. 28
  Αριθ. Διατάγ. »β .
  Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
  ΠερΙ {^ανορθώσεως τοΐ? «αί διά την ν^ΛοΊν τοίί ϊΐονς ι911 είς έύα {ΐογλν -ίίβέντος ΠοοϊτπολονΊό'μοΟ
  των 'ί,όόδων καί «ών 'Κξόδων ιΛς ΝΗόοιτ της χοΛβεως τοϋ ετονς 1910.
  ■< ': , ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'. ■η '/,τν.υ'*** •4 ίι.3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'δτ|τιν τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 Ψήψισμα τής Έπανα-ϊτατικής Συνελεύ¬ σεως των Κρητών καί τάς διατάξεις τοϋ υη'αριθμόν 93 υπό χρονολογίαν 25 Όκτωβρίου 1911 Ψη- !/_,.._______". ^ _.. Τ/" ^ -ί _** V1» ι. .μ 4 . .',/««/ λ «/"4 > * 17* Δ ^ « «ι/ ΛΙ ΓΤί-ν^ -—Λ /^Ο ι '+ΖΛλ'» & ψψ ·ν/Τ%ε Αΐίΐ/ΛΜΛΙ ■· *>/.*.Ι ΛΐΛΙ ^/Λ*·ίτν·ΛΛ
  ρ ξ ρμ χργ ρ
  ^μς τής έν Κρήτη Συνελεύσεως των Έλλήνων. Προτάο'ει τού επί των Οίκονομικών Διοικοθντος
  Έπνρόπου καί τη, όμο^ώνω άπο(|άσει τής Έπαναστατικής Διοικηηκής Έπιτροπής"
  καί διατάο*<Ιομεν '', ' } ι (•■4Ϊ ιΛ ι ►ον 1. ^πανορθοΰται, συμφώνως τοίς κατωτέρω όριζομένοις, ό και διά τίνν χρήσιν τού Ιτους 1911 τεθβίς είς εφαρμογήν Προϋπολογισμός των Έσόδων καί των Έξόδων τής Νήσου τής χρήσεως τοθ Ιτους 19Ί0. Α Ε Χ Ο Δ Α 5 "Αρθρον 2. Τα Δημοσία "Εο»δα τής Νήσου όρίζονται διά την χρήσιν τού δτους 1911 είς δραχμάς 2ξ έκα- Λίρια, ογδοήκοντα τρείς χιλιάδας, διακοσίας ένενήκοντα έπτά Λρχθ (6,083,297) ώς άναγράφονται . Δρ. τομμιίρια, ογδοκ ρς χς, έν τοίς έπομένοις άναλυτικοϊς πίναξι. Προέρχονται δέ : Α'. Έξ άμέσων Φόρων βεβαιουμένων καί είαίπρίΐττομένων είς τα Ταμεΐα . Λ>1> «» » »» Τελωνεΐα.
  233000
  45000
  14408
  10000
  10000
  Β'. Έξ έμμέσων φόρων επι τής καταναλώσεως........_ . . , »
  Γ'. Έκ τελών χαρτοο-ήμου...........ΔΡ· 453000
  Δ'. » » ταχι/δρομικών..........
  Ε'. ε » τηλεγρα^ικών...........
  Στ*. » » καθυστερήσεως..........
  Ζ'. » » άγκυροοολίας καί ερματος.......
  Η'. » » καί δικαιωμάτων δνκαστικών .....
  θ Έκ λοιπών δικοιωμάτων...........
  Γ. Έκ μονοπωλίων.............
  ΙΑ'. Έκ προσόδων δημοσίων καταστημάτων......
  ΙΒ'. » » » νομημάτων.......
  ΙΡ> » » > κτημάτων.......
  ΙΔ'. Έξ έκποιήο-εων ακινήτου καί κινητής περιουσίας τοθ Δημοσίου
  ΙΕ'. Έξ άπολή^εων έκ των έξόδων τού προϋπολογισμόν . . . ^
  ΙΓ'. Έκ διαφόρων έσόδων τής τρεχούσης και των παρελθουσών χρησεων
  830000
  1437000
  Δρ. 2267000
  «, ;
  765408
  53000
  213997
  23000
  57600
  15000
  1300
  270000
  218992
  6083297
  Άθροισμα Δραχ
  Άρθρον 8.
