91410

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΪΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗϊΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ Ρ Η Τ
  II
  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Έν Χανίοι; τη 30 Μαρτίου 1912 ΑΡΙΘ. 29
  Άριθμ. Διατάγ. 1 1 '
  γεοργιοζ: α1,
  βασιλευσ των ελληνων
  Έχοντες ύπ' δ^ει τό «πό 2 Μχρτίου 1912 ψήφισμα
  της 'Κτταναστχτικής των Κοητών 2υνελ«ύσ-.ω;, τό άρ"ρ. 3
  τοΰ ύπ' αριθ. 93 π. ε. ψηιρισματος τής Συνελεύσεως των
  Έλλήνων έν Κρήτγι καί τό αρθ. 36 τοϋ ύπ' άρ:θ 737 Νό-
  μου προτάσει των επί τής Δημ. Ασφαλείας καί των Δ/ψ. '
  "Εργων καί των Οικονομικωσ Διοικούντων Επιτροπών, οτη
  ριζομε'νν) ιίς την ΰ7τ' αριθ. !091/()04 **>« 8 Μαρτίου ι. ϊ. γνω¬
  μοδότησιν τής Κιντρικής Διευθύνσεως των Δημ. Έργων
  καί τη όμοφώνψ άπ&φάσίΐ τής Λιοικ,ουσιος Έπαναστατ.κής |
  'βπι.ρρπής ύπ' άρ. 22 έ. ε. {
  Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
  Χορηγοϋ(«ν επί τού ίίδιχοΰ προυτολογισρτοΰ των έξόδων
  τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας χαΙ
  των ΔηΐΛΟίΐίων Έργων τής χρήσεως τοϋ 1911 κχί υπό
  ίδιον κεφάλαιον κχί αρθρον πρός αποτροπήν τοϋ άπειλουμίνου
  σοβαροΰ κινδύνου, έκτακτον πίιτωιτιν έκ δραχμών έννε-
  νήκον'τχ χιλιάδων ( 90,000 ) « διά την σομ-λήρω5:ν τής _
  έκβανθύσεως καί τοϋ καθαρισμοϋ τοΰ Λιμένος Ηρακλείου.» (
  Είς τούς αΰτοΰς επί τής Δημοσίας Ασφαλείας κχί των
  Δημοσιαν* Έργων καί επί των Οϊκονομικών Διοικοΰντας
  Έπιτρότουί άνατίθεται ή Δημοσίευοις κ*ί εκτέλεσις τοΰ
  πά ρόντοςΔιατάγριατος.
  Έν Χανίοις τ? 2 Μχρτίου 1912
  Έν ονόματι τοθ Βασιλέως των Ελλήνων
  *Η Έπαναίτατικίι Δ»ο4κη«ικλ Έπιτροχλ
  Ό Προ.8ρος Τα μελη
  Μ. ΗϊΓΧΑΚΗΣ Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  2. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗ2
  Β. ΣΚΟΤΛΑΧ
  'ΙΤ Διοΐκοθόα Έπαναότατ.κη ΈπιτροπΗ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΤΛς ύη' αριθ. 40 τΑς 1Τ Μάρτιον 1911 πρακτικφ αποφάσεως
  τΛζ Δνοικητ. Έπαναο"τα»κΛς '&πχτροπτίς.
  *ΙΙ Έπιτροπή
  Λαί·3σα ύπ' ίψει, τί) ώς ανωτέρω, ύπ' αριθ. ιίΜ',34 *Κ &
  Μ«ρτ{ο« έ. Ι. έγγραφον ίί)ς Κεντρικάς Διευθύνσεως των Δΐ)μ.
  "Έργων, τό ά'ρθρ. 3 τοϋ ύπ' αριθ. 93 τοϋ 1911 ψηφίσματος τί]ς
  Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτη, καί το άρθρον 36 το8
  ϋπ' αριθ. 737 Νίμου" σχεπτομένην ί ότι ή γενομένη μέχρι
  τούδε έκσκαφή τοϋ λιμένος Ηρακλείου δι ήν ε'χουσι 8απανηθ{]
  δραχμαί 60,000 ε!»ϊ6λως είναι χρήσιμος, εάν παραμένη όπως
  ε χ 11 ή)η, μηδεμίαν δυναμένη νά τζ&ρίξτι ωφέλειαν είς την κίνη¬
  σιν τοΰ λιμένος, κατά συνέπειαν παρίσταται άναπόφιυκτος άνάγκη
  νά συμχληρωθ^) ή έκσκαφή τ^ΰ λιμένος τούτου, λόγψ το3 άπει-
  λουμένου σ;βαρςϋ χινδύνου νά αποβή άσχοπος καί είς μάτην ή
  ήϊη γενομένη δαπάνη, χορτ,γουμένης πρ":ς τοθτο έχτάκτου πι-
  στώσεως έκ δρ. 90,000 προκηρυσσομένης δέ νέας μειοϊοτικής
  δημοπρασίβς, επί τη βάσει ταύτης τής πιστώΐιως, πρός συμ¬
  πλήρωσιν τήςέκίανθύνσεως τοϋ λιμένος Ηρακλείου.
  Ά ποφαοέζει παμψηφεΐ
  Έγχρΐνει, Οπως διά Διατάγματος χορηγηθζ επί τοθ Ε'ιδικιιΟ
  Προύχολογισμ*ύ των έξόδων τί]ς Ά^ωχέρχς Διευθύνσεως τί|ς
  Δημοσ Ασφαλείας καί τών"Δημ. "Εργων καί υπό ίδιον Κεφά¬
  λαιον καί άρθρ. ?κτακτος πίστωσις έκ δραχμών έννενήχοντα χι¬
  λιάδων (90,000) «διά την συμπλήρωσιν τής έχβανθύσεως καί τοθ
  καθαρισμοδ τοϋ λιμένος Ηρακλείου».
  Νά προκηρυχθτ) ?2έ νέα μειοδοτική δημοπρασία επί τί) βάσει
  τής πιστώσεως ταύτης,πρός εκτέλεσιν τοϋ ϊργοο τούτου κ«ί
  »^ Άνατίθησι την έκτέλεοιν τής παρούσης είς τοϋς επί τής
  Δημοσίας Ασφαλείας καί των Δημοσίων "Έργων καί επί των
  Οίκονομικών Διοικ. Έπιτρόπους.
  Ό Πρόεδρος Τα μέλη
  Μ. ΗΣΓΧΑΚΗΣ Ε. ΤΙ0ΤΔΕΡ02
  Σ. ΜΑΛΛΤΑΚΗΣ
  Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
  Β. ΓΚΟΤΛΑΣ!
  Ό Γραμαατιΰς
  Π. Χ. Μαρκαντωνάκης
  "Ότι άχριίές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τί) 29 Μαρτίου 1912.
  Ό Γραμματεύς τί*ς Διοικούσης Επαναστατικήν Έπιτροπ<|ς Π. Μαρκαντωνάκης ^ί' ^ Ι ί ' '> ' «^^ ^ Ι' 'ί ' ' Ι '
  .II"
  ^ 'Ι' ■---— ~™- -** -~-
  Τυπογραφείον
  Γ
  4 ι