  Ή §εβαίωσϊς καί Λ «ίσπραξις των κατά τό προηγούμενον αρθρον έσόδων ενεργηθήσεται υπέρ τοθ
  Δημοσίου, συμφώνως τοίς ίσχύουσι νόμοις.
  Ή άναγραφή νέον έσόδων έν τω -ροθπολογί^κ^'* υπό βίαν κατηγορίαν καταταξχς ^ΡΟ*Μ~
  ητων έσόδων, ένεργείταχ διά διαταγών τού επί των ΟΙκονο^-κων Διο.κοι/ντος ϋιπιτρόηου, νπά τοζ
  ΓενκοΟ Λογι#*τηρίου προκαλουμένων.
  ββ
  ι
  ι '
  •Ι '
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Β Ε Ξ Ο Δ Α
  "Αρθρον 5.
  Τα Δημοσία "Εξοδα τής Νήσου όρίζονται διά τίιν χρήσιν τού ίτους 1911 είς δραχμάς όκτώ
  έκατομμύρια πεντακοσίας έξήκοντα έπτά χιλιάδας, διακοσίας πεντήκοντα μίαν (8,567,251).
  "Αρθρον 0.
  Χορηγεϊται είς τάς Ανωτέρας Διευθύνσεις πίστωσις τση τίΐ έν τω προηγονμένω άρθ^φ ποσότητι,
  έπιτρέπεται δέ Λ υπό των αρμοδίων Επιτροπών, συμφώνως τοίς ίσχύουσι νό^οις, διάθεσις αυτής
  υπό τα οΐκεϊα κεφάλαια καΐ άρθρα τα άναγραφόμενα έν τοίς προσηρτημένοις τω Διατάγματι τούτω είδι-
  κοΐς προϋπολογισμοΐς των έξόδων, ών έκαστος άνέρχεται είς τα εξής ποσά :
  Ό τής Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης........είς Δρ. 798.660
  » β » » των Εσωτερικήν........» » 673.251
  , » » » των Δημ. Έργων και τής Δημ. Ασφαλείας » » 4.721.190
  , » » » τήςΠαιδείας.........» » 1.329.432
  » » » > των Οίκονομικών........» » 1.044.718
  Έν δλω Δραχ. 8.567.251
  "Αρθρον 7.
  Εάν αί κατά τό προηγούμενον άρθρον χορηγούμεναι κα τιθέμεναι ε{ςτην διάθίσιν των Επιτροπών
  πιστώσεις δεν έπαρχέσωσιν, άνευ επεκτάσεως της υπηρεσίας, είς την πληρωμήν των κατ' άρθρον
  άναγνωριοθησομένων δαπανών, έπιτρέπεται όπως, έν άπουσία τής Βουλής, χορηγώνται διά Δκχταγ-
  μάτων και υπό τούς δρους τοϋ σίρθρου 34 τού Λογιστικόν Νόμον, άναπληρωματικαΐ πιστώσεις,
  διά δαπάνας αναγεγραμμένος έν τοίς είδικοΐς προϋπολογισμοΐς των έξόδων.
  Τής Ανωτέρας Δνυθιίνσεως τής Δχκαιοσύνης.
  ■ «*! α'.) Δι' έξοδα Δικαστηρ'ων, έν γένει (3'.) δι' δξοδα ποινικής δικαιοσύνης γ'.) δι 'έξοδα υπηρεσίας
  φνλακών δ'.) δι' επισκευήν και συντήρησιν κτιρίων ύπαγομένων είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν τής
  Δικαιοσύνης.
  Τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσωτερικών :
  α'.) Δι'ίξοδα έκτάκτων υγειονομικών μέτρων κα έξοδα συντηρήσεως λεπρών, §' ) δι' εκτέλεσιν
  τοϋ ίκλογικοΰ νόμου, γ',) δι' έξοδα απελάσεως τής Νήσου έπικινδύνων ε{ς την δημοσίαν ασφάλειαν
  και τάξιν, δ'.) διά μίσθωμα έργολάβων κα εξοδα πρ^ς μεταφοράν σάκκων τής Ταχυδρομικής υπη¬
  ρεσίας, ε'.) διά τέλη τηλεγραφικά έσωτ?ρικής κα έξωτερικής άνταποκρίσεως, ζ"'.)διά την θαλασ-
  σίαν συγκοινωνίαν τής Νήσου, ζ'.) δι' έξοδα άπογραφής τοθ πληθυσμοΰ των κατοίκων τής Νήσου.
  ■Τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των Δημόσιον Έργων και τής Δημοσίας Ασφαλείας.
  α'.) Δι' επισκευήν και συντήρησιν των δημοσίων κτιρίων έν γένει, (Γ ) δι' όδοιπορικά έξοδα
  τής υπηρεσίας των δημοσίων έργων, γ'.) δι' άποζημιάσεις των υπό τοΰ Δημοσίου καταλαμβανο-
  μένων κτημάτων, δ'.) διά νοσηλείαν, οπλισμόν κλπ. ίματισμόν, τππωνείαν, όδοιπορικά κα μετακο-
  μίσεις τής τε Χωροφυλακής και τοΰ Πεςικοΰ κα ε'.)διά μχσθοτροφοδοσίαν υπαξιωματικών και
  στρατιωτών Πι,ζικοΰ.
  Τής Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Παιδείας, δι' έξοδα έν γένει 'Αρχαιολογικής υπηρεσίας.
  Τής Ανωτέρας Διευθύνσεως επι των Οίκονομικών.
  α'.) Διά τάς οφειλάς τής πρωην Γενικής Διοικήσεως, §') διά βιβλιοδέτησιν βιβλίων να διπλο-
  τύπων τής Ταμειακής υπηρεσίας κα έξοδα άποστολής καΐ σφραγίσεως αυτών, γ'.) δι' έξοδα
  §ε6αιώσεως φόρων καΐ ποσοστά είσπράξεων χορηγούμενα είς τους ταμίας, τοΐ/ς είσπράκτορας, τους
  άποθηκαρίους και τους πωλητάς κοινοΰ χαρτοσήμου, δ'.) δι1 άντίτιμον χάρτου κα Ιξοδι έν γένει
  τής υπηρεσίας τοθ Κυβερνητικόν Τυπογρα^είου, ε'.) δι'έξοδα υπηρεσίας έν γένει των Τελωνείον κα
  'Τποτελωνείων, £"'.) δι' έξοδα Καπνοκοπτηρίων, ζ'.)διά καταπολέμησιν έπισκηπτουσων τη Γεωργία·
  ζωϊκώνκαί φυτικών παθήσίων, η'.) δι' άντίτιμον χάρτου και έξοδα έν γένει προμηθείας ή κατασκευής
  χαρτοσήμου κα γραμματοσήμου, θ'.) διά σ^ντήρηοΊν Δημοσίων καταστημάτων, κτημάτων κλπ.
  ι'.) δι'^ αποδόσεις είς την Κρητικήν ίυνενδιαφερομένην Διεύθυνσιν τοΰ Μονοπωλίου τοΰ άλατος,
  ια'.) δι' άποζημιώσεις δικαστικάς κλπ. ιβ'.) δι' έπΐστροφάς άχρεωστΛτως είσπραττομένων χρημάτων
  καί αποδόσεις έπιστρεφομένων τελωνειακών τελών, διά τακτοποίησιν έπιστρεφομένων τελών υπό
  των Τελωνειακόν Άρχών καί των διανεμομένωνκατά τόν Τελωνιακόν Νόμον ποΐνών κα ιγ'.) διά προ¬
  μήθειαν χρυσοΰ ίι συναλλάγματος.
  Ή ΐσχυς τοΰ Διατάγματος τούτου άρχεται άπό πρώτης Σεπτέμβριον τοΰ ετους 1911
  *ι Έν Χανίοις τ$ 29 Μαρτίου 1912
  ¥ - . Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως
  Η ΕΠΑΝΑ2ΤΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Ο Πρόιδρος Τά Με1>)
  Μ· ΗΣΎΧΑΚΗΣ Σπ. ΜΑΑΑΤΑΚΗΧ
  ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗ2
  "...*.,.., Β ΣΚΟΥΛΑΣ χ